Sunteți pe pagina 1din 10

1. Infecțiile oportuniste apar în următoarele condiții: 5.

Care dintre factorii enumerați, sunt asociați cu inflamația acută:


a. patogenul nu infectează gazda a. neutrofilele
b. bacteriile provoca boli infecțioase la persoanele imunocompromise b. macrofagele
c. igiena precară a mâinilor c. limfocitele
d. bacteriile se răspândesc în rândul pacienților spitalizați d. fibroza tisulară
e. bacteriile afectează persoanele în condiții de temperatură scăzută e. scleroza tisulară
2. Un canal epitelizat care conectează porțiunea mediană a 6. Inflamația acută poate fi declanșată de infecții, traume, agenți
jejunului și un punct pe piele la trei cm în stânga de la nivelul fizici sau chimici, necroză tisulară, corpi străini și reacții imune.
ombilicului este un exemplu de: Care dintre următoarele condiții NU sunt observate în inflamația
a. autoliză acută:
b. coriostomă a. modificări ale calibrului vascular
c. chist b. scăderea fluxului sanguin
d. fistulă c. schimbări structurale în microcirculație (edem)
e. abces d. proteinele plasmatice și leucocitele care părăsesc circulația
3. "Reacția de fază acută" în inflamația acută este un grup de e. infiltrat leucocitar pentru eliminarea agentului cauzal
modificări biochimice mediate de: 7. Modificările vasculare asociate cu inflamația acută includ ____ și
a. dilatarea vaselor mici sanguine ____ permeabilității vasculare.
b. factori eliberați din macrofage a. vasoconstricția; scăderea
c. componente de histamină și complement b. vasoconstricția; creșterea
d. leziunea neutrofilă a țesutului c. vasodilatația; scăderea
e. creșterea ratei de sedimentare a eritrocitelor d. vasodilatația; creșterea
4. Care din următoarele celule sunt caracteristice în inflamația e. vasodilatația; normalizarea
cauzată de helminți: 8. Care dintre următoarele nu este un principiu general al
a. eosinofil mediatorilor chimici ai inflamației:
b. limfocit a. mediatorii provin fie din plasmă, fie din celule
c. macrofag b. producția de mediatori activi este declanșată de microbi sau proteine
d. neutrofil c. un mediator poate stimula eliberarea altor mediatori de către celulele
e. plasmocit țintă
d. mediatorii pot acționa pe una sau câteva tipuri de celule țintă e. inflamația gangrenoasă
e. odată activați și eliberați din celulă, majoritatea acestor mediatori 12. Care dintre următoarele procese patologice se caracterizează
persistă pe o perioadă lungă de timp (durata lungă de viață) prin producerea unor cantități mari de exudat purulent constând
9. Care dintre următoarele condiții este falsă în ceea ce privește din neutrofile, celule necrotice și lichid de edem:
contribuția la inflamație: a. inflamația seroasă
a. componentele lizozomale cresc permeabilitatea vasculară și b. inflamația fibrinoasă
deteriorarea țesuturilor c. inflamația purulentă
b. radicalii liberi de oxigen amplifică cascada care provoacă răspunsul d. ulcerul
inflamator e. inflamația gangrenoasă
c. neuropeptidele favorizează inițierea și propagarea răspunsului
inflamator 13. Care dintre următoarele procese patologice este marcată de
d. răspunsul la hipoxie scade permeabilitatea vasculară revărsarea unui lichid transparent, care, în funcție de mărimea
e. răspunsul la celulele necrotice este pro-inflamator leziunii, este derivat fie din plasmă, fie din secrețiile celulelor
10. O consecință posibilă a inflamației acute este rezoluția, celelalte mezoteliale care căptușesc cavitățile peritoneale, pleurale și
consecințe fiind inflamația cronică și fibroza (pierderea funcției). pericardice:
Care dintre următoarele condiții nu sunt asociate cu rezoluția: a. inflamația seroasă
a. agenezia b. inflamația fibrinoasă
b. apariția celulelor inflamatorii acute c. inflamația purulentă
c. Înlocuirea celulelor necrotizate d. ulcerul
d. funcție normală e. inflamația gangrenoasă
e. angiogeneză 14. Granulomul reprezintă un focar al inflamației cronică constând
11. Care dintre următoarele procese patologice se manifestă dintr-o agregare microscopică a macrofagelor. Care dintre
histologic, ca o rețea eozinofilă de fibre sau uneori ca un coagul următoarele sunt cauza unui granulom infecțios și nu a unui
amorf: granulom de corpi străini:
a. inflamația seroasă a. talc
b. inflamația fibrinoasă b. suturile
c. inflamația purulentă c. microbi
d. ulcerul d. uratul de sodiu
e. viruși d. roșeața
15. Care dintre următoarele nu este un efect sistemic al inflamației: e. tumefierea
a. febra
b. creșterea proteinelor fazei acute
c. leucocitoza
d. scăderea pulsului și tensiunii arteriale 22. Semnele cardinale ale inflamație sunt cel mai probabil asociate
e. eliberarea citokinelor (IL-1 și TNF) cu:
17. La autopsie, zona focală de necroză coagulativă a miocardului a. reacții inflamatorii acute
înconjurată de fibroblaste și angioblaste proliferative indică faptul b. reacții cronice inflamatorii
că infarctul a apărut: c. reacții inflamatorii granulomatoase
a. cu 1 până la 2 ore înainte de moarte d. vindecarea plăgilor
b. 7 - 24 ore înainte de moarte e. reacții inflamatorii subacute
c. 7 până la 14 zile înainte de moarte 23. Celule care apar cu cel mai mic grad de frecvență într-o reacție
d. 25-48 de ore înainte de moarte inflamatorie cronică sunt:
e. cu mai mult de 5 luni înainte de moarte a. fibroblastele
18. Durerea asociată cu o reacție inflamatorie poate fi cel mai bine b. angioblastele
explicată prin: c. macrofagele
a. lezarea nervilor în contact direct cu agentul inflamator d. limfocitele
b. efectul combinat al creșterii presiunii în țesuturi și al anumitor e. neutrofilele
mediatori chimici (de exemplu, bradikinina) 24. Celula caracteristică pentru inflamația granulomatoasă este:
c. eliberarea serotoninei din mastocite a. miofibroblastul
d. acțiunea directă a enzimelor lizozomale b. celula epitelioidă
e. acțiunea directă a histaminei și a fragmentelor de complement c. celula plasmatică
21. Care dintre următoarele nu este un semn cardinal al d. celula gigantă
inflamației: e. mastocitul activat
a. durere 25. Celulele epitelioide sunt derivate din:
b. căldura a. celulele microgliale
c. răceala b. monocitele sanguine
c. T-limfocite b. venule și capilare
d. bazofilele activate c. artere mari și arteriole
e. celulele gigante d. arteriole și venule
26. Care celule inflamatorii sunt considerate a fi "semnul e. vene și arterele mari
distinctiv" al inflamației acute: 31. Care dintre următoarele celule nu este un component activ al
a. celulele epitelioide procesului inflamator:
b. miofibroblastele a. neutrofilele
c. neutrofilele b. bazofilele
d. B-limfocitele c. eritrocitele
e. eozinofilele d. monocitele
27. Care dintre celulele enumerate au capacitatea de a se e. eozinofilele
reproduce în locul leziunii: 36. Procesul prin care se produce diapedeza leucocitelor prin
A. neutrofilele și macrofagele lumenul vasului sanguin în țesutul perivascular este denumit:
b. limfocitele și eozinofilele a. endocitobioză
c. bazofilele și neutrofilele b. migrație
d. macrofagele și limfocitele c. marginație
e. plasmocitele și macrofagele d. fagocitoză
29. Caracteristica precoce a modificărilor hemodinamice în e. chemotaxis
inflamația acută este: 37. Înglobarea particulelor străine de către celulele inflamatorii
a. scăderea fluxului de sânge către țesutul afectat este denumită :
b. permeabilitatea crescută a capilarelor și venulelor a. migrație
c. eliberarea histaminei în țesutul afectat b. fagocitoză
d. exudarea neutrofilelor c. chemotaxis
e. creșterea fluxului sanguin către țesutul afectat d. leucocitoză
e. anaplazie
30. În stadiile precoce ale inflamației acute, histamina este 38. Toate afirmațiile următoare sunt adevărate pentru exudatul
responsabilă de creșterea permeabilității în: fibrinos, cu excepția:
a. vene și capilare a. fibrina este componentul major al exudatului fibrinos
b. exudatul fibrinos este asociat cu reacții inflamatorii 42. Identificați tipurile inflamației exudative:
c. exudatul fibrinos este un component major al flegmonului a. inflamația fibrinoasă
d. exudatul fibrinos apare în principal pe membranele mucoase și b. inflamația gangrenoasă
seroase c. inflamația interstițială
e. exudatul fibrinos servește drept substrat pentru procesele de reparare d. inflamația granulomatoasă
39. Toate din cele enumerate reprezintă caracteristici ale e. inflamația purulentă
exudatului purulent, cu excepția: 43. Identificați factorii etiologici ai inflamației fibrinoase:
a. prezența neutrofilelor a. bacilul difteric
b. prezența bacteriilor piogenice b. streptococul
c. moartea celulelor c. bacilul antrax
d. lichefiere d. endointoxicația
e. membrane difterice e. stafilococul
40. Exudatul caracterizat prin producția excesivă de mucină este 44. Care dintre exudatele indicate este caracteristic inflamației
denumit: difteroide:
a. exudat cataral a. exudat purulent
b. exudat seros b. exudat seros
c. exudat non-inflamator c. exudat fibrinos
d. exudat hemoragic d. exudat hemoragic
e. exudat purulent e. exudatul cataral
41. Care din următoarele structuri are cea mai mare capacitate de 45. În funcție de natura exudatului inflamația este clasificată în
regenerare: următoarele tipuri:
a. glomerulii renali a. inflamație specifică
b. cardiomiocitele b. inflamație nespecifică
c. celulele mușchilor scheletali c. inflamație acută
d. neuronii sistemului nervos central d. inflamația cronică
e. hepatocitele e. inflamație invazivă
46. Identificați tipurile inflamației acute:
a. inflamația catarală
b. inflamația interstițială b. țesutul fibro-conjunctiv lax
c. inflamația hemoragică c. țesutul cerebral
d. inflamația fibrinoasă d. ficat
e. inflamația granulomatoasă e. miocard
47. Flegmonul se caracterizează prin: 51. Identificaţi etiologia inflamației hemoragice:
a. inflamația catarală a. antrax
b. inflamația fibrinoasă b. ulcer peptic
c. delimitarea fibro-conjunctivă c. gripă
d. prezența membranei piogenice d. tireotoxicoză
e. prezența inflamației purulente difuze e. pestă
48. Identificați faza inițială a inflamației: 53. Specificați tipurile și variantele inflamației purulente:
a. exudația a. abcesul
b. proliferarea b. flegmonul moale
c. alterația c. flegmonul dur
d. fagocitoza d. inflamația crupoasă
e. pinocitoza e. inflamația difterică
54. Fazele succesive ale inflamației includ:
a. petrificarea
b. induraţia
c. aglutinarea
49. Specificați formele morfologice ale inflamației: d. exudația
a. inflamația proliferativă e. proliferarea
b. inflamația mezenchimală 55. În exudatul purulent, spre deosebire de cel seros, predomină:
c. inflamație mixtă a. celule exfoliate ale epiteliului de suprafață
d. inflamația exudativă b. celulele exfoliate ale mezoteliului
e. inflamația post-necrotică c. neutrofile
50. Flegmonul apare de regulă în: d. mucus
a. țesutul adipos subcutanat e. bacterii
e. inflamației cronică focală
60. Identificați tipurile de fagocitoză:
a. fagocitoză completă
56. La nivelul microcirculației ca rezultat al permeabilității b. fagocitoză incompletă
vasculare crescute pot apărea următoarele modificări: c. fagocitoză directă
a. exudarea plasmei d. fagocitoză indirectă
b. exicoza e. endocitobioză
c. migrarea celulelor intravasculare 61. Identificați etiologia inflamației fibrinoase:
d. exudarea și formarea infiltraților celulare a. uremia
e. hipostaze cadaverice b. difteria
57. Identificați tipurile de inflamație acută: c. dizenteria
A. inflamația putridă d. anemia
b. inflamația crupoasă e. eritremia
c. inflamația difteroidă 62. Care dintre următoarele bacterii pot cauza inflamația
d. inflamație proliferativă nespecifică:
e. inflamație productivă a. streptococi
58. Specificați tipul de inflamație exudativă caracteristică pentru b. micobacteria tuberculozei
căile respiratorii superioare în difterie: c. meningococi
a. purulentă d. treponema palidum
b. catarală e. stafilococi
c. crupoasă
d. difterică
e. putridă 63. Inflamația crupoasă este localizată de obicei, la nivelul:
59. Abscesul se caracterizează prin: a. cavități bucale
a. inflamației purulentă focală b. amigdalelor
b. caracterul difuz al inflamației purulente c. faringelui
c. prezența țesutului necrotic în centrul inflamației d. traheei
d. disponibilitatea membranei piogenice e. bronhiilor
64. Identificați tipurile de inflamație care se caracterizează prin b. inflamație fibrinoasă
multiplicarea celulelor: c. inflamația cronică
a. inflamația alterativă d. inflamație specifică
b. inflamația exudativă e. inflamația nespecifică
c. inflamația proliferativă 69. Identificați etiologia inflamației seroase:
d. inflamația parenchimatoasă a. tirotoxicoza
e. inflamația productivă b. amiloidoza
65. Inflamația purulentă acută se caracterizează prin următoarele: c. scleroza
a. fistule d. uremie
b. tromboflebită e. tuberculoza
c. celulită 70. Identificați tipurile de inflamație exudativă:
d. ihtioză a. inflamația parenchimatoasă
e. amiloidoză b. inflamația purulentă
66. Care procese reflectă migrarea celulelor sanguine în timpul c. inflamația catarală
inflamației: d. inflamația interstițială
a. pinocitoză e. inflamația granulomatoasă
b. fagocitoză 71. Inflamația difterică de regulă este localizată în:
c. diapedeza leucocitelor a. faringe
d. endocitobioză b. amigdale
e. diapedeza eritrocitelor c. esofag
67. Selectați tipurile de inflamație acută: d. stomac
a. inflamația crupoasă e. intestin
b. inflamația putridă 72. Stadiile succesive ale procesului inflamator sunt:
c. inflamația granulomatoasă a. coagularea
d. abces b. alterarația
e. celulita purulentă c. exudația
68. În funcție de evoluție, inflamația este clasificată în: d. infiltrația
a. inflamație acută e. proliferarea
74. Inflamația granulomatoasă este un tip de: c. ficatul
a. inflamație productivă d. stomacul
b. inflamație exudativă e. ochii
c. inflamație interstițială 84. Ce tip de inflamație apare de obicei în țesuturile care
d. inflamație proliferativă înconjoară paraziții:
e. inflamație alterativă a. inflamație alterativă
75. Care din următoarele celule se identifică în granulomul b. inflamație exudativă
tuberculos: c. inflamația productivă
a. neutrofile d. inflamație specifică
b. limfocite e. inflamația nespecifică
c. celule epitelioide 85. Cordul „în cuirasă” se caracterizează prin:
d. eozinofile a. inflamație fibrinoasă
e. mastocite b. organizarea și calcificarea exudatului
77. În care procese patologice se dezvoltă inflamația specifică: c. supuraţie
a. febră reumatică d. formarea de aderențe
b. sifilis e. inflamație seroasă
c. tuberculoza 86. Cea mai frecventă cauză a inflamației purulente este:
d. febră tifoidă a. viruşii
e. dizenterie b. toxinele
78. Granulomul tuberculos este constituit din: c. protozoare
a. celulele Virchow d. substanțe chimice
b. celulele Langhans e. stafilococii
c. amiloid 87. Microscopic exudatul purulent este reprezentat de un număr
d. necroză cazeoasă mare de:
e. necroză fibrinoidă a. monocite
82. Echinococoza afectează în primul rând: b. limfocite
a. plămânii c. neutrofile
b. rinichi d. eritrocite
e. trombocite
88. Cauza inflamației purulente sunt următorii agenți patogeni, cu
excepția:
a. stafilococii
b. virușii
c. escherichia coli
d. streptococii
e. klebsiella
89. La ce tip de inflamație se referă celulita flegmonoasă:
a. catarală
b. purulentă
c. crupoasă
d. gangrenoasă
e. difterică
91. Identificați tipurile inflamației exudative:
a. inflamația fibrinoasă
b. inflamația gangrenoasă
c. inflamația interstițială
d. inflamația granulomatoasă
e. inflamația purulentă
92. Exudatul care conține o cantitate mare de leucocite neutrofile se
numește:
a. seros
b. hemoragic
c. purulent
d. fibrinos
e. gangrenos

S-ar putea să vă placă și