Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

PROGRAMA
pentru obtinerea definitivării in invatamant
la specializarea CIBERNETICA ŞI PREVIZIUNE ECONOMICA

Bucureşti
2002-2003
A. PREZENTAREA GENERALA. OBIECTIVE. COMPETENTE CHEIE.
Disciplina de Cibernetica economica este prezenta in planurile de invatamant ale
facultatii noastre din 1969, constituind una dintre disciplinele de specialitate a facultatii
noastre pana in prezent.
Structurata pe doua parti: partea I: Teoria generala a sistemelor economice si partea a
II-a: Modele cibernetice ale sistemelor economice, disciplina si adreseaza studentilor si
specialistilor in domeniul economic constituind o baza pentru formarea profesionala a
primilor si pentru modelarea proceselor economice si implementarea acestora.
Disciplina se bazeaza pe cunostinte accumulate la disciplinele de: Matematica,
Economie, Cercetari operationale, Microeconomie, Macroeconomia, Teoria echilibrului
economic, Informatica.
1. Obiectivele principale ale actiunilor menite sa contribuie la perfectionarea si pregatirea
profesorilor care desfasoara activitate didactica la disciplinele cu caracter economic –
absolventi ai facultatilor de Planificarea si Cibernetica Economica si de Cibernetica,
Statistica si Informatica Economica – in vederea obtinerii definitivatului, sunt
determinate de sarcinile ce revin scolii in perioada actuala si in prespectiva. Acestea se
refera, in special, la aspectele teoretice si practice privind modelarea fenomenelor
economice, utilizarea metodelor statisticii in analiza datelor si prelucrarea informatiilor
utilizand metode moderne in domeniul tehnologiei informatiei.
Tematica propusa defineste cadrul theoretic, metodologic si aplicativ de abordare
sistemica a problemelor economice, modul concret de rezolvare a acestora in conditii de
eficienta.
Tematica permite insusirea conceptelor de baza, a metodelor tehnicilor utilizate intr-o
viziune interdisciplinara impusa la cele trei componente: statistica, cibernetica, statistica
si informatica economica. Profesorii care predau in cadrul disciplinelor de specialitate
notiuni legate de aceste domenii vor asigura formarea la elevi a unei gandiri economice,
astfel incat invatamantul sa corespunda cu cerintele pregatirii in perspective a resurselor
umane, in contextual economiei de piata in tara noastra.
2. Obiectivele de baza ale perfectionarii cadrelor didactice sunt legate de simularea
studiului individual in vederea pregatirii la disciplinele de specialitate si in domeniul
metodicii, urmarind ca in activitatea profesorilor sa se valorifice experienta proprie,
capacitatea de utilizare de noi informatii si cunostinte precum si formarea unui mod de a
gandi si actiona stiintific si creator.
3. Obiectivele pentru obtinerea definitivatului in invatamant urmaresc ridicarea nivelului
pregatirii de specialitate prin analiza, actualizarea si sistematizarea problematicii propuse,
dar si perfectionarea maestriei didactice ca urmare a informarii si a experientei
accumulate la catedra.
Acest lucru are drept urmare posibilitatea evaluarii capacitatii de inovare a procesului de
invatamant la nivel de cercetare orientate spre creativitate.

In sinteza, obiectivele disciplinei sunt:


1. Extinderea cunostintelor privind modelarea cibernetica;
2. Crearea cadrului de integrare a conceptelor cibernetice in analiza si proiectarea
sistemelor microeconomica;
3. Stimularea creativitatii studentilor prin prezentarea de studii de caz;

1
4. Innoirea permanenta a cunostintelor accumulate in raport cu cele mai noi pregatiri
in domeniu.

B. TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL. CURSURI, SEMINARII,


APLICATII

Tema 1. Conducerea optimala a sistemelor economice dinamice;


Tema 2. Modele dinamice de comportament la nivel de agent economic productiv;
Tema3. Modele dinamice de comportament la nivel de agent economic consummator;
Tema 4. Modele dinamice de reglare macroeconomice;

C. BIBLIOGRAFIE GENERALA

1. R.E. Kalman, M.A. Arbib – Teoria sistemelor dinamice, Ed. Tehnica, Bucuresti
1975;
2. Gh. Oprescu, A. Andrei, D. Marin, E. Scarlat, E.Tiganescu – Modele dinamice ale
mecanismelor economiei de piata (vol. I, vol.II), Ed. FF Press, Bucuresti, 1995;
3. Gh. Oprescu, L. Spircu., M. Zaharia – Bazele ciberneticii economice, Ed. Inforec,
Bucuresti, 1997;
4. D. Marin, L. Hjalmarssan, Gh. Oprescu, s.a. – Microeconomie – o abordare
cantitativa, Ed. Omnia, Brasov, 1995
5. E. Tiganescu, E. Scarlat, Gh. Oprescu – Cibernetica economica, lucrari
applicative, partea II,, Tipografia ASE, Bucuresti, 1988.
6. Onno van Hilten, s.a. – Dynamic policies of the firm. An optimal control
approach, Springer Verlag, 1993;
7. J.T. Sandefur – Discrete Dynamical Systems: theory and application, Clarendon
Press Oxford, 1990.
8. Ed. Malinvaud – Teorie macroeconomique, Bordas, Paris, 1981;
9. O.J. Blanchard, S. Fsher – Lectures on Macroeconomics, The MIT Press,
Cambrige, 1989;
10. E.Tiganescu, E. Scarlat, Gh. Oprescu – Sistem integrat de conducere a
intreprinderii si ramurii, Ed. ASE, Bucuresti, 1986 si 1988;
11. Gh. Oprescu – Matematici aplicate in economie, Ed. Independenta Economica,
Braila, 1999;
12. Gh. Oprescu A. Andrei – Modele dinamice ale economiei de piata, Ed. FF Press,
Bucuresti, 1997;
13. Gh. Oprescu A. Andrei – Modelarea cibernetica a mecanismelor de reglare ale
sistemelor economice, Ed. ASE, Bucuresti, 1999;
14. E. Scarlat, N. Chirita – Sisteme cibernetice ale economiei de piata, Ed.
Economica, Bucuresti, 1997;
15. A. Andrei, Gh. Oprescu s.a. – Modele dinamice de conducere optimala a
activitatii firmei. Ed. ASE, Bucuresti, 2001;
16. Gh. Oprescu, A. Andrei – Sistemul cibernetic al consumatorului, Ed. ASE,
Bucuresti, 2002;
17. Agenor, P.R. Montiel P., - Development Macroeconomics, Princeton Univ. Press,
1996;

2
18. P. Artus – Macroeconomie, Presse Univ. de France, Paris, 1989;
19. N. Chirita - Modelarea cibernetica a economiilor in tranzitie,Ed Etape, Sibiu,
1997;
20. Preston A.J. Pagan A.R. – The Theory of Economic Policy: Statics and
Dynamics, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1986;
21. E. Scarlat, N. Chirita – Macroeconomie dinamica, Ed. Economica, Bucuresti,
2001.

D. ANALITICA TEMEI

Tema 1. Conducerea optimala a sistemelor economice dinamice. Algoritmi si tehnici de


optimizare se bazeaza pe Principiul lui Pontreaghin. Reglarea dinamica optimala cu, sau
fara informatie dupa stare. Sinteza Kalman si aplicatii in economie.
a) M. Albouy – La regulation economique dans l’economique dans l’enterprise.
Paris, 1972;
b) A.J. Preston, A.R. Pagan – The theory of Economic policy Statics and Dynamics,
Cambridge, 1982;
c) Gh. Oprescu – Cercetari operationale, partea I, cap. III, Ed. Fundatia Romania de
Maine, Bucuresti, 1993;
d) Gh. Oprescu, A. Andrei – Modele dinamice ale economiei de piata. Vol. I si II,
Ed. FF Press, Bucuresti, 1996;
e) A.Andrei, Gh. Oprescu – Modelarea cibernetica a mecanismelor de reglare ale
sistemelor economice. Ed. Economica, Bucuresti, 1999.
Tema 2. Modele dinamice de comportament la nivel de agent economic productive.
Echilibrul static si dynamic al firmei, formarea preturilor, interventia statului.
a) A. Andrei, M. Roman – Modele dinamice de conducere optimala a activitatii
firmei, Ed. Economica, Bucuresti, 2001;
b) Gh. Oprescu, A. Andrei – Modele dinamice ale economiei de piata, Ed. FF Press,
Bucuresti, 1996;
c) H. Gravelle, R. Rees – Microeconomics, London New York, 1992;
d) D. Marin, L Hjalmarsson, Gh. Oprescu, A. Andrei – Microeconomie – o abordare
cantitativa, Ed. Omnia, Brasov, 1995
e) Onno van Hilten s.a. – Dynamic politicies of the Firm: An optimal control
approach, Springer Berlin – Verlag, 1993.

Tema 3. Modele dinamice de comportament la nivel de agent economic consummator.


Sistemul consumatorului echilibrul static si dynamic al consumatorului, interventia
statului in comportamentul consumatorului prin veniturile nete si prin preturi. Relatia
consumatorului cu pietele economiei nationale: piata bunurilor, piata monetara, piata
financiara.
a) A. Patrick – Macroeconomie, Paris, 1989;
b) W. Branson – Macroeconomic Theory and Policy, New – York, 1979;
c) D. Marin, Gh. Oprescu, s.a. – Microeconomie – o abordare cantitativa, Ed. ALL,
Brasov, 1996;
d) Gh. Oprescu, A. Andrei – Sistemul; cibernetic al consumatorului, Ed. Economica,
Bucuresti, 2002.

3
Tema 4. Modele dinamice de reglare macroeconomca. Sinteza neoclasica a echilibrului
pe termen scurt si lung, somaj, inflatie, influenta guvernului in reglarea macroeconomica,
relatiile economice externe, cerere si oferta agregata, formarea preturilor.
a) A. Patrick – Macroeconomie, Paris, 1989;
b) W. Branson – Macroeconomic Theory and Policy, New – York, 1979;
c) E. Tiganescu, Gh. Oprescu, E. Scarlat, A. Andrei – Aplicatii ale ciberneticii
economice, partea II-a, ASE, Bucuresti, 1996.

DIDACTICA (METODICA) PREDĂRII DISCIPLINELOR ECONOMICE


GENERALE ŞI DE SPECIALITATE

Notă de prezentare
Programa se adresează cadrelor didactice care predau disciplinele economice şi
urmează să susţină examenul de definitivat.
Obiectivele principale ale programei urmăresc perfecţionarea activităţii
profesorilor printr-o mai bună îmbinare a aspectelor teoretice şi metodologice ale
disciplinelor economice cu cele practic-aplicative.
Se vor dezvolta următoarele competenţe prezentate mai jos într-o formă sintetică:
- cunoaşterea conţinutului ştiinţific al disciplinelor de specialitate şi a conţinuturilor
metodologice;
- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor
didactice la conţinuturi;
- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale
colectivelor de elevi;
- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient;
- comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educativă;
- capacitatea de autoevaluare şi de integrare a feed-back-ului în proiecţia personală a
dezvoltării profesionale.

Teme:
I. Idealul educativ şi obiectivele reformei educaţionale. Rolul educaţiei
economice, al disciplinelor economice generale şi al celor de specialitate.
1.1. Obiectivele predării-învăţării disciplinelor economice. Competenţe generale şi
competenţe specifice. Conceptele economice fundamentale şi cele de specialitate.
Locul diaciplinei în planul de învăţământ: arie curiculară, trunchi comun,
curriculum la alegerea şcolii. Posibilităţi de extindere în cadrul schemei orare.
Proiectarea curriculară a disciplienei. Obiectivele predării-învăţării; formarea
competenţelor generale şi a celor specifice.
1.2. Construirea demersurilor didactice şi orientarea generală a activităţii pentru
realizarea unui învăţământ centrat pe elev.
1.3. Formarea gândirii economice critice, reflexive, autonome şi a deprinderilor de
comportament economic (de a identifica dificultăţile economice, alternative,
beneficii şi costuri; de a analiza motivele diferitelor acţiuni economice; de a

4
examina consecinţele modificării situaţiei economice; de a argumenta şi de a
compara beneficiile cu costurile etc.).
1.4. Selectarea şi utilizarea creativă a informaţiilor în proiectarea şi realizarea
demersurilor didactice. Manual, bibliografie, surse primare privind economia reală.
Relaţia programă-manual-economia reală. Criteriile de selectare de manuale şcolare.
1.5. Proiectarea activităţii didactice la disciplina de specialitate. Modelel de proiectare :
planificarea calendaristică orientativă şi proiectul activităţii de învăţare.
1.6. Corelarea obiectivelor disciplinelor economice cu experienţa culturală şi de viaţă a
elevilor, cu particularităţile de vârstă şi de orientare şcolară şi profesională.
1.7. Corelarea obiectivelor educaţiei economice cu cele ale educaţiei permanente şi
pentru carieră. Formarea motivaţiei elevilor pentru studiul disciplinelor economice.
1.8. Interpretarea şi utilizarea programei curriculare în proiectarea şi realizarea activităţii
didactice. Locul disciplinelor economice şi relaţiile lor cu celelalte discipline
şcolare. Locul şi rolul disciplinelor opţionale. Tipuri şi variante de lecţie adecvate
disciplinelor de specialitate. Operaţionalizarea obiectivelor pedagogice.

II. Strategii, metode şi tehnici didactice în învăţarea-predarea disciplinelor


economice
2.1. Strategii, metode, tehnici adecvate lecţiei de ştiinţe economice.
2.2. Proiectarea, realizarea şi evaluarea lecţiei.
2.3. Strategii şi modalităţi de integrare în lecţie a activităţilor cu caracter practic-
aplicativ: rezolvarea de probleme, studiu de caz, dosra economic, interpretarea
statisticilor şi a graficelor, analiza cantitativă în contextul evoluţiilor economiei,
sistemele informaţionale contabile în contextul transformărilor tehnologice
economice actuale, utilizarea cunoştinţelor pentru elaborarea diagnozei şi prognozei
economice etc.
2.4. Tehnologiile informaţiei şi ale comunicaţiilor (T.I.C.) în procesul didactic.
Integrarea T.I.C. într-o proiectare didactică coerentă centrată pe achiziţiile elevului.
Resurse: calculator, internet, CD-rom, aplicaţii soft, echipamente video, radio,
aparat de filmat etc.
2.5. Analiza unui text economic. Strategii, etape, exigenţe, aspecte metodologice. Fişa
bibliografică, fişa de lectură.
2.6. Construirea demersului didactic orientat spre formarea comportamentului economic
şi internalizarea principiilor de raţionalitate economică. Folosirea cu deosebire a
metodelor centrate pe elev (munca pe grupuri mici, clasa grup de muncă, jocurile de
simulare, reţea de discuţii, brainstorming-ul, mozaicul, problematizarea etc.).

III. Evaluarea
3.1. Specificul evaluării la disciplinele economice generale şi cele de specialitate.
3.2. Forme, modalităţi de realizare, tehnici de evaluare. Tipuri de itemi. Metode
alternative de evaluare (investigaţia, proiectul, referatul, portofoliul etc.).
3.3. Rolul evaluării în formarea motivaţiei elevilor pentru studiul disciplinelor
economice de specialitate şi a deprinderilor de comportament economic.
3.4. Evaluare şi autoevaluare. Principalele funcţii educative ale evaluării.

5
BIBLIOGRAFIE

1 Albulescu, Ion Didactica disciplinelor socio-umane, Ed. Napoca


Star, Cluj Napoca, 1999
2 Ausubel, P., D., Robinson, Fl., Învăţarea în şcoală (trad.), EDP, Bucureşti, 1981
3 Bîrzea, Cezar Arta şi ştiinţa educaţiei, EDP, Bucureşti, 1995
4 Boncotă, I., Caiet metodic cu aplicaţii practice, Ed. ASE,
Bucureşti, 2002
5 Cerghit, I., Metode de învăţământ, EDP, Bucureşti, 1997
6 Cerghit, I., Neacşu, I., Negreţ- Prelegeri pedagogice, Ed. Polirom, Iaşi, 2001
Dobridor, I., Pânişoară, I-O.,
7 Ciobanu, Olga Educaţie economică, Ed. ASE, Bucureşti, 2000
8 Cucoş, C., Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 1996
9 Dobrotă, Niţă (coord.) Dicţionar de economie, Ed. Economică,
Bucureşti, 1999
10 Druţă, M-E., Didactica disciplinelor economice, Ed. ASE,
Bucureşti, 2002
11 Druţă, M-E., Grűnberg, C., Portofoliul seminariilor de didactica disciplinelor
economice, Ed. ASE, Bucureşti, 2002
12 Gagne, R., Briggs, L., Principii de design al instruirii, EDP, Bucureşti,
1977
13 Hausman, D., Filosofia ştiinţei economice, Ed. Humanitas,
Bucureşti, 1977
14 Hazlett, H. Lecţia de economie, ASE, World-Entreprise,
Amercart SRL, Business Tech International
Press SRL Bucureşti, 1994
15 Heyne, Paul Modul economic de gândire, EDP, Bucureşti,
1991
16 Holban, I., Testele de cunoştinţe, EDP, Bucureşti, 1995
17 Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca,
1995
18 Jinga, I., Negreţ, I., Învăţarea eficientă, EDITIS, Bucureşti, 1994
19 Jinga, I. şi colectiv Evaluarea performanţelor, ediţia a II-a, Ed.
Aldin, Bucureşti, 1999
20 Jinga, I., Istrate, E. (coord.), Manual de pedagogie, ediţia a II-a, Ed. All,
Bucureşti 2001
21 Joiţa, E., Eficienţa instruirii, EDP, Bucureşti, 1998
22 Meidinger, Cl., Science économique: questions de méthode,
PUF, 1984
23 Meyer, G., De ce şi cum să evaluăm, Ed. Polirom, Iaşi, 2000
24 Mingat, A., Wolfelsperger, A., Methodologie Economique, PUF, 1985
25 Neacşu, I., Instruire şi învăţare, ediţia a II-a, revizuită, EDP,
Bucureşti, 1999

6
26 Potolea, D., Profesorul şi strategiile conduceri învăţării, în
vol. Structuri, strategii şi performanţe în
învăţământ (coord. Jinga, I., Vlăsceanu, L.), Ed.
Academiei, B, 1989
27 Radu, I., T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti,
2000
28 Sava, Sorica (coord.) Dicţionar Mac Millan de economie modernă, Ed.
Economică, Bucureşti, 1999
29 Şerbănescu, A., Întrebarea. Teorie şi practică, Ed. Polirom, Iaşi,
2002
30 Wolf, D., Diversitatea talentului, în vol. Copiii capabili de
performanţe superioare, EDP, Bucureşti, 1981
31 Zamfir, G., Instruirea asistată de calculator în domeniul
economic, Ed. INFOREC, Bucureşti, 2000
32 xxx Restructurarea teoriei economice. Învăţământul
în faţa unor noi provocări, Ed. Economică,
Bucureşti, 1996
33 xxx Programe şcolare
34 xxx Instruirea diferenţiată. Ghid, MEC, 2001
35 xxx Învăţarea activă, Ghid, MEC, 2001
36 xxx Educaţia economică, Ghid, MEC, 2001
37 xxx Ghid metodologic pentru aplicarea programelor
şcolare. Aria curriculară Tehnologii, profil
servicii, MEC, 2002
38 xxx Ghid de evaluare pentru ştiinţe socio-umane, Ed.
ProGnosis, Bucureşti, 2000
39 xxx Colecţia revistei “Tribuna învăţământului”

E. AUTORI
Prof. univ. dr. Andrei Ana Michaela
Conf. univ. dr. Roman Mihai