Sunteți pe pagina 1din 474

FACULTATEA CON STRUCTII DE MASIN I

Adalbert Antal

Do r i n a Jichisan-Matiesan

Dumitru Pop

Felicia Suca la

Au r i c a Cazila

Iacob Oltean

')

Ovidiu Be l c i n

.. Ovidiu Ta t a r u
~

Lucian Tudose
1 loan Turcu
Stefan Bo j a n

Cillin Tomo iag


. « \1
Coordonarea lucra l ii: Prof . d r .ing . Adalbert Ant a l

Ree d itare - 199 4

RECENZENTI : Pr o f . d r . doc . i ng . Emeric Szek ely


Pr o f . d r .i ng . Victor Ros .
Prof.dr.ing. Mircea Cretu
DACTILOGRAFIAT: Rozalia Palffy
CORECTURA: Autorii
GRAFICA: Viorica Weiser
TEHNOREDACTARE
., si COPERTA: August in Rus u
,

,...

' C UP R I I 8

PREFAT! . .. .. . . . . .. .. .. . .. . . ...
1. NOTIUNI IHTRODUCTIVE ( ~ef l ucr . i ng . Ovid iu Belcin).
.' 1
1. 1 . Principii g ene r a l e privi nd ac tivitatea deproiectare ~i in'toc.,irea
prolecte lor de an . . . . . . . • . . • . . . • . . • • ' • • • • 1
1 . 2. Prin c ipi i , metodic a ~ i faze c arac t er i etice ale proieo t ar ii • • 2
1.3 . Document at i a t ehnic a in co nstruct i a de m a~ini (STAS 6269- 80 ) 3
1.4. Csr i n te a s vpr a continut ului ~i t or mei proiectul ui de an . • 8
1.4 .1. Cerinte a sup r a continutului pro iec t ului de an • • • • 8
1 . 4 .2 . Ceri nte asupr a f or mei de prezentare a proi s c tului de an . 14
1. 4 . 3. Condi t i i tehnic e pen t ru de sens de an aambl u ~i execut i e . .15
1 .5 . S1mbolizarea red uctoare lor • • • • •• • . 16
1 . 6 . Format e utilizate in de s enul t ehnic • • • • • .19
1.1 . Standardizarea in cc nstructia de ma~ini . . 2 ,\
2 .- VARIANTE CONSTRUCTI VE DE REDUCTOARE ( ~ ef lucr . dr .ing .··· lBc ob(j iteiii~
prof . dr.i ng . Dorina Mati e~ an-Ji c hi ~ ..n , prof .dr.'ing. Dumit r u Pop,
~et l uc r.ing. loan Turcu , f} e f luer . i ng . S .al in Torno i .'3.g ) . ~-25

2.1. Redu ct oar e eu 0 sing ur l t r eap ta de red ucer. . . 25


2.1.1. Red uctoare cu roti di ntat e ci l indrioe cu di n t i dr ept i s au
l.nc11Ds t i . . . • • .. .. .. .. .. .. .. . 26
2 .1.2 . Reductoare cu r ot i dint at e conioe • .35
2 .1.3 . Reduct oar e meleat e .. . 42
2. 1 . 4 . Reduct oar e cu angrenaj e oi l i ndri c e. cu dantura i nt er i oara
~1 plane tare . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 50
2.2. Reductoare eu doua t r ept e de r educ ere . .. .. .. .. . 50
2. 2.1 . Reduc toare cu dou& trepte de r educ er e, cu r oti din~ate,

c i 11ndrl ce . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... • .53


2. 2.2. Reduc t oare e u do ul trepte de reducere , c on i co- c 1 1indr 1 c e. . 60
2.2. 3. Reduc toare cu doua trep t e de reducere , oilindro-meloate • . 68
2.2.4. Reduc t oar e cu do u~ t rept e de reduc ere, melcatc-cilindrice . 15
3. ELBMENTE SPECIFICE TRANSMISIILOR (prof.dr.ing . Ad .. lb ~r t Antal;--
Qe t Lu c z-c Lng , loan Turcu) • , _ • • • • • . 82
3. 1. Stabilir ea momen t ul ui de tors i une . . 82
3.2 . Rapoarte de tr8fsMitere.
3.3. Distant e int r e axe ~ i inal tim1 l a axe .
• •
• • • . .•' ..• • •• • ••

. 83
. 86
• • • •
3.4. Game modu111 or • • • • • • • • • • • . 87

,I
IV

4. KATKRIALE UTILIZ ATE P~ITRU BXECUTIA ROTlLOR DINTATB


( pr o f . d r. l o g. Dor1n a M B t tf"Q a n -J 1 ch l ~ lll1) • •• • •. . .. . . 89
5 . CON3TRUCTIA RoDUCTOARKLOR CU DOUA TR EPTB DE REDUCERB, CU ROTI
DI NTATE CILIN DRICE (~.f l ue r . d r . l n ~ . I&cob Olt.an ) . 91
5 .1. Amp l a s ar ea p rolec~1 11or in de Benu l de anaamb lu 91
5 . 2 . Al c 5 tu l r e a deaenu lu l de an sambl u • 97
5 .2 .1. Prolec~la 1 ( ~ee~lun .a A-A) 97
5 . 2 . 2. P rol ee~la 2 100
5.2 .3 . P rol. e~lB 3 103
6. COll:iTHUCTIA RJo;DUCTOAIUJ,OR CU DOUA TREPTE DE REDUC ERE, CU AN GRKNAJE ,-
COlllCO-CI LlIIIJRI CE ( ~ef Iuc r- , u r-vLng , Lacob uj t een) • 104
6. 1. Ampl a s ar e a prole c~ iil o r in de aen u l de en semb lu 104
6 .2. Alc at u lr e a d esenu lui de a naumbl u 10 4
6 . 2.1. Pz-oLe c t Le 1 104
6.2 .2 . Prole c~la 2 109
6 .2 .3. Proi .:c~ia 3 110
7. CONSTRUCTIA RliDUCTOARELOR CU DOUA TREPTE DE REDUCERE , CU ANGRKNAJE
IIELCATO- CI LI NIJIi.I CE (g e r Luor- vdr- c Lng , Laco b Olt ean ) . III
7.1 . Am p l a g ~r e a pro 1 e c~ i l 1or i n de s enu l de an eamblu 111
7. 2. Al c a t u ir ea de s enului de ans8mb l u III
7.2 .1. Pr olec~ lB 1 III
7 .2. 2. P ro lec~ la 2 • 115
7.2 . 3 . Prol e c~lB 3 • 11 5
8. ELEUENTE COlISTRUCTIVE PRIVIND CARCASA REDUCTORULUI 0
( pr of, dr . 1J'I; . Ad al ber t Antal, ~ e f lucr .lng . Ovidl U Belc in). 116
8.1 . St abi l i r e a dim ensi un l 10r carcase! in p l an ul de aeparatle •• 117
8.2. Dimenaiunile carc ase! in pl a nul v ertical, ale ~uruburilor de
f Lxar-e , Ilt if t url 10r ~1 bo aa j e Loz- • • • • • • • • • 119
8.3. Cap ace de fixare a rulmen tilor. capa oe de vizitare 125
8. 4. Dopuri de go lire • • • • • • 127
8.5. Aerl s1toar e . • • • • • 129
8.6. lndlc atoare d e nivel de ulei 132
8.7. lnele ~i umer i de r i dica re • 1 37
9. ELEMENTE CONSTRUCTIVE PRI VIND PROI ECTAREA ARBORlLOR
(~ef Lucu-v t ng , Ovi diu Belcin , pr of . dr. i ng . Adalbert Ant a l ) . · 140
9.1. Capete de ar bore cili ndriae ~i conlee eu aonioitatea 1.10. 140
9. 1 .1. Capete de arbore. cl 110dr l ce _0 _ . 141
9.1 .2. Cap ete de arbore conlee eu eo n1oitatea 1 , 10 143
9. 2. Forme oonstructive pentru ar bor ! • •• • •• • • 144
9.2.1 . Proleotarea forme l oonstruc t 1Ye a arbo r1lor 144
9.2.2 . Deg a JAri pentru re c t l fl care • • • • • 148
9.2.3 . le~1rea ~i degaJ ar ea f 1le t ul ui metria 149
9.2 .4 . Gluri de centrare • • • • , 152
9.2 .5 . Gluri de aentrare f 1le t a te • • •• 155
9.2.6. Dlmensiun1 llnl ar e normale • • • • 157
9.2.1. Sathe pentru asambl are& au gurub a pi e ••lor p. cape t el.
de arbore clllndr lee. • • • • • • • • • •• • •• • • 158
9 .2.8. Seibe de siguran~ l pen tru .. oamblare& p1eoelor pe capetele
de arbore clllndrlo e. • • • • • • • • • • • •• •• • • 158
9.2.9. Sei bo de 81guran~1 pentru e .amblarea au p1u11tl e
p1e •• ~ o r pe capett'l. d. arbor. 00010. • • • •• •••••• 160
v
, 10 , ROTI DINTATS ( ~ e ! lucr l ng . Ov1dl u TAtaru, pro!.dr.1n g . Adalbe rt Antal .
, e! lucr .lng . Ovldl u Be l c l n ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 161
10 .1. Porm. cOQs iruo t 1Ye p en tr u ro~11. dln~.t. cl11ndrloe, conl0.,
•• loat . 01 mele1 • • • • • • • • • •• ••••• 161
10.2. 1'lxarea ro t llor dln~a to pe arborl. • • • • • •• 166
10 .). D&88n e d. e x e o u ~ i . pen t ru ro\ l d int_t. cl1in1r l c 8, conloe
Gl angren a j e melcata •• • • • • • • • .... · . 17)
10 •• • Ca lculul geomet r io a1 unui angr enaJ paral.l o111ndrl0 e xt erior
au danturl inc linail , in e volv entl • • • • • • • • • • • • • 177
10 . 4.1. Date in itiale. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 171
10 .4.1.1. Date l nl t 1a l e p=lvlnd de! lnlrea geometriol
a dani urilor angr enaJ ului . • • • • • • • • 111
10.4.1.2. Date l nltlale pr l ~lnd detl nirea condi t iilor
d e pre olz1e ale dimensiunl10r de masurare
ale din t i l or • • • • • • • • • • • • • 178
10.4 .2 . Ca l c u l ul a l emen t e l or g eometrio s de bazl prlvlnd
angrenarea (in c8z ul d18tan~ei axi a le Impuse) . • 179
10 . 4 .3 , Ca l ou l u l e l eme n t e l or g e ome t r 1 c e geu er a l e ale ra t1lor
angren a j ulu1 • • • • • • • • • • • • • • • • 180
10.4.4. Ca lc ul u l elemen t e l ar g eome tr1 ce pr1vind· alt e aspect.
ale danturii • • • • • • • • • • • • • • • • • • 182
10. 4.5. Ver1t lcarea uno r pa r ame t r i calltativ1 a i angren ajului. 184
10.4 .5. 1 . Ver1tlcarea aecutir11 dint llor '. • • • • • • 184
, 10 . 4 . 5 . 2 . Verlt lc araa c on dl t i e i d e e vl tar e a eu b t l i er i 1
dlnti l or l a prelucrare (c u cutit piep t ene
B8U f r e z l me Lc }, • • • • • • • • • • • • • 184
10 . 4 . 5 . 3 . Veri f l c a r a a cond1tiei d e ev l t ar e a
interferent ei din tl10r r ot ilor in angren are . 185
10.4 . 5 .4 . Ver1ticarea jocului Ie c a pu l dintilor • • 18 5
10.4 .6. Calcu l ul gradul u1 de aeo per.i r e • • • • • • • • • • • • 186
10. 4 . 1 . Ca lculu1 dimensluni l or de mleurare a l e dantur11or • • • 186
10 . 4 .1 .1. Calcu lul l un glm1i (cot el) normale pe e t e di nti . 186
10 . 4 .1 .2. Calculul corzii conataQte no rmal e ~ i a
in a l~imii la coarda oonat an tl normall . • • • • 189
10.4.8. V&lori1e indici lo r de precizie ce ee inecr1u in tabelul
cu e lementele dant ur 11 • • • • • • • • • • • • • • • 190
10 .4 .9. Complet a r ea tabe lelor cu elementele danturi1 pen tru
eel. do ul rot! • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
10.5. Ca lcu l ul geo metric 81 unui angrenaj concurent co nlc, exterior,
· . 191
au danturl dr e a pti oc to1dali • • • • • • • • • • • • • • • • • • 193
10. 5. 1. Dat e ln 1~ 1 81e • • • • • • • •• •• • • •• • • • • • 194
10 . 5. 1. 1 . Date l n l t 1a l e prlvind detl nirea geometrlo1
8 dant ur1 10r angrenajulu1. • • • • • • • • 194
10.5.1 .2. Date i nitlel e privind deti nlrea c onditl ilor
de prec1z1 e 'ale dlmenelunilor de mlaur are
a le din t110r • • • :.J" . . . • • • • . • • • • 194
10. 5.2. Calcu lu l elementelor g eometrlc e de bazl a l e dantur1 10r
r ot11or angr ena j u l u l (ti1nd det modu lu l exterior) • • ' . 195
10.5.3. Calc ul ul el emente l or ge ome t r 1c e g ene r a l e ale rotilor
angrenajulu1 • • •• . ........ ....... 195
10.5. 4 . Ca lcu lul el ement elor geometrice pr1vind alte aepeote
a le dantur11 • • •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

-'
VI

10.5.5 . V.rificar.a unor param. t ri oa1i tati Yi ai angraaaJu1ui 200


10.5.5.1. Var1fioar.a a.cu tirii di n ~ i 1 0 r . • • • • 200
10 . 5 . 5 .2. Ver1fi car . a condi~ i i lo r d. eyitara a
.ub t~ i . ri i d1n~i lor la pr.lucrar.a prin
inti~urar. cu cut ite care repr oduQ 10
m1~c a re ~o a t 8 pl an ! generatoare • • • • • • • • 200
10 .5.5.J. Verific ar.a condi~iilo r d. evitar. a
interf.r. n ~ e i di n ~ i lo r ro~il or in engr.nar. 201
10 .5 .6. Calc ulu l g r ad ul ui de a coper i r e f ron tal al profilului
exterior. • • • • • • • • 201
10.5. 7. Calculu l d1me ne iun l 1 o r de masurare a danturilor • • • 201
10.5. 1 .1 . Calculu l co r zl1 c onst an te e xterioare, cu
ab a t eri le admiei bi l e
calculul inaltimii
~i
I s c o a r da cons tantl ext erloara. . • • 202
10.5.8. Valori1a i ndici10r de pr ecizie ce ae inacriu in t abelu1
cu elemente le danturl1 . . • . . . . . . . . . . . . 204
10.5.9. Comp1etarea tabe1elor c u e1emente 1e danturii pentru
c ele d ou~ ro ~ i. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 206
10.6. Calculul g e ome t r ic a1 unui a ngrena j melcat cu mele cl1indrlc. 206
10 .6.1 . Da te inl ~i81e • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • 201
10 . 6 .1. 1 . Da t e i ni ~ i a 1e privind definirea geometric!
a danturii melcu1ui • • • • • • 201
10. 6 .1.2. Dat e ini ~ ia1e privind d efinirea ro ~ ii me1ca t .
ei a condi~i i 10r de angrenare • • • • • • • 201
~
10 . 6 .1. J . Date i nitiale privi nd definirea condi~ii10r
de prec i z i e ale dimenslunl10r de masurare
a l e din t l1or . • • • • • • • • • • . • • • 208
10.6.2. Ca1c u 1u1 e1 emen t e10r g eometri c e pr ivind verificarea
e vit~ii a a c u t i r ii . ~ t. au b t ~ierii dint i 10r ro~i i me1c a t a 208
10.6 .J. Ca l cu1ul e 1emente10r geomet r i c e generale a le ro~i1 0r
angrenaJu l ul . . . . . . . . . . . • • • . . . . 209
10. 6.4. Ca l c ul ul gr adul ui de a coperire • • • • • • • • • 211
10 .6 .5. Calcu1u1 di men aiuni10r de maa urare a dan t ur i l or 212
10.6.6. Va10ri1e indici 10r d e preci zie oe ae in acriu in tabe1u1
au e lementele dant ur li. • . • . . . • • • • . . 21J
10 .6.1. Completerea tabe1elor c u e l emente1e dant urii pentr u
mele ~ 1 roata melcat a • • • • • • • • • • • • • • 214
11. SLEMENTS DE ASAUBLARE ( ~ ef l ucr.ing. Stefan Bojen.
conf.dr;ing. Auri ca C az il ~ . ~e f lucr.ing . Ovidiu Belcin ) • . • • • • • • • 215
11.1. S1mbo11 zare - e arac t er1st1c1 mecan1ee, er1ter11 de 8xeeu~1 . 215
11.1.1. Suruburi ei prezoane ( STAS 2100/J-84) 215
11 .1.2 . Stifturi (STAS 2100/12-85) • • • • • • 215
11.1.). P1u1ite •• . . •• • • • • . • •• • 211
11. 1 . J.1 . Piuli te norma1e . ou inl1timea p ~ ~ i 1 fi1 etate
mai mar e sau egal~ cu 0.8d (STAS 2100/4-84) 217
11 .1.J . 2. Piu li te Joase, cu inl1~1mea p ~ ~ ii ti1etat.
de Ie 0.4d inc1usiv. pin~ 1a O,6d exo1u ai Y
( STAS 2100/1-82). • • • • • • • • • • • • 217
11 .1.4. Uti1i zerea ote1urilor in fabri carea orgene10r d.
asamb1er. s tendard i ~at. , i nes tendardize te fi1.t a t.
ear • • e in csdrea z i in g rup e1 e de carBcteristlo1 a . canl 0 .
pr.v~ zute de STAS 2700 / JI 2100/7 1 210 0/ 9-84 218
11.1.5 . ' ....bl er.a ,urub-piu1i~ l . • • • • • • • • • 218
VII
12 . r ORTELS II ANGRKNAJE (prof .or.l ng. Ad a l b@r t Antal) 244
12 . 1 . Angrenaj ul cl1lodrl0 cu dln~l drep~l •• 244
12.2. Aagren a j u l 0111 0d rl0 cu dln~1 inol1na~1. 245
12.3. Aogronajul ooolc ou dln~l dr@p~l • • • • 246
12.4 . Angr en ajul ~oloat ol 11nd r 10• • • • • • • 247
12. 5. Aagro nRJo conl co cu d l n~ l in c11n a~1 sau curbl. 248
13. RULKENTI ( prof. dr. l ng. Duml tru Pop, ~el l ucr. l ng. VV1dl u ~e l c 1a) 251
13 .1. Rolu1 func~lonal a1 1ag ~ ro1 0r eu r ulmen~1 . 251
13.2. Tlpurl de rulm en~l • • • 25 1
13.3. 51mboli~6r ea ru.lmtla ~ i l or • .. .. .. 25 3
13 . 4 . Clase de utili zare .. .. .......... 254
13 .5. Condl~11 pr1v1nd sle atu1rea lagarelor cu rulmont1. 254
13.5.1 . Proel~1 a r o ~ o m ~rl1 arbor110r • • ••• 254
13.5.2. Aslguraroa mo ntaj ul u1 cor oct a l rulm@n~11or. 254
13.5.3. Rlgi di ta t oa •• • • • • • • •• • • • • • • • 255
13.5 . 4. As lgurarea pos1bl1lta~11 de p o~I ~ l onare corec ta a
ro ~1 1or dintate in angrenare .. .. .. .. .. .. .. .. .. 255
13.5.4.1 . Angronajo eu ro ~1 dIn~at e eI1I ndrI e e cu dinti
d rop ~ 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 255
13.5.4.2 . Angronaj o eu r o~ 1 dIn ~ate eilindrice cu dintl
ine linat i ~ I ro~1 dln~ ate eu d ln~l in V. 256
13.5.4.3. Angr ooa j e cu ro~l dln tat e conice • • 257
13 .5.4.4. Angronaj o mel ca t e • • • • • • •• • • •• 257
13. 5.5. Po ~ I~l onaroa a xi a i a a arborel ul ~1 asigurarea
posi bilIt at11 do dIlatar e a arbore l ul la temperatura
de fun ctionare .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 253
13 .5.6. Asigurarea poslbl1lta~ 11o r de unger e a rulmentI lor 261
1J.5.6.1. Ungerea eu ulel .. 262
13.5.6 .2. Ungerea ou un soar e oonsistent l 26 3
13.5.7. Asigurarea etan~arll rulmen~11or 264
13.6. Alegerea ~ 1 caIeulul rulment 11 0r .. 264
13.6 .1 . Alegerea tipulu1 rulmen~ 1 1 or .. 264
13.6 . 2. Stab11Irea dimen s iunilor rulmentilor. Verlflcar ea
ru lmeo t l J.or. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 267
1 3. 6. 2. 1. Det erml narea sarcini lor c are incarcl rulmen ;ll 267
13.6.2.2. Det ermlnarea saroinll dlnamloe eohl va lent e 268
13.6.2.3. F or~ e 8upllmentare .. 269
1 3. 6. 2.4. Dimenslun11e rulmentu lui. VerUicerea
rulm entu l ul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 271
13.7. F1 xerea rulmen~ilor pe arborl ~i in alexajul oercasel . Slsteme
d. tixare . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 273
13.7.1. Piul 1~e pen t ru rulmen~l . Salbe pentru pluli;ele
rulment11or. .. .. .. .. .. .. .. .. • 273
13. 8. Cerac t er i s t l ci l e ru lm en ~11o r •• • 279
13 . 9 . Repre z ent a r ea to d eeen 8 ru lment110r 287
14 . AJUSTAJB, RUGOZITATI, ABATERI DE FORKA 31 POZITIB
(oonf . dr . l ng . Feli c i s Su e al ~ ) •• • • • • • • •• • •• • • • • • •• • 2'lO
14.1 . a en er a l 1 tAt 1 • . . . • • . • . • • • • • • • 290
14.2. Asambl lrl f1xe • •• • •• •• • • • • • • 291
14. 3. Asaablir1 mobl1e pentru mi volrl de ro'a;le )01
14 . 4. Bug o a1 ta t ea aupr at e t e lor • •• • • • •• • )01

- - - - -- -- - -- - - - -- - - --
VIII

14.5. Abater! de lormA Q1 d. po z l t l • • • • • • • • • • • • • • • • • 307


1 4. 0. AngrenaJe . I nd 1 01 d e preclz 1e lit 1 t ol . l'8.D~ • • • • • • • • • • • 313
1 4 .0 . 1 . I nd lcl d o preclz1 . ~ 1 c omplexel. d . Ind l c l d . pr.clz1.
pentr~ an gr e n aj e c l11ndrlc. '( e xtrae STAS 62 7 3-81 ) . , • 320
14 .6.1.1. Tol e r ~~ ~ e pentr~ crlterlul de
prec lz1 e cinematic! . . • . 322
1 4. 6 .1 .2 . To l e r an ~ e pentr~ crlterl~ l de
t unctl ona r e lin A • • • • • 324
14. 6 .1 .3 . To l er an~ e pent r~ c rl terlul
con ta ct~l~l d l nt re dln~l . • • • • • • • • • • • 327 0

14 . 6. 1 .4 . T o l e r an ~ e p e n t r u cr l t er i ul
joc ~lu l d l nt re t l an c ~ r l . • • • • • • • • • • • • 328
14.6 . 2 . Ind l cll ~1 c omplexe le de Ind l c l d e pr oc l z l e pentru
an Grenaj el e con lce ( e xtras d l n STAS 6460-81) 3 34
14.6 .2 . 1 . Tol era n ~ e pe n t ru crlt erlul de
f un c ~i o n ar e lina • . • • . 339
14.6 .2.2 . Tol er a n t e pen t r~ crlt e r l u l de
contact d l ntr e d lntl • ' • • 342
14.6.2 .3. To l eran t e pentru crl t eri~l joc~ l ul
mini m dlntrp flancurl . • • . . . • • • . . • • 343
14.6.3. I n d l c l l ~i complexe l e d e l n d i c l d e precl z1 e p e n tr~
an grenaj e Le meLca t e cil1ndrlce ( ext r a s din STAS 6461- 81) 34 7
14. 6.3.1. To l er a n te pen tr ~ cri t e r iu l de
pr eci zie c i n ema t l c a . • • • 349
14 . 6 . 3 . 2 . Tol eran te pentru criter iu l de
tunc tion are l ina • • • • • •• • • • • 350
14.6. 3.2.1. Tolerant e pent r u criteri ul de
func ~ionBre l i n a . pentru melo . 353
14.6 . 3 . 3 . To ler ante pen t ru criter iul contactulu l
dint r e din t i . . • • • • • • • . • • • • . • • • 354
14.6.3.4. Tol er ante p e ntru criter l u l
joc ul ~i d in tre tlancu rl . • • • • • • • • • 355
15. EtAUSARI ( ~ ef lu o r . io~ . Lu ~ian Ttid oae , oonf .dr . in~. ~el1cia SueslA 35 9
15.1. Gonorali t a~ l• ••• •••• • • 359
15.2, Etan~ ari cu contact intre pieae fixe • . . 35 9
15.3. Etan~lri c~ co ntact intre pi eBe c~ mi~care rel ati~a de r o t a ~ l e .
Btan~ lrl cu man~e t e d e etan ~are pentr~ arborl ,in r otat i.

(man ~ete de rota~le) . ' 367


Etan~ ari tar a contact. )75
16 . LUBRIJ'HJITI ( ~ et l~cr.dr.inll:.I"cob Olt ean . prot.dr ; inp. .D~ t r~ Pop) .- ; ' ;' 378
16.1. C~ple do trecare s~p ~ s e ungeril to constr~c~ia red ~ct oarelor 378
16.2. R.gim~rl de ungero in cuplel. de trecar. ale red~ctoar elor • 378
16.2 .1 . Angrenaj . cu ro~l dln~"te. • • • • • • • • • • 378
16 .2.1.1. Angrenajo c~ ro~i dln~at. cilindr l0. , 1 conlc. 378
16 .2 .1.2 . Angrenaje m.lcat.. 378
16.2 .2. La g a r . • • • • • • • • • • • 379
16 . 2 .2. 1 . Legare cu r~lmen~i • 379
16.2 .2 .2. Legare de alunecare. 379
16.2 .3 . Blement.le in contact ale pompel de unger. •• 37 9
16.2 .4. Dl .curll. c ~p l aj elor d • • 1gurllD~a . • • • • .379
IX

16.2.5. "&nQet el. d. ro t_tie .. 379


16. 3. C oodl~l1 l mpuee 1ubr lf1ao ~ 1l0r pentru redllctoare 379
16.4. Crlterll de a1e gor . a t lpulul d. lubr 1! lao t . 381
16 . 4 .1. Unge r ea 8Ogreoaj e l or 381
16.4.2. Uogerea rUlroen~11 0 r. 385
16.5. Adltlyl • • • • • • • • • •• 386
17 . TRANSKISll CU CURELE ( ~ef l llcr. l nR. loan Turcu). 389
17 . 1 . Tren amleil prln curele tra pezolda1• •• •• 389
17 .2. Exelllplu de calcul a l t r an alll1 al i l or prln curelo t rapezol da l e . 394
17 .3. Ro~l peotru curele trapezoid al e . 40 2
17 . 4. Tran sml ai l prl0 curel e dln~ate • 404
lB. TRAN SM1Sll PRIN LAN TURl ( couf .dr . i ng . Aurice CAzi1a) 409
lB . l . Geoeralit a , i •• • • • • • • • • •• 409
lB.2 . Calculul translll1aiilor cu lan ~url cu role . 409
lB .3 . R o~i peotru lan~ url. • • ••••
18 .4 . Tr an Bllli ai i prin lan ~uri cu ecliae dio~ate.
.. 422
429
19 . TRANS~lS ll CARDANICE (conf .dr .ing. Aur i c . Caz ila). 434
19.1 . Gen e ra l i t a~i • •• •• • • • • • •• 4 34
19 .2 . Pr o i ec tar e a tran sm1s111or cardan1ce. 441
19.3. Cuplajul de aiguran~a •• • 452
20 . CUPLAJE ELASTICE CU BOLTURl (eef lucr. l ~ . 1080 Turcu) . , 455
BIBLI OGRAFIE • • 463

J
PREFATA

Activitatea de proiectare 18 ,di s c i pl i n e d e Organe de ma ~in l pune in f a t a


studentului inginer,pentru prima data, sar cin~ d~ c on c eper e a organelor de m a ~i n l,

a Buban aamblelor, a ansamblelor ~i a maqi nilor.


c

Prin realizarea proiectului Is organa de ma~inl se QVi den ~ la z ! f elul in


car e cuno ~tin t ele dobindite la dlaciplinele ant erioare l d esen. g eometrle de-
8criptivA. mec anic~, rezisten t a materlal~lo r . tehnologia metal elor , me cnnica
fluid elor, t ermotehnica, tol erante ~i m~s uratori t ehn1c e , organa de ma ~ini etc. ,
se aplica in conc eperea sau perteo tionarea un ei ma ~ini nol B8ll a unui ansambl u

n Oll .

I ndrumatorul de fa'~. vine in ajutorul stud entului i ngin er Is intocmir es


proiec t u l ui d e t ran smisii prin angrenaje , cuprinz ind in Beast s eap 0 seri e de
1ndicatii, r eguli ~i norme co nstructive, atandarde ~ i extrase Gin curaurile d e
organa de ma ~ini .

Multe din ragul ile de proiectare sint prezentate cu valab11itate g en er a-


l~ putind 1i utilizate ~i de catre etud en,ii din anii euperiori 18 intoomir ea
proiectelor de an ~i de diploma .

AutorH
'. 1
II 0 r I U N I I N T ROD U C T I V E

1.1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND ACTIVIrArEA DE


PROIEcrARE 51 INrOCMIREA PROIECrELOR DE AN

Proiectarea rational~ a ma~inilor cu 0 tiabilitate cit mai ridioat! oon-


etituie 0 preocupare central! atit pentru cei .care invat! s! proiecteze cit gi
p.ntr~ oe1 care lucreazA efectiv intr-un fel sau sltul in munc8 de prolectare.
5e gtie c! magina est. un complex de oorpuri materiale cu tunct11 ,i mi,-
oAr! determinate, destinat sA execute un lucru mecanic util, legat de un proces
de produotie sau de trana!ormare a energiei.
P!rtile constrllctive ale complexului "magin!" sint organele de magini.
oare pot avea aceea~i torm! eau torme aseman!toare g1 cu posib11itate de pro1eo-
tare specifio!.
Proiectarea magin110r ,i organelor de mag1n1 trebuie s! sat1erac! urm!-
toarele cerinte principale. tunct10nalitate superioar!, t1abi11tate r1dicat!,
executie ~i exploatare oit mai et1ciente din punot de vedere eoonomio. sigurantl
in exploatare.
Aot1v1tatea de proiectare. dea!lgurat! la disciplina de organe de mag1n1.
eompletesz! cuno,tintele dobindite de student in cadrul oursului. ajutindu-l
e!-g1 in8u~easc! temeinic problemele de metodiol de oalcul ~1normele de pr01eo-
tare. organelor de ms~1n1. pornind de la conditiile impuse ' initial pr1n tems de
pr01eot .
Pro1eotele de an de la dis01p11na de organe de mav1n1 au rolul de.
- dezvoltare a deprinder110r de lucru. independente. ale studentulu1 in
prooesul de pr01ectarel
- insu~irea de cltre student a metodolog1e1 de oalcul ,1 pr01eotare. in-
teleSere. euoceeiunii etapelor proieot!r1i unor ansamblur1 eau ma~1n11
- obt1nerea de cltre student a
une1 exper1ente in rea11zarea de tor.e
oonstruotive 'i di.ensiun1 optime. atit prin oBloul oit ,i din oonsiderente oon-
etruotive, in alegerea adeovatl a materialelor. a olaeei de pre01zie. a oalitllii
8Upratelelor. a oondit1ilor tehn10e iapuee tla exeoutarea organelor de ma,in1 eto.1
- de.voltare a deprinderilor de • apre01a cr1t10 oonetrueliile exi.tente
pr1n eoaparerea aoeetora gi de a etab11i sclul1ile optiae oontora eondi'iilor t.-
puee 1ni'ial sa,inii respeotive. '
- insu,ire a deprinder110r de uti11sare erioientl a literaturi1 de speei..
11tate (manuale. indrum!toare. prospeots eto.), a noraslor ,1 standardelor.

- -- - - - - -- -
2

- invl~ar. a .tudentulul .a elsboreze oorect 0 dooum ent a~ l . tehnlol.

1.2 . PRINCI PI I , XETODICA 81 PAZE


CARACTERISTICE ALE PROIECTARII

Proiect Rrea este 0 Bctlvltat e t e hnlcl desf ~ ~ ur a t l in ved erea 1ntoemlr11


do c um entat l el ( soris. ~1 de s en ate) striot n e o e s ar e pen t ru exeoutarea unul ansam-
blu , mQ~ln ; et c.
Aet lvl t~ t e 6 de prol ectare est e campu s! din dou l faze di stinot ••

.- c o n c ~ ptia l eete f a z8 i n care so face do cumen t are a ,1 in c ureul o!rs l a


•• glo eso 0 s er i e de eolut11 oonstruct i v e car e r Aspu nd I ntegrsl sau partial tem~
4e pro tec t propuse. Pe haze unu! proces de anal 1z~-slntez!- interpretar., proieo-
tantul propune 0 s oluti e opt im~ p e car e 0 jus t lfi c ~ . Solutia construct ivA optim~
Be mater i ali zeaz u prln t r - o sc~lt a de pr i n c i pi u l
- ex ecu t i a l a d oua fe z! a Qct l vit atl1 d e pr oiectare i n care 8e urmlre~te
d ezvoltar ea Bchlt ei de prlnclp1u p i n! 1a d eflnitlvar ea f~rm.l c on s t r uc t i v e 8 ma -
~1nii ~i intoc mi r ea doc umen t a t iei tehnice co mplete.

Tems de proiec t co n s t i t ui e obiectul ac tivit~ tii d e proiectare ~i poate sA


aibA la baz~,

- idee noult;
0
- ide e cuno sc ut a . dar care nu a fost r ea1i zat a practlc;
0

- 0 con 9 t r u c ~ie e xi9 tent~ ce t re bu1e m o~lricat~. d eo arece nu ma1 c oree-


punde din punct d e v edere f un ctional, constructiv, productivitats, tehnologic
etc.
Se men t i onea z A oA tema d e pro1ect este stabili t a de bene •• ciar 9i t rebuie
sA cupri nd~urmat oarele elementez
- sc opul 91 des t i n a t i a maQ1n i i proiectate ;
- carac teristicile f un ctionale principale pe care trebuie s a I e rea11z eze;
- ser ia de f a brl c a tie ;
- c onditii speciale referitoar e la. a) constructi e (gabarit , greutate
etc.); b) expl oatare (deservire, grad de automatizare etc . ) ; c) med i u ds lucru
(temperaturA, m ed i ~ v i c i a t e tc. ) ;
- i ntreprlnderea care v a executa prolectul, .pentru 0 pro1ec t er e con st r uc-
tivl adecvata posibilitltilor t ehnologice existente.
~ctivitatea de proiectare trebuio sA parcurgl in mod obl1gatoriu urmAtoa -
role etape ,
1 . ·St udi ul temei de proiect;
2 . Doc umentarea in problema propus~ in teme de proiact prin consul t ar ea
de manu.al.. prospecte. revlst. etc -.;
J.Stabi11rsa volumul~ da muncl n.caar intocmir11 pro1.ctulu1 1
4. Intocmirea unu1 plan d. activitat. cor.lat cu t.rmanul d. pr odar. a
proi.atulll1I
5. Analiza cr1ticA a solut1ilor construct1ve .xistsnt., b1 lantul avanta-
jalor ,1 4ezavontaj.lor. al.g.r.a ,1 justit1cer.a soluti.1 optima 11 1ntocmiraa
schitei d. princip1uI
6. Predimans1onar.a organ.lor principal. ala ma~1n111
7. 1l1aborar.a unu1 4.san 4. on....blu pr.l1m1narl
)

8. Di ~ 80 ~ i Qn.r.a <vr1 n a.lo ul s e u coont r uctlT) or g anwl o r a• • und ur • •1•


• ,U &lQ .,1"Jl u1 . V.r.:.r i oar t: & t u\uror dllltiDa1u.n.1. 1er pr i no i pa l e ~1 seo'lndare;
3. L ~ t l n lt l v~r 8. d~8 . n u l u. l de an.amblui
10. l nto c mir • • deHen"ler de au oan s ...nbl u. fil i r e pe r;
11. ~l u uo r.r e a decuroa n\eler ' e hnl c e 81. pro i c c tu l ui oonform STA8 6269 -80;
12. V l:l r lf l clll r ~. 1 a pr-c Le c t u Iu f ,
11n 111 " Pr eda.r~. p r-o f e c t u La f ,

Pa~e l. de ~ la o o: .r 8 a un u l pr o te c t s i n' regl umentat9 prln STAS 6269 -80.

D o c ume f'lt.~ l .
de 1.3. DOCUIJENTATI A TEHNICA IN
st ud iu
CONSTRUCTIA DE MASI NI
I (STAS 6269 -80)
Te rn . J

I
Cl e sifi care
Stud i u t . hni c
I D oc um~nt8 ~ia t ehnica r e prezlntl dea e -
Studiu te hni co- nele ~i doc ument el e s c r lu 9 car e determin~
e conomi c compone n~a ~i c o na t r u c ~ 1 a produ8 ul ui 01 ou-

I prinde . du pa CQ z. dat el. de studiu ~ 1 prei •• -


Proiect t ehnic t9X e, executie. ve r i f i c are , r ec eptie , 8xploa-
tare, intre~1nere B6U pr o p.gand ~ comerc1all .
l Confor m STAS 6269 -80 do o ument 6 ~ i a
, ... .. ,ehnica in construc tia de ma ~i ni ae aI.aifi cl
" .. " .....
I
...
.,." ..""
"..• •.. s.... .... .••
.... 0
. .. •a
0" o. i n ur ma t oa r ~le cai eg or i i:
0
0.
. • ..... 0'" ..~
od
- doc ument a tia d. s t udi u (fi g ,l.l)1
• • .... "' ......, ,,
0 0'" - dooument oti a da b. z~ ( f i g . l . 2) ;
.0

-e

'" ......" ...... .... .~-::. •.. .."


"........ ..... "''' 0. 00.
d
~
'<1.:1
0
- doc ument a tia te nnol .gi ol de rabr i-

"• ..e ..
• F. catie (fig .l.);
• o... H .. ;j • .
. .... .. . " '"•..
d .... 0 ..
• 0
>'" "El - documenta~ia ae exploatar. (fi g.
0"
00 0" 0
A A d ", .. 0. ",'" U'"
"' 1.4) I
- document a,ia auxi l i ar a (fig.l. 5 ) .
Fig.l.l.

Docu ment a ,i. de b . z~ I

....
.,.
..
"•..
o .•g
....,


-e • '"
• . .".....
'""d .."
o

•"" •"." . ...


-e
o • ..,.."
- -
Q • A
'--
A•" ....
El .. o
"'
'--
4

D.cu.ent,8~1.
te hno leg1oll
de tobr10.~ 1 e

He.ll.9ncl at or
.i-> ~ '1~1 de oon aWD apocit i.
d. SDV -Ilr1 .
I
I tl n erar t ehnOl. ~l C
r
(Flllx t ~hn .log10 L1ato BDV -Ilrll.r "pe -
010le -.
I
F 1 ~ 1I a1nglllara de I
l l.1 Qr u L1at a pl e s a l or exe c u'a-
'te prin a numi t e prec e-
I d ee t ehnolog1 ce
F1~ a t ehllolog1c a I
I L1sta p1e ael. r r eal iza-
P'l a n de o per a ~ii
te pr 1n coo pe r a r e

I I
Program t ehnalog10 L1sta p1eaelor reo11za-
de ' c on t r ol al ca11- t e prin co operare 1n -
til~11
t e rnat1 0n a l li

I I
l'ifJa pe ntru. c alcu lul L1sta operat11lo r rS 1l11-
ti mpulu1 do muncil ZOote pr1n cooperar e

I - 1
Desen da &x8cutie L1ata p1 eaelor atandar-
pe ntru s emifa bricat dizate S8U nGrma11 zat.
,
I .1
Deslilne de exoout1. Lista p1aseler d11l
oumert
pan'tru. SDV-Ilr1 -
I I
Ex",ras de lILQ'teriale Liata lltilaj d . r

I J
Duoumonta~1a 'p u n t ru
F1~ildo conaum ape -
o1t10 d. mater1alu p10.o prol~orat . p. IlUClIl

I o. J

Extras de lI1&l\op.ril F1Vl d. ...d1ti 0"'.


I - I
'LVii d. • ...p.rll Borel.ro. I
ep.o1tioll

,,
5

1J o cu m en t8 ~1 .
d. ttx ploa t ar e

e
"
....on. •~ I

I
.•e..
""."... • '" e ...."
o
.... .""
~ ....o
...•
> .
0.
• ....''''
~.. ....;;l
......
" 0. ....

""
...". • .
... ..
~
"
'0 'O '" 'O

." ..•.. .... .." .


;;l
'" ..
""• •
...
o •
~ ;;l ~ ~ .... 'O

"'..
o.
" 0
,. 0
"~ .. 0 ...."" ....""
"' ..
. .~
u o. ""
re " u Q 0 0
'J '"
Fi g .l.4 .

Continutul prolect 'llul te hn lc

Prln c o n ~in u t ~ i co mplexl t e te pro lec-


tu.l de an se inc ~ d r e a z a i n do c ument at i a de
" ........
I I

...'"oe
~
s t udi u ~1 mel pr ecls I e fez e de prolect teh-
...
'O 'O

,"o • ."
... ..
c "o
nlc •
ri "
.,". ""
E:: o

"
.." ."". ...~

...." .
'O m

."
I n t abelul 1 .1 , se lndio~ in detallu
~ 'O
"" s co pul ~ i continutul d ~ c um entQ l o r neoesare
e
,"...."" 0.
~ ,; "e ........
0 -.-4

"" "
.... 0 ..'o"
...
,, 0
oe " '"' l~ai
O ..-.l
.::l ~ ~
pe ntru f aze de pr ole c t t ehnl c.
"' 'O ;>,
"'''
Fi g .I . 5.

Tabel ul l.l .
( Extra s dl n STAS 6269-80)

Hr . Denwn1re Scop C on ~ln u t

O. Proloc t to hn l0 St e bl i l r ee s ol u ~ 1 1 1 o r toh- Conform pot . I • • • 7


ni ce ~1a 3chemelo r de prin- (ve zi mai j oa )
clplu (eventue l in mai mult e
var iante ) , di mensl onarea ~1
c ona truc ~l e prod ua ul ui ~i a
prl nclpele l or salo elemente
oomponent e .
1. De s en de Ste bli lrea co mponen t ei pro- Desene de &nsamblu (ansamblu
exeo u~1a duau Lud, a tormei, dimensl u- general ~i o.nsambluril. de
ai lor, meter lalolor gi a el- ordln inferior) .
to r condltii t ehnice de ca- Deaene de exeou't'1e pentru
litato a produs ul ui gi prin- principalele pies8 componen-
oi pa l e l o r s ale e l e me nt . oom- te.
ponente. Scheme oinematice, hidreul1-
oe, electrice, de unger_, d.
alimentar. etc.
Scheme d. standuri d. probl.
Diagrame d. tunc~io4ar • •
6

Ta bslul 1.1. (oont1nuars)

Ir . De.o.WIllr /, !lcop Con~1nut

2. lIelliorlu de Pr9 ~ ent ar e 8 produsulul. a Dee t 1 na~1s q1 do~en1u ds


pr ltz antar~ d. et1na~le1 ql domenlulul ut 1l1 .ar ••
RijU de utl11za r~ . Ca r a c t e r 1 . t l o1 pr1nolpals.
Compara~le au aite produee •
slml1are exiatente au precl-
zarl asu pra nivelulul tehnl0
sl prcdu su'tut ,
Pr e c l z ~ r l reterltoare la
eventuala adapt are 8 unor
solu ~ l i oon struotive oare
t a c oblectu l unor brevet. de
ln ven~l1.
Dat e supllrnentAra (pn~ e a-
tlmativ. col gbor a t or l , pro-
b leme de protec~ia muna!!,
blbllogrefle e t c . ) .
J. Dooument Stabl1lr.a o o nd l ~1 1 1 or te h- DenumJre . dom.nlu d. <1t111-
hhn10 nice de cali tat e B produsu- zara, tipuri . mlirlm1 .
oumulativ 1<11 ,1 prlncipalelor s a l e Reguli ~i metod. de verlf1-
e lemente oompon e nt e, s re - care a conditiilor tehnlce.
g<111 1or 9i me todelo r de ve ~
rif lce r e a co nd i ~i 11o r teh-
nice .
4. Br eviar d e J<1 st if lcarell sol<1 t111or de CalC lll p. pen tru stabillrea
cal oul pri ncl piu qi construo~iei c Br a c t er i s t i c i l or ~i per-
tehnologio aleae . f o r m an ~ e l o r produ 9ului pe
de e xploll- baza condi~iilor tehnologi -
tar Q oe de exploatare.
Calcule e ne rge t i c e , termice,
hidraulice, electriee etc ••
eu i nd i ca r es oonsumurilor
speoifice.
5. Br evi a r de Justific area di men siunilor Caleule de rez isten~l c l n e -
ealeul de ~ i materl ale l or indicat e. mat ice, hid ra<1lice, ele otri-
d lmansl on are c e etc.
6. ConS !1M inf or- Indicares nec e sarulul in- Denwnlre a , di mensi<1nlle .
mativ de ma- formativ de materials, in mlircile . c antit ates etc.,
t eriale seop<1l pl an i fl o1r i i apro- pentr<1 princi pal e l e sorti-
v1zionlirii. mente de materiale din oare
Elate executat produsul , 1n-
c l uei v speoltieerea e l e men -
telor care se p rocur~ din
comert sau prin colaborare.
7. Borderou Evid en~ a d esenelor ~i a Se va into om1 conform.
d oc umeat elor acr iae cuprin- STAS 465 9-87 .
s e in proiectul tehn10.

In rezolveres pro1eotului de an se vor detal1a ins~ numai cer1 n ~ e~ . pre-


vlizu~e ls paragraf<11 1.4 pr1v1nd con~1nutul proieetului de an .

Conditt! geoerale pentru de sane de Qxecut!e 91 docum e nt s scr ise

Condi~lile
general. pentru intocmlres desenelor de e x.o u~ ie 01 do oum.n-
t.lor sor18e din domeniul construo~ie1 de ma~in1 01 apara t. trebuie 81 respe ots
preveder11. STAB 6857/1-85 01 STAB 6857/2-85.

Conditt! generale pentru de sene de execut1e

Conform STAS 6857/1-85 prin desen ds .xsou~1. aa tn~sl.ge un d . 8.n 14-


toomit la 80arl 01 oare serv80te la exeoutar•• produBulu1 OB taoa ob1.ot u l 81 u.
7

Desa nul d• • ~Q c utl. S 9 poet. reter! 1. 0 piasl, 1. un aneamblu, 1. un


. emi ta bri os t ( t ur n8t , to r j a t eto .) a&U 18 0 soheml e t c.
In t Wl o ~l. de d . s t l na~la a. da s 8nul d• • x.ou~l. raoe parte din dooume n-
ta~ i a t o hn i o ~ a un oi ma ~ i ni , oonf orm STAB 6269-80 .

Ind io.t il g en e r a l a

DQ8~n.l . de eX8c ut i . s e i n t ocme s c i n contormltate eu pra ye d. r i l e standar-


d. l or La vigoa r e r a! erlto are 18 re g ull1e de desen ( r e prezen tare, cotara , format,
BcarA e to.) ~ 1 e u c o n dl~~ 1 1 e t e hni c e pr e s c r i s e ( mdt erlale, dlmenBl~. toleran-
~ • • tra t ament e te rmi c e e t o . ).
P~ n tru fle care r epe r ~1 ans~nblu oomponent 61 unul pr odu~ S9 in tocme,te
c i t e un deBen de executle oa mpus din una eau lOai mul te p1an!i'e pe format oonform
BTAB 1-84 , av ind numar dis t i n ot.
Se II'ldiul te i n t ocmi r e a unu1 singur desen de exe c ut i e p entru rna! mul te re-
pere a8U a nsambluri siml 1s re , cu ooadl~la oa prln de a enul rea pect lv aoe atea .1
fi e de t ermi na t e un ivac .
I n gene r a l n u s e intoc meao deaene de Qxe cu ~ i e p&ntru ,
a) pieso exeo utat o di n mate r i a l e pr of ilate, i no lusiv ~o T i , prin tliere
sub un unghi de 90 f s~ a de a xa l or longitudinall , s au .xoou tnte din tabll prin
0

t l i ore dupa un c oro, pat rst sau drep tu ng hi f ara alt e pr o l uorari insinte de asam-
blsr. S 6 U de mo n taj. I n Be es t c az dl man al un l 1e oare datermln a uniyoc forma pie- .
s olor sa i nd i oa in oa s u t elo oorospunza to are ale tabelului d o o ompon o n~ l al dese-
nul ul de an aambl u re spe ctlT ( de e xe mpl u J 18 rubri cs " Den walre a " , Pl s c l 5x40x120,
l a r ub ri oa "Ob ser vat;ii " , U 12-1500 e t o. ) I
b ) pies. ~i ans ambluri oomanda t e pe bazl d e standard e de s t a t s a u de rs-
mur l ori proourato di n oo me r ~ ~i c a r o a int folosi t e flr l proluorar1 suplimen t are
s au Bupuse u l t erior do ar unor tre tame nt e de prot e o ~ i e antic or ozlyl. Da t e l e r ef e -
rlto are I s tratamentele ulte rloare s e i n s c r l u in tabelul de c ompon ent ~ l a r ubri -
cs "Observa t il" ;
0) oompon ent e ale ans s mblurilor nedomontabile in oazul in oare c on atruo-
~ ia oomponen t e l or eate s i mpla , iar pentru ex ooutarea lor s int s uf1010n t e repre-
zentar110, oot e l a ~i oa l olal t e c ond i ~i i tohnioe din desonul de ansambl u .
Pe da s eno l o de ex~ou ~ i o nu s o s dmi t i n dic s ~ii te hnologico ou e xc e p ~ 1 a .
lnd i c at i i l e r refe r i toare I s alegerea s emifabrio a tulul ori 1a anamita precede.,
o ond i ~ii s au mi jloace de e xe o u~ i e ~ i verif10aro, daol aco stes sint indisponsab1-
1 0 p.nt r u asigurarea o a l i ta ~ i 1 produsului .
Re prezentlri le ~ i s emnele oonven~ionale uti liz ate po desenole de exscu-
~i e trebuio s a fio oe l o r eglome n ta t e prin standardole in vigoare .
Bo a dmito folo siroa unor roprezentari ~i sorono propr1i, in lipsa unor
reglome ntari s t a ndard i za t o, alo o ~ror semnifioa~ii trabuie indicate intr-e le-
gendl explicstivl pe dosonul r espoctiv. Legonda explioat1vl so amplasoszl sub
r epre zen t are a 1. oare 88 r efer l Ql paralal au baza d essnulu1.
l iec are desen d. ex.c~~ie pentrQ pi••• 89 pre~.de CU indioator, iar dese-
cele d e Bnsamb l u c u indio a t or ~i tabol de ocmponon~l e xoout s t e confcra BfAS 282-
86 .
Pe d e.onul d e ax.outie se ind1cl ,i .amnele da aa11t.te a Buprate~.i, tc-
l eran~e, tratamo nt o termioe sto ., core.punaltoare stlrii pi••e1 aau aDsaablului
oare .e ob~in. in urma wnai preluorlri.
8

D~ge ne de e x.out !. pen\r~ pie a.

Deaen ul d. exeou~le trebul • •l ou prl~dl 'oat• • lement.l. neeesare ,1 au-


t101eote pontru reall ~Brea ~1 o o n t ro lu l pi ••elor i n Yed e r e. &aambll rl1 s au mon-
t&r11 a o e dt ora.
In d e 3 ~ n el e de exe outl . pie s e l e 88 r e pr e zlntl au dlmenaiunl1e ,1 co ndl -
~111. 'enni ce o orespun zAto a re st ar!! tlni te a piesei , ina!n te de asambl are . a u
~o n~aJ.

Num ~r ul de cote pe d e s e nu l de 8xeoutie trebule s a f ie minim, dar sufi-

e l ent pun tru executarea Ql Yeriflcarea plesel .


Cot~r~8 pl ea elor Be fa oe i n ra port a u 0 bazl de re t e rln ~ ! functionall.

Pe nt r u oo t e l e ~1 parametr l1 indlca~l pe desaa , cu excep ~l. c elor Informat lvl, se


preTld presor 1 Pt1 1 de pr e01z1e .

D e8 en ~ de a nsamblu

De8 ~nul de a nsamblu tre bule B~ c uprind ~ ur ma t o arelsz


a ) nwmarul necesar de se e ~ l un l ~1 ~ e deri .pentru
def i nl r e a clara a tu t uror
e omponen t e l or ~i a p o z l ~ ie l lor rel Bt i~ e i n ~ ede re a r e B l l z ~ 11 8sambl arli ;
b) lndi c atli neeesare r et erlt o are 18 r eall zare a i mbi nar l 10r prin sudere,
I1plre e tc . ;
c ) indlca tii neee asre referi loare 16 a samb1 area pl ese l or c onjuga t e , dea l
prs 01z1a aasmbl ar11 n u ae re alize aza pr1n abat er11e 11m1t a de la d1mens1un11e no-
minal . , 01 prin s or t a r e , reglar e etc.;
d) d1mens 1un 11 e oond1t111e ~ebn10s oe ~ r ebu 1e re a 11zat. sau o on t r o l a~.
~1

pe bazs dese nu lui r e sp e et iv in t i mpu1 s a u dupa op8ra ~la de 8aamblare;


a) 1nd1 c a ti11e asu pra modulu1 d a funot1onare a pr odus ul u1 ~ 1 a supra 1n-
t erac ti unil componentelor s ale;
f ) oond1t111e t e hn1ce pe oaro ~rebu1 e al I e indep11neaaoa produa ul.

Condi t!i g eneral e pe ntru document. Bcr ise

Condi tiile g ener a le pentru intoc mirea doeumentelor s c r i ae care fao parte
d1n d o o um e n ~ a t 1 a ~ ebn1 01 in domen1ul oonstruct1e1 de ma ~ 1n1 faa o b1 eo~ u l STAS
68 57/ 2-85, oare Ta f 1 oon sultst la in~oom1rsa plrt11 aor1ae a pro 1 eo~ul ui .

1. 4. CER1NTE ASUPRA CONT1NUTULUI 51


FORHE1 PR01ECTULU1 DE AN

1.4 .1. CER1NTE ASUPRA CONTI NUTULUI PROIECTULU1 DE AN

Pro1e o~ul ~re bu1s aa ind eplineasol urma~oarel e oer 1n t s l


- 8~ core9pund~ eu tem s de proi eo t l
- s a oupr1ndl ~os ~e p1e s ele s or1se ~i d s s sn a~ e oeru~s pr1n ~ ama de pro-
1 e o~ ,1 &nume,
. ) K.morlu de prezentare, c ar e T. aTe . urm~t orul oontlnut c adrul
- so opul ~1 de f1n1t 1a pro1eo~ulu1 1
- o ar a o~ e r 1s~10 1 pr1no1palsl
9

- variant. c o n ~t r u ct ive studiate ~1 cr itios lQr Bub aspeot. functi onal .


con3truct iy, t~hno l og l c, &1 f orme l, .1 produQtlYltA~11. economic (material. ,
randameat, t e hnologi e) etc . J u atltlcar ea solutlel ales91
- de ecrLeeee fun e~lonalA ~1 constructiYA arnAnun~1tA a an.BJllblulul pro-
ieot ut , insotltl de sc hl t e , 8 ch ~ m e e xp lic a t i ve;
- Indioati l de expl oa tare, re g laj , intr e~lner •• r od a j;
- con3 l de rn ~ 11 do p r o t e c ~ia muncI i ; mA.url1. luat. d. cAtr. prol.ctant
~1 reoomandarl 1. pe n t r u c el 06 Tor exploata ma~io8;
- ju s t lt l c ~r Qa al.selor de prec i zle, criteriilar de preclzie , I ndl c i l or
de pr~cizle, rugozi i at l 1or s up rate t elor , ajustajelor, eonditl11or t ehnl e e I ffipuBe
p~ desenu l de ansoffi b l u ~ i pe de:::;ene l e de e xec u1j l E:! .

b) Breviar d ~ ce l c u l de dimen s i onare - va cuprinde to ete c e l c u le le er ec -


. iu.tel cinema tico. mecanice . h1draulice. de rezl sten~ a. econom1ce etc • • 1nsotlte
d. schem. ~ i .c hl~. e xpli c a t iy. ~i refe r i ri bl bl l ogr afl ce.
In luneti e de par t l c u la r i t a~ i le t amei de proiect unele puncte din .edr~l
lIlarnor1u.lL\1 d1J prezen tar e sau bre Ti a r ul u.i 4e caleul de dill8netonnre pot ft exolll-
ae sau co~pletate.
c) Desenul de an s ambl u T S cuprind e . titea Te de r ! ~i s8atiunl cite stnt
nece 3sre pentru a se s e oa te i n e v i de nt a tast e det a liil e a n Qamblulul proleotat.
Deaonul de an sambl u mat t r~ bu l e s a r e spe ct e ur mato arel e oond i t ! 1 1
- B~ 9~ exec ut e pe f orma t s tanda rd i ze t conform STAS 1-84 ;

- s~ se exe c ute l a s cara 1 ,1 pentru a pe rmlt e s tudent~l u1 sA ob~ln~ 0


imagine mai c lar~ asupra dlmenai un l 10 r r eale ale c ons t r uo t i e1 pr oi ectate ;
- indi c~ tor u l ~ 1 t abe l ul d. c omponent A Yor f l standard l za t e a t it ca f or-
mA cit ~1 con,l nut (ye zl f lg . 1 . 6 )1
- pozi~ lona rea d e s e n~l~ i de . ns.. mbl~ s e ya fac. co nf or m STAS 6134- 84;
- s a co n ~ lna e o ndi ~i l t e hn i oe conform STAS 685 7/ 1- 8 5 1
- sa c uprlnda aj u s taj e l e ~ i olssele de preo i zie nece sare .
Fa de aenu L de a ns s lnbl u ae 'Yor c o'ta urlDa t oarele dimensiuni (conf orm
SUS 6 134 ~84),
- dime nsiuni de g a bari t . oa r e pot Ii indicate intorma t iT aau au t oleran-

- d lme n " i~nl prin c i pa l . (distante intre axe , inAl~iml ls ax. eto.) ;
- d i fien s i uni de legAturA c u plesol. M " ~ ansamblurl1e tnyecinate ;
- 4i mens i uni f un c tlon a1e ~ 1 jocurile maxima admlse ;
- dimen s i unl 1e nOfilna le ~ I c impur I 1e de tolerBn,~ a l e p1 esolor care t.r-
lleaz/{ aj ustaj e , co ae i n s cri u, oonforll STAS 6265-82 ;
- dimeosiuni ca r e se r ealizeazl 115. montara S8U asamblare inclus1T nots-
rea stirl i s ~p r af e ~e l or prelucrate in cursul llontarl1 eau asamblAril .au cupA
Beeete operatil;
- alt. 4 I1len s i un l n e co s a r e pentru opera~111e de asamblar. Ql montare ,1
care au rezultl di n desene le de e xecutie a l e pieselor oomponente.
Conform STAS 61 34-84 n um.rele de poz1t1e .e iasorlu po .e.en in ord inea
de aucc esiune a e l~~ent e lo r pozitionate allturat , ~i anume in ordine numeric I
cresoltoare. in sen s trigonometrio eeu inTers trigonometrio pen'tru tlecare pro-
i.c~ie in part., ins~ nu~ai intr-wm .1agur ••n. pe aoela~l ••••n a. an.amblu . S.
adait. oa in.crl.r . a n um. r e l or a. p.zlt1e .A •• facA in ora in•• aproxlmatiYa •
Ilontarii , du pA 1llportan ~ a pIes. lor. aup/{ niyslul .l.mentsl.r resp.otiY. (in prl-
mul rina !Srlfl!lJIlblur1le • • orCin infer1er, 1ar ape! piesele, tiphat.le) do.
10

--- 5 5- ~ 19~
1""-' - - -
~1
13

r-- - -
.. - - -- - f-

r-- -
r-- -- .

1-- -- -- .. ....
~ --
_ _ _ _ 2,5
15_
~

~
....
I. 185

oj

50 l5 25

5>-=---
4- 1-
J2
1
paz_ lHasa
Den umi~a Nr. desen sau STAS Bue. Material Dbservalii ~/buc.

-- r--
f- - - - f---
~OIecta.~D9Jl1 _@ n N
_ ~senat_ Cri..alLM.
eriilCaL ;jf; ,A'mcisnnI
~$TAS i[>g'f;,"Jf,ul.~ f-- ... 'rIocuie<l. de

Universitafea 7ehnicb.
Cluj -Napoca
Qib,
b)
Fi g .lo6 .

d) D.Ben e de ex . c u ~l e l trebuie s~ -cuprindl atite. Tederi Qi .ec~iu ni cite


. int necesar. pentru a defini complet reperul . So Tor i ndica toate in!o rma~ ii le
necesare pentru executarea ~1 contra luI plese lor reSpe&tiTf . ! r eb u1e .1 8. res-
pect. urm~ t oarele c o n d i~ 1 1 1
e xecutarea pe format standardiza';
- exe eutarea 1a soara 1.1;
- l ndicat orul conform STAS 282-86;
- indicarea de toleran~e. rugozitl~i. indioi de preoizi e , a bateri de for-
a l Ii pozi~ie et c .l
- condi~ii teboiee eontora STAS 6857/1-85.
e) Li.ta bi bl iogratlei utillza'e, intocmi tl contorm STAS 6158 - 70 .
f) Cuprlnsul.
Pentru i n t ocmlr ea deBene lor de anaamblu Ii e xeou~ i e p.' f l u' ili za ' .
SrAS-uril. indioate in 'ab. lul 1.2 .
11

Te b ..lu l 1, 2 .

Stares Bupra!etjelor
5730/ 1- 85 . Staree . u p r a t e ~ .lor .
Rugozltet ..e .uprate ~ e l . Te rml nol ogl ••
5730/2-85 1 Star ea ftupratete l or. P ar~e tri de rugo zlta t e ~1 sp e c if l c a r e a r ugo z l -
t a~11 e u pra! e ~ ..l.

Defllen te hn io
1-8 4 1 De s ena tehni c e. Formate.
2-82 : De s ena tehnic Q. Se ari.
74-76 , Da Ben e t ehnice . I mpaturi r e a d e8enelor.
103-8 4. Do.eno t ehnlo o . Linii.
186 -86 1 De s dne t ehnice. Seriere.
187-80: De sene tehnlc e. Reprezentarea organelor de a s amblar e d emon t . bi l a .
188-87 : D e 3 en~ tehni ce . Reg uli ge ne rals d e c ot a r e i n desen ul indust r i al .
282 -861 Des ene t cnnt c e , Indi cat orul ii'i tabelul de cOll1p one nt ~ in de aenuL in-
dus t r i al.
415-80z De ~ e n e t ehnioe. C 1 a s if i c~re .

612- 83 . Deeena t ehnioa. Not a r es s t arii su pr sfe ~alor .


100 -81: Denen e tehnice. Re pr e z e nt ar e a COfiT en tionala 6 fi le t e l or .
70 7- 79: Desene tehnioe . Reprezentarea a r curilor .
734- 82~ Desen e tehni c e . Reprezent are a ro~ ilo r din t at e . angrena je 10r ~ 1 tran s -

roi aiilor prin l ~ ~ .


735/1-87: Desen a tehni ce . Re pr e z ent area i mbinari l or s udate sau lipit e.
5013/1-8 2 . De s ene t ehn i c e. R o ~ i di n~at e oi lindr i c e . Ind icare s e l e mente l or da nt u-
r it • .
501 3/ 2- 82 . De s ene tehniee. Cr ems l ier e. Ind i oar e s aleme n t e l e r dan t urii.
501 3/3- 82 . De.ena t e hn i oe . R o ~ i di n ~ a t e oonioa. I nd icarea element elor d ~lt ur i l .
5013/4 - 82 . De s ene t e hni c e . Ma lc i ~ i r o ~ i mel e a te e i l ind r ioe . lndiear ea elemente -
l or dsnt ur i i.
6134-84 . Desene te hnice. Desene de answnblu in desen u l indu s t r i a l .
6162-77: Desene t ehn i c e . Repre~e n tar ea ~ i · cot a r e a a r bori l oI' ~ i bu t uc110r c an~ ­
la~ i.
6265-821 De s ena t ehnloe . In3crierea to lerante l or 1. dimensi un1.
7385/ 1- 85 . Des ena tehnic e . T o l e ra n ~ e ga ome tric a . I n sc r ie rea to l eran~ elor d a f or -
ma, da orientare, de p oz i~ie ~i d e batai ••
7385/2- 85. Desene tehni c e . Tolerante geometri oe . Ba zs da refa rin~ a ~ i sist eme • •
ba ze da referin~a .
7650-78 . Daee n a t ehn i oe . Notares tratwnent ului t ermio pe desenale da a xe c ut1a .
8953-85 . De s ena t ehni oe . Reprezentarea r ulm en ~i l or.
9951-87 . Dasene tehni oe . Repre zentarea ~ i oat area s impl lfioata a "ga uri l or .
Reguli 5i pra s oript i i gen erala
75-80 . Dimansiuni l iniere normala .
28 3- 69. Numera n ormale.
406-85: Ra z e n orme l e de r a oordare .
2285/ 1-81 . Unghi ur i normale . ,Unghi ur i da oonuri ~i oonio1tat1.
2285/2-81. Unghi uri normale. Unghiuri •• prisma ~i inolin ari .
2447- 80. San s de rot s~ i a la ma~ini ~ i aparat ••
2741- 68 . I naltimi ds axe pa n t ~ ma~in1 moteare Q1 re o ep t o ar ~ .

:
12

Tab el ~l 1. 2. ( o o nt 1 n ~ ar a )

Toler~te ,1 aj~a~aJe

2}OO-68. To leran~e genera l e p 8n tr~ pi • • e prelucrat. prin a~oh1 e r ••


7)84-85. Abater1 ~ 1 to 1e r a n~ e geome t r 1 oe . , Te r m1no 1og1 e .
' 7 391/ 1- 74 . To1eran~e de tor m~ ~ 1 d e poz1 ~i e . T ol er an~ e I e r ect ilin i t a t e , la pla-
n i t a t e ~i la torma d at ~ a protil~lu i ~i s upratetei.
73 91/ 2-74/ Tol eren~e de torm~ ~ i de po zi~ie. Tol e r an ~ e la circularitata ~i la
ci1i ndricitate.
73 91/ 3-741 Toleren~e de torm ~ ~i de pozi t1 e . Toleran~ e la paraleli om , l a pe r pen -
dicul~r1tate ~1 Is inclinare.
73 91/4-74. Tolerante de torm~ ~ i de po zi~ie . Toleran ~ e l a ooaxia11tat e . ooncen -
t ric1tate, 18 sime tr1e ~ i Is inter s ec t a r e.
7391/5-741 T ol e r a n ~ e de t orma ~ i de pozi~ie . Toleran~ ele b at ~ ii r ad ial e ~i ale
bataii fron tale.
7391/6-741 Tol er on t e de t orma ~i de po zi~io . Tol eran ~e de l a poz 1 ~ 1 a nom inal ~ a
axelor gaurilor d e t r e cere pentru oTKane de aSBmblare.
8 100-681 Siotemul I SO d e to le ran~e ~i a j u s t a j e. Ter minolog1 e ~1 simbol ur1 .
8101-681 Sistemul ISO d e t oleran~e ~i ajustaje. Tolerant e tundamentale pe ntru
dlmensiun1 pin ~ la 500 mm.
8 10 2- 68 . Sisternul ISO de toleron ~e ~i aju staje .Cimpur1de toleran~ ~ de ~z ge-
neral pen tru di mensiuni p ina la 500 rom. Arbori • .
8 103- 681 Sistemul ISO de to ler an~ e ~i aju stajs . Cimpur i de toleran~~ de uz g e -
neral pe ntru d1 mensiuni pin a la 500 mm. Al ezaj e .
8104-68: Sistemu l ISO de toleran~e ~i ajustaje. Cimpuri de to l erant~ pr e t eren-
tiale ~1 aj us t aje p r e t er en ~ i a l e pe n t r u dimensiuni pin~ la 500 rom. Sis-
tem ul alezaj unitar .
8105-68 1 Sistemul ISO de toleran~e ~i ajustaj e. Cimpuri de tole ran ~~ pret eren-
~iale ~i a j us taj e preteren~iale pentru dimenaiuni pin~ la 500 rom. Si s-
temul arbore uni t ar .
Angr ena j e 61 r eduotoare
915/1 -811 Angrenaje. Si mbol uri l e elementelor g eometrice ~i cinematiee ale an-
grenaj elor.
915/2-811 Angr enaje . I > ~ i uni g ener a l e de g eome trie ~i einematie~.
915/3-81. Angr en aje cilindriee. Geometrie ~i cinemat ie a . Terminologie.
915/4-811 Angrenaj e eoniee . Geometrie ~i einematie a . Terminologie .
915/5-811 Angrenaje mel eate •. Geometrie ~i oinematiea . Terminologie .
915/6 -82. Angre na j e. Geometrie ~i ci~ematica. Vocab~lar .
6012-821 Reduetoare de uz general. Rapcarte de transmitere .
6055-821 Red uct oare de tura~ie. Diatan~a intre axe .
6273-811 Angrenaj e e i l i n dr i e e . Tcleran~e.
6460-81. Angrenaje eqni ee ~i hipoide. Toleran~e.
6461-811 Angrenaje me l eate cilindrice. Toleran~e.
6844-80. Angrenaje ccnice cu din;i drep~i. de uz general . Protilul da rete r 1n-
~l .
6645-82. Angrenaj e moleate eilindr1ee. Melcul de reterinta.
6848-87. Reduct oare . multiplicatoare 01 motored uotoare de turat1e de ua gene-
ral. S 1.b o 1 1~ ar e .

7395-81 1 Angren aj e cu cremalieri.Toleran~e.


13

Ta belul 1.2. ( oon ti nuar.)

8141-82 . •. Dateriorare a dant uri1 . Terminologie .


~n grenaj

12132-84. ~ngrenQje . ~leger.a t re ptelor d. p r.oi~1e 91 rugo&1t.~11 dantur11.

12222-84 . Angra naj e paral ele cl11ndrlc e "e x t e r i oar e au. den'uri dr epte, in ."'01-
Y~nt '_ Cal culul g eometri c ~ 1 oinematio .

122 23-84 . ~ n g ren eje


paralele ci l ind rice exte rio ere cu den t uri incli nat ., in
e To l ve n t a . Calculu l ge omet r i o
~1 oin ematio.

12268-84. ~grenaje ci l ind rin e cu den t ure in eTolTentl . Calculul de r.&isten~l.


12210-841 Angrenaj e conour ente c oni ce ext ~ ri0 8re au danturl .repte ootoldale.
Ca l c ul u l g e o metri o ~1 c i n e mati o.
821-8 2 1 Angren8j e cl1i nd r i ce in eYolve nt ~ de uz general . Profl1ul de reter1n-
.1.
822-82. Angrenaje. Gama Mod ulil or.
Ma teriale
568-82 : Fanta c e nu~le au g r a f l t lame l ar. t urn ati in pl e se .
569-79 : Fon ta maleabila, t ur n a ta in pi e s e .
60 71-8 2: It'on ta cu gl"a f i t nodular, turnatA in pi ese.
6101-19. Fonta re .ist en t a la uzare in condi'ii de trecar. c u ungere, turnatl
in p L e se ,
10066-15. Fonta austenit ica, t ur nat a in pie ae.
11246-19. Fonta re.t at en til La uz are a braziT l, t ur naU. in piese .
12443-86. Fon ta c u gratit Ter laicu lar , turna ta in piese.
600-82. O~e l c a r bon , t urnat in pie ae.
1113-82 . O'e l s l a b a li at , t ur na t in pi e s e .
93-80: Ali a je cupru-ataniu defo 7mab i le .
20 2-80 . Al i a j e an t ifr ic ~ i un . p e baza d e steniu , de plumb Qi slumin iu • .
203-80 . Aliaj ~ cupru-sluminiu def o rm~bile .
1096 -8). Aliaj e cupru-ni chel-zino det ormabi l • •
1512-80 . Aliaj c cu pr u- p lumb- a t a niu.
500-80 . O~ eluri de uz ge ne r a l pe ntr u c on at r u c ~ i i .
1 91-88 . O~. l ur i a l i a t e pentru tratame nt t ermic desti nat e cons t ru c~ i e i d. ms-
~in i.
195 -881 O ~eluri pentru arc uri.
880-88. O~eluri carb on de c alitate pentru t r a t ament termic destinate conatruc-
~iei de ma~ini.

1456/1-80: O~ eluri pentru r u lmen 'i.


1450- 1 9 . O~eluri car bon de cal i t a t e ~ J. a liat e ps ntru tratament termio destina-
t e construct lei de ma~1n1.
Documentatla tehnic~ i n conatruct l a de maelnl
4659-81 . Docume nta t ia t ehni ca I.n constructi a de ma9ini . Bor de r oul docWllenta~i.i

de bazi .
6269 -80 . D"cwr.enta~ia tehnic l in c on struc t l a de ma,,1n1 . Cla8iticar••
6851/1-85. Documen t a' i a tehni cl in conatruo~ia d. ma~ini. CondiUi general.
pentru ddsana de Qxecutle .
6851/2-85. Documenta'ia t ehnicl in oonatruc~ia de _!lini . Condi~l1 general.
p ~ntru .ocument9 s c r i a e .

1015- 81 . DQcumenta~ia t.hnicl in conatruc~ia de l18!1 i n i• Reguli •• .t.otuar. •


.odit1olril.r in docwaenta~ia d. baal .
6158-10. R8terin~e bi bliografice . Blement• • Ben~ial. Vi oomplementare.
14

Tab.l~l 1.2. (oon~lQ~ar.l

Uoltltl d. mla~rl

7J7/1-82. 51.tomul lnt.rna~lonal do ~nl~l~l (5Il. Uol~l~l t~damen~al0 gl


8up1 1m e ~tare.

L~brltlantl

J8J-87. Ulel~rl mln er a l e. Ulel~rl lnd us~rlale d. ~z general.


387-79. Ule1url m1 nerale oeadltlvate pe ntru ~ranem1s111e prin angreoaje a
autovehlculelor. Ulel T 140.
871-81. Ul elurl mlnerale, Clas1flcare ,1 no~are.
1195-84. Uleiurl mi ne r a le nead1tivate pentru compresoare.
7198-79. Ule1ur1 mlnera le adl t1 va te . Ulel T 16 A.
8960-85. Ulelur1 mlnerale adltlvate pentru tranam18111e autovehioulelor. Ule1
T 80 EP2 ,1 T90 EP2.
9691-87. Ul elurl hldrs ullce aditlvate .
10582-82. Uleiur1 pentru transmls11 aut omate . Ulel TA J2.
10588-76. Ul elurl pentru tran sml s11 1ndustrlale '-
10667-80. Ulelur1 minerale ad ltivate pentru t ransmisll1e trac toBrelor. Ulel
T 75 EPl .
110J5-78. Ulel m1 ne ral ad1t1vat pentru c ompr e s oare de aer cu p1ston . Ulel KA-95 .
11257-79. Ulelurl minerale hidraul10e. Ule1ur1 pentru tranam1s11 hldraulloe .
Ulel H-21.
11405-80. Ul olurl hldraulloe ad ltlvate . Ulel H9 EP.
1202J-82. Ulelurl hldraulloa adlt1vate pe ntru extreml preslune .
1216J-84 . Ulelur1 pentru an grenaj e lnduetr1ale. Ule1url TIN-EPS.
1608-84. Unsorl pe baz l de s lpunurl de sodlu gl oalolu pentru rulmen~l.
49 51-81. Unsori conslstente. Clasltlcare . Notsre .
8789-8J. Unsor1 lubrltlant e multltuno~lonale. Unsorl d. lltlu-calol~.
9874 -85. Unsori oonsl s tente ou utll1zlr1 mul tlple. Unsorl d. lltl~-oalcl~-
plumb .

1.4.2. CERINTE ASUPRA FORMEI DB PREZENTARB


A PROIECTULUI DE AN

Aoeste cerint e sintt


- prezentarea proiectuiut indo8srlai;
ooperta ·va cupr 1nde elementele din tlgura 1.7, scrlse STAS ;
ordinea piesalor sori ae ~1 desenate in dO Bar .
- tema de pr~leotL
- memor l u de prezentare;
- br e viar de calaul de dlmenslonare ;
- 11sta blbllogratlol;
- cuprinsul;
- desan de &nsamblu;
- desune de executi s;
- parte. desenata se va indosarla impreunl o~ o r1g1nal~l;
- in toate plessl. dssan.te n~ se admlt. deo i t sorl.r•• SfAS;
- in plese I e sorlse se oere ~ sorl. tngrlJlt (ou oern••ll, p•• tl .au
tu,l; ou •• admlt gter saturl, oor.o~url .to .;
15

FiLA PRoiECT DE AN
COPERTA PROIEaULUI DE AN
17.
~

. fjMVFR S ITATfA TE/,I,....CA CI W -/IAPOCA


Ql I PROIEcr DE AN Ip:y
-~
O:tl'du ()yaw d. ma~tni
llo_
fJM.PIflO ~ d. ~jl'li fio-1

REDUCTOR P.O,75J(w
n . ll 50rotlm"n
j -"

25 5

199 -199
.

Fig. 1. 7. Pig. l .8.

-r ezul ta te le calcululul se var aublini. aau tnasdra ;


-au s e a dmi t desen e exe c utate eu mina liberl in pro l e c~ ;
-fi l e l e din proi ect pot av ea forma din fi gura 1 . 8 ;
-fieca re r ela~ie d e calc ul va fi in.o~ ita de a c hi ~e aau ac he me e xp l i oa -
tive ~i r ef erin~ e bibliografice .
Pro ie c te l e po t f i reali zat e ~ 1 pe calculator f ol o si nd di feri t e l imbaje de
prog r a me pe nt ru o bt i ne r ea te x t u l ui ~1 a deBen~lor.

1.4.3. CONDI TII TEHNICE PENTRU DESENE


DE AN SAMBLU 81 EXECUTIE

In cele ce ur~ e azl s e prezlnt! oiteva oond1~il tehniee minima oare S8


oar. ti no tate pe un desan de an samblu sau de executie.

Pen tru pro i ec t ul de reductor

1. Toate 8upratetele in trecare, preoum ,1 ansamblele oomponente •• ~


co nf orm 1n Btru c ~ iunl 1 or de ungere din memor1ul de pr e z en t are~
2 . Toate s upr af e ~ e l e nefunc~ionale ee yor yopei cu __
3. Toate organele d. asamblara file~ate (~uruburi. otifturi etc.) a. yor
aa 1gur a c onform ind1ca~1ilor din dessn.
C U ~ lurile de stringere yor fi.
4 . J ocul axial din ru L~en~ii r a di a l - a xia l i poz. trebuie al fi. d.
mlA1m ~ mm . Regl~re8 jooului S8 reallzeaza au pliou~el. a.librate pOZe •
Du~l r.glar. c u Ouru burile strinsa poz. aI. capaeelor poz . arborii
~r.buie sl ._ roteascl lib_r.

5. La montarea rulmen~ilor un~i cu unsoare spa~iul .or.8punzl~or .e umpl.


au unsoare oonsietentl tip '
6. In r.du.~or •• in~rodu. . ubi Up in sanU ~a~. d. 1.
16

1 . Dupl Mon tar•• reduotorulul se rod4aza in gal ' imp d. ore , ,1


l a aarc1J1a de Ump de ore (contona 1J1struc~1Wlllord1n n>emorJ111 de I""'z on- .
tar~l Zg omo\ u l r ~duct orulul in perioad. de rodaj tre bute 8 ~ tt. unif or m. Su tre-
but . 81 a pari Bourger1 de lubr1tlant in planul de a8p.r.~1. a1 reduetoru l ul Ball
1. e t anfJar e a arborilor 'ill a cap.celor de ralmant.
8 . DupA radar!! se gol e :J'te ule1ul din bals r e du etorului , 88 demon t:• • z8.
cap ••ul, a8 apall Qi s e analizeaza Yizual toate r e pe r e l . c omponente. Pa t. d.
c on t.ct a a ng r ~ n a J o lo r dup A r~de r e t rebu1 a s A t 1e de m1n1mLlm ~ pe in~ 1 ~1 -

mea d1nt .lu1 ~ i d e % pe lung1mea din l · lu1.


9. In c az ul pune r ! 1 i n runc~lune 1a sarcina nominala in redu.'or 8 . 14-
troduo. ule1 Up in c e nU tate de 1.
10. D1me n.1un1 1nf or mat1 ve _

Cond1til t e hn ice pentru p1ese turaata

1- Reperu~ se va turns to. elasa d. pre oi z i. oonf orm STAS


2 . Ung hiurlla de incllnar~
) . R &~e le n ei nd lcate s e var exe c ut a a u R ~ lIlI1l.

4. Pie sa turnatii se V8 c ura ~ a de amest e ou l da f or ma r e , de zgurA ~ 1


e ven t ual s a ve tra ts t er raic
5. Lluc hii l e a ecotate ae vor t e ~l la x 4 5° .
6. Pentru pieael e turnat e din atel 058 admi t e r eme di ere 8 al tar d.t e ete
pr 1J1 s udura .
Condi ti! t e rtnia e pentru d eaen ul unui arbore

1 . Semit.brlcotul torj at (matrl;at) oont orm STAS __


2. I'url t ateal HB •
). Suprate;ele active (tusuri etc.) sa vor trot. t e r mio __ 11 0
ad inaimea d~ rom cu HRC _
4. Razele n e l n d i c a t e se vo r e xecuta au R ~ Mm .

5 . Di me n si~n i l e I1bere se vor executa in c l a s s oonform


STAS 2 ) 00-88.
6. Muchl1la aeootate se vor te~l la

Condl ti1 t ehnlce pentru rOyl dln tata $1 me lcata

1. S~m1t .brl c . t u l t orJat ( mat r i ;at) conform STAS __


2. Durlt.t.al HB __
J. Supratetele aotive ale danturll S8 vor 'rata terml0 pe
ad in.1mea d. mID au liRe

4 . R8 ~el . ne1nd ioate se vor executa au R • _ _ _ _ Mm .


5. Dlme n3 1 un l 10 11bere se vor exacuta in C18•• eontorm STAS
2)00-88.
6. Muchil1e ne co t a t e a8 Tor teg! 1a

1.5. Sl~ O LIZAREA RKDUCTO~~ELOR

51mbollzar•• r8du.toar.1or, multip11catoarelor g1 motQred~.toar. lo r de


tur.~1a d. uz goaeral est. atabl11tA prin STAS 6848-87.
In .eopul ualtormlzAr11 nume rotAr11 de •• aulul d. an.ambl~ pantr~ proloe-
tul d. red~or, pe baza s ' a nd ard ul ui aus-men~1on.t, .8 t ••• in oonti nuer. ~
oxtr. s care sA poatl tt utl1l ~at de atudent1.

,- -
11

Prln •• ri. unlta r l d. reduotoare S8 in~eleg r.d~D'oar.l. care a u ac e e a ol


schemA c}nematlc! , 808e.~i 8 0 1 u~ i. c on struetlY! ~1 ace eaQl po zl t l e 8 ar bor l 1or
de oup l e r. (capete de ar oor1 ) i n s ! au dl men s l unl dlferlte. tunctl. d. ra po rt ul
de t r a n Rm1te re 88 U momen t u l nomi na l tranemls.
51mbo lu l une ! s e r i i un lt Bre de re duoto are se poate f ac e oomple t seu nl m-
plit1 cst.
Be r ecolUand it ca allBbo l l£'.sr e a o omplet ~ sA se utl1iZ 8Z8 'In documentele
.
t ehnl ce dese na te . Simbo llzar e 6 un ci Beri i uaitare cuprlnd o c uvin t ul UReduc t or " .
.
aimbol ul R, urmat de 81mboluri le a trei gr upe de oar"act erls tici, separate prla
1iniu~e orizon t a le . conform t ab elu l ui 1. ) ( STAS 68 48- 81 ) pe n tru s i mbo l i zarea oom-
p l e t ~ aeu de s Lmoc I u z- Lke un e l a Lngur-e gr up e de cara c t eI'lstic l , ~o n!o rm tabelulu1

1.4 (STAS 684 8-81 ) pe n tru s i mboli zar e a aimp l ifi cata .

Ta belul 1 .3.

Se aimboli ze aza
Gr ~ ps d ~ c a r ~ct eri siic i Ca rac ier i s t i c1 Simbolul cu pr i nde c o nt orm tabe lu-
lui
Numa rul de tre pte o citra ( L • • 5 ) -
Ti purile d e an.- 1. •• ) li t er e )
, grens j e (C. K. M, P)
Schema ai n ~ m at i c a
• Po zi'ia r e l at iva 1. • •4 oitre
a a xe l or angre- 0 . . . 9) 4•• •7
naj e lor
I n d i c a ~ 1i s up li - 1 1!J8U 2 litero 8
ment a r e ( H. V , Z. E. N)
Tipul lagare l or o citra (0 ; 1 ; 2) 9
Solu~la coast ruc t ivB tJodul de f ixa.re 2 ci t r a ( 0 1. •• 08 10
a carcasei ~i 10 . 20 • • •80 )

P o.i~ 1 a a rbor i l or d e 2 Cl i f r '! (00 •• •09 ;


cu pl a r e - 10 . 20 • •• 90 )
11 • • •15

I n c a zul in c are carcas e e s t e pre va z u ~a cu doua modur1 de fi xa r e , s1mbo -


11zarea se f ac e cu 2 8au J cifr e .
Tabe lul 1.4 .
-
So eimbolizeaza
Grupa d. ca r ae t e r l e t i c1 Carac te r i a t i c1 Sim bolul ouprind e oonform tabolu-
l ui
Numax u l d. tropt o o oit ra O ••• 5) -
SChema oi ne mat i c l Tipurlla de an- 1... ) litera
grena j e (c. K. II , P) 3

I ndi ca,1i supli-


- 1 eau 2 li tar a 8
maatar. (S, V. Z, II, Il)
18

51mbollzarea eerl110r unltare d. reduc'toare

a) 5 1mbollzarwa oomplet!

Roduo~or R

n~ul de ~rep'e
48 r-e e u ee.re ....J

Tipul prlmulul
angr enaj - - - - - - - - - - - '
('ab.). STAS 6846-87)

~lpul eelul de-al Po z l ~ l aarborllo r


dollea angrenaj-----------' de c u p l are
('ab .), STAS 6648-87) ( hb . l1 . • • 15 1
STAS 6848-87/

Pozl ~la r ela~lyl a Modul de t i xa r e a


a xe lor prlmulul a n- --J L -_ _ carc aeel
e:re naj ('ab.10,
. ('ab.4. 5, 6 1 STAS 6848 - 87)
STAS 6848- 87/

P ozl~ l a rela' l y l a
axe lor oe l u l de-al - - - - - - - - - ---....J
dollea angrenaj
( h b .4 . 5, 6
STAS 6648- 671

Indlea~10 supllme n~a - L- Tl pul laglrelor


rl re!erHoar o la - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' \ h b.9
sohema oine maticl
(~ab.8. STAS 6848-87)
STAS &848-87 )

Tabelul 1 .5 .

Tlpul angrenejulul 81 mbol

Angrenaj paralel 81l1ndrlc C


.-
Angrenaj conl., paeudoco4.1. sau
, It
biperbololdal

Angrenaj meleat II

!ngre,,"j pl""8~ar P
19

Red" et or R

Numdr ul t r .p t .lor I nd1ce~1e e"p11mentar~


d. re J uc.re J
r e t e r 1 t o . r~ 1. e. _heme
e1n eme ~1 c! (~ab.l.6 )

T1p,,1 pr i "''' l ,,1 T1p"l e.I,,1 4e-~1


an gre M j - -- - - -- -- -- - - - - - '------ ~01l •• flngr e naj
(ta b .1. 5) ( tab .I ; 5 )

'label"l 1.6 .

Ind 1cfl t1J111 suplimen'tRrJl _ S1IIlbo l

R . 4uo t o. r ~ eu axel • •rborilor 4e 1ntrara 91 1e91re ill


ac ~l. ~ i }1i an o r 1 z .or rte I H

Redu ct oare eu a xe l e e.rborl 1or <I e l n t r . r e 91 ieeire in


• ac ele e1 pl. n vert ical V

Redtlc t oa r t:! e u !\x e l e arbo ri l or de i nt r e r e ~ 1 1 e ~ 1re


c o. xi.le (e" exc ep ~ 1a reduct oare lor tip P) Z

Red uc t oa r e C c u t r ei tre pte . eu d1s t an ~ a dlntr e a xe


ega l a !}i cit e do l a r bori c oe.xi!lll E

Reduc t oa r e e u ~ xe le ar bor i l or de intrare 91 i e 91re


d L apu se altf el dec tt e ele ind l c.. t e la s l mbol " r il e N
H •• • E

1.6. FORMATE U'lILIZA'lE IN DESENUL TEHN IC

Pentru pr e zenterea ma t e r i a l e l or d e g e ~ at e di n pro 1ecte 8 e rol ossee f orma-


te d ~ de Ben n orma t e dupa STAS 1-84. Dimen aiunl1e tormat e l or de de s en se stab1-
le s e in runc~i ~ de marlm ~ a e l ~ me n t e l o r deeen a t e ~ 1 au oonturul pr e zen t a t in figu-
ra 1. 9.
Formatul , avtnd dim e n si un l 1e a x b, se exeoutA e u l in1. eubtlr e c ontinuA.
Conturu1 pentr u de c upar. a de se nu1u1 or1g1na l (0 x d) t re bu1e s l e1bl · 41 -
zena lunl1e eu 10 mm mal ma r l de c i t oele al e f ormatulul reepeot1T. A~ e 8 ' .on t ~
S ~ d xe c u t l ~u 11n18 c ont l ~u l yi zibil mai subtlre deeit cee indicatl pen'ru fo r -

mat. Se ad m1t. s! fie fi gurate numa1 o ol ~ ur 1 1 e cOllturu1"i.


Di...ns iunlle colii de d e ae n ( e x t) se reco,n""d! sl fie 0" oel pu ~ 1a
16 sa mal c arl de oit eel. a l e to rmatulu1 re s p•• t1Y .
P o rma t~ l e 8t.~d.rd i~ete ~int impartite in trei c ategorl1. tUAc~ i ••• or -
d i ne e •• p re t e r l~ta , 1 anumea
- format e pr e f er e nt i a l . ~en wQ l te @I fo r mat e d. ba zl .au formate earia A -
I SO;
- tor~at e al ungite speoiale ;
- formut e al~nglte e1e. p~ lo n a l • •
20

-
1
2 »> b
d
3 .>
f-~

0 u Ql

r- f

4 --------
k
x:

5
min. S

P1g .1.9.

Format e le d~ baz8, sari s A- I SO, sin t indi c a t e in t ab elul 1.1 . Pentru C~­
.ur1 speciale Be a dml te u t i l l~ ar ea forma t u l ui A5 de dim~nBluni axb ~ 14 8 x 2 10 mm.
I
Tabelul 1. 7 . Tabelul 1.8 .
a %D .. % D
51mbolul Ill.Il
h k S1mb&lul .,., h k

1.0 841 x 1189 10 10 A ) % ) 42 0 % 891 10 10


.u 5 94 % 84 1 10 10 A ) %4 420 % 1189 10 10
1.2 420 % 594 10 10 A4 %) 297 % 6)0 5 5
A) 297 % 420 10 10 A 4 %4 297 % 841 5 5
1.4 210 % 297 5 5 A4 %5 297 % 1051

Forma t ele a lung it e specia le sin t forma t e de preterlnta a doua.


S_ Db~ 1 n pr1n al ungi re .. d1men.i un1 i ~ .. t DrmatelDr de b..zl .. sttel inc it
l ung 1me.. ( reepeotiY a1men.1unea ~) .. tormatulu1 ..lungi t s l t1_ un mult1plu 10-
treg a1 dlm ~n8iunl1 ~ , 8 tormatu lui de be.l al es. Mult l pl u: eate indlcat in 81m-
b.l ul to rma t ulu1 confo rm ta belulu1 1.8.
F o r m8 t el ~ a l ung lte ex c e p ~ lo n al e s int formate de preterinta a trela. Se
ob t in prin a l unglr d& dlme aslunl1 ~. a for mat. lor de b8 ~l . as t t el tacit lunglmea
(re.p ,c t 1Y d1men . 1un ea ~) a to r mat ul u1 al ung1 t s~ t1 _ un mult1plu intreg al d1-
menalunl1 ~. a to rm8 t u l ~ 1 de bezl alee .
Kult 1plu l e .te 1nd ioat in s1mbolul tormatulu1 co nform tabelulu1 1.9.
ADat er 1 1e 11m1t l l a d1mens1un11e tormatulu1 s i nt prey~zute in t abelul
1.10.
De.soul original" ae . x. a ~ t l pe eel ••1 mi c fo rmat oare pe rm1 t e repreaen- •
tar•••1arA a obleotulul r e ape ot i T.
21

'h be 1y 1 1. 9. rabel" l 1.10.


a x b
51 mbo l .... l 11 k Dlmen alun 11. t ormA t ulul J.bat eri
""1 ( a . a" b )
A 0 x 2 11 8 9 x 1 682 10 10 .,., 11111 tl
or...
A 0 x 3 1189 x 252 JX 10 10 Pilli la 150 11 . 5
A 1 x 3 fj 41 x 17 83 10 10 Pe .,te 150 p i ni 1" 600 102
A 1 x 4 84 1 x 2378 " 10 10 Pee te 600 :3
A 2 x 3 5 94 x 1 2 61 10 10
F ormat~le s pe oi a l e ~1 e x-
A 2 x 4 594 x 1 68 2 10 10
ce pt i ona le 3 8 u t i l i z ~ a ~ a numai de al
A 2 x 5 5 94 x 2102 10 10 o bi e c t ul nu poa te 1 1 r epr e ~e nt at pe
A 3 x 5 4 20 x 14 8 6 10 10 unul di n f o r~ at el e de bazi.
Formate le " ti1i z"te i n l Yn-
A 3 x 6 420 x 178 ) 10 10
g l me av ind as ba z~ ~ s l o t f ormate
1. 3 x 7 420 " 20 80 10 10 ti p X, l ar f o rma t ~ l e uti llzat e t n
A 4 x 6 2 97 x 1 261 l a~ ime 8Tind aa ba ~a E s i a t formate
5 5
tip Y. Exce p~ ie t ac t ormat ,, 1 1.4 care
A 4 x 7 2 97 x 14 71 5 5 e s t e f ormat ti p y ~ i f ormat ele alun-
A 4 x 8 297 x 168 2 5 5 g i t e 10.4 x n care ain t torma t e tip X.
1. 4 x 9 297 x 18 92 5 Pe a c e e a ~ i c oala de de s an
5
po t f1 e xec utate mai mul te descne
X) Di n con side ren te practic e au sa orlginale in cadru l unul cantur mi.
r ac offia.nda .
pent r u decupar e a desenului original
(f i g. l . IO). F i ~ ca r e de s eo va ave s tormatul ~1 e l emente l e gra!1 c e a l e ace s t u1 a ,
i ar cop i il ~ a~ Tor s e para prin de cupare .

- - A3

l-I-
A2

f- A4 I- A4 I-- I--

l'ig . 1. 10 .

El e mont a graf1ce

Elem~ nt e la grat1c. ale !ormatelor 8e d1sp~ ~1 88 executl eontorm !1gu-


:- 11 l. 11 .
1 2 3 4 5 6 7
,. \ I / -, \ / \
I I 2 I ] I I , I' 5 I 6 ~ 7 1/ 8 'l1li
I
A
f-
/ A
f-
B
.. 5 IEJ
f--. f-
C c
Cl
f- + f-
e- - - D
D
12
~
9

L/
- c--

-
E
f- V \
\
E

-
F
... 1 2
'"
I 3 I , 5 I 6 7 I
\ F
e ~ '.111
'",
~

,,;
~

~
25 ...75
b
Fig. l. ll.

Zona nuut r l ( 1 ) est e cu prins n i n tre c ontu ru l pent ru dec uparea c opi e! ~1
chenor ul t ormat ul u i .
La. t or rn Bt ele AO, AI , A2 , A3 ~i ee le a l ung i te co r e spunzatoer e 2.ona neu t ra
are l ati me a de 10 mm, i ar I s f orma t el e A4 ~i A4 x n l at i mea d e 5 Mm .
Chonarul (2) de l im i teaza c impu l d eaen ului. Se executa c u linie contin ua
c u g rosimea de min . 0, 5 nm.

Repe rela de centr9 re (3 ) ee prevad l a ext remit ati le axelor d e ai me t r i e


a le f o r ina t u Iu f , Se e xe c u t a eu lini e c on t i n ua eu gr-o afmee d e mi n . 0 , 5 Dl.Il c a r e in-
cepe de Is contur ul pen t r u d e c u p a r e a c o p ie ! ~ 1 d e p & ~ e ~ te chenarul f orma t u l u i cu
5 aw e s tnt n e c e s a r e pen t r u po ~i~iona r~a o orect ~ 8 f ormatu l ui Is mul t ipl l oar e asu
microf ilmare.
Si et emul de co or donat e (4 ) e e reco manda sa 8 8 trase ze 19 f ormat e mei marl
decit A3 . Se e x~ cut a cu lini e s u b~ i r e oon tinul.
Numa r ul d e diviziuni so stabi le~ te func~ie de c omp l e xi t a t e a de se n u l u i ~ i
eat e d i viz i bi l cu doi. Lungimea une i di vlai uni e s te cuprinsa int r e 25 Oi 75 mm.
Dlvizi unile 8~ n ot e aza p e 0 dir ec~ i e cu lit e ra ma j us c u le §1 pe ce a l al t l d1r e ot l e
cu cit r e a rRbe. Li t e r el e ~ i oi/ re l e S8 scriu drep~ a u 3, 5 mm ~ i S8 plsseazl 1a
mi J l oc ul ~ iv i z iun ii l a 5 n n fa t a de c hen nr .
Orlginea sl atemu l ui de coordon8~e ee co n e1de r l yirtul unghiulul opu. 1.-
dicat oru.lul.
Cont uru l pen t ru d~c up8 r ~ 6 coplel (5) r espeot l dl men e l un11e a x b indic a-
te in ts be l e l e 1.7 , 1 . 8 ~i 1. 9.
Unghiul de d ec upare 8 c ople l (7) se plas8aa A in cele patru o o l ~ url a le
t ormat ul ul. Se ma t e r i s l i z ea za prlntr-un trlunghl dre pt ung hic l so 8oel (flg . 1.12 ,
8) sau pr in doua li nii gros.e continuo perpend icu l ar . de groelme 2 ma (fi g . l . 12 ,
b) .
2)

l ie .1. 12 .
.
Fig. !. 1 J.

J.ocu l d e ma r c Ar e (8) eAt e de8tl net sim~olul ui formutulu l . Lltcre le ~1


c i t r ~l <.l r fl! l;j pec tiv a sa 8c r i u c u d1menai uneH d .=, ),fj I'IUll 18 0 dis t8nta de 5 m-. fatl

d e chf:::u ar .
In dici!ltoru l (9) S ~ e x ec ut a conform STAS 2 82 -86 ~i se pr-e vede in ungh Lu L :
Ln f e r-L o r- d r c up t a a L c Imp u Lud de s e nu Iuf at it pentru r or-me te Ie tip X, c it Ql
p~n t r u c~le tip Y.
~a tio Inn.- t r i c a d l:! r e fo,!rinta (10) Be amp Lase ez a in zona ne utri, l i p! t l
d e CUtnur ~i a i metr ica fe t a de un
d e c e n t r ar e. Se e xe c u ta e ll lini e ooati-
r ~p0 r

QUa de g ro s Lae min. 0 , 5 mm lJi ere c t me n a t unf Le conform fi gurli 1 . 1 3 .


n ~o ~ r c l~ d e ori en tsre ( 11 ) s e a mplsse a z a pe chenar pe dime n siu nl 1 ~ ~ ~1
b Qi c oin c id c u re per e l e r e ~ p ective de ce n t r ~ r e . Ua ul din rape ra est e s ltu at pe
ua~ R formQ tu l ui c u virful ~ aB e ~ i 1 s pr e des ~n8tor, 1ar ce lalalt pe 18tura s t ing l
a forma t ului.
Se cx \.~ c u t .::i c u 1tnie c ontinua 8ubtire !}i indica po~itia torma t.ul ui pe
pla n~ a de de sen.

F12i a de ind o s A r i ~ re ( 12 ) r e prezinta s pa t i ul ne cesar pentru perforarea


cQvi e i . Se pr ev ed ~ la to at ~ f ormat ele pe l a t ur a din s ting s , are dimensiuni l e
20 x 29 7 ~m Oi s e exec uta c u linie continua s Ub~ire . Mijlocul fi~i e1 de indosa-
r l ~ re 9 ~ indi ca pr i n t r - o l illi e ·c on t i n ua 3ub~ir e pentru a u ~ur a perfora res cap1 e1 .

1.7. STAN DAHDI ZAREA IN CON STRUCTI A DE MASINI

Impo r ta n t e standard i2arii

Standa rd e l e s tab i lesc pe b eae t e mei n ic just if ica t e. otiin~if 1. c 01 t e hn f e ,


no r me c u p r i n ~ i n d pr i n c i pa l e l e c erecteri s t i c i al e prod u selor , pro p r ie t ~til e lor
~! mod ul d e vcrlf lcar e .

Pri n st andardi~a re 8~ ur m ar e ~te :


- c re ~ t ~rea pr odu ctiviti~1i muncii i n proiectare ~i produc~le ;
- to lo si r~ a r at ionala a mate r ialelor , uti l a j e l or et c. ;
- 0 cm ! bun a or -gan I zar-e a aprcvl:l.1o nir i l ~ i eTid e n ~ e l Ilst erlalelor etc.

3 t B n d ~rd ·j l d 8 t 8 b l 1 ~so d ~ Bse_e ne s n omen e l atur a , t erminologi a , slmbolurl-

I e Qi no ta ~i il c f o l o s ite in diTerse d omen 1i de a c t iT1ta te •


. St~ndDrd i a are a consti tu1e 0 pro bl ~ ~ i d e sta t , i ar re speot a rea standard e-
lo r e ate oblibatori~a
Co l ab o r a r e a intern atio na l l in doaealul 90himburl1or comerclale a impus
~ t 50or8r~ a i nt r - o mks ur a . t o t m~ l mare a unor norme ys l a bl 1e pe plan 1nterna~1.-
n a L,
I n a c a s t .cop a ta st cr~ata 0 o rgB n i z a~ i. in ~ e rnat 1 o n8 1 1 in domeniul
~ tand ar d i z ir l 1 ~i ao~elIISO - In t er na t io na l Stand ard Org~nlzatlon din care faoe

pa r t e ~1 ~8 ra n OB3trl .

- -- -- -
24

Standard. 1• • • •t et . tnt Uaplr~lt. 1A tr el eatego r l l , 1 anwa. ,


- 8tandard e a elror ap l l c are 8st_ obligatorl_ prln lEg~ de 1& ' e ~ en u l
. t . bill ' pell t r ~ i n t r ar ~ . lar in Ylgo&re;
- a'&n d ~r i . 4 8 . , . , r ••owand a r e . oar• • on~in d a t e O~ oar . e ' e r i nt or• • tt ••
",c a s t a 8t 8nd llJr Q~ OLl l lJ:lpri••• pe prl•• pagini , i.a po al ~ l • • bll. i, e'l",in t u. l RECO-
IlANDI.REI
- s tan~.r~ el . 4 & s tst e xpe rime n t a l e ce 8~ . probl in caa 40 nec.a1'.'• • La
.c este dtand ard e eate obli gat or 18 etr i nga r e a ~ 1 •• m~lcare• • • • • te pe UA an~lt
iAter.al de ti mp de c atr ~ .anumi t e unlt ati ec on omice st &bil1te 1& Bpro bare . Pe ele
• • l~pr im a pe pr1aa pagln a , in po~ltle obli c l, e ~Tlnt~ l EXPERIMEN~I.L.
O ~ a a l !ic a rea s t anda r delor 4e .tst se tace pe bS26 unui a1 a t em .ltan~erlc

c e c u prlAdet a e o to a r e , g rupe ~1 s ubgrupe.


S a c t o ar & l ~
s i nt not ate c u cite 0 l it e r A ma r. A, B, C e t c. Ele a int i ~p lr ­
~ 1 t e in gr~ p e (Qex1m~ 10 ) nota te c ~ 0 c i t r a de I e 0 1a 9.
Gru9~le S ~ imp ~ r t in s Ubgr up e ( max i muM 10) notate CU 0 a do ua c i f r i 4e 1.
o 1a 9.
In cadrul un e i s ubgr upe se g a s esc to ate s t andardele ce t r a t e a z a un anumi t
s u.bi ect .
Prin r~ T l " u i re, stand ard e l a i !}l men ~i n numarul de ordi ne , dar Be i nd i c l
nQu1 an d e l nt r are i n Tigoa re .
1n mult e standard e s e ! nc trimi t eri Ie a lt e standard ~. Acest e trim l t e r l
sa r ~! cr a 18 e di~ ia in Tigo are a standa r dului reepec tlT.
Pent r u a so c u n o 8~ te c e st andard s e i n locuiee te prin Rtandardu l n ou, Bub
indi cat oru l e tan~8 rd u l u i s e Ber i e : In10culeet e STAS , l mpre un i a u STAB
l. n1o c~ 1e~ te STI.S , .In Loouf e a t e pa rtial S~AS etc.
In ca~ul re ~dit ari i sau r econf irmaril unui standard nu maru1 de or dine ~1
anul a pari t i e i r amin n esc himba te.
Pentru ca 'l tB rea STAS- urilor ae ! 010 8e80 ltlndlcat oare1e de at.and ar'd " e l a -
borate in !iecare an de catre Institutul Ronan de Standardizar e ei car e cuprind
toat e mod1fl carile int ~rvenite i n cursu1 anului pr ec edent .
I ndl cator~ l e e t e tormat di n ~8 B e par t i d1et1 nct e ~i an~me:

Partee intile: Genera11 tlt i;


P8rt~a a dous: C1se1!i catoru1 a l ! anume r i c a1 s t anda rd e lor de s tat ;

P s rt~ a a trei a : St a nda rd ele de sta t i n Tig oar e in or di ne a lndi e ilor de

c ia.1! iea r e a l f a nume r i c a ;


Par t B8 a petra: I nd exul numeric 81 standard elor de stat in T1go are;
Perta. a cineea : Standarde de stat suapendate ~ i anulate;
P art ~a a ~ a s ea : l n de xul alfa betic.

Clu t a rea unu ! st a nd a rd de s t a t s e f a c ~ in f e l ul urmlt or:


8 ) In c8~ul tn car e ee caut i un st andard di nt r- o anum1ta ramurl a e e ooo-
ai~1 na ti o n a l~. farl & c un oa ~tQ num~rul lu1, e e a p ~l ea z i lL partee a doua a ind1-

catorulu 1 ~ 1 s e sta b i le ~ ta 1ndice le de clas it1care a s t a ndar. ul ui. Cu sjutorul


ace . t u1 a se pot g l s i, in perte a a treia, 18 sectorul, grupa ~i s ubgrupa re8pect1-
vi taste standarde1e re!er1tosre Ie acest domeaiu.
b) Cind 8 ~ cuno 6Q te num~i denumirea produBului s a u a pro ble~ei Be cautl
in p!lrt ea a !ila 8~ a "Ind .axul altabetic" ae c t oz-uL, grupa ,,1 subgrupa in oare 'lie gl-
. eec s tan d~rd ~ 1 e c a r~ trat ~a~ l 8ubi ect~le respective.
c ) De c l s e c u n o 5 ~ te nu marul standardu lu1 Be cautl in pozit1a a petra a
1nd1c8t or ulu1 aect oru1 . gru ~ Q ~1 subgrupe din c~ e taoe part e . Cu ao e .te el emen -

t ••• ga•• ~t. in cadr~l gr~pe1 ~l .~bgr~p.i reap.et lTe , din parte e . treia, den~­
mire• • tandard~l~i c~~tat .
Dacl etand&rdul cautat a u 80 gls ~ ,te in "Indexu l numerio· aoeata elite &nU-
1a t ,1 lrebu1e cl~tat l.n partea a clncee 8 lnd1cato r~1 ~1 pentru a glBl , dacl •
cez~l • • tandardu 1 eu care a ;t o ot in l o c ~1t .
VARIANTE CONSTRUCTIVE DE REDUCTOARE
2
I n cAd rul a C9stul capitol sint preaentate citeva tipurl construct ive 4e
rwd~ctoar • • au 0 slnguri treapt~ de r ~d u cere ~1 cu doua trepte de r ed uc ere, c a re
pot t i utili zate •• 8tudent l 1& st a bi l l r e a va r i an t e l or construct ive pentru pro-
1ectul de transmisie pr i n angrenaj e .

2.1. REDUCTOARE CU 0 SIN GURA


TREAPTA DE REDUCERE

Reduc toar e l e cu 0 alngura treapta de r educ er e s e po t i mpa r t ! in urmltoa-


re l e tl purl de ba za, i n fun ctie de tipul angrenajulul : cu ro t l di ntat e cl11ncrl -
c e cu dlnt l dre p t i sau inc l 1n a t i (figurile 2.1, 2. 2 , 2. 3, 2.4, 2. 5 . 2.6) , cu
ro t! c on l e e (figur11e 2 .1 . 2.8, 2 . 9. 2 . 10 ) ~1 angrensj e Ma l e -roat i melcn t a (ri g~­
rile 2.11 , 2. 12, 2.13, 2.14 , 2.15, 2 . 16 ) . I n fig ure 2. 17 ~i 2.18 eete repre zentet
un red uct or cu r o ti cili ndrice , c u danturl l nteri oara ~ i un angrenaj planptar .
Componentele princi pale ale r educt oa relor cu 0 s ingu r i t reap ta de redu ce -
re s lnt urmatoarele: c a r c a s a reductorulul , e e i d oi arbor i (arbor el e d e 1n t r a r e ~ 1
1e~ir e), r a ti l e dint at e, lagarele, e l emen t a l e de etaneare, die pozi t i Te l e d e ung e -

re , capecel_, indi catorul d e n i T. l al ul elului, 8eri s l t orul, elemen t e l e pe ntru
rld l carea red uct orulul, do pul •• go11re, organel e de asamblare.
Caroaea redu ct or ul ul se compuna i n general din doua par ti, c or p ~1 c a pac ,
asamblate intre ala prln ~tlfturl de c en trare ~i pr i n ~uruburi de fi xara. Stlftu-
rile de centrare sint neceaare pe nt r u asigur a r ea una1 poz1tl1 pr e c i s e a capacul ui
in re port eu carpu l reduct orul ul. De ee le mal multa or1 carca sa e at e real l~.tl
prin turnare &Tind pr ev a~ute ne rTuri de r lgid izare ~ ! raci re. In caaul un or QD!-
cat e . au B ~rl1 mic! de fabr i c a t i e car ca a••• po a te realize Oi prin sud uri. La
eon a t r uc t l 11e Bud a t e c reac eh elt uie ll1e l egate de man ope r a , dar se reduc c he l t u-
lelila legete d. pregatlree f abric a~iei (nu trebuie model pentru turnere ), co.pa-
rati. eu Tarianta de carc 8sl turna ti . Pe ntru f ixares r e due torului pe tunda t l e aau
pe utl1 ajul unde Qrmd8Z& s a tuncti one~e . in corp aint preTAzu'e glur1 in care
lntrl ~uruburl1e de pr indere .
Arborl1 aint reel1 za tl d e ob icei ou aeo~lune Yarl abl11 (in trepte) , a y i n d
c ap ete le ou dl ame trul ~ 1 lung l mea s tanderdlzat l, preyaaute c u pene pen t r u tr&n e-
a1\ar•• aoaentelor de toralune . Arborele pe care .8 i n t r oduc e miooare. in red udor
26

•• poate execu t a impr8un~ au pl n10n ul c l1 ind rlc . eu pl a i onu l conic sa u e u mu leul


di n IQo tiv8 de r educ ur e a gabar t t ulu l Q1 cr e ~terl1 re zlstentel plnlon u l ul .
Ro t i le d i n t a te ci lindri ce , c on i e e 91 ro~t a ~el cat8 sint monta te pe a r bor!
pe ba za r e c omnnd ur i l or pr~ze nt~ te i n capi tol u l 9 . prln in t ermediul uno r pene pa-
.r a l e l e ~1 f i xate u ~ ial eu a j uto ru l ume r il or execut a ~i pe arbor! , eu bu c ~e di otan-
tie r s et c . I n c a ~ u l c ind den t ure ae execu tA din materiale detl cltare s e recomandl
exec utarea r o t !i di n douA materiale, ti n ind ea a ma de ind icatl11e prez~nt a t e in
cap1tolu l 10.
L6g~tlle in g eneral stnt eu ros togo lire . fo loei nd r UL~e nt i eu bi le s au e u
r o le . Uneari , 18 t u r a ~ ii mi ei , r eductoare le se pot execut a ~1 e u l eg are d e a l un e -
car e . Ung e r e a ru lm en~ il o r s e poat e real iza c u a j uto r ul ul e i u lui din r ed ucto r s a u
c u va sel i n e ~es t ina t8 in Bcest scap. Reglar ea jocul ui din rulmen t s e face pri n
i 3t ~ r m e d i ul capac elor Ball piuli~elor spec i a le pentru r ulmen~l, ~ l n i n d Be ams de
s ist emu l de mon tar e in 0 sau in X.
El e ~ eJltel e de e t an ~ a r e
ut i llza te mai f r e c ven t i n cszul reduc t a ar e l or sint
man ~ etele de r ot a ~ i e c u buza d e e tan~are ~ i in cl~le de piela . Probl eme s peci f i ee

l ega t e de al ~g er e a e lemen t u l ul d e etan ~are sin t r eda t e i n capi t oluI 16 .


Di npozit i ve l e de ung ere s ta t nece sar e pe n tr u asigurarea unger i i a u ul ei
s au unsoare oon si stenta a rUlmentilor, un eori chier e angrenajelor cind n iei un a
d i n r o ~ i le di n ~at e nu Bjunge in ba1 a de ule1 . Conducer eB l ubr 1f 1ant ul ui la lo c u l
de unger e se rea l i zeaz a f o lo sind diverse const r uct ii de dis pozitiv e de unger e
(can al e d e ung ere, ungatoare , roti d e unger e, inele de ung ere , l&lt d e ung er e
et c . ) .
Capec ele s erv e s c I e f i xar ea ei reglarea jO Qur ilor din rUlment i , l a asigu-
r are a e t ~~ear i i , fii nd pr io s e in pe r e tel e r educ t or u l ui e u ajutorul uno r ~ur u bur i .
I ndi cat or ul nivelului de u lel din redu c t or , in c e le mai mul t e caz uri ,
este e xe cutat su b f orma un e i t i je pe c a r e sint mar ca t e ni ve l ul maxim , respectiv
minim 81 uleiului, sau sub forma un or vizoare mo n t a t e pe corpul redue t orulu1 .
Existl ei ind i cat oare car e fun c ~ i o n ea z a pe princ ipi ul va s e l or c omuniean t e , rea l i-
ze t e pe ba ze unu 1 tu b tran spar en t car e comun1ea e u bai a de ul e1 .
Ele m~ n t el e
p en t r u r idicarea r ed uc t or ul ui ~i mani pulares l ui oint r e a l l za -
te Bub f or ma un or inele d e ri d i care e u dime n s i un i s t and a r di zate ~1 fixa te i n oar-
oaa ~ pr1n a Bamblare f il etBt a . Un eori, t ot i n Bcopu l pOB1 b111ta,11 de r1 d1ca r e Oi
traanportare a reduct orul ui , pe cB rc BB~ se e xec u t ~ ni ~t e umerl de r id l care ( i ne-
lar1 aau tip cir l1g ). La r educt oare l. de d1men s1un i mar i intiln1m ambele fo r m. ,
inele de r i dic a re in capa a u l ~ed uc t oru lu1 ei umeri de prinder e pe c or p .

2 .1.1 . REDUCTOARE CU ROTI DINTATE CILINDRICE


CU DINTI DRE PTI SAU INCLIYATI

In f 1gur11e 2 . 1 01 2 .2 sint r eprez entat. doua v ari ant . co natr uctive d.


r.ductoare cu arbor11 pl a R~,i in planul vertical, iar planul d e se par a ' 1. s s t e
ori z ontal . Ungere a 8n gr ~na j u l ui Ql 8 rulmentilor Be realizeazK pr1n so ufundarea
in ul .1 a p1n1onu lu1 pe in! l ~ 1 me a d intelu1. N1ve lul ul.1ulu1 nu trebu1e sA tres-
01 peste c entrul a elui ma i inferior corp de rulare a r ulmentului. Prln barbota-
ros ule1ul u1 in t1mpu l funct1onar11 reductorului , ee se1gurl atit unger.a angre-
najului cit ~1 a rU lmen '1 1or.
27

. .a

......
N

......eo
28

.
'".
'"

c
29

---- ;

<,
//
/
<,
-.
~0 ~ \
\
\

• - --
I ..
n
.
N
..,
...
..<

<, /'
)0

_
. .. ~
.~

.
~T
.0

.
t"\

N
)1

Ifi
til ~

I'·'
• .Q
,I
:i

....•
N

eo
...
.,;
; I I

o}

4
I

> b)

P1g.2 .5 .
33

c-c

Fie.2.6. a.
)4

/
/
/

/
I
/ ,
)(
/ \
/ ,
/
/ -,
I
/ \
,
\
/
I \
\
I \
I
I \
I \
I \

,r . 1, r-
i .
1
I

-
P1g.2 .6.b .
35

I n f i gura 2 .3 ar bo r! ! Bl n t p l a sa t i intr-un pl an or 1z ont a l . ra t~ rle su pr a-


fata ~e a e e~ o re a r ed uct o r ul u i. Pe n~ru un ger ea, prl n b arb otare, a an gre nejulul 01
a ruL~en~11 or Be Bc uf un d ~
i n bat . d e ule l Tosta ~6r8 , pe 0 i n d l t i me c ar e s! n u
tr ~B c n pp s t e 0 tr ei me di n d lame t ru l e x ter i o r 01 To ;!1 . Reduc t orul e ste prevazut
e u un ca p a c f r on ta l ~vi n d p l a n u l ue s epa r a ti e p er pend i c ul ar pe Qx ~ l e arborilor .
var t an t e c o n e t ru c t t vd d i n fi gure 2.4 are exeIe" a Qez ete in p Lanu L v erti -
c a l , l ar fi xar es car c u 3 p.i De fac e f ron tal e ll a j u t oru l unei fl fin ~ e t in care sint
p r- e v dz u t e e liuT i l e de r t x ez- e , U n g er-ea r e d u ct o rulu l Be D.Bieur~ pr-L n ec u r unc a r-ee
r o l i i mar i in baia d e ul ei pe 0 in al~ i m e de pi n a la 0 treime din di a met ru l e x t e-
r i or .
In va ri Hnt a pr e zen t a t n in fi g ura 2. 5 capBcele rulmen~11or ain t fl xa t ~ i n
c ~r c 8 R 3 . f ar3 s a se uti li zeze ~ uru b ur1 de prlnd ere. Accssta Bol utie se poat e apll-
os numei atunc ! c i nd av em ru lmen t i r ad i a li care nu necesita reg lnr e 8 xl al ~ . Ref e-
r i tor La f ormu c ar-c a ae t s e ob s er va tendi n t a de r edu cere· a gaba r i t ulu! pr in prac-
ti c sre a uno r s d i n c i t ur l in Car CBa G nec e s a re pen t r u ~~r u b ur 1 1e de fi xare a r educ-
t or ul ul pc r undat ie sa u u t ilej . Nl ve l ul ulei ul ui se v er i fi c a cu 8j ut or u l unu i dop
t iletat p 16 5~ t I e ina l ~ ime a pina 18 c are tr ebu i e sa f i e uleiul . Se toar na ulei in
r educ t or pin n c ind inc e pe s a cu rga prin acest or i f ic1u f i l e t a t du pa car e se inQu-
r u b e a z a dop u l f ilet at .
In f i gur a 2.6 e ste repre2 cn ta t un reduc t or de dimensiuni mar i av i n d dou a
plan e de s e p Br B ~i e ~i arbor i i a~e z a l i i n pl a nul v ert i cal . Pentru rid icare ~i
• transport r~duct orul e st e pr ev a zut e u do ua i n a I e de r idi car e. Unger ea rulmentl-
lor se ~ e a l i z ea z a eu unsoar e c on s isten ta. ScurSP-rea unsar i1 in ba ia d e ulei e 8te
i mpied i cat a de ni ~ te discu r i d e e tan§are. mont a t e pe ~r b ori, care separa sp~t l u l
r u lm en ~ il or de in terior ul r eductoru l ul .

2.1. 2 . REDUCTOARE CU ROTI DLNTATE COUICE

I n f igur i l e 2 . 7 , 2 .8, 2.9 ~ i 2 . 10 sint raprezentate c on . t r uc t ii de red uc-


t oare c u r o t1 d1n~8te co nl e e , cu orborii s Qezati ··in pl anul ori zo ntal §1 vertical .
La ac e ste tip ur1 d e r edu etoare s e pun dou~ probleme import ant e Ql anumea
- a aigurarea posi bi l it a tii de reglere a j ocului din rUlmen t i i arbor elui
pe car e est e montat pini onul;
- asigurnrea poeibilita~ii de reglare a jocului dintr e fl a ncurile dinti-
lor. .
Pe n t r u asigur ar ea posibilitatii de reglare a jocului din dantura ~ i
pentru a r espec t a c on di t ia ca punctu1 deintersectle a generatoare1or oonur11or
de diT1 zare 8 ~ c edn pe 1 nt er e ec~ia exeter arborilor e st e nece sBr cs arborl i
impreuna c u roli le di n t a te sa se poat a deplaea axial, reglind ~uruburile din ca-
pacel. r ulmen~l lor de 1. roat a condusa ~1 ~ urub ur1 1 e care f ixe az~ poz1t1a arbor.-
l ui pinionului conic . Jo cul di n r ulmen ~ii erbor elui pinionului conic es regleazl
cu aJ u t or u l c opac u lui d e l a capa tul arborelui (f ig.2.7, 2 .8, 2.10) eau cu ajuto-
rul piul itelor pentru r U lmen ~i i n cazul ~o ntajului in O.
Con e t ructia din figura 2.8 .ete realizat l cu trei rulmenti pe arborele
pini on u lui, un r u L~ e nt radial ~i doi rUlm enti radial-axiali, 1n acop~l unei rigi-
di tati mai r i dicate a arborelui .
In Tar ian ta prezentata in figura 2.10 arborele de intrare eete in plan
orizontal. i ar arborele de ie~ire in planul Tertlcal . S. obserT! 81etemul de pro-
t ejare a rulmen tului inferior contra patrunderii impurita~ilor din lubrifiant.
36

, _____ A- A

'" I .. /'

-y
I '

3 '<

P1g.2.7.
37

~
I

-- -
--------- ----- - I
.- , I
I
/'

/
./
,I I
II
/
• /
"/,
'i.-
I I, I
I
/ ,~ 'c*, I, I
I al
,
',i ·
I OJ
II N ·
I I I bO ·
.....
1- · _ · . _ . __ . __ . '"
I II
\ II
\ I I
\ II
\
\
't- I

II
\ I I

-, I.
-,
-,
<,
II
, ---- I · r
Q9: " "- <, ,- /'
t

- - . - - - - _ ... -J -- -- I
)8

-
)- - - - ,
. I ~,. ' \
+-+'~IS5I I ' I
d -'" / ,r," I /
)- - - - ,

.
.0

.
IX)

- , - --
I

I I
, I I I

'--Tl,. t__ : I .. ;;J,-'


"
- - - --1
I ~.1
,- - - '
I I

~ !,-- - - - - - - - -----, ;
. !I ~:
I
I .
I
I
. " . . ._ - .I
)9

--~
'<::C ,

c=5
,

I ,I: Ilill
I 'iiI 'I ~­
.'1 111 1' "
I '1'
iil IIII! ~ .
,i

II I I'
~. il ' ,,111I 1 '',
.... .
'".
~

t,
--t

I .r-

I 1_

I j -
40

.0 ·
'"·
N

bO ·
.....
p..,
41

A-A

- . -- ---- _.-

F1g .2.10 .
42

2.1. 3. REDUCTOARK MELC AT&

I n t i gura 2. 11 58 _ra tl Yederea ext . rio ara a un ul reduc tor melcat,

RT ind m ~lcul amplnB~t i nf e r i or ro t ! i, l ar pe axul me lcului 8 8 afl ~ montat un

vent ila tor in 8c op ul r a c iri ! . Care a sa turnat a 8ete pre vazutl cu nerTur i de r a c i -

r e . Nervurile tr e buie aa fie p l ssat e pe d i r. o ~ i a de circulati e a a erului . Reduc -

toru l e ete pre V3z ut cu un i ndica t or 8 1 n i Te l ul ui de ulei, ~are t unc tionea z 5 pe

pri nc i piul Y~selor c omuni can te . 0 con B t ru c ~ l e e ~ em Bn At oar e ee te pr ez en t a t l , in

oe o t i un e , ~i in fi gura 2.16 .

Red uct or ul melca t r epr ez ent a t in f i gure 2 . 12 are melcul s us , l ar c areasa

reductor ului e ot . nerv ura t a pe d i re c~i e v er ti ca 1~ . P1anu1 de . e par a ~ i e a caroa -

s e1 5e af i a in axa ar bor elui r otii melcate. Un r ed uc t or . eeman ~t or _ate reprezen-

t a t , in aec tiUAe , in fi g ura 2 . 14 .

Const r uc t 1 8 di n fi gura 2.1 3 ar e m ~lcul pIa eat to t s ue , dar caroass DU

are plan de ae para~ ie, rOe t a melcat a int rcduc i nd u- ae prin a1ezaj u1 din par t ea

let era l a a red uc t or ului .

Un red uc tor c u angr enej melcat p lseat in plan orlzon t a l est. repre zentat

in fi gura 2 . 15 . Roa t a me lcata ae in troduoe prin alezajul din par~ea de aU8 a

reductorului. Pe n tru evitarea patrunderii impurit atilor 1a ru1mentul inferior,

cares e. are 0 c on strue tie special' ~1 de aeemenea ~1 roat. melcat!. Control~l

n iY.lulu i de u l ei ae fac e c u ajutoru1 unei joje yerticale .


,
44

}'i g.2.12.
B-a
A--j

' - ' ~" -


, ' E ·- )

~M--l L. _ . ._ .

Fig.2 .13 .a.


46

A-A

)to19.2.13,b.
47

.
~ .
'"
~
"'"
48

A-A

/
/

- --:/ -

,
Plg.2.15.
49

N
.
50

2 .1. 4 . Rl:JJUCTOAR ! CU ANGHl:llAJ! ClL11IDR1C!.


~ U DANTURA INTlRI OARA 81 PLANETA R!

cu
In ri g urs 2. 17 es t e re pr e z ~n t at un r ed uc t or e u angrenaJ c l11ndr l c,
.ant~rl l nt .r ia ar l t s vin4 "arborl 1 a~eza t l in pl an vertical. Coroana dl nt at i 1n-
t.rl ourl eat . eXQ cut Qt~ i mpr eu nl eu ar borele ~1 8e i nt r oduc e in careanl pe par-
t e a laterall . Arb ore la pini onulul eet~ 6~ez8t pe un r ulme nt radial ~1 un r ulment
ou ace. Unger ea ru~en~11 or ae real lzeazl eu ul e i ul din r e ductor pr in barbotara .

Fig.2.17 .

In tig ura 2 . 18 e5te prezentata c onstruc~ia unui reducter an~enaj plane-


t ar unde unger ea r ot i 1or dintate ~i a ru lment ilor . e realizea z ~ c u ulei . prin
bar bot ar e .

2.2. REDUCTOARE CU DOUA TREFTE DE REDUCERE

Reduct oare l e eu doul trepte de reducere po t it de mal multe felur1, in


f unc~l e
de tlpurl1e de angrenaje -l. t l 11 z "t e . In ac e s t indrumlt or s e var prezenta
doar patru tl purl dupa C~ urmeazi: r ed uct oar e cu doul tre pte de reduo er e o111n-
dr i ce (tig.2.19. 2.20. 2.21 ~i 2. 22). r educt oare cu doul trepte de r edu cere eo-
n ic o- e i l i ndr i c e (tig.2.2). 2.24. 2.25 Vi 2. 26). reductoare cu doul trep t e de re-
duc er e e ilindro-meloate ( t i g . 2 . 27 . 2.28, 2.29 Vi 2.)0) Vi red~.toare au doul
t r ept e de reducere melcato-cilindrioe (tig .2.)1 . 2.)2 Vi 2.))).
51

B-B

.:--.-+-----
,
'- -..i'~-- -}

Fig.2 .18,s.
52

A-A

c r- ~ =r-:'
I . I
lJo..........

Pig. 2.18,b.
in li n t!
Compon entrl. ~ T i nc j p ft l e

~e~ ~ rn lp a c ~ l p a Q l 06
a le r ~d u ctoar.ler c u doul tr. pte .e
re' ueer.
1a r c duct oarele ou 0 sl n&urX t resp tl , d eoseb1r l
~i nt

a,, " T n uma! in c e ee c e ~l r l " f! Q t e n um~ru l p t e ae Ic r (t r e 1 ar bor ! , patru r o t! " lnt-ate


et c . ) .

2 .2 . 1. Rl. !JUGTOARE ClI !JOUA TRl. PTE DE RE DUCERE .


CU HOTl DIllTATl. Cl LlNDRlC E

Reduc t or u l r e pr ezenta t in :t' 1gura 2.. 19 are carcasa tu rna tl cu planul d e


~~ purHt le or lzon ta l ~ Ca pacul reduc tor ul ul se r l x e a ~ l cu ~ ur u b u r l cere e e in ;uru-
b e o ~ l ~ n al ez.ujelc fll etate d i n carpu l redu et oru lui. Ra t 1le dln ~8tp Bi n t execu-

t et p impre un l eu a rbarj1 !!a u s l u t l10nta t e pe ar borl pri n i nte r ml!dlul pene lor .
Tln 'ind ae uma de ungh Iu I de 'inc I f.n nr- e mf e "1 dintl10r /:J <. a" , arbo ri l sint mon t e t t
pe r u l ~ en~i r a d i a l! . Capace le d e I s. rul m~nti ~ int fixate de earca~a r eductoru lul
cu a j c t cr-u I B pa t r u eu ru our-L,
In c o nst ru~~ia p re z ent~ ta in f igur a 2 . 19 arbori! d e intrare Oi 1 e ~ir e
sint c a~xi~ll, aei gu ri ndu-se BBt f e l 0 reduc er e ~ d i mc n siuni l or red uc t or ului p e
dire c tie radiala in d e t r l mcn t ul c re~ te r i i ~xi a l e . Ungeren angren aju l ui 01 a rul-
~en ~ilor Be f~c p. prin J5rbo tar ea u l eiului di n int eriorul carcBsei, de catre r o ~i.

Redu ctorul e e t e pr e ..azut cu aerieitor ~i i ndicator de ai ve l c u Ti zor . E tan~ ar e B


ar boril or de intrare ~i l e ~ ir e e Bt e reali za t a e u man~e te d e r ota tl e.
Con s t r uc t i a prezen tata i n fi gure 2.20 este 8eema n a t oar e cu ce a din t igu-
ra 2.. 19. Corpul red uc to r u l ui Si c apacul eint realizate prin turnare. Arbor!i • •
intrare ei i~oire Hi nt cOBxiali , a oez a t i pe r Ulment i r ad i nl- a xia l i e u r ole c on l-
ee, aTind in v edere i nclinarea dantur ii. Roti le dintat e conduee a in t d e conetruc-
tie audata. Rulmentii r a di a l-a xiali cu r ol e c oni ce ~e !ixeaz a pri n c «pacele l a l e -
ra le eu aju toru l ~ur uburi l o r . Etanoar e a 18 i n trare ~i i e ~ ire e a t e eu ~ 6 uq ete de
r otatie . Ungerea r ot ilor din ta te Oi a ru lme n t ilor ~e f ace prin barbo t as ea u le lu-
l u i din reduc t or .
I n figur a 2 .. 21 est e repr e ze ntat un r eduet or e u carcasa turna tl ei p 1 an~ 1
d. s eparati e in planul ori zan t a l . Arborii pe c ar e sin t f ixate ra t i l e di n t a t e nu
Rint .Qe~at1 in a c e l a ~i plan. Din cauza pla~arii arborelu1 d e intrbre sub ro a t&
c ondusi, pe prima tre6p ta d. r ed uc e r e , inal~imea reductoru lui e ate mai mare dec i t
is red~ctosrele din f ig~r11e . 2.19 ~i 2. 20. lnole le de ri d 1 c ar ~ s int turnato
chisr in cspscul reductorului. Se obaoryl cl ru lmen~i i u t1 1 i z a~i s l nt de tipuri
diterite. Pe arbor e l e de intrere Bint r u lment i radial-axial1 cu role co n i e e , pe
ar bor e le i n t er mediar sint rulmenti rad ial! ti nind s e ama de t ap t ul c a i n c l i n lri l e
din~ 1 1 or sin t astf e l s l ese incit torts axiala rezultant a ar e 0 val oare mica eau
.e anu l eazi . iar pe arbor ele de 1e~1re sint rulmen~i oscilant1 care pot pre I us
~i a'lI"cini sxisl e. Capscelo de t1mre sle roln;!O~lIor aint de d oul tipuri. prinse
d. carcasa cu Quruburi Bau ingropate to carcssa. Ungerea ro~ilor ei rulmentilor
Be face "Hn scoat cu prin bar-b o t ar-ea ule1ului d e cltre ro~lIe di n ~ .. te mar1. NiT .-
l ul u lei ulu1 so y er1f1cl cu aJ~torul unu1 1nd1 cator de tip JoJI. Pontr u etsD~ar •
•• !olose8o a aa~ e t e d. rotatie.
Red uc t or u l din tigura 2.2 2 are carcasa .e ssemene. real! z a~i pr1A turaa-
r e. c u pl&nul d e 8epsra~ie or i~ontal Oi cu n erTurl de r1~1d!~&re.. Ar bor i ! 8ia~
montat 1 pe ru l. en ~i radial-axisl1 cu role conlce. Un~erea 01 et&n~are. S8 r.ali-
••a zl ca in cazuril8 prec •••nte. Pen~ru ri.icares oapaculu1 re.uctorului a. tolo-
e••o 1nol••• ri.ioare. Detor1tl f.ptul u1 cl to~1 arbor11 •• atll 1& plsnul • •
• 8par.~1., aontar •• est. uooarl Ql comodl. creote iA.i Iung1ae8 r •• uoterulu1. 8.-
rubur11. de tixare a capaeulul de corp .1a~ aontat. in glur1 4. ~r.c.r., tar
etr in&.r~. ee r ••11 z ••z1 ou p1uI1~. V1 ••• eisurl ou O.1b. Gr••sr.
...'"
N

....'"
'"

~
I
\.
.... I
__- - _ - - - --,'
55

........ ,..,..,
i
© <Q) I

-- - - - --------- ----- ---- ------ -'- 0 . "R


q ,
I

c: ©> :
"-= , ,
'-:... . O·
~ © ~.
; ~
-

I ,
I

.e ~
,I
:f @/
I ·
~:n ':-;-

~ ,,~ -J;; ,<"


.'. \ ' \
-_ .. -
-h ~
>-..
~

_. ~}-, --
""
~
-c-:
" -- - - - /-

~
- - -- - . - -
~'
~ /.
0-: 1/
=
~=.
'.-, 0: ,
'~
~
-- -- - -
>IV ---l
11 , - , ,~~~,,'\:'<-
~~ /;:
@>
• ~ I '".
' i o
~ \@ , •
'"
Ii nh1,- :--.'
;.

~ PrJ I~~~~
,Y:'-'
--- ,Iv/;.
f;;;;
-n:
I~ i % _~ 11
......
'<l

!~
~';' --- ~'- .. "
~
!:4
>---- ~ (- _ . 1 1- -
>----" --- --- -
~
- - '-- f-- - -- -- E
I~
~~
.
lJt1,;J- --

~ -~- '/' -.
/~~
~
-', . ~I \'.

-t-
~ ,
I
-~J'
~~ :.; ~
-t?- ,,-~~~""""~ I

-
,
~
:c. - - @-
" - - --- - - .- -~"
,
~
- - -~
,
y y
56

~~'~~z:z2Z~~
/" ~
/'
//
.
<, <. ~ I
:;/ '" . I I
/ / \ I
I
I
I
// \

\
I
I
I
I
I I I I I
I . _ _ .__ ._ . ~_ . _ -. -E=::~~A \ I

\ . I
J
\ I
/
\ /
-. <;
/
57

,
-e - ~- - (jr
- _ ._ , _ .-

Et=>
I

-@-
co I
, .0
co
-~ ,.'
rl

N
..
..a
...••

«
I

« /

/~
.

_ ._ !_ .
-<t.:==r

58

- XI · -

"1 . .
~--==1-- - -I--+-
\

-.- 0 ,..-....- .,.


N
N
N
.

._ -t====

- - - - -..... · J II

/
59

II E-

.0
.
«• N
N
.
-c N
..,
....
""

r
\_ _----'J "' ~

- \-- _ . - - f- I
60

2.2 .2. REDUCTOARE CU DOUA TREPTE DE


R~DUCERE . CONICO-CILINDRI CK

Vnr1anta prezentat~ in figura 2.2 3 se carac ter 1zeazl prln urm ~ t o ar e l .

aspecte constructive:
a) p1n1onul tre pte1 I-a de reducere (eu r o ~i c oni ce ) eate eXQcutat corp
com~ eu arborele de t ntrere I, ace~a~l Balut ie constr u c t lv ~ ap11c indu- ae ~ 1 l a

treapta B 11 -8;
b) carcasn reduct or u lui eete de c onstructie turna t~ din doul bucKtl se-
parate in plan or i z ont al ;
c) ung er e a ro~ilor dintat e ~i a lagarelor se a s i Burl e u ulei, pri n barbo-
tare ~1 atrop1re de c~tre r o ~ 1 l e antrena te ale f1ec~rei t rep te;
d) c onstruct ia reduc toru l ui eate Buflci en t de compa ct ~ . !o l o s i ndu- ee bine
spatiul carcase!;
e) arborele de intrare ae apr1jin~ pe l agare cu r u l men ~ i mo n t a ~ i intr-o
caBet~;

f) a rbore le de 1n t r a r e 1 ~i de ie~ire 3 aint e tun~ati prin montarea man~


~etelor de r o t a ~ i e in capace l e 4 ~i 5;
g) asamblarea caresse1 s uperioare ~1 inferioar e s e reallzeaz~ eu ~uruburl,
oentrarea lor f i 1nd aa1g ura t ~ cu ~ ti f t uri de centrare.
In f i g ura 2.24 eete repre zen tat un redu ot or conico-cl1i ndri c avtnd c on-
Btruc~ie asemanatoare au eel din f i gu r e 2.23. Deo s eb!rea spare I s arborele de
~eQire care este mon t a t pe ru lm en~i r adia l-axi a l ! eu r ole coni ce, 1 ar i n f igura
2.23 s-au utili zat rulm e n ~ i o ac i lant i. Contro lul n ive l u lui ul eiul ui ae f ac e cu
a j utoru l unui indi cator de t i p ti j~ (j oj ~) . Capac u l red uctor ului e st e prev~z u t
cu un capac de v; .z1 t are C. V. i n acop ul examin ari i dan turi i . Pentru a put ea fi
tran s portat, r e duc t orul est e prevazut eu 1nele de ridicare , turnste in espaeul
red uctorulu1.
Conatruc~i a r educt orului din f1gur a 2.25 difer~de solu~i11 e prec ed en t e
prin a ~ e z ar e a arborelui de intrare tn pozi t i e vertical~ . To~i arbor ii a tnt mon-
ta~i pe r uIm.n~i r adi al- a xi a l i cu r ole con i c e. Pentru 0 func~ ionare corec t~ t r e-
bul e os montarea plnlonu lui coaie s ! se fac l eu mare Bt en~i. in acopul reapeotl-
ril jooului prev~zut intre ( lanc ur1 1e danturii.
Red uct or ul coni co-c11lndr1c din f i gura 2. 26 pr ez in t~ partiou lar i t ~~i
pr i vind modul de aprijinir e a arborelul d e intrare . sprijin pe r U lm en~i rad1al-
a xial i ~i un ru Iment rad1al, p1nionul nef1lnd montet tn oonaol~. Rulmen ~i1 arbo~
re lui d e 1ntr are sint m on t a~1 intr-o caaet~ comun~. Se asi gur~ aatfel 0 r igidi-
tat. mare a arborel ui d e intrare . Capacele ruImen~11or d e .pe arbor e le i nterme-
diar ~i d e i e ~ lr e ai nt ingropa~i in carcaa~, elimin1ndu- ee aett e l ~uruburi l e d e
pr indere. In Boast CBZ preluerarea oaro8eei devine mat oompl exl.
61

,,
.... _--

, ( - - -- --- -- -)

3
5
62

, .
)( -----r-
. Y--
""
I I \
+\ - ~ wr
~;. - - -+~~~::j
\
\ . ' [J
I /
'I--.
\
...."
N

...j

/.
6;,

-0 -
,

r'~,~,,"
,;u//):/:/~

:{

._ _ p)

-{- -} -(

'"...
'"'".
....
!<l
64

I
I
I
I ".
'"
N
I
N
I
I ......""
I
I

I
I
I ,!--
/
/' iL-
I I
I

~
65

I ,
I
I
,
-e-~-· - +-~-
I

~-t--

- -r-·E
E =3
).

«I
1.' . --
«

I
I --r--

I
I
_--.-:.:::::::::~~-- I
I
,..... _ -- - J
- -- - ---'
&6

/,/
--
//
/
/
/
/ . L'
! I·
I - i-
I I I
I I
I
!; I
I
F$::==::JIl' I I
I

<o·
I. I I
1 :I N

I II N
, I
I I I
I II
,I .
.

I I
I
t
I I I
I I I
I
I I
I :I
-F~~~'I II
\ ,I
\ I I
I I
\
•I
\ I
\
\ '-J
\
-,
-,
~
<,
<, <,

-- -- --

-c-I
67

rr
I

~tf ~
. •-,.' '~'J(i11 'J

.:(
,
:1 /

f~ ;
~

e. --'
. '~ W·· )- ~
t}
I II ,.
, r- r / :1
-
',
.-:/; .......
V
/
"-I C[
I

$:
I
~ I:&'1 I
~ \~
:/.
I
I I
»u.: m-
\,' If ""7
I I
I I

~. I i~~
_ " I. -
I
-?' IT-H ~A
-
!{-1 ~
r::• I- """""~ J~

- :; - - 11 - )
~
I- ,31-
~
,,:,,,,'
.. -t- :"'''' ..
~ .
trt: ~~ ~;;~p fffi & '" - - _ __ __ t
v· .0

~
~ , ... " '
'"'.
N
~ , 11:3'- ' t;:[/ I N
'« I P e- I
)$1 ,• I
R: , l~
I
~
I
~1
I ", I
,,"'"",
~~
( ~~~

~~
~
~ j -
/ /7'/ »:
~H
:7.'1'/~ .
I I
- f{-
, .) - 1- - - - ,- If - - ,. f- -

I I
Q9 '~ ~'

~.).:'5
. i'L"->I, [h
= .~
~,:~,

' 1l:J 1
i~~
'~lI -{
I
I r::r/ I

:$
J
I
~~
I .r
0 1, \ I
,I

T~.-i ----ijif'
'--J '--'
66

2. 2. 3. REDUC TO }~ ECU DaUA TREPTE DE


RE DUCERE . CIL I NDRO - MELCATE

In f igure 2 .2 7 e ate re pr ez ent at un reduc t or eu dou ! trapte de reducerel


prlma t r ea pt ~ de reducer e t l l nd cu ro ~l dln~ate clllndrl ce, lar a doua treapt~
cu an~ enaj melcat . Tlnind s e ama de taptul c ~ ambels t r e pt e s int ln trodu •• i n
aceea Ql c ar c ao ~. e e obtine 0 constru?t1e compact!. Cor pul ~i carca ss reduct oTu-
lui stnt obtinute prln turnar e. Pentru r cz emarea arborelui de I n t r are Ql a arbo-
relui In terrnedl ar in r eductor e at e preva zut un per e t e de sprijin . ~ l velul uleiu-
lul dln c ar c as ~ este l l mltat de mele . Compartl mentul angrenaj ulul elllndrle co-
m un l c ~ e u cel a1 angrenaj ului mel e a t . Rulmentl1 de pe a r bore le de l e qi r e Be u~
cu vas elln~. Scurgerea vasellnei in baia de ulei e s t e imp l edl cat~ c u a jutorul
unor capace de forma speciall. Redu c t or ul mal eat e pr evazut eu capac de vlzitare.
aerislt or. i n ele de ri dl c ar e , tij a pe nt r u cont r olul niv e l ul ui de ulei ~1 dop de
go I1re 6 ule i ulul. I n ecopu l r e allz arl1 c omode a mont aj ul ui , i n dreptul rot ii .
c onduse de pe prima tre apt~ de r educ ere , in peret el e co rp ului r educt or ul ui este
constrult un capac.

Construc~la prezentat~in t l gura 2 .28 prezlnt ~ urmatoarele partlcul arl -


t~~i ta ~ a de cea dln tlgura 2 . 27: carca sa in care s e m o n te a z ~ ro~11e clllndrice

este deta~abll~; arborele de Intrare se sprljln~ pe rU lm en ~ ll mont a~ l in carc asa


d eta~abll~ ~l in peret sle red uct orulul; roata cllindr l c a condus~ este mon t at~ in
eonsoll pe ar borel e mel cul ul . Construc,la carcasei tllnd mai comp lex~, rldlc~
pr o bleme de ~urn ar e ~i de prelucrare a a lezajel or pentru ru lment i in peretele
fr on ta l. Ungerea ang renaj e l or ~i a r ulm entl10r s e fa ce cu ul e1 ul din c arc a s s re-
ductorului, pe baza indlca~lllor dln llteratura de s pecl a l l tate. Car ca s a d eta~a­
bilA e s t e e t an ~ ata pe sup raf a~ a de 8 s amblare c u careeR S pr 1nclpal a pentru a ev1-
ta plerd erlle de ulel dln bala reduc torulul. Reductorul e s t e prevazut cu e e l e-
. l a l t e compon ent e anexe i n s copul unel tunc ~ l on ~ l corespunz~to ar e .

Flgura 2.29 prezlnt~ un reductor cl1lndro-melcat la car ? e on str uc,l a


careasei dlter~ de ce l e prez entate anterlor. Angrenajul clllndrlc este montat
intr-o carc8s~ detsQabilA c er~ Be !ixe azA de earcasa angr en aj ului me lcat eu ftju-
torul unor ~uruburl de prlrid ere. Carcasa angrenajului meleat este exec u t at ~ dl n
dou~ bue~,i eu planul de se p ara~ls in axul ro,ll meleate.

Ungerea angrsnajelor ~l a r ulmen,llor se r eallzeaz~ eu ulelul dlu carea -


a. reduetor~l~i.
a c~ul nlvsl trebule s~ aeopere par,ial melcul . Reduetorul mal
8ste previzut cu celelalte 81e~ente necesare, prezenta~e anterior . Variant . pr e-
zsntat~ aa ~tillzeaz~ atunei eind arborele de intrare eete apro ap~ de planul ••
aepara,le Vi nu permlte reallzarea construc,lel dln tigure 2 .28.

In t~gura 2.30 se prezlntl 0 eonatrue,ie a.emln~toara eu e . a ' In t lgura


2.28 eyind arborele de lntrer. plasat in partea dreapt~.
69

5
Po '
3

1"1g.2.27 ....
70

A-A

Ct
t

. _ . --1~.~_.---1f-----

/
..,..
I
I
i I
I
I I

Fig. 2 . 27.b •
.
11

al
.... ; >l<
I I I ,
/ '\
1+1 i r+[
T
----' + . +
-X
+ I +
-+ '- _ .
-- $-- +-$ +'c- - $ - -+
-i1c-
L...

~
+ I
I
+
+ 1 +
\..
\
1+ I
I
I -r /

.,.
}
I ! I
>j<

I
l~ bi
P1g . 2. 2B, a,b .

- - - -- - -
72

_1 _
I

c)

I
,
-~---­
I
A-A
~--t -

d)

Plg.2 .28.c.d.
7)

<,
, ,
\-'\
\
\

- - -----11+
\
1
I
I
/
.,
'-,
/1
'.' ,(1 ..... --- - ",, /
/

~:ss::ss~~~~-L-~
-X L_ .

I.

'"
N
N
.
...'"
'"
_I..
/
I

«,
-c -$-j- - I -I
·1
74

'.

Fig.2.30.
75

2.2 .4 . REDUCTOARE CU DOUA TREPTE DE


IlEDUCEHE. IolELCATO -CIL I;;DR ICE

Co n3 truc ~ 18 un ul r ed u ct o r m l~ lc n to - cl 1 1nd r l c e s te ar~ t a ta in r l ~u r6 2 . 31 ,


~ yind c ar c~ ss r eall z at 1 prin tur n s r e d in d ou B bucat i ~ 1 c u plan u l d e e e paTstle
orizon tnl , 3 i t u~ t i n pl an ul r a ttl or c on d us e. Arbo r ele mel c u l ul ea t e tlxn t pe dol
r u l ~ e n t l r 6 d l ~ 1 - ~ xl ~1 1 . c u ro l ~ c oni e e . J acul di n rul me n ti Be pos te r e Rln cu a j u -

t or u l c 9 pa cu lul mon t a t pe carca sa r ed uc to rulul , pe cApnt u l d e i n t r a re n a r bo r e l u L


Cel e 131t e 1 3 ~ a r e de s u oti n c r e siot cu ru L~ e n ~ l r a d i a l axia l ! c u bi l e, un g e re a
a n~ r enn j e l o r ~ i a rul m e n ~ i l o r se r e a li zailzi c u ul o iu1 din bal e re d u c to ru l ui , 8 1
carul nl v e l tre bule s a aj unea pest e den ture mel c u l ui Qi a r o ti i c ond use d i n 8
d a ua t r e a p t j oe r e duc ere, dar t r e bui e ti~ u t se~~a de r e can anc ar e a e 8 nive l u 1 de
ul e1 flU nu depa'ieasca 0 t r e i me d in dia:ne tru l e x ter i or a 1 ro ~ ii eond u a e . Pentru
buna f jlnC~i on 8 r e r ed uc t o rul este pr ev az u t ell c a pa c d e viz i t nr e a d an turii, a erl-
sit ar , d o p de go l i re , i nd i c a t o r al ni v elu l ui d e ul e i e ll vi z or 9 i ine le de ri di-
c are executo te in ca pa c nr i n tllrne r e . Et 6 :1 ~ a r ea a rbor e l ui de intr ar e "i i e ~ire
a e r ca l i z e a z a c u m an~ e t e d e r o t a t i e .
Redu ctor ul m el~a ta -c i l indri c d i n fi g ur e 2 . 32 are car c as e rea l i za ta din
t r e i part i , Cll d o ua p lan e d e s cpnrat i e oriz an tale . Axele a rbo r i l or . r o ~i l or e on-
d u s e, s ln t c up r i nne i n t r -un plan v erti c al . In nc e a stH const r uct ie c re ~t e tnalti -
me a r educ t o rul ui i n de t r i men t u l r e duc erii l un g i mii . Ar bor el e melcu l ui e ste f ixat
p~ d oi r u lm Qn~ i r adi a l-axi a1 1 . Joc u l d i n r ul men t i ~ i poz i~ ia mc lcu l ui s e poa t e
r ~ g l a eu nj utoru l c elor do ua c a po c e . Unge rea angr en ajulu i melcat ~ i a ru lm e n ~ i­
l or d~ pc a rbo re l e melc ul ui se f a ce ell u l eiul di n bai a r ed u ctorului . Pe n t r u un-
g e r e a ang r enoj:l l ui ci l i nd r i c ae fo l o s9 f} te un p i ni on e ~ e c ut a t di n t r -un mo. t er i al
moal e ( mat er i a l pla st i c ), c e r e tr Bn s p or t~ ul a iu l pe d i n ~i i r o t i i cond uc a t oor e
d i n a d oua tre ap t a d e r ed uc ere . R ulm e n~i i de p9 arb or i! r a t ilor s int de t i pul
r a d i a l-a x i a l i e u r ol ~ c on i ce . i a r un g er ea l o r a e f a c e ell va s e lina ( un s o ar e c on -
s iste n t n) . B eare i scurg ere in ba ia de ul e i e ste o prit a d e n i~t e c a pac e . Et an ~ a­
r ea a r bor e l ui d e in t rare ~ i d e i e§i r e e at e r eal i z a t a e u mnn ~e te d e r o t a ~i e . Re-
d uc toru l mai e at e preva zut eu c apa c de vi z it or e, a e r i si tor, indi cat or 8 1 n ive l u-
lui d e u l e i eu v izor , dop d e goli r e ~ i i n e l e d e ri d i c a r e .
I n fi gura 2. 33 e at e r e pr ez entat un r educt or l a c a r e melcu1 e a t e pIa sat
d e a s u pr a r o; i i mc lcst e . Carcass e a te turnat a di n d oua pa r ti cu p l a nu l d e ae pa r a-
tie orl zon tal . Arbor e l e melc u l ui e st e montut p e r ulmen ti r ad ial - a xi ali C ll role
co oi ce ~ i un rulment r ad i a l eu bile . Ru l men ti i radial-axia li sin t fix B~ i pe arho-
r-e Le me l eului eu a j ut orul une f piuli te p entru rulmen 1ji fil i introdu l}i :':a t r - o caae-
t a e u care se po nte r e gIa pozitln a x i e ll a melc ul ui. Pe n t ru s c oa te r ea jo eului din
r u l m ~n tl se !oloBe~te e a pa e ul in care eate mon tat ~ i e l ement u l de e t a n~er e .
Ac e ~ ti rUl~ e n tl form eaz8 i mpr euna rulm en t u l c ondu c a t or . La c a pa tul opus 81 meleu-

lui se a f i a un rulment radial eu ine lul interior f i xa t pe a r bor e . l ar 1nelul ex-


t e r ior mon t a t lib er in ale zaj. Acest ru ~ e nt f o r~ eaz a ru1men t u1 li b er a1 monta-
j ul ui . Roate m~ l ea t a e y ind di men s iun l Ma i mar i e ste r e e 1iz at a din d oua hue ati.
Ungere a an grenaj elor se f ac e prin s e uf und a r ea in ba ia de ul e i a r ot t l or eonduae.
Rulmentii a e un g c u u le i ul din ces te de u lei ob t inuta pr i n barbotarea u1eiulul
d in bai a re d ue to r u l ul de e a t re rotil a din t at e. Hed u c t oru l mai e at e preTBzut eu
inele de rid icare turnat e, capac de vlzitare, a eriaitor, indicator de niTel de
ulei cu vizor Vi dop de golire. Melcul n e!i1nd scu!unda' in baia de ulei exist!
poslbl11tatea incalziril mal int ense a angrensJului melcat.
76

- .t'i

· _I _ .~

I \
. \
I .
TI
.-
I
t
/ L_--~0f1
\ I
'~' I -- ' \
x /'.in( =~~~%

......
eo
77

·0-
'"
-~ -$-

«,
'<{

.
N

1$-1
78

,-_ _ 1•• _ ...

/ · -0·~
,

- J

A
L J A-A ,
.. ~1F.ti
, 1
,..

- -. _._. _ .. E::3 _. - - ( ... _


. . -)-

P1g.2.J2,b.
80

1- - - -
/- - -
L _
,
----- -

/
/
/
\
/

o
!
I
\
0-
o
- -- - 1- - - -- -- -
- -/-
,
\
I
/

...
81
-------- -

-~ - -~ .- 0-

_
-~
J
-~ -

- (- . -- . - ) - -- - - (_. ---)
.0 ·
........
~,

." N ·
-c
I ·
,'."'
« I
'M

-~
I

» ,
3
ELEMENTE SPECIFICE TRANSMI SII LOR

3.1 . STABILIREA MOMENTULUI DE TORSIUN E

La pro i e ct a r ea une i tran srnisli aint dat e in g en eral :


- Puterea de tran smi s PI [ kW];

- Rapor tu l de tran s mit er e 1 ~


12

- Turnt i a I e in trnre n 1 [rot/mi n];


- Regimul de f unc,lonere e l tranamisl el.
Cun o Bc lnd e l emen te l e de mal s us , moment ul de tor s 1un e pe arborele de 1n -
t r er e (fi g.3.1) ee detcrmin a cu re1et i e ,

10 3 · P 1 10 3 ' 30 PI
T1 = n1 [ Nm]
(,.)1 'It

Mome nt ul de torsi un e pc 8!"bo re le de i e~ i r e


Tr e at e s

10 3 • 30 P 2
T n2 [ Nm]
2 'It
Fig .3.1.
T2 - T1·"l·112 [Nm]

unde ~ e st e rand a~ entul tr nn~~i siei.


Ve.lor i le medii ale rand amentelor pen t r-u dlterltele tl ;mri de trsnsmisl1
so pot stabill du pa r ecomendarl1e dln tebelul 3.1.
Pierd er ile prin tre cere din legare se pot l ua in eo nsiderare pr in inter-
~edlul ur~ 3 t o 3relor valori ~l p r ~n d fimentulul:
- pentru 0 pereche d ~ .l men t i tIj = 0 ,99 0 , 995 ;
- pentru 0 pereche de l~g!re eu alunecare
e u ung er e eemifl ulda
~ - 0 , 975 0 , 985 ;
- pen t r u 0 pere che de llllglire cu alll.llecare
cu ung ero fluld a ~ - 0, 99 0 , 995 .
Rand amentul c up l aj e l c r mobil~ ~e poate apreeia ~5trell ~ = 0. 98 5 • •• 0.99 5.
Pentru 0 trans~i~ i e co~ plex~ format! din m8: multe componente . Yalo6re&
r a n~amentulul to~al ee determ1n~ eu rel a~ia:

,-
83

Tab e1 u1 3. 1 .

Ti pu1 tren&mlele1 Punc 1;lon s.r e in


b"le de ulei
Tr8l1emi 811 .eech1ee

Ang r en flj e r
-- ro ti di n t Ah oil1ndri oe 0 ,96 ... 0, 98 0, 92 ··.. 0, 94
r ot i din tn te c onle e 0 , 95 ·.. 0 ,97 0, 91 .. 0, 9 3
me l c a t e :
A ~ g r en 6 j e

- eu un sinr;ur incep ut 0 , 70 ... 0,75 0, 60 .. . 0 ,70


-e u doua inceputur l
- eu t r e l i n c ep ut ur l
0 , 75
0 ,8 2
··.... 0,82
0 ,87
-eu j)atru i nce puturi 0 ,87 ·.. 0, 92
Tr an 3 ~i Bl 1 e u l fin~ u r l ( eu bo1turi ~i
bu e ~e , eu di nt i ) 0 ,95 ... 0, 97 0,90 ·.. 0,9)
Tran S"':11 51 t eu frid; i une 0, 90 ·.. 0,96 0,95 ... 0 ', 98
Tra n .cmi sl1 e u c urele :
- c ur e le la t e - 0 ,95 ... 0,97
...
-- ec uru relo elli trl1pezo i c;ft l e
de i n tinder e
0 .94
0,9 )
0 ,96
... 0,95

unde: ~ l ' '1j2' •. • , 1\1 s lnt r andamentele componen t e lor care fo r I>l eaz a trans:111ala.

). 2 . RA POARTE DE TRANSMITERE

Lft st ab i l i r ea r a poar t e lor d e tran smlt ere , i n gener a l, t r ebu i p. l ust e in


c on st d er-ar- e urma e ocr-e Le r- eco mend ar t r
- ob ~l n er ea unor
TAbelul ) . 2 .
rot1 din tat e d e ma .~
V" i or i uzu Al e VAloar ea maxima
re d u s ~;
Ti pul tran smisie1 a l e rBpoar t e- a ra poa rtelor
l or de trans- de tra:>smi tere - obt i n er ea· un or
ml t er e
gsbari te m1n i me;
AngrenBje i nchis€ in
- a si burarea c on-
car es se (reductoare):
diti11 0r d e un gere a
Rot 1 c i lindr lc e :
- eu d i n ti drept 1
- e u d i n ti inelinat!
)
)
··..-.. 45 6·
10
r ot 1 l or din t a te;
- eu d1n ti i n V
Rot i conl e e :
4 · .. 6 10
maxim a
- utl 1i z area la
cB pBei t~ t 1 1 or
- e u di n t i dr e pt 1 2 ... ) 6
- e u di n ti ine l i nati
Angr'e n aj e me I ce t e
2
6
·..... 404 7
100
de i nc arc are adm1ee ale
angr en aj C!' l or .
Tran s mi e l 1 e u lanturl
Tr an s mi s li e u fr1c-
2 ... 4 7 Alegerea rapoarte-
t i un e e u
dr ice
r o~i cilin-
2 ... 4 5
lor de tran smitere in
a ~8 fel e n toate c arln-

2 ...
Tr an s misil eu curelel
- eu curele lRt. 4 6 te l e de mai ·. u s .~ tie
- eu cu rele tra pe-
zo i d8 1e
- C lJ. rol l de in-
2 ... 4 7
s atlsfAcut e slmu l t an .
nu e .t e po .f bi l ! .
t1 nd ere 3 ... 5 8 In cazul reductoa-
r e lor. d e uz ~ en e r a l .

S8 1au in cons i derare util1zarea Is maxim 8 eapa ett!~ilor de ineare er e admi.e ~1

ae 1~urareacondltl1lor de ungere.
La al egerea rapoartelor de transmltere pentru dlterlte tipurl de an~e­
naje se tine 8 e~a de limitele indicate in tabelul 3.2. Valoarea ales8l. in cazul
r edu e'oarelor , treb u1. s~ fie stand urd1 zatl du pl STAS 6012-82 (tab.).).
84

Tn b e lul 3.) . I mplr ~ l rear a por t u l u1 de tran eml t e r e t o t Bl


I II 'I II u t in c nzu l r ea ucto arelor d. dl t er i t e t lpur l, eu
doul ea u t rei ,tr e pte de reduc er e ee pe ate fac e pe
1, 00 3,1 5
1,00 ),15 bnza urml t oar el or r e co ~ and lrl t
1,1 2 3,5 5
1. Pe ntr u reduc to r u l din f1 ~ur 8 3. 2 :
1, 2 5 4 , 00
1, 25 4 ,00
1 ,40 4, 50
1,£0 u
5 , 00 t - u
1 ,60 5 ,00 u 1 STAS 2 STAS
1, 80 5 , 60
2, 00 6 ,)0
2 ,00 6, ) 0 1:G u c ~ 2 .
2 ,24 7 ,10
2 ,50 8 , 00 2. Pentru r edu c t or u l din f i g ur a ).3:
2 , 50 8,00
r- 2 , 80 9,00 "z ~0 , 95 ~ - "z STAS
OBSERVATIE :
1 . Va l o r i l e di n ~ir u l I
ee Tor pref er s v a l o- STAS
r 1 10r di~ ~ i r u l I I .
2. Abn t er i l e l imi ta d e
l a r a poa rt ele de
tr ~~ B~ it er e n o ~ i n al e
indic a t e i n t a b . 3.)
s i ntz
- pentru u~ 4 •• •'!:2 t 5%,
- p en t ru u > 4 • • • ± )'~ .

Fig .). 2. Fig. 3. 3.

3 . Pentru reducto rul din fi g ura 3.4 :

- -- - --
85

4. Pe n t r-n r ed uctorul d in rl~ura 3. 5 1

u 2 ~ ( ). 1 5 •.• 5) - "z SUS


u
t -u
u2 STAS 1 STAS

Uc

11 t1

Fig . ) .4 .

5. Pentru red uctor u1 di n fi gure ).6.

u1 0, 6. .. ),15) - u 1 STAS

u
u • t -u
2 u 1 STAS 2 STAS
ut
U
c ". U , 1::; u c ::; 2.
1 STAS u 2 STAS

Ii

Fig.3.6. Fij!;.3.7.
6. Pentru reductoru1 din fi~ura 3.7.
3
h-"2 SUS
86

U
1
1 ,2 ~~Ul GTAS
u
u • t
u u - u
3 1 STAS 2 STAS 3 STAS

"t
1 ~ ~ 2.
"c u
l STAS" 2 STAS" 3 STAS ,
• U
c

Tabelu l 3.4 .
3.3 . DISTANTE 1NTRE AXE
I II I II I II
SI 1NALT1MI LA AXE
100 1000
100 1000
112 1120
125 12 50
125 1250 14 00 Pent r u redl.l.ctoare di s t an t e l e iotre
14 0
1 60 1600 1600
160 180 axe sint standardl z ate i n STAS 6055-82 ~1
1800
20 0 2000
200 2000 Sln t prez entate in t abelul 3 .4.
225 2250
250
25 0 280 2500 2500 l n al t i mi l e I n axe pen tru m a ~1n11e ~o-

31 5
315 tanrA ~i rec epto ar e eu 3xa de rota tie orizon-
355
40 400
40 400 t ala, de st i n at e pen tru a f i cu plate direct
45 4 50
50 500
50 5 00 i n tre e le , s l nt standardizate i n STAS 2741-81
56 5 60
63 6 )0 6 )0
63 ~i prezee ta te i n t abe l u l 3 . 5 .
71 710
80 800
BO 800
90 900
Tabe l ul 3.5.

f 11 111 IV I II 111 IV I II III IV [ 11 II I ,~


25 --
25 63
80 - 80 250 ~
630
800 ~~
26 85 2 65 850
25 80 250 800
~
26 28 0 900
28 90 280 9 00
~ 95
250
1
30 0 '9so
25
100 ~
..E.- 315 .
32 315 t - - 100 0 ~
J' 106 335 '06 0
32 100 315 1000
~ ..!!2-
I~~:
36 112 "20
355 11 20
36
100
118
1000
ii80
40 0
40 - 40
125 ~ 400 1
250
125 0 1-- -
42 132 425 310
40 125 400 1250
45 ~ 140
140 t - - 450 ~ 1400 ~
48 150 475 1500
40 400

I:~~
50 160
50 1 60 500 16 00 1 6 00
50
53 160
'170 500 1600
700

56 -60S6 180 ~
190
560 1
56 0
6 00
1800 ~
1900
160 1600
63 ~ 200 ~ 630 1
63 0
2 000 ~
67 212 67 0 2120
63 200 630 pOOO
71
71
t--
225 .
~ 710 ~ 240
p240

63
~ ~
630
750 360
500 12500 500 SO C
87

Tab elul 3 .6.


G a m~ modu 11 1or pentru 8 n~re nRj e 3.4 . GAMA MODuLI LOR
( dupl STAS 82 2-82 )
1 II I II I II I II-
Val orl1 e modul l 1o r
0, II 1 , 125 11 pentru angrenaje le 0 1 1 1n -
dric e ( ~ar a l e l e sall in cru-
0 , 12 1 , 25 12
cl ~at e ) ~ vol y e n t i c e ~i
0, 14 1 , 37 5 14 pentru a ngrenaj ele c on l e e
0.15 1,5 16 cu di n t i dre pti r e apec t i v
0 ,18 1, 75 18 p e n t ru a ngr enaj e le me l c 8 -
te cu mele c i l l ndr i c ei nt
0 ,2 2 20 ,
" stabilit e in STAS 8 2 2 - 8 2 .
0, 22 2 , 25 22 In t a belul 3. 6 sint
0 ,25 2, 5 dati mo dul i ! pen t ru an gr e -
25
naj el e c il i ndr ic e ~ i coni -
0 , 28 2, 75 28
ce cu dint i drepti . Va lo-
0,3 3 J2 r i l e i nd i ca t e in t abel
pentru an g r ennj ele 0111n-
0,35 3,5 36
dr i ce r e pr e zint~ modu l ul
0 ,4 4 40 norma l mn i n rom , 1ar
0 , 45 4, 5 45 pentru angren aj e le co niee
0,0 5 0 ,5 50
cu di nt i dre ptl modul u l p.
5
ea nul f r ont al supl i mentor
0,055 0, 5 5 5 ,5 55 ext erior ( modul ul maxim a l
0 ,06 0 ,6 6 60 d a~ tu rl1 ) m i n ~~ ( c onform

0 ,07 0,7
STAS 684 4 - 80 ) .
7 70
mod uli lor pe ntru
G~a
0,08 0,8 8 80 a nBTcnaj ele me l c at e e u
0,0 9 0 ,9 9 90 mel c ci llndric .e i ndi c a .
0, 1 1 100
in t a bel"l 3.7 ( c onr orm
10
STAS 8 2 2-82). Val oril e in-
OBSERVATI E : Fa t i d e va l ori l . di n tabe l ul 3 .6 s. di cat e in t ab el reprezint A
admi t e f olo s i r ea ~ i a mod ul l 1or
), 25 mm i 3 . 75 mm Ql 4,25 rom pent r u c o n s t r u c ~ l a modulu l mx ( i n aea t i un e
de automobile ~ i a modulului "6 ,5 mm pentr u oon- axiall a me lc ului conrorm
8tru c~la de tra cto ~r e .

Tabslul 3 . 7 .
Modulu l mx Modulul mx Modulul mx
i n mm in mm in mm
0 ,1 0,8 6,3
0 , 125 1, 0 8
0 ,16 1 ,25 10
0 ,2 1, 6 12.5
0,25 2 16
0, 315 2, 5 20
0, 4 3 ,15 25
0,5 4
0 ,63 5
OBSERVATIE: latA de valorile din tabe-
lul 3.7 88 admite folosirea
~1 a modull1or l O,l ~i 0,15 ; 0 .30; 0,60;
1,5 ; 3 ; 3,5; 6; 7 ~i 12 mm.

- - - - - -- - - - -
88

STAS 915/5-80) . pentr u t oate t i pur i1 e 4e an~r en aje me1 eat. e u melo oi 11ndrle
(SUS 6845 - 82) .

Ta be1ul 3.8 .
1. . . 1, 6 2 ~i 2 ,5 3•.. 4 5 •• • 6,3 7 •• • 10 12 ••• 16 20
"x ~i 25
12 10 10 9 9 8 7
q 14 12 11 to 10 2 ~
16 14 12 12 11 10 9
OBSERVATI I: 1 . C o ~ f l c l en t l i
d i ame t r al 1 3ub l 1niat i s!n t de pr ef e r a t. Coefi -
c i en~ ii mal mic i due 1a i mb un at ~~ir e a r andamen t u l ui an~e ­
naju l ui me lc a t , iar c oe ticl ent l1 ma1 mar i , In me l e 1 e u ri -
gl di t e t e epori U . .
2 . Pent ru me I e l 1 e u un dlnte Q1 e u Gu tofrinar e ntnti ca . s e ad -
mi t e c o efici entu l di emetr al q ~ 18 .
3 . Se r eco ma nda ca pen t r u di f er it e domen i i de Bpecia1itate ( de
ex emplu : reductoar e , ma~i nl -une l te , t r act oar e etc. ) ~a se
Bt a b i l eA B c ~ pen t r u f iec ar e modu l un 8 i n~ur c oe f i c l en t dia -
me t r a l .

C oefic i en~ i i
di eme trall q pen t r u. angr en aj e l e mel ca t e Be al o~ in funct ie
d e mo dulul a xial , din t a belul 3. 8 ( STAS 684 5 - 82).
4
~~T ERIALE UTI LI ZATE PENTRU
EXECUTIA ROTILOR DINTATE

Ro ttle dintate ee po t e x ~ c u t a d lntr-o gRma tonrte l arg a d e ma t er l a l e .


Alegerea r.m te r la l e l or ~ n mod c Lt mai rational cer:e cutroe e t ez- e a sar c 1nl1o r c e ur -
m~az?i. e. f 1 transl1iAfI!' prl n dantura, durata t ot a l a d e fu nct lon are a an grenajul u1 ,
caraote r lstlc i l e de rez~Btenta a mat er l a lu lul , f orma s emif a bricatului (r8port ul
bId ) etc.
Principalel e materl a le utili z at e 16 confectionar ea ra ttlor d i nta te sLn t
o j e Lu r-LLe , f on t e 'l e , e Lema , bro nzu l ~ 1 ma teriale le p La at l.c e de t i pu l textolit u lu l ,
poli a ml d e i etc.
Din grupa otelurilor oe tolo AeRcl oteluri carbon d . ca ll t a te STAS 880- 80,
o t e l ur i e Lt e e e de cement ar-e 'fJ l o1;elur i e Lt e t e sup ez-t oar-e STAS 791- 80, ate l t ur n a t
STAS 600-80 , i a r un e ori la r ot i pu, in eoltc it ate o,elu l carbon obi ~ nu i t STAS
500/2-80 .
Gr u pe r on ee Ior- c ar e 8f! utilizeaza in cotlstru.c ~ i8 an g r-ena j e Lo'r c u p r-Lude e
f on t a c u g r a f H nodular STAS 6071-15 ~i t on t a an , U ric , iu ne STAS 6013-13 j a r
pe ntr u eol icitari mici fo nta ce nu ~ 1e obi~nui t a moi a l e o p entru r o, i l e d i n, at e
u tili za t e la transmis111e deschlee de Ie ma ~ i n 1 agri c o l e snu m a ~ i n l de rid ie s t
~i t ransporta t .

Pentru rotl 1e dinta te put1n 8011 c i t a t e 8e uti l1zeaza materiale n ef ero8 8e


de t i pul a lamel ~l bronzulili. Ac e st e ma t er l a l e 3e pr e i llcreaz a u fJor. 38 eOr.lportl
bine Is uz ura ei s int an t ima~net i ce .
I n ult i mlll timp 1n 8c opul inlocui rl 1 met alului se c a u t a In t r odu ce r ea me-
ter1alelor pl ast ice i n c o a e t r ~ cti8 d e an grena j e , aco lo un de c ondltil 1e de exploa-
ta.re a rat1 lar din'ta te pe rmi t 'e c e s t Lucr-u , Ace s te mat er iale d e tlpu l te xt ol i t u-
l ui , lignot olului, bach.l t tei, po lie eterilor , poltamidei etc. pr ezin ta s vsn t aj u l
de a reduce zgomo tul di n angrenaj e. El e pot fi utilizate in domeniu l de tem pera -
tura llmitat Is 80 . .. 100 °C ~ i i n c ond 1,11 in c are llpse~te umiditstea deoarece
eint hi eroscoplce ~ 1 i~1 moditica dimensiunl1e in urrna abeorbtlel de epA .
M:aterlalele r::I.t'! te.l1 ce d e t l pul otel ur ilor ,,1 f on t e lor se supun tratamen-
telor termlc e in scopu l ~ §rlr 1i c 1f r e10r de r e z ls t en t ~ precum 01 pentru a imbu-
n~t~tl co ~p ort8reB ~lancur11or di n t110 r l~ d l ve r ee l e rorm~ d ~ u zur~.
Du rl tat~a fla ncu r l l or plnl oan el or t r ebul e aa f i e ceva mal mare dec l t d ~­
rl ta tea r ot l 1or c on duMe pen tru a pre.e ni p er 1c o lul gr1plril eupr8fe~elo r f l a n ou-
rilor a ctive ale angrenajulul ~ i pentru a &el gura pl nl onu lul 0 durat ! d. tuno~ 1o­
nar. apropi ata d. cea a ro,1i cu cars angrenesz~ . In tabel ul 4.1 se dau indics,ii
90

Tab. lul 4 .1. privind a l eg _r oa duri t~tii la pini on


~ i la ro at A, dupA AGYA 210.02-1965
Durl tatea plnlonulul Dur i t e e ee ro~11
Hill lIB 2 car e pr~ vad pentru pinion HB • 1600 ._
I
;{B 1 • IlB + 300
2 [MFa J [lIFa] 3500 ),IP. Lar- pentru IIB2 valori dedu-,
ee din relatia 118 2 ~ 0 , 8 52 1IB
21<)0 1800 1•
2450 2100 I n t a be l ul 4.2 ae indicA, in
l unet 1e de c o ndi~1 11 e de lucru, prin-
2650 22S0 ci pal_Is ealit Ati d. o~eluri ut i l iza te
28S0 2450
1a ro t 1 dint at e . Cele ma l frec vente
) 000 2<'50 combinat l 1 de ffia t e r l a l e inti lnit e In
3150 2700
f a b r i c 8 r ~ a r e duc t oare l or de uz general
33S0 28S0 Bl nt: OLC45 / 0LC 35; OLC60/ 0LC45;
3S00 )000
OLC60/0LC35; 40CrlO/0 1.C45; 40CrlO/OLCJ);
OLC3S /oL70 ; 33~oCrl l /OLC3S ; ))~oCrll/OLC lO ; 4LMoCrll/40CrlO; 4ThloCrll/OLC4S;
) SC r~S il )/ 4 0ClO ~i ) S C rMnSil )/ ) Si~1 6.

Tab. lul 4.2 .


Tipu l ~i c ond Lj Lf Le de func 1j l onare Otelurlle t ermi ce
a l e angrena j ul ui ~i tr Btam e h ~ ': recomand ~ te

Fo ar t e g re u sol1 eitate (vit e z. pe - de c ement are a liate ( l)Cr Ni ) O;


O ~ el ur i
r i t e r i c e mari - 12 m/ a ~ i pr e -
sluni s pe c ifice to art e mar i , c om-
- 18MoCr Ni l ); 20Mo~iJS; 21 M o~Cr12 ; .
21TiMnCr12 ; l SCr 08 ) ; cement are pe ad i nc lme
binat. c u ~ oe ) . ma i mare de l , S ~~ ~ i cAlite l a ( S8-62)HRC
i n s upraf a t a ~ i ()0-40) IIRC in mie z .
Greu s oll ctt at e ; vt tez e pe rit e r l ce 0 1j e l uri de ce ment a re a l l a t e (l)Crll1)O;
~i presiuni s pe c l f ice mari ; ~o c. 2 U 1oi.1nCr 12; l St1oCr Ni 1) ; 15 Cr08), cement are
pe L !1.nc l me a de 1,0 -1,5 mm gau c arbo!litru-
r a t e pe ad1.ncimea d e 0,6-0 ,8 ~~ qi c a lit e
18 ( 5S- 60) HRC in suprafsta ~i (2 0-)0)HRC
i n mie z.
Mcd i u Bolici t8te; v i t e z e )er if e ri- Ote luri c ar bon ~ i a liate (OLC)5; OLC45 ;
ce mij 10c 11 (v ~ 8 ~ 12 mi . , pre - 40Cr l 0 ; 41~o Crl1), i mbuna ta t i te I s
ai uni s pe cifice mer i ; ~ oc. (JO-)5 )IIRC ~ i cii U t a superf i c ial l a
( SO-5 5 Hmc , SOVCrll, 40BCr l0.
lJedi u Bol i ci t a te , vi t e z e mij loe i i Ote l uri e Lt e t e (JS.lnS1l2 ; 40Crl0 ; 41MoCrll)
~ i mi ei (v = 4~ 8 m/ a) ; pr e s iuni imbun at at i te gl oba l I s (4 S-S0 )IIRC; pentru
ape cifice mBor i ; f ara ~o c. Inari rea r ezi s t e nt e i I e U Z 6 r ~ ae po ate 8 p1i-
08 c l ~ n lz a r e a pe ed inclmea de O,20 -0 ~J mm,
cu ca l ire di r e ct a ~i re venire joas a (S5BRC
in strat ~ i 40- S0 BRC in miez), aau imbu -
nAta~i rea la (40-4S) BRC, ur mat a de calire
s uper f i c i s l a I e (5 2-S6 ) HRC ~i oteluri c ar -
bonI OLC)S ; OLC4 S ; OLC60.
Sl ab sol i cit s te, vit e z. ..i J 10e11 Ot e l ur i c ar bon de c ement a r e (OLC1S ; lSCr08) ;
(6 , 12 m/ a), pr-e s Lunf s pecif ice ceme nt are a pe ad1.nc imea de 0,6-1 ml!l, OLelO
ro i c ! , ~oc. ~ i ca l it e l a 55- 60 BRC in supraf atA BSU
cer bool t r ura te pe ad 1.ncime a de - 0,4-0,6 mm
~i c Uit e d i r e c t .
Sl ab Bo l ic it a t e , ., i te :l. a rule! Ot e l uri c!:lrb on sau a 1let e (OLCSS ; OLC4S;
(v < 6 m/a); presiuni ap ec Lf Lce OLC60 ; OLC)S; 41MoCrlli 40Crl0 ) imbunAtA-
mieil C ll ~ "\ u f ar ~ ee c , ~ i te l a (2 0- 2S) IIRC; o t el c arbon s a u a11e t
t ur nat.
Poarte Bl a b s o l i ei t a t e Ot e l ur i ca r bon obl ~nu l t e eu 0 ,25- 0 , 5% C,
net rat a t e 0 142; OLSO ; OL60; o t e1 carbon
t urna t OT45j OTSO, f ont a t llr na ta , Pgn70 -);
P" n60-2 .
1I00ei (arbori .. e l c . ~ i ) lS CrOB; l )Cl'll1 )O; 2 111oMnCr I 2. cUits ~i
r e ven l t e l a ( S8-6) IIRC. OLC4S; 40Cr lO , c A-
l i te in ad inc ime l}1 reve nl r e l a ( 4S-SS) IIRC.

,- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
91

In t a bdlul 4 . J Be I n d ic ~ car ac t e r l at l cl 1e ma ter l al el or u z ua l e ut l 11 z at e


1. ro t 1 d1nt a t •.

Tab e l ul 4 . 3.
Mnte r la l e pe nt r u r ot! dln t a t e c i l lnd r lc e

rla t er1 nl ul So 11 c i t 'Ir 1 lim i tll


TrBt Ame ntul Dur l ta t e a hl Pn
t ermi c dint elui
Gru pe Si moolu l Hil* ( llRC) " Hlim " P li m
i , Fon ti'!. c enu!} ie cu ,'c 150 170 280-320 50-60
i> r u! it lame l e r ,'c 200 260- 300
Fc 250 - 156 -285
210 320- 3£0
65- 80
75- ')0
,' c 400 210- 280 400 -5 20 O,4 HE+70
2. 1' 00 t ll cu era! i t Fgn 450- 5 160 • • • 220 l , 511B+I00 O, 4HB+70
nod111~r ~i f on t e Fgn 600- 2 210 • • • 280 l, 511B+ I OO O, 4HB+70
• m ~ l e6b l 1 e
t ic e
per li - Fgn 700 - 2
Fmp 600- 2
- 230 ••• 300
270
l , 5lLll+100
l , 511B+160
O,4 11B. 70
O,4HB+80
Fmp 700-2 280 l,511B+160 O, 4HE+80
3. Ote l d e u z g e lle- Or. 42 N 130
r al 01 50( OT50 ) N 150 l, 5HB+120 O,4 11B+I 00
3: Ote l t ur nat i n or. 60 (OT60 ) N 175
pies e 01 70 N 185
4 . Ote ll1r i c arbon 01C 35 I - 170 -
d e cn L t t a te
(p e n t r u i :nbuna- OLC 45- I- 185- l ,5HB+200/ 0, 4llB+140
t ilt i re ) 01C 60 I 210

5. O ~elllr l e I ta t e 40 Cr 10 I 250 - 290


de lrn b un a ta ~ i r e 4 1 rl oCr 11 I 250 - 290 1. 8 HR+ 20 0 O, 411B+155
50 VCr 11 I 270-2 90
6. Ob e Lu r-f a li e t e 40 Cr 10 I ; Ni
de i mbu.n nt aijir e 4 1 rl!QCr 11 I; Ili 50- 55HRC 20HRC+60 250 -350
nl t r ur a t e 3m,loCr AI0 9
- 40 Cr 10 I OF; ClF
7. Ot e luri de t mbu-
ni"i t a. ~1re cal l t e 4 1 MoCr 10 I CF; CIF 50 - 57HRC 20llRC 230-290
50 VCr 11 I CF; CIF
8. Ote I '11'1 c arbon OLe 10 c emen t ar e 24 fiRC 300 -)20
~i o t e l ur i slia- OLC 15 ~i 55-6 3HRC 24 llR 340 -350
t e de c emen t ar-e 2 V:'ol,mCr 12 c ~.il i re 25 .51lRC 390-460
• HE in [ daN / mrn 2] .
In c a zu l ut i l izR.r ii un u f met. er-L a L cH r e r ! t d e c ek e cupr l n s e in tab e l ul
4 .3 de t er mi nar ea car a c terlat lc i l or ~1l11 m ~ i ~Pl 1m ee v a f a c e din f i gu r ile 4.1 ~i
4 . 2 1"un c t l e d e dur i t a t ea cor eepunz a toar e a flancu lui ~ 1 a g r upe ! de ma t er i a l din
c ar e face par t e .
Rezia t ent ela la ooo aeala prin incovoier~ la baza di nte lui ~Fl 1m dup a
c l c 1111 pu lsat or e e po t e va Iu a e ll u pr o x l me t Le ut i li z i nd ur rnat oa re le re l a ti i empl -
ri cel
- in cazu l br o n ~u r ilo r ~1 a lame lor

CiP li m : ~li m : (0, 35 .. . O,4 5 );;;'t [ Ml'a]

- i n ea z ul f o nt e l or

~F li m = ~ l im : (0.48 . .• 0,7)~rt

S -a not e t e u ~rt re zlAt e n ~ a l~ r upere pri n s o li cl tar e et a ti cA de trac t lune. Re-


la tl 11e ern pirice car e permit e val uar ea r ~z l sten ~elor 18 obo ee ala d e baz a 18 8011-
e l t a r ea de c on tac t C"Hll m a fl an cllr ilor d i n~ il o r r a t t lor m ~ l ca te c l11ndr 1oe realt-
z at e di n bronzurl eu stan t u ( a llaJe Cu-Sn) ~in t p r ez ~n t 6 te in ~ a b e t u l 4.6.
5olt'cdarea de contact \D
N

Ole>lIr;;fiJ te

1- 700
l 17
t·i~1~
7
tlJrna'lefflT) -)
fl.
--I-..!...-

./
cemen are

1!t00
I
_GOO ./ r> ~
I _ I I I~ V

~
r-1;~~
- :'% I "i1J~ ~ r I I
(JOO

1- 500
l II II -t - oteltlr~en'trtl ntltt/rare
'%llttJ~~';l1;
1200 -1 - -
II I n;frl/f, e In gaz I
~ I I 7~~
-!toa PFtI f lOcp rq _ _
I
SalJ ell malta fr~en1Q
1100
I
-3OiJ
7C1F
)p t. . . . . .-
(000
I
----t-t-tr
I
,-200
v
900 L
L I
(000
I I
2000
I II
---.----- -
I
. 3000
.
I
~~ -
I -'!'i:'el
.#;

_ /-.W;,
.. "
\ '\

••I
rw-. ' "
v.
)
·-
/f/
b '
. ,'. /;
<
ole sou In gaz
I ~ J
:,,::r: ere 1m unQuJ.'I're nilrurale .
I ,J ' oJ

800
l I
I
, ---Y;'oo~~~o~~
~._ <f'(' "'~'
I ./;':rA\'-c.)
Y"/
-1-
'". - + - - t - - If-- - -1-
f - - fi- _ I. I I I
e;:' I I
'100

GOo 1 _I I -1- l7~em~/ l.l(~ , i':----


.,......
500
v ·.. J5 40I 45
I
I 50
I
I
&
155
I
50
I
b51~q"
I
(000 H 8 Cl'1fb]2(Jljl) 3000 /fOOO -Woo]
.sooo HVI {f'fP 7000 --8000 -SOli
o

Fig.4.1. ·
~Iin
[MPoJ •
Sokcdarea de iocovotere

s»:rJ
-l--f1 nodular-
lVftiIW
I[HPa1
7m'0 ?rr
rfontOeu 9[&r:\
60,1O fOO
y-
r~t~9~r"n1
,,;;'q'o /01'"
I
-
I
5010
(l

000 2000 3000


V f "atemrl al'7£e.
cem en re 1

~O,10
I- J....::: ni TUra ,.,,,, p~IVru
n\fI!,e/uri ni rur a 1,e
...... ITn 9Q2
, - ~
V
ate/uri de ;mhullcit6. -
oft,lm ' J.. :mhui?<
I ~{"e eMf!,r!n
or~i c~1~flre (OLe)
,at dr a sail tv
3lJO n a'l ie Iina1t:1
I,,: '1mbuna a, ~';f, ,'''lnN;;;; fe (elr frff: Venb
'
ra0lJ ri RJ,,,a,
I! 2001 PI?~rj1fn~tlt·
I ~fV ~

I
fa,10 - ;;"tif

~~ 50 ~5 60 li5 !i!?£
II t- o , . 31 "5
10'00 2000 3000 4000 5000 {i0 00 '1000 8000 3q~P
HVf U1!b]
HB U'1Pa]
HVIO

Fig.4.2.

'"
\.oJ
94

Tab e1u1 4.4.


Te nfll u. n i l1. mit a G"FJ1m 2 ~1 C'in1~ 2 p en t r-u 8.ngr en6je ete l c e t e , [MFa]

D urlt et ~ t'l m~ lc u lui

r.:o t~r i ~ lul r o, U Felul < 45 lIRC


n1~ lc f1. t e t llrn arl1 > 45 IlIlC

1>1'111'12 G"Hli"'2 G'p111'1 2 G'tl11m2


!':I..l ;':n 1 2 N 40 1)0 50 160
Cu3n14 C 58 190 72 225
N )6 11) 46 1)5
CuSn6Zn4P b4 C 46 1)5 54 162
l' 52 165 6) J 98

CuAllOFe)T N 82 - 100 -
C 86 - 110 -
-CuA1- 9i"-e5 Ni 5 T -
C 10) 1)2 -
Fe 100 N )4 - 42 -
Fe 150 N )8 - 48 -
1'e 200 N 4J - 54 -
Fe 250 N 48 - 60 -
CuZ n ) OA15F e )~!n2 C 110 - 140 -
Ta belul 4.5 .
Ten s i un t I1 mit a uHl i m2' pent r u anerenaje le melcatp . ~t~b 1 11 t e
di n eont. i~ ia evi tari i gri pari i

Cuplu d e mnteri ale cl"Hlim2 [ MFa ]

Vitezll de al uneca r e, Gn/e]


Mele Roa ta me l c a ta
0 . 25 0.25 0.5 1 2 ) 4 6 8
O~e l ear bon
de ca l t ta -
CuAllOFe ) - - 184 182 176 170 164 15) 141
t e o eu du-
r l t a t ea
CuA19Fe5 N15T - - 192 188 184 178 172 160 148
pe e t e 451IRC CuZn)OA151'e )l!n2 - 200 196 190 184 178 167 155
Fa 150 Fe 100
1'e 200 F a 200 21) 202 187 17 ) 144 - - - -
Otel ce ll:len- Fe 150
t at ~1 ca- Fa 200 187 158 1)0 115 86 - - - -
li t
OLC )5 Fe 100
OL 60 Fa 200 17) 144 115 J.Ol 72 - - - -
95

Ta bolu l 4.6.
A n g r ~ n ftJ . e u mele d i n Ang r en ~J . e u mele din
o~el eu ~u r lt.t e~ o~el eu rlan c url1.
Materl alul r otti rte l cat. t Lencu r-t Lo r- 8p 1r e l o r Bp i r e Lc r nedurlflcate
IIRC .. 45 IIRC IIRC < 45
A l l~ J . c u p r u- . tnnl u
Al l l\J e c 1l p r u - p l u ll b - e 1: l'l11 1 u ~H li .·( 0. 75 ••• 0.9)Crt 6Hlim- (0.6 • •• 0.72) Crt
Hr enzur l ou etlbiu ~1 n ichel
AliA j e cup ru-~t~n l u - p l um b -z l n c " IIU m 'Of 0 ,6 c;'rt u llli m - o,. SOr t

TBbelu14 . 7 .
Mat er lale rec omandate pen t ru ro~ l melc ate cl11ndrl c e
~1 carac t erl s tle l1e lor mecani ce

C ~ r e ct er l Rt l cl m~canlce
Grupl'i Deonumirea Dl8- Mod u l DOlle
do t er!alului ~1 Marea do 11{ f! Z1 8't fl n- Llmlta c e uur -r 'a ' 0 0 reoc u 1U " o l ul
Illa te- ~t 6ndtlrdul tur - t tl d e r u- c urg e r e Rr i n e l l d e el ae- do
rial !\f er en t na r e pe r e I s 18 t r a c- t ie l ta te vlte-
tr!S.c'tlune ~lu n e l ongl tu- zo
d ina!
Crt Co t DB E Val
N/ mm< N/mm< N/ mm< N/mm< mI.
CuSolO N ~220 100 ... 150 650
AUajo CuS n 12 N '::;: 2 20 130 ... 160 800 25
c llpr u - s t a n 1u CuSn1 2 C ::.: 25 0 1}0 ... 160 900
STAS 197 /2-8 3
GllSn12Jl1 N ~ 26 0 ( 160) 900 35
CuS n1 2Nl P ~ 280 ( 170 ) 950
I 0. 75xl0 5
CuPb5Snl0 N ~ 180 ( 80) 700
Al 1. ~ j eo cu pr-u-. CuPb5Snl 0 C ~ 24 0 ( 100) 800
p Lumb-i at en Lu 18
STAS 1512-80 CuPbl0Sn l O N ~ 170 ( 80 ) 650
CuPblO$n JO p ~ 2 10 ( 100 ) 700

A11 e.j e cu pr-u -. CuS n6Zn 4Pb4 N ~ 180 80 ... 120 600
CuSn6Zn4Pb4 P ~ 20 0 80 • •• 120 700
II
8t nnl ll- z1n.c-
p l ll-.b 0. 75xl0 5 12
CuSn 9 Zn5 N ~ 22 0 100 . • • 150 650
STAS 197/2-83 CuSn9Zn5 P ~ 24 0 100 • •• 150 750
N ~ 4 00 900
CuA19Po 3T C ~ 450 ( 11l0 ) 1000
p .. 450 1000
II ~ 440 900
AliBj. CuA110P. 3T C .. 490 ( 200) 1000
p .. 490 1000
c llp r u - a l u -
m1n1 u 0 .95xl0 5 10
II ~ 540 1100
STAS 1911/2-81 CuA 19P. 5N15T 0
P
<; 590
.. 640
( 220) 1200
1200 -
II ~ 440 900
C ~ 490 ( 200) 1000
P ~ 490 1000
III
CuZn40 PbSn N ( 250) ( 120) (""'700)
Al1ajo CuZn40PbSn 0 280 ( 1 30) 800
eupru -zlne
(al..... )
0.9, xl0 5 10
120) 700
STAB 199/2-73 CuZn38Pb2l1n2
CuZn:J8Pb21!n2
N
C
250
350 l 140) 800
96

t .b @lul 4. 7. ( e o nt l nua r . )

D ~n u ml r t' ''' Modul


Cs rf'lc t er 1 ",t 1c l """c an1 0 .
GrU1Jft 1!l1\ - Dom f!-
4. t ..rlQ l u l ll1 ~1 do H fOZ l e t en - L l.1l 1 l; f\ d f> . lJLlr l t e t eu Mo d u lul nt u l
Mor ea
n", t fll,- ",t t\n d "lrdul tu r - I ' d. r u- c u r g ~ r. Br-t ne Fl d e l'!lI'!R - d.
r 10'\1 q,f e r en t nar e p f! r ~ I. t . t rnc- tlol t a t f' .... i tp-
tr tic t l utl P ~11l f1f' I nne 1t u- z.
dina l
Sot Ge tDII E V_I
n !lm~ <::= ll / lllm L.
liB N/ mm 2 N/ m./ ~/.
F o n t p c l'.'nll~1 1 Pc 150 N 110 • • • ?50 ( G"ri"'J OO) 1400 •.. 19 0 0' ? (J)
S TAS 568 -8 2 Pe 20 0 N 160 . . • 2 70 ( crr\ e J50) 117 0 0 ... 20 0(
IV 0 .85 xl 0 5
1'on t e r ez1 8-
t en t e I .
Pc A2 N ( = 20 0 ) ( crr i "' )20 ) woo... 190l
u aar-e 3( 5 )
STAS 670 7-79
Pc A3 N ( -:=:-HO) ( c;"ri"'30 0 ) 16 0 0 .•• 1901

Ob B ~ r v ~ t i t: 1. S.tmbo l u r l 1e modu r11or d e t u rn a r e a u urm.::t toRre le a e mnt f i ea t1 1:


C - turnar e in ror m ~ meta l lc~ ; ,. - t urnare centr1rugal A; 5 - t ur-
nare in ame s t e c d e tormare.
2 . Va lor i l . ~r t . ~ct ~ 1 ~r1 indi cat e tnt r e paran teze nu flgure8z ~ I n
8tandar dele re epe c t lv e . lIe a int e va l uat e c u 8p rox1 mntie pe ba za
un or me t er-Le Le 81mi18re me n t f c ne t e in Lit e r-e t ur e te hn ldi.
J . ~i - re~let en t a de rup! r e 18 inc ovo iere .

Mater l B l e ~e r e c omandate pen tru ro ~11e me l c a te ci11ndric~ ~i c6rao t e r i ~ ­

tic l 1e ~~cnn lce e in t c u pr tn se i n t6b~le l e ~ . 4 , 4. 5 e1 4 . 7 .


5
CONSTRUC TIA REDUCTOARELOR CU DOUA TREFTK
DE REDUCERK. CU ROTl DINTATE CILI NDRICK

5.1 . AIlPLASARU PROIECTIILOR I N DESENUL DE ANSAIlBLU

Amplssarea pr olec tl 1 1or in de s e nul ~e &n 88Mblu Be poat e f50 . ca 1. rlg~-


ra 5 .1 .

,
I
ObeerTati. J S. r ecomand A ca
~( 'J!.
r tit
11n11 1e in deee-
uul prell ml nar
CD sA tie t r a s st e
Bub ~l r e . ~ e pr e -
, , A·A ferln t A a u un
. or e ion b f ne e ec u -.
ICD I ;ndic.f., ei fab.1 t it . NUOlai dupll
i I I de compone,,!o. det lnlti var ea
tuturor e lement e-
lor co nstructlTe ,
I i I 11n111. 8. t ra-
eeazA aontora
nOMll.lor STAS.
l'ig .5.1.

5.2. ALCATUIREA DiSENULUI DE ANSAMBLU

5.2.1 . PROIECTIA CD
Prol .e~la ([) (l!!I ect:lunea A-A). B e poa t e realize •• tt.l.
- •• tra. eazA axel. (I , II. III) arborl1er la dl.tan~.l. &lSTAS ,1 825TAS
( tig. 5. 2}J
- .e conatrul esc ~~gren.j.l. (dl• • nslunl1e r •• 1 ' 'all bi- bl+( 2 ••• 5). . .
••2 1 .a21 bIll ( ••)1 .a)1 bi • b 2 + (2 • • • 5'''1 .-4 1 .&4' b 2'1
- •• conatruleot. care••• 1D planul de ••para'1 • • 1. dlataal.le all ~I
• (.ap.e. f1g.B.lll S V1 ~ (cap.e, fig .B •• ' .
Dl ••n.lunl1. arberelu1 (!) (f1g.5 .) • • • tabil••• para!n' d. 1& c.plt~l
•• arbere • rezultat ~ln caloul (y••1 oap .9) •

.
98

- - - - - -- --- - - - --
-I

N
..
'"ec
.......
99

/
/ / ....
' N
N
N
/ '

..,
eo

' -~I -+

I
'"
100

- d l L~ e trul 4 1 • d + (2 • • • 6) . . au ab. erT. ti a a t &08.\ dla. etru tr.b~l•


• 1 Gor •• pun dA au dl ametrul . STAO pen t ru _&noe t • •• r ot . ' 1. ( eap .16 )1
- dl ... trul .2 • 4 1 + (O• • • 5)ma c u obB erT.t i . 01 ac e et dl • ••tru trebul •
•1 cor.8pun~ 1 eu dl ame tru l &l~ z aJ ulul r u~ ent u lul c e • • •00t8.z l pe a c • • t troe-
.OA (0.p.14);
- 88 atabl1eet. tipul a1 dl~ .n.lunl1. rul~.ntulul ('2 ' .)1 B eto .).
1
- d18metrul . .. Be determlnlt din STAS-ul r llllD entulul 81 •• anterier, 1.
capltul . pu a a.lui de to t r er. 81 arbor .lui ~ . unBor! ee alege Bcelag1 rul~ent
os 1n lag§rul d~ I nt r ar e .
De ter mlnarea lun~ l.ilor arbor. lui C!)I
- f) • (O• • •2)mm - 1n run c'1 . de pr ecl z1a de t urnare Ql "1n c l l n ar ea pere-
- t e l ui c aro Bse! reductoru lull
- f2 + ~) - K + 5 (cap.B)1
- f 4 • (l ••• ) ~ - inAl~1m.a bo .aj ulu1 ,

- el • m1n . 10 mal

- ~ - d1n STAS-ul oap etolor do arbor1 (cap .9) .


'or~a Q1 4imenBlunl1. c apa c elor a
- capacele se c on strul e ec in funette d e forma Q1 ~ lrl m e 8 l aglre l or ooa-
ter. capltolulul 8 .
Dl11loenelunl1e arborelul @ Be pot stab!!! s s t tel.
d+d
- diametrele fu aurilor d Be pot al ege dupA r ec offlan dar ea d • ~ au
5 5
ob.erva~18 ca d trebul e 8 ~ cora s punda a u di ame trul alezej ulul rulmentulul care
5
ee monteazl pe tue,
- d1ametrelel dS • d 51 dB ' d 5+ (O,5 •• •5) ma l

d 8• dB + ( 2• •• 6)mal d
7 • d8 •
Lungl~11e tronaoanelor arbor elui ~ .e determlnl din construct!a a l e l -
tu1tl pinl 10 .ceasta toza ~1nind soama dSI ll~1a11s ruleen~11or B2 , la~ 1.11.
butuol1or rattlor dlntate montBt e pe aeast arbore. distantele dl nt re rot! (cap .
B, 9 V1 10) - 0 , d1.tan~ ele a 1 •
.Dlmenslunl1. arborelui @ . Be stab1.1esc alJrlllar au arb or e l . ® por-
nlnd de 18 dlametrul 4 .1 c~pltulul d. arbor. rez~ltat d1n oalaul (~.zl cap .9) .
9
Construct!a detallatl a e1ementelor oomponent. de pe arbor. (flg.5.4),
- ••t sl1.ree tor••lor eonstruct1•• pentru ro~11e dintste (cap.lO),
- oon.truc~10 penelor parolole (po•• 261 271 2BI 29 1 )0 - t1g .5.411
- oon.truotla ruIM entilor (cap.14); reprezen1are. a&nGe1eler de rotatle
(o.~.16)f reprezentarea Quruburilor Gi Qalb.lor de fixer. 01 •• 8igurantl de p.
o.potels de arbor1 (cap.9).

5.2.2. PROIECUA ®
Pr01e.~10 ® (t1g .5 .1 ,1 t1g.5.5), se poate rea11.0 sAtt.l,
- 1rS8are. OU 11ni. Bub' Ire a pianulul d• •• paratl. ~-Af
101

, '----- - - - --:-- - - - --....'

~
.
.
'"
......

v
n
nih
. - -f" -v-
lIlP
\ U

\..,
N

J.,
102

.
It'
It'

......'"
~

« /
\ I Vl
OJ .--;-

I
I /
I /
\
\
\

<,
- - -- - /

H
10 )

- .arCa~. A p e pl a nu l A-A a cent r e l e r arborl1or, ° 1 1 02 '10 ) 1 4 1. ac •• t.


o ent r e •• t r a 8Qazi c erour il. d. cap a le r o \ 1 1or di n t.t. de p. e el ) ar bo r1 ( . &1 1
. 021 do ) l d • • ) ;
- co n e t r uc t l a cor pu l ul r p-d u ct orulul t CAP4CUL, c o n 8 t r u c ~ la per~ t e l u l re-
d uc t or u 1u i In dl.tan~n ml ni . a A de' r o ~ll e d i n ~ a h.
S~ det@rml n l g r G81 mea per etelul 8.
01 . Be c on st rule Qt. exterl or u l c a p.ou-
lui. o. ex.c utl b.oaj e Le B. ~ i B pen t r-u i n.hh de ri dicar e 0 .. dl. t""~ • • g al.
5
"H" t ..U de p Lenu L de .. p=a~1e) ; Ln e LeLe d e rldi car. ee e Leg din STAS ) 186 -77
tn tU !lotte dp mesa t o t e l i 8 r edu ct orulul; c on s tr uc t l a bOBRj u lul p en t r-u c a paaul
d • • 1 ~ l t ar e ~ 1 a ae r l.i to rul ui Ar ( cap .B ) ;
- b• • aj ul c a pacului de Yiz i tar. e .te ~ 2 • ( 2 • • • 5 ) __ 1 lungi~e. "." .. aa-
pacuIu1, nu~lru l , 1 c arl. as ~ur u b ur l 1 o r de fixare Be alege din c a pitolul 8;
- e on a t r-uc t f a gz- c s Lcn Io r Umiirt l 1u l de fl xare a ce p a c u'l.uf 3
6
fJl b• •
• ( 1, 5 • •• )3 6 (c a p .8) in tu n c~1e de dis tnn t a d1ntr e l ag a r e ; c on et r u c~ 1 a n ery url-
lor c u g r o Bi ~ e 3 S5 "
CARCASAI co n ~ t ru c t i a pere te lu i i nt erinr 'la di . t nn t a mi nim ! A ta ~ lI. d e
ro~ ile dln t~te; c onBtru c~ia t 51pl1 r e duct or u l l!l a u d i nen elu nile : S o~ ( l , 2 •• • 1",S;
(, . ( 0 . ) • •• 0 ,5 )3; con e tr-u c t i a per-e t e I u t exterior ( cu gr-o s dmee S - Yed cap.8);
aon.truct 1 a Y1zor u l u1 ( c a p . 8); c o nB t ru c ~ 1 a dopul ui de g o 11r e (c ap . 8 ) ; c on atruo-
'ti s !lsrTLlr11or c u grosimea 5 1 ' a on s t r uc ~ 1 1!. umlirulul de f i xare c u cape-cuI, cu
g r oe1mi l e l 53; ~) ~ ( 1 . 5 • •• ) 3 1 aleger ee ~1 re pre z entar e a ijurubu r i 10r d e tixar.
3
a ce.paculul de ca r ca s e. reductor u l ui ( Tezl c ap. B) ; ac e et l u cr u e e f a ce ~ftl int ! 1
'in ti g ur e 5 •• e po1 ~i in t 1gura 5.); i n z ona de a ~ e z "r. a p1 u l1 t el or iji a oa pe-
t dlor Quruburl10r fie ~ x ecuti 0 prel1l cr ar e lIec a n l c a pr in fr ezar e !!ISU l ama r e ( oap .
8) .

5. 2 . 3. PROU: CTIA CD ( ti g . 5. 1)

3e execu t ! i n proieot ie ortog on all p orn l~d d e 10 pr o1.c~111e 1 ij1 2 undo


t os t e e l em@n t e l e c o ~p o n e n t e !!lint c uno ee ut e; reprezentarea !!Ie face a plieind toate
regu l i le ~ 1 5r A3- urile di n d e.enu1 t ebn1 ••
D1. t an~ a d e l a r oota . i nt atl au .iametrul ~are p inl la tund ul oaraa.e1.
orhnhtiY 15 2 ( 5 .. . 10)lft • '
1 t
Adinoimea de eout und..re tn baia de ul.1 • • reoomand l . 1 tie lustl a.t r e~
6
COllSTRUCTU REDUCTOARELOR CU DOUA TREFTS
DE HEDUCERE . CU ANGRENAJE CONICO-CILINDRICS

6 . 1. AM PL A S AR ~ A PROIECTIILOR IN DESENUL DE ANSAMBLU

Obeervatie : Be re c omand~ 0 8
liniile in dese-
nul pr eHminar
s~ nu fie ap ~sa­
te , sa :tie exe-
cutate toste au
Hnil subtiri .
de preferint~ cu
un creion bine
A-A ascutit . Numai
dup~ def i ni t i va -
inJiCi1for ~i fab. 1 rea tuturor tor-
J. comp;'n.~fQ melor construo-
t i ve H nille in
de sen se trases-
~a contorm nor-
melor STAS di n
desenul tehni c .
Fig .6. !.

6.2 . ALCATUIREA DESENULUI DE ~~SAMBLU

6 .2.1. PROISCrI! (!) .

Proiectia <!) (fig .6 . 2 ~i 6 .3) e e poat e realiza aotfol.


- trsssrea axelor perpendiculare pentru pin10nu l oon10 (!) 01 pentru
roata conicl @, s e tra eea zl 0 paraloll 18 am ® la diatanta a. (axa arbo-
relui @ l l
- ouno s o in d el ement e l e g eometri oe ale sngrenaj u lui , se oonstruiegte an-
granaJul oonic (pinionul ~i r oa t a , vezl cap.lO)1
- ae conotruie~te angrenajul cilindric in modul urmltor. ae lael di.tan-
ta a 1 de l a butucul r ot i i coni c e pinl la peretele i n teri or al oarcaseil in ace.t
aod e-a .tabilit dist an t a H de l a am pinlonului c oni c la caroaea interioarll .e
oonetruie~te pe rete le i nt erior de pe part ea opual la di .tanta HI de la aoe.t
lOS

pere\ e lnterlor .e m~8oarl d18tan;a a l pin! la partea frontal! a plnlonulul cl-


11n dr lc i in aeeat mod plalonul conlc va fl 81metrlc fa;l de supr&!a;a frontal!
I!t. r eductorulul;

- l ! ;i mea pinionulul ei li ndrl c b 2•b + (2 • • • S) Mml


Z
- 8e e on8trule~t e r oata ciilndric A la dis\an;a ~(cap.S) 1 in ace8t mod
poat e t1 con a t rui t con tur ul in teri or 81 cares se!.
Determi n i nd g ro8 imea pe re te l ul 5 (c a p. S ) ~1 dimenslunea K (cap .8) poate
tl c on atrult fi1 oon tur-u L e x te ri or a1 pla nulul de 8epara~le.
8 -8 a le s sol u~ ia cons t r u c t i v B pr i n c are pln1onu! conic Be mo n te a z ~ intr-o
ca8 ~ t a c are Be mon t eazA in c arca s ~ eu sjutorul unor Quru buri, cssets c entrindu-
ee i n car-ce sa pe d Leme t r-uL d • d ) + 2 ( 1 , 1. • • 1,)5. .
lS
Dimenoiunile a rbor e l ui ~ (fi g .6. 2) se s\abllese pornlnd de la capl\ul
d. ar bor e d r e zu l\ a t dl n c e ,1 (ve zl ca p . 9 ) :
- dl ametrul d l = d + ( 2••• 6) mm c u observatia cll aces\ diametru trebule
oA corespund l dlametrulul dlSTAS pentru mnn~et a de rotatle pentru etan~are (cap.
16 );
- dl ametrul d 2 = d + (O •• • S )mm trebul e s ~ co re ep und ll pentru alezajul
2
i nteri or a 1 r ulmen t ulu i c e s e mont eaz 8 pe erbore ( cap. 14 ) j
- dl amet rul d 2 ~dl < d 2~ d 2 pe care s e va exec u ta un filet pentru piu-
11 ;a de f l xare a rulmen ;llor ( ea p.l4 ).
Dlmenaiunl1e arbor elui @ ee stabileac Bsttel :
d+d
- dia~e trel e f u eur i l or d l l • ~ unde d e s t e di ametrul ca pa tulul de
4
ar bor e sta bll it prl n ca l c ul i d 12 - se d e terml na din STAS- urlle pentru rulmentl l
inveclna tll d l ) , d 14 ae aleg constructlv d l) • d l l + (O ••• )mml d 14 • d l ) +
+ (2 ••• 6 )mm in fun c tl e de mat e rlalu l ro tll ~1 a f ortelor axiale.

Dlmenslunl 1e arbor elul @ sint:


- d Lame t r-uL d s e a l eg e dln STAS 8724/2-77 pentru caplltul er- bor-e Iuf. d e
4
l e ~lre;

- dlametrul d • d + (2 •• •6)mm, trebule s a eor espunda unul dlametru


S 4
8tandardl~at pentru man~et e de rotati e;
- dl ametrul d 6 • d + (O• • • S) mm - se alege in a ~a f el inc i t sa coreapun-
S
d' ell dlametrul interior pentru rulmentul ee urmeaz& a fl adopt a t;
- dlametrul d • d 6 + (O,S • • • S)mm ~1 d • d 8 + (2 •• • 6)mm.
8 9
Alte dlmensiunl r ecomandate:
[, • (0.: .2) mm;

In c ontinuare se parcurg urmatoarele faze (flg.6.),


- plaaarea rulmen;llor pe arbo~ele ~ la dlatanta L • (2.S ••• )d (flg.
6 .2 ~1 6.)1 reprezentarea bue~el de dlstan~are (9)1 exeeutarea flletulul pe er-
borele(la ~1 flxarea rUlmentllor cu plullta ( 16). lnelul de dlatantare (lS) ~1
~a lba de 81gurantl (19)1 executarea buc~el de dlatantare (12) ~1 a capaeulul (l~
(dlmenalunl in cap.8) 1 repre~entarea man~etel de rota;le (18). a garnlturl1 de
etan~are (14) ~1 a ~uruburllor de flxare (20)(cap.8)1 deflnltlvarea conetruc~lel
caeetel (8) I
- detallsr ea constructlvll (flg.6.) a rotllor dlntate, reprezenterea pe-
nelor paralele de fixere B ro~llor pe arborl, reprezentarea buc~elor (2 ~1 )2)
de flxer. axiall a ro;11or d1n;atel construc;la detallatl a rulmantllor. a

:
106

f~ --

[XII
I
I ~
d
1 -0

I I
I
I
I
,

·IIX I

te .

"1
I
I
--'

H H

'p I---

,-

p
A-A 1J .1/ / 35
1A
25 34
\
m- 37 38

\
/
I
22,23, 24 ~

• , /" \ . . , t.
. .20, 21
I / ..1:
Ii

IfiI
19

~.
i/ ! ,
I
-, I
"
/
"

,/'
A
1
)
) J

/~i '
-------

/
B/

12 11 1)
-c-. -. ', : ,'.
-
..,c
6 5 4 2 }' i g . 6 . J.
108

.~
' "
-'-
_0
/' /
-:
/ .»
/ //
1/
1/
// I
/ .

L ---1--t--:=::] I
, C:..:.4==-J.- -i I
\ \
\
\ \ I
,I
~~-\ \
\
\ ,
....
'"
..
...'"

< •
10 9

Fie;.6 . 5.

ca pa c e l or . a bo ssj elo r ( vez l co n s t ruc;l a r eductoarelor cu r o;! dl n ; a t e cl11ndri-


c e ), a g arn l t ur l 1o r , a man~ ei el de e t an~ar e ;
- d efinitivar ea f or met con stru ctive a carcsse! in plan ul d e s e paratie
(e xecutarea racord arl 1or de Is colturl); r e partlzarea ~uruburl1or pe p l anul de
s e para ~ le ( ~ ur u buril e de fixar e a capaculul de carcaaa) Ql a Qt itturi l or de cen-
t r -ar- e ,

6.2. 2 . PROI ECTIA ®


Prol ~ ct18 ® (t l g.6 .1 Qi t ig.6.4) ee re8U.ze8z~ i.n t slul urm a tor:
- tr 8 Bar e ~8nulul de separa tle A-A; trssarea pe BC8est! 1101 e 8 c en-
tr~lor arbor l 1or ~ Ql @ (02 .,1 OJ>; er-eeer-ee cu I1nle intrerupt ! a cercu-
rilor d e ca p pen t r u ratile mar! (roata conicA - d a 2 .,1 roats cl11ndrlcl - d e4).
Avtnd dl menslunl1e capaculu! r eductorulul in plaDul de separatle Be oon-
atru1eote c apacul in p l anul per pendicular pe planul de eepar8~1e. Urmesz~1 oon-
8truo~1& boesjelor pentru 1nelele de r1d1care, alegeres 1nelelor d1n STAS to
110

t u.n o tl e dill mS .J8 reduc torulu l ( c ar e • • a pr e c laz l) 5 c onl!J t.ruct;la capaculul de Ylzi-
t ar e 1;1 8 ""'trl A i t orulull constr uct ! a c apa c e lor p en t r u 18gb-el. arborl1or @ ,1
~I constructla Ddr vurl 10r l c onst ruot! . umer l10r d . tlxare B oa ps c u l u l de
oarc8sl (Tez! construct;la r~ductoarelor eu angrenaJe cl11 ndrloe - 5 S6' 6)1
JI
6.) 1 c on structla Quruburl10r de fixar e a capa cu lul red uctor ulul ( c a p . B) , oon-
. Bt r uc t;la per ut;11or caroBRo!; con atruct;ia dopulul de gO~l r e . 8 Indlcatoru lul de
Dive l pentru ul ~lul de un g ere; c on 9tructl~
nervurl10r (cap .B ).
Ad i n c l me a de 8cut un dar e in ule1 8 r a t t l or S8 r ec omandl sA f i e l

'"2'" ~ dW4 .. (10 . •• 15 ) mm.

6.2.3. PROIECTIA ~ (PIG.6.1 51 6 .5)

Re ollzarea Boe at a ! prote ct!! s e execu tl pe baze dlmenslunl10r d e j a a t a -


bi l l t e prin c o n B t r uc ~ l a celor dou a pro1ect11.
Ob Berv6 t 1 ~ J Pe c ap e t e l e arborl1or de 1 e olr~ Be ~on te az a Qs 1 b el e d e t lxare 01 de
s1guran~A (cap . 9 ) .
7
CONSTRUCT1A REDUCTOARELOR CU DOUA TREPTE Di
REDUCERE . CU AN GRENAJ& KE LCATO-CILINDRICI

7. 1. AMPLASAR EA PRon:CTlI LOR I N DESt;NUL DE ANSAMBLU

Observet 1 e, 8 e r e comand~ Os
- -- -- li n1ile in de~e­
nul prellminar

e
sa i1 e eub t f r-L ,

A~~ ~(1
n eapils ste, de
prl?ferln 't e e&
fi e tra8a t e eu
un cret an bine
e ecut r t , Numal
A-A dup a def i n i t l v9-
indi<'IJtor si lab. 1 r ea t ut uror ele-

fru +-== ,
}'ig . 7. 1.
dt oompOnen,ta

-- -
men te lor c on -
structive, 11-
Diile s e tra eee-
zi$. conf orm nor-
meI er STAS din
d e eenul t ehn i c.

7. 2. ALCATUIR&A DESEN ULUI DE ANSAMBLU

7.2 .1 . PROn;CTIA CD
Prol ~ct18 (!) . f i gure 7.2:
- t r-aeer-ea ax e l or 0. @. @ arborl1or Is dll!1tan1;ele 8
1STAS 11'1
82STAS; tr8~are8 dlam etrelor cercurilor de roetogollre J dw11 d w2; dw) 1 d w4 - 5e
veriflc! cond lt l a de unger e

Construct la capac u! ul r educt orulul (f1g .7. )1 traearea peretelul interior


I e distant s ~ de perl t er l a ra t!l or dln tate (cap.S). cODetruot1a ouprafete1 exte-
r ioare 8 oa pacului cu gros1mea peretelu1 54' conetruot1a umer110r de fixere din
planul de s eparatie cu lAt1mea k Ql groslmea 56' umeri1 de r1d1care u 1' u 2 (cap.
8) 11 a oapaculu1 de v1z1tare cu torma ~1 d1mens1un11e prevlzute in cap1tolul 8.
lJ2

<,
\

F1g.7.2.

Carcsss r edu ct orului : por n ind de 18 p eretele interi or trR Rst 18 distan ts
~de ra ttle dln ~ at e. ee con8 t r ul e ~ t e g r o elmea S 8 peretl10r 16~ erall; Ie dis-
tant;s d 1 = (5 ••• 10)m t - 1n f unct; i e de volumul nece ear- de ulei pen tru e afg ur-er- ea
ung er!!, Be trssea za peret ele de fund 81 caresse!; 18 distant;s ~1=min(5._10) mm
de rattle dlnt;ate Be ex~ c u ta cor pul l agarelor; reeli zarea bO ~8julul pentru dopul
de goItre 01 aleg er ea dopului de goI t re e u mar i mea de (cap .B); construct;la ner-
vurl10r e u gr o a1mea 8 1-
Dlmenslunile arbor elui de intrare (!) (fig.7.) se sta bl1eec pornlnd de
18 capatul de erbore d r ezultat din calcul (vezi cap.9):
- dlametrul d 1 • d + ( 2 •• • 6) mm eu observat;la cl BeBet diametru trebule
sa coreepunda dl ametrulu1 dSTAS pentru man Qet a de rotatie;
- dlametrul d 2 > d 1 in care di > d l; di - diametrul interior a1 t11etu-
lu1 cu d1 ametrul nomina l d 2; '
- dlametrul d ~ d 2 cu observat1a 08 d trebu1e 88 corespundA dlametre-
J J
lor alezajelor rulment110r ce se monteazQ pe acast tronson;
- d1ametrul d 4 se determina d1n STAS-ul rulment110r aleel; . construct1a
melculu1 (c a p.10l.
Determinares lungimilor arborelul principal (!)I
- lung1mea melculu1 L (cap.10ll lung1mea i5 • £5 (cu cond1~1a indepl1n1-
r11 mXrim11 pentru ~1)1 £4 - in tunct10 de 14~1me8 rulmen~11or 810Q11 £)-
lunglmea tl1etulu1 - in tunct1e de mar1mea plul1te1 2 01 lnelului de d18tan~ar.
11 £2 - rezu ltl din torma 01 marlmea capsculu1 care 8e constru1eQte conform pre-
c1zlrllor din c8pHolul 81 £l.",1n • 10 =1 f - in tuno~1e do d1811letrul d (c8p.9l.
Conotruct18 copaculu1 ), laglrulu1 4 (t1g.7.).
VJ

'"
-
,/

~ /?
/ ~/

<J]

If
I I
:::>

//
I Ii I
~

VJ

I
>
114

+ ._ .-t .~
___ - - - - f- - - - -,
. \
.r
/
<J "' \

I ~~~ I
I I I ~ I : 11\
~, J - ._- \ ~~
- ~ r- ~ ~r-
~ ~r// ~
. - ~ '//- ~ .

\.
~
J

VI
~
.
VI

fU

\ I
I~
11 5

Fig . 7. 5.

Pen t ru verif1 ca rea nivelului de ul ei , ~e c onstru i e ~ t e vi z or ul VI ( cap. B) ;


con struc ~ ia umer i l or de fi.ar e a c arcaee i S3 ~i D3
= (1. 5 ••• 3)S3 ; aleger e a ~I
r ~pr e~ en t ar ea ~ u ru burilor de f i xaTe 5 6 ca pac u l ui d e c ar eB s a (c a p . B) .

7. 2. 2. PkOl ECTIA ~

Pro l e c ~ l a ~ (f I g. 7.4) - e e c ~lune pri n p l enu l d e eepar a ~l e l


- r eali z ar ea co nstruc ti ei Ae va fac e i n ur ma t oar ele fazel trasarea axe-
lor ar bor I 1or @ @~I l 'a d Ieta~a a 2ST ; r ~al1 zar ea carcae ei (I nt e rior ~I
~;
e xt er i or ); r e pr e z en t ar ea ar bori l or Q.:) lil! c on a t z-uc t La lagarelor e u rul-
men~l ~ 1 sl eg er ea r ulmen tilor c or e s pun z ~tori; r e a l i zarea ~i f i xares r at1lor din-

t a t e pe arbor! ; r e pr e z enter ea ca pa c e l or lag arelor e tc. (v e z i c8p .6 ~ con atruc tl a


r eductoar el or eu do u~ trepte de reduc er e , e u ro~l din ta t e c ilindri c e ) .

7. 2. 3. PROIECTIA Q)

Se e x e c u t a in prolec~ie ortogonala pornind de l a c elelalte doua proi ectii


re a l l ~ a t e in care taste el emente le componente stnt cunoBcute ; r epr ezen t area se

face a plicind t o a t e regulile ~I STAS-urile dIn d eeenul tehnic .


8
E LE ~J;TE CONSThUCTI VE PRIVI ~D CARC ASA REDUCTORULUI

Car c osel e r €~ uc t o a relo r tr ~ bu i e s a inde plln es Bcn urmat oar e l e f un c tiun1:


s a e a f g u r-e pr-e Iu ur au sorci n i lo r c ar e s par in ti mpul f cnc t Lon rir t f , sa a eigure 1n-
chid er ea l i n i i l or ~e f or t a prin f un da t i e , ~ a proteJ e ze an g r en a j ele contra un or
facto r ! extern! , sa p1 str eze lu brifie ntul n ece sar pentru ung er ea a ngr enaj elor,
flD. oeigure tran omiteren c ald uril epre ext erior .
Tin ind e es ma de cerin~ele nr &tute rna ! BU~, pr i n for ma l or c onstruct i va ,
carcaoele ~ e d u c t o ar e lor t r e bu i e s a satisfac a c ond i t ! ! C8: r e z i s t en t a ~ 1 Rtabl 11 -
t ate c or- e epuna d t cer-e , posibi l i t a t e d e p r e lucrare fJi a s am b l a r e sd rnp Lri , un g e r- e e

bun a B a ngr ~n aje l or ~ i rU lm e n ~ilort r a c ire c ore s punzatoare. po s i bi l i t a t e de c on -


tro l ~i s upr a v eg h er e i n f unc ~ i onare. forma es tetic a mod ern s e tc .
Form ele c on st ru ct ive o l e C8rC8selor de reduc toare a u evoluat destul de ".
mul t in t i mp, dar i n t o t d e a un a pr oi e c t an t i i au ti nut seams de f a c t or ! i t ehnolo-
gi c i ~ i de func tionare. La st a bili re e form~ i ~xte rioare trebuie s a fje uti lizate
elemente s pa tial e Dimp l e ( pr i Hme, cilindr ii, c onuri , sfere ) ~ 1 in n umar ci t mal
redue. Gr oei me a per H ~i lor t rebuie s a f i e etab i l i ta ~inind seama de co ndi~iile de
r ~ zi s t e n t a, r i gi dit a t e !ii posi hi li t a ti l e de turn are £la u eu dare . Pentru marirea
Buprafetei d e Tacir e ~ i p entru r igid izare, pe peretii r e duct oar elor s e preyed
n ervuri .
Pre l ucrerea car ca s e l or de r ed uc t or i ncepe cu rabotar ea sau f rezarea
Buprafetei de s eparatie, care "i a eervl cs baz a tehnologic a pentru o peratiile
urmatoar e. S e pre lucr ea za a po i t al pa corpu l ui de reduct or , f olosind ca ba z~ t eh-
nolog ic a Bup rafat e de separat i e . In op eretia ~rmatoare se e xec uta gauri l e in
care se introduc ~uruburile cu care s e fixea za capacul de corpul r eduetorului.
Gaurile de fixare din vecinat atea lagarelor trebuie ea fie 8 ~e zate cit mai
a proape de acestea , i n ecopul asiguririi unel ca pacita~i portante ridica te.
Dupa exeeu tarea ac eator operatii ae !ixeaza capacul de corp, cu ajutorul
~uruburilor . ~ 1 incepe prelucrarea alezajelor in care ae var in t rod uce ru lmen tl1,
elementele de et an qare ~i capacele de !ixare. 5e recomand~ C8 alezajele s a fie
de trecere, eu cit mai putine trepte, pentru 0 executie cit mal simpll ~i uqoarl .
Di mene1unile carc 8 s ei r eductorului depind de numarul ~i di mensiunile pie-
Belor din reductor, de d1epunerea acestora in spatlu 01 de alrlmea joeurilor
d1ntre ele . Odatl eu cre~terea dimenelunilor caresse! cre~te mess e1 01 pretul de
cost . Te ndin~a g ener8I~ trebuie e~ fie decl ob~inere8 unor carcase cu dimeneiuni
minime .
117

B.l . S T A BIL Ik~A DlMEN SlUNILOR CARCASKI


IN PWUIU L DK SEP AR A T I ~

Dimen . i uni le princ i pa le a l e carcaaei in planul de eepara tie (fig . B. l Vi


B. 2 ) . 'nt i ndi c a t e in tab elul B.l .

Ta be l u l 8. 1.
Denum:1 r(>8 Not area Milr i mea
D iBtnn~a d B 16 pnrt ee f ro n ta lX a a "1 • (10 ... 15) mm; pen t ru red uc -
CAre Be r ot e ~t e p 1n ~ 1"
pi e n e t
1
peret ele in t erior 81 r edu c torulu i toarele marl valoarea lui tt~ "
poa t e !1 fJ l rna! mar e
Lli ~ l me a ro~ ilo r d in ~"te b Vi b l Se d e terrn i n ~ pri n c"lcu l
Ln ~ i m e a lag ar e l or B, B1 Vi B2 Se ale ge in fun ctie de d1ametrul
arborelul ~i sarc i na de tran amls
Di B t !\Il ~ a intre p f e se L e care e e c c • (10 • • • 15 )mm. S e at a bile vte
r ot e sc p e ece I e a e d c on 81der ent e os ~1
d i me n e i une a "8
1"
J ocul minim 1ntre ro~ile din ~"t a A ~ 1' 2' B
, unde "s" e a t e gr o s i -
Vi Ru pr af a t a inter l oara a c arc a - A me a pere t elui r educ t or u lui. De-
s ei reduc toTul ui pinde de pr eci zia de e xe cut i e a
r educ t or u l ui
Di s t an t s i n t r e
lui in con sola
r uL~entil arbore-
e' e' = ( 2, 5 ••• J , O) d. und e d eate
di ame tru l arborelul
Di at an ~ a de c a l e u l int re rul -
.e Valoarea lui .,£tt ae i" du pli da -
me n ~ i s en
Df a t en t a de c a Lc u L d e La pLe ae Le
c ar e se r ot e sc pina 1a reazeme!
l'l
£1 . ~ + CJ + t?4 +-f
DiBtanta de la aup raf at a t'ron ta- £2 1;2 2 ( 5 • • •10)mm 1n cazul unger l1
l ~ a rul rnentului p1nli La pere te- ru1m e n ~ i l orcu u lei din
le r educt orului c arcaB a r e duc t orul ul ;
l'2 = (10 • • • 15 ) mm in c " zul unge-
rii cu unsoare ( f un c ~ ie de
inal ul de pr o tec t i e )
I na 1~ime6 c a pacului impr eunll cu l') SB al ege i n f unct i e de conatruc-
c apul f}ur ubulu l ~ia c a pacu l ui. t ipu l etanvllrii
Vi modul de f i xare a rulmen tului
Di Btan t a de 18 pf e a a care ae ro- £• ., l'4 • (15 ... 20 ) mm
te vte p 1n ~ l a capac u1 f ix
Lung imea porti uni i arborelui pe €5 £5 • (1. 2 • •• 1 . B) d . unde d e ete
care s e monte a z A elementul de d i a~ e t ru l ar bore l ui. Se
an t rena:.-e a l ege in f unc ti e de ·lungimea bu-
tuc ului Vi modul de f i xare a
pieaei pe arbore
D 1Btan~a d e la cuplaj p1nll la £6 Se e ta bi l ev t e i n f un c t i e de ti-
c a pacu l reduc t orului pu l cupla j u lui Vi in f un c ~ i e de
mont aj u l lui
Dietan~a 1n tre r oat a din~a t ll V1 f7 £7~ 20 mm
&Thor e Vi 1n t re r otile d 1n tate
Dl men B1 unl1 e legAte de pod tis x gi Xl 5e determinl prin cdcule
ro ~ilor di n t a t e conice
1111

..d , I

Fig.B.l.

Fig.B.2.
119

8.2. DI MENS I UNI LE CAHC ASEI I N PLAIWL n:h TI CAL , ALE


f,lIHUBUHILOR DE FlXAR E. STIl' TUR l LOR 81 BOs AJE LOR

Pentru etabilirea dlmen s i un i l or c aTc nsel in planul verti cal (fig.B . ) se


folosese indiea\ i ile date in t a be l u l 8.2.
Tabelul 8 2..
Denumirea dimensiursi Simbot Calculul dimensiunii
eu 0 t reap t d 5 =0,0250+1 mm
Grosimec
carcas et ((I doiui trepte 5 =0,025a +3 mm
5
cu tr ei ireote 5 =0,0250 +5 mm
Iiro simea nervurtlor 51 5,=(0,8 .0,85 IS
Grosittiea fundului eareasef 52 5? =(2,35 ..2,5 I5
Grosimea umarutui de j os pt: fixare 53 5 3 =(1,5 .. 1, 6 )·S
Grosimea eopacul ui 54 54=(0,8...0,85)5
Grositnea nervuril or de pe capac Ss 5.,,=(0,65.•.0,7)5
Grosimea umdruiui de sus pt. fix are 56 56 =(1,2...1,3}5
d d =.(0,036...0,04) a + 12 mm
Di ame f re l e
suruburilor
, d, d. = 0,75 d
-
, i
di d. = 0,5 d
Numiirul suruburilor din fundat ie n n =(L +8)/200...300
Ilistantt: min. de la roti l a conde 11 Li= ( 11...1,2)$

Observat ie: 1 . La reductoarele c u da uB B8u .tre1 trepte " a " e st e dietant a snaIl
a ultimei tr ept e.
2 . La r e du ct oar e l e cu ro t i co n iee tla" eete di s tan t s din t re axele ro-
~ i l or eehivalen ts .

Ra zel e de racordere a ·caressei sint l

unde d e ste diame t r ul exterior al ro ~ii dintate 1 respeetiv 2.


a 1 ( 2)
Asamblarea celor da us caresse , euperioara ~ i i nf eri oara , s e real1zeazl
pr i n i nt ermediu~ flan~elor ~i ~uruburilor. Diametrele ~uruburilor de fixere Vi s
g a ur i l or prin care ac estea ee introduc ee pot alege t in i nd eeama de figure 8.4
~i de 1ndi eatiile din tabelul 8 . 3.

Tabelul -8 - 3.
s (distan t a axial! la
treapta de r ed u cere Pin ll I s Peste 160 Peste 200 Peste 280
cea mal mare), mID 160 p inK la 200 pin! la 280 pin! la 350

d (mm) II 12 II 14 II 16 II 18
d g (mm) 13 15 18 20
120

c:..,.:;
..
>
c
\
\, ~
0;
-- \ .0-"
~

__t ::;
0-

"5
( -.
"1.)

~t
~

" ~~
-C,
~~
~ c- ... , '-
"
-!!
"
g ti ~
~
..CI..~
.U
'0 -~

. ".
~ ~

Q.l ~ ~ c'
-~ ~
,<" "
s '<
~\

I~

__ _ ... r ._: .L Lr
... .J

---- -
121

L~ tim. a fl an ~ e i K • •
A-A .8 d etermi n A in a ~a f e l t n c t t
pi u l i ta d e a t ringere 8A poa t A
f i rot itA cu c heia f i xA, cu
un unghi mal mar e de 60 ° .
La fixarea eu Qur u -
buri cu cap hexa gonal (fi g.
8. 4 a ~i b) K""2 , 7 ' d , Lar- l a
fi x a Te s. e u eur-ubu r-L e ll c a p
ci l1ndr i c (fig.8. 4 c) K"'"
~( 2 ,l. •• 2 ,2) d .
Axe ~ u r u b u rl 1 o r se
a~eazA la di a tanta C ~ 0 . 5'K
de l a ma rgi ne. f l an ~ e i .
Grosi mea flan~elor
s e alege di n t a be l u l 8 .2 e8U
s e determi na dupa urm atoare-
Ie r e co ffiAnd ar l . in f un c~i e
de Qur ub uri l e de fi xa r e uti-
lizate:
- pentr u fi xarea os
tn figur a 8. 4 , a ~ i b.
5)""1 ,5' 5 ~i 5 6"" 1 , 5 ' 5 4 ;
- pent r u f l x are a os
in figur a 8 .5 c,
e = (0 .6 • • • 1,O)d ; 5) = (1 .4 • ••
l , 6 ) d ~ i 56 = (1.6 • •• 2 , O)d.
Po zitla carcBae i BU -
perioare trebui. aa fie fixa-
t~ in ra por t ell carcasB. Inte-

ri oara prin interme di u l a


do u a ~t i f t u ri coni c e , aau ci-
l i ndri c e , care ae a ~eaza · l a d iatar.ta mare i n t r e ele (pe 0 diag on ala a au pratetei
de co n t a c t ). Dl ametrul ~ t ifturilor ae a leg e du pa urm atoarea r e l a tie . d = (0, 7 •• •
a
O,6)d, unde d e a t e diametru l Qur u buri lor de f i xare . 5 e vor utiliza ~ t iftur i d e
di amet re standardizate .
La asamblarea c a pBcu lui s uperi or ell e e l inf e r ior Bupraf a~ 8 de sepBratle
a. un ge cu un lac de etanQar e. EtanQarc a pr in garni t uri nu aaigura un aj ua taj
coreapun za tor intre r ulm ent Qi alezajul din c arc a aa.
In fi gure 8.5 eet e pr e z en t at A carcasa unul r e du c t or me lca t .ou dimeosluni-
le c a pa c e lor lat er ale stabi li t e i n a Qa fel a A poat a fi introduaa roata melcat a
asambl a t a cu arbore le Lee u til1zea za c ind a", 200 mm) . Ca pa ce le t r ebu i e sa albl 0
rl gid it ate mare, mattv pen tru care e e nervureazl . i ar partea de 6sambl are se l a
mal l un g l , H;" 0. 1 · D2 •
Cons t r uc t i a carc a ae i reductor ului cu pl an ul de eeparat ie in axs rotii
me l c a t e Ql melcul sub ro a t l e8te pr e z entatl in fi gura 6.6 . Pen tru mlrirea rlgidi-
t l t ii melcul ui rea zeme le 8e apropi . c i t mai mu l t po ei bil , dar flrl ca roats 8l
s ting A boeajul. Dimenaiunil. pri nci pa l e pentru acesetl c on et ruc t i e sint urmltos-
relel
A

-'<9<--t- --- _. ..L..-.....-.:::

H
a -B

:B'i g .8.5.

A-A 8- a

C-C o-o

Fig.a.6.
1 2)

t.J
1
t.J

'"
'"
I

,
Cl
Cl

«1
-c

o
t.J
I--

I
I

~r
--

+
~
1 24

K.h
, h

I
D
0

I
'-'

Fi g . S. S.

ho~ 6m (m eBt B modul ul axial al an grenajului melc at) ;


a ~(l,l • • • l ,2}·B.
ReBtul di men Bi un i l or Be iau de l a car caBele reductoarelor cu ro,i d i n ,at e ci l i n-
drice 01 c on l e e .
I n cazu l cind me lcul eate plasat deaeupra rotii me l c a t e , con structia c ar -
caBe! reduc t orul ui melcat Be poe'te concepe dupli figura S·. 7.
Pentr u bOBBjele in c ar e Be exe cutl al e z aj e l e pentru montarea rulment ilor
(fig .S .S) aint recomandat e urmlitoarele di menBiun i princip£.1el
Db =D + (4,O •• •4,4 }· d + (4 ••• S) Mm; a - (1. 1 • •• 1.2)·dg •

unde D eete diametrul ale zajului. iar d eete diametrul Qurubului care i nt r li pri n
c a pacu l de f i x are a rulmentulu1.
125

B.). CAPACB DB FIXARB A RULMENTILOR . CAPACB DB VIZITARB

Pentru fi.ar ea rulmen tl10r in c arC8sS reduct orulul .e utl11ae azl capac.
d. div.r •• torme c ons t ructive, di ntre c are sin t prezent at e eel. mal des i ntilnlte
'i n con.tructla reductoarelor de uz general .
In t1gurll B.9
este pre ze ntat ca-
n .~ pacul Illt er al in-
gropat , in dou A Ta-
r l ant e constru ct i-
ve , care nece oltl
pentru fl xars prllc-
t l c area unul canal
in peretele reduc -
torulul ( can al clr-
cular ) . Cll dezavan-
' t e.j se men tlonellzll
poslbl1ltatea redu-
s ll de reglare a j o-
c ul ul in rulmen t l.
Flg .8.9. Flg .B . lO . Dlmen s l unl 1e con-
s t r uc t ive pentru Beeste t lpurl de capace
Tabelul B.4.
sint date in tabelul 8 . 4 •
D • (90 ... 170) mm D • (170 ... 250) mm
, de c apac
Ce a mal utl1lzatll formll
s • 15 mm s • 18 mm eete cea pre zentat ll in flgura 8.10 . Per -
mite r eglarea jocului axial in r ulmentl
s2 • 8 mm e 2 • 10 mm
in 11mit e mal mar l . Nu nec e alt ll pre-
Do • D + e 2 lucrarea su pl l ment ara a canalului ci r cu-
D - e s t e dlametrul exteri or a l rul- lar di n oarcsss reduc t orulul. Dlme n s l u-
mentulul nl 1e constructlve pentru ace st tl p ds
a l - deplnde de modul de flxare a capac sL,t urmlltoare le.
rulmentulul pe ar bor e

Dl • D + 2.5·d,

D2 • Dl + ( 2.5 ••• 3)· dl

D • (0. B5• • •0.9)· D,


3
• • 1, 2 - dl
d • d + ( 1 •• • 2 ) mml
l
D4 • Dl - ( 2.5 •• • 3)= 1

8
1 • min. 5 m:IIIl
"2 - de pl nde de mod ul de fhere II ru lmentu llll pe arbors ,
D - dl~etru2 ext erior a1 r ulmentu l ul;
4 - dlsmetrul ~uruburl10r 4e fl xare a c a paculul (t a b. 8 .5 ).
8 • (2 ... 3 ) mm .
3
1 26

TRb e l u l 8.~. In figura 8. 11


8etft pr@Lent~t un
D 40 • • •62 65 • •• 75 80 • • . 9 5 100 • • • 14 5 15 0 .. . 220
capac lat era l Adl no
d 6 B 8 10 12 utl11zat pen t ru
Jiumllrul rlxnr~8 rulmcn ~l ­

d8
~uTUburl
i 4 4 4 6 6 l or, mon t nt l Adi ne
in CRr c nP B red ucto -
r u l ul . prevuzuti cu sist ema de fixare
8xi81~ pe nr bo r e . Pl xarc 8 a ceet Qr C8 -

pace ae face de 8semene a c u e uruburl


de f1xarew DlmenAiunile c onstructive
sint u r m ~ t oar e l ~ :

e "" 1.2 o d ;
dl d + ( 1 • •• 2 )mm ;
e ( 2 • •• 3) mm;
3•
e
1
:= mi n. 5 mm;

m - rezult a la prol e c tare;


8 , 8 , 53 - de plnd de mo du l de fixa-
1 2
re a ru lmen tl10r pe ar-
Fig . B. ll . bor1.
Pentr u BcoBterea jocului din rulmen'tl Be ut111 -
zeaz~ pl~c u~e de regl ATe , di ntr-o s in gur ~ buc at ~ sau
din dou ~ buc ~ ~i (f i g.B .12) , a vi nd d i mensiuni l e construo-
tive de mai jos,
D • D +
I
(J... 5 )mm;
D , D , n ~i d - rez ult ~ dU p ~ c apa c ;
2 3 2

• 5 • ( O, I • • •O, 5)mm .
PI ~cu ~e l e s e folose sc i n pache t
( setur i ), cu
F1g .B . 12 .
di men . i u ni dif e r1 t e pen t ru a a vea po sibilit! ~ i mal marl
d. reglare a joculul in rulmen ~ i . 5 e execut~ d 1n tabl~ de cu pru sau o~el.
Fixare s ru lmentl10r pe arbo r 1 .
s '" 1& intra:ea qi Le ef r- ee din r -educ t or- , se
• f ace cu cape ce la te rale i ngropate (fig.
8.1) av ind dlmensiun11e capacelor pre-
ze ntBte in f 1g u r 1 l e B.9 Vi B. IO.

'"
r
'cS'
'
Capac ele de vi zitare au rolul
de a permite supravegherea periodicA a
.t !r1l de uzur! a d 1 n ~1 lor ro~1l or din
r educ tor . Parma ac est or capece poat e f1
c1 rc u l ar~ sau d reptung h 1 u l ar ~ (flg .B .14) ,
, , executate din atel , tont ~, ~l uminiu Bau

~
-l i
I
..1
din ~ a te ri al p la st ic. Pen t r u cele mai
8i mp le f orme de capece de vizltare exe-
cu tate d 1n ote l (pl!c l de o~el) d1men-
P1 g .B.13 .
.1un11e s i nt d at e in t a be lu l B. 6 .
--------127
e


b

.,.
l'ig.8.14.
Ta be l ul 8.6 .
Dimenaiuni inmm
.. b e e e1 €2 £J £4 h R dx£
Guru
nr .
Maa&
ksr
75 100 IJ5 160 70 - IJO 105 J 15 1I10x20 6 0.6
100 150 160 210 80 - 180 IJO J 15 1I10x20 6 0.9
150 200 210 260 120 100 2JO 180 4 20 1112x2 5 8 2.0
200 JOO 260 J60 120 110 330 2JO 4 25 1112x25 10 J.J
JOO 400 J60 460 IJO no 4JO JJO 6 JO 1112x2 5 12 8.J

8.4. DOPUR I DE GOLIRE

Ul e iul d i n c arcass reductorului, u t i l 1za t pentr u ungere, este neces&r .1


fie echi mba t dup! un an umit tlmp de functlonare (dup! rodaJ. dUp! t i mpul de ex-
ploatare previzut e t c . >, in care Boap reductorul e s t e prevlzut in partes infe-
r i oar ! cu un dop de gol l r e a uleiului .
Perma dop urilor de go lire poate fl. cu cap he xag onal Oi guler. STAS 5J04-
80 (flg. 8. 15 ) . avind d l mensl unile date in t a belul 8.7 1 eu cap hexagonal Oi fir!
orlflclu in teri or ( flg .8.16) avind~lmenelunl1e dat e in tabelul 8.81 cu filet
oonic (fig . 8 .17 ). avind dimeneiunile date in tabelu l 8.9.


128

9
d,

®
Fig.8. 15.
Tabe1u1 8 7 ..
Meso In
d S D k D. b I d. to kg;
1000 bue
M 10" 1 11 12.1 16 10 ,g 4 15 16
M 12 x 1.5 ---Ul..- 22
14 15,5 6
1M14. 1,5} 23 5 27
29.- 14 20
M 16 .. 15
17 lag 24 45
IM18d5J 26 26 8 52
M20lC15 8 ..1L 62
19 2\1 18 30 10 26
("1 12 . \51 30 71
M24 " is 22 2~5 g 32 33 12 104
("1270 2) 20 29 124
M 30 " 2
24 26,7 10 -#-
39
34 15
135
OBS . D1men.1un1 1e d1n parantez~ ee v or ev1ta pe cit poe1b1l .

D
IT 11
Ta be l u l 8 . 8 .
I I Diame trul Pasul
t.t etut vi 'I letului D H I 0 5
d d P
12 \2 5 20 5,5 ,
16 15 25 7 "13 3
l'
17
20 \5 30 8 15 4 19
24 \5 34 10 18 4 24
30 2 45 13 20 4 30
36 3 50 15 25 5 36

P1g.8.16.
12 9

Fi g . 8 . 17 . Fi g . a . 18 .
Tab e lul 8 .9. Pen t r u Bcur g er e a u ~ o ar a a ul e i u l ui din
reduc tor, carc BsS i nf er i oar! t rebui e sa tie pre-
Dlometrul
flletului 0 I H S. S, v dzut a C ~ ni ~t e c ana l e , i n z on a do pu l ul de goI1-
d" r e , d e f or ma i ndi cat a in fig ura 8 . 18 .
3/4" 27 16 11 14 12
1" 36 20 15 17 14
1/'12 49 24 18 27 24 8 .5 . AER I SI TOARE

Pentru a Be evita ap ari t i a unor Bupr apr e -


s lun! i n car c a sa r e ductorulu l , in par t e e d e
BUB a cares s e ! s e monteaz a un a e rl -

s i t ar , avind rolul de eg Rllzare a preslunli din reduc t or eu preaiune a atmo Afer l -


cA. Neu ti li z area a er isi toarelor ar face ea aerul s ub preai une aa i a aa pe Is
e t an ~ !r l . an trenind ule i ul in exterior ul reduc t or u l ui .
Aeri sitoare Le
utilizat e in c on s t r uc -
Tabelul 8 . 10 . t i a r educ toare lor d e
d 0 L I d, II S uz gene r a l in c onst ruc-
M10 13 16 B J 2 14 tia de m a ~ i n i au forme
Ml2 16 19 10 4 2 17 ~ i dimenai un i intr-o
~~ 6 22 23 12 5 2 22 g amli l arg/(, functie de
M20 so 28 15 6 4 22 g abari tul r educt orului
M22 32 29 15 7 4 22
~i posibili tlit i l e de
MZl JB J,; 1lI 7 4 27
exe cu'ti e .
M30 42 36 lB 8 4 32
I M33 45 38 20 B 4 32 In figura 8.19
q
M36 !'() 46 2S B 5 36 este prezent at un ae-
risitor de 0 formli
simp1/(, obtinut dintr-
un do p de .golire 1a
F!.g. 8 .19. care ae praeticli ori-
fic i! de aerl eira. Di mensl uni l e geo~etrice pentru acest tip de aer1s1tor eint
1nd1cate in tabe l ul B. I O.
Aer1Blto r u l poat e fi conetruit ~1 in miner (fig . 8 .2Ul, in special 1a re-
ducto arele de dimen siuni mici. Di~ensiun11e minerulu1 aeris1tor sint date in ta-
be l ul 8 . 11 .
1)0

r Rbelu l 8 . 11 .

Fi g.8 . 20 .
o a lt A c a t e g o r i e de
a er l s i t o ar e ma! complex.
s 1n t cele prev~zute e u ele -
men t e de f ilt r ar e a aerului.
S i t a de tilt r ere ere rolul
de a f 11 t r a even t ualele
impurit!~l (pra! etc . l din
medi ul e xterior - aerul -
oe ax putea i ntra in re duc-
tor , aau. de a ret ine partl -
culele de ule l in sUBpen a1e
in aerul di n reduct or care
ieee in mediul ambien t prin
Fig.8.22 . aerieitor . Ae t t e l de a eri -
eitoare eint ar!tate in ti gurile 8 . 2i ~i 8 .22 .

Alte variante construet i ve de asemene a


aerieitoere eint indicate in tigurile 8. 2) ~i
I-capac
11...15 .1 2-inel 8 . 24 , c u di meneiunile conetructi ve indi c at e in
fixare tabelele 8.12 ~i 8.1).
Bit!
)-eitll
4 -c orp
Fig. fl.21.
Tabelul 8.12 •
....,.

0 0, h H 0. HI 0 b ., 0. L n

M27 15 15 ~ 45 36 32 6 & 22 1& 32 6


f.t4& 3D :IS -'10 62 SZ 10 13 32 36 es &

Fig.8. 2 ) .
1 )1

.. d
111111' 1
1141.3

c
F i g.8. 24.

~-------"----------<

~
'

,8

-e

~ _ _d, ,- ...l
It,
~------~ -_._---~
Fig .8 .2 5.

Fi g .8 . 26.
Ta be l u l 8 . 14.

sa
3,3
162

In f igur i le 8 . 25 ~i 8.26 sint


" max.
~ pr e z ent a t e douB a er1 81 toare de con-
; mitt stru c ti e BUdata , de di menAiuni mari ,
, c are 8e utl 11 z e aza 18 reductoare eu
.;, ga bar l t e foarte mari. Dimen ai unl 1e
, . Fi g .8. 2P.
c on s t ruc tive pentru aerlAitoru l din
figurft 8 . 25 .int prezentate in tabelul 8.14.
Exist! 0 c a te g or1e de a e r181toare oombi-
nate 01 e u In dlc atoare de ni ve l 81 ulelulul din
redue t or (fig. 8.27 ' . Utilizarea aee stor r epere
1 )2

combln&t e permit . r . d u c ~ r e s Tol umu l u l de pre l uc r lr l me c an lce (n u mal 88t. ne c e-


eAr ft pr e l uc Ta un alezRj pent ru In tr odu cerea jojel C1&81 08). 5e pot ut il i z e
numa1 in Rn um l te A1 t ua t ! ! c ind co~ ~ t r u c t i a reductorulul pe rmi ts 80esl lucru. Un
8~r 18 1tor c o~bl n A t c u JoJ~ de niv el de ule1 este repre zentat Q1 in tlgura 8 . 28 .

8.6. I~DICATOARE DE ~IVEL DE ULEI

Ni velul u l e 1u 1u1 din reduc t or t r e buie 8 ~ ~e afle i nt r e dou ! li mite,


m8~l m~ Q1 minimA, e tab l 11 t e de proie c tan t ~ i marc a t pe un i nd i c ator tlxat in re -
duct or .
Sc ader ea nive l u l ul de ule1 Bub limits mini ml duce 18 uzura prema t url &
angre najel or ~1 18 Bco a t ere a din uz a r educ t orului in ainte de termeD. Dac! nive-
luI de ule1 eate peste limits maxima atune! in redu ctor spar pl erderi mari pr1 n
frec are ~i in fin al 0 i ncal zire peste li mitele a dmi se. I n a ce s t caz ulei u l i~i
pf er-de caU t a~ll e d e unger-e ~ i an gr enaj u l s e poate gripa.
Pentru c ontro lul nivelului de ule ! din ba ia r educ t or ul ul se po t uti l i za
Ti zoare BBU joje de nivel.
Se pot ut i l i za in bune co n d i~i i vizoare de nive l de u le i pentru ma ~ini­
unelt e (S TAS 7 6 ) 9-80). Singura r eatri c ~ i e la pr eseri er ea acestor vi zoare este ca
in beta de ul e! sa nu existe Buprapr e s iun e , co nditi e care este s a t l s f ac u t a 1s
reductoare (datorita aerisitoarelor) . Ace ste vizoare s e execu t a in rna! mul te t 1-
purl , v arlante ~1 f orme .
In fi gura 8. 29 ~ i fi g~ra 8 .)0 sint prezentat e vizoare l e tip A, vizoare
rotund e fi xa t e e l a s tic. Se e xecuta in dOU8 vari ante . Al ( cu f i xare elast ica
regl s bila) ~i A2 (cu f i xare e last i ca ne reg l a bi la). Di mensiunile ac e s t or v izoare
sint date in tabelul 8.15 ~i respec t iv 8 . 16 .
In f i gurile 8 .)1 ei 8 . ) 2 s int prez ent a t e vizoarele tip B, vi zoare de ulei
rotunde f i xa t e e u ~urubur l . Se exe cuta in doua varlante: Bl (eu vizor i nc or por a t )
~i B2 (cu vizor-corp). Dimensiunile sin t i n di ca t e in tabelul 8.17 ~i respe ctiv
8.18.
I n fi gurile 8 . ) ) ei 8 .)4 sint prezentate vizoarele tip C, vizoare de ule i
alungit e fixate cu ~uru bur i . Se exe cut a in doua variante. Cl (cu rama metal ica)
ei C2 (cu vi zor-cor p ) .
Dlmensi uni le c onstruc tive al e vizoare l or de tip Cl in lunetie de mlrime
.int dat e in tabelul 8.19, iar a c e l or d e tip C2 in tabelul 8.20 .
In figurile 8.)5, 8.36 ~i 8 . 37 s int prezentate vizoarele tip D, vizoare
de ule! ro tunde fixate de carcsss reductorului prln tiletul din corpul vizorulul.
Se execut a in tre l variante : Dl (eu vizor incorporat) , D2 (eu vizor-corp, eu
.,
gauri de antrenare pentru fixare) ~i D3 (ell vizor-corp , ell hexagon de antrenare
pentru r t xer-e ) ,
Eleffientul tr ~Bparent 61 vizorului 8e exeeut l din pol1 me tacr!lat de met!l
(STAS 7507-77) sau din alt mat.rial plastic transparent rezisten t I a ac~i un ea
ul.iulu1.
La montsre, pe v izor 8~ va tr~Ra nivelul de maxim ~1 minim 81 uleiu lul
din be l & re ductorulul.
Controlul ni velului dp ulei din reductor Be f ace in mod tre c ven t ~ l cu
sjutorul Jojelor ( indicstoarelor) de nivel.
lJJ

Vorionlo AI Vo rionto A2
Forma I Forma II
• G L•
\ - 2 G 5 L

>

2 I

-1
h
01
• b
L
' - corp 2 -ga r nit uro 4- surub 1 - cor p 2-9':Jr nit 'JrO
, - CO fP,Z- oarn itur6; 3- pi u li ta ~ S- ecrcru 6- dis tuntier 5-e c ran 6 -diS lC n~ i E' r
Pig.8 . 29. Pi g. 8 .JO.
TBhe lul 8 . 15 .

MQri m t o 0 O. OJ t> L L, LJ
f il. t Hll m ax. min.
I MIGx! 20 26 9 18 13 25
2 M22x1 28 36 10 19 15 3
3 M33<1 38 LG 12 23 18 4
4 M50x1,5 58 65 lL 27 22 4

TBbelu l 8 . 16 .

d. d, 0 b h Surub
MOr im Qo He h7 rncx . ma x. mi n. f il .tx I

I 20 16, 3 25 15 8 M6x1 2

2 24 20.3 32 18 10 M6x14
3 32 28,3 40 18 10 M6x14

4 39 35,3 48 20 12 M6x 14

5 50 4 5,3 58 20 12 M8x l 6

6 60 55,3 71 22 14 M8xl6
,
\

,- - - - - - - - - - - - - - - - - --
1)4

Vorio nt o Bl
A-A Vona nto 92
• 1,7
4QO urt 0&6

.\;
o
;1-',--
~-
-
. Ch ld l~ tont

'" -' .. ~ I
-.L, u /,, "

"

o o
J
, " -s
6
,- t
(.
2
7
a•
- , -
.,/ ,.

,~ --------2
A h

t-c cr p 2 -garniturO 6-dii tant iet 7- rama 1-corp 2-Qorni tura

Fig.B.3l . Fi g.8 . 32.

Ta b e l u l B.17. Tabelul 8.1B.

MO rimoo d 0 c h 0 h t
max. max. MOrimQQ d d, ma x, max ,
I 20 38 55 Z5 3,5
I 20 55 0,5 7,5
2 25 42 60 75 35
3 3 .5 1.5
2 32 70 0,8 7,5 a 6 R
5 50 70 9
3 50 90 1 9
L 60 10 5 1,5 9

Vori onto CI
, --'I 7
I .'............
!~m
~rr
I
u I
I
[--
t_--uo;.. . .
I~~

L~
, _ corp 2-q crnituni 4-5Urub 7-ramo
2

Fig . B. 33.
T Plbe 1u 1 8. 19 .
,
,
~~ h4 ~'

"'l

:r
£
:<
4 ,
-,
<;
f-'~

-J-l,...

r-
:r :r
:J:
:<

B 8 B

~~
b
8
C
H
d max. H, H, H, L L,
MOrimoo rrox. H. ~n r
1 10 30 18 10 1.8 28 38 - 19 20 10 I.

2 10 30 30 10 60 1.0 50 - 25 20 10 I.

3 12 36 u; 12 80 56 68 - 31. 21. 12 I.

I. ,1. 1.0 50 ,1. 100 71. 87 29 - 27 11. 6

Vorion to C2
1-'-

-o

:I:
I
:J: I !
i !

.t - ,
,. 4

1- c.orp; 2-gornit urC; 4 -~ urub

Fi g . 8 . J4 .

Vorionto 01
7

6
2 '0
'7

t -c erc. 2 - 90r nl turo: s -ec -co . 6 . gar l'll tur6; 7. fOmQ

F i g. 8 .35.
1J6

T..be1 ul 8 . 20.
~ ; imil. ',2 )t 3 MCrl mf'Q , MCl'lmea 5 MOtlmf'Q 6

t-

.:=r
.. l
f .
, I B, tC . ~
0- .·i
I ~ :I:
.

.-'-w
( IB, '

:I:
I ' .L
ftF·
:I:
;it :I: :I:
:I: :I:

.
, I £ :I: ; : IL
'. J '.J ' ',J "
~
B B B B 4 .,
8 H NumON
Mdrimeo 1TlQj(, C d 8 max, H, H. H. L L, ~,. gOuri
In corp

1 32 14 12 10 50 28 36 - 22 10 4
z 36 24 14 10 65 40 48 - 26 10 4

3 40 40 14 12 85 56 68 - 28 12 4
4 43 62 16 12 110 80 92 35 30 12 6

Varianta 02 Varianta 03
5
2 5
\ 1II;,.Ll
1
" 'Y~
..
:!' 6
_.- 1,5 .. ~
/- ,
"y:
. . ..
'"
M
N 0
M L,rJarr..u,t- .I:l
N
'"
::>:
J llj
~:'l '" '~ <J"".'..

.:
36
,'-
.------; 3 8 10

9 5 25
2
17
1- corp: 2-qarn itur6; 5 · ecron
1- corp , 2 - 9 a rn' ~ L' rti 5 - ecrc n
P1g .8. J7 .

- ;:2.';
/!. J
/

,
,
r "",

• "'''l
'"
C)
1 37

Ta be l u l B.21. 1

Oiam, trut "o.\A


d d. folo tulul fll.l ulul 0 0. , H I
d, P
I-~ IL 1--
12 ~2~ 2~ 18 20 12
/I i6 18 IS 40 2~ 30 16

In f ieur a 8 . 38 oint pre zen t a t o t r ei


gariluro rezistentii
YBrlant e de joje c ar e difer~ lntre ele pr in b ulei
modul de montare in c arc a s s re duc toru l ui. Cel
din fi gur e 8.38 ,8 se m on t e 8 z ~ i n c a r c a SB re -
duc tor ului pr l ntr - un ajuataj alune cat or , iar
c e l din fi gure a.38 t b prin in ~urubare. Dim e n-
alunl 1e Boes t or joje s int indicat e i n tabe -
~ 6~
luI 8.21 .
mm
In fi gure 8 .38 , 0 es t e pr ezentat~ 0 ~
Jo j ~ de constru ctie simp la, ce se monteazA
0 ~
in lo ca~ul prevazut in c arc a SB r edu ctoru lu i
Fig .8. 39 .
pr i n ar c uire .
o alt a v a rian ta d e i n di cator d e nive1 , utili zata l a reduc t oare de dimen -
slun! ma r i un de diferent a de ni v e ! i n t r e maxim ~1 minim este mare (d e o r d i nu l
h . 30 ••• 80 mm), e s te prezentat a in f i gura 8. 39 .

8 .7 . 1NELE SI UMER1 DE R1D1CARE

Pentru 0 manipulare u ~o ar a (mecanizat~) a reduc t oarelor s e introduc i n


carc a8~ lnele de rid ic are sau ee pr e vad umeri , pri n care reduc t or ul po a te f1 r i-

dicat Qi tran sportat . >


b
Tabelu l 8.22.
+ M8 Ml0 MI2 ,,"6 M20 M24 >130
d
'T
l- do
2 24 28 34 4 ': ~
48 -
d, 32.1 140 1411 59 II 86 I
I
>

Loc tnt ru
marcare- I, 1- ITI~ 15 17 20 24 27 31 39
h 20 25 30 3D 45 >J

• • 3 .!2..
9 11 , 13
I 13TH , 19
i ~_ ' ;-

Po
.a: 0
e

TPd
' .8
Z2
13
0
45 2
t~
o2 .4
2
J
3,;n.~n:'-
32,5 3&;Sm.5 51
2~
.7
;
o 4 0,98
I-
Sqr cino I]'IQX .
-t ma a_ iolo d"
Inft , u, ub M 36 5T PoS 318 6- 77 ul ilizor. k N \ 6 2.~ 4 6,3 10 16 25
Sarcina d~~" 3.15 5 8 12,5 20 31,5 SO
ce r car e k
0) 120"

Mai f re e vent sin t ut i 11-


z a t e inelele de ridlc ar e - ~uru b
(STAS 3186-77) care ae fi xea zl

Pi g . 8 . 40 .
- u~or ~1 sigur in c ar c a s s reduc-
t or u1ui. In STAS 3186 - 77 se in-
di c l Q1 i ne le de r i d i c are ti p

b)
1)8

Ta be l u l B. 23 .
Sarona ' '''O.l rno o . IOIri
d e Uh ll l t'lf . Olk f'l l

• b I e
1.6
2S
4
0H ~-
1.75
ll:6~
MO
6.3 2,~ O \ 25
10 J.2~ t!~
16 5 :'50
cl
25 7 ~5-0

Pi l;.8.41 .
p luli ~l c are inal ridlcl pr obl ema Mal ditl cl1e de pr e l uc r are ~l t ixare de c arc a . a
reductorului ~1 din Bee at motiv nu ae recomand a .
Forma ~1 dlmensl unile inelelor de r l d icare - ~urub ~ 1 l oc 6 ~ ur il e a cen t or n
.in t prezentat e i n t i gura 8.40 ~ l tabelul 8 .22.
Tinind se ams de sarcina de ridiest . pe baza tabelul ui 8. 2 3 ain t d a t e
. olu ~lile de in carcare a aceat or inele i n ti gura 8 .4 1.

Ta belu l 8 .24 .
Pentru tonto b'!f;2s
Pf otet tumor br:;, 12s
Sg~c!prf~l~m!la~ Dimensiuni in mm
,,7/:,', tontii D D, d 1 b I, R R, r
2000 1000 80 120 50 5' IS 50 20 J5 10
3000 1500 100 150 10 65 IS 55 25 10 sa
5000 2500 120 180 80 80 20 70 30 50 15
10000 4500 " 0 210 90 9S 25 85 35 60 IS
15 000 6500 170 250 1/0 / 10 30 100 W 70 20
20 000 9000 · ' 00 300 aD 135 3S 115 50 85 20
3 0000 14 000
50 000 22000 ~ 310 ISQ
4CO 170 I: 50 ISS 60 l ID 25
65 190 70 135 75

Pig.8.4 2.

T' A-A

Pt taora b t;,. Z s
Tabe lu l 8 .25.

'R o t~ t umat b~ 1,!.s


s - crosimea per efelv;
I Sarc ina adm' sa
pe umar in daN Olmensiurr in mm
atel fumaf fonto h b I b, ~ r r.
r, h.

IJ
--1--
l<:.1
500
1 000
2000
. 3 000
4DC
600
1 000
1500
80 25 40 20 30
100 3 0 5 0 25 to
llO 40 40 30 5 0
14lJ 50 70 4 0 60
12 8 3 5 5
IS 10 5 5 5
18 12 5
20 t5 8 10 8
8
"

- 5 000 2500 160 60 80 50 80 2; 18 10 IS 10
y 10 000 4500 /90 80 90 GO 100 2520 IS 20 10

I
15000 6500 220 100 1/0 0 120 30 15 IS 25 IS

J~ i!'
10000 9000 150 120 130 1/00
8
ISO 20 30 '5
1
'~i~
30000 14000 00160 '80 45 36 15 35 10
1"'017M /9n lao ' 10 LO ~ s
I 50000 22000 50 45
'"
II.
b

Plg. 8 .4 3.
139

10.1.1. d. ridicare 8e ex.cutA prin torjar . in matr1tl d1n urmltoar.1.


material. , OLe 25. OLe 35 (STAS 680 - 88) .au 26 MoCr III 34 MoCr II I 42 MoCr III
J4 MoCrN1 16 ( STAS 791-88) . r 11 etui executat pe Vurub .et. metr10 nor~l oon-
t orm STAS 6564-73.

Umer 11 d e r1d1care ( pr1ndere) ou ao.la V1 rol oa V1 1nelele de r1d1care.


Au mar ~le 8v ant aj ·c l Be eIecut~ pr1n turnare impreun~ cu c ar cass reduc tor u l ui.
de c ! nu ne c psi t l pre l u c r Arl mecan1ce ulterioare (sup11m entare) .

In t1gur11e 8 .42 V1 8.43 8int prezentate doul var1ante de umer1 de r 1d1-


carel t1p 1ne 1ar (t1g.8.42) v1 t1p ci r 11g (t1g .8.43). D1mena1un1Ie pentru a oea t e
t1p ur1 d e umer 1 8int 1nd1cate in tabelui 8.24 r e8 peot1v• 8. 25. in tunot1e de ma-
t er i a lul di n care Be toarn~ umer11 (carcass reductorulul) Qi sarcina de ridieat.

F" - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - -- - - -- -
9
~lTB CONSTRUCTI VE PRIVIND
PROI ECTARBA ARBORILOR

9. 1 . CAPETE DE ARBORE CI LINDRICE


SI CONICE CU CON ICITATEA 1 . 10

Ce pet e l e de e r bor e cillndrice ~1 coniee eu c oni c i t a t e a 1:10 s int dest i na-


t e pentru fixare a c.uplajelor , r o ~ i l or d in~ate, r o ~ il or de curea, ro~ilor de lan~
et c.
Ti purile de £xecu~le pen t r u c ape te le de eTbore c i l i ndr l c e Qi coniee eu
conic i tetea 1 :10 pr ec um ~ i re l a ~i a intre tipurile de exe cutie 8i lungime a ca pe t e -
lor de arbor s s int pr ev&zute in STAS 8724/1-77 ~ i i ndi cat e in t ebelul 9.1.

Tabelu l 9. 1.
Cape t e de ar bore
1J1 ame tre Re pr e z ent are
Seria Tipul nominale
Conform STAS

Cilindrice

Coniee eu
6••• 630 JDIll 8724/2-77
B-3
Lungll.
co nl clt at ea
1.10 , cu fi-
l et ext erior
6• • •6 30 mm 8724/4-'77
8-·33
ffi@-
Conl e e cu
c onl el t a t e a 12 ••• 125 mm 8724/4-77
1 . 10 , cu fi-
le t interior
141

Tabelul 9. 1. (continuare)
Ca pete de arbore
Dlame t r e Reprezentare
Sl!'rl B Ti pul n omf n a Le
Conform STAS

Cll1ndr ice 10 ••• 6)0 mm 8724/2-77

Conic e eu
B=-=+
Scur tB c onlcltat ea
1.10,
l et ext erior
eu f i-
16 ••• 220 mm 8724/4-77
EE3B
Conice cu
con i c 1 t atea
1.10, cu fi -
let interior
16 .. . 125 ll'm 8724/4-77
~ . 1- ·
'-t..~," ",

-9= -,43 Q JI
9. 1 . 1 . CA PETE DE ARBORE
CIL INDRI CE

In f igura 9. 1 Oi taoelul
9.2 ei nt prezent ate formele Oi
l dimeneiunile capetelor de arbore ci1i~drice.
Tabelu1 9.2. iar in tabe1ul 9.3 abaterile limit~ la dia-
-mm- metrul nominal d al capatu1ui de arbore,
d I d I
conform"STAS 8724/2-77 .
no- s errc
no - ser io
rm - c bote n mi- obcter i OBSERVATIE. Dimeneiunile Oi deta1i i l e ne -
no l Iimlto - tu n scur n e t lim ito·
tun 5Ou'
ga la ga la reglementat e prin STAS 8724/2 -77
10 -·0000
007 F 80 58 ee stabilesc de c ~tr e proi e ctant
2 23 20
~
40
~inind seama de etandarde 1e in
f-'-!- +00 18 vigoere .
uz, . 0 008 30 25 ~ · 0 002
45
r-'-'- -0 003
110 82
Momentele no min ale pe care 1e pot
~
18 40 28 ~
50 tranemlte capetele de arbore ci l i ndri ce ale
caror dimensiuni sint indica te in tabelul
~ 55
.1Q. ~ 9.2 eint reglementat e prin STAS 8724/3-74 Vi
B.. • 0009 50 36
~
63
indicate in tabelul 9.4 •
1.'- -00 04 · 0030 Diametrele capetelor de arbore 8int
22- 60 42 ~ .00 11 140 105
f-#- 70 calculate in urmatoarele i pot ~ze .
30
~ - coloana a. capatu1 de arbore 8011-
80 58
~2 ·0 0\8
· 0002 ~
80 170 130 citat de un momen t de
• Abate'lle limIte din tcb et ccr espund ur mofoorelor tarsiune pur . momentul
cimpur i de toleron!c , confor m tab .3 .3 de incovoiere flind
negl1j abl 1;
Tabe lu1 9. J. - co Loana b. capatul de arbore 8ol1cltat simultan de
c Toterc ntc citra un moment de tarslune 01 un moment
03 0 ,6 de incovolere. ambele de mlrlme cuno8cutll
32_.50 k6
. 50 m6
142

'l'ab e lul 9 . 4 . - co loans Ot capltul de arbor .


Pomt'!t u ~n~1 nonlll'\Q l Dcmenu Mome n tu l nom u"oOl aolicitat de un mo-
roeurc t trons.mis \bd 1-01, nom Inal tr o n~m ls l b \ l M,
01 01 ment de t ors1une de
~~ IUi Nm copctutu . Nm , mlrime cun oacutl Vi
f;l< otc-e e arbor
mm a b c mm a b c un momen t de inCOTO-
to 1.85 0875 38 425 200 n5 1ere de mATime necu-
258 .0 487 736 112
"
12 155
\ 22
1,6 5 42 560 28D 132
noscut l .
14 600 28 45 710 355 17D Din co lo Bna C Be sl e g ca-
16 9,75 4,5 48 850 450 212 pete le de ar bor e ale mavini lor
18 14,5 6,7 50 950 515 243 primare (da e x . pompe ) Vi ale re-
19 17,5 825 55 1280 730 315
20 21,2 9,75 56 1360 775 355 ductoarelor fabric ate i n aerie Vl
22 29 116 60 ' 650 975 462 care t r ebui e al cor e apund l tutu-
24 40 18,5 63 1900 1150 545 r or posibilita tilor de utilizare.
25 462 21,2 65 2120 1280 600
28 69 31,5 70
I n i pote zele .!!: Vi .l!. ee
2650 1700 800
30 206 87,5 40 71 2720 1800 82 5 vor verifica tenaiunile tangen-
32 250 109 50 75 3250 2120 1000 tiale maxime c are t rebuie al fia
35 32 5 150 69 80 3870 2650 1250 mal Mici de 40 MPa .
Valori l e momentelor
tranamiaibile cuprinae in tabelul 7.4 aint valabile in cazul foloai rii unor ote-
luri cu reziatenta de rupere la tractiune de Rm = 500-6 00 MPa .
In cazul utilizlrii unor oteluri cu Rm # 500-600 MPa pentru co nfect i o-
nares arborl1or, decl Qi a capetelor de arbore , este necesara in troducerea une!
oorectii aaupra momentului de toraiune Mt pe baza clruia ae alege din t abe lul 9.4
diametrul nominal al capatului de arbore d .
Coeficientul de corectie al moment~lui de toraiune Mt ae calculeazl in
doul ipoteze .
1° Rm< 500 N/ mm 2 - caz r ar in ti lnit, deoarece arbor1i ae conf ec tione azl,
in general , din oteluri cu r ezi at en ta de r upere la
t r actiun e Rm;' 500 N/.lIi.
Rm
km550< l.

2° Rm~ 600 N/mm 2 - caz f r e event intilnit in pract i cl,


R
k -mm > 1 .
OBSERVA'l'IE. Pentru materialul prevazut in S'l'AS 8724/3-74 ae eatimeazl ° rezist en-
ta de rupere la t ractiune de Rm - 550 N/ mm2 . -
Momentele de toraiune echivalente pentru care Be var alege diametrele DO-
ainale d din tabelul 9 . 4 ae determina eu relatia.
lite - IIt/k,

rezultind pentru eazul 1°. lite> lit Vi pentru cazul 2°, IIt e < lit'
'l'abelul 9. 4 nu Be referl la capetele de arbore cilindr i ee pentru mavini
electrice rotative i ndi c a t e in S'l'AS 3432/1-81 .
143

9.1.2 • .CAPETX DX ARBORB COHICK CU


CONICITATEA 1,10

Prln STAS 87 24 / 4 - 77 s e s tabl 1e sc urmAtoBre l e execu ~ i i ale c apetelor d•


. arbor. ccnr c e c u conic1 t atea 1.10.

_I -~ 1

r r ....._-...-..--

Fi g. 9. 2. Fi g. 9. 3.
Tabelul 9. 5 . a ) Capet e de ar-
"""""",, 1 12 FllQt Filet t'" bore coni ee lung! au
flominol b. h diametrul de l a 6 ptnl
d
lung scurt lung scurt 1 d, d2 1un9 scurt
la 630 mm:
10 -
- ,-
23 15 8 M6 - - au f i let exterior
11
- 2.2 ~
1,7 -
12 30 18 12 - cu f i l e t interior .
14 Maxl 23
M4 3.3 b) Cap ete de ar-
16 2,5 2,2
18 40 28 28 16 12 Ml0.1,25 M5 bore conie e sourte cu
19 3,2 2,9
4.4 di ame t r u l de la 16
20 3,4 3,1
22 50 36 36 22 14 MI2.1,25 M6 pinl la 220 mm:
24 2P... 3,6 - cu fi let exteri or
25 60 42 42 24 18 M16x 1,5 M8 5. 5 4,1
28
- au file t interior .
30 4;; 3,9 Di~enBiunil e ca-
32 M20 . 1,5 Ml0 petelor de arbore axuee
80 58 58 36 22 5,0 4,4
35 6.6
38 l ungi Qi Bcurt e cu fi-
40 M24)12 M12 let ext er ior (fig. 9. 2),
42 10Jl 8
45 cu di ame t rul de la 6
t.f30 ,,2 7,1 6,4
48 110 82 82 54 28 M16 12.8 pinl la 220 mm . Qi ale
50 capetelor de arbor e coo.1ce
55 MJ6Jl3
56 14.9 7,6 6,9 l ungi Qi Bcurte cu fi-
60 M20 let interi or (fig .9.3)
16..10 8,6 7,8
63
65 140 105 105 70 35
M:'2x 3
f--. . cu diame t r ul de la 16
70 ptnA la 220 mm (cu
71 M461l3 M24 18)111 9,6 8,8 pana mont a t A parale l
75
80 170 130 130 90 40 M56.4 M30 20.12 10,8 9,8 cu axa co nu lui ) Btnt
indicate tn tabelu1 9.5.
.. Valorlle cotei t sint stabllite aBtrel incH in planul
normal pe axe cap!tului de arbore , s ltuat Is Jum! t a t e a
lunglm11 t 2 • s! s e rea11zeze adincimea canalului de pa - Capete le de arhore
nA prevAzut in STAS 1004-81 pentru pana pre BcrisA. conlee cu conlcltatea
1,10 Be pot executa Qi fArA can al de panA, elim1ntndu-Be asttel c on centra t or 11 de
tens1unl cauz8~1 de canal. De 8semenea, pr ln capetele de arbor ! conlce,se as1gurl
o centrare bunl Qi 0 fixare comodA pe directie axialA a r o~i l or pe arbori :
144

9. 2. l'ORIlI> COllS7RUCTIVK fl;NTR U ARBORI

9 . 2. 1. PROIE CTAREA FOR MEI CONSTRUCTI VE A ARBORILOR

In gene rAl , r e par t l z ar ea momen te lor in lungul arborelul nu sst e uni for-
mAo Moment ele i ncovo 1 e toar e s e m lc ~orea z a s pr e rea z eme aj ung ind c hiar 16 ve loa-
rea z ero. da c a ar bor ele e ote tara c on so l a , 1ar mowentele de torslune nu 8c t 1o-
neazA pe to o t a lung i mea ur bor e l ui .
Re zult ~ d e ci c ~ eat e indi cat a proiecta arborii au a ec~iune v ari a bil~.
de 0 f or m ~ c i t mai a pr opia t ~ de ces a corpurilor de e gal~ r eziat en ~~.
Di men oiuni l e a rborelui se pot ptabi l l Batf elz
- por nl nd de 18 di ame trul ca p ~tu lui de ar bor e d e termi na t pe b B ~a momen -
t ulu1 de t or s luoe ( c a z ul r eductoarelor);
- c alcul ind diam e t r ul ar bor e l ul pe baz e Boll cit ari i 18 t orA j une ;
- det ermin ind dl ametrul arborelui i n func~l e de di stants dintre a xe, ell
8jutorul unor r el a ~ ii experi men t ale .

5_F _+-

lu

l a at
Fig . 9.4.
In c 8 zul unui r eductor ell rot1 din~ate cl11ndrice, avind d ou~ trepte de
reducere, forma c onstructlva a arborelui de intrare poate s A STa t e C8 in figura
9.4.
Di ~enaiunile c a p ~ tu lu1 d. arb ore se aleg din t abe lul 9.4 in func~1e de
momentul de tOTslune de transmis. Fe tronsonul 1 a1 arbor elu! S8 reallzeaz ~ e t an -
oarea ~i dec i di ~~etrul d 1 ae sIege in func ~ie de dian e t r u l e lementului de etan-
~are. Se paate a pre c l a:

d l • d + (J • •• 5) rom

Unde 18~ 5 em est e 0 lungime de s :~uran~ a ne c esar A pentru evi tarea atinger i!
se u a c a pul ul ~uru b u lul e u r oat a de c urea ;
c ~ pa cu l u l

Ip - g r-o ai rce e per e te l ui c a pac u lul i n dreptul m an ~ e t e i J


1e - l iiti :nea lria.n~ e t e l c ar e ae mont ea z&. pe ar-bcr-e •
145

Dl amotrul ~l lung i moa tronoonul ul 2 s . pot s tablll .stt.l,


d
2
• d
lSTAS
+ D . . . 5) mra

unde B e e te l a ~i mea r ulmentul ui;


lu • (5 ••• 10) rom in cazu l ung erl l c u ul el dln bara redu c t or ul ul l
1u • ( 10 . . . l S) mm in cazul unger l i cu un.aare consIstent! in func~ls de
tlp u l et an ~ 8rlll
I g • (10 •• • 1S) mm - dla t an~ a de la planul f ron ta l a l ro~ll 1. per.tele re-
du ctorului.
Valoarea lui d 2 trebuie sa tie stand ardlzat~ c ore spunzAt or cu di ame t rul
interior 8 1 r u L~ e n t ul u l a l e R. Un eor l di ametrele d 1 Ql d pot aves dlm en alunl no-
2
minal. agale, f iind in a3 dif erits t ol.r an ~ e l e l or .
Dlametr ul Ql lungimea tron eonului 8 se poate I UB Bs t f e l.

dB = dZSTAS + () • • • S) mm

a B = b l - (2 • • • 4) mm.

Dlmen ai unile tronsonulul 8: Ql de Be


s e ado p ta construc tiv, in a~a fel
os s a se a s i gure 0 buna r ez emare aro~ii pe dlre ctle axi a l!.
Di me nai unile tr on s on~lui 4, d 4 9i a 4 a. atabileao in func~ie de dim an-
s i unile ~ i poz i~ ia ru lmentului din dreapta.

Lung i mea 8 2 . B + 2 mm.

b3 l~

Fig.9 .S.

Pentru ar bor el. i nt ermediar ( f ig . 9. 5 ) di a~ etrul d ae d etermina con.true-


5
tiy, tlnind 8eams de dl a~et rul int e rio r 81 rU lm e n tul ui , i ar lungi mea e.tea

as • B + l u + Ig + (2 ••• 4) rom

unde B, lu Ql Ig au a ~eeB~l aemnltl catle os in c azul precedent.


14 6

_.. _ - -j- ._...._. _-_._--- --j Tronaonul 8 ar e d1 m en ~ 1 u -

'/%/~l~ ·~
;·v'.0
n il e .
;;;;: 1:, / J
j ./ ~ /-


r H~
J Dimen siunile troneonulu1
0 ' se s leg constr uc t1 v din consl -
derente de re z emare corecta a

Tro n sonul 4 are dimen s i u-


nile:

Pentru s t abi l i rea lui d


S
~i ~5 se i au in c on si der aTe di-
mensiunile rulmentulul c are in
gen er a l eete id en tic e u ru lmentu l
de la capatul opu s .
Exemple constructive de
Fig . 9 .7.
arbori utiliza,i la reductoarele
de diferite tipuri , sint prez en-
tate in fi gurile 9.6 ••• 9 . 10 .

Tabelul 9.6 .

b d1 r d

3 d-O,S 1 ,0 De l a 10 pin1l.
la 50 mm

5 1 ,6 De l a 50 pin1l.
la· l 00 mm
Fig.9 .S. I--
8 d-l 2 ,0
I-- Peste 100 mm
10 3,0
147

Fig.9.9 .

•I

~~+-+t/t- _I I
>------'

.
Fi g . 9 .10 . •
146

In gener a l , 8x1.t 1 tendln\a de rea ll zare 8 arborl1or au c it mal pU ~ ln.

\rop \o, c a do .xe mplu arborele unu1 reduc\or ( f 1g. 9.11).

. __ ,'" __ .
.
. _~
-- ~ -_ .
r

F1g.9 .11.
Tab elul 9. 1 .
ras: / d r max s t
18 . •• 30 1,6 2.0+ 0, 4
, b
JO ••• 50 2. 0 2 , 5+0,4
3,0+0 .4 O , 3• •• 1,5) f
50 ••• 60 2, 5
60 • •• 120 3,0 4 .0+ 0 ,4

Pentru rezemar ea ax1ala a ro t11or d1ntat e pe arbor1


se poate e x ecut a un umar dUp~ una din var l ante le prezentate
, in f1gura 9. 12. Var1anta d1n f i gura 9. 12, b pre zi n ta co ncen-
trator! de tenaiune mal mi c i d ec i t variants di n figure 9.12 ,a.
b)
Tehnolog1a de reali zare a variantei d1n fi gura 9.12 ,a e st e
F1g. 9. 12 . mai complexii.
Dime nsi un11e pentru co n s truirea umarului d1n f1gura 9.12,a sint date in
tabelul 9.6 , 1ar pentru cel d1n f 1gura 9. 12 , b in tabel ul 9. 1.

9. 2.2. DEGAJARI PENTRU RECTIFICARE

Formele ~i d1mens1un11e degajarilor in cazul rect1f1car11 suprafetelor


c11indr1ce exter10are sint date in f1 gura 9.13 ~1 tab elele 9.6 ~1 9.9 (conform
SUS 1446-66) .
In f1gura 9 .1 3,a ee prez1nta 0 de gajare pe n \ru re rt 1f 1carea une1 s ing ure
auprafete (forma A), 1ar in f1gura 9.13,b ee prez1nta forma degajar1 1 pentru
rect1f1carea a dou a eupratete perpend1culare (forma B) . In f1gura 9.13 .c este
ara\ata forma de gajar11 pentru ee pararea par t1 10r c111ndr1ce de acela~1 d1ametru
dar cu tolerant e d1f er 1 t e , 1ar d1mensiun11e s int i nd i cat e in t abelul 9 .9 .
Porma 01 dimensiunl1e te~irl1 mucnl110r alezajelor ple s e l or in vederea
8algurArl1 mont ajulul eu arbor ! Ie care se exec ut a degajArl pentru rectlflcare

(forma A .au B) .int indi ca t e i n f i gura 9.14 ~i tabelul 9 .10 .
149

Fi:Jrmo A
b

Co
-
u

b) c)
Fig.9.13.

Tabe1u1 9.8.

pentru pie~e pentru piese


r i b b1 i1 aupuae la 80- eupu se 18 80-
+0,1
+0,05 Hcitari 1icitari
obisnuite oscllante
0,4 0,2 2 1 ,1 0,1 3••• 10 -
0,6 0,2 2 1,3 0,1 10 ••• 18 -
0 ,6 0,3 2,5 2 ,0 0, 2 18 ••• 80 -
1 0,4 4 3,1 0,3 > 80 -
1 0,2 2,5 1,7 0,1 - 18 ••• 50
1,6 0,3 4 3,0 0,2 - 50 • • • 80
2,5 0,4 5 4,6 0,3 - 80 ••• 125

Tabe1u1 9.9 . Tabe 1u1 9 .10.


90'
d r t 8
mi n
r x i
Pentru toste Porma A Forma B
dimensiuni1e 5 0, 25
0,4 x 0,2 0,4 0
0,6 x 0,2 0,8 0,2
0,6 x 0,3 0,6 0
1 x 0,2 1,6 0,8
1 . x 0,4 1,2 0
1,5 x 0,3 2,6 1 ,1
Fig. 9.14. 2,5 x 0,4 4,2 1,9

9 ~2~3. IESIREA 81 DEGAJAREA FILETULUI METRIC


- -- _. -- - --
In c&zurile in care pe arbore se executll Vi fi1ete cu scopu1 de fixare a
unor elementa, de eIemplu fixarea axiall a ru1men~i1or eau ro~ilor din~ata, ia-

oiraa sau degaj area fileiu1ui irebu1e ell respecte prevederi1a STA8-u1 ui 3508/1-
80 .
Pentru fi1etul exterior formele de exaou~ie a ievirii Oi degajllrii sint
pre&entste in figura 9.15. iar dimensiunile in tabe1ul 9.il~
Porms ievirii fi1etului depinde de tehnologia da exeou~ie a aoestuia
(fig.9.15.s Oi d pentru fileta axeoutate prin avohiera; fig.9 .15,b, 0 Oi a
pentru f 1 .t.
executat. pr1n rulare) .

- - - - - - - - - -- - - - - - - - ---
~
.r
Tabe l ul 9 . 11 , o

File! ,d De~f!l~'-f!<!~ !~! etu I ui


lesuea 'iletului LlJIlgimea pOiii nefiletale f-- --
x a f.
mal
Pas
P
Diamelrul nominal at
c filfiului cu pas normal
x
max.

x a
max.

a a A B
"
. rmn.

A 8
sn
---- d. aprox .
,
no,malii scurtii norma/c; scurt5 fungo norma/ii scurta
rorrro lii scur~'5 ("' q5P)
. ("'. 2,5P) (R#1,25P) ( <¥ 3 P ) ("'" 2P) (A< ~P) (~3,5P) ("'" 2,5P)
0,7 ~ 1,75 0/1 2,1 I, ~ 2.8 1,5 118 2, ~ 5 1,75 d_=J J_ t--a,~_L
--"",
075 ~5 19 I 2,25 15 3 /6 0.9 2,6 /9 -.1--=..!.L _qL-
06 5 2 I 2, ~ 1,6 3,2 1,7 0,9 2,6 2 d - 13 0,1.
I 6 ',7 25 1,25 3 2 ~ 21 1,1 3,5 25 d - ~6 0,5
125 89 32 1,6 ~ 25 5 27 1,5 ~,~ 3~_ 1--'" d-_ - 2.
. G,6
/0;11 3,6 /9 '~5 3 6 32 18 5,2 3,6_ ._ d_ - 2.3 . 0.75_
f--fi5
2
12
I~ · 16
~3
5
22 5.3 3,5
~
7 3,9
~5
21 6.1 41.._- d -2~
._ Z___ __5 _ _ rd. =..3__ _ 1_
.ss.:
f---]5
25 6 8 -~--
18;20;22 6,3 32 7, 5 5 10 5,6 67 63 d - 3,6 125

-r
Ta be l u l 9.12 .

File! d ~i~,e a filelului


LlJIlgimea pii,! ii nefilelate

Pas
Oiamel,ul nominal al 'iletului
cu pas normal
e
min . "
min .
'2
ma x .
D. ,
P e,
norma Iii
ez'
scurta
~ C 0 C 0 HI3 aprox.
lUng<! rorrralii scurta (""0,5 P)
norma /a scurtef
, "'6;J......~ P} "" C ...2~P} "" 10._.•6,3P} . (A<. ~p) ("'2,5P)
-21 ~ 2~ _ _0,35__
36 ~ 26 175 ~8 _ _ 1--- 2,75_
0,75 ~5 ~ 25 6,~ 3 · 19 ~ _._2,'1_ _ d+o;J O,~
2 __ - '-0---
~.8 5 ~ 2 27 6,8"" ;1,2 -~~ 3 qL_
51 __ --.25_ __ 52__ _ _ __ 37
125
I 6;7
6 '9 6,2
f- _ 3,2
39 -ff-- - ~
:-
5 32
~ ": l

6L _ _f-----~,L-
._ I ~~ 1---0,5 _
06
W 5 7,3 ~6 1/,6 36 7,8 56 I---q, 7~ _ _
175
2
/0'/1
12
1~..il6
-~--
__5,2_ e--f3,3 _ .
5&__ ~6
6
7
--.c-
6
. _~ ,L_
5
_ _9/ ___
10 3
_ . _ .-
6~
7,3
d + D,5
f-0,9
I
25 18; 20 '22 1/,2 7 17,9 10 63 13 9,3 125

'.
151

_.

+-- I -_.-
I [ ""
x cJ

,-- ,...-

+- - - - - _. - -l .. _- -
"" I ""
:kL o
<, \.----..

a
eJ
Fig. 9.15 .

aJ bJ
Fig. 9. 16.

In cazul degajarii (f1g.9.15,f) d1ametrul partii .nef11etate a t 1je1


paate f1 01 mai mare dec i t d.
Ie01rea 01 de g a jarea f11etulu1 1nter10r e s t e arat at a 'in f1gura 9. 16 .
1ar d1mons1un11e in tabelul 9 . 12.
Pentru ambele categori1 de f11 eto ( exter10r 01 1nter10r) i eoirea norma-
11, respeotlv degaJarea normall se prevld 10 mod uzual .
Ie~lrea BcurtA , respect1v degajarea scurt! se prevld numai in oazur1
opeciale (con01deronte de montaj sau constructie).
Ie~1rea lungs se recomanda Is t11etarea mater1alelor dure sau in cazul
gaur110r infundate f11etate cu tarodul dintr-o singurA trecere.
OBSERVA!II . - ieoirile Oi degajar11e f11e t u" · l prezentate an t erior se referA la
t ile tul metric ISO de uz gen e" ul conform STAS 6311-19 . STAS 961-
19 01 STAS 510-191
- ungh1ul a este funotie do executia f llet ul ui (a, . JOo• • • 60°);
- ungh1ul ~ are Taloarea uzuaU ~. 120°_100;
- notarsa po desen a ie01r1i sau degajarii file tului se poate face
Oi pr1n s1mbolul corospunzator 1ndicat in tabel01e 9. 11 sau 9.12
(de oxemplu, degaJaroa f110tului C STAS 3506/1 -60).
152

9 . 2. 4. GAURI VB CEBTRARI

Glur11e de oentrsre .8 executA in arbor! e & 0 operatle premerg l t osre


' pr a l ucr Arl l prln avchlera .
HI. ae r VB ee e a bsze t ehnologioe 1& prelucrarea Bupraf etel or cl1indrl0.
de pe arbor., &slgurind Ql.o coaxlalltate a acestora oonform oerln ~ e lor presor1-
aa da prolactant .
De asemenea , glur!le de centrare au un rol i mpor t an t l a operatl11 e de
recond l ~l onere a pl e ael or in v adaraa reutl1lz~rll lor in clrcult ul prod uct l v
prln faptul cl aa lgurl 0 pozi~ionera precia~ a erborilor pe MaVina- unealta .

a) b) c)
},lg .9.17.

Gaurile d e aentrare, de uz general , in oonatruc~ia de maQin i ( conf orm


SfAS 1361-82) aint de trei farme .

- forma A, f~r~ con de protectia, conform figurii 9.17 a Qi tabelulul


9. 13 ;
Tabalul 9.13.

d (0 ,5) (0,63) (0,8) 1,0 (1,25) 1,6 2,0 2 ,5 3,15 4,0 (5,0) 6,3 (8,0) 10,0

0,8 0,9 1 ,1 1,3 1,6 2,0 2,5 3,1 3,9 5,0 6,3 8,0 10,1 12,8
eain

V 1,06 1,32 1,70 2,12 .2 , 65 3,35 4,25 5, )0 6,70 8,50 10 ,60 13 ,20 17,00 21,20

OBSBRVATIB. G~uril e de centrer. cu diametrul d intre par&lteze ae vor evlta pe


cit poaibil.

- forma B, cu con de protec~ia, conform rigorii 9 .17,b Vi i a be l ului 9.14 ;

foraa R, cu razl, conform figorii 9.17,c Qi iabelului I9 .15 . "


15 3

Tabe1u1 9 . 14 .

d 1,0 ll .2 5) 1 . 6 2,0 2.5 3.15 4 .0 (5.0) 6.3 (8 .0) 10.0

€roi n 1.3 1. 6 2 . 0 2 , 5 3.1 3.9 5.0 6.3 8,0 10 .1 12.8

D 3.15 4 5 6.3 8 10 12.5 16 18 22,4 28

OB5ERVATI E. G~ ur l 1 e de cent r are cu dlametru1 d i nt re


parao t eze se var eTita pe cit pos1b!l .

Tabe1u1 9. 15 .

d 1 .0 (1 .25) 1.6 2.0 2. 5 ).1 5 4 . 0 (5.0 ) 6 . 3 (8.0 ) 10.0

D 2 . 12 2.65 3.35 4.25 5.) 6,7 6,5 10 . 6 1 3. 2 17 21.2

min. 2. 5 3.15 4 ,0 5.0 6, 3 8 .0 10,0 12 ,5 16 . 0 20,0 25,0


r
max. 3,15 4, 0 5, 0 6,3 6, 0 10.0 12 ,5 16,0 20, 0 25 , 0 )1,5
-
OBSERVATII , - Gaurl1e de centrare cu dlame tru1 d i nt re paran teze
.e vo r ev lt a pe cit poelbl1;
- Cots r core s punde razei de rscordare a burghi ului.

Tabe 1u1 9.16 .

Dlametru1 gaur l l Dlametru1 pleeel prelucrat e


de centrare mm
d
mm

o t 5 ; 0, 63 ; 0. 6 2• •• 6

1 , 0; 1 , 25 peete 6 • •• 16

1,6; 2 ,0 peete 16 ••• 32

2,5; 3.15 peate 32 • •• 56

4 ,0 ; 5, 0 pe a t e 56 •• • eo

6 , ) ; 6,0 peste eo. •. 120

10 , 0 peate 120
154

Tabe1u 1 9.17 .

Rugozltatea pe partes conIc! Rugozltatea pe partes conic!


func~lonal1l max. R:' 3. 2 r m func~lonalA Ra~O.8rm

.
Gaura d. oentrare trebule all rllminll pe pleall

~ A4 STAS 1361-82 BM STAS 1361 -82/W

Gaura de eentrare poate all rllminll pe pl eal1

+._. VA4 STAS 1361-82


+~fM
. ~
STAS 1 361-82/ '

Gaura de centrare nu trebule all rllminlj. pe plealj.

~ A4 STAS 1361-82
8 M STAS 1 361-82/ 0/

OBSERVATII. - pe partea conlell, R max.3 .2 fm ; a


- rugozltlj. ~ 11e ma l mle1 ae vor
inscrie pe deseo .

Gaura de eentrare forma A (flg.9.17,a) &e utl11zeazlj. pentru opera~ll de


degrooare 01 aemlflnlsare .
Pormele B ~1 R se utilizeazi in cazul in care arborele S8 tlnls8az A.

Mlrimea g Aur!! de centrare 8e sIege tinind se8mS de dlametrul piese! de

prelucrat, de greutatea piese1 ~1 de tortele de a~chiere. Pentru piese 0111n-

drlce (tlp arbore) prelucrate in oondl~ll tehno1og1ee uooare aau medll , ml1rlmea
gaurll de cent rare ae va alege dln tabe1ul 9.16 in fune~le de dlametrul exta -
rior a1 piese! prelucrate.
155
51 mboli z a r ea pe desen 8 g au r ! ! de c ent r are s e VB fao e conform r e comand A-
ri10r din t obelu1 9 .17.
Not nr e a une! g a ur ! de c entrare cuprlndea d en umi r ea , elmbolul f ormel (A ,
B .~u R), di omet ru1 nominn1 d (de ex emp1ul Gaura de centrare A 5 STAS 1361-82).

0) b} c) d) ej
Fig .9 .19.

In cezul unor pi e s e execut ate eu al e z aj int eri or , g aurile de centrare se


var e xecut a dupa una din variantele prez entate in fig ure 9 .18 .
Da ca pe aupr-a f a j a fro n t a1 i\ a pf e eef s int canale radi a l e (fig . 9 . 19 , a ) Be' J
olezajul din pieBa e Bt e can e lat ( fig .9.19,b) a t unci gaura de c entrare Be va e xe-
cuta ca £n fi gura 9.19,c sau d. Pentru cazurile cind a lezaj ul eat e f i 1eto t (fig.
9.19,e) se folo.e~te var iant a d in figura 9.19,f .

9.2.5. GAUR I DE CEliTRARE FIL ETATE

In mu l t e situatl1 pe~tru fixar ea or ganelor de tran emlsi e , r a t 1 l or de


c ur ea, ro~i dintate etc., pe ar bor 1! de intrar~ a1 reductoar elor sint necesare
gauri filetate.
Gaura de centrare tehnologica ~i £n final executia gauri i f i 1e t a t e nu
este cea mal buna s olutie .
In cazul in care avem -nevoie de 0 Bingur~ gaura filetata pentru asambla-
rea pieselor pe capetele de arbore, conform STAS 8621-84, se paate adopta solu-
tia cu gaura de c en t r are filetata conform STAS 8198-78.
G~urile de centrare filet ate, fola site pentru arbor1i m6~ln11or electrl-
ce cu canal de pan~, sint de tr ei f or me:
- for ma A, far a can de pr ot ecti e (fig.9.20,a);
- forma B, cu c an de pr o t ec t i e (fig.9.20,b);
- forma R, cu raza (fig.9.20,c) .
MlU-i:nea gaur i i de centrare ,,1 celelalte dlmen a1unl .a e aleg in func~le de
dlametrul capAtului de arbore conform tabelulu1 9.18 . Pentru d1ametre D ~ 38 mm
corelarea lndlcatA in tabel intre f11ete ~1 D este or1 entativ! .
5e rec omand~ alegerea ffiir1mi1 f11etulu1 conform STAS 8621-84.

- - - - -- -
156

I,
I,
oj

I,
I, cJ
a

I,
I,

Fi g. 9. 20 .

Tsbelu1 9.18.
d d1 D1 D2 D) r 1+ 2 12 1) 14 1 D
10 5
min min .
II) 2,5 ),2 5,3 5, 8 4 9 13 2, 6 1, 8 0,2 7 ls 10

1.l
4 3,3 4,3 6, 7 7,4 5 10 14 3,2 2, 1 0,3 peste 10 I e 13

MS 4,2 5 ,3 8,1 8,8 6,3 12,5 17 4 2,4 0,3 peste 13 Is 16

11 6 5 6 ,4 9,6 10,5 8 16 21 5 2 ,8 0 ,4 peete 16 ls 21

1ol
8 6 ,8 ~,4 12, 2 13,2 10 19 25 6 3,) 0,4 pe s t e 21 Is 24

IHO 8,5 I v,5 14,9 16 , ) 16 22 30 7,5 3,8 0 ,6 peste 24 I s )0

10112 10,2 1) 18,1 19,8 20 28 )7 ,5 9,5 4,4 0,7 peete 30 le 38

r.n6 14 17 2) 25 , ) 25 36 45 12 5,2 1,0 peste )8 ls 50

1120 17,5 2l 28,4 ) 1 ,3 )1 ,5 42 53 15 6 ,4 I, ) peete 50 Is 85

Ob.ervs ~ i i l 1. Ie~iren filetului este co nform STAS )5 08 -80.


2 . Dianetrul d 1 cor e epunde c u STAS 584-80.
157

-t -1-- k
N o t ~r e 8 g uur l 10r de centr ar p. f i -
le tate s e r a c e os t r. l (v.rl g.9.21).

vrAH <lSTAS8 198-78 A.~5/STAS 8 196 - 76


B.~ 5 /STA S 8 196 - 76
R. ~ 5/ST AS 6196 - 78 .
Fig . 9 .2 1.

9.2 .6 . Dl IolLKSIUNI LI Jil AR E NORUA LE

Sin t s tandord iza te pr i n STAS 75-60. St ondord ul c t abile~te Qirurile de


dl men61uni 11nl aTP norma l e de uz gene r a l in r.onetruc t la de r.a~i n l . Acest stan-
dard nu Be r e f eru I e dl mens l unl 11n lare det e r~~n a te pr in cale ul f unc tl e de sIte
dimens i un i Ad op ta te s ou 10 di men siuni l e de t ermina te de cond i~ ii t er~o l og ice .
Ut lli za reo di-
Ta belul 9 . 19 . Ta be1ul 9.20.
men s i unilor liniare
Ra5 Ra I D Ra20 Ra4 0 Sirul I Siru1 II normal e are os Beep
10 10 10 10 0,1 0,1 s ta bi l l rea uno r game
10 , 5 dimenslona l e ra t iona-
11 11 0,2 0,2
11,5 0, 3 l e. Va10 r i l e d i n s t an-
0,4 0,4 da rd Fe v cr sp l i c e
12 12 12
13 0,5 or i de cite ori e at e
14 14 po si bil ~ i ra ~ionu 1
15 0,6 0, 6
0, 6 di n punct de v e dere
16 16 16 16 t ehnl co - econom i c ~1
17 1, 0 1, 0
16 16 1,2 in Rpec ia l pentr u ets-
19 bi l ir ea d i ~ e n s i u n i 1 o r
1, 6 1,6
20 20 20 2 ,0 i mport a nte din pun c t
21 de vedere 8 1 i n t er-
22 22 2,5 2,5
s c h imb a b i Ii t a~ i i sau
24 3, 0
4,0 4,0 a 1 ra br ica~ie i de s e-
25 25 25 25 rie . Or d i n e a de pr e -
26 5, 0
26 28 f eri n ~ a a ~ i ruri 1 o r
30 6 ,0 6 ,0
de di meo eiuni I1niere
, 6,0
32 32 32 10 10 normale e ste Ra5.
34 Ra 10 , Ra20 ~i Ra40.
36 36 12
36 16 Pentru interva-
16
40 40 40 40 16 luI de di mensiunl
42
45 45 20 20 10 ••• 100 mm ~ i r ur il e
46 22 au valori le indi c at e
50 50 50 25 25 in t ab~ lu l 9.1 9.
53 Rac or darea tron-
56 56
60 s oanelor cilindr i ce
a l e unui arbore sau al t e r aze de r acordare ee
63 63 63 63
67 vo r a dopta din tabelul 9. 20. Ta belul este un
71 71 extras di n STAS 406-85, ce s e r pf erA Is raze
75 normale de r a c ord are i n c onatructla de ma~ln 1.
60 60 60 Se vcr ut ilize cu pr ec Adere valorlle ~1n e1ru1
65
9U 9U pr ef er en ~ia1 1.
95
i co 100 100 1CU
158

9. 2.7. SAl BE PFNTRU ASAIlBLARll:A CU SURUB A PIE SELOR


FE CA PETELE DE ARBoRE ClLlNDRlCE

Prin STAS 86 21- 84 ee stabil.ec dim en siunile principale ale 9albelor


pentru 8 curr.blarea pi eeelor pe c apetele de arbore c l l i ndr i c e , CBpete de ar bore
conform STAS 8724 / 2- 77 .
Ace ete ~ a l b e ee executa in douii t!purl conform fl gur1i 9.22 91 fi gur1i
9.23. Saibele tlp 1 (f 1g.9.22) ee utillzeazii pentru f l xur ea cu un 9urub a pleee-
lor pe cn pe te l e de orbor e c11jndr ice eu d Mai mi c EOU ega l eu 28 rom . Zaib ele tip

A-A

f s

A
A
Flg.9.22 . Flg.9 .23. s-

2 (fig.9.23) ee utillzeaza pentru flxarea cu doua 9uruburi a pleeelor pe capete-


Ie dE'! urbore cjlindrice eu d mal mare de 28 mm. Dimensiunl1e principale ale liIsi-
belor tlp 1 ~1 2 ~1 ale ~uruburilor de flxare eint indlcate in tabelul 9.21 (con-
form STAS 8621-84) .
Tabelul 9.21 .
-mm-
Surub
d o g b h filef tun- d e
> f Hasa Tipul
arbore max.
glme
max. kg/ 1000t«. g6~'!!-

Dest&16 IJtna La 20 18 1 5 '---_~9"'1"'0.., cu un


7 I--"- 3 r furub
pes te20 Dina la 28 36 1,5 8 191
peste28 ptna ta 35 45 3,5 10 8 42,0 cu dOUG
~~r-~r---~-1 ~~UfuN
peste35 pina Ia 40 50 6 86,1
118 10 9 cE- 4
peste40 ptnii Ia 45 55 6 ~ 100
peste'S pimi /0 50 60 6 15 117

~
pes/eSO pi'nQ 10 60 70 8 111
pt!ste60 pind fa 70 80 8 , 36 5 1'17
1111 30 14 c - -
peste70 pina la 80 90 10
~ 476

9.2.8. SAlEE DE SlGUR~ ;TA PENT!':U ASA1.:BLAREA


PlESE LOR FE CAFETE DE ARBoRE ClLlKtRlCE

Pentru evitnres autodesfacerii ~uruburilor de f1xare 8 ~aibelor pentru


aeamblarea p1eaelor pe capetele de arbore cl1lndrlce (STAS 8621-84; flg.9.22 91
9.2) intre aceste 9a1be ~1 capul ~urubulul Bau 9uruburl1or de f1xare se Introdu-
ce 0 9a1bii de B1guran~ A .
159

"ig. 9.25. , Fig . 9. 26.

Pentru c ap e t e de ar bor e eu di ametre d ~ 28 mm


Be u ti liz e a z a ~a ibe d e s igurant a e u un s ing ur a lezaj .
Ac e s t p ca i be de aigur an tA Be execu ta i n 4 ti puri
( c onform 3TAS 224 1/ 2- 80) ~i Ain t r eda t e i n f i g ura 9.24
(f orma A) , f i g ura 9 .25 (for ma B) , f i gura 9 . 26 (for ma C)
~ i fi gura 9. 27 (f orma D) .
a Dimen si unile ac eet or tipuri de ~ai b e sint indi-
cat e in t abe1u1 9.22.
Pentru c apet e de arbor e e ll di ametr p. d > 28 ~~ Be
vor uti1iza ~ a i b e de a ~am b1ar e t i p 2 (S TAS 8621- 84 ) pre-
Fi g . 9 .27. v a zu te eu 2 ~uru buri de f i xare. In ac e s t C8~ Qs i be l e de
oi gur an ~a vor avea forma indi cat a i n f i gur a 9. 28 ~i di -
mensi uni 1e conform tabe1u1ui 9.23.
Tabe 1ul 9.22 .
Forma
Dic.metnJ
~rub/JlI.i
d D D. D. b b. 9 9, I I, I, r r, A I 8 c I D
Has a ko/1000 buc
4 14 2,5 0,4 0,5 14 6,5 5,5 2,5 2,5 0,487 0.327 0,48 0.55
5 "
5,3 17
9
10
10
13
5
6 3,5 0.5 1 16 8 7 2.5 2.5 1.05 0550 084() 160
6 6,4 19 12, 5 11 7 3.5 0.5 1 18 9 1.5 4 4 1.21 0,800 0.985 1. 97
8 8,4 22 17 16 8 3,5 0.8 1,6 20 11 8,5 4 4 2,32 1,71 2 ,03 4.06
10 10,5 26 21 20 10 4,5 0.8 1,6 22 ,3 ,0 6 4 3,13 251 280 558
12 13 30 21 2. 12 45 1 1.6 28 15 12 10 6 6,00 4.41 5,27 7.21

Tabe1u1 9. 23.
Diometru l
su ru bulu i
d H B r e 9

>< 8 8.4 ~ 16 4 ~ 0.8


45 25
u; ~
>< 12 13 1-21- 22 10 ~ 1
uz, ~
72 45
e
H

Fig.9 .28 .
160

Tsbdu1 9. 24.
Copot d, arbor. 0 I Moso
STAS 8724i4- n vorionta
kg/l000 "" eoc
Dicmetrul
d b h 9 ~ orla nta
Filrt
nominel A B A B
d

11 MEl . ' 6,4 22 19 8,5 ;..J6 1,01


1--- - -- 1,8
12 10,0
M8.' 8,4 26 22 1,88 1,26
14 11,0
2,7 O,S
16 , 13,S
18 14,5 2,8 1,72
- - - - Mlo.1,25 11 32 26
19 15,0
3,5
20 16,5
22 M12.1,25 13 40 32 18,0 8,77 5,60
24 19,0
25 21,0
M16. 1,5 17 45 40 4,5 10,' 8,08
28 22,5
30 25,0 1,0
32 M20.1,5 21 SO 45 26,0
12,40 9,30
5,5
35 27,5
38 31,0
40 M24112 25 63 50 20,40 11,5
9,5 32,0
42
45
M30.2 32 7S 63 39.0 48,0 29,50
48 11.5
50 43,0
55 M36.3 38 88 75 83,0 40,50
13,5 46.0
56
1,6
60 51
63 M42.3 44 94 88 15,5 52 92,0 57,S

65 53

9.2 .9. SA1BF. l~ SIGURANTA PENTRU ASAMBLAREA CU PI ULITA


A PlESE LOR PE CAPETELE DE ARBORE CONICE

Prin STAS 9893-80 se stsbi1esc dimensiuni1e ~sibe1or pentru sssmb1sres


p1e s e lor pe capete de arbore coniee cu filet exterior eu coni c i t a t ea 1 :10 . con-
form STAS 8724/4-77 .
Saibele pentru ~samb larea ' p1e 8 e lor pe
capet e de arbore conice se execut a in dou a va-
r iante : -
- variants A: pentru asambl area eu p1u -
1it~ tip A forms I , conform STAS 860 8-78;
- var i an t s ,B I pentr u a s amblarea e u piu-
1it ~ ti p A forms 2, conf or m STAS 8608-78 .
Forma Boe s tor ~aibe eat e i ndi cat l in
fi gure 9 .29. isr dime nsiuni 1e in tsbe 1u1 9.24.

Pi g . 9 .2 9.
10
ROTI DINTATE

10.1. 1'0RME CONS';'RUCTIVE PENTRU ROTILE DINTATE


CILINDRICE, CONICE, MELCATE 51 MELCI

, Materialul de baza din care se executa ro~ile din~ate este o~elul. In ca-
zuri mai rare acestea pot fi executate 01 din fonta B8U materiale plastice. Ale-
gerea formei constructive a ro~ilor din~ate depinde de materialul din care sint
executate ~i de procedeul tehnologic de elaborare a semifabricatului.
Tabelul 10.1.
mt > 1• • •2 2 ••• 4 4 ••• 6 ! 6 . ... 8 8 .... 10

8 O • • • 4)m t (2.5 •• • 3)mt (2.2 • • • 2.5)m t I (2 • •• 2,2)mt (1 .8• • • 2)m t

b
~l = (l • • • l ,2)~ sau
_ .- - - - <-0 1

r:l
151 = (O,25 ••• 0.3)b ;

~ d c = 1.6 d I
1
e• (l,O • • • l,5)d;
0
-e -
1-
---11 01 ' dg = 0.5(d e + d ) .
c '
"
~~V
-U de - dc

d0 •
i
2,5. •. 3 .
/ ./0
-8
I
1
I
. __ ._
r
- 1~
Fi g .10.1.
P~r.tru u Qu r Bre n s l~ gerll unor t orme c onAtructlve ade evs t e, in c a zul ro t1-
lo r dint Bt@ cl 11ndri c e 01 co nlee , rot1lor melcate Ql a mel c110r fl i n t pr e z e nt st e
i n c ont i nuer e c i te v 8 rec o:r.tuldar1.
D1 ~ p n 8 i u nl 1 e c on s t r u c t i ve a l e r o t ilor d i n t at e e1lindri c e ( t i g. IO.I ) , e~e­
cut Bt e din o ~ e l , pe de te rmi na in fen et ie de modulul fr ont a l ro t dupa r e e o m Rn d ~rl le
din t nue lu l 10 . 1.
I n ca ~ u r i l e eind
. b 'r ro t i l e di nta te ci lindrice
Is - - -- 7"t 0,'50.
au dimenei un i marl (d > ,
'-0; '---L - ,I I , 500 ~~ ), avind in vede re
a
'. .. .- 11,, 1'
--8j" 7 '. ~: 1':'1 ~
e eo noml a de mat e ria l , se
r eeomandA e~e e utarea l or
~"
• 112
. 1 d in dou a bucati ( f i g .1D.2 qi
' '" 1 f / ' ~. 3 ). CoroAna exterioara Be
-7f- 'f! -e
exe cut a din o tel a l i a t de
Li- ; '- -8 r
1'i;;
imbun at iitire , iar butucul
.<:: ~:.:~~ T~!I L Be ex ecu t~ di n fo nt ! eau

J;l~
' L'-- "e '-
-,..<-
, .
_l IL ,LJL mai r ar d in ot e l.
Aceste "constructi l
trebui e e x~~ i n a t e e u a ten-
Fig.1O.2. tie, deosrec e conduc Is
econo mie de mat er ial , dar
b n e ceBita pr e l u crar i eupli-
0.56
mentare.
DimenBiunile con-
struct ive Be stabil esc pe
baza r ecomand arilor din
tabelullO.l ~i pe baza unor
relatii aproximativel
00 K ( 1 •• • 1 ,2 )0 1

aau
Fi g.1O. 3. d B • (O,3 ••• 0.4 ) ~ ;

n • 3 •.• 8 - numllrul ~uruburilor; lB· 2,5d B; 02· O,8~.

Pentru ratile dintate coniee dimenaiunile c on s t r uc t i ve indica te pe tigura


~.4 Be etabi l esc conform indica~iilor din t Rbelul ~ J . La ~inioanel e c on ic ~ (f i g.
1~5) tre buie s a fie B8t1Bfa~uta cond1tia c~m, in caz contrar pinionul Be e~ecuta
corp c c mun cu fU" bore :Le (fi g.lO.E).
Rot i l r me Jc a t e care au d iame t r ul mai mi c de 200 me se exe cu t ! i ntegra l
din IT.atE-r lBl ce ar:~ f r i c t i un e (fi g. le.7), t e r- c ele cu di ame t r ul r:i. f\1 mare de 200 mm ee
exe cuta in g en er a l din doua buca\i (fig. lCE; fig.lC.9 ~i fi g. JOJD ) . ccr-oene exe-
cutindu-se din bronz , 1ar corpul ro~1 i (butucul) din fontA ce n u ~ ie Fc 20 0 ,
Pc 250 ~i mai r ar din otel.
16 3

.1_

, /

~. - 0

F i g.10.5.

_ _ -,!"U
l

F l g.1O.4.

Flg.10.6. Fl g.10.7.

' 0,15 ';' 0,2


b

/ ,
//

Fl g.10.e.
1. Cou at r u c t t e pr-e z e n t e t a in f i gu r e 10.8 es t e si mpl e ~ 1 u~or de executat,
88Rmblarea coroane1 de bronz eu diB cul din f onta r e n1 1z1ndu-a e prin Rtringere
(eeraJ). Se ut illzeazA acesstA 801u ~le in cazul unor dlametre ma! mic l (dar mRl
c t~e de 200 mm) prec um Q1 Is ro~ile n e s o 1 1c it ate t ermlc. La t e mperaturl mari

Rjustajul sl Abe ote din CRuza coef ic ientu lui d e d ilatRre 6 b r o n z u l u 1 care este mat
mare de c i t 81 r on t e t , Se utillzeaza aj u Bta.j e pre sate u s cr- sau aju at aj e pr-e ae t e ,

- - -- - - - --
164

~:I:~
.tC: - - -H
e-
-1+--- - --f--t----"- t-t---1--- -j~--

l'ig. l 0 . 9.
_ _ IL

1'1g . lO.1O .
16 ~

Dp. p l R c nr e ~ c o ro Rn e l i n rn port c u diec ul,


i n t 1mpu l ru nc ~1 o n lr l 1 . Be poat~ p r e T@-
n1 i n t r o du c i nd p e ~u p r BrA~~ de e~pRra­
~ie f i le tnte.
~ t i f tur i

2 . In c ~ z u l un or d l ane t r e m~ l

Be f o Lc ee a t e co n s t r-u c t t e d i n flg u Tn 1U.'3


, in c ar e !l x are a c o r o ~~ e l de d isc nc
T o) re611 ze6z ~ pr i n Int~rmed l ul una r Qu r u -
f, bur ! prev a z ut e ell p i u li t e . P e n t ru ~ Be
e vi t B r otir ee r e l ~tlv~ a caronne! t a ~ !
de ~ lBc ~ 1 co mpr oml t are a nngren ar l 1
cor ec t e in t r e mel e ~ 1 r oate mel cata ee
ut ili ze nz a dou a ~tiftur i c on iee (1) BBU
cl1indrice car e ~a pr e ia mornente le de
r ~ st urn ar e care po t a par e.
J . I n prod u c ti a de eerie coroa-
r n a d i n bron z s e t oarn a in for ma in care
est e introd us di s cu l d i n fo n ta (fi g .
10. 10 ). Pen tru f i xar e a cor oane i din br on z
pe d i s cul d in fo n ta s e po t de eserneo es
utiliza ~ i so l u ~i ile i ndica t e in figur a
lO.ll , a, b, C.
Dimen s iuni l e con s t r u c t i v e ale
rot110r me lc a t~ s e pot sIege d up a urma-
Fi e . l O. ll . toarele r e co mand ar i :
d c - 1. 6d; • = 1. 2d ;
b s 0,75d a 1 p entru z l s 3;
b .:s 0 ,67d a 1 pentru zl :: 4 ;
D • d a 2 + 2mx pe ntr u zl :: 1;
D • d a 2 + 1,5m pentru z l C 2 • • • 3;
x
D 2 dn2 + mx pen t ru zl C 4;
(, 3 2"'x ; ,)1 a (1 • • • 1 , ' )5 ;

d s • mx + 2 a eu d s = (0. J • • • 0 . 4 )S :> Id 10;


f s a 2,5d s; n • J • •• 8 ( numarul de ~ u r u bur i ) .

Tlib elu l 10 .2 . I n cazu l fixarii c oroAnel cu a j u t or u l


Dl ds nr . :;:ur uburi unor euru burl cu p 1 u l i ~ a (fi g . 10.9) Be f o Io ee ec
datele d in t a belul llJ.2 .
< 100 M 5 6
1 05 • •• 1 50 II 6 6 M~ l c u l se e xe cu t a. e el mai f r e c ven t .
155 • •. 240 II 8 8 ~o n ob loc e u ar oore l e. La exeeutar ea epi r e l or ar-
245 • . • J80 Id 10 8
385 •. . 600 It 12 12 bor e lui melc a t tre buie s a Be a s i gure l oc pent ru
> 610 IL 16 16 ie ~ i r e n Bculei ( c urse l ibera e s e u l e1), f i gura

1C. 12. a ~ i b .
I n c e.zu I un or d L eme t r-e :nie i a l e .ae Lcu I u t , pentru i ef} i r e a acu Le f di n zona
uc t t va a s p I r-e Lo r-, Lu ng Lne a pe care e e e xe c uta ap i r e Le Be m ~ e :;l t e CUI
Ii • ( 2 • . • J)", x ( fi h. : c.12. e ) .
D1me n nlunl 1e c onAtruc-
f- L --- 1 tlve pen t ru l u n e l~ ~a p or~ lun l1
f il e t at e La Rrb o r l 1o r m elca~l
----- - -
- ( t ii: . 10. 12) ne pot s tabUi dup3

)~
rpcomor.d~i le d ate in tabelul
- -- -- - -- --- - - --- - -- (
l e.). Pe n t :cu va lo r l 1e lnt e r me -
- ---- - - - - d l nr e a le d ~planarl 1 apecl f l c c
OJ de pr of!l ~ lun Llmea p ~ rt l 1
fileta te L Re calculcRz1 p e n t r u
c ele do ua valori I1 ml t a in t re
c ar e ee l ncnd r e a z a x..
~ i Be i a
valoarea mRxima .
In cazu l melcilor
r e c t ifi ca ~l, dat orlt a det orm a-
rit po s i bi l e a partl 10 r active
81 ~ f la~curl1 o r spire l or me l c u -

l u i , Ie Int r ar e e ~ 1 i e~l r ea
d i eculu l de r e ct i fic at . l~ ~g i ­
Fig. 1O .1 2.
men parti! fi l et a t e ne m are~t e
CU : 25 mm, pentru mx< l O mm ; •
25 ••• 40 ~~, pentru ffi : 10 •• • 16 mm; 10.2. PI XA.!IEA ROTILOR
X
50 mm , pent ru m > 16 mm ,
x
DINTATE PE AR BORI
Tab elul 10.3.
Pentru t r un &~ i t e r e a
X. zl ~ 1 ~i 2 zl ~ 3 ~1 4 1:no men t e lo r de t o re iune ro ~ile

0 L:3 (1 1 + O, 0 6'z
2):n " L:3 (1 2 , 5 + O, 09 · z 2):n" I
i
d Ln t e t e se f i xe a za pe a r bo r i
p~in i n t erme di ul pen e lor para-
-0,5 L :3(8 + O,06 · z 2)m" L :3 {9,5 + 0 . 0 9 · z2 )m"
l e l e , pri n e an el uri, prl n pene
-1 L ~{lO ,5 + z1 ):n" 1.:3(10 ,5 + z2) m" in c l ar e , pr in ~ aibe elas t ice
+0.5 1.:3 (11 + O,1.z 1. :3(1 2,5 + O,1 · z ) :n" sa u prin aj u stej e cu s t ringe r e.
2)m" 2
+1 1.:3 ( 12 + 0 .loz2)m I. :3 ( 1) + O, 1 ' z 2) rn
In prod u c ~ t a d e unlcate
x x ~1 se r i e mi ca Be ut i 1 ize aza

8sa~bl are a cu pe n e paralele,

i Ar in cazul unei p ro d uc~ i l de se rie mRr e s au de mas a a 8 ambl ~ e a p ~i n cane lur i B8U
pe ne disc.
La a s ~ b la r ea pe ar bo re a une i r o ~ i d intate cilindrice e u d i nt ! drep ti,
unde in Rcopu l tra~ smiteri i mo ~ e n t u l u i dp tors i une se f o lose~te 0 pa~a paral el a,
He rec o ma~d a ale g ere a u nui a j u s taj cu 0 str ing e re mi c a , ~i a~ u me l H7 /m6 , H7/n6
B Ull H7/p6.
In a~g renajele c i l i n d r i c e ell d i n ~i i n cl i n e ~ l , c on lee ~i ~ el cate s par for-
; e axl a l e, ca re cr e e a z ~ moo e n t e . Din e c e Bst ! c Bu zl pe pup rRfa~ R d e contact di n tre
To e t a Vi a r bo r e RrAr ~f ortur i un it are c are s e s u p r R ~ u ~ pe s te ef o r t~ r l 1 e u nltar~
re~u lt ate i n urma ~ o n t~ r ii r o~il pe a: b o~e e u B tr i n ~ e r e . Pent Tu ee i n a s a~ b lar e
8 A nu aparA j o c ur i e s t e r. ~cp ~ ar e e ef o r t ul un l t~r r ez u l t ~~ t A3 n u aju ng ~ Ie va-
l o areA ~ er o pe cel e d ou ~ c ~pe t e ~l~ ~u t~e u l u i . Fe bgz a ce l or ar1 t a t e se r ee o~a~da
c e 16 r-o t t I.e c t Lf nd r-L c e c u c!. n ~ i 'i n c l t n e j L, e o ni e e ~j me Lc a t e , 8~ ee a l e A.g ,"i a juA-
taj~ eu Btr i n~ere ~ Hi ~ R re . · C ~ dp eX~:: ? :ll: H7/p6, H7 / r 6 Aau H7/s6.
I f, ?

Dn c i'S. r-o n t n d1n ·~n. t ?'i. e e d e pI e a e n z ti a x t a I pI'> e r bor e , a t u n c f fie V A. e Ieg e un


A.j lJ 'l tnj H 7/,.~ 6 1 t n r- dl'J.cn : r-o t e a t e pe n r-bo r-e aj u s t n j u I f nd i c a t e e t e H7/ f ?

I
-- ~+--­
,

/~
b)
F i g. lO.l).

Pc n t r u n ~Rmb l aT i l e p ~ i n cWlc luri eu prof it dre p t ung h i u lnr Be r ec oman d ~


ur-m ri t oe.r- e Le aj u s t aj c s
- a snmblar e mobi l a eu c en t rnr e pc d1a~(>tru l int er ior, H7/ g6;
aaam b i nre mobila eu centrare pc f l an c ur i , HIO/f9;
- Bsamb l nr e fix 3 e u cen t rare pc diarnetrul e x t e r i or , H7/n6.
Pen tru a samb lar l 1e prin caneluri eu profi l in e volvent a Be re ~ oman d a urm ~-
tOR r el e a ju Bt aje : •
- pentru Bsamb lare mobila eu centr a re pe flan cur1: eu joe H9/f 7; u l un e c a -
t or cu pr e c !z i e medie H9/h9; a1unec ato r pre ci s H7/h7;
- pe ntr u asam b l a re f ixB CU , centrar e pc d i ~~e t ru l exterior H7/n6;
- pe nt ru 8 sa~ blRre fi x3 Cll centrare pe flan c uri Hll/d9 .
I n scopu I unei H. Da'"!lblar l rna! u s o ar e fl rottl or d Ln t e te pe ar- b or t , ci n d ne
f o Io a e s t e u n aj ust 6 j c u a t r-Lng e r-e ~i p6J1a para1e1ii ( fig. JO.13. a ~i b ) . pe ar- bc r-e
BP ex e cut a 0 8uprBf a~a cilind rica de g hi dar e Cll t ~ l er an t e in c l a aa dll a e u Be
fe c e pan e mat lung s.
Une o rl, in locul Bo lll ~illor de ma i eus, t o t in sco pu l unei mon t h i rna!
u ~oere, Be e ~ e c u ta pe erhore 0 p or ~ iun e coni cA.
Pe ntru impiedi carea d e pl a earii axi a l e a ro ~il or dintate cili nd ri ce pe
arbor! fara umar, cind r a por tul dint r e l ung i me a butucului (g) ~1 d ia~etr u l a l e z a-
jului ro~ii ( d ) e at e .e/ d > 0, 8 , Be r-ec omnnd a ut ili za r e a so Iu t i I Icr- c on s tr uc t i v e
de r t xec-e pre ze ntate in fi gu rile 10. 14. 8 , b , c. d , e, t , g ~i h.
S olut iil ~ de f1 Asre sint ur mato are l e :
f or te de r r-e c er-e ( f l g. 10. l 4. s ) care Be naac in aj u et aj e Ie eu stringere
~la ot 1 c3 . Bo lut ie a?l i c a ta din c e i n ce mai mult Oi n ul ti~ u l ti mp;

- Qt ift ur i r t Le t e t e ( : , . 10.14 , b). De s ur-u be r-e a ~t 1f t u 1u 1 este im p1 0d ic atil


d e un in el execu ta t di n o~e l d e arc R~ezH t in cnna l u l Qur u bulul Qi 8 1 butucului
(fi g . 10.14. c l;
- p l lk u ~ e (fi p; . 1D.14, d) f n t r-od u s e f a r li j oe in c analul e xe cu t e t in P81l ~,
c ar e d e B B e ~ ene8 treb ul e sa f Ie aj u8tat f ar a Joe;
- 1 .. «Le e La e t f c e de f Lxnr- e ( f l g .1J.14. e ) ;
- --- - - - -- - --

'" ""-,"
-, -"--- -,
"
~ ,' -,
.

~.~
<,. :

~~
-, ,~«~ ~~"
-_ ._ -
,

0:
0)
a) b) d)

Fa

h)
A -A (farEi stTwuri)

Fi g . 1O.14.
- ~tlf turi c on lee ( f l g .1C :l~f);
- lne l in carp sint executat e eaneluri ( f i g. 10 . 14,h ) !}1 ee te i ntrodu s pe
nrbo rele c an e l nt , fllnd ap ol r ot l t cu 1/ 2 din pa sul ungh1u lar a l cane l ur 11 Q1
f i ~a t eu !}ur uburi de bu t uc u l r o~1 1. Fo r ~a a xi a l a Fa Be poate t r an&~ ite n~~ai i n
een au L Lnd ac e t ,
Pentru f i xares rnA. i mu l t or ro ~ i din~a. t e cili ndr 1ce i n reduct o ar e s au c ut1 1
de viteze. cind arborele SP exe cu t a f ara umar, Be ut ilize aza B olu~ i l 1 e din fi g ur e
10 . 15,6 e1 b.
16 9

:::::~
""'~~G,,",4!
,
",
'-,"', "
L

/
"
-,
, ,
'- - - - - - --' ..... _- - - - --' '.
-LL . _

oj

Fig.lO.15.
In Bcopul Beigur arl1 contactului i ntre pi e s e pe dir ec ~ie Bxi Rla tr eb uie
laoa t un joe "cit intre u:Il:iTul a r borelui l'Ji bu c ea de distan tar e ( f i g. l D. l S,a ).
Dac a fixer e a axlala a r o t i l or se f ace cu ~ tl f t f il e t at ~i i n el de . l g ur~~ta ( f i g .
l O .l~ b ) . ee pune un element co mpensator K in tre butucu l r otii Qi inel , c ar e a pai
Be Aj u a t e a z a , ..
Daea ar bore le are umar- , atune ! r oa t a pa a t e f1 exe cu t e t a eu C/d < 0 ,8 , iar
r t xnr e e axiaHi se f ace c a i n figure 10 .15. In c azu L cind rapor tul C / d~ 0 ,8 at un e !
tixarea pc arbore Be paat e face os in fi gura l O. 16, a, b , c, d , e, i r.r a gr upur1 1o ~
de ro ~l ea i n f i g ura l u. 17.a , b .
Proc e d e ele de fixare ara tate prez i nt a d e z av ~~ t aj ~l gen er a l c s sl abeec
e e ~ t 1 un e o. arborelui ~i in t rod u c c onc e nt r a t or i de tensiune .
110

0)
'- - -- -.-- --, ~~,:,z.
J_

~'F - - - - - - ...; ..... .-.l

b)

c)-- - -- ...L..1.. - - _ --Ll. _ ..illL ..iL..1.. L

d) -'--_ _.1..L __ _ -U.._ --.1L


Fig. 1O. 16 .

0)

b)
F1 g. 1O.1 7.
17 1

- _ . _ _ __ _ _
. . .

0) bJ
Fl g.1O. 18 .

~
, I cc co
Ii
, '
~
e-,
-s
e-,
,
I I :t: :t:
i
Ii
1. ... ~
i
I!
oj

,-------j/~ % ,:

F l g .10. 19. : co i2~~~~~~l


In u L t i mu l t i mp in eep s a fie " :! ~~
utilizat e din c e in ce rna! mu l t 8sambla- ~~
r i le care t r an smi t mi Qcarea aau sarc ina ..Q. - - -

de la un e l e men t la c e l a l a lt pr l n Inter- bJ
cediul f re c arii , ca de e xemplu asa~bla- F ig . l O. 20 .
r e a cu inel e t ronconice ( pe n e i n e lare)(fig .10 .1V,n , b ) s au ~ni b e e l a s t i c e (fi g .
lO .l ~. Aceatea pot fi executate din o ~eluri de arc.
Aj ustajele r e c oman dat e pe nt ru in elele t ronc on i c e slnt pre z e n t nt e in fl gu -
r a 10 .20 .
Dlmensi unile g e o~ e t ri c e a le inelelor tron c oni ce sint r edn l e i n t a belu l
10.4 dupa catalogul 5 80 81 fi r~el Rin gfeder G ~ H, l ar f orma a c estor ine le es te
r e ~ st~ in figurn 10. 2 1.
172

Ta be 1u l 10 . ~ .

d x D L 1
2
S F
0
F ~t F
.
mm rom mm mm dRli daN daN 'm daN
20 6, 3 ))3 1800 400
2~
x
,'r 25
26
28
61
5,3
5,3
)

6,3 5 ,3
366
400
1?O5
90 5 1980
2160
4
4, 8
5, 8
440
480
r
24 HJ5
25 x 30 613 5, 3 41 6 990 2250 6 ,2 500
28 x 32 6, 3 5 ,3 46 6 740 2 520 7, 8 560
30 x 35 6 1 } 5, 3 499 850 27 00 9 600 COl
)2 x 36 6 , 3 5 ,3 5)) 78 5 2880 10, 2 640
35 x 40 7 6 65 9 10 1C 3560 1 3, 8 790
36 x 42 7 6 678 1160 3660 14 ,7 82 0
38 x 44 7 6 716 1100 3870 16 , 3 860
40 x 45 8 6,6 8 29 1) 80 4500 19 , 9 99 5
42 x 48 8 6, 6 8 70 1560 4700 21 ,9 1040
45 x 52 10 8,6 I ?J ~ ?8 20 66 00 32,8 146 0
48 x 55 10 8,6 1296 2460 70 00 37, 3 156 0 f i g . 1O.2 }'
50 x 57 10 8 ,6 1)50 2350 7300 40 , 5 1620
55 x 62 10 8 ,6 148 5 21' :0 8000 49 und e : S =~ ·d · e (mm2 ) este su pra-
1780
56 x 64 12 10, 1 18 29 2 ,; , 0 9900 61,5 2200
60 x 68 12 10, 4 19 59 2740 10600 70 , 5 2350 fa~a por tan t l!. ;
63 x 71 12 10 , 4 205 7 26 30 111 00 78 2480 F o - f or ~a neeesarl!. ( a proxi-
65 x 73 12 10 , 4 2123 2540 11 500 83 2560
70 x 79 14 12 , 2 268 2 3100 14500 11 2 3200 mat i vll. ) pen t ru eli mi na-
71 x 80 14 12, 2 ? , .:0 3100 14 700 116 3260 r e a joeului i ni ~ia~ din
75 x 84 14 12 , 2 2873 3460 155 00 129 3440
80 X 91 17 15 3768 480 0 20 300 181 45 00 a s am b1are c ind aju s t a-
85 X Q6 17 15 4004 4560 21600 204 4800 j ul est e eel indieat in
90 X 101 17 15 4 23 9 4 340 22900 229 5100
t abe lu l 10 . 5 ;
Ta be l ul 10. 5. F - f or ~ a n e cesar ~ pentru a cree pe sup rafR~ a de
p a.na .18 p es te con t a c t 0 pre s i un e de c ont act p = 10 d eN/~~2 ;
d 18 mm 18 CUll
Fa a F + F - forta axia1a pre l ua t a de 0 pe re che
Aj ust a j o . 2
i n e l e-arbore E7/h6 E8/h8 de pen e l a 0 pr e si une p - 10 daN/mm ;
M - ffiomentul de t orsiune c are poa te i i transmis
t
Aj u s t aj H7/ f 7 H8/ e8 de 0 pe r e che de pene l a 0 presi un e
aleza j - i ne le
p _ 10 daN/ rom 2 •
Ta belul 10 .6 . A
d D Mt
~m mm "mm 1"1
deN· em dej·:
O, b5
ig ~4 0,9
33
51 16'j
17 37 0 ,9 59 115
18
20
22 42
37
J7
0,9
0,9
0 ,9
68
87
121
- )' ,

149
.. .
99
24 42 0 ,9 122 176
25 42 0 ,9 135 190
28 52 1,15 210 25 5
30 52 1,15 250 290
32 52 1,15 285 330
35 52 1,15 335 375
38 62 1,15 405 360
40 62 1,15 4 <; 5 40 0 Fi g .1O. 22.
42 62 1,15 ~ 10 445
45 62 1,15 600 520 Di me nsiun1 1e geom etri ce a l e Qai be l or
48 70 1,15 680 50 0
50 70 1 , 15 750 5~ O e lastice utlliza te in fi gura 10.19 sint r edate in
55 70 1,15 9 30 700 t a be1 u1 10.6. du pl!. eat a l ~ g ul f irmei Ri ng spann -
60 80 1,15 1120 680
65 90 1 ,15 1 310 670 RPG, iar fo r ma aoest or ~81be e s t e pr e zentat 3 in
70 90 1,15 1540 800 fi gura 10. 22 .
75 100 1,15 1760 780
80 100 1,15 2050 9 30
85 110 1 ,15 2300 900
90 110 1,15 106 0
100 120 1 1~ ;~~g 1190
.
17)

und e r d e a te dla~ctrul ar borelul ;


D - d i R ~ e t r u l aleznju:ul ;
- g r o Bim c a u n ~ i ~alb e elas tlce;
- mo~cnt ul de tO To j u n e maxi m t r an ~m l B de 0 Qa i b a ;
- f o r ~fl nx i n]a ne c e a ar X p e n t r u atrin g erea u n e i Qnlbe .
Tol er an ~ el e dla-
Tabelul 10 .7 .
met re lo r d Ql D,
Tol ernntn
p~ntru d ";'ame trul h9, hB , h7 , h6 , h5 , g6 , g5 , fB , f?, f6 pentr u erbore Qi al e -
d Z8j tAi n t d at e in t a -

To I e r-nn t n belul 10~. S u pr afe ~e ­


pe r:. t r u di nmetru l H9, HB, E7 , F8 , F7 , G7 Ie ar bor e l u i ~i e le -
D
zaju l u i Be p ~e l u = re8 ­
z a ell a emne l e de oa 11 -
~,
\vi11
tate a Gupr a f e t e i ...
if·
10.:. D "E~ E DE EXECUTIE PENTRU ROTI DI NTATE

CILINDRICE, CONI " 81 AN GRENAJ E ~lliLCAT E

Mod ul de i nd icare a elementelor dnnturii pe des ene le de execut ie ale ro -


~ il or dlnta te cilindrice eu profil in ev ol venta eu d a~tara exterioara ~ i i nter l -
our a, ale ro ~ilor di n~ at e conice cu din~ i dr ep~ i, in c lina~ i ~i cur bi ( f ormi nd
angrenaje conc urc nte ) Qi a le angren a je lor melcate cilindrie e ( me 1 ~ -roata mclcat a)
eu un ghiul intre a xe de 90 0 Qi e u gr o s i me a spirei melcu lui constanta , sln t regl e -
ment a te prin standarde .
Pe d e s en e l e d e e xec u~ i e s e ind ica elernente l e de ba z a necessre pen tru pr p. -
lucrare a ~ i eo ntrolul dan turli respec t i ve .
El emente le ~ 1 repreze n tar1 1e supl; men t are necesita t e d e f orma ~ 1 caracte -
ris t i c i l e specific e al e d~ tur i i Q1 utile pen t r u pre lucrarea ~ i c ontrolul a eest e -
1a s e vor prec iza de c dt .r-e pr-o I c c t an t ,
Cond itij l e g ene r a l e pr i vi nd intoemirea d esene l or d e execu~ie sint ce l e
stnbi l ite pri n STAS 685 7 / 1- 8 5 .
:.:odul de dnd i c ur-e a e lementelor dan t urii pe d e aene Le de e xe cu t f e ale ro -
tile r d Lnt e t e .;; i s e c t oar-e Lor- d t n t at e ci l i ndr i ce i n evo Lven t ii , av i nd d an t ur-lt exte -
r i Oa Ta ~8U i n te r io ar a , eu di n t i drept 1 , in eli nati : , "~ in V e st e r e dst i n f i g ur a
10.2) ~ i ta be lul 10.8 (c onfo rm STAS 501) /1 - B2 ) .
In d icares e l c~ cntele r dsnturii pe des en ele de ~xe cu t ie a l e ro \ 1 10r d in~a­
te c onice cu d i n t! drept ! , inelinnt i sau cu rb i se va fac e e a i n f ieure 10 . 24 ~i
t abelul 10.9 (c o nf o r~ STAS 501)/) -R 2) .
In r Lgur-a 10..25 !;I i t a be l u 1 10.10 sint indi cat e e Lemen t e Le dunt.ur-f I p en t r-u
u e ae ne Le de e xe cu t i e e Le n.e l c dLor- ei lind ri c i , i ar in fi gure 10.26 e L t ab elu llO .ll
elcffi entele d n~ t urii pe ntru r ot i le .rnelcat e cilindrice (co nform STAS 50 1 3/4 -82) .
Ta be l e le ~ en ~ion A t e mqi s u s 8e a ~ p. a z a , de pr eferin ~ a , i n col~ ul din
drea ptB F.US a l d e s cn u l ui .
S~ o b ner-vfi eli in t a be Le Le 11..- .8 ••• ]0.11 npar- ei n c i r u br i c i li ber-e , Aceste

rubr ici sin t ne ce ~ere pe n t ru in ,"c rie r e a i ndi c i l or de pr ec i z ie i m porta~~ i pe nt r u


cal itatea Rngre ~ a ju lui r e~?e ct i v .
P ~ r.tru al e ~ e r e u incicil o r de ?r cc i z i e ~ e vor c on su l ts ur~ nto~re le s :a~j erde :

e ) An/:ren nj e c i ,.. f nd r Lc e . 'I'o Ler-nn t e : S'I'.:, S 6 273- 8 1 ;


b ) Ar. g :' !n n j e c on i c e ~ i h i po i de , ':'ol er a.", ·,e: STAS 646 0 - 81;
c ) Ang r e ne j e ~ f? ~ - u t e c I lir. d-:-: ; (' . ':' o l e r n !: ~ p : STAS 64El - 81.
1'14

Tab.lul 1O. B. -

r?r::']~J - Mndu tu\

Modulu l normal
'"
mn
Mod'Jlul fronta l m,
Numaru l c e d ," ~; z
Profi fu( de r~fer i~u -
r I
Ungh iul de i ncli nore de div l zcr e

Se nsul inc tinGrij donturii


f3
-

~-~J
Coenc e ntut oeptoso-n de protit x
Coefic ien tol nor mol ot depto scrii de
profit Xn
Coe f1cie nt ul fronta l ol deptosont de
p rofi l x,

lZL~AJ--l~
l un gimea peste N din!i/numarut N
de din1i W./N
Coar da constanta normala/ino I1i~
mea \0 courdc ccnst cntc nor mu(o scnlh"n
00 Baza de csez cre
0) Lungimea peste r ole,ldiametrul roei M. /d.
Lungi meo pes te blte/ dicrre t r u bilei M. /do
Lurgimea intre. ro l e!dinmetrul role; Mo ld,
Lungi mea intrn bile/ dia met rul biei Meld..
Dtome trut de di vucre d

Trecotc de precizie ~i jocul -


OistanJa intTe a xe a
UnghlU( dlntre ax e r
Reate Numa ru l de dinti , z
conjugata

20
Numa rul de senulJi -

1
[!] Bozo d. ~ezare 20 30
bl 115

rlg .l0.2J.
175

Ta b.lullO.9 .

Modulu l m
Mo du{ul normal m.
Modu lul front a l m,
Modul ul normal median m_
Numciru l de d ln ~ i

Profitul de re fe rinta -
Unghiu(
median
de Inctm cee de di"i zore
~ .
of
Sensei 'inc l lncrii ooot ur u -
Coeficientul ra diale
deplasarii
de nrofil . tonge ntia le
"
'\
Cceh:lentul
~_diot e
,..
frm fot a t ' ,t
I~P~~~ro
r fit i tangent iote
ecorse de divizore/ inaltimeo 10
Vii.
coorda d~ divizcre
Goordo de divi z c re narmata/
incittimea 10 coo-eo de diviz c - Vh,..
re narma ta
Dicrnet rut de dvt zo re d
Unghiut cO l'lJ lui de ovteoee ,r
Lunqirnen gen eratoa ~ j de djvizare R

[BJ Bozo d. o~zare


Ucghiul
U"9 hiul
Treopt o
conutut de picio r
plc tc rot u l dintel ui

de p-ecizie Si j ocut
"-
Q,

Unghiul dintre axe r


Flg .1O. 24. Roat a r-lJmorul de dint j

co"jugalQ NumaN t ceserctut -
20

Ii •
E

20 30
11 5
176

Tab. l u l 10 .10 .

Modulul o..: ,al In,


--
~~_l normal m..
t.jJrnOrut d. d l n t1 Z

T'pOl melC\Jtui -
Met.cut de refer int6 -
Un:;hiul de por1:o a ehre de J1:'feflnto 1'.
Sef'6ut Inclinatii dan turij -
Coorda norma la de re fe r i n ~ a/irO t ~
~~~_ coc-oa normalC de .tefl' rtntO
".fi",
Dicrnet ru t de referin!6 do
Coeficien tul oorre trct q
c f'os ul etee r P, -
Treopto c1~ precizi e ~i jocut -
Distont a lntre axe in an grenoj a
(fJ Bozo ce csezo re
RCXJto ~ rr<i ", 1 de d inti ·z
conJLgJto Num6rul desen u tu t -
F 11': . 10.25 .
20

E
E
e-,

20 :J)

115

Ta b elul 10.11.
I I A
Modul frontal m.
Numar ..... de dinti z
Metcul generat or -
Se n su l i netind rii don tu r ii -
c ce uc tent u t d e pia sar i.ide protil x

o ;ometrul d e di vi z ere d
Tr ea pta d e pre ci2 ie ~ i j o c ut -
Distanto lotre a xe rn ongreroj Q

Melcu( Numarl1 de din!, ,


c onjuga l Numarul desenulu i -
20

I A
20 30
115
l!J Bozo de cseeore
,
177

10 .4 . CALCULUL GEOME TR I C AL UNUI ANGRENAJ PAR ALEL CILINLRIC


c.

h l ThHI 0R CU llA NTURA INCLI NAT A, IN I>VOLYeNTA

Pen tru de term lnnr~a complet A a g e om@. t r j e l un ui an grenaj c il ind rl c , er t~ ­


rior, ou axe para lele, ou di nti incllnatl, in evolventA eete n eceS8rA r e e pec ta-
rea rp comn nd Kr11 or din urmat onrE'le st an da r d e :

STAS 821-8 2 Angrennje ci li ndrice in evolvent~ de uz gener~l . Pro! 11ul d e r efe-


rint li.
STAS 8 22-8 2 Ane r enaj e . Gama modul l 1or.
STAS 91 5/1-81 Angren nje. Si mbol uri l e e l emen te l or geometriee ~i cinemati ce .
STAS 91 5/ 2-81 An gr en aj e . No~i un 1 gene ra le d e geome t ri e Q1 ci nema t i c a.
STAS 91513 -81 Angrenn je ci l i n d r ice. Geome t r 1e ~1 c i nemat ic ~. Te rmin olog l e .
STAS 6273-81 Angr en Rj e ci l i n dr ic e . Toleran ~ e .
STAS 1219 2-84 Angrenoje. Al e g ere p. t r eptelor d e preci zie ~i a rugozitiitji i dantur:U.
STAS 122 2 ) - 84 A n g r~n a j e
paralele c i lindr i ce e xt er i oar e c u danturi l n c l l n a t e , i n
evolventa . Ca l c ul u l geome tric ~i cinematic.
STAS 12 268-84 Ane r ena j e ci lind rice cu dnn t ura in evolven ta. Calcu l u l de rezia-
t entli.

Daca 8ngr ~n Bjul face par te di ntr-un r educt or de turB ~ ie de uz genera l


este, in plua, n e c e s ara r e s pect a r eB r e comand arilo r din etandardele:
STAS 6012-82 Re duc t oare de u z g ener a l. Rap oarte de transmit ere .
STAS 60 55 -82 Redu ctoare de turatie. Di stant a di ntre a xe .
STAS 6849-77 Re du ctoare de t uratie c i l i ndrice F;1 conice -cilinrl ri c e de uz g ene-
ral . Cond it ii t ehnice g enera Ie d.. calitate.
In continu ar e s e va c onsid er s c a zu l angrenaj elor c il i ndric p fo l o s i t e I n
reductoarele de turat ie de uz gen eral I e care, de r e gul ~ t se u t il1zeez~ un pro -
t i l d.. referinta STA S 82 1-82, far a flancsr .. B S U bombere a danturii .

10 . 4.1. DATE I~I TIALE

Date le ini~iale necesare c e l c u l u l ui geometr ic sint c e l e c on t lnute in


tabelul 1 din STAS 12223-04 .

10.4.1. 1 . Dat e initial e privind d ..t i nirea geometrica


e danturilcr a ngr ena1 ul ul

1. Numarul de dint i. - la pi nion zl· 27,


- la r oat a z2. 169.
I n cazu l reductoarelor de uz general rapoartele de transmitere trebuie
sa aiba va loril e no mina Le recomandat e in STAS 60 12-82 cu abater ile limi t a A i
de 18 aceate va l ori date in acela ~i standard . I n cazul considerat :

z2
Zl - iSTA~ 169
"27 - 6),
" 100 • 6, ) x 100 • -0 ,647% > Ai STAS • !J'.
I STAS
17 8

2. Modulul norm Al ( STAS 0 22-82). mn• 3 Mm.


3. Ungl1Iul d. incUn!U". d. d1vI.are. ~. 20 0 •
4 . Ungl.lul de pres iuns de re f . rl n ~ ll nor mal (STAS 82 1-8 2 ). a • 20 0 •
5 . Coeflcl entul normal 81 oapului ds rsfsrln~ll (STAS 821-82)n . h*an • 1, 0.
In CR Ztll red uct onrelor de uz gene r a l c o etl cl en t ul norma l a 1 plcloru l ul
*
de reterlnt4 h rn • * • 1, 0.
han
6. Coef l ol entul normal al Joculul d. re ferin~ll III ollpul dIn t.lui (STAS
821-82), c: • 0, 25.
7. Coeflcientul normal al in al~imii flan cBte a cBpului d int.lui h arn * • O.
8. Coefl c i en tul nor mBl Bl Bdincimii de fl ancare B capului d int elui
* • 0.
(STAS 82 1-82 ) . ~nPn
9. Di8tan~8 intre axe (pentru r eductoare de uz general conform STAS
6055-82), Bw • 315 rom.
10. L ll ~i meB dan t uri i . - IB pi ni on. b l • 66 rom,
- IB r OBtll. b 2 • 60 rom .
Se recomnndll, b l • b 2 + (0 ,5 • • • 2,0) IDn'

10 .4 , 1.2. DBte i nitiB le priv i nd de f inireB cond itiilor de


precizle ale dimeneiunilor de maeurar e a l e din tl10r

Pentru Bl egereB treptei de precizie B nngr enBJului c on f orm STAS 12192-84


.ete necesara ounoa~terea vitezel periferlce a rat tlor dintate. Presupunem tura-

~ia pin i onului,


n l • 1500 rot/min.

Viteza per itericl pe cer c uril e de ros togol ire va fi,

1l' . dwl·n l
v · 60.000 [m/a],
unde

v
• ~'860786'1500.
6 .000 .6 ,816 ~s •

Conform tabelului 1 din STAS 12192-84 se va alege treapta de precizie 8


dIn STAS 6273-81 .
Pentru alegerea tipului aJustaJului este necesarll determinarea limitelor
intr. care sll fie ouprl ns Jocul normal dintre flancurile dintilor angrenaJului
conf or m anexei A dIn STAS 12192-84. Cu notatiile din acest s tandard vor fac. s.
in contlnuare c a l c ul e l e.
Jocul normal minim necesar dintre flnncuri, functi. de regimul t ermi c al
angr.naJului, din conditia compensllrii dilatllrii inegale dintr. carcasl Oi angre-
naj. 8ste I

I n neo d • 2000'a,,(<%1 ' ~tl - <%2' ~t2)sin~

..... 315 mm ,
179

~ • 1.2. 10-5 (o K)-l pentru o~ . l ,

ot
2 · 1,0.10- 5 ( oK)- l pentru t ontl cenu"le,
0 oK,
~tl • 40 K, ~t2 • 20

etn • 20°,

I n n e e d • 60 , ) ~ m .
Jocu l normal mi nim neceaar dl n t r e f lanc url f unc t ie de v 1teza per i teri ol
s li t e r

I n nee v • (10 • • • ) 0) m" • 2'l'm" • 20') • 60 ~m .

Jo cul normal minim nec esBr este

I n min> I n nee· I n nee d + I n nee v • 120.) ~m .


Din STAS 627)-81, tabelul I), se va alege tipu1 aJustaJ ului C. pentru
care I n min • 1)0 ~ m.
Precizia angrenaJului va fi 8-C STAS 627 )-81 pentru care abaterea limiti
a d1stan~ei dintre axe din STAS 627) -81 , tabelul I), este fa • !60 ~m •
• :!:O.,060 mm.

10.4.2. CALCULUL ELEMENTELOR GEOMETRI CE DE BAZA FRIVIND


ANGRENAREA ( IN CAZUL DISTANTEI AXIALE IMPUSE )

1. Distan~a intre axe de r e ferin ~a

mn(zl+ z2') ~( 27+1 6) 6 . )12,868


a· 2 COB 20 . cos 2 mm.

2 . Unghiul de pr e s i un e de refer in ~a fro n t al ,

tg~] - Bratg ~ g 200 0] - 21 ,1728 ) 2 0


• ara tg ~ [.--s r os 20

). Unghiu1 de pr esiune fr on tal pe ci1indrii de rostogo1ire.

ottw • arcco s (: cos at ) . arcoos()13i~68 co s 21,1728)2),


w
0
ott• • 22,152))6 ;

4. Invo luta unghiu l ui ott '

inv~ • 0 ,01779).

5. Involuta unghi ului ottw'

inv~w • tg~. - ott• • tg 22 . 152 ))6 - ~' ~2iA62 ) )6 ,


inv~tw • 0 ,020491 .
180

6. Co~r lc lentul norma l a1 deplft~Rrllor de protil in8w~8te

~
n.
. (0,0204 91 - 0,0177 93)

X
n8
. 0 , 726 .

7. Cop. ft cl e n tu l f r o ntol e 1 de pls s Krllor de prof il tnsUffiat e,

~t = x n a ' C08 r~ = 0 ,726 'c0 8 20 ° . 0 , 68 2 .


a

8. UnKhi u l de in c lin ore pe c llindru l de b n z ~,

~ b • arC B i n ( B i n ~ oB ~n ) • arc Bi n ( Bi n 20 COB 20 ) ,


, ...;
~ b • 18 , 747 23 7° .
9. Num~ r u l de dinti a l ro t 1 i echi v a len t e,
L a pi n io n :

z
zn l ' ~ -. • 32, 04 3 ;
COB j3 b C O S~ COB 20°

I e r ost a:

Z2 169
2 • 2
COB {3b cos~ e oa 18 , 74 72 37 cos

10 . Numar ul mediu de dinti ai aner en ajului e chival en t

11. Coe f i c i en tul nor mal a1 d e pi Bsar i i de prof i l

l mpnr t i r e a d eplaBa ri l or d e pr of i l pe eele doua r oti dint ate a e v a face


conform STAS 12268-84 , fi eur a 8 . 1. a .
- la pin i on : ~nl • 0,44 ;
- l a roata: '~n 2 ' ~na - xn l • 0,726 - 0,44 • 0,286.

12. Co e fi e i en t ul fr ont al a l d eplasarilor de profi l


- la pinion : Xu • x n l e oa13 . 0,44 e o a 20° • 0 ,4131
- la roat a:

10.4.3 . CALCULUL E LE ~~NTELO R GEOMETRICE


GENERALE ALE ROTILOR ANGRENAJULUI

1 . Modulul frontal

3 • 3,193 _.
COB 20°

2 . Dl a~etrul de di v l z are ,
- al pi n i on u l ui :

27'3 .86,198 mml


coe 20 0

j
18 1

- a l rnU,

16 9o ' 7~ • 5 ) 9 ,5 38
co 1Ml . '
0
J. R~po rtu l d e t rnnamlt e r e

169
21 • 6 , 259 .

4. Dl amp.tr ul d e r-o a t cgo Lt r e ,


- 6 1 pl n 10n ulu i l

• 2 27+169
')15 ' 21
• 86,786 mm,

- a 1 rot11.

mm.

5 . Coe fic ien t u l normal d e modi fic are 8 d L s t en t e t 'intr e axe

6 . Co e!icien tu l n orma l d e mi c eo r are a joc ului d e r e f er int~ 18 oap

~ Yn • Xna - Yn • 0 ,726 - 0,711 c 0,015,

7. Di am et r ul de picior ,
- al pi n ionul ui:

d
n • [ c:;~ - 2 ( hf n + C
n - Xn l )] 'mn • [ co;7 20 - 2(1,0 + 0 , 25 - 0 ,4 4 )]- ) ,

d
f l • 81,))8 mmJ
- al ro';11 :

8. In~l';imea de referin';~ a dintelui,


.. + hrn
h • (han * + ..
cn)'~ • (1,0 + 1,0 + 0,25)') • 6.75 Mm.

9. Innltimea dintelui acurtat ,


hoc' h - ~Yn '~ • 6,75 - 0,015') • 6.705 Mm .

10. Di ametrul de cap do referin';!,


- a1 pinionului .
I -
dill • [c:;p + 2(h"" • [ COl!
27
20 + 2(1,0 + 0 .44>]'),

d a 1 • 94,838 mml
1.'12
-_..- --- ---- _._._ - -

d
(\ 2
-
r
L
-
con
"2
0. +
r'

1 1. JJ1Jr nptr ul de cap acu rt n t ,

- Al p i n i on lll u 1 J

- u1 ro~ i t :

De o n r-e c e 'i.n s c e o e C H,Z Y =:; 0, 015 H rB 0 vn Loe r e r-o Iu t t v m.l c ii , n u fie j u at Lr t cf


n
acu r tur-e e cu pu Iu I d l n t e Luf , d ec ar-e ce n.oo t r t car-ee ,j o Gu] u i Ln c a pu l d t n t c Iu I est; f.'
de nu mn L yn ·m n ::: 0 ,0 4 5 rnm ,

10. 4 . 4 . CA 1 C 1Jj~U L E.Lt~~11 ~ :~ '£.hL (}H GB(;:/..E' i'iHC E


PRI VIN D AL'r t; J\~J PE Crr E AI.J.<; j)AN'rUH Jl

1. Ung h.i u L d e i.n c L t n nr- e (1 1 o a n cu r tt lJe ' ..; i l i n dT"t. J dl,~ c np ..

18 pinion :

- 1a r-o at a r

t gr1',] ~ arc t g [ 54
5 3')7,, ?254
38 t g 2(']
-' d

2 . Il n g.hf u L d e pr-e s t un e f' r-orrt eL I n c apu L d i n t eLu L,

_. I n p i n i on :

2 7 ' 3 COB 21 , 1728 32]


ar CCOR [ 94 ,838 COB 20 .J'

- 18 roata:

z - m ' COBClt] 16 9 ' 3' 00 B 21, 1728 )2]


at a2 ' areeoe [ ~ a2~0 8P • arCCOB [ 54'1 , ~ 54. 008 20 '
C
et t a 2 • 23 ,169 •

3. D1eme t r u 1 de baz~

- a 1 pi nionulu i :
m .:z;
d 3- '27
b 1 .. CO'n "B"f1 COBat .
COB 20°
COB 21,1728 32 a 80,380 mID I

- 01 r o~ l1 ,

~'z2
db2 • C'OBf COOl1 t · - 3' 16 9 0 co o 21,172832 • 50 3 , 117 mm ,
COB 20
; , ~ ., ) , ; lbud~ n pr-o f f Lu I u L fr ll'lt".L 1.0. c upu L dan c e L ua ,

~" ro! ,I 01' I

;, ~ ('i! iC,,!!I" Q l ln:r:e,

" .

rr:-> "" 3 "1,Gl l mm ,

5 , O.l0 mm;

t.1
cn.:' )

ci C0 8
2
20 + 0 ,286 si n 2 - 20 ) -3 ,

Jt,7 1J mm.

'l , Rnz n de cur-bur-a fl pr ofilului f ron t a l 'in punctele c ar e d efine e c


G'JI-');1 c on ,.nntX f: ront o. la •

~. 18 pin i o n :

() .,
t t al .

()
ltnJ. "" 18 ,091 mm j

- IH r OAt a:
coar:\
~) .
n

? t a2 - ~ ~. 8 1 1 mm_
184

8. P8 8ul de bB Z ~ n ormal,

1t ron c 08at cos • 'll'3 OOB 21, 1128 32 OOti 18 , 1412 31 •


Pbn - CO D co. 20
8 ,856 mm,

10.4.5. VEH I PI CAREA UNOR PARAUETRI CALITATIVI Al ANGRENAJULOI

10.4.5.1. Ver1f1 0ar ea ascut 1r 11 d1n t 110r

1 . Inv01utaunghiu1u1 ~t a

- 18 pinion t

'l!. 32 0 54
1nv~a1 • tg~ a1 - ~ta1 • t g 32 , 0 54 - 186 • 0,0661331

- 1s roat §. ,

• 94 , 838(~"-+--"''''''''---
-
2'0, 44 tg 20
27 + 0,011193 - O,06 61 33)cos 21 , 824,

BanI· 1 ,858 mml

- 1a roat li,

B •
an 2

'1r+ 2 ' 0, 286 tg 20


• 541,254(2 169 + 0,0111 93 - O,023585)cos 20 ,263 ,

Ban 2 • 2,431 mm.

S8 recomand~ ca,

~
8
80 1 ( 2 ) O,25mn • 0,25'3 • 0 ,15 mm pentru dantur1 imbun a t atite , Bau

~ 'O,4~
8
80 1( 2 ) .0,4 '3. 1,2 mm pentru danturi cementate sau dUrificate su-
perficial.
In 8xa~plul calculat Be veri!1cl Bceste condit1!.

10.4 ,5.2. Ver1f1carea conditiei de "viter" a subtAi"rii dint110r


1& prelucrare (cu cutit pieetene lIau trezA mele)

Coef10ientu1 normal min1m de dep1asere s prof11u1ui Is limits subtAierii.


- Is pinion . 2
• z ls1n at • 1 21 sin 2 21~112832
J[nminl • han - 2 COs P - 2 COli 0 •
Inm1n1 • -0,814 .
18 5

- 1a roo.t ~;

2
• 1 _ 169 01n 2 1~ 1728 )2
. 2 ooe 0 •
xnm1 n2 • -1 0 , 7)1.

Condltl . de evl tare a oubtalerl l dl n tl10r I. prelucrare e ot e i ndepl 1nl t l pentru


nmbele rot! ,

xn l • 0,44 ~ xnmlnl • - 0 ,874,

Xn 2 • 0 ,2 86 ~ "nnun2 • -10 ,7 31.

10 .4 .5. 3. Ver1f1careB c onditiel de evit are u int erfprentei


dlntl10r ratl1 0r in angrenare

Raza de curbura 8 profilului frontal ' pe flaneul de plc 10 r in punctul li-


mitl de inc eput a1 profilelor evolventioe,
- 1a plnlon .

1,0-0 44 3
• 0,5 ' 86 , 198 ' al n 21,172832 - oin 21,t72832 '

reI· 10 , 915 rom ;

- Ie roetl .
*
h ' -x
an n2
sin~ mn C

l ,O-Ot286 3
• O" 5 539 , 538 ' a1n 21 ,17
2832 - oin 21 , 72832 '
rf 2 • 91 ,505 rom.

Condltle de evltere e aubtalerll dlntllor in angrenare ea t e indepl1n1 til


I ,
pentru ambele roti, I .. .
10,915 mm~ ptl ~ 11,120 mm ,

91,505 rom ~ ?f2 • 93,611 rom .

10.4 .S.4. Verlflcarea joculul Ie cepu1 dlntl10r

Pentru pinion :
01 . . . - O,S(d f 2+da1) • 31S - 0 .5(533 ,754+94,838),

01 • 0,704 • 0 ,235'3 • 0 ;235'mn ;

- pentru rostA:
c 2 . .. - O,5(d r l+da 2) • 315 - 0,5(81 ,338+547.254) ,

02 • 0.704 • ,0,235') • O,23S'~'


186

10.4 . 6. CALCULUL GIlALULUI 1Jt; ACUPI;RIIlE

1. Gradu l de e c o p er- Lr-e fr o ntal

547 ,2542-50 J 11172 - 2 'J15 'oin 22 , 152JJ6


21)( · ) .coo 21 , 1 (2832 '
I da cll. P> 0
£ex· 1 , 598 > Eoc min
• { I , 2 dacll. ~ • 0
2. Gredu l de o c o p er 1r~ axial ,

E~ .~
·mn .
60 .i n 20 •
'!t .) 2 ,177 ,

und e b • mf n { b 1 ' b 2} • min { 66; 60} • 60 .

J. Gradul de uc cp er lre to ta l.
f: ' £(l. ~ E:~ • 1 ,598 ~ 2 ,177 = J ,775.
T
10 .4 .7. CALCULUL Dl MENSI UNILOR Dt MASURARt ALt DANTURl LOR

Pen t r u r a t i l e d in ~a t e c illndri c e, ~xter i o o re , in e v o lv e n t ~ ee determinA ,


de r eguill. , cs di men eiune de maeur ere l ungimes ( co t s) nor msla pe ete dinti.
Cslcu l e l e ee efectuesza conf orm STAS 1222J-84, t s belul J .

10. 4 . 7 . 1 . Ca l cu l u l l unei mii (co t e i ) normsle pe et e dinti

1. Ung hiul d e preeiune fr ont al pe c i l 1ndr u l de di a me tru d+2 x n mn •

- 18 pf nf on r

~
l C O e~ ] er cco o[27 coo 21 , 1728J2]
ar ccos Z +2x - 21+2. 0,413 '
1 tl

- la roat ~ :

Z2 CO O~ ]
- a rcc o e z +2x [
• arccos [
2
169 coo 21 ' 1728 J2]
t2
169+2-0 , 269 t .

<X t W • 21 ,6J7J91.
N2
2. Numnr ul teoret ic de din ti pentru mao ur ares lungimii peote din ti ,
- Is pinion:
t g lft 'hl 11
( 211 - in"lXt) -
cae rb
27 (tg 25 ,2 0 168 J 2· O, 44 · t g 20 _ 0 ,017793),
- 11co0 21 8,747 2J7 - 27
Ni . 4 , 256 ;
1'17

- I .. r on t i\1

X'2 ..
Zz
11

• ~ et g 21 ,6) 7)9 1 2 '0 ,206' \ & 20 _ 0 ,01 719 ) ,


·rr c 0 92 18, 147 2)7 - 169
Ni . ?2,774 .

J. Numilr u l r e a l de djn t i pe u t t -u ma SUrarf: 8 l un p,i mJ.l pe e t e d int i .


- 18 pf n L on I

- 18 roat a:

N • INTEGlili(N ' + 0,5 ) • I IiTf;GER ( 22, 774 + 0 ,5 ),


2 Z

li
2 • 23.
4. Lung i me a norm31a pe ~ t e N din t! ,
- la pf n Lon e
Wn4 • ['11:(N 1-o, 5) + 2x n 1 t glXn + z1 1nvl'Zt]mn c 09<t" •

• [~( 4-u , 5) + 2 · O, 44 · t g 20 + 27 'O ,01779)]' 3' C09 20,


Wn 4 • 3) ,25 5 mm ,
- la r oat l1 :
Wn 23 • [~(N 2-0 ,5) + 2 ~2 tg<t,, ' + z2 1 nvot] ' ~ ' c o s~n •

• [~ ( 2 3-0 , 5) + 2· O, 286·tg 20 + 16 9 , 0 , 0 1779 3] ' 3 COB 20 ,


wn 2 ) • 208 ,)3 ) mm.

5. 1 ung1mea trontal11 pe sts Ii din ~i ,

- la pi n10n :

lI'o Nl
. ~ • cos 3)lA,?
2Si 72 )7 • 35, 118 mm l

- 18 roat Aa

6. RRza de c ur bur! 8 pr ofl1 elor f ront ale antiomol oage i n punctele 81me-
tr1ce a l. lung1m1 1 pest e d1n ~1,
- I e pi n i on l
rwt 1 • O, 5"t4 • 0 ,5' 35 , 118 . 17 , 55 9 Mm,
- 16 ro at .1 1

r W' 2 • O,5Wt 23 • 0.5' 220, 005 • 110 ,00 3 Mm .


l RB

7 . Ver l f l c ar e a i ncRdrurl 1 punct ~lo r de cont8 ~ t a l e lung lm l 1 W pe f l An-


tN
cur l Ie ev o l v ~ n t l c e a l e dnn t url 1 ,

- 16 pi nio n r

?rl • 11 , 120 rom < pwtl • 17, 559 rom < ral • 25.166 ~~ ;

- I s TOR ta:

Pf 2 • 93 , 611 mm < ?wt2 • 110, 00 3 rom < r a 2 • 107,657 mm.

Se oboervn ca 18 r Qat a a u Be veri t lca l u dr ea pta co ndl t l a incadrarl1


punc t plo r d e con to c t . I n 8 ce8 st a sl t ualj le 18 r o a t a s e VB determine c o t a pe st e
22 de din~i .
~ n 22 - Wn 2 3 - Pbn - 208 ,333 - 8.856 • 199. 477 rom'•

19 9 , 4 77 • 210 , 65 3 rom;
cos 18, 14 72 3"7

r wt 2 • 0 .5Wt 22 • 0.5 '210.653 mm • 10 5. 327 mm.

In Be e s t c a~ cond i t i n e ste v er l f i c Mt a ,

Pf 2 • 9 3.6 11 mm < pwt 2 • 10 5 . 327 mm < pa 2 • 107, 657 mm .

8. L ~:tl m lJ A teoretica mi nima a dan tu r ti care permi t e md aur -e r ee lungimil


normale pest e d in ~ i ,
- I s pinio n :

b W4 • Wn4 ' s in~ • 33, 25 5'sin 18 .747 2 37 .

bW4 • 10 . 688 rom;

- l a rostll. :
bW22 • Wn 2 2 ' sin~ • 197.8JO·sin 18,7472 37 ,

b W22 • 6 3 , 58 1 mm .

Se r ec ornan da ca,
b 1 • 66 mm ~ bW4 + (2 •• •5) mm' 1 2. 688 ••• 15,688 mm ,

b 2 • 60 ~~ ~ b W22 + (2 •• • 5) ~~ • 65.581 •.• 68 .5 8 1 mm.

Se obBerv~ OR Int ime s r o~11 nu


este suficient a pentru maeurarea lunglmil n or~6 1e
pe s t e dint!. I n ficea s t a situatle. pentru Tost a, se VB det ermin e c oar da co n s tan tA
nor~81 3 • di n t e lui ~i in al~l m e. 1a cosrd. con st snta s dinte1ui (vezi punc tu 1
10 .4.7.2).
9 . Ab.teres Buperiosra • 1ungimii norm.1e peste din~i, din STAS 6273-81.
tsbelul 16.
- 1. pi n i on :
EWe l • -80 I'm • -0.080 mm.

10. To1 eran~. l~~gimii norm.le peate din~i . din STAS 6273-81. t.belu1 19.
- 18 pinion!
TW1 • 80 rm . 0,080 Mm.
111 9

11. Ab u tP T P R I n f t'r 1o nr A 8 lungiml 1 n or ~ tl lft pe et e din;!,

- l .l;l p1nt o n :

- Kw1 1 • - 6 W8 1 - TW1 • -0, 0 8 0 - 0 , 080 ,

Aettel lunp, l mPA no rms l~ de munur a t pest e dln~l. eu abaterl1p. corespun z ltoBre
tr e pt e l de pre c lz1 e ~1 t i pu l ul ajuat Bjulul, va tl pentru pinion

wn4 -B ws 1 IN • 33 ,255
-<>, 08 I 4.
-B 1 -0,16
wi1

10 . 4 . 7 .2 . Ca l cula l c or z i l cona tan t e n armale $1 a


i naltirnl 1 l~ c oa r da c onst an ta norrna l l1

Ac e s t e ca l c ule Be var f ac e numal pentru ras ta .


1 . Coarda c on st a nt a n ormals a di n te l u l,

scn 2 • (1 co s
2
an + xn 2 s i n 2an ) ' ~ •

• (~ co s 2 20 + 0, 286 sin 2 -20)'3 ,

scn2 - 4 ,713 mm.

2. I n ~ l ~ i m ea I e conr da c on s t an ta narmal a a dint elui,

• 0.5 ( 547 , 25 4 - 5 39 , 5 38 - 4,71 3·tg 20) ,


h cn 2 • 3 , 000 mm .

La mae u r a r e , pen t r u h
c n 2'
s e v a t ine con t de val oar ea e fe c tiv! a l u i d a 2 i n re-
po r t eu c ea c a l c u l a t a .

J. Ve rlf i ca r ea c ond i t i e i d e masurare a c orzl1 con s t ant e narmale ~1 tn al-
ti mii la coarda,
ptS 2 • 99 , 8 11 mm > rf 2 • 93 , 611 mm.

4. Ab6ter ea superioara a corzii .c on . t an t e normale, din STAS 6273-81, ta-


be l u l 20 ,

- Ecs 2 ~ -160 rm • -<>.160 mm.

5. T o l €' ran~a g r o s lm11 d in te l ui pe coarda constant A narmalA', din


STAS 62 73- 81. tab elul 21 ,
Tc 2• 140rm. 0 , 140 mm .

6. Abater ea Inferl oarA 8 c orzl1 con atante normale,


- Ec i 2 • - Ecs 2 - Tc2 • - 0,160 - 0,14 0 • -0,300 rom .

As t lel co ar d a con a t a n t3 n or ~ al! ~1 in Al ~l m e8 1s coarda constantA normal!, cu aba-


t er t l e co re s pun zAto ar e tr ept el de preci zle Q1 tlpulul ajustajulul, va ti pentru
r o a t A.
190

-E
CS2/ hen .4,713
-0,16/
3,000.
-l;c12 -0 ,30

10.4 .8. VALURIIJ; llHJI CILOR DE PR..CIZIX CX SE INSCRIU


IN TA3ELUL CU ELJ::i,/EJITELE DANTURII

Precl z1 a de exe cu ti e a rat1lor dlntate lu ate separat 01 a angrenajului


este d e t e r mlnatl de tr ea p ta de prec iz l e a r a t1lor ~~ angrenajulul, de rugozita-
tea t1ancurllor 01 de j oc u l d l n t re tlancurl, corespunzstor tipulul de ajustaj
ales pentru r o vile in angr enare. Pentru angrenaje cilindrlce alegeree valorl1or
ce onracterizea z8 pr ec l z 1a acestuia se va face conform recomand~ilor din
SUS 627)-81, STAS 12192-84 , [ ] 01 [ J.
I n exe mplul pr ez e n t a t au fost deja stabillte:
- Tr e a pt a de pr ecl z1e: 8
- Tipul aju s t njul ul : C
- J oc ul norma l minl m: jnm l n • 1 30 rm • 0 , 130 mm
- Abat er ea I1mlt a B di st an t e i in t re a x e : fa . ::!60r m. !O, 06 lm'D .
Pentru cla s a 8 de preci zie se va Blege 0 rugo zita te He • 1,6 pentru tlan-
curl1e dln~11or, c ore spunz a t oare un el tr ezarl ingrljlte, t abelul 14.53 [ ] , cu
freza male.
Pentru crlt eriul de pr e cizle cinematicl se va sIege din tabelul 2,
STAS 6273-81, co mpl exul d e ind l c! de preclzle format dJn:
- Varla~la cotel peste dln~l Fvwr ,
- Bst ala rad Ials a d an t url l Fr r •
Toleran ~e l e ace stor Indi cl de preclzle dln tabelul 6, Stas 6273-81, vor

- la pfn Lon r
Fvwl D 0 ,028 mm ; Fr I . 0,045 mm;

- la roata z
Pvw2 • 0 , 0 80 mm; Fr 2 • 0,080 mm.

Pentru crlteriul de fu nc~ionare lin~ 8e va siege din tabelul 3.


STAS 6273-81, co mplexul de Indlcl de precizlel
- Abaterea pasulul 'de angrenare (de baz~) f pbr'
- Abaterea pSBului frontal f pt r -
Abaterl1e lImits ale acestor Indlcl dln tabelul 8, STAS 6273-81, vor tll
- la pLnf.on r
t pb1 • !O.OlJ mm; t
pt 1 • !O,014 mm;
- Is roatA z
t pb2 • :0,017 m~1 t pt 2 • : 0,018 Mm.

Pentru cr lt eri ul contac t u l ui intr~ din~1 ae va alege din tabelul 5,


STAS 6273-81 , lndl cele de pr ec l z l e :
- Abaterea dlrec ~le i dintelul Fpr'
19 1

T o l er lln ~ ll e bn t er-Lf d ire c~ ie l di n t e lui d i n t n b e Lu L 11 , S TAS 6 27)-8 1 v a H I

- I s p inionz FPl - 0. 0 2 5 mm ;

- 18 r o ~ t al F~ 2 · O,02S ~~ .

Peutru c ri t,pr 1u l Joc u l ul dl ntre f lanc url 8e v o. al eg e d i n t a h e l u l 14 ,


. STAS 6 27)- 81 . o ep r e sur ee nup Lt men t a r-S tol n lma a prof ilu l ul de r eferi nt A E ' tar
Hs
din tob elul 15 . ST AS 6 2 7 )-81 . t o Ler a nj e d ep La e hr-Lf a u p Lf.men t ar-e a pr o tl1u l u l de
reterl n tli THI
- 18 ¥ 1 n io n:
KHe l • -0 , 11 0 mm; TH1 • 0,120 /11:'1
- la r o~ t a :

EHe2 • -0 .2 20 mm; T • 0,180 mm,


H2

10 . 4 .9. COI,IPLh TAREA TAlJELE LOR CU ELE,.lliNTELE


DA NTURII PU;TH U CELE DOUA ROT!

I n STAS 50 1 )/ 1-8 2 s e da u d i men s i un il e ta belu l ui ~ i e lemen t e l e ce Be in-


Bcrlu i n ecesta , t 5 be l ul 10. 9.
S e vcr c ompl e te n umai a ce l e r ubric i care core s pund ro't ii deaenate. 8~8
cum Be p o a t e v e d e a i n t a b e I u I 10 . 12 q i t a b e l u l 1 0 , 1 3 p e n t r u e xem p l u l c o n s Ld er-e t ,

Ta bell11 10 .12.
-
Modul uJ normal mn :3
Modulul front al mt 3,19~

Numorul d~ dinji z 169


Profilul de referintci - STA5 821 -82.
Unghiul de inclinare de divizare (3 20·
Sensul inclina rii donturii - dreapfo.
Coeficientul normal of deplas orjj de
prof;1 xn 0,286

Coeficientul frontal 01 deplascirii de


profil Xt 0,269
Coarda constanta. normalci {i,,<iltimeo. -~ /6 13,000
10. coarda constQntli norma Ii ' Sen/hen 4,713,0,30

010 met ruI de divizo re d 5?l9,5.?8

Treapla de precizie ~i jocul - 8-( SlASG27HI


Distanta
, inlre axe. Ow 315~O,O6

Unghiul dintre axe z O·


Raata lJumorul de dinji Z 27
conjugata lJumorul desenului -
Tolerunln varial,!; eete.i peste
dint!
, ,
F.t'Ol -
0,080
,
• c .

Tolern"la bMci i rod.ale a dantur, Fr 0,080


Abal eriltl imitd ale ro ~ulu i d e
angrena re ( de bozo) {pI, ~ 0,0\7
. -

Abolerde. Iimil<i ale pasului {ronta l fpt ! 0,018

AbaJereu dllediei dint elui f~ 0,025


Oe ~Ia.sare(l 5uplime nta ra mlrnma. a
pro ilulul de referinfci - Ell!> - 0,220

Tole ranlQde pfo~ii r ii su plimentelle


a prof ,1u lu; de referin!<i Tu 0,180
Tn b e : n l 10 .1 3 .

Modulul normal mn 3
Modulul frontal tnt :1,t9~
f -._ -
Numarul de dinti ]. 27
Pr ofilul de refer in!Q - STA5 821 -82

Unghiul de indinare de divizare ~ 20·

Sensul in cliniirii danturii - ..sting 0.


Coeficienlul normal al deplasarii de 0, ~40
pr afll Xn

Coeficientul frontal al deplasiirii de


p rofi! . Xt D, 41 ~

Lu n9im'ea peste N dinti/numarulN


Wn ~/N 33,255. 0• 1& 4
_0,08/
dt> dint i
Diamet rul de divizcre d 86,198
Treapta de precizie ~i joeul - 8 · [ -STA56273'81

Distan)a intre axe a", 315 ! O,O6

LJnghiul dinlre axe z if


Roa la JoJw m"iirul de dinii
, z 169
conju9ata Iolu marul desenului -
Toleranta I/a liati ei colel peste
dinti ' . r.,.., 0,028
,

, bcitciii ra dinle
Tolero.nla Q. dantur ii fr 0,045

Abo.lerile limila ale pasului de ! O,OI'!!


ongrena.re fde bazdl {pb

Abo.ier ile limitci ale po sului frontal fpt ! 0,014

Ab Cltere 0- direc1,ei
, dintelui F~ 0,025
Depla sClreo. 5uplimentar<i minim a. a
- 0,110
profilului de referint<i, - fH ~
Tolercnla de plasii:r i! s uphmeota.re. a
pro~ lu lu" de referin!ci TH 0,120

1'))

Ta b cl ul 10.14. •

Modulul m 6

-Numorul
- de din!i Z '4
Prof.lul de re/.,in!o - STA5 82 t-ez
Coeficientul dQp l050rii de profil x 0,205
Lun9imeo pe.te N dinfi/numorul tJ
de dinji ' WIl/Il {39, 067_-au
o:z~ 8 A
Dion'\P1rul de di"izore d 384,0
Treopto de preri,ie ~i joeul - 8 -c STA56273 -8
Disto nta
, lntre oxe Q .250~o,055
-
LJnghiul dintre ate L o·
Roata Numorul de dinti
, z /8
ronj u90t ci Numiirul desenu/ui -
In c~zul r o~il o r dint n te c i l i n d r i c e ext erio ~re c u dinti d re pt i c a l c o l e l e
Be ef ectu ea z a a s em?1n 2i tor , 1 ar t a be l ul e ll ele:nentelc dantur i i s e cOI:lp letea~a c on-
f o rm u c e Lu Leaf ST AS 5Ul )/ 1-82 cu i n t u b e Lu I 10 . 14 .

10 .5 . CA.cCUi,U1 GEOl,,,"THIC AL umn ANGRElIAJ CONC UREJ;T


c.c.r c , LATElli OR . CU DAJ.TURA DREAPTA OCTOIDJ.LA

Pen tru de tcrmin are o c omp l et a a r.;eomet rie i un ui an t;r enaj c on c ur en t , c on i c,


e x t er i or , e u d~n t u r~ oc to id31a eE te necesar a r e s p ect ar ea rec omandar l 1or din urma-
t oar e l e a t nnd nr'd e r
STAS 822-82 An er ~ n u j e. Garn n modu l i l or

STAS 915/ 1-81 Anp;r eno je. S i:r.bo l ur i l e e Lemen t e Lor- geome t r i c e ~ i c inema t i c e
SThS 915 / 2 - 81 Ang!"£'najr>. N o ~i uni f'; ene r a l e de g e o::'l e t r i e ~ i c ln ema t i c a
STAS 91 5/ 4"-8 1 A n ~ r e n n je c onice . Geornetrie ~i ci n emB t ic ~ . Termin ol og i e

STAS 6460-81 Angren3 j e c on i c e ~i hlpoid e . Tol eran~e


STAS 6844 -80 Angr ennj e co n ic e cu dint i ,dr ep t i de uz g en era l . Profilul ~i roa ta
plan a d e refe rin~ a
STAS 12192-84 Angrenaje. Aleg erea t rep t e lor de prec i z le ~i a r ugoz lt Xti i dan tu-
ril
STAS 12270-34 Angr e na j e c on c uren te c on ic e exte rioar e e u dant ur l dr e pt e oc to l da -
Le , Caleulul g eome t r-Lc ~i ci nematic.

Da c ~nngr en qj ul f a c e pa r t e di n tr - un r ed uct or de uz g en era l e s te. in plus.


n ece aur a r e ep e c t.ur-ee r e co lfian dar i lor d i n s t end ar-d e Le r
STAS 6U12 -82 Red u c t o ar-e de u z gen er a l. Re pour-t e de traIlsnl tere
ST..S 6849 - 77 Redu ct uAre de t ur a ~ i e cili ndrice ~ 1 con i e o- cil indr l c e d e uz gen e -
r a l. C ondj~i i te~~i ce de ca l i tate.
In c cn t t nu .u-e e e v a con af der -a c e zu L a ng r ene j e Lor- c on1ee f o Los d t e 18 re-
d~c t oare de t u rat 1E dp u z gen er a l 18 car e . de r ec u 1a. se u t i l l zea z A un pro!1 l ~i
ro ata p l an a df r ere ri n ~ a co~ f o rm ~TAS E844 -80 , r ~rA f l 3ncar ea dantur11.

10. 5.1. DA T~ 1,l TlALh

Dn t p l e i n i ~ 1 81 e s i n t c e le con ~i n ut e i n t upelul 1 din STA3 12270-8 4.

10. 5. 1.1 . Dnte 1ni t i a l e prlvind d ef l n lrea


ec o ~etricn u d a n turil or a ncr e naju}ul

1. Num1r u l de d i n~i: - 16 pinion: zl a 19

- la r OBt a : z2 ' 135.


In c a au L r- edu c t oar-e L o.r- de uz g en era l ra ponrt ele d e t r-an emf tere trebu le
sd o l b~ va Io r-Ll,e n om'l ne Le r-e co mnnd a t e i n STAS 6012-82 eu abat erl1e limit a ~1 d e
Is oc eate va lo r i da te in 8ce 13~i st and ard. I n cuz ul co n s i d er a t:

3_
Ai •
Zl i STAS
x 100 •
1R - 7,1
x 100 • 0,07% < Ai ee :!: J,l; .
i
STAS 7,1 s TAS

2 . Modulu l f r0nt al exter ior (S TAS 822 -82 ) , me = m • 5 mm .


3. Ung h iul de pre a i un e de d i v i z Br e ( STAS 6844 -80 ) : ~ . 20° .
4. Co eficientul cap u l u i de r ef e ri n t a e x teri or (STAS 684 4 -80 ), h : = 1,0 .
In cazul r edu ctoarelor de uz g en er a l coefic ien tu l pi ci or ul ui de r ef eri n t a exte-
.. "
rior hi • h n = 1,0 .
5. Coef ic i en t u l jocului de referinta Ie capul exterior a1 dlntelui
(STAS 6844- 80): c" • 0,2.
6 . Unehiu l dintre axe: I; c 90°.
7 . Coeficientul de d e p l Bs ar e r adiala a profilului :
- In pinion. x r l = 0,45
- la r oat a: x = -0 ,45 .
r2
Valorl1e co ef icientilor d e de pl a s are radiala B profilulul a-au ales prin inter-
polare liniera, d in ANEXA 27 , pegina 511 din [ ], aatfel incit x = -x •
rl r2
8 . Coefi cientul de deplusare tangen~ial a a prof i l u l ui:
- la pini on : ~ t l = 0 ,1;
- l a ro at a : xt 2 -0,1.

Vslorile coeficientilor de de pla~e Urngen~Ia a profilului a-au alea din

~~EXA 28, peg in a 512 din [ ], a s t f e l incit x t 1 = -x t 2.


90 L ~ti mes da nturii l b • b a b = 80 mm.
l 2

10.5 .1 . 2 . Da te ini tin l e privind d efinirea c on d i t i i l or de


prec 1zie o l e d imensiun l10r de m ~~ u r ar e ale dintilor

Pen tru al eg er ea tr e ptei d e prec i z i e a angr ena j u l ul conform STAS 12192 -84
est e nec esar a cu n o B ~ tc rea vitez ei per i fer i c e a ratilor dlntate. Pr eeupunem tura-
~ la pinionu lui n • 14 00 rot/min.
l
Vltez~ per i f erl ca pe cercul de divl zare Va £1 :

v -n ' dlon l '!tom ,zl 'n l '!t·5 0l9·l400. 6 ,964 m


• 60.ouo 60.000 60.000 s'
Cant u, "m t ,l be ltt l111 1 d i n ZTAS 12 192- 84 a~ v a siege tre npte de pr ~cJ zl e 7
di n STAS 6460 - 81.
~ ln ~T _~ 64 6u - Ol, lo be lul 15 , ne VB nlege tipu l nJu a t nju lul B pentru
C BT e

I n mi n - 120 •u rn .

J'r e c i e i » ang r e n n j u Iu I V Ii f i 7- B :..il'AS G·H:'O-B l a

10. 5. 2. CAl,CULUL r.LL:,aJiTI::I.OH GI::O;.lliTHICI:: DE eAZA AI,I:: DA NT UHI.LOR


HUT 1 LOll Al;GHl::r;AJ ULU I (I'HUD OAT ~.: ODULU L I::XT LIl l OR)

L Ilng hf u L c onu lu i d e d f v L z nr-e


- al pin1 onultli :

,in 90 ]
ur c t g [ ~ ,
+ COB 90

- HI r o~ ii:

arc tg
. [1 +
:2sin~
lz
2 e os ~
J " are tg
[~
1 + ~
s i n 90
---"f'l'l:'l"'~----
CO s 90
],

zl
0
45 2 = 81 .9887684 = 81 059 ' 20" .
2. Lungimea c:xterfonrn I'i genera t oar e i d e di viz llre:

19 ' 5
2 s , n 8,0112316 • 340 ,826 mm .

J. Lun[;i mea mediana a e eneratoar el de divizare :


80
Rm =R - 2b " 340 ,826 - ~ • 300 ,826 ~~ .

4. Mod u l u l fron t al median :

Rm
"'m", m R· 4 , 41 3 mm ,

10 .5 .3. CALCULU L I::LEr~;TELOR GI:: O~TR I CE GENERALE


ALE ROTlLOR AUGRI::NAJ ULUI

Ina inte de cal culares e l ement e l or geo:netrl ce gen erale Be va sIege din
STAS 12270- 84 , ANEXA B, unul d1n eele d ou n t 1pur1 de forme de d1n~1 in B ee~ 1 unea
ax1a ln a ro~ 1 1 0r, p rezent B ~ 1 in f1 gura 10 . 27 .
1. D1 ~~ etrul de d1v1 zar e (exter10r ) .
- al p1n10nului : d 1 • zl'm • 19 '5 · 95 rom ;
- al ro~ii : d 2 • z2 'm . 135 · 5 • 675 ~~ .
2. Di un".· t r u l de d f v Lz a r-e rned L en r

- 6 1 p f n f « .. . l u i : d:n. l • z l ' mm - 19 ·4,41) • R),851 rnm;

- aI r o~111

J. I n iil ~ l me o c a pu Lu f de dlvlzare e xterio r 81 d Ln t e Lu f r

- III pinion , hil l - (h*s + x r 1)m • ( 1+0 , 45 ) ' 5 • 7 , 25 mm;

- Is r os t a , h s 2• (h: + x r 2 )m • (1-0 ,45)'5 • 2, 75 mm .

4. I n a l t i me a pi c i or u l u l de divi zare exterior a1 d lntelu1:

* *-x r 1 ) · m • ( 1+0 , 2- 0 , 45 )' 5 - 3,75 mm,


- III pinion, h f 1 • (hf+c

- 18 r oat ~i:

5. I n a 1 ~ l m ea ex t eriollra 11 d i n t e l ui ,

h = (h*
ll
+ h* *
r + c ) 'm - ( 1 + 1 + 0 , 2)'5 - 11 ,0 mm .
6 . Dl a me t rul de cap ext erior:
- I II pi nion , d a 1 - d 1 + 2h s 1C09 d1 - 95 + 2'7,25 'c09 8,0112316,

dil l · 109 ,358 mm;

- I II rOllt a, d ll2 - d 2 + 2h ll2C0902 - 675 + 2 ' 2 ,75 ' c0 9 81,9887684 ,

d s 2 - 675 , 767 mm.

7 . Diametrul de picl oT e xter ior:

- Is pini on, d f 1 - d 1 - 2hr 1COS 0 1 - 95 - 2'3,75 C09 8,0112316,

dr 1 - 87 ,573 ~~ ;

- III r Ollt a , d r 2• d 2 - 2h f 2COS 0 2 - 67 5 - 2'8 ,25 cos 81,9887684,

d f 2 • 672, 700 mm.

8. Unghiu l piciorulu i dinte1ui,

- III pinion , On· ar c t g [~] - arctg LJ6;~26 ] - 0,6)0)814°,

9 f 1 - 0°)7'4 9".

- I II r ost ll , 9 f 2 • ar-c t g [~ ] . Ilr ctg [ Jf6~~26 ] . I , )86624)°,

9 f 2 - 1°2 3'12" .

9. Ungh i ul c s pu lui di nt elui ,


In cllLul din~11c r de t i pu l IA (fig.l0 .27 ) conform STAS 12270 - 84 , Anexll
B,

- 1a pinionl 8 a 1 • 8rc t~
hAl ]
~ .
[
197

18
8 a 2 • a r ctg [h: 2] .

In e x e mp l u l consld e r at
se vor sleRe dint! de
tlpul 1 8 (fi~.1 0. 27 ~ i
fi g.l0 .28) din Bne XB
men tlonata 16 care l
- 16 pinion:
Fig.l0. 27 . e Bl • 6 f 2 • 1,)86624)° •

- la roatii:

BB2 • 6 r 1 - 0,6)0)814° - 0°)7 ' 49".

10. Unghiul co nu l u i de cap,


- IB pinion,

C al - C1 + ea 1 - 8 ,0112)16 +

+ 1, )86624),

~Bl 9,)978559° - 9°2)'52" •

.~ - 16 r oat a :

+ 0 , 6 ) 0 ) 8 14 ,

0 B2 • 82, 61914 98° • 82°)7 '9 " .

11 . Unehiul conului de pi ci or :
- IB pinion ,

L df 1 - d1 - ef 1 • 8,0112)16 -

Fig .1O.28. - 0,6)0)814,


0fl 7,)808 502° . 7°22'51"1
- Is r oa t l1:
Jf 2 • 02 - ef 2 • 8 1,98 8 7684 - 1 , )866 24 ) ,

0f2 • 80 ,602 144 1° .• 80° ) 6 ' 8 " .

12 . Unghiul conu lu i f ron tB l :

- IB pinion: dt 1 • 90° - 01 • ° 2 • 81 ,98 8 76 84° - 8 1°59'20" :

- IB rOBta, 0t2 90° - 02 - d1 - 8,0112)16° • 8 °40" .

1). Unghiul dintre genera toarea conu lu l de cap ~i gen eratoarea c o nu l u i


fro n t a l exterior :

- I B pinion: Ae 1 • 90° - Bal . 90 - 1 , ) 8 66 24 )

- IB r OBt 1i: Ae 2 - 90° - 6 B2• 90 - 0 .6 )0 ) 814 - 89,3696186 ° - 89° 22' 11" .


'. , .
, zr ,. ') ; ' . ' , ' I " ~, ' •
j~ ~23'52" I

,', ., .1 4'. !

! 1.. ; . ,', ,
' . '': . ' 'j r- ': , '

- ." . i. ( r; 4 340 , 8 26·co. 8 ,0112316 _

, ~1l 23 1 6 ,

.j .

- 2 , 75' . i n 81 ,9887684,
lla 2 • 44 , 777 rom .

16 . Di. t an ts de a qe zar e ( de mont s j ):


Di stan ~ele de BQ ez8re L1 Q1 r espe cti v L2 e e a l eg c on s t r uc t i v i

- Is pin ion : 1 1 • 356,490 rom;

- Is roa ta . 1 2, 74,77 7 mm,

17. Di.t ant s de csp exterioar a:


- I s pi nio n . 1 s 1 • 1 1 - Hs 1 • 356 , 490 - 336 , 49 0 • 20 rom;

- Is rosta: ' 1 S2 • 1 2 - Hs 2 ' 74 ,777 - 44,777 .)0 rom.

18 . 1 a ti mes sxi sla s dsn turii :


co sOa cos 9 ,3978559
- Is pini on , b X1 • b cos 9 l • 80 co. 1, )866243 '
sl
b
X1 • 78, 94 9 rom;
co ed 2 co. 82 19 1498
- Is r ost a. b a
co e9 a 2 • 80 c o. 0, )63814 ' 66
b
X2 • 10,278 rom.
19. Di.tants de csp interiosra .
- Is pin ion , 1 s i 1 • 1 s 1 + b x1 = 20 + 78, 949 • 98 ,949 rom;

- Is rost s. 1 s i 2 ' 1 s 2 + b X2 • )0 + 10 , 278 • 40 ,278 rom .

10.5.4 . GEOMETRI CE PRIVIND


CA ~CU 1U1 E1E :~I TE10R

A1TE ASPECTE ALE DANTURII

1 . Unghiul de pr e e1 une 18 c a pul ext erior 81 di nte l ul l

- La pinion. 19 . 5 ' Co. 20]


Ct
a 1 • arccos arc cos [ 109.358 '
1 9 ')

zzom Oc o[la
- 1,.. r out ;'i : • ar- c c o e [ dn ? ] .. arCCD,. [135 '5 'C O ~ 2ql
6 '7~ , 7rr-J'

2 . Lnv o Lu t a u n r-n i u l u I C(.:

in v« . t p,« - OC r
'1t . 20
t g 20 - 11lU • 0, 01 4904 4 .

J. Invo l ute. un gh ju lu i OC a :

- 18 pi llion , J nvQ" l ' t p, qal - ce1l1 ~ tg 35,28??032 '_<lt'35i~~?20J2,


0,0 917626 ;

- 10. r -oe t Hs i n v llH2

0, 01 5 3197 •

4. Df ametrul de bazu ex t erior Hl rot iJ e c hd v a L errt e r

- lB pinion: d bn 1 . zlomocoeoc
co s bJ:
19' 5 ' cos 20
CO B 8,011 2316 '

d bn 1 90,15 1 mm ;

Z ?' m- C Ofl (t
- 18 ronti'i: d bn 2 = 135 '5 'co s 20
eO A"'; co s 81 , 9fJ87684'

5. RA ZA de curbura 8 pro f J l ul ui di nte l ui in punctul de i ntrar e ( i e~ire )

din enga-enar-e 1 0. picioru l df.n t e LuI in ang.r en aj u L par a LeI ci l indr ic ec hf va Len t
ext eri or :
sJn ex
- 1a pi nion , prn1 -Z -

95 675 sin 20
prn1 (COB 8 , 0 112 316 + CO B 81 , 9887684 ) 2
4551,2J2·tg 20, 1779128
2 '

prn 1 • 8,395 rom;

s inlX
- 1B roat il.: prn2 • - 2- -

95 + 675 ) Bin 20
prn2· ( co . 8 ,0 112316 cos 81,9887684 2
90 ,15 1 ·.te; 35 ,2822012
2
Prn2· 81 2, 768 rom .

6. K um~r u l de di nti Bi r oti! c i l i ndrice ( c u din t i dre pt l ) echiva 1e nt.


(cor~epun z A t o B r e oficarui con frontal)z

19
COB 8,0112)16 • 19 ,1871

-~ - ---
200

- 11\ ro u t A ~
1 )5
c oe B1. getl7Cli4 - 9( 0 .6 64 .

10. 5 .5 . Vf.id n,: AI<H UriOI< P':':, A:.:LTRI CALITATIVI AI AlIGI< f.l.AJ ULUI

10. 2. 5. 1. V E'r1f j cnn"', Af'cu t 1r j j rl 1n t l 1o r

1. Ar cul de d L v f aur-e ' { e x t er- f or- ) e L dintelui

- 1", Tost a l

B2 5 .7 16 mm .

2 . Ar c ul d e cap p xt~ r i or 8 1 d i nt elui:

inva - invlt
) • 109, )50( 99~92 +
- Ie pi ni on : 5 2
u1
8l CO B'\

0 . 0 1490 44 - 0 . 0 9178 26)


+ COA 8 , 0 11 2 3 16 '

s a l · 3,0] 2 mm ;

- Ie Tos t az • 6 75. 767 (5G~ ~6 +

0 .0 149044 - 0 , 015 )1 97 )
+ COB 81, 9887 684 '
B
a 2 • J. 70 9 mm .
Se r e c omanda os

B8 1( 2) 3 0,25 m • 0, 25'5 1 . 25 mm - pentr u d8nt uri i mbun a t a t i t e


BOU
8 8 1 (2) ~ 0, 4 m • 0,4 · 5 • 2 rnm - pe nt r u danturi cemen tat e BBU durif i c ate
oupertldal.
In exem pl ul prezenta t ac e st e con d i ti ! sint v eri f ic a t e .

10 . 5. 5. 2 . Veri fi c Ar e8 condi t i oi de . ' i t8re 8 8ubta i er i i di n t i lor 18


pre lu c rRr e a pr i o i nfa~ ur RT ~ au c ut l te care r e pr oduc i n
m l~c a r p r o at a pla na gpneret osr e

Coetlclf>n tu l min i m de depl ass re r 8di a la 18 li mi t.e s ub t iH er1i I


2
- 18 p i n ion I x rmin l • h*8 -
ZI Bi n Q:
2 co e3J:
. 1 - 2 COB19 ' 8.0
ei n 2 20
112)16
. -0 .12 2;

- 18 r o at A: x
rm1n2
. h'8" - 2Z2co· i ns 2"2
Q:
. 1 - 2 1 3581· . i, n9887&
coe
2 20
84
. -5 5. 656 .
20 1

Con dl ~i a de e vi t ~e a aubt~i er i i dintil or 1a pre1ucrare eate ind ~p1initA pentru


e.rn btc' l. rot 1
-o.122 i

X
r 2 • -0,45 ~ xr mjn 2 • -5 5 , 656 .

10.5 .5.3. Verifi curea conJi~i ei de " vitere a int "rf~rente i


dintl10r r at tl or i n anerenare

Re za de cu r bur k 8 pr of i l ulul dinte l ui ro~11 cl11n dri~e echl~8 1ente ext e-


ri oere i n punc tul 1imi t A a1 profi1u l ui ut il.
*
he- xr 1 95'sin 20 1-0, 45
- 16 pinion l aInet ' m • 2 cos 8 ,0112 )16 - eIn 2<:l 5,

?£ nl • 8,366 mm ;
A
h -x r2 675 'Bln 20 _ 1+0,4
- la roata ~
e
sIn m • 2 COB 8 1 , 988'1684 BIn 2 65 '
?e n2 • 807 ,059 mm.

Conditi e de evit ere a subtAi erii din t i lor i n angrenere eate indeplinitA
pentru ambel e roti
8, 366 mm ~ ?fn l · 8 ,395 wrn ;

807 ,059 mm ~ ? f n2 • 812 , 768 mm .

10 .5. 6. CALCULUL GRADUl.UI Dr; ACOPJ,;RIRE "RONTAL AL PROFILULUI EXTERIOR

e
. 19.187·tg 35 ,282 20 32 + 968, 664 tg 20 . 1779 128 - ~~
{19 ,187+968 , 664)· t g 20

• 1,592.

10.5 .7 . CALCULUL DIMJ<;NS IUNILOR DE V~S URAR E A DANTURILOR

Pentru r o t i le d l n ta t e c on i ee eu di nt ! dr epti Be determin l, . de ree u1X, e s


dl menal une de m ~Burare coarda con s t ant a exter i o ar ~ ~1 in!l timea 1e coerda con -
stant A e x t er l oa~~ . mot l v pentru c are nu e ete per mi e8 te §lrea m~chlel c ercului de
cap exterior 8 1 ratilor dintat e c on ie e. Da c~ , din mot i v e bine ju et ificete tehn10,
este nec eeer- a 8 C f> aBt ~ t f!li i r e. atunc t ee determin A c a dimens 1une de mAs ur ar e
coarda co nst ant! mcdi an A ~ i inal t1 mea Ie coarda c on st an t A med1an A. Caleulele ee
efectueezA conf or m STAS 12270 -84 , t ebe1u1 3 ( f i g . 10 . 9).
202

10 .5 .7 . ·1. Cn l c ulul c.orz l 1 (': o n fltft n t e f'xt e r 1o l\r~ , cu ah At e r l l e


ad:nJ c l bl1r 9 1 c~ l c u] l l l in~lt lml 1 l~ c o ~ rd ~ cnnR lnn t A
.£..!.~'rl o' lri'i

1 . ConrdR c o n 8 t 6n t ~ ~ x te rl o 6 r A 6 dln te l u l r o~1 1 c i l i ndric e ec h l va le n t e


Le x t e r i cer- e ) I

,
- 18 r on t u l s c n2 = a2 co~2~ . 5 , 7 16 00 9
2
20 ~ 5,047 mrn.

2. Ung hl ul de pr e s lune co rp 9 p u n~ a t o r c or ~11 cona tan t e e x t e r l o e r e a dln-


telul r o ~ jl c j) ln dr i c e ec hiv a lente ( e x t eri onr e) :

Bl eOBd 1 ] =
- 18 pi n io n : a .. ar c t g [ t ga. +
cn 1 z l om

= aret g [tg 20 + 9 ,992 COR 8 ,01123 16]


19· 5 '
U e nl = 25 , 08 53616 0
;

- I e To at a : U en 2 = are tg [tea~
5, 716 . eoB 8 1 , 9887 68 4]
s are tg [ t g 20 + 135'5 '
(len 2 s 20 , 0 596!l68 ,

J. Di ametrul c ercu lui co rzi i c on e tante e xt er ioare B dintelui r o t !i 01-


11ndrlce echivalente (ext er i oare):

- Le pinion: d • z -m cos et.


enl 1 COBClcn l coe S l = c o s 25,0853616'008 8,011 2316'
d en 1 s 99, 5 39 rom;

- Ie roatif. :

d en 2 • 4845, 159 rom ,

4. Semiunghiul areului corzii eo nBt ante exterioare a dintelui ro tii e i-


11ndrice ,e c hi va l ent e (e xt erl oare):

- 1" pinion. .t. • arc sin osenl


y--
= ar-c af.n
8,823
99,539 5 ,085 2702
0

Tenl u enl

• 0,0887547 r ad;

- Ie r oata: r en2 • arca i n ~ s a r c s in 5 047


4 8~5,159 s 0, 05 9 682 6 0 s
en2
s 0 , 00104 17 rad .
5. Arcul co rz l 1 c onetBn t e e xt e ri oare 8 dlnt ~l ui rot!i c l1 1ndr i c e e c hl va -
lente (exterl oare):

- la pinio n . Ben 1 • t on l ·d enl • O,0 887 5 47 · 9 9. 5) ~ • 8,835 mm ;


203

- 1~ r oat ~ . "c n2' t cn2 ' d Cn2 • 0 ,0010417 '4845,159 • 5.047 ~~,

6a Se:n1un f, h i ul ar c u l u l corz.! ! c onstan te ex t e rio a r e 6 dln tel ul rot 11 c o-


nice (in plan fr ontal) .

- 16 pin i on : fl.8 35
• 99 ,539 co . 8 , 0 112316 '

t c l • 0,0896290 rad • 5 . 135 3648 °;

5.04 7

'\' C2 • 0 . 0074742 r e.d • 0 , 428 240 1°.

7. Coarda constan ta exterioara a dint e lui r o t! i c oni e e :

- la pini on: 0cl d en 1 COO'\ 'ain t e l ' 99 ,5 39 ·coa 8,0112315 'oin 5 .1 35:3648.

Be l ,., 8,82) rnm;

- Le r oa ta . a e 2 • dcn2c ood2'ain t02 • 4845,15 9 ' 00e 81 ,9887684'

-edn 0,4 28240 1,

a 02 • 5 ,047 nun .

8. In al ~l me a 18 c oarda conotanta e xterioara a dlnt elui rot!i d ln~8 te 00 -


nice,
d
a 1- d 1
- l a pi nion . h e 1 • 0 . 5( 000'\

109 , 358-95 )
• 0 . 5 ( ooa 8 .01 12316 - 8 . 8 23 t g 20 •

h o1 - 5. 644 nun;

d 2- d2
- 1e r o ~t a J O, 5( c~sJ -..on2 • tg~) -
2
67 5 767 - 675 )
0 .5 ( co . ~ 1.9887684 - 5 .047 tg 20 •
h
e2 • 1 ,83 3 nun .
9 . Abet e rea s uperi oara a corzl 1 con s t an t e medlane a di nt e l ul ro ~11 oon1 -
oe.
Din STAS 6460-81 , ta bele le 17 ~i 18 ,
- la pinion : -CEe ce )ml ·-2 2'3.8 --83,6 r m - - 0, 08 36 mm ;

la r oat ~ : - CE e oa ) m2 , -45 ' 3,8. - 171 rm .-0. 171 mm.

10. TolerBn ~a gro.l~ll dlnt elu l pe co arda c onet ant~ median ~ a dlntelui
ro ~11 c on i c '!:
Din STAS 6460 -8 1 . t ab elu l 19,
- La pinion. Ta cl • 8 51'~ - 0, 085 nun;

- la r oa U . Ta02 ' 1 30 po - O. l )O ....ra,


2U4

11. A b6t ~re8 lnf erionrA a c orzl1 co n stante medlane a dlntelul rot!i dln-
~ate conice,

- la p1nion, -(E. ci) m1 • -(E a ca)ml - Ts o1 • -0 ,08)6 - 0 ,085,

-(E s c1)ml • - 0, 168 6 mm ;

- la rOAt a, -(E s c i)m2· -(E oc o)m2 - Tao2 • -0 ,171 - 0 ,1)0,

-(E s c i )m2 • -0 ,)01 mm .

12. Abaterea Buperloar a 8 c orzl1 co n stante e xter i oare e dlntelui rot!i


conicel

R 6 )40,826
- Ie pinion, - ( Ea c 9 ) ml ~ ~ -0,083 )00,826'

- Es c e 1 • -0,095 mm;

R 0 171 )40 ,826


- Le roat iit - E8082 = - ( E
BOB) m2 ~ ~ - , 300, 026 '
m

-E s c 02 • - 0, 194 mm.

13. Abaterea inferioara a corzii const ant e exterloare a dlnt elul r o t 1i


conicel

- 1a pinion , -E s ci 1 • - ( Eoci ) m1 R 6 6 300,


~ • -0 ,1 8
340 , 286
286 '
m

-E s ci 1 • -0 ,191 mml

- l'~ ro"ta
a
,. -
E
Bci2 • - ( E R • -0, 301 300,286'
oci) m2 ~ 340,286
m

-E s ci 2 • -0,341.

Astlel dirnensiunl1e de masurare , au ab at erile coreepunzatoare trept el de preci-


zie ~i tipu1ui ajuotaju1ui, vor fi pentru ce1e doua roti .
- E- - 0,095
8ca1/-n
c 1 • 8,823 1 5 , 644 ,
- E BcH - '0,191

- E-
sce2
- 0,194
n
/_ c2
• 5,047 11,833,
- EBc i 2 - 0,341

o observatie importanta 1A masursrea ina1timii 1a coarda constanta exterioara


este ca trebuie sa ee tina cont de diferenta efectiva dintre diametru1 de cap
teoretic ca1cu1at ~i ce1 efectiv rea 1izat ,la adoptarea lui n c1(2)'

10,5,8. VALOR1LE 1ND1C ILOR DE PRECIZIE CE SE INSCRIU


IN TABELUL CU ELE ~ NT E i~ DANTURII

Pentr~ angrenAje conice, aleg~re8 valorilor ce caracterlzeazA preclzia


acestu1a se va face conform reco~andari1or din STAS 6460-81, STAS 12192-84,[ ]
~i [ ] .
? G5

In ~ x e ~ pl ul p r ~z ~ n tu t eu
ro ~t d Pj A p t n b11i t e:
'" - T re f ~; ) ta de p r ~c i zle : 7 ;
"'... - Tl pul a J u ~~ nj u l u l : Bj
r,J ') T'OlO f .... 1 de o,,,,t, z \q
.- ----- -- --- - - - - - - -- - -~- ---l - Jo c u l n o r-mu I rn l n l ~ :
P,of.:1J1 u [, . ,r,!li
elf'

(, O.~ 5
I n min = 120 r m • 0, 120 mm ,
-- - - Pe n tr u c 1n56 7 d e l' r e cJ zl e
X, 0,10
ne VB tl l ~ ee 0 r ug ozit ate Re aD, 8 m
(o o .d :1 ("t:'"I'~~i1 n l a
r .lt'floofaj ina.lIuTl t Q r .) · ~ oU J
la r,... a r,h (:)~ !>ln·lf,i . sCfh;, 8,823. ..... 15.~'" pe n t r u f l ~ n c u r i 1p d i n ti l or.
P pn tr u c r i t e r l u l d e p r~ c t ­

z f e c f n eme t f c S Be." vu nler:e di n t n -.


be l u l ) , STAS 6460 -8 1 , c omple xul
d e indi ct d e pr-e c t z.I e f o :n 'l'1t d i n :
- il ;i ttti a r ndi n l a a dentu -
rit: F .
rr'
1·6 5IA5 64.0·81 - Abn t er -e e de ro stog o11re:
- ----
90" r

~oob t _Num~.'_tJ~~l! dll'l!l us _ -I


I__z_ _ +-_ -':"::"'_ T o l e r a n ~ ele
a c e etor i ndict
~~(I,I I dpSfniJ lui - de pr eciz1c di n t ab elul 7, STAS
6460 -91 , vor fi : •
To lt ta...fa I::b td ii radiale a. danturii f, 0,040
- I n pi nion:
T.:>ler-on!a:-obaJerIidel o;lo30TI re ----- .--- - -- --
f, 0,010 F r 1 = 0, 040 mm ; Fe l = 0 ,020 ~~;
-
Abaftn l(1 limito. alii' pasulur [eeetcl f pl : 0.0/8
- 18 r on t a :
t~I ;-Q~~ baler«-JerOito 3orrre ­
cc (ft c'vento. d,n~, lor 0.009 (, Fr 2 • 0 , 07 1 mm; F e 2 • 0 , 06 3 mm .
Abal ~if'ci' l'"lifQ o2-onene:-- --I-----I -------i
contad pe lU " 3lf"1 e ~ dlnttlui P en t ru cri ter i ul de f unc -
f~l s 10%
AbdfertG limdd Q. zo"ti de- - ti on a r e lin a e e va s l eee di n t a be -
contact pt indlti me a. dinfeloi F~ h ! 107. l u 1 4 , STA S 6460 - 9 1, e omp1exu 1 d e
indic i de prc c i zi e :
- Abaterea pa sului fr on t fl l l
f pt r ;
- A b ~ tc r e a d e ro s t ogo l i re e ll frecven ta di n t i l or : f er -
To l e r A n ~ el p. flc e s t or indict de pr ec i z1 e di n t ah e l u l 9 , STAS 64 60 - 8 1 , v ar
ft:
I n pin ion : f p t 1 ::0 , 0 1 8 mm; f
e l
"" 0,009 mm ;

- l a r ont a : f pt 2 ! O, 020 mrn ; f 0 ,014 mm ,


c2
Pe ntru criteri ul c on t Bc t u l ui d in t re d i n ti Be va al~ge d in t a belul 6 ,
STA3 64 60 -81 , co ~ plex ul de i ndict d e preci z ie z
- nbn t er- e e d Lmen s f u n f L o r- r-e Ia t a v e a le p et ei de c o n t ec t e
- ~p i na l t 1~ e : p' °
s~r '

- pe lun ei ~ e: F;er o
Din tu b e lul 20, STAS 646 0- 9 1 , a bBt er i l e limit a ale dlmpneiuni lor relati-
ve al e pete! d e c onta c t v aT fj :

- 16 p inion : ~"
. hl ~ 10':1, i f~fl . !10%;
- 1a r Ofi t a: s h2 : 10%;
1" . F~ r2
. !1V',X;,
pentru 0 d i e e n e1u n e r elnt i -,r n a pe t e i de con t s c t :
206

T"b elul 10.16. - p. lwnglm•• d. I" 6~

Mod.,!.1
H.4.luI ......
..... 4,4~
.5

111 'IOl'.
11...".1 d. . .h • l~
prof.I. 1 ... "f"" 14 - 5'A$ """' -~
CO~~ (lfn_Tu I X, 10. 5 .9. COMPLETARBA TABELELOR CU
4tp1..... ,.Jiol. -O,U
ELEMENTELB DARTURI I
~. r'"I" tanlj,,_!ioJ. 'I -0.1
COotdA u,..to,,16 ",f~/f"~!,,"~
14 toQrda (:o""lo"f, i;;{,-;; .....
-
5.~7.~ ... I.W
~
PEN TRU, CELE DOUA ROTI

Olo"".trul tit divita" d 675 In STAS 5013/3-82 •• dau


u."i.1 c.nuLI J• .Ii';,ar, 6 al'~g'20' dl men s i un11e tabelu l u1 ~1 olem en-
l Un';lftM 9'"",Qfoarei d. d.:wizcuf: R .Y!O,426 t el e o e Be inocr1u in ac e.ta,
U.ghiol c• ...Iui ./1 picio, 6f Ill' 3"8' f1gur a 6 ( tab.lO.9). Se vor CQm-
pleta nume1 scale rubrio1 09 00 -
U.ghiol rei.,ului Ji.lelui Of ,'n'lt
respund rotii deeenate, 8Q8 oum
rrtopto d. pt'Kiz ir ~ jowl - 7-e 51A5 ~W'81
ee poate vedea in tabelul 10.15
U.ghiul d.nt.. a" I 9O'~t'
~1 tabelul 10.16 pentru exemplul
R.al. M.md,.1 d. di.!i z 19 oonsiderat.
('onju,a1" Nurnorul cHsfTtlJliJl -
.
T.IIr••t. hbt.i ,od,al•• danlon' Fj 0,011 10 . 6 . CALCULUL GEOMETRIC AL UNUI
r. ANGRENAJ MELCAT CU IIELO
Telerenlo.
, ahol.r' de ro.t.,oli" 0.0'3
CIL I NDRI C
Ab.l.ril, I.mitd 01. po"'oi fr••lal frot ~ O.O20 -
Toiero.J. ~ol~ rii .0' r.".g.lir. Pentr u determinarea oom-
N f'K.....to. dl.!ilor fc 0.0/4
pl et~ a geometr1 e1 unu1 angren aj
Abo.terel1 limit. • z.'.'. o.
conl.cl p" I•• gim•• di.telui F:.t ~10% melca t ou melo c111nd r 1c est e
Aba,t.",. ~ ..itd • zo,,,. ," neoe ear! re s pe ot are a r ecomandA-
co.lotl p' l.cll!;m'o dinlelui f,h : II X,
r110r d1n urm ~ t o are le s tandards .

STAS 822-82 Angrenaje . G6IDa modu111or


STAS 915/1-81 Allgrenaj e . Simbo lur11e e lement elor g eomet r1ce ~1 oinematice
STAS 915/2-81 Angrenaje . No~1uni generale de geometr1e Qi oinematlol. Terminolo -
glo
STAS 915/5-81 Angr en aj e meleate. Geomet r1e ~i c i nemat 1e ~ . Term1nolog1e
STAS 6461-81 Allgr enaj e melcate c11i ndr1c e . Toleran~e
STAS 6845 - 82 Angrenaje mel eate c111ndr1ce. Yeloul de referIn ~ i
STAS 12192- 84 Angrena j e . Alegerea trep~elor de preciz!e ~1 a rugozlt~~11 dantur11
Dac~ an grenaj ul face parte d1ntr-un reduetor de t ura ~ 1 0 de ·u. g eneral
••te, in plus, nec e s ar! respectarea reoomand~1lor din 8tandardel~1

STAS 6012 -82 Re duo toare de uz general. RapoRrte de transmltere


STAS 6055 - 82 Redu ct oare de tura~le. D1etan ~a d1ntre axe

STAS 7599 - 77 Reductoare de tura~1e mole " t e o111ndr 1e e de ux general. Cond1~11


tehnl ce g ener a l e de cslitate .
20 7

10.6.1. DATE INITI ALS

10.6 .1.1 . Date initiA l e priv ind det in ir ea geometric!


8 da nturl 1 rue l c ulul

1. TipuI melcuIui
In STAS 6845 -82 8i nt prezentate oa88 tipuri de meI c i c l Iindr i c l . ZNI,
Z.~2, ZA, ZE, ZK I 01 ZK 2 . In tabaIuI 14.41, peg f ne 94 [ ae reco mand! pe n t r u J,
angrenaje de portuntA, folos l t e I s r ed uc t oare , t lpur l 1e ZK l ~1 ZE. S a va alege
I. me l c ZK l.
Con t orm STAS6845-82 , notarea melc u1u l de reterint ! e8te:-
UeIc de reterlnt! ZKl ( 250) 4 x 7 x 10!dr unde 250 e8te dlametru1 trezel
dlec 01 a dl. cu1ul de re otl tlcat, lar 8en8u1 inc11n!rl1 danturll e8te dreAptA.
2. ~ oduluI
Axi Al (STAS 82 2- 82 ), mx - 7 rom.
In tabeIuI 2 din STAS 822 - 82 nu e8te dAt Ace8t modul, dar IA prImA ob -
eervatle·de 8ub tAbel e8te Adml e! ~ 1 AceA8t ! valoare (vezl tAb. J .7 dI n CAp . J ) .
J . Coetl clentu1 dlametrAl (STAS 6845 - 82): q • 10.
4. Num!ru1 de inceputur l. zl • 4 .
La en grenajp.le ma l e a t e folo sl t e 18 reduc t oar e numnrul de i nceput ur l poate
11 I, 2 , 3 s au 4, i n l unet te d e raportul de tran amitere dorlt ~ l ~ a v i nd in vedere
c a se rec om And a, Ie reduct oare, 28 ~ z 2 ~ 80. Se preferA zl cit mai mare pentru
cr-e at er-ee r -ande men't u Iu f s au z l .. 1 dacf{ ae urmar e~ t e ca angrenajul 8~ fie cu
8ut o fri nare .

5. Unghlul d e pre elun e ( An3renare) normAl : an • 20 0 •


La meleul ~himedlc ZA se s tandardiz eaz A unghi ul de preeiune in plan
axial ~ • 20°, t ar In rea tu l t i puri l or de mel e ! unghi ul de prealune normAl .
6. Coetlclentu1 de l n ~ l tl m e A ca pu l u l ( STAS 684 5- 8 2) , h a • 1,0.
..
I n cazul reducto nrelor de uz general coeticlentul d e tn~l t ime a plc loru-
.. "
lui hi • he ~ 1,0.
7. Coetlc ientu l Joculu l r Adi Al ( STAS 6845-82), c 1 - O, J •
..
..
In STAS 6845-82 ee recomend! c • 0, 2 pen t r u me lcl pre1uc r a t l pe atrung
Vi pentru ro~i meleat e prelucrat e eu fr e z a mele Aau c * • 0 ,2 • .• 0 .) pentru melo1
prelucratl cu t reza di.c eau treza deget (ZK1, ZK2), valoareA tiind tunc t1e de
Bcula utilizAU.
P~ntru roa te ~e lest a Be v a sIege c 2
.. ~ 0, 2.

10 .6.1.2. D8te i nl,lale privind detlnlre8 rotil


melc At e 6 1 B cond l t l 1 1or d~ ~ Br e n 6 re

1. N~~~ul de din~1 a 1 To; ! 1 melca te: Z2 • 79 .

S e r-e c o.aand d C6 z l ~1 z2 ! I a nu RlbA c!l v 1 z o r1 c omun1 1Br pen tru en gr- ene>
Jele de portan~A f ol oR lt e I e red uc to~ e d e u z g ener a l 28 ~ z2 E BO.
I n c8z ~1 reducto erelor d e uz g en ~ r A l r~ p oartele de transmitere trebul e
8 1bA v Alo ri 1e n o~l nBl ~ r e c o:nanda te i n ST AS 60 12-82 c u aba t erl 1e ~1 de 1s BC8et.
8.
v a l o ri date in Bce lB ~ l ftt ~~ dRrd . In cB ~ u l c o n sl de rat:
20B

Z2
'iJ: - 1 STAS
x 100 •
1f - 20 x l CO • -1.2 5~ > A.1STAS • ~~.
1S U S 20
~. Dist an ts i nt r e B~e ( pentru red uc t o sre d. uz general o ont orm
. STA5 605 5-82 ) I .... . ) 15 mm ,

10.6 .1. ). DAte Inl t l a 1e prl v1nd defln l r ea oondl tl 110r de


preclzi e ale dlmenAlunl lor de m ~pu rar e al e dl nt l 10r

Pe ntru a l eRe r e a tr e pt e l de pr ec l z 1 e a angr en8j ul ul c onform STAS 12 19 2-84


est . nec essxA cuno a~ ter e a vtt e zel pe rlteri c e 8 rattlor di nt at e ~1 8 vi t e z el d.
aluneoar. intra dint!. Pr e oupun em t uratia me lc ul ui 01 • 14 50 rot / mi n .
Vl t e z a periteric A pe cercuri l e de r OBtogollre va ti l

v,, 1. 'ltd60 .000 . '!t·77·


,,1 - ° 1 1450 .
60 . 000
m
5 .646 "8;

IJ[ d" 2 ' n2


v,,2 . 60 . 000
. (·m60.000
x l ' zI-n
'1\'7 '1450'4
• 60 . 0 00 ;

5.B46 • 6 ,221 !!!.


000 19, 98)106520 0

Conform t a bel u1ul 1 dln STA5 12192-84 ae Va alege treapta de pr eol zla B din
STAS 6461- 81 . Se va a1 ege t i pul aJ ue taJ ul ul B, oare aolgura Joo u1 nor mal minlm
intr e flan ourl I n min • 210 rm • 0, 210 mm, oonform tab elu1ul 18 dl n STAS 6461-81.
Preol z1a an gr enaJ u l ul va fl 8 - B STAS 6461- 81 , pe ntru oare abaterea l 1mi-
tl e dlo t antel dlntr e axe, din t a bel ul 14 , STAS 646 1- 81 eet e f a • ~110 r m •
• !,O til Mm.

10. 6. 2. CALCULUL ELEMENTELOR GEOMETRI CE PRIVlND VERIFI CAREA


EVITAnII ASCUTI RI I SI SUBTAIERII DINTILOR ROTII MELCATE

Cind oo eflolentul dep l aaarll de profl 1 a angrenaJ ul ul melo at x < x min


spare 8 ubt ~l er e a dlntl10r ro tti meleate l~ prelucrarea ou fr e z a mel e , 1ar de o l
x > xme.x apare aooutlren dln t llor ro t H meloate La e ap uL d::'n t llor . In gen ar a l
•• recomand~ 08 deplsssrea de prof i l S8 ti e l - 1 ~ x ~ 1 .
1. Co e f 1 0 1 ~n t u1 d ep laearl i de profl 1 .

a ) _15
x • m: - O, 5( Q+z2) • -r- - 0,5 (10+79 ) • 0, 5 .

2 . Dl &t anta in t re axe de referin~~1

a • m.. ..

) . Ung nlu1 de pant ! a1 e110e1 (de referlnt!) ,

Zl _4 0 04
• arotg q . arotg ~ • 21,8014095 • 21 8'5".
20 9

4. l' "hlul de pant.'l e L elied pe oll1ndrul de roetogol1re.

"I 4 0 0
jw • arotg (Q+2x ) • are tg( l u+2' O, S) • 19,98 )1065 • 19 56'59".

5. Ung hi ul pro! 1 1ul u1 (de prea1une aau de angrenare) pe 0111ndrul de re-


ferlntl.
o
La melcl ar hlmed1c 1 ZA . ~x • 20 .
La oelelal t e t 1purl de mel el .
tgay. t 20 0 0 024'20".
~x " aretg(eoaj) • ar? tg (eoa 2~.801409S ) • 21,405 57)7 • 21

6. Unghiul pro!11ului pe e i l 1ndrul Le r oatogolire.

Gt •
ts; 20
xw • aretg(eoe 19,983106S)'

~
xw
• 21, 170 762 ) : 210 10' 15".

7 . Coe!1e1entu l mi ni m a l deplaa~ii de prof il la li ml t a aubtllerii din-


tilor .

X
mi n • -4,152 .
6 . Coef ie1entul maxim a l depl aa~ii de profl1 l a limita a aeut i r i i dinti-
l or .

• 1,0 + 0 ,05 '79 - 0 ,024·21 ,170762) - 0,64 ,


X
me x - 2,80 2.
Se observA c ! in ex emplul c on a1der at :
X
mi n • -4, 152 < x • 0 ,5 < x max : 2,602 .

10 .6 .) . CALCULUL ELEMENTZLOR GEOMETRICE GENERALE


ALE ROTILOR AN GRENAJ ULUI

In figur a 10.29 eate prezentat un angrenaj meleat eilindrl0'


1. Modulul frontal 81 rot1! meleate . M
t
• M
X
• 7 Mm.

2. Mod ulul 'n or ma l :


~ • '"xeoa j • 7 e e a 21 ,6014095 • 6,499 mm .

) . Paaul el lce1 . Pz • 'It ''"x'zl • '!t'7 '4 • 67.965 mm.


4 . Diametrul de referinta .
- a1 melculuir dol ~ mx·q - 7 ·10 • 70 mm ;

- e L rotH .

5 . D1ametrul de d1vizare (1dentic cu eel de r oat ogo11r e ) .


- Ie mele . dWl • '"x(Q+2x) • 7(10+2'0 ,5) • 77 mm;
210

. ,~ ... C"in drul de


/- - --
b,
- - - -- --1 d l\lIz o r e -

E

0
~
'<

N
.
~

""•
0

"" '"'"

l'1g.1O.29.

6. Raport~l de tran em1 t er e l

79
• "4 = 19,75 .

7. D 1 .m e t r~l de p1c1orl

d r 1 - 51 ,8 mm;

- 61 r otH I dr 2 = ID * *
x [ z 2 - 2 (hr+c2-xl] - 7[79 - 2(1,O+0.2-o.5l] ,
d r 2 - 543 ,2 mrn ,

8. D1ametr~ l d e cap l

- 61 r ot H . d B2 • "".[z2 + 2(h:+X)] • 7 ·79 + 2(1 , 0 + 0 , 5) ,

d . 2 • 574 mm .

9. Lung i mea ~elculu1 :

Din tB be1 u 1 10 . 3 ee B1ege l


b 1 • ( 12, 5 + O,lz 2 )mx • (~ 2.5 + 0,1'79) '7 - 14 2 ,8 mID .

Pen t ru melc 11 fTP Z B ~i ~1/ !I ,I)u rp.c t1t'1 c a t1 ee r f> coman dl. [ ] . majorarl!8
lui b cu 20 mm ~1 ee 81ege l
1
211

In fU l lC:.t1 e df" zl fliP Tfl c o ml'\n d A

zl • 1; 2 ,.AU )

b 2 • 0.67· d a 1 • 0 . 67' 84 - 56, 28 mm .

s@ al~ge l b 2 • 56 mm.
11 .. Sem1u.nc h1ul c o ro6n p~ To t1 i melc atel

t -
l? RAza de cu rburii 8 t or u l u l de cap a L r o tt i me I ce t e r

m,,(q -2h"
a) 7(10 2 1 0)
R
a2 • 2 - - 2' , • 28 mm ,

13. Dl e~ ~ tru l p ~ t erl or a1 r ot ! i me] c at el


In run c ~1e de zl se r ecom anda

d e 2 - 57 4 + 7 • 581 mm .

Pen t ru dp 9pn area f orme! dl nt elul in ~ ectlune a axl Bl~ a r o t!i melc e t e ~e
procedeaz& 8 9t f e l r
- s e tr&spaza cerc ul t orulu l de cap a1 ro t!i melcate de rez~ RR2 • 28 Mmi
- se tr8Ae nz~ c er cu l t orulu l d e piei or a1 ro t!i mel c a t e de rBzA Rf 2 •
• Ow - 0.5 d
f 2 • 315 - 0 ,5'543.2 • 43.4 mm;
- s a tr AA e 8 Z ~ dr e ptele oe repre zinta · l ~ t l m e a b 2 • 58 a r ot!i meleate,
1ar punc te l e d e i n t erA €ctl e B a c e stor drept e ell cercul de cap a 1 melculul ee
un€F C e ll cent ru l melcululi

- De t raseazA gener atoarea c l 11n dru lui e ~ t e ri o r a 1 ro ti i me1cat e care va


1n terppcta c er c u l to r ulu 1 de CBp ~ i dr epte l e e e tree prin cen t r u l melcului.

10. 6 . 4. CALCULUL GRADULU I D~ ACOPCRIRE

1. Gradu l de 8c o per 1re : ron tal ee de termi n § cu. r E-I Btia:

"
2m,,( h R - " )
81nl&
£:OC •


212

2. Oradu l de acoppr1 re med1u s e d et ermlnX eu rela tlftl

t • t oc 1 7 )7
m ~co~~~~~---2 • ( co e 21, 40557)1 coe 21 80 1409 5 ) 2 '
( coe«n coe y) oos -:< 0 '

Em - 2 ,05 3.

10 .6 .5. CALCU LUL DIMENSIUNILOR DE MASUNARE A DAIITIJH1WR

La RflGrpno J e l e mel c a t e c u me Ie cl11 ndr i c ~e masoar A, de reeul~. nums!


melcul pentru care ~e d e terml n~ c oard a normal A de ref @ r l n t A Bon ~ 1 in Altlmea Ie

coarda n ormnl ~ de r eferi nt~ hon Pentru denture ro tti mel e ate nu Be c a l c ul ea z l
dl men al unl de m ~eu r6T ~ .
1. Coard a n ormal~ de ref erjnt~ '

'!t 'mx

2 . I n Alt1mea la ooarda n o rma l ~ de rp fer 1nt~'

h on • ~ • 7 mm.

LA masurar e. pentru hon ' ee v a t i ne cont de valoare a er ec t l vl a dia-


met rului de cap a1 me lcul ul de l in r e port e u c e e t e or e ti c cal c ul a tl .
J. Abat ere a Buperi oara a gr o el mi l spire! melculul pe coarde normalA de
r pf er1n t~
Aoea Bt a Be d et ermin~ din STAS 646 1-81 , oa B um~ a doi t ermeni I ~1 II ,
oare Be slog di n t abelul 19, r eBpeotiv 20. din Bt andardul ment10nat,
-E- •
BB - 220 - 150 • -)70 I11 m • -0 ,37 rmn.

4 . Toleran ta gro s i m11 s pir ei me loul u1 p e coarda normal~ de referintl


D1n ta bel u l 21 , STAS 6461-81, Be alege ac eaetl to lerant~ Te in functie
de tol er an ta b ~ t ~1 i rad1a l e a Bp1re1 melculu1 ff ' care se sIege d1n tabe1u1 13,
d1n B c e l a~i etandard
f r • 0 ,025 rmn

Te• 65rm . 0,065 mm ,

5. Abat erea l nf pr1 0ar a a gr o B1m1 1 Etp1re1 melculul


pe c oard a norma lA de r ef erintA

-E Ai • - E"os - Tij • -0,37 - 0,065 • -0,435 mm ,

Astt el coard 8 nor mBl ~ de r p.fer1n t a ~1 inAl t lmea 18 caarda na r ma l A de r ~­


f erl nt A, cu aba t er i l e co r~8p unzA ta a r ~ t rept e1 de preci zle ~ 1 tipulul s juetaju-
l ui va !j pen t ru s pir a melcu l ui

- E- -0 , )70
A8 / hon • 10 ,209
- E B1 - 0 ,435
21)

10 .6 .6 . VALORI~ INDICILOR DR PR}~IZIF. CK SF. INSCRIU


IN TABELUL CU ELU'ENTHE DANTURII

Prpc Jz1e de e x e cut i e a melcu lu i ~1 B rotti melcate lu ate separat prec um


01 cea a nner en BJulul ps te d etermln~tl de treapta de preci zie a ratilor 01 an-
gr enaJului, de rugoz1tat p6 flancurilor ~1 de jocul dlntre flancurl, coreepunz A-
tor tlpulu1 de Bju~t aj al es . Pentru angrenajele melcete eu mele cl11ndrlc 81e-
ger ea v alorilor c e car Bcterize az~ precizia acestuia Be va face conform r e c oman -
darllor d i n SUS 6461-81, STAS 12192- 84 , [ ], [ ] ~1 [ J.
In exemplul pre zentat au fast dej a stabi lltel
- Tr eapte de precizie; 8;
- T1pu1 ajuBtaju1u1 1 B;
- Jocul normal min im : jn min Z 0,210 mm;
- Abaterea limlt a a distantei in tra axe: fa • !O , ll mm .

Pentru clasB 8 de prec izie se va sIege rugo zi tat ea flancur1 10r meleu1u1
Ra • 0.8 ro , eor e spunz at oare unui mele re ctifieat, iar pentru flan c ur l 1e rot!i
meloate Ra = 1,6 fi, c ore s punz atoare une! frez~l ingrijite eu freza melo.
Pentru eriterlul de preci zie cinematicS. se va sIege din t abe l ul 3,
STAS 6461-81 , comp1exu1 de indi c1 de prec1z1e format din.
- Abat erea de rostogolire a rot !i meleate: For;

- B~ ta1a radial~ a dantur1i me1cat e : F rr .


ro~11

Toleran~ele a centor 1ndic1, din ta be1 u1 6, sTAS 6461-81, vor f1 :

Fe ... 0,090 nun; F a 0,100 mm.


r

Pentru crlteriul de fun c~ionB re l in~ se VB sIege din tabe1ul 4,


STAS 6461-81, comp1exu1 de 1nd1c1 de prec1z1e format din .
- pentru mele :
- Abaterea pasu1u1 axial 8 1 me l e ulul : f pxr .'
- Bata1a a dantur11 me 1c u1ui. f rr'•
rad 1a1~

- Abaterea profi1ulu1 1a spira me1cu1u1. ff 1r;


- pentru rosts meleate:
- Abateres pasului fronta l 18 To a t e mele at ! : f •
pt r
Abater11e 1imita a1. ace s tor 1ndioi d i n tabe1u1 8, tabelu1 12 ~1 tabe1u 1
I) , STAS 6461-81 , vor t i l

±f ~ !O,OJO mm ; i • 0,025 mm;


px r

t
n • 0,048 rom.
Pentru criteriul contactului intrB din~1 se va Blege din t abe l ul 5 ,
STAS 6461-81, 1nd1eele d~ preciz1e dat de pat a tot all de oontact pe nt r u care ,
din tabelul 16, STAS 6461-81 Be alege l
2H

Ta bolul 10 . 17 . - InAl ~1m.a rolatl yl ..


.. odulul aual
- .. ---- - - -- '"' - 1
----"- pe tp 1 de con tac t. 55~1
.. odu'ul 0""",,1 -- .._- - - ._--- --- -_ . '"0 ,.~"
--_.. _--
- ._-~

- A bBt er ~ 8 Bdm16~ 1ft


Nomdrul d. don!, .- - ---,-_.. _--
- ..
Z
- ._- ~
. .-. ·, .i'-
T'pol m, lcu"
- - - -- - --
- .sus'tlt..5 -a! i nA l~ 1meo r~lat1~8' -15~1
r1, lrul dt rtf~r if'l!Q l L'fI~l""·'lJlt-
-
.. - -
'l A ~ "8.. 5 · :>c._
Un~"IlJ\ d. po. ... t Q. 01 tl ltt! d. - Lu n g l ~ ~ 8 r~lBtlv l 6
rtftrtntti
1-". . .-. . .. ..--.
~t n ' u l incl.ruir. danturjt
- " ~ _ . __t-
21'~&'~'
.- ._- -- --- pe t e 1 de contoct . 50%;
d,tllr1o.
- A b 8t ~r e 8 adUlis§. 18 lun -
( ~Q-~d~' ~ o,-~~I ~ d ; ~;~-;~o/i ~-JF;;; - 0 ., 'tO /

lc ..~o o.r d~ _~~l~ ~!.!-~l!~lntci 5


0
"/ ,;;,,, to .2 0~ . •.•" 7
f-.- - - - - g1mea r e l otlv81 -15%.
Dtom,trul d! rrfrMto do 70
--- - ....-- ~ ,._.,- - - - - - - - -- --
(o' f'ci,nlul dlQ.rne1ral ~ 10
- --------- ..
Pa, ul d eel p, &7,%5
10 . 6 .7 . COMPLETAREA TABE -
-- - -- - - - - - - - - -
LELOR CU ELEMY.N -
Tre ~ln _~~!~:~l~ ~_ ~ iocul - ~1A 5

Di,1 Q n~ Q. tntre eee i" Q0 9(tMj OW


-8·8 -----=-
" . 1'81
~15 ' O. 1I TELE DANTURll
. Roa1Cl Numcirul de dU'I1i z 79
PENTRU MELC 81
conjugo1ci -~m o. r ~1 du.nului -
Abote-nl e l,mlto. a.le. P Q~UI UI 0.<'01 ROATA MELCAT#.
!fp, ~ O,D! O
~eJ ,
Tole.ro.ntQ he.l';li radial. 10 m.l, fr 0,025
I n sTAS 5013/ 4- 82 ae dou
frOitrantQ;>bo!." prof'lulu; 10
~pirQ. meleolul fft 0,D4&
dimen alun11 e tab elulul Qi e lemen-
t ~l e c e ae 1.nscr l u in 8 c e ot a . te.-
Tobelu I 10.18.
be lul 10 .10 ~1 tabel ul 10 .11,
Mod ul,l {rontal m. . 7
NumArul d. dIn!, Z 79 care pent r u c 8zul conaiderat a u
t-4tlcul 9, nt rotor - Z(t/"il"~~ fast compl etate ~1 oint prezenta-
.sTA ~ 'lilt' ·
~.
5euul tnd indrii dooturjj - c:lr~Qp1Q
t e i n t a b. l uI 10 . 17 ~1 tabelul
(o'f~i.nl ul d.pl.'4'; de p'o~1 X 0.5
10. 18.
DIQ.metll,ll de d.,m ore d 55 5
- - ~ --
~o d. prtcizi, ~ joeul - 8·8 ~1~"'1 '81
Di~tQ."tQ ~ntrt Q Il' in angren<l:j a", ~ 15 !O, 1I

Meleul Numdrul de dint" Z 4


conjugal ~ul1lcir ul d.stnului -
Toltroolo abat". d, ro.lo~~ re Q
lOr. rne1eo.te F, 0.090
Toltro.nto. bAt<i i rad,al. 10 raota
Fe 0,100
~"lto.t4
Ab.;r."I. lim,!'; OJ. pa.ul.; {ronlal
~ fpl ~O,O~
\0 roata meleota
~~ to1al<l d. <onlacl p'
luftglmla dlnfellJt - (50.:.)%
IPaia tola1<1 d.- conlacl pe
InAIr-mo.. dint.1.. - (~ ·~.)Z
11
E L EI4 E N T E DE ASAIlBLARE

11.1. SIMHOLJ ~AH~ . CAHACTERISTICJ MECANICE.


C R I T ~H I J ~~ ~x};C UT J E

11.1.1 . SlrnURURl SJ YRE~OANE (STAS 2700/ 3- 84 )

Simbolu l e;rupei de cAr a c t er i s t i c1 mec ani ce Be compun e din do uii numer e


co n f or m STAS 2 300/ 3- 80 ,
- pr imu l n um ar reprezinta 1/100 din re zlAtenta norninall1 de r uper e 18
tra c tlune expri mata in MPa;
- eel de-I'l l dalles numfir re prez inta , i n procpnte, 1/10 d i n Ta port ul
r11n tre I1mit a dE" curgere nomlnal a (conventi onala sa u a paren t ll ) ~1 r e zieten ta
n ominal! de r upe r e I e t r Rc t iune .
Prin i nm u l t i rf' fl c e l or 'doua numere Be ob~ine 1/10 di n limite de cu rgere
nomln81~ (conventionAla Ball aparenta ) 10 M Pa .
In ta bel ul 11.1 eint date ca t pgor i i l e d e ex e cu tie pe n t r u ~uruburl ~1
pr e zoa n e pe grupe de c e r a c ter l s t i c l mecan lc e.
Ca r ac t er l e t ic i l e n ecanic e co re spunz~t o8re fle c ~ ei grupe 81n t prezente-
te i n t a be l ul II. } .
Tab elul 11 .1.

CRtegoria S1mbol GrupB de cRrac t er 1et ici


d e cxe cu tie
STAS I SO 4 .6 4.8 5. 8 8 .8 10. 9 12.9
DI N 5 .6

Pre e l Bli A A - - x x x x. x
Sern 1pr e c i fl Q B B x" ) x x") x x - -
G rosollitl~ C C x~ )
x - - - - -
Ob B~ r v3tl i f 1) Nu ' n~i
pen t r u :,ur ub uri de ca le teratA ,
STAS )27U-78 .
2) Se execut~ numa1 l A intc legere tntre pr oduol -
tor ~1 be~eficiar.

11 .1.2 . STI FTUR I ( S ~ AS 2700 /12 - 85)

St1tt url1e fi letqte ~p px~ cutA in c a t e~ o r i a d@ pxe c u tle pr ec i e8 , in


p e t r-u gr-u p e de c c r-e c t e r i s t Lc t -eece n t c e (tlib. Ll , 2).
Ta bp lu1 11. 2 .
5:1 mbo lul
n
C ut ~ l ; o r :l Grupe.
de e xe c u ; 1 e S T A ~)
L ;U de c '3.rac t erl f1l t l o l 14 H 22 H DH 45 H
DIN Ifl£>canlce-
Pre c!oa A A Dtlrita t ea Vi ck er A
HV mi n . 14 0 2 20 ))0 4 50

Gru p'i de ce r-s c t er-t Ati ai mf'c9.nlce-


C 'lP1 C t e r I at L c I mecnn l c e'
14'H 22 H ))H 45 H

Dur l to t e- Vi c kers mi n . 140 220 ))0 45U


IlV
r.1 ~i. 'X • 290 )00 410 560
Durita te Brine 11 mi n . 1) ) 2U9 )14 4 28
HB
F • )0 D2 InUX. 2 76 28 5 418 5 )2
mtn. 75 95 - -
IIRB
Duritat e m.C3 X . 105 - - -
Rockwe l l
nne
mi n . - - )) 45
IMX . - )0 44 53

S imbo lul nu meri c r e pr e z i nt a 1/10 din v nl oar e a mini ma a duri t~~ l i Vicker p,
lar si mbolul H r e pr e z int a duri tatea.

Tabe1u 1 11 . ).

Ir . ::: are ct erletl ea Gr upa de carac ter ia t lc i mecanl c e


cr t. mecanica 4 .8 5. 6 5.8 8 .8 10.9 1 2. 9
4.6
1. Rezlatente de ru - Nom. 400 ~ OO 800 1000 1200
pere l a tractlune Mi n . 40u 1 4 2u 5uu ,2 0 azc
Rm, '"r ( UPa) ue x • 550 70U iooo 12UO 140U
2. Dur it a t e a Brine11 Min . 114 I 124 14 7 I 1~2 219 295 152
HB Max . 20 ~ 2U5 Jb J 412

r1.i n .
HRB I, AX. 67 71 79 82 - - -
). Dur i to te 15 - -11 -18
Rockwell Mi n .
HRC N,BX . -
-
-
-
-
-
-- 20
JU 39 44
4. Duri tat e ~l n . 120 no 155 1 60 210 310 372
HV )0 Vicker. I"'a x . 22 u 300 382 4 34

-- - -
5. Li mitR de cu rger e Nom. 240 120 300 400
a paren t~ , Re (MPa) I IIa n . 240 )4 0 300 4 20 -
b. 1 i ~lt a de cu rgere
con v p n~ion~la,
Nom.
..a n. -- -- -- -
-
640
b4U
900
~4U
1080
110U
Rp(O 2 ) (IIPa )
Ten a luneo
de- l ncer- ) 10 280 580 8)0 970
22 5 380
7. Re z i .. ten 'ft8 care Sp
18 sarcina ( Ml'a )
de ince-rcA - 15p/ Xe .R U
re 0 ,94 0 ,91 0, 94 0 , 91 0,91 0, 88 0 ,88
S/R p ( O, 2)

8. Alun g i r- e e 1a ~1n . 22 14 20 10 12 9 8
ru pere, AS ~
2 17

11 .1, 3. I'I UJ.ITK

11 .1.3. 1. Pl u l l t e nor mal . , e u Inft lt tm. a plrt1 i tt le t a t e


mol mo re ARU e~nl ~ eu O,8d ( STAS 2700/4 -84 )

Gr-up e Le d f" c n r a c t er- L a t t c I me c e n f.c e s int s d mbo L f z e t e pr 1n tr -un n um eir ,


c ar e re pre zln tli 1/1 00 di n v lll onre a t en ni unl1 de i nc pr c nr e E' x prl mu t x.. in MPR. .
T e n 9 1u n e ~ d e i nc er c ar e pat e e g qla e u r e z l et en ta d e r up f'r e 16 tr act1une 8
our u bur l 1or SqU pre zo~ne l or de RcpeA~l ~ru pA eu c a re Be ARAmb le Az a pi ul1 tA
rea pectl vli.
P l u ll ~e l~ CAre fao o bj pct ul STAS-u l ul 2700 /4 -84 Ae execut X in d ou~ cat e -
gor! 1 de e xe c u t Le ~ i in petru STupe de c ar e e t e r-f s t Lc I mec anice , c onform t a be l u-
l lli 11.4.

Tab elu l 11.4 .


Stmbo l Gr upa de c ar a cteri 8 tl ci
mecanl c e
Catego riR. d e e x e cu t f e
STAB I SU
DIN 4 5 8 10 12
Pr ec t sa A A - - x x x
Semiprec ifJ a B B - x x - -
Grupa de carac t e r i e t i ci rnecani c e
ca r cc t er-r at t ca mecan Lcd
4 5 8 10 12
'I'e n s Lun e a de i ncer c are , MPa 400 500 80 0 1000 1200
Duri ta tea Br in el l , HB ma x . 302 302 302 35 3 353
Dur i t ate Rockwell , HRC max . 30 30 30 36 )6

11 . 1 . 3.2 . Piu li, e joa ee. c u ,"~ ltimea part ti f i let e te de 18 0,4 d
t n c l u slv , pi "~ 18 0 ,60 ex ol u ai v ( "TAS 27UO/7-8 2 )

Mod ul de simbo l i zare ~! valorile c aracteriAt i ci lor mp-ce nlce sint dat e
In . tabelul 11.5 .
Tabe lu l 11. 5 . Ta belul 1 1. 6 .
Gr upe de carAc t e r i E' t ic i mecen L ce 04 Grupe
05 de 08 -
Te ns i un f's de in c er c ar e S n' c qr c t e -
~~PB 380 500 Stm bol rlA t1cl
CRte ?,oria de :nece n l -
Dur itat e-"\ Roc kwell, HR e
mi n . - 27, 8 exec u ~ie
ce
IT'.R.X . 30 36 STAS I ~i~ 04 05
rnf n , 188 272 Prec t ea A A xl) x
Durit ateB Vi ckers , HV
mex , 30 2 353 S e:nt pr e c i a ~ B B x xl)

GroRo l an ~ C C xl) xl)


Cat e Rori!le de e xe c u tle al e piuli~e ­ S e exec u t~
l or jos8e , pe gr upe de CBTe cter i etici meca- numa ! 18 i nte -
I egere intr e
nl c ~ s i nt da te in t abe lu l 1 1 . 6 .
pro duellt or 01
bene! lc i ar.
2 11l

11.1 .4 . UTlL IUhr; A UTLLlIRII.O R I N PARRICAhEA OH GA/i,:LOR m; Af,AMlJ I.AJtll


S TAN DAHIJ I ZA TK S I N!~STA!;DAR DI ZA T ~ Fl1,!'.T AT ~ . CAllE S E I1ICADR IlAZA
IN GR UPELE 1J!; CA!l ACTt.RIS'!' lC I Ml::C A/nC l:: PllE VA ZlIT>: DE STAS 2 70 U/) 1
270 0 /7 ; 270 0 /9- 84

Tq be1ul 11.7.

Or-g a nu I de a aemb Lu r e
Warca STAS Pr-od u eu I Ia ca, r e Ae u ti li zPH~a
S u r-ubur-L , 1'1uIlte
o j e Iu l u I prez, onoe e i el
at ml1 llre alml1Ar e

OL3 7 9 38 2 Or g nn e d e A aamb Ln r-e d e u z g e ner-e L, Gr . 4 . B toate lIr.5 t o ate


(OL34 ) 500 exe c u~ .ie " g r-o ao Juna" d f men aLun f Le d t men a f un t Le

OLCIO 9 3El2 Or gnne d e BAam blAr e de uz g en er-e L, Gr.4.6 t OAt e Gr . 5 t ORte


(OL37) 880 exe cu tl e II s emf p.r- e c L R ail d t mena t u n f. i f' d f men edun I Le

OLCl5 938 2 u r g nnf;> d e e s a mb L ar-e d e u z p, enerAl Gr . 4 • R t ont e Gr .5 tOA. te


ABO ~ 1 ap e c t a Le , e:xe cut :le " gr- o eo Le n ri , d Lme n 09 1 un il e d j me n n i un f Le
Bern i pr-ec L eti , prec le a" Gr.8 d < 1116

OLC25 9 J8 2 Or got1 E' de asam blare d e uz e;en e r8 1 Gr . 5 . B t o at e


880 ei epe ci Ale , exp. cuti ie " s e mi pr ec t e f dim e nsi unile
~1 prec i fi att

OLC J 5 9 38 2 Or gAn e de e aem b Le r-e d e u z g e n e .r a L Gr . 5 .6 . Gr.04


BBO ~ 1 e pp cl ale, e xecu~1e " flemi pr e c t e a Gr.5.B t oate Gr.8 d < Ml6
~ i pr e c is il" di men siu n11 e
Gr . 8 . B
d< Ml6

OLC45 9 382 Or gan eo de As a mbl ar e de u z g en erAl Gr.8. 8 Gr.0 51 Or.a ;


880 ~i s pe ci a le, exe cu ~le "a emt pr-e c t s h d<M 16 Gr .IO t oat e
~ i pre c ise" d i men e i un i Le

40CrIO 9J8 2 Org Anp de ~!"lA.m b lAre de uz generA l Gr .l0 . 9 Gr . 1 2


7 91 e 1 a p ec f a Le , e x e c u tl e " Aemipr e c l sa d < Ml 6
~1 pr ec i aa"

3)MoCrll 9382 Organ e de 8 88,mblare de u z ~e ner al Gr . B. B


7 91 Qi s peciale, ex ec u~ l e " s emi precisB d > M20 .
ei pre ci Ba" Gr .10. 9 .
Ml4 < d < 1.120

4lMoCrll 9 382 OrgAJ1e de ,l') aemb Lar-e d e u z genera l Gr . 10 . 9 .


791 e i s pe ci ale , e xe c u t Le " s emi pr e c i sa M20 < d < M3 9
~ i pr-e c t ea" Gr .1 2 . 9 .
d< Ml2

Tab e lul 11. 8 .


1 1 .1 . 5 . ASAMBLARF.A SURUB-
Grupa d e carac teri pt l c l Gr u pa de c a r-ec t.er-r ertj cf
mE' cenl c p 0 p fu I f t e i r:: E'c ~ n l c f' A ~u r ub u l u1
PIULITA

5 4. 6 4.8
Un ';!urll o Bau un preloaD
5 .6 5. 8
BPAl"bh t c u 0 pitl lit ll dintI--o
8 B. 8 p,T u pa de c er a c t er l e t 1 c l me C8 -

10 ni c e e c hi v a l e n t ll ( t ab.I I . B)
10 . 9
f o r ne A z ~ 0 8 PBmb l er e cepe bl -
12 12 . 9 l~ A~ Buporte otene i un e co -
r e ~ p un z A t o 8r e s erci ni ! de

~nc~r carE' t~r ~ e ti pr oduca er.u lg ~ ri .


] n g e n erA l p 1 u 1 1 ~ e le dl n t r-o ~u p~ de c 8 Te c t e r 1 ft t 1 c 1 mpc an 1 c e pot ie lo c ui
piu11 t@l e din gr- upe l ~71f> di at 1 n! .... r ! o ~ r d ce c a r-e c t e r t st t c t mecen t e e ,
? l~

susunun i CU CAP lIE XAG c>:: ~ L 8TAS 4272-89


l'nr: Cl ~:K (p) 5 1 n :ur"t:C1SE (B p)

'1;~/ I
~

c. ~
r
-~t
~

di -
--_. -- -
T
°L
_ b__ _ t--_b _
-!'.
_ _1__ __ I
,, - - -"--
Kx ~m plu de notar e 6 unul Qurub de exec u t le pr ec l sA e u f i l e t MIO a v ind
c imp u l de to ler AJ1t a 6g , e ll lungj mea de 50 mm IJ l C6.Tac terlet lcl meca-
ni ce con fo r m g r u pe l 8 .8
- 5UHUb M10X50 STAS 427 2-09 gr . 8 . 8
suu e x ec u t t e a emf. p r-e c I Ba:
- SUHU H BI~ lO X 5 0 ~iTAS 4:'7 2-89 gr .8. 8
Se e xe cut a 10 erupe de ca r ac t~ r 1 9 t l c l mec a nlc e :
- pt 5 .6; 5.8; 8 .8; 10.9; 12.9
- BpI 4 .8 ; 5. 6 ; 5 . 8; 8 . 8

30
1~:
45
50·
:::::16: ~7 ~g :5
" -
- • 11 ,6
. . - 12, 7
8,40 16,4

22, )
24,2
31,9
34,9
)8 , 0
41, 1
49,3
53,6
59,1
76, 2
82 ,2 109
55: : : 13, 6 26,2 43,8 62 ,6 88 .3 117 151
60 14, 7 28 ,2 46,9 67,0 94 .3 125 161 207
65 " - • - . . 15 ,7 30,2 50 ,0 70,3 100 132 171 219
70 - - - - - - 16,8 32,1 53,2 74,7 106 141 181 2)1
75 · • . - - - 11 , 9 34,1 56,2 79,1 110 149 191 244
80 · - " • - . 18 ,9 36 ,1 59,2 83,6 116 157 201 256
16g: : : : : : - - - :~:~
110· - - • - . " " -
65,4
71,6
92,4
100
128
140
171
186
211
2)7
277
301
120· •. • - - - . - - - . 77, 7 109 152 202 257 326
83 , 9 118 165 218 277 351
130· - " • - - - - - - - - 90,0 127 117 234 297 )75
140 "
150 "
" -
- -
-

-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
-
-
.
-
-
-
96 , 2
102
136
145
189
201
250
265
3337
17 400
425
160 · - - - . - - - - - • - 108 153 21) 281 )57 449
170 - - - - - • - - - - . - 162 225 297 )77 474
180 · - • - - • - - - - " - - - - 171 2)7 31) ) 97 499
1 90 - • " - - - - - - - - - - • " 249 )28 417 52)
200 · - - - • - - - • - - - - - . 261 344 4)7 541
220: : : : : : : : : : : : : : : )76 477 597
no

SUhUhU!<l CU CAP HEXA GONAL BTAB 4 B45~89


P] L ~UT fJl. A ~ UB CAP
PHL'CI S K ( p l 51 SLM]P H r: Cl ~ E ( .p )
--- - - - - - - - --

E:x emplu de n o t e r-e 8. u nul eur-uo de e x ec u t t e prec l eo c u fi l et 14 10 8 vi n d


c impul d e tol eran~~ 6g, cu lung1m ea d e 50 nun fili caract erlet1 ci mec a n l -
ce confo rm gru p e l 8.8
- EUHUB MI0X50 5 TAS 4 8 1 5-8 9 gr .8 .8
BRU e xe c u tle cem i preciea ;
- ElJRUll llM JOX50 ETA S 4 815 - 8 9 g r.8. 8
Sa ex e c ut a in grupe d e caTac t er i eti cl mecan 1 oe:
- pr 5 . 61 5 . 8 1 8.8; 10.9; 12.')
- ap i 4 .8 ; 5 .6; 5, 8 ; 8.8

>'no' , 4 116 116 1110 1112 (1114 ) 1116 (1116) M20


-
PIl.ul. P - 1 1,25 1,25 1, 5 1, 5 1, 5 1 ,5
9
;:
--- - -
.,1n - - - -
- ,10
11 ,0 5
13
14, )8
17
18 ,90
19
21, 10
22
24, 49
24
26,75
27
30,14
)0
) ) ,5 3
l<
- - - - - - 04 , 25 05 ,, 45 0,7 8 9 10 12 13
r mi n
- --
-rllot 4 0, 6 0 ,6 0,6 0,6 0 ,8
8 '
normal 3,5 4 5, 5 6 7 7 8
a
II"" . rrm - 3, 5 4 4 5, 5 5,5 5,5 5, 5
fin
,
e M8S8.. kg/lOOO hu.o.

- - - - 4,4
10
- ) l' ,8

- - - - - 5 , 10 10 , 2
12 4 ,47 9 ,5 .
14
- - - - - 5 ,46 10, 9 20 ,8
16
- - - - - 5,60 11 , 6 21 ,8 31,1 45,4 60, 2
(16)
- - - - 6,1 12 ,3 22 ,8 32,5 47,4 62 ,9 66 , 4
20
- - - - - 6,5 12,9 23,3 J4 49,4 65,6 ' 91 , 7 120
(22)
- - - - 7 ,0 13,9 24,6 35,4 51,4 66,2 94,9 124
25
- - - - - 7 ,5 14,9 26,2 37,6 54,4 72,2 99,7 130
(28)
- - - - 7 ,8 15 ,5 27,8 39,7 57,4 76 ,2 104 136
30
- - - - - 6,7 17,1 28,6 41,2 59,3 78,9 106 140
35
- - - - - 9,6 16,7 )1,2 44,8 64,3 85 , 5 116 151
40
- --- - n,8 48 ,4 69,3 92 ,2 124 161
45
- - - - - 10,5 20 , ) 36,2 52,0 74,2 98, 8 132 171
50
- - - - - 12 ,2
11,4 21,8 36,6 55,6 79,3 106 140 181
55
- - - - - 13, 2 23,4 41,2 59,2 84 ,2 112 148 191
60
-
65 -
- - - - 25
- - 13,9 26,6
4 ),8
46 ,2
62 , 8
66,4
89 ,1
94,1
119
125
156
164
201
211
221

5U ~ Uli UH1 CU CAP If DA GONAL ~1C STAS 640)-88


I'H r:C18E

'tr....
/

Ex emp l u de n otare B unul ~urub cu f il et MIO BV lnd cimpul de toler6n~1

6g, eu lung l me a d e 5 0 mm ~ 1 c a r ac t e r l a t l c l mecanl c e c onform g r u p e l 8.8

- SURUB M10X50 STAS 6 4 0 ~-8 8 gr . 8. 8


Se e x~cut a i n g ru pe d e c era c t e r i a t ic i mec anic e:
- 5. 6 ; 5 . 8 ; 8 . 8 ; 10 . 9; 12.9

Pilot, 4 118 1110 1112 (1114) 1116 (1118) 1120


PAl!lul . P 1 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5
s- - - - - - - 1),25
12 14 . 17 19 22 24 27
D.. 1n _
- - .. - 15 ,51 18,90 21,10 24,49 26,75 30,14
It
- - - - - - - 85,5 7 8 9 10 12 1)

41 - - - - - - 10 12 14 16 18 20
r m1n
- - - - - 220 ,4
1 < 125
0, 4
26
0,6 0,6 0,6
38
0,6
42
0,8
46
30 34
B 125< 1<200 - 32 )6 40 44 48 52

e
1 < 200 - - - - -
lIaoa, Itg/lOOO buo.
61 65

30
35 -- -- -- -- -- 1518,9 17 26,5
40
45 -...... .... -- : 20,9. 2932,7, 6 44;4 48,8 66,6
50 .. .... .. - 22,9 35,8 53,2 73, 9 99
55
60 -- -- -- -- -- 28,8 24,8
26,8
)8,9
41,9
57,7
62,1
79,9
86
107
115
134
144 186
65
70 -- -- -- -- -- 30,8 45
48,1
66,6
71
92
98
123
130
154
164
197
209
75 - .. .... - 32,7 51,2 75,5 104 1)6 174 222
80
90 -.. -.. ..- -- 42,6 J4,7 . 54,3
38,6 60,4
79,9 110
88,8 122
146
162
184
204
234
259
100
-- -- -- ...- - - - - 66,6 97,8 134 178 224 283
108
110
120 .... - .. - - - -
72,7 106
78,9 115
146
158
194
210
244
264 ))2

.. .... --- -- -- -- 91,2


170 284
...... ............
130 85,1 124 225 357
140 1)) 183 241 304 )62
150
160
-.. -.. ..- ..- -- .... -- -- -- 103 150 216
97,4 142 195
204
257
271
324
341