Sunteți pe pagina 1din 5

Sorina Marilena Marina Elvira

Barbu Cdlin Rddulescu Toma

%ffiffi te'tm
ttm
Test 1
€r'*f. Citegte cu atenlie textul de maijos, pentru a rispunde la intrebiri.

Despre pisici
Maia este o feti!5 in clasa a ll-a. igi doregte
foarte mult un animal de companie. A aflat cd
existd multe animale bolnave sau abandonate
de stdp6ni. impreund cu pirinlii a fost la un
adSpost pentru protectia animalelor. Acolo a
vizut multe animale care cereau parci sd fie
luate acasd. Dintre acestea, i-a atras atenlia un
ghemotoc de blinita gri, o pisicutd.
inainte de a o lua acasi, ingrijitorul i-a dat
cSteva informatii. Astfel, fetita a aflat ci pisicile
domestice seamdnS cu rudele lor silbatice.
Ele sunt vdnitori excelenti, puternici gi agili.
Au un simt al auzuluifoarte dezvoltat givdzul
foarte bun.
Pisicile sunt curioase din fire, bune cdldritoare gi experte in sirituri. Cu toate cd majoritatea
pisicilor domestice nu trebuie sd-;i prindi hrana, instinctul lor este de a vdna. Nasul sensibil
detecteazi rapid hrana. Datoriti libulelor lor cu pernile moi, ele igi pot urmdri prada fdri si
fie observate, pSnd cind sunt destul de aproape
pentru a sdri. Deseori pisicile se joaci cu prada lor, in
loc si o omoare imediat. Ele vdneazd de obicei
noaptea, prinz6nd goareci, pdsiri micigi insecte.
Pisicile igi spala foarte des blana, lingdnd-o cu limba
lor aspri. Acest fapt le ajutd s5-gi pastreze blana in
conditii bune gi le ricoregte cdnd vremea este caldi.
Degi sunt campioane la spilat, stipdnul unei pisicute
trebuie sd ii ingrijeascd blSnita, ochii, urechile gi
gheru!ele.
La plecare, Maia era foarte fericitS. Avea un nou
prieten. l-a pus ;i un nume: Miaunel. I s-a atras insi
atentia ci pisica este un animal, nu o juc5rie. Ea trebuie
hrdnitS, ingrijiti gi, mai ales, iubiti. Fetila a promis ci
va avea grija ;iii va indemna gi pe alti copii si adopte
animale.
1. Ce i;i dorea Maia?
incercuie;te litera corespu nzdtoare rdspunsu lui corect.
a) o p5pu;d; c) un animalde companie;
b) o carte; d) un joc.

2. Cine i-a dat fetilei informatii despre pisici?


i n ce rcu i e;te I itero coresp u nzdtoa re rd s p u n su I u i co rect.
a) pirintii; b) doctorul; c) ingrijitorul; d) a aflat singurS.

3. Unde a mers fetita pentru a-gi lua un animal?


In ce rcu i e ;te I ite ra cores p u n zdtoa re rd spu n su I u i co rect.
a) la bunici; c) la un addpost pentru animale;
b) in parc; d) la magazin.

4. Ai aflat multe informatii despre pisici.


Scrie, pe spaliuldat, doud trdsdturi ale pisiciidomestice. ffi.

5. De ce au pisicile pernite?
in ce rcu i e 5te I ite ra co res p u n zdtoa re rd sp u n su I u i co rect.
a) ca sd nu igi zgdrie lSbutele; c) ca sd nu-;i rineasci stip6nul;
b) ca s5-gi urmdreascd prada; d) ca si nu se murddreascd.

6. Care dintre simluri sunt mai dezvoltate la pisici?


Scrie, pe spaliul dat, rdspunsul cerinlei.

7. Care este modulin care se ricoresc pisicile?


Incercuiegte Iitera corespunzdtoare rdspunsului corect.
a) ies afard; c) se culcd;
b) i;i ling blana; d) miaund.

8. Fetila vd indeamnd si adoptali gi voi animale. in ce scop?


i n ce rcu i e;te I itera co resp u n zdtoa re rdsp u n su I u i co rect.
a) pentru a exista cdt mai putine animale fari stdpdn;
b) pentru ca toti copiii sd aibi un animal de companie;
c) pentru a afla c6t mai multe informaliidespre pisici;
d) pentru a putea desena animale.
9. Cdnd vdneazd mai ales pisicile?
in ce rcu i e Ste I ite ra co resp u n zdtoa re rd s p u n su I u i corect.
a) dimineata; c) noaptea;
b) la pr6nz; d) nu le place sd vdneze.

1O. Dacd aiavea ocazia, aiadopta un animal?


Bifeozd cdsula corespunzdtoare rdspunsului corect.
n Da. tl Nu.
Explica, in spaliul dat, rdspu nsul tau.

-4r.b
) Astizi a fost ziua Maiei. Pirintii i-au adus de la addpostul pentru animale un cdlelug
pe care gi-ldorea foarte mult. Scrie un bilet prin care Maia le mullumegte pirin[ilor.
Trebuie s5
verifici dacS:
. ai respectat
cerin!a;
. ai scris formula
de inceput;
. ai semnat
biletul.

) Lui Mihaiii plac mult animalele. Astizi a gesit pe stradi un pui de pisicd abandonat.
Scrie un text format din cinci propozitii
in core so formulezi rdspunsuri la
u rm dtoa re I e intreba ri :

1. Ce a gdsit Mihai?
2. Ce face bdiatul cu pisicuta?
3. Cui cere ajutorul Mihai?
4. Ce s-a intdmplat cu pisicuta?
5. De ce crezi ci este bine sd ai griji
de animale?

Scrie Si un titlu potrivit pentru textul


tdu.

Trebuie si
verifici dac6:
. ai scris corect
cuvintele;
. aifolosit
semnele de
punctuatie
potrivite;
. ai ordonat
propozi!iile
intr-un texu
. ai formulat
propozi!ii clare
gi complete;
. ai agezat corect
textul in paginS.