Sunteți pe pagina 1din 72

www.denta.

ro

CATALOG OFICIAL l OFFICIAL CATALOGUE


DENTA 05 – 07.12.2019

Prezentul catalog reflectă situaţia înscrierilor și amplasărilor din data de 28 noiembrie 2019
Catalogue registration & stand location; last update on 28th of November 2019

Acest catalog este proprietatea ROMEXPO S.A., care are toate drepturile rezervate. Nici o
parte din această lucrare nu poate fi reprodusă, arhivată sau transmisă sub nici o formă și prin
nici un fel de mijloace, fără permisiunea în scris din partea proprietarului.

ROMEXPO S.A. holds the copyright of this catalogue.


No part of this material can be reproduced, archieved or transmitted without the holder’s
written consent.

Informaţiile conţinute în textele de prezentare a expozanţilor (versiunile în limbile română și


engleză) sunt cele comunicate de către aceștia prin intermediul fișei de înscriere în catalog
și/sau al adeziunii contract.
De asemenea, conţinutul reclamelor (text + imagini) este cel furnizat de firmele comanditare
cărora le revine întreaga responsabilitate asupra acestuia.
Traducerea textelor a fost efectuată de către ROMEXPO S.A. numai în cazurile în care
expozanţii nu au transmis propria traducere.

The information on exhibitor companies (both the Romanian and English version) is that
provided by the relevant companies in the application forms for being listed in the catalogue,
or in the adhesion-contracts.
Also, the content of the advertisements (text+images) is the one supplied by the ordering
companies, who assume the entire responsibility for them.
Translation of the texts has been made by ROMEXPO S.A. only there where exhibitors failed
to send their own translation.

Actuala ediţie se desfășoară în parteneriat cu Camerele de Comerţ și Industrie din România

This edition takes place in partnership with the Romanian Chambers of Commerce and
Industry

Organizator • Organizer
ROMEXPO S.A.
B-dul Mărăști 65–67,
C.P. 32–3,
011465, București – România
Telefon: 0040 21 207 70 00
Fax: 0040 21 207 70 70
Internet: www.romexpo.ro
e-mail: romexpo@romexpo.ro

Editat de ROMEXPO S.A.


DENTA 05 – 07.12.2019

Profesioniștii industriei stomatologice se întâlnesc la


DENTA II

Datorită tehnologiei de ultimă generaţie și a schimbărilor revoluţionare din


domeniul medicinei dentare, industria stomatologică se dezvoltă de la an la
an.

În cadrul evenimentelor tematice, medicii stomatologi primesc informaţii


care îi ajută să ofere pacienţilor tratamente eficiente, servicii de calitate și
chiar o educaţie dentară bazată pe prevenţie.

DENTA II este expoziţia care ilustrează tendinţele și inovaţiile în ceea ce


privește sănătatea dentară și prezintă oferte speciale pentru produsele
destinate cabinetelor sau laboratoarelor stomatologice.

Le mulţumesc companiilor care au venit la ROMEXPO să își prezinte cele


mai moderne echipamente pentru un tratament precis, rapid, fără durere și
să întâlnească potenţiali clienţi sau noi parteneri.

DENTA oferă posibilitatea medicilor dentiști și studenţilor de a-și actualiza


cunoștinţele în domeniu. În acest scop, îi invit pe specialiștii din acest sector
să participe la conferinţe, seminarii și prezentări de interes pentru ramura
industriei stomatologice.

La fiecare ediţie a Expoziţiei internaţionale de produse și echipamente


pentru medicină și tehnică dentară, ROMEXPO își propune să promoveze
sănătatea orală și să fie locul de întâlnire dintre medici, specialiști și
pacienţi. Împreună putem să contribuim la îmbunăţirea serviciilor de
medicină și tehnică dentară din România!

Mihai COSTRIȘ
Director General ROMEXPO S.A.
DENTA 05 – 07.12.2019

Dental industry professionals meet at


DENTA II

Thanks to state-of-the-art technology and revolutionary changes in dental


medicine, the dental industry develops from year to year.

In thematic events, dentists receive information that helps them to provide


effective treatments, quality services, and even a dental education based on
prevention.

DENTA II is the exhibition that ilustrates trends and innovations in terms of


dental health and presents special offers for products intended for dental
cabinets or laboratories.

I thank the companies that came to ROMEXPO to present their most modern
equipment for precise, fast, painless treatment and to meet potential customers
or new partners.

DENTA offers the possibility of dental practitioners and students to update


their knowledge in the field, for this purpose, I invite specialists from this
sector to participate in conferences, seminars and presentations of interest for
the dental industry branch.

At each edition of the International Exhibition of products and equipment for


dental medicine and technique, ROMEXPO aims to promote oral health and to
be the meeting place between doctors, specialists and patients. Together we can
contribute to improvement of dental medical and technical services in
Romania!

Mihai COSTRIȘ
General Manager of ROMEXPO S.A.
P
PARTENER
ARTENER MEDIA PRINCIP
PRINCIPAL
AL DENT
DENTA
TA
A
www.dentalnews.ro

SAVE THE DATE


March 20, 2020
Bucharest

REACHING
20 FOR THE

STARS
ÃßðñÝèåðȂşåÕðëéÝðëèëãåßá
 
ßáèáÞîáÝöȂ20
 aniàááôåïðáêşȂ
  
ìîåêðî™ñêÇØÇÐËÏÇÐÖàáƷêÝèðȂşåêñðȂ
   
POLITICA DIN SP
POLITICA SPATELE
PA
ATELE
UȘILOR
UȘIL OR ÎNCHISE
www.românialiberă.ro
www.românialiberă.ro
Cele
Cele mai bune rreportaje,
eportaje, știri și noutăţi
noutăţi din viaţă
viaţă
DENTA 05 – 07.12.2019

CUPRINS • CONTENTS

Programul expoziţional 2020 Pag.


2020 Fairs and Exhibitions Program 16

Organizator; Servicii generale Pag.


Organizer; General services 19

Profilul participanţilor Pag.


Participants’ profile 23

Lista alfabetică a participanţilor Pag.


Alphabetical list of exhibitors 27

Index pe domenii Pag.


List of exhibitors according to the main activity 61

Manifestări conexe Pag.


Side events 71
16
17
DENTA 05 – 07.12.2019

DENTA
Pavilionul B1 Halls

Program vizitare • Visiting Program


05 – 07.12.2019: 1000 - 1800
18
ORGANIZATOR
SERVICII GENERALE

GENERAL SERVICES
ORGANIZER
DENTA 05 – 07.12.2019

Cea de a 40-a ediţie a expoziţiei internaţionale The 40th edition of DENTA – The dentistry
de produse și echipamente pentru medicină și and dental technologies international
tehnică dentară – DENTA, este organizată de exhibition, is organized by ROMEXPO S.A.
ROMEXPO SA și se desfășoară în perioada and takes place between the 5th – 7th of
05 – 07 decembrie 2019. December, 2019.

SERVICII SERVICES
OFERITE EXPOZANŢILOR OFFERED TO EXHIBITORS

Construcţie standuri Stand construction


ROMEXPO oferă clienţilor săi atât standuri ROMEXPO is convinced that any idea of its
standard, cât și standuri personalizate, care clients can be transformed into reality, so it
pot corespunde celor mai exigente cerinţe. offers and designs exhibition stands made of
Pornind de la principiul că orice idee a all available materials, regardless of their
clientului poate fi transpusă în realitate, complexity, with all the necessary facilities
ROMEXPO execută standuri expoziţionale and endowments.
de orice complexitate, dispunând de toate
facilităţile și dotările necesare
e-mail: proiectare@romexpo.ro e-mail: proiectare@romexpo.ro

Promovare Promotion
• publicitate prin intermediul tipăriturilor • advertising through printed materials
ROMEXPO (catalogul oficial al issued by ROMEXPO (fair catalogues,
târgului, ghidul vizitatorului, afișe, visitor's guide, posters, leaflets,
mape, broșuri, pliante, volete); brochures, flyers etc).
• publicitate online - afișare de materiale • online advertising - web banners, logo
publicitare (bannere web, logo-uri) pe etc. display on ROMEXPO website
site-urile ROMEXPO; • banners, panels, mesh, banners,
• afișare bannere, panouri, mesh-uri, mascots, mobile outdoor platforms etc.
mascote, platforme mobile exterioare pe displayed during one or several
perioada desfășurării unei expoziţii sau exhibitions, or for the whole year;
pe orice perioadă solicitată de client;
• difuzarea de spoturi publicitare și • broadcast of radio commercials and ads
anunţuri prin intermediul staţiei radio at its local radio station;
locale;
• distribuţie de flyere • flyer distribution
e-mail: directia.comerciala@romexpo.ro e-mail: directia.comerciala@romexpo.ro

Centru de presă Press Center


• oferă acreditări jurnaliștilor • Accreditation to journalists
• organizează conferinţe de presă • Press conferences
• furnizează comunicate de presă și • Press release and information regarding
informaţii referitoare la evenimentele the exhibitions organized by
expoziţionale organizate de ROMEXPO ROMEXPO

20
DENTA 05 – 07.12.2019

• pune la dispoziţia jurnaliștilor • technical equipment that helps


echipamente tehnice care să le permită journalists to process and transfer their
prelucrarea și transmiterea în redacţie a materials to the editorial office, during
materialelor realizate în cadrul the fair
manifestărilor expoziţionale
e-mail: pr@romexpo.ro e-mail: pr@romexpo.ro

Punct info Info point


Punctul info este amplasat în pavilionul B1 și The info point is placed in the pavilion B1
oferă informaţii despre expozanţi, produsele and offer information about the exhibitors,
expuse, evenimentele și programul de exhibits, main and additional events,
manifestări conexe, organizate în cadrul organized at each fair.
fiecărei expoziţii.

Catering/restaurant Catering/restaurant
În cadrul Centrului Expoziţional ROMEXPO Within ROMEXPO perimeters, you'll find
sunt amplasate restaurante, terase și puncte restaurants, open air terraces and kiosks that
volante de alimentaţie publică. Acestea oferă offer varied meals to the fair's visitors/
expozanţilor și vizitatorilor meniuri participants.
diversificate.
Street Food-truck, Aleea Principală Street Food-Truck, The Main Alley

Închiriere Renting
pavilioane mobile mobile pavilions
ROMEXPO deţine o infrastructură mobilă de ROMEXPO holds highly modern and
expunere tip pavilion – cort, modernă și foarte functional mobile exhibition pavilions – or
funcţională. Suprafeţele de expunere sunt tents, between 500-1500 sqm, that you can
cuprinse între 500-1500 mp. use up.
e-mail: directia.comerciala@romexpo.ro e-mail: directia.comerciala@romexpo.ro

Transport Transport
ROMEXPO facilitează contactul cu ROMEXPO helps you establish contact with
prestatorii de transport mărfuri wares transporting companies
e-mail: directia.comerciala@romexpo.ro e-mail: directia.comerciala@romexpo.ro

Manipulare Handling
Serviciile de manipulare sunt oferite, contra Handling services are offered exclusively by
cost, în exclusivitate de ROMEXPO S.A. ROMEXPO S.A. for a certain fee.
e-mail: directia.comerciala@romexpo.ro e-mail: directia.comerciala@romexpo.ro

21
DENTA 05 – 07.12.2019

CENTRUL DE CONGRESE ROMEXPO CONGRESS


ȘI CONFERINŢE ROMEXPO AND CONFERENCE CENTRE

Centrul de Congrese și Conferinţe ROMEXPO Congress and Conference


ROMEXPO oferă tuturor solicitanţilor spaţii Centre offers up-to-date areas for congresses,
pentru organizarea de congrese, conferinţe, conferences, symposia, business meetings,
simpozioane, întâlniri ale oamenilor de workshops, round tables, negotiations,
afaceri, work-shop-uri, mese rotunde, runde cocktail-parties, banquets, shows and fashion
de tratative, cocktail-uri, recepţii, diverse shows to any applicant.
spectacole și parade ale modei. Located on the premises of ROMEXPO
În componenţa Centrului de Congrese și Exhibition Centre, the Congress and
Conferinţe ROMEXPO se află săli de Conference Centre offers you designated
conferinţe cu capacităţi între 40 - 700 de areas for meetings. ROMEXPO Conference
locuri: Centre consists of conference halls that have
40 - 700 seats:

SALA MADGEARU – 75 de locuri MADGEARU HALL – 75 seats


SALA TITULESCU – 75 de locuri TITULESCU HALL – 75 seats
SALA EMINESCU – 460 de locuri EMINESCU HALL – 460 seats
SALA SADOVEANU – 80 de locuri SADOVEANU HALL – 80 seats
SALA CUPOLA – 100 de locuri CENTRAL PAVILION HALL – 100 seats
SALA IORGA – 180 de locuri IORGA HALL – 180 seats
SALA BĂLCESCU – 150 de locuri BĂLCESCU HALL – 150 seats
PAVILION H3 (4 săli) – 160 de locuri H3 HALL (4 HALLS) – 160 seats
(40 locuri/sală) (40 seats/hall)
CENTRUL DE PRESĂ – 50 de locuri PRESS CENTER HALL – 50 seats
• Capacitate totală – 1690 de locuri • Total capacity - 1690 seats
• Dotări tehnice audio-video • Audio-video equipment
• Parking • Parking

PERMISELE DE INTRARE ADMISSION CARDS

ROMEXPO S.A. acordă gratuit expozanţilor ROMEXPO S.A. issues free-of-charge


ecusoane pentru acces permanent. admission badges to exhibitors.
Ecusoanele au valabilitate pe perioada Admission badges are valid during the stand
construcţiei și amenajării standurilor, în building and decommissioning and on
timpul desfășurării târgului și după exhibition days. Motor vehicle access on the
închiderea acestuia (pe perioada de grounds of ROMEXPO Exhibitions Centre is
demontare / dezafectare a standurilor). allowed on the basis of parking tickets.
În Centrul Expoziţional ROMEXPO,
accesul expozanţilor cu mijloace auto se
realizează pe bază de card de acces.

22
PROFILUL
PARTICIPANŢILOR

PARTICIPANTS’ PROFILE
DENTA 05 – 07.12.2019

1. Cabinete de medicină dentară


1.1 Echipamente
1.2 Instrumentar
1.3 Accesorii
1.4 Materiale
1.5 Produse chimico-farmaceutice
1.6 Consumabile medicale specifice de protecţie (mănuși, halate, măști
nazale, bonete, pansamente, tampoane stoma absorbante, bavete etc.)

2. Laboratoare de tehnică dentară


2.1 Echipamente
2.2 Instalaţii
2.3 Materiale
2.4 Instrumentar
2.5 Consumabile medicale specifice de protecţie (mănuși, halate, măști
nazale, bonete, pansamente, tampoane stoma absorbante, bavete etc.)

3. Produse de igienă orală și prevenţie


3.1 Igiena bucală
3.2 Fluoruri
3.3 Nutriţie specifică (pentru sănătatea dentară)
*poate fi o temă de abordat in cadrul conferinţelor
3.4 Diverse (produse pentru albirea profesională a dinţilor)

4. Igiena și siguranţa muncii


4.1 Produse pentru dezinfecţie cutanată
4.2 Produse pentru dezinfecţie și sterilizare
4.3 Produse pentru îngrijirea suprafeţelor
4.4 Diverse (aparate de ionizarea, condiţionarea, umidificarea,
curăţarea aerului)

5. Servicii, informaţii, comunicare și organizare


5.1 Service pentru echipamente
5.2 Sisteme de procesare date clienţi
5.3 Sisteme de organizare a cabinetelor și laboratoarelor dentare
5.4 Media, publicitate, literatură de specialitatate
5.5 Sisteme de curierat pentru clienţi
5.6 Companii de asigurări
5.7 Designeri de cabinete și clinici dentare
5.8 Servicii de curăţenie cabinete și clinici dentare
5.9 Administrarea, organizarea și echiparea cabinetelor, clinicilor
și laboratoarelor dentare
5.10 Media, publicitate, literatură de specialitate
5.11 Asociaţii profesionale

24
DENTA 05 – 07.12.2019

1. Dental medicine clinics


1.1 Equipment
1.2 Instruments
1.3 Accessories
1.4 Materials
1.5 Chemical-pharmaceutical products
1.6 Specific protection medical supplies (gloves, gowns,
nasal masks, bones, bandages, absorbent pads, bibs, etc.)

2. Dental laboratories
2.1 Equipment
2.2 Installations
2.3 Materials
2.4 Instruments
2.5 Specific protection medical supplies (gloves, gowns,
nasal masks, bones, bandages, etc.)

3. Oral hygiene products and prevention


3.1 Oral hygiene
3.2 Fluoride
3.3 Specific nutrition (for dental health)
3.4 Other products for professional teeth whitening

4. Hygiene and safety work


4.1 Skin disinfection products
4.2 Disinfection and sterilization products
4.3 Surface care products
4.4 Other (devices for ionization, conditioning,
humidification, air cleaning)

5. Services, information, communication and organization


5.1 Service for equipment
5.2 Client data processing systems
5.3 Organization systems for clinics and dental laboratories
5.4 Media, advertising, speciality literature
5.5 Delivery systems for clients
5.6 Insurance companies
5.7 Cabinets and dental clinics designers
5.8 Cleaning services for cabinets and dental clinics
5.9 Managing, organizing and equipping dental
clinics and dental laboratories
5.10 Association & institutions in the field
5.11 Professional associations

25
LISTA ALFABETICĂ
A PARTICIPANŢILOR

EXHIBITORS
IN ALPHABETICAL ORDER
DENTA 05 – 07.12.2019

PAVILION B1

28
DENTA 05 – 07.12.2019

PAVILION B1
FIRMA STAND PAG.
AB DENTAL INTL SRL.....................................................................................................55.............................32
AESTHETIC & MEDICAL DISTRIBUTION SRL...........................................................25.............................32
AGC NEW DENT SRL.......................................................................................................28.............................32
ALGER BUSINESS SRL ...................................................................................................46.............................33
ANATOMIKA COD SRL ...................................................................................................86.............................33
ASIST ROM SRL................................................................................................................31.............................33
ASOCIAŢIA MEDICILOR STOMATOLOGI
CU PRACTICĂ PRIVATĂ DIN ROMÂNIA (AMSPPR)..................................................76.............................34
ASTADO INTERNATIONAL ............................................................................................37.............................34
BENETT PUBLICIS SRL...................................................................................................50.............................34
BLUE LASER LINES SRL ................................................................................................84.............................35
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA......................................................................23a...........................35
BREDENT TIM SRL ..........................................................................................................16.............................35
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI ..................................................................................36
CHARISSE MARKETING DIVISION SRL .....................................................................77a...........................38
CIMSYSTEM SRL .............................................................................................................33.............................38
CRAZY STORE SRL..........................................................................................................52.............................38
DENT-A-AMERICA 2000 SRL..........................................................................................5...............................39
DENTAL EXPRESS AREA SRL........................................................................................45.............................39
DENTAL KISS SRL ...........................................................................................................69.............................39
DENTAL VLADMED V&M SRL......................................................................................49.............................40
DENTANA CAS IMPEX SRL............................................................................................13.............................40
DENTI SYSTEM ARAD SRL............................................................................................47.............................40
DEZIMED SRL...................................................................................................................54.............................41
DOCTOR TOOLS SRL.......................................................................................................21.............................41
DOCTOR TOOLS SRL.......................................................................................................79.............................41
DROOT SOLUTIONS ........................................................................................................38.............................41
ENA TRAINING SRL ........................................................................................................4...............................42
EXPERT TECH SOLUTIONS SRL ...................................................................................58.............................42
FM MEDIDENT SRL .........................................................................................................70.............................42
FORTUNE CLIPPER ENTERPRISES...............................................................................65.............................43
GERMANY INTERNATIONAL MEDICAL.....................................................................42.............................43
GLOBAL DENTAL TRANSFER LTD...............................................................................35.............................43

29
DENTA 05 – 07.12.2019

FIRMA STAND PAG.


GURSK MEDICA SRL.......................................................................................................48.............................44
GY MEDICAL SOLUTIONS SRL.....................................................................................61.............................44
HALMADENT SRL............................................................................................................57-59 .......................44
HTP MEDICAL SRL ..........................................................................................................87.............................45
INFOMED SRL...................................................................................................................21a...........................45
INTRAMED SRL................................................................................................................34.............................45
INVICTUS MEDICAL HEALTH SRL ..............................................................................15.............................46
ITALTRADE & CO.SRL ....................................................................................................84a...........................46
KOINE ITALIA S.A.S. .......................................................................................................75.............................46
LANT DENTAL..................................................................................................................60.............................47
LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD......................................................79a...........................47
MEDFARM TRADING SRL..............................................................................................30.............................47
MEDICA Z3 SRL................................................................................................................73.............................48
MEDICAL PARTNER SRL ................................................................................................17.............................48
MEDIDENT ITALIA ..........................................................................................................41+89a.....................48
MEXI DENT .......................................................................................................................90.............................49
MGM IMPLANT (AAD DENTAL GMBH) ......................................................................10.............................49
NEOBIOTECH....................................................................................................................56
OLEA SRL ..........................................................................................................................77.............................49
OPTIMUTIL SRL ...............................................................................................................7A............................50
ORADENTMED SRL.........................................................................................................80.............................50
ORIDENT TRADE SRL.....................................................................................................32.............................50
ORTHO FOCUS SRL .........................................................................................................26.............................51
ORTHO STAR LTD ............................................................................................................7...............................51
OXA DENT FORTE SRL ...................................................................................................83.............................51
OXA DENT FORTE SRL ...................................................................................................18.............................51
OXA DENT FORTE SRL ...................................................................................................51.............................51
OXIDENTAL SRL ..............................................................................................................67.............................52
PINKALEY KFT. ................................................................................................................68.............................52
RAW TECH SRL ................................................................................................................62.............................52
REGENERATION SOLUTIONS .......................................................................................72.............................53
ROMINVENT S.A. .............................................................................................................73a...........................53

30
DENTA 05 – 07.12.2019

FIRMA STAND PAG.


RONTIS ROMANIA PHARMA SRL ................................................................................2...............................54

S-TECH ...............................................................................................................................9...............................54

S-TECH ...............................................................................................................................44.............................54

SAINMED UNION .............................................................................................................43.............................54

SANEX SA..........................................................................................................................31c...........................55

SHANGHAI HAO SHEN MEDICAL DEVICES CO.LTD...............................................89.............................55

SHANGHAI HAO SHEN MEDICAL DEVICES CO.LTD...............................................39.............................55

SKEEMA MEDICAL CORPORATION.............................................................................64.............................55

SKEEMA MEDICAL CORPORATION.............................................................................88.............................55

SMART DENTAL SERVICES / DR. FISCHER ................................................................53.............................56

SMARTNOTE .....................................................................................................................24.............................56

STEMPLANT DENT SRL..................................................................................................82.............................56

SUNTEM 3D (ATELIER CONCEPT & DESIGN STUDIO SRL) ...................................19.............................57

SYONIC SRL......................................................................................................................77b...........................57

SYSTHEX IMPLANTES DENTARIOS ............................................................................72.............................57

TEHNODENT MAINTENANCE SRL ..............................................................................29.............................58

TERRAMOLD SOLUTIONS SRL.....................................................................................6...............................58

THIENEL DENTAL e.K .....................................................................................................81.............................58

TITAN SURGICAL CO......................................................................................................93.............................59

TRANSFERT TECHNOLOGY BUROU ...........................................................................66a...........................59

UNIDENT PLUS SRL ........................................................................................................78.............................59

VETRO DESIGN SRL........................................................................................................1...............................60

VICOD-CAMEROON ........................................................................................................36.............................60

VISIODENT SRL................................................................................................................27.............................60

XIN XIANG YADU MEDICAL EQUIPMENT CO.LTD..................................................45.............................60

31
DENTA 05 – 07.12.2019

AB DENTAL INTL
Pavilion B1, stand 55

Str. Puţul lui Zamfir nr. 16; sector 1


011681 București – România
Mobil: 0040 751 088281
E-mail: abdentaldevices@yahoo.com
Website: www.abdental.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: AB DENTAL


➤ Implanturi dentare, accesorii și protetică dentară; materiale augmentare
➤ Dental implants, augmentation materials and prosthetics

AESTHETIC & MEDICAL DISTRIBUTION SRL


Pavilion B1, stand 25

Str. Diaconu Coresi nr. 53; sector 1


013404 București – România
Mobil: 0040 731 059190
E-mail: contact@aeneas9.ro
Website: www.aestheticshop.ro

➤ Centrifuge, eprubete PRP, laser stomatologic, eprubete PRF, PRF Box

AGC NEW DENT SRL


Pavilion B1, stand 28

Str. Govora nr. 8


400664 Cluj-Napoca – România
Mobil: 0040 744 482123, 749 211119
E-mail: office@agcnewdent.ro
Website: www.agcnewdent.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: imes-icore GmbH, S&S Scheftner, Geoda


Medical DAS
➤ AGC New Dent – Partenerul tău pentru calitate. Import direct & distribuţie produse
stomatologice & tehnică dentară
AGC New Dent este distribuitor autorizat și exclusiv în România pentru promovarea
și vânzarea produselor imes-icore GmbH
➤ AGC New Dent – Your partner for quality. Direct import & distribution of dental
products & dental technology
AGC New Dent is authorized and exclusive distributor in Romania for promoting and
selling imes-icore GmbH

32
DENTA 05 – 07.12.2019

ALGER BUSINESS SRL


Pavilion B1, stand 46

București – România
Telefon: 0040 371 496522
Fax: 0040 372 875047
Mobil: 0040 721 323756
E-mail: office@algerbusiness.ro
Website: www.algerbusiness.ro
Co-expozant/Co-exhibitor:
SMART DENTAL SERVICE SRL

➤ • ALGER BUSINESS SRL – KAVO DENTAL, METASYS, GENTILIN COMPRESSORS,


BG LIGHT
• SMART DENTAL SERVICE SRL – MK DENT

ANATOMIKA COD SRL


Pavilion B1, stand 86

Aleea Băiuţ nr. 13; sector 6


București – România
Mobil: 0040 726 324218, 733 619800
E-mail: contact@anatomika.ro
Website: www.anatomika.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: ANATOMIKA


➤ Suport pedagogic practic pentru elevi, studenţi, medici debutanţi sau cu experienţă
➤ Pedagogical practice support for students, young or experienced doctors

ASIST ROM SRL


Pavilion B1, stand 31

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 38


500450 Brașov – România
Fax: 0040 268 340726
Mobil: 0040 744 376934
E-mail: asistrom@yahoo.com
Website: www.asistrom.ro

➤ ASIST ROM – producător de unituri dentare și mobilier metalic, mese tehnică


dentare, simulatoare pentru studenţi
➤ ASIST ROM – dental units, metal furniture, dental technology tables and students
teaching simulators manufacturer

33
DENTA 05 – 07.12.2019

ASOCIAŢIA MEDICILOR STOMATOLOGI


CU PRACTICĂ PRIVATĂ DIN ROMÂNIA
(AMSPPR)
Pavilion B1, stand 76
Mobil: 0040 722 365753
E-mail: amsppr@dental.ro
Website: www.dental.ro
https://www.facebook.com/amsppr.sediucentral/

➤ AMSPPR a luat fiinţă în 1990, membrii acesteia sunt medici stomatologi ce îşi
desfăşoară activitatea în cabinete private.
Este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică, nonprofit, cu personalitate juridică,
ce reuneşte pe baza liberului consimţământ medici dentişti de pe întreg teritoriul ţării,
promovează și reprezintă interesele medicilor stomatologi cu practică privată.
AMSPPR este membră a Federaţiei Dentare Internaţională (FDI) și a Organizaţiei
Regional Europene a Federaţiei Dentare Internaţionale (ERO – FDI).
AMSPPR editează revista Dentalife- Viaţa Stomatologică, revistă de informare care
vine în întâmpinarea nevoilor practicienilor.
Activităţi derulate de AMSPPR:
– Cursuri şi workshopuri locale, regionale şi naţionale pentru dezvoltare profesională
continuă a practicienilor
– Consilierea membrilor cu privire la diversele probleme apărute în practica curentă
– Propuneri legislative
– Informare

ASTADO INTERNATIONAL
Pavilion B1, stand 37
C/Alcanar
08003 Barcelona – Spania
Telefon: 0034 600054141
E-mail: homabcn@gmail.com
Website: www.astadoint.com

➤ Instrumente dentare
➤ Dental, implant instruments

BENETT PUBLICIS SRL


Pavilion B1, stand 50
Str. Frunzei nr. 9; sector 2
021531 București – România
Mobil: 0040 723 377933
E-mail: office@benett.ro
Website: www.benett.ro

➤ Implanturi dentare
➤ Dental implants

34
DENTA 05 – 07.12.2019

BLUE LASER LINES SRL


Pavilion B1, stand 84
Str. Labirint nr. 6, ap. 42
Timișoara, Timiș – România
Mobil: 0040 730 553523
E-mail: cristi.foral@nutechnologies.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: SISMA, BEGO ȘI DYAMACH


➤ Compania noastră comercializează și promovează echipamente pentru laboratoarele
de tehnică dentară, fiind reprezentantul legal și autorizat în România al următorilor
producători:
Sisma – producătorul italian de sisteme laser pentru sudură, sisteme de topire
selectivă (SLM) pentru producţia de coroane, punţi și dinţi, într-un timp scurt, cu
acurateţe și calitate superioară; MySINT100 este o imprimantă 3D c
Bego – producătorul german de imprimante 3D dedicate industriei dentare care are la
bază tehnologia CAD/CAM
Dyamach – mașini de frezat CAD/CAM compacte în 5 axe
➤ Our company sells and promotes industrial equipment for dental laboratories, being
the legal representative in Romania for the following producers:
Sisma – the Italian manufacturer for laser melting systems, selective laser melting
(SLM), laser welding, Laser Metal Fusion; Sisma MySint100 is a 3D metal printer
specifically designed for dental industry, which operates with metal powders
including Cr-Co. The machine generates high quality dental crowns, bridges and
dentures in a very short period of time.
Bego – the German manufacturer of 3D printing systems for dental applications that
uses CAD/CAM technology
Dyamach – high-end dental CAD/CAM systems with a 5 axis compact vertical CNC

BRD Groupe Société Générale


Pavilion B1, stand 23a
B-dul Ion Mihalache nr. 1-7; sector 1
011171 București – România
Mobil: 0040 767 085596
Website: www.brd.ro
➤ Produse și servicii financiare
➤ Financial products and services

BREDENT-TIM SRL
Pavilion B1, stand 16
Str. I. Brezeanu nr. 16
300353 Timișoara – România
Mobil: 0040 723 573358
E-mail: daniel.girleanu@bredent-tim.ro
Website: www.bredent-tim.ro

➤ Materiale și aparatură pentru tehnică dentară


➤ Dental materials and technical equipment

35
DENTA 05 – 07.12.2019

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI


ÎMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TA

CCIR Business Center


B-dul Octavian Goga nr. 2, sector 3
030982 București - România
Tel: (+40) 21319.00.93
Fax: (+40) 21319.00.92
E-mail: ccir@ccir.ro
Website: www.ccir.ro, www.snia.ro, www.tnf.ro
Facebook: @ccir.romania
➤ Camera de Comerţ și Industrie a României (CCIR), alături de Camerele de Comerţ și Industrie
Judeţene, Camerele de Comerţ și Industrie Bilaterale și cele mai reprezentative structuri
asociative la nivel naţional, reprezintă în mod unitar toate sectoarele economice ale României.
Reţeaua Camerelor de Comerţ și Industrie dispune de cea mai extinsă reprezentare la nivelul
României, în fiecare judeţ al ţării funcţionând o Cameră de Comerţ și Industrie.
Camera de Comerţ şi Industrie a României se poziţionează drept un factor de moderaţie între
decidentul politic şi mediul privat, fiind pe deplin angajată în conturarea politicilor publice.
Infrastructura de afaceri a reţelei Camerelor de Comerţ și Industrie din România are un potenţial
deosebit, în special pentru asigurarea cadrului optim de dezbatere a unor teme importante pentru
oamenii de afaceri precum antreprenoriatul, competitivitatea, susţinerea capitalului autohton şi
atragerea investiţiilor străine.
Avem o afiliere puternică la nivel internaţional, prin apartenenţa la Camera de Comerţ
Internaţională (ICC), World Chambers Network (WCN), Asociaţia Camerelor de Comerţ și
Industrie Europene (EUROCHAMBRES), Grupul de Lucru Business 20 (B20), de pe lângă
G20. Reţeaua Camerelor de Comerţ și Industrie din România este parte a unei reţele camerale
mondiale, care reuneşte peste 12.000 de organisme camerale din toată lumea.
Activitatea camerală se desfășoară după principiile integrităţii, transparenţei și conformităţii,
CCIR adoptând Codul de Etică şi de Integritate al Camerei de Comerţ și Industrie a României
și Codul de Etică al organelor de conducere alese ale Camerei de Comerţ şi Industrie a
României, documente ce promovează o cultură bazată pe respingerea tuturor formelor de
corupţie în relaţiile cu sectorul public şi privat.
CCIR oferă comunităţii de afaceri servicii și soluţii pentru dezvoltarea și promovarea
afacerii:
• Sistemul Naţional de Informaţii de Afaceri – www.snia.ro
• Arhiva Electronică de Garanţii Reale Imobiliare – AEGRM
• ChamberTrust
• Risc Partener – www.riscpartener.ro
• Reprezentare și advocacy
• Asistenţă și consultanţă în accesarea și implementarea proiectelor cu finanţare UE și NON-
UE
• Studii, statistici și analize
• Organizare de evenimente la nivel naţional și internaţional
• Închiriere spaţii și săli de conferinţă - CCIR Business Center
• Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie a
României – www.arbitration.ccir.ro
Servicii unice la nivel naţional
• Promovare internaţională
• Avizarea existenţei cazului de forţă majoră
• Emiterea certificatelor de origine
• Emiterea carnetelor ATA
• Avizarea de certificate pentru comerţul internaţional
• Comitetul Naţional ICC România

36
DENTA 05 – 07.12.2019

THE CHAMBER OF COMMERCE


AND INDUSTRY OF ROMANIA
TOGETHER FOR YOUR BUSINESS

➤ The Chamber of Commerce and Industry of Romania (CCIR), along with the County Chambers
of Commerce and Industry, the Bilateral Chambers of Commerce and Industry and the most
representative associative structures nationally, represents uniformly all the economic sectors
of Romania. The network of Chambers of Commerce and Industry disposes of the most
extensive representation in Romania, in every county of the country functioning a Chamber of
Commerce and Industry.
The Chamber of Commerce and Industry of Romania is positioned as a factor of moderation
between the political decision-maker and the private environment, being fully committed to
shaping public policies. The business infrastructure possessed by the network of Chambers of
Commerce and Industry from Romania has a great potential, especially for ensuring an
optimum debate frame of important issues for the business people such as entrepreneurship,
competitiveness, supporting the domestic capital and attracting foreign investments.
We have a strong affiliation internationally, by belonging to the International Chamber of
Commerce (ICC), World Chambers Network (WCN), Eurochambres, the B20 International
Business Group as an integral part of the G20 engagement group. The network of Chambers of
Commerce and Industry from Romania is part of a global chamber network which reunites over
12.000 chamber bodies worldwide.
The chamber activity develops after the principles of integrity, transparence and conformity,
CCIR adopting the Ethics and Integrity Code of the Chamber of Commerce and Industry of
Romania and the Ethics Code of the elected management bodies of the Chamber of Commerce
and Industry of Romania, documents which promote a culture based on rejecting all corruption
forms in the relations with the public and private sector.
CCIR provides services and solutions for the development and promotion of business:
• National Business Information System – www.snia.ro
• Electronic Archive for Security Interests in Movable Property – AEGRM
• ChamberTrust
• Risc Partener – www.riscpartener.ro
• Representation and advocacy
• Advice and assistance in accessing and implementing projects financed by EU and non-EU
• Studies, statistics and analysis
• Organization of national and international events
• Space rental and conference rooms - CCIR Business Center
• Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and
Industry of Romania – www.arbitration.ccir.ro
Unique services nationally
• International Promotion
• Notification of the existence of force majeure
• Issuing certificates of origin
• Issuance of ATA Carnets
• Endorsement of certificates for international trade
• ICC Romania National Committee

37
DENTA 05 – 07.12.2019

CHARISSE MARKETING DIVISION


Pavilion B1, stand 77a

Str. Stadionului nr. 11E


077135 Mogoșoaia, Ilfov – România
Mobil: 0040 766 929444, 787 275900
E-mail: contact@naturway.ro
Website: www.naturway.ro

➤ Produse marca DENTISSIMO SWISS BIODENT


➤ DENTISSIMO SWISS BIODENT brand products

CIMsystem SRL
Pavilion B1, stand 33

Via Monfalcone, 3
20092 Cinisello Balsamo (MI) – Italia
Telefon: 0039 02 87213185
Fax: 0039 02 61293016
E-mail: marketing@cimsystem.com
Website: www.cimsystem.com

➤ CIMsystem has applied its long experience to the development of new CAD/CAM
solutions for dental marketplace

CRAZY STORE SRL


Pavilion B1, stand 52

Șos. de Centură nr. 2-4, imobil C5


077180 Tunari, Ilfov – România
Mobil: 0040 723 722227
E-mail: crazystoresrl@gmail.com
Website: www.blakcare.ro

➤ Comercializarea produselor de albire dentară pentru cabinete stomatologice

38
DENTA 05 – 07.12.2019

DENT-A-AMERICA 2000 SRL


Pavilion B1, stand 5

Str. Clucerului nr. 35; sector 1


011363 București – România
Telefon/Fax: 0040 21 2302827
Website: www.dent-a-america2000.ro

➤ Consumabile stomatologice. Igienă orală


➤ Dental supplies. Oral hygiene

DENTAL EXPRESS AREA SRL


Pavilion B1, stand 45

Păulești nr. 687


107400 Păulești, Prahova – România
Mobil: 0040 723 422266
E-mail: dentaloffice90@yahoo.com

➤ Materiale și instrumentar pentru activitatea curentă


➤ Materials and tools for the current activity
Co-expozant/Co-exhibitor:
XINXIANG YADU MEDICAL

DENTAL KISS SRL


Pavilion B1, stand 69

Loc. Boz nr. 171


337107 Brănișca, Hunedoara – România
Mobil: 0040 744 633799
E-mail: dentalkiss@yahoo.com
Website: www.dentalkiss.ro

➤ NTI – freze, polipanti • HATHO – perii, paste, pensule • BAUSCH – hârtie articulaţie
• CERAMIQUES – creuzete
➤ NTI – drills/burrs, polishers • HATHO – brushes, pates • BAUSCH – articulation
paper • CERAMIQUES – crucibles

39
DENTA 05 – 07.12.2019

DENTAL VLADMED V&M SRL


Pavilion B1, stand 49

Str. Pârâului nr. 3, bl. 11, sc. C, ap. 2


500188 Brașov – România
Telefon: 0040 268 560109, 374 097768
Mobil: 0040 745 083786
E-mail: info@vladmed.ro
Website: www.vladmed.ro

➤ Import și comercializare de consumabile și aparatură stomatologică pentru cabinete


de medicină dentară și pentru laboratoare de tehnică dentară
➤ Import and sale of dental supplies and equipment for dental offices and dental
laboratories

DENTANA CAS IMPEX


Pavilion B1, stand 13

Str. Pădurarilor nr. 4; sector 6


062357 București – România
Telefon: 0040 21 4346111
Fax: 0040 21 4346111
Mobil: 0040 724 354055
E-mail: birou@dentanacas.ro
Website: www.dentanacas.ro

➤ Import și distribuţie, materiale, instrumentar, aparatură pentru cabinete și laborator;


clinică stomatologică, laborator tehnică dentară
➤ Import and distribution of materials, instruments, equipment for dental practices and
laboratories; dental clinics, dental technology laboratories

DENTI SYSTEM ARAD SRL


Pavilion B1, stand 47

Str. Alecu Russo nr. 1, bl. A5, ap. 2


310175 Arad – România
Telefon: 0040 257 212026
Mobil: 0040 723 206593
E-mail: office@dentisystemarad.ro

➤ Implanturi și accesorii
➤ Implants and accessories

40
DENTA 05 – 07.12.2019

DEZIMED SRL
Pavilion B1, stand 54

Calea 13 Septembrie nr. 87, bl. 79, parter; sector 5


București – România
Telefon/Fax: 0040 21 4119117
Mobil: 0040 744 787531
E-mail: dezimed@yahoo.com
Website: www.dezimed.ro

➤ Importul și comercializarea produselor dezinfectante de uz stomatologic


➤ Imports and sale of dentistry disinfectants

DOCTOR TOOLS SRL


Pavilion B1, stand 21, 79

Str. N. Bălcescu nr. 15


317405 Vladimirescu, Arad – România
Mobil: 0040 744 821381
E-mail: doctortools1@gmail.com
Website: www.doctortools.eu

➤ DOCTOR TOOLS – importator și distribuitor de instrumentar stomatologic și


chirurgical
➤ DOCTOR TOOLS – importer and distributor of dental and surgical instrument

DROOT SOLUTIONS SRL


Pavilion B1, stand 38

B-dul Cetăţii nr. 21/2


Târgu Mureș, Mureș – România
Telefon: 0040 365 441611
E-mail: info@droot.ro
Website: www.droot.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: dROOT


➤ Soluţie administrativă online pentru cabinetele stomatologice
➤ Online management solutions for dental practices

41
DENTA 05 – 07.12.2019

ENA TRAINING SRL


Pavilion B1, stand 4

Calea Floreasca nr. 242H; sector 1


014775 București – România
Fax: 0040 21 2334045
Mobil: 0040 768 625555, 744 265231
E-mail: enatraining.office@gmail.com
Website: www.enatraining.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: MICERIUM – Italia


➤ Sistem Micerium – training, import

EXPERT TECH SOLUTIONS SRL


Pavilion B1, stand 58

B-dul Corneliu Coposu nr. 7, bl. 104, ap. 50; sector 3


030602 București – România
Mobil: 0040 722 307286
E-mail: cristina@laser-stomatologic.ro
Website: www.laser-stomatologic.ro

➤ Echipamente și consumabile pentru stomatologie


➤ Equipment and supplies for dentistry

F.M. MEDIDENT SRL


Pavilion B1, stand 70

B-dul Corneliu Coposu nr. 7, bl. 104, parter; sector 3


București – România
Telefon: 0040 21 3235907
Mobil: 0040 721 885526
E-mail: fmmedident@hotmail.com
Website: www.fmmedident.ro

➤ Radiologie dentară
➤ Dental radiology

42
DENTA 05 – 07.12.2019

FORTUNE CLIPPER
Pavilion B1, stand 65

Liaquat Ali Shaheed Road


51310 Sialkot – Pakistan
Telefon: 0092 331 6116182
E-mail: info@fortuneclipper.com
Website: www.fortuneclipper.com

Branduri reprezentate/Represented brands: FORTUNE


➤ Suntem producători și exportatori de instrumente dentare din 1971
➤ We are manufacturers and exporters of dental instruments since 1971

GERMANY INTERNATIONAL MEDICAL


Pavilion B1, stand 42

188/10 Moo.12 Ban-Ped District Muanng


40000 Khonkean – Tailanda
Telefon: 0066 656400010
E-mail: info@germanymedical@gmail.com
Website: www.germanymedicals.com

GLOBAL DENTAL TRANSFER Ltd.


Pavilion B1, stand 35

Yitzhak Ben Zvi 9/64


8489300 Beer Sheva – Israel
Telefon: 00972 547790282
E-mail: info@gdt-implants.com
Website: www.gdt-implants.com

➤ GDT Implants is a service-based company, specializes in developing, designing and


building innovative implants products through cutting edge technology solutions,
providing the dentist and the dental technician a full solution.
We dedicated to use biocompatible materials, achieving the highest manufacturing
quality, and consistent quality control of our products.
GDT Implants offer a wide range of implants, prosthetics, and surgical tools in a few
different platforms for the comfortability and habit of the dentist and the Dental
technician.
GDT Implants values great customer service and sells its products through a network
of distributors and sales representatives worldwide.
“ALL SOLUTIONS FOR A PERFECT SMILE”

43
DENTA 05 – 07.12.2019

GURSK MEDICA SRL


Pavilion B1, stand 48

Intr. Vlăsceanu Dumitru nr. 18B


077190 Voluntari, Ilfov – România
Mobil: 0040 721 256652
E-mail: denisa.robe@gurskmedica.ro
Website: www.gurskmedica.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: DENTIUM, FOTONA, LITEMEDICS,


RESORBA, PURGO, ACTEON, MIGLIONICO, MK-DENT, OSUNG, APRF, MGF
➤ Implantologie, biomateriale și materiale de sutură, instrumentar, aparatură chirurgie,
echipamente laser, radiologie și imagistică, echipamente CAD-CAM, unituri dentare
compresoare și aspiraţii, sterilizare

GY MEDICAL SOLUTIONS
Pavilion B1, stand 61

Str. Galata nr. 55


Voluntari, Ilfov – România
Telefon: 0040 21 9092
Mobil: 0040 769 619802
E-mail: info@b-cure-laser.ro
Website: www.b-cure-laser.ro

➤ Aparate medicale soft laser pentru stomatologie


➤ Soft laser medical devices for dentistry

HALMADENT SRL
Pavilion B1, stand 57-59

Str. Banatului nr. 10


500209 Brașov – România
Telefon: 0040 268 414157
Mobil: 0040 773 322322
E-mail: office@halmadent.ro
Website: www.halmadent.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: CHIRANA, SIGER, BELMONT, EKOM,


BIEN AIR, NEWTOM, DENTALX, LAFOMED, HÖTMED, ROSSICOWS, DENTAL
ART
➤ Echipamente și service pentru echipamente stomatologice, soluţii tehnice integrate,
livrare și instalare rapidă, service în maximum 24 h
➤ Dental equipment and service: integrated technical solutions, fast delivery and
installation, service in maximum 24 h

44
DENTA 05 – 07.12.2019

HTP MEDICAL SRL


Pavilion B1, stand 87

Str. Olănești nr. 2, bl. 43; sector 6


060401 București – România
Mobil: 0040 372 402702, 722 306021
E-mail: office@htp.ro
Website: www.htp.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: A-DEC, DENTIOR, KAVO, MELAG,


DURR DENTAL
➤ HTP Medical – echipamente și accesorii premium pentru cabinete stomatologice,
soluţii integrate complete și service autorizat
➤ HTP Medical – premium equipment and accessories for dental clinics, complete
integrated solutions and authorized service

INFOMED SRL
Pavilion B1, stand 21a

Str. Ion Movilă nr. 16; sector 2


020475 București – România
Telefon: 0040 372 222600
Fax: 0040 372 222698
E-mail: office@infomed-srl.ro
Website: www.infomed-srl.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: CARESTREAM


➤ Echipamente și consumabile pentru radiologia dentară
➤ Equipment and consumables for dental radiology

INTRAMED SRL
Pavilion B1, stand 34

Str. Lânii nr. 104


500465 Brașov – România
Mobil: 0040 744 893123
E-mail: office@intramed.ro
Website: www.crinel.ro

➤ Importator instrumentar rotativ dentar, consumabile pentru sterilizare, unituri și


aparatură stomatologică
➤ Importer of dental rotary instruments, sterilization products, dental units and
equipment

45
DENTA 05 – 07.12.2019

INVICTUS MEDICAL HEALTH SRL


Pavilion B1, stand 15

Str. Nuferilor nr. 16a, bl. 1, sc. 1, ap. 21


077042 Roșu, Ilfov – România
Mobil: 0040 751 794106
E-mail: petru.petcas@invictusmedical.ro
Website: www.invictusmedical.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: KOHLER, G.COMM, CODENT, FRANK


DENTAL, SHK HEXAD
➤ Instrumentar, freze, mobilier, lămpi chirurgicale, piese de mână, autoclave, sisteme de
centrifugare
➤ Instruments, dental burs, furniture, surgical lamps, autoclaves, centrifugal systems

ITALTRADE & CO SRL


Pavilion B1, stand 84a

Str. Amman nr. 2B; sector 1


011614 București – România
Telefon: 0040 21 3165070
Mobil: 0040 722 234898
E-mail: office@italtrade.ro
Website: www.italtrade.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: PLASMOLIFTING, INTRALOCK, DR.


KIM, ARIES
➤ Lider de opinie în industria medicală de peste 15 ani. ITALTRADE & CO SRL
contribuie la consolidarea standardelor europene în medicina românească prin
cunoștinţele și inovaţiile aduse

KOINE ITALIA
Pavilion B1, stand 75

Via Cartesio, 2
20124 Milano (MI) – Italia
Mobil: 0039 3477718045
E-mail: koineitaliasas@gmail.com

➤ Lider în instrumente chirurgicale realizate în industria italiană


➤ Leader in surgical instruments made in Italy industry

46
DENTA 05 – 07.12.2019

LANT DENTAL
Pavilion B1, stand 60
Int. Reconstrucţiei nr. 6, bl. 28, sc. 2; sector 3
031726 București – România
Mobil: 0040 749 850171, 745 298642
E-mail: office@lantdental.ro
Website: www.lantdental.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: SCICAN, META, JAKOBI DENTAL,


BRUMABA
➤ LANT DENTAL este o companie dedicată medicilor stomatologi. Oferim produse
care simplifică și îmbunătăţesc rezultatele procedurilor medicale
➤ LANT DENTAL is a company dedicated to dentists. We offer products for easier and
better outcomes in dental procedures

LITTLE DOCTOR EUROPE Sp. z o.o.


Pavilion B1, stand 79a
Ul. Zawika 576
30-390 Kraków – Polonia
Telefon: 0048 795 594714
E-mail: marketing@littledoctor.pl
Website: www.littledoctor.pl

Branduri reprezentate/Represented brands: AQUAJET


➤ Aquajet is a brand offering certified oral irrigators and accessories. We have been
recommended among professionals for more than 15 years!

MEDFARM TRADING SRL


Pavilion B1, stand 30
Str. Timișului nr. 55; sector 1
012414 București – România
Telefon: 0040 21 3201920
Mobil: 0040 722 567720
E-mail: sales@medfarm-trading.ro
Website: www.medfarm-trading.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: MANI – Japonia


➤ Importator și distribuitor de echipamente, instrumentar, consumabile pentru cabinete
și laboratoare stomatologice
➤ Importer and distributor equipment, instrumentation, consumables for dental clinics
and laboratories

47
DENTA 05 – 07.12.2019

MEDICA Z3 SRL
Pavilion B1, stand 73

Str. Lahovari nr. 116


Constanţa – România
Mobil: 0040 722 599326
E-mail: medicaz3@yahoo.com
Website: www.medicaz3.ro

➤ Produse stomatologice consumabile


➤ Dental consumables

MEDICAL PARTNER SRL


Pavilion B1, stand 17

Str. Văii nr. 31


535600 Odorheiu-Secuiesc, Harghita – România
Telefon: 0040 266 215767
Mobil: 0040 727 312805
E-mail: office@medicalpartner.ro
Website: www.medicalpartner.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: DIPLOMAT, CHIROMEGA, FARO,


DENSIM, BIEN AIR, EKOM
➤ Distribuitor autorizat al uniturilor dentare de calitate superioară Diplomat și
Chiromega; piese de mână Bien Air, Densim; autoclave Faro, compresoare Ekom

MEDIDENT ITALIA
Pavilion B1, stand 41+89a

Via A. Costa, 52A


41012 Carpi (MO) – Italia
E-mail: medident.italia@tiscali.it
Website: www.medidentitalia.com

➤ Instrumente dentare de înaltă calitate


➤ High quality dental instruments

48
DENTA 05 – 07.12.2019

MEXI DENT
Pavilion B1, stand 90

Via Valeriana 725


23020 Sondrio – Italia
Telefon: 0034 600054453
Website: www.mexidental.com

➤ Laborator stomatologic, implant, scule


➤ Dental lab, implant, tools

MGM IMPLANT
(AAD DENTAL GmbH)
Pavilion B1, stand 10

Giesenheide 43
40724 Hilden – Germania
Telefon: 0049 174 8616844
E-mail: info@mgmimplant.de
Website: www.mgmimplant.de

Branduri reprezentate/Represented brands: MGM IMPLANTS


➤ We are German dental implant producer. We are looking for dealer

OLEA SRL
Pavilion B1, stand 77

Str. Dumbrava Minunată nr. 17


785200 Fălticeni, Suceava – România
Fax: 0040 230 540424
Mobil: 0040 751 516977
E-mail: comercial@olea.com.ro

➤ Comercializare implanturi dentare


➤ Dental implant marketing

49
DENTA 05 – 07.12.2019

OPTIMUTIL SRL
Pavilion B1, stand 7A

Str. Gen. Vasile Milea nr. 546


117430 Lerești, Argeș – România
Mobil: 0040 735 010000, 754 010000
E-mail: radu.ungureanu@optimutil.ro
Website: www.optimutil.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: OPTIMUTIL (PROPRIU)


➤ Cursuri (seminar+hands on) dedicate: medicilor stomatologi, studenţilor la
stomatologie, asistenţilor stomatologi, managerilor de cabinet, tehnicienilor dentari
• Tabere de stomatologie

ORADENTMED SRL
Pavilion B1, stand 80

Str. Nicolae Bălcescu nr. 1/A


410327 Oradea, Bihor – România
Telefon: 0036 52 538300
Fax: 0036 52 538301
Mobil: 0036 30 627263
E-mail: dentech@dentech.hu
Website: www.dentech.hu

Branduri reprezentate/Represented brands: DENTECH Hungary


➤ Compania noastră oferă o gamă largă de produse stomatologice pentru cabinete:
forceps, sonde, clești și tot felul de instrumente de mână
➤ Our company offer a wide range of dental instruments from DENTECH: forceps,
sonda, elevator, luxator and all kind of hand instruments
Quality on good prices!

ORIDENT TRADE SRL


Pavilion B1, stand 32

Str. Nicolae Titulescu nr. 78


100359 Ploiești, Prahova – România
Mobil: 0040 728 557437
E-mail: office@orident.ro
Website: www.orident.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: ORIMED


➤ Companie românească, distribuitor unic pentru brandul ORIMED în România

50
DENTA 05 – 07.12.2019

ORTHO FOCUS SRL


Pavilion B1, stand 26

Intrarea Ezăreni nr. 6; sector 1


010258 București – România
E-mail: raluca.oprea@dentalfocus.ro
Website: www.dentalfocus.ro

➤ Servicii complete ortodontice


➤ Full service to orthodontists

ORTHO STAR Ltd.


Pavilion B1, stand 7

47 Oboriste str.
4230 Asenovgrad – Bulgaria
Telefon: 00359 888 236269
E-mail: orthostar@abv.bg
Website: www.orthostar-bg.com

➤ Materiale ortodontice
➤ Orthodontic materials

OXA DENT FORTE SRL


Pavilion B1, stand 18, 51, 83

Str. Cara Anghel nr. 11; sector 6


061642 București – România
Mobil: 0040 722 789866
E-mail: nina.oxadent@gmail.com
Website: www.oxadent.ro

➤ Import și distribuţie de materiale stomatologice și produse medicale pentru cabinete


și laboratoare de tehnică dentară
➤ Import and distribution of dental materials and medical products for cabinets and
dental laboratories

51
DENTA 05 – 07.12.2019

OXIDENTAL SRL
Pavilion B1, stand 67

Str. Cuza Vodă nr. 17, ap. 2


410101 Oradea, Bihor – România
Mobil: 0040 771 704640, 740 073101
E-mail: laborator@oxi-dental.ro
Website: www.oxi-dental.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: WITHME 3D – DENTAL PRINTING


SOLUTION
➤ Sistem de printare 3D tip MSLA (Masked Stereolithography) care printează în rășină
fotopolimerizabilă
➤ MSLA (Masked Stereolithography) type 3D printing system with light-curing resin

PINKALEY Kft.
Pavilion B1, stand 68

Beregszasz ut 84
1118 Budapesta – Ungaria
Telefon: 0036 1 8142510
Fax: 0036 1 8142507
Mobil: 0036 70 3527565
E-mail: promise.poon@pinkaley.com
Website: www.pinkaley.com

Branduri reprezentate/Represented brands: PINKALEY


➤ Products: U-toothbrush and Professional Ultrasonic Cleaner

RAW TECH SRL


Pavilion B1, stand 62

Șos. Pantelimon nr. 328; sector 2


021657 București – România
Mobil: 0040 721 295625, 767 822808
E-mail: rawtech@mail.com
Website: www.rawdental.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: RAW DENTAL


➤ Freze compatibile sisteme CAD/CAM produse în Germania
➤ CAD/CAM milling burs made in Germany

52
DENTA 05 – 07.12.2019

REGENERATION SOLUTIONS s.l.


Pavilion B1, stand 72

Av. de la Meridiana, 561


08016 Barcelona – Spania
Telefon: 0034 930156113
E-mail: info@regtion.com
Website: www.regtion.com

➤ Biomateriale și implanturi
➤ Biomaterials and implants

ROMINVENT SA
Pavilion B1, stand 73a

Str. Ermil Pangratti nr. 35; sector 1


București – România
Telefon: 0040 21 2312515, 2312541
Fax: 0040 21 2312550, 2312454
E-mail: office@rominvent.ro,
Website: www.rominvent.ro

➤ ROMINVENT S.A. este prima agenţie de profil din România, fondată în anul 1953 si
acordă consultanţă şi reprezentare de specialitate, clienţilor săi, români şi străini, în
vederea dobândirii şi apărării drepturilor de proprietate industrială privind
următoarele obiecte de protecţie: brevete de invenţie, brevete de soi de plante, mărci
şi indicaţii geografice, design industrial, modele de utilitate, topografii de circuite
integrate. De asemenea, asigura si reprezentarea clienţilor săi în faţa instanţelor
judecătoreşti, la toate nivelurile jurisdicţionale, în cauze specifice domeniului
proprietăţii industriale
➤ CREATE. PROTECT.LEAD
ROMINVENT S.A., established in 1953, is one of the most prominent agency
engaged in the practice of industrial property laws in Romania, providing its
Romanian and foreign clients with counseling and representation for: patents;
trademarks and geographical indications; industrial designs; utility models; integrated
circuits topographies.
Moreover, ROMINVENT ensures the representation of its clients before the courts of
law, at all judicial levels, in legal proceedings specific in the IP field

53
DENTA 05 – 07.12.2019

RONTIS ROMANIA PHARMA


Pavilion B1, stand 2

Str. Frasinului nr. 21; sector 1


București – România
Fax: 0040 31 4326217
Mobil: 0040 726 141229
E-mail: inforo@rontis.com

➤ Produse stomatologice, implanturi dentare, igienă orală


➤ Dental products, dental implants, oral hygiene

S-TECH
Pavilion B1, stand 9, 44

Via F. Bonardi 08
25126 Brescia – Italia
Telefon: 0039 030 5030197
E-mail: stech2007@libero.it
Website: www.stechdent.com

➤ Dental instruments
➤ Instrumente dentare

SAINMED UNION SRL


Pavilion B1, stand 43

Colentina nr. 62; sector 2


București – România
Mobil: 0040 721 201249
E-mail: sainmedunion@gmail.com
Website: www.pakrom,com,pk

Branduri reprezentate/Represented brands: PAKROM INSTRUMENTS


➤ PAKROM Quality Instruments; quality is our AIM; PAKROM the name of quality

54
DENTA 05 – 07.12.2019

SANEX SA
Pavilion B1, stand 31c

Str. Buzăului nr. 64


Craiova, Dolj – România
Mobil: 0040 744 513355
E-mail: sanex@sanexserv.ro
Website: www.sanexserv.ro

➤ Echipamente și accesorii radiologie dentară, service


➤ Dental X-ray equipment and accessories, equipment servicing

SHANGHAI HAO SHEN


MEDICAL DEVICES CO., LTD.
Pavilion B1, stand 39, 89

Street Yingtian Lu, Qingpu District No.18


Shanghai – China
Telefon: 0086 1889183772
E-mail: z608417988@99.com

➤ Echipamente medicale stomatologice, instrumente, dispozitive, furnizor din China


➤ Dental medical equipment, instruments, devices, supplier from China

SKEEMA MEDICAL CORPORATION


Pavilion B1, stand 64, 88

Shadman Colony Hunter Pura


51310 Sialkot – Pakistan
Mobil: 0092 3027931577
E-mail: dentalinstruments@gmail.com
Website: www.skeemamedicalcorporation.com

➤ Instrumente dentare și chirurgicale


➤ Dental & surgical instruments

55
DENTA 05 – 07.12.2019

SMART DENTAL SERVICES / DR. FISCHER


Pavilion B1, stand 53

B-dul Lacul Tei nr. 1Bis; sector 2


020371 București – România
Fax: 0040 21 3161148
Mobil: 0040 744 666695
E-mail: contact@sdservices.ro
Website: www.fischer.ro

➤ Laborator tehnică dentară


➤ Dental technology laboratory

SMARTNOTE SRL
Pavilion B1, stand 24

Șos. Giurgiului nr. 66


77120 Jilava, Ilfov – România
Mobil: 0040 741 077770, 741 240303
E-mail: vanzari@smartnote.ro
Website: www.smartnote.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: IBS IMPLANT, SILFRADENT, TOOTH


TRANSFORMER, BIOTECK, GLUSTITCH, META ERGONOMICA
➤ Aparatură stomatologică, sistem de implant, materiale, accesorii
➤ Dental equipment, implant system, materials, accessories

STEMPLANT DENT
Pavilion B1, stand 82

B-dul Independenţei nr. 59


Brăila – România
Mobil: 0040 751 373242
E-mail: office@icx-premium.ro
Website: www.icx-premium.ro

➤ Implanturi dentare, instrumente și consumabile stomatologice


➤ Dental implants, instruments and dental supplies

56
DENTA 05 – 07.12.2019

SUNTEM 3D
(ATELIER CONCEPT & DESIGN STUDIO SRL)
Pavilion B1, stand 19

Str. Valea Merilor nr. 39; sector 1


011273 București – România
Mobil: 0040 799 780393
E-mail: informaţii@suntem3d.ro
Website: www.suntem3d.ro, www.filamente3d.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: ZORTRAX, NEXT DENT, BLUECAST,


FORMFUTURA
➤ Descoperă alături de Suntem 3D și Zortrax Inkspire beneficiile printării 3D: servicii
stomatologice mai rapide, mai precise, mai confortabile pentru pacient și cu costuri
mult mai reduse. www.suntem3d.ro
➤ Discover the benefits of 3D printing with Suntem 3D and Zortrax Inkspire: faster,
more accurate, more comfortable for the patient dental services and with much lower
costs. www.suntem3d.ro

SYONIC SRL
Pavilion B1, stand 77b

Str. Grigore T. Popa nr. 81, ap. 4


300291 Timișoara, Timiș – România
Mobil: 0040 769 654806
E-mail: office@syonic.eu
E-mail: softdentisti.ro

➤ icMED – soluţie software pentru cabinete și clinici de stomatologie


➤ icMED – software solution for dental practices

SYSTHEX IMPLANTES DENTARIOS


(SBP PORTUGAL, LDA)
Pavilion B1, stand 72

Rua Pinheiro Chagas, 68-CVE ESA


1050-180 Lisabona – Portugalia
Telefon: 00351 914320774
E-mail: admpor@systhex.com.br
Website: www.systhex.com.br

➤ Trusă chirurgicală, implanturi dentare


➤ Surgical kits, dental implants

57
DENTA 05 – 07.12.2019

TEHNODENT MAINTENANCE SRL


Pavilion B1, stand 29

Str. Sevastopol nr. 24; sector 1


București – România
Mobil: 0040 747 488375
E-mail: office@upex.ro
Website: www.upex.ro

➤ UPEX importă și distribuie echipamente stomatologice de ultimă generaţie: unituri


dentare, autoclave, compresoare, pompe de vacuum, piese de mână și microscoape
➤ UPEX imports and distributes state-of-the-art dental equipment: dental units,
autoclaves, air compressors, vacuum pumps, handpieces and microscopes

TERRAMOLD SOLUTIONS SRL


Pavilion B1, stand 6

Str. Săulescu Gh. nr. 13


700010 Iași – România
Mobil: 0040 748 061726, 799 110932
E-mail: sales@dentaldirect.ro
Website: www.dentaldirect.ro

➤ Sisteme CAD/CAM pentru cabinete stomatologice și laboratoare dentare. Scanere


intra-orale, imprimante 3D. Echipare completă laboratoare de tehnică dentară
➤ CAD/CAM systems for office and dental labs, intra-oral scanners, 3D printers.
Turnkey dental labs. Miling center and metal laser center

THIENEL DENTAL e.K.


Pavilion B1, stand 81

Meschwitzstr. 2a
01099 Dresden – Germania
Telefon: 0049 351 8026724
Fax: 0049 351 8026723
Mobil: 0049 172 8268517
E-mail: andreas.muecke@thienel.com
Website: www.thienel.com

➤ Produse de unică folosinţă, șorţuri, șerveţele, protecţii pentru tetiere, măști, cești,
articole pentru copii, draperii autolavabile, periuţe de dinţi, geluri, dozatoare, jucării
➤ Disposables, aprons, napkins, headrestcovers, facemasks, cups, children items,
autolavable drapes, toothbrushes, gel packs, dispensers, toys

58
DENTA 05 – 07.12.2019

TITAN SURGICAL CO.


Pavilion B1, stand 93

New Adalat Gharah Ugoki Road


51310 Sialkot – Pakistan
Telefon: 0092 52 3572420
Fax: 0092 52 3572420
Mobil: 0092 345 6730025
E-mail: titan.surgical.co@gmail.com
Website: www.titansurgicalco.com

TRANSFERT TECHNOLOGY
FOR SME-I IN D.R.C.
Pavilion B1, stand 66a

1 Floor Hotel Matonge


1000 Kinshasa – Republica Democratică Congo
Telefon: 00243 815001610
Mobil: 00243 901993005
E-mail: transtech.sme.ind@gmail.com

➤ Bureau of study/contact bureau

UNIDENT PLUS SRL


Pavilion B1, stand 78

Str. Șapte Drumuri nr. 1; sector 1


031646 București – România
Mobil: 0040 744 422141, 765 595077
E-mail: unidentplus@gmail.com
Website: www.unidentplus.ro

Branduri reprezentate/Represented brands: TAG DENTAL, G&H, ORTHODONTICS,


VERDENT, DIASWISS, CORICAMA, MEDIT, BRUXZIR, NEOMED, DENTAL
MACHINES, EXOCAD, MILLBOX, MESA, DATRON, BILKIM, SILADENT,
OBSIDIAN, MK-DENT, PHROZEN, PHOTOCENTRIC, TEKNODENT,
TISSIDENTAL, KDF, MANTIS, NOVADENTO, ERMETAL
➤ Importator și distribuitor echipamente, produse, instrumentar și accesorii pentru
cabinete și laboratoare dentare

59
DENTA 05 – 07.12.2019

VETRO DESIGN SRL


Pavilion B1, stand 1
Str. Soldat Constantin Drăgan nr. 20; sector 3
032855 București – România
Telefon: 0040 21 2113168
Fax: 0040 21 2104088
Mobil: 0040 736 373156
E-mail: stoma1@vetro.ro
Website: www.vetrodesign.ro
Branduri reprezentate/Represented brands: PRIMA
➤ VETRO DESIGN este o companie importatoare și distribuitoare de produse și
consumabile pentru mai multe domenii: stomatologie, cosmetică, medical, Horeca,
veterinar și protecţie, cu o experienţă de peste 20 de ani, oferim o gamă largă de
produse calitative la preţuri foarte avantajoase

VICOD-CMR (LOCAL GOVERNMENT)


Pavilion B1, stand 36
P.O.Box 2877 Bonanjo
237 Douala – Cameroon
Telefon: 00237 243154988
Fax: 00237 243154988
Mobil: 00237 671433812
E-mail: agence.vicodcicod@ymail.com
Website: www.vicod.cm
➤ Place human been in the center of health, society and development in Africa

VISIODENT SRL
Pavilion B1, stand 27
Str. Andrei Mureșanu nr. 33
București – România
Mobil: 0040 722 655443
E-mail: claudiu.dragulescu@visiodent.ro
➤ Tomografii și radiografii dentare
➤ CT scans and dental radiographs

XINXIANG YADU MEDICAL


Pavilion B1, stand 45
452 Honghua Road, Anyang
455003 Xinxiang – China
Telefon: 0086 15514831900
E-mail: tony@dentsma.com
Website: www.dentsma.com
➤ Burse dentare, piese de mână, instrumente ortodontice
➤ Dental burs, handpieces, orthodontic instruments etc.

60
INDEX PE DOMENII

LIST OF EXHIBITORS
ACCORDING TO THE
MAIN ACTIVITY
DENTA 05 – 07.12.2019

DENTA
FIRMA PAV. STAND
AB DENTAL INTL SRL ....................................................................B1................55
ALGER BUSINESS SRL...................................................................B1................46
ASIST ROM SRL...............................................................................B1................31
ASOCIAŢIA MEDICILOR STOMATOLOGI
CU PRACTICĂ PRIVATĂ DIN ROMÂNIA (AMSPPR) .................B1................76
ASTADO INTERNATIONAL............................................................B1................37
BENETT PUBLICIS SRL ..................................................................B1................50
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA .....................................B1................23a
BREDENT TIM SRL .........................................................................B1................16
CRAZY STORE SRL .........................................................................B1................52
DENTAL KISS SRL...........................................................................B1................69
DENTAL VLADMED V&M SRL .....................................................B1................49
DENTANA CAS IMPEX SRL ...........................................................B1................13
DENTI SYSTEM ARAD SRL ...........................................................B1................47
DEZIMED SRL ..................................................................................B1................54
FORTUNE CLIPPER ENTERPRISES ..............................................B1................65
GERMANY INTERNATIONAL MEDICAL ....................................B1................42
GY MEDICAL SOLUTIONS SRL ....................................................B1................61
KOINE ITALIA S.A.S........................................................................B1................75
LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD .....................B1................79a
MEDICA Z3 SRL ...............................................................................B1................73
MEXI DENT.......................................................................................B1................90
MGM IMPLANT (AAD DENTAL GMBH)......................................B1................10
NEOBIOTECH ...................................................................................B1................56
OLEA SRL..........................................................................................B1................77
ORTHO FOCUS SRL.........................................................................B1................26
ORTHO STAR LTD............................................................................B1................7
REGENERATION SOLUTIONS.......................................................B1................72
ROMINVENT S.A. ............................................................................B1................73a
RONTIS ROMANIA PHARMA SRL................................................B1................2
SAINMED UNION ............................................................................B1................43
SANEX SA .........................................................................................B1................31c
SHANGHAI HAO SHEN MEDICAL DEVICES CO.LTD ..............B1................89
SKEEMA MEDICAL CORPORATION ............................................B1................88
S-TECH...............................................................................................B1................9
S-TECH...............................................................................................B1................44
STEMPLANT DENT SRL .................................................................B1................82
SYONIC SRL .....................................................................................B1................77b
SYSTHEX IMPLANTES DENTARIOS............................................B1................72
THIENEL DENTAL e.K ....................................................................B1................81
TITAN SURGICAL CO .....................................................................B1................93
TRANSFERT TECHNOLOGY BUROU...........................................B1................66a
VISIODENT SRL...............................................................................B1................27

62
DENTA 05 – 07.12.2019

1. Cabinete de medicină dentară / Dental medicine clinics


FIRMA PAV. STAND
AGC NEW DENT SRL......................................................................B1................28
EXPERT TECH SOLUTIONS SRL...................................................B1................58
GLOBAL DENTAL TRANSFER LTD..............................................B1................35
HALMADENT SRL...........................................................................B1................57-59
ITALTRADE & CO.SRL....................................................................B1................84a
MEDICAL PARTNER SRL ...............................................................B1................17
ORIDENT TRADE SRL ....................................................................B1................32
SMARTNOTE ....................................................................................B1................24
UNIDENT PLUS SRL........................................................................B1................78
VETRO DESIGN SRL .......................................................................B1................1
VICOD-CAMEROON........................................................................B1................36

1.1 Echipamente / Equipment


FIRMA PAV. STAND
AESTHETIC & MEDICAL DISTRIBUTION SRL..........................B1................25
AGC NEW DENT SRL......................................................................B1................28
DENTAL EXPRESS AREA SRL.......................................................B1................45
ENA TRAINING SRL........................................................................B1................4
EXPERT TECH SOLUTIONS SRL...................................................B1................58
GLOBAL DENTAL TRANSFER LTD..............................................B1................35
GURSK MEDICA SRL ......................................................................B1................48
HALMADENT SRL...........................................................................B1................57-59
HTP MEDICAL SRL..........................................................................B1................87
INFOMED SRL ..................................................................................B1................21a
LANT DENTAL .................................................................................B1................60
MEDFARM TRADING SRL .............................................................B1................30
MEDICAL PARTNER SRL ...............................................................B1................17
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................83
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................51
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................18
PINKALEY KFT. ...............................................................................B1................68
SHANGHAI HAO SHEN MEDICAL DEVICES CO.LTD ..............B1................39
TEHNODENT MAINTENANCE SRL..............................................B1................29
TERRAMOLD SOLUTIONS SRL ....................................................B1................6
UNIDENT PLUS SRL........................................................................B1................78
VETRO DESIGN SRL .......................................................................B1................1
VICOD-CAMEROON........................................................................B1................36
XIN XIANG YADU MEDICAL EQUIPMENT CO.LTD .................B1................45

63
DENTA 05 – 07.12.2019

1.2 Instrumentar / Instruments

FIRMA PAV. STAND


AESTHETIC & MEDICAL DISTRIBUTION SRL..........................B1................25
DOCTOR TOOLS SRL ......................................................................B1................79
DOCTOR TOOLS SRL ......................................................................B1................21
ENA TRAINING SRL........................................................................B1................4
GLOBAL DENTAL TRANSFER LTD..............................................B1................35
GURSK MEDICA SRL ......................................................................B1................48
HTP MEDICAL SRL..........................................................................B1................87
INFOMED SRL ..................................................................................B1................21a
INTRAMED SRL ...............................................................................B1................34
INVICTUS MEDICAL HEALTH SRL..............................................B1................15
MEDFARM TRADING SRL .............................................................B1................30
MEDICAL PARTNER SRL ...............................................................B1................17
MEDIDENT ITALIA..........................................................................B1................41+89a
ORADENTMED SRL ........................................................................B1................80
ORIDENT TRADE SRL ....................................................................B1................32
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................83
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................51
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................18
SHANGHAI HAO SHEN MEDICAL DEVICES CO.LTD ..............B1................39
SKEEMA MEDICAL CORPORATION ............................................B1................64
TEHNODENT MAINTENANCE SRL..............................................B1................29
UNIDENT PLUS SRL........................................................................B1................78
VETRO DESIGN SRL .......................................................................B1................1

1.3 Accesorii / Accessories

FIRMA PAV. STAND


AESTHETIC & MEDICAL DISTRIBUTION SRL..........................B1................25
ENA TRAINING SRL........................................................................B1................4
EXPERT TECH SOLUTIONS SRL...................................................B1................58
GLOBAL DENTAL TRANSFER LTD..............................................B1................35
HTP MEDICAL SRL..........................................................................B1................87
INFOMED SRL ..................................................................................B1................21a
INVICTUS MEDICAL HEALTH SRL..............................................B1................15
ITALTRADE & CO.SRL....................................................................B1................84a
MEDFARM TRADING SRL .............................................................B1................30

64
DENTA 05 – 07.12.2019

MEDICAL PARTNER SRL ...............................................................B1................17


OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................83
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................51
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................18
SHANGHAI HAO SHEN MEDICAL DEVICES CO.LTD ..............B1................39
TEHNODENT MAINTENANCE SRL..............................................B1................29
VETRO DESIGN SRL .......................................................................B1................1
VICOD-CAMEROON........................................................................B1................36

1.4 Materiale / Materials

FIRMA PAV. STAND


AESTHETIC & MEDICAL DISTRIBUTION SRL..........................B1................25
AGC NEW DENT SRL......................................................................B1................28
ENA TRAINING SRL........................................................................B1................4
EXPERT TECH SOLUTIONS SRL...................................................B1................58
GLOBAL DENTAL TRANSFER LTD..............................................B1................35
GURSK MEDICA SRL ......................................................................B1................48
INTRAMED SRL ...............................................................................B1................34
ITALTRADE & CO.SRL....................................................................B1................84a
MEDICAL PARTNER SRL ...............................................................B1................17
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................83
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................51
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................18
SHANGHAI HAO SHEN MEDICAL DEVICES CO.LTD ..............B1................39
UNIDENT PLUS SRL........................................................................B1................78
VETRO DESIGN SRL .......................................................................B1................1

1.5 Produse chimico-farmaceutice / Chemical-pharmaceutical products

FIRMA PAV. STAND


DENTAL EXPRESS AREA SRL.......................................................B1................45
GURSK MEDICA SRL ......................................................................B1................48
INTRAMED SRL ...............................................................................B1................34
ITALTRADE & CO.SRL....................................................................B1................84a
VETRO DESIGN SRL .......................................................................B1................1
VICOD-CAMEROON........................................................................B1................36

65
DENTA 05 – 07.12.2019

1.6 Consumabile medicale specifice de protecţie (mănuși, halate, măști nazale, bonete,
pansamente, tampoane stoma absorbante, bavete etc.) / Specific protection medical supplies
(gloves, gowns, nasal masks, bones, bandages, absorbent pads, bibs, etc.)

FIRMA PAV. STAND


EXPERT TECH SOLUTIONS SRL...................................................B1................58
LANT DENTAL .................................................................................B1................60
VETRO DESIGN SRL .......................................................................B1................1

2. Laboratoare de tehnică dentară / Dental laboratories

FIRMA PAV. STAND


AGC NEW DENT SRL......................................................................B1................28
ENA TRAINING SRL........................................................................B1................4
FM MEDIDENT SRL ........................................................................B1................70
GLOBAL DENTAL TRANSFER LTD..............................................B1................35
HALMADENT SRL...........................................................................B1................57-59
SMART DENTAL SERVICES / DR. FISCHER ...............................B1................53
SUNTEM 3D (ATELIER CONCEPT & DESIGN STUDIO SRL)...B1................19
UNIDENT PLUS SRL........................................................................B1................78

2.1 Echipamente / Equipment

FIRMA PAV. STAND


AGC NEW DENT SRL......................................................................B1................28
BLUE LASER LINES SRL................................................................B1................84
CIMSYSTEM SRL.............................................................................B1................33
GLOBAL DENTAL TRANSFER LTD..............................................B1................35
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................83
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................51
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................18
OXIDENTAL SRL..............................................................................B1................67
PINKALEY KFT. ...............................................................................B1................68
SHANGHAI HAO SHEN MEDICAL DEVICES CO.LTD ..............B1................39
TERRAMOLD SOLUTIONS SRL ....................................................B1................6
UNIDENT PLUS SRL........................................................................B1................78

2.2 Instalaţii / Installations

FIRMA PAV. STAND


FM MEDIDENT SRL ........................................................................B1................70
GLOBAL DENTAL TRANSFER LTD..............................................B1................35

66
DENTA 05 – 07.12.2019

OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................83


OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................51
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................18
SHANGHAI HAO SHEN MEDICAL DEVICES CO.LTD ..............B1................39
TERRAMOLD SOLUTIONS SRL ....................................................B1................6
UNIDENT PLUS SRL........................................................................B1................78

2.3 Materiale / Materials

FIRMA PAV. STAND


AGC NEW DENT SRL......................................................................B1................28
GLOBAL DENTAL TRANSFER LTD..............................................B1................35
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................83
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................51
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................18
OXIDENTAL SRL..............................................................................B1................67
RAW TECH SRL................................................................................B1................62
SHANGHAI HAO SHEN MEDICAL DEVICES CO.LTD ..............B1................39
TERRAMOLD SOLUTIONS SRL ....................................................B1................6
UNIDENT PLUS SRL........................................................................B1................78
VETRO DESIGN SRL .......................................................................B1................1

2.4 Instrumentar / Instruments

FIRMA PAV. STAND


GLOBAL DENTAL TRANSFER LTD..............................................B1................35
INTRAMED SRL ...............................................................................B1................34
MEDFARM TRADING SRL .............................................................B1................30
ORADENTMED SRL ........................................................................B1................80
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................83
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................51
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................18
OXIDENTAL SRL..............................................................................B1................67
TERRAMOLD SOLUTIONS SRL ....................................................B1................6
UNIDENT PLUS SRL........................................................................B1................78
VETRO DESIGN SRL .......................................................................B1................1

67
DENTA 05 – 07.12.2019

2.5 Consumabile medicale specifice de protecţie (mănuși, halate, măști nazale, bonete,
pansamente, tampoane stoma absorbante, bavete etc.) / Specific protection medical supplies
(gloves, gowns, nasal masks, bones, bandages, etc.)
FIRMA PAV. STAND
DENT-A-AMERICA 2000 SRL .........................................................B1................5
VETRO DESIGN SRL .......................................................................B1................1
XIN XIANG YADU MEDICAL EQUIPMENT CO.LTD .................B1................45

3. Produse de igienă orală și prevenţie / Oral hygiene products and prevention


FIRMA PAV. STAND
CHARISSE MARKETING DIVISION SRL.....................................B1................77a
VETRO DESIGN SRL .......................................................................B1................1
VICOD-CAMEROON........................................................................B1................36

3.1 Igiena bucală / Oral hygiene


FIRMA PAV. STAND
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................83
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................51
OXA DENT FORTE SRL ..................................................................B1................18
PINKALEY KFT. ...............................................................................B1................68
VICOD-CAMEROON........................................................................B1................36

3.3 Nutriţie specifică (pentru sănătatea dentară) / Specific nutrition (for dental health)
FIRMA PAV. STAND
VETRO DESIGN SRL .......................................................................B1................1

3.4 Diverse (produse pentru albirea profesională a dinţilor) /


Other products for professional teeth whitening
FIRMA PAV. STAND
VICOD-CAMEROON........................................................................B1................36

4. Igiena și siguranţa muncii / Hygiene and safety work


FIRMA PAV. STAND
VICOD-CAMEROON........................................................................B1................36

4.1 Produse pentru dezinfecţie cutanată / Skin disinfection products


FIRMA PAV. STAND
VICOD-CAMEROON........................................................................B1................36

68
DENTA 05 – 07.12.2019

4.2 Produse pentru dezinfecţie și sterilizare / Disinfection and sterilization products

FIRMA PAV. STAND


INTRAMED SRL ...............................................................................B1................34
MEDFARM TRADING SRL .............................................................B1................30
VICOD-CAMEROON........................................................................B1................36

4.3 Produse pentru îngrijirea suprafeţelor / Surface care products

FIRMA PAV. STAND


MEDFARM TRADING SRL .............................................................B1................30

4.4 Diverse (aparate de ionizarea, condiţionarea, umidificarea, curăţarea aerului) /


Other (devices for ionization, conditioning, humidification, air cleaning)

FIRMA PAV. STAND


MEDFARM TRADING SRL .............................................................B1................30
VICOD-CAMEROON........................................................................B1................36

5. Servicii, informaţii, comunicare și organizare /


Services, information, communication and organization

FIRMA PAV. STAND


VICOD-CAMEROON........................................................................B1................36

5.1 Service pentru echipamente / Service for equipment

FIRMA PAV. STAND


INFOMED SRL ..................................................................................B1................21a
MEDFARM TRADING SRL .............................................................B1................30
TEHNODENT MAINTENANCE SRL..............................................B1................29
VICOD-CAMEROON........................................................................B1................36

5.2 Sisteme de procesare date clienţi / Client data processing systems

FIRMA PAV. STAND


INFOMED SRL ..................................................................................B1................21a

69
DENTA 05 – 07.12.2019

5.3 Sisteme de organizare a cabinetelor și laboratoarelor dentare /


Organization systems for clinics and dental laboratories

FIRMA PAV. STAND


DROOT SOLUTIONS........................................................................B1................38

5.4 Media, publicitate, literatură de specialitatate / Media, advertising, speciality literature

FIRMA PAV. STAND


ANATOMIKA COD SRL...................................................................B1................86
OPTIMUTIL SRL...............................................................................B1................7A

5.7 Designeri de cabinete și clinici dentare / Cabinets and dental clinics designers

FIRMA PAV. STAND


TEHNODENT MAINTENANCE SRL..............................................B1................29

Prezentul “Index pe domenii” este realizat în conformitate cu domeniile tematice


codificate completate de firmele expozante în anexa F2, firme înscrise și
amplasate până la data de 28 noiembrie 2019.

The present “Branches index” complies with the encoded theme branches that
the exhibiting companies have filled out in the F2 annex, companies registered
and placed until the 28th of November 2019.

70
MANIFESTĂRI CONEXE

SIDE EVENTS