Sunteți pe pagina 1din 12

Obiectiv

~nainte de a `ncepe ziua, cite[te...


Noi spunem lucrurilor pe nume
RUG|CIUNEA
DE MIERCURI
Doamne, Atotputernice [i Atot-
`ndurate! ~mi aduc aminte c\ Te-ai Miercuri,
n\scut Om, din Sf=nta Fecioar\ [i ai 22 octombrie 2014
fost v=ndut pentru treizeci de argin]i de
ucenicul cel viclean, ca s\ ne r\s- Edi]ia de Vaslui
cumperi pe noi, p\c\to[ii, de sub pute- Nr. 3723
rea diavolului. Pentru aceasta, Te rog, Edi]ia online obiectivvaslui.ro 1,4 lei
`ndur\-Te de mine, v=nz\torul! Pri-
me[te, Doamne, aceast\ mic\ rug\-
ciune [i umilit\ a mea voin]\, c\ m\ contact@obiectivvaslui.ro publicitate@obiectivvaslui.ro Vaslui: 0765 138 381 Bârlad: 0760 444 644 
`ntristez pentru c\ te-am sup\rat de
at=tea ori! La Tine, preabunule M=n-
tuitor, am toat\ speran]a [i cred c\ Tu,
care din iubire de oameni ai primit s\ fii
v=ndut, Te vei `ndura [i de mine acum,
100.000 de oameni sunt `n mare pericol
ca s\ m\ m=ntuie[ti de chinurile cele de
veci [i s\ m\ `nvrednice[ti ~mp\r\]iei
Tale. Nu Te dep\rta de mine, Doamne,
[i ajut\-mi ca `n toate s\ fac voia Ta [i s\
nu te mai r\stignesc `n toate zilelel cu
faptele mele cele p\c\toase, pentru ca
s\ m\ `nvrednicesc a auzi [i eu din
gura Ta ce dulce: “Iertate s\-]i fie
p\catele”. Amin.
Redac]ia v\ dore[te
o zi binecuv=ntat\!

Constantinescu `[i
bate joc de Spitalul B=rlad
„C\pu[at”
de biserica
primarului

 pagina 3

ALEGERI 2014

 Trei medici cu func]ii de conducere de cazul copilului de patru ani care a murit `n Pediatrie. Mul]i bolnavi au fost deja dirija]i
„De ce un pre[edinte la Spitalul municipal Hu[i au demisionat urma administr\rii unui antibiotic. Unitatea spre alte spitale.
de st=nga?” ori au plecat brusc `n concediu, dup\ se afl\ acum `n imposibilitatea de a
Sorin SAIZU Citi]i articolul
amenzile date de Ministerul S\n\t\]ii `n asigura liniile de gard\ la Urgen]e [i din pagina 2 
 pagina 12
Comenta]i acest articol pe obiectivvaslui.ro

Sport
Semnal de alarm\

Violen]a, o realitate
Lupt\torii de la „Wazary
`n [colile vasluiene
Dojo” B=rlad, tot mai titra]i
 ~n anul [colar trecut, `n interiorul unit\]ilor de
 pagina 7
`nv\]\m=nt vasluiene au fost `nregistrate peste 1.117
acte de violen]\. Amenin]\rile, [antajul, lovirile, furturile [i
consumul de alcool sunt la ordinea zilei `n r=ndul elevilor.
9 484852 700737 0 3 7 2 3 Cristi LAPA Citi]i articolul din pagina 2 

Monica
Macovei
pre[edinte
V\ prezint viziunea mea pentru urm\torii cinci ani,
sunt zece porunci pentru clasa politic\: s\ nu ai alt
st\p=n dec=t cet\]eanul; s\ nu tr\dezi interesul
na]ional, s\ nu ataci institu]iile, statul de drept [i
justi]ia; s\ nu furi [i s\ nu risipe[ti banul public;
s\ nu min]i, plagiezi, calomniezi; s\ înmul]e[ti banii [i
crea]ia; s\ respec]i libertatea economic\; s\-]i educi
copiii; s\-]i respec]i p\rin]ii [i semenii; s\ cultivi
p\m=ntul; s\-]i respec]i identitatea, valorile [i trecutul.
Sunt cre[tin\, credincioas\, dar respect libertatea de
opinie a tuturor. Voi sus]ine diversitatea oamenilor,
diversitatea de opinie, de credin]\.
2 Eveniment local obiectivvaslui.ro OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Miercuri, 22 octombrie 2014

Post vacant de 100.000 de oameni sunt `n mare pericol

conducere la
ITM Vaslui Spitalul Hu[i, `n blocaj
Directorul medical [i [efii „Situa]ia este destul de deli- de Primiri Urgen]e al spitalului
sec]iilor Urgen]e [i Pediatrie de la cat\ `n momentul de fa]\ [i, `n hu[ean, ci la Pediatrie.
Spitalul municipal „Dimitrie consecin]\, am solicitat sprijinul Totodat\, comisia de anchet\ a
Castroian” Hu[i au plecat, luni, `n Direc]iei de S\n\tate Public\ amendat cu 2.000 de lei medicul
concediu ori au demisionat dup\ (DSP) Vaslui [i Spitalului Jude- pediatru Floreta Bianu pe motiv
ce au fost amenda]i de comisia de ]ean de Urgen]\ pentru a ne spri- c\ a internat copilul la Pediatrie,
control a Ministerului S\n\t\]ii, jini cu medici pediatri. Din f\r\ a trece pe la Compartimentul
`n urma decesului `n condi]ii sus- p\cate, r\spunsul a fost negativ, de Primiri Urgen]e, directorul
pecte a unei feti]e de patru ani. ~n astfel `nc=t am apelat la DSP Ia[i medical Emad Wassouf a fost
consecin]\, unitatea, care asigur\ [i Spitalul de Pediatrie Ia[i, care amendat cu 1.000 de lei, ca per-
asisten]a medical\ spitaliceasc\ [i vor analiza posibilitatea deta[\rii soan\ direct r\spunz\toare pentru
ambulatorie a unui num\r de unui medic la spitalul nostru”, a activitatea specific\ din spital, iar
peste 100.000 de locuitori, se afl\ declarat managerul Spitalului [efa Compartimentului Primiri
 Pentru a treia oar\ `n mai pu]in de un an, `n imposibilitatea de a asigura municipal Hu[i, Lucia Rotaru. Urgen]e, medicul Gabriela Ababei,
func]ia public\ de inspector-[ef adjunct `n liniile de gard\ la Urgen]e [i Pedia- a fost amendat\ cu 1.500 de lei
domeniul rela]iilor de munc\ din cadrul
trie. „Vom fi nevoi]i pentru disfunc]ionalit\]i `n desf\-
Concret, Gabriela Ababei, [efa [urarea activit\]ii structurii pe
Inspectoratului Teritorial de Munc\ (ITM) Compartimentului de Primiri Ur-
s\ `nchidem Lucia Rotaru, managerul care o conduce.
Vaslui a fost scoas\ la concurs. gen]e, care a fost amendat\ cu Compartimentul Spitalului municipal Hu[i ~n continuare, se a[teapt\ rezul-
1.500 de lei, [i-a dat demisia, di- de Primiri Urgen]e” tatele verific\rilor `ntreprinse de
Pe site-ul Agen]iei Na]ionale a Func]ionarilor
rectorul medical al spitalului, Ministerul S\n\t\]ii `n cazul DSP Vaslui, Colegiul Medicilor [i
Publici (ANFP) a fost publicat anun]ul de organizare
Emad Wassouf, sanc]ionat pecu- Situa]ia este chiar mai grav\ la feti]ei de patru ani care a murit `n Inspectoratul de Poli]ie al Jude-
a concursului pentru ocuparea func]iei publice de
niar cu 1.000 de lei, a intrat `n Compartimentul de Primiri Ur- condi]ii suspecte la 40 de minute ]ului.
conducere vacant\ de inspector-[ef adjunct `n dome-
niul rela]iilor de munc\ din cadrul ITM Vaslui. concediu medical, iar [efa Com- gen]e, odat\ cu demisia coordo- de la internare a finalizat, joi, ”A[a cum prev\d normativele
Concursul urmeaz\ s\ aib\ loc la sediul ANFP, pe 20 partimentului Pediatrie, Floreta natorului acestei structuri. controlul la spital, mai multe per- `n astfel de cazuri, la nivelul DSP
noiembrie, `ncep=nd cu ora 10. Bianu, doctori]a care era de gard\ „Dac\ doamna doctor Gabriela soane [i institu]ii fiind g\site res- s-a constituit comisia de malpraxis,
Persoanele care aspir\ la aceast\ func]ie vor putea [i a aplicat controversatul trata- Ababei nu va reveni asupra ponsabile [i amendate cu sume care va analiza dac\ a fost vorba
s\ se `nscrie `n termen de 20 de zile de la data publi- ment copilului care a murit, demisiei, vom fi nevoi]i s\ `nchi- cuprinse `ntre 1.000 [i 25.000 de de culp\ medical\. ~n acest sens,
c\rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a III-a. amendat\ de comisie cu 2.000 de dem Compartimentul de Primiri lei. Astfel, Spitalul Municipal au fost preluate de la Spitalul mu-
Dosarele cu toate documentele necesare vor fi de- lei, a plecat `n concediu pentru Urgen]e”, a explicat Lucia Rotaru. Hu[i a fost sanc]ionat cu 25.000 nicipal Hu[i foaia de observa]ie a
puse la sediul ANFP Bucure[ti. Printre altele, trebuie urm\toarele dou\ s\pt\m=ni. ~n ceea ce prive[te coor- de lei pe motiv c\ nu dispune de pacientului (feti]a de patru ani -
s\ con]in\ cazierul judiciar, o declara]ie pe propria R\mas\ f\r\ niciun specialist donarea activit\]ii medicale a un compartiment special pentru n.r.) [i toate celelalte documente
r\spundere sau o adeverin]\ care s\ ateste c\ nu a pediatru, conducerea spitalului unit\]ii, aceasta a fost preluat\ pediatrie la structura de primire a medicale, care vor fi analizate de
desf\[urat poli]ie politic\. hu[ean s-a v\zut nevoit\ s\ ape- temporar chiar de c\tre manager, urgen]elor. speciali[ti. A[tept\m [i concluzi-
Condi]iile obligatorii pe care candida]ii trebuie s\ leze la serviciile unui neonatolog `n condi]iile `n care ceilal]i Urm\toarea amend\ ca va- ile medicilor legi[ti, apoi comisia
le `ndeplineasc\ sunt: studii universitare de licen]\ care s\ coordoneze activitatea medici din spital au refuzat cate- loare, `n sum\ de 20.000 de lei, a de malpraxis se va `ntruni din nou
absolvite cu diplom\, respectiv studii superioare de Compartimentului Pediatrie, r\- goric. fost aplicat\ Serviciului de pentru a analiza cazul”, a declarat
lung\ durat\ absolvite cu diplom\ de licen]\ sau m=n=nd `ns\ problema asigur\rii Dup\ cum am mai scris, Ambulan]\ Jude]ean deoarece nu directoarea DSP Vaslui, Mihaela
echivalent\ `n domeniile fundamentale - [tiin]e in- g\rzilor. comisia de anchet\ desemnat\ de a dus micu]a la Compartimentul Vlada.
ginere[ti, [tiin]e agricole [i silvice, [tiin]e juridice,
[tiin]e economice sau într-una dintre specializ\rile
sociologie, psihologie, medicin\, administra]ie public\, Semnal de alarm\
[tiin]e politice; vechime de minimum trei ani `n spe-
cialitatea studiilor necesare exercit\rii func]iei.
De remarcat c\ pentru fotoliul de inspector-[ef ad-
junct în domeniul rela]iilor de munc\ s-a mai organi-
zat concurs pe 27 ianuarie [i 30 iunie, `ns\ nimeni nu
Violen]a, o realitate `n [colile vasluiene
a fost declarat c=[tig\tor. (Adriana {U{NEA)
Fenomenul violen]ei elevilor în [coli a violen]\, fie comportamente neadecvate, sunt,
luat amploare în jude]. ~n anul [colar 2013- în principal, rezultatul neglijen]ei din familie
2014, conducerile unit\]ilor de înv\]\mânt au [i a anturajelor în care intr\ ace[ti elevi. Mul]i
Pagube `n raportat 1.117 acte de agresiune, acestea fiind
distribuite în egal\ m\sur\ atât în unit\]ile de
provin chiar din medii agresive, fiind priva]i
de acea afectivitate de care au nevoie în pe-

zootehnie înv\]\mânt din mediul urban, cât [i în cele din


rural. Predomin\ lovirile (mai bine de o
treime din total), dar nu lipsesc nici insultele,
rioadele de cre[tere. Desigur, nu trebuie negli-
jat nici accesul facil la diverse canale TV în
care predomin\ violen]ele de tot felul, de la
amenin]\rile repetate, instigarea la violen]\, cele fizice [i verbale, pân\ la cele sexuale”, a
furturile. declarat Gabriela Pl\cint\, inspectorul general
“Cele mai multe dintre violen]ele petrecute al ISJ Vaslui.
`n mediul [colar din jude]ul Vaslui sunt lovi- Pe acest fond, se observ\ o cre[tere a
rile; motivele acestora sunt puerile [i nu justi- num\rului de solicit\ri venite din partea uni-
fic\ absolut deloc violen]a. S-au observat [coli t\]ilor de `nv\]\m=nt pentru a consilia elevii
`n care violen]a a devenit un fel de tradi]ie sau care au comportamente agresive [i de risc sau
un obicei - poate s\ fie vina [colii sau a mana- care sunt victime ale agresiunilor din [coal\
gementului/sistemului de paz\ sau a zonei `n ori din afara ei.
care se afl\ [coala. Ne-am a[tepta `ns\ ca, in- “Majoritatea celor implica]i `n incidente
diferent de importan]a pe care o dau educa]iei, sunt elevi ai [colii respective. ~n unele cazuri,
to]i adul]ii s\-[i doreasc\ siguran]a copiilor. persoane str\ine [colii sau rude ale elevilor
Acest tip de violen]\ produce urm\ri at=t implica]i `n dispute p\trund `n incinta unit\]ii,
fizice, c=t [i psihice”, ne-a spus un profesor `n ideea de «a face dreptate». Acest lucru sub-
vasluian. liniaz\ `nc\ o dat\ rolul activ pe care ar trebui
Gabriela Pl\cint\, inspectorul
Pe lâng\ acestea, cadrele didactice au con- s\-l joace `n siguran]a unit\]ii, pe de o parte,
statat zeci de cazuri de consum de alcool. ~n cadrele didactice, iar, pe de alt\ parte, paza general al ISJ Vaslui
anul [colar trecut au fost 29 de elevi afla]i `n fiec\rei [coli. Le-am cerut directorilor s\
stare de ebrietate la cursuri, dintre care 23 monitorizeze includerea obligatorie `n cadrul comunic\rii eficiente [i a managementului
s-au `nregistrat `n mediul urban, spre orelor de consiliere a [edin]elor cu p\rin]ii, `n conflictelor, precum [i oferirea elevilor de al-
Zile negre pentru cresc\torii de animale din jude]. suprinderea conducerii Inspectoratului {colar care s\ se discute problematica violen]ei `ntre ternative educa]ionale multiple [i atractive
Dup\ restric]iile impuse de boala limbii albastre, Jude]ean (ISJ) Vaslui. elevi [i a rela]iilor dintre elevi. De asemenea, pentru petrecerea timpului liber”, a mai spus
acum seceta `i las\ f\r\ furaje la animale. “Toate aceste manifest\ri, fie ele acte de am solicitat organizarea de dezbateri pe tema Gabriela Pl\cint\.
Fermierii care nu au str=ns din var\ suficiente fu-
raje sunt dispera]i. ~[i trimit animalele acum degeaba
la p\[unat. Islazurile [i [esurile sunt arse de secet\ [i poli]i[tii stabilind c\ produsele
vitele mai mult se plimb\ dec=t m\n=nc\. Speciali[tii
spun c\ vor fi probleme deosebite la iarn\.
C\ru]a[ venit la furat, accidentat de o [oferi]\ fuseser\ sustrase de cei doi, în
aceea[i noapte, de la o ferm\ din
“Lipsa precipita]iilor de mai bine de trei luni e o Un t=n\r de 20 de ani, din Frunti[eni, risc\ pu[c\ria dup\ ce, `n urm\ cu c=teva nop]i, a extravilanul satului Trestiana”,
mare problem\. Este un segment de 30% dintre furat aproape 600 de kilograme de cartofi. T=n\rul a fost prins `n urma unui accident rutier: ne-a declarat subcomisar Mihaela
cresc\tori care se bazeaz\ pe o cre[tere periodic\ a o [oferi]\ a intrat `n c\ru]a cu care venise la furat. {traub, purt\torul de cuv=nt al
vitelor, adic\ pe p\[uni, f=ne]e, care sunt destul de Inspectoratului de Poli]ie al
degradate. Vor avea probleme `n mod cert [i `n lunile Poli]i[tii chema]i la un acci- c=nd a intrat în coliziune cu o “Poli]i[tii au efectuat investi- Jude]ului Vaslui.
ianuarie, februarie. Situa]ia climateric\ este dificil\ [i dent rutier descoper\ din c\ru]\ nesemnalizat\. C\ru]a[ul, ga]ii pentru a-l descoperi pe ~n c\ru]\ erau 580 de kilo-
pentru fermerii care au str=ns furaje din var\ fiindc\ `nt=mplare un furt. Pare desprins Marius Chirica (20 de ani), din c\ru]a[ul implicat în accident, iar grame de cartofi, toat\ cantitatea
au mai multe capete de animale [i acum nu pot din fic]iune, dar este realitatea. S-a comuna Frunti[eni, [tiind c\ urma acesta a fost identificat pe raza fiind `napoiat\ p\r]ii v\t\mate. În
preg\ti terenul pentru a sem\na alte furaje”, a de- `nt=mplat `n noaptea de 19/20 oc- s\ vin\ un echipaj de poli]ie, a satului Frunti[eni. Este vorba cauz\ a fost întocmit dosar de
clarat Attila Miklo[, directorul Oficiului de Amelio- tombrie, `n Trestiana, comuna p\r\sit locul accidentului. {i pe despre un t=n\r de 20 de ani, care cercetare penal\ sub aspectul
rare [i Reproducere `n Zootehnie Vaslui. Grivi]a. O t=n\r\ de 34 de ani, din bun\ dreptate: atelajul era plin cu era înso]it de un minor de 14 ani. s\vâr[irii infrac]iunii de furt cali-
(Sorin SAIZU) localitate, se deplasa pe DJ 242F, cartofi fura]i! Atelajul era înc\rcat cu cartofi, ficat. (Adriana {U{NEA)
OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Miercuri, 22 octombrie 2014 obiectivvaslui.ro Eveniment local 3
Constantinescu `[i bate joc de Spitalul B=rlad
„Au fost
„C\pu[at” de biserica primarului primari care au
 Pe parcursul acestui an,
Prim\ria B=rlad, `n calitate de
ordonator principal de credite, a
f\cut gre[eli”
alocat spitalului din localitate
„exorbitanta” sum\ de 200.000 de
lei. ~n acela[i timp, biserica ctitorit\
de primarul Constantinescu `n
curtea unit\]ii a tot „c\pu[at”
spitalul, beneficiind, numai iarna
trecut\, de c\ldur\ moca de
aproape 100.000 de lei. Asta `n
condi]iile `n care spitalul cumuleaz\
datorii de 84 de milioane de lei [i e
la un pas de faliment.
Adriana {U{NEA
~n prezent, Spitalul Municipal de
Urgen]\ „Elena Beldiman” B=rlad, cu 940
de angaja]i, deserve[te peste 200.000 de
locuitori din partea de sud a jude]ului „Am considerat c\ banii trebuie `ndrepta]i
Vaslui [i nordul jude]ului Gala]i. De[i are
o tradi]ie medical\ de peste 150 de ani, preponderent spre investi]ii, spre lucr\ri care
unitatea se afl\ la un pas de faliment din antreneaz\, pe vertical\ [i orizontal\, efecte.
cauza dezinteresului autorit\]ilor locale. Totodat\, am ]inut cont la echilibrarea
Angaja]ii risc\ s\ r\m=n\ [omeri, iar
bolnavii s\ fie trimi[i la spitalele din bugetelor locale de faptul c\ unele prim\rii au
Vaslui [i Hu[i pentru `ngrijiri. buget excedentar. Evident, acestea au primit
Potrivit fostului manager, {tefan mai pu]ini bani, nu exist\ nicio alt\ explica]ie
Constantinciu, dac\ p=n\ la finele anului
nu va fi alocat\ o finan]are consistent\,
pentru faptul c\ unele administra]ii au avut
conturile spitalului vor fi blocate, acest sume mai mici la rectificare”, a declarat
lucru `nsemn=nd, implicit, imposibilitatea Dumitru Buzatu, pre[edintele Consiliului
achizi]ion\rii de medicamente [i materiale Jude]ean Vaslui.
sanitare: „Spitalul este `n pericol! Este `n
zona ro[ie [i mai jos de at=t nu se poate Ieri, `n cadrul unei conferin]e de pres\, Dumitru Buzatu,
cobor`. {tiu ce procese sunt pe rol. pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Vaslui, a declarat c\ banii
Trebuie s\ lupt\m ca s\ fragment\m primi]i la rectificarea bugetar\ vor rezolva doar o parte dintre
datoriile c\tre furnizori, astfel `nc=t s\ de c\ldur\ moca. lun\. Nu [tiu `n bani ce `nseamn\. Nu [tiu
dac\ au primit vreodat\ aceast\ cantitate, problemele comunit\]ilor locale: „Aceste sume au avut menirea
putem prelungi agonia. Suntem `n agonie! de a rea[eza bugetele locale, care sunt, `n majoritatea lor
Situa]ia este critic\ [i dac\ ne raport\m la „Sunt lucruri pe dac\ au func]ionat caloriferele. {tim c\,
cov=r[itoare, deficitare. Pe l=ng\ aceste deficien]e, care deriv\
de cele mai multe ori, se izoleaz\, se
nivelul celorlalte spitale din ]ar\”. care nu le cunosc” `nchid caloriferele, dar sunt lucruri pe
din capacitatea financiar\ deficitar\ a jude]ului, sunt [i
A[adar, situa]ia financiar\ dezas- probleme mo[tenite de la fo[tii ale[i. Au fost primari care au
truoas\ a spitalului nu mai este un secret „Ordonatorului principal de credite nu care nu le cunosc”.
f\cut gre[eli [i au pl\tit cu func]ia pentru acest lucru, dar au l\sat
pentru nimeni, cu at=t mai pu]in pentru i-am adus la cuno[tin]\ despre aceast\ Potrivit Angelei Chiril\, director
`n urma lor datorii ce apas\ pe umerii noilor edili. ~ncerc\m, la
autorit\]ile locale. ~n condi]iile `n care problem\, `ns\ am discutat cu parohul financiar-contabil [i manager interimar al aceste rectific\ri bugetare, s\ le d\m o m=n\ de ajutor acelora
datoriile c\tre furnizorii de medicamente, bisericii, preotul Petru Giu[c\. Situa]ia am spitalului, biserica a beneficiat de agent care sunt `n dificultate”.
materiale sanitare [i servicii trec de 84 de identificat-o eu, cu totul `nt=mpl\tor. La termic doar pe parcursul iernii 2013- Buzatu a ]inut s\ r\spund\ acuza]iilor potrivit c\rora banii de
milioane de lei, Prim\ria B=rlad a alocat momentul actual, [tiu c\ este `nchis\ 2014, `n intervalul 15 octombrie 2013 - la rectificarea bugetar\, cei de la Ordonan]a 28 [i fondurile
`n acest an spitalului doar o bagatel\ de c\ldura. Nu [tiu `n ce context, ce [i cum... 15 aprilie 2014: „Biserica dispune de 29 pentru `nl\turarea efectelor calamit\]ilor naturale produse de
200.000 de lei. Eu am f\cut o analiz\ privind costurile cu de calorifere, `nsemn=nd un consum inunda]iile din prim\vara acestui an ar fi fost `mp\r]i]i pe criterii
Culmea, biserica ctitorit\ de primarul utilit\]ile [i m-am `ntrebat dac\ exist\ estimativ de 7.448 de metri cubi de gaz politice: „Aloc\rile bugetare pentru jude]ul Vaslui au fost foarte
Constantinescu `n curtea unit\]ii medicale probleme suplimentare la agentul termic. metan pe lun\. Noi pl\tim 1,83 lei pentru mari. Am primit un sprijin substan]ial din partea guvernului. De
[i pe care a ]inut mor]i[ s\-i fie pictat chipul Eu nu le-am dat c\ldur\ de la momentul la fiecare metru cub de gaz. Din ce [tiu eu, aceea, am considerat c\ banii trebuie `ndrepta]i preponderent
a „c\pu[at” spitalul f\r\ nicio jen\. care am aflat, adic\ 31 iulie 2014. Eu dau agentul termic a fost furnizat bisericii spre investi]ii, spre lucr\ri care antreneaz\, pe vertical\ [i
L\ca[ul func]ioneaz\ din 2002, la `nceput c\ldur\ `n aceast\ unitate spitaliceasc\ `n doar `n iarna 2013-2014, iar acum `[i orizontal\, efecte. Odat\ cu lucr\rile, se v=nd, se cump\r\
fiind `nc\lzit cu o sob\ pe lemne. C=]iva timpul iernii, dar nimeni nu se spal\ cu perfecteaz\ actele ca s\-[i instaleze m\rfuri, oamenii lucreaz\. Banii au fost direc]iona]i c\tre lucr\ri
ani mai t=rziu, a fost racordat la sistemul agent termic. De[i ar fi cazul s\ ne g=ndim propria central\ termic\”. care genereaz\ efecte `n economia jude]ului [i a ]\rii. Totodat\,
de termoficare al spitalului, fiind instalate c\ asta `nseamn\ civiliza]ie. Nu cunosc Un calcul simplu arat\ c\, numai `n am ]inut cont la echilibrarea bugetelor locale de faptul c\ unele
nu mai pu]in de 29 de calorifere, care prea multe detalii. {tiu doar c\ nu furnizez sezonul rece trecut, biserica a „c\pu[at” prim\rii au buget excedentar. Evident, acestea au primit mai
totalizeaz\ un consum de circa 7.500 de c\ldur\ bisericii din momentul `n care am spitalul cu aproape 82.000 de lei (820 de pu]ini bani, nu exist\ nicio alt\ explica]ie pentru faptul c\ unele
metri cubi de gaz metan/lun\ `n perioada `nceput s\ dau c\ldur\ la unitatea spitali- milioane de lei vechi). ~n cazul `n care administra]ii au avut sume mai mici la rectificare”.
rece. Nu se [tie exact din ce an a `nceput ceasc\. Acum se furnizeaz\ agent termic, zecile de calorifere ale bisericii au primit Pre[edintele CJ a explicat c\ Vasluiul, spre deosebire de alte
s\ primeasc\ agent termic de la spital (a se dar biserica nu prime[te”, a explicat agent termic de la spital [i `n anii anteriori, jude]e, va avea mereu „o foame de bani”: „Jude]ul are resurse
citi „autorit\]ile ascund din r\sputeri acest ex-managerul Constantinciu. unitatea medical\ a fost p\gubit\ de sute limitate, neav=nd activit\]i economice care s\ genereze bani
lucru”), `ns\ Biserica „Sf=nta Ecaterina” a Acesta a concluzionat „Din ceea ce de mii de lei, bani care ar fi putut fi suficien]i, plus c\ `ncaseaz\ foarte pu]in din taxe [i impozite
fost sfin]it\ [i inaugurat\ `n 2012. Teoretic, mi-a spus personalul tehnic, sunt undeva folosi]i pentru plata unor facturi restante locale. Mai trebuie spus c\ toate programele cu fonduri
cel pu]in din iarna 2012-2013, dac\ nu la 29 de calorifere [i maximum ar putea sau pentru achizi]ionarea de medicamente europene necesit\ cofinan]\ri de la CJ, care pun presiune pe
chiar mai devreme, biserica a beneficiat primi 7.400 de metri cubi de gaz metan pe [i materiale sanitare. bugetul jude]ului”. (Sorin SAIZU)

afar\. Avem suficiente talente pentru a ne


Noiembrie, sezonul balurilor delecta cu ele [i care merit\ promovate”,
ne-a spus Daniel Hulubei, directorul
ANUN}
liceului. E-ON MOLDOVA DISTRIBU}IE S.A. Ia[i, cu
 Majoritatea liceelor din Vaslui au artistic va fi f\cut cu elevi din liceu. Banii La fel se `nt=mpl\ [i la Liceul cu sediul în municipiul Ia[i, str. Ciurchi, nr. 146-150,
programat balurile bobocilor `n sunt pu]ini, iar sponsoriz\ri, spre deloc. Program Sportiv (LPS), care are programat
Decât s\ aducem trupe cu pre]uri mari,
jud. Ia[i, prin SC TRUST ELECTRO-M SA Vaslui,
noiembrie. Nicio unitate nu va avea evenimentul pe 28 noiembrie.
mai bine promov\m arti[ti locali. ~n plus, “Va fi un bal f\r\ nume sonore din
anun]\ publicul interesat asupra depunerii solici-
`n program trupe de renume, t\rii de emitere a acordului de mediu pentru pro-
pentru acest an d\m posibilitatea elevilor lumea muzical\. Vom invita Hora
apel=nd doar la talentele locale. no[tri s\ urm\reasc\ o pies\ de teatru, iectul “~ntocmire documenta]ie tehnic\ faza
Vasluiului, un ansamblu format din
{i `n acest an balurile bobocilor vor fi invit=nd `n aceea[i zi Teatrul din B=rlad”, elevi”, a declarat Lumini]a V`rlan, PTh^CS^DTAC pentru securiz\ri bran[amente
s\r\c\cioase în prezentare, organizatorii a men]ionat C\t\lin Ignat, directorul directoarea LPS. LEA JT Obâr[eni (Vinderei), jude]ul Vaslui”, pro-
recunoscând c\ nicio trup\ cu nume nu va LMK Vaslui. {i Colegiul Economic “Anghel
La Liceul Tehnologic “{tefan Rugin\” a renun]at la vedete care s\ cânte
pus a fi amplasat în satul Obâr[eni, comuna Vinderei,
concerta la Vaslui. În prim plan vor fi îns\
elevii talenta]i din fiecare liceu, responsa- Procopiu”, balul va avea loc pe 14 noiem- la balul bobocilor, eveniment programat jud. Vaslui. Informa]iile privind proiectul propus pot
bili cu numerele artistice pres\rate printre brie, tot la Casa de Cultur\. pe 7 noiembrie, la Casa de Cultur\. fi consultate la sediul autorit\]ii competente pentru
probele de concurs. “Nu se va aduce forma]ie, a[a c\ vom Singurul liceu care nu a stabilit data protec]ia mediului APM Vaslui din mun. Vaslui, str.
Startul va fi dat de Liceul “Mihail apela la elevii din liceu pentru partea balului este “Ion Mincu”, directorul C\lug\reni, nr. 63, [i la sediul Prim\riei Vinderei, în
Kog\lniceanu” (LMK) Vaslui, care va artistic\”, ne-a declarat Aurel Dumitru, Ovidiu Lisievici inten]ion=nd s\-l zilele de luni - joi, între orele 8.00 - 16.00 [i vineri
organiza Balul Bobocilor miercuri, 5 directorul liceului. programeze `n s\pt\m=na “{coala altfel”
noiembrie, de la ora 18, la Casa de Aceea[i tactic\ se aplic\ la Liceul de anul viitor, `ns\ o decizie va fi luat\ `n între orele 8.00 - 14.00. Observa]iile publicului se
Cultur\ “Constantin T\nase”. “Emil Racovi]\”. [edin]a Consiliului de Administra]ie de la primesc zilnic la sediul autorit\ii competente pentru
“Nu mai avem fonduri pentru arti[ti “Balul nostru va avea loc pe 21 noiem- sf=r[itul acestei s\pt\m=ni. protec]ia mediului APM Vaslui.
consacra]i. Tot ce înseamn\ program brie [i nu miz\m pe nicio forma]ie din (Cristi LAPA)
4 obiectivvaslui.ro OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Miercuri, 22 octombrie 2014

Col]ul cu prieteni
Mihaela Manu

La mul]i ani p\rintelui Antonie!


Mihaela MANU
I-am scris de nenum\rate ori, `n
g=nd, p\rintelui Antonie. De s\rb\tori,
i-am trimis felicit\ri. Tot `n g=nd,
fire[te, pentru c\ via]a mea real\ m-a
b\gat `n acel v=rtej al problemelor din
care nu mai puteam s\ ies. N-am avut
putere s\ scriu sau s\ fac mai mult
dec=t am f\cut. Dumnezeu [tie c\ spun
adev\rul. Nu [tiu dac\ g=ndurile mele
au ajuns vreodat\ la p\rintele Antonie,
dar ast\zi am s\ trec peste ro[ea]a din
obraji [i situa]ia pe care mi-o asum,
aceea de fiu r\t\citor. Nu risipitor.
N-am risipit nimic din ceea ce am
primit [i am tr\it departe de via]a mea
de aici, de acum, `n lumea de poveste,
`n satul Giurgeni, comuna Valea
Ursului, jude]ul Neam], la grani]a cu
jude]ul Vaslui.
Nu puteam risipi nimic `ntruc=t ceea
ce-am tr\it eu la M\n\stirea Giurgeni,
c\ci despre ea este vorba, nu se poate
m\car defini. {tim cu to]ii, fiecare
m\n\stire are povestea, bucuria,
lini[tea, poezia, obiceiurile, rigorile
sale. Ei bine, pentru noi, vasluienii, [i
numai pentru noi, la Giurgeni, ani de
zile a fost acas\. Am fost primi]i [i
a[tepta]i cu sufletul, cu o deschidere to-
tal\, iar noi ne-am comportat ca atare.
Am cotrob\it [i am scotocit prin fiecare
col]i[or al m\n\stirii, ne-am ostoit setea
de afec]iune, de `n]elegere. N-am avut
nicio limit\ `n a cere. Am acaparat tot
ce era acolo. {i, Doamne, ni s-a permis.
Am venit ca la p\m=ntul f\g\duin]ei [i
am primit tot ceea ce-am cerut. Am
invadat locul acela pe care Maica
Domnului l-a ales s\ fie un fel de poart\ P\rinte Antonie, suntem sute de oameni care v\ iubim la Vaslui,
prin care s\ trecem `n universul iubirii jul [i credin]a, m\n\stirea este str\juit\ ajungeau `n preajma lui. Ani la r=nd,
din toate p\r]ile numai de drumuri pline at=t el, c=t [i maicile [i c\lug\rii nu au care p\str\m `n g\oacea sufletului mirajul iubirii [i generozit\]ii
[i minunilor Sale.
Abia acum, dup\ at=ta timp, `n]eleg de capcane, cu gropi [i denivel\ri. Zeci, avut nici cea mai mic\ inten]ie de a ne dumneavoastr\ [i a M\n\stirii Giurgeni! Pentru c\ se pare c\
de ce Maicii Domnului `i tot ap\rea sute de autocare [i ma[ini s-au `ncu- opri de la n\valnica noastr\ curgere soarele acesta de toamn\ a r\s\rit iar\[i pentru noi [i pentru
c=te un ochi `n icoan\. De ce f\cea [i metat s\ le ignore. Nici ploaia, nici spre ei. Eu `ns\mi culegeam minuni, dumneavoastr\, v\ trimitem g=ndurile noastre de iubire.
face minuni. Con[tientizez c\, la frigul nu au oprit oamenii s\ vin\ la `mi str=ngeam lacrimile de bucurie [i Trimite]i-ni-le `napoi [i ruga]i-o pe Maica Domnului de la Giurgeni
`nceput, atunci c=nd p\rintele Antonie a Sf=ntul Maslu, vinerea. de uimire `n batist\, p=n\ `ntr-o noapte, s\ ne aduc\ iar\[i la Ea. Ne este cumplit de dor [i de Ea [i de
venit la Giurgeni, `n 1995, t=n\r c\lug\r De c=nd am ajuns prima dat\, c=nd l-am auzit pe p\rintele Antonie
printr-o minune, la m\n\stire, p=n\ repro[=ndu-ne pentru prima dat\ ceva. dumneavoastr\! La mul]i ani al\turi de noi, cei care, de[i ne-am
[i stare], [i a v\zut locul pustiu [i ascuns, am fost [i suntem cu inima la dumneavoastr\!
neprimitor, `nconjurat doar de buruieni c=nd am `n]eles c\ trebuie s\ stau Ne cerea s\ nu mai facem fotografii,
[i gunoaie, a avut inima str=ns\. Ce pla- cuminte, am cules de la Giurgeni toat\ atunci, dup\ miezul nop]ii, la Sf=ntul
nuri [i-a f\cut, ce rug\ciuni [i f\g\duin]i iubirea, lini[tea, s\n\tatea, puterea de Maslu: “Nu m\ face]i s\ v\ doresc celor m\n\stire. Am v\zut c\ la Giurgeni e nesperate acolo, trebuia s\ st\m cumin]i,
a trimis el cerului, de a avut curajul s\ care aveam nevoie pentru a merge care nu `n]elege]i ce v\ cer s\ pleca]i mult de munc\, era o alt\ etap\ de exis- s\ facem loc altora, s\ a[tept\m doar
porneasc\ de unul singur reconstruirea `nainte. P\rin- voi acas\ cu bolile [i p\catele celor de ten]\ a vie]uitorilor de acolo. Se con- ziua `n care Maica Domnului [i p\rin-
a ceea ce odat\ a fost m\n\stire! Erau tele stare] aici, s\ nu le iau numai eu pe toate!”. A struia. C\lug\rii [i-au luat pe umeri tele Antonie ne vor chema din nou la ei.
doar el [i biserica veche din 1833. Cu Antonie a fost primul semnal de alarm\. dou\ mari construc]ii: corpul de chilii [i ~l iubesc pe p\rintele Antonie, la fel ca
siguran]\, numai n\dejdea `n ajutorul fost ca o ma- Apoi, spre diminea]\, `nainte de a trapeza. Am `n]eles cu sufletul c\ tre- miile de oameni c\rora le-a deschis su-
lui Dumnezeu i-a dat curaj s\ `nceap\ m\ pentru pleca spre casele noastre, l-am auzit buie s\ stau cuminte [i mi-a fost ru[ine. fletul s\u generos [i le-a schimbat `n
construc]ia chiliilor [i a tot ceea ce s-a mine. {i nu spun=ndu-ne cu voce trist\ cum unii {i eu, [i miile de oameni care am aler- bine vie]ile. Recunosc, am tremurat de
ridicat `n ani la Giurgeni. n u m a i dintre credincio[ii devota]i m\n\stirii gat la Giurgeni am p\[it acolo duc=nd grija lui [i am rugat pe care sf=nt am
Acum, dup\ at=ta timp de c=nd am pentru primiser\ deja interdic]ie de la preo]ii `n spate toate p\catele, bolile, energiile putut s\-l vindece. A[ vrea ca, `n valea
fost [i, apoi, n-am fost la Giurgeni, mine, ci lor duhovnici de a mai veni la rele culese din toate locurile pe unde asta a pl=ngerii, o minune s\ m\ duc\
`n]eleg c\ Maica Domnului a ales s\ pentru to]i Giurgeni. Din seara aceea, a `nceput s\ am umblat. Ce leg\m=nt de a se oferi din nou `naintea lui.
lucreze prin icoana sa pictat\ `n 1831, cei care fie parc\, altfel, la Giurgeni. Plutea `n jertf\ o fi f\cut p\rintele Antonie cu Mi-e sufletul u[urat de ceva timp
drept r\spuns la rug\ciunea [i iubirea aer o triste]e. Pentru prima dat\, noi am Maica Domnului, de noi am fost vinde- pentru c\ [tiu c\ acum `i este bine.
p\rintelui Antonie. Ea l-a luat `n bra]e `nceput s\ `n]elegem c\ at=t p\rintele, ca]i [i elibera]i de tot ce-i r\u, iar el a Poate, `ntr-o zi, c=t de cur=nd, [i eu, [i
[i i-a spus, `n taina nop]ilor de slujb\ c=t [i maicile acelea cu chip [i bun\tate trebuit s\ pl\teasc\ binele nostru?! to]i cei care am stat cumin]i acas\ vom
[i de rug\ciune: “P\rinte Antonie, de `ngeri au nevoie de intimitatea lor, {tiu c\ de la noi a preluat boala, avea dezlegare s\ venim din nou la
trecem la treab\!” c\ disperarea noastr\ [i nevoia de a durerea. Canalul de iubire care s-a ofe- Giurgeni. Am mai `mb\tr=nit [i eu,
primi, de a tot primi, trebuie s\ aib\ o rit s\ fie s-a blocat la un moment dat. p\rinte Antonie. Cred c\ am s\ pot s\
limit\. Neputin]ele noastre au fost vindecate, stau cuminte, s\ m\ bucur de data asta
Vasluiul Recunosc, M\n\stirea Giurgeni este dar r\ul, mun]ii no[tri de probleme l-au numai c\ v\ v\d. A[ vrea ca r=ndurile
nu v-a uitat! singurul loc din lume unde, `n afar\ de afectat pe el. Ani la r=nd, a stat `n pi- acestea s\ ajung\ la dumneavoastr\. Le
casa bunicilor [i p\rin]ilor mei, nu mi cioare ore `n [ir `naintea noastr\, la voi trimite, `ntr-un fel. {tiu c\ [ti]i c\ v\
Mult\ lume s-a `ntors s-a interzis nimic, niciodat\, ba din sf=ntul altar, iar noi n-am avut limit\ `n iubim. C=nd {tefan cel Mare era r\nit
la Dumnezeu aici, la contr\, toate locurile [i lucrurile m-au a-i cere mereu c=te ceva. Ast\zi mi-e `n lupt\ [i se retr\gea, oastea i se destr\-
Giurgeni, multe suflete a `mbr\]i[at cu cea mai cald\ iubire. La ru[ine: [i pentru c\ m-am num\rat ma, dar fiecare o[tean a[tepta s\ aud\
salvat aici ~mp\r\teasa `nceput, am crezut c\ p\rintele stare] printre cei mai insisten]i [i cic\litori iar\[i sunetul de bucium care s\-l duc\
Cerului [i a noastr\. Antonie a sl\bit brusc pentru c\ nu copii ai s\i, [i pentru c\ n-am avut pu- din nou sub steagul s\u.
Sf=nta Fecioar\ Maria mai m=nca deloc carne, a[a cum terea s\ m\ mai duc la Giurgeni de o Vasluiul nu v-a uitat! At=tea femei
ne-a ajutat [i ne-a vinde- ne-a spus. Am asistat `ns\ `n conti- vreme. Acum `ns\, c=nd scriu, `n]eleg [i au devenit mame datorit\ M\n\stirii
cat pe noi, oamenii care nuare la spectaculoasa sa transfor- cred c\ a[a a trebuit s\ fie! N-am mai Giurgeni, at=]ia bolnavi [i-au g\sit
am venit la Giurgeni, iar mare fizic\. Devenise jum\tate din c\l\torit aproape nic\ieri. Sunt [i eu un alinare la Maica Domnului de la
noi, la r=ndul nostru, am omul ce fusese. Acolo, `n Raiul drume] obosit. {i eu am vrut s\ ajut oa- Giurgeni, at=tea suflete respir\ `nc\ da-
spus [i altora ce grabnic minunilor, unde `nviam de fiecare menii care m-au sec\tuit de putere, la o torit\ sfaturilor dumneavoastr\! Noi
ajut\toare este Ea prin aceast\ dat\ c=nd mergeam, a c\zut `ntr-o scar\ minuscul\, dar acesta e adev\rul! n-am uitat nimic, `ns\ e at=t de frig `n
icoan\ unic\ `n lume prin bun\ zi peste mine crunta veste De aceea [tiu c\ noi, numai noi, cei noi din cauza oceanului de durere [i a
mul]imea de ochi, care tot se c\ p\rintele Antonie este bolnav. c\rora ni s-a `mplinit ceea ce am cerut minciunii `n care tr\im, `nc=t suntem
`nmul]eau. A[a au `nceput s\ A `nceput s\ lipseasc\ de la la Giurgeni, cu p\catele [i dramele n\uci. Avem nevoie de o nou\ `nt=lnire
vin\ r=uri de oameni, de peste Sf=ntul Maslu. A fost o mare noastre l-am `mboln\vit pe p\rintele cu acel Giurgeni care s\ ne z=mbeasc\.
tot, `n satul pr\fuit [i ascuns de durere pentru noi. stare]. De aceea a trebuit s\ ne oprim. Putem veni? Dac\ v-a]i vindecat, suna]i
serpentine. Exact ca `n pove[ti, ~ncet-`ncet, mi s-a refuzat Trebuiau s\ ajung\ al]i oameni la din corn, ne este dor de vocea [i de
parc\ pentru a ne `ncerca cura- drumul cu copiii de la Veronica spre Giurgeni. Noi, cei care am primit daruri z=mbetul dumneavoastr\!
OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Miercuri, 22 octombrie 2014 obiectivvaslui.ro Educa]ie pentru s\n\tate 5

Cea mai important\ investiga]ie din timpul sarcinii


Ecografia este o metod\ imagistic\ centru ter]iar cu posibilit\]i avansate de `ngrijire
neinvaziv\ de investigare a structurilor corpului a nou-n\scutului cu probleme).
uman cu ajutorul ultrasunetelor cu frecven]\
`nalt\. Examinarea cu ultrasunete (ecografia) Ecografia, cea mai
ofer\ mari avantaje [i o situeaz\ pe primul loc `n
topul investiga]iilor screening din sarcin\: este important\ investiga]ie
neinvaziv\, nu are efecte adverse demonstrate la
examin\rile de rutin\ (nici pentru mam\, nici Investiga]iile (ecografice, biochimice) pentru
pentru f\t), are precizie diagnostic\ mare, se depistarea anomaliilor fetale ar trebui recoman-
poate repeta de c=te ori este nevoie, nu este date de medicii curan]i tuturor gravidelor pentru
dureroas\, ofer\ un bun raport calitate-pre]. c\, a[a cum au ar\tat cercet\rile f\cute `n ultimii
Pentru evaluarea riscului de anomalii fetale [i ani, 3% dintre nou-n\scu]i sufer\ de o anomalie
de complica]ii materne [i fetale, examinarea congenital\ major\ [i p=n\ la 5% pot fi diagnos-
ecografic\ se completeaz\ cu teste biochimice tica]i ulterior ca av=nd o malforma]ie congeni-
sau serologice din s=ngele matern (test dublu, tal\, cele mai multe dintre anomaliile
test triplu, test integrat, screening preeclampsie, congenitale majore ap\r=nd `n lipsa anteceden-
screening TORCH etc.). ~n cazul vizualiz\rii unor telor familiale sau a factorilor de risc asocia]i.
imagini sugestive, este necesar\ efectuarea unor Totu[i, de[i ecografia reprezint\ pentru obste-
teste suplimentare: amniocenteza [i analiza tricianul de ast\zi un ajutor de ne`nlocuit, pacien-
citogenetic\ pentru anomalii cromozomiale sau tele trebuie s\ fie informate [i s\ `n]eleag\ c\
genetice, morfologia fetal\ `ntr-un centru ter]iar, orice examinare ecografic\ are limitele ei, care
testele metabolice, analiza ADN-ului fetal liber nu ]in numai de preg\tirea examinatorului.
din s=ngele matern etc. Cauzele pentru care imaginile ecografice ob]inute
Astfel, `n timpul sarcinii normale (considerat\ pot fi de calitate sc\zut\, iar, ca urmare, nu sunt
f\r\ risc mare) se recomand\ patru ecografii
interpretate corect sunt legate de v=rsta
principale:
- la 6-9 s\pt\m=ni de amenoree - pentru gesta]ional\ (respectiv de dezvoltarea fiec\rui
localizarea sarcinii, diagnosticul de evolutivitate, organ fetal `n parte `n raport cu v=rsta sarcinii),
datarea sarcinii (cu o eroare de c=teva zile `n plus de pozi]ia f\tului, de pozi]ia placentei, de
sau `n minus), aprecierea datei probabile a - la 20-24 s\pt\m=ni - pentru screening-ul de chirurgical, legea nu ofer\ posibilitatea grosimea [i de structura straturilor abdominale
na[terii. anomalii fetale din trimestrul II, pentru `ntreruperii sarcinii. materne, de performan]ele ecografului, de timpul
- la 11-13 s\pt\m=ni - pentru screening-ul de aprecierea riscului de na[tere prematur\ etc; dac\ - la 30-32 s\pt\m=ni - pentru screening-ul de rezervat examin\rii. ~n general, ecografia screening
anomalii fetale (sindrom Down etc.) din sunt diagnosticate anomalii fetale incompatibile anomalii fetale din trimestrul III [i pentru pentru depistarea anomaliilor fetale `n trimestrul
trimestrul I; dac\ `n cadrul acestei examin\ri se cu via]a, sarcina poate fi legal `ntrerupt\ p=n\ la aprecierea st\rii de bine a f\tului; `n cazul I [i `n trimestrul II dureaz\ `ntre 30 [i 60 de
eviden]iaz\ anomalii fetale, sarcina poate fi `ntre- 24 de s\pt\m=ni; dac\ anomaliile nu sunt incom- detect\rii unor anomalii tardive se reevalueaz\ minute. Este recunoscut\ interna]ional o
rupt\ legal, indiferent de gravitatea anomaliei. patibile cu via]a dup\ na[tere sau pot fi corectate situa]ia (de exemplu, se recomand\ na[terea `ntr-un eficien]\ a evalu\rii ecografice de 92%-93%.

De ce nu te po]i opri din m=ncat?


Senza]ia de foame apare atunci c=nd organis- m=n=nce mai repede, astfel c\ nu este destul timp
mul a consumat toat\ energia ob]inut\ din hran\, ca semnalele hormonale privind starea de “s\tul”
iar nivelurile glucozei [i insulinei din s=nge s\ se activeze. Speciali[tii spun c\ senza]ia de
`ncep s\ scad\. Sunt [i al]i factori, unii s\tul se instaleaz\ abia la 20 de minute dup\
surprinz\tori, care pot influen]a declan[area mas\, astfel c\ dac\ m=nca]i repede [i pe fug\,
dorin]ei de a m=nca, potrivit dailymail.co.uk. procesul acesta este perturbat [i sim]i]i mereu c\
Apetitul este controlat prin intermediul unui v\ este foame.
hormon numit grelin\, dar sunt o mul]ime de
lucruri care pot perturba acest proces de control Menopauza cre[te
al poftei de m=ncare.
Un studiu al cercet\torilor de la Aberdeen apetitul femeilor
University din Londra arat\ c\ toate celulele Fluctua]iile nivelului de progesteron `n
cerebrale responsabile cu controlul apetitului `[i perioada de dinainte de instalarea menopauzei
`ncetinesc activitatea pe m\sur\ ce oamenii cresc apetitul femeilor. “Nivelurile de proges-
`mb\tr=nesc, ceea ce duce la o cre[tere `n greu- teron variaz\ `n perioada de doi p=n\ la cinci ani
tate `ncep=nd cu v=rsta mijlocie. Acest lucru este de dinainte de instalarea menopauzei, iar acest
explicat prin faptul c\ sentimentul de “s\tul” se lucru pare s\ afecteze pofta de m=ncare”, spune
instaleaz\ mai greu, ceea ce `i face pe oameni s\ Leila Hannah, medic ginecolog.
m\n=nce mai mult. Exist\ `ns\ [i al]i factori care Progesteronul relaxeaz\ mu[chii netezi ai
pot influen]a apetitul. organismului (cei care controleaz\ organe precum
vezica urinar\ [i tractul gastrointestinal). C=nd s\ fie cumulativ, ceea ce `nseamn\ ca persoanele experien]\ pl\cut\, vina `n sine devine pl\cut\,
Somnul insuficient nivel s\u cre[te, cre[te [i nevoia de energie, de care iau rar antihistaminice nu vor resim]i o `ncuraj=ndu-i s\ continue.
aici pofta de m=ncare crescut\. Leila Hannah cre[tere a poftei de m=ncare din aceast\ cauz\. ~ntr-un studiu efectuat `n 2012 pe o mie de
Un lucru relativ acceptat este acela c\ spune c\ dup\ instalarea menopauzei acest efect Nu exist\ o solu]ie de combatere a unui apetit
oamenii se simt mai `nfometa]i c=nd sunt obosi]i, persoane de cercet\tori de la Northwestern
tinde s\ dispar\. m\rit cauzat de un tratament medicamentos, dar University, Chicago, exper]ii le-au dat voluntarilor
dar acest efect este ceva mai complicat `n cazul este bine de [tiut c\ acest lucru se poate `nt=mpla,
femeilor. Un studiu din 2011 al cercet\torilor dulciuri [i i-au f\cut s\ se simt\ vinova]i `nainte
americani de la Columbia University arat\ c\
Pofta de m=ncare poate ceea ce poate ajuta la un autocontrol legat de de a le m=nca. Acest grup de voluntari a
num\rul de calorii din alimenta]ia zilnic\.
persoanele care nu dorm destul m\n=nc\ 300 de fi [i semnul unei sarcini consumat mai multe dulciuri [i de mai multe ori
calorii mai mult pe zi, comparativ cu cele care se dec=t grupul care nu a fost pus s\ experimenteze
odihnesc c=t au nevoie. “Graviditatea este perioada `n care organismul {tirile negative pot fi sentimente de vin\. Centrul nervos care
Acest lucru se `nt=mpl\ pentru c\ organismul produce noi ]esuturi, necesare dezvolt\rii embri- de vin\ pentru cre[terea controleaz\ apetitul este `nvecinat cu regiunea
produce mai mult\ grelin\ atunci c=nd oamenii onului”, explic\ medicul Jude Gunasekera, care responsabil\ de starea de spirit - sistemul limbic
nu dorm `ndeajuns. Acela[i studiu a ar\tat `ns\ arat\ c\ este perfect normal ca femeile `ns\rcinate poftei de m=ncare - [i din aceast\ cauz\ starea de spirit poate
c\, `n cazul femeilor, senza]ia de foame `n s\ m\n=nce mai mult, av=nd nevoie de mai mult\ influen]a pofta de m=ncare.
energie. Cercet\tori de la University of Miami spun c\
acelea[i condi]ii de somn pu]in este mai accentuat\ buletinele de [tiri care vorbesc mult despre
dec=t `n cazul b\rba]ilor. Acest lucru duce la un
Antidepresivele [i dificult\]ile economice pot face telespectatorii s\ Telefonul mobil [i tableta
aport caloric de p=n\ la patru ori mai mare dec=t m\n=nce mai mult. Un studiu din 2013 a ar\tat c\
`n cazul b\rba]ilor. medicamentele antialergice oamenii care erau expu[i unor mesaje despre
afecteaz\ metabolismul
“Este posibil ca, atunci c=nd suntem treji, “vremurile grele ce urmeaz\” consumau mai
organismul s\ aib\ nevoie de mai mult\ energie pot cre[te pofta de m=ncare multe alimente atunci c=nd li se spunea c\ sunt
Lumina albastr\ str\lucitoare emis\ de
pentru a sus]ine starea de veghe [i din aceast\ dispozitive precum telefoanele inteligente [i
Este destul de cunoscut\ situa]ia `n care oa- bogate `n calorii, comparativ cu voluntarii supu[i tabletele ar putea fi cauza unei cre[teri a apetitului,
cauz\ corpul are nevoie de hran\”, spune profe- unor mesaje neutre.
menii m\n=nc\ foarte pu]in atunci c=nd sunt de- dup\ cum sus]in cercet\torii, care au concluzionat
sorul Russell Foster, director al Sleep and Circadian C=nd grupul telespectatorilor care urm\rise
prima]i, sentimentele [i g=ndurile negre f\c=ndu-i c\ expunerea la acest tip de lumin\ poate cre[te
Neuroscience Institute, Oxford University. [tiri negative a primit hran\ despre care i s-a spus
s\ nu se g=ndeasc\ deloc la m=ncare. Totu[i, pofta de m=ncare pentru c=teva ore, chiar [i `n
“Pare c\ organismul cere carbohidra]i [i c\ nu are multe calorii, voluntarii au consumat cu
tratamentul cu antidepresive, `n special cele care cazul persoanelor care tocmai au m=ncat.
zaharuri, cum ar fi p=inea [i dulciurile, care sunt 25% mai pu]ine alimente. Cercet\torii cred c\
con]in mirtazapin, poate stimula foamea. Exper]ii de la Northwestern University au
alimente a c\ror energie se elibereaz\ rapid”, mai
“Antidepresivele perturb\ func]ia hipotala- efectul este datorat unui instinct de supravie]uire,
spune Russell Foster. mai descoperit c\ voluntarii care fuseser\ expu[i
musului, partea creierului responsabil\ cu care se activeaz\ atunci c=nd oamenii aud
la lumina rece a telefoanelor au prezentat
controlul apetitului, [i din aceast\ cauz\ pofta de vorbindu-se despre un viitor problematic.
Problema privind m=ncare poate cre[te c=nd oamenii iau antide- modific\ri ale metabolismului, cu niveluri
ridicate de glucoz\ [i insulin\ `n s=nge. O posibil\
“m=ncatul pe fug\” presive”, explic\ psihiatrul Jonathan Chick, Pl\cerile alimentare explica]ie a acestui efect al luminii albastre este
director medical al centrului de reabilitare Castle
Dac\ ave]i tendin]a de a m=nca un sandvi[ Craig din Peeblesshire, Sco]ia. vinovate sus]in [i mai c\, pe timpul nop]ii, aceasta deregleaz\ ceasul
diminea]a, `n timp ce alerga]i pe sc\ri [i pe strad\ Antihistaminicele, prescrise de medici `n mult pofta de m=ncare intern al organismul, care are un rol `n a controla
ca s\ nu `nt=rzia]i la serviciu, sau lua]i pr=nzul `n cazul alergiilor [i luate de multe persoane nevoia de a m=nca. Lumina natural\ con]ine mai
picioare, aceste lucruri s-ar putea s\ v\ fac\ s\ v\ `mpotriva febrei f=nului, afecteaz\ de asemenea Sunte]i tentat de o bucat\ de ciocolat\? Atunci multe culori, inclusiv albastru, aceasta din urm\
sim]i]i mai `nfometat. Modul acesta de a lua hipotalamusul. Efectul acestor medicamente savura]i-o pentru c\ exper]ii au descoperit c\, fiind cel mai puternic semnal pentru creier `n a-i
micul dejun [i pr=nzul `i face pe oameni s\ contra alergiilor asupra poftei de m=ncare tinde atunci c=nd oamenii se simt vinova]i legat de o comunica dac\ este zi sau noapte.
6 Sport obiectivvaslui.ro OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Miercuri, 22 octombrie 2014

“Aceste dou\ meciuri


sunt cruciale”
“Am reu[it s\-mi
Atacantul stelist Raul
Rusescu apreciaz\,
într-un interviu pentru
uefa.com, c\ meciurile
reg\sesc jocul”
cu forma]ia lusitan\ Rio
Ave, programate în Gru-
pa J a Europa League, se
anun]\ deschise, capti-
vante, în care ar trebui s\
se înscrie multe goluri.
Rusescu, 26 de ani, so-
cote[te dubla cu Rio Ave
ca momentul potrivit
unui soi de revan[\ per-
sonal\, dup\ e[ecurile
din fa]a acestei echipe
pe când juca la SC
Braga, unde fusese îm-
prumutat de Sevilla.
«Am fost fericit la Braga, dar, sincer, nu [tiu ce se va întâmpla când
împrumutul meu se va încheia, în vara lui 2015. Steaua are prima
op]iune, dar este prea devreme s\ vorbesc despre asta [i despre viitorul
meu. Acum, aceste meciuri cu Rio Ave sunt o [ans\ pentru a ob]ine o
revan[\. Rio Ave ne-a eliminat din dou\ semifinale în prim\vara tre-
cut\, din Cupa Portugaliei [i din Cupa Ligii Portugaliei, iar eu am ju-
cat în toate cele trei meciuri”, a declarat Rusescu, care a marcat în
meciul direct din campionat, încheiat 1-1.
Interna]ionalul român consider\ c\ Rio Ave r\mâne un adversar
periculos, chiar dac\ a pierdut primele dou\ meciuri în Europa
League: «Cel mai important lucru este c\ le place s\ aib\ posesia. Au Juc\toarea român\ de tenis Simona dup\ victoria care i-a asigurat un cec de 6-4, iar juc\toarea canadian\ s-a
o echip\ bun\ [i trebuie s\-i lu\m în serios. {i pentru noi, [i pentru ei, Halep s-a declarat mul]umit\ de jocul 243.000 de dolari [i 230 de puncte WTA. impus în semifinale la Wimbledon, cu
aceste dou\ meciuri sunt cruciale. Ei joac\ pentru supravie]uire, în pe care l-a reu[it în fa]a canadiencei Referindu-se la adversara sa, 7-6 (5), 6-2.
timp ce dou\ victorii pentru noi ne pot aduce cu siguran]\ calificarea». Eugenie Bouchard, în meciul s\u de reprezentanta ]\rii noastre a declarat: Ast\zi, Simona Halep o va întâlni pe
Stelistul anticipeaz\ jocuri spectaculoase: «Vor fi dou\ meciuri
debut la Turneul Campioanelor de la “Eugenie este foarte tân\r\ [i are un cea mai bun\ juc\toare a lumii, ameri-
deschise, captivante, în care ar trebui s\ se înscrie multe goluri. Cel
mai important lucru pentru noi este s\ ne impunem jocul. Este impor- Singapore, pe care l-a câ[tigat în dou\ mare viitor în fa]\”. canca Serena Williams, care a învins-o,
tant s\ ne în]elegem adversarii». seturi, 6-2, 6-3, dup\ numai 68 de Simona Halep (23 de ani), care a luni, cu 6-4, 6-4, pe Ana Ivanovic (Serbia).
Rusescu pare s\ revin\ la forma care a determinat Sevilla s\-l minute de joc. coborât s\pt\mâna aceasta pe locul 4 Turneul Campioanelor de la
cumpere în vara lui 2013, marcând cinci goluri în 13 meciuri de cam- “Am jucat cu adev\rat bine [i sunt WTA, [i Eugenie Bouchard (20 de ani, Singapore, ajuns la cea de-a 44-a
pionat [i alte trei în cele dou\ apari]ii din Europa League, la care se foarte fericit\ c\ am reu[it s\-mi 5 WTA) s-au mai întâlnit de dou\ ori edi]ie, la care particip\ cele mai bune
adaug\ [i golul cu Ungaria, din preliminariile EURO 2016. reg\sesc jocul. Am jucat agresiv atunci pân\ acum, împ\r]indu-[i victoriile în opt juc\toare de simplu ale momentului,
când trebuia [i am reu[it câteva circuit: românca a învins anul acesta beneficiaz\ de premii totale în valoare
lovituri câ[tig\toare”, a declarat Simona la Indian Wells, în optimi, cu 6-2, 1-6, de 6,5 milioane de dolari.

O nou\ convocare
pentru Rare[ Laz\r
 Rare[ Laz\r a fost convocat la
lotul Rom=niei Under 16, care va
sus]ine dou\ partide amicale `n
compania echipei silimare a
Macedoniei.
Rare[ Laz\r r\m=ne `n aten]ia
loturilor na]ionale de fotbal. El a fost
convocat la lotul Rom=niei Under 16, cu
care se afl\ deja `n Macedonia pentru a
sus]ine dou\ partide amicale.
Juc\torul vasluian a trecut testele la
Tottenham, club cu care a semnat pe o
perioad\ de doi ani. El a debutat `n Liga
I la v=rsta de 15 ani [i sper\ s\ devin\ unul
dintre cei mai buni fotbali[ti din
Rom=nia.
“Sigur c\ visez s\ urc cât mai mult [i
s\ m\ ]in de promisiunea f\cut\, aceea c\
voi munci s\ ajung printre cei mai buni”,
spunea `n var\ pu[tiul vasluian.
Rare[ Laz\r nu a ratat `n acest an
nicio convocare la lotul Rom=niei Under
16, cea mai important\ prezen]\ a
juc\torului de nici 16 ani fiind la
turneul de la Moscova, “Star Way”,
unde na]ionala a `nt=lnit Rusia, Cipru
[i Serbia. (Cristi LAPA)

Balonul de Aur ar trebui


s\ revin\ unui juc\tor german
Pre[edintele Uniunii Europene de Fotbal continental: “Eu nu votez pentru Balonul de
(UEFA), francezul Michel Platini, consider\ Aur, îns\, în principiu, trofeul ar trebui s\
c\ prestigiosul trofeu Balonul de Aur ar revin\ unui juc\tor care a reu[it presta]ii
trebui s\ revin\ anul acesta unuia dintre deosebite la o mare competi]ie. Din acest
componen]ii reprezentativei Germaniei, motiv, anul acesta câ[tig\torul trebuie s\ fie
câ[tig\toarea Cupei Mondiale 2014. un german”.
În opinia lui Platini, premiul rezervat În ultimii [ase ani, Balonul de Aur a fost
celui mai bun fotbalist al lumii ar trebui câ[tigat de doar doi juc\tori: portughezul
atribuit “unui juc\tor care a realizat o mare Cristiano Ronaldo (2008, 2013) [i argentinia-
performan]\”, a afirmat conduc\torul forului nul Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012).
OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Miercuri, 22 octombrie 2014 obiectivvaslui.ro Sport 7

Vasluieni la lotul na]ional


Lupt\torii de la „Wazary
Dojo” B=rlad, tot mai titra]i
Alexandru Asoltanei Demis Grigora[

 Vasluienii Demis Grigora[ [i Alexandru


Asoltanei au fost convoca]i la na]ionala de
handbal masculin a Rom=niei pentru “dubla”
cu Kosovo, din preliminariile Euro 2018.
Noul tehnician al echipei de handbal masculin a
Rom=niei, Aihan Omer, se bazeaz\ [i pe vasluieni `n
“dubla” cu Kosovo, cont=nd pentru preliminariile Euro
2018. Este vorba despre Demis Grigora[ [i Alexandru
Asoltanei. Primul evolueaz\ `n prezent la Politehnica
Timi[oara, iar al doilea, la Dinamo Bucure[ti.
Asoltanei a fost convocat pe ultima sut\ de metri,
`nlocuind un alt vasluian, R\zvan Pavel, care s-a accidentat
la m=na dreapt\ [i va fi indisponibil pentru o perioad\,
rat=nd [ansa de a debuta la echipa na]ional\.
Grigora[ [i Asoltanei provin de la Liceul cu Program
Sportiv (LPS) Vaslui. Primul a mai lucrat cu selec]ionerul
Omer, `n perioada c=t a preg\tit echipa de prim\ lig\ CH
Caransebe[ Re[i]a.
Din lotul Rom=niei face parte [i portarul lui HC Vaslui,
Bogdan Pralea, care s-a real\turat echipei na]ionale,
meciurile cu Kosovo fiind programate pe 29 octombrie, la
Bucure[ti, [i 1 noiembrie, la Pri[tina. (Cristi LAPA)

Epure a debutat
la Atletico
 ~n week-end, practican]ii de arte B=rlad, „Gold Dragon Fight Club” B=rlad la Submission. Fostul juc\tor al lui
mar]iale din cadrul Clubului „Wazary [i „Alone Tiger” Vaslui. „A fost un rezultat nea[teptat, extraordi- Sporting Vaslui, Codrin
La finele competi]iei, palmaresul nar. Venim dup\ un campionat na]ional
Dojo” B=rlad au ob]inut 14 medalii, sportivilor de la „Wazary Dojo” se Epure, a debutat la Atletico,
extrem de greu [i, pe deasupra, am participat evolu=nd `n ultimele 25 de
dintre care 11 de aur. `mbog\]ise cu 14 medalii: 11 de aur, una de doar cu o parte din sportivii clubului
argint [i dou\ de bronz. Astfel, la proba minute din partida cu Av=ntul
nostru. }in s\ mul]umesc, prin intermediul Codrin Epure
Adriana {U{NEA Submission, pe cea mai `nalt\ treapt\ a Z\podeni.
dumneavoastr\, organizatorilor pentru
podiumului au urcat Ana-Maria Raluca c\lduroasa primire [i s\-i felicit pe copila[ii
Lupt\torii din cadrul Clubului de Arte Atletico Vaslui a ob]inut semn\tura unui alt fotbalist care a
Mazilu, Rare[ St=ng\, David Cosmin
Mar]iale „Wazary Dojo” B=rlad au avut, de aur care au demonstrat c\ la clubul nostru jucat `n Liga I. Este vorba despre Codrin Epure. El a fost trimis
Popov, Adelina Petrea, Alin Gabriel
din nou, un sf=r[it de s\pt\m=n\ `nc\rcat. se face performan]\. Dovad\ sunt rezul- pe teren `n ultimele 25 de minute din meciul cu Av=ntul
Zavade, {tefania Teletin, {tefan Popa,
De aceast\ dat\, au participat la „Turneul tatele ob]inute `n doar trei ani de activitate Z\podeni, c=[tigat de forma]ia vasluian\ cu scorul de 15-0.
Alberto Neni]\ [i {tefan Bondrea. La Semi- “E un juc\tor de perspectiv\. Ne baz\m pe el pentru a duce
de Arte Mar]iale Budo Shiai Daimyo”, contact, aurul a fost cucerit de David a Clubului “Wazary Dojo”, respectiv 312
desf\[urat, `n premier\, `n sala de sport a medalii cucerite, dintre care 105 sunt de la bun sf=r[it proiectul nostru. A avut c=teva faze frumoase, a
Cosmin Popov [i Antonio D\nu] Chelaru. avut [i [ansa de a marca, `ns\ are timp s\ o fac\. Codrin are
ora[ului Negre[ti [i organizat de Clubul Medalia de argint a fost ob]inut\ de {tefan aur, 95 de argint [i 112 de bronz”, ne-a
Sportiv „Budokan” Vaslui. S-au `nscris c=teva zile de c=nd se preg\te[te cu noi [i consider\m c\ e un
Manea (Submission), iar bronzul de c\tre declarat Alexandru Rotaru, pre[edintele
peste 60 de sportivi de la „Wazary Dojo” transfer reu[it”, a declarat Constantin Petrea, directorul sportiv
Denisa Ursu [i Rare[ Andrei Miron, ambii Clubului „Wazary Dojo” B=rlad. al Atletico Vaslui.
Mijloca[ul de numai 15 ani [i-a f\cut debutul pe prima
scen\ `n acest an, fiind trimis pe teren `n ultimele 11 minute
din jocul cu Astra Ploie[ti, pierdut de FC Vaslui cu scorul de
Invita]ie peti]ia rezervat\ junioarelor I, liceul
vasluian va evolua ast\zi, de la ora 12, `n
sala LPS, contra fetelor de la LPS Piatra
1-4. (Cristi LAPA)

la handbal Neam]. Jocul se anun]\ a fi la dispozi]ia


gazdelor, elevele profesorului Costic\
Cr\ciun pun=ndu-[i doar problema scorului. SC VASPOST SRL Vaslui
LPS Vaslui se afl\ acum pe locul doi `n
 Handbalistele junioare I de la LPS Proiecteaz\ [i execut\ la pre]uri reduse:
grupa zonal\ A, cu maximum de puncte din
Vaslui `nt=lnesc ast\zi, de la ora 12,
LPS Piatra Neam].
cinci meciuri, av=nd dou\ jocuri mai pu]ine instala]ii gaze naturale
disputate fa]\ de lider, HC Buhu[i, care are instala]ii `nc\lzire cu centrale proprii
Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui cu dou\ puncte `n plus. LPS Piatra Neam] instala]ii climatizare [i sanitare
continu\ mar[ul triumfal c\tre o nou\ ocup\ pozi]ia a cincea `n clasament, cu
Costic\ Cr\ciun prezen]\ la turneul semifinal al campionatu- nou\ puncte din [apte partide. Telefon: 0722/591496, 0235/361267
lui na]ional de handbal feminin. ~n com- (Cristi LAPA) str. Traian, bloc 328, sc. D, parter
8 Rubrica lui Cristi [i Alex obiectivvaslui.ro OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Miercuri, 22 octombrie 2014

12 ani de “vechime `n c=mpul muncii” - mare parte a timpului trat la am=ndou\ [i am ales Torino.

Cine sunt am lucrat `n pres\ [i publicitate (munc\ de birou, tehnic\), am


ajuns la concluzia c\ [coala e cea mai bun\ in-
vesti]ie pe care a[ putea-o face
cu economiile mele, a[a c\ am
decis s\-mi termin studiile
De[i a fost doar num\rul patru pe lista
scurt\, nu regret ale-
gerea f\cut\ [i cu c=t
merg mai mult la
[coal\, cu at=t `mi

Cristi [i Alex? (de[i “a studia” nu e ceva


care are un sf=r[it). Am
mai fost student la Poli, `n
1997, la “Gheorghe Asachi”
Ia[i, dar am abandonat dup\
anul I, crez=nd c\ acel drum
dau seama c\ nu am
pierdut prea multe fa]\ de
oportunitatea de a studia `n
Germania sau Fran]a.
Pute]i oric=nd s\ ne scrie]i la
adresa
~n cazul `n care nu a]i prins primul num\r `n care am ap\rut noi, nu m\ va duce foarte departe. Am gre[it. vaslui.torino@yahoo.com
poate v\ `ntreba]i cine sunt Cristi [i Alex “\[tia”, care scriu `n {coala e cea mai bun\ investi]ie pe
fiecare miercuri!? Ce treab\ are Torino cu Vasluiul [i cum de care po]i s\ o faci `n via]a asta. {i (chiar a[tept\m
ap\rem s\pt\m=n\ de s\pt\m=n\!? m\ pute]i crede pe cuv=nt, pentru s\ afl\m ce v-ar in-
Pentru `nceput, am=ndoi suntem vasluieni. Ne-am petrecut c\ sunt unul care a `ncercat mai teresa s\ afla]i din
copil\ria `n Vaslui [i, cu o mic\ exagerare, poate cei mai frumo[i multe meserii [i ocupa]ii, nu Torino), iar multe dintre
ani. :) vorbesc f\r\ s\ fi tr\it ceea ce articolele ap\rute le-am arhivat pe blogul
Pentru “targetul” rubricii, cred c\ suntem oamenii care trebuiau spun. studentinitalia.wordpress.com; am [i o pa-
s\ fie: Am ales Torino ca a patra gin\ de facebook, “Student rom=n `n Italia”
Alex are 28 de ani, a ajuns `n Italia acum 10 ani, venit la universitate de pe lista mea - tinyurl.com/kf48yfr (link scurt) - unde
p\rin]ii lui care lucrau deja aici. A plecat `n clasa a XI-a de la LMK scurt\: TU Berlin sau TUHH pute]i vedea albume foto extinse la articolele ce
[i s-a `nscris aici, la un liceu tehnic (o cl\dire lipit\ de Politehnica (Hamburg) nu aveau cursuri `n apar `n ziar.
din Torino). A terminat liceul “cum laude”, fiind felicitat de corpul limba englez\ pentru ce voiam, iar Baft\ [i... citi]i-ne `n fiecare miercuri!
profesoral. O doamn\ profesoar\ i-a spus c\ `n cariera ei a `nt=lnit ca s\ `nv\] germana la nivel B2, mai Sau, de ce nu, v\ a[teptam `n Torino! :)
doar doi elevi care au terminat liceul “cum laude”. El a fost unul dura un an-doi p=n\ s\ fi dat examen de admitere. P.S.: ilustra]ia e f\cut\ de Ioan Chiri]\, un alt vasluian. De vreo
din ei. ;) Cum Parisul are limit\ de v=rst\ la admitere - 26 de ani (citez [ase ani, John deseneaz\ (`n mod oficial) personaje de jocuri pe
Dup\ liceu, doar a schimbat cl\direa, `nscriindu-se “al\turi”, la din memorie: “dac\ vii prea b\tr=n, nu po]i ajunge un v=rf, [i noi computer.
Politecnico di Torino. E `n anul III [i scrie mai pu]in pentru c\ `[i [colim doar v=rfuri”) - nu a r\mas dec=t s\ continui s\ `ncerc la Scuter `nc\ nu am (avem), dar dac\ [i John m-a “pus” pe unul,
preg\te[te lucrarea de licen]\. urm\toarea facultate de pe list\: Politecnico di Torino. TREBUIE s\-mi iau p=n\ la urm\. Numai c\, pentru cineva ca
Eu, Cristi, am avut un drum mai diferit. Am 36 de ani [i sunt Am `ndeplinit condi]iile [i am fost acceptat. De fapt, anul tre- mine, o biciclet\ e perfect\ pentru Torino. Nici nu-mi trebuie mai
`n anul II, tot la Poli Torino. Dup\ un drum mai ocolit, dup\ peste cut, am dat examen [i la Poli Bucure[ti, [i la Poli Torino - am in- mult momentan, plus c\ am avantajul de a fi primul la semafor.

la un total de

Idee de 340.000 de ca-


iete distribuite,
[i a ajuns, ast-
fel, s\ fie pre-

afacere zent `n alte [ase


ora[e: Milano,
Genova, Torino,
Floren]a, Padova
De c=teva ori, la `nceput de lun\, [i Vene]ia”.
am v\zut la intrarea `n facultate ni[te “~n interiorul
tineri care `mpart la studen]i caiete caietelor exist\
gratuite. S-a nimerit s\ vin la [coal\ campanii de
chiar `n timpul `n care se `mp\r]eau publicitate `n
aceste caiete [i m-am ales [i eu cu diferite formate:
unul. pagin\ `ntreag\,
Cum am lucrat ceva timp `n bannere [i
publicitate, am v\zut imediat ce idee cupoane. Com-
bun\ de business e \sta: caiete cu paniile care au
reclam\. crezut `n acest
Nu spun nimic nou, `n Rom=nia proiect sunt unele
am mai cump\rat caiete cu reclam\ dintre cele mai
(doar pe copert\) v=ndute la pre]uri importante com-
foarte mici. De obicei, marile lan]uri panii multina-
de supermarketuri au a[a ceva; ]ionale”.
b\nuiesc c\ au departamente care “Free FuTool este
fac ce fac [i ace[ti studen]i. Pentru un Start Up care se
c\, da, aceast\ mic\ afacere e bazeaz\ pe pasiune [i dinamism, en- c\ut=nd [i g\sind oameni de afaceri locuri. Odat\ cu aceste caiete, s-au
g=ndit\ [i condus\ de un grup de tuziasm [i creativitate, care vizeaz\ dispu[i s\ cumpere reclam\ ce va mai distribuit rigle, executate din
studen]i. ap\rea `n acest produs. carton gros, l\cuit, [i acestea cu s\ `nve]e, s\ lucreze cu el. De c=te
diferite tipuri de colaborarari, atent ori `ntr-un semestru(!) reclama dvs.
la dinamica social\ [i ecologic\, ce Dup\ cum se vede `n fotografii, reclam\ pe ele. La tot acest business
caietele au o pagin\ full de reclam\ este ata[at [i un site, unde compa- va ap\rea `n fa]a ochilor lui? :)
S\ citim ce spun b\ie]ii: cre[te cu inten]ia de a da un mesaj ~n plus, ve]i tr\i cu ideea c\ a]i
pozitiv pentru viitorul elevilor... S\ la aproximativ 20 de pagini de caiet niile care cump\r\ reclam\ pe caiete
“Dup\ un an de la lansarea pri- (4-5 reclame pe fiecare exemplar), primesc [i banner. f\cut un mic act de caritate, furni-
`ncerc\m `mpreun\!” z=nd caiete copiilor unui jude] ce e
mului num\r, care a avut loc `n oc- band\ de c=]iva centimetri pe fiecare Pentru oamenii de afaceri, mesa-
Mai multe nu prea am ce ad\uga, `n topul [omajului din ]ar\.
tombrie 2012, iar urm\toarele dou\ pagin\, iar la sf=r[it, dou\ pagini de jul e doar unul: g=ndi]i-v\ c=t folo-
doar am s\ pasez ideea, poate exist\ Vorba italienilor: “S\ `ncerc\m
numere, `n decembrie [i aprilie, Free cupoane ce se pot rupe (sunt cu per- se[te un client acest caiet. Dac\ e
[i `n Vaslui cineva interesat s\ `mpreun\!” :)
FuTool a aterizat la Roma, ajung=nd fora]ii) [i pot fi folosite `n diverse elev, el trebuie s\ scrie pe el, s\ repete,
`nceap\ un proiect asem\n\tor,
OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Miercuri, 22 octombrie 2014 obiectivvaslui.ro Mozaic 9
TVR 1 TVR 2 PRO TV B1 TV ACASA TV
07:00 - Telejurnal matinal 07:00 - Teleshopping 07:00 - {tirile Pro Tv 07:00 - {tirile dimine]ii 07:15 - Minciuna
08:00 - Telejurnal matinal 07:45 - Poate nu [tiai 10:00 - La Maru]\
11:00 - Evenimentul Zilei 08:15 - T=n\r [i Nelini[tit
09:00 - Starea na]iei 08:00 - Cite[te rom=ne[te! 11:30 - Trandafirul negru 09:30 - Clona
12:30 - D\daca 12:00 - {tirile B1 10:45 - Pasiune interzis\
09:40 - Exclusiv `n Rom=nia 08:30 - Europa 360 grade 13:00 - {tirile Pro Tv 13:00 - Talk B1 11:45 - Pentru c\ te iubesc
10:30 - Discover Rom=nia 09:00 - Documentar 360 grade 13:45 - Trandafirul negru 13:00 - Culorile iubirii
10:45 - Teleshopping 15:00 - {tirile B1
10:00 - Ieri-Azi-M=ine 15:00 - Bonneville 14:30 - Complicea
11:15 - Legendele palatului: 16:00 - Rom=nia, acum
10:50 - Cartea cea de toate zilele 17:00 - {tirile Pro Tv 15:30 - Minciuna
Pictorul de la curte 10:55 - "Comoara pierdut\- 17:30 - La Maru]\ 17:00 - Evenimentul Zilei 16:30 - T=n\r [i Nelini[tit
11:55 - Legendele palatului: M=n\stirea V\c\re[ti" 19:00 - {tirile Pro Tv 18:00 - {tirile B1 17:30 - Clona
Pictorul de la curte 11:10 - Destine ca-n filme 20:30 - S.W.A.T. - Trupe de Elita 19:00 - Rom=nia, acum 18:30 - Pasiune interzis\
22:30 - {tirile Pro Tv 20:00 - Bun\ seara, Rom=nia! 19:30 - Pentru c\ te iubesc
12:30 - Europa mea 12:00 - D'ale lu' Mitic\ 20:30 - Culorile iubirii
23:05 - ~n mintea criminalului
13:00 - Opre Roma 13:00 - Var\ magic\, 2014 00:00 - Las fierbin]i
21:30 - Butonul de panic\ 22:00 - Complicea
14:00 - Telejurnal 14:00 - Planeta `nsetat\ 01:00 - Masterchef 23:00 - Lumea lui Banciu 23:00 - Casa de al\turi
14:55 - Clubul celor care 14:30 - Cultura minorit\]ilor 02:30 - Rivala 00:00 - {tirile B1 00:00 - Clona
muncesc `n Rom=nia 15:00 - Drumul lui Le[e 04:00 - ~n mintea criminalului 01:00 - Bun\ seara, Rom=nia! 01:00 - Numai iubirea
02:00 - Doamne de poveste
15:00 - Teleshopping 16:00 - Ieri-Azi-M=ine 03:20 - Rom=nia, acum 03:00 - Re]eta de Acas\
15:30 - Convie]uiri 16:50 - 5 minute de istorie cu 04:10 - Aktualitatea B1 03:15 - Doctorul casei
16:55 - Discover Rom=nia Adrian Cioroianu PRIMA 05:00 - {tirile B1 04:15 - Numai iubirea
17:10 - Se zice c\... 17:00 - ~mpreun\ 05:15 - Doamne de poveste
06:00 - Lumea lui Banciu 06:15 - Casa de al\turi
18:15 - Clubul celor care 18:00 - Telejurnal TVR 2 07:00 - Trasnitii din Queens
muncesc `n Rom=nia 19:00 - Documentar 360 grade- 07:45 - Iubiri Secrete
18:20 - Legendele palatului: GEO 08:45 - Menajera
Pictorul de la curte 20:10 - Appaloosa 10:45 - Teleshopping NATIONAL GEOGRAPHIC
18:59 - Avanpremier\ telejurnal 21:50 - 5 minute de istorie cu 11:15 - Cirea[a de pe tort
Adrian Cioroianu 12:30 - Teleshopping 07:00 - Refugiu `n s\lb\ticie 18:00 - O piatr\ de 400 de milioane
19:00 - Legendele palatului: 13:00 - R=zi [i c=[tigi
Pictorul de la curte 22:00 - Ora de [tiri 13:30 - Teleshopping 08:00 - ~]i joac\ mintea? 19:00 - Primul R\zboi Mondial
19:45 - Sport 23:00 - Noapte indigo 14:00 - Focus 09:00 - Acces 360 grade World Heritage 20:00 - B\t\lia pentru Normandia
19:59 - Telejurnal 00:10 - Zeul r\zboiului 14:30 - Iubiri Secrete 10:00 - La pescuit de ton 21:00 - Invazii extraterestre
20:55 - Clubul celor care 01:01 - Jurnal de front 15:30 - O familie de poli]i[ti 11:00 - Bog\]ii din p\m=nt 22:00 - Evacua]i Terra!
muncesc `n Rom=nia 02:00 - Var\ magic\, 2014 16:30 - Focus 12:00 - Dezastre `n aer 23:00 - Biblia secret\
02:50 - 5 minute de istorie cu 17:00 - Cusurgiii 13:00 - Crezi c\ [tii? 00:00 - ~]i joac\ mintea?
21:00 - Pre[edinte pentru 17:30 - Tr\sni]i din NATO
Rom=nia Adrian Cioroianu 14:00 - ~]i joac\ mintea? 01:00 - Fa]\ `n fa]\ cu moartea
18:00 - Focus 15:00 - Culise 01:30 - Top dezastre naturale
22:00 - Biziday 03:00 - Documentar 19:00 - R=zi [i c=[tigi
22:50 - Starea na]iei 03:30 - Ieri-Azi-M=ine 19:30 - Cirea[a de pe tort 16:00 - Bog\]ii din p\m=nt 02:30 - Fa]\ `n fa]\ cu moartea
04:20 - Poate nu [tiai 20:30 - Cronica c=rcota[ilor 17:00 - Dezastre `n aer 03:00 - Crezi c\ [tii?
23:50 - Timp liber
00:30 - Rezumatele UEFA 04:30 - 5 minute de istorie cu 22:30 - Cusurgiii
Adrian Cioroianu 23:00 - Click!
Champions League
02:00 - Telejurnal
00:00 - Hawaii 5.0 INTEGRAMA ZILEI
01:00 - Menajera
02:50 - Discover Rom=nia 03:00 - Adev\rul despre Rom=nia
02:55 - Se zice c\... ANTENA 1 04:00 - Mondenii
03:50 - Exclusiv `n Rom=nia
08:00 - Neatza cu R\zvan [i
Dani PRO CINEMA
KANAL D 10:50 - ~n gura presei
11:40 - Teleshopping 08:15 - Secretul tineretii
07:00 - {tirile Kanal D 09:15 - Doamne de poveste
12:00 - Mireas\ pentru fiul meu 10:15 - Blade
07:45 - Asi - ~mpotriva 13:00 - Observator 10:45 - Blade
destinului 14:00 - Mireas\ pentru fiul meu 11:15 - Lara
16:00 - Observator 12:15 - Familia Heck
10:00 - Draga mea prieten\ 13:15 - La Maru]\
17:00 - Acces direct
12:30 - {tirile Kanal D 14:45 - Lara
19:00 - Observator 16:00 - La bloc
13:30 - Te vreau l=ng\ mine
20:00 - Observator special 17:00 - Familia Heck
16:45 - Teo Show 20:30 - SRC: Fun Factory 18:00 - Seinfeld
18:45 - {tirea zilei 22:00 - X Factor 19:00 - La bloc
19:00 - {tirile Kanal D 01:00 - Observator special 20:00 - Tanti Florica
21:00 - Seinfeld
20:00 - KIDSing Romania 01:30 - Hellboy [i Armata de
Aur
22:00 - Hachiko:
22:30 - WOWBiz
03:30 - Acces direct
Povestea unui c=ine
00:30 - {tirile Kanal D 00:00 - Dinastia Tudorilor
01:45 - Tradarea 06:00 - Observator 01:00 - Prietenul prietenei mele
03:30 - Pastila de r=s 02:30 - Dinastia Tudorilor
03:15 - Tanti Florica
04:15 - Te vreau l=ng\ mine 04:00 - Lumea Pro Cinema
NATIONAL TV 04:30 - Cine A.M.
07:00 - Vou\
HBO 07:15 - Sare [i Piper
08:45 - Pitici de var\ EUROSPORT
07:50 - Iron Man - Omul de o]el 09:45 - Destine `mplinite
3 11:00 - Dragoste dulce-amar\ 09:35 - Snooker
12:00 - Vou\ 11:00 - Fotbal
Hachiko: A Dog's Story (2009)
10:00 - St\ s\ plou\ cu chiftele 2
11:35 - Regii verii
12:15 - Baronii 12:00 - Sporturi cu motor Hachiko: Povestea unui c=ine
13:10 - Concert Pink
12:45 - Vou\
13:00 - {tiri
12:15 - Omnisport
Regia: Lasse Hallström 22:00
12:30 - Ciclism
14:45 - Aventurile lui Henry: 13:30 - Mica mireas\ 14:00 - Fotbal Cu: Richard Gere, Joan Allen
Filmul 14:45 - Vou\ 15:30 - Snooker
16:20 - O mie de cuvinte 15:00 - Legenda c\ut\torului 16:30 - Fotbal Ani de-a rândul, loialul animal Hachiko î[i în-
17:55 - Avioane 16:00 - Speciali[ti `n s\n\tate 17:45 - Omnisport
16:15 - R\zbunarea pistolarului 19:30 - Snooker
so]e[te în fiecare diminea]\ st\p=nul la sta]ia de
19:30 - Episoade cale ferat\ [i îl a[teapt\ în fiecare sear\ la aceea[i
17:30 - Legenda c\ut\torului 21:00 - Omnisport
20:00 - Am spus destul 18:30 - {tiri Na]ional TV or\ [i în acela[i loc s\ se întoarc\ de la serviciu.
21:35 - Omnisport
21:35 - 2 pistoale 19:15 - Mica mireas\ 21:40 - C\l\rie Într-o zi nefast\, îns\, profesorul moare subit în
23:25 - Fetele 20:15 - Dincolo de trecut 23:00 - Golf urma unui atac de cord. Timp de 9 ani, Hachiko
23:55 - Imperiul din Atlantic City 22:45 - Secretul lui Genghis Khan 00:00 - Sporturi cu motor merge zi de zi la gar\ pentru a-[i întâmpina
00:00 - Silent Hill: Revela]ia 3D 00:00 - Autopsia crimei 00:05 - Sporturi cu motor
01:00 - Copii contra p\rin]i 00:20 - Curse de ma[ini
st\pânul, uimindu-i pe localnici prin devotamen-
01:35 - Pe sub piele tul lui [i predându-le acestora o lec]ie despre
02:30 - Vou\ 01:50 - Sporturi cu motor
03:25 - G.I. Joe: Represalii 02:45 - Consilier de urgen]\ iubire, loialitate [i compasiune.
01:55 - Sporturi cu motor
05:15 - Od\ pentru elefan]i 04:15 - S\rut-m=na, mam\ 02:10 - Omnisport
06:00 - P\rin]i vs bunici 06:00 - Dragoste dulce-amar\ 02:15 - Omnisport

HOROSCOP www.eastrolog.ro

Un prieten va ajuta sa Sunteti plin de en- Sunteti nemultumit de Ar fi bine sa va re- S-ar putea sa fiti Daca plecati intr-o
clarificati o neintelegere ergie si reusiti sa duceti la atitudinea celor din jur si zolvati dimineata nemultumit de at- calatorie, puteti sa fiti
cu persoana iubita, aparu- bun sfarsit o lucrare mai riscati sa deveniti impul- problemele impor- mosfera creata la optimist: totul se va
ta din cauza unor barfe. veche. Nu va grabiti sa re- siv. Dupa-amiaza, primiti tante, cand aveti mai derula conform pla-
multa energie. In a locul de munca de
Aveti rabdare! Totul va fuzati o propunere de co- o suma importanta de la o un coleg. Va sfatuim nurilor. Relatiile cu
laborare! Va sfatuim sa va doua parte a zilei, dor-
reveni repede la normal. ruda apropiata. S-ar putea, inta dumneavoastra de sa evitati speculati- prietenii sunt foarte
Va recomandam sa nu ignorati sfa- consultati cu o persoana cu experien- insa, ca partenerul de viata sa nu fie
ta. Daca nu sunteti atent, puteti de-
libertate poate sa duca la o deterio- ile si sa nu va angajati in discutii bune, dar este posibil sa aveti discu-
turile celorlalti, doar din dorinta de a de acord sa cumparati un obiect de rare a relatiilor cu persoana iubita aprinse. Dorinta de independenta tii cu partenerul de viata, daca re-
clansa o cearta in familie, care poate valoare. Ca sa evitati un scandal, va si chiar la o despartire. Acordati
va demonstra independenta. avea consecinte serioase. va poate indeparta de prieteni. fuzati ajutorul unei rude.
sfatuim sa nu luati nici o decizie in mai multa atentie relatiilor senti-
pripa. mentale!

Aveti multe de fa- Nu reusiti sa va in- Va enervati la Este posibil sa


cut, atat acasa, cat si la cadrati in programul serviciu, pentru ca Aveti ocazia sa S-ar putea sa va aveti probleme la ser-
serviciu, dar se pare ca de la serviciu, spre ne- nu reusiti sa va ter- faceti schimbari im- certati cu persoana iu- viciu, daca nu respec-
nu sunteti in forma. multumirea sefilor si a minati treaba la portante pe plan senti- bita, pentru ca va in- tati indicatiile sefilor.
Sunteti irascibil si colegilor. Va cam lip- timp. Apelati la aju- mental. Dimineata, telege gresit. Incercati Amanati tranzactiile
riscati sa va luati la seste entuziasmul, ceea ce ar torulul colegilor! Ar sa lamuriti lucrurile financiare si deciziile
cearta cu cei din jur. Nu incer- faceti cunostinta cu o
putea sa va creeze neplaceri si in fi bine sa ii aratati persoanei iu- persoana care va atrage atentia cu calm! Dupa-ami- importante in afaceri! Ar fi bine sa
cati sa va impuneti punctul de familie. Incercati sa ii intelegeti bite mai multa afectivitate. Nu va aza aveti de facut mai multe dru- comunicati mai mult cu persoana
vedere in fata prietenilor si a din prima clipa. Va recomandam
pe cei din jur, mai ales cand va lasati acaparat de problemele sa nu va pripiti. Ar fi bine sa tineti muri scurte pentru a rezolva prob- iubita.
partenerului de viata. Ganditi-va cer sfaturi! personale!
de doua ori inainte de a spune cont de sfaturile unui prieten. leme de afaceri. Va sfatuim sa evitati
ceva! speculatiile financiare.
10 Mica publicitate obiectivvaslui.ro OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Miercuri, 22 octombrie 2014

 V=nd cas\ cu nou\


Cum va fi vremea ast\zi la Vaslui camere, dou\ corpuri, baie
cu du[, patru anexe, beci
Calendar religios
Valorile de temperatur\ se vor betonat, 5.200 mp, locali-
situa `ntre 11 [i 19 grade tatea Moara Domneasc\ co- ~nchiriez camer\ fete,
muna V\leni la [osea.
B=rlad. 0761/132412 . Sfin]ii Apostoli Filimon,
Celsius. V=ntul va sufla din
sectorul sud-estic, cu viteze Liteanu Paraschiva
(000184.1.21) Onisim, Arhip [i Apfia
de p=n\ la 30 de km/h. Cerul 0729/663705. Pre] dou\ Ofer spre `nchiriere
va fi `nnorat. Nu sunt condi]ii de precipita]ii. miliarde bani vechi. apartament trei camere `n
(2554.1.14) Vaslui. Rela]ii la telefon
0744/549897. (2518.21)
 ~nchiriez apartament cu
 V=nd apartament trei trei camere, mobilat, toate
camere, semidecomandat, utilit\]ile. Telefon
zon\ central\, renovat. Tele- 0749/454228. (2524.1.14)
 V=nd teren cas\, `n
fon 0723/643284. Lipov\], cu acces la ap\ Primesc `n gazd\. Tele-
 V=nd sau schimb aparta- (2487.1.21)
ment dou\ camere, cu trei curent\, canalizare, gaz fon 0741/421432.
metan. Telefon (2536.1.14)
camere. 0745/399092. Apartament trei camere,
(2204.1.7) `mbun\t\]iri, izolat, 34.000 0767/372644. (1.30) ~nchiriez camer\. Telefon
euro. 0765/338490. V=nd teren Vaslui, zona 0724/755187, 0725/590244.
 V=nd apartament dou\ (2557.1.7)
camere, Vaslui. (000187.1.14) Delea, 2.500 mp. Telefon
0743/271891. (2387.1.28) V=nd apartament trei 0767/372644. (1.30) Primesc `n gazd\ fat\, la
camere-convenabil. Telefon bloc. Telefon 0754/414972.
 V=nd apartament dou\ 1.074 mp, Valentin Sil- (2578.2.7)
camere, decomandat, zona 0744/676424. (2599.1.7) vestru, 40 Euro negociabil.
Traian, 33.900 euro nego- 0773/630815. (1.56) Oferim gazd\.
ciabil. 0745/410047. 0770/563696. (2592.1.14)
(2591.1.14) V=nd urm\toarele
terenuri: Delea 1.5 ha, in- Ofer spre `nchiriere gar-
 V=nd apartament dou\ travilan; Zorleni dou\ ha, sonier\ mobilat\, utilit\]i, Ace[ti sfin]i au fost ucenici ai Sf=ntului Apostol Pavel [i
camere. Telefon Vis a Vis de LCL (Moara Drum European; Munteni
renovat\ ^ C.T., zona Gar\, l-au propov\duit pe Hristos cel mort [i `nviat, `n diferite
Grecilor), de v=nzare 600 bloc 364, etajul doi. Pre] ]inuturi: Arhip, Apfia [i Filimon `n cetatea Colose din
0758/290573. (2613.1.14) de Jos 5.000 mp, Motel;
mp teren cu cas\ locuibil\ 150 euro. Telefon Frigia, iar Onisim la Roma, urm\tor fiind p\rintele s\u spi-
Ci[meaua Moldovencei 0749.053109. (2601.1.7) ritual. Acestora li se adreseaz\ Sf=ntul Apostol Pavel, `n
cu mansard\, suprafa]\ con- 1.000 mp; Z\podeni 10 ha. Epistola c\tre Filimon (versetele 1 [i 2), cu cuvintele: "iu-
struit\ 54 mp. Dispune de mihakhamisa@yahoo.com. Primesc `n gazd\.
toate utilit\]ile, t=mpl\rie 0752/643118. (2603.1.7) bitului Filimon, `mpreun\ lucr\tori cu noi, [i surorii Apfia
0761/337900. (2370.1.56) [i lui Arhip, cel `mpreun\ o[tean cu noi...".
PVC, aer condi]ionat. Ex-
 V=nd apartament trei clus schimbul. Pre] 38.000 V=nd teren intravilan ~nchiriez apartament Cu to]ii au avut un sf=r[it martiric, Filimon, Apfia [i
camere, semidecomandat, dou\ camere, etajul unu, Arhip fiind uci[i cu pietre `n timpul `mp\ratului Nero (54-
euro, u[or negociabil. Tele- 20x50 (1.000 mp), strada nemobilat, f\r\ central\, 68), iar lui Onisim t\indu-i-se capul `n timpul lui
str. Nicolae Iorga, etaj trei
fon de contact Decebal. Telefon zona G\rii. Telefon Diocle]ian.
din patru, f\r\ `mbun\t\]iri,
0729/519304. 0741/275450. (2455.1.21) 0745/316444. (2606.1.7)
dou\ balcoane, `n bloc f\r\
risc seismic (nu are bulin\ V=nd cas\ M`nje[ti-Sat V=nd teren 2.000 mp la Logan 2006.
ro[ie) situat vizavi de pia]a Nou. 0741/103665. Brodoc. Rela]ii la telefon 0745/018345. (2584.2.7)
Vidin (l=ng\ Camera de (2531.1.14) 0744/271458. (2460.1.21)
Comer]), la strada princi-
pal\, posibilit\]i de parcare V=nd urgent cas\ cu etaj V=nd 1.200 mp intravilan V=nd autoutilitar\ Logan, V=nd struguri vin, en
`n imediata apropiere. Pre] `n comuna G`rceni. Pre] ne- Vaslui, dubl\ deschidere, din 2008, caroserie Furgon, gros, Vrancea.
32.000 Euro, negociabil. gociabil 30.000 lei cu tot cu spate Textila, 8 euro/mp ne- motor 1.390 centimetri 0744/334992. (0077.1.42)
Rela]ii la telefon acte. 0765/972320. gociabil. 0758/260693. cubi, benzin\. Rela]ii la Renault Laguna, 1999,
0747/613114. (2607.1.7) (2579.2.14) telefon 0765/221416. V=nd pres\, bol]ari [i
motor 1800, benzin\, toate [palieri din beton. Telefon
dot\rile^ DVD. ~nmatricu- 0756/700802. (2544.1.24)
lat pe Vaslui. 0757/400054.
(2582.1.14) V=nd junic\
0757/774317. (2608.1.7)

 Cump\r auto de Cump\r c\]el, Brac


Rom=nia, Germania, German p\r scurt sau Vijla
Anglia, Italia, Bulgaria, Maghiar\, din p\rin]i
etc. Ofer pre]ul corect. v=n\tori. 0235/340712.
0754/624270. (2375.1.28) (2575.2.7)

Adresa: str. Dobrogeanu Gherea nr.1


e-mail: contact@obiectivvaslui.ro
Pre[edinte fondator: Clara BI{OC
Director: Cristian DIMA
SC TERMPROD VASLUI SA Redactor [ef: Cristian PRACSIU

anun]\ to]i locatarii restan]ieri la plata Redac]ia: Cristi LAPA, Adriana {U{NEA,
energiei termice s\-[i achite sumele Simona VOICU, Sorin SAIZU, Mihaela MANU
datorate, `n conformitate cu prevederile
Marketing Publicitate: Mirela MIRONESCU
art.42 alin.(9) din Legea 51/2006 [i a
art.38 alin.1 literele (a,b) din Legea Mica Publicitate: Alexandru TELETIN
325/2006 actualizat\ 2013, astfel ca so- Responsabil difuzare: Constantin MINCU
cietatea s\ nu fie pus\ `n situa]ia de a nu
Tehnoredactare: Ovidiu D|NIL|
putea asigura furnizarea agentului ter-
mic `n sezonul rece 2014-2015. Cotidianul Obiectiv - Edi]ia de Vaslui
Facem apel ca to]i locatarii `n cauz\ s\ este membru al Biroului Rom=n de
Audit al Tirajelor
se prezinte la sediul societ\]ii pentru
achitarea sumelor restante, evit=nd ac]io- Cotidianul Obiectiv - Edi]ia de Vaslui
narea `n instan]\. are peste 26.000 cititori zilnic, conform
Studiului Na]ional de Audien]\
OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Miercuri, 22 octombrie 2014 obiectivvaslui.ro Mica publicitate 11

Pentru abonamente la ziarul Obiectiv suna]i la 0765.221.416


sau adresa]i-v\ po[ta[ului care v\ aduce coresponden]a
 S.C. angajeaz\ medic sau S.C. ELECTROCON-
CUMP|R tehnician veterinar pentru STRUC}IA ELCO
farmacie vetrinar\ din VASLUI S.A., strada
Autoturisme, autoutilitare, T=n\r\ doamn\ cu expe-
rien]\, caut s\ `ngrijesc
B=rlad [i medic vetrinar
pentru farmacie veterinar\
C\lug\reni, num\rul
113/132 Vaslui, angajeaz\
 T=n\r 38 ani, 170-76 kg,
copil mic (de preferin]\ be- simpatic, f\r\ vicii, f\r\
camioane, tractoare belu[). Pentru informa]ii
din Vaslui. Telefon
0743/258033.
electricieni. Telefon
0235/311801. (2596.1.7)
obliga]ii, situa]ie foarte
num\r de telefon bun\ (am o firm\), doresc
avariate sau func]ionale 0749/500627 (000188.1.14) S.C. Vascar S.A. Vaslui cuno[tin]\ cu doamn\ sau
Telefon: 0740616752 Repara]ii cilindri Societate comercial\ din angajeaz\: Gestionar de- domni[oar\ f\r\ vicii, sim-
hidraulici, sudur\ `n argon. pozit conserve; Economist patic\ cu v=rsta cuprins\ 30
0748/984125. (2528.1.28) Vaslui, angajeaz\ [ofer pro-
fesionist. Rela]ii la num\rul (experian]\ `n contabilitate – 40 ani, `n vederea unei
 Execut [i repar cazane de de gestiune). Persoanele
Ou\ de prepeli]\ aram\ pentru ]uic\, [i la 0743/164514, 0235/313494.
(2567.1.7) interesate sunt rugate s\
rela]ii de prietenie/c\s\torie.
Telefon 0763/314097.
domiciliu. Telefon
De ce ou\ de prepeli]\? 0746/549644. depun\ un C.V. p=n\ la Nu deranja]i inutil!
- comparativ cu oul de g\in\, Super Bingo Metropolis, data de 24.10.2014 la (2549.1.14)
cel de prepeli]\ con]ine de 5 ori angajeaz\ agen]i v=nz\ri adresele de mail
mai mult fosfor, de 7 ori mai mult cartoane Bingo pentru resurse.umane@vascar.ro ; Domn 50 ani, doresc
fier, de 6 ori vitamina B1, de 15 ori Vaslui, B=rlad, Hu[i. office@vascar.ro, sau s\ cuno[tin]\ doamn\ 45-50,
vitamina B2, precum [i `ntreg complexul
de vitamine B, A, D3, E [i un mare num\r de microelemente Societate comercial\, 0758/224064. (2576.1.7) depun\ C.V.-ul la sediul prietenie-c\s\torie.
Vaslui, angajeaz\ ges- societ\]ii din strada Podul 0743/882333.
cum sunt: zinc, sulf, calciu [i potasiu.
- stimuleaz\ cre[terea [i dezvoltarea armonioas\ a copiilor
tionar\. 0760/284048. Societate comercial\ ~nalt, num\rul 4, Vaslui.
(2382.1.14) angajeaz\ cofetar-patiser.
- curele cu ou\ proaspete de prepeli]\ sunt benefice [i ajut\ la Alte rela]ii la
tratarea diferitelor afec]iuni. Posibilit\]i angajare `n Telefon 0786/205553 intre 0235/361131 `ntre orele
B=rlad [i Vaslui prin cursuri
ou\, numai 7
lei de calificare acreditate:
orele 08:00 – 17:00. 08:00-16:00.
Cofrajul cu 24 Frizer, Coafor, Manichi- (2581.1.7)
 Angajez lucr\toare ser\ Acord\m `mprumuturi
urist, Pedichiurist, Buc\tar,
GRATUIT! Angajez tehnician dentar
brie! 3 cofraje ^1 Osp\tar (barman), M\celar Vaslui. 0758/260693. rapide! Telefoane:
Oferta lunii octom (tran[ator), Agent securitate `n Vaslui. Telefon (2597.1.7) 0235/318545, 0725/917440,
lui Vaslui
pe raza municipiu (atestat). 0740/806501. 0741/670941. (2583.1.28) 0755/189267. TELEFON
Livrarea gratuit\ (....1.21) Angajez sudor cu expe- GRATUIT 0800/080227.
 Societate comercial\ din rien]\ (`n limita posibilu-
 Angajez barman-op\tar.
Telefon: 0751.340.928 0335.882.888 0749/972356.(2538.1.14) Vaslui angajeaz\ economist. lui), `n fir continuu, `n con- ~nscriem persoane intere-
Rela]ii la num\rul fec]ii metalice, fier forjat. sate de afacerea AVON.
 Angajez menajer\,cas\.
Telefon 0740/975150, 0743/164514, 0235/313494. V=rsta 20-50 ani. Telefon 0758/983490.
S.C. TROTA România S.R.L., din Cluj, se- 0742/273276. (2488.1.14) (2593.1.7) 0746/081884. (2611.1.7) (2577.1.7)
lec]ioneaz\ tineri [oferi profesioni[ti cu catego-
riile C ^ E, cu cel pu]in 2 ani de experien]\
demonstrabil\ pe camion articulat (cap tractor cu
semiremorc\), cunoscut [i ca TIR. Se lucreaz\
numai în echipaj, pentru efectuarea de transpor-
turi frigorifice în Comunitatea European\. Dup\
fiecare 2 luni pe comunitate, se d\ o s\pt\m=n\
de concediu, firma asigur=nd transportul cu
avionul, dus [i întors. Se asigur\ un minim între
salarul de baz\ [i diurne, care depinde de catego-
ria profesional\ [i de vechimea în firm\ [i care
începe de la 1550euro/lun\. Solicitan]ii ce vor fi
selecta]i dup\ interviurile ce se vor organiza c=t
de cur=nd, vor sus]ine o prob\ practic\ pentru a
se valora capacitatea profesional\.
Informa]ii despre locul [i ora interviului,
la tel. 0740295418, numai dup\ trimiterea
unui CV [i copii de pe documentele de mai
jos, la soferitir@trota.ro:
• Buletin
• Pa[aport
• Permis de conducere
• Cartela tahograf
• Atestat de marf\
• Caziere judiciar [i auto
• Caracterizare de la ultimul loc de munc\
A se ab]ine to]i cei ce nu nu întrunesc
condi]iile mai sus ar\tate.

V=nd lemne foc


cu livrare
la domiciliu.
Telefon 0755.477.499

Obiectiv preia ANUN}URI PENTRU MONITORUL OFICIAL


0742159545
12 ALEGERI 2014 obiectivvaslui.ro OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Miercuri, 22 octombrie 2014

“De ce un pre[edinte de st=nga?”

 Organiza]ia Municipal\ vorbim de cele locale, prezi- este nevoie de cre[tere eco- dup\ dezastrul guvern\rii an- nomic\ nu este un scop `n 5,1% Prin cre[terea succe-
Vaslui a PSD a organizat, den]iale, parlamentare sau nomic\, dar [i de comba- terioare. S-au depus eforturi sine; ea este indispensabil\ siv\ a salariului minim, au
ieri, o nou\ `nt=lnire cu europarlamentare. Dorin]a terea activ\ a s\r\ciei, de pe mai multe direc]ii, at=t `n Rom=niei, dar trebuie pus\ crescut automat [i celelalte
electoratul local, `n cadrul noastr\ este s\ avem un dia- cre[terea nivelului de trai domeniul social, c=t [i `n cel `n slujba [i `n beneficiul venituri, care dep\[esc sa-
c\reia reprezentan]ii filialei log cu cet\]enii [i s\ afl\m de pentru to]i cet\]enii, de in- economic. Peste 5,4 mili- cet\]enilor. Astfel, cre[terea lariul minim”, a subliniat
au oferit r\spunsuri la la ei ce a[tept\ri au de la can- vesti]ii pentru reducerea oane de pensionari au bene- economic\ trebuie direc]io- pre[edintele Adrian Tighici.
`ntrebarea: “De ce Victor didatul PSD, Victor Ponta. diferen]elor de dezvoltare ficiat de pensii majorate, s-au nat\, a[a cum s-a `nt=mplat `n PSD mai arat\ c\, tot `n
Ponta, pre[edinte?”. A[tept\m de la to]i sugestii, `ntre regiuni [i `ntre diverse- creat peste 200.000 de noi ultimii doi ani, spre cre[terea timpul Guvern\rii Ponta, au
`ntreb\ri”, a declarat Adrian le categorii sociale. locuri de munc\, s-au deblo- nivelului de trai pentru to]i”. fost reduse ratele la creditele
Cristi LAPA Tighici. cat spitalele `nchise `n bancare ale celor cu venituri
Liderul PSD Vaslui con- “Victor Ponta, vechea guvernare, iar 15.000 Rezultatele vorbesc mici [i, de asemenea, c\ rata
Ieri, aproximativ 300 de sider\ c\ Rom=nia are acum de medici reziden]i [i-au
persoane au participat la tra- viitorul pre[edinte” Social-democra]ii vaslu- infla]iei a sc\zut gra]ie politi-
[ansa de a finaliza ce nu au g\sit posturi. S-au luat [i cilor macro-economice co-
di]ionala `nt=lnire cu re- reu[it acum doi ani, la refe- “Victor Ponta este garan- m\suri benefice pentru func- ieni afirm\ c\ o societate este
puternic\ `n m\sura `n care recte, oferind premise pentru
prezentan]ii Organiza]iei rendum, 7,4 milioane de ro- tul pentru o Rom=nie Puter- ]ionarea economiei, pentru cre[terea puterii de cum-
Municipale a PSD Vaslui, m=ni. nic\, este candidatul capabil c\ economia trebuie s\ pro- sunt puternice grupurile cele
p\rare. Au fost, totodat\,
care a avut loc la Clubul „Acum este [ansa noastr\ s\ ofere un viitor genera]iilor duc\. Este [ansa noastr\, a mai dezavantajate din inte-
eliminate [i comasate circa
Pensionarilor. Potrivit pre- de a schimba tot ce a mers care se ridic\ din urm\. {i tuturor rom=nilor, dac\ vrem riorul s\u. S\racii, femeile,
[edintelui filialei, Adrian 100 de taxe [i tarife.
r\u `n ultimii zece ani. Avem spun asta cu at=t mai mult cu o Rom=nie puternic\, trebuie cei din mediul rural, per- De asemenea, jude]ul
Tighici, at=t membrii de par- [ansa de a debloca toate c=t candidatul nostru se bu- ca Victor Ponta s\ fie ales soanele cu dizabilit\]i, mi-
tid, c=t [i simpatizan]ii [i Vaslui a primit microbuze
mecanismele care `nc\ `m- cur\ de o popularitate real\ [i pre[edintele acestei ]\ri”, a norit\]ile sunt categoriile pentru elevii naveti[ti [i a
simplii aleg\tori trebuie s\ piedic\ Rom=nia s\-[i ating\ incontestabil\, ca premier [i afirmat `n timpul `nt=lnirii cu care trebuie sprijinite `n mod
aib\ ocazia de a-[i exprima fost revizuit\ procedura de
poten]ialul real. Putem [i tre- ca lider politic. Schimbarea vasluienii Adrian Tighici. special pentru a avea acces la decontare a transportului
p\rerea despre ceea ce ar tre- buie s\ oprim dezbinarea deja a demarat din mandatul Liderul social-democrat
bui s\ fac\ Victor Ponta, pre- oportunit\]i, pentru a-[i pu- elevilor; se acord\ un tarif
dintre rom=ni. Avem nevoie de premier. Nu putem s\ nu consider\ c\ oportunit\]ile
mierul `n func]ie [i candida- tea `mplini aspira]iile. redus cu 50% pentru trans-
de un model nou de pre[e- recunoa[tem faptul c\ lu- economice de care se bucur\
tul PSD la func]ia de pre[e- “~n timpul guvern\rii lui portul local `n comun [i
dinte, unul bazat pe echilibru crurile au luat-o pe calea cea Rom=nia trebuie direc]ionate
dinte al Rom=niei. bun\, ceea ce se simte `n Victor Ponta, a fost crescut elevilor din `nv\]\m=ntul
[i decen]\, de a uni societatea `n mod special c\tre zonele [i
“Noi organiz\m astfel de `n jurul ideii de Rom=nia mod incontestabil. Iar oa- categoriile profund afectate salariul minim pe economie profesional. Tot guvernul
`nt=lniri de fiecare dat\ c=nd Puternic\”, a mai spus Adrian menii nu trebuie s\ uite nici de s\r\cie: “Trebuie avut `n cu 30%, acesta ajung=nd `n condus de Victor Ponta a
sunt alegeri, indiferent c\ Tighici, care apreciaz\ c\ temelia de la care s-a pornit vedere c\ dezvoltarea eco- prezent la 900 de lei, de la majorat cuantumul ajutoa-
700 de lei `n anul 2012. relor de `nc\lzire pentru pro-
Au fost re`ntregite salari- tejarea persoanelor defa-
ile bugetarilor. Veniturile vorizate `n perioada 1 noiem-
au revenit la nivelul de brie 2013 - 31 martie 2014 [i
dinaintea t\ierilor de 25% a prev\zut stimularea anga-
din 2010. Tot Guvernul jatorilor pentru `ncadrarea
Ponta a crescut pensia [omerilor `n v=rst\ de peste
medie. Pensiile cresc `n 45 de ani sau [omerilor care
acela[i ritm cu rata in- sunt unici `ntre]in\tori de
fla]iei pentru prima dat\ familii. A fost lansat [i
`n ultimii patru ani, iar `n Ghidul privind dezvoltarea
anul 2014, cu un procent economiei sociale, care `n-
peste rata infla]iei. TVA seamn\ noi locuri de munc\
pentru produsele de pani- pentru persoanele din gru-
fica]ie a sc\zut de la 24% puri vulnerabile, din cate-
la 9% [i urmeaz\ reduceri gorii dezavantajate. Fon-
[i la alte categorii de ali- durile alocate acestui pro-
mente. S\ nu uit\m de gram vor putea fi apelate de
salariul mediu, care, `n aproximativ 1.000 de `ntre-
iulie 2014, fa]\ de aceea[i prinderi sociale [i vor duce la
lun\ a anului trecut, a crearea a 10.000 de locuri de
consemnat un avans de munc\.

S-ar putea să vă placă și