Sunteți pe pagina 1din 6

CLEOPATRA MIHAILESCU .

TUDORA PITILA

COT,IUNICARE
trv LrBA RomANA
f
FI9E
, DE LUCRU PENTRU CLA9A I
PARTEA I
I

NUT,IELE I4EU
CU PRI NS

EVALUAREINITIALA ,.........3
Semne grafice 4
Sunetul gi literele a/A. . . 5
Sunetul 9i literele m/M. Silaba,,mo". Cuvdntul ,,mama" 6
Sunetul 9i literele u,/U. Cuv0ntul monosilabic gi bisilobic 7
Sunetul 9i literele n/N. Propozilia. Folosirea punctului. InvitaJia 8
Sunetul gi literele i/I. Propozi\ia interogativd. Linia de dialog. . 10
RECAPITULARE ..... 12
EVALUARE SUMATIVA 13
Sunetul ;i literele e,/E. Propozilia alcdtuitd din mai multe cuvinte. Diftongul ,,ea".. L4
Sunetul gi literele r/R. Dialogul. 16
Sunetul gi literele o/O. . . 18
RECAPITULARE ,. ... 20
EVALUARE SUMATIVA. 21
Sunetul 9i literele c/C. Secvenla de text. 22
Sunetul 9i litero 6. Diftongul ,,ud". . . 24
Sunetul 9i literele l/L. Formulare de intrebdri si rhspunsuri 26
RECAPITULARE .,... 28
EVALUARE SUMATIVA 29
Sunetul si grupul de litere celCe. Textul. Titlul. Alineatul .. . .. . 30
Sunetul gi literele t/T. Diftongul ,,ia" . . . 32
Sunetul 9i literele s/S. Diftongul ,,oa". . . 34
RECAPITULARE ... .. 36
EVALUARE SUMAT]VA. 37
Sunetul 9i literele p/P. Biletul. Diftongul ,,ie" . . . 38
Sunetul gi literele v/V. Invitalia 40
Sunetul gi grupul de litere ci/Ci. Propozi\ia simpld. Propozilia dezvoltatd. 42
RECAPITULARE .. ... 44
EVALUARE SUMATIVA. 45

RECAPITI.JLARE SEMESTRIALA . . ., . 46
EVALUARE SEMESTRIALA 47
*l*
Color".rd caseta care con1ine litera inilial; a cuvAntului ,rn"ru, Offi

a e c t r n r o a

R* S.ri", in casetS, cifra corespunzitoare numdrului de silabe al cuvAntului sugerat de fiecare

f
imagi ne datd.

sl
tr I
r.l. Realizeazi corespondenla dintre imagine 9i numirul de litere al cuvdntului sugerat de aceasta.

6
S"
'f,::H fuiii
Tui" .ruantul care nu se potrivette imaginii.

banca
scaun

S* s.ri",
. trei litere; . un cuvAnt; . numele tdu.

so Bo FBC $
1,,
0 T'I

. Recunoagte gi incercuieSte semnele grafice


folosite in execu!ia elementelor date.

Q,O
I l-_-)
Pt-
@

dD
J sa-\
.-\\)
R

\-J \_--,/
$* R".rnou;t" 5i incercuiette titerele d/A.
Memoreazd versurile.

A,a,a
Multe vorbe incep cu a
^A\
XM
Api, a15, alun, ac
Albini!5;i abac.
(Angela Frincu ;i colectiv)

R* Color"ure doar imaginile ce sugereaze cuvinte care conlin sunetul,,a'l

$. o"rOur," tn silabe cuvintele date, marc6nd distinct sunetul,,a".

.rt
4" neal izeazd corespondenla

,ry
*
{}
ii
ar
I-XLIN ] fTZorl [-TrNA-f
n
'TrL,
*$. "l/L

\r
*".uno.r,. giincercuiegte literele f[/M.
Mor! Mor! Mor!
Merge ursul prin pddure
Dupd fragi gi dupd mure
Mormiind de zor: Mor! Mor! 1-7 W

t
R* nealizeazd corespondenla, dupi model.

ri-t
$. f.i" imaginile care sugereazi cuvinte ce nu conlin silaba,,ma".

$* incercuiegte scrierea corectd a primei silabe din cuvintele sugerate de imagini.

ma/Ma ma/Ma ma/Ma ma/Ma


$