Sunteți pe pagina 1din 36

Cap. 6.

TEORIA COSTURILOR I PROFITUL


6.1. Con inutul economic al costului de produc ie 6.2. Tipologia i m rimea costurilor 6.3. Rela iile dintre costurile nregistrate pe termen scurt. Minimizarea costurilor. 6.4. Evolu ia costurilor pe termen lung 6.5. Conceptul de profit 6.6. Masa i rata profitului. Forme i func ii ale profitului. 6.7. Pragul de rentabilitate i pragul de nchidere la nivel de firm

6.1. CON INUTUL ECONOMIC AL COSTULUI DE PRODUC IE


 Consumul FP munc , bunuri de capital, factori naturali

studiu din manual Microeconomie ed. 2005, p. 135. Costul de produc ie = expresia monetar a cheltuielilor cu achizi ia, alocarea i consumul FP de c tre o ntreprindere, n scopul realiz rii procesului productiv i a desfacerii bunurilor (m rfuri i servicii). Costul de produc ie { cheltuiala de produc ie [explic.: cheltuiala e generat de o plat cheltuiala se suprapune costului doar cnd FP achizi iona i se consum n ntregime productiv]. Func iile costului de produc ie: reflectarea consumului de resurse ocazionat de procesul de fabrica ie; eviden a i controlul cheltuielilor; orientarea agen ilor (op iuni, decizii) i calculul unor indicatori importan i (ex. rata rentabilit ii); compara ii.

6.2. TIPOLOGIA I M RIMEA COSTURILOR Dup modul de reflectare a cheltuielilor : costul contabil sau explicit = expresia cheltuielilor

comensurabile b nesc, suportate efectiv de ag. ec. pentru materii prime, materiale, combustibil, energie, amortizare .a., corespunznd producerii i desfacerii unui bun;

 costul economic = costul explicit + costul implicit [salariul ntreprinz torului, pt. organizarea conducerea firmei; dobnda la capitalul propriu, utilizat n activit ile ag. ec.; chiria pentru cl dirile proprii, puse n serviciul firmei; renta pentru terenul propriu al ntreprinz torului, pus la dispozi ia ag. ec.).

Costul explicit prive te cheltuielile cu furnizorii resurselor consumate n produc ie (cheltuieli materiale, cu munca .a.) i se reflect n contabilitate n conturi. Costul implicit (alternativ sau de oportunitate) sau costul alegerii realizate de ntreprinz tor / manager, n privin a resurselor nu e generat de o plat , ci e expresia consumului de resurse sustrase altor ntrebuin ri, n favoarea celei alese.

Alte tipuri de costuri: costul monetar costul psihologic = componenta subiectiv a cheltuielilor ocazionate de fabrica ie. costul privat = cheltuielile asumate de o firm ; costul social = cheltuielile care nu ncarc produc torii, ci societatea. [Are efecte pozitive (preg tirea, comportamentul i cultura personalului, cre terea W) i negative (scumpirea tehnologiei utilizate, cre terea pre urilor la FP i m rfuri, mi c rile sociale, cheltuielile cu protec ia mediului, majorarea cotelor de impozitare; cele mai cunoscute costuri sociale = legate de infla ie i omaj]. costuri de produc ie (n procesul de fabrica ie); costuri de desfacere = costuri de tranzac ie (cheltuieli cu comisioanele, cu publicitatea) + costuri de informare.

Dup tipul consumului care genereaz cheltuielile: Costurile fixe (CF) sunt determinate pe perioad scurt de consumurile fixe. Sunt independente de nivelul produc iei Q r mn constante pe termen scurt. [cheltuieli cu: amortizarea capitalului fix, iluminat, chirii, nc lzirea general , salarii pentru personalul din activit ile general-administrative, asigur ri .a.]. Pe termen lung, ns , CF devin variabile. Costurile variabile (CV) sunt angajate de consumurile variabile [materii prime, materiale, combustibil, energie, salariile personalului direct implicat n activitatea productiv .a.]. Ele depind de volumul produc iei Q i se modific n aceea i direc ie cu el CV = f(Q). Vezi evolu ia costurilor variabile (inclusiv forma lor grafic ) n manual Microeconomie ed. 2005, pp. 139-140.

Costul total (CT) prive te ntreaga produc ie a unei ntreprinderi i poate fi privit n trei moduri:

 CT = CF + CV (suma costurilor fixe i variabile); CT = CP + CD (suma costurilor de produc ie i de distribu ie); CT = CM + CS (suma costurilor materiale i salariale) Deoarece CM = A + Kc

CT = A + Kc + CS
A Kc cheltuieli ocazionate de amortizare; cheltuieli cu capitalul circulant.

Dup nivelul la care analiz m costurile, calcul m: 1. costul global (total) = ansamblul cheltuielilor antrenate de ntreaga activitate a ag. ec. (CF, CV, CT); 2. costul mediu (unitar) = raport ntre un tip de cost global i rezultatele ob inute (volumul produc iei Q): - costul fix mediu CFM = costul fix pe unitatea de produs; pe CF termen scurt, el depinde de evolu ia Q: CFM ! Q - costul variabil mediu CVM = costul variabil pe unitatea de produs; n dinamic , depinde de CV i de Q: CV CVM ! Q - costul total mediu CTM costul total pe unitatea de produs; n dinamic , depinde de CV i de Q: CT CTM ! Q Deoarece CT = CF + CV
CT CF CV CTM ! ! ! CFM CVM Q Q Q

3. costul marginal Cmg = sporul de cost antrenat de cre terea consumului de factori de produc ie ( CT), pentru a suplimenta cu o unitate produc ia ( Q):

(CT CTi CTi-1 Cmg ! ! (Q Qi Qi-1


Observa ii: - pt. Q = 1, Cmg = CT. - pe termen scurt, deoarece

sau

(CF (CV Cmg ! (Q

(CV CF = 0, Cmg ! (Q

6.3. RELA IILE DINTRE COSTURILE NREGISTRATE PE TERMEN SCURT. MINIMIZAREA COSTURILOR.
 Studiu individual din manual Microeconomie ed. 2006, pp.

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

141-146, pentru teorie i demonstra ii privind alura (forma) urm toarelor curbe de costuri: totale (CF, CV, CT), medii (CFM, CVM, CTM) i marginale (Cmg). Concluzii generale (reies i din aplica ii !!!): minCTM = deasupra i la dreapta min Cmg (influen a CF). minCmg precede min CVM (care e atins naintea minCTM, pentru c CFM pe m sur ce Q ). curba Cmg ncepe s creasc naintea CVM i a CTM. cre terea CTM = mai pu in pronun at dect a CVM, datorit sc derii n timp a CFM. curba CTM = deasupra curbei CVM. curba Cmg intersecteaz curba CTM n minCTM. curba Cmg intersecteaz curba CVM n minCVM. o rela ie ntre panta curbei CT i nivelul (m rimea) Cmg.

Exemplu de calcul n privin a costurilor unei ntreprinderi Q


(buc. )

CF
($)

CV
($)

CT CF+CV
($)

CFM CF/Q
($)

CVM CV/Q
($)

CTM CT/Q
($)

Cmg CT/ Q
($)

0 1 2 3 4 5 6

300 300 300 300 300 300 300

0 400 600 900 1.300 2.200 3.600

300 700 900 1.200 1.600 2.500 3.900

300 150 100 75 60 50

400 300 300 325 440 600

700

400 200

450 300 400 400 400 900 500 650 1.400

a.)

CF, CV, CT (caz particular, conform datelor din tabel)

. CF, CV,
CT
3900 3600

CT
2500 2200

CV

1600 1300 1200 900 700 600 400 300

CF
1 2 3 4 5 6

b.) CFM, CVM, . CTM, Cmg


1400

CFM, CVM, CTM, Cmg (caz particular)

Cmg

900

700 650 600 500 450

CTM CVM

400
325 300 200 150 100

CFM
1 2 3

OBSERVA II PRIVIND FIGURA ANTERIOAR : a) Curba CFM: [CF = constante, dar Q ]. b) Curba CVM: min. (pt. Q = 2 i Q = 3) curba mai accentuat dect pe por iunea descendent . c) Curba CTM: (valori min. egale pt. Q = 3 i Q = 4) . d) Curba Cmg min. pt. Q = 2 rapid, intersectnd CTM. Constat ri: Cmg = CTM (pt. Q = 4) minCTM. Cmg < CTM (grafic,Q < 4; n tabel, Q 3) CTM sau se men ine. Cnd Cmg > CTM (pt. Q > 4) CTM . Dinamica Cmg se reflect n evolu ia CTM: Cnd Q (pn la Q = 4), diferen a dintre CTM i Cmg; n tabel, CTM cnd Cmg ( i invers); Q pt.care Cmg < CTM: cnd Q cu 1 CTM ( i invers). Cnd Cmg < CVM, CVM ( i invers). Curba Cmg intersecteaz minCTM. Condi ia necesar pt. minCTM este: CTM = Cmg (optimizarea utiliz rii prod-factorilor i / sau maximizarea profitului). n exemplu, CTM = Cmg = 400 $ pt. Q = 4 [costul minim al combin rii / substitu iei FP].

Concluzie: Atta timp ct Cmg < CTM i Cmg < CVM, deci grafic curba Cmg se afl sub celelalte dou amintite, produc ia poate fi m rit n condi ii de rentabilitate. Firma care urm re te minCTM trebuie s produc acel Q pt. care Cmg = CTM. Motiva ie: cnd Cmg < CTM, ultima unitate fabricat va costa mai pu in dect cea anterioar (CTM va ); cnd Cmg > CTM, ultima unitate produs va costa mai mult dect cea dinainte (CTM va ); cnd Cmg = CTM, noul CTM l va egaliza pe cel al unit ii fabricate anterior; ca urmare, curba CTM se afl n punctul s u de minim atunci cnd are loc egalitatea CTM = Cmg.

Firma Q pn cnd Cmg = P Cmg i CTM indic pre ul minim de vnzare (Pmin). Dac P < Pmin firma va nregistra pierderi; dac P > Pmin firma va acumula profit. - Rela ia dintre CTM, Cmg i P (cazul concuren ei perfecte) vezi demonstra ii manual Microeconomie ed. 2005, p. 150.

. P, VM, Vmg,
CTM, Cmg

Cmg CTM

PE

P, VM, Vmg, Cmg, minCTM

QE

TEME (obligatorii):

1. De studiat abaterea pre ului P de la minCTM [manual Microeconomie ed. 2005, p. 151.] 2. De nv at principalele c i de reducere a costurilor de produc ie ale unui agent economic [manual Microeconomie ed. 2005, p. 151.]

6.4. EVOLU IA COSTURILOR PE TERMEN LUNG studiu individual din manual, pp. 153-158

A. Costurile totale pe termen lung (CTTL) Pe termen lung, func ia costului total CTTL depinde de tehnica utilizat de fiecare produc tor, de preg tirea for ei de munc i de volumul produc iei realizate. vezi grafic i detalii n manual Microeconomie ed. 2005, pp. 153-154 (evolu ia CTTL n raport cu nivelul dot rii tehnice a firmei).

B. Costurile totale medii pe termen lung (CTMTL) [Fig. 1 = pt. termen scurt, Fig. 2 = pt. termen lung] Figura 1: CTM n variante date, pe termen scurt, de capacit i de produc ie diferite CTM CTM3 CTM1 CTM2

Q1

Q2

Q3

Observa ii: n graficul precedent (Figura 1), dac firma opteaz pentru produc ia de serie mic Q1, costul mediu aferent va fi CTM1. Dac ea dore te ( i dac poate), va realiza cantitatea Q2 > Q1 (produc ie medie), suportnd costul mediu CTM2 < CTM1. Dac firma respectiv opteaz pentru produc ie de serie mare Q3 > Q1 > Q2, costul s u mediu ajunge CTM3 > CTM1 > CTM2. CONCLUZIE: Varianta optim DE FABRICA IE este dat , pe termen scurt, de volumul de produc ie Q2, corespunz tor c ruia CTM2 este cel mai mic posibil.

Figura 2: Curba costurilor totale medii pe termen lung (CTMTL) ale unei firme [CTM1 CTM4 costurile totale medii n patru variante de produc ie; CTMTL curba nf ur toare a CTM pe termen scurt] CTM Randament cresc tor CTM1 CTM2 CTM3

Randament descresc tor

CTM4

CTMTL

Q3 = Q optim

CONCLUZII privind evolu ia costurilor pe termen lung: Rela ia dintre Q i CTMTL = baza teoriei economiilor de scar . Situa ii posibile (vezi Figura 2): Pe aripa descendent a curbei nf ur toare se randamente cresc toare, motivate de nregistreaz sporirea productivit ii medii, n condi iile n care produc ia cre te mai repede dect cantitatea de input alocat . Au loc, deci, economii de scar . Se nregistreaz randament constant atunci cnd CTM r mn relativ neschimbate pe termen lung; productivitatea medie este aceea i, iar Q spore te n aceea i m sur cu cantitatea folosit din prod-factori. Randamentul descresc tor semnific o majorare a CTMTL, datorit sc derii productivit ii medii; dezeconomiile de scar sunt generate de faptul c output-ul se amplific , dar mai pu in dect o face cantitatea utilizat din prod-factori. FIRMA VA FI COMPETITIV doar minimiznd CTMTL!!

6.5. CONCEPTUL DE PROFIT La nivel de firm , dac veniturile ob inute dep esc cuantumul cheltuielilor totale ocazionate de desf urarea activit ii, rezultatul economic ob inut, pozitiv, mbrac forma profitului (Pr). Dac el e negativ (cheltuielile fiind superioare veniturilor), firma nregistreaz pierderi (p). ............................................................................... TEM Studiu individual Teorii explicative privind profitul manual Microeconomie ed. 2005, pp. 160-161.

6.6. MASA I RATA PROFITULUI. FORME I FUNC II ALE PROFITULUI.

Pr = VT

ChT

a) VT = veniturile totale = venituri din exploatare [din vnzarea produc iei de baz (majoritatea veniturilor firmei productive)] + venituri financiare [aferente dobnzilor sau altor surse de aceea i natur ] + venituri extraordinare / excep ionale [ca urmare a unor condi ii aleatoare (ex. veniturile din imput ri)]. b) ChT = cheltuielile totale = cheltuieli din exploatare [cu produc ia de baz (materii prime, materiale, combustibil .a.)] + cheltuieli financiare [ex. chelt. cu plata dobnzilor la credite] + cheltuieli extraordinare / excep ionale [provocate de situa ii deosebite (ex. suportarea pagubelor n cazul inund rii materiilor prime din depozite, plata amenzilor)].

Conven ii de notare: n acest capitol facem referire, cu prec dere, la economici productivi (ntreprinderi) agen ii

 Cele mai importante venituri ale ntreprinderilor fiind cele

din exploatare (aferente produc iei de baz ), le not m VT i le consider m sugestive n calculul cifrei de afaceri CA i profitului Pr de i sunt doar o frac iune a veniturilor totale. Cele mai reprezentative cheltuieli ale agen ilor productivi fiind cele din exploatare (privind produc ia de baz ), le socotim a fi generatoare de costuri totale (notate CT ). Rezult : Pr = VT CT - la nivel de agent economic: - la nivel de produs: Pru = P CTM [unde: Pru profitul unitar sau pe bucat ; P pre ul de vnzare unitar al produsului = venitul mediu (P = VM, rela ie demonstrat n manual Microeconomie ed. 2005, p. 150, I.); CTM costul total mediu (costul unitar)].

 M rimea absolut a profitului, = masa profitului (Pr) = suma

total realizat ca profit de c tre un subiect economic ntr-un interval determinat, n care produce bunuri i servicii destinate pie ei. Dac VT > CT (pe produs, P > CTM), subiectul ob ine profit (Pr); dac VT < CT (pe produs, P < CTM), el nregistreaz pierderi (p). Din punct de vedere relativ se calculeaz rata profitului (Pr ), ca raport procentual ntre masa profitului i un indicator reprezentnd: fie CT ( rata rentabilit ii), fie CA (volumul ncas rilor din activitatea proprie), fie K (capitalului investit sau capitalul n func iune, dup caz):

Pr Pr' ! 100 CT

sau

Pr Pr' ! 100 CA

sau

Pr' !

Pr 100 K

Forme de profit

I. Profitul brut (Prb) = diferen a dintre veniturile totale realizate (VT) i cheltuielile efectuate (ChT) pentru ob inerea rezultatului unei activit i economice: Prb = VT ChT. Profitul net (Prn) = diferen a dintre profitul brut i IPr. n leg tur cu impozitul pe profit: Prn = Prb conceptul de profit net se vorbe te i despre profitul admis = o m rime a profitului stabilit nu att sub inciden a factorilor economici, ct institu ional, prin decizia autorit ii statale (politica statului, ndreptat spre destina iile profitului net ob inut n diverse sectoare de activitate).

 

II. Profitul normal = nivelul minim al Pr, necesar i suficient pentru ca firma s - i poat continua activitatea. Fiind un cost de oportunitate, cuprinde elementele costului implicit. Sub limita profitului normal, produc ia nu se mai motiveaz . Profitul economic sau pur = diferen a pozitiv dintre VT (ncas rile totale) i CT (explicite i implicite). SAU: = diferen a dintre profitul total i cel normal (= m rime rezidual sau r mas ). Atunci cnd profitul economic este zero, ntreprinderea realizeaz profit normal sau minimal (situa ie ntlnit n condi iile pie ei cu concuren perfect ). Profitul contabil = diferen a dintre VT (ncas rile firmei) i costul explicit al firmei; altfel spus, poate fi privit fie ca profit total, fie ca sum ntre profitul economic i cel normal. Supraprofitul = surplusul de Pr peste cel ob inut n condi ii obi nuite de pia = Pr datorat unor condi ii particulare economice (pre uri f r acoperire, diferen e de pre ntre pie e .a.), naturale sau preferen iale. [ex. cazul eficien ei deosebite i cel al firmei care activeaz pe pia a de monopol]

III. Profitul legitim = venitul meritat de ntreprinz tor, pentru contribu ia la desf urarea activit ii economice. El este motivat de procese de produc ie, de management, de reducerea costurilor i pre urilor sau eforturile de dep ire a riscurilor. Acest profit rezult din respectarea prevederilor legale n vigoare. Profitul nelegitim (nec tigat, nemeritat) = suma nsu it de proprietarul unui FP, f r ca acesta s fi participat la activitatea economic . El apare ca urmare a: nc lc rii prevederilor legale, cre terii arbitrare a costurilor i pre urilor, major rii marjei de profit peste cea admis , dublelor nregistr ri, sustragerii de la plata impozitelor, c tigurilor datorate unei pozi ii privilegiate pe pia , politicilor protec ioniste, infla iei, economiilor neadmise la unele cheltuieli. [ex. profitul de monopol].

Func iile profitului

1. Stimulnd eficien a economic , ini iativa i gradul de asumare a riscului, profitul are rolul de a orienta activitatea economic . 2. Prin intermediul lui se creeaz sursele investi iilor productive i ale autofinan rii. 3. Profitul favorizeaz introducerea progresului tehnic i cointeresarea lucr torilor.

6.7. PRAGUL DE RENTABILITATE I PRAGUL DE NCHIDERE LA NIVEL DE FIRM


 Pragul de rentabilitate arat

agent economic, ncepnd nregistreaz profit. Punctul de plecare este rela ia: Pr = VT CT. n condi iile ob inerii de profit normal, pragul de rentabilitate QR se calculeaz astfel: Pr = 0 VT CT = 0 VT = CT PQ = CF + CV , adic PQ = CF + CVMQ sau PQ CVMQ = CF; Q(P CVM) = CF CF Q ! QR ! P CVM

volumul produc iei unui cu care ntreprinderea

Ipoteze de lucru n cazul pragului de rentabilitate:

Ipoteza parcursului liniar al costurilor variabile; b) Ipoteza parcursului neliniar al costurilor variabile;
a)

TEM - de studiat individual, conceptual i grafic, [manual ambele ipoteze de lucru Microeconomie ed. 2005, pp. 166-167].

 n leg tur cu pragul de rentabilitate se analizeaz condi ia de

nchidere a unei firme (pragul de nchidere sau pragul de faliment), tiut fiind c orice firm care nu- i mai poate acoperi costurile (avem n vedere mai ales nivelul costurilor variabile CV) i va nceta activitatea pe termen scurt. Totu i, de ce uneori, firma continu s produc , fie i n situa ia n care pre ul de vnzare este mai mic dect costul unitar? Explica ie: urm rind minimizarea pierderilor, decizia de ncheiere complet a activit ii va aduce mai multe prejudicii dect fabrica ia n continuare a bunurilor respective. Pragul de nchidere a unei ntreprinderi rezult din urm toarea regul : Atunci cnd pre ul de vnzare al m rfii scade pe pia att de mult, nct venitul firmei se situeaz sub nivelul costului variabil (VT < CV), iar pre ul se afl sub m rimea costului variabil mediu (P < CVM), firma i va minimiza pierderile dac - i va nceta activitatea. Pre ul P, pentru care venitul acoper costul variabil (VT = CV) sau pentru care pierderile egalizeaz costurile fixe (p = CF) se nume te prag (punct) de nchidere [vezi figura urm toare].

Pragul de rentabilitate i pragul de nchidere n cazul unei ntreprinderi [OO curba ofertei, dat de curba costului marginal Cmg; CC (PR) curba cererii, dat de pre ul m rfii vndute (PR); QR; PR produc ia i pre ul aferente pragului de rentabilitate; QI; PI produc ia i pre ul aferente pragului de nchidere]

P, Cmg, CTM, CVM

OO (Cmg) CTM CVM

PR PI I

CC (PR)

QI QR

Concluzii privind pragul de rentabilitate i pragul de nchidere: 1. Pragul de rentabilitate: produc ia QR pt.care, n punctul R, PR = minCTM = Cmg. 2. Pragul de nchidere: produc ia QI pt.care, n PI = minCVM = Cmg. punctul I,

Situa ii posibile, n cazul unui pre P la care se vinde un produs:


 Dac 

 

P < PI (sau P < minCVM), continuarea produc iei nu va mai avea sens pentru firm , care- i va nceta activitatea, limitndu- i pierderile la nivelul CF. Dac P = PI (sau P = minCVM), firma va decide ncetarea sau continuarea activit ii, n func ie de evolu ia pre ului pie ei. Dac PI < P < PR (sau minCVM < P < minCTM), firma nu- i recupereaz cheltuielile totale pe unitatea de produs, ci doar CFM i o parte din CVM. Totu i, ea i continu activitatea, pentru c pierderile p[Q = 0] < p[Q > 0] produc ia va urma curba ofertei (= curba Cmg), ntruct pierderile nregistrate astfel vor fi inferioare celor cauzate de oprirea fabrica iei. Men iune: orice continuare a produc iei n pierdere , n scopul de a evita o pierdere mai mare, trebuie analizat n leg tur cu posibilit ile de relansare ale firmei. Dac P = PR (sau P = minCTM) [pragul de rentabilitate], firma i poate men ine activitatea n condi ii de profit economic zero. Dac P > PR (sau P > min CTM), firma ob ine profit (Pr > 0).

BIBLIOGRAFIE Microeconomie, curs universitar, Universitatea Babe Bolyai,Facultatea de tiin e Economice i Gestiunea Afacerilor, Catedra de Economie politic , Imprimeria Ardealul, Cluj-Napoca, 2005, pp. 135-169. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Economie politic , Ed. Teora, Bucure ti, 2000, pp. 139-152; 154158; 169-170. Richard Lipsey, K. Alec Chrystal, Economia pozitiv , Ed. Economic , Bucure ti, 1999, pp. 231-250. Gilbert Abraham-Frois, Economia politic , Ed. Humanitas, Bucure ti, 1994, pp. 141-163. Toader Gherasim, Microeconomie, vol. 2, Ed. Economic , Bucure ti, 1994, pp. 9-53. Stelian Stancu, Tudorel Andrei, Microeconomie. Teorie i aplica ii., Ed. ALL, Bucure ti, 1997, pp. 177-224.

S-ar putea să vă placă și