Sunteți pe pagina 1din 1

4 Rubrica lui Cristi [i Alex obiectivvaslui.

ro OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Mar]i, 21 iunie 2016

S\ salv\m `mpreun\ Palatul Copiilor


Salut, sunt Cristi, din “Rubrica lui
Cristi [i Alex”, sec]iune care a ap\rut
s\pt\mânal în acest ziar, ceva mai
sporadic în ultimul timp ([coal\ grea,
sesiune...)
Împreun\ cu mai mul]i prieteni, am
compus o peti]ie pentru a încerca s\...
gr\bim (?) cumva procesul de
renovare/restaurare a Palatului
Copiilor din Vaslui.
E un pas mic, dar am fost asigura]i
c\ lista de semn\turi va avea greutate
în ac]iunea prim\riei de a prelua
obiectivul de la Ministerul Educa]iei [i
de a-l renova.
Dup\ trei zile în care peti]ia a fost
publicat\ online, s-au strâns aproape
300 de semn\turi. La 500 de
semn\turi, vom face un “pachet” pe
care s\-l trimitem mai departe.
“Mai departe” înseamn\ de la
Prim\ria Vaslui pân\ la... Cineva mi-a
dat chiar un contact al unui europarla-
mentar cu origini din Vaslui. Încerc\m
pe unde putem! :)
Între timp, de la Prim\ria Vaslui ni
s-a transmis c\ suntem a[tepta]i cu
listele pentru a le folosi în demersul
început pentru a prelua cl\direa.
În concluzie, dorin]\ ar fi, mai
trebuie un “push”, cum ar spune
englezul.

{ti]i ce înseamn\ 500 de semn\turi


adunate în Vaslui? 1% din popula]ia
ora[ului.
Dac\ ne raport\m la Bucure[ti [i
popula]ia lui, 500 de semn\turi în Palatul Mavrocordat `n 1930
Vaslui înseamn\ ca [i cum am fi
adunat 20.000 de semn\turi în capital\
peti]ie vrem ca prim\ria s\-[i asume din copil\ria genera]iei mele. De ce nu multor copii de a-[i descoperi visele”. de istoria, prezentul [i viitorul
(poate chiar 300.000), Bucure[tiul
problema, S| FAC| TOT ar putea face parte [i din copil\ria Drago[ Hîncu, Design & Launch ora[ului, al oamenilor din ora[”.
având (doar cu acte) cam dou\
POSIBILUL pentru a o rezolva, s\ genera]iilor de ast\zi? Orele petrecute Engineer M\d\lina Luca, unul dintre
milioane de oameni.
lucreze pentru vasluieni. la Clubul Elevilor ajut\ copii la ini]iatorii acestei peti]ii
Palatul Copiilor este o parte formarea deprinderilor, modelarea “La vârsta de 11 ani, am început
Vre]i s\ v\ implica]i în salvarea
din ora[ul Vaslui, este o parte din caracterelor [i, de ce nu, la trasarea orele de flaut la Palatul Copiilor; “Cei ce vin dup\ noi nu trebuie s\
Casei Mavrocordat / Palatului
patrimoniul [i ISTORIA acestui loc. decisiv\ a unor direc]ii de realizare întâmplarea face ca ast\zi s\-mi câ[tig aib\ mai pu]ine [anse [i oportunit\]i
Copiilor / Casei Pionierilor?
Cl\direa a fost declarat\ în 2004 profesional\. Faptul c\ ast\zi sunt pâinea din asta. De[i studiile le-am decât am avut noi. Asta înseamn\ pro-
SEMNEAZ| PETI}IA: www.
monument istoric na]ional. inginer se datoreaz\ [i orelor petrecute f\cut în ]ar\ [i, mai târziu, în gres. Aceast\ peti]ie cere m\car ace-
petitieonline.net/petitie/37274152.
Semneaz\ peti]ia! la clubul de electronic\”. str\in\tate, orele la Palatul Copiilor lea[i oportunit\]i pentru copii pe care
Împreun\ am putea schimba ceva: Marian SAFIR, inginer din Vaslui mi-au trezit interesul în le-am avut [i noi acum aproape 30 de
Ai semnat deja, dar vrei s\ faci
o semn\tur\ ar putea schimba soarta electrotehnist direc]ia aceasta. Când eram copil, m\ ani. ~n plus, Casa Pionierilor
mai mult?
unui copil talentat. fascina faptul c\ în fiecare col]i[or se reprezint\ o parte din istoria ora[ului”.
Intr\ aici [i ia tabelul, printeaz\-l,
ÎMPREUN| PENTRU VASLUI! “Probabil, via]a mea ar fi fost alfel întâmpl\ ceva diferit: fie era muzic\, Cristian Ciureanu, unul dintre
mergi pe strad\, în bloc, stai 20 de
minute în fa]a Palatului Copiilor, dac\ nu a[ fi început s\ studiez clarinetul fie dansuri sportive, fie [ah. Sus]in ini]iatorii acestei peti]ii
“Palatul Copiilor a fost locul în la {coala 6, care avea Palatul Copiilor men]inerea, renovarea Palatului! {i
adun\ semn\turi de la trec\tori.
Poveste[te p\rin]ilor t\i despre asta.
care mi-am descoperit voca]ia, locul ca spa]iu pentru a desf\[ura repeti]iile al]ii ar trebui s\ aib\ [ansele pe care eu Mic\ istorie
Arat\ oamenilor despre ce vorbim, ce [i genera]ia mea le-am avut!”
vrem s\ facem. Andra-Roxana T\lmaciu, Palatul Copiilor din Vaslui,
Link: http://bit.ly/24SJU9Y profesoar\ de flaut, absolvent\ de cunoscut la început drept Casa
master în cadrul Hochschule für Mavrocordat, apoi Casa Pionerilor, a
Trebuie s\ specific\m c\ aceast\ Musik Würzburg fost construit între anii 1883-1892 de
ac]iune NU ESTE UNA POLITIC|. Gheorghe Mavrocordat, iar în
Nu are nicio leg\tur\ cu politica, nu e “La Casa Pionierului am v\zut pri- perioada interbelic\ a fost cump\rat de
“anti” nimeni: vrem doar ca aceast\ ma dat\ un calculator. De atunci, ni- mare[alul Constantin Prezan. În 1934,
cl\dire istoric\ s\ nu moar\. Atât. Asta meni [i nimic nu mi-au putut scoate Minsterul Ap\r\rii Na]ionale a hot\r=t
dorim prin aceast\ ac]iune, s\ ar\t\m programarea din cap. Am continuat în cump\rarea imobilului pentru
c\ ne pas\. Ne pas\ de cl\dire, de liceu, cu o men]iune la Olimpiada instalarea Cercului Militar al
istoria ora[ului. Na]ional\ de Informatic\, ast\zi fiind Garnizoanei. Începând cu 1 decembrie
Dac\ aveam vreun interes politic, licen]iat al Facult\]ii de Informatic\”. 1956, în fosta Casa Mavrocordat [i,
puteam lansa ac]iunea înainte de Andrei Beinat, freelancer ulterior, Cercul Militar a func]ionat [i
alegeri. Special am amânat, s\ nu i se func]ioneaz\ Palatul Copiilor. La
dea o tent\ politic\ acestei încerc\ri de “Vasluiul are foarte mul]i copii tal- început au fost [ase cercuri pentru
salvare a unei cl\diri monument enta]i, care pot reprezenta jude]ul cu elevi; acum, sunt peste 50, la care sunt
istoric ([i a institu]iei pe care o Casa Pionierilor [i mândrie, dar pentru asta trebuie un loc înscri[i peste 2.000 de copii anual.
con]ine). {oimilor Patriei - 1980 unde s\ se descopere ei in[i[i, s\ fie În prezent, Palatul Copiilor este
Reproducem mai jos textul integral descoperi]i [i unde s\ se preg\teasc\. într-un stadiu avansat de degradare
al acestei peti]ii: Nu ar fi corect s\ înfrumuse]\m tot din cauza unor inginerii financiare
care pe mul]i copii i-a salvat de la [i orele de instrument. Înainte s\ încep ora[ul, iar Palatul Copiilor s\ fie l\sat f\cute de firme care nu sunt din
Peti]ie pentru salvarea incultur\, locul care a n\scut talente! s\ studiez clarinetul, la vârsta de cinci în paragin\. Prin restaurarea Casei
Mavrocordat am demonstra c\ ne pas\
Vaslui, aflate în prezent în aten]ia
organelor de aplicare a legii.
La rândul meu, am fost un copil salvat
Palatului Copiilor. de acest loc minunat. Drept dovad\, în
ani, am început cu acordeonul, tot în
Palatul Copiilor, cu domnul Didilescu.
Cerem implicarea prezent, sunt angajat al Operei Abandonarea cl\dirii, l\sarea ei în
Prim\riei Vaslui! Na]ionale Române din Ia[i, iar asta
doar datorit\ Palatului Copiilor [i
paragin\, este o pierdere enorm\
pentru cultur\ [i viitorul ora[ului. Este
Dragi vasluieni, AVEM NEVOIE domnului profesor Romeo T\lmaciu! una dintre pu]inele institu]ii care
DE VOI! Ar fi un mare p\cat [i o ru[ine s\ nu fie formeaz\ copiii în afara programului
Palatul Copiilor (fosta Casa sus]inut acest loc înc\rcat de art\ [i extracuricular”.
Pionierilor), în care mii de copii [i-au cultur\!” Andrei D\n\il\,
g\sit un sens în via]\, trebuie salvat. Tudor D\n\il\, tubist la profesor de clarinet
Aceast\ cl\dire are nevoie de Opera Na]ional\ din Ia[i
renov\ri capitale pentru ca micu]ii “Rezultatele vin u[or la oamenii cu
talenta]i ai Vasluiului s\-[i poat\ “A fost Casa Pionerului (mai noroc. Oamenii cu noroc î[i cunosc
continua activitatea în siguran]\. târziu, Clubul Elevilor), dar acum cred pasiunile, dac\ le descoper\ în vremea
{tim de impasul juridic în care se c\ de fapt a fost Casa Copil\riei. De la veseliei. Norocul meu în via]\ a fost
afl\ institu]ia de atâ]ia ani (din cauza clubul de navo-modele, unde visam s\ Palatul Copiilor Vaslui. Acolo a
unor contracte dubioase cu o firm\ ne conducem b\rcu]ele pe lacul început drumul pe care merg [i ast\zi.
obscur\ din Ia[i). Amara, la clubul de electronic\ [i Al pasiunii pentru electronic\. Numai
{tim c\ (poate) nu e de competen]a continuând cu cercurile de chimie, acolo copii pot înv\]a doar ce le place, Palatul Mavrocordat în 1925,
Prim\riei Vaslui sau a Consiliului sculptur\, karting, muzic\ [i micii cu motiva]ie interioar\. Dac\ Palatul
pompieri, toate acestea au f\cut parte într-o carte po[tal\ a vremii
Local s\ se implice, dar prin aceast\ Copiilor dispare, ia cu el [ansele

S-ar putea să vă placă și