Sunteți pe pagina 1din 6

Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Radovanu

COMISIA DE CURRICULUM

PROCEDURA
PRIVIND
STABILIREA CDS

COD: PS 7.3-02

EX: ......

Procedura realizata in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008, cerinta 7.3


Scoala PS COD Editia 1
Gimnaziala STABILIREA CDS PS 7.3-02 Revizia 1
Dimitrie Ion Ghica
Pag. 1/5
Radovanu

ELABORAT VERIFICAT AVIZAT APROBAT DATA NIVELUL DE


CEAC INTRĂRII ÎN VIZIBILITATE
VIGOARE
Chelaru Ioana Cirlig Marian 01.09.2012 0 1 P
X

1. Scopul procedurii: stabilirea CDŞ, în funcţie de solicitările elevilor, resursele şi politica şcolii

2. Domeniul de aplicare: Se aplică elevilor din clasele I-VIII şi personalului didactic al Scolii cu clasele I-VIII
Dimitrie Ion Ghica, comuna Radovanu, judetul Calarasi
3. Definiţii şi abrevieri:
3.1 Definiţii:
CDS stabileste curriculum-ul nucleu aprofundat, curriculum-ul extins şi disciplinele opţionale realizate în
fiecare an şcolar, conform numărului de ore alocat în acest scop prin planul-cadru de învăţământ (scheme
orare).
3.2 Abrevieri:
CDS - Curiculumul la decizia şcolii;
OMEN – Ordinul ministrului educaţiei naţionale;
OMEC – Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării;
4. Documente de referinţă:
OMEN 3449/1999 de aprobare a Metodologiei privind regimul disciplinelor opţionale;
Notificarea MEN nr. 11667/27.07.1999 cu privire la statutul CDŞ în învăţământul primar şi secundar;
ORDIN nr. 4686/05.08.2003 privind aprobarea planurilor cadru de invatamant pentru clasele I-II;
OMECTS nr. 3656 din 29.03.2012 privind aprobarea Programelor pentru clasa pregatitoare si clasa I;
OMECTS nr. 3554 din 29.03.2012 privind aprobarea planurilor-cadru de invatamant pentru invatamantul
primar, ciclul achizitiilor fundamentale –clasa pregatitoare, clasa I si clasa a II si a Metodologiei privind
aplicarea planurilor-cadru de invatamant pentru invatamant primar, ciclul achizitiilor fundamentale-clasa
pregatitoare, clasa I si clasa a II a;
ORDIN nr. 5198/01.11.2004 privind aprobarea planurilor-cadru de învătământ pentru clasele III-IV;
OMEC 3638/2001 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele V-VIII;
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţămant preuniversitar.
Legea nr.1/2011- Legea educatiei nationale
5. Descrierea procedurii:
Oferta CDS se elaborează de Comisia pentru Curriculum, se avizează de CP şi se aprobă de CA.
Comisia pentru curriculum stabileşte proiectul CDS, în funcţie de solicitări, resurse şi politica şcolii.
În Scoala cu clasele I-VIII Dimitrie Ion Ghica Radovanu, curriculumul la decizia şcolii se raportează la
viziunea şi misiunea şcolii, urmărind, prin disciplinele opţionale oferite:
 educaţia pentru cetăţenie democratică;
 educaţia pentru sănătate;
 formarea competenţelor digitale.
 educatia tehnologica (gastronomie)
După aprobarea disciplinelor din CDS, în baza opţiunii scrise a elevilor si parintilor (numai clasele I-IV) şi
raportand la resursele existente (materiale si de personal), aceste discipline opţionale devin obligatorii
pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv.
Calificativele si notele obţinute la disciplinele opţionale se consemnează în catalog şi fac parte din situaţia
şcolară semestrială şi anuală a elevului (mai putin educatia pentru sanatate la ciclul primar).
Structura programei pentru disciplina opţională:
 Argument;
 Obiective generale/Competenţe generale;
 Obiective de referinta/Competenţe specifice;
 Activităţi de învăţare;
 Conţinuturi;
 Sugestii metodologice;
Scoala PS COD Editia 1
Gimnaziala STABILIREA CDS PS 7.3-02 Revizia 1
Dimitrie Ion Ghica
Pag. 2/5
Radovanu
 Modalităţi de evaluare;
 Bibliografie.

Calendarul stabilirii CDS:


Ianuarie:
 Identificarea resurselor materiale (spaţii, mijloace de învăţmânt etc.) şi umane necesare pentru
dezvoltarea CDS; - invatatori si diriginti
 Consultarea listei de discipline opţionale oferite de ministerul educaţiei; - invatatori si diriginti
 Anuntul pentru depunerea de propuneri de opţionale de către elevi, părinţi şi cadre didactice; - sef
comisie curriculum
 Centralizarea propunerilor cadrelor didactice la nivelul comisiilor metodice; - sefi comisii metodice
 Centralizarea propunerilor elevilor şi părinţilor de către diriginti si invtatori; - invatatori si diriginti
 Centralizarea şi analiza propunerilor la nivelul Comisiei de curriculum; - sef comisie curriculum
 Elaborarea proiectului CDS pentru anul şcolar următor de către Comisia de curriculum;
 Avizarea proiectului CDS de către CP; - director
 Aprobarea proiectului CDS de către CA. - director
Februarie:
 Prezentarea ofertei şcolii privind CDS pentru elevi şi părinţi prin afisaj si pe site-ul scolii; - Cirlig Marian
Martie:
 Elaborarea şi distribuirea pliantelor de prezentare a ofertei curriculare a şcolii, inclusiv a CDS; - Luca
Dorina
Aprilie:
 Înscrierea elevilor prin completarea fişei de opţiuni de catre parinti (clasele I-IV) si de catre elevi (clasele
V-VIII); - invatatori si diriginti
 Centralizarea datelor şi constituirea formaţiunilor de elevi; - sef comisie curriculum + CA
 Elaborarea schemelor orare; - invatatorii si directorul unitatii de invatamant
 Elaborarea proiectelor de programe scolare pentru disciplinele opţionale alese de elevi; - cadrele
didactice care au propus disciplinele optionale alese de elevi
 Prezentarea proiectelor de programe scolare pentru consultare catre Consiliul Profesoral, Comitetului
Reprezentativ al Parintilor si Consiliului Scolar al Elevilor – cadrele didactice care vor preda disciplinele
respective
 Aprobarea proiectului de CDS-optional la nivel de scoala de catre CA - director
 Aprobarea programelor scolare pentru disciplina optionala de catre Consiliul de Administratie - CA
Mai:
 Transmiterea programelor disciplinelor opţionale la ISJ; - cadrele didactice care vor preda disciplinele
 Avizarea/reavizarea programelor disciplinelor optionale ce catre inspectorii de specialitate - cadrele
didactice care vor preda disciplinele
 Redactarea planificării anuale/semestriale, pe baza programei avizate de ISJ; cadrele didactice care vor
preda disciplinele
 Înscrierea disciplinei opţionale în catalog: - coordonator CEAC

Tipul CDS Caracteristicile programei Regimul Notarea în catalog


orar
Programa pentru trunchiul comun se Ore din plaja Rubrica disciplinei sursă
Aprofundare aplică, în cazuri de recuperare, în numărul orară
maxim al plajei orare, prevăzută în planul
cadru.
Extindere Competenţe generale notate cu * Ore din plaja Rubrica disciplinei sursă
Conţinuturi notate cu * orară
Opţional la nivelul Noi competenţe generale Ore de Rubrică nouă în catalog
disciplinei Noi conţinuturi opţional
Opţional la nivelul Noi competenţe complexe Ore de Rubrică nouă în catalog
ariei curriculare Noi conţinuturi complexe opţional
Opţional Noi competenţe complexe Ore de Rubrică nouă în catalog
transcurricular Noi conţinuturi complexe opţional
Scoala PS COD Editia 1
Gimnaziala STABILIREA CDS PS 7.3-02 Revizia 1
Dimitrie Ion Ghica
Pag. 3/5
Radovanu
6. Responsabilităţi:
 Directorul şcolii;
 Profesorii şi învăţătorii;
 Responsabilul comisiei curriculum;
 Responsabilii comisiilor metodice;
 Părinţii şi elevii.

ANEXE
7. Înregistrări:
7.1 Înregistrarea 1 - Lista de difuzare, cod: PS 7.3-02-I1;

Nr. Nr. Difuzat Primit


Nr. Ediţia /data ex. Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. reviziei difuzat Funcţia Functia
Data Semnătura Data Semnătura
Chelaru Ioana Cirlig Marian
0 I 0 1 Sef comisie curriculum Director

Chelaru Ioana
1 I 0 2 Sef comisie curriculum Responsabil comisie metodică

Chelaru Ioana
2 I 0 3 Sef comisie curriculum Responsabil comisie metodică

Chelaru Ioana
3 I 0 4 Sef comisie curriculum Responsabil comisie metodică

Chelaru Ioana
4 I 0 5 Sef comisie curriculum Responsabil comisie metodica

7.2 Inregistrarea 2 - Fişa de opţiuni a elevului, cod: 7.3-02-I2;


7.3 Inregistrarea 3 - Fişa de avizare a disciplinei opţionale, cod: 7.3-02-I3;

8. Formulare:

8.1 Formularul 1 – Fişa de opţiune a elevului, cod: PS 7.3-02-F1;

FIŞA DE OPŢIUNI
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII
Subsemnatul, __________________________________________, elev în clasa ________, optez în
anul şcolar ................., pentru următoarea disciplină opţională cuprinsă în oferta şcolii:
LISTA DISCIPLINELOR OPTIONALE
………………
………………
………………
etc
Nr. Optionalul pentru care se opteaza Durata Observatii
crt.

Declar că opţiunea îmi aparţine şi că am fost informat că aceasta are caracter obligatoriu pe parcursul
anului şcolar, fără a mai putea reveni în niciun fel asupra acesteia.

Data:……………… Semnătura:………………………………
Scoala PS COD Editia 1
Gimnaziala STABILIREA CDS PS 7.3-02 Revizia 1
Dimitrie Ion Ghica
Pag. 4/5
Radovanu

8.2 Formularul 2 – Fişa de avizare a programei disciplinei opţionale, cod: PS 7.3-02-F2;

Avizat in sedinta C.P. din data de ...................


Scoala cu clasele I-VIII Dimitrie Ion Ghica Aprobat in in sedinta C.A. din data de .........
Director ..................................................
Avizat inspector de specialitate ......................

FISA DE AVIZARE
A PROGRAMEI PENTRU DISCIPLINA OPTIONALA
AN SCOLAR .................................
DISCIPLINA .....................................

A. DATE GENERALE
(1
1 Titlul optionalului
(2
2 Tipul optionalului
3 Clasa
(3
4 Durata
5 Numarul de ore pe saptamana
(4
6 Autorul programei
7 Cadrul didactica ce sustine cursul in anul scolar 2012-2013

(5
B. CRITERII SI INDICATORI DE EVALUARE
Da Nu Da, cu recomandare
I. Respectarea structurii standard a programei
Argument
Obiective generale/Competente generale
Obiective specifice/Competente specifice
Activitati de invatare
Continuturi
Sugestii metodologice
Modalitati de evaluare
Bibliografie
(6
II. Existenta unui suport de curs propriu
III. Elemente de calitate
Respectarea particularitatilor de varsta ale elevilor
Concordanta cu etosul scolii, cu interesele elevilor si nevoile comunitatii
Continutul argumentului
*oportunitatea optionalului
*realismul in raport cu resursele disponibile
Corelarea obiectivelor/competentelor cu activitatile de invatare
Corelarea obiectivelor/competentelor cu unitatile de continut
Adecvarea modalitatilor de evaluare la demersul didactic propus

S-au parcurs etapele specifice de constituire a ofertei C.D.S. potrivit P.S.7.3-02 cu consultarea
partenerilor educationali si s-au depus la portofoliul Comisiei pentru curriculum din unitatea de invatamant
documentele aferente (oferta educationala pe segmentul C.D.S., propunerile cadrelor didactice, propunerile si
optiunile elevilor/parintilor).
Suportul de curs (propriu sau materialul rezultat ca selectie din bibliografia propusa), a fost inregistrat ca
document scolar in unitatea de invatamant cu nr. ......./....................
(7
ALTE RECOMANDARI
Scoala PS COD Editia 1
Gimnaziala STABILIREA CDS PS 7.3-02 Revizia 1
Dimitrie Ion Ghica
Pag. 5/5
Radovanu
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

NOTA
(1
Titlul optionalului va fi cel care se inscrie in rubrica din catalog
(2
Tipul optionalului se va stabili conform precizarilor din prezenta procedura
(3
Se va completa dupa caz 1 an/*ani sau prin precizarea numarului de module, in cazul alternativelor
educationale structurate pe module
(4
Se va completa cu numele autorului/autorilor care a/au realizat programa sau suportul de curs
(5
Pentru a putea fi avizata, programa trebuie sa intruneasca DA la toate criteriile de la punctul I si cel putin 6
DA/DA cu recoamndari la crieteriile de la punctul III.
(6
Se va completa cu DA numai in cazul in care se face dovada ca suportul de curs este de conceptie proprie.In
cazul in care nu exista un suport de curs propriu, acesta va fi intocmit pana cela tarziu la 30 septembrie 2012.
(7
In cazul in care exista recomandari din partea C.A. sau inspectorului de specialitate, cadrul didactic ce propune
proiectul de programa, va revizui aspectele neconforme si va prezenta din nou materialul C.A. pana la data de
25 mai 2012, si inspectorului de specialitate pana la data de 30 mai 2012.

8.3 Formularul 3 – Indicatorul de stare al planificării disciplinei opţionale, cod: PS 7.3-02-F3;

NIVELUL PROF./INV. DENUMIREA TIPUL CLASA ANUL ŞCOLAR


ŞCOALA ……………………. DISCIPLINEI CDS /NR. ORE/ /SEMESTRUL
LICEUL……………………… OPŢIONALE SĂPTĂMÂNĂ