Sunteți pe pagina 1din 189

Cuprins

j VARIANTE CONSTRUCTIVE
: CALCULUL ANGRENAJELOR......
1.1 Reductorul cu roti din{ate cilindrice cu din{i inclinali
2.1.1 Calcule preliminare
2.1.2 Predimensionarea angrenajului ................
2.1.3 Dimensionarea qi verificarea angrenajului ................
2.I.3.1 Calculul elementelor geometrice...............
2.1.3.2 Verihcarea angrenajului ................
2.1.4 Calculul forfelor din angrenaj
l.l Reductorul cu roli din{ate conice cu din{i drepfi
2.2.I Calcule preliminare
2.2.2 Predimensionarea angrenajului ................
2.2.3 Dimensionarea gi verificarea angrenajului................
2.2.3.1 Calculul elementelor geometrice............
2.2.3.2 Verificarea angrenajului ................
2.2.4 Calculul forfelor din angrenaj
I -1 Reductorul cu angrenaj melcat.......
1.3.I Calcule preliminare
2.3.2 Dimensionarea qi verillcarea angrenajului .....,....,.....
2.3.3 Calculul forJelor din angrenaj
II
Proiectarea formei constructive a ro{ilor dintate
_. PROIECTAREA $I CALCULUL ARBORILOR.....
Proiectarea formei arborelui de intrare in reductor
Proiectarea formei arborelui de iegire din reductor................
Calculul reacliunilor qi momentelor incovoietoare
3.3.1 Reductorul cu rofi dintate cilindrice
3.3.2 Reductorul cu roti dinfate conice.......
3.3.3 Reductorul melcat.......
I Verificarea arborilor............
3.4.1 Verificarea la solicitbri compuse
3.4.2 Verificarea la oboseali
Verificarea penelor......
-. 5
r.6 Calculul de veriflcare a rulmenlilor ...........
1 PROIECTAREACARCASEIREDUCTORULUI
$r A ACCESORIILOR CARCASEI ................
-l 1 Proiectarea carcasei
1.1 Proiectarea accesoriilor carcasei
4.2.1 Capace de fixare a rulmen{ilor ..............
4.2.2 Casete pentru rulmen!i....
4.2.3 Capace de vizitare.

.........9
.................23
.....23
.................23
................... 25
....................28
.............28
.......32
....................34
..............35
.................35
...................36
....................38
....,...........38
.......43
....................44
................45
.................45
....................46
....................52
..............53
...........57
..........57
............62
..........65
..........65
........ 68

.............7A
.........73
...............73
............75
.................76
......................76
....................83
......................83
....................89
......................89
.........90
...................91

4.2.4 Dopuri de golire""


4.2.5 Aerisitoare
4.2.6 Indicatoare de nivel de ulei"""'
4.2.7 Inele de ridicare

4.3

Verificarea reductoarel

orlainc6lzire""""""'

"""""""""'92
""""""'92
""""""""' 93
""'97

"""""""""97

5PROIECTAREATRANSMISIEIPRINCURELETRAPEZOIDALE'.....'......'...'.99 105
""'
3D A REDUCTOARELOR....."."""

6 PROIECTAREA
Bibliografie...............
ANEXE

"""""' 108
........109

lntroducere
Proiectul este o lucrare, in cazul acesta o lucrare tehnic6, care sub aspectul structurii sale se
,t'rrrlpuhe dintr-o parte scrisd qi o parte desenatd.
In partea scrisd se regdsesc:
Tema de proiectare, care conline tipul construcfiei, datele inifiale. anumite restricfii etc.
Un memoriu ?n care sunt prezentate Ei argumentate soluliile propuse de cbtre proiectant. De

r
r

asemenea, acest memoriu conline toate calculele: cinematice, dinamice, de rezisten![,


calcule referitoare la aspecte de precizie Ei control, precum qi alte calcule, in funclie de
construc!ia proiectat6.
Este de menfionat faptul cd, pentru rcalizarea unui proiect, sunt vehiculate cunoqtinle
:ultidisciplinare. Unele dintre e1e se bazeazd,pe cele dobdndite in anii anteriori (staticd, cinematici,
:inamic6, rezistenla materialelor, toleranle, studiul materialelor, desen tehnic), iar altele presupun o
j,rcunlefltare suplimerfiar1,la nivelul cerut de proiect, din alte discipline care se referb la tipuri de
: mif abric ate, tehno lo gii de pre luc r ar e, tr atamente termice, informatic d.
Proiectul se deruleazd intre cele doud borne: ,,startul" (tema de proiectare) qi ,,fini;ul" (desenul
:e ansamblu Ei desenele de execu{ie).
Volumul de fafd a fost conceput plecAnd de la faptul cd el
el constituie una din secventele
::aseului care trebuie parcurs la formarea unui inginer. Strucfura lui reflectd succesiunea logicd (qi
:ronologicd) a etapelor pe care proiectantul trebuie sd le urmeze, de la insuqirea temei de proiectare
:ina la calculele finale.
Conlinutul capitolelor a fost astfel gAndit Ei dozat incAt studentul sd nu devini un simplu
'terator care introduce date intr-un program de calcul. Volumul nu exclude utilizarea unei
:ibliografii complementare. DimpotrivS, o asemenea documentare este necesard, astfel incdt orele
:e proiect, precum qi activitatea individuald a studentului (documentare, calcule concomitent cu
:ezvoltarea desenului) ii formeaz[ acestuia un stil ingineresc ef,rcient, in care se regdseEte
.rr entivitatea tehnic6, rigoarea, precizia, organizarca activitdlit, simful rdspunderii, incadrarea in
.:rmenele de etapd Ei de final.
Existd o strategie de abordare a unui proiect. in volumul de fa!d, ea rezultd, din succesiunea
: rpitolelor:
a. Trebuie infeleasd construclia Ei funclionarea ansamblului de proiectat.
b. Se identificd lanlul cinematic care participd la transmiterea miqcirii si a puterii, de la
intrarea in reductor la ieqirea din acesta.
c. Se identificd interacliunile dintre elementele aflate in contact. Cdteva exemple linAnd
seama de fluxul puterii transmise: curea - rcat6, de curea; roat[ de curea - pand; pand arbore de intrare; arbore de intrare - rulmenfi; pinion - roatd din[atd conjugatd (melc - rcatd
melcatd); roat[ condusd (roatb melcatd) - pand.
d. Se calculeazd, puterea in zonele lanlului cinematic in care se pune problema dimensiondrii
elementelor din acele zone. De exemplu, puterea: la roata de curea motoare, la capetele de
arbore qi pe arborii transmisiei, la nivelul angrenajului.
e. Corespunzdtor puterii in zonele de interes, precum Ei turaliei din acele zone, se determind
momentele de torsiune care se transmit prin organele de maqini din zonele respective
(curea, capete de arbore, angrenaj).
Se proiecteazd" arborn, pornind de la capetele de arbore Ei lin6nd seama de rolul functional
al fiecdrui tronson, precum Ei de standardele in vigoare.
o
b' Se dimensioneazd qi se verificd angrenajul.
h. Se calculeazd transmisia prin curea.

i.

de
angrenaj sunt preluate de arbori' respectiv
For{ele din transmisia prin curea qi din

la oboseald'

arborilor la solicitiri compuse Ei


j ilTffftu."rru se poate proceda la verificarea
de tipul soricit'rii ra incovoiere (ciclu alternant-

La carculul la oboseara s_a linut seama


pulsator), precum qi de coeficientul
simetric), respectiv la torsiune i*"p.ti "r,.ciclu
obosealS.
respectiv in alegerea rezistenlelor la
asimetrie ur

de

"i"r"r"i

Deasemeneasuntverificateasambldrilecupan6.
k.Cunosc6ndreacjiuniledinrcazeme,suntcalculalirulmen{ii.
'a
Pentrudezvoltareaconstruclieiqiefectualeadesenuluideansamblu,volumulconline
construirea carcasei 'qi
formulele practice gi alte date, care permit

informaliile necesafe,
accesorii lor acesteia.

ravrdd
Anexe care permit proiectantului accesalea
3
Lucrarea confine un important numar de
ql
precum
punctele a"'k de mai sus'
la
de
calculelor
desfrqurdrii
unor informa{li necesar"
definitivarea desenului.
gi pentru
Dumitru Pop pentru lectura manuscrisului
Mullumesc domnului prof. em. $r. ing.
la calilrtea acestui volum'
sugestiile prezenate,tu'" ut' contribuit

VARIANTE CONSTRUCTIVE
Reductoarele sunt transmisii prin angrenare cu raport de transmitere constant, montate in
-i:case ?nchise, care reduc turafia qi mdresc momentul de torsiune transmis. Reductoarele cu un
:.rqur angrenaj sunt reductoere cu o treaptd.
In funclie de tipul angrenajului reductoarele cu o singurd *eaptd, de reducere sunt: cu roli
:.:rtate cilindrice (cu dinli drepli sau inclinali), cu roli conice gi cu angrenaj melc-roatd,melcat6,.
Componentele principale ale acestor reductoare sunt: carcasa reductorului, cei doi arbori
':borele de intrare gi cel de iegire), rofile din{ate, lagdrele, elementele de etanqare, capacele,
:-iicatorul nivelului de ulei, aerisitorul, elemente pentru ridicarea reductorului, dopul de golire,
:.:mentele de asamblare.
Carcasa reductorulul este formatd,in general, din doub pdrli, corp qi capac, asamblate intre ele
:::n guruburi de fixare gi centrate cu ajutorul qtiflurilor. Carcasa este realizatd prin turnare (din
- :.lta) sau din elemente sudate qi are prevdzute nervuri de rigidizare gi rbcire. in corp sunt prevdzute
-luri in care intrd quruburile de fixare a reductorului (pe fundafie sau pe utilajul unde urmeazds6
-*:11-tioneze). In carcasa reductorului se introduce ulei (pAnd la un nivel
stabilit) pentru ungerea
::Jrenajului gi, eventuai, a rulmenlilor (care, pentru anumite solulii constructive pot fi unqi, separat.
- -: Llnsoare consistenta).
.4rborii sunt realizali cu secfiune variabild (in trepte), au capetele cu diametrui qi lungimea
,.:ndardizate, prev[zute cu pene (pentru transmiterea momentelor de torsiune). Arborele de intrare
:sle. de regul[, corp comun cu pinionul cilindric, pinionul conic sau melcul din motive de reducere
. :abaritului gi de creqtere a rezisten{ei pinionului. respectiv a melcului.
Rolile dinlate cilindrice, conice Si roata melcatd sunt montate pe arbori prin intermediul unor
::ne paralele gi fixate axial cu ajutorul umerilor executali pe arbore, cu bucqe distanfiere etc.
Lagdrele sunt cu rostogolire fblosind rulmenli cu bile sau cu role. Ungerea rulmenlilor se poate
,:abza cu ajutorul uleiului din reductor sau cu unsoare consistentd. Reglarea jocului din rulmenJi se
-"ce prin intermediul capacelor sau a piulilelor speciale pentru rulmenfi, in funclie de tipul
:.ontajului.
Elementele de etansare, pentru etanqdri mobiie; fiecvent utlhzate sunt manqetele de rotafie.
Capacele servesc la f,txarea rulmenfilor qi reglarea jocului din acegtia, la asigurarea etanqdrii,
,.rnd flxate in peretele reductorului cu ajutorul unor quruburi.
Indicatorul niveltilui de ulei din reductor poate sd fie o tij[ fiojd) pe care sunt marcate nivelul
:iaxim gi minim al uleiului sau un vizor montat pe corpul reductorului.
Elementele pentru ridicarea reductorului gi manipularea lui sunt inele-qurub sau urechi de
:ldicare, ca elemente tumate ale carcasei.
Reductor cu roli clinlate cilindrice cu dinli tnclinali
in figura 1.1 este prezentatun reductor cu rofi din{ate cilindrice cu din{i inclinati. Cei doi arbori
,i reductorului sunt intr-un plan orizontal (care este totodatd qi planul de separalie al reductorului)
de suprafa{a de aqezare a reductorului.
=1a
Pinionul cilindric este corp comun cu arborele de intrare, iar roata dintata este montatd pe
:rborele de ieqire printr-o asamblare cu pan[. Aqa cum rezult6, din desen sensul de inclinare al
Jin{ilor pinionului este spre stdnga (evident sensul inclindrii dinfilor ro{ii mari va fi spre dreapta).
Ambii arbori sunt monta{i pe cdte o pereche de rulmenJi radiali-axiali cu role conice, cu
;onducere reciprocd, montali in X. Pozilionarea gi fixarea axialb a arborilor se realizeazd cu ajutorul
: patru capace fixate de carcasd cu quruburi. In capacele prin care trec arborii sunt montate mangete
Je etangare de rota{ie.
Carcasa reductorului este formatd din doud semicarcase: carcasa inferioard (corpul) gi carcasa
superioard (capacul). Acestea sunt centrate prin intermediul a doud qtifturi cilindrice qi hxate cu
;uruburi gi piuliJe. Semicarcasele sunt prevdzute cu nervuri pentru rigidizarc qi pentru mdrirea
suprafelei de rdcire.

"l
,l

| \\ll

-i- tt
tttt
\\\\-r,////

\iz

@
@

Fig.1.1 Reductor cu roli dinlate cilindrice cu din{i inclinali


I 10

Fig.1.1 Reductor cu ra{i din{ate cilindrice cu dinli inclinali (continuare)


i.:dr-tctorul este prev[zut cu dif-erite accesorii: capac de vizitare. inele de ridicare, aerisitor.
, .le ulei. dop de golire.

i , "luctor cu roli dinlate conice cu dinli drepli


. n reductor cu roli dinlate conice este prezentat in figura 1.2.
\rborii reductorului sunt intr-un plan orizontal, planul de separafie al reductorului. pinionul

-.J este corp comun cu arborele.


\rborele de intrare in reductor este tixat intr-o casetb qi rezemat pe doi rulmenli radiali-axiali
.
:,rle
conice, cu conducere reciproci, montafi in O. Fixarea rulmenfilor pe arbore qi reglarea
. :,Lri se face cu ajutorul unei piulife speciale pentru rulmenfi.
Roata dinlatd conici este fixat[ pe arborele de ieqire printr-o asamblare cu pand. Arborele de
-: ri este rezemat pe doi rulmenli radiali-axiali cu role conice montali in X. El este fixat qi
: ,.:ionat prin intermediul capacelor (care la rAndui lor sunt montate cu quruburi de cele doui
-'--.t.arcase ale reductorului. Reglarea jocului din rulmenli qi pozilionarea rolii conduse se face cu
- i::r-nte de reglare montate in pachet sub capace.
Semicarcasele reductorului se frxeazd cu quruburi qi se centreazd cu doud qtifturi cilindrice.
:i-t3 cu arborele de intrare se fixeazd de cele doud semicarcase cu ajutorul unor quruburi.
: .rtionarea axiald a casetei (qi implicit a pinionului conic) se realizeazd cu ajutorul unor elemente
-.- ::glare. Semicarcasele qi caseta au nervuri pentru rigidizare qi pentru mdrirea suprafetei de
::-:e. Carcasa este simetricd in raport cu planul care con{ine axa arborelui de intrare.

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE

fi

@s}
Fig.1.2 Reductor cu roli din{ate conice cu dinli drepti

VARIANTE CONSTRUCTIVE

Fig.I.2

Reductor cu roli dinlate conice cu dinli drepli (continuare)

Accesoriile reductorului sunt: inele de ridicare qurub, aerisitor (fixat in capacul de vizitare),
ulei qi dop de golire.

.zt-rr de

Reductor melcut
Reductorul melcat din figura 1.3 are melcul plasat sub roata melcatd.
Melcul este corp comun cu arborele de intrare. Arborele este rezemat intr-o parte pe o pereche
:: rulmenli radiali-axiali cu role conice montali in X, fixali intr-o casetd (lagdrul conduc[tor) iar in
-:alaltd parte pe un rulment radial cu bile (lagdrul liber). Pozilionarea axiall, a arborelui se face prin
:":ermediul elementelor de reglare montate intre casetd qi carcasS.
Arborele de iegire (a cdrui axd se afld in planul de separatie al reductorului) este rezemat pe doi
::lmen{i radiali-axiali cu role conice montafi in X gi are fixat pe el (printr-o asamblare cu pana)
:,'ata melcat6. Roata melcat[ este din doud bucd{i (la diametre exterioare peste 200 mm). Coroana
::elcati este din bronz iar butucul este din fontd sau din o!el. Solu{ia are in vedere costul mai ridicat
=- bronzului fa{6 de fontd sau o!el.
Reductorul melcat are aceleaqi accesorii ca qi reductorul cu ro{i din}ate conice.

Alte tipuri de reductoare cu o treapt[ sunt prezentate in figurile I.4, L.5, 1.6,

7.7 , 1.8 qi 1.9


iupa [1]).
Reductorul cu roli dinlate cilindrice din figura 1.4 are arborii intr-un plan vertical (faJd de
suprafa{a de aqezare a reductorului). Arborele de ieqire are axa in planul de separalie al reductorului.
\ivelul de ulei se mdsoard cu o jojd.

Fig.1.3 Reductor

VARIANTE CONSTRUCTIVE

Fig.{.3 Reductor melcat (continuare)


Arborii reductorului sunt montali pe cdte doi rulmen{i radiali-axiali cu role conice montali in X.
in figura 1.5 este prezentat un reductor la care arborii sunt verticali. in acest exemplu arborii
'..::t rezemafi pe rulmenii radiali-axiali cu bile montali in X. Pinionul cilindric este piesd separard
$i
j tnonteazd pe arbore printr-o asamblare cu pani (similar cu fixarea rotii din{ate pe arborele de
-:ire).
Reductorul cu rofi din{ate conice din figura 1.6 are pinionul conic (piesb separatd) fixat pe
,:rorele de intrare. Arborii reductorului sunt intr-un plan orizontal qi rezema{i pe rulmenJi radiali-',.rali cu role conice monta{i in X.
ln cazul reductorului rlin figur a |.7 arborele de ieqire este vertical. Arborii sunt rezemali pe
..imenli radiali-axiali cu bile (monta{i in X).
In cele doud exemple anterioare arborii de intrare in reductor sunt montafi in casete.
Reductorul din figura 1.8 are melcul plasat deasupra rofii melcate. Arborele de intrare are
.,sarul conducdtor format din doi rulmen{i radiali-axiali cu role conice monta{i in X qi ca lagdr liber
".:r rulment radiali cu role cilindrice.
Arborele de ieqire este rezemat pe rulmenti radiali-axiali cu role conice (montafi in X) qi este
:lasat in planul de separa{ie al reductorului.

,l

I neoucroane

cu o rnenprA.

cntcut g

pnotecrene

'

----T----

(g

(=

E
(,

o
a
E
o
o

(!

I
()

(,

E
o

q
{

.9
l.L

E
n

CONSTRUCTIVE

-TA

Fig.1.5 Reductor cu roli dinlate cilindrice cu din[i inclinali

Fig.1.6 Reductor cu roli din[ate conice cu dinli drepti

VARIANTE CONSTRUCTIVE

Fig.l.7

Reductor cu

roli dinlate conice cu dinli drepli

I nroucronnE cu o TREAPTA. cALcuL 9t PRotEcTARE

(!

o
tr

o
rJ

qo
oq

,d,
LL

VARIANTE CONSTRUCTIVE

@
Fig.1.9 Reductor melcat

La reductorul melcat din flgura 1.9 arborele de intrare este in planul otizontal (rezemat pe doi
rulmenJi radiali-axiali cu role conice montafi in X) iar arborele de iegire este in planul vertical
(rezematpe doi rulmenli radiali-axiali cu bile montali in X).
Ambele reductoare melcate prezentate anterior au roata melcatd reahzatd din doub buc6fi, iar
verificarea nivelului de ulei se face cu ajutorul unor joje.

ioi
;al

CALCULULANGRENAJELOR
-':lru o transmisie mecanicd fbrmatd dintr-un rnotor electric, o transmisie

curele
: cu o singurb treaptd de reducere se consideri cunoscute:
r Puterea motorului P,,, [kW].
. Turafia motorului n,,, frotlmrnl.
t Raportul de transmitere total i1o1.
: ;iLrctorul poate sd fie cu ro{i dinfate cilindrice cu dinfi inclinaJi, cu roli dinlate conice cu din{i

iar

-,.

.; .

:'

S::.1

cu angrenaj melcat.

Reductorul cu rofi dinfate cilindrice cu dinfi inclinafi


r::ema cinematicd a reductorului este prezentatd,in figura 2.1.

fr*,,

ifr*u
Fr

ltn

f:

Fs,

trrf

-FL
:+F

f$1

{t

Fig,2.1 Schema cinematicd

a reductorutui cu

roli dinlate cilindrice

: 1,'1 Calcule preliminare


Pentru inceput se aleg materialele pentru pinion qi roatd (Anexa 2.1, Tabelul A2.1.1). pentru
'-::ialele alese, diin aceeagi anexd, se stabilesc tensiunile limita la presiune de contact qi, respectiv,
- :-atr\Oiefe(OAli,r,l,6tilim2,Oflim1,Orfi--Z).-tr.1"1,{'pt -}'i;a,* f :'r,;--;r".,, 1'' '.i'*--4-.1 ,!.:''''....j.
In funclie de tratainentul termic aplicat danturilor rolilor se alege numdrul de dinli ai pinionului
::belul 2.1). Apoi se adoptd un raport de transmitere preliminar pentru transmisia prin curele
-,:ezoidale i; (tabelul 2.2) se calculeazd raporlul de transmitere necesar al angrenajuiui.
Si

itr i-tt,r!i"f,,il- rio- t:;

. .r 12.1)

Tabeluf 2.1 Numdrul de dinli ai rolii motoare Ia rotile dinlate cilindrice


Tratamentul termic aplicat danturi!
Danturi
Danturi
Danturi
Danturi

teoretic

14

14.

durificate prin inducjie (CIF)


nitrurate

15...23
15...23

imbunarafite (HB < 350)

25

Se adoptd un raport de transmitere


::, grenare

zl

cementate Si cdlite

ulzteoret ic.

tl

35

insr1s (tabelul 2.3). Acesta va

ft raportul de

u'12 teoretic

Se calculeazd numdrul de

(2.7)

= rD srAS

dinli arrotlt2'
Z2

(2.3)

Zr'Ul2tnoretic

valoare se va nota cu
Evident, pentru Z2 se ydadopta o valoare intreagb. in continuare, aceastd
de dinli ale rolilor 21$i z2
z2.pentruangrenajele cilindrice gi conice este de dorit ca numerele intregi
fie 1) pentru a se asigura o reparti{ie mai
sd fie prime intre ele (adicd cel mai mare divizor comun sd
uniformd auzurripe cei 21, respectiv 22, dtnlt
Tabelul 2.2 Rapoarte de transmitere

Tipultransmisiei

t.2 ...2
2 ...4"5

Transmisie prin curele trapezoidale


Ansrenaie cu rot dintate cilindrice
Angrenaie cu roJ din{ate conlee

2...5
8 ... 40

Angrenaie melcate
Tabef ul

IX
1.00

1,00

'l '')
1
L.LL

1.25
1,40

t.25

2.3 Rapoarte de transmitere pentru reductoare de uz general

1.60

1.60
1,80

?50

2,00

2,00
2,24

3,15

2.50
2.80
3,15

I'

1:

4,00

4,00
4.50

6,30

500
5,00

3.5 5

Observulii: ', t'oniirc din sirul I se vor prefera valorilor din sirul II'
Rapoarte de transmitere mai mari decdt cele din tabel

'

acestora cu

l0;

5,60
se

8,00

II
6.30

7.r0
8.00
9,00

oblin prin inmultrirea

100; 1000 etc

Raportul de angrenare real al angrenajului va fi:


ur,

=a

(2.4)

z1

trebuie sd fie in
Eroarea relativd e" fa\d de valoarea standardizata a raportului de transmitere
.--4,
>
respectiv l-3%"'3%l pentru t't 4.
intervalul l-2,5yo...2,5%l pentru u
Eu12

=ulz

-ul2'"o'uti''100

(2.s)

[%]

Ul,2reoretic

Se recalcul

eazd

21portLtl de

transmitere al transmisiei prin curele trapezoidale:


i,^

i'o'

(2.6)

utz

Turaliile celor doi arbori vor fi:

,,

=?

(2.7)

[rot/min]

1,"

n,'

= ..n* [rot/min]
=L
'U12
utz

(2'8)

1,"

elementelor
Puterile pe cei doi arbori ai reductorului se calculeazl,{indnd cont de randamentul
componente ale reductorului (tabelul 2.4).
(2.e)
P,= P^'4"'I"

[kW]

Pr=

unde:

Pt -

Pr.l,'\*t = P,r'\,r'q"'n'r,

PutereaPe arborele 1'

[kW]

(2.10)

l
l)

puterea pe arborele 2.
randamentul transmisiei prin curele trapezoidale.
randamentul angrenajului cu rofi dinlate cilindrice.
randamentul unei perechi de rulmenfi.

'1)

cu

Tabelul 2.4 Randamente

Tipul tiansmisiei

ai

Transmisie prin curele trapezoidale


Angrenaje cu roli din{ate cilindrice

092 ...0,94
0,96 ... 0.98
0,94 ...0,97

Angrenaje cu ro{i din}ate conice


- --1 l
.1

-A

0.70
0.75
0,82
0,82

cu bile
cu role

0.999
0.99

.1 - L

Angrenaje melcate

Z':?
-

RulmenJi

S: calculeazd,momentele de torsiune pe cei doi arbori ai reductorului:


Tt =9,55.10u

.4

|lrt mml

n1

Tz

No5

=9,55.rc6

L
n2

\.\t c iel
er.i.t i:

[N mm]

e1.2 Predimensionarea
rsfiarea angrenajului
angrenalulul
...!0,,
Solicidarea principalb poate s[ fie de presiune de contact (la
+)

64!_iri lt:r 4o tlct*_


danturile imbunatdfite, cu
-: j 150)'sau de incovoiere (la danturile cementate sau durificate superficial). Pentru fiecare din
*: : Joud condi{ii de rezisten{d se calcule az6, o distan!6 axiall necesard. Indicele H indrcd solicitarea
; :::siune de contact, iar indicele F-pe cea de incovoiere.
a*

r,nc

H = furr

i\
Q,u,
w"" IF ='
r)

r,'je: B Vo

+t) '
\l

1 2'ry,'cosp

rq={

llt

)r
))
r)

--A --v --Frr "ro 'c 'lr

1. 6rr,

(2.r4)
)^u*

unghiul de inclinare a danturii pe cilindrul de divizare (pentru reductoare B : 8...12").


coeficientul ldlimii dintelui. Se alege in funcfie de raportul dintre puterea P2 (kW) qi
turaJia n2 (rotlmin). Se recomandd:

/)

r)

(2.r3)

z.Vo'urz.6'ap

pentru L.0,,
[0,tr...0,,
/t,
|
lo.:...0"+s penrru

lnz

&to.t

(2.15)

Indicalii suplimentare privind alegerea coeficientului ryo sunt date in Anexa 2.3.
Kt - factor de utilizare (se alege din Anexa 2.4).
Kp, - factor dinamic (la predimensionare se poate lua Ky: 1,1 ... 1,3 [8]).
Kap,Kpp- factorii repartiliei sarcinii pe ld{imea danturii pentru solicitarea de contact,
respectiv pentru solicitarea de incovoiere (Anexa 2.6).

puterea pe arborele 2.

randamentul transmisiei prin curele trapezoidale.


randamentul angrenajului cu rofi din{ate cilindrice.
randamentul unei perechi de rulmenfi.
Tabelul 2.4 Randamente
Tiptrt transmisiei

Transmisie prin curele trapezoidale


Angrenaje cu ro{ dintate cilindrice
Angrenaje cu roJ din{ate conice

092 ... 0.94


0,96 ... 0.98
0.94 ...0.97

- -1 |
z)
-

0.70
0,75
0,82
0,82

z1 - L

Angrenaje melcate

zt:4
cu bile

Rulmenti

i;

0.999
0.99

cu role

:alculeazd momentele de torsiune pe cei doi arbori ai reductorului:

'1t=9,55

trrP

r,.

lNon_er

to"

[N'mm]

(2.11)

rr.

tll
-'l,

:-

N3

1.\t

e rci.i:

n2

;,

t,,'t:
" ;,.
('".:'
,

Predimensionarea
angrenajului
,ll&7---Jrl.trrcrrea allgrerlalulul

Ze'ZB,'l,yi^?

gq[fii).ir 4, ;.,?,tt_

Srlici$rea principald poate sd fie de presiune de contact (la danturile imbundtdJite,-

cu

-150) sau de incovoiere (la danturile cementate sau durificate superficial). Pentru fiecare din
," -loud condilii de rezistenld se calculeazd o distan[d axialdnecesar5. Indicele H indic1 solicitarea

; *r,

:r:siune de contact, iar indicele F - pe cea de incovoiere.

Aw,rorH:furr+t)

A
uut'r'/'
=.
-l

P *
Vo -

'\

(2.r3)

z.ty o .urr.o'o,,

z'tltr*"tB

trA '\v -^r0'

- "
\

Grv

(2.r4)
)^u*

unghiul de inclinare a danturii pe cilindrul de divizare (pentru reductoare p : 8...12").


coeficientul ldfimii dintelui. Se alege in funcfie de raportul dintre puterea Pz (kW) qi
twa[ra n2 (rotlmin). Se recomandd:

tp|

0.15...0"3

v"=1
10.3...0.45

pentru 2<0,1

";

pentru 2>

(2.15)
0.1

\l

Indicafii suplimentare privind alegerea coefrcientului y, sunt date in Anexa 2.3.


factor de utilizare (se alege din Anexa 2.4).
factor dinamic (la predimensionare se poate lua Ky: 1, i . . . 1,3 [8]).
Ksp, Krp - factorii repartiliei sarcinii pe ldlimea danturii pentru solicitarea de contact,
respectiv pentru solicitarea de incovoiere (Anexa 2.6).

Kz Ky -

RED'JCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE

pe perechile de dinli aflate simultan in


angrenare pentru solicitarea contact, respectiv pentru solicitarea de incovoiere
(Anexa 2.7).Lapredimensionare KHo:1,15 .'. 1,4 ; Kps= 1,25 ." 1,45 [8]'
Zn - factorul de elasticitate al materialului rolilor (Anexa 2.8).
Zs,Yp - factorii inclindrii din{ilor pentru solicitarea de contact, respectiv pentru cea de
incovoiere (Anexa 2.9).Pentru Zs:

Kno,Kro- factorii repartiJiei sarcinii in plan frontal,

Zu =

(2.16)
^fcosB

La predimensionare Yp: 0,9 ... 0,95 [8].


211 - factorul punctului de rostogolire (factorul zonei de contact).
La predimensionate, conform [8]:

Za

Z",Y, -

=2,49'Zp

(2.17)

factorii gradului de acoperire (a lungimii minime de contact) pentru solicitarea


de contact, respectiv pentru cea de incovoiere.

La predimensionare Zr: 0,9 ... 0,96 $i % : 0,85 ... 0,9 [6].


Yso - factorul de coreclie a tensiunilor de incovoiere la baza dintelui. Se determind pentru
ambele ro{i din Anexa 2.10 (Y5"1, Ys"2).
Yro - factorul de formd a dintelui pentru solicitarea de incovoiere. Se alege pentru ambele
rofi din Anexa 2.12 (Yp6, Yeo2).
6upr , 6npz - tensiunile admisibile pentru solicitarea de contact'

rr;^r'2,

HPI

--6 so.t

(2.18)

6 HP2

=6'ti^''z*'

(2.re)

Sfl,oin

coeficientul de siguran{d minim pentru solicitarea de contact (Anexa 2.13).


Zm .Zrz - factorii durabilitdlii pentru solicitarea de contact (Anexa 2.I4).
(2.20)
6 Hp : min{ooo, ,6 urr}
ln relalia (2.13):

Ss*in

6rpr , 6rpz

- tensiunile admisibile pentru solicitarea de incovoiere.


6FPI :

6trli.1 'Yrr'Yff

orri*z'Ir,
V

rna

(2.2r)

a
DF-in

.)a,

(2.22)

So.,o

coeficientul de siguranJd minim pentru solicitarea de incovoiere (Anexa 2.13).


Ysr - factorul tensiunii de incovoiere de refererinfl, (Ys7:2 l6D.
Ym ,Yxz - factorii durabilitdlii pentru solicitarea de incovoiere (Anexa 2.14).

S.r.-in

inrelalial2.l4):

(v .v \
y"^,.y,^, y,".,.yr.r)
f
rqzl
llsu'rro | =max1
-- t7.-\at
6 ],P2 )
orpr
oo,
)^u,
I

Q.23)

Valoarea maximd obtinutd pentru distanfa axiaI6. (rela{iiie 2.13 qi 2.14) indicd solicitarea
preponderentS gi va fi luatd in considerare, in continuare, pentru stabilirea dimensiunilor
angrenajului.
Distanla axiald necesard:
(2.24)
a, ,"" =
r"" o , a, ,", pl

^u*lo*

Se calculeazd modulul normal necesar:

2' o*r"r.cosB

ffinrrr'Q, +'r)
a* r""

ffinnn"

2.cosB

=
'l''2

(2.2s)

CALCULUL ANGRENAJELOR

:m

r: ;J.;;,rit: : :"..-sii:lte (-Sama mOdulelor) Se alege valOarea


,u!"l:
. ::..: S3 leCalCUleaza diStanfa aXiald elementard.

rrullllllllllllllllirlrf*'

mn (tabelul 2.5), imediat

,LLi r"r

m, .(2, + zr)
o_
2.cosB

(2.26)

--::.-; :riala este standardrzatd,in


cazul reductoarelor, din standard (tabelul 2.6) se
ilrllrlirillfrllir * u':;:-: mai apropriatd de valoarea obtinutd cu relalia (2.26). Aceasta poate fi nu
*r:ir1l|IilililililfliliilI|" "T"J
-:";i -;. dar Si mai miCd. inSd in aCeSt CaZ:
au,un"3a,
a

1a

(2.27)

:: t,:. .:i3 urmatoafele Condilii:


-; , deplasiri pozitive) atunci e,.* o <(2...2,2).m,,.

*-, : ,, : -

.
.; , deplasiri negative) atunci
lo* o1/-0,4 m, .
' ,i,,-r - - :-:.: i:ldeplinite aceste condilii se recomanda recalcularea
".l,rrr " T ,: :::::-; parametrilor
z1 qi/sau B.

Tabef uf 2.5 Gama modulelor pentru angrenaje cilindrice

gi angrenaje conice cu dinli drepti,lmml

TI

il

[I

.,,,I

0,18

0,9

0.22

1.125

0,3

0.09

) )5

0.14

)7\

16

35

70
80

l8

,'t tlin Sirul

55

60

t4

0,9

50

t2

4.7

45

ll

2.5

0.6

40

l0

055

0.1 I

36

05

32

1,75

0,45

28

1.5

0"4

22
25

6
1.37 5

0.35

II

T.

5.5

L.2s

0,28

u.07

II

0?5

axe,

in evolventd

4.5

0,2

rll\1

valorii distanJei dintre

20

90
100

I sunt preferen\iale.
Tabeful 2.6 Valorile nominale ale distanlei dintre axe, [mm]

II

40

100

45
50

t25

56

-al

63
3a

80

or

i{}

{r

100

112
125

r40
r60
180

.-alorile din ;irul

225

-I

TI

250

250

280
315

315

355

400
450

400

200

200

90

Se calculeazd
5r

160

71

500

500

560

630
800
I

000

1250

il
630

710
800
900

r000

t120

I
1600

H
1

600
800

2000

2000
2250

2500

2500

1250
1400

I sunt pre/erenfiale.

unghiul de angrenare real in plan frontal a6,:


4.COSCI1

:Qw'COS(Xtw

O(tu

=arcco

t
r( .aororl
(o,
)

(2.28)

REDIJCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL

unde: u"7

5I PROIECTARE

unghiul de angrenare de referin{dinplan frontal.

I tano

"
' =arctanl
(cosp/

a".

(2.2e)

unghiul de angrenare de referinld in plan normal (cr,:20').


Plec6nd de la rela{ia fundamentall a angrenajelor (2.30) se calculeazd suma coeficientilor
deplasdrilor de profil in plan frontal.
x:' l,
(2.30)
tanu,
inv u',* = inv a" t + Z'
!'z'
'L'-2

unde: an

x,r

inva.

-inva.
=- 2;;;-.lzt+

+r,2

(2.31)

22)

invcrl qi rrrya1r sunt involutele unghiurilor de angrenare in plan frontal.

invcr,

inva,, =l-artcan
=rattcLt-++
800;
1

Se calculeazd suma coeficienlilor deplasbrilor de


Xn,

xrl *

-g*+
180'

profil in plan normal.

=++
cos p

xnz

(2.32)

(2.33)

Suma coeficienlilor deplasdrilor de profilr,?s se repartizeazd pe cele doud roJi dinlate. x41 gi
se pot calcula cu ajutorul relaliilor (2.34) qi (2.35).

Conform indicaJiilor firmei MAAG:

,)

,.
- "" +[ o.s- ""
11
",, ,) I
-\L,/

Iogu,

t"rI

xn2

(2.34)

zt'zz
100 ' (cos p)6

(2.3s)

Xn2=Xns-Xnl

Coeficientul de modificare a distanlei axiale, in plan normal:

yr:

a*-a

Scurtarea specificd a indl{imii dinfilor, in plan normal, va

Ly, = xil +

(2.36)

*_

xn2

fi:

- !n = X,r, - !n

(2.37)

2.1.3 Dimensionarea gi verificarea angrenajului


2.1.3.1 Calculul elementelor geometrice
in figura 2.2 suntprezentate principalele elemente geometrice ale angrenajului.
P ar ame t ri g e o me tr i c i p rin c ip

uli ai

an gr e n ai

ului.

Modulul danturii in planul frontal:


mn

ffit=

(2.38)

cosB

Unghiul de inclinare al danturii pe cercul debaz6,:


P, : arctan(cos u, ' tan B)
Diametrele cercurilor de divizare:
,ffi.

ut --'21

cosp

(2.3e)

(2.40)

" =!t-'r"
cosB

d..

l:rqretrele cercurilor

de bazd,:
du, = dr.cos

(2.4r)

i9.2.2

A n g ren

aj

o0,

(2.42)

du, = dr. cos cr,r

(2.43)

c iIin

d ri c (e

te

me

nte g eo m etri ce)

l:ametrele cercurilor de rostoeolire:


cosc{'/

*n:.4

. 'o'o'
nr=Or. cosc[,,.=
cos B
coscr,1,
cos cI l
*'
d.z = dz.
=
:. . I9!5
coscr,tu cosB",' coso{,,,

(2.44)

(2.4s)

liametrele cercurilor de cap:

d^
d,,
rlTr"i h),

!2.Vr+2.fu:,, * x.,r- L!,)..orB]


p

(2.46)

&;-Vr+2.(t4,, * x,z- a!,)."orB]

(2.47)

cos

cos B

coefrcienful indllimii capului de referin{d, in sectiune normald


Diametrele cercurilor de picior:

-+ -z. (t:,,*., - r,,!


fcosB \u" " .)

(2.48)

dr, = *.l:+-r.(n:.
\ u'l*,)" - *,,1
'l

(2.4e)

d y1

m,

c) -

(h* =l).

cosB

coeficientul jocului de referin!5la capul rJintelui, in sectiune normalS


L-nghiurile de inclinare a danturii pe cercul de cap:

,riflri3.

(cl =0,25).

B,r = arctan

lt

I
)

(2.50)

tun

B]

(2.s 1)

\dt

"(+
[d,

[3,, = arcta

tun

Unghiurile de presiune pe cercul de cap:


uori

=***(2'.oro,)

a o,2 =

(d,

arccos[d,,

cos

c,.,/

(2.s2)
)

(2.s3)

Grosimile dinlilor pe cercul de divizarc in plan frontal:


(0,5' n + 7' x,r' cosB' tanu,)' m,
t,t =

(2.s4)

(0,5' tt + 2' x,,r' cosB' tanu,)' m,

(2.5s)

trr :

Grosimile dinfilor pe cercul de cap in plan normal:


,,,,, =

[{,ruo
s

o,,z

-invun,,\

r,,]

;i*

ranc

o,r-']fr* ;

inY

ffi'cosBo'

r,r]

=[{."o, - inva,,r)' ;d*

invcro,,

unde:

cosB,,

(2.s7)

tancxo,r-'%*

(2.s8)

'

ffi

uo,, =

(2.s6)

in[ltimea dintelui:

h=ffi, (z'4,+c)-ny,)

(2.se)

Se calculeaz\.ldtrmea danturilor celor doud ro{i:


bz

b, =

br.

(2.60)

u'a*

(2.6r)

(1"'4) [mm]

Culculul gradului de ucoperire


Gradul de acoperire in plan frontal:
.

sln

c[rw

"",u

(2.62)

Gradul de acoperire suplimentar (axial):


c

b .sin

--

(2.63)

Tl'//ln

Gradul de acoperire total:

ty =t0 +tB
E le mente le angr

en ai

ului

ec

hiv alent

Numerele de din{i ai rotilor echivalente:

(2.64)

CALCULUL ANGRENAJELOR

z,r

=;;srBhosF

z" =;;$,
..r*-

:::;.- cercurilor de divizare ale rolilor

(2.6s)
(2.66)

Bh;68

echivalente:

d,r, = mn'zr,

(2.67)

dr, = t?lr,zr"
, *l-::::.e cercurilor debazd
ale rolilor echivalente:
drr,=dr,.cosctn

(2.6e)

db,z=dnr.coscxn

(2.70)

--:-::ie

-.

(2.68)

cercurilor de cap ale rolilor echivalente:

d,,t=d^+d^-d,

(2.71)

dun2: d,, + do,

(2.72)

- d,

*. Je presiune al angrenajului echivalent:

(.o.o^. .cosB" \

Urn=afCCOSl

-::::

^ -l
8,"

(2.73)

dintre axe a angrenajului echivalent:


4",, =

,:*.

cos

ag5[

cos

c[,/?

(2.74)

cos c[w,

de acoperire al angrenajului echivalent:

(2.7s)
fircrnru ryte de

control

tile dinlate cilindrice, cota de control este cota peste dinfi.


-::ereie de dinli pentru mdsurarea cotei peste dinli:

N,=--jL
. cos'Bn .cosB j:180. +0,5

(2.76)

=;JB;osB'ft*o't

(2.77)

N']

.dent rvr pi ,Vz sunt numere naturale, iar rotunjirea se face


'lllL!

prin considerarea

celei mai

:-r.

. .:ele peste dinli in planul normal sunt:


WN,t =

*,.1n (v, -0,5)+ zr.rnva.,]."oru, +2. m,.x,, . sino,

(2.78)

W,,2 =

*,, .fn (lr, -

(2.7e)

0,5) +

r,

. tnu

u,f.cos

cr,n

+ 2 . m,, . x n, . sin u,,

- -''arda constantd qi inallimea la coarda constantd in plan normal:


s

r,t = ffi,. [o,t . ,, .cos'

ct,n

r,z = ffin. [O,t . n . cost c,t,

* xrr .sn(z . u, )]

(2.80)

* x,z .sin(Z

(2.81)

. cr,,

- d1 -s,,,, .tancr, )
h,n2 = 0,5. (d
- d 2 - s,nr . tanu,)
"2
h"rt = 0,5.(d,,

)]

(2.82)
(2.83)

pnotcrene
I neoucronne cu o raeeprA. cetcut fl
Valorile anterioare sunt valori corespunzdtoafe angfenajului ffird joc.
in realitate trebuie s6 existe un joc intre flancuri pentru ca la incdlzftea in func{ionare a
jocul ales (ajustaj C
angrenajului, acesta sd nu se blocheze. Abaterile cotei peste dinti, care asiguri
,u,i e; sunt date in Anexa 2.2A. Abaterile grosimii dintelui pe coarda constantd se aleg din Anexa
2.20 (Tabelele A 2.20.4 qi A2.20.5).
Valorile reale a1e cotelor peste dinti gi ale grosimii dintelui pe coarda constantd vor fi:
--1,"
(2.84)
W
=W
- r",\
tu,

r,,

rn, =
s',,1

Tt

Ecil ,E,sz T"t ,Trz ,T*z

r,,

_,,.,

(2.85)
t

= s.n1 -'1ii],.4,)

s.,2 =

unde: E*i,Errz- abatereaminimd

)',,

-_!ti)i,

s*,

-(f,i.*r".1

(2.86)
(2.81)

a cotei peste dinti pentru cele doud ro{i.

toleranla cotei peste dinli pentru cele doud roJi'


abatercasuperioard a grosimii dintelui pe coarda constantd pentru cele doud ro!i.
toleranta grosimii dintelui (pe coarda constantd) pentru cele doud ro!i.

func lio n al- c o n s t r uc tiv e S i d e c o ntr o I


pentru evitarea functiondrii neuniforme trebuie si fie indeplinitd condi{ia:
I,31xo <2

(2.88)

Restric{ii de evitare a ascu{irii din}ilor:


! pentru roli din o{eluri de imbundtS}ire:
sont)-0'25'mn

(2.8e)

sorr>. 0,25.m,,

(2.e0)

Ve riJic ar e u

r e s t r ic ! iil o r

pentru roli din oleluri de cementare sau c[lite superficial:


so,,) 0'4'm'
sn,z2A,4'm,,

(2.er)
(2.e2)

Restriclii de evitare a interf-erenfei dinfilor:

xrr2

xrrrnin

(2.e3)

xnz2

xn2^in

(2.e4)

Jnlmi' $i rrz.in se calculeazd cu rela{iiie:


Lnlmin

14-

2,,

(2.es)

I7
14

'n2nn-

2,,-,

(2.96)

fi

pentru ca m6surarea cotei peste dinti sd fie posibild din punct de vedere geometric trebuie sd fie
indeplinite condi{iile :

w^,,
w., "

<4:1
sin

(2.e7)

Bo

h -5<")
sin pn

(2.e8)

2.1.3.2 Verificarea angrenajului


se

determin

d,

viteza perifericd a angrenaj ului (in polul angrendrii).

v=fr'd*t'nt

60 .1000

1*r,

(2.ee)

' ;r'*' :::: :i.apta de precizie a angrenajului qi procedeul de prelucrare (Anexa 2.2),
* : '-'*-:..:.-.rr si a zonei de racordare (Anexa2.15) gi se alege lubrifiantul (Anexa 2.Ig).
'rrr- :'-l s: iactorii de coreclie care au fost aproximali in faza de predimensionare

lnllmrril

:r :::lensiunile angrenajului real sau echivalent) se aleg din nou sau se calculeaz6.
',,, * ,-: ;- -\rera 2.5), K11o, Kpo (Anexa 2.7), y5o; Iso2 (Anexa Z.I0), yrrt, ypoz
(Anexa

lrllllllllllllrllrr|lrrir*

u:r-,.

: {.\nexa 2.14).

2.I2\

J-J

P:1-r,,P' 720'
0

Y"

(2.100)

(2.101)

sln c[tu, . cos (Xtu

)* P
^lo-'".h
3 \ -r"p/ a^.
\/

7-

tr

dacd

(2.102)

dacd

r1^

tp <1
eu

1loo

Y,=0,25+ ""'

075
(2.103)

Eon

,i-. t Ie mentelof cuf e

u,r

i,,,rnuu,"

: ""

trebuie verilicate
-i.33 efectivd maximb de contact:

Zr.Z..Z,,.Z^
+1)'
on = --:----:-----:-P-"/^+ . K o. K, . KnP
un. K,..
nd.(u,,
a\

:,;nile efective maxime

o,,

2.b,

(2.r04)

utz

de ?ncovoiere:

K Kn' K rtt' K'o' Y"' Yg' r's"l' YF'I


=\-JL\zJ7)
p' o'
2' b,' ai,.

(2.10s)

"o,

o,, =

T''

z''(u"+l)

2'

br'rzj'cosB'

K^'

K''

K'B' Kuo'Y"'YP'Ys"2'yr'2

(2.106)

' --:.',rul de siguranfd la solicitarea de contact:


'SH

=94-b'2.\'ZL'Z.R

'Zu

(2.107)

Z; Z: Z, -

factorul de ungere (Anexa;iS).


factorul rugozitdlii flancurilor (Anexa 2.15)
factorul devitezd(Anexa Z.l6i).
zv factorul raportului duritdlii flancurilor din{ilor (Anexa 2.r7).
::ctorii de sigurantd la solicitarea de incovoiere:

.rJrLru::

sn,

rs.Y

=@'Yrr'Yo,
6..,
r1

oru- .r.r,.r.t.Z.in,
(,
ut2-_
1,r

6tz

J;=

Ym,Ynz

Yu,Yaz

Yx.Yn

(2.108)

(2.10e)

factorii rugozitF4li flancurilor pentru solicitarea de incovoiere (Anexa 2.r5).


factorii relativi de sensibilitate al materialului rofilor la concentratorul de
tensiuni delabaza dintelui la durabilitate nelimitatd (Anexa 2.rr).
factorii dimensionali pentru solicitarea de incovoiere (Anexa 2.r7).

VeriJicareu
So z

Sr.,o

(2'110)

(z'rlD
,t, S or}= S.-r"
cazul in care una din inegalitblile de mai sus nu este respectatd (o solicitare nu este
So = min{,s

in

verificatd) se poate lua una din urmStoarele mlsuri:


. realegerea materialelor qi/sau a tratamentului termic qi reluarea calculului de verificare.
. modificarea ldlimii danturii, b, in limitele de + 20..25% (cu respectarea restricliilor
impuse factorilor de l6jime) qi reluarea calculului de verificare.
. modificarea dimensiunilor angrenajului in plan frontal: distanla dintre axe sau modulul 9i
reluarea calculului de dimensionare Ei veriftcare.

2.1.4 Calculul forlelor din angrenai


Forfele tangenJiale:
F..

2'Tt
d*t
_F

Ft2 - ' tl

Forfele radiale:

(2.r12)
(2.r13)

F,t= F,t.tanc)-,.

(2.114)

Frz = F,r

(2.11s)

F^ = F,, 'tanB,

(2.rr6)

Fo{ele axiale:
Foz

Fot

(2.r17)

Forfeie normale:
(2.1 18)
Fnz

= Frt

O schemd simplificatd a fo4elor din angrenaj este plezentatd in ft'guta2.3.

Fig.2.3 Schema simplificatd a forlelor la angrenaiul cilindric cu dinli inclinali

(2.11e)

Feductorul cu rofi dinlate conice cu dinli drepfi


[* ry.rru ].4 este

prezentatdschema cinematicd a reductorului.

Fig.2.4 schema cinematicd a reductorutui cu roli dinlate conice

Calcule preliminare
$c ei*g materialele pentru pinion gi roatd (Anexa 2.1, Tabelul A 2.L 1). pentru
materialele
:n aceeaqi anexd, se stabilesc tensiunile limiti la presiune de contact gi, respectiv,
la
lr!fe {Olflim1, Ojllint, Ofiiml,

Oni111Z).

$e "Llopta un raport de transmitere preliminar pentru transmisia prin curele


trapezoidale ii.
r 1.3) gi se calculeaz[ raportul de transmitere necesar al angrenajului.
1

\r=T

(2.r20)

1,,

:e

":.doptd un raport de transmitere standardizat insr1s

teoretic

(tabelul 2.3). Acesta va ft raportul

de

U12teoretic.
U12

teoretic

(2.r2T)

= itz srls

runcfie de raportul de transmitere se alege numarul de dinli ai pinionului, zy (tabelul2.7).


'lanturi imbunatdfita 21 se ia spre limita superioarl, iar pentru danturi cementate sau
superficial spre limita inferioard.
Tabeful 2.7 Numdrul de dinli ai rolii motoare ta rolile dinlate conice

...40
16... 30
15 ...23

15

12

18

2
a

6,3

o2 - zr'

Pentru 22

::

sd

18

... 14
12... 14
ul2teorehc

(2.T22)

sE YZ adoota o valoare intreagd (este de dorit ca numerele intregi de


dinti ale rolllor
fie prime intre ele). In continuare, aceastd valoare se va nota cu zr.

z1

Raportul de angrenare real al angrenajului va fi:

?zl

,rr =

e.123)

fie in
Eroarea relativ6 eu fa\6 de valoarea standard\zatd a raportului de transmitere trebuie sd
intervalul l-2,5oA...2,5ohlpentruu 34, respectiv l-3%...3%l pentru u> 4.
tt''
U" - --tttrorctt'
(2.r24)
.
Eur2

1oo L%l

uTztuorel,

Se recalcul eazd" raportul de transmitere al transmisiei

prin curele trapezoidale:

;
o'o'

i,'- =

(2.r2s)

utt

Turatiile celor doi arbori vor fi:


n,

=?

(2.126)

[rot/min]

L,

,r=L=..',1,,'ut2
utz

[rot/min]

(2.r27)

Puterile pe cei doi arbori ai reductorului se calculeazd {indnd cont de randarnentul elementelor
componente ale reductorului (tabelul 2.4).
(2.128)
P, = P,, 'l'1," 'I-, [kW]
P,

unde:

= Pt'\, 'T,,t - P* 'T,, 'Tr ' n;, [kW]

(2.12e)

Pr Pz :1,t, t'lr \rut -

putereape arborele 1.
puterea Pe arborele 2'
randamentul transmisiei prin curele trapezoidale'
randamentul angrenajului cu ro{i dinfate conice'
randamentul unei perechi de rulmenfi.
Se calculeazd momentele de torsiune pe cei doi arbori ai reductorului:

7-r=9,55.10u.4 [N mm]

(2.130)

n1

Tz = 9,55 .

llu

!]n2

[N.mm]

(2,r3r)

2.2.2 Predimensionarea angrenajului


Solicitarea principala poate sd fie de presiune de contact (indicele .Ff sau de

incovoiere
necesari a
lungime
o
(indicete i). Pentru fiecare din cele doud condilii de rezistenfd se calculeazh
generatoarei conului de divizare.
RrrnrH =

{*'4r

'I 2' Vn'

R
'(neLt
- -rlT,'2,'\]+uirl-.
1z'vn'(1-v*)

(l

Vn )' u,r'

6i,'

. K,n. K,,.y,.1'*'',, I
K".
"
" K,t tP
\ 6rt' /,u-

(2.r32)

(2.133)

coeficientului de ld{ime a dintelui (Vn : 0,3 ... 0,33)'


factor de utilizare (se alege din Anexa 2'4)'
factor dinamic (la predimensionare se poate lua Kv: 1,1 ... 1,2 [8]).
Kup,Krp- factorii repartiJiei sarcinii pe ldlimea danturii pentru solicitarea de contact,
respectiv pentru solicitarea de incovoiere (Anexa 2'6)'

Ka Kr, -

unde: Vn

factorii repartiliei sarcinii in plan frontal, pe perechile de dinJi aflate simultan in


angrenare pentru solicitarea contact, respectiv pentru solicitarea de incovoiere
Lapredimensionare KHo=KFo= 1,1 ... 1,2L81.
f-actorul de elasticitate al materialului rofilor (Anexa 2.g).
tbctorul de rostogolire (factorul zonei de contact).

-d.'

(2.r34)

- - unghiul de presiune (s:20o).


I I ' - factorii gradului de acoperire (a lungimii minime de contact) pentru solicitarea
contact, respectiv pentru cea de incovoiere.

de

. .:redimensionare Z":0,91... 0,93 %: 0,75 ...0,7916l.


$i
factorul de coreclie a tensiunilor de incovoiere la baza dintelui. Se determinb pentru
ambele ro{i din Anexa 2.7A (ysoy yso2).
, - factorul de formd a dintelui pentru solicitarea de incovoiere. Se alege pentru ambele
roli din Anexa 2.L2 (Yeoy Ypo2).
i : 6Hpz - tensiunile admisibile pentru solicitarea de contact.
uHi'r

--6rt,^r'Zn,
E*

(2.13s)

6 rrr^r'Z
-

(2.136)

6H/'" :

ru,

: -

coeficientul de siguran{d minim pentru solicitarea de contact (Anexa 2.13).


zv. - factorii durabilitd{ii pentru soricitarea de contact (Anexa 2.r4).
-=,,iia
(2.132\:
tr
6Hp=min{orr", ,oorr\
(2.r37)
- ::" oFp2 tensiunile admisibile pentru solicitarea
de incovoiere.
-

urPr

6f

1,,,

'Yrr'Yv
(2.138)

sr*
6/.r,r, 'Iu- ' /r,
ui n'-sr*

(2.13e)

' - n - coeficientul de siguranta minim pentru solicitarea de incovoiere (Anexa Z.l3).


. - - factorul tensiunii de incovoiere de refererinld (Isr: 2t6l).
- liz - factorii durabilitdfii pentru solicitarea de incovoiere (Anexa 2.14\.
- -:.:1ia12.r33):
(2.140)
[Ua] =^u*{!tt!uL,Y,",'Y,",\
\ ol'

: :

)^^*

|. o.r,

n,z

maximi oblinutd pentru lungimea generatoarei conului de divizare (relafiile 2.132 qi


,:-licd solicitarea preponderentb gi va fi luati in considerare, in continuare, pentru stabilirea

:- l'area

:rulor angrenajului.
-:--rmea necesard a generatoarei conului de divizare:

itiiiilmrui,,

R,

i''

,", = muo{R"r.. n , R" r,, ,l

(2.r4r)

jetermind modulul (exterior) necesar:

2'

iirrr, = -------

zr-

Ro n",

.,!l+ ui,

(2.142)

-: standardul cu gama modulelor (tabelur 2.5) se alege valoarea lui m imediat superioard lui
::*rdulul m este standardizatpe conul frontal exterior).
:; re calculeazd,, fard, rotunjire, valoarea lui .R, cu relatia:
-

rffir*,ur"

i+ZS

geometrice)
Angrenai conic (elemente

sau cu
se realizeazd frrd dePlashri de Profil
drepli
dinli
cu
dinlate
roli
Angrenajele cu
sunt qi conuri de
"o:t:t
acestui fapt conurile de rostogolire
t"Lp*t"tt'
prohl
de
deplasdri
-Datoritd
de divizarc".
dr (respectiv d2) se numeqte "cerc
divizare, iar cercul." iiu'ntt"'t
de profrl sunt comPensalr:
deplasdrilor radiale normale
;n1ii
;;;fi
;i
u,'l'
.
i,t
l"l'J'
Astfel,

x,l=_x'2

(
=, _E).\z
'\ I!

(2.144)

[r

qi.din Anexa 2'19'


Aceqti coeficienli se pot alege
Anexa 2'19'
O. ftoftlx,1 9i nr2 se aleg din
Coeficienlii o"pi"rarifor lurr!"rrtiuf.

angrenaiului
2.2.3 Dimensionarea 9i verificarea
geometrice
2.2.3.1 Galculul elementelor
ali ai angrenai ului'
P sr ametrii ge o metici princip
Unghiurile conurilor de divizare:

6r:

arctalltun

(2.r4s)

6r
13)

a generatoarei

(2.146)

conului de divizare:
R* = R" '(t - o,s''.t/^)

hl

=90o-62

median:

(2.r47)

'

R*
=m.:
'"
Rn

m^

(2.r48)

D=vo'R"

(2.r4e)

dt = |/l'

Zt

(2.1s0)

dz = //l'

Zz

(2.rs1)

crcnrilor de divizare:

cercurilor de cap (la exterior):

ffi.b, + 2.(n" *r., )."os b, ]


d oz = ffi .V, * z.
@, *r,, ). .orb, ]
dot =

[ h+le

d71=nx.frr-z'@*rr -

I {i lffrca

rlt'V, -2.Qf,

+ cr

(2.153)

(4 =I).

coeficientul indllimii capului de referin]d


cercurilor de picior (la exterior):

d12 =

(2.rs2)

r,, ).cos6,]

(2.rs4)

- *,r).cosbr]

(2.rss)

coeficientuljocului radial de referinfd (c =0,2).


capului dintelui (la exterior):

hot=ffi'W*r,r)

(2.1s6)

hoz=H'@"**,r)

(2.ts7)

Lrlinrea piciorului dintelui (la exterior):


h71=t7t'(n"*"r -*^)

(2.158)

h72=rlt-(4*". -*,r)

(2.rse)

h=m.Q'U*r.)

(2.160)

ea dintelui (la exterior):

fughiul capului dintelui

la pinion, respectiv

roat6:

arctant+)

(2.16r)

\&1
e,, = ur.t*[$ I
[ft"/

(2.162)

oo, =

IJnghiul piciorului dintelui la pinion, respectiv roatd:


.

e71 =

arcranl+)

\o"
0

r, = ^r",^n(+)
IR"J

Unghiurile conurilor de cap la pinion, respectiv roatd:

(2.163)

(2.r64)

6,,=6r+Out

(2.r6s)

6or=6r+0o,

(2.166)

Unghiurileconurilordepiciorlapinion'respectivrcatd:
51, =5, -01t

61r=6r-Q

(2.167)
(2.168)

7,

Diametrele cercurilor de divizare mediane:

d,rr=m,r'2,

(2.r6e)

drz = ffi*'

(2.170)

zz

indl{imile capudlor de divizare mediane ale dinJilor:


hu,,t: mr, 'lh; + x.-)

(2.r7r)

*- .fu:+ x,, )

(2.172)

hu,,2 =

Diametrele de caP mediane:


d u,r

d u,n2

(2.r73)

= d *, + 2' fto,r,' cos 6,


=

*, + 2'

hun

2' cos

(7.r74)

62

ului ec h iv ule nt
Numerele de dinli ai rolilor echivalente:

E le me ntele 4n gt en fli

(2.r75)

z1

7,=>
-rr

cos6,
z2

(2.r76)

,r, =616,
Diametrele cercurilor de divrzare ale rolilor echivalente exterioare:

,d,->
"' cos 6,

(2.177)

d,r=i2cos o2

(2.178)

Diametrele cercurilor de cap ale rolilor echivalente exterioare:


do,1

(2.r7e)

=drr+2'ho,

(2.180)

dor2=dr'r+2'ho,
Diametrele cercurilor de baz6 ale rolilor echivalente exterioare
drr, = du, 'cos ct,
d n,z

= d", ' cos

clt

(2.181)

(2.r82)

Distan{a dintre axe a angrenajului echivalent exterior:

q"=d't*d'z
,2

(2.1 83)

Gradul de acoperire al angrenajului echivalent:


d1,,,

tou =

- di,, + a:,, - di,, - ]_a,' h!

(2.184)

^J

2.n'm.cosc{,

Distanla dintre axe a angrenajului echivalent.median:

a"=Q''(t-o's''yo)

(2.18s)

-*::--rlr-e.cotsdecontrolestecoafdaconstantdJ"(s.1,s"2)aroliireale,mdsuratd

"i' ,.|-

- --;::]j coardS. Pentru aceasta se parcurg o serie de paqi, apeldnd qi la elementele


; - .:r.,-.trf . \rcul de divizare (exterior) al dintelui:

'M llllllrlrrlllL,,'-r[ilIillilflilIII

Lriir'r

.""

:i""

(n

it=m l**2'..,, .tana+x,, \

(2.186)

=fr'ffi-St

(2.187)

Y/
Sz

i
irl" ** -

--

": ': rolilor echivalente (corespunzdtoare conului frontal exterior):


J.ur

i,

,",r-

: :r

= 3r 'cos2

ct

(2.188)

J.r2 = 32 , cos2 cr

(2.18e)

::esiune ale rolilor echivalente:


c{,r

arctanl tan cr *
\

(
\

u,2 = arctanl tan C{ +


-.,

a iu

j, .coscr \

,
dt,t

.i, .cos

(2.1e0)

)
dn,z )
cr

(2.ler)

.-: : " :,tilor echivalente:

)
""' drr2

. " - -- :

dr,,

(2.re2)

aorou
du"
cos

(2.re3)

ct.52

-e centru corespunzdtor coardei constante a

.f

v.,, r = ur.'n|.

'
,.

rofilor echivalente:
)

(2.re4)

. |'",,
---s )
\d-, )

\lr.u2 = arcslnl
"

:,3,'i arcului corespunzdtor coardei constante a rolii echivalente:


4ut = d,ut
3 rr2

(2.Les)

-,,

. la centru corespunzdtor

'\/r't

(2.r96)
(2.re7)

= d,rrz ' V.,"r2

arcului

Q,,,

respectiv

pe un cerc

Vr.l=ffi
\/.,: =

;:a

Vt':

frontal

(2.1e8)

(2.ree)

cos 62

constantd (exterioard):

. =11d,,,
J.l

'cos6, .sinry,,., dacd 2,, <20

lsctl rn caz cantray

J r =1

8i'

al

.sinrq,,., dacd 2,, <20

ld,,r.cos62
ls *, in caz contrar

(2.200)

(2.20r)

Fa;offiane cu oinEAPTA.cALcuL

$tPRol

in61{imea la coarda constantd (exterioari):

(2.202)

h,t = hot - 0'25 ' s"t ' sin 2u

(2.203)

h'z = huz - 0'25 ' s" ' sin 2cr


Coarda constantd mediand a dintelui:
.

S.rl =

S.1

Sr,z =

S12

R,,

(2.204)

R"
.

R,,

(2"20s)

R"

in realitate trebuie sd
frr-a
1oc
Valorile de mai sus sunt valori corespunzatoare anglenajului
deformaliilor termice, deforma{iilor elastice, a erorii
existe un joc intre flancuri necesar compen;arii
etc.
p"r"r"i qia direcliei dintelui, compensarea erorilor de montare
Anexa2'21'
Toleranlele jocului dintre flancuri se aleg din
vor fi:
mediane
Valorile reale ale coardelor constante
(2.206)
-8,",^
- -(l:1,1.*r.')
S.nrl = s.rr
(2'207)
--lf
s,,,2 s,r,z

,','ri,,*r"r)

unde:

Er,1. -

mediane a dintelui pentru roata |


abaterea Supefioal5 a coardei constante

'

E,s2m_abatercasuperioarSacoaldeiconstantemedianeadinteluipentruroata2,
ro{i'
(pe coarda constantd mediana) pentru cele dou6
T"r ,7,2 - toleranla grosimii dintelui
i"a4i-"u fa coarda constantA mediand a dintelui:
\
lt

h,,,1=o.t

ot:;#''

I\'
(.r

h,,n2=0,5

.I

- s.,,,r 'tancr

J
)

lW-h.,,2'tancr
/I
\ cosd2

(2'208)

(2'209)

este mai uqor de masurat coarda constanta

Din punctul de vedere al mdsurdrii coardei constante


este
luat6 in considerare numai dac6 semifabricatul
exterioard (s.i, s.z). Aceasta coarda poate fi
conului
conului de divizare cu generatoafea
astfel prelucrat incdt unghiur^fbrmat de generatoafea
ro{ii poate fi realizat numai prin masurarea
frontal exterior este de g00. In caz contiar controlul
coardei constante medii.
a dinlilor rolilor conice:
Abaterea superioard a coardei constante exterioare
R

E.,r =

-(8

,,,, )'

;t4,,

\R

- E.-z = -lE.,r,)'t

(2.2r0)

(2.2rr)

exterioare a din{ilor ro{ilor conice:


Abaterea inferioara a coardei constante

- E"'1= [- (8 "') -f"\ *

(2.212)

- 8.,,t= [- (E.,r,,)- I r], +


R,,

(2.213)

constante exterioare sunt urmdtoarele:


Cu aceste abateri, valorile reale ale coardelor _ti
s"r = s'r -,r-"1i,
S,z

-8.".
= S'2 -E'),i,

(2.2r4)
(2.21s)

wiLpiitr o r fu n cI io n a l- c o n s t r u c tiv e
Mhrmtn:r.&rea funcliondrii neuniforme trebuie s6 fie indeplinitd condilia:
ou

1r1

(2.216)

lBmmgm .je er itare a interferentei dintilor:

,Hii,r'rrmmrun,

xrr

xrr^in

(2.2r7)

t12

2 xr2^io

(2.2r8)

S r---,n S calculeazd, cu rela{iile:


arlnrin -

l4-

2,,

2,,

14
^r2min

fficarea

(2.2re)
(2.220)

l?

angrenajului

ft

umEmina vitezaperifericd a angrenajului pe cercul de dlizarcmedian:


TE.d_,'n, , t 1
V:a
lffVSl
(2.22r)
60.1000
St mn&'rie;te treapta de precizie a angrenalului qi procedeul de prelucrare (Anexa 2.2),
Mtufie l-nancurilor qi a zonei de racordare (Anexa 2.15) qi se alege lubrifiantul (Anexa 2.18).
tiri,ffi,nenlii gi factorii de corecfie care au fost aproximaJi in faza de predimensionare

f ; (Anexa 2.5), Kpo, Kpo (Anexa 2.7), ysoy


J,*- i-rr. I.rz (Anexa 2.14).

Sa rnres.
,r'.

I5o2

(Anexa 2.10), yrot, yroz (Anexa2.I2)

fu saculeazi:

't=ff

ri
2

(2.222)

= 0,25 +0',75
t*u

(2.223)

elementelor cilre trebuie veriJicute


lmsiurea efectivd maximd de contact:
c

tt = Z r'

r,. Z,' rl-:-:1. Y

(2.224)

#.Ko.K,.Knp.Kn,
ml

ln;qiunile efective maxime de incovoiere:


Tr. ,, .F *
oFr =
"ir) . Ko. K, . Krs. Kro.
2 .b .(R" - 0,5 .bY

YFo1. Ysol

Y,^. Y"^,
6F2="rt'i:'T:
f

=3b.2*.zr.zR.zv.ztil
o11

5)

rffi!

(2.226)

ntorul de siguranld la solicitarea de contact:


s.,

4)

(2.225)

Z1

Zp

Zy

Zw-

factorul de ungere (Anexa 2.1S).


factorul rugozitdlii fl ancurilor (Anexa Z.IS).
factorul de vitezb (Anexa 2.16).
factorul raportului duritd{ii flancwilor dinlilor (Anexa Z.l7).

e.zzj)

, pseffine

cu o TREAPTA' cALcuL st

PRotEcTARE

'

Factorii de siguranld la solicitarea de incovoiere:


,sn.,

So,

yat,ytz -

unde: Yat,Ynz

Yxt.Ysz

d'

6r'ti- ' rsr .yr, .yo,

Ynr'Yor'

6rt

Yur' Y",

.Yu,

.Y,

(2.22e)

o,."

(Anexa 2'15)'
factorii rugozitalii flancurilor pentru solicitarea de incovoiere
concentratorul de
tactorii relativi de sensibilitate al materialului ro{ilor la
(Anexa 2.11)'
tensiuni de labazadintelui la durabilitate nelimitatd
(Anexa 2'11)'
tactorii dimensionali pentru solicitarea de incovoiere

Verificarea

S" )

tn cazul in

(2.228)

Snn'in

(2.230)

(2.23r)
su = min{snr, sor}) sr o,i'
respectatd (o solicitare nu este
care una din inegalitd{ile de mai sus nu este

verificatd) se poate lua una din urmdtoarele mdsun:


verificare'
. realegerea materialelor qi/sau a tratamentului termic gi reluarea calculului desau
modulul qi
, modificafea parametrilor urrgr.nuiutni: numdrul de dinli ai pinionului
reluarea calculului de dimensionare qi verificare'

2.2.4 Calculul forlelor din angrenai


o schemd simplificata a forJelor din angrenaj este prezentatd in figwa2'6'

Fig.2.6 Schema simplificatd a forlelor


Forlele tangenliale:

't

ta angrenaiul conic cu dingi drep{i

).7
=---

(2.232)

Fl

(2.233)

a,nl

F,z =

Forlele radiale qi axiale:


F,t = F,t ' tan u 'cos 6t

(2.234)

= F,t '1an u 'sin 6'

(2.23s)

Fnt

Frz

= Fot

Foz

= Frt

(2.236)
(2.237)

CALCULUL ANGRENAJELOR

F,r
nt -

cos
-

gJr

2'7,

c[

cl

(2.238)

,i.coscL

= Frt

Fnz

(2.23e)

fudq.octorul cu angrenaj melcat


|,' r-:na* - :.:tatica a reductorului este prezentatiainfigwa2.T.

P,,' tl,n
f-3u J/1

f?

-----d-

j#-

+r

\*-/
P.,

n1

I1

,7\
u\2

Fig"2.7 Schema cinematicd a reductorutui melcat

I l,akule preliminare

"H.fr:;

'r ,ur l-':


.iiluiltr

:'1*

l,i

un raport de transmitere preliminar pentru transmisia prin curele trapezoidale


*1 '::rrrllli de transmitere necesal al angrenajului.

ii

qi

se

ir., =

''
,lt$tlllllilltll""

1!
1,,

(2.240)

rii un raport de transmitere standardrzat iy,5715 (tabelul 2.2). Acesta va


: I : l ietlC l.! \2tuoretic.

-,r

:-,*i-

Ul2 teoretit

= li2

fi raportul de
(2.24r)

sIAS

:,r e de executrie gi de rezistenta a dintelui roJii melcate la incovoiere trebuie sd avem

llllilllllillil

r
;,,,

- 1 . PlecAnd de la aceasti condi{ie, se alege numbrul de inceputuri ale melcului z1 in


-; ::porful de transmitere.
. . " '. ' -l
r j) ,,,
"'t"r.^ rrt
'
-- -ileazinumaruldedinliairoliimelcate.
' )'.'*';
;i i,',,,"'-'":
i;...
:., fi ft2.242)
-i
22 Zt.ut2teuretit';__
:

!,il,,, :

l::i-

I1

pentru 22 sa vd adopta o valoare intreagd. fn continuare, aceastd valoare se va nota cu


-: - , nandd ca 27 sd nu fie multiplu intreg al lur 21.
Raportul de angrenare real al angrenajului
llllilLtiur: .,.,.

=i:

*.

ti"'fii ',''L;

u12=-

L1

,'l:

(2.243)

'rl.

"-;uleazd eroarea relativd er:


tull

u12

ur2t"nrrti,

utz rcoreilc

t45

.100 l%l

(2.244)

de transmitere trebuie sd fie in


Eroarea relativb c,u fa\d de valoarea standardizatd a raportului
u > 4'
intervalul l-2,5yo...2,5%l pentru u l4,respectiv l-3%"'3%)pentru
prin curele trapezoidale:
Se recalcul eata'rupoitul de transmitere al transmisiei

(2.24s)

a, ,

:-IUL

"tc

utz

Tura{iile celor doi arbori vor fi:


n.t

=''n

i
-lc

(2.246)

frot/min]

nr=L=+utz lrr'u\Z

(2.247)

[rot/min]

randamentul elementelor
Puterile pe cei doi arbori ai reductorului se calctleaz' lindnd cont de
componente ale reductorului (tabelul 2'4)'
(2.248)
P, = P- 'T1,.'1,, [kW]
(2.24e)
Pr= Pr.\nr.T,tt = Pr,'\t"'Ir'l'Ii,,, [kW]

Pr Pz ,1;" I,,r \rut -

PutereaPe arborele 1'


Puterea Pe arborele 2'
iunda*entul transmisiei prin curele trapezoidale'
randamentui angrenajului melcat'
randamentul unei perechi de rulmenli'
Se calculeazd momentele de torsiune pe cei doi arbori ai reductorului:

unde:

tr=9,55'10u

.4 N mml
nl

Tz=9,55.100.L [N

Q'250)

mm]

Q.251)

n2

2.3.2 Dimensionarea 9i verificarea angrenajului


(Anexa2'I,
in funclie de viteza de
Tabelul A 2.L1). Aiegerea materialului pentru roata melcatd se face
alunecare. care in u..urid fazd se calculeazbcu relalia experimental[:
termic pentru melc
Se aleg materialele pentru melc Ai roatd, pfecum 9i tratamentul

v", = (3,7 ...4,r)-

unde:

fi1 -

Tz -

rr.{rr' tot

(2.2s7)

1"vs1

tura{iamelcului, [rot/min];
momentul de torsiune pe roatd, [N m]'

dacdvor> 5 se alege bronz cu staniu'

cu aluminiu'
^.
b. dacd1< vat 15 lnifarade bronz cu staniu se poate utlyza bronz
grafit
c. dac6 1< var 12 in afara materialelor de la punctul b se poate folosi qi fonta cu

nodular.
folosi f,onta cenuqte'
dachvol<l in afara materialelor de la punctul c se poate
pentru materialele alese, din aceeaqi un.*a (2.1), se siabilesc tensiunile limiti la presiune de
c-riltmz, ORim1, Onltnz)'
contact
-": qi, reSpeCtiv, la inCoVOiere (Os1i*1,
de contact sau
i; i-*ut'ungrenajelor melcate solicitarea principal[ poate sd fie de presiuneaxiald
necesar6'
distan{d
termicd. pentru hecare din cele dou6 condilii de rezisten{b se calculeaz|o
(se considerd coeficientul deplasdrii de
contact
de
solicitdrii
pe
baza
axiale
distanlei
Calculul

d.

profil

x: 0)

(2.2s3)

Se alege, preliminar, q: I0 ...72,preferabil 10.


::-:--': de utilizare (se alege din Anexa 2.4).
''- :,.,: dinamic (Anexa 2.5).
-:;-'--'i-rl repartifiei sarcinii pe lSfimea danturii pentru solicitarea de contact (pentru
;.r:;:na constantd KnB= I t8]).
..:-:,rrul de elasticitate al materialului rotilor (Anexa 2.g).
:-ir'rrlr1 punctului de rostogolire (factorul zonei de contact).

'i:l;rent diametral.

(2.2s4)

sinu, .coscr/
717

-:-ghiul de inclinare a elicei directoarepecilindrul de referin{6.

telor
l-+8

arctanl

al

(2.2ss)

\q

)
::ghiul de angrenare de referinld in plan frontal.

(tuno)

119)

c{,1

rilllunlluur,

ir. -

=alctanl

(2.2s6)

\ cosy /
.:nghiul de presiune de referinfd (a :20").
"-rctorul de influenf d a varialiei nzei de curburi echivalente in procesul ansrendrii
trsupra

solicitdrilor de contact,_Conform [g]:

Zc.=0,6+0,01.x-0.005.2r-0,0014.2r+0,008.q

.)50

U gpr

nt^r'Zu,
-G
-

(2.2s8)

St,',n

1i1)

,'

:r?.1,

coeficientul de siguranld minim pentru solicitarea de contact (srr'ln:l . . . 1,3).


t-actorul de influen{[ a durabilitd{ii asupra rezistenlei materialului la oboseald pentru
solicitarea de contact. Pentru fonte qi bronzuri fbrd staniu zta:l
[g]. pentru
bronzuri cu staniu Zx2 se calculeazd, (dup6 [S]) cu rclafia:

lu/A

ade
Zuz =

pentru

i1^,,

(2.260)

durata minimb de funclionare a angrenajului

.i C se calculeazd

^[E?

44{
.1 ,l
L' ,'7

(Ir:

8000...12000 ore).

-B .103

(2.26r)

cu relaliile:

A=

*Q,

+ q. k + s). (q + z. tr +

s)-tt.

(r, * q)'

ar6.

rii

60'nr'L,

,"tl distanlei axiale pe baza solicitdrii termice;


Q* r"rT

t sau

(2.2se)

numdrul de cicluri de solicitare.


Nrz =

re de

N,,125.10j

IO,OZ pentru Nr,225 .101

252)

5rafit

(2.257)

de
-B

= o,o1

e'(r*z)l
[rr* zt+q
L
J

(k +

z)'

(2.262)

(2.263)

t0'.(1-n",) 4C=0,0013-ffi

(2'264)

de incePuturi
se aleg in func{ie de numArul
melcat
angrenajului
Coeficientul k gi randamentul
ale melcului'
k=4
zr =1
\o, =0'l
(2.26s)
t1*=0'75 k=3'5
zt=2
q' = 0'82 k =35
zt=3

k=3

q"=0'82

Zt=4

arborele melcului'
P," este puterea corectatd la

(2.766)

Pi = Pt'K'' K'

unde: Kt

qi

Kz- coeficienli'

(2.267)

' =!

tr,

l"r

=l pentru reductoare cu o singurd treaptd'


(hr = 8" '18 W/m2'"C)'
)"1 - coeficientul de transfer terli"

K,

Vr_coeficierrtcelineSeamadefaptulc6unanumitprocentdincdlduraprodusleste
0'15 )'
evacuatb Prin funda{ie (Vt =

t:

temperaturaderegim(de-lucru)areductorului(temperaturab6iideulei).

,. i';"Tfr'i'iliii,T:tTlt:r::::;:-y;1.?n*",*a
to: 40...55"C'

lucra
vaTlJ
1 distanlei
7t-L^^+^i axiale
ne.-eqnre Q',
fl.. ,,,
se va
-.. Se
^-i^ta necesale
Dintre cele dou6 valori calculate ale
valoarea cea mal mare'
a,,.ru"

max\a*,

necesar:
Se calculeazd modulul axiai

n""

tt

in intervalul

de regim a reductorului

in continuare cu
(2.268)

, au'rrr,'t'\

L'u*,t.,

(2.26e)

Qtzz
e ale ge din standarde (tabelul

8)

rr'

modulul
q:"ltl^? :::"**::t::ii":1
tii**"|ofl
":",:
funclie de
in
:"':x
:ilH:?Ji
diarnetral
^{ "'.:' ll": alt coet-rcient

;#':::il;;# d;;;i;"ii .e ureg. un


u"ujri,Tlil'3;Ti,":H;til.
S

:: i:ffff

"::ff

modulul axial stand ar dizar'

pentru angrenaie cu melc cili-ndri-c'


Tabelul 2.8 Gama modulelor
Modulul n", [mnrl

Observalie Se admite si

folosirea

Tabef

Itty

uf 2'9

V al

ori t e coefi c i e ntu

7...10

3...4

5...6,3

12

10

10

l4

12

11

10

10

16

14

1?,

a(ii:

C o e.fi c i en1

si 12

am etlal

2 qi2,5

t1
i;:;;;**-l,1tne
u caractere aldi
72

0'15; 0'30; 0'60'

1...1,6

q
O b s erv

'12'

t2...16 20 qi 25
8
7
v

10

sunt de pre.
Preferar'

nrm.

,jj

,,,t1

* , _ r..:-:3

,, i,- :

axiaia elementara:

(2.270)
llllu
llllll

'rrr
,rlll

.rili

llllrlllllrliit

"

*' -""-- r.s'-sntelor axiale (tabelul 2.6) se alege distanta dintre axe at4, cea mai apropiata

."

;-"

* ,;::.:ila

\1.270\.

-' -.; - ' :llei mare sau mai micd decdt a dar, in cazul in care este
mai micd, trebuie sd

"! ,

-:.-,-.
- .--1.

arnnr3a*4a

;icrentul deplasdrii

de
i

.:rl"'
ltlttrrr

illll|ililililill

iilllllllillllul

;,

' r-

,;- --.:r3:

(2.271)

profil al rolii melcate:

a., q+2.
--

Wr2

_1<x(1

(2.272)

e.273)

''"-:-'''-: ;'''ndilie nu este respectatb se alege alt q sau se modificd cu un dinte numdrul de
-:'-:ie (:2). Dacd se modificd 22, atunci trebuie recalculat raportul de transmitere in
- r :-- -:r:are z/12), precum gi celelalte elemente care depind
de noile valori 22, i12,1112.
: * : : r.-enlente geometrice ale angrenajului melcat sunt prezentate in figura
2.g

---f

_l-

Fig.2.8 Elemente geometrice a le ang renaj u I u i m elcat

I aeouctonne cu o

ra'

'

recalculeazdvaloarea unghiului
Dacd se modific6 valoarealrn q falitde cea aleasd preliminar se
ur cu rela{ia (2'256)'
1 cu relalia (2.255) qi a unghiului
Diametrul cilindrului de referinfd al melcului:
(2.274)
dt = ffir' ll

Diametrul cilindrului de divizare al melcului:


d,1 = ffi,'(q

(2.27s)

+2'x)

Diametrul cercului de rostogolire (de divizare) al rolii melcate:


d*z = d, = tnr' z,

(2.276)

Diametrul de cap al melcului, respectiv al rolii melcate:


dn, = m,'lq +z n))

(2.277)

duz=ffi,'Vt+2 ('' *")

(2.278)

coeficientul in[l]imii capului dintelui &: =1)'


Diametrul de picior almelcului, respectiv alrolii melcate:

unde:

h: -

lr-t fu,*r.\
dr':*''b'-t (':*'- -t)

(2.27e)

d11=m,

(2.280)

,o -

coeficientul jocului radial (c*:0,25)'


tnaltimea dintelui:

unde:

h=ffi, (r r;".;)

(2.28r)

Diametrul de strunjire (diametrul exterior) al rolii melcate:


(2.282)

doz=doz*6 T:
z1 + L
Ldlimea rolii melcate (valori recomandate):
b < 0,75' do, Penttu z, <3

(2.283)

-4

(2.284)

<0.67'd,,t Penttu

z,

Lungimea melcului (valori recomandate):

4 =(11+0,06'tr)'m, pentru zt=IsauZ


b, =(2f + 0.09 ' z.)'m, pentlu zt = 3 sau 4
La melcii frezalr b1 se majoreazd cu"
. 25 mm pentru mr<70 mm
' 35. . .40 mm pentru m":10.. . 16 mm;
' 50 mm pentru m*>I6 mm' directoare a melcului (x
Unghiul ,.ui d. inclinare al elicei
T

*" =

-4\q+2'x

(2.28s)
(2.286)

0):

(2.287)

arctanl

Se calculeazd unghiul de angrenare real in plan frontal unu:

(u

cosc[rJ

(2.288)

unde:01_unghiuldeangrenaredereferinfdinplanfrontal.
I tancr I

t2.28e)

cr' = arcco\t

cr, =arctanl

\ cosyw /

lMrud[mmimr],* :.187 - 2.289 nu se aplicd dacd a: a* (x : 0).


llffiqghll oc rmc;;nere al danturii rofii melcate pe cilindruide rostogolire (divizare):
Bz = T,,

(2.2e0)

*!t

rffifiqgtsr,

(2.2e1)

Fz=T
iu r:crrnare al danturii rolii melcate pe cilindrul debazd:
Bu = arctan(cosu,' tanBr)

(2.2e2)

&moJ
furcaffrrei melcului pe coarda constantd in secfiune normald:
sn =

ffi,

t: -2. x. tana)..o.y,
\!

wtrmnc

(2.2e3)

rrai

sus este corespunzdtoare angrenajului fird joc. in realitate trebuie sd


existe un
pentru ca la incdlzireain funcJionare a angrenajului acesta sd nu se blocheze.
Muu.r:criui dintre flancuri se aleg din Anexa2.22.
'm&u*ft
a grosimii spirei mellului pe coarda constantd va fi:
=".la
s, = s,_io',.,
(2.2e4)

ffi,fuurru:

*m"n

aL'aterea superioard a grosimii spirei melcului.

Err=Ent*Errz

I -

(2.2es)

rLrleranfa la grosimea spirei melcului.

s"o,* r,,: - abaterile minime


ngrenajului

ale grosimii spirei melcului (Anexa 2.22).

ffi ry:mip6e

sunt prezentate qase tipuri de melci cilindrici: zNl, zN2, zA, zE,
de portan{b, folosite la reductoare, tipurile zKr qiZE.
$u uflrrninavitezaperifericd a melcului respectiv a ro{ii melcate:

m!f

nrr angrenaje

'-

v,

T' d *t' nt y*",


60.1000

n'd..n,

v,' =rd'l;mfrL

60.1000' '
1111,/5l

ZKl

qi ZK2. Se

(2.2e6)
(2.2e7)

ie alunecare:

v,

=-Jcosyw

lmlsf

(2.2e8)

$u n:"bile;te treapta de precizie a angrenajului qi procedeul de prelucrare (Anexa 2.2),

tur-e tlancurilor qi azonei de racordare (Anexa 2.15) gi se alege lubrifiantul (Anexa


2.1 S).
$c -*iege Ky (Anexa 2.5), gi se recalculeazd, Zs cu rela{ia (2.257). Se calculeazL 211:

2,,
*rs:unea

2 - cosy,

sinu, 'coscx/

(2.2ee)

efectivd maximd de contact:

6s =0.45.2,'2,

l=ruie verificatd condilia:

l'- t, i
;=, | ,*.KA.Ky.KHp
,lr,.l Qw
|

! i

(2.300)

)q+

,36o,

(2.30r)

pentru dintele ro{ii melcate:


Tensiunea maximd de incovoiere

6]"2=

unde:

KrD

Yp

r,5'77'

o' Kn ' Kp'p Yu'Y*,

du't'

(2.302)

d,'m,

de incovorere
pe ldlimea danturii pentru solicitarea
factorul de reparttzafe a sarcinii
1
(pentru sarcinb constant[ Kr1= K*.= t8])'
incovoiere'
H"i"ttf f".lindrii ainlitor p"tttto solicitarea de

(^r

,, = lt
"

Yroz- factorul
Zn2

-#

Pentru Y* 3240

pentru Y, > 24o


[0,*
pentru
de formd al dintelui rolii melcate

(2.303)

solicitarea

de

incovoiere

:
(Anexa 2'12)' Yro JV:'' *) .
ro{ii melcate'
numdrul de dinli ai iolii echivalente

(2.304)

--="
n2

cos'y,"

de incovoiere:
Tensiunea admisibild pentru solicitarea
oi- ti'nu

wt_p2_
.SF*in
r,rz -

'I'v:

(2.30s)

(Sp*1n:1,25 [8]).
pentru solicitarea de incovoiete
coeficientul de siguran}d til]ln
de
j;f;;"ta
rezistenlei materialului la solicitarea
durabil;aii;;"pra
a
d.
factorut
incovoiere'Secalculeaz6(dup1t[8])curelalia:

IrE

rn, = {li N,,

[o'o
Trebuie verifrcatd condi{ia:

ttentruly',,

25'107

(2.306)

Pentru N,r225'1A7
(2.307)

6,r16pp2

2.3.3 Calculul forlelor din angrenaj


oschemasimplificatdafor{elordinangrenajesteprezentatdinfigura}'9.

Ia angrenaiul
Fig.2.9 Schema si m pl ifi c atd a fo rlel or

152

melcat

. -2'T:
d2

1,r ---

(2.308)

t; -r

(2.30e)

t tl
- t tl

F,, = F^ 'tan(y,

:rshiul

+q')

de frecare.

q'= arcranf F I
\coscr/

tlll llu,i

.-oeficientul

Lil

(2.3 10)

de

frecare

(p : 0,08...0,10

(2.31 1)

dac6 roata melcatd este din bronz

*:0,10...0,11 dacdroata melcatb este din fontA [a]).


-. Jirlo.

: : :,-]ffil&ll

Foz = F,t

(2.312)

F,z= F,z.tanu*

(2.313)

F,t = F,z

(2.314)

'n1 -

F,l+F1r+Fj,
Frz =

J, l/r

Fnt

(2.3rs)
(2.3r6)

;rciectarea formei constructive a rolilor dinlate

-;rir lbrmei constructive a rolilor din{ate depinde de materialul din care sunt executate.
'.: - :;irnologic de elaborare a semifabricatului gi de dimensiunile lor.

de

pinionul conic ai melcul se executS, de obicei, cory comun cu arborele

de

rlllll

qi

- -':i cilindric,

ilr.Liir'rr- - ::Juctor. Proiectarea acestora se prezinta in capitolul 3.


" ::"siunile constructive pentru roatadinlatb cilindricd gi roata conicd (fig.2.10)
"-

rmanddrilor din tabelul

2. 10 qi a

rela{iilor urmdtoare.

Fi9.2.10 Dimensiuni constructive ale rotitor


a - roata dintatd cilindric6; b - roata dintati conicd.

se stabilesc

inciinali

in cazul rolilor din{ate cilindrice


in tabelul 2.10 meste modulul frontal
conice'
exterior in cazul ro{ilor din{ate
respectiv modulul p"';;;;fuontal
2.10 Dimensiunea 6
a
Tabeluf

>1...2
Q..,\ m

tn
D

2 ...4

4...6

6...8

12.5...3) nt

(2,2...2,5)'m

12...2.2) nt

b, =

lilimea rolii.

unde: d

pe care se monteazdroara.
diametrul tronsonului de arbore
cilindricl)
d. = d' , - 2'6 (pentru roata

unde:

din{ate'
diametrul de picior al rolii
ca I > b
/ = (1...1,5)'d cu condilia
d* = o'5 '(a, + a.)

clr

0.8...2)

(o'zs"'o':)'r
0...1,2)'6 sau 5r =

unde:

8 ... 10

d, =1,6'd

d,-d.
, =-t:T

a"

(2.317)
(2.318)

(2.3re)
(2.320)

(2.32r)
\L.) LL

tunclie de dimensi":i1:^f"t-19flj;l]
integral din material
i)*uimic de 200 mm se execut' se
executd din.doud
200 mm
";;ri;;
di;;;;i".*t.rio, mai mare de
font6 cenuqle sau
antifricfiune, iar corpul rolii din

Canalele de pan6 se vor rcahzain


ur diametrul
Rolile melcate
antifricliune (fig.2.11,a), iar ".1: :u
din
buca{i. coroana.r..uiarrdu-se

br"";';i;nia

ottt'Orl.orarea

'

prin doud rnetode:


coroanei pe discul ro{ii se tace
introduse pe suptarala de
Prin presare (fig 2 1 1'b) .In
patindrtt.
de siguranld impotriva

*?;;-;4;:{::t"X":::lltf:*t:'*

;#"rt*;ruH**'fflimentara

(0,15-:0,2) b

ru
rolilor melcate
Dimensiun,i constructive ate bucdti'
din doud
a - roata monooloc; b - roati

,t.r.a1

gllguLuL

$ :r'-r

ANGRENAJELOR

"::rrre directd pe disc (fig.2.12).


Turnarea se face in cochild. in aceastd situa{ie,
'!rur"r;-- ;" ri&re&

patinarii coroana se ancoreazd pe disc in felul


urmdtor:
-i erecutd un anumit numdr de gduri dispuse radial pe
suprafa{a discului rofii
:-lcate:

I ':

,_.1

turnarea coroanei direct

pe disc materialul topit intr6 in

idit-icdndu-se, realiz emd, ancorarea.

aceste gduri $i,

:
I

l
I

-.-.-._.L._._

_._.

I
I

l
I

Fig-2-12 Roatd metcatd din doud bucdri (variantd constructivd)


"'r:r]:ru':-i'

jlrle

constructive ale rolilor melcate se pot alege dupd


urmdtoarele recomanddri:

d, =1,6.d
I =1,2.d

(2.323)

) 2.m,

(2.32s)

(2.324)
diametrul tronsonului de arbore pe care se monteaz
aroata.
''r '--:"e 2'11 qi 2.12, b este ldtimea rolii melcate iar d" este diametrul exterior
al rolii (notat

rlrlr!trillllllllululir

'!trllllltl,,,,,,,,

, -

* .I

_:,.

6
ril[nllllllillll

,r' -

modulul axial al angrenajului melcat.


6r =(1...1,2).5

,.
"

;::,;::Ji

d,=ffi,+2
I

:-

i-

[mm]

l, = 2,5.d,,
;tiftul filetat

se

-; -

(2.327)
(2.328)

vor alege dimensiuni stand,ardizate (Anexa 4.3).

/,=d7z-z'(a+a,)
illmlr"ru

(2.326)

StiftUlUi fi letat:

diametrul de picior al rolii mel cate.

(2.32e)

REDU:TIARE cu

d, qi d"

se

o TREAPTA'cALcuL 9t PRotffi

detetmini cu relaliil e 2'321 qi 2'322'


R = 5...10 mm

in figura 2.13 sunt

prezentate modelele tridimensionale (tealizate

(2.330)

in SolidWorhs) ale rolilor

din{ate.

Fig.2.{ 3 Modetete 3D ale rolilor dintate

c - roata melcatd'
a - roata dintJta cilindricdr; b - roata din[atd conici;

9r CALCULUL ARBORTLOR

r' - ' :' singua fteaprd, de reducere cei doi arbori (de intrare gi, respectiv, de
,nrr -::r:. de arbore. De aceea proiectarea arborilor se va face plecAnd de la
[fnml m - fi-:;--*---sJ din oqel. Dacd arborele este corp comun cu roata din\atd montatd pe
iil[Ds:''rus"r-; - :,:.ri arborilor de intrare ?n reductor) atunci arborele va fi din acelagi
muuua"

r;L

:;31'rlgle este piesS separatd mrterialul acestuia se alege din Anexa 2.1.

formei arborelui de intrare in reductor


uruL

'mtrclui de intrare tn rcductorul cu roli dinlate cilindrice cu dinli inclinali


-: adiacente este prezentatd in figura 3.1. Arborele este tezemat pe doi

fluETI{:*-:
*',u': r.r"-

- roie conice cu conducere

reciprocS, monta{i in X.

&,4-

b1

d'"1

Fig.3.1 Arhorele de intrare in reductorul cu roli dinlate citindrice


lilIltlrtrsun:,
nri

-:,:ie arborelui se stabilesc pornind de la capdtul de arbore. Diametrul capdtului

,u .

r"

::3 din tabelul 3.1 in funcfie de momentul

de

de torsiune de calcul 2..

:.-'st intocmit pentru

un material etalon cu R* ,16yor:550 Mpa. in cazul in care se


arbore un material care are Rn I Rn, ntoto, (caz frecvent intdlnit in practicd) este
{;rluliill]l!' Tri'ir-l iolosirea tabelului, sd se determine un moment de torsiune de calcul 7", cttrela{ia:
iilrlirr

llililruilnmnil;s

lqllrj

r,=r,

ry Nml

(3.1)

ilu!illrlrlrtllrf momenful de torsiune pe arborele de intrare. Se calculeazd cu relafia 2.11 qi se


transformd in N'm.
'' * : rLrse$te
numai pentru determinarea diametrului capdtului de arbore, din tabelul 3.1.
d.
se
alege:
r--::u1
:.:r coloana a cAnd capdtul de arbore este solicitat numai de un moment de torsiune;
r :-n coloana b c6nd el este solicitat atAt de un moment de torsiune cdt si de un moment
-

." r

.rcovoietor cunoscut;

r jin coloana c cAnd existl un moment de torsiune qi un moment incovoietor necunoscut.

x:r,lrr arborele de intrare diametrul capdtului de arbore se alege din coloana b. Momentul
ilillrfr, : :ttrr in acest caz este dat de forJa S de intindere a curelei (cap.5).
- -::simea l" a capdtului de arbore se alege din tabelul 3.2 (din cele doud variante existente:
uri""* :*-r.rti. sau seria

lungd) in functie de dimensiunile butucului roJii de curea (cap.5).

Urmdtorui tronson al arborelui este cel de etanqare. Deoarece este necesar un umdr de sprijin
pentru roata de curea montatd pe capdtul de arbore se recomanda:

G.2)
4" = (1,15...1,2). d,
de etanqare
Diametrul d" trebuie rotunjit la valoarea standardizati corespunzdtoare manqetei
qi
(care se alege din Anexa 3.6) rczultrind astfel qi dimensiunile acesteia (diametrul exterior
respectiv Id[rmea B*).
Tabef ul 3.'l Diametrele capetelor de arbore

Momentul transmiSibil

Diametrul nominal
al capitului de

arbore

lmml

f"

[N ml
b
1.8s

10

c
0.875

cilindrice
Momentul transmisibil

Diametrul nominal
al cipitului d;
arbore [mm]

f. ttt ml

38

425

200

92,5

40
42

487

t12

s60

45

7r0

48

236
280
35s
450

ll

2.58

1.22

I2

1 55

1.65

1A

t+

t6

9,75

2.8
4,5

18

t4.5

6,7

50

8,25

55

515

132
170
212
243

730

315

775

3s5

975

467
545
600
800
825
1000
1250

20

2r.2

9.75

56

22

29

13.6

60

850
950
1280
I 360
I 650

1A

40

18.5

63

1900

46.2

11
1
LI.L

65

31.5

70

2120
2650
2720
3250
3870

1280

19

LA

25
28

69

206

30
a^
JL

35

40

87,5

250
325

n1

109

50

75

150

69

80

150

1700
1 800
2120
2650

Tabelul 3.2 Lungimile capetelor de arbore cilindrice

l"
tmnil
10

lmml

d,

seria

,,,.-d'",t,,.,

lunqd

scurti

1,3

20

30

25

11

t2

l4
t6
18

Ir"nm]
38

28

20
22

56

36

'tA
LA

28

35

110

82

r40

105

170

130

58

60
63

60

42

65

70

1I

30
JL

scurtd

50
55

25

lunqd
80

AJ

19

50

[mm]
eeria

40
42
48

40

80

58

75

80

prezentate in
Manqeta de etanqare este montatd intr-un capac (forma qi dimensiunile lui sunt
(dupd definitivarea
subcapitolul 4.2.I). Lungimea tronsonului de etanqar e l, va rezuha constructiv
(/r' B*, l*,
capacului
de
dimensiunile
funcfie
formei qi a dimensiuniloi celui de-al treilea tronson) in

-;--r'::-:rlui
:"r,ul.

gi de cota de siguranld /"1 (pentru caroata de curea sE nu atingd


de montaj ale acestuia).

-:t,:iii ;uruburilor
/,,r

= 5."10 mm

(3.3)

Mlqi. : -,).,: este destinat

rezemdrii arborelui. in exemplul prezentat s-a ales


:adiali-axiali cu role conice montafi in { cu conducere reciprocd.
iiturw{ ,iu" :-:r.\.r -1.2) in funcJie de d, (d,>d"). Vor rezulta celelalte dimensiuni ale
;i-t3nrlr D,..ldlimea B etc.). Dacd dn : d, cele doud tronsoane se separi cu o
,&lutn

"rlltrr:,.-,::

*,, ,*l ' ; i in tunc{ie de dimensiunile rulmentului (dq > d,). In ceea ce privegte
* :'.:;:ele reductorului se recomandl:
= 7... 10 mm

(3.4)

ur :.:-t'r'ruiui cilindric (da qi b)


apitolului 2.I

r[n .]irihilr-* . , :c

s-au

]:.: este aceea in care pinionul se poate


;mnm,a :r l, itsc'rnul arborelui de diametru da (figura
[r]":

il

rr"l --".::i3

rotii dinfate cilindrice pe arborele

de

Jt
tl(il.:. :e L,uie indeplinitd urmdtoarea condilie:
ltnrlrflm[qnrl,i : :ire fundul canalului de panb gi piciorul
luffnmrru ,; -:Jeplineascd condilia datd in tabelul 2.10,
Fig.3,2 Pinion montat pe arbore
:,1srrllt'ffiEliiJL-i.- Frin aceasta ruperea prin incovoiere a
;rumflrmlrlL : :::li dinlate in sec{iunea respectiv6.
,llfihnrsrr &c intrare tn redactorul cu roli dinlate conice (fig.3.3) se monteazd ?ntr-o casetd.
rffi ''':.:l de carcasd prin intermediul unor quruburi. Nervuyile casetei sunt plasate tntre
,iturilr"*&rr,ri,r' -' ii.secutive. In acest fel quruburile pot fi montate. IndicaJii privind proiectarea
ii;rx', - ::3 in subcapitolul 4.2.2.
l$Mfltn'nn:': :rli rezemat pe doi rulmenfi radiali-axiali cu role conice monta{i in O (mai frecvent,
,iii.r.r. : --,-- Se calculeazdl curelatiaorientativd:
ur

t - 12,5 .. .3). d ,
ilim:i -,i ::en alul (2,5 ... 3) sd fie limitativ.
ii;rrii;:- . : :iezenJei consolei trebuie sd fie indeplinite condigiile:
I > 2.1,1 qi 122.1,,

rl
Arl

rlpiulitd

Qelcane'e16 AM

ntate in

itivarea
,

B*, l*,

Fig.3,3 Arborele de intrare in reductorul cu roti dinlate conice

(3.s)

(3.6)

(3'6) sunt mai ugor de atins' La acelapi


cazulin care rulmenlii sunt montali in O, condifiile
rungimile consolelor 16 si 1"2 sunt mai mici'
gabarit deschiderea / a arborelui este mai mare iar
a.lutorul unor piuli{e canelate pentru rulmen{i
Fixarea rulmenlilor pe arbore se tealizeaz| ctt
siguran{a (acestea se aleg din Anexa 3 '8)'
care se asigurd prin int.rr1lediul unor qaibe de
capdtul de arbore (similar cu exemplul
Dimensiunile arborelui se stabif"r" po*il"A Oe fa
anterior). Alte recomandbri:
G'7)
dn 1d,* (diametrul interior al frletului)
(3.8)
d,, d,

in

d,

. d, (in acest caz, al montajului

in O al rulmen{ilor)

(3.e)

(:da> d,)'
Diametrul d6 se alege in funclie de dimensiunile rulmentului
subcapitolului2'2'
Dimensiunile pinionului conic s-au determinat in cadrul
s-a optat pentru varranta in care
(fig.3.a)
ln rozut urbirelui de intrure in reductorul melcut
in
pereche de rurmen{iradiali-axiali.cu role conice monta{i
acesta este rezemat la o extremitate pe o
doi
cei
radial cu bile (lagdrul liber)'
x (ragarul conduc'tor) iar ra cearah'extrimitate pe un rurmentradiar
cu bile este fixat pe arbore cu
rulmenfi conducdtori sunt monta{i intr-o casetd. Rulmentul
ajutoruiunui inel de siguranld elastic (Anexa 3'7)'
prezentat' in exemplele anterioare
Tronsoanele arborelui se p'oiecteuta a"pa metodolog\a
qi conice)' Dimensiunile melcului
(arborii de intrare in reductour.t" "., toli dinlate cilindrice
in cadrul subcapitolului2'3 '
iJiu*etr.rt r/,1 qi lungi mea b) s-au-determinat
aplica atunci cbnd diametrul de picior al melcuiui dlr
poute
Exemplul prezentatin figura:.+ t.
varianta constructivd din figura
($2.3) este mai mare decat di-ametrul ds.baca ar, dt, se recomandd
mari ale diametrelor arborelui'
3.5, unde ds < 4t-i" ;;; "ur, p.rrtr., a nu rezulta dimensiuni
figura 3.6.
lagarul conducator qi lagarul liber pot fi pozilionate ca in

carcasi

------O----.1

---

Fig.3,4 Arborele de intrare in reductorul melcat

Fig.3.5 Variantd constructiv

PROIECTAREA $r

.AL)ULUL

ARBORTLOR

------6---l-Fig.3.6 Arborele de intrare in reductorul melcat (variantd)

rotii de curea pe capbtul de arbore se rcalizeazd printr-o asamblare


cu pan6 (in toate
Penele se aleg din Anexa 3.1 in funcfie de dimensiunile
tronsonuluide aibore pe
riffit Tlir rf'-;;zi.
ft- la extremitdfi gduri de centrare (lise sau filetate). Forma gi
dimensiunile acestora
':
lrr*rrr i* \:rera 3.9
[71. Tronsoanele arborilor pe care se monteazd rulmen{ii sunt prev6zute cu
;c ::;tii'icare (Anexa 3.10).
ir' : i -:: -'' '' sunt prezentate modelele tridimensionale (realizate in SolidWorks)
r$rlilrLlmnrir-:tr

il:: *''t'r-::''

rhrurt"l'h

nm:tiflr:

ale unor arbori

:- :eductor.

Fig.3.7 Modete 3D ale arborilor de intrare in reductor

a - reductorul cu roti dinlate cilindrice; b - reductorul cu roli dinlate


conice; c - reductorul melcat.

REDTJCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL

3.2

SI PROIECTARE

Proiectarea formei arborelui de iegire din reductor

Arborii de iegire din reductor au aceeagi formb constructivd in cazul celor trei reductoare (fig.
3.8, 3.9, 3.10). Arborii sunt rezemali pe doi rulmenli radiali-axiali cu role conice montali in{ cu
conducere reciprocS. Proiectarea arborilor se face pornind de la capdtul de arbore (similar cu
metodologi a prezerftatd in subcapitolul anterior pentru arborele de intrare in reductorul cu ro{i
dinlate cilindrice).
Pentru arborele de ieqire, diametrul cap[tului de arbore se alege din coloana b (tabelul 3.1) iar
pentru lungime seria lung[ (tabelul 3.2).

--o---T

d+ ds

l4

d-d,

Fig.3.8 Arborele de iegire din reductorul cu roli dintate cilindrice

d+ ds

Fig.3.9 Arborele de iegire din reductorul cu roli dintate conice

P RO I F9TARE A

I t CA Lc U LU L A RBoRt LO R

--+---

'- -.f - -e.-.-.-.-

dql

dq ds

la

Fi9.3.10 Arborele de iegire din reductorul melcat

' -; :ulment qi roata dinlatd se monteazd un distan{ier pentru fixarea axiala


a acesteia.
-* ' -':.iie distanlierului
'
se aleg constructiv (in func{ie de dimensiunile butucului roJii qi

,ilu:-

de

Lr-" -,:ile rulmentului).

'--:':lrul

gi lungimea tronsonului pe care se monteazb,rcatadinJata se pot


determina astfel:

d,+(:...S)

lmml
lo =1u,,,, -(2...+) pmml
do =

'r

(3.10)
(3.11)

"-:esiunile tronsonului 5 (ds gi /5) se adoptl,constructiv.


r:'*-' cu care se asambleazd' roata drn[atd pe
arbore se alege in funcfie de dimensiunile
-

-.:i -{ al arborelui (din Anexa 3.1).

" -.:ura 3.11 este prezentatmodelul 3D al unui arbore

de ieqire din reductor.

Fi9.3.11 Modetul3D at arborelui de iegfue din reductor

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE

Fixarea pieselor montate pe cap[tul de arbore (in cazul arborelui de intrare in reductor este
vorba de montarea rofii de curea) se reahzeazb cu ajutorul unor gaibe (de tip 1 sau 2) gi cu unul sau
doud quruburi, in func{ie de diametrul capdtului de arbore. Asigurarea asambldrilor se face cu
ajutorul unor qaibe de siguranf[.
Pentru capete de arbore cu diametrul dr 128 mm fixarea se rcalizeazd cu un singur qurub qi cu
o qaibi tip 1 (fig.3 .12,a), iar pentru capete de arbore cu d,> 28 mm fixarea se realizeaz[ cu doud
quruburi qi cu o gaiba tip 2 (fig.3.I2,b). Dimensiunile principale ale gaibelor tip 1 9i 2. precum qi ale
quruburilor de fixare sunt indicate in tabelul 3.3 iar ale qaibelor de siguranJd ?n tabelele 3.4 qi 3.5.
$uruburile de fixare se aleg din Anexa 4.2.

d2

v
9

r,

--i-----

;,o
r---|-+--F/

le!

Fig,3.12 Fixarea pieselor montate pe capetele de arbore


a - fixarea cu un qurub; b - fixarea cu doud guruburi;
1 - 9aib5 de asambiare tip 1:2 - gaibi de sigurantd (forma B); 3 - qaibd de asamblare lip 2; 4 - gaibd de siguranld.

Tabelul 3.3 $uruburi gi gaibe de fixare

"13;,i"'

nii.:i

ISX;

''a.ag'

'lt:,:

'b::i;:'

'ft,:,,

lqry1
Imml lnnm] {qq}l

Surub
filet

' dt' ':i:&

lungime
[
lmml

tmull

oeste 16 pdnd la 2C
peste 20 pAnd la 28
peste 28 pAnd la 35

28

36
45

2"5

ceste 35 pAnd la 40

50

reste 40 o6nd la 45

55

oeste 45 pAnd la 50

60

25

oeste 50 ornd la 60
oeste 60 pAnd la 70
oeste 70 pdnd la 80

70
80

30

qo

M6

t6

3.5

10

M8

M12

)(l

30

t+

max,l

Tffi'I
J

20
20
20

36

40

Tipul

isCmblarii
cu un qurub

4
cu doud quruburi
5

PROIECTAREA

CALCULUL ARBORILOR

Tabeful3.4 gaibri de siguranld (forma B)


Diametrul
gurubului

Tabefuf 3.5 gaibe de siguranld

1;

oalculul reacfiuniror gi momenteror incovoietoare


' :;'e care apar in angrenaje se transmit arborilor gi sunt preluate
de lagare (rulmen{i). pentru
rrrril ' * .rtat al arborilor
cdt qi al rulmen{ilor, trebuie determinut., *uiintai, reactriunile
*din

"r

r- -

Reazemele se afla in centrele de presiune ale


rulmenfilor. La rulmentii radiali-axiali cu
*';e (sau cu bile) pozi{ia centrului de presiune se stabilegte
la alegerearulmentului (cota a,

'i 'r'
"' '" I Pentru un lagdr conducdtor

formai din doi rulmenfi radiali-axlali cu role conice


montali
:n X (cazul arborelui de intrare in reductorul
melcat), se stabilegte centrul de presiune al
iiiir"' *--- Jupd una din variantele prezentate in figura A3.3.5 ain ane*u:.:
ra"pa ql.
; ::;tiunile din reazeme
qi momentele incivoietoare se calculeazd maiintdi in doud plane
'r :^ ; perpendiculare, H (.orizontal) gi Z(vertical).

rr :"- I

L-l

"

'

Reductorul cu roli dinlate cilindrice

- :l-sura 3'13 sunt reptezentate forfele care aclioneazd

'
"

asupra arborilor reductorului cu roli


*". :iiindrice cu dinli inclinati (tig.1.1). Consideram
sensul
de rota{ie al arborelui motor ca fiind
-:'JaI pe figurd' Ffi, Fol, F,1,
Fo, Fo2, F,z sunt forlele din angrenai ($2 1.4) iars este
forfa de
'*;r3 a curelei
(cap.5).

planul

veriical

\l
,

Ht

F,;

Fi9.3.13 Forlele care ac{ioneazd asupra arborilor reductorului


cu roli dinlate cilindrice cu dinli inctinali

Schema de incdrcare precum gi diagramele momentelor incovoietoare qi de torsiune pentru cei


doi arbori sunt prezentate in figura 3 . 14. Reac{iunile (in cele doud plane) se calcule azd plecind de la
ecua{iile de echilibru ale momentului incovoretor fa!6. de cele doud reazeme.

Arborele de iegire din reductor

Arborele de intrare in reductor

d*zl2

Ht

:-

F{

ofrl,

Frz
l3

Min *,,,ii[i1ilj1ilifi

il{n

ilillJtltlr**
V36
V

IVI;y

Vq

(t

Fp

_*ittltl|illlttfi

jlIilllttli-."

k[iv'
?"

rl

!lilil

Fig.3.14 Schema de incdrcare gi diagramele momentelor incovoietoare gi de torsiune pentru arborii


reductorului cu roli dinlate cilindrice cu dinli inclinali
Arborele de intrare tn reductor
Calculul reac{iunilor
In planul orizontal:

S'/r = F,t'l:-r",

s . (/, + 2.

lr)- Hr.2.l,

/1

H.:
..tl

T-H2'2'12

F^.1, + F^

.d't
2

Fu.tr-F,I.4-t
.,2

s.(1, + 2.tr)+
=0

,,

(3.r2)

'
F,r'lr* tt,,

di

(3.13)

-0 = tr.=L
'2

(3.14)

-o +

(3.1 5)

=Hj

in planul vertical:
F,r

.lr -v2.2'12

F,,'1,

-4'2'1,

v'=!!1
'2

diametrul cercului de rostogolire al pinionului cilindric ($2.1).


Ir Si lzrczultd din modul in care a fost proiectat arborele.
Reac{iunile rezultante din reazeme (forlele radiale care incarcd rulmen{ii) sunt:

unde: d*t

PROTECTAREA $t

*Vl

(3.16)

F^z=^!47,

(3.r7)

M,o, = S '1,

(3.1 8)

Fo,

;.

-' u I

zrl mome ntel

- :ianul o:rizontal

or

inc ov

.ALCULUL ARBORTLOR

^[Hl

ieto ar e

M,ntt = s.(1,

* tr)- H,

l,

(3. 1 e)

M,rr, = -Hz'lz

G.2a)

:lanul vertical:

M,y3 =

-Vr.l,

(3.21)

-'rice secti'ne a arborelui momentul incovoietor rezultant este:

M, =^[Mh

*W

(3.22)

fir'lr,r,r'ele de ieSire

din reductor
--. -.tt. reacliunilor
.-. planul orizontal:

Hr=
-1t
rt_
',)I

Hr .2.13 _ F,2 .13

F,z .lz- * Fu,


-'

F,r.l. -

:. planul vertical:

4.2.1r-F,r.lz=0

Fu,

d
.2^'

(3.24)

13

V,=-12
-2
a

,*'ti;-

(3.23)

L. t.

''

-F,r.lr+Vr.2./.3=0 =

.d*,

(3.2s)
(3.26)

duz - diametrul cercului de rostogolire al rofii dintate 2 ($2.1).


". rezultd, din modul in care a fost proiectat arborele.
R'eacfiunile rezultante din reazeme (forfele radiale care incarca
rulmenfii) sunt:

( d I c ulul mome ntelor


in planul orizontal:

tnc ov

o ie to

Fo, =
",lHl +\'?

(3.27)

Fnq=6p

(3.28)

M,ur, = H,

'1,

(3.2e)

M,rrr=Ho'1,

(3.30)

Mu', =Vr'1,

(3.31)

ar e

in planul vertical:

in orice secfiune

a arborelui momentul

incovoietor rezultant este:

M,=tlM,'o+M?,.

(3.32)

3.3.2 Reductorul cu roti dintate conice


in figura 3.15 sunt reprezentate forJele care aclioneazd

asupta arborilor reductorului cu ro{i


fiind cel
considerdm sensul de rotalie al arborelui 1 ca

dinlate conice cu dinli drep{i (fig.1.2)


forlele din angrenaj
indicat pe figura. Ftr, Fo;, F,r, F2, Foz, F'z sunt
intindere a curelei (caP.5).

($2'2/' iar S este forfa de

planul
vertical
\l

\l

planul
orizontal

fJ

r;s.s7;;r-t"r. ";

din{ate conice cu
ac{ioneazd asupra arboriror reductorurui cu roli

dinli drepli

incovoietoare qi de torsiune pentru cet


Schema de incdrcare precum qi diagramele momentelor
(in cele doud plane) se calculeazd plecand de la
doi arbori sunt prezentate in figura 3. 16.'Reacliunile
de cele doud reazeme'
ecua{iile de echilibru ale momentului incovoietor fald
Arborele de intrare in reductor
Calculul reacliwnilor
in planul orizontal:

.l

F,,
S'/.r = Hr'l-F,r'Q+/.r)+ F,,
S.(/,, + l)- H' .l=-F,t.t.z+F"r'\
in planul vertical:

Vr.l

+l,r)-

H,'=

+ =

F,t

I
ll

u rnl

F,,.l.r- Fur.+.

rl

+ S .1",
(3 .3 3)

s'(1,, + l)

Ht=

rr F,r.Q +l.r)
-4,'(/ *l,r)=o = Yz=--- I
,vr =

-V, l=-F,r'1", =

F,t 'lrz

-j-

(3.34)

(3.3 s)

(3.36)

($2'2)

d,t - diametrul median al pinionului conic


unde:
-:l,l"t"Vlrzrezultddinmodulincareafostproiectatarborele'
incarcb rulmen{ii) sunt:
Reacliunile rezultante din reazeme (for{ele radiale care

F*, =

+Vrz

^lHl

ni +vl

culul momentelor
in planul orizontal:

C al

tnc ov oiet

(3.37)
(3.3 8)

ar e

M,, z=S'l"t

(3.3e)

PROIECTAREA

M,nt =,s .(/,, + t)M,H4

CALCULUL ARBORILOR

n, .t

(3.40)

= Fr, 4

(3.41)

:,rnul vertical:
fuI ,r.

-F,

.lrz

(3.42)

:::ce sectiune a arborelui momentul incovoietor rezultant este:


(3.43)

Arborele de intrare in reductor

Arborele de iegire din reductor

fiS'3.1 6 Schema de incdrcare gi


diagramele momentelor incovoietoare gi de torsiune pentru arborii
reductorului cu roli dinlate conice cu din[i drepli
ttwr,;

rtle de ieSire din reductor


,,.' reac!iunilor
: :lanul orizontal:
F,z.tz

- Foz.+ Ho Qr+ /o)= g

H3 .Q,

lo)+ F"r.lo

* Foz.lt = o

Hq=

tt_

F,r.l, -

Foz.

d*z
2

(3.44)

lr+lo
F,r.lo +

rl

F"r.2'
/.

I 1-t
e1
| ,t

(3.4s)

ln planui vertical:

F,r'lr-Vo'Qr+14)=0

> Vr=#

(3.46)

J+

-Vr.(lo+/o)+

F,t'lr=0 +

(3.47)

't=#

t3 -r t4

unde: d*z - diametrul median al rolii dinlate conice 2 (52'2)


h $i t+ rezuh|'din modul in care a fost proiectat arborele'

Reacliunile rezultante din reazeme (for{ele radiale care incarcd rulmenlii) sunt:

rnr:
rno =

+vl

(3.48)

f,nl +vf

(3.4e)

: -Hr'1,

(3.s0)

^lni

culul momente lo r inc ot' oi e fo ar e


in planul orizontal:
C al

LI,nrt

(3.51)

M,rrt = -H o'l+
in planul vertical:

M,r,
in orice sec{iune

(3.42)

-V,'1,

a arborelui momentul incovoietor rezultant este:

u'=M * tF'

(3.5 3)

3.3.3 Reductorul melcat


in figura 3.17 sunt rcprezentate forlele

care aclioneazd asupra arborilor reductorului melcat


pe figurd. FtL Fo:, Fil, Fo.
(frg.i.3).-Considerdm r.nr,rl de rotalie al arborelui 1 ca fiind cel indicat
intindere a curelei (cap'5)'
Fol., F,rsunt forlele din angrenaj ($2.3.3) iar s este forla de

planul
vertical

Fig.3.i7

Forlete care aclioneazd asupra arborilor reductorului melcat

qi de torsiune pentru cei


Schema de incdrcare precum qi diagramele momentelor incovoietoare
plane) se calcule azd plecdnd de la
doi arbori sunt prezentate in figura 3 . 1 8.-Reacliunile (in cele dou[
ecua{iile de echilibru ale momentului incovoietor fald de cele doud reazeme'

PROTECTAREA gt

Arborele de intrare in reductor

oAL)ULUL ARBORTLOR

Arborele de iegire din reductor

Fn

lh

tq

t4

Frz

V3

\q

drDl

Vt

1_

M;y

^ttTltTtlllffi

t2

ijiiii iiiiii iiiti


't

" g'3'1 8 Schema de incdrcare gi diagramele momentelor incovoietoare gi


reductorului melcat

ijii

a" tor"i*, p"ntru

jiiijiii

"i*ii

t"horele de intrnre tn reductor


- -,t/tr/ reacliunilor
in planul orizontal:
S

'/, = F,,'1, -

H, Q, + tr) +

s.(4 * tr+l)-H,.Q,+/,)+ F,r.t,=e

H.
-'211.

'

F,t

;lz

- S.'1,

F,r't,

(3.s4)

lr)

Q, +
+

'(t,

!tt +t.)

(tr+lr)

(3.ss)

in planul vertical:

- F,r. l, + F^

+.Vr.

Qr+ /r)=

' --

,)

F,r'1, - F,,

+l

lr+1,

(3.s6)

v,.(t,+lr)- F,,.It-

-:le: dn 11, 12

Fur

+=o
=
z

t,=F"'t'r*

diametrul cilindrului de divizare al melcului ($2.3).


in care a fost proiectat arborele.
Si h
rczult5. din modul

Fr,''T

lr+1,

(3.s7)

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE

Reacliunile rczultante din reazeme (forlele radiale care incarcd lagdrele) sunt:

Fnr:1lHi

(3.58)

+V,

Fnr: f, Hl +vl

(3.se)

C alculul mome nt e I or inc ov oi eto ar e

:.
ln planul orrzontal:

M,nr:

(3.60)

S '1,

M tn1.,. - -H-z .t.)

(3.61)

in planul vertical:

=l'r'\

M,rr,

(3.62)

M,r,r, =Vr'1,

(3.63)

In orice sectriune a arborelui momentul incovoietor rezultant este:

M,=tlMir+Mi,

(3.64)

Arborele de ieSire din reductor


Calculul reac{iunilor
ln planul orizontal:
F,2.'i4- H4 .2.10=g

- H3'2'lo+ F,r'lo = 0

H1

F,,

H3 =

(3.65)

ltt

(3.66)

in planul vertical:

F,r.lo + Fo,

d,

'--/n

2'

tr

,-/ 4-

'2'1, =g

-Vr.2.lo+ F,r.lo-F",

+=0 = r/-

F,r'lo +

Fu.,

.d,
2

at
L'
F,2.14

(3.67)

L4

a1
Fo2

al

(3.68)

^!-

unde:

d2

diametrul de divizare al ro{ii melcate ($2.1).


14 ren)lth din modul in care a fost proiectat arborele.
Reacliunile rczultante din reazeme (forlele radiale care incarcd rulmentii) sunt:
(3.6e)

Fno=^[Hl*V]

(3.70)

-Hr'lo

(3.7r)

M,r'r, = -Vt'lo

(3.72)

C alculul moment e lor inc ov o iet o ar e


tn planul orizontal:

M,rrz =

in planul vertical:
Lf i1,22

: -Vq'l+

In orice sectriune a arborelui momentul incovoietor rezultant este:

M,=^lMlr+A,Il

(3.74)

PROIECTAREA $I CALCULUL ARBORILOR

: 4 Verificarea arborilor
:.:rorii reductorului sunt solicitali la incovoiere qi la torsiune. Solicitarea
de incovoiere
--::rt
simetricd iar cea de torsiune se poate considera, acoperitor, pulsatorie.
-

: d 1 Verificarea

la

solicitiri compuse

:'::orii

* -::tuI

se verific[ la solicitdri compuse in secJiunile


incovoietor este maxim. Se verificd condi{ia:
6

,,

',[,

Ml +(u r)' (

in care existd moment de torsiune iar

O-,

(3.7s)

-tensiunea admisibild la incovoiere pentru solicitarea alternant simetrica (se ia din


tabelul 3.6 in funcfie de materialul arborelui).
- momentul incovoietor.

T '1 l[--

este

momentul de torsiune.
coeficient ce ia in considerare modul diferit de varialie
incovoiere qi torsiune (tabelul 3.7).
modul de rezistentd (Anexa 3.11).

in timp al tensiunilor

de

Tabef ul 3.6 Valori orientative ale tensiunilor admisibile la incovoiere

Tensiunea admisibili la incovoiere

Rezistenta la

Xaterialul arborelui

tltel carbon
,;- nealiat pentru
;onstruclii)

rupere

R,

Pulsatorie

Alternant simetrici

6,ai

so,,,

6ai;

130

70

40

170
200

75
95
110

65

flrata1
400
500
600
700

230

800
270
130
i 000
330
r50
'u oleluri aliate cu Rn, > 1000 MPa, tensiunile adnisibile la incovoiere tn pot

Otel aliat

oo; fMpal

Statici

55
75

90

*o1o* ,r.pAoi

to 30%.

Tabeluf 3.7 Valorile coeficientului u

rre:a

tensiunii de incovoiere

Variatia tensiunii de torsiune

lternant simetricd

Coeficientul u

(R:l)

a=or,,-, lou

Pulsatorie (R:0)

a=oo,_,/ou,,.,

Constanti
"\

Tensiunea admisibili

Alternanl simetrica (R : - l)

6 ri-t

0 = o.,,_, 16r,,_, :l

.:icientul de asimetrie al ciclului.

::rtru

exemplele prezentate in cadrul $3.3 avem:


\rborele de intrare in reductorul cu ro{i din{ate cilindrice cu dinli inclina}i (fig.3.1, fig.3.14).
',':rificarea
la solicitdri compuse se face in secliunea 3.

(T
,-=
- ECIII
\1,3

Tt -

Ml,*(" 4)'
W,

(6

(3.76)

momentul incovoietor rezultant.


momentul de torsiune pe arbore ($2.1).

(3.77)
fil
/f

'

ll' u

a^
JZ

,3
,1

.tl

(3.78)

diametrul de picior al pinionului cilindric ($2.1).


Arborele de ieqire din reductorul cu roli dinlate cilindrice cu dinfi ?nclinali (fig'3.8, fig.3.14)'
Verificarea la solicitdri compuse se face in secfiunea 2'

unde: d7

ML *
6 rrhz

unde: M,z

(o'r,)'

o,-,

W,

(.3.7e)

momentul inc ovo ietor rczultant'


momentul de torsiune pe arbore ($2 1)

Tz

M,z=lMlrrr+
r3

=n'ot
a4
JL

w'

(3.80)

Ml,',

u.t'(ao-rY

(3 .8 1)

2'do

diametrul arborelui ($3'2 qi fig.3.8).


dimensiunile canalului de pand ($3.2).
. Arborele de intrare in reductorul cu ro{i din{ate conice cu dinli drepfi (frg'3.3, ftg.3.16).
Verificarea la solicitdri compuse se face in secliunea 3'

b, t -

unde: d.+

r^

,-.,:
Tt -

unde: Miz

+(" '4 )'

^lM,'.

< o.,,-t

(3.82)

momentul incovoietor tezultant.


momentul de torsiune pe arbore ($2'2).

r----:-_.

M,r=4Mlnr+Mi.,

(3.83)

r.rl' -1
W-: =::--:2..

(3.84)

)z

d, -

diametrul arborelui ($3.1 qi fig.3.3).


Arborele de ieqire din reductorul cu roli dinfate conice cu din{i drep{i (fig.3.9, fig.3.16).
Verificarea la solicitdri compuse se face in secliunea 2.

unde:

6 echz

Tz -

unde: M,z

Ml,*(o

T,)'

s ou,-,

(3.8s)

momentul incovoietor rezultant.


momentul de torsiune pe arbore ($2.2)'

Mi,:^lMlnr,+M|r,
-l

t ,

(3.86)
\2

I' \d t'- | )-

=!-!t- -b'
2.do
32

11'

(3.87)

dt b, t -

diametrul arborelui ($3.2 qi fig.3.9)'


dimensiunile canalului de pand ($3'2)'
(fig.3'4. frg'3'18)'
' Arborele de intrare in reductorul melcat
Verificarea la solicitdri compuse se face in secliunea 3 '

unde:

ech3

M?,*(".r,)' (
o,,-,

(3.88)

unde: Mit
Tt

momentul inc ovoietor rczultarfi..


momentui de torsiune pe arbore ($2.3).

M,t=M,TnMi

(3.8e)

PROIECTAREA

w =n'd|,
,,,
--{

CALCULUL ARBORILOR

(3.90)

.\rborele de ieqire din reductorul melcat (fig.3.10, fig.3.1g).


::.r-icarea la solicitdri compuse se face in secliunea 2. "
M,', + (o Tr)t

,',,,-----i-

( 6^

(3.e 1 )

momentul incovoietor rezultant.


momentul de torsiune pe arbore ($2.3).

(3.e2)

w,=n;{ -b'r'(d4-t)'z
32
2.do
; t-

(3.e3)

dimensiunile canalului de pan6 ($3 2)

1! 2 Verificarea

la oboseali
'''::ificarea
la obosealS se face in sectiunile cu concentratori de tensiune (treceri
de secliune,
je
pand, degajdri de rectificare etc.). Se folosesc rela{iile
',*' - .
lui Soderberg:
u6-

Foo 6y , 6oo 'To o'*1 Rpoz

(3.e4)

Lt-

Fo, T], , T,,


x-'Y- T, T

(3.e5)

(3.e6)

--

3to' Fr,,

coeficienJii efectivi de concentrare atensiunilor pentru solicitarea


de incovoiere,
respectiv de torsiune (Anexa 3.12).
ec, tt factori dimensionali pentru solicitarea de incovoiere, respectiv
de torsiune
(Anexa 3.12).
'io,
Tr - factori de calitate ai suprafe{ei pentru solicitarea de incovoiere, respectiv
de
torsiune (Anexa 3.12).
L' - coeficient de siguranfb.
co - coeficient de siguranJd admisibil (> 1,5).
?':zisten{ele de oboseald (o-1, t-r) qi limitele de curgere (Rpoz,r") se
iau in funcfie de materialul
,;1ui

(Anexa2.I).
Jeoarece solicitarea de incovoiere este alternant simetricd iar cea
de torsiune poate fi
jeratd.
acoperitor, pulsatorie vom avea:

?entru
.n

incovoiere:

care
Mi ,y. -

0u =

6i.* qi

6,.n

:U

(3.e7)

M,

'imat

-F

momentul incovoietor rezultant (in secliunea verificatb).


modulul de rezisten{d (in funcfie de forma secJiunii (Anexa 3.1 1)).

(3.e8)

REDUCTOARE CU O TREAPTA, CALCUL

$I PROIECTARE
T,,nu*

Pentru torsiune:

-l

a
L

-rnu
unde:

wp

(3.99

(3.100

momentul de torsiune (in secliunea verificatS).


modulul de rezisten{d polar (in funcJie de forma sec}iunii (Anexa 3.1 1)).

wp-

3.5 Verificarea penelor


Penele (paralele de tipul

A)

s-au ales la proiectarea lbrmei arborilor ($3.1 qi $3.2). La alegerea

acestora s-a stabilit materialul lor, precum qi dimensiunile constructive qi de montaj (Anexa 3.1)'
Asamblarea cu pand se verificdla strivire qi la forfecare.
Verificarea la strivire (intre pand qi arbore, respectiv intre pand 9i butuc):

4.7
o'.,=-(6.,
' h.l, .d
unde:

momentul de torsiune pe arbore (21 pentru arborele de intrare qi 12 pentru arborele de


iegire (cap.2)).
indllimea penei.
diametrul tronsonului arborelui pe care este montatdpana.
rezistenla admisibild la strivire penffu materialul mai pulin rezistent dintre panA
arbore, butuc (Anexa 3.1).
lungimea efectivd de contact.

T h d 6sa l, -

unde:

(3. 101

l,=l -b

(Pand de

formaA)

(3.102

(3. 103

h I -

lalimeapenei.
lungimea penei.
Verificarea la forfecare :

1,7

r, =*1rn
.d
b-t

unde: rfo

rezisten{a admisibild la forfecare pentru materialul penei (Anexa 3.1)

3.6 Calculul

de verificare a rulmen[ilor

Rulmenfii s-au ales la proiectarea constructivd a arborilor. Ei se verific[ la durabilitate. Un


rulment trebuie sd aibb o durabilitate efectivb cel pu{in egal6 cu durabilitatea necesard.
Ln

Lrnn,

(3.104)

durabilitatea necesara, exprimatd in ore de funclionare.


sau
Dacd inegalitatea(3.104) nu este indeplinitd, atunci se alege un rulment dintr-o altd serie
20000 de
chiar un rulment de alt iip. rentru reductoarele de uz general durabilitatea necesard este de
ore de func{ionare.

unde

Lhrr,

,,:*[,5]'a,.r
' 60., \P". )
unde C

p n Pu,

sarcina dinamicd de baz\ a rulmentului (sau


rulmen{ilor monta{i Pereche)'

(3r05)

a perechii de rulmenJi in

cazul

sarcina dinamicd echivalentd corectatd (de calcul).


un exponent care are valoarea 3 pentru rulmenfii cu bile qi 10/3 pentru cei cu role.
tura\iaarborelui (n1 pentru arborele de intrare qi n2 pentru arborele de ieqire)'

PROIECTAREA

CALCULIJL ARBORILOR

'el

,nrTuE

,'!-i

(3.1 06)

coeficientul dinamic.

?entru reductoare:

fn = -fi,' .f,
(3.107)
{ine seama de precizia ro{ilor dinfate montate pe arborii rezemati
in rulmen{ii
c.alculafi (pentru prec,izie notmal6fi:1,1 ...
f ,: tqti
- fine seama de forlele suplimentare care rczult| din funcfionarea maqinii (pentru
reductoare de toate tipurilel :1,3 . .1,5
[2]).
5e prezintd in continuare calculul ,*.irrii
dinamiice echiivalente a lagdrelor cu rulmen{i
pentru
s.r :-:::lele din subcapitolul
3.3.

nrc. t; -

fuluctorul ca roli dinlate cilindrice


;r ligura 3.19 sunt prezentate fo

Foz

Fi9.3.19 Forlete care aclioneazd asupra rulmenlitor


ta
reductorul
ro{i dinlate cilindrice'cu dinlifnhinagi
9u

a - arborele de intrare; b - arborele de iegire.

.4rborele de intrare
'\rborele de intrare

in reductor este rezemat pe doi rulmenfi radiali-axialir vu


cu rvlv
role 9t,ruuE
conice uu
cu
cei
doi.rutm.enli sunt identici ei, atunci.a"a sunt aleqi ($3.1),
:j:f:l::'"'-'"q:T?::::"f
+
lt gi alte specifica{ii necesare calcululuil:
::21tf, din catalog (Anexa 3.2)
sarclina dinamicd de bazd C.
::ctorulfo4ei axiale I.qi coeficientul
Se calculeaz6,for{ele

e.

axiale interioare din rulmenti:

F)' = 6,5. 4'

(3.108)

For{ele ariale totale din rulmenli se determina dupd


urmdtorul alsoritm:
Dacd

F^+F)r>F),

{r^=F)r+F^
lFo, = F),

(3.

l0e)

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL

Dacd

5I PROIECTARE

F^+ F), < F),

lF,, = F:,
\io',, = o),- 0,,

(3.1 10)

Sarcina dinamici echivalentd pentru fiecare rulment se calculeazd in funclie de raportul dintre
forta axial5 totalS qi forla radial6, care incarcd rulmentul'
Pentru rulmentul 1:

Daca

?ae
F^t
tr

Dacd

''

>e

tFRl

1r:Fu,

P",=0,4'4'+Y'F^,

(3.111)

(3.1 12)

Pentru rulmentul2:

F,"
r/

Dacd
Dach

<e

F^^
IEtt

'''

D _D
r,)-t

R2

13 )

(3.1 1 4)

>e

ti

(3.1

'R2

Arborele de ieSire
Arborele de ieEire din reductor este rezemat pe doi rulmenli radiali-axiali cu role conice cu
conducere reciprocd montafi in X. Cei doi rulmenfi sunt identici qi, atunci cAnd sunt aleqi ($3.2).
rezultd din catalog (Anexa 3.2) qi alte specifrca{ii necesare calculuiui: sarcina dinamicd debazd Cfactorul forlei axiale Iqi coeficientul e.
Se calculeazdforlele axiale interioare din rulmenli:
F_
tr

flr=a,5'f I F)o=o't'?

For{ele axiale totale din rulmen{i se determini dupd urmhtorul algoritm:


I F,. = F',.
Dacd

F"r+F).>F)o

Dacd

F"r+F)r<F)o

::>

f4o=F)u+F",
Fo, = F)o * F"r.
I

(3.11s)

(3.1 16)

(3.r17)

lFoo = F)o

Sarcina dinamicd echivalentd pentru hecare rulment se calculeaza in funclie de raportul dintre
forla axiald totald gi forla rudiald care incatcd rulmentul.
Pentru rulmentul 3:

ti

'A3

Dacd

<e

Fn

Dacd

F,.

Poz

P,r =0,4

Fnt

'4r

+ Y'Fo..

(3.118)

(3.1 1e)

4,,
Pentru rulmentul4:
Foo

Dac6
Dacd

D =
rR4

ri
^- >e

tr
,R4

Prq

Fnq

Poo=0,4'Foo*Y'Fuo

(3.1 20)

(3.12r)

Rerluctorul cu roli dinlute conice


in figura 3.20 sunt prezentate for{ele care aclioneazd asupra rulmen}ilor. F"r $i Faz sunt fo{ele
axiale din angrenaj ($2.2) iar Fpi, Fnz, Fn $i Fn+ sunt forfele radiale care incarcd rulmen{ii ($3'3.2).

PROTEOTAREA Sr

2AL)ULUL ARBORILOR

Fi9.3,20 Forlele care aclioneazd asupra rulmengilor

'"no:".':{#,:t::t:"i'::if :i:,;i"::{"r,!:0,;r,,
.4rborele de intrare
Arborele de intrare in reductor este rezemat pe doi rulmenli radiali-axiali
role conice cu
- :ducere reciprocd monta{i in O. Cei doi rulmenli sunt identici qi, atunci cdndcusunt
alepi ($3.1),
-;rultd din catalog (Anexa 3.2) qi
alte specificafii necesare calculuiui: sarcina dinamicd debazd, C,
':.torul forfei axiale f qi coeficientul
e.
Se calculeazE forlele axiale interioare din rulmen{i:

F;, = 0.5

.+ ;
;

F:.,= 0,5.

4'
I'

(3.122)

Forfele axiale totale din rulmenfi se determind dup6 urmdtorul algoritm:


(r

rl

Dacd

F",+F),>F),

lr4=rn1
lFnr=F),+F,,

Dacd

F^+ F), < F),

lFr,=F)r-F^

Dacd

rlr
:>e

(3.123)

(3.124)
lFo, = F),
Sarcina dinamicd echivalentd pentru fiecare rulment se calculeazd in funclie de raportul
dintre
: -rrla axiald totald qi for{a radiali care incarcd rulmentul.
Pentru rulmentul 1:
tr
.At
Daci
<e _
(3.12s)
1, = F*,
ri
'Rl
D

tr
-Rl

el

=0,4.F^r+Y.Fo,,

(3.126)

Pentru rulmentul2:
Dacd

F
r;
tR2
=:<e

1r:Fo'

(3.127)

t;
r.42

>e

Lti1t2

P"r=0,4'Fnr*Y'Fo,

(3.128)

Arborele de ieSire
conice cu
Arborele de ieqire din reductor este rezemat pe doi rulmenli radiali-axiali cu role
sunt aleqi ($3'2)'
conducere reciproc6 monta{i in X. Cei doi rulmen{i sunt identici qi, atunci cAnd
debazd Cdinamicd
rczultddin catalog (Anexa i.zy qi alte specificalii necesare calculului: sarcina
factorul forlei axiale I'qi coeficientul e.
Se calculeazd, fortele axiale interioare din rulmen{i:

Ftr

F), = 0,5'7*

YI' ,

F'ro = 0,5

'+a

(3.r2e)

Forlele axiale totale din rulmenli se determind dupa urmdtorul algoritm:

F,, + Foo > F'u-.


F,. + F)o < F,l,

[oor=F)o+F",

(3.1 30)

lFoo = F)o

lF".

= F),,

1C,

(3.13 1)

F)',- F",

de raportul dintre
Sarcina dinamicd echivalentd pentru fiecare rulment se calculeazdinfunc\ie
forJa axiald totald qi for{a radialdcare incarcd rulmentul'
Pentru rulmentul 3:
r;
'A3 <e
(3.132)
Prz=Fnz
Dacd
-

ri
,R3

Daca

F,.
^'>e

4,

Prr=0,4'ForiY'F^,

(3.133)

(3.134)

Pentru rulmentul4:

.traa 1

Dacd

Dacd

D
1R1

P"+

= Fnq

IDtt

,'' >e

(3.135)

tr
' ft.I

Reductorul melcat
in figura 3.21 sunt prezentale forlele care aclioneazl, asupra lagdrelor. Frr $i Faz sunt for{ele
(S3.3.3).
axiale din angrenaj (S2 3j iar Fp1, Fnz, Fnt $i Fn+ sunt forlele radiale care incarcd lagdrele
Arborele de intrure
axiali cu
Arborele de intrare in reductor are ca lagdr conducdtor o pereche de rulmenli radiali
alegerea rulmenlilor din
role conice montali in X, iar ca rulment libeiun rulment radial cu bile. La
debazd pentru
dinamicd
sarcina
catalog (Anexa 3.2') rezultd qi alte specifica{ii necesare calculului:
forfei axiale (Ir qi Iz)
rulmenfii monta1i pereche C1 qi, respectiv, pentru rulmentul hber Cz, factorii
qi coeficientul e (pentru perechea de rulmenJi).
For[a axiald totald care incarcd perechea de rulmen{i este chiar forla axiald Foi, deoarece
for{ele axiale interioare din cei doi rulmenJi se anuleazd reciproc. Asupra rulmentului radial
aclroneazd doar forta tadiall' Fnz.
fo{a
Sarcina dinamic6 echivalentapentru lagdrul I se calculeazdin funclie de raportul dintre
axiala gi for{a radialb care incatcd perechea de rulmen{i'

+;e

>

P^=For+\'F^

(3.136)

PROIECTAREA
l)eq

r;
:>e

P,r:0,67 . F^, tYr.

tr

F,,,

'/?l

CALCULUL ARBORILOR

(3.r37)

Fo1

*@-

b
Fi9.3.21 Forlete care aclioneazd asupra rulmen(ilor
la reductorul melcat
a - arborele de intrare; b _ arborele de iesrre.

Pentru rulmentul 2:
Prz

Fnz

(3. 13 8)

lrborele de ieSire
\rborele de ieqire din reductor este rczernat pe doi rulmenfi radiali-axiali
cu role conice cu
:iucere reciprocd montali in X" Cei doi rulmenli sunt identici qi,
atunci cand sunt aleqi ($3.2),
- -iltd din catalog (A_nexa 32) gi alte specificalii necesare calculuiui: sarcina dinamicd debazd,C,
:-,rrrul forlei axiale Igi coeficientul e.
Se calculeazd,.for{ele

axiale interioare din rulmenfi:

'ForF
:9.5.:-r'

trj,

vYI

F,,o=0.5.':no

(3. 13 e)

Forfele axiale totale din rulmenti se determinb dupa urmdtorul


algoritm:

= Fi,.
1C-= i;,*r.,

(3.140)

{our=F)o-F",

(3.141)

lFr,,

Daca

Dacd

lFoo = F)o

Sarcina dinamicd echivalentd pentru fiecare rulment se calculeazd


in funclie de raportul dintre
1a axiald totald gi forla radiald care incarcd rulmentul.
Pentru rulmentul 3:
Dacd

#=e =

1,=F^.

(3.r42)

F
Dacd

"

ri
'k3

(3.143)

>e

Pentru rulmentul 4:

-traa 1e

Dacd

E
1R4

Dacl

a tl

tr
'R4

Pr+=

Fnq

Pno=A,4'Foo*Y'Fou

(3.144)
(3.14s)

in acest capitol, forlele axiale totale din rulmenfii radialiaxiali cu role conice sau cu bile se determin[ pebaza Anexei 3.5 [dupa 9] in funcfie de transmisia
proiectatd (tipul rulmenfilor, montajul in X sau in o, marimea fo4elor).

in situalii diferite de cele

ptezentate

O tratare exhaustivd a proiectdrii gi calculului lagdrelor cu rulmen{i se regdseqte in cadrul


lucrdrii [9].

PROIECTAREA CARCASEI REDUCTORULUT


gt A ACCESORilLOR
CARCASEI

4"1 Proiectarea carcasei


in figurile 4'1' 4'2 $i 4'3 sunt ptezentatecarcasele
pentru cele trei tipuri de reductoare.
in aceste
:" :nple carcasele sunt formate
din doud piese: .ur"uru inf" doardgi carcasa
superioard.

":.""---

l#t

--'--'.-."\

,s6

dop de
golire

Fig.4.1 Carcasa reductorului cu ro{i dinlate


citindrice

La stabilirea dimensiunilor

carcasei se determind, penhu inceput, grosimea


.
;::casei inferioare in funcfie de distan{a axial6,a*:
s = 0,06

.a.

dar trebuie

ca s ) 5 mm

La reductorul cu roli dinfate conice (fig.a.4


unde nu existd distan{d axiald, s
::la1ia:

0,42.a,

dar trebuie ca s ) 5 mm
distanfa dintre axe a angrenajului echivarent
exterior (rel.2. rg3).
Alte dimensiuni:
. grosimea fundului carcasei:
s=

*rde:

e' -

so = (1,2...1,3).s

grosimea nervurilor carcasei infe rioare:

s a perefilor
(.1)

se

calculeazd cu
(4.2)

(4.3)

s, = (0,8...0,85).s

(4.4)

s, =Q...2,5).s

(4.5)

6 = (0,3...0,5).s

(.4.6)

capac de
vizitare

inel de
ridicare

I
I

I
I
I

--i-

dop de
golire

Fig.4.2 Carcasa reductorului cu roli dintate conice


grosimea flanqei carcasei inferioare

s: = 1,5's
grosimea carcasei suPerioare

$.7)

s, = (0,8...0,85)'s

(4.8)

grosimea nervurilor carcasei superioare:

s, =

(0,8...0,85).so

grosimea flanqei carcasei superioare:


ra = 1,5 's+
distanla minimd de la ro{ile dinlate la pere{ii carcasei:
A

) 1,2's

6.9)
(4.10)

(4'11)

distanla de la roata din{ata cu diametru mai mare (respectiv de la melc) pdnd la fundul
reductorului:

pRot EcrA REA cARce


s et neo ucio

ACCESORIILOR CARCASE/

6r = 30...40 rnm

'

:osajul capacului de vizitare:

'

5z = 2"'5 mm
irmensiunile carcaselor in zona lagdrelor cu
rulmen{i:
6. = (1,5...3).s,

6* =
,

ajlit

izul

(4.13)
(4.14)

(1,5...3).,s,u

(4.15)

carcasei reductorului melcat (fig.4,3):

Ar

-t

(4.12)

diametrur

arezajului.

:5"'10

r'z =

mm

(4.16)

0'15'D

(4.17)

dop de
golire

Fig.4.3 Carcasa reductorului melcat


s:nrblarea celor doub cafcase, superioarb gi
inferioar 6, se rearizeaz| prin intermediul flanqelor
, -:--rburilor (fig.a.7,4.2,4.3,4.4 qi
4.S;.
--',-lnretrele quruburilor de f-rxare qi a gdurilor de trecere sunt
date in tabelul 4.1 . in acest tabel.
-- re ductorul cu rofi din{ate conice a,,l a,,/3.
''.

REDIJCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL

$I PROIECTARE

qi
$uruburile, piulilele qi qaibele Grower se aleg din Anexele 4.2.4.4 4.5.

S6

,t3

Fig.4.4 Asamblarea carcaselor


a - cu gurub qi piulitd; b - cu gurub.

Tabelul 4"1 $uruburi de fixare


Distanta axiald
a, tmm]

Pana fa f OO

Peste 100 Peste i60 F,este200 'F:.e.$Je,,?80


pdni la 160 pana la ZOO pang'u:eno p$n51*350

Ml6

Ml8

13

M14
t5

18

20

M10

}/4T2

M14

M16

13

15

18

d Imm
dn fmml

M10

M12

11

d' [mm]
d'- [mm]

M8
9

ll
ll

Ld\imeaflangei (fig.4.4) se determini cu relalia:


k = 2,J .d'

(4.18)

Axa quruburilor se ia la distan!a c de la marginea flanqei'


c = A,5'k

(4.re)

Fozifionarea (centrarea) carcasei superioare fa!6 de carcasa inferioard se realizeazd prrn


intermediul a doud qtifturi cilindrice (frg.4.5) care se plaseazd la o distanld cdt mai mare intre ele (pe
o diagonald a suprafefei de contact). Se calculeazhpreliminar diametrul acestora cu relafia:
(4.20)
d,, =(0,7...0,8)'d'
Se aleg qtifturi de diametre standatdizate (Anexa 4'8).
La bosajele in care se executd alezajele pentru montarea

rulmenlilor (frg.4.6) sunt tecomandate

urmdtoarele dimensiuni:

(4.2r)
unde: D
d,

.*ruiD")
-diametrutur",uiu?ri,u#:l:#li'J,*,",llTf,
($4.2.1)'

diametrul quruburilor de fixare a capacului

.f =(r,t...1,2).ds
Dimensiun ea

(4.22)

(4.23)
h = 2...4 mm
rezult6. constructiv (in funcJie qi de numdrul quruburilor de fixare a capacului).

Dimensiunile lamajului sunt date in tabelul 4.2 Qn func{ie de diametrul nominal al filetului
quruburilor de fixare a celor douS semicarcase ale reductorului).

PROIECTAREA CARCASEI REDUCTORULUI SI A ACCESORIILOR CARCASE/

li
l!

/ili

L+
a

Fig.4.5 Centrarea gi fixarea carcaselor


a - sec{iune prin planul de separatie; b - fixare cu gurub gi piulild; c - centrare cu gtift cilindric.

--

@--

Fig.4.6 Forma carcaselor in zona alezajelor


Tabelul 4.2 Di mensi uni le lam aj ul ui
DiamCtrul nominal al

filetului gurubului

&

[n,rrri:
[mmJ

M8

Ml0

MI2

M14

M16

M18

18

22

26

30

aa
JJ

36

I5

l<

.n figurile 4.7, 4.8 qi 4.9 sunt prezentate modelele 3D (reahzate in Solid Works) pentru cele trei
: -:r de reductoare [5]. E,ste evident faptul cd finalizarea acestor modele se poate face dupd
rr. .;tareatuturor accesoriilor carcasei (capace de fixare arulmenfilor, capace devizitarc, inele de
- ---rre. aerisitoare etc.).

Fig.4.7 Modelut 3D al carcasei reductorului cu ro{i dinlate cilindrice


a - carcasa inferioard; b - carcasa superioard

Fig.4.8 Modelul 3D al carcasei reductorului cu roli dintate conice


a - carcasa inferioard; b - carcasa superioari

Fig.4.9 Modelul 3D al carcasei reductorului melcat


a - carcasa inferioari; b - carcasa superioard

P RO I EC TA R E A C A RC AS EI R ED U CT
O

RAM

1.2 Proiectarea accesoriilor carcasei


*2.1 Capace de fixare a rulmenlilor
Pentru fixarea rulmenlilor in carcasa reductorului se utilize
az6 capace av6nd diferite forme
nnstructive' Un capac care nu este strdbdtut de arbore (,,capac
orb") este prczentatin figura 4.10.
Pentru frxatea rulmen1ilor la intrarea qi la ieqirea din
reductor se utilizeazd, capace de tipul celui
nezentat in figura 4' I 1' Acesta are prevdzut locaqul pentru
montarea mangetei de etanqare (D* qi B^
lind diametrul exterior qi.respecti'rldfimea acesteia-(Anexa 3.6)), precgm
gi doua sau trei gduri de
liametru d2 Q"4 mm) utllizate la demontarea (cu ajutorul
unor qtifturi) a mangetei din capac.

gFtwi$d1

Fi9.4.10 Capac de fixare a rulmenlitor (tip I)

Fi9.4.11 Capac de fixare a rutmenlitor (tip 2)

In tabelul 4.3 sunt date diametrele qi numdrul quruburilor de fixare a


capacelor in functie
metrul D al alezajului (egal cu diametrul exterior al rulmentului
D").

de

neouctoanEcuorREAPTA.cALclJLstPRotEcrARE

Tabelul 4.3 Suruburi de fixare a capacelor

D [mm]

[mm1'

100...

150...220

40 ...62
M6

65 ...75
M8

80 ... 95

M8

M10

MI2

Numiiul de guruburi, n

145

Dimensiunile constructive pentru aceste tipuri de capace sunt urmdtoarele:


Dt = D +2,5'd"

(4.24)

Dr= D,+Q,s"'z)'a,

(4.2s)

p. = (0,8s...0,9).D

(4.26)

=1,2'd"

(4.27)

d, = d, + (t...2) [mm]

(4.28)

Do= D,-Q,s'.'z)'a,

(4.2e)

=1nin5 mm , z=2".3 mm
mm ; 1,, =1...2 mm
I
o = 2"'4

(4.30)

do =

(4.31)

(4.32)

d"+ (2...+) [t"m]

d, -

diametrul arborelui pe tronsonul de etangare ($3.1 qi $3.2).


proiectare'
CoIa ar depinde de modul de fixare al rulmentului pe arbore, iar cota m rezultd la

unde:

4.2,2 Casete pentru rulmenti


in unele caz1rt rulmenfii se monteazd in

carcasa reductorului prin intermediul unor casete


(frg.1.2, 1.3, L4.1.6,I.7,3.2,3.4,3.6). Acestea au diferite forme constructive (frg. .12, dupa [2]).
Diametrele qi numdrul quruburilor de fixare ale casetelor se aleg din tabelul 4.3 in funcfie de
qi
diametrul D (egal cu diametrul exterior al rulmentului D,). Tot in funcfie de diametrul D se ia
valoarea cotei 6 (tabelul 4.4).
Tabelut 4.4 Dimensiunea 6

[mm]

a52

[mm]

4 ...5

> 80... <720

>52...S80
6...8

8 ... 10

> r20 ... < 170


10.. 12,5

Alte dimensiuni:
(4.33)

6, =6

6t

7t

I i'2'6

(4.34)

/ = 1...3 mm

(4.3s)

c*d,

(4"36)

(4.37)

= (1,0 ...t,2). d,

(4.38)

Dr=Do+(+'0 "'4'4)'d'

d, -

diametrul quruburilor de fixare a casetei (tabelul4.3).


in tabelul 4.5 sunt date dimensiunile degajdrilor pentru aceste casete (frg.4't2,e).

unde:

Tabelul 4.5 Degaidri ale casetelor

Do [mm]:
>50 ... < 100
> 100

[mm]

[mm]

r,6

2,0

11 lmml
0,5
1.0

PRO I ECTA REA CA RC AS

n glnri

EI

RED U CTO

Ri M

Qd1

n gliuriQdl

Fi9.4.12 Casete pentru rulmenli

a, b, c, d - variante constructive; e - degajare la caseta de rulmenti; _


f model 3D.

4.2.3 Capace de vizitare


Capacele de vizitare au rolul de a permite supravegherea periodicd a stdrii
de uzurl a ro{ilor
Jin{ate din reductor. Forma acestor capace poate sa fie circuiard sau dreptunghiulari
(frg.4.'I3),
:recutate din otel, fontb, aluminiu sau din materiale plastice. CAteva diminsiuni
orientative sunt
late in tabelele 4.6 (pentru capace circulare) qi 4.7 (pentu capace dreptunghiulare).
Tabefuf 4.6 Capace de vizitare circulare (dimensiuni)

M4x10

Tabeful 4.7 Capace de vizitare dreptunghiulare (dimensiuni)


':,t,,':t&::::l

rffi

lmrnl

80

100

100

,t

r20

Iffi]

lmmJ

96

116

t20

It

'c.

I**l

lmml
70

108
130

80

140

,,,

,I1,.,

il,h,',;1',',

trnml [mm]
1
.f
88

ll0

,?

llti'rlrl
8
10

"t{j,',,,

,li;"

numdr

M4x10
M6x10

4.5

6.5

1.5

fiii#} til

I coilulur Ieres-uer ,
I Oln CarCaSa // I

-i------;-t\
i 1p:-r
-i--H-I

_L FI
I

$urub

dxl

'
I

ta

conturul ferestrei

Fig'4.13 CaPace de vizitare

a - circular; b - dreptunghiular; c - detaliu defixare'

4.2.4 Dopuri de golire

pentru schimbarea uleiului din carcasa reductorului dupd un anumit timp de funclionare (dupi
sunt prevdzute in partea inferioard cu
rodaj, dupd timpul de exploatare prevdzut etc.) reductoarele
reductor, cafcasa inferioara
un dop de golire a uleiului. Pentru scurgerea uqoard a uleiului din
trebuie s6fie prevdzutd cu niqte canaie inzona dopului de golire.
un dop de golire cu
Dopurile de golire pot f,r de diferite forme. itr ngrru 4.14,a este prezentat
4'8'
cap he*agonal qi guler. Dimensiunile acestuia sunt date in tabelul

4.2.5 Aerisitoare
au rolul de egalizarc a
Aerisitoarele (care se monteazS in partea de sus a carcasei superioare)
presiunii din reductor cu presiunea atmosferic['
qi dimensiuni intr-o
Aerisitoarele utilizate in construclia reductoarelor de uz general au forme
gamdIargl,funclie de gabaritul reductorului qi de posibilitafile de execufie'

PROIECTAREA CARCASEI REDIICTORULU gI

NCCESONITON

CINffi

Un aerisitor avdnd,o formd simpld este_prezentat in figura 4.14,b. Dimensiunile


geomehice
ntru acest tip de aerisitor sunt date in tabelul 4.9.

iii
ill
T{
ii1

ttl

iil
rli

Fi9.4,14 Accesorii ale carcasei


a - dop de golire; b - aerisitor.

Tabefuf 4.8 Dopuri de gotire (dimensiuni)

' rt*-g

eqsut fiietufui

T2

1.25

I6

1.5

20
24
30
36

1.5

,#;'

1.5

2
a

20
25
30
34
45
50

L2

13

13

15

I7
t9

10

18

13

20

l5

25

24
30
36

Tabef ul 4.9 Aerisitoa re (d i m en si u n i)

B Indicatoare

,,&,"

Ml0
}i{l2

l3
l6

I6
t9

10

I4
I7

M16

22

LJ
^a

T2

22

l[/420

30

15

a^
)z

22

|'422

38

l5
t8

l|/{27

4
4

M30
M33
M36

42

28
29
34
36

18

22
27
JZ

45

38

20

JZ

50

46

25

36

a^

de nivel de ulei

Nivelul uleiului din reductor trebuie sd se afle intre doud limite (fig.4.15), minimd gi maximd,
ilite de proiectant gi marcat pe un indicator fixat in reductor. f{ este nivelul minim
al bdii de
in Hz este nivehll maxim (corespunde situaliei in care rolile din{ate sunt scufundate cel mai
c in baia de ulei).

REDUCTOARE CU O TREAPTA, CALCUL SI PROIECTARE

Planul de separalie al reductorului

Fig.4.15 Nivelul uleiului in reductor


Pentru reductorul cu roli dinlate cilindrice cu dinli fnclinafi:

u, = 1. (d,, - o,g5 . d r, )* 6,
L

(4.3e)

Hr=b+6,

k
unde: doz - diametrul cercului de cap al rotii dinfate cilindrice 2 (S2.1).
tlp - diametrul cercului de picior al ro{ii dintate cilindrice 2.
6r - distan{a de la roata din{atd 2 la fundul reductorului ($4'1)'
Pentru reductorul cu ro[i din(ate conice cu dinli drepli.

d., R"-b .slnd72*orc


H,=-iL--^
' 2 cosOr,
H,
unde:

LIa2

6r

R"
b

0n
6o

=?K

+6',

diametrul cercului de cap al rolii dinlate conice 2 (52.2)'


distanla de la roata conicd 2 la fundul reductorului ($4.1)'
lungimea generatoarei conului de divizare.
ld{imea rofilor.
unghiul piciorului dintelui al ro{ii dinlate conice 2.
unghiul conului de picior al rotii dinfate conice 2.
( n'.\
0"rr= arctanl

:
\fi,/

6/,
unde: hp

= 5, -072

(4.42)
(4.43)

entru reductorul melcat :

n, = 1 .(o,, -0,95 . dr, )+ 6,


L
H^ =do' +6"
'k
unde:

(4.4r)

inal{imea piciorului dintelui (la exterior) al rotii dinfate conice 2.

hrz=fti (n:*'. -*,r)


P

(4.40)

dot - diametrul de cap al melcului ($2.3)


diametrul de picior al melcului.
d7
6r

distanta de la melc la fundul reductorului ($4.1).

(4.44)

PROIECTAREA CARCASEI REDUCTO

,,*

de vitezaperirericd (pe cercur de


';i;':l'il f;i3]li li:!f)':!1!2.,"::T::::1
:'l' ru,ncrie
pe cercut^de divizare fmediu
- r","ji *J;;.iffiii,til;,;,"#:

: *."t::?1i:t1t'o:i:e;
u .:::J:renajul
melcat) a rofii scufundate in ulei:

pentru v, < 2rtls


L6 pentru v. > 2tn/s

,- _ IZ
K=j

(4.4s)

Pentru reductorul cu ro{i dinfate cilindrice vitezaro{ii


conduse 2 pe cilindrul de rostogoiire este:

uT'.:. duz - diametrul cilindrului

'rr=ffiWr]

(4.46)

de rostogolire al rotii dintate cilindrice 2 (521),


[mm].
turaliaro{ii, frotlmin].
Pentru reductorul cu rofi dinlate conice viteza
perifericd a rofii conice pe cercul de divizare
Tlit:l::-i este:

_ n: -

.n,

n.d_.
,,z =;OffiO

,n*.:" d.z - diametrul median

nt -

de divizare al

turaliarofii, [rotlmin].

lrn/s1

(4.47)

rolii din{ate conice 2, [mm].

d*z = dr'0-0,5'ruo)
,rnr'; dz - diametrul de divizare ar rofii dinfate conice 2 (s2.2),
[mm].
yr, - coeficientul de lalime a dintelui.
Pentru reductorul melcat vitezaperifericd a
melcului pe cilindru I de divizare este:

n'd"''n'
=;o
'
*oo
'r

tnvsJ

,m.-. dut - diametrul cilindrurui de divizare al melcului


t1r - twa\ramelcului, [rotlminl.

(4.48)

(4.4e)

($2.3), [mm].

Pentru controlul nivelului de ulei din baia reductorului


se pot utiliza vizoare (din material
iL:s:ic transparent) sau joje de ulei.
in figura 4'16 este ptezentatun vizor de ulei, rotund, de
:-:a [1]). Dirnensiunile acestuia sunt indicate in tabelul4.10. tipul B (vizor-corp) fixat cu quruburi

Fi9.4.16 Vizor rotund de tip B


1-corp; 2-garniturd.

l+-

l<-

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL

$I PROIECTARE

Tabelul 4.10 Vizor rotund de tip B - dimensiuni

d,

lmml

lmml

20
25
32
40

z
3

4
6

7;tu','
.$fimli

38

55

3.5

42

?5

52

60
70

7.5

3.5

60

80

50

70

90

60

85

105

Un vizor de ulei alungit de tipul C (vizor-corp) fixat cu quruburi este prezentat in figura 4.17 (in
tabelul 4.11 sunt date dimensiunile acestuia) (dupd t1 l)

A.A

Fi9.4.17 Vizor de ulei de tip C


1-corp,2-garniturd.
Tabeful 4.11 Vizor de tip C - dimensiuni
Itll6i,ii:hei,.,
,::| ::

'..:.

Br
lrnml

''.8t,'
Im]ffilii

t:;ilff",; ;..Isi..
'[*q],", ri[##1

a^
JL

10

50

36

10

40

I2

'.i#ij

ffii

L.
[*m],

36

22

65

28
40

48

85

56

68

26
28

4
4
4

La montare, pe vizor se va trasa nivelul de minim qi maxim al uleiului din reductor.


Tabeful 4,12 Dimensiuni ale ioielor
','.,'fi',,,!i'

[mm1,

',id

jt',

lmml

niametrut

filetului

a t-*t

Pasul
'fileiuiui

[mm-]

1;:ttli: t::::r.l:t!:.1

!:L;;II'::.'.

i'tm

.I',

Il
[mmT

12

t2

t.25

25

18

20

T2

t6

l6

1.5

40

25

30

t6

PROIECTAREA CARCASEI REDUCTORIJLUI


$I

ACCESORIILOR CARCASE/

Controlul nivelului de ulei din reductor se face in mod frecvent qi


cu ajutorul jojelor
:Jicatoarelor) de nivel (fig.4.18, dup6 [1]). Joja din figura 4.rg,a se monteazd
im carcasa
'-juctorului printr-un ajustaj alunecdtor,
iar cea din figura +.t8,b prin ingurubare. Dimensiunile
- - :stor joje sunt indicate in tabelul 4.I2.
Lungimea 11 a tijei o adopti proiectantul ?n funcfie atAt de poziliajojei in
carcasd, cdt qi a
-.-. elului prevdzutpentru
uleiul din baie.

Fi9.4.18 Joje
a - cu ajustaj; b

cu filet.

4.2.7 Inele de ridicare


Inelele de ridicare se folosesc pentru o manipulare mai uqoard a reductoarelor.
Cele mai
-'':lizate sunt inelele de ridicare-qurub care se fixeaziin carcasa reiuctorulu i. in c,azulreductoarelor
'- tblosesc, de obicei, doud inele de ridicare.
Se estimeazd greutatea reductorului qi, in funclie de aceasta, se alege
inelul de ridicare (tabelul
1-l).
Dimensiunile constructive ale inelelor de ridicare_qurub sunt dateln Anexa
4.7.
Tabelul 4.13 lnele de ridicare
Diametrul gurubului inelului

M8

Ml0

MT2

M16

M20

Sarcina axiald maximd de utilizare.


[kN]

L,6

)5

6.3

l0

M24 M30
t6
25

in figura 4.19 (.dupd [5]) sunt prezentate modelele 3D ale unor accesorii ale carcasei.

4.3 Verificarea reductoarelor la incdlzire


Reductorul trebuie sd aibd o temperaturd de regim,,/" sub cea admisibild. Cantitatea de cdldurd
::zultatd prin frecare trebuie sd fie egald cu cantitatea de cdldurd evacuatd, care reprezintd o
energie.

Qt=Q"

(4.s0)

Raportdnd energia la timp, se ob{ine egalitateaputerilor:

4
p,
n
1

.0-q)

4=1
103 = 1.. (r

* v).s. (r_r,)

(4.s 1)

(4.s2)

puterea la arborele de intrare, [kW].


randamentul reductorului (inclusiv randamentul lagdrelor).
coeficientul de transmitere a cdldurii, ()" = g...1g Wim2."C).
I
I

,i

,S

t
,0

coeficient ce line seama de faptul cd un anumit procent din cdldura produsd


evacuatd.prin fundafie (V : 0,.tS)'
suprafala liberd a carcasei, [m'].
temperaturabltii de ulei, [oC].
temperatura mediului ambiant, (to:20' C).

este

c
Fig.4.19 Accesorii ale carcasei (modele 3D)
a-capacdefixarJarulmen{ilor; b-capacdevizitare; c-vizor; d-inel deridicare.
Se ob{ine:

",= !I.(1+
!1-n):tq' +ti,<t,
'y)'s

(4.s3)

Temperatura admisibtl6 to = 70'C pentru reductoarele cu angrenaje cilindrice sau conice,


respectiv /o: 80oC pentru cele melcate'

PROIECTAREA TRANSMISIEI PRIN CURELE TRAPEZOIDALE

Motorul electric antr eneazd reductorul printr-o transmisie prin curele trapezoidale inguste
::rul SPZ. Schema transmisiei este datd in fieura 5.1.

de

Fig.5,1 Schema de calcut geometric al transmisiei prin curele

in cadrul capitolului 2 s-audeterminat urmdtoarele mdrimi:


P,n - puterea motorului electric, [kW].
hn - tura[ra rotii de curea conducbtoare (turafia motorului). [rotlmin].
t'tt - turalia rofii de curea conduse (turafia arborelui 1), [rot/min].

i,, -

raportul de transmitere al transmisiei prin curele.


primitiv al rolii mrc1 Dpr, din tabelul 5.1 qi se calculeazd, diarnetrul primitiv
rolii mari, diametru care nu este standardizat:
Se alege diametrul

Dpr=i,,'Dn, lmmT

(s. 1)

Tabeful 5.'l Diametrul primitiv al rolii de curea conducdtoare (valori standardizate)

)rr

63,

[mm]

7I,

80, 90, 100, I 12,

I25, 140, 160, 190

Distanla preliminari dintre axe se alege in intervalul:

oJ

ln, + D oz)=,to <2.@

Unehiul dintre ramurile curelei:


T

+ D rz)

=z.ur.r;n&ir?rL

t*-t

(s.2)

(5.3 )

;"1

"'nr
Unghiul de inftgurare pe roata micd de curea:
Fr

=180'-y

(5.4)

["]

Lungimea primitivi a curelei:

Lo=2.Ao*n.D,.ff

w^l

(s

.s)

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCIJL S' PRO'ECTARE

Din tabelul 5.2 se alege lungimea L a curelei cea mai apropiatl, de valoarea calculatd cu relafia
(5.5).
Tabelul 5.2 Lungimea e urelei L gi eoeficientul de lungime cL pentru curele tip SPZ

630

1t0

800

900

0,82

0,84 0,86

0.88

0.90

lrnml

tZ

000 I 120 12sA


0,93

400 i 600

0,94 0,96

1,00

700 I 800 2000 2240 2500 2800 3150 3550

1,01

1,01

1,02

1,05

1,07

1,09

t.l1

1,13

Se calculeazd distanla reald dintre axe:

-q y*

A= p*^fi|

(4, * Dn, ) [mmJ

p =0,25. L -0.393
g

(s.6)

(s.7)

: o.lzs.(o,,r- D,, )' fmml

(5.8)

,-n,,,
_ n-Dr,,
lm/sl

(s.e)

Yiteza perifericd a curelei:


i,

60.1000

Numdrul preliminar de curele:


7=-

unde:

cy -

c7.

cB Po -

.D
|

"1

,,

(s.10)

-,D
c/'Ln'ru

coeficientul de funcfionare (Anexa 5.1). Pentrureductoare se poate luacT:I"2... 1,3.


coeficientul iungimii curelei (tabelul 5.2).
coefrcientul de infbqurare (tabelul 5.3).
puterea nominalS transmisb de o curea [kW] (se alege din tabelul 5.4in funcJie de
turafia rolii mici qi de raporlul de transmitere pentru diametrul Dpr ales).

Tabelul 5.3 Coeficientul de infdgurare clt pentru transmisii cu doud roli de curea

9,'

Pa

2,.A

Fr

t"l

cp

Py.:_ Pt,,
a)
L. II

f'l

Fr

0,0

80

1,00

0,8

33

0.1

74

0,99

0"9

0.2

69

0"91

t.0

27
20

63

0"96
0,94
0.93

1.1

13

1.2
1a
l.J

06
99

0.91

1.4

91

0,89

1.5

83

ot

0.4

57

0.5

5l

0.6

n7

39

cA

0.87
0.85
0,82
0.80
0^7"7

0.73
0.70
0.65

Numbrul de curele:

"-

z,.

(s.r

,.

1)

c: - coeficientul numirului de curele (tabelul 5.5).


Valoarea calculatd cu relafia (5.1 1) alui z se rotunjeqte la cel mai apropiat num6r intreg.
Frecven{a incovoierilor curelei:

unde:

f =2.a.lo'
'L

[Hzl

(s.12)

PROIECTAREA IRAA'SM'S'E' PRIN CURELE TRAPEZOIDALE

relalia

Tabelul
a
5.4 Puterea nominald transmisd de a curea pentru curele de tip SPZ
Turatia rofii mici, n- rot/minl
Diametrul primitjv Raportul,d*
al rofii mici:
tran-yitere 700 800 950 1240 1450 1600 2000 2400 2800
'hc
47r lmml
Puterea norninali transmisi de o curea- Pe t wl
05

0.54
0.57

0.s9
4.64

20

0.61

,50
3,00
00

0.65
0.68

0.68
0.72

00

63

(5.6)
r

5.7)

l0)

05
?n

0^92

50

3,00
00
05

t.t2

)n
50
3,00
00

r5.8)

5.e)

0.84
0.88

0.78
8.82
0,87
0,90
0.95
0,98

,05

71

80

90

100

I12

140

0,81

JJ

2,02

.25

.A
)+

.58
.59

1.81

l,08

1.80

2.00

t.t4

.)L

43

70

1.93

) 1\

5l

79
90

2.05
2.18
2.29

2.29

?50

2.43

)74

2.60

2,67
2.82
2,85
3.01

1.20
1.26

1.03

l5

1,62

1.08

r -)./.

20

.l 1{

50

1.38

3,00
00

1"43

2.25

9',7

1.70
t^76

90

?n5

98

')

))

1.88
|

2.47

a f 1
L.J I
a 11

88

', <1

2^90

3,r0

3.04

3.35

3.18

150
156

1 aa
)1/.1

2.65

105

3.4s

)75

3.17

3.5 5

3.73
3.90

3.29

3.69

4.06

3.84

4)4

3.90

A 1<

4.05

4,43

4.t9
417

4.59

48

{ t\

3,49
3"62

71

2"08

2^12

2_63

<A

16

1A

? 5t

2.71

3.2s

3.71

,81

2.21

2,5 8

3.3 5

,85

2.26
2.40

2.65
2.80
2.88
2.95

2.80
2.88
3.04

3.46

3,86
3.99

3.62

4,16

3^72

4^28

1.41
4.63
4,18

3.20
3,28
3.36
3.55
3.63

3.85
3.94
4.03
4.24
4.34

4.41

4q)

45)

5.07
5 ?t

82

3.00
00

1.66

87

1"77

99
2"02

50

1.80
1.84
1.81

3,00
00

1.91

2.15

2.06

2,31

05

2.09

a aA

20
50
3,00
00

2.12
2.16
2,20
2.43
2.47
2.50
2.54

2.37

)07
t 11
L.t l

97
2.04
2,01

111
2.t6
2.30

)7\
? lo
)45
)4q

)47

2.68
2.12
2.77
2,82
2.81

2.71

a 11
J.L I

2.77
2,82
2.85
2.90

J,/

A1

2.52
2,58
2^64

?o)
3.10
3.27

5.40

4.44

5.10
5^22
5.3 5

5.69
s,83
5.97

5.62

6,r9

6'15

A "t1
A.LL

4.54
4.65
4.92
5.02

5.7 5

6.3 8

5_92

4?0

5.1 3

5.87

6.53
6.61
6.81
7,27
7,43
7,50

7.08
7.25
7.43
7,80

171

)9q

?50

3.05
3.26

3.57

3.79
3,88
4.13

)-)z
3.3 8

3.44
3.51
3.86
3.92

3.88
3,96
4.04
4.11

4.51
4,5 8

4.46
4.88
4,97
5.05

4.04

4.66
4.74

3.3 6

4.10

4.8

511
)_zl

4.44

5.19

5,61

3.19

3.65
3.70

451

5"26

J ^L)

3.7 s

4.57

i?

17q

4.63
4.70

<

A1

5.63
5.77
5,86
5.94

3.85

5.1 8

s.90

4.3 8

3^98

t5

5.39
5.55

5.5 5

a Aa

^81

\1)

4.97

3.3 5

4.15
4.92
5.06

4,65
4"84

2.80
2.86
2.93

3.27
3.32

)q)

2.11

2.05
2.13
2,20

1.82

)45

)55

t.62

)9\

89

82

2.35

1.59

3.00

74

2.46
2.59
2.11
2,82

+-t

50

) ql

/ ta

"94
2.01

20

1,50

8l

60
67

2^28

05

2,80
2.84
2.88

na
t.)

2,00
2.04

60
.66

I {5

59
68

2.86
2.96
3.05

56
60
70
74
78

1 5l

50

40
47
54

1.50
1.56

A<

1.89
2.05
2.22
2,18

ZJ
^a

.ZJ

10

73

48

11
tl

)q

1,56

)5

01

1.28

1.05

1.06

45
60

1.44

0.99

1 ta

1.20

l5

1,32

r.56
r,69

0.9s

3,00.

180

1.01

t'7
.2',7

1"43

1..!.)

r.00

11

l8

3.00
00

.50

08

0.87
0.93

UJ

1.19

20

00
08

I a1
I.) I

50

20

0.93
04

0.81

L4

1.r 5

05

160

0.736
0.77

20

05

125

0^70

20
26
29
34
37

05
Ao

0.7 6

0.68
0.13
0.78
0.83
0.87
0.89
0.95
0.99
04
09

3200

5.33
5"80
5.90
6,00
6.10

6.1 I

6.59

6"7r
6,81

6.92

6.21

7.09

6.63
6.73

750

7.87
8.17

6.84
6,90

7.04

7.65
7.72
7,87
8.02

^73

8.31

8.46
8,54
8.16

5.87
6.04
6.20
6,37

65?

795
8,17
8.32
8.46
8.68
8.90
9.05
9"17
9.35

p Ro I ECT A REA TRA


N s M t s I EI p RI N c

;l

;i

Tabeluf 5.4 Puterea nominatd transmisd


,ttsit qe
de a curea penvu curele de
-------_

Diametrul primitil Raportulde


al rolii mici
transmitere
Drr lmml
05

0.5 7

4.64

.20

0.61

0.68

t,50

0.6s

0.72

3,00

0.68
0.70
0.736
0,77

0.76
0,78
8.82
0.87
0.90

.00
05
n1

tl

80

90

100

.24
.50
3.00

0,81

140

08

)7

l'7

a-

1.01

t5

25

r.06

L)

aa

r,08

.25

34

.1,

43

5l

r.04

lo

.59
68

2.00

I.l

.20

-1

.40
47

48

1.56
1.69

5B

r.8l

2.02

2.22

59

1.80

2,00

2,lg

70

r.93

/ t\

79
90

2.05

2.29

?50

2.1 8

2^13

2.29

2,67
2.82
2,85
3.01
3. t0

r.88

,00

0.98

.14

.37

,60

-a
IJ

2.04

)74

05

0^92

.UJ

.t8

.43

67

81

/ t\

2^46

20
50
3.00
00

0.95
0.99

,07

"23

74

89

2,90

.2e

.0-l

.15

.33

6)

?0s

.08

)fi

.t0

05

.26

45

ln

t2
l5

^74

,82
90
.98

/.,tJ
? 15

2^59

t1

50
.56

76

)q

.50

,50

.19

.A
.J+

^82

705
? 11

54

88

2.20

.LJ

.37

,60
,66
/l
1.76

94

3.00
1,00

,28

r.05

32

.48

1.20

35

54

r,50

38

3.00

43

56
60
70

la

I "81

85

r.97

'74

2^04

1,20

t5q

1.62

l.7B
I,82

2,07

1,50

3.00

t.66

r,87

r.00

1^71

1.99

r"05

80

1.20

2,07

1.50

l.B4
I,87

3,00

l,9l

/,.t)

1,00

2.06
2.09

a ll

2.16
2,30
2.35
2.10
2.45
2,49
2.68

1)

a t?
L.) |

2,16
2.20
2.43

2.43

i.05

)47

1,20

r.50

?50
)<A

3,00

)57

1,00

2.80
2.84
2,88

r,05
1.20

1.00

t05

l?n
1,50

3,00

ql
?q5
7

)n)
2.1|
z.J l
a 1/

1t)

)'7)
) '7'7

2.01

2,08

14

71

1.60
t aa

2.57
2.60
2.75

9l

1.44

32

3.00

180

1,04

r.08

r,09

1.50

r60

0.87
0,93

0.9s

0s I l.s5

r25

0.73
0.78
0,83
0.87
0.89
0.95
0,99

0,84
0,88

t.00 I t,5t

112

sPz

Turatia rotii mici. n,r, [rotlminl


700180019s0 1200 r450 600 2000 2400 2800 3200
Puterea nominali transmisi de o curea. pj kwl
0.54
0.59
0q1
0.68
0.81
00
t1 1?)
1.45
1,56

.00
63

rc

u RELE r nniezo n n

1.89

?0s

2A

2.71

3,04

I l5

2.82

3.1 8

3.50

2^55

)q)

3.27

2^65

l0s

L|) |

2.86

3.17
3.29

2^28
? ?5

2.47

2.96

2.12
7 {l

2,63

) )l

2.5

2.26
2,40

2^65

2.80
2,88

2.11

)))
111

2.7 |
2.80
2.88
3,04
J.I L
3.20

156
a na

^45

3.90

3.69

4.06
A 1A

< h,)

3.84
3,90
4,05

4.43

3.7 |

4.19

4.59

3.86

A a1

3,46

3.99

415
4q)

76)

4^16

3.72
3,85
3.94
4.03

4^28

4,47
4.63
4,18

4.41

JA)

51q

,4 <1

5.07

5.55

5.21

< "7)

A at

4,65
4.84

540

5.87

34q

3.05
3.15

5.06

\))

?95
30?

3.2 8

2.64
2.80

3.10

3^36

2,86

3.3s

3.63

414

4.97

5.5 5

? o?

6.0,+

3.43
3.50

3,7 |

1.44
4.54

5,l0

5.69
5.83

2,5 8

?qq
3.05
3,26

3.3I

3.81
3,88
3.96

3"19
3.88

417
4-22
4,30

4,65
4.92
5.02
5.1 3

5 l5

5q7

6,20
6,37
6.53

5.62

6,19

6.7 5

5.7 5

6.3 8

5.87

5.92
7.08

J.ZZ

4,04

4.3 8

5 ??

590

4'7

2.82
2.87

3.44

15t

6.s3
6.67

4.11

4^46

5.3 3

6,n

6.8

71

J.I I

4.51

6.59

3 21

4.58
4.66

4.88
4.97

s.80

2.77
2.82
2.85
2.90

3.86
3.92
3,98

5qn

6^11

6.00

6,81

4.04

4^74

50s
5 tl

6,l0

6.92
7.09
7.50

7.27
7.43
1.50
7.73
7.87

8.17
8.32
8,46

8.1 7

8"68

8.3

8.90
9.05
9,17

3.r5
I tq

a^./.

3.36
3.6s

4.1 0

4.81

5 r1

4,44

5lq

3-70

4"51

5.26

5.63

3.7 5
J ../, /

3.79
3.85

\ {{

4,63

541

4.10

5.18

s.77

6.21
6.63
6.73
6,84

5,86
5.94

6.9A

7.04

8.02

61

^65

^72

"87

8,46
8.54
8.76

7)5
7.43
7.80

795

9.3 5

REDUCTOARE CU O TREAPTA, CALCIJL SI PROIECTARE

Tabeful 5.5 Coeficientul numdrului de curele c,

Numirulde curele

zo

z ...

0,95

:,:1,

4 ...6

neste 6

0"90

0,85

Trebuie sd fie indeplinitd condifia:

f < f, l}lz]

(5. 1 3)

f":
f":

40 Hzla curelele cu inserfie in retea.


80 Hzla curelele cu inserfie sub formi de qnur.
Forla perifericd transmisd:

unde:

^P

F =10,._l1- [N]
It

(s.14)

Forla de intindere a curelei (fig.5.1):

S=(1,5...2)

(5.1 s)
F.fl
Cotele de modif,rcare a distanlei dintre axe (fig.5.1), necesare montdrii curelei pe ro!i, respectiv
intinderii ei:
(s.16)
X > 0,03'I [mm]

f>0,015'f

[mm]
Xqi )'sunt curse mdsurate de lapozilia,,nominald" a curelei.

(s.r7)

Proiectareaformei rolii de curea


Materialele utllizate la construc{ia ro{ilor de curea sunt: fonta (pentru v < 30 m/s), oJelul sau
aluminiul. Forma qi dimensiunile canalelor rolilor pentru curele trapezoidale sunt prezentate in
ftgura 5.2.

Fig.5.2 Canalele rolii de curea


Pentru curele trapezoidale de

/u:8,5

tipul SPZ dimensiunile sunt:

n:2,5

mm (min).
m:
/: 8 mm.
r:0,5 mm.
e: l2mm;
Unghiul canalului a:34o pentru diametrul primitiv al roJii de la 63 pindl.a 80 mm qi u
pentru diametrul primitiv al rojii peste 80 de mm.
mm;
9 mm (min);

38o

PROIECTAREA IRAA/SM'STE' PR]N CURELE TRAPEZOIDALE

Diametrul exterior al ro{ii:

D,: D, +2'n

(5.1 8)

B=2.,f*('-I)',

(5.1e)

Lalimea rolii:

-:de: z -

numdrul de curele.
in figura 5.3 sunt prezentate dimensiunile constructive ale rofii de curea. Acestea se stabilesc pe
- rza urmdtoarelor recomanddri:

6> m+n

(s.20)

Fig.5.3 Dimensiuni constructive ate rolii de curea

je: B -:,

5, =(l ...1,2).6 sau 6, =(0,25...0,3).8

(s.2r)

:I'6'

(s.22)

ldlimea rofii.

d,

---:i: d -

diametrul capdtului de arbore pe care

d' = Dr
---

--

je: Dp *

ie:

t, -

se

monteazd,rcata($3.1).

-2'm - 2'6

(s.23)

diametrul primitiv al roJii de curea.

;;';1.?.?"

t#J].",u

lungimea capstului o.
Trebuie sd fie indeplinitd condilia:

(s.24)
roata (g3.1).

l>B

(s.25)
Pentru lungimea capdtului de arbore la arborele de intrare in reductor se alege in prrma fazd,
-::-r scurt6. Dacd condilia (5.25) nu este indeplinitd pentru roata de curea montatb pe acest arbore
::-nci se alege seria lungd pentru lungimea capdtului de arbore.
Cu scopul de a reduce greutatea ro{ii de curea se pot prevedea, din faza de turnare, o serie de

-'in.

dr=0,5'(a,+a,)

(s.26)

REDI]CTOARE CIJ O TREAPTA, CALCUL

$I PROIECTARE

d^-d'-d'
" 3...4
Canalele de pand se vor realizain funclie de dimensiunile penei (Anexa 3.1).
Modelul 3D (reahzatinSotidWorks) alunei rofi de curea este prezentatinftgura5.4.

Fig.5.4 Modelul3D al rolii de curea

(5.27)

PROIECTAREA 3D A REDUCTOARELOR

-:

Proiectarea asistatd de calculator a cunoscut o mare dezvoltare in ultima perioadd, tendin{a hind
,re

cere de la softurile de proiectare 2D la cele 3D. Avantajul proiectdrii tridimensionale este

-,-nerea unor modele ale pieselor qi ansamblelor. care sunt uqor de vrzualizat. Ulterior, plec6nd
de
- :rodelele 3D se potrealiza desene de execuJie 2D ale acestora.
In cadrul lucrdrii [5] este prezentatd detaliat proiectarea reductoarelor utilizAnd pentru aceasta
gramul Solid Works qi modulul de proiectare al acestui a Mechsoft
Solid Works.

.for

Folosind aceastd metod6, organele de maqini standardizate sau tipizate se aleg direct din
:-lgazia" modulului de proiectare. Se pot alege: quruburi (de diferite tipuri), piulife, qaibe (plate
.,: elastice), inele de siguran{5, piuli{e canelate pentru rulmenfi qi qaibe de siguranld pentru
:'-JUr?reit acestora, toate tipurile de rulmenJi. pene paralele, gtifturi, elemente de etangare (manqete
-: rotafie, inele O). Acest lucru uqureazdevident activitatea de proiectare tridimensionald, piesele
-;>irective nemaitrebuind sd fie modelate de cdtre proiectant.
Programul MechSoJt ne permite sb generim modelele 3D ale ro{ilor dinlate precum qi sh
"-':lizdm angrenarea acestora in cadrul unui ansamblu. La proiectarea rofilor dinlate o parte din
:.::anretri sunt introduqi de cdtre proiectant, programul ii calculeazS pe ceilalji qi genereazd, apoi
- :ile dinfate. Acestea sunt in stare,,brutd" (doar coroana dinlatd pe un cilindru sau un trunchi de
- r ) urmdnd a fi ,,prelucrate" astfel incAt sd aib6 o formd constructivd adecvat[ (din punct de vedere
::rciional). Simiiar se genereazd rolile de curea.
La proiectarea arborilor programul va genera un model predefinit al acestora, model care are
r:-ii multe tronsoane (cu canal de pand, cu canal pentru inel de siguranJ5., por{iune filetatd etc,). in
'-:nclie de forma arborelui,
se pot adduga tronsoane noi sau se pot qterge unele tronsoane. De
: remplu, pentru porfiunea arborelui cu canal de pand programul aftqeazd, implicit ldlimea gi
-:ancimea acesfuia urmdnd ca lungimea sd t-ie aleasd de proiectant (dintre dimensiunile
,:endardizate) in funclie de lungimea tronsonului de arbore. Dupd stabilirea formei ti a
:;rrensiunilor arborelui se genereazS,infinal modelul 3D al acestuia.

Fig.6.1 Reductorulcu roli dinlate cilindrice

REDUCTOARE CU O TREAPTA, CALCUL SI PROIECTARE

Dupd modelarea tuturor elementelor componente ale reductoarelor se realizeazd asamblarea


acestora. Asamblarea se reahzeazd in Solid Works (utilizAnd funcliile de asamblare ale
programului). Pentru realizarca mai uqoard a unui ansamblu se recomandd ca elementeie s5 fie
grupate ?n subansamble pe criterii funclionale (de exemplu arborele de intrare in reductor, arborele
de ieqire din reductor etc.).

Fig.6.2 Reductorul cu roti dinlate conice

Fig.6.3 Reductorul melcat

PROIECTAREA 3D

A RED'JCTOARELOR

-:: ilnal se rcalizeaza modeiele 3D pentru cele trei tipuri de reductoare cu o treapti prezentate in
"--:-:- acestei lucrdri: reductorul cu rofi dinfate cilindrice cu din{i inclina{i (fig.6.1), reductorul cu
r.nlate conice cu dinli drepfi (fig.6.2) qi respectiv reductorul melcat (fig.6.3j.
?rogramul Solid Works permite (dupd rcalizarca modelelor 3D) transpunerea ansamblelor in
* :e sene de ansamblu clasice).
L) alta facilitate a programului Solid Works este aceea care ne permite sd ,,fbcem" transparente
-'- -:rlle eiemente ale reductorului (ca de exemplu carcasa) pentru a vizualiza mai bine dispunerea
- : elemente. in figura 6.4 este exemplificatd aceastd op{iune, pentru reductorul melcat.

Fig.6.4 Vizualizarea elementelor reductorului melcat


a-vedere; b-detaliu.

Bibliografie

[1] Antal, A.

$.a.

- Reductoare, Ateherul de multiplicare al Universitatii Tehnice Cluj

Napoca,

1994.

l2l
[3]

l4l

t5]

Belcin, O., Birleanu, C., Pustan, M, - Organe de masini. Elemente constructive [n proiectare,
Editura Risoprint, Cluj-Napoc a, 2011.
HaragAg, S. - Organe de masini, Editura Napoca Star, Cluj-N apoca, 201 4.
Haragdq, S., Pop, D., Buiga, O. - Transmisii cu Suruburi. Calcul Si proiectare, Editura Todesco,
Cluj-Napoca,2013.
Haragaq, S., Tudose, C. - Proiectare asistatii de calculator. Reductoare cu o treaptd, Editura

Todesco, Cluj -Napoc a, 2012.


[6] Mogan, Gh. $.a. - Organe de maqini. Teorie, proiectare, aplicafii, Editura Universitdtrii
Transilvania din Braqov, 2012.
[7] Pop, D., HaragAq, S. - Organe de masini. Volumul l, Editura Risoprint, Cluj-Napoca,2014'
Edrtura Todesco, Clujf8] Pop, D., $.a. - Reductoare cu douit trepte. Calculul angrenajelor,
Napoca, 2003.
Proiectare, Edttura Todesco, Cluj19] f"p, O., Tudose, L., Hatagd$, S., - Lagdre cu rulmenfi.
Napoca,2006.
qi Tribologie. Studii de caz, Editura Todesco,
[10] SucalA, F., $.&. - Organe de Maqini, Mecanisme
Cluj-Napoca, 2008.
IIIc.
[111*x.. - Organe de masini. Culegere de standarde,vol.Id,

ANEXE

nexa 2.1

Materiale utilizate in constructia rotilor dinfate


-abef ul A 2.1.1 Oleluri recomandate

TratamentuJ
termic sau

Haterialul

termochimic

lc45
rc55

Imbundtdtire
CSlire cu CIF*

lmbundt[tire
Cdlire cu CIF*
Imbundtdtire

{lCrMo4

Calire cu CIF*
Nitrurare

51CrV4

Imbundtdtire
Imbundtdtire

llCr4

Cdlire cu CIF*
Nitrurare

-loCrNiMo4

lmbundtdtire

lc15

Cementare

l5\iCrl3

Cementare

lECrNiMoT

Cementare

l{l\IoCr4
7 - C'urenti de

Cementare

'naltd

pentru construc{ia rolitor dinlate cilindrice, conice gi a melcilor


Rezisten{a la Tensiunea limiti Tensiunea Iimiti
Duritatea
rupere
li incovoiere
la contact
flaneului
n. [MPa]
arri, [MPa]
oraim [MPa]
HB : 220. ..260
0.4.H8+140
1.5.H8+20A
620
HRC 50...57
160...170
20'HRC+10
HB :200...300
a,4.HB+140
l,5.HB+200
720
HRC 50...57
180...190
20.HRC+20
HB : 270.. .320
0.4.H8+155
l,8.HB+200
HRC 50...57
950
230...290
20'HRC+60
HR.C:52...60
250...350
20.HRC
HB :27A...320
950
0,4.H8+155
l.8.HB+200
HB : 240. ..340
0,4.H8+155
l.8.HB+20A
HRC 50...57
1000
230...290
20'HRC+60
HRC 50...57
250...350
20.HRC
HB :310...330
l 100
0.4.H8+155
I,8.HB+2A0
HRC :55...63
590
240. ".250
24.HRC
:
HRC 55.. .63
850
370...440
25,5.HRC
HRC 55...63
950
380...450
25,5.HRC
HRC:55...63
1 100
390.. .460
25,5.HRC

:
:

Frecvenld

Tabelul A 2.1.2 Materiale utilizate la construclia

taterialul rotii
melcate

CuSn12-C

CuSnl2Ni2-C

Procedeul de ,0uritate
turnare
T{B

rolilor melcate
Duritatea melcului :45 HRC

6Fli*2 [MPa]

64im2 [MPa]

tumat in nisip

80

60

42

turnat in cochili
turnat in nisip

80

70

60

75

72

turnat centrifugal

95

78

70
82

Viteza de alunecare,

CuAl10Fe2-C

CuAll0Ni5Fe2-C

turnat in nisin

00

lt0

furnat in cochild

30

tumat centrifusal
tumat in nisip

30

125
125
122

turnat in cochilS

00
30

0^25

n5

250

245

240

turnat centrifugal

20

t35

iumat in nisip

75

ENI-GJL-2OO

tumat in nisio

95

46
60

158

130

r 15

EN-GJS-350-22
EN-cJS-400-18

turnat in nisip

55

60

turnat in nisip

200

48

200

165

145

m/sl

225

210

190

175

135

EN-GJL-150

y"r

t10

::tt :
==EA;IA'. ciLeuL 9i PAIEIA*E
I aeoucronnz cu o rn

Materiale utilizate pentru elemente Gomponente ale reductorului


pentru construclia arborilor
Tabelul A 2.1.3 Caracteristici mecanice ale unor oleluri utilizate
Rezistenta la
tg
t,1
ab
6-1
Ts'
Materialut

fupefe
R- fMPal

8295
8335

s00

tMFal

tMFal

tMPal

IMPa]

MPal

tMPal

270
300

170
200

320

140

t70
190

240

360
420

160

340
320

240
280
330
250

190

220

370

140

190

300

430

160

340
470
440
460

500
700
680

270

220
230
440

700

320

sz0

800

3r0

600
700
540
620

E360

1C35
1C45
1C 60
4lCr4

205
240

360
410
800
800

710
I 000

950
950

51CrV4
42CrMo4
36CrNiMo4

7,- li*ito

Rosa,

280

440
430
420
500

750
900

I 100

190

420
510
500

270

de curgere pentru solicitarea de rd'sucire'

gi oleturi atiate ' rezisten{e admisibile


Tabelul A 2.1.4 oleturi de construcfii, oleluri carbon de catitate
Piese firi concentratori de tensiune
Piese eu concentratoride tensiune
Rezistenta

Rezisten!a

Rezistenta

Rezistenta

la

la

la

la

la

la

la

incovoiere
6ai

torsiune

forfecare

tracliune

incovoiere

torsiune

forfecare

tat
lMPal

traf

6at:6ac
lMPal

6ai
IMPaI

Aat

Aaf

tMPal

IMPa]

75

92

Rezistenta

la

Marca de

otel

tractiune
6at = (lac

s 235
s 275
s 35s

IMPaI

tMPal

42

46 ...50
50 ... 54

A<
AJ

8295

J'

E 335
E 360

58
67

56 ...61
64 ...10
74 ...80

56

62.
'72

1C45
2C45
1C 50
2C50

65
65
87
67
93

1,8CrMo4

98

42CrMo4

142

2 C22
2 C25

25

21
aa
-lJ

58...63

53

Rezisten!a

Rezistenta

Rezistenta

3B

34
39
78
39
78
t04 52
40
80
112 56

36
42

72.
96 ..
14.
.

118

108
156

J+
36

115

t32

125

144

81

00

43

1A<

r66

91

16

41

140
160

161

91

l2

184

104

175

201

114

,28
t40

45

i55

r78

0l

'tA

52
52

180
180

tt

t7

70

240

207
207
276

185

zt-)

'74

25s
270

293

20
66

44
44
92
48
04

Jtl

r76

216

449

254

Jtz

.A

33

35
40

67

102

31

IMPal

27
29
36

46
54

44

,42
.57
.44
.60
59 ...64

18

t70 85...92

390

114

56

nodular' rezistenle admisibile


Piese fird concentratori de tensiune
concentratori de tensiune
Rezistenta Rezlsrenla

Tabeluf A 2.1.5 Fonte cenugii gi cu grafit

Pi"""
Marca fontei

EN-GJL-1OO

EN-GJL-150
EN-GJL-2OO

EN.GJL.250
EN-GJL-3OO
EN-GJS-350-22
EN GJS-400-18
EN-GJS-450-10

"u

Rezistenla
la com-

Rezistenta

Rezistenta
la

Rezistenta
la

Rezistenla

la

tractiune

presiune

incovoiere

torsiune

forlecare

tractiune

6at

6ac

6ai

Tat

6at

IMPaI

tMPal
30... 48

IMPaI

fMPal

20 ...32

t4 .,.23
16 ...36
23...38
36... 46
36 ...46

tnf
IMPaI
t0... l5

Rezistenta
la

12 ... 19
13 ... 30
19 ...32

25...38
30...38

63 ... 95
75 ...95

22...51
32 ... s4
42 ,.. 65
5t ...65

45
49

I lJ

77

54

123

83

59

)6... /J

140... 1 83

95...124

33 ... '.ls

48 ... 80

67...

88

la

lMPal
33 ... 53

6s"
IMPaI
83 ... 133

Rezislenla
la

la

la

incovoiere

torsiune

forfecare

asl

aaf

lMPal

lMPal

tMPal

56

40

6ai
90

36...83 90 ...207 6l
90.
53 ... 89 t-t).-.ztJ

...24
...26
20... 30 69...
24...30 83 ...
10
15

Rezistenfa
la compresrune

106 173...265
106

208...265

t1'7

t4l

64

4l 43.
51

64.

100
r0'7

,80
t80

83.

127

100

.127

36
39

tzJ

308

209

133

-liJ

226

45 ... 58

150...2C0

148
160

375...450 255...425 180...240

26...42
29 ...66
42 ...71

69...85
66... 85
98
106
120... 160

! - exa 2.2
It,egerea treptei de precizie a angrenajelor
Tabelul A 2.2.1

Roti etalon
Masiniunelte
Automobile
Autocamioane

)estinalia angrenajului
Reductoare de uz
Ac{ionarea lam inoarelor
nismele masinilor de ridicat
Masini asricole

2<t,<5
5<y<10
l0<v<40

Viteza

rcriferici
u -nr/s]

2<v<5
5<v<10
10<v<40
Rectifie are

>rocedeul de prelucrare

l\'lortezare, rabotare, fr ezar e


rezate cu fiezd melc
Frezare urmatd de cdlire
tanfare, presare, inlectare

Se obfine in condilii normale de prelucrare.


Se ob{ine in condi{ii speciale de prelucrare.

-lerea treptei de precizie e unui angrenaj, se procedeazd astfel.


infunclie de destinalia angrenajului, se aleg treptele de precizie recomandate;
lreqpta de precizie in cere se vo executa angyena.jul - din domeniul recomandat - se alege in
.fitnc|ie de vileza perifericit a angrenajnlui, treapta de precizie se recamandd sd se incadreze in
cl om en i u I r e c o m ond a t in
.fmc I i e d e d e s t i na I i a angr e nai ul ui,.
ul de prelucrore core sd asigure treanta de
izie aleasd.

Anexa 2.3
Coeficienfii de litime V,, Va, V^
Tabelul A 2.3.1

Destinalia angrenajului
v = 8.

\.' o

..25 mls

v=2...10 m/s

Reductoare cu o treaPtd

=L..3

Treapta

Reductoare cu doud sau mai


multe trepte

m/s

*u=

I Tr.uptu a II-a si urmdtoarele

b u," +r
4=*;'V,
f,

perifericd

este viteza

< 1,0

0,25...0,33
0.35. . .0,45
tlo,l, o,T5f

Cutii de viteze cu rofi baladoare


A-arenaie rleschise
Observulii:

< 0,3
< 0,6

FJ -o'3'

V,,

urr) ,,,
b
=;=- 'r'(*Z 'v"

=ffi1.

Pentru angrenajele imbundtdlite se aleg valori pentru P ,, tnspre limita superioard


a intervalelot,, iar pentru angrenaiele cementate se aleg valori inspre limita
infer i o ar d a int e rv al e I or.
Pentrn angrenajele amplasate asimetric fald de reazeme (fig.A2.6.1), se adoptd
valori pentrt.t
as i mc
I

ric.

va

ty

iar pentru cele amplasate


o inspre limita inferioard a intervalului,

lor i

s uPc r

ioare

Anexa 2.4

Factorul regimului de functionare K

Tabelul A 2.4.1
Caracterul sarcinii. Tipul motorului

uniiormt
Motor electric, turbind
Motor cu ardere
cu aburi, turbini cu
internd cu maimulti
qaze
cilindri

Motor cu ardere

internd monocilindric

Uaracterul sarcinii
Exemple de magini

iUniformi

Generatoare de curent, transpofioare cu

bandd sau

cu melc, mecanismele

>

r,25

de

r,75

avans la rnaqini-unelte, ventilatoare,


agitatoare gi amestecdtoare pentru
'substante cu densitate uniformd
u gocuri moderate

\{ecanismul principal

al

maginilor

unelte, transportor cu bandd cu vitezl


funiform[, agitatoare gi amestecdtoare

lpentru substanje cu

r,25

1,5

>2

l5
.,-

r,75

>))5

densitate

lneuniformd, pompe cu piston cu mai


multri cilindri, pompe dozatoare

uu 9ocurt puternice

$tan{e, foarfeci, utilaje

pentru

laminoare gi turndtorii, excavatoare cu

cup5, prese de brichetat, concasor


pentru minereuri, compresor cu un
c

ilindru. transportor

vibrator,

kollerganguri

Observalie: Pentru transmisii multiplicatoare, coeficientul de regim tu odopta


decdt cel prevdzut in tabelul de mai sus.

*ai

mare cu l0%

Anexa 2.5

Factorul dinamic K,
numirul de dinJi al pinionului, zt; treapta de precizie (3...10);
gradul de acoPerire suPlimentar, ep (pentru dantur[ inclinatd); vrteza de alunecare uo1,

Se cunosc: vtteza perifericd u [m/s];

(pentru angrenaj e melcate).


Se determind:
a. pentru cazul eg: i (danturi dreaptd), K" din figura A2'5'I, a'
b. pentru cazul eg> 1 (danturd inclinatd)
K,, = Kr.u-uu'(Kr.u- Kr,")

unde:

Kvt-

din figura A2.5.1 . b.


Kv,o- din figura A'2.5.1. a.
Treapta de
10

ly/ /

1.8

+
I

//v./

Kv

t"e
1,4

//

Treapta de

1,5

N'

6'

Zt

1,4

I,J

// A ./
I / /,/ .Y -lt /,
@ '4

//

llt

ua

5-

-4

./-

6 8 101214

46810

_6_

v'nlL00, m/s -------|

v'zrl100, nn/s -------|

a
Fi9.A2.5.1

cilindrice
Valori orientative pentru factorut dinamic Kvlaangrenaiele melcate
Tabelul A2'5.1
<1,5

I "5...3

^5...12

r"ciorutdinamit
t

1,1...1

1,2...1,3

I
1.2...1.3

12...1 8

18...25

1,3

1.4

kr

1.1

1)

1.1

1,3... 1,4

,dealunecarepentruCarenusuntindicatevalori K, nu se

,"ro*oiddTolosirea angrenaielor melcate tn treptele

de

e.
N

t/

11

1l

7r

1a

,9

Kv

1 ''t
lrL

10
,I

precizie respective.

a'exa

2.6

:actorii de repartizare a sarcinii pe lilimea danturii: Koo pentru


solicitarea de
: :.lact gi Koe pentrul solicitarea de ?ncovoiere
';';rc. tipul angrenajului; treapta de precizie (3...10); duritatea flancurilor; pozilia axjald a
pinionului (fig.A2.6.1); numdrul de din{i al pinionului, zr; rapofiul de angrenara-, utz,
factorii de ld1ime Va $i V,,.

u,, +l
Va=j.V"

.fi

z.
i V,,:--t

-.V"

--,'ntittd;

u,.l

pentru angrenaje cilindrice,


Kusdin tabelul A2.6.1
^.
6. KrF din figura A2.6.2.
pentru angrenaje conice,
u. KaF - 1,5' Kgpn, unde Ksgs se adoptd din tabelul A2.6.2.
"

5. Kr1:

Ku|.

Tabelul A2.6.1
Duritatea flancurilor

dinfilor

HBl + 350
HB2 < 350

Clasa de precizie a

angrenajului

5;6

5...8

1.)
t' 7. l

5 ... 10
7 ... r0
9;10
5; 6

HBt > 350

Pozifia pinionului fati


de reazeme (fig.A2.6.l)

')

KHF,

+ 0,1'\[d
+
I 0,15'\yd
I + 0,25.lra
I + 0,35.ya
1 + 0,5'ry.t

I-t 0,2.tya

-J

1.?

5...8

I;2

5 ... 10
7 ... r0
9;10

1;2;3
1;3
a

Fi9.A2.6.1 Pozilii posibile ale pinionutui fald de reazeme

+ 0,3.Vd
+ 0,5.Vd
I + 0,7.Vd
I + rlra
1

1R

1l

V*:40

\r-:30

4A

4
'/

/Y-:T-

-Vm=

Knp

1A

z4

Vn

:4

'./

ffi
'z

1,2

/
1,2

1,6

1,4

1R

2,2

2,4

Ka
Fi9.A2.6.2

Tabelul A2.6.2
Pozitia rofilor fatd de lagire

Domeniulde utilizare
Autovehicule
Transmisii industriale (reductoare)

Una din roti este dispusd in consolS

Ambele roti sunt dispuse in consold

l"i
1,25

1,5

xa 2.7

rii repartifiei frontale a sarcinii Kr*

gi Koo

cunosc" tipul angrenajului; factorul regimului de func{ionare,


K.al forfa tangenlial6, frr N]
( F,, = 2 'Tt I d,l unde 11 este momentul de
torsiune al pinionul,ri i* da
- diametrul de
rostogolire af gilionului); l5{imea danturii, 6
[mm]; gradul de acoperire frontal, eo;
factorul gradului de acoperire pentru solicitarea de contac t, 2,,
respectiv pentru
solicitarea de incovoiere, Y,; unghiul de inclinare al danturii p"
ciiirrorul d,ebazd, Fr;
treapta de precizie (3. . . 10).
determind:
r penhu angrenaje cilindrice, dintabelul A2.7.L
r pentru angrenaje conice, din tabelul A2.7.2.
Tabeful A2.7.1

> 100 N/mm

Glasa de precizie a angrenajului

Dinfidrepti

6(5)

Din[iinclinali

Dinliinclinali

1,1

1,2

10

l<
11

12

tOO N/mm
Toate clasele

r/

z: >r,2

Kro
1,0

r,7

r,2

to, = to I

r,4

Kro

cosz Bu

1,0

Kuo

Necilit

llY">1,2

1,0

Koo
Dinfidrepti

Ko.Koo

catit

1,1

1,2

r,2

r,4

>1,4

1>1,2

u z: >1,2

Koo
1,0

Koo

1,1

Tabeful A2.7.2

Kuol
Kro

* = ro lcos'Bu>

I.4

Anexa 2.8
Factorul de elasticitate al materialului rofilor Zu
TabelulA 2.8.1

Roati

Pinion

Zn

E1

Material

Ez lMPal

Material

[MPa]

Olel laminat

2,06.105

189,8

Olel turnat

2,02.r05

188,9

1.73. 105

181,4

Bronz turnat

I ,03. 105

155

Bronz laminat

1.13. 105

159,8

Fonta cenugie

1,18.105

t62

O{el turnat

2,02.105

188

1,73.!05

180,5

1,18.105

161,4

Font5 cu grafit

O{el laminat

O{el turnat

2.06.10s

2,02.10s

nodular

Font[ cu grafit
nodular
Fontb cenugie

Obse rvalie: S-a consideral v 1

v2

Pentrubronz Y =0.32.

=0,3

(rotri din olel)'

ANEXE

Anexa 2.9

tactoriiinclindrii dintilor: Zu pentru solicitarea de contactgi

''rcovoiere

Ii

pentru solicitarea de

1,0

0,95

ZF

0,90

0,85

0,80
0"

10'15'20" 25" 30' 35" 40"


P (P,")

45'

---|

Fi9.A2.9.1

1.00
0.1

0,2
0,3

0,4
^-rr<
Lll-v,J
0,6
0,7
0,8
0,9
tn> |

o,no

Yp

0,80

30'
P (P*) ---------)

Fig.42.9.2

Observalie: La predimensionare

Is = 0,9...0,95.

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE

Anexa 2.10
Factorul de coreclie a tensiunilor de incovoiere la baza dintelui

I*
)?

CLO:0,0n:20"

h* os:h" orr:

))
-)-

c*a: c*or- 0,25


pos:0,375'm

)1

t_

posn:0.375'm,

t_

.0,8

2
I

r. n
I ,,/
4

-?2

ffi .-

_v

0, I

2,0
197
1,9

1,8

1
1,7 Ysn

1,6

.0
-0

lj

-u.

,,/

1,5

r,4

10

1l

I2

l4

t6

18

20

25 30

1.3

40 50 60 100 200--+

Z (Znt Zw

zo^r)

.o

Fi9.A2.10.1
Observalie: La nurnere mici de din{i, pentru Yro se alege valoarea ntinimd datd in diagrumd.

'

Pentru calculul de predimensionare' se considerd'

r = 0 ; x, = 0

'

lnrcxa 2.11
partorul relativ
de sensibilitate al materialului la concentratorul de tensiuni
de la
dintelui:
ru
la durabilitate nelimitatd gi yu,, lasolicitare statici
'*rr

' '.
.:

factorul de corecfie a tensiunilor de incovoiere la baza drntelui yso;


tipul materialului;
gradul de acoperirs, tan^

- .'',ttind:
I,,, - din figura,A2.11.l.
I,i,,

dinfigura A2.I1.2.

tr
ff-

.4 a<

Y?
\

l. Oleluri

-de imbunitd{ir.e,

baie -l
moi
3. O{eluri imbundtalire --l
4. Oleluri cemenla[e sau cdlite
superlicial
I
nitrurale in gaz sau

2.01eluri

Fi9.A2.11.1

,J

l.

Yw

OJeluri de imbun[tdtire,
nitrurare in gaz sau baie

2. Oleluri moi

1.3

4.

3. O{eluri imbundtb{ite
4. Oleluri cementate sau cdlite

superficial

1,2

J
t

1,1

I
1,0

I
0.9

I
3

0,8

0,7
+
I

Yro

\
\

r,6
tru: ]
1,8

^.

S-\

2.0

Fig.A2.11.2
Obsewalie :

entru danturd dreaPtd,

\---

- exa 2.12

:n::orul de formi al dintelui ll., pentru solicitarea de incovoiere

4,0

4,0

3g

?s

I
I

3,8

i
T'F,,

-iI

3,8

a1

",'

t6
35

g,0:t[On:20'

3.4

h* os: h" ug,.:

aa

c o: c.6,1: 0,25

")-

P,,0,: 0,3J 5'rn,,

3"6

?5

Yro

511

p,s:0,375'm

?1

aa
a^
3r/
a1
1l
*)'

i0

?0

-,t"

-0,4 r:-0,5

10

2,9

2,8

ao
L;O

1',1

'77

2.6

)5

)6
)5

)A

1A
aa

))

))
-a-

11

2,1

)o
1,9

1,9
Lirnita

1,8
su

1',7

1.8

periorri

t7

sr:0

1.6

t2

13 14 15 16 1718192A

25 30

ii||

Z (Zn, Zv Znmr)

----------|

Fi9.A2,12.1
Observalii:
I

Pentru angrenaje cw danturii 'inclinatd xj,2 = x,1"2.


Pentru calculul

de

predimensionare, se considerd .r =

r1| t1.6

40 5060 80100 200

0 , x, = 0.

--)

co

entru
7
-

di,mens i onar e

er ificar

la ro\ile cilindrice cu danturd tnclinatd'

larotrile conice cu danturd dreaptd'

n=- cos3 B

Z =-'
cosa

12'2'
Pentru angrenaiele melcQte se utilizeazd diagrama dinfigura A2'

2,8
2,6

2,4

Yro

))
2
1,8

r,6
1,4

V\

[r
\

.-1

,x:-0,5

\;

v:+O {'

x:+1,(

1,2

0 20 40 60

80 100 120 140 160

180

200 220 240260 280

Zn21
Fi9.A2.12.2

Anexa 2.13
sactorii de siguranli la contact la incovoiere,
9i

S,r,n,n

gi, respectiv,

Sr*,n

, - tltoaste.' conditria de exploatare a transmisiei.


. -ietermind:

pentru angrenaje cilindrice,


1. Sr/rnin din tabelul A 2.13.I.
b. Sr.in dintabelul A2.13.2.
pentru angrenaje conice,

Ssrnio:1

; 56*6:1.4
Tabelul A 2.'13.1

Gondifii de exploatare

S/l*in

Transmisii industriale obipnuite


'I'ransmisii cu
risc mdrit de deteriorare sau cazul
cAnd cheltuielile de reparatii sunt mari

1,00...
1,3

1,3
1,6

Tabelul A 2.13.2

Conditiide exploatare

SF-io
1,4 ... 1,6
(uzual 1.5)

Transmisii industriale obisnuite


fransmis

care lrrcreaza la turalii mari

Transmis

rmportante

1,8

1,6 .. . 3,0

t)hservulii: Pentru sigttranld normald inJunclionare (probabilitatea


de defbctare SI%1,
se recoman.dd

So,,n =

1,1

5 qi Sr.._,n = 1,25

Anexa 2.14
Factorii durabilitdNii Z* pentru solicitarea de contactgi
incovoiere

I,

pentru solicitarea de

Numdrul de cicluri de solicitare:

Nn = 60 'n','

unde: nt,z - turaliile celor


,& :

L,'X, ,

60'nz' L,'X,

N t'z =

doud ro{i.

8000...20000 ore; xl = x2 = 1 (num6rul de roJi in contact).


Tabeluf A2.14.1

Relaliide determinare
Factorul durabilitdfii

Z,

= Zr^u*',

Ztr^*,

Z*

- tabelul A2'14'2

Nrtn

n - vezi figura A2.I4.T pentru predimensionare;


pentru dimensionare qi verificare, unde
Z * = '',4[N u/ \,

NunlNrlNuu

,n,,
't'H

LNn'^

^/7
'b
-=ls.M11,
N,,n t zR. zt .zt '

N n11, N sp,

N,.2

Nun

11,

Z 1,

z,

Zr.'

- tabelul A 2.14.2

^u"
Anexele 2.15, 2.18 qi 2.16

Zr =I
Factorul durabilitifii

N, ( N*r.

Y* =Yr*u*, l'n,.ur,

-dN
Nrrl,

( NrlNuo

*1

,,

o'
*,
-LblnN 71no
"tt' =
Nu.

Il'

iy'",1,

pentru dimensionare qi verificare, unde

I"u*

' Iuu

'

Y6.yR Yr'

A2.r4'2
Y5,Y5',YR,Y, ^ Anexele 2.1I,2'15 q\2'17

N n1,, N p, , rr.u* - tabelul

ff, )

Nuo

It

=1

1,6
1,5

Ofeluri de imbuni-

1,4 tifire,

sau de

Ofeluri imbunItitite.

nitru-

gelnentate sau cdlite superficial

rare nitrurate in gaz

1,3

Zw

Ofeluri de

1)

imbunitdfire,
nitrurate in baie

1,1

1,0

2x106 10

104

.A/z

---+

Fi9.A2.14.1

l0

Ofeluri de consfructie
sau

25
-t'

imbunltifit

ofeluri cemrntate
Ofeluri de nitrurare,
nifrurate timp lung in gaz

2,0

,)

rN

Ofeluri de imbunitlfire,
nitrurate fimp scurt in

1"6

baie

1')
1,0

l06

103

l/z

3x106

107

------>

Fi9.A2.14.2

Tabef ul A 2.14.2

Felul materialului

Tratamentul aplicat

Solicitarea de contact
N.,,a

t/'.,

Z,^u

5.107

7,6

Imbundtd{ire

-::

,.r de imbundtdfire

Caiire superficiala
Nitrurare in baie
10s

l:: ,ri de nitrurare

Solicitarea de incovoiere
N.rtt;

,A/.,,

10'

)5

1.1

Nitrurare in gaz

2.106

Cementare si cdlire

s.10'

1,3
1,6

103

3.106

1,2

r.6

)\

Anexa 2.15
Rugozitatea flancurilor 9i a zonei de racordare
Tabelul A2.15.1
Procedeul de Prelucrare

1,6;3,2
0,4; 0,8; 1,6

frezarc ittgttjitu u.mutA de re"tifictle


irtezare sau frezare urmatd de qeveruire

Mfft""are s"u

0.2;0,4;0
0,4; 0,8; 1.6

Rectificare in
0,05; 0,1; 0
3;4;5
Rectificare urmatd de lePuire
rugozitdlii alese
On**oli*nntru rugozitatea zonei de racordare se alege o ,oloor" imediat superioard
i

Factorii rugozit5tii flancurilori zR pentru solicitarea de contact 9i


solicitarea de incovoiere

I.

pentru

1,1

\\
's

1,0

,csi^>1200
)__-1
1o.A

\
\

A
I
I

IPa

-a

0,9

Zn

&
\

st

4-:2,:6

i*

'={ *;o

A:#

0,8

91011121314
ft2r00 ,|"tffi

-------}

Fi9.A2.15.1
Observalii:
La predimensionare, Z n =

D-

'\;100-

R-, +

R-,

mo
\O,

activ al dintelui pinionului' respectiv rolii.


unde R,, si R., reprezintd indllimea neregularitdlilor Jlancului
4'4' R::'
Dacd pe desen se indicd Ro, atunci R,, = 4,4' Rj;e? li R,, =
a' ' (t - O'S ' Vn )
Pentru angrenaje conice a, = anx,, ; la danturd dreaptd a*' =

1,1

Yn

4\

1.

27*
I
095

&,

I
2

Toate materialele, la
solicitare staticd.
Oleluri nitrurate.
O{eluri cementate sau
calite qi oJeluri moi.
Oleluri imbundtafire.

4'
0,90

3 4 6 810 20 3040
-R3,pm---->
Fi9.A2.15.2
- nst

n olii:
-.; ptedimensionare Yr, = Yo, =7
i...R,: reprezintd tndllimea neregularitdlilor zonei de racordqre de la piciorul dintelui pinionului

-:i rolii. Dacd pe desen se indicd Ro, atunci R_t = 4.4. R!,jn' Ci R_, = 4,4. R::,

Anexa 2.16
Factorul de vitezd 2,,
Se cunosc: vitezaperifericd u [m/s]; tensiunea

limitd la presiune de contact, o41,n [MPa].

ll

6 rni.<850MPe
1,1

:1

#
"l

Zv

I 10{

1,0

>120(
t/

nq

56

0,5

10

20

40 60 80100
v,mls

Fi9.A2.16.1

Observalie: La predimensionare Zr-

=I.

&nexa 2.17

=actoruf raporturui duritifiror francuriro

r dinltror Z,

'

-.'"^rtoa;te.. duritblile flancurilor active


ale ro{ilor. HB1, HB2.
, .i--:ermind; Zwdintabelul A2.17.1 unde:

HB =M\NIHA,, HB,}
Tabelul AZ.1T.1
Duritatea

HB < t30

130 < HB s47A

HB > 47A

Zw

1,2

,.z - (aa-t:o)

1,0

:---------------]-

1700

Eactorul dimensionar pentru


soricitarea de incovoiere

)r,.

o,s

l. Oleluri imbundt[tite:
2. O{eluri cementate sau
cdlite superficial;
3. Toate materialele. la
sarcind staticd.

*'!

Yy

2A

30

40

H (nln, m^, mn^) ,mm

--'
F-9.A2.17.1
r

: sen'alie: La predimensi onare,

y, =1 Si Yr, =l

Anexa 2.18
Recomandiri pentru alegerea lubrifiantului
Tabelul A 2.18,1

Materialul rolii dinlate de dimensiune


mare din angrenaj

Ascozitatea cinematici v, mm's-' (cSt), la temperatura


50oC, recomandatd Pentru viteza Y

Viteza perifericd

[m/s]

R, <

1000 MPa
1000. . '1250 MPa qi o{el
iat cu Cr- Ni str Rn1< 80q I\4Bg
1250 '. . 1600 MPa qi
Ot*t
"r, cementate
luri
cu

I ., R,, :

R*:

Pentru angrenaje melcate 9i hipoide


Vascozitatea cinematicd v. mm's ' (cSt)'
perifericd,
m/s
Vrteza
la temoeratura de 5OoC

Tabelul A 2.18.2
Uleiuri pentru transmisii industriale

125 EP

TIN

2OO E,P

IN 210
Observalii:

,
t

E,PC

(Jleiul TIN 210 EPC este destinat tn special pentru ungerea angrenaielor melcate'
B7'C; la angrenaiele care au rolr
La angrenajele din otel sau fontd, iu treittie sd depdseascd
temperatura de 60'C'
executate din bronz este contraindicat a se depdsi
Durata de utilizare a uleiului este de 6"'12 luni'

Factorul de ungere Z,

u46, mm2's-l

"

200

L___1!0

300

''o

0,8

p4

&

-&

-4

:1100>1200-

0 20 40 60 80 100 t20 140 160 lsO 200 220 240 260 280 300
f56, mm2's-l

Fi9.A2.18.1
'' L

500

7=

1'1

0,9

400

;4;o,:850MPa.

i,

------|

ren'alie: La predimensionare

Z,

------>

REDUCTOARE CU

A TREAPTA, CALCUL SI PROIECTARE

Anexa 2.19
Valori recomandate pentru coeficientii deplasdrilor maxime radiale normale de
profil, la angrenajele conice ortogonale cu dinti drepti
Tabeluf A2.19.'l

Numdrulde

dinliai

piniohului

Raportul de angrenaft u12

1,05

1.1

1,15

T,20

1,30

l2
l3
I4

I,40

0,3 5

0.12

0" 16

0.11

0" 15

0.10
0.09

0.13

0,24
0,20
0,18
0,16

0,r2

0,r4

0.18

t5
16
18

20
22
24

30

40

0.05
0.05
0,04
0.04
0.04
0.03

0
0

0,10
0,09
0.08
0.07
0.06
0,06
0.05

0"09

0,11

0,13

0"08

0,10
0.08

0,12
0,09

0"07

0,30
0.28
0.26
0.23

o))
0.20
0.18
0.14

1,60

0.38
0.36
0,34
0.32
0.30
0.28
0.26
0.22
0.18

2,00

3,00

5.00

>6

o\)

0.55

0_57

0,53
0,51

0,54
0.52
0.50
0.48
0.46
0.44
0.42

0,40
0"37
0"3s
0,32

0.50
0,48
0,47
0,45
0.43
0.40
0,38

0"30

0 ?5

0,40
0,37

0.26

0.31

0,33

0.21

0,25

0,28

0.46
0.43
0.41

0.49
0.48
0.45
0"43

0.3 8

0,35
0,30

Valori recomandate pentru coeficientii deplasdrilor tangentiale de profil, la


angrenajele conice ortogonale cu dinfi drepti
Tabeluf 42.19,2

1.

..1,3

1,3...1,6

0,01

l'6.'

I19

Raportul de angrenare utz


11< 11< 2,75...3r5 305...4,5
Lr9...2,25 zrtJ.rrz)tr

4,5...6

Goeficientii deplasirilor tangenfiale de profil xtr= - &2


0.09
0.08
0,06
0,05
0.03
0.02

l0

6...8

8...

0,10

0.r2

&r',exa 2.20

enrgnenaje cili nd rice. Tolerante


Tabef uf A 2.20.1 Toleranla bdtdii radiale a danturii,

Teapta de
precizie

Modululnormal
Simbolul

mn

tmml

F,
F,

F,

Diametrulde divizare al rolii. d [mm]


pdn6la
peste 125
peste 400
peste 800
125
la 400
la 800
Ia1600

tIm]

de la 1 1a3.5
peste 3,5 Ia6,3
peste 6.3 la 10

36

50

63

7I

40

56

7I

45

63

de la 1 1a3,5
peste 3,5 Ia6,3
peste 6.3 la 10

45
50
56

63

80
80

80
90

90

tl

90

100

80

r00

112

Tabefuf A2.20.2 Abaterea minimd a coteipesfe dinli (pentru danturd exterioard)


Tipul
ajustajului

Tieapta de
precizie dupd
giiteriul
func(ionirii line
7

I
9

pdnd.la
80

E^

Diametrulde divizare al rolii, d [mm]


peste 80 peste 125 peste 180 peste 250 peste 3 15
la 125
la 180
La250
la 315
la 400

E*" *ml
55
60
70
100
100
110

70
80
80
110
110

t20

70

100
110

r00

80
100
110

r20

140

T20

t40

180
180

t40

160

200

80

Tabelul A2.20.3 Toleranfa coteipeste dinli,

Z,

r20

110

120
140
180

200
200

[pm]

Toleranta bitdii radiale a danturii, F,' lpml


Tipql
toleran[ei
peste peste peste peste peste peste peste peste peste pesrc peste
'
ejustajtlul, locutui Uintie 10la 12la 16 la 20la
25la 32la 40 Ia 50 la 60la 80 la 100 la
flancuri
t2
I6
20
25
)/.
4A
50
60
80
i00 r25
C
c
35
40
50
55
60
70
80
100
120
t40 180
B
b
50
50
55
60
70
80
100
r20 t40 180 200

TiPul

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL St PROTECTARE

Tabeful A2.20.4 Abaterea superioard a grosimii dintelui pe coarda constantd, Eg


Treapta de
precizte dupi

pdndla peste 80 peste 125 peste 180 peste 250 peste 315
la 400
la 315
La250
la 180
Ia 125
80
E"r H{nl
t20
100
90
80
70
60

criteiiul
funcfionirii line
C

70

80

90

100

t20

140

90
120

100

120

140

r40

r20

t40
t40

r40

70
100
100

160

180
180

120

140

160

180

200

180

200
220

Tabelul A2,20.5 Toleranla grosimii dintelui pe coarda constantd, T. [pm]


Tipui
ajustajului

Tipul
toler*ntei
jocului

dintre
flancuri

n#.

c
b

peste peste peste peste peste peste peste peste peste peste peste
':

10la 12la 16la 20Ia 25la 32Ia 40la 50la 60 Ia 80 la t00la


a^
t25
100
80
60
40
50
JL
25
20
16
12
i60 180
100
140
90
t0
70
60
50
45
35
50

50

60

70

70

90

100

t40

140

180

220

\nexa

2.21

Angrenaje conice 9i hipoide. Tolerante


Tabeluf A 2.21.1 Tipuri de ajustaje gi toleranlele jocului dintre flancurile dintilor

Tipul ajustajului rolilor dinlate in angrenare


-=apia Oe OreOlzle

- ::l

toleran[ei jocului dintre flancuri

Tabef uf A 2.21.2 Toleranla

Treapta de

prectzte

$imbolul

m* lmml

peste 6,3

10

peste 6.3 la 10
Je la I la 3,5
peste 3, 5\a6,3
peste 5,3 la 10

F,

il

4...12

4...10

4...9

4...8

4...7

biltdii radiale a danturii, F,

36
40

53

63

56

71

80

45

63

80

90

45

63

80

50
56

71

90

100

80

100
100

I12

56
63

80
90

112

t25

-1
IT

100

r25

140

Tabeful A'2.21.3 Abaterea minimd a grosimii dinteluipe coarda medie constantd,

Tipul
ajustajului

Treapta

d,l

pFec|zre

fifiodutul
normal mediu

m^ lmml

peste
peste
peste
pafla,
peste pdnd,
peste pana,
peste
20o la
20o la
2Ao la
Ia2Ao
450 la20o A<o
450 la20o
450
450

E^
20
22

20

22

tabelul A2.21.4.

28
JZ

fpml
aa
J/.

30
Jf)
peste 3,5 la 6,3
22
)/.
25
30
38
peste 6.3 la 10
25
25
28
36
36
34
40
Observalie: Pentru alte trepte de precizie Si tipuri de ajustaje,E", se corecleazd cu coeficientul

E*

Diametrulde divizare mediu. d^ lmml


pdndla 125
peste 125 la 400
peste 400 la 800
Unghiul conului de divizare. 61

450

de la 1 la 3,5

Ir.t ml

de la 1 la 3,5
peste 3, 5 la 6.3

la

Diametruf de divizare mediu" d- lmml


peste 125 la peste 400 la peste 800 la
pdndlal25
400
800
I 600

Modululnormal
mediu
de la 1 la 3.5
peste 3, 5 la 6.3

50
55

45
45

55

50

Kl din

REDUCTOARE CIJ O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE

Tabef ul A 2.21.4 Vatorile coeficientutui.Kl pentru determinarea indicelui


precizie 7 gi tipul de aiustai H, O - H)

E", care diferd de treapta de

frepte de precizie pentru criteriul de functionare lini


Tipul de

"j*t"i

H
E
D
C
B

4-6
0.9

1,0

1,45

1,6

1.8

2,0

2.2

2,4
3,4
5,0

)'l

3.0

aa
J.L

3.8

A'

5.5

6"0

4.6
6,6

Tipulde toleranti
flancuri

10

1,1

t2

4.9
7.0

7.8

9,0

Kt,

Tabef ul A 2.21.5 Toleranla

pentru iocul dintie

pdnd la peste 8
8

la

10

grosimii dintetui pe coarda medie constantd, T,


Toieranta bdtiii radiale i danturii, F, [pm]
peste

peste

10 la

12Ia
I6

I2

peste
16 la

peste

peste

peste

20la 25la 32la

40 Ia

50 ia

a^

40
42

50

60

50

60

55

65

75

70

80

95

85

100

t20

110

130

150

peste
25

26

28

aa
)L

36

48
60

2I

22

LA

25

28

30

3Z

36

42

36

40

45

48

52
65

58
75

52
65

30
+l)

34
45

52

55

OU

Tipul de toleranti
pentru jocul dihtre
flancuri

peste
60 la

peste

peste
100 la

80

80la

h
d

70

100
90

90

110

110

130

r40
r70

180

224

JZ

20

h
c

peste

85

75
95

Toleranta niieii radiale a dantutii, F, [pm]


peste peste peste peste peste peste peste
125la 150Ia 200 la 250la 320la 400 la 500 la
630
500
400
320
200
250
160
t25
450
380
240
300
200
160
130
1i0
480
500
300
380
250
200
i60
130
600
750
400
500
320
200
264
t70
950
480
600
750
380
250
320
200
I 180
950
630
750
500
400
320
260

unexa 2.22

*,ngrenaje melcate cilindrice. Tolerante


Tabef ul A 2-22.1 Toreranla bd1irii radiate a danturii

Diametrul de divizare almelcului, d1


fmm

:rmp*a Modulul axial

tu

i*

Itrilcr{aie

ImrnJ

mercurui,f,

1Ia25
dela1la25
dela1la25
de la

Tabeluf A 2.22"2 Abaterea minimd a grosimii spirei mercurui,

dintre axe
p6nd la 80
E"sr

Tabefuf A 2'22.3 Abaterea minimd a grosimii spirei mercurui, E,r2


Treapta
de

llllodulul aiial
mx

orecizie

lmml

Oiptanta Aintre a*", a"lmrn]


peste 80 la peste 120 peste 180 peste 250
pdna la 80
120
la 180
La250
Ia315
Esrz

pml

la 1 la 3,5

60

63

7l

75

peste 3,5 la 6.3


peste 6,3 la 10
peste 10 la 16
Je la 1 la 3,5
peste 3,5 la 6,3

80

63

67

75

80
90
100

85

90

95

t00

de
7

peste 315
Ia 400

85

90
100

100
110

reste 6.3 la 10
peste 10 la i6
de la 1 la 3.5
peste 3,5 la 6,3
peste 6,3 la 10
peste 10 la 16

110

120

120

130

130

140
160

150

160

180

190

160

180

190

210
220
260

210
250

105
130

r40
r50
170
210
220
240
280

85

110

140
140
160

r80
220
240

250
280

REDUCTOARE CU

A TREAPTA. CALCUL 5I PROIECTARE

Tabeluf A2.22.4 Toleranta la grosimea spirei melcului, T,


Tolerar-rta

Tipul
jocului
dintre
ilancuri

p6nd la

bitiii

radiale a spireimelcului,J. [prm]

peste 8 la peste 10 la peste 12 la peste 16 la peste 20la


20
25
t6
t7
10
.\A

n tp*l
a4

JZ

L=

26

28

28

30

36

30

34

36

3L
40

1L

45

52

40

45

48

52

58

6s

52

55

60

65

75

85

2T

22

25

Toleranta

Tipul
jocului,

peste 25

dintre

la32

peste 32
la 40

bitiii

radiale a spirei melcului.;f,

peste 40
la 50

ftaniuri

A1

lpml

peste 50 la

peste 60

peste 80

60

la 80

la 100

r' [pm]

38

A')

50

60

70

90

48

55

65

75

90

110

60

70

80

95

110

140

75

85

100

r2a

r40

t70

95

110

130

150

180

224

t:exa

2.23

!:aterile limitd pentru distanta intre axe


','

a*=a,,tf

fmm]

Tabeluf A 2.23.1 Abaterite limitd pentru distanla dintre axe pentru angrenaje cilindrice,fo

Distan[a dintre axe. a,, [mml


Tipul
ajustajului

Simbolul

pAnd la 80

peste 80
la 125

peste 125 peste 180 peste 250 peste 3 1 5


la 180
La250
la 315
la 400

f, bm1
C

-t-{1

f"

+50
+80

+7n

+60

+90

+60
+100

+70
+110

-abelul A 2.23.2 Abaterite limitd pentru


distanla dintre axe pentru angrenaje melcate cilindrice,fo
Distanta dintre axe. ar, [mml
peste 80 la peste 120 peste 1 80 peste 250 peste 3 15
Treapta de precizie pana la 80
120
la 180
La250
Ia315
1a 400

.f, lpntf
7

45

50

71

80

60
90

67

75

80

105

110

125

Anexa 3.1
Pene paralele (STAS 1004)

o'l

Jr-

,L

@
\x-t5'

{*j

{_-,

S3U /1

b/2
---=

Fi9.A3.1.1

TabelulA 3.1.1
Secliunea penei
:,,h;.:,,

''H,t

,'6'l

>10 ... <12


>12 ... <17
>17 ... <22
>22 ... <30
>30 ... <38
>38 ... <44
>44 ... <50
>50 ... <58
>58 ... <65
>65 ... <75
>75 ... <85
>85 ... <95

rnl

lmml

[*"r]

1.8

0"16 ... 0,08

tmiltl

{mml

)5

3.5

2,8

3.3

i0

12

14

5.5

l6
i8

>95... <110
>110 ... <130

Raze de
Adincimea
cinalelor de pani racorJare ry si
,, tt' 'i teEiiuii f, sou /1
,n, .=

l0-56
0,25...0,16

3,8

4,4

20

49

22

25

54

l0

t1

6,4
1A

- tr}
28 - 140
36 - 160
45 - 180
22

0.4 ... 0.25

ta

'75

14-70
18 - 90

aa

28

T:;*
8-45

0,6 ...0,4

50 - 200
56 - 220
63 - 250
70 - 280
80 - 320

90 - 360

6,18,20,22,25,28,32,36'40,45,50,56.63,70,80,90,
I

00, 1 10, r25, r40, 1 60, 1 80, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500'

Fi9.A3.1.2

Tabeful A3.'1.2 Rezistenfe admisibile la strivire [101

o,,s [MPal

MateiiCl

E335.1C45

Caracterul solicit5 rii


Staticd
100 .. r50

Pulsatorie
70 ... 100

Alternant simetricd
35 ... 50

TabelulA 3.1.3 Rezistente admisibile la forfecare [10]


tar [MPal
Material pani
Ca racterul solicitiri i
Statici
Pulsatorie
AlternCnt slmetrici
E335,1C45
96 ... 144
64 ...96
32 ...48

Anexa 3.2
Rulmenti
Rulmenfi radiali cu bile

Fi9.A3.2.1
Tabelul A3.2.1
Sarcina dinamici

Dr.

im*1

t*-j

t-*1

15

32

35

t1
ll

l;;;..

t,i

'

de bazi
,

5.6
7.8

ll,4

42

17

35

0
2

20

40
47
62
A'
4',7

52
72

1)7
r/.5

?o5

4',7

10

25

30

35

40

6A02

6202
6302

6003
6203
630-?

13,4
23,6

9.3

q5

I+.J

52
62

t'7

80

21

55

IJ

36
12.7

oz

16

19,3

7Z

t9

90
62
72
80

Simbbl

C lkNl

))4

29

aa
L)

4)5

I4
t7

16,3
25^5

21

3.5
55

100

25

68
80
90

15

lt

18

29

L)

t10

2',7

l)\
63

6403
6004

6204
6304
6404
6005
6245
6305
6405

6006
6206
6306
6406
6007
6207
6307
6407
6008

6208
6308
6408

ANEXE

Sarcina dinamicd

'dr"

n,

"fi;"

lmml

frnm]

frqrnl

45

75

)6

20

6009

85

19

32"5

100

25

53

6209
6309

120
80
90

29

90

3i
l8

76.s
20.8
36,5
62
86,5
28,5

100

21

43

60
62

120

29
JJ

6.5

63

140
95

18

50

li0
130

55

60

65

70

/5

20
27

[Ki

100

Simbol

6409
60 0
62 0
63 0
64 0

10

22

52

64
60 2
62 2

30

a1
JI

81.5

63 2

50
00
20
40
60

35

110

18

30.5
60

64 2
60 Ja
62 Ja

a1
.a)

33
a-

l0

)t
20

25

24

50

35

BO

,1.)

15

20
25

30

80

I6

60
90
25
40
70

200

29

93
118

39
62
104
143
40
65.5

63 J

64 60 4
62 4
63

64
60
62

a-

tt4

63 5

45
22
26
39
48

153

64

41

60 6

122

6216
6316
6416

72
163

Rulmenli radiali-axiali cu role conice

Fi9.A3.2.2
Tabelul A3.2.2
SCrcina

Di*en"inr_ltngl
D,

15

35

ll

1a
IJ

11

t7

42
40
47

Il

47

47

IA
IT

10

t<

10

l5

0,3 5

1.14

30203
30303

16.25

0.3

30304

l4

46,5

0"3

?') {

a37
o ?1

1.6
1.81

0,35

t;71

32304
3020s
32205
3320s

0,3

2
0.73

30305
31305

.)')')<

19 25

62
62
62
72
72

30202
30302

0.35

6^25

l62

2,rl

?45

aa
fo

1.3

0.29

t1

l5

t8

0,46

11

sr--

22

$imbol

15 ?5

18

t;7 4

15.25
20,25

2l

-___:

11 1

'

20
29
36,5
28.5

52

t\)
| --

35

10

tL)5
r

152

30

IJ5

l4
t9

52

25

t:

debizn
c [kN]

fl

d,

20

dinamici

10

l2

13

13 |

72
18.25

14
13

32,5
49
47.5

t7

15

11

18.25

z0

38

24

20

16

63

t6

1A
ta

?{ ?5
tT )\

15

20

T7

21.25

.A
)1

25

19.5

25

18

19

16

20.1s

15
1A

44
54
65,5
60

0"29

o)9

2,11

32303
30204

I 0,83

0.3

11

l2

3230s

0.3

r.6 130206

0,37
0,34

t. /o

1.6

32206
33206

0.31

1.9

0.83

0"7

30306
3 1306

l9

l4

20,'75

7Z

27

L)

28.75

t8

81.5

0.31

1.9

32306

'72

t1

t5

I 8"25

15

54

0^37

1.6

302A7

L)

19

18

7l

1.6

28

22

86,5

0.37
0.35
0.31

t.7

60

0"83

0.73

96"5

0.55

1.1

32207
33201
30307
31307
32307

72
72

)4)5
28

80

z1

80

2l

15

))
))

80

tl
JI

25

7)

18

75
'15
75

t8

t6
26
20

1.9

Dimensiuni, [mm]
d,

D,

40

75

80

26
IB

80

23

80
90
90
90

32

45

50

ZJ

11

33

27

l8
17

Simbol

0,36
0.37

r.69

33r08
30208

)L',7<

19

80
62
80

0^37

1.6

32208

32

2l

106

0^36

1.68

20
30

91,5
76.5

0,3s

1.7

33208
30308

0.83

0.7 3

aa
LJ

122

0.3 5

1.1

72

0.29 2.04

85

0,3 8

5"7

48
48

)\ )\

1.6

19

80

26

85

l9

26
20.75

l8

71

85

LJ

19

1/1'7<

20

83

0.4
0.4

85

)./"

)1

108

0.39

25

25
22

22

r00
r00
r00

1<

21

112

0.35

25

l8

27.25

32

96.s

0"83

36
24
26
20

30

38^25

30

t46

055

l9

24
26

1'7

75

0^32

20
20

86.s

0.41

46

331 10

80

0,42

43

30210
32210
33210
30310

BO

20
l/

)z

l6
I9

.56
74
0,73
9

31308
32308
33009
33109
30209
32209
33209
30309
31309
32309

330r0

^!.)

19

24"75

21

BB

)45

0.42

43

JZ
27

32

z-)

114

a.4l

45

.!.)

?9 )5

ll0

23

t32

0.3 5

74

27

19

35

JJ

33

l.l

323t0

90
95

27
30

21

21
30

t9

93

22

114

0,83
0.55
0.31
0,37

3r310

4A

112
166

0.73

110

29.25
.4 1 1<

100

21

l8

2l

9l

"5

100

25

21

26,75

23

ll0

100

35

21

35

26

120
120

29

25

I1.s

29

21

120

43

35

455

95

27
30
22
28
38

21

27
30

00

l0
l0
t0

70

23

25
20

26

19.l5

?0s
lo

lt0

65

?05
t6
I9

z+

75

90
90
90

60

{t

25.25
35.25
a/l

85

f,5

Sarcina

dinamici
de bazi
c tkNl

30
30
30
00

a1
-lt
31

.J

LJ

19

24

)q

75

1.92

330 I

I.6

aa11
JJI
I

0-4

r.48

3021

r.48

3221

37

0.4
0,4

25

53

0.3s

1 1tr

303 I

39
30
20

25
96
96.5

0,83

0.73

23

lt6

22
24
28
26

104

l5

JJ-

IJ I

tt {\

t.l

0,33
0.4
0.4

t,83

330 L

r.5l

331

5UZ 2
))L

t34
r70

0.1

r.48
r,48

0.4

1.48

176

o ?s

1"74

0.83
0,55

0,73

)I)IL

t.l

Itl
)z)

2
3

322 2

29

38

26

l1 5

22
37

tt

41

48.5

39

146
224

27

27

21

100

015

l.l2

330

26.s

)L+

26

150

1.55

24.75

LJ

t20

1,49

33113
302 J

32.7 5

156

r.48

),/-z

204
196

0.39
0.1
0.4
0.39

154

))/.

0,3 5

1.74

30313
JIJ IJ

10

46
27
34

20

z)

2A

a1
JI

20
27

2
303 2

20

41

JL

4l

40
40
40

33

28

33

23

36
36

27
30
28
44

163

0.83

0,7 3

48

51

41

250

0.5 5

1.1

l0

31

3l

22

137

0,28

2.11

330

20

JI

39
25.5
29

37

28

176

0.3 8

1,58

25

24

2I

26^25

25

132

0,42

331r4
302 4

43

)L)
4

Sarcina

Dimensiuni, [mm]
d,
70

D,

27

33.25

28

41

)L

41

31

150

35

30

150

35

25

5l
3l

A1

38
38
54
al
JI
37
27.25

30
47
44

15

an

25
JI

30

41

60
60
60

37

25

?{

29
22
21
a1
JI
a1
JI

37

26

55

45

30
40

36
31
26

4A

JJ

29.5
29
22
28

40
10
70
70

46
39
39
58

35

c;nimicr
de bazl

-lt

t25
t25

25
30
30

80

al

150

/5

^!.)

?1 ?5

30
27
29

4l

)L

40
40
58
36
a)t
28,25
38.25
46

50
47
26

3i

e,

,,**",

tiiNt
163
212

o4)

r.43

J ZZ_ L+

0.41

1.47

224

0.3 5

t.74

r86

0.83
0.55

0.73

33214
30314
31314

0.3

2.01
1.51
1.3 8

302

208

0.4
0.44
0,44
0.43

330
331

250

0.3 5

t,7 4

204

0,83 0.73
0.55 t.t
0.28 2,16
0.42 1.44
0.42 t.43
0.42 t.43
0,43 1,41
0,3 s 1,74
0,83 0.73
0.55 t"1

285
40
80
an
)t
73

335
176
190

28

156

31

200

35

250

34

aa

A'\

21

4)\

53

290
228

48

61.5

49

360

<

tx

'

l.l

1,3 8

1.4

a a^ 1

32314

322

))l

303 5
JIJ

330 6
aa1
JJI

30216
322 6

Jlz 6
303 6
313 6

)zJ

I
frlrrnenli radiali-axialicu role conice montafi pereche

Fi9.A3.2.3
TabelulA 3.2.3
Dimensiuni, fmmJ
d,

D,

2-b

Saicina,

dinamicf,.

2.8

de b*z*n
pergqhii

Vr

yi

Simbol

c,{k}{l
30
35
40
45
50
35
60
65
70

72
80

90
00

38
42
46
50

3.5

41,5

455

1i

104

50.5

16"5

132

545

I 8.s

t66

78

l0

<A

s8.5

?05

190

20
30

58
62
66
70
74
78

63

21

2t2

67
72
76

L)

255
280

80

26
26
28

85

a1
JI

390

4A

50

/f,

60

80

"70

320

0.83
0.83
0,83
0.83
0.83
0,83
0.83
0.83
0,83
0.83
0.83

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

.2
,2
2

3
a

2
L

3
a
J

3 J

DF
DF
DF
DF
ODF

306
307
308
309

J J
3

1DF
2DF
3DF
4DF
5DF
6DF

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE

Rulmenti radiali-axiali cu bile

jr.]

l.
___)

D,

_/]t

.tt. J

cr:40o

Fi9.A3.2.4
Tabeful A.3.2.4
-&r,,

t'l'4.',

,.fi'

6t',=

[mr,*]

,[mm,],

iil$i

inn*l

15

35

T7

42
40
4'.7

2t

Sarcina dinamici
de bizi

,!imbd,

tkNl

16

7242

t8

12.9

7302

18

l0

20

16

41
52

21

23

t3.4
t9

25

52

24

7203
7343
7204
7304
't205

30

62
62

27
27

72

a1
JI

J5

72
80

31

21

35

40

80

18

90

LJ
^a

B5

I9

3+
39
37

45

5:t
60
65

1305
7206
'7306

27
39

1201
7307

)z

7208

50
36
60

7308

7209
7349

+J

39
47

175

110

25
20
27

69,5

72 0
na
IJ 0

100

2l

43

46.5

72

120

29
22

51

78

110

47

72 2

130

3l

55

120

L)

51

56
90
64

140

JJ

60

102

73 3

100

50

Aa

14.6
26
20,4

90

na

13 2

72 J

radiali cu role

NU

Fi9.A3.2.5
TabelulA 3.2.5

*"'t'ffi**l

ri
15

t7

20

25

30

35

35

1)5

42

40
47
40
47

2
4

19.4
l'7 )
24.6

N303E

17,2

24.6

4l

+A

25.r

NU2O3E
NU3O3E
N2O4E
N3O4E
NU2O4E
NU3O4E

NU2O2E
NU3O2E
N2O3E

52

30.8

47

)\

52

30.8
28"6

40.2

28.6
40,2

NU2O5E

38

5t.2

N2O6E
N3O6E

38
<1 ?

52

62
52
62
62
72
62
72
90

LJ

lz

11

80

21

72

T7

80

2l

100

25

60,5
48.4
64.4
48.4
64.4
76,5

N2O5E
N3O5E

NU305E

NU2O6E
NU3O6E
NU4O6
N2O7E
N3O7E

NU2O7E
NU3O7E
NU4O7

't:,#

D,

,-#

[ryn]

lmml

!t*rll]

4g

80

18

90
80
90

/.)
23

n0

27

45

50

85

t9

100

25

85

l9

100

25

120
90

60

NU4O8
N2O9E
N3O9E

NU2O9E
NU3O9E

106

NU4O9

64,4

N2lOE
N3lOE

110

130

130

NU4I

84,2

N2l

N31

E,

110

64.4

NU21OE
NU31OE

t00

3l
2l

120

29

138

100

21

84.2

NU2 1E

20
40

29

138

NU31IE

aa
JJ

t42

110

93.s

NU41 1
N212E

131

N312E,

10

22
1l
JI
22

93.s

NU2I2E

30

3l

31

NU312E,

50

35

68

NU4I2

za

23

06

aa
JJ

183

N213E
N313E

LJ

06

NU213E

33

83

NIU313E,

37
24

183

50
25
50

35

228

180

.,4

t31

35
A1
AL

228
229

130

25

130

160

37

242

130

25

130

JI

242
264

NU4I 3
N2I4E
N314E
NU214E
NU3i4E
NU414
N2I5E
N316E
NU215E
NU316E
NU415
N216E

25

160
190

80

NU2O8E
NU3O8E

z7

60

/f,

N2O8E
N3O8E

90

140
20
40
70

53.9
80.9
53.9
80.9
96.8
60.5
99
60,5
99

110

30

65

de baza

29
20
27
20

t10

f,3

l8

Circina dinamicd'

a-

140

z6

138

170

39
26
39
48

260

N3I6E

138

260

NU216E
NU316E

303

NU4I6

140

170
200

*.r,m-erti axiali cu bile cu simplu efect

Fi9.A3.2.6
TabelulA 3.2.6
d,

.D,

3..

imnrl

lmml

lmml

Sarcina dinamici de bazi

Simbol

15

28

tkNl
g?

t02

t5

)L

l2

t6.6

202

1l

30

9,6

T7

35

t2

177

t0

35

1)

20

))A

l5

40
42

15,6

105

25

4',7

28

245

30

47
52

16,6

30

25

35

52

Ll ^6

.+0

60

AJ

65

50
55

70
ao
/o

/1

a1

60

85

65
70

90
95

15

r00

80

105

85

al

)4 \

103

203
104
204

r06
206
07
5
08
5
09
5

36.5

37.1

77

44,2
44.9

110

46,2

90

120

22

5q?

100

135

25

85^2

20

'7

6
7

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE

Anexa 3.3
Montaje tipice cu rulmenti

Fig.A3.3.1 Arbore montat pe doi rulmenli radiali, dintre care unul este rulment conducdtor

Rr

_X
Or

Fig.A3.3.2 Arbore montat pe doi rulmenli radiali cu conducere reciprocd

linii de presiune

VV

--+- -42\
b /1

Fig'A3'3'3 Arbore rezemat pe doi rutmenli


radiati-axiati

"@

a - montajur; b - pozitia "in X" a riniiror


"u oe presiune (reazeme).
de presiune; 1, z _ centre

++
Fi9.A3.3.4 Arbore rezemat pe doi rurmenri
radiari-axiati,
1, 2

"ffio

a - montajul; b - pozilia ,,in O,, a liniilor de"uprestune.


centre de presiune (reazeme); a _ plriita canetatd; _
4 casetd.

REDUCTOARE CU O TREAPTA, CALCUL SI PROIECTARE

Fi9.A3.3.5 Arbore cu rulmen{i pereche rnontali tn X, respectiv cu rulment radial cu role cilindrice
'|., 1', 2- centre de presiune (reazeme); 3 - piuli[a canelatd; 4 - casetd;
R - elemente de reglare a jocurilor din rulmenlii pereche.

Fi9.A3,3.6 Arbore cu rulmenli pereche montali in O, respectiv cu rulment radial cu bile


1,1',2-centredepresiune(reazeme); 3-piulildcanelatd; 4-inel distan{ier; 5-casetd.

Fi9.A3.3.7 Arhore ayen! ca rurmenli conducdtori doi rurmenli


axiati
1- ineldistanlier;2- bucqd;S _ fiutila canelatd; 4_capac;S_ caset6; cu bire
A, - rulment axial cu bile; A, - rulment axial cu bile,
1- rulment radial cu bile, II - rulment radial cu bile

Anexa 3.4
Reprezentarea in desen a rulmentilor

AN
15"

Fig.A3.4.1 Reprezentarea in desen a rulmenlilor

a - rulment radiafcu bile; b - rulment radial cu role cilindrice;c - rulment radial-axial cu bile;
d - rulment radial-axial cu role conice; e - rulment axial cu bile.

Anexa 3.5
Fo(efe axiale totale din rutmenlii radiali-axiali
tmenlii radiati-axiali cu role conice
Fo4a axiali totati din rulmenfi

Tipulmontajului
Montaj in X

FD

a >:

Y,

Y2

t Dt

(p

D \

'^' -' u'


li; Y,)

A<a,5.1

Fo,
Y,

tr
0.5''R2
'\.
a2

F,,,
D

Y2

F,,=0"5''L'

A>o,s.tn_--el

lr,

r1

Fu, = F.nr+ A

Y,)

F,,, F,
Ytr\r

For =

/n

,ruil2)) //

Fur=F"r-A

nl ^

F
^ - . r ,,,
f ,, = (.1,)
--Jll- Foz=For+A

Y2

,I)

A>0

Fo, F,"
r,.

Montaj in X

:>

\Y2
/n

A<0.5.1

.n,

(r;

_n*,
Y,)

ri
Fr' = 0.5' 'nl F^z=For-A
v

Fo, F,,
Y, Y2
tr
F^r=Frr+A F,.=0.5.-nr
(p
'v
n
\
,2
'0,

A>0.5.1

(4

I
Fn,

_'o,

4u=4"
\v2
A>_ 0

Y, )

Frr=Fot+A Fo,=0,5"
-

p
It2

r'
t2

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE

Tabelul A 3.5.2 Fortele axiale totale din rulmentii radiali-axiali cu bile


Tipulmontajutui

Forta axiali totalS din rulmerti

Sazu

RuifientuH

Rutmen{iii

Montaj in X

Ia

F-, < A.
^l

^z

<r,r4 (Fo, - F^,)

Fur=For-A Fo, =I,14.

Fo,

Fo,
1b

1F^,

A>r,14 (r^,

-r",)

Fo,

=1,I4'

Fot

For=Fur+A

F^,

=1]4'

F*,

Frz=For+A

F,r',

F.^r=For-A

Montaj in O

1c

;;I

J;;

F*r2

For.

A>0

Montaj in X

J",

-Tt
o",

a^
LA

For) Fn,
F", =I,I4'
A <1,14.(r^, - r^r)

2b

For) Fu,
For= For+ A Fn, =I,14'
A>r,T4.(F", -F^rJ

FRz

Monta iin O

_t_/
Fnz

-'- Ili
o"'*

2c

3 Fo,
A>0

For

For= For+ A Fr, =I,I4. F^,

/lllrrgg3 J.5

iln-sete de rotafie

-----dn

Fi9.A3.6.1

TabelulA 3.6.f

Diametrul Diametrul

Ldfimea
exterior mangetei

nolinat

al

arborelui mangetei

d":

fmrnl
r0

D^
fmml
22
25

',8;'.
l

'tnrml

;;#;;
a['

Diametrul

Ldtimea Diametrul Diametrul


Ldfimea
mangetei nominal exterior
mangetei

exterior
al

arborelui mangetei

d"
'fnrml

fmml

Bn

drl

lmml

lmml

40

2B

A1

1/1

t2

t5

l6
18

25
30
26
30
35
30
30
35

20

52
7

35

40
40
47

)z

58

42

lnrml
8

7A

68
8

tL
8

60

80
80

oz

85

65

75
8

80

85

55

62

B^
I

62

75

55

62

fmml

85

90
90
95

62
40

50

70

55

38

A'7

25

52

Dnl
I

65

55
8

35

40

52
50

35

22

47
52
45

JL

AJ

48

4.,

30

r",*"t"i

arborelui

D^

95

r00
r00

il0

l0
r0

l0
10

I to
120

12

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCIJL SI PROIECTARE

Anexa 3.7
Inele efastice excentrice pentru arbori (STAS 584812, DIN 471)

I
I
!

I
!
I
I
I

Fi9.A3.7.1

TabelulA 3.7.1
Diametrul
arborelui/ [mm]

Cinal in irbore

[mm]

2A

19.0

77

21.0
22.9

24
25
26
28
29
30
32
34
35
36
37
38
4g
42
45
48
50
52
f,f,
56
58
60
62
65
68
70

1)

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

3,0
a1
J-l

0,1

J.Z
3.4

2,1

3.5

1,6

3"6

2,6

3.8
3"9

4.0

4.r
l,J

1,85

4.2
4.4

A<
3,8

,4< <

4',7

50

0,2

41.0

5.1

49.0

5.2
5.4

52.0
53.0
55.0
57.0
59.0
62.0
65,0
67 "0

/ lmml

2.8

t1

11

28.6
30.3
f a a
)z-J

D [mm]
2"6

1a

24.9
26.6
27.6

33.0
34.0
35.0
36,0
37.5
39,5

n-6

l5
't-

23_9

69,0
/S
72,0
Material: olel de arc

6r

Inel elastic

? l5

5.5

5.6
5.8

4,5

6,0
6,3
6.5

2,65

DIN

17221 sau EN 89.

0,3

2.5

6,6
6.8
7.0

erastice excentrice pentru


afezaje

mnmr'r

(srAs 5g4gr3,

DrN 4721

Fig.J.7.2
0iametruf
rajufui et lmml
lfl

TabelulA 3.1.7.2
Canal in alezai

fi

;
-+J

[mm]

D1 [mm]

[mm

Inat etastic
trmin [mm]

48,5

17

49.5

+8
i-n

50.5
53.0

--:-:

s5.0

4,6

68

57.0
58,0
59,0
61.0
63,0
65,0
68,0
71,0

41

70

73,0

-::

-:-:

t:

56

58

60
62
65

/2

5,0
78.0

r,85

A1

3"8

4,4
4,4

t4

78

1l

5)
\L

45

85
88

5,9
6,1

6)
2,65

6^4

6,6
6,8
7,0

83,5
85,5
88,5
91,5

7,2

93^5

7,4

955

5?
J,t)

J.U

i01.5
r

18

7.0

_98,5

de;;DN ntl

7,6
7,9
8, I

03.5

Material: olel

t6

8 1,0

80
82

5l

2,0

75

r00

12

4.1

;7
att

90
92
95
98

lmm]

lq

44.5

8,3
sazz

EN 9

8,4

20

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE

Anexa 3.8
Piulite pentru rulmenli (STAS 5816)

cx45"

Fi9.A3.8.1

TabelulA 3.8.1
Simb6l

KM3
KME

KM4
KME 4

KM5
KME

KM6
KME 6

KM7
KME,7

KM8
KME

KM9
KME 9

KM

10

KME 10
KM 1I
KME 11
KM 12
KME 12

KM
KME

KM
KME

13

13
14
14

Dr

Filet

a ftr,e)

"tl*

f'mml

[mml

Ml7x1

28

/.1+

M20x1

JL

26

M25x1,5

38

)L

M30x1,5

45

38

M35x1.5

52

AA

M40 x 1,5

58

50

M45x1,5

65

56

M50x1.5

70

61

M55x2

75

61

N{60x2

80

73

M65x2

85

79

M70x2

92

85

t'

(h14)

3- {h14}
.'finm]

:,

,s

ffi4)

6
7

l0

15,773

/.

18,773

23,160

/.

28,1 60

33,1 60

ll
9
11

0
2

a
J

38,1 60

43,1 80

)5
-)"

49,1 60

52,546

57,546

62,546

1.

4
2
4

[**]

?5

al

$urubului drry

Lmml

l0

Diametrul minim

,,,,[ry1rr],.:.

l.(Hl.s).

67,546

tu, b pentru

piulifele rulmenfitor (STAS SglS)

Fi9.A3.8.2
Tabelul A 3.8.2
Simbol

d (ct l)

se-,a MB

lmml

}IB
\IB
\TR

\IB

11

1'
13

(Hiq) tr {Cl l)

ttrt:)
Irrnl

s (hl4)

r*";j

[mml

[mrn]

J/,

)/l

15.5

/1

-o

8.5

A
T

45

36
42
49
57
62
69

50

74

61

55

81

60
65

86
92
98

67
/5
79

fi5

50
50

85

66.5

50

1-

\IB 4
\IB 5
\IB 6

,,'D

lt
20
25
30
35
40

70

lmmj
4
4

[mm]
I
I

JZ
38

27.s

44

2^5

?5

50

37

25

56

4)5

)\

23

L/'\

| 15

.25

Piulifi
Srns sero
KM3
KM4
KM5
KM6
KM7
KM8
KM9
KM 1O
KM 11
KM I2
KM I3
KM I4

REDUCTOARE C'J O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE

Anexa 3.9
Gduri de centrare (lSO 64111
Gduri de centrare lise. Forme gi dimensiuni.

Dimensiuni in mm
triai$cti: l
-ibdfftlui,

'

1i}:::::

d.1'

do

rnin

l.::: il

))

5*10

) 1)

0,3

l1 t6 -22

0,5

)\
4

8,5

t.2

8,6

41

67

13.2

1,4

12,9

10

2t.2

)o4

15

7,6

23-40
-63
64-r00

15

3,4
<A

0,8

Dimensiuni in mm
Dtamtful

arborelui

t'fj.r""'

',',

Ei ,i,,ldi

dt

,,,1:S1r

315

0,3

))

0,5

fi1ln

..

A
D

-{

60'

:<
(\

5-10

-T
CIt I

I - t5
t6 -22
I

dt 120'

_l-

1,6

)\

23-40

4t-63

6^3

64

100

10

1)

?15
5?

0,8

3,4
<A

B"5

l2^5

t1

8.6

18

1,4

12,9

2r,2

28

20,4

Dimensiuni in mm
OiameffH:l
ia,,L:ry,:qrtui

''',,8t]J

10

l1-15
t6 -22
23-40
t

,h

,&

tl,

2,12

45

0,4

7,9

6,3

I tl

0,7

2,9

1,6
1

4I-63

6.3

64-100

l0

c
Fi9.A3.9.1 Gduri de centrare
a - forma A: b - forma B; c - forma C.

15

d+', i:l&,.l

ruul

53

10

0,9

4,6

8,5

ILI

16

1.7

7,4

22,4
27,2 ?5 5

115

25
40

3,9

19,7

imrn de centrare filetate. Forme dimensiuni.


9i

Dimensiuni in mm
Diametrul

arborelui

- 10
ll-13
8

r4-16
-21

17
1')

,1

tlt
M3
M4
M5

M6
M8

tIt

tlz

:ti
ul1ri

ta

B.

aa
t1

5"8

4-3

61

t^4

4.2

't{

8.1

8.8

r0
r2.5

6.4

9.6

10.5

1))

t6

21

13.2

19

3.3

4,9

t6.3

22
28
36
42

25
30

10,5

37

9.5

3,8
4,4

45

12

5.2

53

l5
l8

6^4

38

M12

39-50
sl -85

Ml6

14

M20

8.4

l3
t1
21

2l

25

8.1

19"8

ZJ

25.3

28.4
34.2

38

50

l2
I4

2.6

t7

/l

63

Fi9.43.9.2 Gduri de centrare fitetate


a - forma A; b - forma B.

ts

[.;)

)J

6.8
8.5
10,2

M24

oi.i)

3^2

Ml0

86-130

ds

2.5

i) - J(,
31

da

1.8

o)

)1

0.3

2.4
2.8

0,3

0.4
0.4
0,6
0.7

ll
1,6

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE

Anexa 3.10
Degajiri pentru rectificarea suprafelelor cilindrice exterioare

Forma B

it f:',..,

t:,',

+*,1.

i,

['
0,4
0,6
0,6

0,2
0,2

0.4

'.:

'

,,."biir.,,

[**tr

*0;s5:

Ftuml

irnml'

,;1

-l,1

0,3

3 ... 10
10... 18

0,1

2,0

n?

3,1

0,3

t8...
>80

Fig.A3.{0.1 Degajdri pentru rectificare


a - pentru rectificarea unei singure suprafete;
b - pentru rectificarea a doui suprafete perpendiculare.

'//

+l
Ll
Y

ul:nil
I

Pentrutoate

ldimensiunile

I 's lorsl
l-'--l
I

i9,3. 1 0.2 Degajare pentru separarea

cilindrice de acelasi diametru

-d,'.'

fmtnl

0,1

1a

pdrlilor

80

maae de racordare gi tegituri

--d

f"

cx45o

Fi9.3.10.3

Tabefuf A 3.10.1 Raze de racordare

girul I

$irul ll
0,1

0,

o)

(r) gitegituri (c) (extras, dimensiuniin


$irul ll

0.2

6.0

6,0

40

8,0
u.o

0,6

t)

fmml

r
lmml

IO

20

2.4

56

16

1.6

t.6

50

t2

1.0

1,0

D-{t

10

10

0.8

l8

63

20
22

80

Tabeluf A 3.10.2 varori orientative pentru razere


2

25

28
32
36
40
45
50

J/.

5-0

0.4

$irul lf

25

3.0
4,0

4,0

0.3

0,4

$irul

mm)

63

70
80
90

de racordare

l0

15

20

25

30

35

50

55

60

70

90

r00

r30

r40

IO

12

1j

t6

16

20

20

25

25

30

30

40

-t

TabefulA 3.10.3 Vatori recomandate pentru tegituri


Diametrul arborelui,

r/ tmm]

70...

100

REDUCTOARE CU O TREAPTA, CALCUL SI PROIECTARE

Anexa 3.11
Module de rezistenti Si module de rezistentd polare

Tipul Concentratorulu

Tabelul A 3.11 .1 Module de rezistentd


Module de iezistenti
Schiti
W, lmm3f
Wn Imm'l

Razi de racordare

D=tra
d

Tr.

d'

JL

Degajare

Tc.

d'

JZ

Canal de pani

n.d3 _b.t .(d -r)'z

32

2.d

,n
3L

TE.

Arbore melcat

a',

m
)L

--f--- drl-

TE.
M

dl

JL

np-

tL' u

I6

7t'df

Roatd dintati
{arbore pinion)

16

(t: ,)

Filet

TE.d.

n.d3

_b.t.(d -r)'
2'd
16

!:4
I6

lii
I6

rE'

di

16

snexa 3.12
rcefrcienli gi factori pentru calculul la oboseald a arborilor
Tabeful A 3-12-1 Valorite coeficien[itor efectivi de concentrare
-, ryol conce ntratoru lu i

'a,cordare
1<
_ - r-.-J...L
-

= 0.02

Razi de

Sehita

L=0,a6
1

L =0,10

--oot
a
Jegajare

L=0,06

= l.)

= 0,10

86"

Rezistenta la rupere, r?r, fMpal


> 700
700
s
< 700
> 700
B*"
B;-

?50

3,50

1,80

2,10

1,85

2,00

1,40

r,53

1,60

1,64

l,g0

? 1\

1,40

l,J0

1,80

2,00

1,65

1,70

1,85

Canal de pand

Roatd

a tensiunilor p6gi

2,00

dintati

{\

?5

1,50

I,50

1,90

j,50

1,60

rarbore pinion)

1,60

Arbore melcat

? ?n

)sfi

r,70

1,90

3,40

3,70

6,80

7,40

Filet

--l-- dtl-

REDIJCTOARE CU O TREAPTA, CALCUL SI PROIECTARE

Tabelul A 3.'12.2 Valorile factorilor dimensionali e" gi e,


Diametrul arborelui,

2t

15

40

30

[mml

50

70

100

120

s. $i s"
Incovoiere
{oteluri de constructii)
incovoiere (o(eluri aliate) 9i
Torsiune (toate o{elurile)

0,95

0,92

0,88

0,85

0,81

0,76

0.70

0,61

0,87

0,83

0,77

071

0,70

0,65

0,59

0,52

Tabelul A 3.12.3 Valorile factorului de calitate a suprafelei Y (T. = TJ


Pentru arbore:
Rezisten{a la rupere
Fe-iui preluc16rii
neted
supiafetei
cu Br":1,5
lu $rn = I,6 ... 2
no, tVtP*j
Struniire
Rectificare
CSlire cu curentide

inaltd frecvenld
Nitrurare
Cementare
Ecruisare cu bile

- 1200
- 1200
600 - 800
800 - 1200

800
800

900700
1000

600

1200

- 800

1200

- r500

1,0

1.0

1,7

l<

r,7

1a
lrJ

1,5

1.i ...

1.25

7,4.

l5

r,6
1.5

1)
1,1

1,0

...1,2
.

1,7

1A

t_7

1.7 ... 2.1

1,6

l,J ...2,1

.2,8

2-,0

1,25

1<

m''n'ena 4,1

sirrre nnetrice ISO de


uz general
d - diamelrul exterior al gurubului (filetului exterior):
D - diametrul exterior al piulilei (filetului interior):
P - pasul filetului;
d2 - diametrut mediu al Qurubului;
D2 - diametrul mediu al piulilei; D2:d2:d4,6495.p
4 - diametrul interior al gurubului (profil de bazd):
D1 - diametrut interior al piutilei; D;d;d_l
,0g25.p
d3 - diametrul minim al filetului gurubului: clz:d_7,226g.p
R - raza de racordare a profilului la fundul filetului
gurubutui; R:Hl6:0,14433756.7. p
/{ - inaftimea utili (de lucru) a filetului;
H-518.H:0,541265877 p
11 - indllimea profilutui; n:
.p:0,866025404. p
^li lZ
jocul
ac
la fundul filetului piulilei; ct,=Hll6

:-::

unea rezistenrd (de carcuD a fireturuisi diametrur


rezisrenr

, ___i_
*n.d?

^,

, clr+d.
| a,=_:r_-t

(valori

c"

.3;;:r#1,: T:J;m;l

fileturui piurilei;

numericeintabeleleA4l.lgi A4.j.2)

Fi9.A4.1.1 profitut nominat pent

Tabeluf A 4.1.1 Fitete cu pas normal (extrasl


Diametrul
norninal

d:D
Imm]

l;"
iruml

Diametrul
mediu

Diametrul
mrnlm

Diametrul

Diametrul

interior al
piulifei

Sec{iunea

rezistCnt

rezistenti

d,
lmml
4,249

lmml

dz= Dz

d3

Dt

lmml
4,019

Imml
4,134

0.8

[mm]
4,490

5,351

4,773

1,25

7.188

10

1.5

9,026

!2
l4
t6
l8

6,467
8,160

4.918
6,647
8.376

1,75

10,963
12.701

9,853

10.106

11,546

l r.835

r4.701

13.546

13.8J5

5,A62
6,827
8,593
10.J58
12.124
14,124

2A

2.5

22

)5

A,
14.2

20,1
36,6

58,0
84,3
115

157

16.376

t4.933

15.294

15,655

t92

)5

18,376
20,376

16,933
r 8.933

17,294

245

19.294

24

17.655
19.655

2,0s2

20,320

27

?5 05?

2l,lg6

?t

20,753

1?n

30
)1 1'r1
JrJ
25,706
33
3,5
30,727
20.706
36
4
33,402
Jr.093
39
4
36,402
34,093
A se evitafiletele inscrise cu caracter" ,ubtiri.

303

24,186

353
459

26,271

26"716

561

29,211

29,716

694

31,670

32,247
35.247

817
976

)1

'7<)

34"670

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE

Tabef ul A 4.1.2 Filete cu pas

$i

etful

nominal

:t :fi:
',,:t=::

'=.,

,-furn]',
8
10

Fd$til
,

-,,
[*m]
I

D]ta kul

$*.'
ir=D,
,,'[

fl].r'.

.i it#qt:.-

r':;.{td$Jr..,,i

10.647
12.376

14.160
16"160
18"160

14.376

13.026

t8

1.5

17

20
22
24

1,5
l{

39

r0,467
12.r60

15,026
^026

19,026

2r.026
22,701

20.160

2r.546
24,546
27,546

16.376

18.376
20.376
21,835
24.835
27,835

25,701
28,701
z
30.835
31.701
30"546
32,752
3
34"052
32.320
15 7{'
1{
1?O
37.052
A se evitafiletele inscrise cu caractere sub|iri.
2

BiCmetnd

$ec$uneq

#czlsunl

iezist#nti
:"
=;',,:::::';

=.-=.F.i.l.!&=
Ei.= ttt:t,Ei:4

11,188

1.5

'

,imil

6.918
8,647

t4

36

ir*e*or al

8.467

t6

JJ

Diamekul

6,773

15

21

l-

7.351

t2

30

ftet

9.188

1.25
1,25

p,.l

fin (extras)

A,
lmml
7.062
8.827
10.827

39,2
61,2
92,1

t2.593

l2s

14,593
16.593
18.593

1.67

216
,|,f,'

20.593
22,124
25.124
28.124

384
496

3r.t24

76r

33.186

865
I 028

36,1 86

333

621

xa 4.2

de fixare
cu cap hexagonat firetat pdnd
sub cap, execufie precisd

(srAs

4g45,DrN g33)

Fi9.A4.2.1
Tabefut A 4.2.1

Ml0xt"Zs

:r [mm]
/ fmm
lllsen'atii:

Ml4xl,S

MI8xl,5 tW:Oxt,S

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE

$urub cu cap hexagonal, executie precisi (STAS 4272, DIN 931)

300

\" -\

\
h

Fi9.44.2.2
Tabef ul A 4,2,2

M4

Filet,.

M5

M6

, d''

MSxl

fmm
D-i" fmml
/r fmml

dr

/*i"

fmm

lmml
+

6 [mm] **
J+J

silfi

7,74

8,86

2,8

35

M10

M12

Ml4

Ml6

Ml8

M2o

1i{24

Ml0x1,25 Ntl?ir,25 M*&,L5 NlI6xLS lvfilEx{s M26x1,5 Nll4x2

10

l3

l7

t9

22

1A

27

1,05

14,3 8

18,90

21,10

34,49

26,75

30,14

5"5

l0

t2

30

36

39,98
ta
IJ

15

t0

12

t4

t6

18

20

1A

o)

0.2

0"25

0,4

0,4

0,6

0,6

0,6

0.6

0"8

0,8

14

t6

l8

22

,:

30

34
40

38
44
57

42
48

46

<A

52
65

60

t:

61

I)

20-60 20-80 25-80 30 - i00 35 - 160 40-r80 45 - r90 50 - 220 55 - 220 60 - 220 70 - 220
fmml
*- lungimi l< 1251'**- lungimi I25 < I <200;***- lungimi l> 200;
Observatii:
d2- diametrul mediu al filetului; Dr : 0,95'S;
Lungimi tipizate:201'25;'30;35, 40;45;50; 55; 601' 65 70 75; B0; 85; 90; 100; lf}; 124;
130; 140; 150; 160; 170; 180; 190;200:'220:'
Clase de calitate: 4.6;4.8;5.6; 5.8; 6.8: 8.8; 10,9;12.9.

cu cap hexagonar mic, execulie precisi


gisemiprecisd (srAS 6403,
sR

rso 40121

t
4

!l

>r

"_L
-fF{-

I
Fig.A4.2.3
Tabeful A 4.2.3

Firt

MS

d.",

Mgxt
t2

,S fmm

Dr;o fmm
A lmm

13,25

dt

*rtx

Obse

lmml

rvalii:

30

Mis

M20.

W4

Ml6x1,5

Mi8xI,5

M20xl,5

17

M24x2

19

'l /l

I5,51

l g,g0

22

21.10

27

24.49

26"75

30,14

l0

l0

JZ
7a 7)

12

L2

l3

14

t5

16

18

20

1A

0,9

0"8

46

54

0,4

0,4

0,6

0,6

0,6

26

30

J1

38

0,6
A'

36

40

44

48

52

60

61

65

s0 - 200

1a
/J

55 -22A

60 - 220

70 - 220

jD [mm1 **

MT6

14

NTI4.

Mloil,2s Mt2xl,25 Ml4xI,5

lmm
rmin lmml

Mt}

MIO

100

JZ

35

160

*- lungimiT< 125: **

40

180

45

190

- lungimi

l>

200;

75;80;85; 90; 100; I 1 0;120;130:140:


Clase de calitate:

REDIJCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL

9I PROIECTARE

gurub cu cap cilindric cu locag hexagonal, execufie precisi (STAS 5144, DIN 912)

/r
/" \,

,"1

"!.t

- -'R l.

\Y -l*
.l

Fi9.44.2.4
Tabef ul A 4.2.4

Filet
"d"

M4

,S lmml
D lmml
k fmml
d1 [mm]

r-;n

rr-

M6

lvrS

M8x1

flmml

6 [rnm] **
fmml
Observatii:

M10

Mt2

M14

M10x1,25 Ml?x1,25 M14xI,5

Ml6

Ml8

Ml6xr;5 Mt8i1,S,
I4
14

M?O

M24

M2Ox1;5

M:24x2

19i

t6
l0

l2
2l
t4

10

t4

16

t8
t8

{t)

0,2

0,25

0,4

4,4

0,6

0.6

0,6

0,6

0,8

0,8

0,4

0,4

0,5

0,8

4
8,5

lmml
I lmml
Dr -i' lmm

M5

10

6
1a

IJ

0
8

.,4

t6

27

30

36;

20

aA

20

.A

)'7

6.6

7,8

8,8

9,8

3,41

455

9,08

11.34

13,63

15,88

15,88

14

t:

26

,:

t:

38
44

46
50

5,68
18

6,81

I'7

t2-25 12-30 t2-60 t2-74 16 - 75 20 - 100 25 - r10 25 t60 30 - 220


*- lungimi I < 125; **- lungimi 125 < I < 200; ***- lungimi I > 200;

10,1

lq

1'7

52

54
60

65

73

46

30 - 220 35 - 260

d2- diametrul mediu al filetului;


Lungimi tipizate: 12; l4; 16;20 25;30;35; 40; 45; 50; 55; 60; 65;'70; 75;80;90; 100;
120; 130 1401 I 50; 160 170; 1 80; 190;200;220;240; 260"
Clase de calitate: 4.6'.4.8',5.6; 5'8; 6'8; 8.8; 10.9'.12.9.

t2.9

)'l \4

110;

s";41[ cu cap cilindric scund cu locag hexagonal, execulie


precise (STAS g225,DlN 7gg4]

Fi9.A4.2.5
Tabeful A 4.2.5

?,bt d

M4

M5

M6

)\

M8

M10

MI2

: :nl

Mr4

Ml6

Ml8

M20

r :l n-l
r ttnl
:lnl
n it mn]

M24

t0

t2

14

1',7

8,5

l0

t2

13

16

l8

21

24

27

30

36

10

l0

ll

1a
IJ

12

14

0,2

l6

t6

0,2

20

') /l

0,4

0,4

0,6

0.6

0,6

0,6

iTlnt

0,4

0,8

0.4

0,25
il\

0,9

0,8

aa
L,J

)'7
{ ./\

4)

5?

4]t

4.8

55

75

75

5,49

7,69

8,82

55
1l,34

13,30

13,63

t6

l8

15,56

1 g,g5

22

26

30

34

38

+z

46

<A

- r00

":lm
- m; ilTlIIl
:lnl

2,9

2,84

tt nl

Observatii:

1:-30 12-40

16 - 60

t6-70 20-80 30-80 30-80

40

100 40

50

45; 50; 55; 60; 65;70;75: 80;90; t00r


10.9;12.9.

100

REDIJCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE

Anexa 4.3

$tifturi filetate
$tift filetat cu crestdturi cu vArf tegit (STAS 4770, DIN 55{}

;Filet 'd

lmml
z lmml
c lmml
cr fmml
/ lmml

nq+
1,4

M5

IVI6

M8

'Mitii

t,8

)5

1)
1,8

12-50

0,6

0,8

1.2

l1

15
15

4-20

5 -25

6-30

MI2

Mi4'
5

1,6

2.5

2.8

)5
)5

2,8

3,1

1,8

))
))

8-40

10-45

2,8

16-50

MI6

t.l
16-50

r.r,exa 4,4
,FL

lFll,'i

.fi hexagonald,execufie
precisd gi semiprecisd
(STAS 4021, DtN 934)

!s

4 - 0,95.,s

Fi9.A4,4.1
Tabetul A 4.4
4.4.

tl"
\I4
-u5

M6
],I8
^}Il0

\rt2

)114
M16

Ml8
M20
)124

.,.s

D*in

lmmJ

lnrml

frnml

7,66

DiametrutElilE-_alsurubului dr fmml
ds normal

l0
MSxl

-VlIOxt,25
Ml2x1,2S
Ml4xl-s
Ml6xl,5
Ml8x1,5
M20xl,5
M24x2

ta

TJ

17

4,019

I 1,05
14.38
18,90

4,773

6.467
8

l9

2t^10

22

t0

24,49

l1

1,1

JO

8,1 60
1

0.1 06

6,773
8,467
10.467

l-)
33,53

1,546
13,546
14,933

16

39,99

t6,933

19

i516fi
to,tou

20,372

21,546

to,/t

27
?n

Pas fin

3,141

12,160
14,160

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE

Piuf

iti hexagonald

joasd, executie precisd gi semiprecisi (STAS 4373, DIN 936)

* 0,95'S

Dr

F-9.44.4.2
Tabelul A 4.4.2

Filqr

'l$.

4
M6
M8
M10

D;i"
'

t4l!nl

Imm]

Diametrul minim

,w''

Pas normal

Pas fin

4.713
6.467
8,1 60

6.773
8.467

1.05

14.38
18.90

M10x1,25

Mt2

Ml2xl.25

21

M14

M14x1.5

22

Ml6

Ml6xl,5
Ml8xl,5

24
27

M20xl.5

30

M24x1,5

36

M18
M20
M24

MSxl

Clase de calitate'.5, 6 pi 8.

,10
24,49
26.75
30.14
3 3.53
39.98

al$urubului r/,r lmml

[ffiml

6
7

0.106

r.546

3.546
4.933
6.933

10

20.372

r0.467
t2.160
14"160

16,760
1

8.1

60

2r.546

4.5

:*ere pentru metare' executie precrsd


(sTAs 5200, DrN 125)

Fig.A4.S.1
Tabelul A 4.5.1

Filetul
gurubului

--M4
M5
M6
M7
M8

ulq
ula
Ml4

d.

serie find

mml

D.

serie mrylocie

varranta N

4.3

mmJ

,s

varianta M

\'l

0,9

t0

6,4

74
R4
I0,5

6,6

t./ \

7,6

I4

9
ll

ta
IJ

ll

)1

t4

'')

l6

15

t/
A

1.6

t\ 5
l8
)'l

28

24

?n

34

28
?n

37

J4

M16
M18

l9

v.I20

20

?1

22

3q

25

24
26

1JI

30

50

39
44

t8

il/I22

il{z4
N{27

28

[mm]

1,6

16
2

J
1

+A

4
M30
JI
33
56
4
Obs (rvaul: Jerte t'ind _.rim
"find-simbotd@
variantoN -pentru sut'uburi cu
tlrogonat si piuri.e hexagonare cu deschidere
de cheie normald;
"op
varianta M - pentru suruburi cu cap hexagonctl
qi piulile lzexagonale cu deschidere
de cheie redusd;

Material: S 235 SR EN 10025.

REDUCTOARE CU O TREAPTA, CALCUL SI PROIECTARE

$aibe Grower (STAS 7666, DIN 127)

Varianta R

Varianta N

hx2s;h=2s+2k
Fi9.44.5.2
Tabelul A 4,5.2

Mnrimea
4
f,
6

d1.[rnm]

nominal

abateri

dt- lmml

s
nominal

[mm}

4-1

+ 0,48

6.1

1.2

7.5

t.4

6,7

+ 0,58

8,9

1,6

11.)
l:.L

15.2

2.5

0.3

8.2

10.2

l2

1) )

+ 0,J0

18.2

14

114
l+,4

20.6

16

16.3

3.2
3.5

0,15
0.15

+ 0,20

n)

0,3

0,4
0,4
0.4
0.4
0,4
0,4

5.5

0,5

39"5

0.5

30,5

43,5

6,5

{{ \

47.5

0,8
0.8
0,8
0.8
0.8
0,8
0.8

18

I 8,3

)67

2A

29,5

4"5

24

20,5
22.5
aA <

)1

)75

30
33
36
39
42
45
48

abateri

5,1

10

))

[mm]

36.5
39.5
42.5
45.5

48.5
Material: olel de arc.

+ 0,84
0

3 1.5
3

+ 1,00
0

5.5

52.5

s6.5

8.5

60"5

64.5

9.5

68"5

10

+ 0.24

t0.29

Anexa 4.6

Asambliri filetate. Lungimi de ingurubare (srAs g02s)

Fi9.A4.6.1
Tabeful A 4.6.1

Limita de curgereimaterialului piesei in


care este executatd

Clasa de calitate a organului


4.6

4.8

5.6

T:J:iifil1'
Peste 127 pfr,n|la 196

Peste 196

pdnlla265

Peste 265

pdn6la343

Peste 343 pinirla422


Peste 422 p6nd la 530
Peste 530 pilndla 637
Peste 637

pdn6la135

Peste 735

'::!'rt,??t

qsamDtqru;

6.6

Lungimea

"""rbl"r"
8.8 I 10.9
de ingurubare /
6.8

6.9

12.9

14.9

.)'u t,/).4 1" / ).d


0
2'cl
t.d 1,25.d t,25.d 1.5.d 1,5.d 2'd
'). )
l.d
'd
d 1,25'd |,25.d 1.5.d 1.7 5.d t.7 5.d z'a
.d
.d
t.d
.d 1"25.d 1.5'd
1'd
l.d
t.5.d 2'd
.d
1.d
d
1.d
1.d
1'd 1"25.d 1.25.d r.5.d r,7 5.d
,)
l.d
d
I'A
1.d
u)
1.d
I'd
1.d
L.2s.d r^5'd
)
.s
t.d
u
1.d
t.d
d
t.d
t.d
1.d
1'd
1.25.d
.s
.d
1.d
I'Ct
I'd
d
1.d
r'd
I.d
I'd
r.d

obsenarii: cota b se determina@


funcIionale

5.8

d"

spec ific

rindnd

r"

lungimii de insurubare din tabel are valorile minime necesare


asigurdrii rezistenlei

Pentru lungimea de insurubare nu se recomandd varori mqi mari de

2.

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE

Elemente constructive la asambliri filetate

Fi9.A4.6.2
Tabelul A 4.6.2
-:::::::"

'!-ii;;',i=

iidfirim,Ea"

at)

az)
ils)
A4

I
?5
- )2

1.25

1.5

4,5

)5
-1-

)'

11

1,5-2,5

L.J

/.-)
r,6

r,6

1,6

Lungimea de tnSurubare este: a > I ,25'd

J.5

10

T2

15

18

21

24

2.5-4

3-5

3-5

4-6

2"5

2"5

)5

J)J

1S-?5
I

)<

1.75

\-4.
2

Ia

fontd

Si a > d

la olel.

!i

rri de trecere pentru guruburi cu firet metric (srAs


3336; rso 223)

Fi9.A4.6.3

Diametrul

filelrlui
ImmJ

TabelulA 4.6.3
Gduri de trecere
Diametrul
str6nse
miilocii
filetului
larqi
P, [mm]
d
Hl2
Hr3
HI4
[mml

)'7

/1

45

4,3

2,9
3,4
3.9

45

3,1

30

3,6

JJ

A'
+.L

Jb

,1.8

39
42

4,8

45

5?

55

5.8

6,4

'74

52

6,6
7,6

56

48

Giuri de trecere
rnijlocii
larqi

strAnse

Ht2
a1
JI
1^

J+
40

2n

Imml
H13
aa
JJ

36
39
42

43

AJ

46
50
54

48
56

Hl4
35
38
A1
AL
A<

48
52
56
62
66
70
74

8.4

10

60

IO

t'\

t1

58
62

)2

o+

12

ti.'

66

14 s

t4

68
72

70
74

76
80
85

18
82
87

91

96

90

93

96

r0l

95

98
104

r01
107

11)

16.5

l6

17.s

18,5

18

2A

21

22

aa

L3

.A
L+

25
28

26

24
26
28

30

20
22
24
27

./.

r00
,up"q?oJo

62
56
70
74
78

78
82

82

86

86

9l

Dacd este necesor sci se evite contactur intr"


,trii"*dore dintre tija
c'pul surubului si muchia gdurii de trecere, aceesm se va
tesi.

t0l
Si

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE

Anexa 4.7

Inele de ridicare (inele gurub)

Fi9.A4.7.1
Tabelul A 4.7.1
,t,,d,t.t.

&,,.,

fd$l' [*m-]
M8
M10
M'Lz
M16
M20
M24
M30

d,

,',d,t.

il|"' dr,

[ry!1]

lrtl

36

20

20

A<

25

10

25

30

I2

63

35

1A

72
90

40

I6

50

108

60

20
24

30
35
40
50

J1

l"F :.:rtj.:' =+' ,.

Irnrn] tffimt lmmJ

65

t3
l5
17

22
28
3L
39

18

22
26
30
35
45

t".-,.-

J.

[$*l [*m] ["tm] t

1B

21

l0

25

2
2
2

32
38

2
2

t2

l4

t6

l0

l8

ll

-.&'

i,t,x,',
i,rffl,,l ri
...{= ;;
,4.:';:1
l [mIIl]
fmrnl ll+rn1 lmml mml
l0 11
4
2
4
l5
4
I2
2
?5
14
1,8
2
6
5
+
I
16
6
z
6
I9 )\
l
8
3
a
)4
3
J
9
t2
6
,7
1
A
28
J
ll l5

Anexa 4.8

$tifturi cifindrice. Dimensiuni (srAS 1s99, rso 233g,


DrN EN 22gggl
Forrha A

an

g
oo

/ ,7\

I
Fig.A4.B.I

Tabeful A 4.8.1

d
Forma

A
B
C

I
Obsen'ntt

r lnml
-f." [mm]

10

12

l0
l)

t6

IO

2A

t6

t6

20

r,6

1,6

OR

20

100

20

120

20

160

Lungtmt tipizate:
Lungimi
tipi:utt,: rO,
20_ (2?
1Zt;,
ll-a, 120. (125), 140, !7?),.2S.
160, tsot, ).0a,'zzo, zlo, zso.
Material; Pentru Stifnri netratate termic:8335

22

- l6tl z) - lb(,

40 - 280
r

SR EN 10025.

Tabelul A 4.8.2 gtifturi citindrice.


Ahateri timitd

Abateri limiti la diametrut

30 - 280

00,

REDUCTOARE CU O TREAPTA. CALCUL SI PROIECTARE

Anexa 5.1
Coeficientul de functionare la transmisiile prin curele
Tabef uf A 5.1 Coeficientul de
- Motor de curent
altemativ monofazat cu
pornlre cu
autotransform ator sau cu

Felulsarcinii

Tipul maginii

funclionara

c1

- Motor de curent
curent
alternativ cu rotorul in
altemativ cu moment de
scurtcircuit cu pomire
pomire ridicat.
directf, sau cu rotorul ln
- Motor de c.c. compund.
-

Motor

de

conectare stea - triunghi.


- Motor de c.c. ?n paralel.
- Maqini cu abur sau
- Motor cu ardere intern6,
motor cu ardere intemd
cu 4 sau mai mul{i

colivie de veveri{i.
- Motor de c.c de tip serie.
- Motor cu ardere intemd

cilrnon.

cu un cilindru.

cu2sau3cilindri.

- Turbina cu n<600ro1./min.
Nr. ore de functio,nare, din 2

<8

8...16 >16

<8

orc

8...16 >16

Coeficientul de funcfionare,

<8
c

8...16 >16

- Pompe gi compresoare
- Transportoare cu bandd

Momentde
pornire p6ni la
120 o/o din
momentul
nominal. Regim
de lucru aproape
constant

- Ventilatoare

- Separatoare
- Site uqoare
- Ventilatoare

11

r,4

1"1

1)

l<

1,2

r,4

1,6

1,1

1)

1,5

1)

r,4

1.6

1a
IrJ

l{

1,7

r,2

1.3

1,6

1,3

1,5

l;l

11

1,4

r,6

r,9

15

L,7

r,4

r,6

1,8

1,5

r,7

2,0

- Transportoare cu lan{,
elevatoare

- lransmlsll
- Site grele, cuptoare
rotative

Momentde
pomire pdnd la
150 % din
momentul
nominal; varia{ii
neinsemnate ale

regimului de
Iucru
Moment de
pomire pdnb la
200 % din
momentul
nominal; variafli
insemnate ale

regimului de
lucru
Moment de
pomire pdni la
300 % din
momentul
nominal; regim
de lucru
altemativ si socuri

Ventilatoare grele,
transportoare eli coidale
s.r cu cupe
Dezintegratoare
- Maqini de rabotat,
-

mortezat qi polizat
- Prese; MaEini de {esut
- Ventilatoare grele,
franspofi oare elicoidale
gi cu cupe
- Dezintegratoare

- Maqini de rabotat,

mortezat Ei polizat
- Prese; Ma;ini de lesut
- Magini de ridicat,
excavat
- Foarfeci mecanice.
- Ciocane pneumatice
- Mori cu bile, cu pietre,
cu va[uri
- Concasoare. malaxoare

.l

S-ar putea să vă placă și