Sunteți pe pagina 1din 16

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA FINAN E CATEDRA B NCI I ACTIVITATE BANCAR

Dumitru DAVID

EVOLUTIA CURSULUI LEULUI MOLDOVENESC IN RAPORT CU DOLARUL AMERICAN IN PERIOADA SEMESTRULUI I AL ANULUI 2011: TENDIN E, FACTORI, PERSPECTIVE

STUDIU DE CAZ
la disciplina universitar Moned i credit

nv

Autor: student gr. FB 113 , mnt cu frecven redus DAVID Dumitru ____________________
(semn tura)

Conduc tor tiin ific: prof. univ., dr. STRATULAT Oleg ____________________
(semn tura)

Chi in u 2011
1

CUPRINS
Introducere.....3 1. ESEN A I INDICATORII VALUTAR...................4 DE DINAMICA A CURSUL

1.1. Esen a cursului valutar.4 1.2. Indicatorii de dinamic a cursului valutar..6 2. ANALIZA EVOLU IEI I PERSPECTIVELE CURSULUI LEULUI MOLDOVENESC FA DE DOLARUL AMERICAN...8 2.1. Calcularea indicatorilor de dinamic i factorii de influen cursului leului moldovenesc fa american...8 2.2. Tendin e actuale i perspectivele n perioad scurt a evolu cursului leului moldovenesc fa american....9 a de iei de dolarul dolarul

Concluzie ..........10 Bibliografie.......11 Tematica studiilor de caz........12

INTRODUCERE
Actualitatea temei: Actualmente economia mondial se afl ntr-un proces de corec ie a mai multor dezechilibre care s-au acumulat n cursul anilor preceden i i care vor presa probabil asupra activit ii economice pe parcursul unei perioade de timp. Un dezechilibru destul de important pentru economia nationala a Republicii Moldova il constituie raportul dintre leul moldovenesc si dolarul american. Banii, moneda sau activele monetare constituie, la ora actual , inta mobil a ntregii omeniri. Evolu ia tuturor economiilor contemporane, ca de altfel i sensul de mi care al umanit ii nu par s -l contrazic absolut de loc pe legendarul de acum Karl Marx i afirma ia sa: Banii apar ca fiind atotputernici motiv pentru care se confund i n prezent avu ia cu banii.

Sub o form sau alta, banii ndeplinesc mai multe func ii, ns , prin defini ie discordan a dintre cantitatea de bani aflat la un moment dat n circula ie n posesia diferi ilor agen i economici i cantitatea de bunuri i servicii oferite pe pia reflect , n mod diferit de la o ar la alta, puterea de cump rare a unei monede sau alteia. Problematica se pune din punctul de vedere al valorii lor, al stabilit ii, fie c este vorba de leu , fie c este vorba de dolarul american. Fie dolar american, fie leul moldovenesc, se impune o stabilitate a monedei, cu att mai mult cu ct cele dou men ionate par s troneze in economia nationala a R.M. furnizeaz cet enilor o O moned stabil , puternic confirm siguran i totodat sus ine o economie dezvoltat , eficient ,

func ional . Cre terea economic este implicit . Moneda puternic

mai mare, o ncredere n moneda respectiv de unde i impulsionarea unor noi

investi ii, a a cum o dovede te poate, de-a lungul timpului dolarul american. i, poate, este a a cum se spune Fiecare popor are moneda pe care o merit , pentru c atta vreme ct locuitorii unui spa iu economic nu n eleg c este nevoie de timp, r bdare, eforturi, sacrificii, pierderi chiar experien pentru a cl di o economie competitiv , i n final ob inerea profitului bani i ca urmare o putere mare de cump rare, atta timp vor avea o moned instabil . Scopul lucr rii const n cercetarea att oscila iilor raportului MDL/USD pe plan

national i influen a acestora asupra economiei R.M ct i schimbarea pozi ion rii dolarului pe pia a valutar interna , odat cu apari ia monedei unice europene, EURO. 3

1. ESEN A

I INDICATORII DE DINAMICA A CURSUL VALUTAR

1.1 Esen a cursului valutar. Cursul valutar sau rata de schimb reprezint rezultatul raportului dintre valoarea - etalon a unei monede, na ionale sau interna ionale, i valoarea etalon al altei monede, cu care se compar n cadrul mecanismului cursului valutar. C v ! En1 sauEni En 2 = nE n 2 pentru 1 E n1 sau 1 Ei
(1.1) unde :

C v - cursul valutar sau rata de schimb; E n1 - etalonul na ional al unei ter e ri;

E I - etalon interna ional; E n 2 - etalon na ional al rii care face compara ia. Cursul valutar influen eaz extrem de mult asupra economiei mondiale i n special asupra comer ului extern i a investi iilor. Totodat cursul valutar ocup un rol important i n politica monetar a rii.
Func iile cursului valutar deriv din urm toarele: y Cursul valutar n calitate de indicator economic. Cursul valutar permite de a calcula pre ul exportului sau importului i volumului investi iilor interna ionale n moneda na ional . La nivelul macroeconomic cursul valutar este legat de infla ie i de al i indicatori, care sunt necesari de evaluat pentru realizarea contrapunerii interna ionale. Astfel cursul valutar poate servi drept indicator al competitivit ii externe i poate s indice direc ia n care trebuie de corectat balan a de pl i a rii. Dar mai nti de toate cursul valutar este un indicator monetar i d indiciu pie ei n ceea ce prive te m surile de politic monetar realizate n ar . y Cursul valutar n calitate de scop sau instrument. Cursul valutar poate fi privit i din punctul de vedere al scopului politicii economice a statului. Statul poate gestiona cu cursul valutar n acela i mod ca i cu alte componente ale politicii monetare pentru ob inerea rezultatelor dorite n domeniul infla iei, sectorului real sau al balan ei de pl i. Ct prive te clasificarea cursurilor valutare, potrivit FMI (1982) toate valutele n dependen de nivelul lor de liberalizare se mpart n trei grupe: Valute cu cursuri fixe: fixate de o valut ; fixate de un co valutar. Valute cu cursuri flexibile limitate: curs flexibil limitat fa de o valut ; curs flexibil limitat conform unei politici comune Valute cu cursuri flotante1: cursuri valutare corectate; flotare corectat ;
1

y o o y o o y o o

BNM declar un regim al cursului de schimb de tip managed float (cu flotare dirijat ), ns deseori se observ opunerea ei contra presiunilor de apreciere a leului, fiind totodat mai permisiv in cazul tendin elor de depreciere a lui. 4

o curs valutar flotant independent. Complexitatea etalonului monetar sub forma sa actual , de putere de cump rare, face ca modelele practice de determinare a cursului valutar s fie mult mai cuprinz toare, fiind nevoie de modele care s cuprind influen a unui num r mare de factori pentru o perioad mare de timp. n acest sens, modelul general al cursului valutar cuprinde: - modelul cursului real, ; - modelul cursului economic. ntre cele dou niveluri ale cursului valutar (cel real i cel nominal) se poate stabili urm toarea rela ie:

e= E vP*

(1.2)

unde:

e cursul valutar real; E cursul valutar nominal (economic); P * - indicele pre urilor pe pia a valutei; P - indicele pre urilor pe pia a monedei na ionale. Informa ia privind cursul valutar poate fi utilizat n opera iuni care in de procesul de comunicare economic prin bani. Astfel, cursul valutar poate fi utilizat pentru: evaluarea bunurilor; schimbul valutar; evaluarea fondurilor; reglarea comunic rii prin bani. Aceste utiliz ri ale informa iei privind cursul valutar dovedesc utilitatea cunoa terii corecte a semnifica iei sale privind valoarea aflat n circuit interna ional. Metode de determinare a cursului valutar. Cursul valutar este pre ul unei unit i monetare exprimat ntr-o alt moned , cu care se compar valoric. n practica bancar , este acceptat o marcare a cursului valutar. La o astfel de marcare sunt stabilite locul unde se nscrie cursul valutar, valuta cot rii (valuta cotat ) i baza cot rii (valuta de baz ): MDL p VALUTA COTATA 12,20 USD p VALUTA DE BAZA CURS VALUTAR sau VALUTA DE BAZA p USD = 12,20 VALUTA COTATA p MDL CURS VALUTAR Ultimele dou cifre din nscrierea cursului valutar se numesc puncte procentuale (points) sau pipsuri (pips). De exemplu, modificarea cursului valutar al leului moldovenesc fa de dolarul S.U.A. de la 14,20 la 14,30 lei pentru un dolar se apreciaz ca o cre tere a cursului dolarului cu 10 puncte, iar dac cursul francului elve ian s-a modificat de la 1,3896 la 1,3884 franci elve ieni pentru un dolar o sc dere a cursului dolarului cu 12 puncte. O sut de puncte formeaz un num r de baz , care n jargonul dealerilor se nume te figura mare (big figure). 5

1.2. Indicatorii de dinamic a cursului valutar. n practica financiar s-au conturat dou metode de prognozare a cursului valutar: y Prognozarea n baza analizei fundamentale, y Prognozarea n baza analizei tehnice. Analiza fundamental reprezint studiul factorilor de influen a asupra unei ivariabile, cu scopul prognoz rii dinamicii si valorii ei. In cazul dat variabila reprezint cursul valutar, iar factorii de influen a sunt indicatorii care caracterizeaz dezvoltarea economiei nationale. Dupa cum sa men ionat analiza fundamentala se bazeaz pe studiul general al economiei nationale. Pentru ca acest studiu sa fie efectuat ca un proces continuu sunt utilizati un sir de indicatori macroeconomici, ramurali care reflecta dinamica variabilelor caracteristice. In continuare vom descrie indicatorii care sunt utilizati n rile cu economie de pia dezvoltat , pentru ca apoi sa ncerc m realizarea analizei economiei moldovene ti. Produsul national brut. - Reprezint valoarea b neasca a tuturor bunurilor si serviciilor realizate de catre rezidentii unei tari intr-un anumit interval de timp, cre terea acestui indicator este un semnal pozitiv pentru aprecierea valutei nationale. Produsul intern brut - Reprezint valoarea b neasca a tuturor bunurilor si serviciilor realizate pe teritoriul unei tari intr-un anumit interval de timp. Cre terea acestui indicator in general este un semnal pozitiv pentru aprecierea valutei na ionale. Compararea primelor doi indicatori ofer informa ii pentru un studiu mai detaliat referitor la investitiile interne si externe. Indicele preturilor de consum - Este o m rime care reflecta nivelul preturilor de consum, reprezentat de un cos de bunuri si servicii. Importanta este dinamica acestui indicator. In general, cre terea acestui indicator este un semnal pozitiv pentru deprecierea valutei na ionale. Indicele volumului investitiilor - Reprezint o valoare care reflecta nivelul investi iilor in economie, cre terea acestui indicator este un semnal pozitiv pentru aprecierea valutei nationale. Indicele cheltuielilor guvemamentale - Reprezint volumul cheltuielilor guvernamentale pe o perioada de timp anumita. Cre terea acestui indicator este un semnal pozitiv de depreciere a valutei na ionale. Indicele volumului comerciabil net. - Indicele care reflecta volumul produse si realizate din totalul celor produse. Cre terea lui este semnal pozitiv de apreciere a valutei nationale. Indicele produc iei industriale - Acest indicator ofera informa ii privitor la dinamica volumului produc iei industriale. Cre terea acestui indicator este semnal pozitiv de apreciere a valutei nationale. Indicele utilizarii potentialului de productie - Reprezinta dinamica utilizarii potentialului de productie. Cre terea acestui indicator este semnal pozitiv. Indicele comenzilor industriale - Indicele dat reflecta nivelul comenzilor industriale, cre terea lui este semnal de apreciere a valutei nationale. Indicele stocurilor de productie - Reprezinta volumul stocurilor de productie. Cre terea acestui indicator este semnal pozitiv de depreciere a valutei nationale. Indicele de constructii - Reflecta volumul constructiilor realizate. Cre terea lui inseamna posibila crestere a cursului valutar. Indicele infla iei - Reprezinta modificarea nivelului preturilor pe economie. Cre terea lui duce la deprecierea valutei nationale. Indicele preturilor producatorilor - Reflecta nivelul preturilor producatorilor. Cre terea lui contribuie la deprecierea valutei nationale. 6

Indicele de ocupare a fortei de munc - Reflecta ponderea persoanelor ocupate din totalul persoanelor apte de munca. Cre terea acestui indicator este un semnal pozitiv de apreciere a valutei nationale. Indicele cheltuielilor pentru salarizare - Reprezinta volumul salariilor platite intr-o perioada pe economie. Cre terea acestui indicator poate semnala intr-un caz aprecierea, iar in alt caz deprecierea valutei nationale, in dependenta de structura cheltuielilor populatiei. Indicele vinzarii de automobile - Reprezinta volumul automobilelor vindute. Cre terea acestui indicator poate semnala aprecierea valutei nationale, in cazul cnd automobilele sunt de productie autohtona. Indicele veniturilor personale - Reflecta volumul veniturilor populatiei. In acest caz, deasemenea, semnalul va depinde de structura cheltuielilor populatiei. Balanta de pla i - Nu este un indicator, ns ofera informatii referitor la comertul exterior al tarii, care are o influien a nemijiocit asupra dinamicii cursului valutar. Existenta acestor indicatori ne permite analiza generala a situa iei economiei tarii respective. ns , dup cum se observa, to i ace ti indicatori isi realizeaz influen a sa asupra dinamicii cursului valutar si depinde de analitician ce ponderi va oferi fiecarui din indicatorii enumera i. Deci, posibilitatea prognozarii eficiente depinde de experien a si cuno tintele analiticianului.

2. ANALIZA EVOLU IEI MOLDOVENESC FA

I PERSPECTIVELE CURSULUI LEULUI DE DOLARUL AMERICAN. i factorii de influen a cursului leului

2.1. Calcularea indicatorilor de dinamic moldovenesc fa de dolarul american

Tabelul 1.1. Evolu ia indicatorilor macroeconomici, 2008-2010 2008 1. Produsul intern brut n pre uri curente, mil. lei 2. Produsul intern brut fa de anul precedent n termeni reali, % 3. Rata infla iei medie anual (IPC), % 4. Volumului comer ului exterior, n % fa de anul precedent: - Exportul, n % fa de anul precedent; - Importul, n % fa de anul precedent. 5. Cursul oficial al leului moldovenesc fa dolarul SUA, mediu anual 6. Cursul oficial al leului moldovenesc fa mediu anual de

2009

2010, estimat pentru sfr itul anului

62 921,55 +7,8 12,7 +40,9 +18,6 +32,8 10,39 15,29 2.977 17,95 13 996,9 14 246,3 -249,4

60 043,00 -6,5 0,0 -39,8 -19,1 -33,1 11,11 15,52 0.973 9,35 11 597,0 14 975,4 -3 378,4

70 200,00 +6,0 8,1 +12,3 +24,0 +17,0 12,37 16,40 1.181 6,99 15 123,6 16 452,1 -1 328,5

de euro,

7. Rata Euro LIBOR pe 6 luni, la sfr itul perioadei 8. Rata medie ponderat a dobnzii la VMS pe pia a primar intern , % 9. Veniturile bugetului de stat, pe componenta de baz , mil. lei Cheltuielile bugetului de stat, pe componenta de baz , mil. lei Deficit(-)/Excedent(+) al bugetului de stat, pe componenta de baz , mil. lei

n prima jum tate a anului 2010 se atest o recuperare pronun at a economiei Republicii Moldova, dup declinul sever nregistrat pe parcursul anului 2009, urmare a impactului crizei economice mondiale.
Produsul Intern Brut a dep it nivelul minim al recesiunii i ncepnd cu sfr itul anului 2009, are o tendin de cre tere, fapt vizibil pe parcursul primelor dou trimestre ale anului curent. Conform prognozei preliminare a indicatorilor macroeconomici (din 25.01.2011), pentru sfr itul anului se prognozeaz o valoare a PIB-ului de 70 200 mil. lei, ceea ce constituie o cre tere fa de anul precedent n pre uri comparabile cu 6,0 la sut . Lund n considera ie faptul c , n prima jum tate a anului 2009 PIB-ul a nregistrat o diminuare de 7,8 la sut , cre terea semnificativ nregistrat pe parcursul anului 2010 indic mai mult o revenire spre nivelul de pn la criza economic . Astfel, economia Republicii Moldova nc nu a atins nivelul s u poten ial, ceea ce creeaz presiuni dezinfla ioniste care sunt n continuare persistente. 8

2.2. Tendin e actuale

i perspectivele n perioad scurt a evolu iei de dolarul american

cursului leului moldovenesc fa

Model grafic: Evolutia Ratelor dolarului American in primul semestru al anului 2011.

Efectuind analiza graficului de mai sus observam ca dolarul American isi pierde puterea de cumparare pe piata nationala , totodata leul moldovenesc capata o putere mai mare. Aceste modificari au drept consecinta stabilizarea economica care revine incetul cu incetul la normal, recapatarea partenerilor comerciali, dar in acelesi timp si importul mai ridicat fata de anii precedenti a monedei unice europene EURO. Economia Republicii Moldova putem spune ca se relanseaza, dar in acelasi timp ea se afla inca sub nivelul de la inceperea crizei economice. Putem spune cu siguranta ca leul moldovenesc s-a apreciat fata de dolarul American cel mai mult in perioada lunilor martie-aprilie, aceasta observindu-se din graficul de mai sus.

Concluzii Analiznd datele prezentate concluzia ar fi c analiza chart-ista compusa dintr-un ir de instrumente specifice poate fi util pentru determinarea dinamicii cursului MDL, ns nu putem spune ca toate instrumentele valabile pe pie ele interna ionale sunt adecvate pe pia na ionala. Aceasta se petrece din cauza m rimii mici a pie ei leului, a volumului relativ redus a tranzac iilor si a elementelor de reglementare care apar a momente de soc pia . Pe de alta parte majoritatea instrumentelor analizei tehnice nu necesita alta informa ie de ct dinamica precedenta a cursului, ns aceasta nu a putut ajuta pentru prognozarea deprecierii de ultimul timp al MDL. Avnd in vedere aspectele analizei tehnice dinamice, putem men iona c participan ii pie ei valutare, in special b ncile comerciale, nu utilizeaz pe larg analiza tehnic , uneori aceasta se datoreaz lipsei mijloacelor informa ionale, ns au un hibrid compus din careva aspecte ale analizei dinamice plus instrumentele analizei fundamentale. Aceasta ne poate permite n elegerea modului de gndire i de ac iune a participan ilor pie ei, care dup ct e tim pot influen a foarte mult dinamica cursului valutar. Astfel analiza tehnic dinamica este unul din instrumentele analizei tehnice, care are un rol deosebit si care pare a fi cel mai adecvat pentru utilizare pe pia a na ionala. Aceasta putem argumenta prin num rul relativ mic al participan ilor pe pia . Num rul mic de participan i ofer mai multe anse pentru aprecierea corecta a ,,dorin ei pie ei", adic a puterii cump r torilor si vnzatorilor la un anumit moment. Apreciere corecta a acestui parametru face ca ac iunile bazate pe o astfel de analiza sa capete rezultate pozitive.

10

Bibliografie
1. Acte normative:

Legea cu privire la Banca Na ional a Moldovei: nr. 548-XIII din 21.07.95. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1995, nr. 56-57/624, p.5-7. Raport anual 2010 al B ncii Na ionale a Moldovei [online]. [citat 29 martie 2011]. Disponibil: < www.bnm.md>. Legea cu privire la Banca Na ional a Moldovei: nr. 548-XIII din 21.07.95. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova [online]. 1995, nr. 56-57, art.624 [citat 29 martie 2011]. Disponibil: < http://bnm.md/md/law_bnm>.
2. Carti:

GRIGORI , Cornelia. Activitatea bancar . Ed. a II-a, rev. i compl. Ch.: Cartier, 2004. 432 p. BASNO, Cezar. Moned . Credit. B nci. Bucure ti: Editura Pedagogic , R. A., 2003. 374 p. Didactic i

STRATULAT, Oleg. mprumuturile obligatare municipale alternativ pentru finan area proiectelor investi ionale. n: Economistul [online]. 2008, octombrie 11 [citat 29 martie 2011]. Disponibil: < // http://eco.md/ >. 3. Surse Internet:
1. http://www.stirilocale.ro/ Dolarul_american_istoria_ monedei_lumii_IDN69375.html

2. http://www.eco.md/article/5998/ 3. http://www.bnm.md/md/inform_parlament 4. http://www.scribd.com/doc/45957238/Raportul-Eoru-Dolar-in-Economia-Mondiala 5. http://www.scribd.com/doc/50527683/T4

11

TEMATICA STUDIILOR DE CAZ


1. Dinamica agregatului M0 n Republica Moldova n perioada semestrului I al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 2. Dinamica agregatului monetar M1 n Republica Moldova n perioada semestrului I al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 3. Evolu ia structurii agregatului monetar M1 n Republica Moldova n perioada semestrului I al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 4. Dinamica agregatului monetar M2 n Republica Moldova n perioada semestrului I al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 5. Evolu ia structurii agregatului monetar M2 n Republica Moldova n perioada semestrului I al a. 2011: tendin e, factori, perspective 6. Dinamica agregatului monetar M3 n Republica Moldova n perioada semestrului I al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 7. Evolu ia structurii agregatului monetar M3 n Republica Moldova n perioada semestrului I al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 8. Dinamica agregatului M0 n Republica Moldova n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 9. Dinamica agregatului monetar M1 n Republica Moldova n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 10. Evolu ia structurii agregatului monetar M1 n Republica Moldova n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 11. Dinamica agregatului monetar M2 n Republica Moldova n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 12. Evolu ia structurii agregatului monetar M2 n Republica Moldova n perioada 9 luni ale al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 13. Dinamica agregatului monetar M3 n Republica Moldova n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 14. Evolu ia structurii agregatului monetar M3 n Republica Moldova n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 12

15. Dinamica masei monetare n Republica Moldova n perioada semestrului I al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 16. Evolu ia structurii masei monetare n Republica Moldova n perioada semestrului I al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 17. Evolu ia cursului leului moldovenesc n raport cu dolarul american n perioada semestrului I al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 18. Evolu ia cursului leului moldovenesc n raport cu dolarul american n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 19. Evolu ia cursului leului moldovenesc n raport cu moneda unic european n perioada semestrului I al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 20. Evolu ia cursului leului moldovenesc n raport cu moneda unic european n perioada 9 luni al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 21. Evolu ia rezervelor obligatorii n MDL a BNM n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 22. Evolu ia rezervelor obligatorii n USD a BNM n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 23. Evolu ia rezervelor obligatorii n EURO a BNM n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 24. Evolu ia normei rezervelor obligatorii n MDL a BNM n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 25. Evolu ia normei rezervelor obligatorii n USD a BNM n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 26. Evolu ia normei rezervelor obligatorii n EURO a BNM n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 27. Evolu ia creditelor bancare n Republica Moldova n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 28. Dinamica creditelor bancare n Republica Moldova n perioada semestrului I al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 29. Evolu ia depozitelor la vedere n sistemul bancar autohton n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 13

30. Dinamica depozitelor la vedere n sistemul bancar autohton n perioada semestrului I al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 31. Evolu ia depozitelor la termen n sistemul bancar autohton n perioada a. 2011: tendin e, factori, perspective. 32. Dinamica depozitelor la termen n sistemul bancar autohton n perioada semestrului I al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 33. Evolu ia depozitelor n valut n sistemul bancar autohton n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 34. Dinamica depozitelor n valut n sistemul bancar autohton n perioada semestrului I al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 35. Evolu ia depozitelor n moned na ional n sistemul bancar autohton n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 36. Dinamica depozitelor n moned na ional n sistemul bancar autohton n perioada semestrului I al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 37. Dinamica indicelui pre urilor de consum n perioada semestrului I al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 38. Dinamica indicelui pre urilor de consum n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 39. Evolu ia puterii de cump rare a leului moldovenesc n perioada a. 2011: tendin e, factori, perspective. 40. Evolu ia comparativ a puterii de cump rare a leului moldovenesc fa de rubla ruseasc n perioada a. 2011: tendin e, factori, perspective. 41. Evolu ia comparativ a puterii de cump rare a leului moldovenesc n perioada a.a. 20012011: tendin e, factori, perspective. 42. Stabilirea gradului de diminuare a puterii de cump rare a leului moldovenesc comparativ cu leul romnesc n perioada 9 luni ale a. 2011. 43. Stabilirea gradului de diminuare a puterii de cump rare a leului moldovenesc comparativ cu hrivna ucrainean n perioada 9 luni ale a. 2011. 44. Stabilirea gradului de diminuare a puterii de cump rare a leului moldovenesc comparativ cu rubla ruseasc n perioada 9 luni ale a. 2011. 14

45. Evolu ia ratei dobnzii la depozite n sistemul bancar autohton n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 46. Dinamica ratei dobnzii la depozite n sistemul bancar autohton n perioada semestrului I al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 47. Evolu ia ratei dobnzii la credite n sistemul bancar autohton n perioada a. 2011: tendin e, factori, perspective. 48. Evolu ia ratei de baz la creditele acordate de Banca Na ional a Moldovei pe termen lung (mai mare de 5 ani) n perioada a. 2011: tendin e, factori, perspective. 49. Dinamica creditelor noi plasate de b ncile comerciale n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 50. Dinamica depozitelor noi atrase de b ncile comerciale n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 51. Evolu ia structurii bazei monetare n Republica Moldova n perioada a 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 52. Dinamica bazei monetare n Republica Moldova n perioada semestrului I al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 53. Evolu ia bazei monetare n Republica Moldova n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 54. Evolu ia bazei monetare n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 55. Dinamica bazei monetare n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 56. Evolu ia bazei monetare n perioada semestrului I al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 57. Dinamica multiplicatorului monetar n Republica Moldova n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 58. Evolu ia multiplicatorului monetar n Republica Moldova n perioada semestrului I al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 59. Evolu ia interven iilor BNM pe pia a valutar intern n perioada 9 luni ale a. 2011: tendin e, factori, perspective. 60. Dinamica interven iilor BNM pe pia a valutar intern n semestrul I al a. 2011: tendin e, factori, perspective. 15