Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa C-1-07 Model Declaratie Legea 10

DECLARATIE1

Subsemnatul(a), ......................................................................, identificat(a) prin B.I./C.I.


seria ...... , nr................., eliberat(a) de ...................... la data de .................., avand
CNP.................................., domiciliat(a) in ......................., strada............................,
nr........, bl......, sc....., et....., ap....., judet/sector......................,[ in nume propriu]2/[ in
calitate de .................................................................................................. al
........................................................................................................................................]3
si Subsemnatul(a), ......................................................................, identificat(a) prin B.I./C.I.
seria ...... , nr................., eliberata de ...................... la data de ..............., avand
CNP................. ................., domiciliat(a) in ......................., strada...... ......................,
nr........, bl......, sc....., et....., ap....., judet/sector......... .............,[ in nume propriu]4/[ in
calitate de ................................................................................................. al
5
..........................................................................................................................................]
declar/declaram prin prezenta, cunoscand prevederile art.326 Cod Penal privind falsul in
declaratii, ca imobilul/imobilele situat/e in
[.......................................................................................]6, [proprietatea
mea/noastra]7/[proprietatea ............................................................]8, înscris/inscrise în
Cartea/Cartile Funciară/Funciare nr. .............................................. a/ale localităţii
........................... cu nr. cadastral/cadastrale .............................................., nu este/nu sunt
revendicat/revendicate, nu face/nu fac obiectul unor actiuni posesorii sau al unor
cereri/actiuni formulate in temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificarile si
completarile ulterioare si nu exista alte litigii in legatura cu acesta/acestea.

Data, Semnatura/Semnaturi,
_ _/_ _/_ _ _ _

1
Declaratia va fi data si semnata de catre proprietarul/proprietarii imobilului/imobilelor
2
Se insereaza pentru proprietarul persoana fizica
3
Se insereaza calitatea in care declarantul reprezinta persoana juridica (de ex: administrator/asociat), denumirea si datele de identificare
ale persoanei juridice proprietara a imobilului/imobilelor
4
Se insereaza pentru proprietar persoana fizica
5
Se insereaza calitatea in care declarantul reprezinta persoana juridica
6
Se insereaza adresa/adresele completa/complete a/ale imobilului/imobilelor
7
Se insereaza pentru proprietari persoane fizice;
8
Se insereaza denumirea persoanei juridice proprietare a imobilului/imobilelor