Sunteți pe pagina 1din 19

Prof.

Radu STANCIU
COORDONAREA ŞI CONTROLUL CA
ATRIBUTE ALE CONDUCERII

 COORDONAREA - armonizarea, echilibrarea desfăşurării în timp a
diverselor categorii de activităţi din subordinea unui conducător

 CONTROLUL - reglarea activităţii de către conducător prin


verificarea, supravegerea modului de desfăşurare a unei activităţi şi
eliminarea abaterilor faţă de obiectivele stabilite respectiv
valorificarea unor oportunităţi apărute în timp

R. STANCIU © 2018 2
COORDONAREA ŞI CONTROLUL CA
ATRIBUTE ALE CONDUCERII

PROCES: OBIECTIVE → ACTIVITĂŢI → FAZE

 COORDONAREA se referă la activităţi şi la fazele acestora


(asigurarea modului lor de desfăşurare pentru atingerea
obiectivelor stabilite)

 CONTROLUL se referă la obiective (verificarea concordanţei


dintre realizări şi obiectivele preconizate)

R. STANCIU © 2018 3
COORDONAREA ACTIVITĂŢILOR


 are drept scop menţinerea ordinii într-un sistem în timpul
desfăşurării activităţilor de către executanţi ca urmare a unei comezi
privind punerea în practică a deciziei managerului
 activităţile au un caracter dinamic → pot să apară abateri de la
planul iniţial ← comportamentul angajaţilor, stare utilajelor,
calitatea materiilor prime etc.
 eliminarea abaterilor şi restabilirea ordinii presupun armonizarea,
sincronizarea, echilibrarea, convergenţa şi corelarea fazelor

R. STANCIU © 2018 4
Etape în exercitarea atributului de
coordonare

 strângerea de informaţii despre fazele procesului ce trebuie
coordonat
 compararea informaţiilor obţinute cu un etalon (un program de
acţiune, realizări ale altor executanţi, norme de muncă etc.)
 luarea unor măsuri de corectare a eventualelor abateri prin ordine,
comenzi suplimentare cu rol de reglare

R. STANCIU © 2018 5
Modalităţi de coordonare


 coordonarea managerială
 coordonarea prin regulamente (când abaterile au un caracter
repetitiv)
 coordonarea prin proiecte (de către responsabilii de proiect)
 coordonarea prin compartimente de specializare (de exemplu
compartimentul de asigurare a calităţii)

R. STANCIU © 2018 6
Metode de coordonare


 prin obiective - are la bază determinarea riguroasă a obiectivelor,
exprimate în general cantitativ, până la nivelul fiecărui executant din
fiecare compartiment
 prin bugete - se bazează pe urmărirea respectării valorii diferitelor
articole din buget care vor conduce la realizarea profitului dorit
 prin proiecte - se aplică pe o perioadă limitată de timp în vederea
soluţionării unor probleme complexe, dar definite precis, care au un
caracter inovaţional
 prin excepţie - are la bază circulaţia ascendentă diferenţiată a
informaţiilor ţinând cont de mărimea abaterii valorii efective de la cea
prescrisă

R. STANCIU © 2018 7
CONTROLUL REZULTATELOR


 cuprinde acţiunile şi deciziile pe care trebuie să le ia managerii
pentru a asigura concordanţa dintre rezultatele obţinute şi
rezultatele dorite
 baza de comparaţie – OBIECTIVELE
 managerul trebuie să asigure resursele necesare atingerii acestor
obiective

R. STANCIU © 2018 8
CONTROLUL REZULTATELOR


 chiar în condiţiile alocării resurselor şi planificării activităţilor, pot
să apară evenimente neprevăzute care să devieze organizaţia de
la planurile iniţiale
 managerii trebuie să fie pregătiţi şi capabili să redirecţioneze
activităţile organizaţiei pe care o conduc în sensul atingerii
obiectivelor originale
 controlul se desfăşoară la toate nivelurile ierarhice ale unei
organizaţii

R. STANCIU © 2018 9
Nivelurile de control

 Timp
Consiliul consumat
director pentru
Scopuri
control
socio-
economice Control
strategic
Misiunea
Manageri de
Obiective globale
nivel 10%
superior
Obiective specifice Manageri de Control
nivel mediu tactic 25%
Obiective compartimente

Obiective formaţii de lucru Mangeri Control


de primă operaţional 50%
Obiective individuale linie

R. STANCIU © 2018 10
Funcţiile controlului


 De evaluare - asigurarea cunoaşterii situaţiei reale şi compararea
acesteia cu obiectivele şi cu standardele prestabilite, controlul
îndeplineşte funcţia
 Preventivă - permite sesizarea din timp a eventualelor abateri sau
tendinţelor negative care ar putea provoca perturbaţii în sistem
 Informativă - furnizarea permanentă a informaţiilor asupra
modului în care sunt aplicate deciziile

R. STANCIU © 2018 11
Funcţiile controlului (continuare)


 Educativă - generalizarea experienţei pozitive, valorificarea
concluziilor desprinse în urma controlului, contribuţia la întărirea
disciplinei în muncă, la respectarea legalităţii şi la crearea unui
climat pozitiv de muncă
 De reglare - luarea măsurilor necesare pentru efectuarea
corecţiilor, înlăturarea deficienţelor şi a cauzelor care au generat
abaterile sau situaţiile negative

R. STANCIU © 2018 12
Elementele procesului de control


 STANDARDELE

 INFORMAŢIILE

 ACŢIUNILE CORECTIVE

R. STANCIU © 2018 13
Elementele procesului de control.
STANDARDELE

 derivă din obiective şi au caracteristici asemănătoare
 trebuie să fie legate logic de obiective, ele reprezentând criteriile
care permit managerilor să evalueze acţiunile viitore, prezente sau
trecute
 pot fi măsurate într-o varietate de moduri: în unităţi fizice sau
monetare, în termeni cantitativi sau calitativi
 forma în care sunt exprimate standardele depinde de ceea ce se
urmăreşte a fi măsurat şi de nivelul ierarhic al celui în sarcina
căruia cade luarea măsurilor corective

R. STANCIU © 2018 14
Elementele procesului de control.
INFORMAŢIILE

 permit compararea rezultatelor curente cu standardele şi
determinarea gradului de corespondenţă dintre acestea
 sunt relativ uşor de obţinute pentru activităţi care produc
rezultate specifice, ca de exemplu, activităţile din domeniul
producţiei sau vânzărilor
 rezulatatele unor compartimente din domeniul juridic sau cel al
resurselor umane sunt mult mai dificil de evaluat deoarece sunt
dificil de măsurat

R. STANCIU © 2018 15
Elementele procesului de control.
ACŢIUNILE CORECTIVE

 necesare numai în cazul în care apar devieri, abateri inacceptabile
de la standarde
 se pot manifesta în mai multe feluri în funcţie de natura şi de
mărimea abaterilor
 pot modifica desfăşurarea uneia sau mai multor operaţii sau
proceduri, pot redimensiona resurselor sau pot schimba
elementele de bază ale procesului
 se poate lua în calcul reconsiderarea standardului stabilit iniţial

R. STANCIU © 2018 16
Etapele de bază ale procesului de control

Stabilirea Rezultatele
Măsurarea NU
standardelor şi sunt la Acţiuni
rezultatelor
a metodelor de nivelul corective
(informaţii)
măsurare standardelor?

DA

Procesul poate
continua

R. STANCIU © 2018 17
Clasificarea metodelor de control


 gradul de cuprindere al procesului de control
 control parţial
 control total
 ierarhizarea controlului
 control strategic
 control tactic-operaţional
 ponderea intervenţiilor umane în procesul de control
 control efectuat de factorul uman
 control automat
 situarea în timp a momentului controlului faţă de momentul
desfăşurării activităţii controlate
 precontrol (control preventiv, feedforward)
 control curent (concurent, operativ)
 postcontrol (postfactum, feedback)

R. STANCIU © 2018 18
Etapele proiectării unui sistem de
control

 definirea rezultatelor dorite
 stabilirea predictorilor pentru rezultate
 determinarea standardelor pentru predictori şi rezultate
 stabilirea reţelei de informaţii şi de feedback
 evaluarea informaţiei şi adoptarea măsurilor corective

R. STANCIU © 2018 19