Sunteți pe pagina 1din 21

Digitally signed by

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI


Library TUM
Reason: I attest to the
accuracy and integrity
of this document
FACULTATEA INGINERIE ECONOMICĂ ŞI BUSINESS

Catedra Teorie Economică şi Marketing

TEORIE ECONOMICĂ
Indicaţii metodice pentru îndeplinirea
Lucrărilor individuale
(destinate studenţilor secţiei cu frecvenţă redusă)

Chişinău
2014
Indicaţiile metodice pentru îndeplinirea lucrărilor individuale
sunt destinate studenţilor secţiei cu frecvenţă redusă, la specialităţile
inginereşti.

Autor: dr., conf. univ. Tatiana Munteanu

Recenzent: dr. hab., prof. univ. Andrei Cojuhari

Munteanu Tatiana.
Teorie economică : Indicaţii metodice pentru îndeplinirea lucrărilor individuale / Tatiana Munteanu ;
Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Teorie Economică şi Marketing. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 21 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
ISBN 978-9975-45-307-3.
330.1(076.5)
M 95

2
1. Obiectivele lucrării individuale la disciplina “Teorie Economică ”

Funcţionarea eficientă a economiei de piaţă direct depinde de gradul de


calificare, competenţa şi profesionalismul cadrelor.
Evident că pentru a educa astfel de cadre este necesară formarea unui nou tip
de gândire economică, fundamentat pe sistemul de valori specifice economiei de
piaţă şi ţinându-se cont de riscurile cu care se confruntă agenţii economici în această
economie. În acest scop studenţii cu frecvenţa redusă vor îndeplini pe parcursul
studierii disciplinei „Teorie Economică” o lucrare individuală.
Obiectivele lucrării individuale constau în:

 verificarea abilităţilor studenţilor de a lucra de sinestătător;


 obţinerea deprinderilor de a aplica cunoştinţele teoretice în practică;
 a oferi posibilitate studenţilor să lucreze cu literatura de specialitate, precum
şi să utilizeze date concrete din întreprinderi.

2. Structura lucrării individuale

Lucrarea individuală va fi compusă din următoarele părţi componente:


1. Foaia de titlu 1 pag.;
2. Cuprins 1 pag.;
3. Introducere 1-2 pag.;
4. Conţinut 10-15 pag.;
5. Încheiere 1-2 pag.;
6. Bibliografie1 pag.

Foaia de titlu se perfectează conform anexei 1.

În cuprins este evidenţiat planul lucrării şi paginile la care se începe fiecare


întrebare;

În introducere se evidenţiază actualitatea şi importanţa studierii acestei teme


pentru economia naţională.

Conţinutul lucrării va fi structurat în trei capitole, fiecare capitol poate fi


împărţit în câteva subcapitole. Primul capitol va fi Capitolul teoretic, şi va conţine
informaţii generale referitor la tema luată în analiză, definirea categoriilor şi legilor
economice referitoare la tema luată în analiză, rolul, funcţiile, structura elementelor
luate în analiză, viziuni doctrinare la tema respectivă.
Capitolul II va fi capitol analitic, aici se recomandă de a face o analiză în
dinamică şi structurală a indicatorilor economici ce se atribuie temei luate în analiză.
Tot în acest capitol se recomandă de analizat cadrul legislativ al Republicii Moldova
cu privire la tema luată în analiză.
În capitolul III se fac concluziile pe baza cercetărilor din primele două capitole
şi se aduc propuneri pentru a îmbunătăţi aspectul teoretic al temei, precum şi
propuneri practice care ar duce la îmbunătăţirea situaţiei economice din ţară.

3
Încheierea – reprezintă o sinteză scurtă a întregii lucrări.

Bibliografia trebuie să conţină minimum 10 surse care au fost folosite la


realizarea lucrării, pot fi utilizate acte legislative şi normative, articole din reviste,
teme de cercetare, cărţi, date statistice de la Departamentul de Statistică, Registru de
Stat ş.a. În bibliografie se va indica numai acea literatură, care a fost folosită la
elaborarea lucrării individuală. În primul rând va fi indicată baza legislativă utilizată,
apoi sursele bibliografice se vor aranja în ordinea alfabetică a numelui autorilor, şi în
ultimul rând – resursele internet.
Tema se va considera dezvăluită pe deplin numai în cazul când vor fi oglindite
toate părţile componente ale planului.

3. Elaborarea şi susţinerea lucrării individuale

Selectarea variantei se va efectua în corespundere cu numărul de ordine din


registru. Dacă numărul de ordine din registru depăşeşte numărul variantelor propuse
în indicaţiile metodice date, se va omite prima cifră a numărului de ordine şi varianta
va fi selectată în corespundere cu cifra a doua a numărului de ordine din registru.
Variantele temelor lucrărilor individuale sunt prezentate în continuare.

Redactarea lucrării individuale:

Lucrarea individuală se va tapa pe foi de formatul A4 cu caracterul 12 la 1,5


rânduri; Fiecare capitol al lucrării se va începe din rând nou, denumirea capitulelor şi
subcapitolele prezentându-se cu bold.
Toate paginile trebuie să fie numerotate, numerotaţia se va începe de la pagina
3. Prima pagină va fi foaia de titlu, iar pe pagina doi va fi indicată varianta şi
cuprinsul;
Materialul trebuie să fie prezentat în mod scurt, clar şi cuprinzător;
Toate graficele, figurile, schemele etc. trebuie denumite şi numerotate
consecutiv. Sub grafic, figură, schemă se va indica cuvântul „Figura” apoi numărul
de ordine şi denumirea;
Tabelele statistice trebuie să fie denumite şi numerotate consecutiv. Mai întâi
se va scrie în partea dreaptă a tabelului cuvântul „Tabelul”, apoi se va indica numărul
de ordine. Din rând nou de asupra tabelului la mijloc se va indica denumirea
tabelului. Denumirea trebuie să corespundă informaţiei reflectate în tabel.
Lucrarea individuală, îndeplinită conform cerinţelor înaintate, este prezentată
profesorului care duce cursul pentru a fi verificată. Evaluarea lucrării se va face
diferenţiat. Nota de apreciere finală se va determina în baza cunoştinţelor prezentate
de către student la susţinerea lucrării. Numai lucrările evaluate cu note pozitive se vor
admite către susţinere. Lucrările care vor fi evaluate cu note negative vor fi returnate
pentru a fi refăcute.
Se recomandă susținerea lucrării în public (prezentare în power point).

4
Varianta nr.1

Sistemele economice şi modelele economice.

Puncte de reper
 Sistemele economice ideale;
 Econimia mixtă – sistem real al economiei contemporane;
 Modelul optim de dezvoltare al economiei Republicii Moldova.

Noţiuni de bază: economie naturală, economie de schimb, sistem economic


tradiţional, sistemul economiei de comandă, sistemul economiei de piaţă, sistemul
economiei mixte, modelul neoamerican, modelul german, modelul francez, modelul
suedez, modelul japonez.

Bibliografie recomandată
1. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012, pp. 59-73;
2. Creţoiu Gheorghe, Economie, Editura ALLBECK, Bucureşti, 2011, pp. 65-72;
3. Feuraş Eugenia, Teorie Economică (micro-macroeconomie), Editura ASEM,
Chişinău, 2007, pp. 15-22;
4. Filip Nelly, Sorocean Olga, Teorie Economică (curs universitar), Tipografia
Primex Com, Chişinău, 2008, pp. 124-145;
5. Grosu Mihail, Economie politică (fundamente de teorie economică), Editura
Evrica, Chişinău, 2001, pp. 35-40;
6. Moldovanu Dumitru, Curs de Teorie Economică, Editura Arc, Chişinău, 2007,
pp. 38-47;
7. Vaut Simion, Economie şi democraţie socială, PLH Internaţional, Cluj-
Napoca, 2012, pp.42-55, 94-124;
8. Сорочан О., Экономическая теория, ASEM, Chişinău, 2008, pp.80–95, 114-
129.

Varianta nr.2

Întreprinderea şi rolul ei în economia naţională.

Puncte de reper
 Esenţa întreprinderii şi caracteristicile ei;
 Clasificarea întreprinderilor;
 Businessul mic şi mare şi rolul lor în economia de piaţă.

Noţiuni de bază: întreprindere, antreprenor, S.A., SRL, întreprindere în comandită,


întreprindere în nume colectiv, întreprindere de arendă, întreprindere de stat şi
municipală, concern, trust, holding, profit, cifră de afaceri, valoare adăugată,
business.

5
Bibliografie recomandată
1. Cod Civil al R.M.art. 106-180;
2. Lege nr. 845 din 03.01.92 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
3. Lege nr. 206 din 07.07.2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici
şi mijlocii;
4. Lege nr. 81 din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de
întreprinzător;
5. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012, pp.128-143;
6. Creţoiu Gheorghe, Economie, Editura ALLBECK, Bucureşti, 2011, pp.59-64;
7. Moldovanu Dumitru, Curs de Teorie Economică, Editura Arc, Chişinău, 2007,
pp.67-82;
8. Munteanu Tatiana, Întreprinderea - celulă de bază a economiei, publicaţie
electronică, www.library.utm.md, Chişinău, 2014;
9. Tomşa Aurelia, Teorie economică,Vol. I Microeconomie, Tipografia Centrală,
Chişinău, 2012, pp.162-184;
10. Gorobievschi Svetlana, Antreprenoriatul: aspecte fundamentale manageriale,
Editura Tehnica-Info, Chişinău, 2009, pp.85-104, 133-189;
11. Ивашковский С. Н. Микроэкономика, Из.Дело, Москва, 2002, pp.191-216,
371-389.

Varianta nr.3

Proprietatea ca instituţie şi relaţie economică fundamentală

Puncte de reper
 Conţinutul economic şi juridic al proprietăţii;
 Avantajele şi dezavantajele diverselor forme de proprietate;
 Formele de proprietate în Republica Moldova.

Noţiuni de bază: proprietate, uzufruct, administrare, posesie, utilizare, proprietate


privată, proprietate publică, proprietate mixtă, proprietate individuală, proprietate
bazată pe folosirea muncii salariate, proprietate asociativă, proprietate municipală,
proprietate de stat, proprietate intelectuală.

Bibliografie recomandată

1. Codul civil al R.M., art. 192-196, 284-302, 315-319;


2. LEGEA cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale
Nr.523-XIV din 16.07.99;
3. Legea nr.91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi
delimitarea lor;
4. Legea nr. 121/04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii
publice;
5. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012, pp.44-50;

6
6. Filip Nelly, Sorocean Olga, Teorie Economică (curs universitar), Tipografia
Primex Com, Chişinău, 2008, pp. 107-122.

Varianta nr.4

Banii şi piaţa monetară

Puncte de reper
 Evoluţia şi formele banilor;
 Masa monetară. Valoarea şi puterea de cumpărare a banului;
 Politica monetară în Republica Moldova.

Noţiuni de bază: monedă, masă monetară, viteza de rotaţie a banilor, agregate


monetare, cerere de monedă, ofertă de monedă, echilibrul pieţii monetare, credit,
bancă.

Bibliografie recomandată

1. Codul civil al R.M., art. 302;


2. LEGE nr. 1232 din 15.12.92 cu privire la bani;
3. Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda
electronică;
4. Angelescu Cornelia ş. a., Economie, ed. 6, Editura Economică, Bucureşti,
2003, pp. 267-285;
5. Burda Mihael, Wyplosz Charless, Macroeconomie Perspectivă europeană,
Editura ALLBECK, Bucureşti, 2002, pp. 217-238;
6. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012, pp.53-57;
7. Creţoiu Gheorghe, Economie, Editura ALLBECK, Bucureşti, 2011, pp. 181-
209;
8. Filip Nelly, Sorocean Olga, Teorie Economică,Vol. II, Tipografia Primex Com,
Chişinău, 2011, pp.248-272;
9. Moldovanu Dumitru, Curs de Teorie Economică, Editura Arc, Chişinău, 2007,
pp.239-254;
10. Макконнелл К. Р. Экономикс, 16 издание, ИНФРА-М, 2007, pp.274-345;
11. Ивашковский С. Н. Микроэкономика, Из.Дело, Москва, 2002, pp.152-174.

Varianta nr. 5

Condiţiile de creare şi lichidare a întreprinderii în Republica Moldova.

Puncte de reper
 Crearea şi înregistrarea unei afaceri;
 Cumpărarea unei afaceri;
 Cumpărarea unei franchise;
 Procedura de lichidare a unei întreprinderi.

7
Noţiuni de bază: întreprindere, filială, întreprindere mamă, Camera Înregistrării de
Stat, Inspectorat Fiscal, CNAM, CNAS, franchise, autorizaţie de funcționare, licenţă,
lichidator, insolvabilitate, asociere, absorbţie, fuziune, dezmembrare, separare.

Bibliografie recomandată
1. Cod Civil al R.M., art. 63-105;
2. Lege nr. 845 din 03.01.92 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
3. Lege nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice
şi a întreprinzătorilor individuali;
4. Legea insolvabilităţii nr. 298 din 29.07.2012;
5. Munteanu Tatiana, Întreprinderea - celulă de bază a economiei, publicaţie
electronică, www.library.utm.md, Chişinău, 2014, pp.17-26.

Varianta nr.6

Căile de reducere a costului de producţie

Puncte de reper
 Conceptul, mărimea şi tipologia costurilor;
 Evoluţia costurilor în timp;
 Minimizarea costurilor de producţie.

Noţiuni de bază: cost de producţie, cheltuieli, cost economic, cost contabil, cost de
oportunitate, cost tranzacţional, cost fix, cost variabil, cost total, cost global, cost
mediu, cost marginal.

Bibliografie recomandată
1. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012, pp.158-164;
2. Creţoiu Gheorghe, Economie, Editura ALLBECK, Bucureşti, 2011, pp. 90-96;
3. Filip Nelly, Sorocean Olga, Teorie Economică (curs universitar), Tipografia
Primex Com, Chişinău, 2008, pp. 288-295;
4. Grosu Mihail, Economie politică (fundamente de teorie economică), Editura
Evrica, Chişinău, 2001, pp.63-68;
5. Moldovanu Dumitru, Curs de Teorie Economică, Editura Arc, Chişinău, 2007,
pp.101-115;
6. Stiglitz Joseph, Walsh Carl, Economie, Editura economică, Bucureşti, 2005,
pp. 136-154;
7. Tomşa Aurelia, Teorie economică,Vol. I Microeconomie, Tipografia Centrală,
Chişinău, 2012, pp. 196-239.

Varianta nr.7

Factorii de producţie şi căile de ridicare a productivităţii lor

Puncte de reper
 Resursele economice şi factorii de producţie;
8
 Combinarea factorilor de producţie şi funcţia de producţie;
 Productivitatea factorilor de producţie.

Noţiuni de bază: resurse economice, factori de producţie tradiționali: munca, natura,


capitalul, neofactori de producţie, funcţia de producţie, legea randamentelor
neproporţionale, substituirea factorilor de producţie, curba de izoproducţie,
randament, productivitate.

Bibliografie recomandată
1. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012, pp.144-157;
2. Creţoiu Gheorghe, Economie, Editura ALLBECK, Bucureşti, 2011, pp. 36-42,
78-90;
3. Gogoneaţă C, Economie politică. Bucureşti, 1995, pag. 77 – 93;
4. Dobrotă Niţă, Economie politică. Bucureşti: Editura Economică, 1997, pag.
101 – 116, 127 – 137;
5. Moldovanu Dumitru, Curs de Teorie Economică, Editura Arc, Chişinău, 2007,
pp.82-100;
6. Samuelson Paul, Nordhaus William, Economie (Economics). Economie
politică. Ediţia a XV-ea. Traducere în limba română. Editura Teora, 2001. Pag.
139 – 158.

Varianta nr.8

Piaţa ca instituţie principală a economiei de piaţă

Puncte de reper
 Esenţa, structura şi tipurile de piaţă. Avantajele şi dezavantajele pieţii;
 Mecanismele pieţii;
 Infrastructura pieţii.

Noţiuni de bază: piaţă, piaţă liberă, piaţă reglementată, piaţa bunurilor de consum,
piaţa muncii, piaţa capitalului, piaţa valutară, piaţa hârtiilor de valoare, cererea,
oferta, preţul, concurenţa.

Bibliografie recomandată
1. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012, pp. 75-83;
2. Creţoiu Gheorghe, Economie, Editura ALLBECK, Bucureşti, 2011, pp. 72-77;
3. Ciucur D., Gavrilă I., Popescu C., Economie. Manual universitar. Ed.
Economică, Bucureşti, 2001, pag.257 – 260;
4. Ciornâi N., Blaj I., Economia firmelor contemporane. Chişinău, 2003, pag. 9-
24;
5. Moldovanu Dumitru, Curs de Teorie Economică, Editura Arc, Chişinău, 2007,
pp.115-132;
6. Ивашковский С. Н. Микроэкономика, Из.Дело, Москва, 2002, pp.41-55.
9
Varianta nr.9

Formarea şi modalităţile de reglementare ale preţului

Puncte de reper
 Preţul: concepte, funcţiile, structura şi factorii ce determină mărimea preţului;
 Mecanismul formării şi modificării preţului de echilibru;
 Metodele economice şi administrative de reglare a preţurilor.

Noţiuni de bază: preţ, preţ de echilibru, preţ administrat, preţ liber, preţ de licitaţie,
preţ îngheţat, preţ mobil, preţ tare, preţ riscant, preţ închis, cost de producţie, profit,
adaos comercial.

Bibliografie recomandată
1. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012, pp.108-111;
2. Creţoiu Gheorghe, Economie, Editura ALLBECK, Bucureşti, 2011, pp.170-
180;
3. Grosu Mihail, Economie politică (fundamente de teorie economică), Editura
Evrica, Chişinău, 2001, pp. 74-76;
4. Moldovanu Dumitru, Curs de Teorie Economică, Editura Arc, Chişinău, 2007,
pp. 143-166.

Varianta nr.10

Concurenţa şi monopolul

Puncte de reper
 Concurenţa: esenţa, funcţiile, factorii şi metodele;
 Concurenţa perfectă şi concurenţa imperfectă şi trăsăturile lor;
 Monopolul: condiţiile apariţiei, tipurile şi consecinţele lui. Legislaţia
antimonopol şi protejarea concurenţei în Republica Moldova.

Noţiuni de bază: concurenţă, concurenţă loială şi neloială, concurenţă prin preţ,


concurenţă prin produs, concurenţă economică şi extraeconomică, concurenţă
perfectă şi imperfectă, concurenţă monopolistă, concurenţă oligopolistă, oligopson,
monopol, monopson, monopol bilateral.

Bibliografie recomandată
1. Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012;
2. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012, pp.98-108;
3. Creţoiu Gheorghe, Economie, Editura ALLBECK, Bucureşti, 2011, pp. 161-
169;

10
4. Filip Nelly, Sorocean Olga, Teorie Economică (curs universitar), Tipografia
Primex Com, Chişinău, 2008, pp.307-339;
5. Hardwick Philip, Langmead John, Introducere în economia politică modernă,
Editura POLIROM, Iaşi, 2002, pp. 212-215, 220-238;
6. Moldovanu Dumitru, Curs de Teorie Economică, Editura Arc, Chişinău, 2007,
pp. 133-143;
7. Stiglitz Joseph, Walsh Carl, Economie, Editura economică, Bucureşti, 2005,
pp.230-235;
8. Tomşa Aurelia, Teorie economică,Vol. I Microeconomie, Tipografia Centrală,
Chişinău, 2012, pp. 272-376;
9. Макконнелл К. Р. Экономикс, 16 издание, ИНФРА-М, 2007, pp.499-586.

Varianta nr.11

Piaţa muncii şi salariul

Puncte de reper
 Esența și structura piaţei muncii;
 Natura şi formele salariului;
 Îmbunătăţirea structurii fondurilor de salarizare în Republica Moldova.

Noţiuni de bază: piaţa muncii, cerere şi ofertă de muncă, salariu, preţul muncii,
bursa muncii, salariul nominal şi salariul real, salariu în regie şi salariu în acord,
salariu colectiv, salariu social, sistem tarifar, salariu minim, salariu mediu pe
economie.

Bibliografie recomandată
1. Angelescu Cornelia ş. a., Economie, ed. 6, Editura Economică, Bucureşti,
2003, pp. 245-255;
2. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012, pp.165-170;
3. Filip Nelly, Sorocean Olga, Teorie Economică,Vol. II, Tipografia Primex Com,
Chişinău, 2011, pp.100-123;
4. Filip Nelly, Sorocean Olga, Teorie Economică (curs universitar), Tipografia
Primex Com, Chişinău, 2008, pp.362-368;
5. Grosu Mihail, Economie politică (fundamente de teorie economică), Editura
Evrica, Chişinău, 2001, pp.77-83, 119-125;
6. Moldovanu Dumitru, Curs de Teorie Economică, Editura Arc, Chişinău, 2007,
pp. 173-180;
7. Tomşa Aurelia, Teorie economică,Vol. II Macroeconomie, Tipografia Centrală,
Chişinău, 2013, pp. 87-113;
8. Макконнелл К. Р. Экономикс, 16 издание, ИНФРА-М, 2007, pp. 633-660;
9. Ивашковский С. Н. Микроэкономика, Из.Дело, Москва, 2002, pp.307-333.

11
Varianta nr.12

Piaţa funciară şi renta.

Puncte de reper
 Esența și structura pieței funciare;
 Natura şi formele rentei;
 Preţul pământului.

Noţiuni de bază: piaţă funciară, rentă economică, rentă diferenţiată, rentă absolută,
rentă de monopol, rentă minieră, rentă de raritate, plată de arendă, preţ al pământului.

Bibliografie recomandată

1. Codul Funciar al R.M.;


2. Legea nr. 121/04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii
publice;
3. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012, pp.174-176;
4. Filip Nelly, Sorocean Olga, Teorie Economică (curs universitar), Tipografia
Primex Com, Chişinău, 2008, pp. 348-356;
5. Creţoiu Gheorghe, Economie, Editura ALLBECK, Bucureşti, 2011, pp.310-
314;
6. Grosu Mihail, Economie politică (fundamente de teorie economică), Editura
Evrica, Chişinău, 2001, pp.91-98;
7. Hardwick Philip, Langmead John, Introducere în economia politică modernă,
Editura POLIROM, Iaşi, 2002, pp.387-394;
8. Moldovanu Dumitru, Curs de Teorie Economică, Editura Arc, Chişinău, 2007,
pp.185-190;
9. Макконнелл К. Р. Экономикс, 16 издание, ИНФРА-М, 2007, pp. 661-665;
10. Ивашковский С. Н. Микроэкономика, Из.Дело, Москва, 2002, pp. 358-370.

Varianta nr.13

Produsul naţional ca rezultat al activităţii economice

Puncte de reper
 Avuţia naţională şi structura ei;
 Măsurarea rezultatelor macroeconomice. Indicatorii macroeconomici sintetici;
 Analiza dinamicii şi posibilităţilor de creştere a PIB-ului Republicii Moldova.

Noţiuni de bază: avuţie naţională, potenţial economic, produs global brut, produs
intern brut, produs intern net, produs naţional brut, produs naţional net, venit naţional.

12
Bibliografie recomandată
1. Burda Mihael, Wyplosz Charless, Macroeconomie Perspectivă europeană,
Editura ALLBECK, Bucureşti, 2002, pp. 22-31;
2. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012, pp.192-206;
3. Creţoiu Gheorghe, Economie, Editura ALLBECK, Bucureşti, 2011, pp.319-
322;
4. Filip Nelly, Sorocean Olga, Teorie Economică,Vol. II, Tipografia Primex Com,
Chişinău, 2011, pp.52-70;
5. Grosu Mihail, Economie politică (fundamente de teorie economică), Editura
Evrica, Chişinău, 2001, pp. 134-141;
6. Hardwick Philip, Langmead John, Introducere în economia politică modernă,
Editura POLIROM, Iaşi, 2002, pp. 441-463;
7. Moldovanu Dumitru, Curs de Teorie Economică, Editura Arc, Chişinău, 2007,
pp. 203-208;
8. Tomşa Aurelia, Teorie economică,Vol. II Macroeconomie, Tipografia Centrală,
Chişinău, 2013, pp.18-55.

Varianta nr.14

Investiţiile şi rolul lor în dezvoltarea economică

Puncte de reper
 Conceptul şi structura investiţiilor;
 Rolul investiţiilor Factorii care influenţează decizia de a investi;
 Analiza ratei investiţiilor;
 Multiplicatorul investiţiilor şi acceleratorul.

Noţiuni de bază: investiţii, tezaurizare, plasamente, investiţii brute, investiţii nete,


rata investiţiei, multiplicator, accelerator investiţional.

Bibliografie recomandată

1. Legea nr. 81 din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de


întreprinzător;
2. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012, pp.195-202;
3. Grosu Mihail, Economie politică (fundamente de teorie economică), Editura
Evrica, Chişinău, 2001, pp.145-146;
4. Hardwick Philip, Langmead John, Introducere în economia politică modernă,
Editura POLIROM, Iaşi, 2002, pp.456-463;
5. Moldovanu Dumitru, Curs de Teorie Economică, Editura Arc, Chişinău, 2007,
pp.226-239.

13
Varianta nr.15

Fluctuaţiile ca legitate a creşterii economice. Crizele economice.

Puncte de reper
 Factorii, formele şi tipurile creşterii economice;
 Ciclurile economice ca manifestare a fluctuaţiilor;
 Crizele economice şi formele lor de manifestare;
 Creştera economică în Republica Moldova: rolul decisiv al pieţei şi al
investiţiilor.

Noţiuni de bază: creştere economică, dezvoltare economică, creştere pozitivă,


creştere negativă, creştere zero, creştere intensivă, creştere extensivă, fluctuaţie, ciclu
economic, criză economică, criză structurală, declin economic, depresiune
economică, înviorare, avânt, boom economic, recesiune economică, relansare
economică.

Bibliografie recomandată

1. Angelescu Cornelia ş. a., Economie, ed. 6, Editura Economică, Bucureşti,


2003, pp. 233-244;
2. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012, pp.234-241;
3. Filip Nelly, Sorocean Olga, Teorie Economică,Vol. II, Tipografia Primex Com,
Chişinău, 2011, pp. 78-94;
4. Hardwick Philip, Langmead John, Introducere în economia politică modernă,
Editura POLIROM, Iaşi, 2002, pp.533-570;
5. Moldovanu Dumitru, Curs de Teorie Economică, Editura Arc, Chişinău, 2007,
pp. 319-327;
6. Tomşa Aurelia, Teorie economică,Vol. II Macroeconomie, Tipografia Centrală,
Chişinău, 2013, pp.55-86;
7. Ивашковский С. Н. Микроэкономика, Из.Дело, Москва, 2002, pp. 83-96.

Varianta nr. 16

Bugetul - instrument al politicii macroeconomice

Puncte de reper
 Bugetul şi componentele lui;
 Echilibrul bugetar şi datoria publică;
 Structura cheltuielilor publice în Republica Moldova. Posibilităţi de micşorare
datoriei publice.

Noţiuni de bază: buget, buget de stat, buget local, fonduri extrabugetare, venituri
bugetare, cheltuieli bugetare, soldul bugetului, deficit bugetar, excedent bugetar,
echilibru bugetar, datorie publică internă şi externă.
14
Bibliografie recomandată

1. Lege nr. 397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;


2. Legea nr. 847-XIII din 24.05.96 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar;
3. Legea bugetului de stat pe anul respectiv;
4. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012, pp. 261-279;
5. Grosu Mihail, Economie politică (fundamente de teorie economică), Editura
Evrica, Chişinău, 2001, pp.165-173;
6. Manole Tatiana, Finanţele publice. Teorie şi aplicaţii. Chişinău, 1998, p. 50 –
61, 183 – 209, 280, 297 – 312;
7. Manole Tatiana, Finanţele publice locale. Chişinău, 2000, p. 30 – 68;
8. Tomşa Aurelia, Teorie economică,Vol. II Macroeconomie, Tipografia Centrală,
Chişinău, 2013, pp.193-227.

Varianta nr.17

Politica fiscală şi specificul ei în Republica Moldova

Puncte de reper
 Conceptul şi clasificarea impozitelor;
 Analiza politicii fiscale a Republicii Moldova;
 Evaziunea fiscală, perfecţionarea sistemului fiscal.

Noţiuni de bază: impozit, taxă, sistem de impozitare, curba lui Laffer, presiune
fiscală, impozite directe, impozite indirecte, impozit pe venit, impozit funciar,
impozit imobiliar, impozite locale, impozite de stat, taxa pe valoarea adăugată,
accize, taxe vamale.

Bibliografie recomandată

1. Codul Fiscal al R.M.;


2. Constituţia R.M., art. 58, 132;
3. Burda Mihael, Wyplosz Charless, Macroeconomie Perspectivă europeană,
Editura ALLBECK, Bucureşti, 2002, pp.434-435;
4. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012, pp.272-277;
5. Filip Nelly, Sorocean Olga, Teorie Economică,Vol. II, Tipografia Primex Com,
Chişinău, 2011, pp. 215-239;
6. Moldovanu Dumitru, Curs de Teorie Economică, Editura Arc, Chişinău, 2007,
pp.302-319;
7. Макконнелл К. Р. Экономикс, 16 издание, ИНФРА-М, 2007, pp. 252-272,
709-727.

15
Varianta nr.18

Şomajul şi măsuri antişomaj în Republica Moldova

Puncte de reper
 Definirea, cauzele şi formele şomajului;
 Evaluarea şomajului;
 Analiza structurii şomajului în Republica Moldova;
 Costurile şomajului şi politici antişomaj.

Noţiuni de bază: şomaj, masa şomajului, rata şomajului, legea lui Okun, şomaj
ciclic, şomaj structural, şomaj natural.

Bibliografie recomandată
1. Lege nr. 714 din 06.12.2001 cu privire la Fondul de şomaj al Republicii
Moldova;
2. Angelescu Cornelia ş. a., Economie, ed. 6, Editura Economică, Bucureşti,
2003, pp. 259-265;
3. Burda Mihael, Wyplosz Charless, Macroeconomie Perspectivă europeană,
Editura ALLBECK, Bucureşti, 2002, 157-185;
4. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012, pp.215-220;
5. Creţoiu Gheorghe, Economie, Editura ALLBECK, Bucureşti, 2011, pp. 358-
363;
6. Hardwick Philip, Langmead John, Introducere în economia politică modernă,
Editura POLIROM, Iaşi, 2002, pp. 594-611;
7. Moldovanu Dumitru, Curs de Teorie Economică, Editura Arc, Chişinău, 2007,
pp.328-340;
8. Ивашковский С. Н. Микроэкономика, Из.Дело, Москва, 2002, pp.101-120.

Varianta nr. 19

Inflaţia şi masuri antiinflaţioniste în Republica Moldova.

Puncte de reper
 Conceptul, cauzele şi tipurile inflaţiei;
 Evoluţia preţurilor de consum;
 Efectele microeconomice şi macroeconomice ale inflaţiei. Politica
antiinflaţionistă în Republica Moldova.

Noţiuni de bază: inflaţie, inflaţie latentă, inflaţie moderată, inflaţie galopantă,


hiperinflaţie, inflaţie prin cerere, inflaţie prin costuri, inflaţie importată, indexarea
veniturilor, subvenţionarea preţurilor.

Bibliografie recomandată
1. Angelescu Cornelia ş. a., Economie, ed. 6, Editura Economică, Bucureşti,
2003, pp. 295-310;
16
2. Burda Mihael, Wyplosz Charless, Macroeconomie Perspectivă europeană,
Editura ALLBECK, Bucureşti, 2002, pp.335-355;
3. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012, pp. 220-224;
4. Filip Nelly, Sorocean Olga, Teorie Economică,Vol. II, Tipografia Primex Com,
Chişinău, 2011, pp.130-149;
5. Grosu Mihail, Economie politică (fundamente de teorie economică), Editura
Evrica, Chişinău, 2001, pp. 126-133;
6. Hardwick Philip, Langmead John, Introducere în economia politică modernă,
Editura POLIROM, Iaşi, 2002, pp.614-633;
7. Moldovanu Dumitru, Curs de Teorie Economică, Editura Arc, Chişinău, 2007,
pp. 340-356;
8. Tomşa Aurelia, Teorie economică,Vol. II Macroeconomie, Tipografia Centrală,
Chişinău, 2013, pp.114-147;
9. Ивашковский С. Н. Микроэкономика, Из.Дело, Москва, 2002, pp.126-147.

Varianta nr. 20

Problema sărăciei şi sistemul protecţiei sociale al populaţiei în Republica


Moldova

Puncte de reper
 Nivelul de trai şi calitatea vieţii;
 Analiza veniturilor personale în Republica Moldova;
 Sistemul protecţiei sociale a populaţiei în Republica Moldova.

Noţiuni de bază: niel de trai, calitatea vieţii, indicele dezvoltării umane, venituri
personale, venituri disponibile, minim de existenţă, politică socială, protecţie socială,
indexarea veniturilor.

Bibliografie recomandată

1. LEGE Nr. 53 din 31.03.2011 privind compensaţiile sociale unice;


2. Legea cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13.06.2008;
3. Legea privind sistemul public de asigurări sociale Nr.489-XIV din 08.07.1999;
4. Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat Nr.156-XIV din 14.10.1998;
5. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012 pp. 242-253;
6. Hardwick Philip, Langmead John, Introducere în economia politică modernă,
Editura POLIROM, Iaşi, 2002, pp.164-191;
7. Niţă Dobrotă, Economie Politică, Bucureşti, Editura Economică, 1997, pp.
266-279;
8. Макконнелл К. Р. Экономикс, 16 издание, ИНФРА-М, 2007, pp.774-792;
9. Ивашковский С. Н. Микроэкономика, Из.Дело, Москва, 2002, pp. 423-440.

17
Varianta nr. 21

Comerţul internaţional, balanţa comercială şi balanţa de plăţi externe.

Puncte de reper
 Formele relaţiilor economice internaţionale;
 Analiza comerţului exterior al Republicii Moldova;
 Politica comercială a Republicii Moldova, perspective de dezvoltare.

Noţiuni de bază: comerţ exterior, comerţ internaţional, balanţă comercială şi balanţă


de plăţi externe, politică comercială, liber schimb, protecţionism, politică vamală,
politică comercială nontarifară.

Bibliografie recomandată
1. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012, pp.313-320;
2. Genereux Jacques, Economie politică, Vol.III, Macroeconomie, Editura
ALLBECK, Bucureşti, 2000, pp.40-61;
3. Hardwick Philip, Langmead John, Introducere în economia politică modernă,
Editura POLIROM, Iaşi, 2002, pp. 669-682;
4. Moldovanu Dumitru, Curs de Teorie Economică, Editura Arc, Chişinău, 2007,
pp. 388-392;
5. Stiglitz Joseph, Walsh Carl, Economie, Editura economică, Bucureşti, 2005,
pp.62-73;
6. Tomşa Aurelia, Teorie economică,Vol. II Macroeconomie, Tipografia Centrală,
Chişinău, 2013, pp. 297-322;
7. Ивашковский С. Н. Микроэкономика, Из.Дело, Москва, 2002, pp.255-305.

Varianta nr.22

Cooperarea şi integrarea economică regională

Puncte de reper
 Procesul internaţionalizării vieţii economice;
 Integrare economică – esenţă, scop, factori determinanţi;
 Integrarea economică europeană.

Noţiuni de bază: globalizare, integrare economică regională, spaţiu economic unic,


zonă de liber schimb, uniune vamală, piaţă comună, uniune monetară, UE.

Bibliografie recomandată
1. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012, pp. 333-347;
2. Creţoiu Gheorghe, Economie, Editura ALLBECK, Bucureşti, 2011, pp. 471-
512;
3. Grosu Mihail, Economie politică (fundamente de teorie economică), Editura
Evrica, Chişinău, 2001, pp.188-192;
18
4. Hardwick Philip, Langmead John, Introducere în economia politică modernă,
Editura POLIROM, Iaşi, 2002, pp.686-688;
5. Jessua Claude ş. a., Dicţionar de ştiinţe economice, Editura Arc, Chişinău,
2006, pp. 919-924, 950;
6. Moldovanu Dumitru, Curs de Teorie Economică, Editura Arc, Chişinău, 2007,
pp. 409-422;
7. Moolle Willem, Economia integrării europene, Editura Poligraf, Chişinău,
2009. pp.21-44;
8. Odagiu Galina, Integrarea Economică Europeană, Chişinău, 2001, pp.7-53.

Varianta nr. 23

Avantajele şi dezavantajele aderării Republicii Moldova la UE

Puncte de reper
 Necesitatea aderării Republicii Moldova în economia mondială;
 Evoluţia relaţiilor dintre UE şi Republica Moldova;
 Perspectivele cooperării în cadrul CSI;
 Aderarea la UE – obiectiv strategic prioritar al Republicii Moldova.

Noţiuni de bază: Acordul de Parteneriat şi Cooperare, Acord de Asociere, Politica


Europeană de vecinătate, Zona de comerţ liber aprofundat şi cuprinzător,
Parteneriatul Estic, piaţa euro-asiatică.

Bibliografie recomandată
1. Cojuhari Andrei, Childescu Valentina., Teorie Economică, Chişinău, UTM,
2012, pp. 397-415;
2. Fundaţia de investiţii Sociale şi economice, Studiul de fezabilitate,
Liberalizarea comerţului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană,
Chişinău ,2005;
3. Moldovanu Dumitru, Integrarea Europeană a Republicii Moldova(premise,
avantaje şi oportunităţi pierdute), Editura Ştiinţa, Chişinău, 2009;
4. Moolle Willem, Economia integrării europene, Editura Poligraf, Chişinău,
2009, pp.
5. Odagiu Galina, Integrarea Economică Europeană, Chişinău, 2001, pp.76-117;
6. Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova.

19
Anexa1

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA


UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

CATEDRA TEORIE ECONOMICĂ ŞI MARKETING

LUCRARE INDIVIDUALĂ

la disciplina TEORIE ECONOMICĂ

DENUMIREA LUCRĂRII

A efectuat:
studentul (a) grupei _____ ___________
(numele prenume)

A verificat:
Dr., conferenţiar universitar
al catedrei TEM ____________
(numele prenume)

Chişinău, 20_.

20
Teorie Economică

Indicaţii metodice pentru îndeplinirea lucrărilor individuale

Autor: dr., conf. univ. Tatiana Munteanu

Recenzent: dr. hab., prof. univ. Andrei Cojuhari

21