Sunteți pe pagina 1din 1

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SEMESTRUL al II-lea – clasa a VI-a


Citește cu atenție textul următor, pentru a putea rezolva cerințele:
Aşa liniştită şi blândă s-arăta marea, când am plecat din Sulina! Şi cât ne-a prins în larg a şi început a se
posomorî şi, din ce în ce mai cu mânie, a-şi ridica oştirile-i de valuri înaintea noastră. Soarele a asfinţit. Pământul
nu se mai vede. Un întuneric greu, ameninţător, se lasă din cerul înnorat, fără stele. De pretutindeni, mugind,
talazurile negre vin ca nişte matahale vii şi se izbesc de coastele vaporului, care, gâfâind greoi, se luptă cu nămeţii
de apă şi-şi taie cale dreaptă pe marea învolburată. Şuieră în vânt frânghiile întinse de catarguri. Măsor cu gândul
întinderea mării; peste talazurile-i furioase văd vasul nostru o jucărie, o coajă de nucă pe care iscusinţa omului o
cumpăneşte ş-o poartă totuşi pe mări, înfruntând mânia furtunilor. În luptele-i de veacuri cu atâtea primejdii şi
greutăţi ce-i stau în cale, omul îmi apare ca acel voinic năzdrăvan din poveşti, pe care nimic nu-l înspăimântă. Cine
poate prevedea până unde-şi va întinde într-o zi hotarele puterilor lui cuceritorul acesta îndrăzneţ şi neobosit!
În albul zorilor ies pe punte. Furtuna s-a potolit. Marea e liniştită, ostenită parcă de atâta frământare în
deşert. Un oraş frumos străluceşte înaintea noastră: Constanţa, farul României, aprins la porţile răsăritului, în
pragul apelor nestăpânite. O, pământ binecuvântat!
(Alexandru Vlahuță—România pitorească)
1. Desparte în silabe cuvintele: pretutindeni, frânghiile, năzdrăvan. 3p
2. Scrie sinonimele următoarelor cuvinte: a asfinţit, poveşti, ostenită.3p
3. Scrie antonimele următoarelor cuvinte: pretutindeni, neobosit, frumos.3p
4. Motivează folosirea cratimei în structura: s-arăta marea.2p
5. Transcrie din text o comparaţie şi o personificare. 4p
6. Transcrie din text doi indici spaţiali şi doi indici temporali. 4p
7. Transcrie din text un enunţ care face referire la capacitatea omului de a inventa lucruri noi. 3p
8. Scrie ideea principală a ultimului paragraf. 3p
9. Explică în aproximativ 30 de cuvinte semnificaţia ultimului enunţ al fragmentului. 5p
10. Extrage din text: un substantiv comun articulat cu articol hotărât, un pronume personal cu formă
neaccentuată, un adverb de mod, o prepoziţie, un verb predicativ. 10p
11. Identifică funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate din text. 10p
12. Alcătuieşte o compunere de aproximativ 100 de cuvinte în care să demonstrezi că textul dat este un text
descriptiv literar. În compunerea ta vei avea în vedere :
- Să precizezi trei trăsături ale textului literar descriptiv. (6 puncte)
- Să prezinţi detaliat trăsăturile acestui tip de text, valorificând textul dat. (14 puncte)
- Să respecţi structura tipului de compunere cerut. (4 puncte)
- Să ai numărul de cuvinte precizat. (4 puncte) 28 p
-
Vei primi pentru redactarea întregii lucrări 12 puncte (unitatea compoziţiei, coerenţă, registrul de comunicare, stil

şi vocabular adecvate conţinutului, ortografie, punctuaţie, aşezare în pagină, lizibilitate).

Se acordă 10 puncte din oficiu.