Sunteți pe pagina 1din 8

Sofia Dobra

in limba romarta AV

CTasa a II-a
Caiet de activitili suplimentare
pi teme pentru acas6
,t-

Semestrul al ll-lea

HUMANITAS
BUCURE$Tr
UNITATEA 4 LECTURA STLENTIOASA
Miauiica
Gum se agazi acliunile intr-o povestire dupi Otilia Cazimir
6. Despdrlirea in silabe la capat de rdnd

7. Textul nonliterar. Grupurile de litere ge, gi

8. Grupurile de litere che, chi

10. Grupurile de litere ghe, ghi

j 8. Grupurile de sunete ua gi ud i
l
i UNITATEA 6

I Cine face acfiunile ?ntr-o povestire


j
:

1. Recunoagterea personajelor Rsgal


I
i
Repovestirea unor intdmpldri citite. i-------
r
-__ffi
Compunerea dupd un gir de intrebdri 2. Cum te prezin[i
_^-ffi
i
i

f-
_-.-
RECAPITULARE
r\Lv^r i-;;;l;4.*tot^
1 Copacul cel darnic
i lecruRR STLENTIoASA dupi Shel Silverstein
Circul
dupi Cleopatra Lorin{iu 3. Scrierea literei m inainte de b 9i p €ffi
4. Grupurile de sunete oa gi ra

5. ldentificarea unei persoane

SPRE LUME
Descrierea unei persoane. Proiecte de vacan

RECAPITULARE

LECTURA STLENTTOASA
Si ne amintim de vard
dupi Octav Pancu-Iaqi
TEXTE PENTRU DICTARE

Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a Rom6niei O HUMANITAS, Bucuregti, 2016


DOBRA, SOFIA
Comunicare in limba romAnd = clasa a ll-a: caiet de activitdti EDITURA HUMANITAS
suplimentare gi teme pentru acasd / Sofia Dobra. - Piala Presei Libere 1, sector 1,013701, Bucuregti
Bucuregti: Humanitas, 2016. 2 vol. Telefon:021 408 83 50; fax:021 408 83 51
tsBN 978-973-50-5077 -1 e-mail: manuale@humanitas.ro
Partea 2. - 2016. - ISBN 978-973-50-4778-8 Comenzi:
371.671:372.46:373.3 Telefon: 021 408 83 53;
fax:021 408 83 52
Redactor: Marieva lonescu e-mail: loredana.brasoveanu@humanitas.ro
Coperta: Angela Rotaru
llusFatii: Silvia Mitrea,Terente $erban, Ana Predescu Tiparul executat la Tipo Lidana - Suceava
lr. Corina Roncea, Dan Dulgheru
Textul narativ

"1. Scrie, in casete, care acfiuni se petrec inainte gi care dupd in textul Cercelugide Mircea
Cdrtdrescu.
. Ne-am indreptat spre uqa ei. " Am coborAt la Rond.

. Mama a intrat. . M-a l6sat s-o agtept afar5..

'Mi pierdusem de ea. . Si mama nu mai ieqea din cofetirie.

n"2"
Unegte fiecare comunicare din text cu sentimentul pe care il exprimd.

" Tramvaiul nostru trecuse qi piala era goali. * nerdbdare


o Si mama nu mai iesea din cofetirie.
t
* singuritate
. Mi pierdusem de ea. u spaimS.

'Aveam s5" r5.mAn mereu acolo. o neliniFte

*X
" Grupeazd mijloacele de transport indicate mai jos, scriindu-le in coloana potrivitd.
autobuz * avion " barc!. o camion * elicopter " iaht * planor * tren € Vapor

Tr"anSport pe,5ol Tr:ansport in aer


**"__*-_.-J
j

i
tr

*"?. Formeazd cuvinte noi, addugdnd grupul de sunete -ug dupd cuvintele date maijos.

* cdtel o inel r prcror

* purcel n sfredel * vitel

4
*1. Pune in ordine intdmpldrile din ilustraliile
de maijos, scriind, in pdtrate, cifra corespunzdtoare.

n l-*l
tl
**2" Scrie cdte o comunicare pentru
fiecare desen de mai sus, respectdnd ordinea intdmpldrilor
stabilitd pentru a obline un text narativ.

*1. Scrie trei mijloace cu ajutorul cdrora te deplasezi pe zdpadd sau pe gheafd.

""2. Alcdtuiegte doud comunicdri pentru a ardta cum este peisajul din ilustra[iile de mai jos
inainte gi dupd aparifia soarelui.

5
Povestirea orald. Povestirea unor
intimpliri triite sau observate
.1. Stabilegte ordinea acliunilor din fragmentul
din povestirea Cercetugide Mircea Cdrtdrescu.

I S" deschide uqa cofetiriei qi apare mama.


I eei"tul incepe sd {ipe.
I vtu*a ii di bomboanele care miroseau si se numeau cercelusi.
I Copilul o imbrd{iqeaz5.
I nt simte un parfum dulce.
**2. Continud comunicdrile
de mai jos pentru a ardta ce fac, in acelagi timp, personajele din
povestire.

n1.
lndicd, in bomboane, cdte un cuvdnt cu sens opus pentru fiecare dintre cuvintele date.

ffiffi-ffi-ffi
ffi-Wffi-ffi
"*2. Scrie forma cuvdntului pentru a ardta mai multe obiecte sau fiinle, ca in modelul dat.

. tramvai - . mama -

. pungd - ' pia!6 -

*1. Povestegte oral, dupd imagini, intdmplarea


ilustratd in pagina 7.

s
*u?.
Scrie trei comunicdri corespunzitoare imaginilor de mai sus.

*"3. Scrie dupd


dictare.

"i. Transcrie primul alineat din text.

**k. Formuleazl pentru fiecare desen de mai jos c6te o comunicare pentru
a arlla ce fac in
acelagi timp personajele din imagini.
Grupurile de sunete ea gi te

*1.
Stabilegte ordinea intdmpldrilor din textul narativ Gdndegte-te la elefanf de Constanla Buzea.

I a cdutat apd rece, fiindci ii era sete.


I Utr pui de elefant s-a ritdcit in pS.durea tropicald.
il et sper6 s6-qi giseascd pirinlii la marginea pddurii.
I Copilul in{elege cAt d.e r5.u este s5 te pierzi de pirinli.
**2. Scrie cine este persoana care spune povestea elefantului-copil.

*1. Desparte in silabe, printr-o linie verticald, cuvintele de mai jos. Scrie apoi, in pdtrate, numdrul
de silabe al fiecdrui cuvdnt.

bucurie il " leagdn I' Leana n . noiembri" il * pieton I . realitab I


*o2.
Coloreazd cu albastru elefanfii pe care sunt scrise cuvinte care confin grupul de sunete ea
pronun[at intr-o silabd 9i cu gri pe cei pe care sunt scrise cuvinte care conlin grupul de
sunete ie pronunfat intr-o silabd.

I
rea ,
(-;
.ui"Vi
(-
\r=
r""rV,i
:-

"1. Tncercuiegte grupurile de sunete ea gi ie pronunlate intr-o silabd in cuvintele de mai jos.

boiep creangfi ' creiep cuier . nuieluqi . perdea ' seard " verdeati ,

**2. Gisegte cuvintele de maijos, completAnd cu grupurile de sunete ea sau ie pronunlate in


aceeagi silabd.

acad[ . buil . catifil ' femeil .lamAil " Iil. '-tti]ri .nevol._l
or[qnl . p.tlJ . qosn ",rl-lr.rr"

I
***. Subliniazd cuvintele care conlin grupul de sunete ea pronunlat intr-o silabd in textul informativ
de maijos.

Elefantul - animal din zona tropicall


Elefantul este cel mai mare animal de pe intinderea
p6mAntului. Este erbivor qi mandncb pdni la 200 de kilograme
de hrand zilnic. Are o trompi pe care o foloseqte ca sb se
r[coreasc[, stropindu-se cu apd. Tot cu trompa bea apd.
De la un an are pielea idati. La doi ani incep s6-i creasc[
fildeqii. De asemenea, spre deosebire de majoritatea mamife-
relor, nu are deloc pdr.

**.€.
Scrie dupd dictare.

" G . Tncercuiegte grupurile de sunete ea 9i ie pronun[ate in aceeagi silabri din cuvintele de maijos.

adesea == deasupra .= fi.ere * fereastrd " ieder5. = ieri " ieqea * mierld *
pietriq * reavdn " teamd *' teatru
"'?, Dezleagd careul de maijos, gtiind cd trebuie sd gdsegti doar cuvinte care confin grupurile
de sunete ea gi ie pronunfate intr-o silab6.
{
X. perioadd de 100 de ani
?" curge apa prin ea pentru a ajunge in casd
:
3. puiul oii
*.. rudd
': -r

:: $. a treia zi a sdptdmdnii