Sunteți pe pagina 1din 209

Prr,lnrr*eI Ometlnsir

1tr,.li

db
THKEI &ugtet5C
'- mloaded

ffiR[-g
/Votu t6 t
MimiDumllroche Cormenlosif

Exerseazd
Pentru'
ftofta lCl!

db
THSHTI
un{oaded
byStf50
EdituroDetfln
Lucrarea
estercalizati
inconformitate
cuprogcma invigoare.
$colar6
Consilier
editorial:
dr Clementina
l\an-Ungureanu

Coperta
coleqiei:FlorinAldea

Desc.ierca
CIPa BibliotciiNafonale a Romaniei
DUIIIITRACHE,
IIIMI
bGrseaz6compunerite pentrunotatO!/ Mimi
Dumitrache,
Carmen losii- Bucuregi
: Demn,2014
rsBN978-606-8561-20-2
l. losif,Grmen

372.464

EditunDelfin,
Bucuretli
contadteti0766222021
Comenlii distribulie
tal6]t.:
O2t62j 3720
E-mail:
contact@dituradelfi
n.ro
lvlvw.edituradelfi
n.ro

CopyrighrO Editura Delfin,


2014
Toate
drcpturile
asupBacestei cirlj aparlin
edjturij
Delfin.
Repmducerea inegnH
sauparlialA
aextuluisaua ilustraliilor
dinaceastd
carteesteinterzisi
fAr6ac;rdul
preatabil
scdsalediturii
Deifin.
Argument
LurIaIa Erersemd cqnpherfle WttrunMtg rer,,I']tftA unauxiliar didac_
ticdeslinat elevilordegimnaziu Siin primuj randcelordinclasaa Vlll-a,cnre
sepregdbsc pentruexamenul n4ional, darfi pentrualteformedeevaluare.
Esbstructuratd in patrupA4i,cuprinz6nd ,Gmpunria/endca supoi!
textellhrar", avandcasuporttextenonllterarc",
"Compuneri "Compu-
nrllmaginative" gi"Compuneri reflexiv", inacordcucerinlele programelor
gcolare.
Primulcapitolareinvedere genurile ii speciile
literaE,modalitiitile
sDecifi_
cedeaEurnentare Fide interpretare, oferind defiecarc datdcaexemplu aEt
untextstudiat Iaclas6,catSiuntextlaprimavedere. Deasemenea, modelele
pmpuse suntprecedate denoguni teortjce, cuprinse lnminisectiunileintitube
"Figier teoretic", plan
darSideun caresi ajuFlaorgEnizarea textuluigia ideilor
Partaa douaareinvedere textulnonliteral prinintermediul
analizat unor
tragrnente lapdma vedere.
Am prMt atleh parte$iapatracapo pro6care, deoarece comDunerile
imaginati\e Sireflexirc
reprezintd o probbme pentruelevi, at6tin privinta
adap-
tirii la cerint6,
cAtgiin ce privegte redactarea corectd,coerentd Sinuantatb.
Deaceea, amoferitni$emodele pornind delao bmedati,daraminclus,i
sugestii deredachre.
Totdindorintadea \niin sprilinul elevilo[amopbt pentruOzentarea
structuGti a compunerilot in interiorul
unortabeleajutdtoare pentruscrierea
bgicaacompozitiilor Sipentruainlesni relentia.
n'tadaldcgi eleui,cititi,invtlati,o(ersati, pentruci asa\ti evolua Siveti
reu9i sdajungelichiarlanotamaximA!
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
}IOTA1OI

Cuprins
A q'[PU Efl AVII{DCI SUPOM TEOETTIERARE
TEXnI UftRAn- fEierteotuc ...................................
9
iloduarea
eartenntclla catgorle
textelorliterarc..................................
9
Cornrunel pe
npdel bxt-suport laprimavedm...................-......................
l1
Enrciliipropuse.....-....,. ...........................................

LG:llut EPIC
- frtlcfteo.dc
..............,....... ............................
17
LIodvaraaparenentsllagendpk......................................
TexEstudiae: ,,.,.,..,....,....,........,..,.....,..
zu
Gmpunere model:D4 C'cF-... LLc.rgiale................................,.............
20
VacffnaltPM TotdodeloanSlavici... ,..,.,....,.,,.,.,....,.,..,..,,.,
zI
Vana'tez:Prdslcelvdtic$imeQlede^ur.............-..,........................
Vadanh3:Cf/ir,eleSlcdlduldeGrigoreAlondrescu....................
bercililpropuse
............ ..............................................
GmpunerE modelpebxt-suport laprimavdere.............................................
25
pfopuse,....................
E)rcilii ...........................................
28

TexFstudiats: ...34
Rearmatmodel&po lddo deloanSlavici .............-..
34
Varianta
t P/ds/eo
cellofif fi mereledeau ..... .................-..
35
Varianta
2:&/ 60e...
del.L Gragiale ........................
Rearmatmodelpext-suport la prifiEvederc ................... .50
propuse
E)rctii ..................................
3. ofvarcaapartenentsi h spedaschltA- fi$lerteoretic..........................
4l
Texts
stjdiab:........-.-.
Compune'e model:yzfrddel. L deGragiale......................_..........................
42
Varianta
l: D-l@e. del. L decangiale...........................
pmp|'Ee
E)nitii
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA1OI

9. Expmareaopinieidespruntextliterar- ngierteorctc ................_.......lO4


Compunere modelpetext-suportlaprima
\dere........................................
propuse
Exercilii .........-................._.................
107
10,Comentareasemnificatiei 'lI I
titlululmd operepice.....................................
Compunere modelpetext-suport
laprima
\dere ...................
l t2

Varianta
2:Loa./del\ilihai
EmirEscu
............ ...".................
126
Vananta 2tlzwninqF deLucian BlagE
..................................................
127
Gmpunere npdelpext-suport laprimavedere ......................................._
129
Ercitiipmpuse 'l3O
.....................
2. ilodmreaapartenentei laspechpastel- fiSierteoretic...........................
l3S
Texte studiate:
................ ..................._....,......................
136
Compunere model: /anodeVasile Alecsandri..............................................
]36
Compunere pe
model tsxt-suport laprima\dere .........................................
138
E(erciliipropuse .....,.......................
t59
3.Comentarca sendtkafeifqufuiunelopllirice- fifiar teorcdc...... 144
Compuner model petext-supon laprima \dr .........................................
146
Exerci$i propuse..........." .......................-.......................
4. flotyarcaapartenentsl la dscrierea ,l53
- tablouin versuri..........................
Compunere model petext-suport laprima\edere ........-.................................
154
i propuse
E)rcifi ................
5. ilotimrcaapartenentsi la descrlsa- porbetin versuri.......................
159
Compunere pe
model text-suport laprima\dere ..........,..............................
161
gopr.Ee
Exerci$i ................................'15

B.COMPUNEfl AV^ND CASUPORT IEXIEI{ONUTERARE ....,...................


167
ftnd nonliterar
- ftier toEtic.........................................................
167
Compunere modelpetext-suport
la prima \edere........_.............................._..-.
169
propuse
Exercilii '170
.....................
LII.,IBA
9I LITERATURA
ROMANA

c co pu EntmActl{AnvE
................ .....................
l7s
L Compunread6oiptiv6.......-...............................,.........................
i75
a Descrirea-tablou
- fitier teoretic...........................-.. 176
Compunemodel:descrierea unuipeisaj.........
........-.................................
@mpuneremodeldscrierea unuiorag................_........_.._.-.............
178
Compunerernodel:
descriere cusJeqit dat...........................................
179
Compuneremodetdescriere cu inceDut dat 180

Coflpunercmodel:descrierea
unuiDneten 't85
Compunere model:
descriereauneipersoane rnodel....,..............--_---_-
ig6
E)rciliipropuse ......................
186
2. ComFnefea narativi- fthr teoretk..-........... ......
r88

D.c()l|PU ERIREFLEX|VE
- ftier torcdc 198

E)crdgipropuse tub
--.................................-......

BIOIUOGR/IFIE
SEIICTIVA 208
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 9

A. coMPUNERT
lvAlo
CA SUPORTTEXTELITERARE

TEXTULLITERAR

FtstER
TEOREITC
Irefinfie
Te)fil literar/opera in prozd
literarSestectr4jain versurisau in careautorul
creezi ununivers imaglnar, prinintsrmediul
caruiaredi tdpte,idei,dpecte
dinnaturd, folosind
unlimbajexpresiv.

IRISAIURI:
. ScopulsAuesedeatreziemotiipuErnice lecbrului;
. Expresivitateaesgenentildefiguridestil,imagini
ani$ice,punctualie
. curolstilisric,
darsidetalentul
fiecbruiscriitor
deatolosiresursele
limbii;
. limbduleSefoartbosat$t\anat
. Cwintele suntfolosite
cusensfgutrq
. inte conlinutgiformdesteo $rer$ Eg6tur6;
. Originalitaeasernanifusti
labateni\lurile,
deoarece
Extul)@rime vii-
uneaani$icia autorului.

1, I'OTIVAREAAPARTENENTEI
LA CATEGORIA
TECELORUTERARI

GrinF poniba
1.Redactedd o compune.e de15-25renduiin caresear$mentrzicl
fragnenuldtat e$euntext literar/o operalllend.
in compunerea ta,trebuie:
- seprzir$dou6trbsAturi
aletextuluiliterar;
- sdilustziceledou6trdsdturi
cue)mple adeoaedinext
- sdrdacEzi unconlinut
adecvat cerinti
fofmulate;
- sArespectilimitadespaliuindicate
IO LIMEA9I LITERATURA
ROMANA

A$ezatlaqJn sfuei
noryEopecAn(lviscde$te
tuilese
fud, sannptowtd$corcveset
frtryie\te.
5iptinflacdnolfustrdvreascutilu
deohni
Vddte&ndk zfur fontustk a Weltilornnun.

latdaposdenMtrd Uksd-ntMd c-{nDamtr


Iotdcerbiu sble-nlnntecarc ecpepnllde aun
latdcoicefugcagAndul;idd zmeiinotiryti
Care4wM h mai Moturimhdre fets- de-npdroti.
htd pajuindzdtdvme carcvk dinneogm lunq,
AducAnd W hmeaolbdWfrwno$jculohhnwne;
ldtd-nlaa.t@ldehfte /;oogzandedk tut..
M deqrc $d Pepele,tupldth floritumoi.

DarpemkeG m-atmge, darpemkecemd-ncdntd


Eueona CosdrEednd...I (EsiMflMAo4cdntd.
Pfutd-nzlh stalpegdndwiI lo eoNivesc
uinx|
C(t-mladucevtuonintrdea minune ce-amtubi(
(Vasile lo gursoDel)
Alecsand,

planul redactlrll compunerll


l. htlducerc
. Definitiaopercilitscre
. Includerea fEgmentului lncabgoria
Fxtelorliterare
ll. qDrins
. llustraatrbsdturilor
opereiliterare
a.trezettesentimente leclorului
b.aubruligiexprime pmprlaviiune
c expresivitatealimbajului
d.mulcalitatea teKului
. e. originalitate
lll, Incheiere
. Concluii
EXERSEAZA
CONlPUNERILE
PENTRU
NOTA10I 11

mo|lel
Operaliterardesteceatiain versuri sau
in pmz6 in cafeautorucfeeazir.lnunl\ers
imaginar,prinintermediul c6fuiarcdefaple,
idei,aspecie
dinnaturd, lolosinduE in'rbaj
ex-
prcsivConsider
ci textulI a gurosabeideVaste
Alecsandrieste o operi literaf:,deoa.ece
prezintd
partbulAri6tile
sale.

CUPRINS in primul r6nd, texk|l contin ndrcl


afctlv9jtrezettesntinrente puterniceec-
brului:atmosfera plecutd a cArninul!
$ilinigitA
ofeiSmomentede rAgazin fafafocului,dano
aripiimaginatiei care-lpoarticAtrealtelumi.
In al doilearand,autorulin ioostazaeulli
liriccontemplator. lg exprima dire(trairile5
sentimentele generatede tabloulpe carc-l
prive$te. Filtreazirealitateaprinsnsibilitatea
sa,cfedndun universimaginar propriu.Ast-
fel,viscolul de afafdnu aparcintf-oipo$aza
iqspdimant6toare, pentu cA foculdin oddie
oferasenzafia decaldSideplacu!cedeschide
paaftapaue$ilo|vddtrecqndk zborlontunE
q Dovestilorninuni.
in al treiba rAnd, texul se remarcd
prin oqresivitate rezultatal unor fiocedee
artistirevariate.Seobserv,prezenla figudlor
de stil epitetulin inersiunescuw tn/ard$, ce
sugereaz;atrnosJera prlmitoarea odiii per-
soniflcarearcse/pdiAi,ttetransmiteun ton
optimiS,iar enumerafa penonajelor de basm
deschijearipilefanteziei. lmalinileartisticeor;
qinalesuntprdomiRart viataFdinamlce: cdlce
frg cqgdntul,Nntidewt moi Wlatui,nnndrc
. feEdeiwrqli, dar5i auditiw.in cositdfroo@-l
arnf4cornpletand, 6tfel,farmeclltabloului.
Mu-
zicalihFabxtuluisporegeexpresivitatea, textul
fiindsclisinversuri orcanizab incatrene,cLt ma
' 'im0erccheati siribniambic
12 LrMsAgr LTTEMTuRA
RoMANA

EXERSEAZA gt TUr
_ l. Redacteaa
o compunerc
delF25 ]&tdurilncdes6aryumefitszl
ce
frdgmentufdtat este$ ffi li6nr/ oWtd liand.
Incornpunereata,trebuie:
- sAprczjngdoudtrdsbtudaleExfiluilits,an
- sAilusteilcledouAteseturicue)mple adecltrts
d,next:
- saredactezi unconlinut
adedtcrinFiformulab:
- sarspeclilimitadespaliuindicat6.

Abni Wn d nMii cafmtustne


e ndid
5iduhd tuWn twri pinue,wtri E del{i.(/..
R&Jlh,tciJ
se{?cwwie
slh wi com futwl
Ceh nza dnnineti
mW dzn M deNr
ErmddE k fory.lzilei,mdosez
E ndul vetcr-
5ipnvercrnnW urge$ila cottieaseriertu,
Crnne Khinwa vdutehpepnndistllur:p(rf,,
Cwnad@melobrtfuce,fiNnd rnaldnsirrl.,

CAMo sdchdew ti4& tuttde c6@rd,


C rdomrealdsdtd-noerdrpd4view Vhturd,
Cdndfilmi@le ruge
seM dhzbonlto,
Bdtdnd W-ntunecatddeunnourtrcdtor

5iWndireo nw funtdsebt d.Ee-rcetla vde


Cucd rat carc-nwi utge,frNe I qn fui cate
lJnca-njuru-{riclcrote$E,
oWA\Mdesnordd
Cotdtintd,lutglonire,Nrdshdnisialcald.
(Vasite
Atecaandri,
lkft dSettdd)
E X E RS E A COMP
ZA UNE RIP
TEENT RU
NO T AlO I 13

CUPRINS
P.ezentireaa celpulin
do!6$isdtirispeclfice
liteiar. .
te)dului
14 LrMBA5r LTTERATUM
RoMANA

2.Redacteaz, o compunere de15-25randuriln carcsi argumentzi


ca
- citatesle
lragmentuf w Exttibtor/ooperd titenrd.
|ncompunerea ta,trebuie:
- sa prezinti
doudtrasetwialetextului
litemn
- si ilustrezi
celedouatr6s6turi
cuocmpleadecvate dintext:
- sAredactezi unconlinut
adeq/at cerinFiformulate:
- sArespectitimitadespatiuindicatA.

lbopteopotoliti von(rt
ardefwulk cdmin;
cotpe-osofdn$deuk latnluiprivesc,
Dintr-un
Pdn'ceminreoi,niodnrme,pon'cegenele+ni
clipesq
Lumanareo-i
stinsd-n cosd...
sornnu_icald,
moloticlin.
A nci tuprk kfiJneicteoptwiisurdzdndd,
AIMcozdNo iemei, dulce
coozidevord;
Pegenunchi ftni$ezi,
itMo,bnlel*ti lmikffiljoard
Gtttul...
iortucuiLkireprive$ti
W meopdtindd.
Cu4letalebtotealbe,mai,rotunde parfumote,
Tugrumotul mHintdnfui, pe-61
meupkptcoput ti1 etcl
cadinvistrczitd,
cumfuxrteatbe,
dutcj,
De pelnnteomeaceotistdtudoivigle-ntr-o
'-aroi porte.
([4ihai
Eminescu, rsoapto)
3. Redactazd o compunere de15-25randuriin calesearyumentezi
cd
fraqnefiufdtat esteuntextlitemhwrd litemrd.
Incompunerea ta,trebuie:
- sdprezinti
doudtrds udalebn-lui litemr
- sAilustrezi
celedouetrdsaturi
cuexemple adecvate
dintext:
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTAIO! T5

- saredactezi
uncon$nut
adec\iat
cerintsi
formulate;
- sArespecti
limitadespagu
indicata.

Azi-dinkealdftfrft\ ttviE
c&imi-obftft nerdbd(rbr k geon,
ar degeHe de lrogede denm,
eisl, carcpeste
nmpF-ottfluit

$!ru-l reqJnc{,oui
deloacqut..
albtitozi$rrdsfrtotW,
cdm-omqtuditunkgerc-o ean
^fitu
$i-nnrrun lui$i-alrdrtoipa.
DarpootenN cai l,m4m glndit
,t-odnceo,supdntcdtuc?stql,
&twulmiq lwitcumrulnnflorit
$i+tutdl4'n recLnmancdestrd,
NietenlcopdneimXtiubit
(Magda lsanos,
Caiflr/)
LIMBA9I LITERATURA
ROMANA
EXERSEAZiCOI4PUNERILE
PENTRUNOTA1O! L7

I. GENULEPIC
FtStER
TEonmC

De[nl9eGenul epic(q/repikos= a dnt,zkereceeoceseepimdph otu&


d,b&,ri)cuprinde operele populare
litefiare ti cultein \rsuriii prozi,in care
autorulili exprimAgindurile, atitudinile
9isentimentele ln modindirect, prin
intermediul $ialpersonajelor
actiunii
mAsArunr:
. prezintb o succesiune deintempHri, ceseconstitureintr-unfirepic;
. Prezenta unorirdanlealecomunicdrii narati\specjfice:
a.naftrbrul- orezinu faotele;
b.personajele- panicipd laacliune.
. Modul deexpunere specificestenaErliunea,cesepoateimpleticudescri-
erea,dialogul saumonologul interior;
. Coordonatete sp4ic.temponle;
a.timpulpoaefi unsingurmoment sauo perioadbmaimare,realsau
imaginar;
b.spaliulpoatefi structuratpemaimulteplanurj: ral,imaginalteres-
tru,cosmic etc.
. Aqiunea secancterizeazi, deobicei,prinunitatecompozilionah, Fxtul
fiindstructuratpemomentele subidului:expoziliunea,
intriga,
desfaSura-
Ieaactiunii,runctulculminant demoddm6ntul.

AMrr{TEgrE-Tr!
. ln funqiedegradulimplicariiin
e\nimentslepostite,naratorulste:
1.obiecfi/ - poste5lee\nimentelela persoana
a lll-a Siadoptdo atitudine
detagatifali de acestea;
2.sutriecfiv- postetteEyenimeniele la pe$oanal, fiindimplicatSica per-
sonaj
3. martor* celcareestesaunu personaj secundar
al e\enimenteloi mlulfiind
celdeobservatol
18 LIMBA5I LITERATURA
ROMANA

. npobgiapersonajelor

rolulpecareil au
1.DupA

s Oinpunctul.de,vedbre
al raportarii
la realitate

4. Dinpunctul devedere Personaj-narator


il impllcdrijin
text Personaj
martor
Personaj
reflector
etc.

Individuale
aolective

. Momntele subiectuluircprezintietapeleacliuniiintr-untextepicsaudra_
matic.Acesteasunt:
1.Expoziliuneolsllualiainitiala)
- fixeazd
reperelespatio-temporale
siintroduce
personalete;
2./ntrga(elementul perturbator) - momentulcaredeclanseaz actjunea:
3. Desfd$umreo ocliunii- cuprindeevenimentele declan$atede intrigA;
4.Punctul culminont - momeftulde maximAintensitate
alactjunii,
d; tensiune
epica,caredetermin) gasirea uneisolutti;
5.Deznoddmdntul - rczultatulintempHdlor precedente,prezentand finalulac_
tiunii.
EXERSEAZA
COIIPUNERILE
PENTRU
NOTA1O! l9

. Conflktrlpoatefi:
1.oderbl- intredoudpersonaje, atitdiri persdEiI sodetate
concep4ii, etc;
2.ints,rior
- ln sufletrl personaj,
aceluiati ?nue dabrieS sefltitEntsal inte
raliune9isentiment.
. Procedeele princarepotfi legaint6mpl5rile sunt
l.lnldnluhes- ca|FilAln
desfagurarea lineare,cronologid a e\,niTlfldc
2.altemmfu- esteun prccedeu ce constiin altemaEa plarurildna.ati
cu prcadere
esieintalnitd in roman, darii in speciimaiscurE,q.cnesE
oorestirea;
3.,insatb- procedeu princareo nardiune desinestllt6bare esteirrlusein
altilnaratiune.
Esteint{ilnitimaialesinspecia numita,postirein rarnd'.

Funcfille
modurilordee)eunere
Nar4iuna (latnamtb- NEnin ififinrc) - arerolinrelatarca e\-
nimentsloc
Dscrlerca(lat.descr&ere - azugrAvi,a descrie) - prezinri,
prindta-
aleunuipeisaj,
liileoferite,noteledefnitorli obieclpersonaj; areolul
deadetrezisenlimente puternhe (descrierile
literare)sau
deainforma
(descrierile$iinffce);
Dialogul - conferb dinamism textului
epic;constitriie
o modalitaEindi-
rectidecaracterizare a personajelor;
creeaza impresia deverosimilitate
a qienimenebt;
t[onologul- oferbcit'rtorului personajelor;
accesla interioritatea er/i-
dentialzbuciumul sufletesc
al persomjelon

SPEG||
EPICeA.lnversuri:
balada, poemul,
fabula, epopee4legerda
etc
B.in prozd:
basmul, posgrea
nu\la,mmanul,
schila, et.
20 LIMBAsI LITERATURA
RoMANA

1. MOTIVAREAAPARTENEI{TEI
LA GENULEPIC
Cerinleposiblle
l. RedacteazA o compunere det5-25 renduriin cares6atgumentezi ci
un text studiatapa4inegmuluiepic,
Incompunerea ta,trebuie:
- sdprezinlidoudtrisA ti alegenuluiepic,prezentein textulsludiat
- si ilustrezi
celedou6trisaturicuexemple adecvate
djntex!
- saredactezi uncontinutadecvatcerinteiformulate:
- sdrespecti limitadespatiuindicau.

Compunele model
TextsuporbD-, Goe...de l.L.Caragiale

INTRODUCERE lnopiniamea,operaliterare
D-l6oe..del.L
Caragialeaparlineuneicreqiieplcedeoarece
prezintit
particularitilile
acesteia:
estescrisain
proz6,iar autorulig exprimain modindirect
ideile$igandurile
prinlntermediul acliunii
$ial
personalelor,

CUPRINS
Firnardtiv

NaEbromniscient

ll4oduri
deexpunere
.Speciice
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTAlOI 2L

COMPUNERI
PROPUSE

Varianta 1.TextsuportPopoforrdodeloanSlavici
ln opiniamea,operaliterara PopoTondo de toanSlavici apartine genului
epic,deoarece prezia bateparticularitbtile acestuia: estescrisain proza, iar
aulorul i'i exprimd in mod jndirectideile9ig6ndurile prinintermediul actiunii
9i
alpersonajelor
in primulrand,seremarca prezenla unuifir narativ:mutatdinButucani in
Sdrdceni, satcuoameni del&dtori,preotul Trandafirisipropune sdleschimbe
mentaliiatea incearci
9i diferite
metode; letine predicipline deinvbl5minte, le
vorbeitsfrumos, ii ceartd,apoiii batjocore5te.Oamenilor insAnub pasa,ba
chiaril poreclesc ,PopaTanda'. Ajungend h concluzia cAtrebuiesd-ilaseln
pace,seocupide propria gospodarie, care,prinmunc5, der'ineinfloribare.
l\4odelul luiesteurmattreptat$ideceila$sateni, cdmcle cdgtigiS rcspectul.
intempbrile suntrelatate la oersoana a lll-a de un naratoromniscient dar
nuobiectiv deoarece hi exprimA atasamentul fati de modelul reDrezentat de
preol(pe pdrinEle Tnnddfrrsdl lindDumnezei).
ln al doilearend,modurilede expuner suntspecifice: naraliunea este
predominanti ii are rolulde a InlSnluifaptele,descrierea contribuie la por-
tretizarea personajuluiprincipalSilainfatri5arealocului,dialogulredb\orbF
reapersonajelo[ monologul surprinde momentele detensiune inlerioar; ale
prot4onistului. Numarul personajelor esElimitatpreotul Trandafi[familialui,
22 LIMBA5I LITERATUM
RoMANA

Marcu,\cinul,
sebnii,iarcoodonatlespalic.tempo.ale
suntbinefixate:
in
satele
Butucanigi56r&eni, peparf,ursul
catonaaniaiMetiiDreotului.
Toate argumenFleprezentateconduc laconcluzia
ci operacitatdapadine
genuluiepic.

Varlanta 2. TxtsuportiHff,ledcetwinicti neretedear


ln opiniamea,operaliterardpnsbacelvoinb$imerelederur alaftine
genuluiepic,intruca!prezinutoateparticularitefle acestuia:estescrisdin
proza, iarauloruligexprimd in modindirect ideile9igandurileprinintennediul
a4iuniiti alpersonajelor.
primulrend,frul mn6v, cuprinzand
. ln intempHrireale9ifantastjc, s
deruleadastfel:unimpdrdt a\eaun mdrde aurdincarenu apucase incd
si guste, deoarece poamele eraufuraeinaintede coacere. pr6!lea,fiulcel
mic,reuteftesi il sigeteze pehot s6-iducatatAlui s6umere,apoipornests
cufnlii luimaimaripeurmeledesangeld6ader6nitAjungand pecelilalt
tiriim,ii invinge pezmeiihotiti Iesalveazi pefeteletinuteprizonieredeaceslia.
lnvidio5i, dorindu-imoartea, fratiimalmariil las,peaceltar6m,darprasha
reu9eSle totu9is6sesalveze 9is6ajun96 in impdrttiatatiluis6u.DuDA afla_
reaadevirului, suntpedepsiti,
vino\alii iar proiagonistulseinsoard cuceamai
micEdintrefetelesalvate. Naratorul rlateazA intimpHrile lapersoana a lll_a,
implicandu-se atedivdo/ada aprecierea faFdeplr'lagonijc viteazulnostru.
Inal doilear6nd,suntprezente moduriledeexpurrespecifice epicului:
naratiunea, princareseinbnluiefapteleti dialogul, cu mlulde a dinamiza
acfiunea gide a caGcErEa personajele. persoflajele suntpolti\ (prdslea,
celetreifete,impdntul, corbul)Finegative (fralii
rnaimari,ceitreizmei).Coor-
donatefe sp4io-temporale sunt\agprecizab lA fosto(lotdm niLjodotd,pe
tdrdmiceldlok pefifinulnostru),intruoitopemesleunbasm.
ToaFargumentele prezentateconduc laconcluzia caoperacitatdapartine
genului epic.

Varianta 3,Textsupoft,Cah!tr,e g cd4utdeGrigor AsGndresu


h opinia
mea,openljtenrlCdkele $icdleluldeGrigore Ale)(andresc!
apar_
tjne genului
epic,intrucSt
desiestescrisA in\Ruri,prezintibateDarticularitt_
lilespecmceepicului,definitorie
fiindexprimarca indirectit
aideilorSisentimen_
prin
teloraubrului inermediul acliuniiti al personajelot:
Inprimulrdnd,intamphrcalacareparticipa cebtreipersonaje aleoperei
esterelatatiideunmrator9ipoatefi concentrau astfel:
duldulSamson tine
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA1OI 23

undiscursinfalaunuibou,ldudendu-se cuideilesaledespre egalitateSifr4ie


intredobibace. naivulceFlSamurache,
Auzindu-|, ii aprcdazivorbele, consF
der6ndu-i@ii sai,daresterepezit 9ijignit
deSamson carenuvoia, defapl
egalitate lui.personificate,
dec6tcuceisuperiori animalele facaluzie ladefecte
omenegti,demagogia, dovadd
naivitatea, Simesajultransmis deautorinultimele
douiversurice constituie
morala, opera fiindcaspecie literario fabuld.
inaldoilea
rand,moduriledeexpunere suntspecifice epicului:naratiunea,
curoluldeainlSnlui
faptele,
dialogul,ceconferS int6mpldrii aspect desceneta
indirectia
Sicuroldecaracterizarc personajelol prin
descrierea caresuntre-
datec6te\,/a depoftret(duldu
elemente decurte,unbouoorecore simpluprivi-
for).Coordonatele
spatfo-temporale sunt\agprccval:. deundzi,intr-o cule.
Toaieargumentelepfezentateconduc laconcluzia cAoperacitatdapartine
genuluiepic

EXERSEAZA SI TU!
1.Redactedd o compunere de15-25randuriin caresdargumentezica
qic.
opeEfitera Do,rtlofitri del. L,carqide apatrnegenului
ln compunerea ta,trebuie:
- sdprezinii
douitrdsitunale@ruluepk,prczente intextulstudial
- sdilustrezi
celedouitr&Aturicuexemple adec\6te
dintext
- saredacteziunconlinutadeo,/atcerintei
formulate;
- sarespecti
limitadespatiuindicati.
24 LIMBA5I LITER,ATURA
ROMANA

Narator
subiectiv

' .1
Moduri
deexpunere
le sunt relatatela persoana
........,

Personajele

Coordonatele
spafjo-tem- Inaldojlea
ponle r6nd,
moduril
deexpuner......
esteprezea nara-
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA1OI 25

Compunere modelpetext-suport la prinEvdere


Redacteazd o compunere de15-25rdnduriin caresi argumentezi ci textul
genului
citatapafijne efic.
in compunerea ta,trebuie:
- saprezifiidouStrbsdtwialeWLluiepic,Wezente intextulcitat;
- sdilustrezi
celedoudtrdsdturicue)mple adeclatedintext;
- si redacteziunconlinutadecvatcerintei
fomulale;
- sArespectilimitadespatiuindicat5.

Planulredactlrll compunerll

l. Intmducr
. Includerea ingenul
fragmentului epic
ll. Cuprins
. llustrdrea
trdseturilor
opereiepicecuscene
semnificative
dintextuldat
. Prezentareaacliunii
textului
. Conflictul
operei
. Moduri deexpunere
. Coordonab spalio- temporale
. Prezenlapersonajelor
lll. lncheiere
. Concluzii

Cdtrcsfrrytu|anului$cald|Wid pecareo ovearr ele/ipentrumkeo


Wtit dotoritd
uneiintdmpldncoreofdattosupm loro inpresiedeose,ltd.
Ttdiompeonncico$tnorul celuide-ol
doileo
ftzboimmdint.. en printg42.
L0cmferinla prcfsorflupentufusdireaclosei o Vll-a,Siultimo,unelev
lodeildAemndru, urmasdrdmdMrepetent dincoumuneisingure moteii,a
Moteriotkii,
deoatecpptoftsorulre$ectiuConst?nfinAuian,unloortedistks
ddscdl,
dealtfel,
fidddusemedidttu petotorx-I.
25 TIMBA
9r TITERATURA
RoMANA

LatMe rmterileoveonotrdetreerc,of1rddeMotemathd, $itutiprofeso


aeeptord slwia impusd dendoltj Anian
M-omidicot- lldcdndemAnie. futtu primaoaft mau v(Eutcdegiimei
deciltcddde fuios$iagresiv:
- Dunneota domnule
Stii, Awidn,ceseintAndddacnelewJt ToderitdrdmdrE
rewtert?
- Cesdre intimde?frnirdspnse profesoruldemotemoticj, reretdclasa,
$t gotu.
- tlu !.. n4 sdrwetecloso,qtqann crvi dunnelta,ci fl ia imedjdtlo
onfda, cdareva\tu,sidupdoxurtd prcgdtire fl trimEpefrcnt,undep@te
sdrtufindsclilodsrusdmoofi.Te-oi g ndit$ilapdrkfiluio clipdmdmr?Si
lotketqeolui?DaraTo, docdrdnnneconlent, Niaoatnenul intoornnd, ME
sdimrek lrcuftote$i,pdndsd-$j facd onnafr,s4 poo?
sfdry g Uenematul
6ta derfutui.
k fdcure o fficercdes6/d6im. Nkiunglasru setukd i.npdtivdngo,njci
rndcaraceloal fdimosluinotunlistEmflfuniela/ici, dhwbrulticeltlui,
carclh_
totdeunoaveadefuiedotcdtecew.
- gicevreisdfoc?mdiaM Aurion, desempdnit.
- Dnneotu Eti pnfesor moiv{hi deAtmine$iaiexperienld multrnai
marecosd+nipermitsd-liVurteucetrebuie sdfociCe-tidicteqzd constiinto
dumideceaodevdrutd, omenio odicd.
Auianseinountdo clipd, ltMcontwl i$tscoase dinfuzJnon-l delo vestd
a mdierd Wttru cemeold, piin,
$terlf. sufld,
netezi locul
at unghiodegetului
ar&mt $i sctise@,ro. ApoideEcadoguldivtunJluiSon:televici, carcrc6ti
enqimot
* Todeild Alamdru..prunova{
(Grjgore
Bdjenaru, BMdditnineafr,bdetit)
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTAlOI 27

lnopiniimea,fragmeintulselectat
dinopera
literaraBurd dimkealo,Mteli!de criiEc,te
Bbjenaru apariine
uneicrealii
epice,deoarece
prezinta particularitegle
acesGia:estescris;in
proz6,larauioruliti exprjmlji inodindircct
ideileti gdndurile
prinintermediul
actiunii
$ial
personajelor

CUPRINS In pdnri r6nd,seremarci pmzenti unujir


Firnantiv namtiv cear pubaconstihri unepisod dindes-
laturaEa aqiunti:la confeflrua Drobsorilor oe
la linalulanuluiicolarnaratorul-personaj ae o
atitudine lermtfaEdesitualia ele./uluiToderilN
Alexandru. GabsAranrdnd epebntdincauza
Nantorsubiectiv maEmaticii, acesb eslesuslinut denardtof deoa-
rccearfipututi inolat, deciln pericol sd-tipiade
Conflictul viaia,pentruct sanau intimpul razboiului.Lasu-
gestacolegului s6u,pncftsorul Aurian intelegecj
unele deciiitrebule luate $icuininE, nudoarcu
minbati il promo,leei. lntimpbrile datepnn
Moduri
deexpunere inlSntuirFsuntrclataE la persoana I deunrErd-
torsub,ectivalecdruimbrci specifiCeSunt!rbel
$i ponumde lapersoana | (m-orn iftat,trdon
etc.l.ConiidllesteunulexFrio[ intedouatpun
deOofesori: unulfoarEexigent $ialtrlmalbl6nd.
InalddlearAnd,modurile deopunere sunt
Personajle spcificeunuibxtepicinincipite*e flezentina-
rdliunea curolin relatare, dar p parclrs apa
Sidhlogul, ceconfera dinambm, sugine brsiu-
Coodornatele neaepi(i si constitJie
o modalitabirdirectade
caracerizare.personajelesuntcolectile:
cons4iul
rcmporirE profesoral,
dar $i.individuale,
Constanl,nAurian,
EmilSanielsiciSrnardbrulimplicardircctCoo.-
oonaeleEmpoclhgJntprezente inext aldolea
r&boinrondial..
ropri?i942.iafcelespdtjae por
fi dedusscancdonq. Acestea conferaooee .-
elepdenda\alocsiinrealibte.
rosfnifbte,
2E LIMBASI LITERATUM
ROMANA

EXERSEAZA 9I TU!
I. Redacteaz,il
o compunere de15-25rAnduriin caresdargumentd ci
tcxuf citatmaijos apadinegenului eptc.FolosegteFtnctelede.eprdin
Abeluldenx jos!
Incompunerea ta,trebuie:
- saprzinli
doualrAsatwi alegstt"luiepic,prczente
intextulcitau
- sdilustrezi
celedouitrdsdturicuexemple adecvate
dintext
- sAredactezi
uncongnut adecvatcerinteiformulate;
- serespectilimitadespatiuindicatd.

AJfdimkeatd Wnisemmelancolic spreWdd. Intouisqd tr,ficqgmi$i


emsenin, nt annuoveom nicbprfulemd i4dgondeam:
sctisd. ar trebJisdlug
in CiWiW.Datgeanta m-orf umilitSiopoi,mFarli fosttot ywl teamdsd
nufu vdzutdevreunprofesor Mdlntist1mdfind cdt s]l/]t,incd,desltu,de
rna denehotdrtt, M-arfrdewat sdamwinlafurtunoasd $isdw, sdlucrez
h Wtun, sddom lhbdtdsdanrcierldi. Datar mdnxgumemlsdviw o
izbtuldd tdrzie$isdsfd4Jesc pd$eom
caieteleJunalului tuVdndunt ct eWold.
DinJm-aojunsdk urmdI mq stigat dTtore!Aceosto, cd
Wntru suntmip
$lcitesc cd\i cucwte cenu$ii. H emfeticit;
il ascultaseVancfuSirupsese un
,sufuiq(.Peastdzi patru
aveom pnbleflE:
- ...Grele
sikcurcare.
Atunciamschimbot wrbo.lam q)s cdromanulrneuvoaveapottusute
deWgini$icdvof pimuldktr-oserie cesevanunitucil FelkEustiucdn-om
sdsuiunliodotdaceo$n seriePentrucdtrebuk,tonCi,sduitprfutemde grele,
i-ommdrtu sitcdcelde-ol dcileovolum sew petrccektr-unsalonded,lfeut
Dinuo fus.
(MirceaEliade,
norrarflrlodolescentutui
niopl
EXERSEAZA
COT4PUNERTLE
PENTRU
NOTA10I

uuuo udrorul >PeLmLE


i epicintragment

- r naratv

- narator
- repere
spatiale
sitemporale
-conflid
- moduri
deexpunere
specrrce

.....
:.personajele
30 LIMBA9I LITERATUM
RoMANA

2.Redacteazd o compunerc del5-2Sranduriincarcs6argumedtezi


ce
totuf citatmafjo6apat rc @rxjujqic
ln compunerea ta,trebuie:
- sdprzintidouatrdsStun alegenului
eph,Wezente
intextulcitat
- sl ilustrezi
celedouatrisbturicuexemple adeotedinE)c
- sAredactezi unconlinutadec\tcerintel
formulat;
- satespectilimitadespagu indicatb.

|ftru A4chsd5imdoW finte tuncdlo lntdmplonhnqdunbdiatvcinh


NkitnanNart t/orbe, peWtite.MrcileoToweptine. DechEoi sedeshkle
uV,tmtecapetele, darabsolut ffie calao cornondd, se-ndreoptdspreeo,sd
wM cinemoivine. insfu?kutasedeschide lory$iinffdm donnlnalt$istab,cu
mustnld mkd,neagtu, cupdrutdespdftit Incdrore la drcWa$ibinepieptdnot,
u nacl @toiot $iochiimici,negn$idki detunotu
bti elevfr
re idicdaltprnatinpickare, trdntind WitrelesurdSitnpditdre
scantuile pr1aw spdlaE Sidatearbndolind
- Blnddimineato, bdieti!
Uninnmdie timidcsra,k sennderdsMrs;br ohiiseawd jogftrd sd
fe WftiSidecelcorcintaseu o hdttieih mdnd.CAnd a Ws "stalijosn,a
fdcut MWor o rc@wndorc WMpe inlnild, prin
fndcdtoti,moimute defrnitie,
inrtuseftN ceicatiwnai obositi Siseosezoserd ijnbdnci-
- fiecaresdKodtdcoEuncrein$iohAnie$isdKtieceamsddicts!
* a-tddbw mumxrenedeslu$ite Unull4f/te$te inti@$ot"Ce,moiddm
unemmen?!, DatWi selinistesc condluo:
g
- Am vddru l$o fu cdtnF$io&ylti, canu ctnnva sdscti4igre!it...
$i
bdgqfr deseamdd, celmoifirziudndlo sfr$itul sdpfimAnii,trebrie$ vite
pwunlr pet00teDeluni,hcepu&lrile k mM serios!
(Grigore Bbjenaru, C$nrrg|i?
6 CorB)
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 3T
32 LIMBA9I LITERATURA
RoMANA

3. Redactaaz, o cornpunercde15-25renduriin carcsdatgumentezi ci


txtufcitat maijos apaniJlgenuluiepic
h compunerea !a,trebuie:
- sdprezinlidou6trbsdtunab qeMuiqic, prczente in texlutcitat;
- si ilustrezi
celedoudtrbsaturicu exemple adecvate
dintext
- sAredactezi unconljnutadecvat
cerjnteiformulate;
- sarespeqilimihdespatiuindicatd.

l,lti1wton nimicvisll$i l,tcetkisepLlsa.tile(..),stdwn pe sc(l.Jn,


lo nvil,
at pivircoin @, pAnd@golddstom4 absorbit btuLcqtsdrcotizqcdcw
ceprivwmeranwtorul dktr-unfurcdl NuStiudacdqtia,1Jt vtdotd utiozita_
Eo sdobrerwiceseWece kt n brcon defelutdsta,dorvdgn cd,Wtu
AtrepJtra wli dacuocttfrdecatdecan ce s-arWteonumigalfunfud rn4,
ttn l e hcqt e nxit moibne Wiln so4 h el goleii,pobo,dMwri tu oici
i\okE e fwrte u$orsdtepierziin efechiora$o,irydbqite t] urnde,atrnti anr
$ioaJmm mimcd(dh&ate sa.)dinferkire) seWE uplicanniktddeamo $i
lqi,nuctdil-ifre eograt gnd
cuivosd-g ktefureo 4locehfi otdte trnete
5irdsrynti$icdftndacnra e nimenisd tc/.;uiascd kAntrub. Credcd astarn-am
haetutTrat giato,m o hpletirefreoscd ktre unr(ry]/:lslo o h eborclogtd$i
unmirqcdcumir6 depAirlepqim, Mrdconnnw,ktntsd cuWtele il bdru-
bscdmder cesekMd frqfucdtdrilWrtamenului40,ru @rut re lune
ceidciprieAninedewrtiti twatbi & nddEde aicqldiei mete,Stim$i gmn itu
amchiuitdebnnie i ru amchiuitnicidegrcud,beul nJaNpttit caneuul dn
bod,fqeastmnus-odothl ldtlJi descltisd devt& mfdddevatt br cakiidepe
sttodal tw ou scc6nii mdcarunsifllc* ca1d,deocdo,dndnml furcanluide
nM#oIo rdwrwtWntu ptina oatflin caftienjDrumj furel $i,Nte, $ik ffi
mivegj (n-amdeundesd$tiu)ocestddiwie
- CefociStirne?
- Bine,Stffi].
- Da'Stimocefoce?
- ane.Do stoftnl
- Bine. Po,Stine.
- po,Starne.(...)
(FilipSj[4ateiFlorian,Bdt lfl)
EXERSAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! !X'
34 LIMBAsI LITEMTURA
RoMANA

2. REZUMATUL

FtgtER
IEOREflC
DERMNE
esteprezentarea
Rezumaul pescurt,scrisisauoral5,
aideiloruneilucrbri.

SUGESNI DI REDACTARE
- esteralizatpebazaideilorprincipale;
- nuconline datedespre autorii operS;
- elalude comentariilede oricefeli
- seredacleazd lapersoana a lll-a;
- textulrezumat trebuies6fiemaiscurt decatcelinitial;
- s\primareatEbuiesi fieobiectiv6, ferAm5rciemotionale;
- nusefolosesq citaul,figuriledestil,cuvintele
regionale,argotice,
arhai-
snEle,elefiindinlocuite cutermeni liErari;
- catimpuri\erbale, suntadmise prezentul9iperfedulcompus;
- in relatarea
concisia intdmpbrilor srespectii
relatiacauz*fec!care
nuesFintotdeauna similard cuceaa discursului naGtiv

Cerftlepo$ibile
1.Rdactazl in maximum
10 $ndufi,tvumdtulunuitext studh la
cl6d.
incompunerea ta,trebuie:
- s5prezinti
succesiunea i ampHrilol pebazaideilorprincipale
dintod;
- si rspecli
conventiile
specifice
rezumatului;
- saaiunconlinut adec\atcerinlei;
- sArespecli
limibledespatiuindicaF.

REZUMAT TODEL
Te)ftsuporuPqpo&n& deloanSlarici
Dincauza purtirii
aspre,preotulTrandafir
es tGnsfentdinsatulboga!
Butucani,
in unulmodest, SAreceni.
Ajunsacolo,el esFhotdrSl
s6schimbe
mentalitatea prin
locuitorilor maimultemetode: vorbabun6,dojanaSichiar
batjocura,
darniciuna sedodesper-
nudeezultate.ln ciudadificultdglot
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA1OI 35

se\cntSideaceea iti ducepenih capdtobiectivul


prinputsrea exemDlului
personati9irenoazic6a Fiiti cultivdgredina,
evo|uend 6tfel dinpunctde
\ederematerial.Starea imbelgugatit
a acestuia
esleobsnEtidesitenicare
adoptilaceea$i
atitridine,de\nind
9ieipm6peri.
lmagineadinfinal,lavdrstadeplinei
maturi&tli,
aldturidecopiiSidenepoli,
ilustreaza
rEusitasa.

REZUIA:IE PROPUSE
\tarfanta
1.TextsuportftM cd M $l,rwde deNr
Unimpetrtareingradind unm6rdeauralecirulpoame suntturaElnain-
E decoacer de un hotnecunoscut. praslea, fiulcelmic,stl h Dande si fl
rdne$fe.Ellmplinegts
dorintatat6luisdudea gusta dinmereledeauldarnuse
multumelE cuatdt,clporneicufr4llluimaimari peurmeledesenge lesaE
derenlt,Ajungand pecelltaltUrAm, elli trwingepezmelihoti9llesalveazi pe
feEletlnubprizonlerdeacegia. Frafimalmarllivormoariea Slil las6acolo
Presba reuteSE totugisgsesalveze5l se inbare inlmp6r4iataullul s6u.Dupe
aflaraadeverulul, suntpedepsiti,
vlnovatii lar presba seinsoare cu ceamal
micddlntEtetelesalvab.

\tarhnta2.ToftsuportO-l6oe,.del. t, Canghle
Mama, bunica$im5tu$a ii oferdlulGoeo plhbarelaBucuresli delOmai
pentrua numairemene repebnt9ilnacelan.Peperon, Goeisiarat6nerdb-
darcadincauahtederiitrenului $i le\orbegeJignibrcelorti insotbare.
in
treni$ipledepdldria cu biletul,seadreseazb nepolitlcos
unulciEtotiseblo-
cheazd intoaletil,
deundeescosdeconducbn Tragapoisemnalul dealarmd,
pruocend oprireatenuluigilntenierea ladestlnatie.

2. Redacteal,in 5G70de cuvlfte(5-7 randuri),rpzLnrwLl @xului


citatmaljos,
in compunerea ta,trebuie:
- sAprezlnlj
succeslunea pebazaideilorprincipale
int6mplerib[ dintexg
- si rcspecll
comrengilespecmce rumatJlui;
- sdaluncontinut adecvatcerlnEi;
- sArespecli
limiEledespaliuindicate.
36 LIMBA
9I LITERATURA
RoMANA

Pela slottitulluiseptsnbrie,ktr-o zi dea9itrdtordivd,


aJvAft uscotiqecdcjos
mo$Cofiache selmpletkidin mertpecAndcr/ltfudio in curtepintrecdrdmizite
hi $icdzunnole josMaho it vtuudintundtdrb$i-$ikchiry cd s-aadecm
dinodins sd vaddceva.A$teoptd sdseridice,dor moi Costoche ktdrzia.Atunci
MotkoseWrcfietbtil deloculcdderi,seuitdprudmtdla bd dn.itktooA'epe
fatd$i,t/dzdndu-l inetti to$ulo tunz, fugirepede insprecasd,meraltiptil,co$i
cmd ar fi foditlo mijlocun secretmore,i ndvdlinaodaialui Felk.
- Vko repede- ziseeain $ooptd,aprcopesatkfdcutd desenzotia noudDe
careoiqcerca dM otdtammdonie- a cdzutjosbftrArul,miseparec_amurit.
Felix*ti sdgetatdecevarece$isendrystipescdi o$oderepedairrcatOtilio,
presimlind c*a, ie$iVetiotd.TdndrrjrMpttu sd-iWnd nimi, desnotb, desr
dN Mnrea f*ei istdddueoro cdeoa inleles.
(George Calinescu,E ,i@rroOtirbJ

3. Felkeste
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRUNOTAlOI 37

EXERSEAZI 9I TU!
l. Redacleaa,ln 50-70de otvinte(5-7 r&duri), rean-nan-l |frJl/.i
jos.
itatmai Folostt rcpercledintabeluldemaijos!
Incompunerea ta,trebuie:
- saprzinti
succesiunea pebazaideitor
intempllriloi principale
di! xt
- sbrespecti
con\f(iilespecifice
rezumatului;
- sdaiuncofiinutadeo/at cerinFi;
- si respec$
limiEledespatiuindicaF

A teiozi & diln'raotd,tffitdurt@ Sikr/tdinwrdtiasa dinddejde. Ffr-


Futwwr(lmt @unviEu,u Nlo$lk rndnd, dorc & cdti ce-$idese, ili
ludziud bnd tu lainpdni.i,deloinvdtdtesn, detaW tuieijcei mati$iceimicj,
delaos;Wi$ide qi
la slujbriu\i, corqu lnrMeh thi,ll rugausdselose de
aW ddbtir rc&stu,coru erc dtrnva sdnmrydlalie e Wjuisd.f turd,
dANpiltdticdului, iqire Wttd cavdntul, $idupddAnc.lcardle armqhdeaJ
bmi Sivtwdd.rts.@& os4i,pecarc-iorffi)iseWmtl,l a sdi kwafr,
Drpde er afutudeinpdfithtatdluisd.tsiojugeinWiMe, Fdt-kunw, N
ittwtti ffid dwtthF la oJfo$j $jlLtutdt-$i
zig bntd iitrinil An@i,
ryindu-i
Wtuuddts-imetude nnlaicAtoartutd.rce cdt. Sioaimd @leodtre tffi-
n s4 tut eo dusea tus,Veizile pfu ceojunse
$iueinopti, loocMhtM,
mdeeraom.lw deNe deoommi. Stand fr seMmeoscdfrzise colul:
g
- $tii,stMne,cdaii sntsn mo$iope uneiGlwlmie,are eddt derca
lfrcdtninwlinucalcd pemo$hei,ftfi snfEonotutA fostSieahneb caffi
fsneiledarAesBni pdwu pecarcrw-ian l&, cifrtr Mdje, o W-o sd
te Glwnuiq k ain rceosn&e u cqiiiei,darrnAirP.,lt ffina e o t"Ji,o
s4 ktdnin vmindfi E prwdeasctegruad dentoredardfr nutu sfr/i,ci
g ft gataar onl @fr ofrgetpziiff Wlqul;i stjlita $ letfrlohdemAM, ca*
E dujEtju dhsdecdndw I det!*)ktd.
IWW ffiW i W W * rrlf,/'&,,culesde peretspirsol)
38 LIMBA5I LITERATURA
RoMANA

't r__--:"_- "'

..........,,,,,.........,...,,.,,,.,..-.,.;,..,,.;.,.
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTAlOI 39

2. Redactead, ln 50-70de cuvinte(5-7 rendurl),/ezunotultei(t.llul


citatmd jos.
lncomDunerea ta,trebule
- sdprzinti
succesiuneaintampbrilotpebazaideilorprincipale
dinW
- serespecli
conventiile
specmce rezurnatului;
- sdaiuncontinut cerintei;
adec\iat
- sdrespecli
limfteledespaliuindicae.

Imiiatunbo1na;
BLltico il hu k bravSimddat mgd H@strd,MldnduJ
lndrqtu!denhEdtutil Mul rdcorotuffindu-ipelabt,lacemorcpldcerc lui
Abico.g@E linbasiMtitd dinaddnc
- g ra-l wi w fercastrd!. pentruDnnn...
D n4wcdmmllicasdrcsbascd-ntreg $atul nnnealqeobnLl, slgJ-
A@dwre caw WumbelolblnnegtdnupE,kwd sprcBJurcl,tlzbtJ,tnd
- laZambb-a, pMMLlldqbrc u W W cocoana p@ennntu-lm fle
$1,
g@le, strlgoopetdt
-Mnnd!
U ttlcnet!...
A-mefuntcwotlo!
- Rqede,dodrnd,s$1nolddealormd!
O dx la wnn1l $to-nw am sd4tngd, Ptefindde duwe, effirJtd
ntwrco dJoWterndffietgle, terul W pel&, OetwtutddMld, Emolle
gqterdd-ntrc Ws&tL
- Clne? ched datoldntvT
- tumledeiziceucdtepersondLl artlM pe@wnl lffiatd.
trenuld,
Ifenl e We dk ndrfr1mWrc LoPt&$ti,@@am w @tut dhW
zdtdifl denqotocinteE fr rdspnudl0 prc(ps.il-ww@ls dtwd
Nfiuhatuinww ennalului. Pecand, Wsjdilorq&nddttl&w-
h nfjlcr;t"l
no* jdql',arm@t$ir deudw ei$lHfi finjefditudkfrrW rd**nt
- Ceoarfr!eul-amaulcat mAnco-i-ai c@da!
Eole$iNior..Eutru com demon $in multime $idisporin
nmpte n&grd-
(1.L Caragiale,
&rbfto).
40 LIMBAsI LITERATURA
RoMANA

3. Redacteazd, in 5S70 de cuvinte(5-Zninduri),ruwndtuttoxttlul


dtat maijos.
lncornDunerea ta,bebuie:
- s6 prezinli
succsiunea pebazaideilorprincipale
intempErilor dintsxU
- si re6pecli
convenliile
specifice
rezumatului;
- seaiunconlinut adec\6t
cerinFi;
- sarespeqilimiFledespaliuindicate.

invasatorutseoprtsudmren frurqeapeobmjig pegot ba futte catd.


- ArnsdsW asnncatalogul ircheieel.t/enilimoikcme, Wi. prcmiul
hfii loPE eWghitfr hind!onunld et.HaideWghind, trecjtrcoocef L)
tu s@tdtupghkd ltinoajunsese lo spr$itu poeiaei ij4coreni*episki,
cqthdt-seWtru obLtcatd debrhzd,seduseserd laun@ftisdtefdcddrep-
toE;qn rc6ta ruNese pe
brAMok ddjd,o Wsese cintdrsitr,tmJwsedin
eoc0sd fud pd4ileeqale, &nd numairdm&ese nimL..
i/orci',e'3nupreoosculta, dordedotdochiiifimaserd plrq ttpe scend.
A
munMrdnaEnkdu-iWrcd sddwdt
- Ceosild! Md!Alanue Niculoe almeu?
- herni-l intdila Mteti,i4oruneteNkutadllr/Use invdfntun"i
l(Jturcsu
pe
tun apaifl inpinse Miatinfotoscenei
MotomeE ru semaiii,tdci,
nni olescdii rrjunonuse pdldria
pecap,lmarc
gtttuitdesnotietutdtswd dincntfr.t
d fr.tuAt tul
- Md,nauzPS@ote-li pdldtiodn cop
(Marin preda,t orOneftl
EXERSEAZA
COMPUNERITE
PENTRU
NOTA10! 4I

3. MOTIVAREA
APARTEI{ENTEI
LA SPECIASCHTTi

FISIER
TEORETIC
DEFIMNE
Schila(it sch,Ao) agenului
esteo specie epiqinprozi,demicidimersiuni,
incareesteprezentat dinvialaunuipersonaj.
unfaptsemnfficativ

NASAruRI
. aqiunea 9iprezintii
estelineare uninstantaneu epic(unepisod
definiloriu
pentru viataunuiasaua maimultorpersonaje);
. protagonistulesteconturatin liniimariSi are o insusire
dominanE,
intruchipAnd,deobicei,
untip uman: copilulrbsfAlat,
needuca!obafc,
elevullenesetc:
42 LIMBA9I LITERATUM
RoMANA

. timpulg spaliul
suntrestranse;
. faptele
auuncaracter eleputend
verosimil, avealocsiinrealitate.

Cerinteposibile
l. Redacteaze o compuners de Ii-25 renduriincares6argunEntezi
cAuntextstudiatlaclasiapa4inespeciei scr,'ld.
Incompunerea ta,trebuie;
- sl prezinli
douatrdsdturi aleschfiprezente lntextulstudiat
- sAilustrezi
celedouitrbsbturi cuexemple adecvatedintext;
- sa redacteziun continut
adecvat cerintei
formulate;
- sArespecli
limitadespatiu indicau.
planul atgumentldl pentru oonoeptuloperEtlonalsdtlp

l. Intoducere
. Enuntarea
trasbturilor
schileF
definitie
9itrasdturi
ll. Cupdns
. operaepicd
. Prezentarea
pescurta actiunii
. Coordonatele
sp4io- temporale restrense
. Moduri
deexpunere
. Personajul
tipic
lll. lncheiere
. Formulareaconcluziilor

Compuneremodel
TextsuportlEtd det.Lcaraghle
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA1O! 4it

ln primutr6nd,
beflid epic:nar
::lixsuirea(vizita)$
in prus,
naiatorul). 'taptete
-iu' unI
tl|!6lnil, ele Dutandar,aloc $ irii
popescu
aflatin vb'Eu aoamna ii'niiil$li
onornastkiifiului ei, rEratorul asisll la
pod|eleal acestuiafati de,
nunroasele

COMPUNERE
PROPUSA

Varianta1:TextsuportD./6oe...del,Lcaragiale
Schilaesteo specie agenului epiclnprozA,
demicidimensiuni, cuactiune
concentrau, limitatd
launsingur episod semnificativ
dinviataunuiasaua mai
multorpersonaje. Considerci operaliterarb&/ Go... de L L Caragiale
se
incadreazdinace$tispecie, deoarece respedaparticularitdtile
sale.
in primulrAnd,se remarcetrasiturileunei operepioe:naratorul
omnisient prsonajele puline(Goe,
celetreidoamne, conductorul,
cbldtorul),
a4iunelimitatl la un instantaneuepic(cdlAtoriacu trenulla Bucuresti)
si
reperespafo-temporale re$ranse(peronulgitrenul).
In al doilear6nd,textulprezintai
un epigodsemnificativ din viataunor
personaje:
degiGoeesteunelevrepetent, mamitica,
manfmaresitantiMitanu-l
pedepsesc,ciiioferAo plimbarelaBucuregti.
CdldtoriasedovedeSte unlung$ir
/I4 LIMBA
9I LITERATURA
ROMANA

depo e sdvargite deprotagonist isipierdepaEria cubiletul,


seblocheazain
toaletd
$itragesemnalul dealarm5, deranjdndu-ipeceilalti
pasageri.Goeeste
prezentat
in liniimad5iareo insusiredominanti, intruchipand
tipulcopilului
rdsteFt9i needucatCeletreidoamne stbrnesc prin
resul contrastul dintre
aparenld5iesentrd.
textulfacepartedintr-oschitb,
Inconcluzie, deoarece prezintdcaracteristicl
aleacesteia.

EXERSEAZi SI TU!
l. Redacteaz{ o compunere de 15-25randuriincaresAargumentei
ci untext cititdetineapa4inespeciei po$
schifd. aveain vdereuntexr
scrisdel.L.Caragialg dar$idealtautor.
incompunerea ta,trebuie:
- sdprezinli prezente
doudtrisdturialesch/fe/, intextulcitit
- sdilustrezi
celedoudtrdsdturicuexemple adecvate
dintext;
- saredactezi uncontinutadecvatcerintei
formulate;
- sbrespectilimita despaliu
indicat|.

INTRODUCERE

'--_-------_-__--_-':.
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 45

CLUZIE

2.CitetteoperaliterateBocnloureat
del.L Caragflalg
apolredacteaza
o
compunere de 15-25randuriin cares6argumentzirlaceataapa4lne
speciei
schia
incompunerea ta,trebuie:
* sdprelntjdouAfasaturialeschrifei
prezente
intextulcitit;
- sdilustred cuexemple
celedouatrdsEturi adecvate
dintexq
- sAredacteziuncontinutadecvat
cerintei
formulate;
- sdrespeqilimita despatiu
indicatS.
46 LIMBAg! LTTERATURA
RoMANA

3. CitetteoperaliterardA./i./de Em Gadearu, apd redacfeaze


o
compunere de15-25mndurilncars6afgumentdcaaceasta aparflne
specjeischrd.
lncompunerea ta,trebuie:
- si prezinlidou6
trisdturi
alescrfs;prezente
intextul
citit
- si ilnstezi
celedou6 tresdturi
cuexemple adecvate
dintexq
- s6redacteziunconlinutadeoatcerintei
tormulate;
- sarespqi lmitadespatiuindicatjt.
EXERSEAZA
COi4PUNERILE
PENTRU
NOTA1OI 4?

4. ItoTIvAREA APARTENETEI t-ASpECUtNt VEli

FISIER
TIORETIC
DEFINfiIE
NWETA(f[ /rrnilel/e,
it ,ol/o)eslespecia
genului epkin prDzi,dedirnrF
siunicuprinse
lntreschitiSiroman,c(lunconflict
epicconcentra! interesul
narabrului
fixandu-se asupra personajului,
surprinsin e\,olulie,
inmediulsEu
deviat6.

TRASATUNI
. esEo oper6epicA, przentand trdseturile
acesteia: aubruli9ioerimi in
modindired ideileSisentimenteleprin
intermediul alpersonaje-
actiuniiFi
lot carerelatsaziinf,amplirile
estenaratorul,surfiprezenti
indicii
"vocea"
spath-temporali,
moduldeexpunere predominant estsnaEtiuneaceal-
tsrneazicudescriereagidialogul;
. areo corEtruciieriguroasd;
. naGtiunea sedesfasoara liniafcronologic;
. acliunea estemaideaoltatb dec6ta schiFi,pusdpeseama unorperso-
najea camrpersonalitate
sedez/aluie dintr-unconflictputernic;
. rlaliilespalio-temporale
sun!dereguld,precizate, ceeaceconfera
impmiade\erosimilitate;
. interesulnantoruluisefocalizeaziasuprapersonajului gimaiputinpe
acliuneapropriu-zisA;
. Glatarea secalizeazS,deobicei, lapersoanaa lll-a,dinperspecti\a
unui
narfioromnisclent.

cerlntsposibile
1.ReaLctede o cdnpunere de 15-25rendudln caresAargumentsi
ci unt)ftstudlatla d66 aparFne speclei
/urld.
lncompunerea ta,trebuie:
- seprzinfi
doudf&dturialenurcl4prezente intexMstudiat
- s5ilusfeziceledou6trdsbturi
cuexemDleadecvatedintext:
- sAredactezi uncontinutadecvat
erintei
formulate;
- si respecti
limitadsp4iuindicati.
48 LIMBA9I LITERATURA
RoMANi

Planul redactirii compunerii


L lntroducere
. Enunlarea
trdsiturilor
nuvelei- girisituri
definilie
. Integrarea
teltuluiinspecie
ll. Cuprins
. Operaepicb
. Prezentafea
pescurta acliunji
. Coordonatele
spatio- temporale
. Moduri
deexpunere
. Prezentarea
sumaria trasiturilor
personajului
principal
lll. incheiere
. Formularea
concluziiloa

COMPUl{ERE IIIODET
TextsuporuPopolandode loanSlavici

. ' ..
cUpRtNSl..'., .
Prezentarila
!.cel pi:{in
douatrdsdrun 5pelifife , . '
nuvelei .:.:.a :::
- OpefAepic6:acliune,I I
dedimensiuni medii. un'
singur
fir naratMnarator '
ti,.
, pefsonaje 1..

r.- ftezentarea
in evoluliea
:: p{otagionistului
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA1O! 49

celordolesaE)$ or dabgul.

doueir6fiaue aleEltaonistului:latinerEle
$l
. la serFctrb,I spaFd# reprzentat de
rl|al bansiMenean
.:,ryr99!!!

me|'4icrEE,
o nu\da

COIPUI{ERI
PROPUSE

Variantal. Textsupor|;Mo derfis/.trtdeFenutl{eagu


operaliterarA Oinaolo denwi deFdnuiNeagu lntrunege toatenotele
definitorii
aleuneinwele- spdeeplci in proz6, slurauca dimensiune
infe schi16 9i roman, cu un slngur fir mratfu ce prezlntbunconfllctbine
conurat Interesul naratorului setocalizziasupra personajulul prlmlpal
ti nupeacliune.
ln primulr6nd,textularetoatetrdsiturile uneiopereepice: acliune(lupta
cu0secetd cumplita a bcuitorilordintr-un satdinBdr{gan, care-ifacesadM
reaqiineobi$nuite gisdcreadd inmiraje), naratoromniscien! carerelateazdla
peBoana a lll-a$ipersonaje indMduale (Su9teru,
dascblul,cdtbrepl, mogul)
9icoleclivqs6!enii. in plus,te)dularedimenisuni medii,iarintamplirile sunt
pe
orqnizateunsingur fir narativ.
in al doileardnd,in cenbulacliunllestesu9teru, caresedetageazb de
celelalte personaje, tiindcaracterizat in modindirect, at6tffin intermediul
trdirilor
saleinterioare, catSialreacJiilor exterioare.
Elilusteazidorinlaomului
dea credecu putereintr-unidealg de a luptapAnAla capStin speranla
implinirii
acestuia.Deasemenea, fiindo specieepicd,modulde expunere
predominant estenaraliunea careinterfereazA cudescrlerea, curolincrearea
uneiatrnosfere subiective, misterioase Sicudialogul,cespore$te dramatjsmul
50 LIMBA5I LITERATUM
RoMANA

intempHrilor.
Apare9imonologul interiotl- Eneh)n...urnordcolt-ltucdo
w tota$a pdndla@d.
Princaracterul
epk,acliunea orgEnizate peun singurfiaepic,numerul
marede pnrooaje,
dintrecarese detageaziprotqonish|l,conflicatl
p.rtetnir,,
Dincdode nisl'uide Fdnug Neagu aretoatenoteledefinitorii
ale
uneinuvle.

Varlanta 2.Te)ftsuportDorrd /otui del. t. Graghle


opera literardh)d ldui de lon LucaCaragiale lntrunegte toate
particular'rt4ile
uneiruvele- specieepici in proz6,Cuataca dimeNiune
hfe schiF$ roman,cuunsingurflr mrativce prezintii unconflkltbine
conturathteresulnaratorului sefocalizeazb asupra personajului principal
pe
9inu acliune.
in primulr6nd,textulprezintd toaietrbsdturileuneiopereepiceactiune
(ciutarea disperatd decatreLefterpopscu Sisolialuiadou6biletedeloterie
crezute cagigdtoare, in carei9ipunsperanla cAh vorschimba viata,carese
dovedesc, infinal,nec.i$igdtoare),
naratoromnisc.ient cerelateazi lapersoana
a lll-a9i personqie, dintrecarese individualizeazb Lefterpopescu. in plug
textularedimensiunl medii,iarlntdmderib suntoruanizate peunslngurflr
naaativ.
in al doilearend,ln cnbulacfuniiseafldLefter,personaj ce reprezinti
tipulomului obignuitcaredore$F se-9ischimbe conditia, baendu-se penoroc.
ElestecaracterEat inmodindirect, prln
aBt intermediul trbirllor
saleinterioare.
ctSialreactiilor exterioare.Astfel, gi
esteagita!nervos impulsiv peparolrsu
cbuulriibiletelo0trdiegbapoiostaredefericire suprem6 gdsindule, pentruca,
infinal,afl6ndcenuerauc4tigdtoare, sdrevind ladisperare $iagit4ieexremd,
Fiindo specie epice, moduldeoeunerepredominant estenaradunea, curol
deainlinfiiifaptele, imbinatitcudhlogul,careamplifica tenslunea conflictului
9iconstituie unmijlocindirect decaracterizare a personajelor g desarhra,
redusllacateva elemente deportel
Princaracterul epic,acliuneaorganizata pe un slng|lrflr epic,prln
accenulplrgasuprapersonqlelor dintrecaresedetagead protagodstul,
princonflictJlpur]ni.,Dotfrldui de lonLucaGragialearetoatenotele
delinitorii
aleuneinuvele.
EXERSEAZA
CONlPUNERILE
PENTRU
NOTA10I 5t

EXERSEAZi gI TU!
1.Citetteoperafiterar|&JduleoTqichii
deloanSlavici,
apoiredacteazd
o co|npunere de 15-25renduriin caresl argumentezi ci acesttext
apa4ine speciei
nuyld.
in compunereata,trebuie:
- si prezintidoud
trdsAturi prezente
aleruyelei intextul
cltati
- si ilustrezi
celedouatrbs:turi
cuexemple adecvate
dlntext;
- saredactezi unconlinut
adecvatcerlnteiforrnulate
- serespectilimita
despatiuindicatA.
52 LIMBASI LITERATURA
RoMANA

2. Citegte operafitrateNexandru Ldry$eonulde Costadel{egn'd,


apoiredactado compunere deI 5-25ratduriinctresdargumentzi cA
acesttext apa4inespecieinuye/d,in compunerea ta,tebuie:
- sd prczinti
dou6trbsbturi prezente
alenuyelei, intextulcitat
- si ilustrezi
celedoudtrAsAturi
cuexemple adecvatedintexq
- sdredactezi uncontinutadecvat formulate;
cerintei
- si respecti
limitadespatiuindicati.
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
I{OTA10! 53

3. Citegteopen lfif'aFe Acasd de Fenr$Nequ, apolredadeaeo


oompunere deI 5-25rendu.ilncarcraargumentezi c5aesttextaparline
spehi/x/rfld.In compunerea ta,trehde:
- si prezinli
douAffisAturialermb; prezente
intextulcitat:
- sEi,ustrezi
celedoudtrds6turicJexemple adecvate
dintext:
- si rdacteziuncontinut adecvatcerinlei
fqmulate;
- sArespecti limitrdespatuindicata.
54 LIMBASI LITEMIUM ROMANA

5. IiIOTIVAREA
APARTEI{ENTEI
tA SPECTA
FABUTA

FISEN
TEONEflC
DEFINITIE
Fabula(latlobulofib)
esbo speciea genului
epicin \rsuiisauin pozA,cu
caracter
alegoric,
incareautorul
transmite
o moraliDrinintemediulunorDer-
sonajgplantesaulucruriDersonmcate.

nasarunr
. Arerolrnoralizab[deoarece satirizeazd
anumiEmoravuri cuscoDuldea
lecorecta;
. Areostructurd specifici, dindoudpAfi;primaestenarativl
fiindconstituitit
(int6mplareapropriu-zisd),
iara dolaestemorala.
. Personajeleilustreaze
anumite tipuriumane:
tipulnaivului,
omulrnendru,
ipocritul,
vicleanuletc.

axrNTqsrE-Ii!
[4o|ala
uneifabulei
ooaFfi:
a)explicilA
- estefomulatideautotfiindplasatilainceputul
saulafnalul
textului;
b)implicitA
- nuapareintsxt,cittorulfindimplicat
indescoDerirea
acesteia.

Cerinlepodbile
1.RedacEaito compunere de t S-25renduriin cares6argumntzi
ci untext sfldiatla cl6i apa4inespcjei &buld.
h compunerea ta,trebuie:
- seprezinti
douitr&iturialefobula;prezente intexttllstudiau
- sdilustrezi
celedou6trdsaturicu exemple adecvatedintext
- sAredactezi unconlinutadecvat cerinlei
formulate;
- sarespeclilimitadespaliuindicatit.
EXERSEAZA
COiVPUNERILE
PENTRU
NOTA1O! 55

P l a n u lr e d a c t i r i ic o mp u n e r ii

l. lnroducere
. Enunlarea
trAsiturilor
fabuei- definitie
sitrasat!ri
ll. Cuprins
. Operaepicdcustructurd
specifica
. Coordonatele - temporale
spatio
. Moduri
deexpunere
. Caracter
alegoric
. Tipuri
depersonaje
. Caracter
educativ,
conferit
demorald
Itl.incheiere

Compunere model
TextsuportCdinele
ti cdtelu/deGrigoreAlexandrescu

INTRODUCERE

CUPR]NS
Prezentarea a celputin .
doualdsdfiJri!;peci|ice.' '
fabuleiin text

- alegoria
56 LIMBA9I LITERATURA
RoMANA

COIIPUNERE
PROPUSA:

Varianta1.Textsport Elivolul ti qqanq deGeorge Top6rceanu


ln opiniamea,Birdulg colofona de George Toparceanu esteo fabula-
speciea genuluiE ic,in versurisau in prozi,ceconlineo scurtapovestire
alegoricd, incaresuntsatiftatedefecteomenetti, cuscopul dealeindrepta,
prinintermedjul unoranimale, plantesaulucruri personificate.
in primulr6nd,ste o operiepiciceprelntao sdrtb intjmplare,care
poatefi concentrati astfel:vizandci pe spinarea unuibivolse plimbao
coiofane, uncdtelsareSiel,darestearuncatbrutal$iapostrofat de bivol,
intrucatcilelulnu-iaducea niciunfolos.Nar4iunea seimbinA cumonotogul,
ciruiaii treceprinmintesasariin spinarea
alcitrelului, bivolului $ialacestuia,
candil aoostrofeaza oeintrus.
inaldoilea rend,operaprezintidefecte omenesti pusepeseama animalelor
prinintermediul alegofiei.Bivolulreprezintiomulputernic, dur,caregtie
sAprofitedeatlji,cAlelul esteomulnaMlipsitdediscem6mAn! iarcotofana
ilnlruchipazdomulumil,in staresd-islujeascd pe alfi. prin persoflificarg
animalelor liseatribuie,astfel,
lnsugiri
omenesti. Moralaesteimplicitd, cititorului
revenindu-i sarcinadea o deduce dintext
Toateargumentele prezentateconduc la concluzia
ci oDera citatiesteo
fabuld.
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOIA 1OI s7

2. Rdacteazi o conpunere de I5-2S r6nduriin caresAargunentEl


cl texhdcitatmaljosaparfnespeciei &ruld,
Incompunerea ta,trebuie;
- sAprezinti
douitrisdtui aleftujei
- sAilustrezi
celedou6tAsdturicu exemple adecvatedintext
- sAredacteziunconlinutadecvat cerintei
formulate;
- sArespecfj
limiiadesp4iuindica6.

JupAnul Cotbtpe4cretrtgd cocatdt,


fnealndot'tfw1@ decaifumt
Adqrtenitd demimstlmsului,
Cundn Vulp*iq6//se-o$o bo,'fosutw
-g netfiili nuti 01i,i4dtiaVnsttd,
cdsfiEli zdu,cadk anh scosl
lordealioveog gja l rnvdix
Pecatv4mtdpqeleftLtrnns-
Mdpindc-atifrweoPosdre itrdiostrdr
Cicotbrl,arzind-o, peghdunra ftni gde.
Deschide ciooi.Pmdacade.
$ivlry, inghitkd4,fl ddscdtette -"tude
Lingu$itofi-nu
fiioi,separe-
Trdiesc
F seoma uile fu crezare.
pecareo-nWN
tut lecltu
Of ficAndc(t boI"ltru decod...'
Inrrdmuft,crmcmul iurotu8-sa-nMit
Cdn-osdsemoilasede-oann Ncdlit
(JeandelaFontaine,
Coft.r/flr4dpeo)
58 LIMBAsI LTTERATURA
Roi4ANA

lateal faptelor
- alegoria
- atitudinea
critica
a
aulcrului

in concluzie,
tinandcontde argumentele
putemafirmaca todul citateste
mentionate,
o labuli.
EXFRSEAZA
COMPUNERTLE
PENTRU
NOTA10t 59

EXERSEAZi gr TU!
1. Redactead o compunere de I 5-25rendurlln careseargumentd
cetotul citatmalJosapadinespeciei /bbrld.
Incompunerea ta,trebuie:
- sAprezinti
douetr5sbtitialefturlet,
- seikstreziceledouetr5sSturicuexemple adecvatedintexq
- seredactezi un continut
adecvat cerintei
formulate;
- serespeclilimitadespaliuindicatd.

fu w cocmtdrc cdldbr
Vipedlomlil flchqna,
Dorklocdeospdtu Wr
FEdil{julataflaozeomd,
Fdrddedrmi:ltfrJrd.
Pasdree u lungrldisc,
WAnd $ mfurce, fta-n dsq
$ten$l'3sdmdnico
5inuavhiEmoinimica.
Wlwihsd,unde-otinqe
$ofte W $i-numd linW
CocostArcul stpdmt
AstoW ru lq uitut
$ie ktumovrAnd nepfrutn
fuund,corc-a pW
Ldmosdpepr4turta
Aceo viry o-oWftit
Vipeavirela amiud
$ila moA,dsea$ead
Ihdean mircs Uincios
i4en@wlpeiprAnz gusros
DarfucaE
Ddicr/lP
Vede-nchise-nt-un vdstl
Cu gnnoz lungtiqwsw
OU TJIIBAS] LITERATURA
ROMANA

in elplisculbineinmpe,
Bucatele sdlepW
Dorcdscotul wlpeibot
deprdnzdeporE-uncot;
'to defoameii ru$ke
Deci
Wcleana wlperdmane.

Celcevreopeun oltusdin$ele
Adessulerdderele.
(AlecuDonici,Cocmthr(ll$i tnrbeq)

INTRODUCERE

CUPRINS
EXERSEAZA
COMPUNERTLE
PENTRU
NOTA1OI 61

2. Redactazd o compunere de t 5-25randuriin cares6argunentezi


jos
catenul citatmai apa4imspedeilbbuid.
ln comounerea ta,trebuie:
- si prezin$
dou6tr&Atunaleftujei;
- # ilustrezi
celedouA trlsAturicuexemple adedatedintext
- sdredadezi unconlinut adecvat cerintei
formulate;
- serespegilimitadespagu indicatit.

Unteitormsut yb ded,i4depdftarc,
Odatd Uegsnonomarldeuitore,
ASo zkand:
- "cehM stejoiisuna
Dinfrreizenm(j,
Pneniciei$inolti,
Vddlumecefrumoosd,
AptwpestdJdesoare;
loreu,o!fiottd ticdloosd!
Aicilhdepdftore,
Vnfo-miom urot""
H binen-a sftqit
5is-ostdnitpttund,vAnt
$iceruls-ai4tunecat
, MgeruloscMdrot.
fuinnoui1JneiJ serdstuma,trdsnind.
5i nwnd
Aceimaimoi
Stejoti!
lartei-lcesb dedemnevdffimaL
62 LrMBA
SrLTTERATUM
RoMANA

AAJnciel s-otqit cdestevinowt


SiftxJwmind, d ziscdtrenotcr,"
- "MrdtorumsJ!fu deacuntemg,
capoftelinittiisdddruiefiitu
mie,
g traiudepdttatdrcptprdvildsd-mife,
futnJ cdun vdzLipreoAne
Cdcdcestaulakdltime,
MdetdesrJnt $imqi
I toa
Datpicdlopdmmt
Devdnt"'
(AlecuDonici,Ioftr,i st&rfl)
EXERSEAZA
COMPUNERITE
PENTRU
NOTA1O! 63

3. Redacteaze o compunere de l5-25 aanduriin cares6argumeotzi


cdte tul ciiatrnaijosapa4inespcjei &buld.
Incompunerea ta,trebuie
- sdprezing doudtr&A d alefdtulei,
- sAllustreziceledoultrasSturicuexemple adecvaG dintext
- seredactezi uncontinutadecvat cerintei
fomulate;
- sdrespecli limitadespauu indicatd,

Undiomant
lmpozort
Mdsrfindlngru.ttqte,
Numoi$ttu cetucdmte,
4semondrusprecdfune
- Spnd
Oorech*o f devind
CdsJntem ktr4 vittkd
impmnaoSqalZ
Cmicumva cdsntemW
latl+rnd,camsfios,
14 rdqus politicos;
^De@,pmie minenle
StaJd(rnJtdem*ale?
1ntemomfuidci cqfuorl...
-BaNrdon,
lu e$unegrusiurat
$imairult de&toftt
Vddcdnr-fidaiseorno bine:
I'leg cios.leu mine,
Chiar de-amf loFl detun,
Cumartuisdteconw?
Nuvezi@ $rucnJtdfvtd,
E-nfuptun+niqiidind?
fune mandrul dmnont
Peuntoncomorogant
ff LIMBA
9] LITEMTUMRoMANtr

lordfunele lezat
Pemom tia @i@t
- E'ineqr
f sd-fiwnintegi
Pednd W doargrducefii,
fu Uiniocdmmeavie,
Lrnnii-iddruienergid

Drcptecdtu dnr qlqd@req


Me garonto vdmreo...

(lonelGologan,
C.tturelegfunu'ff//l
EXERSAZA
COMPUNERILE
PENTRU OTA 10! 55

4. Redacteazl o compunere de | 5-25renduriin caresdargumentzj


catexhllcitatmaijof apa4inespcii &buld.
h compunerea ta,trebuie:
- s5prezinti
douamsftlti alefuh,let
- sAilustrezi
celedoulfasffuricuexemple adecvatedintext
- si redactezi
uncongnut adecvat cerintei
formulate;
- sArespecli
limitadespatiu indicati.

La.l,mdgorul $ivulw s-auduslo vdndtoare. Au prhsmuftvAnot,br la.l


wruncimdg1niui sdfucdinpd$do. Mdgarutwfii totulk treipdciegare $i
Spuse:
- Poftim,
hfili-vdWte Mdd
Let-l
sehfuie,flmdncd penfrgor$iponnrivulpii sdW onoudinfiteatd.
V.lpeaadund|otulttr-oskgurdgr(xnodd mareWtu leu,MfujdNttru eo
mainimicLeulseuitt si salse:
- Bmwt)dCine te-ainvdlntsdlrwti o$ddeAne?
VulW tdwnselului
- Wmio mdgarutun
tLe\lolstoi,Lqn,nwanl ti vulryl
66 LIMBASI LITERATUM
RoMANA

5. MOTIVAREA
APARTEI{ENTEI
IA SPECTA
BASIII

FISIERTEORMC
DEFII{ITIE
Basmul agenului
esteo specie epicin proze,
incareint6mpleri
realeseimple.
lacareparticipd
tesccucelefantastice, personaje
cesimbolizeazi
binele
Sir5ul,
aflaeinconfruntare.

TRtrSATURI:
Basmele conlinanumibelemente sGreotipe(seintalnescintoatebasrnle):
a)tormule specifice:
- inHala - introducecititorulinlumeafictionab cafiacterul
sianticipeazi
tanta6th alint6mplSrilor;
- medhni-leagd seclnlele textului
ti mengrE treazinteresul
citibru-
lut;
- flnali - scoaiecititoruldinlumeabasmului.
b) prezentra obieclor miraculoase;
c)folosirea unorcjfresimbolice 3,79 ek;
d)acliunea respectituntiparnarativ:situathiniliaE, deechilibru;
aparilia
unuielement perturbatol incercdrile
derestabilire
aechilibrului;
restabF
lireaechilibrului.
e)timpulSispatiul suntvagi,neprecizate;
f) personajele selmpartin maimultecaEgorii:
- eroulsauprotagonistul ilustreazebineleSiesteinzestratcu lnsusiri
iesitedincomun:
- pelsonajul negativsauantagonis0l;
- alutoarle suntpersonajele careseimplica9iajutaeroulin probele

- domtoarclesuntcelecareoferdunobiecteroului.
g) przen1aunormotivenaratiwspecmce:supedoritateamezinului,caH-
toria,pmbele,
viclegugul
rduficdbrului,
cls5tori4risplataelouluietc.
h)basmul seincheie
cuvictoria
binelui.
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA1O] 67

Cerinleposibil
I. nedactazd o compunere de I 5-25renduriin cares6aroumentzj
cAuntextcitatapa4inespeciei bosm"
|ncompunerea ta,trebuiel
- saprezinti
doudtrSsaturialebosmului,
prczente
intextulcitat;
- sdilustrezi
celedoudtr;sdturicuexemple adecvate dintext;
- si redactezi
uncontinut
adecvat cerintei
formulatel
- sErespectri
limitadespatiuindicatd.

Compunere model
TextsuportP/dsres
ce,vdnicsin ercbdea.ff
68 LIMEASI LITEMTUM ROMANA

in

COMPUNERE
PROPUSA:

Varianta1. TextsupottH&r iwnrut


in opiniamea,operaliterariNeodorimpdntesteun basm,deoarece
prezintb toatefasbturileacestuia: apa(inegnuluiepk, imbinaehnente
raledl elemente fantastice,iareroiireprezinti binelesaur6ul,valoriaflate
in corfruntarein plus,fiindo creatie populari, textulareautoranonimti
colectiv, fiindculesdePetrelspirescu.
in primulrend,seremarcd formulainilialdspeifid, princareintemphrile
suntfixateintr-untimpnedeterminat A lbstodotdcaniciodatd, iarla sfer$t
formula finala/onda.ihcdlecaip-o$eo$iv-oq,usei dunneawostrd o$a,pi'n
cirecititorul estereadus dinlumea fantastjd inapoi larealitate.
intimplarih
aucaracterfantastic, prezentiind incerc5rileluiAleodor dea o dobandi pe
fataluiVerdetimparat penfu a-$iispaiipedeapsa datddeJumdtate-de-om-
dlare-pe-jumitate-de-iepure-Schiop, caurmare a incilclriimosieilui.Apar
motivelitelarspdfce,cumarfi:cilAtoria, probele, ajutoarele,
ciframagicd
trei,nuntaimDdriteascA.
in al doilearend,eroulinmplAriloresteAleodotdeoarece participila
intreagB aqiuneSiestereprezentantul binelui.
Elreprezinta unidealomenesc,
peparcursul intempldrilordovedinduJi calititjleiesitedincomun: bunitatea,
spiritul
der&pundere, loialitatea.
inconcltuie, argumentele datesustin Incadrarea textuluiinspecia basmului.
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRUNOTA10! 69

2. nedacteailo compunere de 15-25dndudin caresi argumefl@i


catoo citataparlinespeciei basn4.
lncompunerea ta,trebuie:
- s5prezinti
douatrdsdtuti alebosnuJu,Weventeinlextulcitat
- seihstreziceledou!tr5s6turicuexemple adecvate
dintext;
- sAredactezi unconlinutadecvatcerintei
formulaG;
- sArespectilimitadespatiuindicatS.
ponift, deci, tofii,N oleserd unM aproqrydegroN $tsepJserdlo
pdndd. Ptutdirdo zi,pdndiftdqld,pAndird moimulteziteg nusehtAnVM
ninic lordcM fJ htr-unodn zile,cantdrpdosfnlitul pechndem
soarelui,
derfud vitezulnostrusd@ideoscd, ielibolouruldk EDapdti e hldtWtd
cdtrewlniciicai domerupemgd fuc Vteauluicorepritggheo, i seffuJre
inimqc(itm Wke dsrd,hnbdb(ttondu-se, sercpei Siundesearunca, ftwre,
awm tulauniuiu mbbgoaldh mAnd, $i selwo u ddn l,fujd frvenibine
$i hd6d iitaieuncop, hA$! Si1 maitoiemrl $io$o cdte waLcdtemj pAndfr
tab$ssecopete fuldJn-lsemdt@leo dedrcrc tj plesrladn coadd, deteluo
M deWimd,viteozul noiru iilsdselMa demoorte$ifusise,iardtovaw
sdidonneau du$i.
DM v(tztd cdbvard$ii sdinusede$teoptd, i$ipusetoateMeile, semai
onncdo dotdN.pra gmzorului fuldJr$i1taieSjcwl ce-imoi rdmdsese.
Atunci unsfugenegruldsddil eo,furoWrcotd,i o$e, siu$e, pondcelinse
$ilt $itot AsJmceg foctviteazul n&ru, cog nu gcf;edrlrl foculstinscAnd
s-ordestepta blord$iilui cdcilegdturoloremm sdomoarc E ocdacorcva
Elso sdsesti\qdfua.i.,Wcn mdilntliSiscmse limffiedk c1pdele balarrutui
lebdgdlhsdnSiiute, annWfrl,sesriktr n cowiimtt $iseuffinnMe pdtfle
codevavdeoundetnwozdredelumkd,sdsedrcd$isdcsft nqdfu, cosa
aW $ elW allorceseiinsese. Cdtdiqtr-oWfte$iA4tr4lta Sinr vdzuntnii
lunino.Semaiuitdo datdu marebdgare deseomd Sizdrilhtr-odefittarc
newsdo sdinteie ceobialicdrea.Atunci jos
sedete $iopomiltfi-acda
ltubunn @Taptpcd,E're, culesdepetrelspiresru)
70 L$4BASI LITERATURA
RoMANA

ffiKEN
bv9rsf3$
ilploadd
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 7I

EXERSEAZi gr TU!
l. Redactdio compunere de t S-25.andui ln carcst ag|mn@
c5te)ftl cltatapa4inespedeibasm.
Incompunerea ta,trebuie:
- sA prezjnti
douefisdtud aletusrnjui,prezsttein textulcitat
- sailustrezi
celedoubtrasdturi cuexemple adecvate dintext;
- sAredadeiuncofiinutadecvat cerintei
tormulate:
- serspecti limitadespatiuindicati.

fotd-flr, cog det0ftnd, detepedeottdWfte91qi fr:|ohte, a$edm N


deaur,seldatunMorJrfinre u dottrqrezece carlJte g
Sj osctnse sJbocd
pod.Ctutd fr casd tre^cd lotaF acolo, undefrieriiminteMdrnttde$iN dy,
coodd $ikddckdu-sedinWdeluiieseo vdpaiedefu, $iliqtile ltjucducanfie
sdgqiotz.,toare; cumfl vfuuf1tacde$eolodegrcEauniste ficoi o @trort
Sti sefrtuupdrulm&ircddeficd.Colut drcd simticd ldtasepdrdeu frrca, o
iioffitudniafiStsil aduse omkte@o in4osesdtocd:ian fua lwdmMui,
dupdcemoipinsenrcdinimd,strdnse lrdutcalutui
u mfuMsfingl, lt dde
cdlcAie$i aJ pdo$ulin dre@to, sercWi astw acelui fultut
Ih ceaslinulMo. CaMopottivea a.nnsdvindtotmmla o Nfte c0sdj
rctezevreun cop;dardWdjmo$ttl se pdzea g d desnjdettfrEin cete maideDe
wmd,bhnifutosdttneoscn pebolout. Annci,ddndu-se etdetreiui p.ljtecap,
seldalom.
Feteiru1 venea & qeud ocltilor cfudvtuupetotd_sdu lnain@ei ilrd d,
ludnd4k brutei sdnndndo W frunte,ii zise:
- VdzcdArefiiwinicdldtomeo,$ibineoildandelifli tuotcotttdsta,cdci
trrddfulsulte-aifrktots i tue Tisruiletnle.funhnfr tfrdejde sd isprd@ic"l
bkeslujfual corete4iksdrckat deh.ntuoie. NwndiodJ_lj omkte(bryWde
rnele$ig nuiEidk awdntul cdutuiceli4i alesg nevedern frfitoi!
(ll@tdtfum, culs, de petre lsDirescu)
72 LIMBASI LITERATURA
RoMANA
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA1O! 73
2. Rdacteazi o compunere d l5-25 renduai
in cars6aryumentezi
ci txtulcitatapar$ne speciei ,osm.
Incompunerea ta,trebuie:
- sAprezinlidoudtrdsbtjrialeba$?u/u,prezente
intextulcitat:
- sAilustrezi
celedouitr5sdturi cuexemple adecvatedintext
- sAredacleziuncontinut
adecvat cerintei
tormulatel
- sarespeqitimitadespatiuindicati.

A [ostodotdunimpdrdt$i-nutteo ocelui imfirat seoflounpqn atdtde


inolti4cAt nineninuemii4stare ponalocesto
fi-i voddvdtfut. it4floreo
sid&eo
td inNare on,datniciinpdnnJt, nkjcuftenilui,nicjvrsn oltun Ddmdntefll
n-oopJcat sdvoddpMmddk tdl ocela
Em,sevede, peocdoptinlndlgmile nestrdbdfine dethM on.rJnesc cjneva
coteru ldsosd@ddnicio Wnd pepdmdntcilea.legeatode lqtimrylNttivit
mpdmtultineadoorsdofledrmsuntWamelercdite depofitutdcela, $iaM de
$tirek tootd hnpdw luicdaceluia caresevof urcotk Nrul oceto sivoanea
Wne a.trn
onume I sutlt
Wmeleii vodofr4cdsdtoie peo@eo dintreMelesde
Pecoreelhsusi$i-ovoolege.
Auvmitdorbcietidetoatespifele, fecioidetwrat, Nnddiar$iEti_twn$i,
dorniciual na fostk staresdseurceinpom.
Etalng locuteofr,rlpdrdteand unfldcdulonlo,Sircestos-dtdudat nvnnei
saled el aresdseur@,!i-\srugat-ope oceasto sdseducdh enpdrut il_i
Wrfr cdelseurd.
fnMmni nuqedeTa$ocevT $il-odqrnt peDanciJ lo ske.
- N-osdii nicintiinstaresdteurci,i-azE i sd fiiicd,docdnute wi arteo
urca,druNruncdsd-tjtahcaa.l.
Darrciu s-otnvdtsdi toiecagj,dacdrMvafin starcsdseurce$idrugatFe
impdmtul sd-ideardg@detN zllecasdsegtndeascd, iarn4UnWtacestortrei
pus
zileo peunmefierfaursdlfucdcdfdrdtoare defrenWi s_aWspeurcote.
Se urcotomulti iars-aumt timpdetrcizite$itreinMl, I deodatd o dath
scco4a cqoo,luideo gourdpin careointratk o colibd k corca gdsitoffi
MtAnd,detotbdtrcnd. E frdeteWde uvmite.
74 LIMBASI LTTERATURA
ROMANA

- Bnd wn hrnicddtogd!li e oryi


- Eline
cdmi-oi bunicd,
frrdwns btuo,cfti aW te-a$fromorhthtt4
^ W lan^i pJi$onl
cltfi,DotceteadLte monel?
(loanSlavici,
nod/ttufrrt)
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 75

3. Redacteaio compuner de l5-25 renduriin cd sadgln||entezi


cau|ltxtcitit detineapa4inespeciei ,asr,?.
|ncompunerea ta,trebuie
- s5prezinti dou6trdsiturialebosmul4i prezente
intextutcitit
- sAihstreziceledouitrA6Aturi cuexemple adecvatedintext
- seredactezi uncontinutadecvat cerintei
formulate;
- sarespecti limitadespatiuindicatit.
76 LIMBASI LITERATURA
ROMANA

7. CARACTERIZAREA
DE PER9OT{AI

FrstER
IEOREflC
literarestepersoana
PeBonajul careparticipilaactiunea
uneiopereepice
saudramatice.

AMINTESTE-TI!

Planul redactirii pentru caracterizarea unui personaj

l. lntoducere
. Includereapersonajuluiintextuldat
ll. Cuprins
. Precizareamijloacelordecaracterizare deautor(dircte,
utilizate indirecte)
. Numirea tAsfiurilorpersonajului ilustrate
cuscene semnificative
dintextul
dat
. Precizarea dintrepe|sonajul
relatriilor mentionat 9icelelaltepersonajedin
text
. Evidentierea
mijloacelor artisticefolmitein caracterizare
tll. lnctreiere
. Formularea opinieipersonale cupfivirelapersonajul mentionat
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA1OI 77

Cerinteposibile
1. RedacteazA o compunere de 80-l 50 de cuvintefi GI5 r6nduri)In
carese carodeizeziunpersonaj dintr-untext studiat in compunreata,
lrebuie:
- si prezinti
doudtrAsAturialepersonajului
ales;
- sd ilustrezicele douAtr;saturicu exempleadecvate, selectate
din
fragmentulcitat;
- si redacteziuncontinut
adecvatcerlntei
formulate;
- sdrespectilimitaminimidesDatiuindicatd.

Compuner model
Texl suportiPoWTondsde loanSlavici(popaTanda)

Popa Tanda din nwela omonimeeste


personajulprincipal al operei, deoarece
pa.t;crp;dctv la toatemo.nentele aciJnu.
El iustrealdconceplta sc-iilorulur
confofl
cAreia poatef o surs6de educatie,
litefatura
impun6nd unmodelumandemndeurmat
Acestaeste ca.acterizatdirect atet de
c6trenarator,de alte peFonats,jartaptelq
aelaliflecu celelalte personaje9i nunle
constituiepunctede reperin caracterizarea

::Giacterizarea
0ecate narator
.t..
. Giacierizare
indirectd
78 LIMBASI LITERATURA
ROMANA

fibaturi

VariamaI . TexterporcDimdofu t lslryddeFinut Neagu (tutteru)


susteruestepersonajul principaldin operaliteraraDkcdodenisipui,
deoareceparticipA
activlatoatemomentele actiunii.Elestecaracterizat
direct
at6t& citre narator,catSidealte personaje, iarintlmplSrilgrel4iilecu
persomF,giindurile
celelalte ti zbuciumul pundede
seuinteriorconstituie
reperincaracterizarea
indirectb.
irEddelainceput estecaraterizat directdecitl narator,modalitaleprin
careni seofereinformaliilegatedeinsusirilefiziceSidetinutavestimentara:
eramicaislab,iarcureaua ii a6rnapeste pantaloni.
Portetulmoralal personajului estecomplex, peparcursul
fiindconturat
evenimentelor.
Forlapersonajuluiesteevidentii, aceasta reie$ind in modindirctdin
atltudine
Fifapte:seimplici inciutareaapeialaturide siteniSi
nurenu dcend
1lpbrdsesc.
ace$tia i9idi seama cAe$euninfrant, darnucedeazi, urmSrindu-
EXERSEAzA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA1OI 79

$ singurhirnera:
fufterurM-idEnM-Emlea neH) h fud ttcwtu rnlutitor.
Dinacestpunctdevedere, elpoatefi asemAnat cuDoneuiFte,crezend cagi
ace$acuputetein nhtemiraje, desirealitatea
ii oferiseflucontrareBte o
tireinteriorizatil,
fdsdturaevidengatil inmodindirectp{inmdlo+ordirtriot:
Ptoff,
moiemin tinerclel
Personalitateasasecontureaiti ln rehfie cr,attepersorriefaF de
dasc6l,areo alitudinetolerantd,deinlelegere,iarpentrusatenisedojedeste
unlider,o autoritatecarecareii poatefezi dinletargig insrfl6ndu-b
tdF de
a luptapentruapacarelisecuvine.
ln opiniamea,autorulmnstruieSte ln Su'teruun peEonaj simbolic,
ce
oerirnddrama omului lnsetat
deabsolut capabils6luptep6ndlacap6tpenEu
implinireaunuivisconsideratdeceilalg iluzoriu.

Varhnta2. Textsuporf:Prfislf'cd vdttkI nnrefetr dn cdes.le peFe


(Pr&l)
lsplres.r|
Presbaestepersoneiulprinlpaldin operaliterareprdslffcd vohnc
$imeteledeourSisimbolizeazb fo4elebinelui.Estecaracterizat
atatdlrct
de cetIenaratorFideahepeIsonaj, cati indrect prinfapte,llmbajii
00mponament
Tr5saturilo ftice nuaparintex!fdcendu-se referiredoarlafaptulcAe$e
mezinul imperatului, prinsubstantivul ,pr6slea'.Catitbtile
salese dezvdluie
petot parcursul b6mului.in moddiretestecaracteniat deimo6ratcarell
consijerd, lainceM nepregStit pentruaceastilexperienta.
Porbetulrurd reiesedincomportarnentul siu:esteinteleptg cusimt
pracdqatuncic6ndil pendegte pehoplmerelor (folosEte in plus,bi
tepuSe).
dernonslreei cu.ajulgivltejhinconfruntarea cuzmeiiti nfla cendsafveai
puiizgrip$roiacei. Trbdura samoralidomlnantideome a, penEuc6
pedepsirea fr4iloro lasbinseama luiDumnezeu.
Faptele $ atitudinea personajului dezv{luieIndirectaltet&aturi precum:
istelimea,perseverenF, modestia. Totindirectesteprezentat g prinnume
ciruiaautorulii asociazd epitetulcelvciniccu rot de indMdualEare Side
evidentiere atrdsdturiiiesitedincomun.
Conslder cdacestpersonaj ilustreazl
fortelebinelui,
fiM unreprzentantal
omului dinpoporcareluptdpentrudreptate Siadever.
80 LIMBA5I LITERATUM
ROMANA

Varhnta3.Textsrpoft Doud le &lonlJra caragiale (LefterPope6cu)


LefterPopescu estepersonajul principalalopereiIiterare Douiloturide
lon luca Caragiale Fireprsinteomulobignuit domics*.Sischimbe soarta,
bazandu-se pe
insd norocEstecaracterizat prin
maialesindirect fapte,limbaj,
oomportament, mediudevial5,nume,darSidirectprinautocaracte zare
$ide cerc aho personaF.
CastaMsocial, Leftereslefunctionar modest intr-unministerTrisaturile
fidcenuaparin toc,flcAndu-se reteriredoarb ceteva aspecte cetAdeazA
maicurandstaribsufletegti (arfataluninotd,e fucepalid\.Doarin finalul
propusde autorpersonajul esteirfa!9atpesteanicaunmo$reag mia4gi
scoflGitcarese plimba pe sfazileBucurestiului repetand lntrunaucercls4
urmare a eseculuisuterit
Podrctulmoralsecontureazi petotparcuEul nuveleiprindiferite
mijloace
Astfel,a{tocaractertsarca evidentiazA cdse considera lipErtde noroc (fF
oigdsidqJ$inotoc!). Cepitanul Pandele il acuz6pentrurbtacirea biletelor
de
nedFnti fr indferenlA(frebried fe cinevo prcosed).Indirect,dinfelul
cumsecomporti, cumvorbette, precum $idingsturi reiesstdrilesuflete$ti
alepersondului. Astfel,esteobociqagitat nervos9iimpulsivpeparo$ul
cautdriibileclor,trdie$tea@io staredefricirsuprema gdsindu-le,penfu
ca,in final,afl6ndci nuraucA9tigAtoare, sdrevineh diserareti agitatie
exts. Toatesperantele salesuntspulberate, intrucitnorocul nu-isurade
$,4a cumarata$ numele deLefter, e condamnat serim6nbsbrac
Corsider ci acestpersonajestereprezentatjv pentru toliaceioameni sonj!
si rdmana anonimi, deoarece ii intemeiazi aqiunilepenoroc, nupeprcpriile
puteri,inincercarea lordea-$dep6$i conditia.

2, RedacteaA o compune. de l5-25 renduriin caresAcaracttizezi


unpersonajdinftagnentulcitat in compunerea ta,trebuie:
- si prezinti
doubtriseturialepersonajului ales;
- sdilustrezi
celedouifasaturicuexemple selectate
adecvate, dinfrag-
menulcitat
- seredacteziuncontinut
adecvat cerifieiformulate;
- sArespec$limitaminimAdespa$u indicata.
EXERSEAZi
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA1O! 81

FuseseNor hn. Clasele pimlre leiinvdlose to Dqrnv GheMesat, in sot


la ei D.Ghetwu la vdrutag cuminte g u dmgo*edecaftesii sa fdatt
oore$ium m d.A av@unlratepo@Iafuurqj - i-a sg.]is unftvostung,h
corc-i$ne c-odefqeit m tdqt gwov i,ntr-abdiatdeodo dn st 5i
um MioEiesdrrcg otweasdlnvele maidepafte, orf ti4e[...]fi-t h F ttutgd
dangiti sd-ldeaodo la gimnozil. ihi tdtziu- cine$tiecevoAne Ati&t
ocea$d binelrere...
Frate-sdu i-ordspns$iel,ptintr-osctisoarckngd,ctulUimefiehM6, t -1.
Atacdlucruiles-arWsiutelacaleBiatollkcaVdduva ia preqdtrt ffiind
Inp@dcH puw a moitnprumrtatcdteo hrc(tkddepdnzddeUinst
dei-o twt $ieace s-aUtuM, cao mornd- g petopqrgui\.tstruguitor
s4 dewtt, & lrcrtunile pe &nz desXngurd drogd a casei $isingum ei
mhqaierc.
- Rodiemomd,vsi denuneuito,sdnemoisctiide re qcolo ...
5i sq deqinsPadJu toote,pentrucd erabdjotfuA s.Mtssi mbddtor.
CCttevo zile lo ln@M il em zdpdcise omt!.lrcesl'amore,in careel vmise
Ntuktttio wrd,fudoobele prdvdliilorugeamuic1ttuSd, zgpmofljttdslilon
lnvdlmd$eda lumii,casele
rni at cote pattu tdtdunfrofrau udozitoteo tui
decqil neobinuitu agld dekrcrui,il qreouk loccdtedotd,iarHuitele
lwresilithrdleouk c1pwlvdftej$i-ithru.t gqntuile$imirarea caintHn Woi
ndpnsnk1...1
Vom,lo wcdta @ mare,ft\dotddupdittpdijteaprerniilor i$ sftnSN
lucruWrcle, sdnnafiurnos hdnopdintelui $imamei preotese, i$iluo legtArnto
jos
srhtinrd$idecape acad,oJkimaplifr dedotdebnnie g denerMore.
lot rnamallkca,in tqi ani,lo ziuaoceea, deretkomoifrw][j/sptu casd,
gdteqt@tepmttude-ale mdncdii1...1.
ti cdtfreadetreattd,dedobd$ibd1Jtn
denec@ui, dotW frintkere$te cindvede peRodu vind.;[..Jsercpede k ete-i
$ int n sufletelopwfta tad4ei-.
(Alo(andru Vtahuti,Drhdwedtelurrfl)
14ihd - venind
'forhd,sf - campcultivatogor,ardturd

textafAcutpartedinsubiectul
Acest datlaevaluarea
nationald
inanulscolar
2012-2013.
82 LIIYBA
5I LITERATUM
RoMANA

INTRODUCERE
- Rolul
in oped

- ModalitAflle
de
caracterzareprezenb
in portretizare

CUPRINS lnc6dinincipit,
naratorul oferAinformatii
- CamcterizareadeCAtre despresitualia$colarla prsonjului /usese
naratorSidealteoetso- calitate
Scr,/orbun, careildetermina peinv4ator
n:i6 s5-lsustind
incontinuareastudiilorlaBucure$i,
prinrugdmimea adresab frateluisau.Dascdlul
completeazd caracterizareadiredd,addug6nd
cAeraascultator Siiubitor de invitdturdtoso
-Ponretulmoral cumintei c dragaste decotte
- gesturi portretul
moraleste dominant fiindrealizat
-attudini maialetprinmijloace indirecte. Astfet,Radu
reu$ettesdsacomodeze in marele ora$fSrA
.5 .o ri<oispititde tentaliile
ce p6ndeaula tot
-rclatiicualtepersonaje ::-:;
p"."',;^ puternic.
""""dindcd areun caracter
Epitetul multiptubdiottun, s.],pussi rdbddtor
sustine aceastitrbsiturd,prin
la nivelstilistic
care naratorulisi exprimadiscretsimpatld
fat6 de prsonaj. El continud sd inveteiu
constiincioltate
$t perseverneE, continuand sa
[, ,da6. ..d.r^r r... \ ia premtipentrufezultatele foartebunedupd
rlfri i,r1$tltrcqpremlo( RaduestesurpfinsSiln
realatecualtepersonaje: estepoliticos
fat6de
binfecdtofii sbisdlldotulros mha.pdmteMSl
,.nomelpreotese Siiubitorfad de mamalui,la
cafesereintoarce, in fietarevacanlade var6,
pltndeemotie. Enumeralla aihimo ptind dedor,
defucuiestdenembdarc evidentbzA tumultul
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA1OI 83

EXERSEAZA gr TU!
1. Rdacteaze o compunerede I 50-180decuvinte(l 5-25 renduri)
h @e secamcteizezi unpesonajdlnftagnem.rlcitat.ln compunereata,
trebule:
- sbprezinti alepersonajului
doudtasaturi ales'
- sAilustrezl
celedoudtrdsaturi
cuexemple adecvate,selectate
dinfrag_
menlulcitaq
- si redactezi
unconlinut
adecvatcerintei
formulate;
- sbrespecli
limitaminimA
despaliuindicara.

PtbtenulmeuMorcue indlt,uscot,u Ehii moi i ttJbtlcott, Nrul cret,


mdinile lungipicioorele lungi.Stdinbanca dinlund$icjte$te
Mnonefronfize5ti.
Nieli il crcdprostti il Wn, dinpricina .Tdnddicd";
lungiminosljui, iarpentru
cde eweu,Imoinigd $i"Mqrcalo". lloru nusesJpdrd nkjdeoDorectd, nii
deceolaltd. Vkeinfrecarc dhlneoldcurwwnullilghiozdan ti-tcite*e
linistit,
hj
Dscd
frntd. ezgqnot,selncnntd$icite$te Dscdbdieliisarpebmci,ii iindeosd
degetele i4utdti $icite$te.
Dacd lwtelesedaudiat inbanca tui,semutdinoftd
banctsiciteste.
Citette Mnonul.
Ct$teTicdndprcEsuiisegdser itqdosd.AhncjN reozemd cottea(te
spinoreo coleq-luidk fotd.Citefie$icande@icdprcfesoii, Wttru ct Matu
credecdprofesuii wnt,fdrdexceptk, rgroziiarWlicntiile
lorvftdmatereunui
crciersc/ildtosii Wne chrcodotd vrcLnvecin:
- MoKuleeapm@e detine.
84 LIMBA9I LITERATURA
ROMANA

Adkds.nt osaito, vecinilui decatalog.fulorcuisiridcdnecdjitdepe c1fte


@ti futlbucofi.
Sektercseqzd deI ,&io
dinziuqsceeo. Cerccoteodotd $ildmuii.
Docdpo1tesd-l"ducd"peprofesot, nuseddin lotui.I"lumoisdnu-l lindnxit
timploleqie,Wttru cdromondtrehJiecitt. CAnd, lhsd,seqsteoptd sd1oscLlte
lo chimie, nuseUburd.Stiecdin ofte cazvaluo"ksufcEnt',.
- lutes{?Comeliu,lonescuStelian,
MdlureanuMorcil...Unbdiotilirgh;ante$te:
- lei, Morule,cdte-osttigot.
(MirceaEliadenornonu,odokscenfrrlui ,',i@\

CUPRINS
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTAlOI 8T'

2. Redaclea5 o compunere dem-l50 dcuvinG (15- 25 ninduri)


ln carc$ comateizezi unpetsffiqj
dintaagnllntul
dtat ln compunereata,
trebuie:
- sAplezinlidoud personajului
tr6sauriale ales;
- sAiluslrelceledouitAseturicuexemple adecvate,
selectate
dinfragi
mentulcitaq
- sAredadezi uncon$nutadecvat cerinlei
formulate;
- sdrespeclilimitaminime
despatiuindicati.

fub castdnul delhgd ci$mea, un castdnwb$,uncaian regecumem


WM nit, c1reat f pJni addpun,singufin ramuilelui,o $codld ktreogd,
seafuunsingurMW ocelViffir care,dupdWseleluiDan,fda$emstdeo
hottd.De$i aplemtdeasJpm uneiloideAE,i seMea ghkiles/,e statura,
inaltd,
binelegdtd,$i,desigur, foofte sdd. Avea fololunquiotd,odtjinegnoddnci,
pdrullnchis la oJmte,emd*meninxltortineidevdstalui,loinftti$ore. Lao
cercetore ftni otentd!otecdis-otf descoperit onotddemonritdte k trdsdturi,
h getui, ih atitJdine. Dornu astnI deos&eo pe ttctordeceloltiTdndrul
aplqatowra fuiideUoceraunelevu tdd exwjond, $i,inNinal find,m
mdtfimtkiancarcuimeo ph logica 5iMereosddedem@sttdlje. EdeUisos
sdsp/urnm cdem qn$sJt Ani4ttedga$coald,$icnmreoipnlesodi$iWseserd
sperunte rnoimoihtr-w altelev. incjudopmqjtdtjisoleVictor en kcdfufte
cqildr6,Wiunt dupdvisui,Wedilii$iav$tui. Cuftndat ijncercetoreahdFi,
fiNrul nuobserud o siluetd
asonsddupdtrun id castarwlui $inlj nuaLzi,
seflndemaitoziu,foWAJlgfu al ltwzelormreporcdsotblserd
c(rtevd ijqtre
elesilueto elastid$itdsndcao fmtomd.llxnoi chAvoclipesdf hltdrzioe 5t
intrusl,cocqotffin lhc6tffi, arI fug defWitdeWivirile iscoditnreolelLi
UN, oleLLriei i trrldiei,
mreseapwiru, lmeii,dec@scDara.mnimsira
obsevase nimic,diwia pdrea cdincepe sk semnulceleimoi deplineEour@te
85 LrMBA.gr
TITERATURA
RoMANA

- Zdu,Vdot,chiardildan rostdehoftd?
in & Matu.ArI lmtostL.
- AJpdum vedqi,rdgn8e Vdondescoperindu4e celortreifoahmorede
Uoc
(Constantin
ChiriF,Ciretorf,)

3. Redacteaio compunre de | 50-250dedrvinte(t S- 25 r&duri)


n ca]e$ @rcftefueziun peaonoldinfragrneftulcitat ln ompunerata,
trebuie:
- seprezinti douAtbituri alepersonajuluiale$
- sAilustreziceledouatri66turicue)emple adecvate,
selectate
dinftag_
fl]entulcitau
- sAredactezi uncofiinutadcvatcednteiformulaE;
- s5respecli llmitaminimddesoatiu indicatd.
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRUNOTA1O! a7
M o$o,mAinedga,WimAine sen[rE te cd-iduminkd dift]itwtd.Cne
merge losfrntobiseid?tubaTju fatd-sa! Biato cqildo mo$edgLlui, ugisitd
$ twdjitd,stdoc1sd $io$o pime$te porurQd.
- g stai$isdfucjmAncore, niciprct rccenicipreviekinte!ALlzp
- Bine.
Setuc eleIastrntaslujbd;fotarno$neaq.lui seurcdpe@frf Siseuitd.He
am ajunqk futI ptifuoruMs-opJcd $iea5isetucelo ceidoi nu(r/$on din
grddhfi,rdsddvdemon6oei,fisfmli a dAnt at crengile trdle$te lo pfunAnt
$r,fhtdcdaalui Sedsnorw"lSiajutml ei,frce "Desuiqi-vd, rwusor'ior!"
AtunclcdtoidW nicidJsingurnumoi{ju cefeldehrcruisoJmpe au ielltde
ocolo:stmiesannpe, anmnicila miresele lmfiftliei nus 1f,d,ti trdturd$icai,
carenicin-otf dnn s-or@vesti, cdlumeorentruceorcgud Atdtonumaicd
fotonoastrd,qdtitdoV demAndru, iacdktrd si eannsfuta biseticd! tJnnea
so{!te?cd-icrdiosd,nudepeici4epecdeo,cjadiJsocea ni aleasd dintre
crdbd CalttuspreFcionlimpdraalui, dumneanostrd ovelituz lndeotns$i
vdpn4ikdwi moibinedecdtmkeceEl ffjucogandul: dorulrnJcairt muftd
zdbovd, pus g pe
o stdpanirc inimalin&rdteoscd - siadkddecenu?- sjsd+
orddfoculdedu!
CtdiosqceolMnoasdksd,dreptsdvdWn, rws4 uitatmuftto osta: ead
tuotrcpedenofJtd",aW gMfi ma-ofta, a fostacosd - totfutamo$ului, care
rcumfdcea mdncorc N1tru btud li Wtru odorul eI[...]
$imAncarca erufroJtd, preo
nici prco
rece$inici ferbinte,urn emdifuniwrd
Wtru izMvitdeinimdrco.
- Darooleu! - zicefutotutui - tu nicinu$tiuno!
- Docdru-mispu,wioarddrugd!
- D-opoiat cenoi ttii!Amomk1a1snjdeinvdrut darnni mhfrft1
ctdiasoceq venitozilaldntaslujbd!
- DdDacdeu,sAncd,sednLnnoi dcasd!
(tlu&ttto, bdietd,basmculesdeD.Fuftuna)

co$ot,
'co$dr, tn. - (pop.)
lngradhjre
denuiele;
magazie
'nofurt,onafJrd, dep6in
s.t- bucdtele careseimpancredinciosilor
lasf&siEl
liturghiei

Tedcareafaqjtparts
dinsuuectuldin
anul2012-2013datlaseirBasi$
88 LrMBA
sr LrrEMruRARoMANA
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 89

8. DESCRIEREA
UTERART

FtStER
TEOREnC
DEFNTTE
Dessfurea llhrardesteoperaliErara,
in\rsurisauproze,h caleseprcziM
sugestivuncoltdinnaturd,unobiedsauo persoand prininterrnediul
figurilor
destilSia imaginilor
artistl'ce.

lnASAIURI:
. exprimA o viziunesubiediveasupcaspecElor descfse;
. scopul siu estsdea impresiona,
asensibllizacitibrul;
. punctuatia poatedobendi lnlentsexpresive,
in acordol t.dirileaubrului;
. infuncliedeformaextului,poaEf inrrsurisau in Drozi;
. {nandcontdeobiectJl descrierii,
acedtaesF:
(prezinta
a)descrjere-tablou uncol!dinnatur6);
(inf4i9eaz6
b)descriere-portret chipuriumane cutr&aurifizlcesi/
saumorale].;
. lanivelstilistic
predomina enumeralia 9iepitetul;
. cromatica estesugestM, iarculoareapoaeconferi tablouluidescfbo
notildernlancolie,
luminozitate,
misteretc
. fiind\orbadeo pfezentare detaliatil
a unortrdsAturi,
intr-unastfelde
textpredornini substantivele, giurlead\rbe.
adjectivele

ffoflvAnAApARtEt{B{TEt
tA DESCRTEREA
L|IEnARA
DENPIABTOU I PROZtr

Planulargumentirll pentru descrlereatablou in prozi

l. InEoducfe
. Prezentarea
trdsdturihr
descrierii
literare
ll. Cnprins
. Apectele
descrise
. Sentimentele
determinatedeoblectul/Deisaiul
descris
. Planurile
tabloului
. PecDectiva
Drivitorului
90 LIMBA
sI LITEMTUM
RoMANA

. lmaginih
anistice
folosite
Sifigurile
destil
. Grupul
nominalpredomind
lll, lncheiele
. Concluii

Cerbtepo{sibile
1. Redacteaza o compunere de I 5-25rendudln careseargunentezi
ci todrf citatesteo desclrerc lltenrddetiptausJ.
incomDunerea ta,trebuie:
- s5prezifiidoudtrAsburialede{iefi litenre,prezente intextulcitat
- sbilustrezi
celedouA trisdturicuexemple adecvate
dintexl
- si redactziunconlinut adecvat erintei
lormulate;
- sdrespeclilimitadesp4iuindicatA

fuisf,n,pin umorc,la $la, adicnla acellE pbdn lnuebii rrurttlor;k


carenwnoiwlturulaJzbr kdfiznetmoistrfuote,dindnd k cand,pecdile
fdfi deurmdde oerul4.Pdtd1tLncigtla eropmtrumineo inchipuince
lireomaimdt deddneniul powtlu. (...)FnnnMm5f.Teodom, legertdom
ondpQtdo losriloraceiom,seintltisokdliryrliimdee o a ddn lhte din
Egvet"u W btualtdde lceleatlnenorccittot ca$io@&,{. fdoru se
lqddase,poote, deplkefleifthdtdtuore alelwniiocesteio(...).
lntorcAndUivteoqrc apri ilivhesdcei cdunpopordeutw a ksuflelt
cAndnaceste l@Jn$icd,ptnnn odinioord s-az/dditrunrtepestp muntespre
d seluaceniu oslt, tot osftl $iaicis-ou|tgtunddiEurnW$e olto,ocele
stfitcienotmelorea-$da,Wte pdmAn mAna@cenl.5isuntocele sfinci
qtdt
offitdeimense, de g@le pe
$itdiotedeni*enfriniWftnotumle, liniiW
delmgi$idecdpticixunghit lote kcotNoducometeald insufret,NoJtmdfrul
gdndiiiteopasd pecrcien $irclosditxndmait Ti mn...
PeocdrdruE strdmtd Si pe
cotjqitd, srh perclii
de *Ancdsutd,caresepietdeou
h vdzduh deoslpm cpetdotnoostre, slirdmladeal,cdldt^ziti
demogenonrl Si
sinqnatia.t
cdlugdrolVei,Wavizitalew emoiinssnnote dinWrcjuime.
lqalistat{oga$Pednrnwl& rnrntul
onaho@d - ptsttllca
EXERSEAZA
CoMPUNERILE
PENTRU
NoTA10I 91

scnrut>tnta,carelacetrecerea
delatnchipuire
larealitate.
Tabloul petreiplanuril
esteconstruit
cosmkfca]i,teresru{de Siunantcdtugfu).

imagini
artistice fnedetatii.
doilear6nd,
ln al doilear6nd,sefiimentele
sefiimentelemenlionat(
menlionate
sunt redate
$tnt cu alutotul
redate ctr ajutorullmeainllo.
lmalinilor erd<d.e
ardsdce,
_ GruDUlnominal predomlnafte fiindcelevin|ale (oc pgrdn k
fhKrDEr r.trrtr creierimunflu, petetidestdncdsurd),la care
augdgrcaLva' dinarnke
.r^^; ;n*t
92 LIMBAsI LITERATURA
RoMANA

EXERSEAZigr rU!
1. Redactedio compunere de 15-25randuriin aresdargumen@i
c6to(rf citatesteo desqiere IiEmrddetb foblor.r.
Folo6e$te
reperdedin
tabel!
in comounerea ta.trebuie:
- saprezinti
douetesitun aledesudtfr litemre,prezente
inGxtulcitat;
- sdilustrelceledoudtrSsitiricuexemple adecvate
dintexc
- sbredactezi unco inutadecvat erinleitormulate;
- sdrespeclilim'rfadespa$u indicatil.

innmpteotkddevord, unsJsrJr slabueceptk cdrulodomit;numai NAry'ta


veghezdu (hii eidefu- Cctt&dotd, pin anfiile kinnate dedeowm,
vineoWptd plinddemAhnire dedepatte, cineStjedeundeWi trecelnointe,
se mr&.retteh noofieofrunzitunlor. ln rdstim$.de lwe izvorhtedk
adfuwnddngerea singunticd
$iduioosd o binei, cao dwnareuneneow
owi o efiire deabiosim@ o frl@irc deoipi,unfor dqdftotdefnnzi,Li
inEtu)ileunededelornorginea Nieni|r,meitecdrditul lndw aturuisinet
du$ unfistw o prepelild
W moidrytte oltumspndearyepedenoiun
liliactreecaunMgernegrupin natarumdnd a lunkii T(tcerea
sehtkdeiar,
maiod1ncd; greieiiPfihmuntot k linif/.ffmaq hgdndreo lortti$nWrecd
EwrdTte dinnegumveo&ilor5ii1rvine oWptd dinddemdhnire dedqofte
pe&runilefruM$-nilor, $iMffiral codruofteqzd.
(MihailSadoveanu, C rt&rl dedmgof,tel
EXERSEAZA
COI4PUNERILE
PENTRU
NOTA10I 93

.'.''....'....:......'..--':.'..',..';.',.'.-.::--..

CUPRINS
acelputin
- Prezentarea
doudtrSsdturi
specifice
descrierii
literare
- Tablou
denaturd
- NaEtorul
il contempla
Sii$i
exprima sentimente-
lefalddeacesta

sulistice
-Procedee

llusttrrea
acestr
trdsdturi
94 LIMBA
9I LITERATUM
RoMANA

2. Redacteaa o compuner de t 5-25randurlln caresaarglsnented


ci texuf citatesteo descrb/e
litenrddetiptabtdrinDrvd.
incompunerea ta,trebuie:
- sAprezinlidoubtrdsdtuialedessieiilitemre,prezente
intextulcitat;
- si ilustrezicele
douStrdsaturi
cuo(emDle adecvate
dintext
- saredacteziuncontinutadecvat cerinleiformulate;
- srespe4ilimitadespatiuindicati.

9 ctwd de zird. NegudeDundriiiryDiedkd vedercamotwflor.tuiviite


ostenesccAndMitndetettut pnd deVijin dincdodezdileWi, - porec-a'rt
dutih laryulndfi tur ind cddiWE rBdrttuntancsearykde,Sj-n juru-ise
desfuceiJnrotcol& Iwniv albrie.GoloseruF-nWlearghfli.incd,deo
Ntte $idealto,seded6c nnlunledecatesubpdduidesdlcii. Stotun
derole
sdlffie itiW)ie aide qrwk F deawmapeiUnbrAtdeotet,sdipitor k
ffiaia wretui,ktu larude&1stdngo. &e JiLll,
copilul
zbLttulnic
d mnfloti
core-rigio,wendde thwi F*e $esdec/tunieise Udh6e$te uftnd in
stritetu delo M, fi deoci,pdrdsindu-$i ve&eoohiepotnditdde nisjp,
N sqd altanart fu1d4 pto osttotui Cophito,undei4trdsi s mistuielil
vdwitenrltufiaEa.ndd (-)
tuzeleeodui Mf*zi|irptwind solzide aurpe-ncre-funile
Wi. VWnl
losdqumdoclroredeqtrrtveEuie iqah.t stfuigseaJtcn,
deKhizdnd &liului
priveli*i
admcih $esuiteWo r.
(AlocndruVlahuF,nordnb pltorcm.n,
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 95

3. Rdactazd o compunere de 15-25renduriln cares6argumntui


ci textufcitatesto ,/escnb/e literoftdetb tMdJ.
incompunerea ta,trebuie:
- sprezinf doubfesetutialedescftiiliterore, intextl citat;
Drezente
- sdilllstrezi
celedouA tls6turicuexemple adecvate
dintexf
- saredactezi uncofiinutadecvat cerinteiformulate;
- sArespec-iilimita despaliuindicatit.

Felkptivik odoie.
Incdryreoen maimtit tungddecdtlotdti aveao fereasii/.]d
corctu lh gwnlfu"o@efttdar o morecoftjnddedW mdftn.C(neva {otoli
sn& $imicidedu$ nnrql, m suindenucdemoddvede,datnnsjv,un
d.lopdehakedinocela$i lemn$ifufte lotd(deauoddiiun oerbd tnesc,dar
elegotltLudrea peEflot atmseatenlialuiFelix,corcdescopei u mimrect
odtu emWtatd u o hhftiedwtgatd g u micif,oi demiozotkln sdintu,
Wtulemnu $i0$adesdnd,A4cdt pdrq unfive't.Ddjdsjul moidecatiaose
spnjinetu lo capetepespeteeomdftwtateu iMeitui depai InaprWbreo
brestrci sedfl1o rnag detMletdu trcioglinzi m&le $icumulteseftare. ln
W eise vede unKaun ffiotivde grtorcle
pian. deldtooletd sidela djoaj
dehaineerautnsedlardk feluitegrode, $i-nelesevedew, @ ni$teinfrfike
cdonteghemun dewnglacdmd$,ide m(rtase motodite,tutistedeudeie
$i tot sriuldenimi&i defatd.CutiideMrd nulreroase, uneledesfrnd1te,
flacwv deWddeColonid defi)poteerauonncatelh dezodine pemosade
todetd,cdlntr-ocotirrddeocttffi,dovedind gmboor core,tjli! le mdnuio.
Mtii, pdldtiizdceou pePtoli,Wtof pesubmosd, jumdedemoddtanvegj
maFfie td, omeiecote u notertuzkalepentru piano-bfte.peunfudiuse
gdsea unmomandedtSt,celemairfilte nemlefiidarg romone fianfuzeSti
din@l4ia Calmmn-Levy, ilusttotd
Sicattottotd.
(G.Celinescu,
frr?|',aOtflrd)
95 LrMBAsI LITEMTURA
RoMANA

OTTVAREA
APARTEI{ENIE|
rA DESCnTEREA
L|TERAnA
DENPPORTRET
iNPROZtr

1.Redtrteai o compunere de I5-25 renduriin caresi argumentezt


ci texuf citatsteo descnbrelitemftdetb
incompunerea ta,trebuie: ^otttd.
- sdprezinli
douitrasitunaledeyieii literore,
prezente intextulcitat
- sAiluslrezi
celedouatrasituricuexemDle adecvate dintext
- sAredactezi unconlinut
adecvat cerintei
formulate;
- si respecti
limitadespatiuindicau.
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA1O! 97

Ercredeam lhsdcddoomno f. orf pnn ordtoM|AIW demdreottigd[-..].


Nuilttoltdtiin$efituslffi, WliddSicuunpdrbogatdealtooreico*mei(dnd
cddedlumkope el pdrcaruginil)$tnni olesextrcntdeemotjvd, $enAnd
o spdnt$eold ne oosd,oJlungitdcedflElfftcdicebvAnd, @ deasJptl, m
comeq, laWUiu $ilofgutat,intens alaftag cj\tul),doqnnaf. orl doto vwd
ne&iwitd tdufiordetwrcie devdntd.CotzicemMte preape^'mold casd
fe lrumoodin sensl&i$nuitalaJvAna,lui. Avffiotbitele
Mn neregulate, u$or
opropiate prcruntote, Mlii olwn codotind,ktciml, fremftAnd de viotd,
carc,cAMsefxal aspmwai &iectil cretuWrcd.MtbiTfenkkd,detkatd,
dorprclmErca eiilntinsd
fiumos &tfr sfuurede,comapowltd,cdciemlipsiti
deuicegrNftteAn, Poftem&ild,viecooflosre, dind,GAAI hng,rfuJ*, ct)
tendoone l(nruiteld oicelnt@tcere q c@dui1...1
Aveoades o vocesdzutd,
seocd,dorolteui mdngAiei devi'dortcel
(Camil Pelrescu,PotrltftnPtorl,fitJ

Planul argumentirii pentru descrierea portret in prozl

l, lntroducre
. Prezentareatrdsdturor descrierii
literare
. Includerea
textuluiincategoria detipportret
desrierii
ll. Cupfins
. Apecteledescrise
. Sentimenteledeterminate depersonajul descds
. Tipuldeportretprezent lizidmoral/mixt
. Moduldeexpunere
. lmaginile
arlistice
folosite
$ifigurile
destil
. Grupulnominal predomind
lll. lncheiere
. Concluzii
98 LIMBA5I LITFRATURA
RoMANA

INTRODUCERE In op,,rBmea,lragmentul citatdrnopera


litercrhpltut. /ui Prccusteste O desdfbre
artisticade tip portet- opefaliterariin care
se pre/nt6suqstiv trSsaturileunuipeBonaj
prinintermediul figurilor
de stilii al irnaginilor
artistice.

CUPRINS l- p,imul rand, nafatorulpeEonajisi


a celputin
Prezentarea exprimesntimentele de admiratiefaF de
uuuo u oErul >pcLr Le
doamna T.Eljnsistb asupfatrlsbturilorfiice,
dar exisuSi sugestii cu privife la portretul
descrierii
litenre l..o-ala e'oine.. l\4odulprincrpaldeexpunere
e.tedescrierea lileraracurolinsurprinderea
- Naratorul
lsiexprlma detaliior sernnificativealeacesteia. Doamna
sentimentele
faGde T. esreo 'emere'rumoasa. portretulei fiind
persoana
descflsa alcatutdintr-osumilde amanunte oferile
de povestitor:nu insltd 5i kjeldtat slobd,.
cu pdrulbogot de uloarea csstahei,Ovdnd
retexeruginiiinbdtak lumkii cuorbtelepulin
- Elementedeportret hercEiale. ochi olbosti cq platino.bahio
fizicsimoral feminind, delicqtd, gurafolrte mobild,wEcqo
naoteplno,gdtullung,rcbust.wceascozun.
4)p/oooo5a Amestecul de trasatutr oeltcdte
si fobustefacdindoamna T. o femeiede O
- Procedee stilistice iflmuseteaparte.Narabruleste subiectiv
in apfecieri, conslderend-o pe doamnaT.
specnce:ngufl0esll sl
ser:oila,emotua,cdpaotla de a interpreta
imaqiniartistice slraLCitd'verse rolufl.
In al doiba rAnd,tdsaturilemertionate
sr.,ntredatecu aiutorulirnaginilorAr!.st(,
- Grupul
nominal pfedominante fiind cele fizuale Wr bagst
de culosreocostaneiWKL faafte nobildl-
lluslrarea
acestor In plus,figuril de stil conferdexpresivitate
trSs5turi 5i accerueali subiectivtatea naratorului:
compaftttloLhiiollJatLicaplmkq,gutawecoo
flocrc),epiteteduble(bdrbkfeminind, deticatd;
gcttullung, rfu,lst; vocescal&nd,seacd).
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 99

EXERSEAZigr TU!
1. Redacleado compunerede I 5-25 rAndurlin caresdargumentezi
ca txtrf citat esto descrbre
litenrddetb poftreLfobserte repereledln
tabel!
in compunerea ta,trebuie:
- sdprezinlidoubtrisfiwi aledescieiiliterure,prezente
in textulcitat:
- s6ilustrezi celedoudtraslturicuexemple adecvatedjntext;
- sAredactezi uncontinutadeclatcerinteiformulate;
- sdrespectilimitadespatiuindicatd.

pesido[...]seobiwiseatotderduocolo,inmdndstire,
ca tmtesdfe oJmte
in preafmovederiiei,kctrt o op.rcaun [el de booldcdndveneade sdt&tni
pe amsd$i treiZle dedinefindJiomereu$i urdlea p1nd p:nnpodulcosei
St
pdcotriacestocdzu donsomoi qles
re fkdcd in mdndstire nu mai stdteocu
celelofte
fete cjcumaicaAeMa, pecoreo apucdJduretiledec@condvedeo
pmfpemlsd,oncAndunscaLnnujdtea tocrnoilqloclltui.
M1mem,cft stmeofatoeiqcosd,meral cuochiumezieosingurdra $tia
dece Preoi sefdcuse fqtafatd,5inumqi$tiocesdfocdu ddnsa.lnoltd, tatd_n
umetiplind,rotunddg cr toateoceste s.hliricds-olfinqi dinmijloqiarfdtoei
colunaplind,urutd coflooEode cjrc$$tolbddeo atbeold Uin carenumoidk
candk cdndstr(tbateobiovdzutunEl derumeneold.
Nu!astaru Mea sd rdmAEoSa.$tiaMan ct ine lrumuseteo i setrece,
$i-ivmeosdqeamddedurere$i-arf vM s-opoatdlemeca,pentrucoag sd
1OO LIMEA
9I LITERATURA
ROMANA

rdmAiepe veciinmdrnuitd,co ve lic oamffiil vdzond-o, sdstige Win$i de


mirorc:A fostodotdo Mord$iaceosto e ftito ei:copiicodAnsanimenin-o m1i
ovn!
(loanSlavici,
ttam)

INTRODUCERE

CUPRINS
Prezentareaa celpulin
doudtrasiturispeciice
descrierii
literare
- Exprimareasentimen-
telorfal6depersoana
descrisb
-Elementede portrtfizic
9tmoftll
- Procedee stilistice
specifice:
figuride stilsi
imaginiartistice
. i, .eiiputnbminat
...
.. ...:
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA101 1O1

2. Redacteazi o compunere de t 5-25randuriin caresdargumentezi


cetextufcitatesteo descrierelitemrddeti\ ponreL
?ncompunerea ta,trebuie:
- sd prezinti
douE traseldri'
aledesuierii prezente
literore, lntextulcitat:
- sAilustrelceledouatasituricuexemDle adecvate
dintext:
- si redactezjunconlinutadeoatcerintei formulate:
- sArespeclilimitadesp4iuindicau.

Dupd olunddezilekfelesesem rcstulkvdfftwfi$iunqteombirepeddnnut


Vuceo.
Multianil-amvisatChiar acumil vdzinointea ochilor
S,cund,gtdsiiu,cupdrulnfrrunt$iitqcdrunf,t, cubotbooscutitd,
Ntrivitddin
fuatfud,moinalt olbd,$ialbdcozdpodo k vAtful einetek nisteehi vezui
micii repezi; o W gdlbuie, cwatd$ifdrdpk de s'nge.tomasecudow
htr-oblnddaJAonaldloasd, vorofr,tsd
ili rdmAneau dii ta eldelrumosce
erafmbrdcat: hainddbdsttie, Wtalali negi, jitetcd
deddl.ntutiu,cdcotd$i
luiruitd,unlanldeour,grcscopedeget.
$i ce um! iti $tergea ghetdecu botjga,dddeanecontenit b&Ana?
gunM@Ior depehoke,$idupdm bMmdcyfla detreioi, s tt $irepde,Sj
dW e slflofdceo dn gAthj:"heo,hea.
(Barbu Stefdnescu Del ancea, DomnulVuce)
"lesiturddebumbac groasE
sauc6nepe, Sideasa
102 LIMBAsI LITERATURA
RoMANA

3. Redacteazi o compuner de t 5-25.enduriin caresaargumemezi


cAtextufcftatesieo desc/iele
litemrddetiDmftrd.
ln compunerea ta,trebuie:
- sAprezinti
douitr&6tui aledesiefiliterare, prezente intextulcitat
- sdilustrezi
celedcl6trdsAturi cuexemple adecvatedintex!
- sAredactezi unconlinLnadecvat cerinlei
formulate;
- si respecli
limidespagu indicatl.

Doomno M...,anemicd a fr'rfutrffitr jt h aniidinumd.En


$itsJnnticd,
atqtdefnnoasdcAndun cunoscut-d I..l Adelaseamdnd at nqrnaeium
emotuncinnai ohii suntqW DomlnaM...oreodti cdwi, oum uscoti si
decolorati,
McijdatdnJm-alovitoi ru m-o interesat caost(tziMm(norea
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! lIX'

dintreele.ln ptimelemornente fgumdoomnei M...mi s-apdnno imogine


dezawntojoosd pentruAdelo.UnmementosinistuAdela,peli.etebni de
oni..Dord.pdoym(ttnbdecedsarnaM intpr$izd d@na1o M...e ocolo
amecasdscoatd lneviddrtd
tkereted$ifnnvsEeqAiumtrtuore a Fteisate.
Adelae ocee1$i co$iaum treioni lndw - gfik mdiiadtd tucdtotunci:
q cresutlb- e tmeii largior o licdiredezffiet ii4ehii altuTLu nos,]l
deo u$oard $ spirituald u iunteorcWtitd Wjundtoteai1ngd
dcvilinitate
deo palddepdrblond,oannWlinbruEat l,!ui sa schimbat niciqpresjq
cwildrcoscdaPtreini(imiTcdile i reryi, nicjglasulkcet
noive I wotote core
porcddestdinuie$tesecrete.
Numaitr#i i sq imdinhffnet4eobqefciazd de
toatedior $idetrecgrea onilor)
{Garabet lbr6ileanu,
4dero)
1I,4 LIMBAsI LITERATUM
RoMANA

9, EXPRIMAREA
OPINIEIDESPRE
UNTE'(TI.ITERAR

HflENTEORETIC
Ofiniapersonal5
dspre unuitextlaprima\derepoatefioeri-
smnificaliile
matitlntf-ocompunere
detipargumentatjv

SIRUCTURA
'1.lpotua- cuprinde ideileceurmeazia fi argumentate pominddelatextul
dat Ea poaE prin
f introdusi structuri in opinhmea,dinpunctul
specifics
meudevodergconsidef, d, crdci etc.
2.qDrins- contine argumentele cesuginafirmatia dinipotezb.Eletrebuie
formuhechrgiconvingStor prinstructuri
specificefdptulseoetiai prin,
aceasta seexplicaprin,ln primulr6nd,in al doalea ren4 nuin ulttrnul
.and,pe de o parte...pe dealtt parte,dincauzice,cu slgunnti c6,
probabilc5,in plut in afari de,cagicumetc.
PenfuasprijiniargumenFle sustinute
setolosesc
furmuhri precum: deerem-
plt & pild6,bun6oar6, cailustra], prccumetc
3.Concl|zh- ideeafinalb, introdusdprinstructuri
degenul:comborand ar-
g|rn'|telementionat, conchidci, in conscinti, prinur-
in concluzie,
ma,qadar,in fiml, rzumand etc.

cedntepo6ibile:
1. RdacteaA o compunerc de 15-25randuriin caresi-f prednli
qohbde6prmsajdfrdgntentului dtat mdF6,
h compunerea ta,[ebuie:
- sAformulelo @htsdespre rnesajul
fragmentului
datj
- sdsustiiopinia prin
fomulati douiargumente valorificend
@trivite, textul
daq
- si aiuncon$nutadeoatcerinlei;
- s6respecli
limitele
despaliuindicate.
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 1O5

inseamKea deAjmerqlt newsdeagitatCuingijomre fdrddesr.?o|rlnl


mdrcWeffn,dupdfiJttpopovn,dktr-m covd erti ktraltul, xnnhtd
cennu hcordote Nivin.t4oidesk miadnmpteini Wsesf,n tetd nddejdeq
deacolooveasdvindnult q$teptafrinordezdrydd.MiJkdwiam swm $t
albrir,ai db deun; untno$ Crkin pMkdgreoishpasm daruilorpecdile
vdzdfxiui.
Emu neptninfipe4wemecaafiosdnuseiveafid,KlJturhdutibofude
omdt,uncerat(ttdeduntuJtiu i potdit"edrept,dardtft deqlrc|'os!
Nufnifutodincasd mdtd necdka:
- Dontrule, Wn hduntru, aisd rdce$ti...
[..]
Pnrdenlo mdsfdtuicd e tlrnp-lg intru;atunci strptinseih
drcpfrlunuhdyl
gieomnile caretocmaiseaf/inseseimulMq.il vtuusqn; numoip.tteafr nicio
IhtelordVenisdininpdrdlianeagfidedeosupm, mirn-selul
futur degerut se
repezise
i!4lunindgffinrlui, spred cddea ofutlnknnena,ldededesJbt. [...]
CAnd@i ttt-un fiLziuofaft,Mgi olbise vdMoleau bjuc lh pdtmbte
lwlkMse de fere$dor,rci deflunri$ifrnumgh vAttej ldtdoM [...].Dor
l npleeml dqofte,k dosulgeanurilor atuite $imicjleks&tedeghetd
piereatcemei-cemeriin nMpteov*letrfik carcseosamsese fliqj.
Nu+niv easdcrd odiilot,g mdtd vrqnei-on W nelttcrezdtot dor
cAMpenegruldeprcfiJtindeni aukcepnsdrdsard sd
$i seldrgeascd o*toove
dedbeatd, n-amnni awnniciotldciald. [...]
Afrnrcin-amnni pLttLtt teisto htxiei mele.Sid cdcjutito SioJ unefi
hnbrdcali
ln solzi$on
deie,cai4tr-oormurddeargintamndvdlit induntv
- Mmrt!...mafird,
n-@Jzi...mTnd?
- Cepofrefii?
- Ninge, m$nd...

- Nkgemomd,n-oLzi?
* SftocibJn(ttqte$isdnumdibli olordSisdtedjcj numodecAt
(Gib.l. MihAescu,
,errryJtlorc)

Textcarefacepartedinmodelul
propus
deMEC
lnanulscolar
2013- 2014
106 LrMBA
9r LTTERATURA
RoMANi

,ndul|ii9icopiliauviziunidifeite;sutr6 acetuiasi.
fenomen,v6rsta fiind cea care .schimb6
senrbir|tatedsiperceplia.

Faptul se expfice prin iitnudinea


nerabdaroare a copiluluiinca din incipitul
textulut,
deoarece ntnsoarea mult dorita5e
lasaasteorata. lmaginea vizual-dinamicd md
rcpezmm.oUpAsrufteDODA1Jn. dwr-Ln cdt
al cunnn(-o|tuI redarcnsiunea sa interioard
$ declanseaza reso{ul,rnagindtiv lvletafora
din sec\en1a
un Mo; Crdciun plutindgreoisuli.
povorodorunlor pecdilev1Tduhulu sugeteaza

ueneasd credochilorsi de acEavreasa fe

SensibjlitnteaacestuiaestesugeratidenaFtor
prinfolosireaunordiminutive cu rol afectivcl,/
cdLirlftasi cLumeninnberm in sotz'Soi deie,
i:candastfel launpersonaj
trimitere de.basm.
l\4amanueste,ins6,lafeldeimpfesionata, idee
redatapfln fepetrltastructurtlorinterogative
Ninge,mqnd. n-aLlzt?5i a punctelorde
suspensie, cemarchedze absentaLrnuitaspuns
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 107

EXERSEAZigr TU!
1. Redactea6o compunelde 15-25 r6nduri,ln care 96-li exprimi
@ihbdspremesajultxhlluide maijoc
|ncompunerea ta,trebuie:
- saformulezio oplh,b
despremesajul fragmentului
dat;
- sAsustiiopinia prindouiargumente
formulatd porivite,
valorificand
textul
dat;
- sAaiunconlinut adecvatcerinlei;
- sarespecti
limiteredespatiuIndicate

Te-auldsotaitdiacasd,pentruo noopte5iozi,u prietffiato Mimi.v-di pus


decuseovpdrulpemoqle.Dimineoto, cAndhli desfdortiJ aveoio banitdde
pdr,ugAnd rfurelepeumei,$eryi$oi, iorm d&d ghemotoace cretedeosupra
uredilor,ia locdebretono buddi pdruldreptIaWe. porcde un coni$tuns
aiurea.Stattunok fqlaolteioimbrdcateh rodii lungire coremomanu lemai
poottddemult Mimioreo brdtordpe mdnd,dintr-un$irugdemdryelenegre,
tdsuctedemoiftalteoik Arulkcheietuni. g euun ceosvedti,cucodronmore
$tcuo brdlardrnetalkdpinsd susde tot injurulbrafului.(...)Zkeomcd emm
doomneI'luped $tidndeqrecesdvorbim.Nu-iu$orsdfridoomnd, sdstsiaso
rumoipe Kaun$isdte g1ndeSti cesdm1isryi.lj-atuncine alergamk jurul
mesei.DottddoomnealergAndu-se injurul mesei!Dacdne4r vMeocopiinosti
&mmici!Neqim cosdmoibemo cofeo. MimiseorycdsdWnd cdtdebd|rfi
i4 mp snt elevi$icdtdedamblogite colegeleei.EptoFsoord lo scoold,zienn.
lIB LIMEA5I LITERATURA
ROMANA

Delucrumannl,ziceoml,laizkeamcdeuenmdntdtwtddeWrd. ln tiav
e eapoveftefie
o wzl dkdo deceeoceziceffncde.Teuilisi rtziprostegte
rdzideted@refuntn.RdziFntru d ru tevei aetire.
(Simona Popescu,
Eflfld)

2. Rdacteaeo conpts|erede 15-25derer|duriin caresd-fiserimi


@hrodespremsaFlCxtdlr'.brrl jo6.
h compune.Qa ta,trehlie:
- sAformulezi o qhle despre rn6i{ulfragmentului
daq
- sAsusliiopinia prindoudargumente
formulatii potrivite,
vabrmcand
textjl
dat
- sdaiunconlinut adecvatcerintei;
- sdrespeclilimiteledespatiu indicate.
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! lIX'

Mle, rdrfle bdlflenu-miwtueau,rMpneomdecjrnorepretpede nici


dole nici pdd.tru,nii soorele..
ini WeN dnr ct sJntemfinuand si d
slntemfe@(). Cdtdominleles cdeug notumn-aveam ondtw comuM, cd
adkdeuwi dwreo k @ledinumd fj eotn rdmAne, g q
arnvtuutI lnc$n
sd+nidocddarru pentrucden fiumMsd, cip$tru cdvaddinui si osasnn
m4m ndsuteu,ovAnd m.ntdvrenefpruletemitdlii,
sewr no$te $iolfiSiowl
vedea ca$imine.Animolelelnaldrddecai,nu-mivobeou nicjelecdcjmugei.l
srutuhtfuJllorrM4niWneodecdtcdb efumesousete su cdtrcbJiau dote
lo tulr VfutJLv@ia,trdsnetul,
zdpederufli dtuteauurtfpr cosnk,miemu
Miare l,lund @Weam ar daite,sdmddaN We mineg eug gal
srbeo$ig qan&KcdsrrntM notutij, u nink demebit deonimate i pdsdn,
tu W$tiidk boltd$ t4o sdlbotkd...
Nucredearn cdMntul e thnnd egaldl
meu$ial lLwcii dk pddure.. fuVurulhlcrucaremdfdceosdrdmfuimutde
foninolieen oJvdntLlrostit
deoameni
(Marinpt&d UW caowddl
I1O LTMBA
sI LITERATURA
RoMANA

3. Rdacteazd o compunre de 15-25derenduri,in cares6-liexprind


despre
@,hlo mesajul texhlui demaijos.
Incompunerea ta,trebuie:
- si formulezio @hledespre mesajulfragmentului
dat
- sdsustiiopinia
formulatdprindouiargumentepotrivite,
valorificend
textul
dat;
- saaiunconlinut adecvatcerintei;
- sarespecfllimiteledespatiuindicate.

Cdnd pddutorul q ofusa dincdru, emunWi mk $i fi'1co6. Cuochii mqti


tt unnzi,se Lltd rugandu-se lo tolt,gota sd Wd. Daru wefieaseMfutzi
lnlelese
cdnimqtirw-ivoiordut.inceped sdvindsingurd Iodnita u lwe. Ziua
stdteq1scunsd lrrWflniledezmeu dk llvadd. *om rdwndealqd@ffnftv
nmsttfl,M liktindeam clteob)catdfu z1hdr. Filndcdlugeo
at(ltdeWinten,
tatoo botezat-o: .$Uluco". lat lhhrcolSi qno$eo nnnde Toateviewe din
ogmdtl: d|1ii,Wile rlplsicile erruadm dspre@e denaiN-oveam dtdglJd
decatdeNdlue,"CefaceMhEo?,, "llnfu s-azsat/nsNdluca?,sl-odatcheva
lopteost(ai?,
A$qaoP'sanln millo l nosttu,(...)
Ih@l seWreosJbwbra nEilordlnliwdd,N uredilecjullte $iu ndile
wnnaEh vhlt Minseo odefleaduse dnN:enilecodn lui AtuncjMtii elenu
mdiurezi $ipdw moik@t"u bdul ln pdrndntNdltQo em tr'Btd.Nurnoi
rdspndeo lodemdflenoastrc. l,lkinuwiqsdseotjngddetucatddezohdrW
carei4 ktindetrnk Nmd. Intr-osefi, cAndctrneva a uitotpnrta desdtisd,
NdlLEa o fugitA darazi,aloJ$ulemgol.
in zadarun cAtft4 toli h grddind. in zaddromndddjduit cd poote se
Int@rce la dmitau lapte.Ndfuco d{ase pentru tddeauno. Livodo o ftmos
tdottd.Numaift nodefugsnnfid, cAndnejucamde-aoslwtulcuNiul
decdptuard.
(Cezar Petrescu,
r{dftlco)
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 111

10. COMENTAREA
SEMNIFICATIEI
TTTLULUI
UNEIOPERE
EPICE

FISIER
TEOREIIC

DEFINITIE
Tltlulunelopercliterareesieunelement sugstv sauEzumatv careorien-
tea6 lecfiJtir
cititorului,
creand unoriert deastDtare.
Ellndepllnegte,
intextulepic,maimultemluri:
- poateindicabma,personajele, ideeacentraE aExtului;
- tacetrimlbrelao anumitd specieliFrdr6.
Deomplu,ungrupnominal careindicd unreperspalio-temporal enticipeazd
caractruldescriptiv(Roxhnia pibreoxdl;prezenta unorelementsfantastlce
trimiblaspecia basmulul (Fdt-frumos dh lacrimd); numelea doudpeEonaje
animalieresauobjecte anuMspecia fabulei nunEleuneiperso-
8ft/ I u1lu/,
najsugercazi ci acesbeste protagonistul (/or,)
operi ek,
infunctiedestructure,tiuulooatefi:
a.sintetic- congne unsingur termen;
b.amftk - esteformatdintr-un grupdecuvint.
112 LIMBA9I LITERATURA
ROi4ANi

Dinpunctde\ederesemantic,
aresens:
a.propriu;
(Dt{ lat

Notabne!
Semneledepunctu4ie folosiEln uneletduridobandesc rolslilistic.
purKtele Depildi,
desuspensiesugereaziironia
autorului(DJGoe...),semnut exclamarii
aratiiunindemn,incitandb a\ntird(fuatepdnzetesr.E!),."rnrfi,m"Oarii
sttrp+e curiortatea
(We fugimde_ocasdn et(-_
AnumiFtidurisuntconstruite
pebhnicaa$teptirii frustate,bhnic!cecorEtii
increaaunuiorizontdeagteptarecenucoincide cumesajur tenufui.
poateobeena cititorul
acestlucruabiadup6rminarea lecturii.

Critp poe&ite
Redacbdeo compunre de 15-25 de renduriin caresa Drezintl
senrificalbD{dulrir
prinraportareh fragnenUjlcjtat
IncoanpJErea ta,trebuie:
- st itr.6rutrel4iadintretitu gitragmentul citat;
- sAer/ilcrlizi doui mijloace princareestesuginutiideeasu_
artistice
geratt(b tiflu;
- seredactezi unonfinut adecvat cednteiformulate:
- sar6peclilimitadespaliuindicatA.

furele o{nfis; fus.pm rdsdriijuiundeqrnaistdD(,neo incdrumeneala


lui.Ahlii MEi it@.rrd a duti pre\rMeni lucjulundelor.
profnzimimisteimee hthdea @ 5t M" ;
&nd deryftelnXtrutnostru,
dtt'@ti,lA;
& D)ndtevd1e.Irnbn a,Eetututlitedesdcii cdrditepnn
5i ,;dt G;
aceleanesfAr$ite
carcdarnqt prennkdqi ntr-tn tln t it acdtriii i
stdphirea neounxoJtrld :j o toilei.
Detamiireq *" d"*;;i "g,
dela l&edete$ipeticanii ;;tu;,
carchg}.neazdnoryteanewl ghidutflor, pAndh
powrcte depdsdtete pondtop-zdetudeWi, portdlo nesfdrgtele mitiarde
degdngdniinegiute $inebdnuite_ t(r/tetfiiescdh
@e rceieacareat httins
o tuqotdWtdtie corcodLrc
nomdLt
ptin
a" n,ilraA, ,r*ri i ffili
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA
10I 113

Demi $tmii& ani,s-apldmdditaicjcai4tFohfiiErmreviato;SilMa


depdttdm.
s-o&sfdgJrdtWttru o ruzddelumkdg Fntru unfrrdehronddinsenirutde
suspAndlo fundulnomoluluijos
,Mihail Sadoveanu, foire)

Planul redactirii compunerii

l. Intrcducere
. lMicarea elementelor carecompun titlul
. Structuratitlului
. Sens propriu saufigurat
ll, Cuprim
. Comentarea titluluiin funcliedestructura $ide procedeele pe
anistice
carelecontine (dacd estecazul)
. Punerea titluluiinrelaliecutextulcaelement anticipator
saunu
. ldentificareatermenilor dincempul semantic dominant
. Relevarea ideilor prezente intext9icomentarea adecvata
acelDutindouA
figuride
stilgiimagini artistice
llt.inchiere
. Exprimarea opiniei personale asuprasemnificatiei
textului
114 LrMBA
sr LTTERATURA
RoI4ANA

t.. '
,r,t,,

iNcHEI!RE Asadar.ul,Jlt.irF,tela ideeaca natura,In


todusple4doarea ei,ramdne rnereu
o tainadle
cirei semneomulvreasdle descifreze.

EXERSEAZA SI TU!
l. Redacteaza o compunere, de l5-25 deranduri, in caresbili exprimi
opiniadespresemnificalia t/t/u/ul
opereicitate,prinraportare lacontinutul
textuluireprodus maijos.
ln compunerea ta,trebuje:
- salormulezi o opiniedespre semnificalia
titlu/u4
- sa{t sustiiopiniaformulatb prindou; argumente potrivite,
valorificAnd
textuldat;
- saaio structuriadecvat; tipuluidetextSicerinteiformulate;
- si .especli lirntrete
despatru Indicate

in anulincareincepepovestireo
noostrd,mo$Timofteisioveo,co intotdeauno,
proteJatt$inesuferili.
DebundseomdcdnumaiintAmplorco hotdrdsecopinci\qlii
sdifqvoilisdfreni$teelevidintr-oopto,corelocuiaucu toti in coftierutCiresului
si pe careseobi$nuise sd-inumeoscd ,Ciresqii,.Si tot intdmploreo fdcuseca
pnntre,uncio$i",pootechiorin frunteolor,sdseofledoi tot dintFo
Srnechei,
EXERSEAZA
CON4PUNERILE NOTA1OI 1 1 5
PENTRU

opta,pecareii pinsese intr-odimine1td ascunsiintr-un s(tnflcopeit debdtdii,


in timpcecolegiilot pstttcipou cu tot suletuilo arade geolagie. N-omWteo
spuneinsdodevdrul intregdacdn-on destdltuictel0 buninceput, cdelewlpe
coremo$nmofteI iubeocelmoi ntult p|l:'',,tiit tlireiotiantiilui,erounpnchindel
dintr-acincea,un Smecher fdrd seoxcr,it.tiaatas.n a paoteclliarin istorio
dorcdruio
Scolii, bdtfttnulnu-taftttase pela,A.irogastea
ntcia.lait l\4aidegrlbd
pentrundzb(ltiile
ilmu$tnJluia scte:r cta(ilidir- attnta:e,
ti satlile f fimdcqrir
glumd,cumfdceocuceiloltielevlla coretinea.
(Clre'oriConstanl n Crirta)

INTRODUCERE

'':----"

CUPRINS
115 LIMBAsr LTTERATURA
RoMANA

INCHEIERE

2. Redacteaza o compunerg de l5-25 derenduri, in caresdiliexprimi


opiniadespresemnificaFa Dtlu/ut
opereicitate,prin raportarela continuhll
textuluireprodus maijos.
in compunerea ta,trebuie:
- sAformuez o opiniedespre semnificatia
trtluiur;
- s6Ji sustiiopinieformuataprindouAargumente potrivite,
valorificand
textuldat;
- seaio sructuraadecvata ttpului
detexlSlcerjntei formulate;
- sarespecti
limitele despatiuindicate

Copquluiiizictoti,din ve{hi.Nucullui Odobocfindcde pe pofteode toco


adobdce$tilor,
nister(tzetiavuti,stdpdnitoidin totd-nfMprk pdttileacesteo.
Multevobe ciud1teumbldpe socoteala nuului, dor uno e moi cunoscutd
decatknte se spunecd un bunk ol tuniculuilui TooderOdobacde o*dzi
puftosejudecdti,tocmoipenttubucotadep1mdntce-osftpAnesc si oum, oJ
unulCdlib1ba,unzgorcitMred de bogotcorcnicinu Stiode rostulo&iilor
EXERSEAZA
COMPUNERII-E
PENTRU
NOTA10! II7

lui Ac6tdnufdceddta decdtsdseciondt nnscdmereuu mm$fr$isdle


mdnonce cAnd pLrtea,dk Ntti.
A$a,at od&oc,la utrnoumei,i s-almpfkftCd,dn uno-nafto,du lntdrtt
caMorul sdlefe unnrc,nual acesto, cqrepeatunci sdf @ cWrcdew m,
cxesafth wle,l0 pdde deolLlui
fuipre rdsdtitDot,peste nmfie, M
winiatlsegandefie cesegAndefie,sescoald,sedrJcetanrc,fiap.tcdbdrMtf,te
detnndi, nsmtlgeu rdddckiaJ totSjsesuiedeJkfge dreptln $efi(J.f..Jt
dedluluiS-ofrmiratelCddibdba, Dnnnez&$tie,ddruin minten_oahrt stui
treocdvreofutd cdocees fiteM deom.
Cwcul s-aptus,$rhddrularl1finsatdo.A$alenprgewbaOd&dcegilor
cd-sWddeuia:i. atuvdrcdcind wdepeTndetOdofuc, F nwteagul
Tipenwat-sdu,re Mitru
'i-n QMoc, @l maifindr $i celdn umd Mofrtor din
neffni lot,ii1ldege pentrucedewtfu lor asa.ltau pdndnoi dandziNtru

(EmilGarteanu,
r{/curndOtrtdc)
gr TTTERATURA
118 LrMBA RoMANA

3, Redacteazit o compuner, de I 5-25 de renduri,in caresi itixprimi


oplniadespresemnificalhAdLlul opereicitate,prin raportanela continutul
textuluireprodusmaijos.
ln compunerea ta,trebuie:
- saformulezi o opiniedespresemnificatia
dtlu/ur
- s6-1isustiiopinjaformulatbprin doudargumente potr.ivite,
valorificand
textuldat
- saai o strudurbadecvatitipuluidetextSicerinteiformulate;
- si respectjlimiteledespaliuindicate.

fiti BrumdrescueunMiat grozavdecjtit.Cite$te pen_pte. Sinucoaltii,o cafte


pelund,sau,incelmoihn caz,unopesdptdmdnd. ocarte(una!)
ftj cjte$te peord.
Oricetorf degrcosd! Edeojungdealtfet,sd-lauzivofuinddeprecdftilepecare
le-ocititcasd-lidaiseornacdaide-olacecuunadevdrqt momtonEtal lecturii.
- Tuoi citit cafteaaix?Gtozovdcofte!i$iiwdttd$e$teet neobosit Siotiui
entuziosmul k rccreotii.
Gto-zo-vd!&sfocecLtvAnAJt ln silabe,cuWfto u core
or desface o pieIs,icl
mustnsd.
- Care?
- Unau scootogalbend, devreodNd de$te... Cumnoibo-ispune? Ah,iini
scapdtitlul,dat e grczavd!...& ddJdoi 0m cittt-o... in orode geometie... azi
dimineotd.
- Cuuncdinepescoottd?
- Nu...Galbmd,dar fdft cAine... A, $tiulo cete gandesti. Aix ar cAinete e
alta...iniamintesc! Amcjtit-ok orodechimie. Bmdcafte$iosto!Maialesacolo
undese-ntdlnesc diadoiu oltidoi...Ute,domle,imiscapdtitlut,secdineozd el,
darpotsdli-o povestesc Staisdvui, ftzi sdteprdpddeSt. Mneitek rascAtevo
clij\eapoi,inveselitkcepesdpovesteoscd hohotkd:E cuIJnu,coredeocdnu
fiiu unde... ha,ho...cunu $tiucine...
ho,ha-..5i dst7careple1cdsedewtte nu
$tiu de cededlo aJcorco decot,ho...ha...sdveziincurcdturd ho.. ha..hq...Are
o$a,weotreidettegrosime. Cumi zke?Ah,l$ipomEtefti nemilos degetele,
itniine pelimbd... omcitit-oazi,h oma treia...
- A treia,md?Pdioum vkeoroo treio...
fti rdmonepe g1nduio dipd:
EXERSEAZA
coMPUNERILE
PENTRU
NoTA10! 119

- Ai dteptote!...
Le-omcfundat.. Stiioretot weotrei de$tegr8ime Da,
imiamintesc..Aiddinom dedimie ero tistd.M, imiscapdtidLl...dqrsd ti-o
povestesc..
Easode tristd!Cautdbotisto. dorlacrimile
aui luat-olo vole.Ecu
unu caredeacd...nu $tiuunde...
hiltL..
$t celdlolt
en u ol , ca"'ieinu $tiuce
aveauu dla...Ah,cecattetistd...A gdsitbotistaSicumq tetminotde Dovestit
cofteace1trbtd,N sufldnosul,elegiac.:
- Acumnumoiamcecit...
- ar-rc la biaiotecd.
- A$,dela biuioAcdleflm cititpe toote,seh ioreazdel.

Aegioc-ttist
(t\4ircea
Sdntimbreanu,
lh Miot cftit\
12O LIMBA9I LITERATURA
RoMANA

II. GENUTLIRIC

FtStER
TEoREI|C
DEFINITIE
Genullirk reune$e
opereleliterare
in careautoruli5iexprimd
reflectiile,
gisentimentele
ideile prinintermediul
euluiliric

TRASATURI:
. eul lirjc,ca tocea autorului se exprime prjnmdrcilexico-gramaticale
specificeverbe9ipronume lapersoana l9i a ll-asingularyiplural, prec{m
$i anumiteelemente ce sutiectivizeazAdiscuBulliric interjecfji,interogalii
retorice,
exclamatji etc..El poateapareain diversei@staze: indrigostitul,
crealorul,mntemplatorul etc.
. expresivitatea opereiesterezultatulfolosjrii
figurilor
destjlii a imaginilor
anistice;
. punduaga dobAndeste Sieavalente expresive;
. textulliricareostrucilrdspecifici:
estescrisinversuri, organizate deobicei
instrote,cepotfi formatedintr-un singur vers-monovers; doGve$urFdistih;
treiversuri- teriinasauterfet;patruversuri-catren; cinciveBuri-cvintetSase
versuri-sextinS etc.
. muzicalitatea esterezultatul
elementelor deprozodis rimi,ritrn,mAsurb.
NOTA EENE!
in func$edesentimentele
fansmise5idediscuEul
liric,existdmaimulle
speciiliterare
lirice: pastelul,
doina, idil4psalmul
etc.

AMINTESTE.TI!
deprozodie
Elementele sunt:
. Rima- reprezinti
potrMrea dinpunctdevedere
armonioase acustic
a
silabelor
delasfarsitul
unorversuri.
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA1OI I2',

a)rimaimperecheate-aabb
lr\ .i6- r-a-\+r--+{
u/ | t r rro trIUro yio F-o uuo
- LL^
L' ' t r' ro trruu rrtd@-dudu
d)monorima-aaaa
. Ritmul- reprezinti succesiunea Teguaraa uno.silabeaccentuateti
neaccentuate.
a) Ritrnultrohaic- dir cafeprimaesteaccentuatd,
alcituitdindoui silabe,
iara douaneaccentuatd.
b)Ritmuliambic- alc;tuitdindouasilabe,
drncaief,rinaesteneaccentuata,
tara douaaccentuata.
. Mbsura - repfezinta
numdrul silabel0r
d n:r-!. ,e.s

DESTN,
,r;itul viu wia' {G. Z
"Pnnvaqirn
Cosbuc,
Ntrio Zanif.el

,Vfemelrece.,realevire..."([/ihaj
Eminesc!.6ossri

,Cuceatagroasioblojind'copacii/
Cobof6joscerulcao pitlat5'.
([.4ar]n - Soret) ..
Sorescu

"OchiinegrimFau
trumo5ica $i doi
Poezioliticd)
122 LIT4BA
sI LITFRATURA
RoMANA

comparat esteapropiat
dealttermen
numitcomparantD4n interrnediul
Jnuiadverbcesemntfica
asernanarea
. lor(ca,precum,
cum)

Prsonificareaestefigurade stilprin ,imicade genunchi"


cerulin fl\tarin
li seatribuie SoresEJ,
careiucruri6fobjectelor Lumna dqtd)
insu$iriumane. .l

Alegona(ft.oll4gorie -,,desiasurare ,lntr-o gridindt/L6ngd-o tulpinE,i


. .a inchipuirii')
esteun procedeu lite, Zdriio fioarecao lumini./5-0 tai,
rar constand in exprimarea lnet jdei se stric6;ls-o las;mi-e.Jricd;
lad
abstGcte prir mtjloace vineaitulSimi-o ridic5." .,.
concfere;
altfel (lenachila Vacdrescu,intr4 .
sPUs, este0 arnpianetaloface pef- grddind)
miteun transfer din plafulabstract
/
prolundalintelesL]|iot plande
intr-un
suprafa{a,
figurativ
..
.:
Epitetul(g[ ep,fheton,,,cuvant
adbu-
gat) - figlradestil princareseatri-
buieinsusrrineobi$nuite unujobiect,
renonensauaclune.

fnterogaliaretgrkd llat..intercgotio, ,Undee$ti,copil6rje,/cu


pidurda
t?
- flgurd
,intrebare"l destilrcalizati
sub cu lot?"
formaunei/ unorintrebari (l\4ihai
Eminescu,O rimdl) .
de.lacare
nuseasteapt; unrdspuns, da[prinjn-
termediulcAreia/ c6ro|a
setransmit o
. jdee,o supozitie,
o atitudine.

tltDrhotaltllpe nle)- fgurddestilce .,Voda-iuri munte"


constinexaoerarca,prinamplifrcare
sau PASO HQSSO4I

diminuare,
a unei/unuitris;i.rri/obiect
E X E RS E A ZA
COI4P UNE R]PLE
E\ T RJNO T A1 O I 1 2 3

pntru van)
a enunlului
L ul.rBA5r LTTERATUM
RoMAA

I.UOIXVAREAApARrEltElqEI LA GEI{ULLIRIC

cerlnlepodbile
| . Redacbzlto cotr{xrterede | $.25 ran&ri in carseargunentzi
ci untext snrdiataparFEgsthi litic.
IncomRrnerea ta,tebub
- sdprezinti&ud f&AUnaENfiri litic,Wffiljlteh totul studiac
- si ilustrezi ql
celedouitr&eturi o(ellphdecvatedintext
- seredackzi unconlinutadecvatceriotei
formulate;
- sarespeclilimibdespaltuhdi:ati.

Planul redactirii compunerii

L htsoducerc
. Enuniarea gierului
trdsdturilor lint
ll. Cupril6
. incadrareate(t.lluidatingErtrjl
liric
. usfaeat&5turiloropereitiriceoJsevente sernnmcafve dintextuldat
. Tema tsdului
. Explicatia
tidului
. Relevarea ideilorprezente lntec umdrindfiecare strofdprinilusfiarea
si
cornentarea adecvatil
afigurilor & stjl* a irnaginilor
anistice
. Strucujraspecjftite)tufuilirc preciztrea g comentarea elementelor de
(rifn,rtmarn*ure)
veBlfica(ie
lll. ft|d|ejIe
. E)erimarea opinieipeGonale 6uprasemnificaliei toftJlui
. Concluii
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA1OI 125

Compunere
model
Textsuport E roliede toornndde NichitaStinesd

in opiniamea,grotb detoamtfr .,leun


text li , deoarecetr;idle Si ideileautorutur
sunttransmise in moddircct,,Expreiivitatea
textuluiesteaccentuatA deprezenla|tibajilul
ii a punctualiei expresive.
Textulliiia ;ip, de
asemeqea. o slrucfura
spec,fica.

CU

Emotiede toomnoae NtchttaStaaes(J es:e


o cre4ie liricd.deoare(ep-in .vo(ea,e-
-
liric. autorulist exDrra o!e-e =er:-e-:i
legatede condiliaefeqtera. ua_:.i
126 LIMBA9I LITERATURA
RoMANA

Varlanta 1.TextsuportDodnlddeMihaiEminescu
OperaliterardDonnpde MihaiEminescu esteun text liric,deoarece
prezintil
particularitdti
specifice:
exprimareadirecteastbrilorSiasentimentelor
expresivitatea accentuatd prinmijloaceartisticeinediteSistructurareain
versuri5istrofe.
Pedeo parte,texntlareaspectul uneiidilepastorale, incaretemaiubirii
se intersecteaza cu ceaa natrrii.\tlul doinlasugereazd aspiratiaeulujla
implinireaiubhii.Poezia reconstituie
ceremonialuleroticspecific eminescian.
fiecaretabloureprezenEnd o etapd:chemarea in mijloculnaturii,
in codru,
a9teptarea, joculgesturilor
intdlnirea, erotice,
somnul 9ivisulprincarecuplul
i rAin armonie cu universul.Eminescu alegeun peisaj silvestruSiacvatic,
deoarece,natura areosemnficztie filosoficd,
deentitatesustrasd efemerului,
(G@tge Gana, Melancolio luiEmkescu).
Pedealti parte,ideilepoetice suntsustinute de limbajulexpresiv. De
exemplu, interferenForn-naturA esteredatd deperconificarea:.
mdrulbdtutde
gAnd)i,cesugercaTa o atitudinemeditativdaacestuia,eldevenind tbinuitorul
poveitiide iubire.Lanivellexical, se remarcd prezenta unortermenidjn
limbajul uzual:tremurd, fkpt, obroz,carecreeiuA o atmosfera intimapentru
indrdgostii.lmaginileartistice
dominante suntcelevizuale, carealterneazdcu
celeauditive iiolfactive, pe
constiluindu-se alocuriinsinestezii:
c-uncenvsinguratece isvoare'. "ing6na_ne_vo
Caelemente deprozodie, seremarcd rimaincruci$atb,ritmultrohaicAi
m6sura versurilorde7-8silabe, caresustin
tonalitateatextului.
Prinaspectele prezentate,aceastioperiliterariaretoatenoteledefinitorii
aleunuitextliric.

Varianta 2. TextsuporU lacu,deMihaiEminescu


Inopinia mea, operaliterariLocr.ii
deMihai Eminescuaparlinegenuluiliric,
deoarece prezintd
toateparticularititile
specifice
acestuja:
exprimarea directi
a stdrilorFia sentimentelor,
expretivitatea prin
accentuati mijloace anistice
gisfudrarea inversurj
inedite Sistrofe.
lnprimulrend,poetul l9iexprimddirectsentimentele deadmjrdie fali de
frumusqea feerice cadrulperfect
a naturji, in carepoatevisalaiubireaideald.
Lacul,
apatindnd planuluireal,
devine astfelunmartoralreverielindrdgostitu
carei9iimagineazi int6lnjreacu iubitasaintr-undecorvegheat de/umlho
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 127

Udndei lune,pluindlnluntrea mica,in armonie cuintreaga naturA.


Faptul cA
e vorbadoardeo aspiratie catreimplinjrea iubiriiestesustinutde prezenta
verbelorla modulconjunctiv: sdsdrim,sdphnim,sdKap,foy)eoscd, sune.
Revenirea la realitatea ii provoaciunacutsentiment
solitard dedezamigire,
marcatSide prezenta punctelor desuspensie : Darnu wire..,precum si de
prezenla verbelorla persoanal:susoin srldr.
ln al doilearend,limbajulcapdteo vatoare)Oresivideosebitd orin
utilizareafigurilor
destil,intrecareseremarca personificarea
naturii:
/oa.il..
tresdind, kgonoSi deglosdeape,undJinnoN stme; edtetulcromatic: /acul
celalbostru, cercuiolbe,nufeigalbeni. Etecompun s4estiveimaginiartistice
vizuale9i auditive careemotrioneaze cititorul.De asernenea, mtzicalitatea
versurilor,datbde rimaincrucisatd imperfect (rimeai vefsuldoicu versul
patru),completatb deasonantd (repetarea vocaleiaccenuate a),demesura
deoptsilabe ii deritmultrohaic,sporescvaloarea ani$jc6a limbajului.
Inconcluzie, aceastboperlliterar6 aretoatenoteledefinitoriialeunuitext
liric.

Varianta 3. TextsupotlI lanrul nW de]lxiartBW


lnopinia mea, opera lite.arllzvorulnoptiidelcian Blaga
apartine genului
liric,deoarece prezintitoatepartjcularititlile specifice acestuia:
exprimarea
dirctila sterilor$ia sentimentelor, expresivitatra accentuatilprinmiiloace
artisticeinedite sistucturareainversuri.
in primul r6nd,poetulisimerturisette dirctser inenteldeadmiratie
fal6defrumusetea iubitei, vocativulfumooso eprifindsintetic Derfectiunea
fiintddragi. insusi titlulsugereaza, prinintermediul rnetaforei,
fascinatiaoecare
ochiinegri aiiubiteio exercitd asupra poetului,aflatin ipostaza
lndrAgosutului.
Dealtfel,cuvantul ochliconstituie uncw6nt{heiece aparede treiori,jar
intensitatea negrului lor,exprimatd printr-un superlativ
absolut (arade
negn),ampliflce misterul in careesteinvdluitiiubita9i extazul admiratival
indregostitului. l\4onologul liricadresat,susljnutprinformele pronominale la
persoana a lla ltl-, ta,tn) ,i la peEoana I ltrni,meoJ,contureaza ideeade
omagiu adus frumusetii fiinleidragi.
Inaldoilea rAnd, ideile poetice suntevidentiate printr-un
limbaje)@resiv,
in careseremarcimelalorcle I Evorutnopfii,morede-ntuneric, enumeratia:
rP.ste vdi,Sipeste munf,tl pestefesu4oximoronul, princaresecreeaziun
128 TTMBA
5I IITERATURA
RoMANT

contrastiffie ochiiotodenegij,lumhonN. Versurile nusuntorganizate in


strofe9i,de$iritnulgirimalip6esc, mLzicalitatea
estedatilde pauzelecreate
printopicd9ipunctjalie (ochiitdi,
dArrci,snt bwnJttahicurge rcopteol, ce
redauemolia indrfuostt'tului.
Inconcl|.zie,
aceastioperdliterard
aretoatenoteledefinitoiialeunuitext
liric

l. Rdactaze o compunre d^!5-25randuriin caresAargumentezi


cAtextd citatapanine genuluilitic,h com&rnerea
ta,trebrde:
- seprezinti
douitrdsaunab genjuituk,Wezj.tte intextulcjtat
- sdilusFezi
celedou6trisituricuexemple adecvate dintext:
- s6redactezi uncoflinutadeoatcerinteiformulate:
- sArespclilimitadespatuindica6.

Cusffi)-idindefunolitdti
s4 prezentot
an
$i l dstazdnopimdvom,
at
deWEn-otf vqit ktdo oard.

ContrazicdndMnd q.tminelnilmi$ia sfd6k


isdnd sd-misttkWW Ninnotui,
mam dussdvadcefui ourdsdtit
inparul vogfi gd detAnqdnoi[...l

Peumd-omdotdetqom$ihngi-tnstejol
enuatodNlwti detkafi -
cdni$te
fnnituildsote-n
dar
deNimdvoro,ptintrcNni-ntunecalj.

M-dmoplecat cukimoMth1d,
dor&nderosd-irup,nRjeunu$tiJ
dece$ium, dormi4 venitlngdnd
cdpqtru eipoharu-i
unsbiu
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA1O] 129

5im-omintorssprecosdmoiagole,
c4 tuoseoldkricitd-npoi,
m docdmAkih-mieraulo feldegoole,
i.l schimboveomin Met topora$i.
(N4agdalsanos,
Iopolut)
130 LIMBASI LITERATURA
RoMANA

ffi
EXERSEAZA 9I TU!
l. RedacteazA o compunere de 15-25randuriin caresdargumentzi
ci textufcjtatapaiine genuluilitic.Foloss'lerepereledintabl!
incompunerea ta,Uebuie:
- si prezjnti
douiFd*tJti alegenului liric,ptuenteintextulcitat;
- sdilustrezi
celedouatresituricuexemDle adecvatedintext
- seredactezi uncontinlrt
adecvat cerintei
formulate;
- sarespectilimitadespatiu
indicati.
poate-omvisotcevordu$iem uitot,
poote-idoorpentrucdiSiniis-oukflorot,
Poate-idoorvdntulcelimpede sund,
Oi pentrucdoumuscotostdnooptedk lurfr
oi stelepreomultepefold
VArcolociL
Mi-oupkumto otrovddegheatd,
Qi poatee dimkeatd.

Ckee$t,oi cee$ti,
depovesti,
Aburoi duhstrdveziu
pdtnns
Care-oi $iimimockimereu
TruWI$rsuflenimeu?

Pivesckoglkdd- ocelo$imi-ichiul
$ibuzelegrcqsetdioteca-nlemn.
EXERSEAZA
COMPUNERILE NOTA
PENTRU 10t 131

Pepavdzafnnfii vddbinecdnimmi
N-o scis,incdnu,niciunsemn.

Dorvotbele-mi mutmurd:sund-ne,-nceorca-ne)
1rfetu-i palryie1lbechemdi,
Ochiiimiordrotunjitipesteceqrcdne,
lnimo-$i
boteecouldezdi.

Cinee$ti,oi ceefii,
Aburoi duhcoborAt dk pove$ti,
Undd ptelinsdsdmdinvenine,
Steofulgerqtdin mine?
(Nicolae
Labi9,
Fior)
132 LIMBA9I LITERATURA
RoMANA

- .. : - . --

trSgturi

iNCHEIERE

2. Redacteazi o compunere de l5-25 renduriin careseargumentezi


ci textufcitat apa4ine genului liic.in compunerea ta, trebuie:
- s6prezinlidouAtr6sdturlalegenului liic, ptezente
in textulci|at;
- sbilusfezicele douitrasatuicuexemole adecvate dintext;
- s5redactezi uncontinutadecvat cerintei formulate;
- sarespecti limitadespatiuindicaG.

lzvorulU osemeni sJntsieu


Cutrcmurot substeleledevard
CucAte cerulmoifdrddevdnt
Cu-at(itlduntruilemelese-nfoard.

Nudkoford-izvon cEmdtdmdntd
Nicidinodancuinicidesus
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA
10! 1:'3

OLnnbrds-odeqins dn ga/d
lcwndeiii4mineo Ws.

Dh cei4 cesnt cercuimaioddnci


5imaidewftehoelepeape
54 dettafiati,tmineuni^or
Ceru-l moip6 upinde Sikury.
(loanAlexandru,
rzrrond)

3. Redacleaz6 o compunsede l5-25 a6dudin caaesdargumentzi


c5textulcitatapa4ineg'eflululllrtin compunereata,tebub:
- si prezinti
dou6tfasAturialegeruluilirc,prczente
iniextulcitat:
- seihstreziceledouS trdsdturi
cuexemple adecvatedintex0
- sAredacte:i unmntinutadecvat cerintei
formulate:
- sdrespeclilimitadespaliuindicatA.
134 UMBAsI LITERATURA
RoMANA

lJtneatmtd-i trecdtoo
re.
fur1 i settec$imol
Co$imiiledeunde
CeunsJfetlep(tnnde,
fteiefindne(!/ntmit
tuul mdliinfnit

Nunaipoetul,
Copdsdn@zboard
DesJptovolwlon
Trece
Wstenemdryiniretinwd :
g ndtlui,
Inrwnurite
Insfrntde
lunci
UdeWn cael
*fiavk chltdi.
(Mihal
Eminescu,
fr.drotpoead)
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 135

2. MOTIVAREA
APARTEI{ENTEI
LA SPECIAPASTEL

flstERTEORETTC

DEFtr{rTtE
Pastelul
esteo speciea genului
lirjcin careesteprezentatunpeisaj,
prin
intermediul
cdruia
sunttransmis
seftimentele euluiliricmntemolator
TRAsATURI:
. esteuntextcu caracter
descriptiv(descrje unpeisajdinnaturisaudin
interior);
. tabloul genereazi
descris emofii, genduri
. lanivelmorfologic 9itrdiriceluicareil contempla;
predominb grupulnominal, iarverbelecareaparconfera
dinamism cadruiui
Drezentat:
. expresivitatea
esteconferitidefigurile
destil9ideimaginile anistice.
CerlnFpolribile

l. Redacteae o compunere de I Gl 5 randuriin cares6arsumntzi


ceuntextstudh apa4inespecleipaste/, in compunerea ta,tre;uie:
- saprezinti
doudtrasdturi
ale posfelu/u/,
prezente
lntextulstudiat;
- sdilustrezi
celedoudfiasaturicuexemple adecvate dintext
- saredacteziuncontinut
adecvat cerinteiformulate:
- sbrespcli
limitadespatiuindicatd.
136 LIMBAsI LITERATURA
RoMANA

Planulredact5riicompunerii

l. Introducere
. Enunlarea pastelului
trbsbturilor
ll. CuDrins
. incadrarea textuluidatinsDecia Dastel
. llustrareatJaseturilor
operei lirice
cusecvente semnificative
dintextul
dat
. Tema lertului
. Relevarea prezente
ideilor intext,prinilustrarea
Ficomentarea
adectatba
figurilor
destilti a imaginilor
artistice
. Descrierea
lll. lncheiere- onclurie

Compuneremodel
Textsupon:/amodeVasileAlecsandri

INTRODUCERE Pdtelulestespecia genuluiliricin careeul


poetic
iti exprimb generate
sentimentele deun
tablou
dinnatura.Inopinra
mea,/omodeVasite
Alecsandri apa(ineacesteispecii,deoarece
prezinE panicularitAtib
sale.
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 137

1.Redacteazd o compunere de 15-25randuriincares6argumentezi


cetextulcitataparlinespecieipasteL
in mmpunerea ta,trebuie:
- sdprezinli p(ezente
douatresAti aleWstelului, intextulcitat:
- si ilustrezi
celedouAtrdsAturicuexemple adecvate
dintext:
- sAredactezi unconlinutadecvatcerintei
formulate:
- si respeqilimitadespaliuindicau.

*o de$teptat prisocadk poiand


gJbtutio$ticlopddeazun
ti snd tot Wrinsultunprejur
De-aiWne cdo hdtfrloliond

Eoninqtdmdevade-a rom...
De-orf sAsni nesigutla rdscruce,
C(,ciprennkdeniflwmurul l-auzi
Aserneniunuitainkcdldttz,

Techemd,telmbie$tte duce,
Fdrdsdvrei,ol fluilorporfrnn'.
pare-outio$dfl@rc,
Poiona
CeKhimbduro-heodeeloi,
138 t]r'rBAsr TTTERATURA
Ror4ANA

Dornu-io floore,cisuntmiidefloi,
Dincareiesscantui rdtdcitoore
Ceseoprkdin oer$idipor
Canistetemplein minioturd

Ceot setbauncultmisteios,
in miu-ocesta-otata
defrumos
Ldsotonumeporcddenatuft,
stauolbistupisubtstre$kele
lor
(Dimitrie
Anghel,
Aresu)
EXERSEAZA
COI4PUNERILE
PENTRU
NOTA10! 139

1. Redacteazd o compunere de I 5-25randuriin cares6argumentezi


ci texti citatapa4inespecieiposfel.FolosestereDeretedintabel!
lncompunerea ta,trebuie:
- saprezinti
doudtrdsbtui'alepostelului,
Wezenteintextulstudiat;
- seilustrezi
celedoub fiasdturi
cuexemple adecvatedintext;
- sAredacteziuncontinutadecvatcerlntei
formulate;
- sArespeqilimitadespaliuindicatb.

lnpmgulscdritor
rdmas-am $inu-mimoireunosc gtddino.
Enoaptq-onoapte viotb,deparc-arfrtreeJtlumina
Pin&hiiceimoidu$ideisui, pin inimaceomaibtojind,
E-odulce
noapteolungatd dintr-un
serai,devreocodond.

Unpasnukdrdznesc deteomdsdru rumpfomedlluimiii,


SefrAngeumbroaduio$otd pe-ole)i undetrondofii
S-opindph crengiiornalbotootdsimicsunelele-bdune
Potlaoi,nimoi denestifltotd
pe-untottdecatifeo
cuslne.
140 LIMBAsI LITERATURA
RoMANA

5iAdndsflbote-unvAnttuit e umbrorultot Si-ndulcelqmd


Seclotindcrengile,
iorumbroseclotjnd$iea,sef1md,
luminiSdednnnscdpqtd,peundeoiutits-fuote
Nu
'i-nmoioJno$ti
de-sfloi deumbfi saudacd-sfloi ddevdrote.

Mi-idot,o,noaptefermecotd,denu ttiucemi-idor..pe-opmqpe
parc-outrecutunpos,o pe ope
$ooptd,usorcazgomotul
neguipin depdftdi,oi cofrorul
DevAsle-ntdrziate-n
pM deoipi ce-sil1sdpeadAnui zborul.
B(ttdilor
(Dimitrie
Anghel,Farnecde nooptel

INTRODUCERE
EXERSEAZA
COI4PUNERILE
PENTRU
NOTA10! 141

2. Redacteaze o compunere de | 5-25rendurlin caresi argumentzi


cAtextulcitatapa4inespecieiposte/.
incompunerea ta,trebuie:
- sbprezinlidouitrdslturialepostelului,
prezente
intextulcitat:
- si ilustrezi
celedou6tr6s6turicuexemple adecvatedintext
- sAredactezj uncontinut
adecvat cerintei
formulatei
sa
- respecfi limitadespatiuindicati.

Cu-oskgurdsfo\ore-ncord1nd vdnjosu-i
umdr
( e-lstrang-
povetile
- Unuias urcdndu-si
Pletosul
deal,dk valesuicuviii cr1ng
Cosd-$irevaddtorocu satefdrdrumdr,
uI,I8A5I LITEMTURA
RoMANA
'I:I
Cu@selemkme$ ttnldeNsto''
cudnm.i ce-twegel@/n monfi
Ce-au
nbo,tt F renlefaW o@Itr,nd
DesdkidAng(rture
i plo/igbegitui

fnui.l mdewn &t hrKi{ &t z(rvwk,


Ca$iorginaisf/i,Itut,uir@e sd?e5r"
5imdedarulffiK ded@f c/e$iesc
Aprqiecdinoe4 cennui v(Nb

A vM ded@[A aM hwude dnnrt


@resr.oiceNsl $ imiMeg Utuilw
Cond Ninamugf-raltd,visfu ndnhrginirw
Elin
fmrc cog unminAMtdefum
ltcr,tPi|/,d,VWdede|
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRUNOTA10! I{i,

3, Redacteailo compunere de l5-25 randuriin cares6argumentezi


catexul cltatapafinespecieiposre/.
Incompunerea ta,trebuie:
- s6prezinti
douetrAsAd aleposteh.lui,Wezente intextulcitat
- sailustrezi
celedoudtlAsAturi cuexemple adecvatedintext
- si redadezi uncongnut adecvatcerintei
lormulate;
- sarespctilimitadesoatiuindicatb.

Nimicon-arec0pddureo moimultElomeces_atmgd
Unstflet@iube$tetaklfrunzi$elor
u wbrd drogt
5inicdbdnuWli ftMi
tine detumeo-ntreogd
sdtepiezi
Deatpe-ngustele yb
Ntece bollile u frunze
vetzi.
FMnoserflmtelece-ndldsprcceMifnnteotuisemeatd,
Frumos
eclmrylcese-ntindecog omaredeverdeotd,
Fwnoosd,
moreolini$titd
soua.)talozj rdzvrd\t,
hsdnimi@cupddureonLtpoatef asemuit.

Eonare-nsdnl eicasteledorsoareb cAndo izbeste


OWjeozo u lantosme, i cdntu-olocedewtbeSte,
taci zdrc$ti cdndelesedesfoc
Nlote-mfte$-aci,
Rilicdvoceo
oiceltunzdSiaomseKhinfudarice copoc(.)
Pddunckera iube$te snvo tomeloncolie,
TuceidiciWe ceruibqe vifindu-fjdutceo @ub,
$icoreomvenind k titenuseUicepe hdftot,
Curhile lnpkptlnd/ise,
ar doru-nsL|flet
atinat?
(Alexandru
Macedonski, pefurpa\
144 LrMBA9I LTTERATURA
RoMANA

3. COUENTAREA
SEMNIFICAFEI
TITLULUI
UNEIOPERE
LIRICE

FtttERIEOREnC

fidul uneiopereliterarcesleun elementsugstiv saureajmativcare


orienteazi lec!,iracititorului,
creendunorizont deasteDtrre
intocelelirice,tjtlulindeplinegte
maimulteroluri;
- anticipeazitema,motivele centrale Sistarea
dominantd aeuluiliric;
- facetsjmitere lao anumitispcie Depildb,
literarA. oscventicconline
coordonate spa$ale sauternporale anuMuntextdescriptiv pastelului
9ispecia
(Noapte devord); o anumitistructurd poeticiaftidpeai artapoetici(Cur,4t
t
lffrbil elc.
- poateaveasenspropiulDimkeatal sautg\rat(Mirune)l
- esteinstrAnsb relatiec! textul,srqinend mesajul
acestuia.
EXERSEAZA
COMPUNERITE
PENTRU
NOTA10! JT45

cerinti podlfL
Redacteaze o comptmere de t5-25 randuriin care sd prdmi
semniflcafhffiuluipodeicitateprinraporh.h fragm!tuldat
Incompunerea ta,trebuie
- sbilustrzi
relaga dintrer,iyr,
$ fragrnentulcitat
-sa evidenliezi doudmiiloace arfsticefin careeslesuslinutilileea
sugeratddetitlu;
- sAredactezi unconlinut adeo/at crintei
fomube
- sarespeqi limitadespatiuindicau.
planul redactlraicompuneril

l. hfrodjcer
. Indicarea
elernentelot carcompun ti ul
. Folosirea
titluluioJsenspmffiusaufigurat
ll, Cuprins
. Comentarea tifluluiin tunctiedestructurdg de procedeele
artistiroe
careleconlin (dacbesteca{l)
. Punerea titluluiinrelaljecutextulcaelement anttiDator
. Relevarea ideilorprezene intod g comentareaadeo/attaclDutjn
doue
liguride
stilgiimagini artistice
tll lndeiere
. Exprimarea oFnieipersonale asuprasemnifcatiei
todului
Cdddi4cerndrgdtitorc
N ontulodomit..

Plopii,
urbrc sditarc
Invdzduhul
nslintt
Visdtoti
caornoren
gru & veglElafereosttd,
5ipemonnurd zdrezi
Culdunbraloralfusttd.
146 LrMBASr LITERATUM
RoMANA

Iamo!...Iamo Vistd-mbncd
SttEinilesomnoroose,
Punevdldepnmoroocd
Peste pomi$i pestecose.
g@te-o lumecadk bosme
in lumkidefelinare -
Umplenoopteodefontasme
Nedintite i bizqre.
Dk ogeaguldecdhune
Facealbdcolonodd
$ipetrunchiuinegrepne
Capitelun dezdrydd,
lat pin crengile
cochete
Floi demamuft onkd,-
Oghidondd debuchete
Corettemurd-nlumind.
Reci podMbe-nmmui goole
Ploudfdrdsdle srfrrn,
ki, ndv depetole
Colo,toiu$ordefutui...
(George Top6rceanu,
florpte defurrd - fragment)
EXERSEAZA
CON4PUNERILE
PENTRU
NOTA1O 147

EXERSEAZA SI TU!
1. Redacteaz6 o compunere de 15-25 renduriin cares6 prezinf
semnificafiatitluluipoezieicitate prin raportare la fragmentuldat. in
compunerea ta, trebuie:
- sailustrezirelalia
dintre,t/usifragmentulcitat;
- si evidentiezidou; mijloace princareestesustinutA
artistice ideeasu_
geratddetitlu;
- sdredactezi uncontinutadecvat cerintei
formulate;
- si respectilimitadespatiuindicatA.
1.18 LrMBA9r LTTERATURA
RoMANA

Acelosilociubitumbre$tj
,-un coltde cerintregaryinzi,
Nucfolnk,stnja dinpovEti
Deosupra coseipdtinte\ti
AceleaSicrengiinlnzi...
Deveocuiftunteanu ti-o temi,
Tipleptcdndvinfuftunindval
O,de-oiputeosdmoirechemi
Lopoaloto Si-ocele vremi
Detr1ipatriarhol!
AcelSiragdemdndrevei
Decoi mi4ducaminte-abia
Asemeni unardrogiNrei
Ce-oulegdnotinmdngAiei
Copildno meo..'
(5t O.losif,,Y.rcur)

UCERE

:
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA1OI 149

2. Redacteazi o compunere de 15-25 renduaiin carese prezinli


tfuuluip@zieicitateprin raportarela fragmentJldat. In
semnificalla
compunerea ta,trebuie:
- sAilusfezjrelatia
dintrefrtluSifragmentulcjtat;
- s6evidentiezidouamijloace princareestesuslinutb
artistice ideeasu-
geratbdetitlu;
- saredactezi uncontinutadecvat cerintej
formulate;
- si respec'ti
limita
despatiu indicata.
150 LIMBA
Sr LrrEMruRARoMANi

Tresdindscdnteie
I@i
$iselegdndsb wre;
fu,Windul dinM)re,
Lasaleanul
sdnMfure
g asoJlt
delo rdcnre
Pit@aai.
Dinizworc$idhgade
AWsnldsonnotwg
Ihde soarcle
Nturtu
Pintrcnnwi a eiwfu,
Eok vduiVeine
Seozvdde.

CuoicAntd, mieiepresri-
Cine$tbsdleiscrtte?
Alepdsdtilorneamuti
Anpesc pitite-n
nmni
5iwtuer cu-otft& mtlE
in?lesti.
(MihaiEminesol,
fraDrdftr codru- lragment)
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 15I

3. Redacteazi o compunere de 15-25 randuriin caresi przifii


semnificaliatitltlui poeAeicitateprin raportarela flagmentulcitat in
compunerea ta,trebuie:
- si ilustrezi
relalia f,t/ugifragmentul
dintre citat;
- si evidentiezi doudmijloace artisticeprjncareestesustinute
ideea
sugeratidetitlu;
- seredadezi uncontrinut
adecvat cerintei
formulate;
- sArespeqilimitadespaliuindicati.

Zoi deziudserevosdpes/:e
vesela
noturd,
Prevestind
unsoarcdtlceu lumindsicdtdutd.
inurdndSiel pe-orizontul
aparc rutit,
depecdnw hvezit.
$tukd nro diminesii

pe cereosca
H se-nalfidetreisuliti mdndrd smrd
Siu ruzeviisdnndAnefroidepindvard,
Dedilei
$ivbrclebrebenei $itoporasi
CefizM ptinttunze- uscote i s-orqtddrdgdlosi.
Muncitotiipe-a
lotWe dreguneltele demuncd.
dtegglasjprinnrceogul
Pdsdrelele-$i desubluncd.
ln grddki,
incdmpi,pedeolui,ptk poiene
$iprinvii
Ad moviliburuiqoose,
scofindlunai cmusi.
1:'2 UMBA5I LITEMTUM RoMANA

ptu ceairuid.tnna
Coiizhlrdd ztiafi lap(tlune;
Mieiispintmi
F Colnie fuggrdndd-n tg{iw,
$ioAanddcqlild, brcmdhrn dinftrior,
Wte M&ei derur lhg-unlimBdeizwr.
(Vasile
Alecsandri,Dihhedfo)
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA1Ot 153

4. TTIOTIVAREA
APARTENEMEI LA
DESCRIEREA-TABLOU iN VE'RSURI

Grints posiblle
Redaddeo comflnrede 1(}-I 5 randuriin carcsaargumentdci
&x&l citatesteo descrble literarddetb tMou.
||1co|nounerea ta.trebuie
- sAprezintidou6tr&itui aledesciE'ti litenre,Ne:rcnte
intotul studhu
- sd ilustrzi
cele doud trisituricuexernple adecvate
dintext
- s5redactezi unconlinut adecvatcerintei formulate:
- sArespectilimitadespatiuindicat5.

Planul aagumentirll pentru descrierea-tablou in vercuri

l. Introducer
. Prezentarca
trbdtJrilordesrierii
literare
ll, CuprirF
. Apectele
descrise
. Sentimenteledeterminate deobiectulipeisajul
descris
. Planurile
tabloului
. PecpectivaDrivitorului
. lmadnile
artistice
foloGiteFifguriledestil
. Preponderenla grupului
nominal
lll, inhehr
. Concl|.uii

Pfilem ftfi delintd-nss -


intr4 glbq(ffi gentuarc
V&am Ceoltfx.l la orys,
&pafteq z i albostrc fus,
Unuio$d lnfite4 smre,
N Wd ldiinmire Nr
$icoo takdcdldt@re,
154 LII4BA
9I LITERATURA
ROMANA

Unnor muntelevecin
Pluteo-ntr-ocestimenssenin
5in-oveooripisdmoizboare!
5itot vdzduhul eroplk
Decdntece ciipitoore.

Piiile deformecbete
Mile-amintorscdtrepdmdnt-
lorspicelejucauin vdnt,
Co-nhorddup-unveselcont
CopilelecuAondeplete,
Cdndsoltdlorgullor vestmAft.
ln loneroufecioi$ifete,
5ieicdntouo doind-ncor.
Jucoviaf1-nochiilol
5i vdntullejucopin dete.
Mieialbifugeoucdtreizvor
$ gruurisui zburouin cete.
(George
Co$buc,
,Voopte
de vofi)

poetiil.
rugiAveste
in trblqu
obiedsauopersoanl
prininta
destilSialimaginilof
artistice,.
Iiterardrvo?ptede u!d.:,e:.:
se inc"dreazbin acest:'!lp..di
ilustreazd
EXERSEAZA
COT4PUNERILE
PENIRUNOTA10! 155
156 LIMEA
sI LITERATUM
RoMANA

EXERSEA?i9I TU!
L Redactede o (lmpunercde I 0-15 ranori ia areseargumntezi
ci te)(tdo'tatcsteo desc/E/e liErarddetiDtuAou.
incomDunerea ta febuie:
- se prezin$doudtrasdtuti aletusdiedlitemre,prezente
lntexfi.jlcitat
- si ilusfeziceledoudtrisdtudcuo(emple adecvate
dintext
- sdredactzi uncontinutadecvatcerinteiformulate;
- sdrespecli limttadespatuindicatd.

*o tuszMo ohddepehtineltdfi,
S-auduszileletui $in@e Wtgti,
ConviowE ohlttF unetulpdmdnt
*athd cntunusatede-olUinfrverifrnt
Ltrniv ernaieldd $i-ninilndpdtnndS
Pthtwi oddnci z(Wdodescr/re e osunde
frraideumflate alrg iutetwkd,
$iftWutiiF owngdsevddinM.
(VaileAlecsandri,
Sru4fr& tund)
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 157

2. Redactead o comFfiere(|e l5-2S reduri h careseargumen@i


cetexuf dtat esteo desobre litemrddetb tMqt.
in compunerea ti, trebuie:
- sdprezinlidoubfisdtufi alede5rliefi prezente
literare, intextulcitat
- sd ilustrezi
celedoudtftlsdturicuexemple adecvate
dintexg
- sAredactezi uncontinut adecvatcerintei formulate:
- s6respeclilimitadespatiu indicati.

Vdldebnnndorgintie
Mi-ainwd&tt gddno
frrdordekmw
Useu*t rdffiina.
[bstecrefietdedJrnbmvd
Nul sutiFpmttdduntul,
CuNdoabazdrenw
fremudpecnmpNnnrful.
SiaJmdelamiudtl@Dte
Vnevhftl frfi mild,
tk Petnful lJii nestre
gnlge-nzbr cftea $indild.
eWnWNgond
*-nd(iescnrcn,MtuAnii,
Hange-un puide6cd ie
irs peannpdno frntdni(.-)
(OctvianGoga,
fodn a)
15E LIMBA5I LITERATURA
RoMANA

3. Redactead o compunere de 15-25randuriin cares6argumentel


cdtextJfcitatesteo descrbreliterord
detb to^ou.
lncompunerea ta,trebuie:
- sAprezinti prezente
doubtrds'tutialedeKieiiliterore, intextulcitat
- sdilustrezceledouitrisdturicuexemple adecvatedintex!
- saredactezi unconlinut
adecvat cerinlei
formulate;
- sArespeqi limita despatriu
indlcatd.

Mufinurul apeitotmai
Moole s-astinsimprejur
seam$i-otmsourwr
glbbdrcidepescot.
Pdsdiseduclnlumkd.
Tumodefluierleqotd
Lene$cu- nurgseodopd.
pacedeplkd.
lnst"la,
Cdnteulsuie stingher
Pebnlefluide lqcer
Lkioldmuluicauntdi$:
fut ostrovdehumd,
Jogostrov devis
lntremine$isJfletul
meu
Cumpdna peW mereu
stelei
pe
M-aplec oglinda Mrdhotor,
CupoSiilumkii mifund g diwr.
(lonPillatSerr?pe
ape)
EXERSEAZA
COI4PUNERILE
PENTRU
NOTA10! 159

5. MOTWAREA
APARTENENTEI
LADESCRIEREA-PORTRET
TNVERSURI

Planul argumentirii pentru descrierea- portret in versuri

l. Introducere
. PrezentareatrisAturilor
descrierii
literare
. Includerea
textului
lncategoria detipportret
descrierii
ll. CuDril|s
. Apedele descrise
. sentimenteledeterminate depersonajul
descris
. Tipuldeportretprezentfizidmoral/mixt
. l\4odul
deexpunere
. lmaginile
artistice
folosite destil
$ifigurile
. Preponderenta grupului
nominal
lll, lnchehre
. Concluzii
16II LIMBAsI LTTEMTURA
RoMANA

Cerintepotribile
Redacteaza o compunerc de t 5-25reduri in careseargunentezi ci
texuf citat6te o descrblelitemrddetipwttrct.
IncomBrnerea ta,trebuie:
- sb prezinli
douafisdtun aledessieii litemre,prezente
intextulcitaq
- sdilustrezi
celedoudtr86turicuexemple adecvate
dintex!
- s6 redacteziunco{tlinutadecvatcerinleiformulate;
- sarespclilimitadespaliuindicatd.

CupdnXniniaJodii nici
$icalzideduio$b,
AieveNrc1 vddaicj
lcMMfraveibrnki
Ctnttwdo-miprunce

Iorce,torcea, fi.rsdupdfus,
Dinzori$ipAn(t-n searc
Cufrrrca-nbrfir,ar gAndldut
En fwnoag denews
Inpoftr-idelotaft...

Cdtalancio$adeAdrd,
%nind $ittund;
har swa dincandincdnd
Loomhtite vmnuigAM
t nW eivend.

b cAEoi privflrnloeo,
Cudormi-ad)cominte
Sfrala
cemda,ptudeo,
Aremuind-o-nmkteaftEo
tuminiciipre\sfute...
(SrO.to6if,
&r,,tr)
EXERSEAZA
COF1PUNERILE
PFNTRU
NOTA10! 161

dar 5iprezenga
repetigei
torcei
162 LIMBAsI LITERATURA
RoMANA

WW
EXERliEAzigr TU!
1. Redactead o compunere de t 5-25renduriin caresl argumentezi
cetextufcitatesteo descriere literorddetippoftret.
in compunerea ta,trebuie:
- sA prezinli
doue trdsl ti aledescieiilitemre,prezenteintextulcitat
- sdilustrezi
celedouAtrSsdturi cuexemDle adecvatedintext
- sAredadezi uncontinutadecvat cerintei
formulate;
- sarespec{ilimitadespatiuindicata.

Cdnd,trsnuftndu-Tijolea$isfalo,
UncAntpibeagintuftli$eudfreo,
$4n tmndofrcrenutk umbft moare,
$ soarer -i sdl dAngdisipirco,
Euplongafrnci,cdcitu-mirdsoiinzore,
A vrcminoostredrcaptdmucenitd,
C@ilblojin,cuminte preodevreme,
Sfelnicd,bdlaie ddscdIild.

Canrdlucireo ochilortdilimpezi,
Poveste ruj moijolnkpoveiitd,
fu ettidk leagdnsordcusfolo,
Pe8)zota nq trsnurat ispitd.
Cununa to dezile$ideislii
Auinpletit-oreleursitoorc,
Cofruntea ta nu-ifruntedezdrydd,
5imdndnu-iotctteo $tiutoarc.
(Octavian
Goga,
Ddscdrtd)
EXERSEAZA pENTRU
COI'4PUNERILE NOTAt0 153

,..:.:..':..'.,,r--,...,;,'--:..,; :..,-.....,..,.,,
.. ... -,,.,,,-,.
::

'i...''.''''...'...]'.'''''''].....'.'.':'
:::::i i ii: l i
.l- .1.,
__::
164 LIMBA9I LITERATURA
RoMANA

2. RedacteuA o compuerede !5-25 renduriln cae seargumentzi


cdto(t dtat esteo descrble literard
detb Wrtret.
h compunerea ta,tfebuie:
- sdprezinti
douatresdtuialedescrbii prezente
literare, intextulcitat
- sdilustrzi
celedoudt&eturicrlexemple adecvate
dintext
- si rdactetunconlinutadecvat cerinFiformulate;
- s6respecti
limitadespaliuind'tcat5.

Votfutte-ncet,
urmeozd inqlnte
Cu glasrJl
t(N,izlordenfuigaiere,
C(tci
wtbota-icoMnun demierc
$ifudegieieprcauminte.
g M il teqivesci1cd, n{/$cere
t'hni&olto,srmre inger{nte,
Conddfi ffiiAniWn prdanrhte
$iemtdmild,dmg6te,durcre

Tu,idolsoJtw$idlceomealurnind,
Rdmdi lnbrolulma!intotdeotna,
Cacinnnailieal melJ
srfetsefndlkd.

Vofue$te-ncet"pive$te-md
intnno,
Dedip.l t(lt vlavmeaedind,
Potf minni,catkeru1 n:riuna.
yortettencet)
(MihaiEminescu,
EXTRSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 165

3. Redacteaio compunere de 15-25renduriln caros6argumented


cl tqhrf citatesteo descfibrelitersrddetiDrcttd.
lncompunerea ta,trebuie:
- sbprezinli
doudtr&etutialedsiefi litemre, prezente
in textjlcitat
- sdilrJstrezi
celedqli tisituri cue(emple adecyate
dintex!
- sAredadezi uncontinutadecvat cerinteiformulate;
- sArespeciilimitadespatiuindicati-

ClWi ttu,nnmd,
Coomie
Depivighetoirdnite,
Ochiitdi
in carcs-oLt
infimdot
TMte
CetusepotlnttuWld
klumd
Ld rndto:
Diomant cetde-nddJd
Oglindazi6i
N&qd4itd decer
CoW deuscdt,
Lo(]iefio asd
CudoudErestre
LlrficeddsprevW
Aftae foloVrc moafte
Lold delinwiomtudoud.
165 uirBA sI LTTERATUM
RoMANA

A m nd,
minemAintu-ti inthtu
'prc
Wcel
Carcar tur te4Seoft'
5iSEoprqiindu-nd,
Apropie-nd linifiiceefii
AannSiatutdealna
(GrigoreVteru,
C/4adffi, n dnat)
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 167

B.coMpuNERr
nvAno
CA SUPORTTEXTENONTITERARE

TEIfiUtNONTITERAR
FrSrER TEORETTC
Textulnonliterar
estescrisdeunautor/emititor
carenuseimDlicd
afectiv
in celerelatate.

TnASATURI:
. Facereferire
launevenimenl obiect,fenomen dinrealitate;
. Scopultextuluiestedea informa, dea convinge (scoppersuasiv),
dea
comunica dateexacte, ideietc.;
. Termeniisuntfolositi cusenspropriu (denotativ);
. Lipsesc
figuriledestilgialteprocedee expresive;
. Apartermeni neologisme,
itiinlifici, termeni despecialitate;
. Esteredactat deobicei, lapersoana
a lll-a;
. in aceastbcategorie jntr6:reletele,
mersultrenurilor,
articolele
deziar,
instructiunile
defolosire pentruanumite aparateetc.

CerintA po6ibild
Redacteaze o compunere de 10-15.6ndurlin caresdargumentezi
ci
textulcitatestenonterar.in compunerea ta,trebuie:
- seprecizeziscopultextului
citau
- st ilustrezi
tehnicile
deredactarespecifice
cuexemple;
- sAredadezi unconlinut
adecvat cerintei
formulate;
- sArespectilimitadespatiuindicati.
T68 LIMBAsI LITERATURA
RoMANA

Ptande redacta.ecompunere

l. Intoducere
. Includereafragrnenului incategoriateltelornonliterare
ll. Cupril|s
. llustrarea
tfdseturilor
opereinonliterare cuexemple dintextuldat
. Prezentarea temeitextului
. Scrierea lapersoana a lll-adintr-operspectvdobieclvd
. AbsenF mercjlorafective Fisubiective
. Predominanta neologismelor 9iatermenilordesDecialitate
lll. lnchiere
. Concluzii

In ultimetemilstii,dsldta@oscrietdlii umaneo Ws rdolii rai(sociale


econunice ulbrmle)in sistemul npditjuiqeogrurc, dor$ilegdiriinte acestea
5i el$1$tde mdi.jui noEJrdcdruioi4 kfuentotewluw, deteminM
sdlmMi moimai soumaimki,ceeocea qsEruth fnotmediutmtrqic
Coumate,rnediile notumle,h odevdratul senso a dntjui,ru tunostd moi
restrdnre caoreol,ai4l h1&th prezent,dmrsJpmhtEle ocMetitedemafi
ghenncmtkmtdi,etojele alfinedinmntiiloattekoti kteion"lde$ettwilor,
Ndwile virgine eJobiale sdJ tentrerdte (taigaua),mediutabisololOceorului
Planetar ftnipd f cvtsideme
erc. regiuninofrJrole
inmrcomprenta umotfreste
reJf;m1sd.indlimb,inrcgiunile tempenteslMqre, mediteroneene tr@ical-
umede, h fu$iilelitorolemedunotumlo fonpnenk modifcnt de sxbtotea
umanAVegetalh Wttondofoihle)itd u diverseajiJi, s-ourcolizot
lszdti,
dela satlame Wd, s-ouimgrsorededeexuaqiidemkereui,cc[nfuJstfuili
nnteide de@nstruclje, s-al dezvdtat cdideconankntie etcCaumore,ii|
aceste rcgiunicoreHneK g cmcentrdrile celemoimaridepogjafje,o$qdn
ti Ktivwi *ffionice, tu apdnn ti s{/uanplilcottipuidemedii;ontwizateg
mtrwke.
(tlqrd degeqmft pentru c/arooxr{, Editura Humanih)
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 169

in opiniamea,fragmentul (ta:]
citatesteuntexl
nonliterar,
deoarece
ire scopinformaiv;
referire
la unelement real5iestescrs
ton8eut.u,fdrdimDlicare
afectivd.
17O UMBA9I LITERATUM
ROMANA

flERSEAzi gr TU!
l. RedacteaS o compunere de l(,.l5 r6nduriin cares6argumentezi
catxtulcitatestenonlteror.
in compunerea ta,trbuie:
- seprecizezi
scopultextului
citau
- sAilustrezi
tehnicile
deredactarespecificecuexemple;
- sAredadezi uncongnutadecvat cerinlei
formulate;
- si respeqi
limitadespatiu
indicau.

Civil^opocomctenstkd Grecieii4 ceade-odMojurndtateo mileniului al


LHt
-lea Waftdrumdedecivilbdlte miceniand,dW nnnelecjtodelei dela
Mkenedotre rdsponde$te k intregul bozinrdsditeqn alMdiiMeditenne. pe
la | 200l.Hrinsd,botd oceostd oie esteincercatd deo mddeconflide sj
migrati,la copdiJlcdtomcjtodelele mkeniene diwn ijwrcundd dinastiile
corelestwEau. Ceiolungali vorcplatbatdrmulvestkalMddEgee $io seie
de inslie,s.h nJmeledeionieni. Laincepnul I LHr.,lumeogreacd
mileniLlui
esteftfumitotdlnmicicmanitHcare,treptat, seconsoldeozd $iconsti1rie,
k
secdele W-WliHr., micistateindqendente pecqrelerumimcetdli
Acesfesfatesedeosebesc detootelomeleanterioore deugonbore, Wtru
cd,de$ieral dominate deo oifiuroliertuboinkd $ibogatd, oceastd domkolie
erolimitatddefuptulcXtolilocitoiicarc*dpAneou ptufint artuitdjntutninfM,
emuconsideroli cetdlmi$iovealdreptul ca,k odundile connne,sd-$ialeagd
conduc(ttotii
$isd pafticipe
lo htreogq viald
o cddlii Cetateogrcocda evoluat
dk o$qoreo bttifcntdoconducdtotului militan&venitcentrue@nomi$-Wtitt
Lm)itoiierou cetdfsli,strdki$isdoviPftereo politkdaevduatdelamonohie
spreMereaaistxmticd$iopoiun1democrotkd reprezentotd deadunoreo
wuuu
(ttonnl deinrie pttru clasao N.{J
EXERSEAZA
CONlPUNFRILE
PENTRU
NOTA10I 171

''''-''''.-''---'''''''....'''''''-''''''

'''-''''''''''''.'''-.'''''...

''''' ''''''''''''''''''''...t'.'''''''.
,, :-:i i-,I ::, .:i -: . . -''''''''''''''''''''''''''..'.'.'.''. . . . . . . . . . . . . . . 1

iuttl
'''''''''''''''''''''''.'.'..'.'].'..'.'
'''''''''''''' '''''''''.''''','.''.'''''--''''

',
' .'.'.

, , . . 1, : , , , , . r, , ,' i.'.,'.,'.,.t,....: l'' . ' - . . - - ' - - * - ' i: , , 11"11, ,

.' #r t
I72 LIMBA9I LITERATURA
RoMANA

2. Redactaa o compunere de lGl5 nduriin caresaargumentezi


c6txtll citatestenornel"r.in campunerea t4 trebuie:
- sAprecizezi scopultextului
citau
- sdilusfezitehnicilederedactare specifice
cuexemple;
- sdredactezi unconlinut
adecvat cerintei
formulate;
- sArespecli limitadespatiuindicatd.

Aparotul
d/s esfedestjnot
exdusiv
udbdiicasni(
i k ktetnrultrisei
. tu4i Wmi.l dk ptizdimediot
ceostteminAsd-lMositi
I atuncicdnd
ila.ndtdti.
. uflEoliWmtulk cozi An mreru funqUEEd@rcWrEdtor sa!dacd
^lu
d lost deteiuat In oceji;ecazuri,
adresofi-vd
unuic$tru de seNt'@
a&uizot
(veiligdk brocJm deseNicd.
. Nuintrcduceti WraWl,cauuldealimentare sat*ederulln oadfl) h
orkealtlichid
. I'luldsqicoblul deolin$tarelokdemono Wfrla
. Cauuldealimentorc nufiebJiesdseoflenichdatdk qprwieravsaui4
contodu piesde oleawmfrlui,opnopedeo sutsd
fretuk{i tu cdlduftsauE
ornfrtieasr1td.
. ln coztl lit carecobltlde dlimentqrc
saustecherule*e deteiotft,nl
tdizotiopord1l.
. Nuotkgqigeanulcopaeluiktixwl finctidjdtiisauim&iotdupdorceeo.
Tqrpemtum a@sario pMe findkotd.

(Sfatulprivbdsann'toWtn hffiuLfini e N0trilepentuo


nq'itrtefuft ffire lrottrn(xOW2OA0I
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 173

3. Redactead o compunere de t(}.l5 renduriin caresi argunentzi


ci textulcitate$terorrtero,:In compunrea ta,trebu'te:
- seprecizezi
scopultextuluicitat
- seilustrezi
tehnicile
deredactnre specificecuexemple;
- si redactezi
uncontinutadecvat cerintei
fomulate:
- sdrespeqilimitadespafiu indicati.

Poneiisuntanimole decunrylieextmordinore, dit ceincemaideshtdlnite


$iloncnCdndvinewfuodenufiifie, majoritoteoomqilorcredcdeior t&Ji
fi oituoce'$idietd g
cq coi.Avdnd iinvederc cdeifacNfte dinaceea$i
Wecie,
ratianm$nrlnuafpdrcaotdtdeerondtInsdestepffieidJnevcinrtnMote
fwtv diFriEW decai.Contitdteo dehnnd$idesrptimqlte necesarc
Wgtutui
estemrlt mdimicddecAtb coi.Unskgurtoin.otmuicolodufti-orEfteof
Wient muiNneiozii4treqgd. Deosemeneo *alo ,weicdulew(E?!,nuse
ododktotdeamd ti lo pitki
cdlLtti
Pqeiis-audezvdtat k zonegeogrofce undeandiliiledemdtu errufutte
dMe $ihmnoemMind,slabrutitivdSigrcudeMhdit footeoce$ea a)
dvn inryt asuw tolieilU corea avlnde Eit, ilnsdasffel a W creotm
organisnttuJst,Memt, careW pieptaj bio uicdrorlftenpedi.Ewl&iv,
ponddfigdo$idinziuadeui, orrowndeNrcwsm drumlwg $i anewios,
u mlte liptn Siwqinte.In c@cluzie dlulji ace$tio
se nafumescu hrmd
p$kd,dordec1litate br @rcalele sousJdinlentele llimq.ttare
seservesc
dnr
fr1cvwi Veciale. h qowddfile noo*reponeiru mdia.tWttedeconditfr
I74 LIMBA9I LITERATURA
RoMANA

onewioase demediu$isasM nai p4indeneryie pentruprccuroreo hranel


d*dt kokto$iitot.inplusospectul
lordrdgdatneijndeonndpe totisdli o?im
defecoredatdo gustate delicioosd.
Astblnue demimrecdmugicdluliojung
1bezi pot
$i suqidebolikflo,nototii (...).
(Nicolae Hasegan,
flutr$bponeirru,sursa:
httpt//vywwzooland.r
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA1OI 175

C. COMPUNERIIMAGINATIVE
1. Compunerea
descriptivi

FtttER
TEORETTC

1.Compunereadescriptivd
esteceaincaresuntprezenkte
trdsdturile
unui
ora9,
Peisaj, persoana.
interior,

AMINTE9TE-II!
Tin6ndcontdeobiectul descriedi,
aceasta
este:
a)descriere-tablou(prezintd
uncolldinnaturd)
b)descriere-ponret (inf6li$eazb
chipuri
umane cu trisdturifizicesi/sau
moraE,.
infuncliedestilulredactbrii,
exist6:
a)descriereliterard
sauar{sticd(subiectiv5);
b)descrieregtiintifici
sauobiectivd.
176 LIMBASI LITERATURA
ROMANA

A.DESCRIEREA-TABI.OU

Descriereaunui peisaj
cerinlSpoliibih
l. Alciruietteo compunere de8Gl50 decuvinte 00-15 renduri),
in
caresd prezintiunpel3ojmrete.oimpresimat.
lncompunerea ta,trebuie:
- sdpreinlidoudtrAsaxrialetablouluidescris;
- sdutilizezi
doudlmaginiartistice
diferite
indescrierea
ta;
- seaiuncon$nul adecvatcerintei;
- sarespectiljmiteie
despatiuindicate

Plan pentru redactareadescririi-tablou

1.Inboducere
. unscurtfragment narativ,caresdfacdreferjrela obiectuldescris
si sd
cagtige
atenliacititorului;
2. qrprins
. prezentarea
imaginii deansamblu pe'tsajului
a obiectului, etc.;
. surprinderea
planurilor/perspedivelorsurprinsein descriere;
. aspecte
semnificative privindformele, obiecuui/peisajului
culorile etc.;
. exprimarea
starilor generate
SitrSirilor detablou.
EXERSEAZA
COMPUNERILF
PENTRU
IIOTA10! 177

3. lncheiere
. iegjrea
dinstarea
contemplative.

CO PUNERE
f ODEI:OW desufle

Poate ceniciodatd natura num-fermecat atatderult, caatunci candam


tostin Defti,intr-oe,ycursie
cubunicul meu,marepercar amabr.
Pomi|icendgeanallei abiamijea,iar pleoaDele rneleincemusbaude
somn, m-amtrezitbrusc in mijloculuiunuimirajginugiamde-ivisorireatitate.
Sprerdsirt printretrestiileproaspet cresute,ceruleraaprins,iaraburiibatii
ficeausdparecAsoarele vaie$idintr-uncazan in clocotCerul,tulburatinc6
de umbrehnofiii,s-a limpzit brusccendroatade foc$i-af6cu aparitia.
Atunci abiaamauit freamatd vieliidinjurulmeu.peplaurii ceDluteau alaturi
de barcnnoastr6, pelicanii
ig cescau iocurile g cormoranii
alene,hr ligitele
fredonau un ce ec pedouavoci,sfdgiind ticereazorilor.CiWapescdrusi
indrdmeti zburau deasupra noastrA giparcisimleam in obrajiaerulbAUtde
aripjle
lorimaculate. pdrea
Stufarigul viu9i,dup6ceamdepltitsenzalia cAvrea
sAmeinghit6, amrealizatca,defaptnef&ealoc,ingaduindu-ne g penoisa
gustbm dinmiracolul acesteilumi.Doarnuferii pluteau nep&Atori, etabndu-ii
gr4ia$ puritatea fArA$iali.
Amrespirat ad6nc, ca9icuma$fi vrutsdp&trznudoarperetin6, ci in
toautfiinlameaimaginea acelorlocuri.

Descriereaunui o.a9 sau a unui oblectiv cultural

Cerifieposibild
2. Alcauietteo comBrne.e de8Gl 50 decuvinte(1Gl 5 rtudud),in
carseprcdn$uno/atcareS-aproduso imprsie putendc!.
Incompunerea ta,trebuie:
- sAprezinlidoudtrdsaurialeobiectiwluidescfit
- sAufllizezi
do$ imaginiartistice
diferite
in descrierea
ta;
- si aiunconlinutadecvatcerintei;
- sArespec'ii
limitele
despatiuirdicate,
178 LrMBASr LTTERATURA
RoMANi

CoII|PUNERE
MoDELUnotwmueu

Sespuneadesea cdora$elesuntobositoare, aglomerate, cde polipierde


invdltoarea lor,nuatdtlapropriu,c6tlafigurat.insao vizitalaBrasovtepoate
facesd-lischimbi perspctiva
saucelputinmiemi-aschimbat-o.
Dincolo deatmosfera ugoragitatispecificeunuioragturistic,amgdsitaici
locuricaremi-auumplutsufletul delini9te $ideincentare. poatecdesteun
cligeu sanumimBra$ovul ,oraguldesubTiimpa", darefectv,pintenul aceasta
stiincosstrdjuiegteintreagaurberisipnepecoline.Desus,orasul pareunlabirint
ciudatdincauza pietruite,
strazilor gotice
iarverfulcledirilor inteapAazurul,
de
parcaar vreaseconcureze jur
munliidin cu sentimentul cdm-amlntorsin
epocamedieval5, amvizitatcetevadintrecelemaiimportante obiective
ce
facmendria oragului:primagcoald rom6neascl din gcheii
Bragovului undes-a
infiinlat
0 tipografiecuo moard deh6rtie, Biserica
Neagrd din piata
Sfatuluicu
vestita ei 0196, Bastionul
Tesdtorilor cel
9i al postdvarilor,
constructii
unicein
tard,l\4-am plimbat apoipeStrada Sforiicareabiatrecedeunmetruldtimesi
amadmirat trdiniciazidurilor
deaparare alecetitiiBrasovului.
Podurile suntunaltelement minunat pentru viltatori,
darsioentru mine.ln
centrulistorlc, acesteafactrecerea delaprezent spretrecut,asemenea unor
caiinaripaticuputerimagice.
Obosit6, darincentatd, amdecislaplecare sbmdreintorc neapiratinacest
ora9-muzeu, incareintAlnireacuvoievoziiSiprinleseledinbasme estemereu
posibild.Unlocplindemagie Sideistorietotodata...

Descrierecu sfargit dat

CerinFpolribiH
3. Akeuiegte o compunere de 80-l50 de cuvinte (lO-15r6nduri),
in caresi descriiun risirit cares6seincheiecu uflndtoarea se(rrenti:
Cevootartde simplu,ot?tde notltrolst totusiplk demogiese petreceo
k
frecaredimineovocdo unde moreosdtutanestinghetizcetul...
MQmiintinspe
$ulutg, osoftqtd
de lrcflmdtul matinal.
OndJdzikcepuse!
in comounereata,trebuie:
- saprezinli
dou6caracteristicialeDeisalului
descris;
EXERSEAZA
co|\4PUNERILE
PENTRU
NoTA10I 179

- sbutilizezi
doubimagini
artistice
diferite peisajului;
in descrierea
- sAaiunconlinutadecvat
cerintei;
- sdrespeqilimitele
despatiuindicate.

COMpUNERE
MoDEktnetobitutunuirdsdtlt

Mdaflamdecateva zilelomoreiinpreund cupietertimeiSide-abhosteptam


sdmergemsdvedemrdsditulpeplajd.
A$adan omplecatdis-de-dimineofd, includapleoapelorere porcdru tkeau
contdedoinlonoostrd....Ajunsdocolo,omdevenit dintr-odotdvisdtoare,
Dtidnd
c1trektindereonesfo$do mdii, undefontosmele pareoucd pind contur
Mitos.tlsdmtal apei$ijoul voluilotparcdmd puftauin altelumi,iar cdteva
scoiicolomte,aruncatepemal, sejucat cupicioatdemele.ulor{Sot,mzele
olesoorclui$i-otJ locdinadAnuileinInecote,strdpungAnd
ldcLrt cenj. Reflexe
decuraheurdsdreou pretJtkdeni...Pinsdk joculdelumn, mingeodefoco
brolelepoleiteu auninvitdndu-ne
hceplttsd-$ielibereze sdpafticjpdm$inoito
bucutiodimketti.
Parcdemmsuwndotd deasupm tuturor.I vedeomcapin ce1ldpe Dan,
arniculmeu,cdutandcochilii$tpe Maria,fotogmfagruWlui,careisitestonow
pe
achtzfie cdS|apscdrusitucAqi. NisiWI fn comdtaseo imigAdibtn4ib,iar
brizolmiWtea cevaumo: soarcleoveosdpundstdp1nire kcet-kcetpeste
Ltrcagaetflare.
Cevoatot de simplu,atdt denatuml$itotusiplindemqgiesepdreceaitl
fecorcdimkeolda@loundemoreosdmorestkghetitdcerut... M-omintkspe
$ez@g, asoltotd
de freomdij motkol. Onud zikce&se!

4. AkAtuiegte o compunere de 80-150 de cuvinte(lO-15 rendurD,


in caresAdescriiun pelsajmontan,caresi inceapbcu secvental/) Jtecare
dimineMpriveommn defosckotie...
in compunerea ta,trebuie:
- se prezinti alepeisajului
doudcaracteristici descris;
- sAutilizezi
doui imaginj
anistice diferite peisajuluij
ln descrierea
- si ai uncontinutadecvat
cerintei;
- si respecli
limitele
despaguindicate.
18O LIMBA5I LITERATUM
RoMANA

COMPUNERE
flODEttlt m|Jr/e,
m regatdb

infecarctuninstdpiveammn de fuljcinotie ueanttalb,cesehtindeo frn


falocdboleinoostrc,oEtudoWnonndkcdntdtmre asJWBrcegilor
u paltotwl
l rntiimoies'Jd{,i, loralbsemdnau al niseWnki oinaturi,'nr
broziilSihnbrdmserdstninN, atrdgdndpfivileu sttdlmireolordeuistot.Dar
nimicnuerqmoifunos derlt s&tacdulnorflor ! Asernl'.tea
w@idontdede
abu eiseMeouomEtor,cdp Andbrmeciudate,.
PeWftie,schiotipdreaunittelitercii4mwre ce scrtzu m pwn d&ig't
Emii
Misterulloculiseaddnceon@ptea, cfudlwa poleiotfrJl.NiMotd stetele
nu mi s-aupdM nni 1rumwse m ownci!lntrcWlpeisoj e{r0nah.rurieSi
qtimisrn.Docdosa.ltulqtentslrnteoi
odleredv1ntuIjcetekdernno sddonssi
e Mgli.SmeniM fffr Emeco..porcd emmht\totEatfgat cn ntfietMimi
alecen-lul, cecdderuldrdkcetare,kcit dveqiWr6h cdcerulse unefipa)
pdmtuttriprint-oca$addsttducit@re.
Adonmsd sdtbzlo nocnJmd, pentrucd av@milnryia cd d{pdgejJc
gmnilde lumiNle, pdtvEfuidi4tr-wtdrdmdebdsln. Incet+.t@,
zgofffrde
sestkgeau, hr cabanele
siWCn dn vale,asenten, unorntsftnnfrlitr|/.i/ll.c
si
ornuwepewde,pdredJ domicesducercosacd kdlttrfle.
l,lutd pne uitoniciodatd
mdrqiaacelul regatdlb!
EXERSEAZT 9I TU!
l. AlcdtuieSle
o compumre de8Gt S0decuvint(l O-t5 randu[),in
cares5prezinliunu/,w$ desoarc.
incomDunerea ta,febuie:
- sdprezinli
doudtrdsdtul'i
aletablouluidescrit
- s6utilizezi
doubimaginiartistice
diferite
indescrierea
ta;
- saaiuncon$nut adecvat
cerintei;
- serespeqilimiteledespaliuindicate.
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
I{OTA10! IEl

2. Alcatuiegteo compunere(|e80-150(h crMB3e (1el5 r6ndudl,in


cares5-lideEcrii comeru,
refledoreo W\onolitw tole.ln compunera
ta,
trebu're:
- sAprezinlj
douacaracteristici
alecamefeitale;
- sdutilizezi
doudimagini
artistcediferite
ln descrierea
acesteia;
- sAaiuncontinut adecvat
cerintei;
- sArespeqilimitele
despatiuindicate.
182 LrMBA
9r LTTERATUM
RoMANA

3. Alciftiegteo compunre de 8{Fl50 de cwinte(l O-l 5 randuri),


in caresAdescdiun sactd de circ-Veiinteg@la alegere,cincidin
urm6toriitermeni: dresotdefut trog don, ocmbot, @d,margj,jonglefie.
aJryld,iluzi1nist.
in compunerea ta,trebuie:
- si przinli
doudelemente carelFaupEcutinmoddeosebit
- seutilizezi
douaimaginiartistic in prezentarea
diferite spectacolului;
- saaiunconlinut adecvatcerintei;
- si respecti
limitele
despaliuindkraE

b. DESCRIEREA-PORTRET

Plan pentru redactarea descrierii-po*ret

1. Infoducrea:imprejurerfle in careeste descrispersonajuypersoan


prezentat(e): timpulii sp4iulincareseafld;
2. Cuprirc:
. prezentarea persoaneig aocupaljeiac6teia;
. tisituri fizjce(vecta,staturd,
fizionomie,
vestimentage
etc.);
EXERSEAZA
COI.4PUNERILE
PENTRU
NOTAlOI 183

. statutul
social;
. trasiturimorale:calititi,defecte;
. conduita (prinraportare laaspectele
moraleprezentate);
! prezentarea persoanelor asupracbrora
lsimanifest;
influenta;
3. incheiere:
. senttmentete transmise prinintermediul
descrierii;
. conduza_

patrat6
ascutrt:, etc.

lata,tngusi:,
inaltaetc.

mici,delicatb
etc.
184 LIT4BA
sI LITERATURA
RoMANA

ATENTIE!
Integreaziacestereperein figud de stil Siimaginiartisticeoriginale
pentru a spori expresivitateadescrierii!De exemplu:ochiiei ca doud
m:rcelutedesmarald ...
Asociaz6elernenteale portretuluifiziccu o trdsdturdmorald!
Deexemplu: ochiieivioicetadauinteljoenti...

CerilteDosibile
I . Alcituiette o compunerede 8O-l 50 de cuvinte(l O-t 5 r6nduri),in
carcsAdescriunpietertdrog.
in compunerea ta,trebuie:
- sAprezinti douAcaracteristici
alepersoanei descrise;
- si utilizezi
doudimaginiartistice
diferite
in descrierea
acesteia;
- saai uncontinut adecvatcerintei:
- sdrespecti llmitele
desoatiuindicate.
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 185

Co PUNEnEODE|
: UnN'cEnmk
Dk dipl k carcl-om cunontt,mi4m dot seomocd von devenifutte
W@iat),codoiMi.ll WNiu fooftemultpentrucdftfr kteteqe, md fucesd
rfrd$imdhcutokozdlarpwd.
UndeWietene mdinvbiazd,doreulesryncdTudorimiestedoor.plmaibn
prietdTCutnpi amhcqtt g ii4teleg deceenu invidioase...k
ochituiolbafii
m bdta cercoscd s-1rgneapiedeoicefotd,doreu vM in eiun ornpuEmic
$iun nk ba| Pdruloutiucd rozdeAAndului s@rei Nne in eidqtd chig.l
luminos, ongelic
Esteo fre ot@insd $iWte tutinetotce-$ipnpk mkte.pmdicdjudode
petfmnontd,dar estphdngo*it SidefuboLbosd:rJt SilnotFiindlneledintre
Wrurk mde prcFmte ne uitdmlwwnd la Lnelemqiri $i@npetili.
AdordFtrcceileSirudiazddefeturecdndesteadmirot$iin cstrul atmtjei,
darc't@datdoretendinldsdexagerueSisdsedeamarc.
Celmoinalt imiplocEfrca so veseld. Oricotderdum-a$simp,el reu5efie
sd4nirmdrcdhJnodiwzilb. DeoW, i!,tprcajmolui otickese disttdzd$i
sesinrebhe.
l.,luo sdlncercniciodatd
sdJsdtinb$iii munnesc cdhni ell.:e
merdJold1Ji
$icd pwie$te Uieteniomea...

2, Akituietteo compunere de8(,-l 50 dec{vinte(t Gl5 r6du , in


rAreS desii o pe$endpecorco cw8ideiunmdeL
Incompunerea ta,trebuie:
- sdprezinli
doudcaraderisticialepersoaneidescrise;
- s6utjlizezi
doudimagniartisticediferite
indescrierea
acesteia;
- sAaiuncontinut adecvatcerintei;
- sArespclilimitele
despaliuindicate.
186 LIMBA9I LITERATURA
RoMANA

COMPUNERE
MODEk
atning@otcqlttuiei

imiomintesc i acumpimozi deelev,cAndom pd$it u inimagatasd-.mi


sarddk pieptpepoafto$ati.Amzdit-olangdungtupdecopiicepdreau lo
feldederutagi cai mine,dototitudneo eibldndd ne-alnalraht$ine-afdc t sd
avemkcrederc Incew onoudetopditaviolannstd
Pentrumke, doamno invdldtooreo fost$ivordmone unlngerWtectoral
copildieimele.
ltu wiWteouitaniciodatd ulooreaolbastrd aochilor sdicedddea onotdde
poveste privirii
coremdldceosdtresordefrecore dafi cAndmdldudosaumd
nastro.MAinile salefneaveou prtei nebdnuite,mAngaiereo lorputondalungo
onceumd detrMelesal deteontd. Eranicjpreainoltd,nicipteosundd,a)
trupul zvelt,degajdnd ootitudine
tinereoscd,
ammizatdu deganln i tddotd,
implitatea trkuteisale.
lubeoenormcopii!Sesimleaostadk energia peclre o tronsmiteo, dar$i
dinfdulincarcttiasH laudesqusd-icerte. Cdndgre$eau, nuidin tonul,dnr
lncrunto Mk sprdnceono dreaptd...
Emsemnul cdewdratd. inocelmwnent.
oickeintruk pdmdnt deruine,pentrucdsesimtea vinovotcdfrjbuasesmirul
ptiviiiotdtdeUdnde phd otunci.
Rektdlnind-o pestecalivoani,omdescopetitcdemnesd/iftlbotd. Amkteles
otuncicdfilfrx]seleo eimereuviesehrdnea dinfoptulcd-ivedeq pecwi din
jurcrescAnd, pinzdndaipi$iinvqAnd sdzboorespre altezdi...Dngoieomeo
penttueoocre$ut$imoimult

EXERSEMA 9I TU!
1. AkitubtGo compunere de8O-l50decuvinte fl O-15renduri),
in
.areg desciicdntdrelul
pte9rotln @mpunerea ta,trebuie:
- sAprezinli
dou6caracteristici
alecantdretului
descris;
- sAutilizezi
douSimagini
artistice
diferite
indescrierea
acestlia;
- seaiuncontinutadecvat
cerinlei;
- sArespecti
limitele
despatiuindicate.
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! t87

2. Alcitriegteo compunere de8Gl 50 decwiflte(1Gl5 dnduri),ln


@Jeshdesg.fiunanimoldlag.ln compunerea ta,trebuie:
- sA prezinli
doudcaraderistici
aleanimalului
descris;
- si utilizezi
doudimagini
artistice
diferite
indescrierea
acestuia;
- saaiunconlinut adecvat
cerintei;
- sarespecli limitele
despatiuindicate

3. Alcatulegt o compunrede8Gl50 decuvinte(l (,-l5.randuri),in


r e se4idessiiAniulb)nico.in crmpunerea ta,tebuie
- sAprezing doudcaraderistici
alepersoaneidescrise;
- si utilizezi
dou6imagini
artistice
diferite
indescrierea
acestuia:
- saaiuncontinut adecvat
cerinlei;
- si respecti
limitele
despaliuindicate.
188 LIMBAsI LTTERATURA
RoMANi

2, OOMPU'{EREA
I{ARATIVA

FttrERIEORET|C

Cornpunrea
narafvi arelabazA naratiunea,
moddeexDunere ceconstii
lns{ccsiunea
unorintemddri,
fxatelntr-unanumit
timpSispatju.

IRA9[ruRT
. int6mpldrilesunt legatecauzalSi urmdrescmomentele subiec0Jlui:
expozitiunea, infigo, degf4urareaacliunii, punctul culminantsi
deznodemSntul;
. Prezenlareperelor sp4io-temporale;
. Relatareaesteficutildeunnaraiorlapersoana lsaua lll-a;
. Elernentul
declan$ator alevenimentlorsteconflicul;
. PersonajelesuntcelecarepanicipAlaaqiune;
. Nar4iunea se poate impleticu
dialogul,
descriereasaumonologul interior;
. Textultrebuie
s5rispunde h intreHritecine?ce?cend? unde?dece?.
EXERSEAZA
CoMPUNERILE
PENTRU
NoTA10! 189

TIPURIDECOTIPUNERI NARANVE
I. Dupecomtuclie:
a)dupeunplanpropus deprofesoc
b)cuuninceDut i unlinaldat
c)dupeuntablou/ ilustratje etc.
2. Dupdscop$im{lloacele deiealLar:
a) literarb
- vizeaza emolionarea,sensibilizarea
cjtitorului,
scopuleste
anisflc;
b)nonliterard- vizea5inlormarea/educarea cititorului.
3.In tunqiedeprspectiva 6uprafaptlorg desflul derdactare:
a)subiectivi - esteredactatilapersoana personaj
l,naratorulfiind sau
martoralint6mDl6rii;
b) obiedive - esterealizaula persoana
a lll-adeunnarator detasa!
omniscient

CrinlepGibile
I. Alcdtuhqte o oompunere (F 8G15O(|e cuvintefl0-15 randu.i),
in caresd povestetlio drumelieat EipeFt (rcd6 sar imadnarS).in
compunerca ta,trebule:
- saprezinli giloculacesteia;
scoFldrumeliei
- si respecli
succesiunea
evenimentelo{l
- si aiuncontinut
adecvat
cerintei;
- sdrespecli
limjtele
despatiuindicate.

Plan de redactale pentru conpunerea narativi

Introducere:
. stabilirea
reperelor g introducerea
despalio-temporale protagonistului-
dacAlncepicuexpozitiunea;
. prezentareaunuifaptcaredeclangeazi
acliunea- dac6alegiintrigaca
pnmrTpmenu
Cupdns:
. derulareaeveninEnteld
dupao schemd
logic5,lineard:
190 LrMBA
9r LTTERATURA
RoMANA

. fixarea
reperelor
detimp9ispaliu;
. introducerea
altorpersonajej
. creareaunormomente desuspans
. introducerea
unorscurtepasaje
descriptive (optionald)
saudialogale
lncheiere:
. Rezolvarea
conf
lictului.

ATENTIE!
Pentruo compunere narativd
reutitd, creeazd momente desuspans prin:
- Interogatii
retorice:
oareceseauzea indep6rtare?;cefebuiasi facd?;
- semne depunctuatie punctele
curolstilistict desuspensie(GAndurilelui
zburaradeparte,.,),
semnul (Asta
exclamdrii era!)etc.
- elementenonverbale:
Zambetul luifortattr6daci cevanueralnordine;
- redareaunorganduri,
impresii,
sentimente Aceaintemphre l-afbcutsa
cadipe genduri.

CotfPUNERE
MoDEU
Drunelie
u Ffipefl

Emozlltumoasd depfmdvord. Mdaflamiwrcundcucolegii$iudoomno


ditigintdlamurtte, pentru
lo Bu$teni, a ulegeplantepen\uierbat.
Plinideenirziosm, ompomitk drumelie pepotecindJmblote,plinedeunaer
mbtetios. Tmseuldec1Evlorco lostoaventuft k tMtdregula!Nufdusefim
moimuftdecAtevo sutedemeti,cAndunuldintrecolegi,Dan,alu1t-okakte
Wundnd cd vreqsd ne focd o sutpizd..
botonkd. Doamna diigintdl-o ldsot
sdsekdepdftegmoialescdil $ttabdiotdes&rcdtE i cunoscdtot 0l ocelor
I@uriAmmoilnaintat pulk $ine-omopit sdJo$teptdm, dar...
nimicOorcce
seintdmdose? Am incepttsd-lcdutdm binoclul, sdJstigdm,opoine-om
impdtitk maimulte grupun $iamWmitpeumelelui
Dnd cevatiw lt4aio,ne-odgmqt5ine4 atrtot$Wa luiDoncdzutd lo
intnrcomeiWei Amhtratu kimacotunWice.Eroktujeficiotlanteme ru
a/eon.cudefuneleopmse, 0mtrcepnsdlrnktdm$t#l sttig(rnIndqdrtdrc,
s4 Nat dedItd o tre c1recetu qj,ttorAn lwt-o lalugd$ice@dqj?Don
ctuuseiint-w rdustMercn sdhsd,doremlnaftotdeMfrdJlpw gmJ.
$iircerca
L-onajlna|iorodofiqjmspemd,cdegul nffiu ne4 htinsvidoios tnpJt...o
micddLwrcd nwtitdnM{hMlwninoS carecrege k pegeig egefuorcmt.
EXERSEAZA
COI4PUNERILE
PENTRU
NOTA10! 191

DJpdceamW la lumkd,iatfun $i-osdinbathokele,


ne-omcntjnuot
drumelio,
bucurosi
cdtotulseterminase
cubine..

2.AkAtuEgte o compuner de80-150decuvinte (lo-t 5 renduri),


in
caresApovestesti (real6
o frtAmplare porninddelatextul
saulmaginarl),
Unzgdnotciudat m-ofdsnsdtesor..ln@npunerea ta,trebuie:
- sAprezinli
doua coordonate
spafio-temporale;
- sdrespecti
succesiunea evenimentelor;
- seaiunconlinut adecvat
cerintei;
- sArespe4i
limitele despatiu
indicaie.

COiIPUNERE
ilODEL:O lhta,rwrore
cirffi

lh zgsltotciufum4 W fi tresorCircsdf gdsnlnj msJsrjrct? Arnptivit


@fte deF gmndi, ryi oninchisdti, ca$ia1mdf,tam4t frpJtutofim...
ln fasameose ivise o Btitdtimidd,cupdrutcddiajtot$io piire jucdu$d,core
mi-oWtit grdbtd:
- Ent ttonn $iamnevciedeajtnorutttu! HoljideW auWs idpdnie pe
oro$!ToSt loatibriiwntk pericol.
Cine? Cum?O avalon$d dektrcMn md ndpddise. Armimi-amomlntjtlEra
persalajuldk cofteomed Dor&trneruposbil?...
N-ammoio$teptatrdspmsul, pentrucdmi-ffn dqtseomocde cevogruv.
Amluot4 demAndpeMomo$iomtrcandincolo. peceilaltic@ii
l-om a]///oscut
om
$i Ws la caleun plon:fecarcdntrenoisdWrndcefteo poezie, un cnntec
o ghicitoare, o poveste mre sd-iimpresicnae &nd la losimipe holi de timp.
Ast@l,or incepe sdddngd,idropoi4r dEdvo$ior dispdreo psttru todeound...
CAndom deschis, ochi,cofteolini olunecasedepe Wunchi.Depe cqeftd,
MomonnizAmbeo, ixr ceila\icopilmifdceruu mAno,Eictli aldarndepdintji
lot AiJnciaminlelescddonulnosi.ru ratsise...

3. Alc6ftiegto compunerede 80 -t 50 de cuvinte(l O-l 5 rendurl),


in caresepovestestiolntAmplare(reali sauimaginar6), av6ndurmatorul
frnah Nuns acosd,le poveii pdinlilor htAmdareo,omuzAndu-se copios
iflprcund.ln compunqeata, febuie:
- sAprezin$douacoordonatespafio-temporale;
192 LIMEA9I LITERATURA
ROMANA

- sArespecti
succesiunea
evenimentelon
- si aiunconlinut
adecvat
cerinlei;
- sd respecli
limitele
despatiuindicate.

flODE|.:pesait.tt sfiVbe
COiIPUNERE

Dsd cineva iat f V.tslui/ @(cde w dktisih vMlld tMl4r f (an


niitutd. fu chiotl-arfhat resfepiju. l:lr6r.insd
deUidqi dotik e}6'r$oti
loAnkifiii& jeni recnffWer\ifutdvrncoftecorefi-iidmeafid ktere t.
Aq segfudd diMa vacmlei ru ew wt@ptAhr a$odenetrerosirnL
Dordacds4r dt&elo pe{uit?k sifttan!
ig pregdti
ftEntwwa, ie$iln grddi4d sdspe dJpdftffe, tudg niTte vitke
dkWn $ opomispre ioztidetdngd pddurc. AjunsrcdOfxdtacticls momealo
h cArfig ge*Jni1ralice h4dte tu lohnjLlll sdu,oruncd ftul deryfteSie
Wse pe otteptat-
Pltnd$dtea nemiwd F lucMWi kcrem$iteWrct g ea.
I'lusesimtea nicioadbrenicinfr devAftnu-izbicffiMio\lui btoboanete de
sdMre tu pe[tunte,W r J nnai dincqzosmreluidogotitoti cj$ideotttto
il4cordorek a$tqtots pim.tuire$te.Ctutd dedotd,pltnos tdsd lafind.Atex
tmsefn"l$ ...stJtpnzd!
Ce/oosemdndw qthmok cAtfig.
at o brcas.jtel/,oosd
Aprwiindgltidddusqna cdnuemdeceto colse|vd goatddepefiemotinot
cdrei11lgde;i de neile demd o ftceausdpardo omJzantdbtoscutd
testcfsd, O deqinsedincddig, cosdo arunce la aniau deseuti gfudifuu-se
cdn-otf rdusdYnblepl&udl ai utjlt^i.
Ghinioniif umdnfud sero Si,la k tmrceeAls(ru aveapestenicicAt
penttuo @1seM.Ajmsocosd, le poveiipdhtilorfrnthnplareo,oxuzAndu-se
cqpi06 iimprewfr

gr ru!
ExERsEAzi
l. Alcdtuietteo compunerede8Gl 50 deatvinte(l Gl S r6ndud),
in
carcseWerinlio lnnmdarepdrcandh dmpulunetw,te ln cornpunerea
ta,tbuie:
- si prezinli
contextul
incarea avutlocint6mplarea;
celpL4in
- sdintegrezi douepersonaje;
- sAaiunconlinut adecvat
cerintei;
- sdrespecli
limitele
despatiu
indicate.
EXERSEAZi
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 193

2. Alcdtuiefteo compunere de 8G150 d orvhle (1G15 rAndrri),


ln cffe si povesteslio htamphrrcah sauinraginara despretn cdi're
sailotor.Incompunerea ta,roluier
- sdprezjnli
contextulin carea avutlolnt6mplarea;
- s6-liexprimiopinia
despre aceaintempbre;
- saaiuncofiinutadecvat cerintei;
- si respecti
limitehdespaliuindicate.
194 LrMBA9r TTTERATURA
RoMANA

3. Alcituhtteo compunere de 80-150de cuvinte (tGl5 randuri),


in caresepovestegd o intwarc dinddeinvdfdmi?te ln compunera
ta,
trebuie:
- sAprezin$contextul incarea avutlocintamplarea;
- sA-Iiexprimiopinia
despre intdmplarea prezentatit;
- seaiunconlinut adecvat cerjntei;
- si respeculimitele
despaliuindicate.
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 195

3, TEXTULDIALOGAT

TextuldialogEtasiguracomunicarea
a cel putindoudpersoane
prin
intermediul
replicilor.

TI|ASATURI:
. modul deexpunere utilizat
estedialogul;
. seprecizeaz persoanelepanicipante ladialog;
. estemarcat grafic
deliniadedialog $ideverbele spuneriisaudicendi:a
spune,aintreba,aSopti,a rbsDunde etc.
. lanivelmorfologic,
aparsubstantive incazulvocativ$iverbelaimperativ;
. suntprecizatepersoanele participanteladialog;
. creeazaimpresiadeoralitate ( impresia deviugraia unuitextscris)prin
interjecfii,
exclam4ii,interogatii
etc.
. impune o intonatie
specificiprinsemnele depunctuatiefolosite.

Grinle posibile:
Redacteaze untxt de 80-150de qrvinte(8-lO replici),ln caresA-
li imagineddisculiacu u/l scritofdespre
operele
sale.lncompunerea ta,
febuie:
- sdprezing
contextulincarea avutlocconversatia;
- sA-fexprimiopiniadespre
temadiscutiei;
- sAaiunconlinutadecvatcerintei;
- sdrespecli
limitele
despatiuindicate.
govidMdb"turcdv-omkfilnit,k sfdtsit!
- Bundziua,domnule
- Bundzin, miu@ 5ieude-obia otteptamsdojmgtoWola vMird,
pentrucdamauzitcdsuntetifiWi Wsionoljdelecturd.
A$oeste?
- fu, ovsn chiorun cercde lecturd,
la carepafticipnm
u nertlbdare
sdftdmfunl,pentrucdcih'A.l
neojutdsdofldm ultelucruiintercsonte.
De
ctudamcitit'Pqo Tanda'sctisddedumnesvoostrd, pun
voiunsdvd cdteva
intrebdi.
- Do,iosdauzim!
SLntlmrteuios.
196 LIMBA
sr LTTEMTUM
RoNiANA

- CrcdelicdoqftneoorpLteofrplosotd g inzlelenmstreintr-unorvt de
exemplu?
- SigufPqtru cdenomvMtsdordtcdoxnnitetrdsdfl.h decancterate
oamenilorrdmdnoceleo$ik ciudotreceiitimwlui.Des@rdu..
- Stiucevrelisdspuneli!
Lenea,dori comcterul kfluentMd @menlot. un
modelhn estemotivont, dor$iinve&
- Vqicd$ni? Foafte Maioig oltektrcbdi?
bke,mid"tecjtitot!
- Da,cdreestepeRMaM $eferdtdk celecreate &iatdedvs.?
- g vedffi1...
credcdPe\idodinMnoMl,ihro".0 snottt?
-M!
- Arrnci,cfrffemnorulg veiintelege
dece!

DGRSEAZA9I TU!
l. Rdacteaz6 ufl toc de 80-150de cuvime(&10 replici),in care
sFfi irqtnezi drscr4lou unleuitorolofteiNande,F mrcl-aifintdntt
ktr-o
cdldtotuinogkord.itcompmerea ta,trebuie:
- seprezintimntef0Jlin carea avutloccorwersatia;
- sa{l exprimiopiniadespretemadiscutiej;
- sAaiuncon$nut adecvat cerintei;
- si respecli
limiteiedespaljuindicate.
EXERSEAZA
COMPUNERIIE
PENTRU
NOIA10! 197

2. Redacleadunte)dde8Gl 50 decwinte(8-10replici),in cares+.


li imaginezi cuunpietenpecarevreifi-l @Ningi
drscrlFb sd citeascd
o cofte
dmgdpb.ln compunerea ta,tebuie:
- sAprezing
contextulincareaavutlocconversaga;
- si-1i
exprimiopinia
despre temadiscutiei;
- saaiunconlinutadecvatcerinlei;
- sArespeqilimitele
despagu indicate.

3. Redacteazd un text de 80-150(|e dvinte (8-tO reptki),in cae


s*.li imaglneidh$b u unpidq, cdruio fr Nvesteiiarms-odeidsurot
o
cofwilie q9rttudla coreaiportkipt.ln csnpunerea ta,febuie:
- sAprezingcontextulincarea avutlocconversalia;
- st-gexprimi opinia
despre iemadisculiei;
- Si aiuncontinutadeoatcerintei;
- sArespeclilimitele
despaliuindicate.
198 LIMBAsI LITERATURA
RoMANA

D. COMPUNERI
REFLEXIVE

flSIERTEORETIC

Compunerea reflexiviesteceain caresuntexprimate gEnduri,emolii,


trdiri,generatede un anumiteveniment vizionarea
unuifilmsauconcert,
participarea in diveBeproiecte,
la un concurtimplicarea citireauneiceni,
vizitareaunuimuzeu.
Eaconst ln notareacat mainuantatd a sentimentelor
tr6ite,folo6ind
mijloacelingvisticeadecvatecontextului:
interjecgi,
exclamalii,interogatii,
elemente nonverbaleetc.

1.E(PRIIAREA
SENNE TETOR
CUOCAZIA
UNUIEVENIflEM
PERSONAL
SOCIAT
SAUCUITURAI

Grinle posibile
1. Redacteazl o compunere de tG15 randudin caresi-fl exprimi
senttrntele
u ocazio urwiconal6lo careaiDottkiDat,
ln compunerea ta,trebuie:
- sAprzinli
contextul panicipirii
laacelconcurs
;
- sAprezing
doudaspecte carete-auimpresionac
- sAredacteziunconlinutadecvat cerintei
lormulate;
- s6respecli
limitadespatiu indicatA.
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA1OI 199

plan dc redactare

Introducere:
. preczarea evenimentului lacareteveireferiin
compunere;
. prezentareareperelor qi
detimp spatiu incarearelocacesia;
Cuprins:
. evidentiereaaspectelorcarete-auimpresionatin modpozitjvsaunegativ;
. redarea emoliilortrdite9imotivarea acestoracu ajutorulunormijloace
lingvistice
adecvate:interjectii,
exclamatiiretodce,interogalii
retorjce,
elemente nonverbaleetc.
. prezentarea participanti
9icelorlalli laeveniment
lnchelere
. tormularea unorconcluzii.

COIPUNENE
MODET

Demna prcEsoordde geografene4 onuntatlo inceaftuloralui scdol


ct voorganiza o leclieinterodivdsubfutmdde conus numitd,RomAnix_ o
pro\/xqretuisticd'.PottkiponliumoLtsdlucreze ln grupedemmimumcinci
elevi,dffiimmtdndu-sedespreo anumitdrcgiuneo tdii i opaipimeau niste
intrebdiDtwusedecomisie.
Fiindfascinatdde tot ceinseornnd cdldtotdsitutism,m-am inscisinadiot
Temo{hipeimeleero,IfuntiiAgrsen(.Am fostfoqftebucutoosd i lnzilelecore
au wmot,n-amfdalt nimkoltcua d{ett sdimprumutcdttrideIobi iotecd$i
sd calt infomaliipe ktemetdespreaceostd minunotdregiune. Am fisfoit si
rei*e deWecialitate, undeam gdsitnafte uriozitdti,Decarerecunosc cdnu
le stiom,orcstofindunpdll sdaflulucruinoi.
Ziua cea mare so93e/Iol Wtticjryli o$teptounefibddtui kceperea
cancursului intr4 sdd devenitd neincdpdtoore..
Doomnaprofesoord, utmaffi
dealteddJddoamne, a intrat$io impdfit Wrei echipecdteo fooiepe carc
erar notote,u literemici,moimufteintrebdi.Grupacares tngeo celemai
nake tuswlsui corecte,cd$tigo premiulcelmore.Emolionoti,dor$ileiciticd
s6isemomsttulmulto$teptot, ne-ommobithat$iom rcu$it sdtudmWctojul
2OOLIMBA
9I LITERATURA
RoMANA

celnnibun.Buuio aatinscotemoxime
k ocdecllDe!
lnimaiinibdteoalenk
goto-goto
sd-misorddinpiept
Ampimittdicimndelocdegi$imdr1rnsesc
cdoceagdlectie mdend $i
atrdgdtoore
ainsemnotopmvocnrcpecorcnuo wi uitsrMlt W..

2, Redacteazd o compunere de I (l.15 renduriin cares+li exprimi


sentimentele
cuocaia Witdtiiunuimwal corete-diwrefumt.
incompunerea ta,trebuie:
- sdprezinti
contextul vizitdrii
aceluimueu;
- seprezinli
douiaspecte carete-auimpresionau
- sAredadezi unconlinutadecvat cerinteiformulate;
- sArespecli
limitadespatiu indicati.

COflPUNERE
MODE!:
Wa dnte Fuqt ti treaft

ln vacmsode varA,pdrklii mi-qr fdqn o srytud $imi-oufdclncatu) o


exu|siedecotalozile lo Pqis.Cdndamdflatveiea,ontbg @tte fuurwsd,
deMrece mi-omdoitmereusdmddintbpestrdzilegne delanw oleo@tui
oro$,dar$isdvddu odtiimeiloctile catem-aufoninatdk olfumeledeaftd.
LlnmornentaJtuAi speciql o fosfWitam muatlui U.n/ru,
mul dintrecele
moi vedi $i mai marin Jzeedk knne.Porcdom trqLrto Wttd o tinw)hn
lnimI ini bdt@gatosd-misorddk fieptdeemotie, dmtjndtis@ulrx@i ktdlnin
unice....
Akitectumdddiiide peste8@ deoni$ioperete gdzdutteddttu din Evl
tlediupkd k se@lulal XIX-leo,m-aufdan sd sjmtcd snt iftdimtd htro
aventud,dincoreovesmsd iessdimbatdtiinfnnasetatd.Fiinlameavibtou
tofri:ured)ileincercou
sdNinddtMte Wmfle ghklului, dti wiru sd stfr.jhg]e
pe retindcAtmaimultelnogini$iulon, iot kima tdh dkd de erlc/liegratia
fecdteiseande.Joaile de @lui depe panze,statliilehtcdrcotede energia
Wctatur,prcarm$icddllte &iectef$iceteoudreptulde o f Uivitei
frecdrui
admirute.
Am parcuEmuzul puttot de ati. kulptwile Eecettica VenusdinMillo
$i Vidoia din SmDtmcemi-outrtiatrdeflareo,iar pictuilelui Mnndt
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRUNOTA10! 2OI

Goyo, W\ AJrer,ftian,L@nado g Roloet


doVinci, m-drfdcutsd-midorcsc
@ titwi sd seWreoyd, pqtru o sMrm cdtmoinntftfrum$eteaMor
@re.
Cu&t inointun,sJattrtaveomimprcsia cdtotule unvit iarlosl fumdor
$id r .mrfdotfini
crctu oimmsd pl(tcen
Nurrni wiontsdNfusesc rcd codnt
miftnot. Parcd mdbolosem at lnsdmiintr-.mtuAat,irtcarestMneouleqte
frumoslui $ide s(}rtsrtditdlii.
in fnd, om treslt deWttq treattutui ii4apcisprepruent kcerclndsd
p(6trezcdtmairruftneolterotd gtalioocelordire...

EXERSEAZigr TUr
l. Redactado oompunere de l(F15 renduriin caresi-li exprimi
sentimentele (u1doiffi vizitatdem
al eaziadnivediiz eitaledenastere,
pietendinaftdlardu coreaioequrtat F Fac&ook"
Incompunerea ta,trebuie
- sdprezinticontextulacelei
vizfu;
- sAprezin$ douAaspecte carete-auimpresionat
- sdredactezi uncongnut adecvatcerinlei
formulate;
- sbrespectilimitadespaliuindicati.
202 LIYBASr LTTERATURA
RoMANA

2. Redactea5o compunere d 10-15renduriin ca.esi-li exprimi


sentlmentele
u ocoziaaudilieiunuiconceftal cAnfiretului/
fundtjei tole
prearuVe.
incompunerea ta,trebuie:
- seprezinli
contextulacelui
concert
- si prezinli
doudaspede carete-auimpresionaq
- saredacteziunconlinut
adecvat cerinlei
formulate;
- serespecti
limitadesp4iuindicatd.

3. nedacteazd o compunere de 10-15randudin caresb,tiexprln{


sentimentele
c! ocozio intr-mprogrom
implicdti deo@onrela uncen\ude
c@iioiani.
incompunerea ta,trebuie:
- sAprezinli
contextul aceluiprogram;
organizdrii
- sd prezinti
doubaspecte caret+-auimpresionat
- s: redacteziuncontinut adecvat cerinlei
fomulate;
- sArespectilimita desDatiuindicata.
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 203

2. EXPRIMAREA UI{EIOPINII DESPRE


O ANUMrIi TEMA/EVENIMEI{T

ATEl{TIE!
Exprimarea
opinieiserealie@iintr-untextdetip argumentativ,
a cbrui
structure
amdiscutat-oin Capitolul
l.

Cerinfeposibile
l. Redacteaio compunere de lGls renduriin cares&ti exprlml
qinb Nrtinnimryftanla infundfi aslrpta
muiom|kaktedeaJ Wita.ln
conpunerea ta,trbui:
- sAprezin$ doudargumente peninente progi/saucontratemeienuntate;
- sl ilustrezi
celedoubargumente cuexemple;
- sl redactezj uncontlnut
adeoatcerinteiformulate;
- sdrespeqi limitadespatiu
indicatil.
204 LrMBASr LTTERATURA
Ror4ANi

vii' intdlnitela tot p6ul. Un exehpluin


acestsensesteora$ulRoma, a cdruiislorie
tumultuoasd poatefi cunoscutidinmanuale,
oocument lreE de pe National Geographic
saufilmele lurFellini.
Astfel,
intdlnifeapropiu-
zisdestemd emolionanu, chiarzguduitoare,
Gindte gandestj cl tu,uncSlitordjnsecolul
al XXI-lea,mergipeo stridutipecareacum
2000de ania trecutinsu$i lraian,impiratul
lmperluluiRoman.
ln al doilearend,ghidurile turistice
sunt
Argument
ll importante pentrua descoperi uior i repede
punctele de interesale orasului De care
umeazbsi-l vizitel.in acestfel,se c6;tiga
trmpii polisavura in voievizitele
lamuzee sau
pline
inaltelocuri defarmec.

INCHEIERE ln concluzie,
documentarea in leqatura
c-
un oratinaintede a-l vizitaesteimportanti
Pentruoricare
djntrenoi.

2. Citettetextul de maijot apoi redacteazdo scurtj compunerede


10-15 renduriin care*-li expfimiWiniodespre paftkiporeo
lo un tdrgde
cortgpornind de la fragmentulcitat.
in compunerea ta,trebuiel
- sa-1i
exprimi opiniadesprepaticiparea
launtargdecarte;
- sdvalorifici
secvente dintext;
- saaio srudurdadecvatd tipuluidetextSicerintei
formulate;
- sbteinscrii
in limitele
desoatiuindicate.
EXERSEAZA
COMPUNERILE
PENTRU
NOTA10! 205

Ronfulioa cMfmat preqtlo in colitotedekvitqtdeonoare la flonut


lntenoliondde Caftede la tuis (gM du Ljwe),carese vodefrsJn in
retuado22-25maftie2Ol3.
Wttrudeswrore evenimsltului (...),
ICRvokdtitiooWrofotdde4N de
mefipdtmligiw otgoniza turd cqtegoii dema E$dn- evenimerte b firq,l
decotteh cae vorf indimli autoi (sctiitoti, jumdifr)MnoniSi
cercetdtoti,
fiancezi5iolenimente cor'te)i'e,
legdtedeliteroturd, attd,stiintd,
carewr aveoloc
YtWfliinwtunte dinPoB
lnstitufr-l
CtltJrolRomdn preg(nege, deasengnea, cddtMgedepruentare
a autotflor
romAni, carewr a.pnnde of$dfuliognfcdo outorului, prezentarco
cdftji$iun lrogmenttmdusin fiancezd. Cotal@gele seadresezdeditotilor
lronceziu carefeprczatanlii lniihttuluiCultuml Rqndn$i outonrwnAni
wne1zdil oibdintdlniik redndotdtgului decotte.
Wetufu\
COTPUNENE
UODEl

lnqiniomeo,pafticiqrea laLntdrg& @fteNte froadevdmtd pmwcare


dk nni multeaJndedevdere.
in ptinal md, ofertadecwte eselute voiotd,w)tru d fwtte mutte
edi1Jn khiti1zd stond.iilo coreN e&rn ndleapoifi5inJ numaiAsW un
ciutorposianqt$trerdbddbrWte ktn in psestouneicdttjde-obio pu icate
hointea cdototi
InalfuIearAnd, tdtgutile
decofte,a Gaudeanas sa.lBc[/<Est
orgonbeazd
dive6e et/enimente qtmdive Wziti defotognfe,cerncluti lonsdndemrc 5i
chioriftAHn poti
ai siitodi-PeBffnl,mie Wtelufte NlpitffttsA annastek
coneSioose pecelcarea datvialdunortexteu mrcte-aifrntAhit
Annwrualele
$cdare, um s//]tSimonoPoresal $iMheo Cdftnrcscu,
deoorece IeWyigne
lntreMi$iNli ofardspnslrn cdutate demuttW.
Incmduziepofticwrea lo un astfttdeevenimmtegeo ocozcorenual
tetui ntad denicinxidinIenci,intnE(nobrddeschidere g expeiente footte
ddaJte.
206 LIf4BA9r LTTERATURA
RoMANA

EXERSEAZigI TU!
L Redacteazi ocompunere de1G 15 randuriinca.es&li exprimiqplhb
prvilldiMicareaoddescenllor inoctivitd!
devoluntari?f.
in compunerea ta,
$ebuie:
- sAprezii douAargumente pertinente
proSi/saucontratemelenuntate;
- sdilustrezi
celedoutargumente cuexemple;
- saredadezi uncofiinutadecvatcerinteiformulate;
- si respecti
limitadespaliuindicati.

2. Redacteazd o compunere de't0-15 randurlln carcs+ti exprimi


qhia des$eavantajefe ti dezavantajle intemetului
fulogrii ca suAld
de
/hlbmaredec6treadolescenli.
lncompunerea ta,febuie:
- s5prezinti
dou6argumente pertjnente
pro9i/saucontra
temeienunlate;
- seilustrezl
celedouA argumentecuexemple;
- saredactezi
uncon{inut adecvat
cerinlei
lormulate;
- sArespeqilimitadespaliuindicati.
EXERSEAZA
COI4PUNERILE
PENTRU
NOTA1OI 2O7

3. Redacteaz6 o compunere de 10-15renduriln carese-gexprimi


w1h deqtenesrtqtea prctejdiiNru ot.
Incompunerea ta,febuie:
- sA prezinti
doudargumente peninente pro9i/saucontratemeienuntaie;
- si ilustrezi
celedouaargumente cuexemple;
- s6redactezi unconlinutadewatcerintei
formulate:
- sarespectilimitadespatuindicatil.
2O8 LI!4BA5I LITEMTURA
RoMANA

Bibliografieselectivi

http//www.romanianvoice.cony'poezii,i
httpl//roscdbd.corddoc/2
54308g/Marin-preda_Viata-ca-o_prada
@6!orgp, Uennam tui Emkesor,Ed.Fundaliei
Cirr,iJ" |.orane
Bucutsti,
2OO2
lt-Tl'.Mn, Ed.pontrca,
BhsaPoezt constanF,
l ees
/'asu, ltfrcea,Itq
Papahagi,
flfrcea,Sasu,AuJd,Dktinonl sctitotflot
Ed.Fundafiei mnAni,
.-.. --. Culturaleromane, Bucuresti,
I 995
ilihdile8qt,DanC.,peljpecrrve drll,ejobne,
Ed.Humanit
s,Bucuresti,
2006
gX.gYswz$'

(erfv*u/Vo+ut6\.
,
q"eB
f _J -
Redactarca uneicompunen stepdvjti adeseori
d eteviidegimna2i!cao p.ovocare, deoarece Isoticit. i
imdginafia,capacitatea
dearSumentare. stipenirca
resu$etor precum
timb,i, ti apticar6.unorcunogtjnle i
teoretice.Deaceeane-ampropusprincarteadefa!6ri redtlz;munghiddredactare a difedtelorrjpuri i
decompunfiprev5zute in programat otari degimnazi!,c:re ti v5ajute dragielevi,sEvi depslili a(este i
teme.i. LucrareaofefS atat modeteutite,cat ti rcperc ctare.p.ti de u.mrt in conceperaunli texr Gre s5
rispund6exigen9tor unuiexamenndljonalh ptus,existdun num;rsuficientde m.rc de propunripentr-
aexersa,
in drumutvostru,cSse
nota10.Aradar,
sporlatucru!

6r;,riUnimrlc/ orror fosir

-9
"e-'i<j

sb
TH{E{
wloadedtyEtefS0