Sunteți pe pagina 1din 196

PLANUL URBANISTIC GENERAL A ORAŞULUI CHIŞINĂU

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL ORAŞULUI CHIŞINĂU

0
CHIŞINĂU 2007

1
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL ORAŞULUI CHIŞINĂU Prevederi Generale

Utilitatea documentului
Aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chişinău nr._______din __________200_
Prezentul document a fost stabilit pe baza Ghidului de Zonare a Municipiului Chişinău. Obiectivul
regulamentului este următorul: de a pune la dispoziţia Primăriei un instrument de lucru privind modul de
zonare a teritoriului oraşului, bazat pe compatibilităţile funcţionale şi densităţile urbane cu scopul de a oferi
informaţii utile persoanelor fizice sau juridice pentru a putea decide asupra:
Elaboratorii:  SC „LINIA NOVA” SRL
 Condiţiilor de amplasare pentru investiţiile solicitate

 Condiţiilor privind densitatea acceptată în diferite zone a oraşului


Beneficiar  Consiliul Municipal Chişinău
 Condiţiilor de regulament de ocupare a terenului
Anul realizării 2007
 Condiţiilor de procedură de administrare a regulamentului
Administrarea DIRECŢIA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM A CONSILIULUI MUNICIPAL
regulamentului CHIŞINĂU
Conţinutul documentului

Capitolul 1 conţine Hotărârea de Zonare a oraşului Chişinău cuprinzând Planşele Zonării, Regulamentul
Zonării (Codurile zonelor funcţionale)

Capitolul 2 conţine Administrarea Zonării precizând responsabilităţile, procedurile administrative şi lista de


formulare.

Capitolul 3 conţine criteriile de schimbare a Hotărârii Zonării.

Capitolul 4 conţine dicţionarul zonării pentru explicarea termenilor folosiţi în Hotărârea de Zonare.

HOTARÂREA DE ZONARE
2
ZONAREA FUNCŢIONALĂ A ORAŞULUI CHIŞINĂU
ZONAREA FUNCŢIONALĂ A ORAŞULUI CHIŞINĂU
- CUPRINS-
- Capitolul 1: Hotărârea de Zonare -

CAPITOLUL 1:
 HOTARAREA DE ZONARE :  SECŢIUNEA 1: CONŢINUTUL HOTARÂRII
 REGULAMENT şi PLANSE
HOTARAREA DE ZONARE HOTARAREA DE ZON
ARE
 SECŢIUNEA 2: REGULAMENTUL ZONĂRII
CAPITOLUL 2:
 ADMINISTRAREA ZONĂRII
 SECŢIUNEA 3: PLANŞELE ZONĂRII

CAPITOLUL 3:
 CRITERII DE SCHIMBARE A HOTĂRÂRII ZONĂRII

CAPITOLUL 4:
 DICŢIONAR DE TERMENI

3
SECŢIUNEA 1: CONŢINUTUL HOTARÂRII DE ZONARE Zonarea nu poate fi folosită pentru:
Articolul 1: Precizări generale
 interzicerea unor grupuri de locuitori de a se localiza în anumite arii urbane;
Regulamentul zonării oraşului Chişinău reprezintă (1). un instrument de implementare a strategiei de
dezvoltare, a obiectivelor şi a politicilor cuprinse în planul general de dezvoltare a municipiului Chişinău şi  favorizarea unor locuitori;
(2). un instrument administrativ de control a modului de utilizare a terenului urban prin care se
reglementează diferitele forme de utilizare a terenului prin precizarea densităţilor de utilizare a terenului (ex.  modificarea activităţilor specificate prin alte regulamente, hotărâri, legi elaborate la nivel raional şi
zone rezidenţiale individuale sau colective) şi a tipurilor de activităţi urbane (comerciale, industriale, etc.). naţional;

 impunerea acesteia de către, sau prin intervenţia unor persoane/organizaţii din afara localităţii, pentru
Zonarea propusă are ca scop general (1). Eliminarea efectelor externe negative/nedorite generate de
care se elaborează zonarea.
unele funcţiuni urbane precum poluarea aerului şi a apei, nivelul ridicat al zgomotului, congestia traficului etc.
(2). Asigurarea nivelului optim de servicii, utilităţi şi bunuri publice relaţionate cu o suprafaţa de teren urban
Articolul 4: Conţinut
şi (3). Suportul tehnic pentru stabilirea valorii proprietăţilor imobiliare şi, implicit pentru impunerea valorii
impozitelor pe proprietate.
Prezenta zonare constă dintr-o hotărâre municipală de zonare şi dintr-o procedură administrativă de
aplicare a acestei hotărâri. Hotărârea constă din (A). plan şi (B). un regulament. Planul împarte zona
Regulamentul de zonare cuprinde precizări privind (1). modul de utilizare a terenului, cu descrierea
oraşului în zone de folosinţă rezidenţială, comercială, industrială şi specială. Regulamentul specifică
funcţiunilor urbane permise, tipul de lot urban pentru care se realizează regulamentul, suprafaţa lotului,
restricţiile care se aplică în fiecare zonă a planului.
condiţiile de retragere faţă de limita lotului, condiţiile de ocupare a lotului, intensitatea folosirii terenului,
condiţiile de parcare, spaţiile verzi, (2). gabaritul clădirii ce se va realiza pe lot, şi (3). densitatea maximă
A. Planul:
admisă pe o anumită zonă urbană.

Articolul 2: Scopuri specifice Planul de zonare cuprinde următoarele elemente grafice:

Scopurile specifice fiecărei zone reglementate prin planşele de zonare se încadrează în următoarea listă:  Liniile de demarcaţie a zonei: Sunt propuse demarcaţii între zone bazate pe linii de proprietate, distanţe
de protecţie faţă de obiective speciale (ex. Rezervoare de apă). în viitor pentru fiecare amendament adus
acestor demarcaţii se va institui procedura de actualizare a planului cu înscrierea numelor consilierilor care
 separarea tipurilor de folosinţă a terenului în cadrul limitelor administrative date;
au aprobat amendamentul şi data aprobării acestui amendament.
 evitarea apariţiei unor aglomeraţii prin stabilirea şi înscrierea pe planurile urbanistice a densităţilor
 Identificarea zonei: Fiecare zonă are coduri specifice de identificare. De exemplu :”R” pentru
maxime admisibile;
rezidenţial, ”C” pentru comercial, ”I” pentru industrial, “S” pentru special şi “Re” pentru revitalizare. Sunt
introduse gradaţii de intensitate de folosire a terenului, densităţi, în cadrul fiecărei categorii, cum ar fi ”R-1”
 asigurarea condiţiilor de siguranţă a populaţiei în cazul producerii unor calamităţi naturale (alunecări de (rezidenţial cu densitate scăzută), ” R-2” (rezidenţial cu densitate medie), etc.
teren, foc, inundaţii, cutremure), sau în cazul unor manifestări necontrolate a populaţiei generate de
panică;  Titulatura planului: Planul are un titlu, care cuprinde: Codul planşei, denumirea autorităţii care a adoptat
sau a amendat planul, (denumirea, sigla şi ştampila care atestă această autoritate), numele persoanelor
 asigurarea respectării condiţiilor de iluminare naturală şi de ventilare a zonelor urbane; care au format această autoritate în momentul adoptării şi amendărilor ulterioare, data la care planul a fost
adoptat şi data aprobării fiecărui amendament realizat ulterior.
 asigurarea terenului pentru dezvoltări urbane viitoare pe tipuri de funcţiuni;
 Legenda planului: Legenda planului prezintă explicaţii privind codul terenurilor zonate, liniile folosite în
Articolul 3: Rolul zonării desemnarea hotarelor localităţii, liniile de graniţă dintre zone şi denumirea străzilor.
Prin zonare se realizează:  Punctele cardinale: Planul conţine obligatoriu “direcţia NORD”.

 implementarea obiectivelor şi a politicilor cuprinse în planul general de dezvoltare a oraşului;


B. Regulament1:
 listarea tipurilor de folosire permisă în zonele urbane;
Textul regulamentului asigură informaţii privind definirea terminologiei folosite, criteriile, normele şi
 controlul densităţii dezvoltării urbane şi intensităţii folosirii terenului cu efect în reglementarea congestiei procedurile de control al folosirii terenului pentru fiecare zonă existentă pe plan:
de trafic;
 Reglementări privind densitatea zonei: mărimea lotului de teren, frontul la stradă, tipul de lot (de colţ, de
 ghidul dezvoltării urbane prin încurajarea celor mai adecvate utilizări ale terenului din punct de vedere front, cu ieşire pe două străzi), înălţimea clădirii, retragerea de la limitele proprietăţii, unghiul de însorire 2,
economic, social şi de mediu; procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, numărul de locuinţe maxim admis pe
un hectar, folosinţe auxiliare permise, condiţii de parcare, bonusuri oferite prin coeficientul de utilizare al
 posibilitatea locuitorilor de a-şi exprima punctul de vedere în luarea deciziilor privind alocarea terenului terenului, dacă sunt aduse, îmbunătăţite de către aplicant, condiţii estetice (unde este cazul), de circulaţie
pentru diferite utilităţi urbane; sau de mediu.
 protejarea spaţiilor verzi de distrugere prin dezvoltare urbană necontrolată.
1
Precizăm că acest regulament se referă la teren şi nu la clădiri.
2
/ Acest unghi normează planul de însorire a străzii, obţinut prin stabilirea înălţimii peretelui clădirii pe limita admisă prin regulament şi prin
stabilirea retragerii părţii superioare a clădirii.
4
 Reglementări privind folosirea terenului: se referă la tipurile de folosinţă a terenului. Aceste tipuri sunt B.3. Zone industriale3:
următoarele:
 Zona de industrie uşoară se referă la zone cu funcţiuni manufacturiere diverse conforme cu standarde
B.1. Zone cu funcţiune de locuinţă: performante (vezi “Standarde"). Acest tip de zonă poate fi utilizat ca tampon cu zone comerciale sau
rezidenţiale. Nu sunt admise în interiorul zonei funcţiuni rezidenţiale pentru a proteja locuitorii de un mediu
 Zona pentru locuinţe izolate unifamiliale se referă la zonele rezidenţiale liniştite cu densitate redusă şi cu neprielnic şi pentru a asigura rezervă de teren pentru dezvoltări economice viitoare.
terenuri libere adiacente acestora. în interiorul zonei sunt permise construcţii care respectă aceste norme,
unele facilităţi şi spaţii deschise care deservesc rezidenţii din zonă.  Zona de industrie de performanţe medii se referă la funcţiuni manufacturiere şi activităţi anexe acestora
care se desfăşoară la un nivel mediu de performanţe (vezi “Standarde" ). Pot fi amplasate la graniţa cu
 Zona pentru locuinţe izolate sau cuplate pentru două familii se referă la zonele rezidenţiale liniştite cu zone rezidenţiale. Nu sunt acceptate în interiorul zonei cu funcţiuni de locuire sau facilităţi comune.
densitate redusă şi cu terenuri libere adiacente acestora. În interiorul zonei sunt permise construcţii care
respectă aceste norme, unele facilităţi şi spaţii deschise care deservesc rezidenţii din zonă.  Zona de industrie grea se referă la zone în care sunt amplasate funcţiuni industriale care generează
pericole şi riscuri. Nu sunt permise alte funcţiuni urbane.
 Zona pentru locuinţe cuplate sau înşiruite pentru una sau două familii se referă la zonele rezidenţiale cu
densitate mai mare, cu fronturi continue nu mai lungi de 60 metri. În interiorul zonei sunt permise construcţii B.4. Zone speciale de folosinţă:
care respectă aceste norme, unele facilităţi şi spaţii deschise care deservesc rezidenţii din zonă.
Aceste zone sunt propuse pentru un anume tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu
 Zona pentru locuinţe cuplate sau înşiruite pentru una sau două familii se referă la zonele rezidenţiale cu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale. Existenţa lor este necesară pentru
densitate mai mare, cu fronturi continue nu mai lungi de 60 metri. În interiorul zonei sunt permise construcţii viabilitatea socio-economică a comunităţii municipiului Chişinău dar şi pentru locuitorii Republicii Moldova4.
care respectă aceste norme, facilităţi şi spaţii deschise care deservesc rezidenţii din zonă. În acest caz CUT Lista zonelor speciale cuprinde:
este mai mare cu cca. 10% decât la R4.
 Aeroporturi, eliporturi
 Zonă cu locuinţe colective se referă la zone de blocuri cu densitate medie. CUT atinge max. 5 iar POT  Biserici, mănăstiri, parohii, etc.
80% (lot de colţ) şi 70% lot de mijloc, cu standarde în ceea ce priveşte densitatea, înălţimea, spaţii libere şi  Instituţii de educaţie
distanţele între clădiri.  Instituţii de sănătate
 Instituţii de justiţie, puşcării, etc.
B.2. Zone comerciale şi servicii:  Clădiri folosite de organizaţii aparţinând administraţiei publice
 Ambasade, Consulate
 Zona comercială locală se referă la zonele care asigură comerţul cu amănuntul şi unele servicii pentru o  Clădiri publice în scop recreativ şi cultural
cerere cu caracter frecvent şi repetat (pâine, lapte, etc.).  Cimitire
 Utilităţi publice şi servicii incluzând:
 Zona comercială generală se referă la centrele comerciale, pentru nevoi familiale ocazionale, sau pentru  Terminal transport, capete de linii, garaje de autobuze, depouri de tramvaie, staţii de tramvaie şi de
servicii esenţiale cerute de clădiri de afaceri amplasate pe o arie mai largă decât zona în discuţie. Sunt autobuze
amplasate în vecinătatea intersecţiilor comerciale intense. Se vor evita amplasări lângă zone rezidenţiale.  Gări de cale ferată
 Cale ferată
 Zona comercială/servicii cu restricţii se referă la clădirile de birouri, la marile magazine şi la funcţiunile  Staţii electrice
conexe acestora, amplasate în zonele centrale de afaceri şi care servesc întregul municipiu. Această zonă  Linii electrice
cuprinde şi funcţiuni manufacturiere de mare valoare aflate de obicei în legătură cu activităţile comerciale en  Poliţie
detail.  Pompieri
 Galerii publice şi muzee
 Zona comercială/servicii centrală se referă la zonele în care sunt permise vânzarea cu amănuntul,  Biblioteci
birouri, recreere, servicii, manufactură mică. Nu sunt permise funcţiuni care solicită trafic ridicat şi cantităţi  Rezervoare de apă / apeducte
mari de depozitat.  Staţii de pompare a apei
 Staţii de tratare a apei
 Zona comercială de recreere se referă la zonele care permit realizarea de parcuri de distracţii şi  Staţii de reglare gaze
comerciale.  Antene de radio/TV cu clădirile anexe
 Turn de telecomunicaţii cu clădirile anexe
 Zona de birouri tampon se referă la zone exclusiv de birouri cu folosinţă private, publică sau semipublică.  Parcuri şi terenuri de joacă
Se normează ca zone tampon între zone rezidenţiale şi zone comerciale foarte aglomerate, sau alte funcţiuni  Stadioane, auditorii şi arene
nerezidenţiale. Pot fi de tip ”coridor” sau ”cartier”
3
 Zona de servicii generale se referă la zone care sunt realizate să furnizeze servicii la o scară mai mare / Din punct de vedere al amplasamentului aceste funcţiuni pot fi urbane sau suburbane.
4
decât cele prevăzute în zona de servicii locale. Datorită unor factori obiectivi de zgomot proveniţi din trafic / O cerere pentru o astfel de zonă va fi aprobată numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
 Specificul locului este potrivit funcţiunii propuse
greu, manipularea de obiecte grele, etc. această zonă este incompatibilă cu cea de locuinţe şi de vânzări en  Funcţiunea propusă nu are efecte negative asupra vecinătăţilor
detail.  Nu vor exista pericole sau dezagremente pentru pietoni sau automobile
 For fi asigurate facilităţi adecvate pentru buna folosire a funcţiunii propuse. Administraţia care va aproba funcţiunea solicitată poate să solicite
faţă de normele zonei următorele condiţii pentru a asigura siguranţa vecinilor:
 Zona de recreere lângă oglinzi de apă se referă la zone cu funcţiuni legate de pescuit şi navigare  Norme mai stricte decât cele ale zonei pentru retragerile clădirii faţă de limitele lotului
permiţând funcţiuni de închiriere, depozitare de bărci, servicii etc. realizate în apropierea apei.  Cererea de a ecrana zonele de parcaje cu ziduri, garduri, zone verzi, etc
 Modificări ale exteriorului clădirii sau ale formei structurii
 Limitarea numărului de ocupanţi ai clădirii, programul sau metoda de utilizare a funcţiunii, extinderea de facilităţi
 Reglementări peste normele specifice zonei privind numărul, forma, amplasmentul parcajelor realizate pe stradă, sau alte facilităţi în legătură
cu funcţiunea solicitată.
5
 folosirea neconformă a unor clădiri neconforme (ex. un mic magazin într-o casă dintr-o zonă normată
B.5. Zone de dezvoltare/revitalizare viitoare5 ca rezidenţială);

Planul zonării cu acest cod conţine terenuri urbane destinate pentru investiţii viitoare şi pentru cele care sunt  folosirea neconformă a unei clădiri proiectate special pentru acea funcţiune (ex. o fabrică într-o zonă
subiect de revitalizare economică şi socială. În acest caz normele de zonare nu trebuie să fie rigide, lăsând normată ca rezidenţială);
proiectantului libertatea de negociere a planului cu administraţia. Sunt enumerate condiţiile care trebuie
respectate în cazul unei zone de dezvoltare:  clădiri conforme cu funcţiunea, dar neconforme cu dimensiunile sau alte caracteristici fizice.

 trebuie precizată suprafaţa minimă de teren necesară dezvoltării viitoare;  Utilizarea necorespunzătoare a terenului şi clădrilor:
Orice teren de pământ, clădire sau edificiu existente la momentul aprobării Regulamentului
 proiectul trebuie să creeze un cadru stabil şi acceptabil în ceea ce priveşte caracterul zonei; de urbanism dar care nu corespunde exigenţelor de utilizare a terenului sau de construire poate
exista până la apariţia necesităţii sau posibilităţii modificării acestora.
 proiectul trebuie să asigure norme privind spaţiile libere, de recreere şi o rezervă pentru parcaje pe Toate modificările se permit de a fi efectuate numai în corespundere cu exigenţele
stradă, cel puţin echivalentă cu ceea ce prevede norma pentru o astfel de funcţiune; Regulamentului şi numai în scopul obţinerii sau atingerii la maxim a normelor şi standardelor de
utilizare sau construire, stabilite de Regulament pentru o anumită zona.
 proiectul trebuie să fie însoţit de planurile care vor descrie folosinţa terenului, dimensiunile şi
amplasamentul structurilor propuse, spaţiile de parcare, amplasamentul altor funcţiuni necesare zonei,
pe baza unor informaţii pertinente privind nivelul de dotare al zonelor învecinate şi a prognozei creşterii B.8. Standarde
populaţiei;
Controlul folosinţei terenului este realizat şi prin efectul acestei folosinţe asupra vecinătăţilor. Standardul se
 terenul ce va fi construit trebuie să fie clar din punct de vedere juridic, fie în proprietatea aplicatului, fie aplică la nivelul de poluare, zgomot, vibraţii, fum, miros, praf, toxicitate, risc de producere de incendiu şi
într-o schemă de parteneriat; explozie, umezială, căldură, iradiere şi luminozitate.

 faţă de funcţiunea rezidenţială proiectul trebuie să asigure cu prioritate spaţii pentru funcţiuni publice;
B.9. Categorii de utilizare:
 elemente publicitare privind intenţia de dezvoltare/revitalizare vor fi prezentate în proiect;
Grup de folosinţă nr. 1
Locuinţă (unifamilială, izolată, cuplată, înşiruită şi locuinţe colective)
B.6. Alte tipuri de control în zona oraşului:
Grup de folosinţă nr. 2
 Controlul unor aspecte în acele zone în care sunt normate anumite funcţiuni, sau elemente conexe ale Facilităţi pentru educaţie precum sunt şcoli, biblioteci, expoziţii etc. care funcţionează cel mai bine în zone
acestor acţiuni, care ar deranja sau ar supraîncărca zona6; de locuit sau care nu sunt respinse de această funcţiune.

 Controlul în zone de conservare a siturilor şi a monumentelor istorice sau a clădirilor cu valori Grup de folosinţă nr. 3-4
arhitecturale. Sunt reglementate activităţi precum demolările, reparaţiile, reabilitările, redecorările, Alte facilităţi necesare unei comunităţi precum sunt biserici, centre de informaţii şi comunicare, sănătate,
realizarea de accesorii necesare, iluminatul, montarea de semne/anunţuri cu diferite scopuri7. recreere sau alte funcţiuni care sunt esenţiale unei comunităţi şi nu sunt respinse de funcţiunea de locuire.

 Controlul respectării limitelor de construcţie a străzilor existente şi cele propuse pentru dezvoltare. Sunt Grup de folosinţă nr. 5
reglementate activităţi precum reparaţiile, reabilitările, dezvoltarea, iluminatul, montarea de Hoteluri de tranzit. Este permis în toate zonele comerciale mai puţin în zonele de recreere de lângă oglinzi
semne/anunţuri şi control în limita străzilor (liniile roşii). de apă. Este interzis în zonele rezidenţiale şi industriale.

Grup de folosinţă nr. 6


B.7. Zone neconforme cu reglementările existente Comerţ en detail şi servicii precum sunt alimentaţia, mici magazine de îmbrăcăminte, curăţătorii uscate,
frizerii-coafură, etc.
Aceste zone sunt listate şi se identifică pentru următoarele funcţiunii:
Grup de folosinţă nr. 7
 folosirea neconformă, cu normele aprobate, a unui teren liber ( ex. parcaje); Magazine cu produse de întreţinere şi reparaţii ale locuinţelor (ex. electrice, sanitare, etc.) care deservesc
comunitatea din împrejurimi. Aceste funcţiuni sunt interzise în zone de comerţ en detail de lux deoarece
 folosirea unor semne, reclame, antene, sau alte structuri uşoare; întrerup continuitatea frontului parterului.

Grup de folosinţă nr. 8


5 Spaţii de distracţii / relaxare ( ex. bowling ), sau servicii de reparaţii (ex. tip tapiţerii). Sunt compatibile cu
/ Dezvoltările viitoare sunt însoţite de un alt instrument de control: parcelarea. Prin parcelare se stabilesc dimensiunile minime privind suprafaţa
terenului, frontul minim la stradă, adâncimea minimă, caracteristicile drumurilor (lăţimi, curbe, pante), extinderi de utilităţi publice (apă, canal, etc), zone de servicii locale, sau zone comerciale generale de cartier. Nu sunt compatibile cu zone comerciale
alocarea de teren pentru facilităţi (parcuri, şcoli, etc). Rolul acestui tip de instrument de control este acela al reducerii costurilor de construcţie şi de cu restricţii sau comerciale centrale.
întreţinere (curăţare, înlăturarea zăpezii, etc.) pentru străzi supradimensionate prevăzute prin proiecte, de înlăturare a pericolului realizării de drumuri
subdimensionate faţă de cerinţele comunităţii, de înlăturarea a pericolului de construire de artere majore prin sau în vecinătatea zonelor de locuinţe
(ex. Locuinţe de joasă densitate tip vile) şi de evitare a realizării de drumuri necorespunzătoare ca sistem de scurgere a apei.) Grup de folosinţă nr. 9
6
Exemplu: în zone rezidenţiale pot fi limitate numărul de animale de curte care pot perturba condiţiile de trai în zonă din punct de vedere al curăţeniei, Servicii pentru clădiri de afaceri sau alte servicii care sunt legate de activităţi de comerţ pe o zonă întinsă.
sănătăţii, al poluării sonore sau al apei. În alte cazuri sunt limitate numărul de automobile care pot intra în zonă şi care variază în funcţie de relaţia Sunt compatibile cu centre comerciale şi în zone de servicii în afara zonei centrale.
dintre zonă şi proprietarul maşinii: locuitor, vizitator, cumpărător, angajat.
7
/ Normele privind valorile estetice pot fi aplicate şi pe principiul compensaţiilor: o clădire care foloseşte materiale estetice, sau are o formă estetică
prin proiect poate primi bonificaţii deoarece infrumuseţează zona în care va fi realizată. Pentru ca aceste compensaţii să fie transparente, aceste Grup de folosinţă nr. 10
bonificaţii se normează în cadrul ordonanţei de zonare.
6
Clădiri comerciale (ex. magazine universale) care servesc o arie urbană mai întinsă. Incompatibile cu zone SECŢIUNEA 2: REGULAMENTUL ZONARII
comerciale şi de servicii locale datorită traficului pe care îl generează.
TIPOLOGIA ZONELOR: În oraşul Chişinău se desfăşoară activităţi economice, sociale şi culturale cu
Grup de folosinţă nr. 11 următoarele coduri: funcţiuni de locuire codificate “R”, funcţiuni comerciale şi servicii codificate “C”,
Ateliere manufacturiere (ex. artizanat, bijuterii, produse din metale preţioase, etc.) care nu generează funcţiuni industriale “I” precum şi funcţiuni speciale codificate “S”. Pentru activităţi viitoare zonele rezervate
poluare sonoră, vibraţii, noxe, etc. şi volum de trafic. Sunt compatibile cu zonele comerciale ale oraşului. pe plan vor fi codificate “D” reprezentând zone de dezvoltare/investiţii pe terenuri libere, sau “Re”
reprezentând zone de revitalizare funcţională.
Grup de folosinţă nr. 12 Lista zonelor cu funcţiuni rezidenţiale organizate pe coduri de tip: cod R
Facilităţi de recreere (ex. arene multifuncţionale, patinoare acoperite) caracterizate printr-un număr mare de
locuitori, servicii şi trafic. Sunt compatibile cu zonele comerciale centrale. Nu sunt compatibile cu zonele Cod R1, R2
comerciale locale sau zonele comerciale centrale cu restricţii. Zonele R1 şi R2 cuprind funcţiuni rezidenţiale, liniştite, cu densitate redusă. Sunt permise numai locuinţe
unifamiliale, izolate, libere pe cele patru faţade.
Grup de folosinţă nr. 13
Zone puţin construite sau spaţii deschise (ex. terenuri de golf, parcuri mici de joacă pentru copii, staţii de Cod R3
benzină) care atrag vizitatori pentru scopuri precise şi care nu solicită şi existenţa magazinelor. Zona R3 cuprinde funcţiuni rezidenţiale, liniştite, cu densitate redusă. Sunt permise numai locuinţe izolate
şi/sau cuplate, pentru două familii.
Grup de folosinţă nr. 14
Servicii legate de sporturi nautice şi alte activităţi care sunt compatibile zonelor de recreere de lângă oglinzi Cod R4
de apă. Zona R4 cuprinde funcţiuni rezidenţiale cu densitate mai mare decât zona R3. Sunt permise locuinţe
cuplate sau înşiruite, pentru una sau două familii.
Grup de folosinţă nr. 15
Parcuri mari de distracţii care generează zgomot şi trafic. Cod R5
Zona R5 cuprinde funcţiuni rezidenţiale cu densitate mai mare, cu un C.U.T. cu circa 10% peste zona R4.
Grup de folosinţă nr. 16 Sunt permise locuinţe cuplate/înşiruite pentru una/două familii.
Zone semi-industriale (ex. ateliere de reparaţii maşini, ateliere de sudură) care deservesc zonele rezidenţiale
şi comerciale din oraş dar care nu sunt compatibile cu aceste zone din motive de zgomot, praf, miros, etc. Cod R6 - R7
Zonele R6 şi R7 cuprinde funcţiuni rezidenţiale cu densitate medie. Sunt permise toate tipurile de locuinţe
Grup de folosinţă nr. 17 colective, tip blocuri de locuit multifamiliale.
Activităţi industriale uşoare, nepoluante, care sunt compatibile cu zonele rezidenţiale adiacente.
Lista zonelor cu funcţiuni comerciale şi/sau servicii organizate pe coduri de tip: cod C
Grup de folosinţă nr. 18
Industrii cu pericol de foc, explozii sau alte accidente. Sunt subiect de analiză privind încadrarea în norme de Cod C1
performanţă privind activitatea desfăşurată. Zona C1 cuprinde funcţiunile care asigură comerţul cu amănuntul şi/sau unele servicii pentru care există o
cerere cu caracter frecvent şi repetat.

Cod C2
Zona C2 cuprinde funcţiuni care asigură o gamă largă de servicii mai rar frecventate.

Cod C3
Zona C3, comercială generală, cuprinde centre comerciale, frecventate ocazional, sau servicii esenţiale
solicitate de funcţiuni de afaceri amplasate pe o arie mai mare decât zona în discuţie. Zona C3 se află în
vecinătatea arterelor de grad 1 şi 2. Se acceptă amplasări lângă zone rezidenţiale de tip R5, R6 şi R7.

Cod C4
Zona C4, comercială cu restricţii, cuprinde clădirile de birouri, marile magazine şi funcţiunile conexe
acestora, amplasate în zonele centrale de afaceri şi care servesc întregul oraş. Această zonă cuprinde şi
funcţiuni manufacturiere, nepoluante, aflate în legătură cu activităţile comerciale en detail.

Cod C5
Zona C5, comercială centrală, cuprinde funcţiuni de vânzare cu amănuntul, de birouri, de recreere, de
servicii şi de producţie nepoluantă la scară mică. Nu sunt permise funcţiuni care solicită cantităţi mari de
transportat şi de depozitat.

Cod C6
Zona C6, comercială de recreere, cu funcţiuni de recreere, tip parcuri de distracţii.

7
Cod C7
Zonele C7 de servicii generale, cuprinde funcţiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât
cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Datorită poluării sonore provenită din trafic greu,
Cod R1
manipulare de obiecte grele, etc. această zonă este incompatibilă cu cea de locuinţe şi de vânzări en detail.

Lista zonelor cu funcţiuni industriale organizate pe coduri de tip: cod I

Cod I1
Zona I1, de industrie uşoară, cuprinde zone cu funcţiuni de producţie manufacturieră diversă nepoluante.
Zona I1 poate fi utilizată ca tampon cu zone comerciale sau rezidenţiale. Nu sunt admise în interiorul zonelor
cu funcţiuni rezidenţiale.

Cod I2
Zona I2, de industrie cu performanţe de producţie medii, se referă la funcţiuni productive manufacturiere şi
activităţi conexe acestora care se desfăşoară la un nivel mediu de poluare acceptat de autorităţile de
Protecţie a Mediului. Zona I2 poate fi amplasată la graniţa cu zone rezidenţiale dar niciodată în interiorul
zonelor rezidenţiale sau cu servicii şi facilităţi comune.

Cod I3
Zona I3, de industrie grea, se referă la zone în care sunt amplasate funcţiuni industriale care generează
pericole şi riscuri de producere de accidente de mediu, foc, explozii. În zona I3 nu sunt permise alte funcţiuni
urbane.

Lista zonelor cu funcţiuni speciale organizate pe coduri de tip: cod S

Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea
în zone de locuire, comerciale ori industriale. Scopul desemnării unei astfel de zone este acela de a permite
un anumit tip de funcţiune în unele zone, dar fără ca aceasta să devină regulă pentru toate zonele de acelaşi
tip. Lista zonelor speciale cuprinde:

Aeroporturi, eliporturi (clădiri şi piste) Utilităţi publice şi servicii incluzând:


Biserici, mănăstiri, parohii, etc.  Terminal transport, capete de linii, garajele de autobuze, Pentru codul R1 sau după caz, R1-a şi R1-b, se prescriu următoarele condiţii generale:
Instituţii de educaţie depouri de tramvaie
Instituţii de sănătate  Gări de cale ferată R1: Locuinţă unifamilială, izolată: planşele B5, C5, C6, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11, E3, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F3, F5, F6,
Instituţii de justiţie, puşcării, incinte cu restricţii de acces  Cale ferată F7, F8, F9, F10, F11, G4, G6, G7, G8, G9, G10, G11, H2, H3, H4, H5, H6, H8, H9, H10, H11, I2, I3, I4, I6, I8, I9, I13, J3, J5, J9,
Clădiri folosite de organizaţii aparţinând administraţiei publice  Staţii electrice J10, J11, J13, J14, K2, K3, K7, K9, K10, K11, K12, L3, L4, L11, M3, M4, M5, M6, N5, N6, N14, N15, O15, O16, P16, P17.
Clădiri publice în scop recreativ şi cultural  Linii electrice
Cimitire  Rezervoare de apă/apeducte 1. R1-a: Locuinţă unifamilială, izolată pe lot, cu patru faţade libere:
 Staţii de pompare a apei
 Staţii de tratare a apei  Mărimea minimă a lotului : 850 mp
 Staţii de reglare gaze  Front la stradă : minim 30 m
 Antene de radio / TV cu clădirile anexe  POT maxim : 35%
 Turn de telecomunicaţii cu clădirile anexe  CUT maxim : 0.5
 Parcuri şi terenuri de joacă  Maxim locuinţe/ha : 10
 Stadioane, auditorii şi arene  Retragere liniii rosii : 6 m minim
 Retrageri laterale : în total 10,5m. Minim pe o latură: 4,5 m
 Retragere spate : 9 m min.
Lista zonelor de dezvoltare/revitalizare organizate pe coduri de tip: cod D şi Re  Parcaj obligatoriu : 1 loc/locuinţă
 Înălţime gard perimetral : 2 m maxim (50% din suprafaţă, plin)

Zonele D şi Re cuprind terenuri care sunt subiect de dezvoltare viitoare. În acest caz regulamentul de zonare 2. R1-b: Locuinţă unifamilială, izolată pe lot, cu patru faţade libere: carouri cadastrale nr… ( se menţionează lista codul
se stabileşte prin corespunderea tipului de funcţiune cu densitatea admisă în contextul prevederilor carourilor cadastrale în care se află zone cu cod R1.)
prezentului regulament de zonare pentru funcţiuni rezidenţiale, comerciale şi industriale. Zonele de tip D şi
 Mărimea minimă a lotului : 550mp
Re sunt aprobate de către consiliul municipiului pe baza Planului Urbanistic de Detaliu elaborat pentru  Front la stradă : 18m
cartierul care va deveni subiect fie de dezvoltare, fie de revitalizare.  POT maxim : 30%
 CUT maxim : 0.5
 Maxim locuinţe/ha : 17
 Retragere linii rosii : 6m min.
 Retrageri laterale : în total 6 m. Minim pe o latură: 2,4 m
 Retragere spate : 9 m min.
 Parcaj obligatoriu : 1 loc/locuinţă
 Înălţime gard perimetral : 2 m maxim (50% din suprafaţă, plin)

Cod R2
Pentru codul R1 sau după caz, R1-a şi R1-b, se prescriu următoarele condiţii specifice:

 Plantări arbori/arbuşti : 10% din suprafaţa lotului


8
Cod R3

Pentru codul R2 se prescriu următoarele condiţii generale:

R2: Locuinţă unifamilială, izolată sau cuplată: planşele B5, C11, C12, C5, C6, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, E2, E3, E5, E6, Pentru codul R3 sau după caz, R3-a, 3-b, 3c se fac următoarele condiţii generale:
E7, E8, E9, E10, F2, F3, F5, F6, F7, F8, F9, F10, G4, G6, H3, H4, H6, H7, H8, H9, H10, H11, I2, I3, I4, I5, I6, I8, I9, I11, J5, J7,
J8, J9, J10, J11, J13, J14, K6, K7, K9, K10, K11, L4, L6, L7, L10, L11, L12, M3, M4, M5, M11, M12, O15, O16. R3: Locuinţă unifamilială, izolată sau cuplată: planţele B5, D5, D6, D7, E5, E7, E8, F6, F7, G6, G7, H3, H4, H5, H6, H7, I4, J5,
J9, J10, K10, K11, L5, L12, M4, M5, M11, O15.
 Mărimea minimă a lotului : 350 mp
 Front la stradă : 15 m R3-a : Locuinţă unifamilială sau pentru două familii, izolată sau cuplată
 POT maxim : 35%  Mărimea minimă a lotului : 350 mp
 CUT maxim : 0.5  Front la stradă : 12 m
 Maxim locuinţe/ha : 27  POT maxim : 35%
 Retragere linii rosii : 4,5 m min.  CUT maxim : 0.5 + 0.1 mansardă
 Retrageri laterale : în total 4 m. Minim pe o latură: 2,4 m  Maxim locuinţe/ha : 105
 Retragere spate : 9 m min.  Retragere linii rosii : max. 4,5 m
 Parcaj obligatoriu : 1 loc/locuinţă  Retragere spate : 9 m minim.
 Înălţime gard perimetral : 2 m maxim (50% din suprafaţă, plin)  Retragere laterală : total 4m, cu minim 1,5 metri pe o latură

R3-b: Locuinţă unifamilială sau pentru două familii cuplată


 Mărimea minimă a lotului : 160 mp
 Front la stradă :8m
 POT maxim : 35%
 CUT maxim : 0.5 + 0.1 mansardă
 Maxim locuinţe/ha : 105
 Retragere linii rosii : max. 4,5 m
 Retragere spate : 9m minim.
 Retragere laterală : 2,4mp sau 10% din lungime faţadă

R3-c: Locuinţă unifamilială sau pentru două familii înşiruită:


 Mărimea minimă a lotului : 135 mp
 Front la stradă :8m
 POT maxim : 35%
 CUT maxim : 0.5 + 0.1 mansardă
 Maxim locuinţe/ha : 105
 Retragere linii rosii : max. 4,5 m
 Retragere spate : 9 m minim.
 Retragere laterală : 2,4mp sau 10% din lungime faţadă
Pentru codul R2 se prescriu următoarele condiţii specifice:
Alte condiţii comune:
 Plantări arbori/arbuşti : 10% din suprafaţa lotului  Înălţime maximă : 10,5 m
 Înălţime gard perimetral : 2 m maxim (50% din suprafaţă plin)
 Parcaj obligatoriu : 1 loc/locuinţă
 Lungime front la stradă pentru locuinţe înşiruite: max. 36m 9
Cod R4
Cod R5

Pentrul codul R4 se prescriu următoarele condiţii generale:


Pentru codul R5 se prescriu următoarele condiţii generale:
R4: locuinţă izolată: planşele D3, D5, E9, F6, G6, G7, G8, G9, H5, H6, H7, H8, H9, H11, I6, I7, I8, I9, J8, J9, K7, K10, K11, L8,
M12, O15, O16, P16. R5: locuinţă izolată: planşele C4, F9, G8, H6, H7, I6, I7, J5, J12, K2, K3.

 Mărimea minimă a lotului : 350 mp  Mărimea minimă a lotului : 350 mp


 Front la stradă : 12 m  Front la stradă : 10 - 12 m
 POT maxim : 45%  POT maxim : 55%
 CUT maxim : 0.75 + 0.15 mansardat  CUT maxim : 1,25
 Maxim teren/locuinţă : 87mp  minim teren/locuinţă : 55 mp
 Maxim locuinţe/ha : 110  Maxim locuinţe/ha : 180
 Retragere linii rosii : max 4,5 m (la străzi cu transport public unde se admite retragere 0 m, ieşirea din  Retragere linii rosii : max 4 m (la străzi cu transport public unde se admite retragere 0 m, ieşirea din garaj se
garaj se semaforizează). semaforizează).
 Retragere spate : 9m  Retragere spate :9m
 Retrageri laterale : total 4m, cu minim 1,5 metri pe o latură  Retrageri laterale : total 4 m, cu minim 1,5 metri pe o latură

Alte condiţii comune: Alte condiţii comune:


 Înălţime maximă : 10,5 m  Înălţime maximă :9m
 Înălţime gard perimetral : 2 m maxim (50% din suprafaţă plin)  Înălţime gard perimetral : 2,5 m (50% din suprafaţă plin)
 Parcaj obligatoriu : 1 loc/locuinţă  Parcaj obligatoriu : 85% din numărul de locuinţe
 Lungime front la stradă pentru locuinţe înşiruite: max. 60 m  Lungime front la stradă pentru locuinţe înşiruite: max. 60m

10
COD R6 Cod R7

Pentru codul R6 se prescriu următoarele condiţii generale: Pentru codul R7 se prescriu următoarele condiţii generale:

R6 : Locuinţă colectivă: planşele B5, C4, C5, C6, C9, D4, D5, D6, D7, D9, D10, E4, E5, E6, E7, F4, F5, F6, F7, F9, F10, G3,
G6, G7, G8, G9, G10, G11, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, J2, J3, J4, J5, J6, J7, R7 : Locuinţă colectivă: planşele D4, E5, E6, E7, F6, F9, G6, G7, G9, G10, G11, H5, H6, H7, H8, H10, H11, I3, I4, I6, I7, I8, I10,
J8, J9, J10, J11, J12, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, L3, L4 , L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, M3, M4, M5, I11, I12, I13, J3, J4, J5, J11, J12, K2, K3, K4, K12, L3, L4, L11, M3, M11, O16.
M9, M12, N14, O16.
 POT maxim pentru:
 POT maxim pentru:  Lot de colţ : 80%
 Lot de colţ : 80%  Lot de front : 65-70%
 Lot de front : 60-65%  CUT : 3-5
 Maxim locuinţe/ha : 450-750
 CUT : 2-3  Număr de camere /ha : 1250-1350
 Maxim locuinţe/ha : 300-450  Teren/cameră : 7- 8 mp
 Număr de camere /ha : 950-1050  Retragere de la linie rosie : 2,4m – 4,5 m
 Teren/cameră : 9- 10mp  Inălţimea maximă până la prima retragere: 22 m
 Retragere de la linie rosie : 2,4m – 4,5m  Parcaj obligatoriu : 70% din numărul de locuinţe
 Parcaj obligatoriu : 70% din numărul de locuinţe  Program privind calitatea locuirii: obligatoriu

 Program privind calitatea locuirii: obligatoriu

11
COD C1 COD C2

Pentru codul C1 se prescriu următoarele condiţii generale: Pentru codul C2 se prescriu următoarele condiţii generale:

C1: Zone comerciale de vecinătate: planşele C11, D3, D5, D6, D10, D11, E5, E6, E7, E10, F3, F5, F6, F7, F8, F9, F10, G7, G8, C2: Zone comerciale: planşele B3, B5, C4, C5, C6, D4, D5, D6, D9, D10, E5, E6, E7, E8, F2, F4, F5, F6, F7, F9, F10, G4, G5,
G9, G10, H4, H5, H7, H8, H9, H10, H11, I2, I3, I4, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, J4, J5, J6, J8, J9, J10, J11, J12, K5, K8, K9, K10, G6, G7, G8, G9, G10, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, J3, J4, J5, J6, J7, J8,
K11, L4, L5, L6, L7, L9, L10, L11, M3, M4, M5, M9, M10, M11, M12, N14, O16, P16, R17. J9, J10, J11, J12, K3, K4, K5, K6, K7, K9, K10, K11, K12, L3, L4, L5, L6, L9, M4, M5, M9, M10, N10.

 CUT comercial maxim: 1 (în zone R1-R5) şi 2 (în zone R6-R7)  CUT comercial maxim: 1 (în zone R1-R5) şi 2 (în zone R6-R7)
 Parcaj: nenormat pe străzi cu circulaţie intensă şi normat în zone cu densitate redusă, în conformitate cu planul de  Parcaj: nenormat pe străzi cu circulaţie intensă şi normat în zone cu densitate redusă
trafic al municipiului Chişinău.

12
Cod C3 Cod C4

Pentru codul C3, după caz 3-a, 3-b, 3-c, se prescriu următoarele condiţii generale: Pentru codul C4 se prescriu următoarele condiţii generale:

C3: Zonă comercială în construcţii independente: planşele B5, C5, C11, C12, D4, D5, D6, D10, E4, E5, E6, F5, F7, F10, G5, G6, C4: Zonă comercială de interes orăşenesc: planşele F7, G6, G7, G8, G9, H6, H7, H8, I6, I7, I8, J4, J5, J10, J11, L4.
G7, G9, G10, H2, H5, H6, H7, H9, H11, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I11, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, K3, K4, K5, K12,
L4, L5, L6, M3, M4.  CUT comercial maxim: 4
 CUT locuinţe maxim: 7 (9 cu bonus)
C3-a: Zonă comercială la marginea oraşului  Înălţime maximă admisă la stradă: 25 m, după care se realizează prima retragere, funcţie de lăţimea străzii
 CUT comercial maxim: 1  POT retragere: 40%
 Parcaj obligatoriu:
C3-b: Zonă comercială în zone cu densitate ridicată  Locuinţe: 50% din nr. apartamente
 CUT comercial maxim: 3  Magazine: nenormat

C3-c: Zonă comercială în zone centrale


 CUT comercial maxim: 5, cu bonus

13
Cod C5
Cod C6

Pentru codul C5 se prescriu următoarele condiţii generale: Pentru codul C6 se prescriu următoarele condiţii generale:

C5: Zone comerciale în zone centrale: planşele E7, E8, F5, F6, F7, F8, G5, G6, G7, G8, H7, H8, I7, I8, J8. C6: zone comerciale în zone de agrement: planşele D4, E4, E5, E8, F7, G7, G8, H10, H11, I4, I9, I10, I11, J3, J4, J9, J10, J12,
J13, K3, K4, K5, K6, K12, K13, L3, L4.
În afara zonei de afaceri centrale:
 CUT comercial maxim: 5  CUT comercial maxim: 0,5
 CUT locuinţe maxim: 3 (7 cu bonus)  Parcaj: normat prin studii de specialitate

În interiorul zonei centrale:


 CUT comercial maxim: 6
 CUT locuinţe maxim: 5
 Înălţime maximă admisă la stradă: 25 m, după care se realizează prima retragere, funcţie de lăţimea străzii
 POT retragere: 40%

În interiorul zonei centrale cu limitare de înălţime în zone istorice (conform PUD)

Condiţii parcare:
 Birouri: 1 loc la 350mp Adc
 Comerţ: 1 loc la 100 mp Adc
 Locuinţe: 70% din număr de apartamente

14
Cod C7 Cod I1

Pentru codul C7 se prescriu următoarele condiţii generale: Pentru codul I1 se prescriu următoarele condiţii generale:

C7: Zone comerciale cu trafic intens: planşele B1, B2, B3, B5, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C11, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D10, D11, I1: Zonă industrială uşoară: planşele D5, E3, E4, E5, F3, F5, F9, G4, G5, G6, H11, H6, H7, H8, I4, I5, I7, I8, J10, J11, J3, J4, J5,
E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10, F2, F3, F4, F5, F9, F10, G3, G4, G5, G7, G8, G9, G10, H2, H3, H4, H5, H6, H8, H9, H10, H11, J7, J8, J9, K10, K11, K12, K7, K8, K9, L10, L11, L12, L5, L8, M10, M11, M12, M7, M8, M9, N10, P15, P16.
I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I11, I12, I13, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J11, J12, J13, K3, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, L1, L2,
L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, M1, M2, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, N9, N10, N11, N12, N14, N15, O9, O11, O15, Amplasate lângă zone de locuinţe de joasa densitate:
P15, P16, R17, R18, S17, S18.  CUT: 1
 Parcaje: condiţionat de planul de trafic municipal privind zona centrală, condiţii de orar
 CUT maxim: 5
 Parcaje: normate în dependenţă de funcţiune şi de normele zonelor din vecinătate. Zone industriale vechi:
 CUT: 2
C7-p: Autoparcări cu multe nivele  Parcaje: condiţionat de planul de trafic municipal privind zona centrală, condiţii de orar

Sau

 CUT: 4
 Parcaje: condiţionat de politica de trafic municipal privind zona centrală, condiţii de orar

Localizate în zonă centrală:


 CUT: max. 2
 Parcaje: condiţionat de planul de trafic municipal privind zona centrală, condiţii de orar

Localizat în clădiri existente în zona centrală:


 CUT: max. 3
 Parcaje: condiţionat de planul de trafic municipal privind zona centrală, condiţii de orar

Localizat în clădiri existente:


 CUT: max. 4
 Parcaje: condiţionat de planul de trafic municipal privind zona centrală, condiţii de orar 15
Cod I2 Cod I3

Pentru codul I2 se prescriu următoarele condiţii generale: Pentru codul I3 se prescriu următoarele condiţii generale:

I2: Industrie cu poluare medie (performanţe tehnologice medii): planşele E5, F5, G5, J11, K7, K8, K12, L7, L8, M7, M10, N10. I3: Industrie grea cu performanţe tehnologice coborâte:

In zone industriale vechi:


 CUT: 2 În zone cu industrie grea:
 Parcaje: condiţionat de politica de trafic municipală privind traficul greu  CUT: 2
 Parcaje: condiţionat de planul de trafic municipal privind zona centrală, condiţii de orar
In zone cu ieşire la apă:
 CUT: 5 În zone centrale industriale:
 Parcaje: condiţionat de politica de trafic municipală privind traficul  CUT: 2
 Parcaje: condiţionat de planul de trafic municipal privind zona centrală, condiţii de orar
Localizate în zonă centrală:
 CUT: 2
 Parcaje: condiţionat de planul de trafic municipal privind zona centrală, condiţii de orar

16
Cod D
Re: Dezvoltarea zonei: planşe B1, B2, B3, B5, C2, C3, C4, D2, D3, E3, E4, F3, F4, J2, J13, J14, K2, K14, L13, L14, M1, M2,
M3, M4, M5, M8, M9, M13, M14, M15, N4, N5, N9, N10, N11, N14, O3, O4, O11, O15.

Pentru codul D vor fi întocmite planuri urbanistice de detaliu cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate
prezentate la secţiunea 1, articolul 4, punctul B5 şi B7.

Cod Re
Re: Revitalizarea zonei: planşe A4, A5, B5, C5, D7, D10, D11, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F5, F6, F7, F9, F10, G5, G8, G9, G10,
G11, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I11, I12, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, K5, K6,
K7, K8, K9, K10, K11, L8, L9, L10, L11, L12, M5, M6, M9, M10, M11, M12, N9, N10, N11, N13, N14, O14, O15.

Pentru codul Re vor fi întocmite planuri urbanistice de detaliu cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate
prezentate la secţiunea 1, articolul 4, punctul B5 şi B7.

SECŢIUNEA 3: PLANUL ZONĂRII


HOTARAREA DE ZONARE HOTARAREA DE ZONARE
Secţiunea 2 a prezentei Hotărâri conţine următoarele documente în conformitate cu informaţiile prezentate la
secţiunea 1, articolul 4 al prezentului document:

1. Planul oraşului Chişinău cu prezentarea nomenclatorului de planşe

2. Planşele prezentate în ordine de la numărul A2 la numărul S18 cu indicarea codului de zonare după cum
urmează:

 Zone rezidenţiale de tip R detaliate pe coduri


 Zone comerciale de tip C detaliate pe coduri
 Zone industriale de tip I detaliate pe coduri
 Zone speciale de tip S
 Zone de dezvoltare/revitalizare de tip D şi Re

17
18
PREZENTAREA NOMENCLATORULUI
DE PLANŞE

19
Planşa B1

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

C7
C7

S
S

20
Planşa B2

S
S

C7
C7

C7
C7

D
D

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

D
D

21
Planşa B3

D
D

C7
C7
C2
C2

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

D
D

22
Planşa B5
R6
R6

D
D

C2
C2

sstt
rr..
AAllbb
aa-- I
Iuu
lliiaa

C3-a
C3-a C2
C2
C7
C7

R6
R6
R2
R2

R2
R2

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

R2
R2

Re
Re
C7
C7

orăşel
orăşel Durleşti
Durleşti

23
Planşa C1

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

C7
C7

S
S

24
Planşa C2

C7
C7

S
S

D
D

C7
C7

S
S

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

C7
C7

D
D

25
C7
C7
Planşa C3

D
D

C7
C7

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

S
S

C6
C6

D
D

S
S
26
Planşa C4

C3-a
C3-a

D
D S
S

C7
C7

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

R2
R2

C7
C7

R5
R5
ssttrr..
LLiivv

C7
C7
iiuu DD
eellee

R6
R6
aannuu

S
S

C7
C7 C2
C2
27
De
Delea
leanu
nu
C7
C7 Planşa C5
0 100 200
C2
C2
metri
S
S

R6
R6 S
S sstt
rr..
NNii
ccoo
llaaii
HH..
CC
ooss
ttiinn
C3-a
C3-a

C2
C2 C2
C2
C2
C2

C2
C2
C2
C2 S
S
S
S

S
S

C3-b
C3-b
C7
C7
S
S
R6
R6 Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

S
S C2
C2
ss
ttrr..
R2
R2 AAll
bbaa
uu

-- II
S
S
nnăă

uullii
aa
iişşii
CChh

C2
C2
..
unn
mu
m

R6
R6
R2
R2 S
S

C4
C4

Re
Re

S
S

C7
C7
oorr
ăăşş
eell
DD
uurrll
eeşş

0 100 200
ttii

28
metri
Planşa C6
C7
C7 0 100 200
metri
S
S

uu
hhiibb
rr GG
ii oo
iiss ff
nn
C2
C2

.. OO
ssttrr
R6
R6

R2
R2

S
S

oorrăă
şşeel
l DD
uurrllee
şşttii

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

0 100 200
29
metri
Planşa C9

oorr
ăăşş
eellDD
uu
rrllee
şştt
ii

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

S
S

R6
R6

ssttrr
.. IIaa
lloo
vvee
nnii

0 100 200
30
metri
Planşa C11

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

R2
R2 S
S
C7
C7

nn
ttuu

uunn
oovv

vvtt
..KK

KKoo
aa VV

VV..
rr--ll

rr..
sstt

sstt
C1
C1
C7
C7

ii
eeşştt
cc
îînn
ss.. HH

C3-a
C3-a
şşoo

0 100 200
31
metri
Planşa C12
C3-a
C3-a

ttii
eeşş
nncc
HHîî
ss..
şşoo
R2
R2

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

0 100 200
32
metri
Planşa D2

S
S

C7
C7

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

S
S

D
D

0 100 200
33
metri
Planşa D3

D
D

D
D

D
D

ssttrr..
PPeettrr
iiccaann
ii

C7
C7 C7
C7 S
S C7
C7

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura
S
S

C7
C7

ii
aann
a
allcc
..BB
ooss S
S
şş
R4
R4

C6
C6

C7
C7

C1
C1
C1
C1

S
S 0 100 200
34
metri
Planşa D4

C3-a
C3-a

C6
C6

S
S

C7
C7

C6
C6 C6
C6

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

R2
R2

C2
C2

C2
C2
sstt
rr..
CCaa
lleeaa
C7
C7 IIeeş
şiioo
ll
rr
C3-a
C3-a
ghici
Ghidighici
str. Ghidi

C2
C2
str.

R7
R7

S
S
R6
R6
C2
C2

lliiaa
0 100 200
Goo
S
S
G
ssttrr..
35
C2
C2 metri
C2
C2
S
S R6
R6 Planşa D5

lliiaa
Goo
G
I1
I1

ssttrr..
R6
R6
R4
R4 R2
R2
sstt
rr.. DDrr
ssttrr uum
muu
.. ŢŢaa ll CC
rriinn rruucc
iii iii
R2
R2
R2
R2

R3-a
R3-a

ssttrr.
. CC
aallaa
sstt
rr..

rraa
R3-a
R3-a

şşii
Miill
C2
C2

aann
oo
S
S

R3-a
R3-a

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura
R3-a
R3-a
ssttrr..
NNiicc
oollaaii
HH..
CCooss

ssttrr..
ttiinn

TToorr
iinnoo
S
S

S
S

R6
R6

R6
R6

S
S C2
C2 sstt
rr..
VVaa
ssiill
eeCC
sstt oorr
rr.. oobb
NN..
C2
C2 BBăă aann
llcce
esscc
uu S
S C2
C2
R3-a
R3-a
C1
C1 R6
R6 C3-a
C3-a
sstt
rr..
sstt DDoo
rr.. SS iinn
ssttrr uucc a
şşii R3-a
R3-a
.. II eeaa IIoo
oonn vvaa nn
sstt R1-b
R1-b CCaa AAll
rr.. AA llll ddee
iim
m aa
llbb aacc R3-a
R3-a -- TT
aa-- R6
R6 hhii eeoo
IIuu ssttrr
R6
R6 ddoo
bbuu

lliiaa .. AA rroo
0 100 200
hhii

.. C3-a
C3-a vv
XXee iiccii R3-a
R3-a
rr GG

ii

36
uuţţii
ţţaa

nnoo
iiffoo

metri
vvii

ppoo
iirrtt
ccee

ll
iiss

C7
C7
rr.. VV

C3-a
C3-a
OOnn

SSuu

sstt
r..
rr..

ssttr
sstt
sstt sstt
rr.. sstt rr..
AA.. rr.. DDoo
C7
C7 XXee IIoo iinn
nnoo nn aaşş
ppoo CCaa
llllim R6
R6 C3-a
C3-a ii Ioo
I Planşa D6
ll i maa nn
R6
R6 cchh R3-a
R3-a AA
C2
C2 llddee

rriiss
ssttrr ii aa
bbuu

PPaa
.. AA --TT
llbb ee
hhii
oodd

rr..
aa-- rr
rr GG

ooggoo C1
C1

sstt
IIuu oorr
llee PP oovv
ffoo

lliiaa s
sii iicc
iissii

aa
.. VV ii
ssttrr
OOnn

C3-a
C3-a
rr..
sstt

C2
C2

ţţiii
ttuu
VViirr
R3-a
R3-a

rr..
sstt
R3-a
R3-a

R3-a
R3-a
sstt C2
C2
R6
R6 rr.. BB
aacc
ăăuu
lluu
R2
R2 ii

ssttrr
S
S .. LL
iipp R6
R6 R3-a
R3-a
ccaann
ii R3-a
R3-a ssttrr
.. SS
ăăllcc
C2
C2 uuţţaa R6
R6

llee
R6
R6 R6
R6

iiaa
ţţaa

sstt

aagg
eevvii

rr..
SSuu

aarr
cc

ss cc

.. CC
SSuu

ttrr.. eeaavv

uu

.. LL
iinnăă
C3-b
C3-b VVii aa
r..

oorrăă C2
C2 şşiinn
ssttr

R6
R6

.. II
hhiişş
şşee iilloo

ssttrr
ll DD rr R2
R2

..CC
uurrll
eeşş

uunn
ttii

m
m
R6
R6 R3-a
R3-a

lloor
r
C2
C2

eerrii
Amendamente:

r.. PP
ssttr
R2
R2 R6
R6 n/o N.P data temei semnătura
sstt S
S
rr..
GGhh
.. TT
ooffaa
R3-a
R3-a C2
C2
sstt
nn rr..
AAll
.. MM ss S
S
aarr ttr..
R6
R6 iinn FFll
oorr
eessc eeşş
cuu ttii

R6
R6 C2
C2
S
S
C2
C2 R6
R6
R3-a
R3-a

R6
R6
C3-c
C3-c

R2
R2
R3-a
R3-a C1
C1
ssttrr..
M
M
uurree
lloorr ssttr
R6
R6

ii
r..

şştt
SSpp

II ee
.. nn
iiccuu
lluu

ssttrr
ii

C1
C1
ssttrr
.. GG S
S S
S
eeoo
rrgg
ee CC C1
C1 R6
R6
ooşş
bbuu
cc

S
S C1
C1
S
S
lliivvaann

R6
R6 0 100 200
37
PPee

metri
IIoonn
ssttrr..
nn
R6
R6 Planşa D7

Ionn PPeelilivvaa
S
S S
S

st
s
s r.r... Io
tr
sttr
R6
R6

R2
R2
ggăă
ssttrr.. eeaann
TTuudd
oorr VV C7
C7 CCrr
nn
llaadd .. IIoo
iim
miirree
ssccuu ssttrr C7
C7
R2
R2
Re
Re
ssttrr VV R1-b
R1-b
.. aassiille
lee LLuu
ppuu

Re
Re

R3-b
R3-b
R3-a
R3-a
R1-b
R1-b

ttii
eeşş
rrll
DDuu
eell
ăăşş
R2
R2 Amendamente:

oorr
n/o N.P data temei semnătura

sstr
tr.. H
Hootitinn

R2
R2
R3-a
R3-a

Re
Re

S
S

0 100 200
38
metri
Planşa D9

R3-a
R3-a

R2
R2

nnuu
eeaa
ooddrr
Amendamente:

.. CC
n/o N.P data temei semnătura

Ghh
G
ssttrr..
R3-a
R3-a

R6
R6 S
S

R6
R6

S
S
S
S

C2
C2

S
S

ssttrr
.. IIaa
lloovv
eenn
ii
C6
C6
R2
R2
tovv

R6
R6 0 100 200
onto

39
rmon

metri
tr.
tr
tr Lerm
tr... Le
ssttr
S
S D10

r..
Planşa

IIaal
R2
R2

loovv
sstt
rr.. CC

eenn
iişşm

ii
mee
R2
R2 llee
C6
C6

ss
ttrr
..SS
R1-b
R1-b

ssttrr..

ppee
rraa
nnţţ
PP.. DD

eeii
R2
R2

iiddââcc
R2
R2
S
S
R2
R2
Re
Re
ssttrr--llaa
22 LLee
rrm Re
Re
R1-b
R1-b moonn
ttoovv

R2
R2 R2
R2
Re
Re R3-b
R3-b R2

ssttr
R2

r.. SS
C2
C2 R6
R6 R2
R2

ppiicc
R3-b
R3-b

uulluu
ii
S
S
R2
R2
R2
R2

R2
R2

S
S
Amendamente:
Re
Re n/o N.P data temei semnătura

C7
C7
R2
R2
S
S R6
R6

S
S

Re
Re Re
Re
Re
Re R6
R6

ii
ssttrr.. VV eeşştt
aale
leaa R H
H îînncc
Raaddiu
iulu ss..
luii şşoo
ineerrii

R2
R2
lennii

S
S
in
trr.. SSff.. VV

C3-a
C3-a
uule

C1
C1
Roogg

ttr
ssttrr.. R

sstr

ssttrr.. ZZ
ooddia
iacc
C7
C7
R2
R2
R2
R2
icoorrnn

rrii
ttoovv

R2
R2 ee
R2
R2 iinn
rric

V
V
moonn

..
Caapp

R2
R2 SSff
LLerrm

rr--llaa
C

R2
R2 sstt
ssttrr..
ssttrr.. e

Re
Re
m
muunn..
R2
R2 C
Chhiş
işin
iin
năăuu
0 100 200
C7
C7 40
metri
lennii
uule
R2
R2 R2
R2 Planşa D11

Roogg
ssttrr.. TTaa

ssttrr.. R
ta
tarrbbuunn
aarr
C1
C1 C7
C7

Re
Re

R2
R2
Re
Re
ii

R2
R2
rree
ooaa

ii
eerr
ccii
ee

Re
Re

VViinn
.. FF
ssttrr

SSff..
ssttrr..

încceeş ti
Hîn şti
şşooss.. H

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

C7
C7

0 100 200
41
metri
Planşa E2

C7
C7

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

S
S
sstt
rr.. M
Mii
S
S rrcc
eeşş
ttii

S
S

ii
aann
a
allcc
BB
ss..
şşoo 0 100 200
R2
R2
42
metri
Planşa E3
R2
R2
ii
nn
llccaa

ssttrr
aa
.. BB

.. AA
o
o ss

sstt
şş

rroo
nnoo
m
m
NN..
DDoo
nnii
ccii
şşiinnăăuu


Chhii
S
S

C
S
S

muunn..
R2
R2

m
Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura
Re
Re

Re
Re
S
S

Re
Re

ssttrr
.. PPee
ttrriicc
aannii

ssttrr
S
S .. PP
eesscc
aarr
uuşşii
lloorr
D
D

I1
I1

D
D S
S

0 100 200
43
metri
D
D Planşa E4

C6
C6

S
S
Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

I1
I1

C7
C7

C7
C7
ssttrr C3-a
C3-a
.. CC 0 100 200
aallee
aa IIee C6
C6 C7
C7 str.
str. Mesage
Mesagerului
rului
şşiill 44
oorr metri
C6
C6 S
S Planşa E5
S
S

C1
C1 S
S C7
C7

C2
C2 R7
R7 C2
C2 C7
C7
sstt
rr.. DD
rruum
muu
ll CC C1
C1 C2
C2
rruucc
iii
R2
R2
I1
I1
R6
R6
C1
C1
C1
C1

C1
C1 I2
I2
S
S C2
C2
R3-a
R3-a Re
Re
C2
C2 C1
C1
C2
C2
S
S

R3-a
R3-a S
S
C7
C7
R2
R2 R3-a
R3-a R6
R6

R3-a
R3-a Re
Re
R6
R6 ssttrr
R3-a
R3-a .. CCaa
Amendamente:
S
S lleeaa
IIeeşş n/o N.P data temei semnătura
iilloo
R3-a
R3-a

uu
R2
R2 rr

ii ăă
iişş nn
CChh
R6
R6

nn..
R3-a
R3-a

muu
R2
R2

m
Re
Re R3-a
R3-a
R3-a
R3-a C3-b
C3-b
S
S R3-a
R3-a
S
S
R2
R2
R3-a
R3-a
şşii
aarraa
CCaall

R2
R2 S
S
rr--llaa

str
st
str
str.r... 27

R3-a
R3-a
sstt

27 Ma
Marti

R3-a
R3-a
rtiee 19

nnoo R2
R2 R3-a
R3-a
oorrii I1
I1
1918

T
T
18

r..
ssttr nnii R3-a
R3-a
şşee

S
S
rruu
.. TT
ssttrr

sstt
ssttr rr..
str.

ŢŢaa
str. Bariera

r.. rriinn
CCaa iii
llaarr
Bariera Sculen

C2
C2 aaşş
ii
R3-a
R3-a
R3-a
R3-a
Sculenii

C3-a
C3-a
C7
C7
S
S
S
S
S
S
R6
R6

0 100 200
sstt 45
rr..
NNii
ccoo
metri
llaaii
HH..
CCoo
ss
sstt
sstt rr..
rr.. VV..
NNii BBee
ccoo

88
llaaii lliinn

9911
HH.. sskk
iiii Planşa E6

e 11
CC

rrttiie
ooss
ttiinn S
S

Maa
2277 M
S
S
ssttrr C1 C1

ssttrr..
.. DD
ooii
nnaa
şşii
IIoo
nn
AAlldd
eeaa R3-a
R3-a
-- TT R3-a
R3-a uu
eeoodd sstt nnăă R6
R6
oorroo rr.. iişşii

ss
SS..
CChh C2
C2

ttrr..
vviicc RRaa nn..

GG
ii hhm
C1
C1 m u
u

.. TT
aann mm
aallee

oopp
iinnoo

îîrr
R6
R6
ggii

vv

ccee
ee
llcc
aarraa

sstt

aa
ccuu

nnuu
rr.. AA R3-a
R3-a
.. CC

NNe
e
.. DD
II.. LL

ss oonn IIoonn
ttrr.. R3-a
R3-a iiccii rr..
r..

tt
ssttr

GGee ss
oorr
gg
R3-a
R3-a
eeCC ssttrr R3-a
R3-a S
S
ăăll nn .. DD R3-a
R3-a
ii rruum
eesscc m
uull II
R3-a
R3-a
uu R6
R6 zzvvoo sstt
sstt aarree rr..
rr.. lloorr GGhh
VV.. .. MM
R6
R6 SStt
rroo uuzz
ee iicc
sscc
uu
eess
ccuu R2
R2
Re
Re sscc
uu
C1
C1 vvee
nn

ii
lliivvaa

LL uu
nn
IIooaa oonn
rr
iilloo

PPee

ssttrr.. rr.. im
im
Re
Re
şşiinn

SSuucceeaa R6
R6 sstt ttee
TT
IIoonn

vvaa S
S iinn
VVii

Re
Re S
S mm
ssttrr..
llaa

DDoo
rr--

S
S rr..
sstt

R3-a
R3-a R2
R2 sstt

Amendamente:
nnuu
oobbaa n/o N.P data temei semnătura
ccii
R6
R6 aarraa
CC
S
S .. DD..
R6
R6 Re
Re r
sstt
r
S
S

S
S S
S

C2
C2
S
S C2
C2
C2
C2
sstt
rr.. AA R7
R7
llbbaa
-- IIuu R6
R6
lliiaa
S
S

C2
C2 S
S R6
R6
C7
C7
anaa R
Ioan aduu
Rad
str.r. Io
st

C2
C2 S
S
C3-b
C3-b R3-a
R3-a
S
S R3-a
R3-a
S
S

C2
C2
st
str.r. Bu

R6
R6 C1
C1 R6
R6
Buiu

Re
Re
iuca

R7
R7 0 100 200
cani

46
niii N

C2
C2 metri
Noi
oi
C2
C2
R6
R6 R7
R7 Planşa E7
ăă
nngg
S
S C
C rreeaa
.. IIoonn
ssttrr

Nooii
N
iuccaanniiii
C2
C2
R6
R6

Buuiu
tr.. B
S
S

sstr
C7
C7
R6
R6 ssttrr
.. SS
tt.. LL
uucc Re
Re
hhiiaa
C2
C2 nn
Re
Re
R1-b
R1-b
C2
C2 R3-a
R3-a

C1
C1 R6
R6

C2
C2
R1-b
R1-b

R6
R6 C2
C2
ssttrr.. VV
aassiillee LL
R3-a
R3-a uuppuu
R3-a
R3-a
R2
R2 S
S ssttrr.. TT
ooaam
Amendamente:
mnnee
ii n/o N.P data temei semnătura
R3-a
R3-a
eeşşttii
le

R3-a
R3-a Re
Re
Duurrlrrlle

C2
C2
rr.. D

R2
R2
ttr
ssttr

R2
R2
Re
Re str
str.. Dr
Drum
umul
ul Ta
Tabe
bere
reii
rr
sstt iilolo
rr.. HH zz R6
R6
oottiinn vvoo
iiee
VVo
o Re
Re R3-a
R3-a
rr..
sstt

luii
lu
S
S

Coorrnnuu
ssttrr
--llaa

tr.. C
Re
Re R2
R2
CC
oorr

iişiinnăăuu sstr
nnuull

Re
Re
uuii

ssttrr.. G
Grrââuu C1
C1
lu
luii R2
R2

Chh ş
S
S

.C
muunn.
R3-a
R3-a R2
R2 R3-a
R3-a

m
R6
R6
iii
rriicc
iissee

ssttrr
.. BB

R2
R2 .. RR
ssttrr

ooşş
iioo
rrii
ssttrr..

S
S Re
Re
RRaa

R2
R2
rriişştt

oceilor
Ghioce
str. Ghi
str. ilor
iii

R2
R2 C5
C5
mirirnnaa

aannuu
ddrree Re
Re Re
Re
.. CCoo
rrii

hh
Drraaggoom

ssttrr.. G
G Re
Re
iinnee

ssttrr 0 100 200


Re
Re .. TT
.. VV

oopp 47
SSff

oorraa metri
tr.. D

şşiill
rr--llaa

oorr
sstr
sstt
ssttrr..
RRaarr
nnuu

iişştt
ddrreeaa
Re
Re Planşa E8

iiii
Re
Re

.. CCoo
R2
R2 R3-a
R3-a

Ghh
Re
Re

G
R3-a
R3-a

ssttrr..
Re
Re

oovv
ttuuzz
C2
C2

KKuu
R2
R2 Re
Re C5
C5
Re
Re

--llaa
ssttrr
str.
str. Bis
Biseri C6
C6

R2
R2 R3-a
R3-a R2
R2
ericii
cii

C6
C6

R3-a
R3-a

tului
Schitului
R1-b
R1-b

str. Schi
str.
R2
R2 R3-a
R3-a

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

R2
R2

C7
C7 R2
R2
S
S

R2
R2

ssttrr.. N
R2
R2 R2
R2

Niic
iic
cchhiittaa SS
R1-a
R1-a

ssttrr.
. PPi

m
moocc
ieett
R2
R2

rraarri

hhiin
Re
Re

iin
nnăă
illoorr
st
str.r. D

R2
R2
R3-a
R3-a R2
R2
Dra

R2
R2
rago
gommirirna
na

inăă
cc in
ita
ita moo hh
SSm
Niicch
h
la 11 N
ssttrr--la
R2
R2

Cio
str.r. C
st cîrlrlie
iocî ieii
R3-a
R3-a

R2
R2 0 100 200
R2
R2 R2
R2
48
metri
Planşa E9
R3-a
R3-a R2
R2

R2
R2
Re
Re
R2
R2

R4
R4

R2
R2
S
S

sstr
R2
R2

tr.. P
Pie
ietr
traaririlo
lorr
S
S
R2
R2

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura
ssttrr..
D
Drra
aggo
ommii
rrnn
aa

S
S

ii
uulluu
c
c
CCuu
luull
l
eeaa
DD
ttrr..
ss

sstt 0 100 200


rr..
CCii
nnbb 49
rruu metri
ăăuu

lluu
ii
iinn
iişş
CChh
..
uu
nnăă
Planşa E10

şii
hhiiş
.. CC
uunn
m
S
S

m
S
S

R1-b
R1-b R2
R2
R2
R2

oorr
R2
R2 Re
Re

aaffeell
R2
R2

rroo
Gaa
Re
Re

G
Re
Re R2
R2

ssttrr..
Re
Re R2
R2
R2
R2 ssttrr
Re
Re
.. CC
iişşm R3-a
R3-a Re
Re
mee
llee C7
C7

ssttrr..
ssttrr.. Re
Re R2
R2 C1
C1

CCrriinn
IIaalloo
vvee Re
Re Re
Re R3-b
R3-b
nnii

ssttrr..
R3-b
R3-b

iilloorr
ssttrr
.. VV Re
Re

VVăăllee
îîllcc
eellee
R2
R2

nnii
R2
R2 llaaii
Maa
M
Re
Re tr
tr.. TT.. R2
R2
ss
R1-b
R1-b
R2
R2

ssttrr..
Re
Re

PPoorruu

ssttrr
S
S Re
Re Amendamente:

.. SSi
mbb

ihhaa
n/o N.P data temei semnătura

iiţţeeii
S
S

ssttrr
R6
R6

uulluu
R1-b
R1-b S
S R2
R2

ii
titi
oss.. H încceeşş
Hîn

ggii
şo
şşo

aallttaa
R1-b
R1-b

.. BB
ssttrr
C7
C7

nnii
şşaa
oocc
.. FF
ssttrr
S
S

0 100 200
50
metri
Planşa F1

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

ii
nn
llccaa
BBaa
ss..
şşoo
S
S

0 100 200
51
metri
Planşa F2

C7
C7

ii
aann
aallcc
BB
ss..
şşoo

C7
C7 Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

S
S

C7
C7

S
S

C2
C2
R2
R2
0 100 200
52
metri
m
mu
unn
.. CC
hhiiş
ş
m
muu
F3

nn..
Planşa

CChh
iişşii

ssttrr
nnăă
uu

.. IIpp
oott
eeşş
ttii
sstt
rr..
uu

VVaa
şşcc
ppaa

lleeaa
uu S
S
pp LL

AAllb
iillii

băă
F
F
ttaarr
oolluunn ssttrr
.. VV .. M
Mii
ssttrr rrccee
R2
R2 şşttii
sstt
rr.. AA
sstt
rroonn
oom
m
NN..

ssttrr
DDoo

..
TTuu
nnii

dd
ccii

oorr
PPaa
nnff
iillee

S
S

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

S
S

Re
Re

C1
C1

Re
Re
str
str.. Pe
Pesca
scaruş
ruşilor
ilor

C7
C7
I1
I1

ssttrr..
PPeettrr
iiccann
ii
C7
C7
D
D 0 100 200
C7
C7 53
metri
Planşa F4
D
D
C7
C7

S
S

C2
C2 C7
C7

C2
C2

S
S
Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

C6
C6

R6
R6

C2
C2 S
S

C7
C7

C7
C7 C7
C7
I1
I1

0 100 200
str
str.. Me
Mesa 54
sage rului
geru lui metri
Planşa F5
C7
C7 str. Mesa
str. Mesageru
gerului
lui

C7
C7

I2
I2
S
S sstt
rr..
BBuu
C7
C7 ccuu
rriiee
ii
C7
C7 S
S

S
S

I1
I1

aa
mnn
uum
C7
C7 S
S

ooll
.. CC
C7
C7

ssttrr
I2
I2
S
S C7
C7
I2
I2 sstr
tr.. PPrr
uunnuulu
luii

C2
C2 Re
Re
C7
C7

C7
C7
C7
C7
Amendamente:
C7
C7 n/o N.P data temei semnătura

in
ikin
loccik
S
S S
S

Iabblo
ie Ia
aaddie
Ghheenn
tr.. G
C3-b
C3-b ssttrr
.. CC I2
I2 sstr
aallee
aa II
eeşş I2
I2
C2
C2 iilloo
rr
R6
R6 C2
C2
ssttrr
.. FF
lloorr SS nnoo
iillee iillaa
DDaa R2
R2 MM
llbbee ttrr..
ss

bbdd..
C2
C2

ŞŞtte
R3-a
R3-a C2
C2

effaa
R6
R6

nn
S
S

ccee
ll M
Maa
rreeşş
C2
C2

ii SS
ffâânn
S
S Re
Re

tt
R3-a
R3-a
C5
C5
ggăă
aann

C3-c
C3-c
rree
CC

S
S
IIoonn
sstt

rr..

S
S
sstt
rr..

S
S
EE..
CC
oocc

R6
R6 C5
C5
aa

ee
llcc
e
eccuu
S
S NN Re
Re 0 100 200
nn
. . IIoo S
S
ttrr 55
ss
C1
C1
metri
C1
C1
S
S R6
R6 S
S Planşa F6
S
S R2
R2 C5
C5
ssttrr
.. PP
.. ŞŞ
tteeffăă
nnuu
ccee ccăă Re
Re
R6
R6 uull
eecc
nnNN R6
R6
.. IIoo
rr
sstt R2
R2

C2
C2 R6
R6

S
S Re
Re
R3-a
R3-a C1
C1
S
S

R2
R2 C2
C2
R6
R6 ggăă
aann
e e
CCrr
oonn
.. II
ccuu ssttrr
eess
ii
vv

ssttrr
nn LL R6
R6
.. LL
IIooaa S
S
iiss
rr..

aabb
sstt

oonn
R2
R2 nnuu Re
Re
aa
oobbaa
cii
rraa
CCaa C2
C2 mm vveeririii
tr.. PPriri ăă
sstr
.. DD
.. R2
R2
ssttrr
Re
Re
C1
C1
R2
R2 Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura
R2
R2
R4
R4
R2
R2
C2
C2 R3-a
R3-a
R3-a
R3-a Re C1
Re C1

R2
R2 C1
C1 S
S
R3-a
R3-a R6
R6 R6
R6

R7
R7

anuu
iobban
Cio
str.r. TTaam
st ra C
maara
C2
C2 R3-a
R3-a Re
Re
R3-a
R3-a
st
str.
r. B

R3-a
R3-a
Baarb

Raadduu
Ioaannaa R
tr.. Io
rbuu LLău ta

sstr
R6
R6
R6 R2
R2
ăutaru

R6
R3-a
R3-a tărreeţu
ţu
ru

ăătă
Maaririaa LL
sstr

R3-a
R3-a tr.. M
sstr
tr.. ŞŞt.t. N
Neeaagga
a

R6
R6
sstr
tr.. VV.. B

inăăuu
işin
Chhiş
R3-a
R3-a muunn.. C
m
R3-a
R3-a
Beelilinnsskk

R3-a
R3-a
iiii

R3-a
R3-a ikoovvsk
Ceaik
C skii
str.r. PP.. ea
st
0 100 200
sstr

R3-a
R3-a R3-a
R3-a Re
Re
tr.. EE.. C

56
C1
C1 metri
Cooccaa
C1
C1
R3-a
R3-a Re
Re Planşa F7
S
S
R3-a
R3-a R3-a
R3-a R3-a
R3-a
R3-a
R3-a
R3-a
R3-a str.
str. Maria
Maria Lătăreţu
Lătăreţu

Re
Re

nnaassee
Maaririaa TTaa
tr.. M
sstr

C1
C1
R2
R2
R3-a
R3-a
mbbeessccuu
rum
an PPooru
str.r. C
st ipririan
Cip
Re
Re
S
S
R6
R6
R2
R2 Re
Re

st
str.r. B
Re
Re

Buuiu
S
S Re
Re

iuccaannii
ee
st
tteerr C4
C4
str.
R6
R6 .. SS
r. ŞŞt.

C1
C1 C
C

st
..

str.
ssttrr

r. E
t. N

E.. C
Neea

S
S
e
ea
aaggaa

Cooca
R1-b
R1-b S
S Amendamente:

ca
C2
C2 n/o N.P data temei semnătura
Vasi
str.. Va
str sile Lupu
le Lu pu

C2
C2 ssttrr R6
R6 R2
R2
.. GG
.. AA
lleexx
aann
R6
R6 ddrr
eess C2
C2 S
S
ccuu R2
R2
S
S
Re
Re

llăă
eeaa
ă m
m ăădd
llă
Re
Re .. PP
.. AA
C3-c
C3-c ssttrr
R6
R6

C6
C6

C5
C5

0 100 200
57
metri
Planşa F8

C5
C5

C6
C6

R2
R2

Amendamente:

sstr
n/o N.P data temei semnătura

tr-l-laa 2
2CCio
ioccîr
îrlilieeii
R3-a
R3-a

S
S
R2
R2

sstt
rr..
TTii
m mii
şş
R2
R2

inăă
moocchhin
SSm
aa 3
3 N
N ichhititaa
ic
tr-l-l
sstr
R2
R2 R2
R2
R2
R2

sstt
rr..
nn
inăă
hhin R1-b
R1-b vvaa

MMii
mmoocc
ichhititaa SS şşee

ttrroo
aa 2
2 Nic
N
tr
tr-l
-l rruu

pp
ss

..GG
GG
iiaa

uur
nn

riiee
R2
R2 R3-a
R3-a u
uggee
R2
R2

GGrr
R2
R2 R1-b
R1-b EE
aatt

oo
ssuu
c
c
vvoo
inăă
in R2
R2 R1-b
R1-b AA
it
it moocchh
aa SSm sstrr..
t
N
Nic
ich
h R2
R2
tr--llaa 11
sstr C1
C1

R2
R2
R2
R2
R1-b
R1-b

llăă
R3-a
R3-a
ssttrr.. C

ttuuiiaa
R2
R2 R1-b
R1-b

hheell
Cio

0 100 200
iio

R2
R2
ioocc

VV.. CC
58
îrîrlilieeii

eeii
R1-a
R1-a metri
ioccîrîrlili
Cio
ssttrr-
-lla
-la
a 11 C ssttrr..
aallăă
ssttr

uuii
R1-a
R1-a

ttr
rr.. C
eeii

hheelltt
ioccîrîrlili
Cio
a 11 C

Cio
ssttrr--l-la
la

ioccîrîrlili
F9

VV.. CC
Planşa
R2
R2

ssttrr..
eeii
R2
R2 R2
R2

R2
R2

ăă
aalltt
nn BB
R2
R2

rriiffaa
.. TT
ssttrr
R2
R2 R2
R2 R2
R2 S
S
R2
R2

R2
R2
R2
R2
S
S
rr
oo
V
Viiiill
uull
rruumm
aa DD
rr--ll
sstt
R2
R2
R2
R2 R2
R2

sstt
rr.. AA
R2
R2 I1
I1 R2
R2
R2
R2

ccaadd
S
S

eem
m ee
I1
I1

ii
eeaa

ii
uuppcc
CC ssaa
S
S VV.. R2
R2 ooaa
Amendamente:
rr.. m
m
sstt rruu n/o N.P data temei semnătura
rr.. FF
C2
C2 sstt

S
S
R2
R2 R2
R2 R2
R2
S
S R6
R6
R7
R7 S
S
R5
R5
R2
R2

R7
R7 R2
R2
R6
R6 R6
R6
S
S

S
S

R6
R6 C2
C2
C1
C1
C7
C7
sstt
rr..
SSpp

S
S
rriinn

S
S
cceenn

S
S
C2
C2
ooaaii
aa

R6
R6

ttii
R2
R2 Re
Re cceeşş 0 100 200
R6
R6
ssttrr..

îînn S
S
. HH 59
oss. metri
şşo
PPiiee
ttrraa
rriill
oorr
S
S
S
S
Planşa F10
R6
R6
C1
C1 S
S
Re
Re C1
C1

ssttrr
.. PP
R6
R6

iieettrr
S
S

aarriill
S
S

oorr
şşttii
Re
Re îînnccee
.. H
H
şşooss C7
C7
C7
C7
şş
C1
C1 ppee
ŢŢee C1
C1
llaadd
.rr. VV S
S C2
C2

ii
sstt S
S

aann
C1
C1
ooccşş
.. FF
ssttrr
R7
R7

Re
Re
R2
R2 R6
R6
R1-a
R1-a sstt

ii
R2R2

ştt
R2
R2 rr..

tteeş
RRîî
R2
R2 nndd

ooss
uunn

.. CC
eell R6
R6 C7
C7
ee

ssttrr
R2
R2

rrii
R1-b
R1-b

nnaa
C1
C1

şşttii
R2
R2

vvii
R1-a
R1-a C1
C1

RRoo

rrăăşşee
ssttrr
.. VVîî
ssttr

rr..
Amendamente:

sstt
r..

nnăă

Măă
ii

ttoorr
l aagg

AAuu

rr.. M
iilloo sstt n/o N.P data temei semnătura
aaltt

rree

rr R2
R2 rr..

sstt
ll
.. BB

MM
VVll

iioorr
aaiic
ssttrr

iiţţaa R6
R6
cuu

R1-a
R1-a
R2
R2
R3-a
R3-a R3-a
R3-a R3-a
R3-a

R1-b
R1-b sstr
tr.. LLaa R2
R2
C3-a
C3-a
R2
R2
mmîiîiţe
ţeii

R1-a
R1-a S
S
R1-b
R1-b
sstt
rr..
GGaa
llaa

R2
R2
ţţii

ssttr
ssttr

ttr
rr.. M
ttr

R1-b
R1-b
rr.. SScchhin

R2
R2 R3-a
R3-a R1-a
R1-a
R3-a
R3-a
Măăcc
ie
ieşşililoorr
inooaa

ii
iiţţee
ssaa
ssttrr

R2
R2 rriivv
.. BB

GG
ssttrr..

rr..
sstt
rrăă ll

R1-b
R1-b
ii aa
SSiihhaa

inăăuu
işin
Chhiş
ssttrruulluu

muunn.. C
m
ssttrr.. CC

R3-a
R3-a
ii

S
S
oonnss
ttaannţţ
aa

R3-a
R3-a R3-a
R3-a

S
S

0 100 200
60
metri
Planşa G1

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

D
D

ii
aann
aallcc
BB
ss..
şşoo

S
S

0 100 200
61
metri
Planşa G2

S
S

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

0 100 200
62
metri
Planşa G3

sstt
S
S rr..
PPoo
ddgg
oorr
eenn
iilloo
rr

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

R6
R6

C7
C7

sstr
tr.. M
Mirircceeşştiti

C7
C7
C7
C7 S
S

C7
C7 0 100 200
63
metri
S
S Planşa G4

S
S

Re
Re I1
I1

C2
C2

S
S
R2
R2

ssttrr
.. PP
eettrr C7
C7
iiccaa
nnii

S
S

Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

S
S

S
S

I1
I1

0 100 200
64
metri
C7
C7 Planşa G5

C7
C7

S
S

st
str-
r-la
la M
Meerż
rżeela
la
S
S

I2
I2
C7
C7
sstt Re
Re
rr..
CCoo
lluu C7
C7
mm
nnaa
uuii
uull Amendamente:
ooii n/o N.P data temei semnătura
ggăă ZZăă
v
v
aann rr..
S
S CC
e
rr e sstt
nn
IIoo
ttrr..
ss
S
S
sstt
rr..
BBuu

S
S
ccuu
rriiee
ii

Re
Re
sstt
rr..
CC
aaiişş
iilloo
rr

C2
C2
C2
C2
C2
C2
str. H.
str. H. Co andăă
Coand
ll S
S
zzuu
ii
tteeaa
iiVV
ihhaa
i
MM
rr.. C6
C6
sstt

sstt
rr..
MMitt
i rr
oopp I1
I1
.. DD
oo C5
C5
ssoo
ffttee
ii
C3-c
C3-c
Re
Re
Re
Re
sstt
rr--ll
aa SS
ff..
bb

AAnn
dd..
ŞŞtt

ddrr
eeii
eeff

C5
C5
aann

I1
I1 0 100 200
ccee

C5
C5 65
llMM

metri
aarr
eeşş
iiSS
ffââ
nntt
Planşa G6
S
S
S
S R6
R6

R7
R7
S
S
S
S

R1-b
R1-b
R6
R6 S
S
ssttrr
.. GG
rree
nnoo
bbll
ee
R2
R2

ssttrr.. D
Drruu
mmuull
SScchhiin
iin
nnooaass
eeii
Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

0 100 200
66
metri
oo S
S
aazz iiii
LL ăărr C3-c
C3-c
S
S ii ll Ţ
Ţ C3-c
C3-c
hhee C5
C5 ttuu S
S Planşa G7
e
errgg S
S
ffaa
SS rr..
rr.. sstt S
S
R2
R2 sstt R7
R7 C5
C5
S
S

sstt
C2
C2

rr..
3311
S
S

AAuu
R2
R2

gg
uuss
ee
eerr
C2
C2

tt11
C1
C1

SStt
S
S

9988
CC..
R4
R4

99
r..
S
S

ssttr
R4
R4
R2
R2 R4
R4
rrii S
S
ttaa
C2
C2 iibb
o
o
CC
S
S aa
rrii
C2
C2 MMaa
rr..
C3-b
C3-b sstt
R6
R6
C5
C5
R4
R4
sstt
C2
C2
rr..
C2
C2
MM..
KK

ssttrr
aa
oogg
R1-b
R1-b rrgg

..AA
R1-b
R1-b S
S IIoo
ăăll

..
nniicc
C7
C7 llaaee

ŞŞcc
ccoo R6
R6
eeaa

iiuuss
C2
C2 R3-a
R3-a ii
nn
NN

ee
uu
rr..

vv
sstt R2R2
Plămădeală
A. Plămădeală

C3-c
C3-c
R1-a
R1-a S
S
ii
R4
R4 S
S oonn
R6
R6 S
S oodd
BB
uu--
str. A.

sscc
C4
C4 ee
str.

uull
S
S R4
R4 R4
R4 ăănn
.. BB
.. GG
S
S oopp
C2
C2 S
S iittrr
S
S R4
R4 C2
C2 rr.. M
M SS
S
S C2
C2 sstt Amendamente:
n/o N.P data temei semnătura

sstt
rr..
C2
C2

BBu
ucc
R2
R2 R6
R6 R4
R4

uurr
SS C1
C1

eeşş
ttii
R3-b
R3-b S
S
S
S
S
S R6
R6 R6
R6
R4
R4
C2
C2
R1-b
R1-b S
S S
S R6
R6
R3-b
R3-b
R2
R2 R4
R4 C1
C1
S
S R4
R4 S
S

R6
R6 C2
C2

nn
S
S

kkii
uuşş
C6
C6

.. PP
.. AA
ssttrr
R4
R4

S
S
S
S
0 100 200
R4
R4 67
metri
S
S
ssttr
r.. AA
.. M
M
n
kkiin
uuşş
S
S S
S

..PP
R2
R2 Planşa G8

AA
rr..
sstt
R2
R2 S
S
R4
R4 R6
R6

bb
C2
C2

aallaa
C2
C2

îîrrcc
PP
R4
R4

uu
iicc
R2
R2 C2
C2

llaa
.. VV
ssttrr
R4
R4 R2 R6
R2 R6 R4
R4
S
S
S
S R4
R4 S
S C1
C1
C6
C6
R2
R2
R2
R2 R1-b
R1-b R4
R4
ssttrr
.. DD R2
R2 R6
R6
îîm
mbb C1
C1
uull
uuii S
S
S
S ăăuu
C5
C5 C4
C4
R3-b
R3-b iinn
R3-b
R3-b hhiişş
S
S ..CC S
S
uunn
m
m
R4
R4
R2
R2 R4
R4 C2
C2

ss
R3-a
R3-a

ttrr..
sstt
rr..NN

AA..
..

MM
PPii

aatt
rroo R4
R4
ii

eeee
luu

R2
R2 ggoo R3-a
R3-a
uul

C2
C2

sstt

vvii
uugg

vv sstt

rr..
ţţiiii

ccii
ssiittăă
llşş

AAnn
rr.. R2
R2
BBee

LLaa e
err

ttoo
ccuu nniivv R4
R4
rr..

nn
.. UU
sstt

lluu ssttrr

CCrr
R3-a
R3-a ii

iihh
aann
R2
R2 S
S C4
C4

ttii
sstt

cceeşş
rr..
NNuu
R3-a
R3-a

HHîînn
ccaa R6
R6
rriill C1
C1 R2
R2 R2
R2

ss..
oorr
iişş

şşoo
R2
R2 R2
R2 Amendamente:
TTiim
m

Re
Re
oorr

n/o N.P data temei semnătura


trr..
rriill

R2
R2
sst
jjoo

R6
R6 oorr
BBuu

R3-b
R3-b R2
R2 iiiill
C1
C1 ll VV C1
C1
rr..

uu
sstt

R3-a
R3-a uum
m C1
C1
DDrr
--ll
aa R4
R4
R2
R2 ssttrr Re
Re
R2
R2 R2 R3-a
R2 R3-a
C7
C7 R2
R2
R2
R2 R2
R2
R3-a
R3-a
R1-b
R1-b
R2
R2
R2
R2 iiaa
llăă
lttuu
l
hhee
R2
R2 V
V..CC R2
R2
rr
lloo rr..
şşii sstt
R6
R6 R3-a
R3-a Re
Re
riiree
.. CC
ssttrr R2
R2
R2
R2 R2
R2
R2 R2
R2
R2 C1
C1
nn
vvaa
ssttrr

şşee
.. GG

rruu R3-a
R3-a R2
R2
eeoo

GG R5
R5
iiaa
rrgg

nn
ggee
eeM

u
u
Me

EE
S
S
enn

aatt C1
C1
cc R2
R2
iiuu

vvoo R2R2
cc

AA S
S C2
C2
trr..
t
ss
R1-b
R1-b S
S
R6
R6
R3-a
R3-a
R6
R6 R6
R6
eeaa
uuppcc
..CC
.. VV
ssttrr
R3-a
R3-a R2
R2
R6
R6 R2
R2 C1
C1 0 100 200
R3-a
R3-a
68
R3-a
R3-a C2
C2 metri