Sunteți pe pagina 1din 12

Mlrelo llie Mc.rilenc.

NedeLcu

-
,t/
/' \
\
I
I
I

Comunicare I

I
I

in limba rorn6n6 I
I
I
I

caiet de lucru I
,
,
clasa a ll-a I
t
t I
\ I
I

\/ \/
---oo-e?

glBooktet
BucuregLl, 2O19
CUPRINS

CAPITOLUL I

1. Actuatizarea cunogtin!e[or din c[asa I.....................................4


2. Textut. Titlut. Autorut. Atineate[e... .................5
3. A se prezenta sau a prezenta pe cineva.
Dialogut. Sa[utut............. ............6
4. A[fabetut. LitereLe mari ;i mici de m6n5.
CrupuriIe de litere.......... .......................................7
5. Cartea. CuprinsuI unei c5rli........ ......................9
6. lnilierea, menlinerea gi incheierea unui dia1og..............11
7. A;ezarea in paginE a textuLui scris.Copierea ....................1.2
8.Recapitu[are......................... ........................13
9. Evaluare.... ................ . ............15
ro. invSl6m, ne juc5m ;i progresEml ............16
CAPITOLUL AL II.LEA
1. Textu[ literar. TextuI narativ.............. ... ........17
2. ReguLi a[e discursutui ora[. Ascuttarea ;i
respectarea opiniei cetuilatt vorbi1or...................................18
5. Scrierea cuvinte[or cu,,i";i,,6". Transcrierea....................19
4. TextuL narativ. Recunoagterea personaje1or......................21
5. Forme aLe discursuluj oral.. Descrierea unui personaj....23
6. Scrierea corectE a cuvintetor ,,intr-o" ;i ,,intr-un" .........24
7. Recapitu[are......................... ........................... ..25
8. Evatuare.... ..... .........................27
f . inv6tEm, ne jucEm ;i progresSml ................28
CAPITOLUL AL III-LEA
1. Textul liric. Poezia. Strofa. Versul ...........29
2. Povestirea unei int6mpt5ri tr5ite sau observate............3O
5. A;ezarea textutui in versuri in pagina caietutui.............31
4. TextuI Liric. Poezii despre universuI copi[5riei ...............32
5. Dialoguri despre famiLie gi tocuin!5.
Descrierea unei persoane......................... .................................33 d esen ate........ 91
6. Scrierea imaginativi dupE un ;ir de imagini ....................34
7. RecapituIare......................... .................................35
8. EvaLuare.... ..................................37
f . invSlEm, ne jucSm ;i progres5m! ................38
CAPITOLUL AL IV.LEA
1. Povestirea ora[5 a unui fragmen1............................................39
2. PropozilialEnunlu[. lntonarea propoziliitor. .. . .. .. . .....40
3. SemnuI exctamErii. Scrierea corect5 a
cuvinteLor cu "m" inainte de ,,p" sau ,,b".............................42
4. lntonarea propoziliiLor. Formu[area de r5spunsuri
intreb6ri ....
[a .............................44
5. Felicitarea . ..................... .....46
6. Cuvinte cu inleles asemEndtor... ................47
7. Recapitutare......................... ......... .... ..............49
8. Eva[uare... ...........................51
9. inv515m, ne juclm ;i progreslm! ...............52
CAPITOLUL AL V-LEA
1. Povestirea oraLd a unui text......... ..................53
2. Povestirea unor intSmpLEri observate. Reguti
aLe discusu[ui ora[. Pronuntia cLarE Si corect5........ ........54
3. VirguLa 55
4. TextuI non[iterar sau informativ........................... ...............56
5. Descrierea unui fenomen. Cuv6ntut. 5itaba......................S8
6. Scrierea imaginativ5 dupd itustralii.
Scrierea corect; a cuvinte[or ,,sa/s-a"..................................60
CAPITOLUL I

OfgOn[ZOLOf : r. Actua[izarea cuno;tinlelor din clasa l; 2. TextuL. TitluL. AutoruL. A[ineateLe; 3. A se prezenta
sau a prezenta pe cineva. DiatoguL. SaLutu[; 4. A[fabetut. Literele mari ;i mici de m6nE. Grupuri[e de Litere; 5. Cartea.l
CuprinsuL unei cEr!i;6. lnilierea, menlinerea gi incheierea unui diaLog; 7. A;ezarea in pagin5 a textutui scris. Copierea

j..

:t -Ziia can|d toji ai Sapte ani


dupo. Octc.v Poncu-losi

tf CompleteazS schema.
AUTCRUL TEXTULUI

CAND SE PETRECE
PERSONAIE
Ziua cAnd bli au ACTIUNEA?
,apte ani

rNSU$rRt ALE LUt UNDE SE PETRECE

pf C;t.;te cuvintele cu aceta;i infeLes. Coloreazl fiecare pereche de frunze in


cu[ori[e toamnei.

[l C;se;te in text cuvinte cu sens opus pentru urm5toarele:


x inapoi x veche
x se [inigtesc x sE pL6ng5

Comunicarein limba romdnd pentru cLasa a l!-a


1-. Actualizart:s cttncstirite!or din clasa I

ff ldentific5 in text cuvinte formate din o


C SLABA DOUA SiLASE TREI SILABE

-9

/
intreb6ri pentrr -;'mitcarele rispunsuri:
f,f Formuleaz5

I
a) Frunzete copaci[or erEU m Ircc Lo re

b) Radu se preg5t€a pentrr: inceperea ;col.ii.

a
5 c ri e Tn o'd i n;eajl:[:5'#: ,J]: *l
f,f
: lilX: J,ff :rito o re, c ori oco, s hiozdo n o)

*I
o)

*-
o)
dou5 propozilii ?n care cuvintete s5 fie scrisein ordine aLfabeticS, dup5 b)
ALr;ntleazE
c)

*-
o)
b)
c)

.iriir.l 11 ,i-o
!
)
2. Textul. Titlul. Autorul. Alineatele

tlScrie pe spaliil"e punctate ce indici fiecare s5geat5 (alineat, paginE, autor, tittu).

..,

i
-1. - - -

o I
Luchi Am ul[ot cd. bonco e
Dupo CtLLio CozLmir inoLto ;L cod de sus,
' Doomnc. se uitd" Lc" boconind, in plcioore
mlne sl rdde: Si.mt tn jurul meu rO"sul
- Cu [ine vorbesc, stoponit oL cLosei.
fetifo. .

Cum [e chec.rnd?

{€

{c

@ ntege varianta corectS.


TextuL Luchi este.
e) o poezie b) un diolog c) o povestire

Textul Luchidupa Otitia Cazimir contine:


c) B olinec[e b) 10 olineote c) 11 ollneote

,,PupitruL einaLt. Ma ridic pe coate 5i abia izbutesc sd md asez." inseamni:


o) FeIL[o este scundo ;i obio reusesle sd se oseze tn bonco.
b) Bo",rco. esle nepotrlvitd pentru scoLo.r[.
c) Este LlnLs[e in cLosd.

,,Luchi nu mai este nicdieri.in LocuL ei e o scoldritd cuminte."inseamnE c5:


o) Luc:hi o fugit din clc"sd.
b) Luc:hi o deveniI scoLdrlfo Co.sio"n ALexc"ndro".
c) Luc:hi s-o mu[o[ Lo" o"Lro scoold".

Comunicarein limba romAnd pentru clasa a ll-a


3. A se prezenta sau a prezenta pe cineva. Dialogul. Salutul

f!:oacx-te cu clasa ta jocuL ,,CINE ESTE?". o


Un coLeg descrie un bliat sau o feti!5 din ctasE, iar ceita[!i trebuie sE descopere
despre cine este vorba.

x insuqiri fizice: cuLoarea ochil.or,

PENTRU A cuLoarea pEruLui, inELlime,

PREZENTA PE imbrEcEminte...

CINEVA TREtsUIE Z
sn pru mTALll x insu;iri nrcrc lelsufletesti:
DESPRE: ca titSli/d efecte (h a rni c, le-net,
curajos...)

Completeaz5 dialogu[:
Cum te nume;ti?
-

La ce ;coali invefi?
- B-
*l
*(
in ce c[asi esti? *1
-

En
*_ Ce-!i p[ace ceI mai muLt sE faci? *l
*i
*!

Contunicarein limba romAna pentru cLasa a ll-a


j
a. Alfabetul. Literele mari 5i mici de mAnd. Grupurile de litere

t] Scrle insu;irite tui Luchi in ordine aLfabeticS:


scundo, inteligentO, politicooso, hotorOtd, olintoio.

Otil.ia Cazimir s-a nEscut in judeluI Neam! ;i a studiat ta Facultatea de Litere din laSi.
Scrie in ordine alfabeticE ora5e[e de pe hartS:

f,f Citegte urm5toarele cuvinte invers gi scrie ce ai oblinut:


x rad * cos
x cad * cap
x toc {< car

@into.uieSte litera ingrogatd cu o al.t5 l.iter5. Scrie cuvintele nou formate.


x pat {. Cof

x a!5 x sate
* 50c x mamd

Comunicarein Limba romdnd pentru clasa a ll-a


f,t Oesparte in sitabe cuvintete:
x zice x ghiozdan

x ginga;5 x colege
x cheamE x picioare

El co*pteteazE cu ,,CHE" sau ,,CHl": O-.


*p
C$C S---URI RA---TA *h
*n
CIOR---NE fl
---LTUIALA -LNER
*(
AS_--E TANTA
*p
-RURC
+p
fl incercuiepte forma corectE.

x ghiozdon/gheozdon x gherohef/ghierghef Ali


* unghe/unghie
x ghidon/ghedon x inghesuiololinghiesuiolO x ghioto/gheoto B.
[l Cuvintete vor sE fie alintate!
x bancE * ceas

x ghiozdan x pisici
x colege x ureche
x pungi x gheat5

p OescoperE in careu (vertieal/orizonta[) cuvinte care conlin grupuri de litere.


NoteazS-te pe spaliiLe a[5turate. &
v C t-\
K I A t r C
C A t A n
i'{ \#
I
A A I L, A A
k C C I
! A
o A C \..'iii I R T C
F R r N r C
f"
A :
I I

a) 3 M q
A l. C.
I tt N
R Y A e I V X A T
\"t \A/ C E
I A MII t M
Comunicarein limba romdnd pentru clasa a ll-a
,
5. Cartea. Cuprinsul
Cartea de p-iotrd
Colin

ff Oesparte in sitabe.
x piatrE x despicE
x h6rtie x vdzduh
x munte x co[ind5

B fu spun una, tu spui multe!


x carte x [iceu
x pagind ,T ZMCU

x poveste x s[ov5

Al.c5tuie;te oraI enunluri cu ajutoruI cuvinte[or obtinute de la cuvintut zmeu!

!lFormuleaz5 enunluri cu ajutoruI cuvintelor slove, vOzduh, despico.

@Rune in ordine ideite textutui. Transcrie-le apoi pe caiet!

--,- Din mi:nte a iesit o carte imensE de piatrS.

bdrat a confectionat un zmeu de hirtie.


-'Un
..-;' Din Cartea Plmantu[ui a citrt Basme[e Omu[ui.

.--,r CoLincj6nd prin l"ume, bEiatula spus tuturor pove;tiLe.

---r Zmeul L-a dus pe un munte.

Comunicarein Limba romdnd pentru cLasa a ll-a


$tScrie in casete denumiri[e corespunz5toare: coperto, cuprins, titlu, cotor, pogino.

m
Cuprins Cum se face o carte
Q. Vleru
1. Cum se foce o cc,r[e .....7 Do Cor[eo o flost un
2. Qondocelu1......................8 copoc prlmo oord.
3. Un cdnLec ;i o floore ....9 In zori, IdieLorLL copacuL
doboord
4. VestilorLl primoverll ......1O Fobrlco, iute, preschlmbc.
5. AAoIoseL ;i BototeL .........11 IuLpLno.
in foiLe c.sLe0, sub[irl co
lumLno.

rlc

a
@ Not"uzE cu A {adev5rat) sau cu F (fal's).

Coperta reprezintS inve[i5uI protector aI cErlii. o


CuprinsuI poate fi a;ezat la inceputuIsau La sfAr;ituIunei cErli. o
Cartea con!ine muLte imagini ;i povestiri. o
Filete sur,t foiLe de hartie care atcdtuiesc cartea. o
O paginE reprezintd fafa unei fiLe. o
jf Cotoreaz5 cirlil,e pe care sunt scrise reguLil.e care trebuie respectate in Leg5turE cu
f,!'
c carte.
c \\ ruP
Scr\u Pe postrez
eO ii\e\e'
cu(o1o' GI

C orunc
\iindoi
Prin\re
Pog\n1\e' iucori\'

Comunicarein limba romAnd pentru cLasa a ll-a


6. lnilierea, menlinerea Siincheierea unui dialog
tf Rrir.gte cu atenlie!
Am aflat cE ai oblinut premiuL I

[a concursuI de matematicS.

recePtor
mesaj
(ascult[tor)
Unegte cuvSntuI cu exp[ica[ia potrivitE.

MESAJ x ceI care transmite informa!ia

RECEPIOR x informatia transmisS

x ceI care primegte informa!ia


EMITATOR

@ CompleteazS dial.oguL cu repl.ici potrivite.


Bun5, loana!
-
Marial

- DuprE ce ili vei termina temele, mergem in pa rc?

I oana I

La revedere,
-
tf Aifeazi factorii care deranjeazd comunicarea.

J ,gorote puternice O *uri.E datd prea tare O uatoaiuL;


--l vorbire corect5 O .nunfun prea Lungr O L'mbi diferite

@atc;tuiegte un dial.ogintre un bdiat gi o carte, format din patru repLici.

\
1

Comunicarein Limba romAnd pentru clasa a ll-a


7. ASezarea in pagind a textului scris. Copierea

flOnservE scrierea ;i agezarea textutui in pagina caietul.ui. [f

*t*-***
I

I
I

--t "--* ---'*'-' *


I

*., i

f,f Copiaz5 textul pe spaliul de mai jos.

cAs
ELE\

MAR

E-ANI

CRA

Comunicarein limba romAnd pentru clasa a ll-a