Sunteți pe pagina 1din 5
CONSILIUL PENTRU PARTICIPARE RAIONUL SOROCA htto:/www.euparticip.md, https:/www_facebook.com/euparticip.md PROCES-VERBAL Nr. CRPS/19002 al Sedintei Consiliului pentru Participare din raionul Soroca din 01 februarie 2019 Sala de Sedinta, CRT DACIA, str. Mihail Sadoveanu, nr. 21, mun. Soroca La gedinté au participat membri cu drept de vot: Valentina Jamba, Presedintele AO "Eco-Sor” \Veacesiav Burlacu, Pregedinte AO "Euroregiunea Nistru’ nica Valentina, Presedinte AO "Casa Sperantef" ‘Alexandru Ostapov, Pregedinte AO "Roménii din c&mpia Sorocil" Vadim Sterbate, Corespondent Publicatia Independent "Observatorul de Nord” Sedinta este deliberativa, sunt prezenti6 din 9 membri ai Consilului ORDINEA DE ZI: 1. Evauiarea general a proiectelor de decizie pentru Sedinta ordinard a Consilului Raional Soroca din 07 februarie 2019; 2. Identicarea proiectelor de decizie pentru Sedinta ordinard a Consilului Raional Soroca din 07 februarie 2019, care vor fi supuse analizei mai aprofundate din partea Consilului pentru Partcipare; 3, Examinarea proiectelor priritare identicate, elaborarea concluziior din partea Consilului pentru Partcipare cu recomanderile specifice la fiecare proiect in parte: 4. Analiza cererilor de aderare la Consiliu! pentru Participare din Raionul Soroca. ‘S-A EXAMINAT: 1. Subiectul "Evaluarea generalé a proiectelor de decizie pentru Sedinta ordinara a Consiliului Raional Soroca din 07 februarie 2019”. Raportor: lon Babici, Pregedinte CRP Soroca, Reprezentant al Secretariatului CRP Soroca, ‘Au fost prezentate si analizate in lini generale proiectele de decizie enuntate de Consiliul Raional Soroca pentru ssedinta din 07 februarie 2019: = 01-20 29104 - Cu privre la normele spectice ale IMSP Spitaul Raional Soroca "A. Prisacari’.Inator: Ghenadie Muntean, Presedinte al Raionului Soroca, Raportor: Rusnac Angela, Director al IMSP Spitalul Raional Soroca “A. Prisacari * 01-20 29102 - Cu privire la normele spectice ale CS Soroca.Infator: Ghenadie Muntean, Presedinte al Raionului Soroca, Raportor: Ludmila Ciobanu, director al CS Soroca. * 01-20 29103 - Cu privir la permiterea vanz&ri unor bunuriaflate in administrarea IMSP CS Soroca, Iiiator: Ghenadie Muntean, Presedinte al Reionului Soroca, Raporto: Ludmila Ciobanu, director al CS Soroca. = 01-20 29/04 - Cu privire la casarea unor miloace fixe affate in administrarea IMSP CS Soroca. Initiator: Ghenadie Muntean, Presedinte al Raionului Soroca, Raportor: Ludmila Ciobanu, director al CS Soroca, * 01-20 29105 - Cu privire la normele specifice ale CS Soroca Nova. Inijator: Ghenadie Muntean, Presedinte al Reionului Soroca. Raportor: Ina Popescu, director CS Soroca Noua. * 01-20 29106 - Cu privire la normele specitice ale iM “Centrul Stomatologic Raional Soroce’. nifjator: Ghenadie Muntean, Presedinte al Raionului Soroca. Raportor: lurie Costin, director al IM *Centrul Stomatologie Raional Soroca’ = 01-20 29/07 - Cu privire la normele specifice ale CS Visoca. Iifator: Ghenadie Muntean, Presedinte al Raionulu Soroca. Raportor: Agnesia Brighidin, director CS Visoca. * 01-20 29108 - Cu prvi la normele specific ale CS Rudi. Inijator: Ghenadie Muntean, Pregedinte al Reionului Soroca. Raportor: lon Vasilache, director al CS Rudi Proces-Verbal Nr. CRPSI19002, 01 februarie 2019 CONSILIUL PENTRU PARTICIPARE RAIONUL SOROCA htto://www.euparticip.md, httos://ww_facebook.com/euparticip.md (01-20 20109 - Cu privre la normele specifice ale CS Badiceni.Iniator: Ghenadie Muntean, Pregedinte al Raionului Soroca. Raportor: lon Baranoy, director CS Badiceni. ‘01-20 29/10 - Cu privre la normele specifice ale CS Cinari Vechi.Iniator: Ghenadie Muntean, Pregedinte al Raionului Soroca. Raportor: Veronica Pasa, detor CS CainariiVechi. 01-20 29/11 - Cu privre la normele specifice ale CS Slobozia Cremene. Iijator: Ghenadie Muntean, Presedinte al Raionului Soroca. Raportor: Angela Sochirca, director CS Slobozia Cremene. 01-20 29/12 -Cu privre a normele specifce ale CS Nimereuca. Initiator: Ghenadie Muntean, Presedinte al Raionului Soroca, Raportor: Veaceslav Gonta, director CS Nimereuca. (01-20 29/13 - Cu privre a normele specifice ale CS Parcari.Iiiator: Ghenadie Muntean, Presedinte al Raionului Soroca. Raportor: Lilia Procop, director CS Parcan 01-20 29/14 - Cu privre la normele specifice ale CS Vaden. nijator: Ghenadie Muntean, Presedinte al Reionulul ‘Soroca, Raportor: Elena Verbitci, director CS Vaden (01-20 29/15 - Cu privire la normele specifce ale CS Vasicdu. Inijator: Ghenadie Muntean, Pregedinte al Reionului Soroca. Raportor: lon Stars, director CS Vasileau 01-20 29/16 - Cu privire la normele spectice ale CS Rublenita.Infator: Ghenadie Muntean, Presedinte al Reionului Soroca. Raportor: Lidia Buzumiuc director CS Rublenita 01-20 29/17 - Cu privire la normele specifce ale CS Racoval. Initiator: Ghenadie Muntean, Pregedinte al Reionului Soroca. Raportor: Perciun Mariana , director CS Racovat (01-20 29/18 - Cu privire la normele specifice ale CS Coséul. Initiator: Ghenadie Muntean, Presedinte al Raionului Soroca. Raportor: on Sirghi, director CS Coséufl 01-20 29/19 - Cu privire la activitatea presedintelulraionuli i @ subdivizunilor Consiilui Raional Soroca in anul 2018. Initiator: Ghenadie Muntean, Pregedinte al Raionului Soroca. Raportor: Belous Claudia, sef Sectia Crganizarea si Coordonarea Activitaji Administrative. (01-2 29/20 - Cu privre a Programul de activitate al Consilului Raional pentru anul 2019. Inijator: Ghenadie Muntean, Presedinte al Raionului Soroca. Raportor: Belous Claudia, sef Sectia Organizarea i Coordonarea ‘Activitai Administrative. (01-20 29/21 - Cu privre la evaluarea performanfelor profesionale ale functionarior public de conducere.Inator. Ghenadie Muntean, Presedinte al Raionului Soroca. Raportor: Cebotari Carolina, ge interimar al Serviciului resurse Umane. (01-20 29/22 - Cu privre la aprobarea Regulamentulprivind modul de stabiire a sporuii pentru performant& personalului din cadrul Aparatului Presedintelui Raionulul sia subdivziurilor Consiului Reional Soroca. [nator Ghenadie Muntean, Presedinte al Raionului Soroca. Raportor: Cebotari Carolina, ge intermar al Serviciulu resurse Umane. (01-20 29/28 - Cu privre la introducerea unor modifica la decizia CR nr. 17/27 din 26 februarie 2013 "Cu privre la transmiterea in comodat a unor bunuri imobile IPLT 'C. Stere".Iniator: Ghenadie Muntean, Pregedinte al Raionului Soroca. Raportor: Musenco Angela, Sef Di Soroca, (01-20 29124 - Cu privre la alocarea miloacelor fnanciare din componenta raionalé pentru institute educationale, Iniiator: Ghenadie Muntean, Pregedinte al Raionului Soroca, Raportor: Mugenco Angela, Sef DI Soroca. (01-20 29126 - Cu privre la darea In locatiune a tmp. din imobilul de pe str. Stefan cel Mare, 5. Inator: Ghenadie Muntean, Presedinte al Raionului Soroca. Raportor: Galina Stavita,sefinterimar al Sectei Economie. 01-20 29126 - Cu privie la prelungirea contractului de locatune. Inifator: Ghenadie Muntean, Pregedinte al Raionului Soroca. Raportor. Galina Stavita, se interimar al Sectiei Economie (01-20 29/27 - Cu privr la transmiterea fn locafiune a unor bunuriimobile. Iniator: Ghenadie Muntean, Presedinte al Reionului Soroca. Raportor: Galina Stavita, sf interimar al Sectiei Economie. (01-20 29/28 - Cu privire la repartizarea locuintelor sociale. Initiator: Ghenadie Muntean, Presedinte al Reionului Soroca. Raportor: Galina Stavta,sefinterimar al Sectei Economie. 01-20 29/29 - Cu privre la aprobarea Planului de actuni al Consiului Raional pentru anul 2019. Initiator Ghenadie Muntean, Presedinte al Ralonului Soroca. Raportor: Galina Stavita, se interimar al Sectiel Economie. (01-20 29/30 - Cu privre la abrogarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 3/20 din 7 august 2008 .Cu privie la Consiul de administrate al Fondulu raional de sustinere sociald a populaje cu modifica si completaile Proces-Verbal Nr. CRPS/18002, 01 februarie 2019 = ee CONSILIUL PENTRU PARTICIPARE RAIONUL SOROCA hitp://www.euparticip.md, https://www.facebook.com/euparticip.md Uterioare.Infator: Ghenadie Muntean, Pregedinte al Raionului Soroca. Raportor: Paunescu Svetlana, sef Directia Asistent& Socialé $i Protectie a Farle = 01-2D 29/31 - Cu privire la examinarea Raportului Inspectiei Sociale n. 52 din 06.09.2018 si aprobarea Planului de actiuni in vederea eficientizari activitai Directiel Asistent& Social si Protecfie a Familiei Soroca in scopul implementa recomandarilor Inspectiei Sociale privind modul de stable si acordare a ajutorului social /APRA, Initiator: Ghenadie Muntean, Pregedinte al Raionului Soroca, Raportor: Paunescu Svetlana, sef Direcfa Asistent& Social gi Protectie a Familie = 01-20 29/82 - Cu prvi la aprobarea in redactie noua a Regulamentului de organizare $i functionare a Institute Publice Centrul Comunitar Multifunctional 'impreund' din satul Rublenta, Initiator: Ghenadie Muntean, Presedinte : Raionului Soroca, Raportor: Tatiana Cosciug, director Insttuia Publicé Centrul Comunitar Muttfunctional "impreund” = 01-20 29/83 - Cu privre la modificarea si completarea Deciziei Consiulu raional Soroca nr. 27/45 din 29.11.2018 ,Cu privire la aprobarea Programului de reparatie si intreinere a drumurlor publice locale din raionul ‘Soroca pe anul 2019". Infjator: Ghenadie Muntean, Presedinte al Reionului Soroca. Raportor: Elena Miu, sef sectia Construct, Gospodarie Comunala si Drumuri. = 01-20 29/34 - Cu prvire la modificarea bugetuluiraional pe anul 2019. Infator: Ghenadie Muntean, Presedinte al Reionului Soroca. Raportor:Istrati Maria, sef adjunct al Ditectel Finante. * 01-20 29/35 - Cu privie la alocarea mijoacelor financiare din Fondul de rezerva. Inijator: Ghenadie Muntean, Presedinte al Raionului Soroca, Raportor:Istrati Maria, gef adjunct al Directei Finante, = 01-20 29/36 - Cu prvire la aprobarea Regulamentului de organizare si desfésurare a Concursului raional storia ‘Satului Meu’. Iniator: Ghenadie Muntean, Pregedinte al Raionului Soroca. Raportor: Grigore Bucataru, gef Sectia Culturd gi Turism, = 01-20 29137 - Cu prvire a modificarea componentei Consiiuli de Administratie al IMSP CS Racovat. Initiator Ghenadie Muntean, Pregedinte al Raionului Soroca. Raportor: Perciun Mariana, gef al IMSP CS Racovat. $a propus: Ca rezultat al examinarii Evaluarea general a proiectelor de decizie pentru Sedinfa ordinar’ a Consiliului Ralonal Soroca din 07 februarie 2019, membrii Consiluli pentru Pertcipare din Raionul Soroca, DECID urmatoarele: 1. Pentru proiectele de decizie 01-20 29/01-23, 01-2D 29/25-35 gi 01-20 29/37 comentari i obiectii pe marginea acestuia nu sunt. Initiativa a fost supus votului: cu 6 votur pro" a fost votaté gi acceptata propunerea. 2, Subiectul "Identificarea proiectelor de decizie pentru Sedinta ordinara a Consiliului Raional Soroca din 07 februarie 2019, care vor fi supuse analizei mai aprofundate din partea Consiliului pentru Participare”, Raportor: lon Babici, Presedinte CRP Soroca, Reprezentant al Secretariatului CRP Soroca, $-2 propus: Ca rezultat al examin generale a proiectelor de decize a Consilului Raional Soroca din 07 februarie 2019, membri Consiului entru Partcipre din Raionul Soroca, DECID urmatoarele: 1, S&fie supus unei analize mai detaliate urmatoarele proiecte de decizie: 01-2D 29/24 gi 01-20 29/25-36, Initiativa fost supus votului: cu 6 voturi pro’ a fost votata si acceptaté propunerea. 3, Subiectul "Examinarea proiectelor prioritare identificate, elaborarea concluzillor din partea Consiliului pentru Participare cu recomandarile specifice la fiecare proiect in parte”. Raportor: lon Babici, Presedinte CRP Soroca, Reprezentant al Secretariatului CRP Soroca, Proces-Verbal Nr. CRPS/19002, 01 februarie 2019