Sunteți pe pagina 1din 13

„Jocul este o punte aruncată între copilărie şi vârsta matură”

J. Chateau

Argument

Şahul este un exerciţiu al spiritului, presupune o luptă cu un adversar în


condiţiile unor reguli ce trebuie învăţate de pe acum.
Şahul „pune la încercare” inteligenţa, perspicacitatea şi prezenţa de spirit.
Jocul de şah reprezintă prin excelenţă unul dintre domeniile a căror
cunoaştere totală pare imposibilă. Numărul practic infinit de mutări (s-a calculat
că numărul mutărilor posibile pe tabla de şah îl depăşeşte pe cel al atomilor din
Univers) şi variante posibile poate să stârnească un veritabil sentiment de
curiozitate (celor care se aventurează în acest imens labirint, aparent fără ieşire).
Orice labirint are însă o intrare, deci cel puţin şi o ieşire, spre care ne poate
îndrepta legendarul fir al Ariadnei, metaforă a isteţimii şi a gândirii corecte.
Cunoaşterea perfectă a regulilor jocului de şah şi a punctelor de reper din
labirintul variantelor, îndrăzneala şi calculul exact formează împreună tocmai
acel miraculos fir conducător spre victorie în partida de şah. Izvorul tuturor
acestora îl constituie ÎNVĂŢAREA !
Elevul este lăsat să observe, să deducă, să calculeze, ceea ce îi va permite
să-şi dezvolte inteligenţa, să şi-o amplifice, incită gândirea lui, îi limpezeşte
mintea şi-i bucură inima. Va fi fericit când va găsi soluţia înaintea
coechipierului său.
Caracterul atractiv, distractiv al jocului de şah îi oferă copilului posibilitatea
de a-şi pune în valoare şi de a evidenţia propriile capacităţi, favorizând
interacţiunea tuturor factorilor psihici ce contribuie şi influenţează activitatea de
cunoaştere, dezvoltarea curiozităţii şi dorinţei de a dezlega tainele acestuia.
Opţionalul ales este un bun pretext pentru elevi de a le imprima o solicitare
constructivă şi în acelaşi timp dinamică.
El oferă o plăcută şi deconectantă „căutare” de soluţii în rezolvarea unor
situaţii problematice prin cultivarea perseverenţei , încrederii în sine şi a voinţei.
Competențe generale

1.Utilizarea terminologiei de specialitate în situații concrete


de comunicare.
2.Aplicarea achizițiilor necesarepentru memținerea stării de
sănătate, dezvoltarea capacității motrice, potrivit vârstei,
genului și nivelului de pregătire.
3.Adoptarea unui comportament adecvat în relațiile
interpersonale și de grup, bazat pe respect și fairplay.
4.Valorificarea la nivel superior, în concursuri și competiții
sportive, a potențialului fizic, tehnico-tactic, psihologic și
teoretic.
Competențe specifice
1.Utilizarea terminologiei de specialitate în situații concrete de comunicare.

Competențe specifice Exemple de activități de învățare

1.1.Utilizarea corectă a principalelor -executarea unor acte sau acțiuni


noțiuni specifice domeniului motrice conform termenilor specifici
enunțați de către profesor.
-descrierea elementelor și procedeelor
tehnice efectuate utilizând termenii
specifici.
-folosirea termenilor specifici de bază
în comunicarea interpersonală cu
profesorul.
1.2.Aplicarea principalelor prevederi -respectarea în pregătire a pricipalelor
regulamentare ale disciplinelor prevederi regulamentare.
sportive practicate -respectarea în concursuri a
principalelor prevederi regulamentare.
-aprecierea respectării principalelor
reguli în întreceri, în calitate de
spectator.

2.Aplicarea achizițiilor necesarepentru memținerea stării de sănătate,


dezvoltarea capacității motrice, potrivit vârstei, genului și nivelului de pregătire.

Competențe specifice Exemple de activități de învățare

2.1.Utilizarea celor mai importante -efectuarea unor sarcini de instruire în


mijloace de dezvoltare a capacității concordanță cu starea de sănătate din
fizice proprii momentul desfășurării activității
-respectarea regulilor de angajare în
efort și de revenire a acestuia după
efort
-recunoașterea nivelului de dezvoltare
a propriei capacități de efort
2.2.Compararea reacțiilor -adaptarea frecvenței respiratorii la
organismului, în eforturi de tip diferit efort de tip aerob
- adaptarea frecvenței respiratorii la
efort de tip maximal
- adaptarea frecvenței respiratorii la
efort de tip mixt
2.3.Aplicarea unor informații de -utilizarea mijloacelor electronice
specialitate identificate cu ajutorul (telefon, tabletă, etc.) pentru culegerea
mijloacelor electronice de informații specifice
-recunoașterea unor informații de
specialitate din transmisiile sportive
televizate
-căutarea unor informații de
specialitate pe internet, la
recomandarea cadrului didactic
-analizarea unor informații de
specialitate identificate cu ajutorul
mijloacelor electronice în vederea
aplicării acestora

3.Adoptarea unui comportament adecvat în relațiile interpersonale și de grup,


bazat pe respect și fairplay.

Competențe specifice Exemple de activități de învățare

3.1.Integrarea în diferite grupuri, -efectuarea unor sarcini stabilite pentru


constituite în funcție de cerințele pereche
activității de pregătire -efectuarea unor sarcini stabilite pentru
grup
-efectuarea unor sarcini stabilite pentru
echipă
3.2.Îndeplinirea unor sarcini specifice -acordarea de spijin partenerului în
activității de pregătire, prin coordonare realizarea elementelor cu grad crescut
cu ceilalți membri implicați de dificultate
-acționarea sinconizată cu partenerii în
diferite acțiuni motrice
-acordarea de ajutor partenerilor de
antrenament în realizarea sarcinilor de
instruire
3.3.Relaționarea pozitivă cu antrenori, -descrierea manifestărilor de fair-play
parteneri, adversari și arbitri prin în contextul activităților de pregătire și
comportament bazat pe fair-play competiționale
-manifestarea atitudinii de respect față
de partenerii de antrenament
-manifestarea atitudinii de respect față
de adversarii de întreceri
-acceptarea necondiționată a deciziilor
arbitrilor
4.Valorificarea la nivel superior, în concursuri și competiții sportive, a
potențialului fizic, tehnico-tactic, psihologic și teoretic.

Competențe specifice Exemple de activități de învățare

4.1.Creșterea nivelului indicilor de -exersarea de acțiuni motrice


manifestare a calităților motrice corespunzătoare dezvoltării calităților
motrice de bază
-efectuarea de exerciții specifice
fiecărei calități motrice de bază
-efectuarea de exerciții pentru
dezvoltarea calităților motrice
combinate specifice
-exersarea procedeelor tehnice în
regim de manifestare a calităților
motrice
4.2.Aplicarea deprinderilor motrice și -exersarea deprinderilor sportive
a procedeelor tehnice de bază în elementare sub formă de jocuri
acțiuni motrice complexe și forme dinamice, ștafete, trasee
adaptate de întrecer/concurs -exersarea procedeelor tehnice de bază
precedate și urmate de alte deprinderi
-participarea la întreceri sub formă de
jocuri dinamice și ștafete
4.3.Integrarea procedeelor tehnice de -exersarea principalelor procedee
bază în acțiuni tactice tehnice însușite în cadrul unor acțiuni
individuale/colective, în condiții de tactice simple în condiții de pregătire
pregătire/întrecere -exersarea principalelor procedee
tehnice însușiite în cadrul unor acțiuni
tactice simple în condiții de întrecere
-alcătuirea și exersarea unor acțiuni
tehnico-tactice simple adaptate
particularităților și preferințelor
individuale
4.4.Manifestarea în întreceri a -reglarea propriului comportament în
trăsăturilor psihice dominante, raport cu situațiile apărute în condiții
specifice disciplinei sportive de pregătire
studiate/practicate -reglarea propriului comportament în
raport cu situațiile apărute în întreceri
-manifestarea dârzeniei pentru
obținerea unui rezultat pozitiv în
întreceri
Anul școlar: 2019- 2020

Unitatea :

Profesor

Aria curriculară: Curriculum la decizia școlii

Disciplina: Opțional integrat Șah

Număr de ore pe săptămână: 1 oră

Semestrul I: 17 ore

Semestrul al II-lea: 16 ore

Total ore anual: 33 ore


PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ – CLASA A V-A

Semestrul I

N Unitatea Competenţ Nr.


r tematică e specifice ore
Conţinuturi vizate Săpt. Obs
cr
t

Originea şahului. Evoluţia jocului de şah


Tabla și 1.1; 1.2;
1. piesele Tabla de șah
3
Piesele de șah S1-S3

Valoarea cantitativă a pieselor de șah

Probleme simple de mutare și capturare

Atacul și apărarea
Noțiuni de 2.1.
2. bază în jocul 2.2. Șahul
de șah 3.1. 5
3.2. Matul

Remiza S4-S10
Aplicații

Rocada
1.3.
3. Principii în 1.4. Centrul
deschidere și 3.2.
3.3. Etapele unei partide
mutări
speciale 3.4.
Etapele dezvoltării figurilor 7 S11-S17
Mutări speciale ale pionului

Notația în șah

Aplicații
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ – CLASA A V-A

Semestrul al II-lea

N
r Unitatea Competenţe Nr. Obs
cr tematică specifice Conţinuturi vizate ore Săpt.
t

1. Procedee 1.3. Matul cu figurile grele


tactice 1.4.
3.2. Schimbul. Sacrificiul
abordate în
3.3. 12
jocul de Atacul dublu
3.4.
mijloc
S18 – S30
Atacul prin descoperire

Legarea

Exerciţii de antrenament

2. Principii de 3.2. Pionul liber


bază în final 3.3.
3.4. Centralizarea regelui în final 4
S31-S34
Exerciții cu piese puține
Conţinuturile învăţării

Originea şahului. Evoluţia jocului de şah


Tabla de șah
Piesele de șah
Valoarea cantitativă a pieselor de șah
Probleme simple de mutare și capturare
Atacul și apărarea
Șahul
Matul
Remiza
Aplicații
Rocada
Centrul
Etapele unei partide
Etapele dezvoltării figurilor
Mutări speciale ale pionului
Notația în șah
Aplicații
Matul cu figurile grele
Schimbul. Sacrificiul
Atacul dublu
Atacul prin descoperire
Legarea
Exerciţii de antrenament
Pionul liber
Centralizarea regelui în final
Exerciții cu piese puține

Instrumente de evaluare

a) Portofoliu;
b) Teste de evaluare;
c) Observare directă;
d) Participarea la concursuri.
+pag. 25
Sugestii metodologice

Predarea optionalului de sah sub aspect organizatoric presupune asigurarea unui


cadru necesar de desfasurare a activitatii corespunzator optiunilor elevilor,
particularitatilor de sex, interesului si motivatiei acestora.
Pentru sah strict necesare sunt:sala de clasa, tabla de sah si ceasul. Un
profesor bun nu va uita niciodata sa dea cateva indicatii metodice elevilor (mai
ales elevilor care practica pentru prima data sahul).

Șahul pentru începători


„Șahul pentru începatori” este un excelent punct de pornire pentru cei care
doresc inițiere sportul minții. Manualul poate fi utilizat cu succes de
instructori, părinți sau educatori care doresc să ofere copiilor primele noțiuni de
șah, într-o manieră organizată, sistematică.

Lecțiile sunt gândite pe o structură bine definită, cu explicații metodologice


pentru profesor, o secțiune de teorie, exerciții practice pentru elevi, întrebări și
scurte jocuri distractive. O lecție durează aproximativ 40-50 minute. La finalul
fiecarei lecții, pentru consolidarea cunoștiințelor, este recomandat ca elevii să
joace între ei câte o partidă de șah sau să continue jocul dintr-o poziție propusă în
manualul de șah.
Valori si atitudini

Pe parcursul orelor de optional atat la fete cat si la baieti se va


urmari asigurarea unei atitudini pozitive fata de sine si fata de colegi.
Prin practicarea șahului se urmareste influientarea favorabila a
proceselor psiho-fiziologice, cresterea starii de confort fizic si psihic
datorita concordantei dintre psihic și calitățile motrice ce le însoțește.
Se urmareste influienta benefica asupra psihicului elevilor prin
creearea unei atmosfere prielnice si pozitive practicarii acestui sport si
anume sahul – sportul minții.
Alegerea optionalului sah determina cultivarea increderii in
fortele proprii, aparitia spiritului de competitie – intrecere, a
responsabilitatii, a un comportament civilizat bazat pe corectitudine
(fair-play). Totodată se învață lucrul în echipă și se dezvoltă mult ai
bine toleranța față de ceilalți și colegialitatea este mai pregnantă. În
acelasi timp este ocazia prielnica pentru descoperirea elevilor talentati
si propulsarea acestora spre performanta.
Bibliografie

1) Daniel King – Şahul. De la primele mutări până la şah -


mat
2) Irina Coralia Candea, Viorel-George Dumitru – O
călătorie în lumea şahului
INTERNET: Site-uri dedicate jocului de şah:

 www.zone.com
 www.fics.onenet.net
 www.chessclub.com
 www.kasparovchess.com

S-ar putea să vă placă și