Sunteți pe pagina 1din 8

Mirela llie

Marilena Nedelcu

'4L.
7

- caiet de lucru -

WBooklet
BucuregLl, 2016
Cuprins
2 Grupul de Litere Ce..
ce, .... ..52
3. Sunetul gi literele i, i .54
........
4. Sunetul gi Literele 6, A. ... . ..56
5 Grupul de litere ci, Ci ... .. 58
6. Repetam si ne jucdml....... ......."...........60
7 Evaluare........................ ...............6?
2 Sunetul i.... 7 Vlll. Sd descoperim gi alte grupuri
de doud litere! .. ... . .......63
1 Ne jucam cu grupurile:
5.Sunetul r Sunetul l. oa, ea, ie, ua, u6.................... ...........................63
6 Repetam si ne jucdm! .
......'11 2 Sunetul gi Literele d, D ,. .... 66
lll. lnvdtdm s5 scriem sd citim!.,...... . ........
gi 1? 3 Sunetul gi Literele b, 8........ . .......68
A
l. Sunetul gi Literele a, . ... ...17 4 Sunetul gi Literele g, G .... .......7O

M..
2 Sunetul gi literele m, . .. .. 14 5 Grupul de Litere ge, Ge .. .. .. ........7?
3. Sunetul gi ..
Literele i, 1 .... .
,16
6. Sunetul gi Literele h, H.. . .... ..74
jucaml
4. Repetdm si ne .lB Z Grupuf de litere gi, Gi ..76
5.Eva1uare........................ .19 B. Repetdm si ne jucaml . .. .78
lV. Citim gi scriem din ce in ce mai multl .20 9. EvaLuare........................ .............8'l
I ....
Sunetul gi literele u, U... , ..,2O lX. Am ajuns gi La grupuriLe de trei Litere!....84
S
2. Sunetul gi Literele s, ..........2? I Sunetul gi Literele f , F .. ... . .... .. 82

....
3. Sunetul gi Literele L, L. ....?4 2. Sunetul gi Literele g, S ...... ..84
.
4 Repetdm si ne jucaml... . ............ .?6 3 Sunetul gi Literele t,T .......... .....8G
5. 8va1uare........................ ...............?7 4. Grupul de Litere che, Che ... 88
.
V. Descoperim gi alte [itere!. ...... ..... .. .?A 5. Sunetul gi Literele 2,2........... ... 90
.
l. Sunetul gi Literele n, N. .. . ..?B 6 Grupul de Litere chi, Chi ............92
2. Sunetul gi ...
Literele e, E ..........3O 7. Repetdm si ne jucaml . ................94
.
3. Sunetul gi Literele r, R. .......3? B. Evaluare........................ ..............97
C
4 SunetuL gi Literele c, .............34 X. Termindm grupuriLe de trei Litere! ............98
36 l. Sunetul gi literele ),J . 98
37 2. Grupul de lltere ghe, Ghe . ..1OO
Vl. invSldm sd citim gi sd scriem 3 Sunetul gi Literele k, K.... .. ....... 1O4
lntrebdri!. ................38 4 Grupul de Litere ghi, Ghi ..............1C'4
l. Sunetul gi Literele p. P . .
...38 5. Sunetul 5i literele x, X .... . .....lOG
2. SunetuL gi Literele 5, A... .... 40 6 Sunetele gi literele q, w, y,O,W,Y . ......1O8
3. Sunetul gi Literele o, O ..
........4? 7 Alfabetul ......... ...............l'lo
4. SunetuL gi LitereLe v, V............ 8. Repetam si ne jucaml ..........................11?

5. Repetam si ne jucdml. .. 46 9. Evaluare........................ ..............,l15


6. Eva1uare........................ .. ..48 Xl. AnotimpuriLe igi spun povestea!... . ... 116
7 Scrisoare cdtre Mog Craciun...,............... ...............49 l. Anotlmpurile .116
Vll. Am inceput sd citim sd transcriem
qi 2 Recapitulare finald . . .......12O
povestioare!.................. ... 50
'l 3 Ne;ucdml. .. . ............1?4
Sunetul gi Literele t, T . .. .... 50 4. Lectura vacantei de var5l.... ..........1?7

Comunicore in limba romdnd pentru closo I


r NE iNronRCEM LA $conil
1. Unde ai fsslln vggantg_mare?

1. ColoreazE
imaginite care
ili amintesc de
[ocurile TN
vizitate in .UD
vacanla mare,

2. Formuleaz5
propozilii in (_,-!
._G-
-;J >-_.L
leg5turE cu \\j:-,9

fieca re
imagine.

Comunicare in hmbo romdnd pentru closo I


2. Din nou la Scoald

1. Denumegte obiectele necesare unui gco[ar:

Desparte in si[abe fiecare cuv6nt gi spune numSruIde si[abe!

2. Taie ce nu este necesar intr-o clas5 de e[evi:

5 crie gi tul Continud


ud modetul cu aceleagi semne gr fi ce.

I f ,1,' ; ,t' "" ,! ,'' "",i"1i ,! .,, ,i", ,,' ,1 i ,' ,' / I !
ti
;ti
, i
/i,;' It;,:';l
!_ !t
, ,' ," ,," ,,l ,/' ,t ,! ,' lt rl ,! ,,t I lt ,l Ll r'
I ,!,-,!
' -!-l
.,1,' !' "
II,";'i'!'",;," ! t,l
!'
;'' ,' ,! ,' ,i' ,"',"'1' ;'
i
l'',' i' /,"','',l I I lt'",'!,'
',r
,'
L: I
I'
,' ,,',,'
i' ,l
,',

,,' i
j"tl.:1,,,',"1
,,',
,i' 'i /
;" ,"
,'
Il' i',',1 ,'I',llltil
,'
,l I
l,i I l,/l,' /I l'
/,'"'.l;',,',',!';',,, , ,'
,1 ,! // ;; ,,' ,, Il ,t ,l IIl ,

q Comunicore in limbo romdnd pentru closo I


3. Cartea
1. Descoperd numerotarea paginilor unei cErli!
ColoreazE flori[e
de pagina 5.
l.a
Atc5tui egte p ropozi!ii
formate din trei cuvinte
despre flori l.e cotorate.

ldentificd gi coloreazE
anima[uI de l.a pagina 6.
A[c5tuiegte propozilii
formate din douE
cuvinte despre anima[uI
co[orat.

lncercuiegte fructuL
de pe pagina 9, aflat
in partea dreaptd.
Formuleaz6 un enun!
despre un fruct de [a
pagina 8.

2, Scrie ca un adev5rat gcolarl

Comunicore in limba romdnd pentru closo I


II SUNETELE DIN JURUL NOSTRU
1. Sunetul a. Sunetul e

Marcheaz5 cu X doar imaginile care Tnf5li;eaz5 cuvinte ce conlin


1. MarcheazS sunetul ,,a":

$;wgNwryw@
2. Co[oreaz6 buLina corespunzStoare sunetuLui "4":

oo oo o ooooo dooo oo oooo


(in ce p ut-i nte ri o r-sf6 rSit).
5. Pune in co; (Pri n sEgeli) fructeLe care conlin sunetuI ,r€

;:+l:
l-:r.rq
;ni:+i1
..::.: ,

ffi

Lg Comunicore in limbo romdnd pentru closa I


2. Sunetul i

1. Completeaz5 sunetele care [ipsesc,


apoi coloreaz5 cerculelele care corespund sunetului ,,i"

OOoTOO oo-- om
2, Co[oreazE imaginile gi cuvinte[e care contin su netu l",,i" (inceput-i nterior-sf6 rgit).

flmel mErunsfl arffiom bamame

5. ExerseazE dupE model!

Comunicore in limbo romdnd pentru closa I


3. Sunetul o. Sunetul u

'Wlel #
1. Co[oreaz5 cercul.e!eLe care corespund sunetu[ui ,,o":

a)-
o oooo i oooo
I .- I
i oooo oo
;=-;= ( )( )

2. Unegte ce se Potrivegte!

ooooooo
oooooo
t oo UU
fl"
l/e ooo
ffl
Fff

Comunicore in limbo romdno penLtu closa I