Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN GĂVENEA ,,


Str.1848 NR.29 – CARTIER E 3 - 820195-Tulcea
TEL. :0240 – 531084 FAX: 0240 – 523200 ,
E-mail :scoalagavenea@yahoo.ro
Nr_____ / __________

Raport de activitate privind dezvoltarea resursei umane


pe semestrul I
în anul şcolar 2017–2018

Ţinându- se cont de priorităţile strategice ale planului managerial, dar şi de faptul că formarea şi
perfecţionarea reprezintă un proces continuu si cumulativ de actualizare şi de dezvoltare a
competenţelor, cadrele didactice din şcoala noastră au fost implicate într-o varietate de astfel de activităţi
unele în concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional,
altele în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din
structurile/ procesele de educaţie.
Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s-a realizat astfel:
 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;
 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a
consfătuirilor cadrelor didactice;
 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale
 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate de
instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MECTS).

Obiectivul general de la care am pornit în anul scolar 2017–2018 a fost pregătirea profesională a
cadrelor didactice, asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltare profesională,
mobilizarea și antrenarea tuturor resurselor existente la dispozitia școlii pentru formarea unor cadre ca
personalități deschise și adaptabile la mutațiile permanente ale societății, în strânsă legătură cu noile
realități ale vieții socio-economice urmărind atingerea scopurilor educaționale:
 profesionalizarea carierei didactice;
 perfecționarea cadrelor didactice prin grade didactice;
 participarea cadrelor didactice la programe de formare curentă;
 participarea cadrelor didactice la programe de formare continuă;
 acumularea, într-o perioada de 5 ani, a 90 de credite transferabile prin participarea cadrelor
didactice la programe de formare periodică;
În anul şcolar 2017–2018 - personalul didactic al şcolii este format din ……. persoane:…….. cadre
didactice, … personal didactic auxiliar, iar personal nedidactic -…. persoane.
Din cele ….cadre didactice:
 ….cadru didactic cu doctorat
 ….cadre didactice au obţinut gradul didactic I
 …..cadre didactice au obţinut gradul didactic II
 …cadre didactice au obţinut definitivarea în învăţământ
 . ..cadre didactice debutante

Învăţământ preșcolar Învăţământ primar Învăţământ gimnazial


Nr. total Titulari Suplinit. Nr. total Titulari Suplinit. Nr. total Titulari Suplinit.
MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN GĂVENEA ,,
Str.1848 NR.29 – CARTIER E 3 - 820195-Tulcea
TEL. :0240 – 531084 FAX: 0240 – 523200 ,
E-mail :scoalagavenea@yahoo.ro
Nr_____ / __________

educatoare calificaţi învățătoare calificaţi profesori calificaţi

Situaţia gradelor didactice

Total personal Personal didactic calificat Personal didactic


didactic necalificat
Debutanți Cu definitivat Grad II Grad I Doctorat

A . FORMARE CONTINUĂ
1. PERFECȚIONARE CURENTĂ
OBIECTIVE SPECIFICE :
- dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pe baza activității proprii desfașurate în școala și la
cercurile pedagogice; lecții demonstrative și referate metodice conform planificărilor comisiilor
metodice.
- realizarea unei mai bune colaborări între comisiile metodice pe arii curriculare;

ACTIVITĂȚI:
- participarea la consfatuirile cadrelor didactice și la cercurile pedagogice pe discipline de învățământ;
- participarea cadrelor didactice la intalnirile periodice ale comisiilor metodice pe arii curriculare;
- autoperfecționarea și autoinstruirea personalului didactic;
Activitatea de perfecţionare s-a realizat şi prin alte forme:
 cursuri organizate de CCD, etc:………………………..
 participarea la simpozioane:…….
 la nivelul şcolii activităţi în cadrul comisiilor metodice
a) lecții demonstrative
……………………………………
b) referate:
…………………………………………….

FINALIZARE / EVALUARE : - adeverințe;


- diplome;
2. PERFECȚIONAREA PRIN GRADE DIDACTICE
OBIECTIVE SPECIFICE: - dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice pe baza participarii la
concursurilor de obținere a gradelor didactice;
ACTIVITĂȚI:
- recomandare de participare la concursurile pentru obținerea gradelor didactice ca reflectare progresului
in formarea / dezvoltarea competentelor profesionale;

Perfecţionare prin grade didactice - An şcolar 2017–2018


MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN GĂVENEA ,,
Str.1848 NR.29 – CARTIER E 3 - 820195-Tulcea
TEL. :0240 – 531084 FAX: 0240 – 523200 ,
E-mail :scoalagavenea@yahoo.ro
Nr_____ / __________

Nr. NUMELE ŞI GRADUL SESIUNEA SITUAŢIA INSPECŢIILOR


crt. PRENUMELE DIDACTIC
I II S
1.

2.

3.

4.

PERFECŢIONARE- Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe


• colective de catedră echilibrate ca nivel de • existenţa tendinţelor de conservatorism şi inerţie
experienţă – majoritatea profesorilor fiind cu la schimbare, tendinţe de minimalizare a
gradul importanţei actului de formare/ perfecţionare
didactic I şi II– şi au în componenţă profesori manifestate la unele cadre didactice;
metodişti, membrii ai consiliului consultativ, • inerţie în aplicarea la clasă a cunoştinţelor/
formatori; competenţelor dobândite în urma unor cursuri de
• număr mare de cadre didactice participante la formare;
cursuri de formare în specialitate sau în alte • alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna în
domenii didactice; concordanţă cu nevoia de dezvoltare profesională.
• performanţe ale cadrelor didactice prin
participări la
sesiuni de comunicări ştiinţifice, colaboratori la
reviste de specialitate, autori de publicaţii în
domeniul managementului educaţional, auxiliare
didactice;
• CDI implicat în activitatea de autoperfecţionare/
perfecţionare a cadrelor didactice;
• sprijinul conducerii şcolii în vederea participării
cadrelor didactice la diverse forme de
perfecţionare sau la cursuri de formare/
perfecţionare.
Oportunităţi Ameninţări
• existenţa surselor de informare şi formare • incoerenţe şi lacune legislative;
externă pentru cadre didactice; • lipsa motivării financiare;
• existenţa posibilităţilor de participare la • percepţia greşită a ceea ce înseamnă dezvoltarea
programe judeţene, naţionale şi internaţionale; personală/ dezvoltare în carieră;
• posibilitatea de perfecţionare prin e- Learning; • tendinţa de centrare exclusiv pe acumularea de
• oferta variată a CCD si a altor furnizori de credite transferabile şi minimalizarea nevoilor
formare; punctuale de formare.
MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN GĂVENEA ,,
Str.1848 NR.29 – CARTIER E 3 - 820195-Tulcea
TEL. :0240 – 531084 FAX: 0240 – 523200 ,
E-mail :scoalagavenea@yahoo.ro
Nr_____ / __________

• oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ studii


posuniversitare, etc. a instituţiilor de învăţământ
superior;
• oferta stagiilor de formare în străinătate
( Comenius, Grundvig, etc).

Activitatea de formare/ perfecţionare a cadrelor didactice a avut un trend ascendent, arată preocuparea
permanentă a celor implicaţi în procesul instructiv-educativ-evaluativ pentru îmbunătăţirea
managementului şcolar, pentru dezvoltare profesională personalizată, pentru inovarea practicii şcolare şi
este apreciată în mod pozitiv.

Responsabil comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică,


Prof. Dumitrache Iulia Andreea

S-ar putea să vă placă și