Sunteți pe pagina 1din 76

Register

yo
new devic ur
MyBosch e on
now and
get free b
enefits:
bosch-h
ome.com
welcome /

Maşină de spălat vase


SM... SB...

[ro] Instrucţiuni de utilizare


ro

Cuprins
Siguranţa .........................................  4 Programe .......................................  22
Instrucţiuni generale ......................... 4 Indicaţii pentru institutele de tes-
Utilizarea conform destinaţiei ........... 4 tare ................................................. 24
Limitare a cercului de utilizatori ....... 4
Funcţiile suplimentare ..................  24
Instalarea în siguranţă ...................... 5
Utilizarea în siguranţă ....................... 7 Dotare ............................................  26
Aparat deteriorat .............................. 9 Coş pentru vase de sus ................. 26
Pericole pentru copii ...................... 10 Coş pentru vase de jos .................. 27
Sisteme de siguranţă ..................... 11 Coş pentru tacâmuri....................... 28
Sertarul pentru tacâmuri................. 28
Prevenirea pagubelor materiale ...  12
Etajera ............................................ 29
Instalarea în siguranţă .................... 12
Tijele rabatabile .............................. 29
Utilizarea în siguranţă ..................... 12
Suportul pentru piese mici ............. 30
Sistem de siguranţă împotriva Suportul pentru cuţite ..................... 30
accesului copiilor1.........................  13 Înălţimile coşurilor pentru vase ...... 30
Blocarea uşii................................... 13
Înainte de prima utilizare ..............  31
Protecţia mediului şi economi- Efectuarea primei puneri în fun-
sirea ...............................................  14 cţiune .............................................. 31
Predarea la deşeuri a ambalaju-
lui .................................................... 14 Instalaţia de dedurizare ................  31
Economisirea energiei.................... 14 Prezentare generală a setărilor
de duritate a apei ........................... 32
Uscarea cu zeolith .................... 14
Reglarea instalaţiei de deduriza-
Aquasensor1 ................................... 15 re .................................................... 32
Senzori............................................ 15 Săruri speciale................................ 32
Instalarea şi conectarea................  16 Oprirea instalaţiei de dedurizare .... 33
Pachetul de livrare.......................... 16 Regenerarea instalaţiei de dedu-
Instalarea şi racordarea aparatu- rizare apă ....................................... 34
lui .................................................... 16 Instalaţia de clătire........................  34
Racordul la sistemul de evacua- Soluţie de clătire............................. 34
re a apei ......................................... 16
Setarea cantităţii de soluţie de
Racordarea la sistemul de ali- clătire .............................................. 35
mentare cu apă .............................. 17
Oprirea instalaţiei de clătire ........... 35
Conectarea electrică ...................... 17
Detergentul ....................................  36
Cunoaşterea ..................................  18
Detergenţi adecvaţi ........................ 36
Aparat ............................................. 18
Detergenţi inadecvaţi...................... 37
Elementele de comandă ................ 19

1
În funcţie de dotările aparatului
2
ro

Observaţii cu privire la deter- Protecţia datelor ............................. 49


genţi................................................ 37 Declaraţie de conformitate ............. 50
Introduceţi detergentul ................... 38
Curăţare şi îngrijire .......................  51
Veselă ............................................  38 Curăţarea interiorului maşinii de
Deteriorări ale sticlei şi ale vese- spălat .............................................. 51
lei .................................................... 39 Spaţiu interior cu curăţare
Încărcarea veselei .......................... 39 automată1 ....................................... 51
Scoaterea veselei din maşină ........ 40 Detergenţi ....................................... 51
Sugestii pentru întreţinerea apa-
Servirea elementară ......................  41 ratului.............................................. 51
Deschiderea uşii aparatului............ 41 Curăţare maş 1 ............................ 51
Pornirea aparatului ......................... 41 Sistemul de filtre............................. 52
Setarea programului....................... 41 Curăţarea braţelor de pulveriza-
Setarea funcţiei suplimentare......... 41 re .................................................... 53
Setarea programării orei de por-
nire.................................................. 41 Remediaţi defecţiunile ..................  54
Pornirea programului...................... 42 Siguranța aparatului ....................... 54
Întreruperea programului................ 42 Cod de eroare / Afişaj de eroa-
Anularea programului..................... 42 re / Semnal .................................... 54
Afişarea informaţiilor despre pro- Rezultatul spălării ........................... 56
gram ............................................... 42 Probleme la Home Connect........... 64
Deconectarea aparatului ................ 42 Indicaţii pe display.......................... 64
Erori de funcţionare........................ 65
Setările de bază.............................  43 Deteriorare mecanică..................... 66
Prezentarea generală a setărilor Zgomote ......................................... 66
de bază........................................... 43
Curăţarea pompei de evacuare ..... 68
Modificarea setărilor de bază......... 45
Setarea orei .................................... 45 Transport, depozitare şi elimi-
nare ................................................  68
Home Connect ..............................  46 Demontarea aparatului................... 68
Instalarea aplicaţiei......................... 46 Asigurarea protecţiei la îngheţ a
Conectarea automată a aparatu- aparatului........................................ 69
lui la reţeaua locală WLAN (Wi- Transportarea aparatului ................ 69
Fi).................................................... 46
Predarea aparatului vechi .............. 69
Conectarea manuală a aparatu-
lui la reţeaua locală WLAN (Wi- Serviciul clienţi..............................  69
Fi).................................................... 47 Numărul de produs (Nr. E) şi nu-
Setări Home Connect ..................... 48 mărul de fabricaţie (FD) ................. 70
Pornire de la distanţă ⁠ ................. 48 Garanţia AQUA-STOP1 ................... 70
Diagnoza de la distanţă ................ 48
Manager energie ....................... 48 Date tehnice...................................  71

1
În funcţie de dotările aparatului
3
ro Siguranţa

Siguranţa
Respectaţi informaţiile referitoare la subiectul siguranţă, pentru a
vă folosi de aparatul dvs. în condiţii de siguranţă.
Instrucţiuni generale
Aici găsiţi informaţii generale referitoare la aceste instrucţiuni.
¡ Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. Numai astfel veţi putea să uti-
lizaţi în siguranţă şi eficient aparatul.
¡ Aceste instrucţiuni se adresează utilizatorului aparatului.
¡ Respectaţi instrucţiunile privind siguranţa şi avertismentele.
¡ Păstraţi instrucţiunile, precum şi informaţiile producătorului în ve-
derea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului pro-
prietar.
¡ Verificaţi aparatul după despachetare. Nu este permisă punerea
în funcţiune a aparatului dacă acesta a fost avariat în timpul
transportului.
Utilizarea conform destinaţiei
Pentru a utiliza aparatul în mod corect şi în condiţii de siguranţă,
respectaţi informaţiile privind utilizarea conform destinaţiei.
Utilizaţi acest aparat numai:
¡ în conformitate cu acest manual de utilizare.
¡ pentru spălarea de vase de uz casnic.
¡ în locuinţa proprie şi în încăperi închise din mediul casnic.
¡ până la o înălţime de maximum 2500 m deasupra nivelului mă-
rii.
Limitare a cercului de utilizatori
Evitaţi riscurile pentru copii şi persoanele cu handicap.
Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani şi
de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse
sau fără experienţă şi/sau cunoştinţe numai dacă sunt suprave-
gheaţi sau au fost instruiţi referitor la utilizarea în siguranţă a apa-
ratului şi au înţeles pericolele care rezultă din aceasta.
Copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu aparatul.

4
Siguranţa ro

Curăţarea şi întreţinerea curentă efectuată de utilizator nu sunt


permise copiilor dacă nu sunt supravegheaţi.
Copiii mai mici de 8 ani trebuie ţinuţi la distanţă de aparat şi de
cablul de alimentare electrică al acestuia.
Instalarea în siguranţă
Respectaţi instrucţiunile privind siguranţa atunci când instalaţi
aparatul.
AVERTIZARE ‒ Pericol de rănire!
Instalările necorespunzătoare pot cauza vătămări corporale.
▶ La amplasarea şi conectarea aparatului să respectaţi instru-
cţiunile din manualul de utilizare şi instrucţiunile de montare.
AVERTIZARE ‒ Pericol de electrocutare!
Instalările executate incorect sunt periculoase.
▶ Aparatul se va conecta şi utiliza numai conform datelor de
pe plăcuţa cu date tehnice.
▶ Aparatul se va racorda doar la o priză de curent alternativ
cu împământare, instalată regulamentar.
▶ Sistemul de protecţie a instalaţiei de alimentare cu energie
electrică a clădirii trebuie să fie instalat corect.
▶ Nu racordaţi aparatul la o altă sursă de comutare, de exem-
plu, la un comutator temporizat sau la un sistem de coman-
dă de la distanţă.
▶ După montarea aparatului, ştecherul cablului de alimentare
electrică trebuie să fie accesibil; dacă accesul liber nu este
posibil, în instalaţia electrică permanentă se va monta un
separator de faze pentru toţii polii conform condiţiilor din
dispoziţiile de instalare.
▶ La amplasarea aparatului acordaţi atenţie cablului de ali-
mentare de la reţea să nu fie înţepenit într-un loc sau deteri-
orat.

5
ro Siguranţa

AVERTIZARE ‒ Pericol de incendiu!
Este periculos să se utilizeze un cablu de alimentare de la
reţea prelungit sau ataşarea unui adaptor neadecvat.
▶ Nu utilizaţi prelungitoare sau prize multiple.
▶ În cazul în care cablul de alimentare de la reţea este prea
scurt contactaţi serviciul pentru clienţi.
▶ Utilizaţi numai adaptoare care au fost avizate de producător.
AVERTIZARE ‒ Pericol de electrocutare!
Secţionarea furtunului de alimentare sau scufundarea ventilu-
lui Aquastop în apă este periculoasă.
▶ Să nu scufundaţi în nicio situaţie carcasa din material plas-
tic în apă. Carcasa din material plastic de la furtunul de ali-
mentare conţine un ventil electric.
▶ Să nu secţionaţi în nicio situaţie furtunul de alimentare. În
furtunul de alimentare se găsesc linii electrice de conectare.
AVERTIZARE ‒ Pericol de rănire!
Balamalele se mişcă în timpul deschiderii şi închiderii uşii
aparatului şi pot provoca vătămări corporale.
▶ Dacă aparatele montate dedesubt sau aparatele integrate
nu sunt amplasate într-o nişă, pentru a putea avea acces la
un perete lateral, zona balamalelor trebuie să fie prevăzută
cu o mască de protecţie. Măştile se pot achiziţiona din ma-
gazinele de specialitate sau de la unităţile noastre de servi-
ce.
AVERTIZARE ‒ Pericol de răsturnare!
Instalarea necorespunzătoare poate duce la răsturnarea apa-
ratului.
▶ Să montaţi aparatele cu montare dedesubt sau aparatele in-
tegrabile numai sub o placă de lucru continuă, care este ra-
cordată fix cu dulapurile învecinate.

6
Siguranţa ro

AVERTIZARE ‒ Pericol de arsuri!
Instalarea necorespunzătoare a aparatului poate duce la sur-
venirea arsurilor.
▶ La aparatele verticale acordaţi atenţie aşezării acestora cu
partea din spate pe perete.
Utilizarea în siguranţă
Respectaţi aceste instrucţiuni de siguranţă atunci când utilizaţi
aparatul.
AVERTIZARE ‒ Pericol de efecte dăunătoare grave pentru
sănătate!
Nerespectarea indicaţiilor de siguranţă şi de folosire de pe
ambalajele produselor de curăţare şi de clătire poate duce la
survenirea unor periclitări grave ale stării de sănătate.
▶ Respectaţi indicaţiile de siguranţă şi cele de folosire de pe
ambalajul detergenţilor şi soluţiilor de clătire.
AVERTIZARE ‒ Pericol de explozie!
¡ Existenţa solvenţilor în cuva aparatului poate duce la explozii.
▶ Să nu introduceţi niciodată solvenţi în cuva aparatului.
¡ Detergenţii puternic coroziv-alcalini sau cu conţinut puternic
acid pot produce explozii în combinaţie cu piesele din alumi-
niu din cuva aparatului.
▶ Să nu utilizaţi niciodată detergenţi puternic coroziv-alcalini
sau cu conţinut puternic acid în combinaţie cu piese din alu-
miniu, de exemplu, pentru curăţarea maşinii. Este vorba în
special de detergenţi din domeniul comercial sau industrial.
▶ Nu introduceţi piese din aluminiu în cuva aparatului.
AVERTIZARE ‒ Pericol de rănire!
¡ Uşa deschisă a aparatului poate duce la survenirea vătămări-
lor corporale.
▶ Pentru a preveni accidentările, de exemplu, prin împiedica-
re, să deschideţi uşa aparatului doar pentru a introduce şi a
extrage vase.

7
ro Siguranţa

▶ Nu vă aşezaţi şi nu puneţi nimic pe uşa deschisă a aparatu-


lui.
¡ Cuţitele şi ustensilele cu vârfuri ascuţite pot provoca vătămări
corporale.
▶ Introduceţi cuţitele şi ustensilele cu vârfuri ascuţite cu par-
tea ascuţită în jos, în suportul pentru cuţite sau în sertarul
pentru tacâmuri.
AVERTIZARE ‒ Pericol de opărire!
La deschiderea uşii aparatului în timpul desfăşurării progra-
mului, din aparat poate ţâşni apă fierbinte.
▶ Deschideţi uşa aparatului cu atenţie în timpul desfăşurării
programului.
AVERTIZARE ‒ Pericol de răsturnare!
Coşurile pentru vase încărcate în exces pot duce la răsturna-
rea aparatului.
▶ Niciodată să nu încărcaţi în exces coşurile pentru vase la
aparatele neîncastrate.
AVERTIZARE ‒ Pericol de electrocutare!
¡ Pătrunderea umidităţii poate provoca electrocutare.
▶ Utilizaţi aparatul numai în spaţii închise.
▶ Nu expuneţi niciodată aparatul la căldură şi umiditate exce-
sive.
▶ Nu utilizaţi pentru curăţarea aparatului aparate de curăţat cu
jet sub presiune sau cu jet de abur.
¡ O izolaţie deteriorată a cablului de alimentare electrică este
periculoasă.
▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată
în contact cu surse de căldură sau cu componentele fier-
binţi ale aparatului.
▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată
în contact cu vârfuri sau muchii ascuţite.
▶ Nu este permisă îndoirea, ştrangularea sau modificarea ca-
blului de alimentare electrică.

8
Siguranţa ro

AVERTIZARE ‒ Pericol de arsuri!
Deschiderea rezervorului de zeolit se încinge şi poate duce la
survenirea arsurilor.
▶ Nu atingeţi niciodată deschiderea rezervorului de zeolit.
Aparat deteriorat
Respectaţi instrucţiunile privind siguranţa dacă aparatul este dete-
riorat.
AVERTIZARE ‒ Pericol de electrocutare!
¡ Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la reţea
deteriorat este periculos.
▶ Nu utilizaţi niciodată un aparat deteriorat.
▶ Nu utilizaţi un aparat care are suprafaţa cu fisuri sau spartă.
▶ Nu trageţi niciodată de cablul de alimentare electrică pentru
a deconecta aparatul de la reţeaua de alimentare electrică.
Scoateţi întotdeauna din priză ştecherul cablului de alimen-
tare electrică.
▶ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteri-
orat, scoateţi imediat ştecherul din priză sau decuplaţi sigu-
ranţa din cutia cu siguranţe şi închideţi robinetul de apă.
▶ Contactaţi unitatea de service abilitată. → Pagina 69
▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efec-
tua lucrări de reparaţii la nivelul aparatului.
¡ Reparaţiile executate incorect sunt periculoase.
▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efec-
tua lucrări de reparaţii la nivelul aparatului.
▶ La reparaţia aparatului trebuie utilizate numai piese de
schimb originale.
▶ În cazul în care cablul de racordare la reţea al acestui apa-
rat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de racor-
dare special, care poate fi achiziţionat de la producător sau
de la unităţile service abilitate ale acestuia.

9
ro Siguranţa

Pericole pentru copii


Respectaţi instrucţiunile de siguranţă dacă în locuinţa dvs. se află
şi copii.
AVERTIZARE ‒ Pericol de asfixiere!
¡ Copiii se pot înfăşura în ambalaj sau şi-l pot trage pe cap,
asfixiindu-se.
▶ Nu lăsaţi copii în apropierea ambalajului.
▶ Nu lăsaţi copii să se joace cu materialul de ambalaj.
¡ Copii pot aspira sau înghiţi piesele mici şi se pot asfixia.
▶ Nu lăsaţi copii în apropierea pieselor mici.
▶ Nu lăsaţi copii să se joace cu piesele mici.
AVERTIZARE ‒ Pericol de efecte dăunătoare pentru sănăta-
te!
Copii se pot închide în maşină şi astfel îşi pot pune viaţa în
pericol.
▶ În cazul aparatelor scoase din uz, scoateţi din priză şteche-
rul cablului de alimentare electrică, apoi tăiaţi cablul de ali-
mentare electrică şi distrugeţi sistemul de blocare a hublou-
lui aparatului astfel încât hubloul aparatului să nu mai poată
fi blocat.
AVERTIZARE ‒ Pericol de strivire!
Copiii pot suferi striviri la aparatele montate la înălţime, între
uşa aparatului şi uşile dulapurilor de dedesubt.
▶ Acordaţi atenţie prezenţei copiilor la deschiderea şi închide-
rea uşii aparatului.
AVERTIZARE ‒ Pericol de arsuri chimice!
Soluţia de clătire şi detergentul pot produce leziuni la nivelul
gurii, gâtului şi ochilor.
▶ Nu lăsaţi la îndemâna copiilor produsele de clătire şi deter-
genţii.
▶ Nu lăsaţi copiii lângă aparat dacă acesta are uşa deschisă.
Apa din cuvă nu este potabilă. În aceasta mai pot exista re-
ziduuri de detergent şi soluţie de clătire.

10
Siguranţa ro

AVERTIZARE ‒ Pericol de rănire!
Copiii îşi pot prinde degetele în fantele cuvei de colectare a
tabletelor şi se pot răni.
▶ Nu lăsaţi copiii lângă aparat dacă acesta are uşa deschisă.
AVERTIZARE ‒ Pericol de asfixiere!
Copiii se pot autobloca în aparat şi se pot asfixia.
▶ În cazul în care există, utilizaţi sistemul de siguranţă împotri-
va accesului copiilor.
▶ Nu lăsaţi niciodată copiii să se joace cu aparatul sau să-l
utilizeze.
Sisteme de siguranţă
Protejaţi copiii de pericolele care pot decurge de la aparat.
În funcţie de varianta aparatului, aparatul dispune de un
→ "Sistem de siguranţă împotriva accesului copiilor1", Pagina 13.

1
În funcţie de dotările aparatului
11
ro Prevenirea pagubelor materiale
Prevenirea pagubelor materiale

▶ Nu instalaţi maşina de spălat va-


Prevenirea pagubelor ma- se în apropiere de surse de căl-
teriale dură, de exemplu, calorifere,
acumulatoare de căldură, sobe
Pentru a preveni pagube materiale la sau alte aparate, care produc
aparat, accesorii sau alte ustensile căldură.
de bucătărie respectați aceste indica- ¡ Furtunurile de apă modificate sau
ții. deteriorate pot conduce la produ-
cerea de pagube materiale sau de-
Instalarea în siguranţă teriorarea aparatului.
▶ Nu este permisă îndoirea, ştran-
Respectaţi indicaţiile când instalaţi gularea sau modificarea sau tă-
aparatul. ierea furtunurilor de apă.
▶ Utilizaţi numai furtunurile de apă
ATENŢIE!
livrate împreună cu aparatul sau
¡ Instalările necorespunzătoare ale
furtunuri de schimb originale.
aparatului pot cauza deteriorări.
▶ Nu reutilizaţi niciodată furtunurile
▶ Dacă maşina de spălat vase se
de apă uzate.
montează sub alte aparate cas-
¡ O presiune prea mică sau prea
nice sau deasupra altor aparate
mare a apei poate afecta funcţio-
casnice, trebuie respectate in-
narea aparatului.
strucţiunile referitoare la instala-
▶ Asiguraţi-vă că presiunea apei
rea în combinaţie cu o maşină
din instalaţia de alimentare cu
de spălat vase, din instrucţiunile
apă este de cel puţin 50 kPa
de montare aferente aparatelor
(0,5 bari) şi de maximum
casnice respective.
1000 kPa (10 bar).
▶ Dacă nu există informaţii sau da-
▶ Atunci când presiunea apei de-
că instrucţiunile de montare nu
păşeşte valoarea maximă, trebu-
conţin indicaţii corespunzătoare,
ie instalată o supapă de decom-
trebuie să vă adresaţi producă-
presie între racordul pentru apă
torului aparatelor casnice, pen-
potabilă şi setul de furtunuri al
tru a vă asigura, că maşina de
aparatului.
spălat vase poate fi instalată de-
asupra sau dedesubtul acestor
aparate casnice.
Utilizarea în siguranţă
▶ În cazul în care nu sunt disponi- Respectaţi indicaţiile când utilizaţi
bile informaţii de la producător, aparatul.
nu aveţi voie să instalaţi maşina
de spălat vase deasupra sau ATENŢIE!
sub aceste aparate casnice. ¡ Aburul evacuat poate deteriora
▶ Pentru a asigura funcţionarea tu- mobilierul integrat.
turor aparatelor casnice în sigu- ▶ Lăsaţi aparatul să se răcească
ranţă, să respectaţi în continuare puţin după terminarea progra-
instrucţiunile de montare a maşi- mului, înainte de a-l deschide.
nii de spălat vase.
▶ Maşina de spălat vase nu poate
fi montată sub o plită pentru gă-
tit.

12
Sistem de siguranţă împotriva accesului copiilor ro

¡ Sărurile speciale pot deteriora inte- Blocarea uşii


riorul maşinii de spălat vase ca ur-
mare a coroziunii. Sistemul de blocare a uşii este un
▶ Pentru ca sărurile speciale în ex- sistem mecanic de siguranţă, care în-
ces să fie spălate din interiorul greunează deschiderea uşii aparatu-
maşinii de spălat vase, umpleţi lui.
rezervorul pentru săruri speciale Puteţi activa sau dezactiva sistemul
cu săruri speciale chiar înainte de blocare a uşii.
de începerea programului.
¡ Detergentul poate deteriora instala- AVERTIZARE
ţia de dedurizare. Pericol de asfixiere!
▶ Umpleţi rezervorul instalaţiei de Copiii se pot autobloca în aparat şi
dedurizare numai cu săruri spe- se pot asfixia din această cauză.
ciale pentru maşina de spălat ▶ Activaţi blocarea uşii şi închideţi
vase. uşa aparatului.
¡ Detergenţii inadecvați pot deteriora
aparatul. → "Deschiderea uşii aparatului",
▶ Nu folosiţi aparate de curăţat cu Pagina 41
aburi.
▶ Pentru a nu zgâria suprafaţa
Activarea blocării uşii
aparatului nu utilizaţi bureţi cu Indicaţie: Blocarea uşii rămâne acti-
suprafaţa aspră şi nici detergenţi vată până este dezactivată manual.
abrazivi. 1. Deschideţi uşa aparatului.
▶ Pentru a preveni apariţia coro- 2. Trageţi spre faţă clapeta pentru
ziunii, în cazul maşinilor de spă- sistemul de siguranţă împotriva ac-
lat vase cu mască frontală din cesului copiilor şi închideţi uşa
oţel inoxidabil să nu utilizaţi lave- aparatului ⁠.
te poroase sau spălaţi-le temei-
nic de mai multe ori, înainte de
prima utilizare.
1
Sistem de siguranţă împotriva accesului copiilor

Sistem de siguranţă îm-


potriva accesului
copiilor1
Cu sistemul de siguranţă împotriva 2
accesului copiilor protejaţi copiii de
pericolele care pot decurge de la
aparat. Dezactivarea blocării uşii
În funcţie de varianta aparatului, apa- 1. Deschideţi uşa aparatului.
ratul dispune de un sistem de bloca-
re a uşii.

1
În funcţie de dotările aparatului
13
ro Protecţia mediului şi economisirea

2. Împingeţi spre dreapta clapeta Economisirea energiei


pentru sistemul de siguranţă împo-
triva accesului copiilor şi împin- Dacă respectaţi aceste instrucţiuni,
geţi-o după aceea spre spate . aparatul dvs. va consuma mai puţină
energie electrică şi apă.
Utilizaţi programul Eco 50°.
1
Programul Eco 50° face economie
de energie şi este ecologic.
→ "Programe", Pagina 22
2
Atunci când se spală un număr re-
dus de vase, să utilizaţi funcţia supli-
mentară „Încărcare pe jumătate“.1
Programul se adaptează la încăr-
carea mai redusă şi se reduc valo-
3. Închideţi uşa aparatului. rile de consum.
→ "Funcţiile suplimentare",
Protecţia mediului şi economisirea
Pagina 24
Protecţia mediului şi eco- Modificaţi setarea senzorului pe stan-
nomisirea dard.
Protejaţi mediul înconjurător prin utili- Valorile de consum se reduc.
zarea eficientă a resurselor pentru → "Senzori", Pagina 15
aparatul dvs. şi reciclaţi materialele Uscarea cu zeolith contribuie auto-
refolosibile în mod corespunzător. mat la economisirea energiei.
Predarea la deşeuri a ambalaju- → "Uscarea cu zeolith ",
Pagina 14
lui
Ambalajele sunt ecologice şi recicla-
bile.
Uscarea cu zeolith
▶ Eliminaţi componentele separat, în Aparatul este echipat cu un rezervor
funcţie de tipul acestora. din zeolith. Prin uscarea cu zeolith se
poate economisi energie.
Informaţii despre modalităţile cu-
Zeolith este un mineral, care poate
rente de eliminare ecologică a
acumula umiditate şi căldură şi apoi
aparatelor pot fi obţinute de la dis-
să le elibereze din nou.
tribuitorii comerciali de specialitate,
În etapa de curăţare se foloseşte
precum şi de la primăria sau admi-
energia termică pentru a încălzi apa
nistraţia locală.
de spălare şi a usca mineralul.
În timpul fazei de uscare umiditatea
din camera de spălare se înmagazi-
nează în mineral şi este eliberată
energia calorică. Energia calorică eli-

1
În funcţie de dotările aparatului
14
Protecţia mediului şi economisirea ro

berată este disipată prin suflare cu Senzori


aer uscat în camera de spălare. În
acest fel este posibilă o uscare mai Sistemul de senzori adaptează desfă-
rapidă şi îmbunătăţită. şurarea programului şi intensitatea
Astfel, prin uscarea cu zeolith se eco- acestuia în programele automate, în
nomiseşte foarte multă energie. funcţie de cantitatea şi tipul murdări-
ei.
Recomandare: Pentru a nu afecta
Sistemul de senzori are diferite trepte
funcţionalitatea uscării cu zeolith, nu
de sensibilitate, care pot fi modificate
obturați orificiul de aspirare şi orificiul
în setările de bază.
de suflare al rezervorului de zeolith.
→ "Modificarea setărilor de bază",
Nu aşezaţi obiecte de veselă sensibi-
Pagina 45
le la temperatură chiar în faţa orificiu-
lui de aspirare a rezervorului de zeo- Treaptă senzor Descriere
lith. Standard Setarea optimă pentru în-
→ "Aparat", Pagina 18 cărcături mixte şi cantităţi
mari de murdărie. Cu eco-
Aquasensor1 nomie de energie şi apă.
Aquasensor este un dispozitiv optic Sensibil Se adaptează deja intensi-
(barieră fotolectrică) de măsurare a tatea programului la canti-
turbidităţii apei de clătire. Cu Aqua- tăţi mici de murdărie pen-
sensor se poate face economie de tru o îndepărtare eficientă
apă. a resturilor de mâncare.
Utilizarea acestuia se efectuează în Consumul de energie şi
funcţie de program. Dacă gradul de consumul de apă se adap-
murdărire este redus, apa de spălare tează corespunzător.
se preia în următorul ciclul de spăla- Foarte sensibil Intensitatea programului
re şi consumul de apă se poate redu- se adaptează la condiţii de
ce cu 3-6 litri. Dacă gradul de murdă- utilizare îngreunate, de
rire este ridicat, apa de spălare este exemplu, pentru resturi de
evacuată şi înlocuită cu apă curată. mâncare foarte uscate.
În programele automate temperatura Această reglare se reco-
şi durata vor fi suplimentar potrivite mandă şi la utilizarea de
cu gradul de murdărire. bio-detergenţi sau eco-de-
tergenţi cu cantităţi mai re-
duse de substanţă activă.
Consumul de energie şi
consumul de apă se adap-
tează corespunzător.

1
În funcţie de dotările aparatului
15
ro Instalarea şi conectarea
Instalarea şi conectarea

dent, va trebui să asiguraţi aparatul


Instalarea şi conectarea împotriva răsturnării, de exemplu, prin
fixarea cu şuruburi pe perete sau prin
Pentru o operare în condiţii bune ra- montarea sub o placă de lucru conti-
cordaţi în mod corespunzător apara- nuă, fixată de modulele de mobilier
tul la alimentarea cu curent şi apă. învecinate.
Respectaţi criteriile care trebuie să fie
îndeplinite şi instrucţiunile de monta- 1. Respectaţi instrucţiunile de sigu-
re. ranţă. → Pagina 4
2. Respectaţi indicaţiile referitoare la
Pachetul de livrare conectarea electrică.
→ Pagina 17
După despachetare verificaţi ca livra- 3. Verificaţi conţinutul livrării
rea să fie completă și ca toate piese- → Pagina 16 şi starea aparatului.
le să nu prezinte eventuale deteriorări
4. Consultaţi dimensiunile necesare
din transport.
pentru montare în instrucţiunile de
În caz de reclamaţii, adresaţi-vă distri-
montare.
buitorului de la care aţi cumpărat
aparatul sau unităţii noastre de servi- 5. Maşina se așează în poziţie orizon-
ce abilitate. tală, cu ajutorul picioarelor reglabi-
le.
Indicaţie: Aparatul a fost verificat în
fabrică cu privire la funcţionarea ire- Acordaţi atenţie stabilităţii.
proşabilă. În acest caz pot rămâne 6. Instalaţi racordul la sistemul de
pete de apă pe aparat. Petele de apă evacuare a apei. → Pagina 16
dispar după primul ciclu de spălare. 7. Instalaţi racordul la sistemul de ali-
mentare cu apă. → Pagina 17
Pachetul de livrare constă din:
8. Conectaţi aparatul la alimentarea
¡ Maşină de spălat vase
¡ Instrucţiuni de utilizare electrică.
¡ Instrucţiuni de montare
¡ Garanţie1 Racordul la sistemul de evacua-
¡ Material de montare re a apei
¡ Apărătoare împotriva aburilor1
Racordaţi aparatul dvs. la un sistem
¡ Protecție de cauciuc1 de evacuare a apei pentru ca apa
¡ Cablu de reţea murdară, rezultată din ciclul de spăla-
¡ Instrucţiuni pe scurt1 re să se poată scurge.
Instalarea şi racordarea aparatu- Instalarea racordului la sistemul
lui de evacuare a apei
1. Consultaţi etapele necesare în in-
Aparatele care se montează sub pla-
ca de lucru sau care sunt încorpora- strucţiunile de montare furnizate
bile pot fi montate între pereţii de odată cu aparatul.
lemn şi pereţii de material plastic, în 2. Cu ajutorul componentelor furniza-
mobilierul de bucătărie dispus pe o te, racordaţi furtunul de evacuare a
singură latură. Dacă veţi instala ulteri- apei la ştuţul sifonului.
or aparatul dvs. ca aparat indepen-
1
În funcţie de dotările aparatului
16
Instalarea şi conectarea ro

3. Asiguraţi-vă că furtunul de evacua- 1. Introduceţi conectorul cablului de


re nu este îndoit, strivit sau răsucit. alimentare de la reţea în aparat.
4. Atenţie, scurgerea apei uzate nu 2. Introduceţi ştecherul aparatului într-
trebuie împiedicată de niciun ca- o priză din apropierea aparatului.
pac montat. Datele cu privire la racordarea
aparatului se găsesc pe plăcuţa cu
Racordarea la sistemul de ali- date tehnice.
mentare cu apă 3. Verificaţi ca ştecherul de reţea să
fie fixat bine.
Racordaţi aparatul dvs. la un racord
de alimentare cu apă.
Instalarea racordului la sistemul
de alimentare cu apă
Indicaţie: Dacă înlocuiţi aparatul, tre-
buie să utilizaţi un nou furtun de ali-
mentare cu apă.
1. Consultaţi etapele necesare în in-
strucţiunile de montare furnizate
odată cu aparatul.
2. Racordaţi aparatul la sistemul de
alimentare cu apă cu ajutorul pie-
selor furnizate.
Respectaţi instrucţiunile din capito-
lul Date tehnice → Pagina 71.
3. Asiguraţi-vă că furtunul de alimen-
tare cu apă nu este îndoit, strivit
sau răsucit.

Conectarea electrică
Conectaţi aparatul dvs. la reţeaua de
alimentare electrică.
Racordarea electrică a
aparatului
Indicaţii
¡ Respectaţi instrucţiunile din capito-
lul Instrucţiuni de siguranţă
→ Pagina 5.
¡ Conectaţi aparatul numai la curent
alternativ, din domeniul de 220 -
240 V şi 50 Hz sau 60 Hz an.
¡ Atenţie, sistemul de siguranţă pen-
tru apă funcţionează numai dacă
aparatul este conectat la alimenta-
rea electrică.

17
ro Cunoaşterea
Cunoaşterea

Cunoaşterea
Informaţii referitoare la componentele aparatului dumneavoastră.

Aparat
Aici găsiţi o privire de ansamblu asupra componentelor aparatului dvs.

8
10
7
11
6
12
13
5
4 14

3
15

2 16

1 Plăcuţa de identificare Plăcuţa de identificare cu numărul E şi numărul FD


→ Pagina 70.
Datele sunt necesare pentru unitatea de service abili-
tată → Pagina 69.
1
În funcţie de dotările aparatului

18
Cunoaşterea ro

2 Compartiment pentru detergenţi Umpleţi compartimentul pentru detergent cu deter-


gent → Pagina 36.
3 Coş pentru vase de jos Coş pentru vase de jos → Pagina 27

4 Rezervor pentru săruri speciale Umpleţi rezervorul pentru săruri speciale cu săruri
speciale pentru instalaţia de dedurizare
→ Pagina 31.
5 Braţ inferior de pulverizare Braţul inferior de pulverizare curăţă vesela din sertarul
inferior pentru vase.
Dacă vesela nu se curăţă optim, curăţaţi braţele de
pulverizare.
→ "Curăţarea braţelor de pulverizare", Pagina 53
6 Compartiment colectare tablete În timpul ciclului de spălare, tabletele cad automat din
compartimentul pentru detergent, în cel de colectare
a tabletelor, unde acestea se pot dizolva în mod optim.
7 Coş pentru vase de sus Coş pentru vase de sus → Pagina 26

8 Sertarul pentru tacâmuri1 Sertarul pentru tacâmuri → Pagina 28

9 EmotionLight1 Iluminarea interioară a aparatului.


→ "Prezentarea generală a setărilor de bază",
Pagina 43
10 Etajera Etajera → Pagina 29

11 Braţul superior de pulverizare Braţul superior de pulverizare curăţă vesela din serta-
rul superior pentru vase.
Dacă vesela nu se curăţă optim, curăţaţi braţele de
pulverizare.
→ "Curăţarea braţelor de pulverizare", Pagina 53
12 Deschiderea pentru aspirare a re- Deschiderea pentru aspirare este necesară pentru us-
zervorului de zeolit carea zeolitului → Pagina 14.
13 Deschiderea de evacuare a rezer- Deschiderea de evacuare este necesară pentru usca-
vorului de zeolit rea zeolitului → Pagina 14.
14 Sistemul de filtre Sistemul de filtre → Pagina 52

15 Coş pentru tacâmuri1 Coş pentru tacâmuri → Pagina 28

16 Rezervor pentru soluţia de clătire Umpleţi rezervorul pentru soluţie de clătire cu soluţie
de clătire pentru instalaţia de clătire → Pagina 34.
1
În funcţie de dotările aparatului

Elementele de comandă
Prin intermediul elementelor de operare setaţi toate funcţiile aparatului dvs şi
primiţi informaţii cu privire la stadiul de operare.
Cu câteva taste puteţi efectua funcţii diferite.

19
ro Cunoaşterea

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 15 14 13 12 11 10
1 Tasta PORNIT/OPRIT Porniţi aparatul → Pagina 41
Deconectarea aparatului → Pagina 42
2 Taste de program Programe → Pagina 22

3 Tasta Info Dacă apăsaţi pe , pe display se afişează infor-


maţii despre programele selectate, funcţiile supli-
mentare şi setările de bază.
Dacă apăsaţi pe cca. 3 secunde, se deschide
meniul.
→ "Modificarea setărilor de bază", Pagina 45
4 Display Pe display se afişează informaţii despre progra-
me, funcţii suplimentare sau setări de bază. Cu
ajutorul display-ului şi tastelor de reglare puteţi
modifica setările de bază.
→ "Modificarea setărilor de bază", Pagina 45
5 Afişaj WLAN Home Connect → Pagina 46

6 Taste de reglare Modificarea setărilor de bază → Pagina 45

7 Preselectare timp Setarea programării orei de pornire


→ Pagina 41
8 Butonul Telestart Pornire de la distanţă → Pagina 48

9 Tasta Start şi tasta Reset Pornirea programului → Pagina 42


Anularea programului → Pagina 42
10 Tastele de program şi funcţiile supli- Programe → Pagina 22
mentare Funcţiile suplimentare → Pagina 24
1
În funcţie de dotările aparatului

20
Cunoaşterea ro

11 Tastele   Cu aceste taste răsfoiţi printre setările de bază.


→ "Modificarea setărilor de bază", Pagina 45
1
12 Afişaj telestart Dacă aţi activat butonul telestart şi comandaţi
aparatul prin intermediul aplicaţiei Home Con-
nect, se aprinde afişajul telestart.
1
13 Display Pe display se afişează informaţii despre progra-
me, funcţii suplimentare sau setări de bază. Cu
ajutorul display-ului şi tastelor de reglare puteţi
modifica setările de bază.
→ "Modificarea setărilor de bază", Pagina 45
14 Indicator de umplere cu săruri speciale Instalaţia de dedurizare → Pagina 31

15 Indicatorul de umplere cu soluţie pen- Instalaţia de clătire → Pagina 34


tru clătire
16 Mâner deschidere ușă1 Deschideţi uşa aparatului. → Pagina 41
1
În funcţie de dotările aparatului

21
ro Programe
Programe

Programe
Aici se găseşte o prezentare genera- Timpul de funcţionare se schimbă da-
lă a programelor care pot fi setate. În că instalaţia de clătire este oprită sau
funcţie de configuraţia aparatului sunt dacă lipseşte soluţia de clătire.
disponibile diferite programe, care se Valorile de consum se găsesc în in-
găsesc la panoul de control. strucţiunile pe scurt. Valorile de con-
Timpul de funcţionare poate varia în sum se referă la condiţii normale şi la
funcţie de programul selectat. Timpul o valoare a durităţii apei de 13 -
de funcţionare depinde de temperatu-  16 °dH. Diferiţi factori de influenţă
ra apei, de cantitatea de vase, de cum ar fi, de exemplu, temoeratura
gradul de murdărire şi de funcţia su- apei sau presiunea în conductă pot
plimentară → Pagina 24 selectată. conduce la survenirea unor abateri.

Program Utilizare Derularea programu- Funcţiile suplimenta-


lui re
Veselă: Intensiv: Toate
¡ Curăţarea oalelor, ti- ¡ Prespălare → "Funcţiile suplimen-
găilor, veselei şi ta-¡ Curăţare la 70 °C tare", Pagina 24
Intensiv 70° câmurilor rezistente. ¡ Spălare intermedia-
Grad de murdărire: ră
¡ Îndepărtarea resturi- ¡ Clătire la 50 °C
lor de alimente arse, ¡ Uscare
uscate, care sunt bi-
ne lipite, cu conţinut
de amidon şi de al-
bumină.
Dacă utilizaţi detergent
pulbere, puteţi adăuga
o parte din acesta şi pe
uşa aparatului.
Veselă: Senzor-optimizat: Toate
¡ Curăţare vase mixte ¡ Se optimizează în → "Funcţiile suplimen-
şi tacâmuri. funcţie de gradul de tare", Pagina 24
Auto 45-65° Grad de murdărire: murdărire a apei fo-
¡ Îndepărtarea resturi- losite la clătire, cu
lor de alimente uşor ajutorul sistemului
uscate, în limitele de senzori.
uzului casnic.

22
Programe ro

Program Utilizare Derularea programu- Funcţiile suplimenta-


lui re
Veselă: Program economic: Toate
¡ Curăţare vase mixte ¡ Prespălare → "Funcţiile suplimen-
şi tacâmuri. ¡ Curăţare la 50 °C tare", Pagina 24
Eco 50° Grad de murdărire: ¡ Spălare intermedia-
¡ Îndepărtarea resturi- ră
lor de alimente uşor ¡ Clătire la 35 °C
uscate, în limitele ¡ Uscare
uzului casnic.
Veselă: Zgomot oprimizat: Zonă intensivă
¡ Curăţare vase mixte ¡ Prespălare Jumătate încărcătură
şi tacâmuri. ¡ Curăţare la 50 °C Igienă Plus
Mod silenţios 50 Grad de murdărire: ¡ Spălare intermedia- Uscare Extra
¡ Îndepărtarea resturi- ră Uscare lucioasă
lor de alimente uşor ¡ Clătire la 35 °C → "Funcţiile suplimen-
uscate, în limitele ¡ Uscare tare", Pagina 24
uzului casnic.
Veselă: Protecţie specială: Zonă intensivă
¡ Curăţarea vaselor şi ¡ Prespălare VarioSpeedPlus
tacâmurilor sensibi- ¡ Curăţare la 40 °C Jumătate încărcătură
Sticlă 40° le, materialelor plas- ¡ Spălare intermedia- Uscare Extra
tice, paharelor şi pa- ră Uscare lucioasă
harelor cu picior ¡ Clătire la 50 °C → "Funcţiile suplimen-
sensibile la tempera- ¡ Uscare tare", Pagina 24
tură în coşul pentru
pahare cu picior.
Grad de murdărire:
¡ Îndepărtarea resturi-
lor alimentare puţin
aderente, recente.
Veselă: Timp optimizat: Uscare Extra
¡ Curăţare vase mixte ¡ Curăţare la 65 °C Uscare lucioasă
şi tacâmuri. ¡ Spălare intermedia- → "Funcţiile suplimen-
Rapid 65° Grad de murdărire: ră tare", Pagina 24
¡ Îndepărtarea resturi- ¡ Clătire la -  °C
lor de alimente uşor ¡ Uscare
uscate, în limitele
uzului casnic.

23
ro Funcţiile suplimentare

Program Utilizare Derularea programu- Funcţiile suplimenta-


lui re
Veselă: Timp optimizat: Toate
¡ Curăţare vase mixte ¡ Curăţare la 65 °C → "Funcţiile suplimen-
şi tacâmuri. ¡ Spălare intermedia- tare", Pagina 24
Grad de murdărire: ră
¡ Îndepărtarea resturi- ¡ Clătire la 50 °C
Scurt 60°
lor de alimente uşor ¡ Uscare
uscate, în limitele
uzului casnic.
Veselă: Timp optimizat: Uscare Extra
¡ Curăţarea vaselor, ¡ Curăţare la 45 °C Uscare lucioasă
tacâmurilor, materi- ¡ Spălare intermedia- → "Funcţiile suplimen-
Rapid 45° alelor plastice, paha- ră tare", Pagina 24
relor şi paharelor ¡ Clătire la 50 °C
sensibile la tempera-
tură.
Grad de murdărire:
¡ Îndepărtarea resturi-
lor alimentare puţin
aderente, recente.
Veselă: Clătire rece: Fără
¡ Curăţaţi toate tipuri- ¡ Prespălare
le de veselă.
Prespălare Grad de murdărire:
¡ Clătire rece, curăţa-
re intermediară.
- Curăţarea maşinii la Fără
70 °C
Curăţare maş

Indicaţii pentru institutele de tes- Funcţiile suplimentare

tare
Funcţiile suplimentare
Aici se găseşte o prezentare genera-
Institutele de testare primesc indicaţii
lă a funcţiilor suplimentare care pot fi
pentru verificări comparative, de
setate. În funcţie de configuraţia apa-
exemplu, conform EN60436.
Aici este vorba de condiţiile pentru
efectuarea testelor, nu despre rezul-
tate sau de valori de întrebuinţare.
Solicitarea se trimite pe e-mail la: dis-
hwasher@test-appliances.com
Sunt necesare numărul de produs
(Nr. E) şi numărul de fabricaţie (FD),
care se găsesc pe plăcuţa de tip de
pe uşa aparatului.

24
Funcţiile suplimentare ro

ratului sunt disponibile diferite funcţii Funcţie supli- Utilizare


suplimentare, care se găsesc la pa- mentară
noul de control.
¡ Se activează la încărca-
Funcţie supli- Utilizare rea mixtă cu vase foarte
Zonă intensivă
mentară murdare şi uşor murda-
¡ Timpul de funcţionare re, de exemplu, se în-
se scurtează în funcţie carcă oale şi tigăi foarte
VarioSpeedPlus murdare şi vase obişnu-
de programul de spăla-
re cu 20 % până la it de murdare în coşul
66 %. de sus.
¡ Consumul de apă şi ¡ Presiunea de pulveriza-
consumul de energie se re este intensificată în
măresc. coşul de jos şi tempera-
tura maximă a progra-
¡ Activaţi dacă sunt prea mului se menţine mai
puţine vase. mult. Consumul de
Jumătate încăr-
¡ Introduceţi în comparti- energie şi timpul de fun-
cătură
mentul pentru deter- cţionare cresc din
gent mai puţin deter- această cauză.
gent decât se recoman-
dă pentru încărcarea ¡ Pentru un rezultat îmbu-
completă a maşinii. nătăţit de uscare se mă-
Uscare Extra
¡ Timpul de funcţionare reşte temperatura de
se scurtează. clătire şi se prelungeşte
¡ Consumul de apă şi faza de uscare.
consumul de energie se ¡ Se pretează în mod spe-
reduc. cial la uscarea pieselor
din material plastic.
¡ Pentru a obţine un nivel ¡ Consumul de energie
ridicat de igienă al apa- este uşor crescut şi tim-
Igienă Plus
ratului şi vaselor, se mă- pul de funcţionare se
reşte temperatura şi se prelungeşte.
menţine foarte mult.
¡ Se pretează în mod spe- ¡ Pentru a preveni forma-
cial la curăţarea tocă- rea petelor şi a îmbună-
Uscare lucioasă
toarelor sau a biberoa- tăţi procesul de uscare
nelor. se măreşte cantitatea
¡ Prin folosirea continuă de apă şi se prelungeş-
a acestei funcţii se obţi- te faza de uscare.
ne o stare de igienă mai ¡ Consumul de energie
ridicată. se măreşte.
¡ Consumul de energie şi ¡ Folosiţi soluţie de clăti-
timpul de funcţionare re.
cresc din această cau-
ză.

25
ro Dotare
Dotare

Dotare
Aici dispuneţi de o prezentare gene-
rală a accesoriilor posibile ale apara-
tului dvs. şi a utilizării acestora.
Accesoriile depind de varianta apara-
tului dvs.

Coş pentru vase de sus


Aşezaţi ceştile şi paharele în coşul
pentru vase de sus. Coşul pentru vase poate fi coborât
cu uşurinţă.
a 4. Coborâţi sau ridicaţi coşul pentru
vase în mod uniform la nivelul
adecvat.
→ "Înălţimile coşurilor pentru vase",
Pagina 30

Suportul pentru cuţite 1


Pentru a crea spaţiu pentru vasele
mai mari, puteţi regla pe înălţime
coşul pentru vase.
Reglarea coşului pentru vase de
sus cu mânerele laterale Asiguraţi-vă cu privire la coşul pen-
tru vase de sus că se află la ace-
Pentru a spăla obiectele de veselă eaşi înălţime pe ambele părţi.
mai voluminoase, reglaţi înălţimea de 5. Împingeţi coşul pentru vase înăun-
inserare a coşului pentru vase de tru.
sus.
1. Trageţi coşul pentru vase de sus în Reglarea coşului pentru vase de
afară. sus cu perechile de role
2. Pentru a preveni o cădere bruscă Pentru a spăla obiectele de veselă
a coşului pentru vase, ţineţi bine mai voluminoase, reglaţi înălţimea de
coşul pentru vase de sus lateral de inserare a coşului pentru vase de
marginea de sus. sus.
3. Apăsaţi spre interior cele două mâ- 1. Trageţi coşul pentru vase de sus în
nere de pe partea stângă şi partea afară.
dreaptă a coşului pentru vase. 2. Scoateţi coşul de vase.

1
În funcţie de dotările aparatului
26
Dotare ro

Coş pentru vase de jos


Aşezaţi oalele şi farfuriile în coşul
pentru vase de jos.

3. Suspendaţi coşul pentru vase la


înălţimea adecvată a coşului de va-
se. a
→ "Înălţimile coşurilor pentru vase",
Pagina 30
Coş pentru tacâmuri 1
Puteţi aşeza farfuriile mari cu diame-
tru până la 31/34 cm1 aşa cum este
ilustrat.

Asiguraţi-vă cu privire la coşul pen-


tru vase de sus că se află la ace-
eaşi înălţime pe ambele părţi.
4. Împingeţi coşul pentru vase înăun-
tru.

1
În funcţie de dotările aparatului
27
ro Dotare

Coş pentru tacâmuri Reconfigurarea sertarului pentru


tacâmuri1
Introduceţi tacâmurile întotdeauna ne-
sortate şi cu partea ascuţită în jos, în Pentru a obţine mai mult loc pentru
coşul pentru tacâmuri. tacâmurile mai înalte şi mai late, pu-
teţi rabata în jos suporturile laterale şi
puteţi rabata rândurile de tije din faţă.
1. Pentru a rabata în jos suportul late-
ral, împingeţi maneta în jos şi ra-
bataţi suportul lateral în jos ⁠.
2. Pentru a rabata rândurile de tije
din faţă, împingeţi maneta în faţă şi
rabataţi tijele rabatabile ⁠.

3
1
Sertarul pentru tacâmuri 2
Introduceţi tacâmurile în coşul pentru
tacâmuri.

Recomandare
Dacă doriţi să aduceţi sertarul pentru
tacâmuri în poziţia originală, rabataţi
suportul lateral în sus până se fixea-
ză făcând un clic.

Introduceţi tacâmurile cu partea as-


cuţită şi tăioasă în jos.
Pentru a crea mai mult spaţiu pentru
tacâmurile mai înalte şi mai late, pu-
teţi monta dedesubt sertarul pentru
tacâmuri.1

1
În funcţie de dotările aparatului
28
Dotare ro

Etajera Tijele rabatabile


Utilizaţi etajera şi spaţiul de sub ea Utilizaţi tijele rabatabile pentru a sorta
pentru ceşti şi pahare mici sau tacâ- vesela în siguranţă, de exemplu, far-
muri mai mari, de exemplu, linguri de furiile.
amestecat sau tacâmuri de servit.

Pentru a aşeza mai bine oalele, cas-


Puteţi regla înălţimea etajerei.1 troanele şi paharele, puteţi rabata tije-
Dacă nu aveţi nevoie de etajeră, pu- le rabatabile.1
teţi să o rabataţi în sus.
Rabatarea tijelor rabatabile1
1
Reglarea etajerei Dacă nu aveţi nevoie de tijele rabata-
Puteţi regla etajera pe înălţime. bile, rabataţi-le.
1. Aşezaţi etajera vertical şi trageţi-o 1. Împingeţi maneta spre faţă şi ra-
în sus ⁠. bataţi tijele rabatabile ⁠.

1
1 2

2
1
2
3

2. Aşezaţi etajera puţin înclinată şi îm- 2. Pentru a utiliza din nou tijele raba-
pingeţi-o la înălţimea adecvată ⁠. tabile, rabataţi-le în sus.
3. Împingeţi etajera în jos. a Tijele rabatabile se fixează făcând
a Etajera se fixează făcând un clic. un clic.

1
În funcţie de dotările aparatului
29
ro Dotare

Suportul pentru piese mici Suportul pentru cuţite


Utilizaţi suportul pentru piese mici Utilizaţi suportul pentru cuţite pentru
pentru a aşeza piesele mai mici, de obiecte lungi, ascuţite şi tacâmuri
exemplu, piese uşoare din material lungi.
plastic.

Înălţimile coşurilor pentru vase


Ajustaţi coşurile pentru vase la înălţimea potrivită.
Înălţimea aparatului 81,5 cm cu coş pentru tacâmuri

Treapta Coşul pentru vase de sus Coşul pentru vase de jos


1 max. ø 22 cm 31 cm
2 max. ø 24,5 cm 27,5 cm
3 max. ø 27 cm 25 cm

Înălţimea aparatului 81,5 cm cu sertar pentru tacâmuri

Treapta Coşul pentru vase de sus Coşul pentru vase de jos


1 max. ø 16 cm 31 cm
2 max. ø 18,5 cm 27,5 cm
3 max. ø 21 cm 25 cm

Înălţimea aparatului 86,5 cm cu coş pentru tacâmuri

Treapta Coşul pentru vase de sus Coşul pentru vase de jos


1 max. ø 24 cm 34 cm
2 max. ø 26,5 cm 30,5 cm
3 max. ø 29 cm 28 cm

30
Înainte de prima utilizare ro

Înălţimea aparatului 86,5 cm cu sertar pentru tacâmuri

Treapta Coşul pentru vase de sus Coşul pentru vase de jos


1 max. ø 18 cm 34 cm
2 max. ø 20,5 cm 30,5 cm
3 max. ø 23 cm 28 cm

Înainte de prima utilizare

– Racordul de apă1
Înainte de prima utilizare Puteţi modifica oricând aceste se-
tări şi alte setări de bază
Efectuaţi setările necesare pentru pri- → Pagina 43 la aparat sau prin in-
ma punere în funcţiune. termediul aplicaţiei Home Connect
de la terminalul dvs. mobil.
Efectuarea primei puneri în fun- 5. Apăsaţi pe sau pe în mod re-
cţiune petat până când pe display se afi-
Trebuie să efectuaţi setările la prima şează valoarea adecvată.
punere în funcţiune sau după reseta- Puteţi modifica mai multe setări.
rea la setările din fabrică. 6. Pentru a salva setările apăsaţi pe
Condiţie necesară: Aparatul este in- circa 3 secunde.
stalat şi racordat. → Pagina 16
1. Adăugaţi săruri speciale.
Instalaţia de dedurizare

→ Pagina 32 Instalaţia de dedurizare


2. Umpleţi cu soluţie de clătire. Apa dură, cu conţinut de calcar lasă
→ Pagina 35 urme de calacar pe vase şi interiorul
3. Porniţi aparatul. maşinii de spălat vase şi poate înfun-
a Pe display se afişează setările pen- da piesele aparatului.
tru prima punere în funcţiune. Pentru a obţine rezultate bune de
4. Apăsaţi pe în mod repetat până spălare puteţi deduriza apa cu insta-
când pe display se afişează seta- laţia de dedurizare şi sărurile specia-
rea dorită. le. Pentru a preveni survenirea pagu-
Indicaţie: Dacă la setarea prima belor la aparat, apa trebuie deduriza-
punere în funcţiune selectaţi Ho- tă cu un grad de dedurizare peste 7
me Connect, efectuaţi următoarele °dH.
setări prin intermediul aplicaţiei Ho-
me Connect de pe terminalul dvs.
mobil.
– Limba
– Prima punere în funcţiune
– Formatul orei
– Reglarea orei
– Duritatea apei
– Adăugare soluţie de clătire

1
În funcţie de dotările aparatului
31
ro Instalaţia de dedurizare

Prezentare generală a setărilor de duritate a apei


Aici se găseşte o prezentare generală a valorilor care pot fi setate pentru gra-
dul de duritate a apei.
Determinaţi nivelul durităţii apei din reţea, consultând societatea locală de distri-
buţie a apei sau folosind un tester pentru duritatea apei.

Grad de duritate a Domeniul de duritate mmol/l Valoare de setare


apei °dH
0-6 Moale 0 - 1,1 0-6
7-8 Moale 1,2 - 1,4 7-8
9 - 10 Medie 1,5 - 1,8 9 - 10
11 - 12 Medie 1,9 - 2,1 11 - 12
13 - 16 Medie 2,2 - 2,9 13 - 16
17 - 21 Dură 3,0 - 3,7 17 - 21
22 - 30 Dură 3,8 - 5,4 22 - 30
31 - 50 Dură 5,5 - 8,9 31 - 50

Indicaţie: Setaţi aparatul dvs. la gra- 4. Apăsaţi pe sau pe în mod re-


dul determinat de duritate a apei. petat până când pe display se afi-
→ "Reglarea instalaţiei de deduriza- şează gradul de duritate a apei.
re", Pagina 32 5. Pentru a salva setările apăsaţi pe
La un grad de duritate a apei de 0 - circa 3 secunde.
6 °dH puteţi renunţa la sărurile speci-
ale şi puteţi deconecta instalaţia de Săruri speciale
dedurizare.
→ "Oprirea instalaţiei de dedurizare", Cu sărurile speciale puteţi deduriza
Pagina 33 apa.

Reglarea instalaţiei de deduriza- Adăugaţi sare specială


re Dacă se aprinde indicatorul de um-
plere cu săruri speciale, umpleţi re-
Setaţi aparatul dvs. la gradul de duri- zervorul pentru săruri speciale cu să-
tate a apei. ruri speciale imediat înainte de porni-
1. Determinaţi gradul de duritate a
rea programului. Cantitatea necesară
apei şi valoare de setare adecvată. de săruri speciale depinde de gradul
→ "Prezentare generală a setărilor de duritate al apei. Cu cât este mai
mare gradul de duritate a apei, cu
de duritate a apei", Pagina 32
atât este mai mare cantitatea necesa-
2. Pentru a deschide setările de ba- ră de săruri speciale.
ză, apăsaţi cca. 3 secunde pe ⁠.
3. Apăsaţi pe în mod repetat până
când pe display se afişează "Duri-
tatea apei".

32
Instalaţia de dedurizare ro

ATENŢIE! Oprirea instalaţiei de dedurizare


¡ Detergentul poate deteriora instala-
ţia de dedurizare. Dacă vă deranjează indicatorul de
▶ Umpleţi rezervorul instalaţiei de umplere cu săruri, de exemplu,
dedurizare numai cu săruri spe- atunci când folosiţi detergenţi combi-
ciale pentru maşina de spălat naţi cu înlocuitori de săruri, îl puteţi
vase. opri.
¡ Sărurile speciale pot deteriora inte- Indicaţie
riorul maşinii de spălat vase ca ur- Pentru a preveni apariţia defecţiunilor la
mare a coroziunii. aparat, să opriţi instalaţia de dedurizare
▶ Pentru ca sărurile speciale în ex- numai în următoarele situaţii:
ces să fie spălate din interiorul ¡ Gradul de duritate a apei este de
maşinii de spălat vase, umpleţi maxim 21 °dH şi utilizaţi un deter-
rezervorul pentru săruri speciale gent combinat cu înlocuitori de să-
cu săruri speciale chiar înainte ruri. Detergenţii combinaţi cu înlo-
de începerea programului. cuitori de săruri pot fi utilizaţi con-
form indicaţiilor producătorului, cel
1. Deşurubaţi capacul rezervorului
mai adesea numai până la un grad
pentru săruri speciale şi extrageţi-l.
de duritate a apei de 21 °dH, fără
2. La prima punere în funcţiune: um- a fi necesară adăugarea de săruri
pleţi rezervorul complet cu apă. speciale.
3. Indicaţie: Utilizaţi numai săruri spe- ¡ Gradul de duritate a apei este 0 -
ciale pentru maşini de spălat vase. 6 °dH. Puteţi renunţa la sărurile
Nu utilizaţi tablete de săruri. speciale.
Nu utilizaţi săruri speciale.
1. Pentru a deschide setările de ba-
Umpleţi rezervorul cu săruri speci- ză, apăsaţi cca. 3 secunde pe ⁠.
ale. 2. Apăsaţi pe în mod repetat până
când pe display se afişează "Duri-
tatea apei".
3. Apăsaţi pe sau în mod repe-
a tat până când pe display se afişea-
ză 0 - 6.
4. Pentru a salva setările apăsaţi pe
circa 3 secunde.
a Instalaţia de dedurizare este oprită
şi indicatorul de umplere cu săruri
este dezactivat.

Pâlnia 1
Umpleţi complet rezervorul cu să-
ruri speciale. Apa din rezervor este
dezlocuită şi se revarsă.
4. Aplicaţi capacul pe rezervor şi în-
chideţi-l prin înşurubare.

1
În funcţie de dotările aparatului
33
ro Instalaţia de clătire

Regenerarea instalaţiei de dedu- Regenerarea instalaţiei de dedurizare


rizare apă apă se execută în toate programele
înainte de finalizarea procesului prin-
Pentru menţinerea unei funcţionări cipal de spălare. Vor creşte timpul de
ireproşabile a instalaţiei de deduriza- funcţionare şi valorile de consum,
re, aparatul execută periodic funcţia de ex. pentru apă şi curent.
de regenerare a instalaţiei de deduri-
zare apă.

Prezentare generală a valorilor de consum la regenerarea instalaţiei


de dedurizare apă
Aici se găseşte o prezentare generală a timpului de funcţionare suplimentar
maxim şi a valorilor de consum la regenerarea instalaţiei de dedurizare apă.
Coloana valabilă, aferentă variantei aparatului dvs. se găseşte în instrucţiunile
pe scurt, aceasta fiind determinată prin intermediul consumului de apă în pro-
gramul Eco 50°.

Consum de apă Regenerarea in- Timpul de fun- Consum supli- Consum supli-
în litri (în funcţie stalaţiei de dedu- cţionare supli- mentar de apă, mentar de cu-
de varianta apa- rizare apă după x mentar exprimat exprimat în litri rent, exprimat în
ratului) procese de spă- în minute kWh
lare
6,5 / 6,7 8 7 5 0,05
7,5 / 7,7 7 7 5 0,05
9,5 6 7 5 0,05
peste 10,5 5 7 5 0,05

Valorile de consum menţionate sunt Instalaţia de clătire

valori măsurate în laborator, determi- Instalaţia de clătire


nate în cadrul programului Eco 50°,
în conformitate cu normele actuale în Vasele şi paharele pot fi clătite cu in-
vigoare şi pe baza valorii gradului de stalaţia de clătire şi soluţia de clătire
duritate a apei de 13 - 16 °dH, care pentru a obţine un aspect limpede,
este setată din fabricaţie. fără a rămâne pete.

Soluţie de clătire
Pentru a obţine rezultate optime de
uscare să utilizaţi soluţia de clătire.
Utilizaţi numai soluţie de clătire pen-
tru maşinile de spălat de uz casnic.

34
Instalaţia de clătire ro

Adăugarea soluţiei de clătire Setarea cantităţii de soluţie de


Dacă pe display apare "Rugăm adău- clătire
gaţi limpezitor. ", adăugaţi soluţie de
clătire. Utilizaţi numai soluţie de clăti- Modificaţi cantitatea de soluţie de
re pentru maşinile de spălat de uz clătire dacă pe veselă rămân urme
casnic. sau pete de apă.
1. Apăsaţi pe clapeta capacului rezer- 1. Pentru a deschide setările de ba-
vorului pentru soluţia de clătire ză, apăsaţi cca. 3 secunde pe ⁠.
şi ridicaţi-o ⁠. 2. Apăsaţi pe în mod repetat până
când pe display se afişează "Adău-
gare limpezitor".
3. Apăsaţi sau în mod repetat
2 până se reglează cantitatea adec-
vată de adăugare a soluţiei de
clătire.
Din fabrică este setată valoarea 5.
– La o treaptă joasă se furnizează
o cantitate mai mică de soluţie
1 de clătire în timpul procesului de
clătire şi se reduc urmele lăsate
pe veselă.
2. Umpleţi cu soluţie de clătire până – La o treaptă mai mare se furni-
la marcajul max. zează o cantitate mai mare de
soluţie de clătire în timpul proce-
sului de clătire, se reduc petele
de apă şi se obţine un rezultat
superior la uscare.
4. Pentru a salva setările apăsaţi pe
circa 3 secunde.
max
Oprirea instalaţiei de clătire
Dacă vă deranjează indicatorul de
umplere cu soluţie de clătire, de
exemplu, atunci când folosiţi deter-
3. Dacă s-a deversat soluţie de clăti- genţi combinaţi cu componente de
re, aceasta trebuie îndepărtată din soluţie de clătire, puteţi opri instalaţia
interiorul maşinii de spălat vase. de clătire.
Soluţia de clătire scursă poate ge- Recomandare: Funcţia soluţiei de
nera formarea de spumă în exces clătire este limitată la detergenţii
în timpul procesului de spălare. combinaţi. Dacă utilizaţi soluţie de
4. Închideţi capacul rezervorului pen- clătire. obţineţi de cele mai multe ori
tru soluţia de clătire. rezultate mai bune.
a Capacul se blochează făcând un
1. Pentru a deschide setările de ba-
clic.
ză, apăsaţi cca. 3 secunde pe ⁠.

35
ro Detergentul

2. Apăsaţi pe în mod repetat până Detergentul Descriere


când pe display se afişează "Adău-
Tablete Tabletele sunt adecvate
gare limpezitor".
pentru toate sarcinile de
3. Apăsaţi pe sau în mod repe- curăţare şi nu trebuie doza-
tat până când pe display se afişea- re.
ză cantitatea de adăugare a soluţi- La programele scurtate, ta-
ei de clătire 0. bletele nu se pot dizolva
4. Pentru a salva setările apăsaţi pe complet şi rămân resturi
circa 3 secunde. de detergent. Din acest
a Instalaţia de clătire este oprită şi motiv poate fi afectat efec-
indicatorul de adăugare a soluţiei tul curăţării.
de clătire este dezactivat.
Detergenţi pulbe- Detergenţii pulbere se re-
re comandă la programele cu
Detergentul

durată scurtată.
Detergentul Dozarea se poate adapta
la gradul de murdărire.
Interesaţi-vă care sunt detergenţii
adecvaţi pentru aparatuldvs. Detergenţi lichizi Detergenţii lichizi acţionea-
ză mai rapid şi se recoman-
Detergenţi adecvaţi dă la programele cu durată
scurtată, fără prespălare.
Utilizaţi numai detergenţi care sunt Se poate întâmpla ca de-
concepuţi special pentru maşinile de tergentul lichid alimentat
spălat vase. Sunt adecvaţi atât deter- să iasă în ciuda comparti-
genţii solo, cât şi detergenţii combi- mentului pentru soluţia de
naţi. spălare închis. Aceasta nu
Pentru a obţine rezultate optime de reprezintă o deficienţă sau
spălare şi uscare, utilizaţi detergenţii un aspect critic dacă res-
solo în combinaţie cu aplicarea sepa- pectaţi următoarele detalii:
rată de săruri speciale → Pagina 32 ¡ Selectaţi numai un pro-
şi soluţie de clătire → Pagina 34. gram fără prespălare.
Detergenţii moderni, performanţi utili- ¡ Nu setaţi o programare
zează majoritatea o combinaţie de a orei de pornire pentru
cantitate mică de substanţe alcaline, începerea programului.
împreună cu fosfaţi şi enzime. Enzi- Dozarea se poate adapta
mele descompun amidonul şi dizolvă la gradul de murdărire.
albumina. Pentru îndepărtarea petelor
de culoare, de exemplu pete de ceai Recomandare: Detergenţi adecvaţi
sau ketchup se foloseşte în special se pot achiziţiona online, prin inter-
înălbitor pe bază de oxigen. mediul paginii noastre de Internet
Indicaţie: Respectați indicațiile pro- sau de la unitatea de service abilitată
ducătorului pentru fiecare detergent → Pagina 69.
în parte.

36
Detergentul ro

Detergenţi Solo Detergenţi inadecvaţi


Detergenţii Solo sunt produse, care
Nu utilizaţi detergenţi care ar putea
în afară de detergent nu mai conţin şi
produce defectări ale aparatului sau
alte componente, de exemplu, deter-
periclitări ale stării de sănătate.
genţi sub formă de pulbere sau de-
tergenţi lichizi. Detergentul Descriere
Cu detergenţii sub formă de pulbere Detergent pentru Detergentul manual poate
şi detergenţii lichizi, dozarea se poate spălare manuală genera formarea de spumă
adapta individual la gradul de murdă- în exces şi poate produce
rire a veselei. defectarea aparatului.
Pentru a obţine rezultate mai bune de
spălare şi clătire şi pentru a preveni Detergenţi cu Reziduurile de clor de pe
defectarea aparatului, să utilizaţi su- conţinut de clor veselă pot periclita starea
plimentar săruri speciale → Pagina 32 de sănătate.
şi soluţie de clătire → Pagina 34.
Observaţii cu privire la deter-
Detergenţi combinaţi genţi
Pe lângă detergenţii convenţionali
Solo există şi o gamă de produse cu Respectaţi observaţiile cu privire la
funcţii suplimentare. Aceste produse detergenţi, în cadrul utilizării zilnice.
conţin adesea pe lângă detergenţi şi ¡ Utilizaţi produse de curăţare cu
soluţii de clătire şi înlocuitori de să- marcajul "Bio" sau "Eco" (din moti-
ruri (3in1) şi în funcţie de combinaţie ve ce ţin de protecţia mediului) de
(4in1, 5in1, ...), şi alte componente regulă, cantităţi mai mici de sub-
suplimentare ca de exemplu, protec- stanţe active sau renunţaţi complet
tor pentru sticlă sau luciu pentru oţel la anumite ingrediente. Efectul de
inoxidabil. curăţare poate fi limitat.
Detergenţii combinaţi acţionează con- ¡ Setaţi instalaţia de clătire sau insta-
form datelor producătorului, de regu- laţia de dedurizare pe detergentul
lă, numai până la un grad de duritate solo utilizat sau pe detergentul
a apei de 21 °dH. Peste un grad de combinat.
duritate a apei de 21 °dH trebuie să ¡ Detergenţii combinaţi cu înlocuitori
adăugaţi săruri speciale şi soluţie de de săruri pot fi utilizaţi conform in-
clătire. Pentru a obţine cele mai bune dicaţiilor producătorului, numai pâ-
rezultate de spălare şi uscare vă re- nă la un anumit grad de duritate a
comandăm ca de la un grad de duri- apei, cel mai adesea 21°°dH, fără
tate a apei de 14 °dH să utilizaţi să- a fi necesară adăugarea de săruri
ruri speciale şi soluţie de clătire. Da- speciale. Pentru a obţine cele mai
că utilizaţi detergenţi combinaţi, pro- bune rezultate de spălare şi uscare
gramul maşinii de spălat se adaptea- vă recomandăm ca de la un grad
ză automat pentru a obţine cele mai de duritate a apei de 14 °dH să
bune rezultate de spălare şi uscare utilizaţi săruri speciale.
posibile. ¡ Pentru a preveni lipirile, prindeţi
detergenţii cu înveliş solubil în apă
numai cu mâinile uscate şi introdu-
ceţi-i numai într-un compartiment
pentru detergent uscat.

37
ro Veselă

¡ Chiar dacă se aprind indicatorul 3. Închideţi capacul compartimentului


de adăugare a soluţiei de clătire şi pentru detergent.
indicatorul de umplere cu săruri
speciale, programele de spălare
se derulează impecabil la utilizarea
detergenţilor combinaţi.
¡ Funcţia soluţiei de clătire este limi-
tată la detergenţii combinaţi. Dacă
utilizaţi soluţie de clătire. obţineţi
de cele mai multe ori rezultate mai
bune.
¡ Utilizaţi tablete cu o putere de us-
care specială.

Introduceţi detergentul a Capacul se blochează făcând un


clic.
1. Pentru a deschide compartimentul a Compartimentul pentru detergent
pentru detergent, apăsaţi zăvorul. se deschide automat în funcţie de
2. Puneţi detergent numai în compar- program, la momentul optim, în
timentul pentru detergent uscat. timpul derulării programului. Deter-
gentul sub formă de pulbere şi de-
50 ml tergentul lichid se distribuie în inte-
riorul maşinii de spălat vase şi se
25 ml dizolvă. Tabletele cad în cuva de
15 ml colectare a tabletelor şi se dizolvă
în mod dozat. Nu aşezaţi obiecte
în cuva de colectare a tabletelor
pentru ca tableta să se poată di-
zolva uniform.

Veselă

Dacă utilizaţi tablete, este suficien-


Veselă
tă o tabletă. Introduceţi tabletele Spălaţi numai vesela adecvată pentru
transversal. a fi spălată în maşina de spălat vase.
Dacă utilizaţi detergenţi sub formă
de pulbere sau detergenţi lichizi, Indicaţie: Decoraţiunile din email,
să respectaţi instrucţiunile de do- obiectele din aluminiu şi argint se pot
zare ale producătorului şi segmen- decolora sau albi în timpul ciclului de
tarea pentru dozare din comparti- spălare. Tipurile de sticlă sensibile
mentul pentru detergent. pot deveni mate după câteva cicluri
La o murdărire normală sunt sufi- de spălare.
cienţi 20 ml – 25 ml de detergent.
În cazul veselei puţin murdare, es-
te suficientă o cantitate de deter-
gent ceva mai mică decât cea indi-
cată.

38
Veselă ro

Deteriorări ale sticlei şi ale vese- Cauză Recomandare


lei Detergenţii puternic Dacă utilizaţi deter-
coroziv-alcalini sau cu genţi puternic coroziv-
Preveniţi deteriorările sticlei şi vese- conţinut puternic acid, alcalini sau cu conţi-
lei. utilizaţi în mod special nut puternic acid, mai
Cauză Recomandare în domeniul comercial ales din domeniul co-
sau industrial, în com- mercial sau industrial,
Următoarele obiecte Spălaţi numai vesela binaţie cu piese din nu introduceţi piese
de veselă nu sunt care este indicată de aluminiu nu sunt adec- de aluminiu în interio-
adecvate pentru a fi producător ca fiind vaţi pentru maşina de rul aparatului.
spălate în maşina de adecvată pentru spă- spălat vase.
spălat vase: larea în maşina de
¡ Tacâmuri şi alte spălat vase. Temperatura apei Alegeţi un program cu
piese de veselă din pentru acest program temperaturi mai mici.
lemn este prea mare. Scoateţi obiectele din
¡ Pahare cu orna- sticlă şi tacâmurile din
mente, veselă arti- aparat cât mai repede
zanală sau antică după terminarea pro-
¡ Piese din material gramului.
plastic, care nu
sunt rezistente la Încărcarea veselei
căldură
¡ Veselă din cupru şi Introduceţi vesela corect pentru a op-
staniu timiza rezultatul spălării şi a preveni
¡ Veselă murdară de apariţia deteriorărilor la veselă şi la
cenuşă, ceară, va- aparat.
selină şi vopsea Recomandări
¡ Piese de veselă ¡ Dacă utilizaţi acest aparat, econo-
foarte mici misiţi energie şi apă comparativ cu
Sticla şi vesela nu Spălaţi numai pahare- spălarea manuală.
sunt adecvate pentru le şi porţelanurile care ¡ Pe pagina noastră de Internet se
spălarea în maşina de sunt indicate de pro- găsesc exemple gratuite despre
spălat vase. ducător ca fiind adec- cum puteţi încărca aparatul efi-
vate pentru spălarea cient.
în maşina de spălat ¡ Pentru a economisi energie şi apă,
vase. este optim să încărcaţi aparatul cu
numărul maxim de tacâmuri nor-
Compoziţia chimică a Utilizaţi un detergent male.
detergentului cauzea- care este indicat de → "Date tehnice", Pagina 71
ză deteriorări. producător ca fiind
protector pentru vese-
lă.

39
ro Veselă

¡ Pentru a obţine rezultate de spăla-


re şi uscare mai bune, aşezaţi
obiectele curbate şi obiectele cu
scobituri înclinate, pentru a permite
scurgerea apei.

Scoaterea veselei din maşină

AVERTIZARE
1. Îndepărtaţi resturile mari de ali- Pericol de rănire!
mente de pe veselă. Vesela fierbinte poate produce arsuri
pe piele. Vesela fierbinte este sensi-
Pentru a face economie de resur- bilă la şoc, se poate sparge şi poate
se, nu prespălaţi vesela sub apa duce la vătămări corporale.
de la robinet. ▶ Lăsaţi vesela să se răcească puţin
2. Introduceţi vesela în maşină şi res- după terminarea programului şi
pectaţi următoarele aspecte: scoateţi-o din maşină numai după
– Aşezaţi vesela foarte murdară, aceea.
de exemplu, oalele, în coşul
pentru vase de jos. Datorită jetu- 1. Pentru a preveni prelingerea pică-
lui puternic al pulverizatorului, turilor de apă pe veselă, introdu-
obţineţi un rezultat de spălare ceţi vesela de jos în sus.
mai bun. 2. Verificaţi interiorul maşinii de spă-
– Pentru a preveni deteriorarea va- lat vase şi accesoriile cu privire la
selor, aşezaţi-le într-o poziţie si- murdărire şi dacă este cazul, cură-
gură, în care să nu fie posibilă ţaţi-le.
răsturnarea. → "Curăţare şi îngrijire",
– Pentru a preveni rănirile, introdu- Pagina 51
ceţi tacâmurile cu partea ascuţi-
tă şi tăioasă în jos.
– Aşezaţi vasele cu deschiderile în
jos pentru a nu se acumula apă
în ele.
– Nu blocaţi braţele de pulverizare
pentru ca acestea să se poată
roti.
– Nu aşezaţi piese mici în cuva de
colectare a tabletelor şi nu o
blocaţi cu vase pentru a nu blo-
ca capacul compartimentului
penru detergent.

40
Servirea elementară ro
Servirea elementară

Setarea programului
Servirea elementară
Pentru a adapta ciclul de spălare la
Aici aflaţi informaţii esenţiale pentru gradul de murdărire a veselei, setaţi
deservirea aparatului dvs. un program adecvat.
▶ Apăsaţi tasta de program adecva-
Deschiderea uşii aparatului
tă.
1. Dacă nu este activat sistemul de → "Programe", Pagina 22
siguranţă împotriva accesului
copiilor1, deschideţi uşa aparatului. Setarea funcţiei suplimentare
2. Dacă este activat sistemul de sigu-
ranţă împotriva accesului copiilor1, Pentru a completa programul de spă-
apăsaţi clapeta sistemului de sigu- lare selectat, puteţi seta funcţii supli-
ranţă împotriva accesului copiilor mentare.
spre dreapta şi deschideţi uşa Indicaţie: Funcţiile suplimentare co-
aparatului ⁠. mutabile depind de programul selec-
tat.
→ "Programe", Pagina 22
▶ Apăsaţi pe tasta funcţiei suplimen-
1
tare adecvate.
→ "Funcţiile suplimentare",
Pagina 24
a Funcţia suplimentară este setată şi
2 tasta funcţiei suplimentare clipeşte.

Setarea programării orei de por-


nire
Pornirea aparatului Puteţi decala pornirea programului cu
până la 24 de ore.
▶ Apăsaţi ⁠. 1. Apăsaţi ⁠.
Programul Eco 50° este prereglat. 2. Apăsaţi pe sau în mod repe-
Programul Eco 50° este un pro- tat până când pe display se afişea-
gram ecologic şi este adecvat pen- ză timpul adecvat.
tru spălarea vaselor cu grad de
În funcţie de reglarea indicatorului
murdărire normal. Este cel mai efi-
de timp, pe display se indică sfâ-
cient program în ceea ce priveşte
rşitul programului cu "Gata în" (de
combinarea consumului de ener-
exemplu, 3h 25min) sau "Gata
gie şi apă pentru acest tip de ve-
la" (de exemplu, la ora 15:20). Pu-
selă şi este produs în conformitate
teţi modifica această setare în Se-
cu Regulamentul UE privind pro-
iectarea ecologică. tările de bază → Pagina 43.
Dacă nu folosiţi aparatul timp de 3. Pentru a activa programarea orei
15 minute, aparatul se deconec- de pornire apăsaţi ⁠.
tează automat.

1
În funcţie de dotările aparatului
41
ro Servirea elementară

Recomandare: Dezactivaţi programa- Anularea programului


rea orei de pornire apăsând pe
cca. 3 secunde. Pentru a încheia un program înainte
de final sau pentru a schimba un pro-
Pornirea programului gram pornit, trebuie să întrerupeţi
programul.
▶ Apăsaţi .
▶ Apăsaţi pe cca. 3 se-
a Pe display se afişează informaţii cunde.
despre program. a Programul se întrerupe şi se înche-
a Programul s-a terminat când pe
display apare "Terminat". ie după cca. 1 minut.
a Pe display se afişează "Programul
Indicaţii a fost întrerupt. " şi după aceea,
¡ Dacă doriţi să mai adăugaţi vase "Terminat".
în timpul funcţionării, nu folosiţi cu-
va de colectare a tabletelor ca mâ- Afişarea informaţiilor despre
ner pentru coşul pentru vase de program
sus. V-aţi putea atinge de tableta
dizolvată. Puteţi permite afişarea informaţiilor
¡ Puteţi schimba programul în curs despre programe şi funcţii suplimen-
de derulare numai dacă întrerupeţi tare pe display.
programul. 1. Apăsaţi ⁠.
→ "Anularea programului", 2. Apăsaţi pe tasta de program sau
Pagina 42 pe funcţia suplimentară.
¡ Pentru a economisi energie, apara-
tul se opreşte automat la 1 minut
după terminarea programului. Da-
Deconectarea aparatului
că deschideţi uşa aparatului imedi- 1. Respectaţi indicaţiile pentru utiliza-
at după terminarea programului, rea în siguranţă → Pagina 12.
aparatul se opreşte după 4 secun- 2. Apăsaţi .
de.
Recomandare: Dacă apăsaţi pe în
Întreruperea programului timpul ciclului de spălare, se întreru-
pe programul în curs de derulare.
Indicaţie: Dacă deschideţi uşa apara- Dacă porniţi aparatul, programul con-
tului la un aparat încălzit, lăsaţi-o în- tinuă automat.
tredeschisă câteva minute şi închi-
deţi-o după aceea. În acest mod evi-
taţi să se formeze o presiune excesi-
vă în aparat şi să se redeschidă uşa
aparatului.
1. Apăsaţi ⁠.
a Programul se salvează şi aparatul
se opreşte.
2. Pentru a continua programul, apă-
saţi pe ⁠.

42
Setările de bază ro
Setările de bază

Setările de bază
Puteţi seta aparatul dvs. în funcţie de necesităţile dvs.

Prezentarea generală a setărilor de bază


Setările de bază depind de dotarea aparatului dvs.

Setări de bază Selecție Descriere


Reglarea orei 00:00 - 24:00 Setarea orei curente.
Setarea depinde de formatul de oră care este se-
tat.
Formatul orei 12 h Setaţi formatul orei.
24 h1
Indicatorul orei în ore Setaţi afişarea orei sfârşitului programului.
Ora1 "Gata în" indică durata rămasă a programului, de
exemplu, 3h 25min.
"Gata la" indică ora sfârşitului programului, de
exemplu, ora 15:20.
Sprache/Language Vezi selecţia de la apa- Setaţi limba meniului.
rat.
Duritatea apei 0 - 50 Setaţi duritatea apei.
13 - 16 Medie1 → "Prezentare generală a setărilor de duritate a
apei", Pagina 32
Adăugare limpezitor 0-6 Setarea sau dezactivarea cantităţii de soluţie de
51 clătire.
→ "Setarea cantităţii de soluţie de clătire",
Pagina 35
1
Reglarea senzorului Standard Reglaţi senzorul pentru apă pentru recunoaşte-
Sensibil rea murdăriei.
Foarte sensibil → "Senzori", Pagina 15
Uscare extra pornit Pornirea sau oprirea uscării Extra pentru fiecare
oprit1 funcţionare.
Pentru a obţine un rezultat îmbunătăţit de uscare,
se măreşte temperatura în timpul procesului de
clătire. Timpul de funcţionare se poate mări într-o
mică măsură.
Acordaţi atenţie vaselor sensibile.
1
Setările din fabricaţie (pot fi diferite în funcţie de tipul aparatului)

43
ro Setările de bază

Setări de bază Selecție Descriere


Racord de apă Apă rece1 Setaţi racordul la apă rece sau la apă caldă.
Apa caldă Setaţi aparatul numai pe apă caldă dacă apa cal-
dă se prepară mai convenabil din punct de vede-
re al consumului de energie şi dacă este disponi-
bilă o instalaţie adecvată, de exemplu, o instalaţie
solară cu conductă de recirculare. Temperatura
apei ar trebui să fie de minim 40 °C şi de maxim
60 °C.
Ecoprognoză pornit Activarea şi dezactivarea prognozei Eco.
oprit1 La selectarea programului, pe display se afişează
pentru scurt timp consumul mediu de apă şi
energie.
1
Emotion Light pornit Activarea sau dezactivarea iluminării interioare a
oprit aparatului.
Iluminarea interioară se activează automat dacă
se deschide uşa aparatului.
Iluminarea interioară se dezactivează automat
după 15 minute de la deschiderea uşii.
Indicator display pornit1 Activarea sau dezactivarea afişării pe display-ul
oprit din faţă.
Timelight pornit1 Activarea sau dezactivarea timeLight.
oprit În timpul derulării programului, se proiectează pe
pardoseală, sub uşa maşinii, informaţii despre
stare, de exemplu, durata rămasă. În cazul soclu-
lui tras în faţă sau în cazul montării înalte copla-
nar cu partea frontală a mobilei învecinate afişa-
jul nu este vizibil.
1
Infolight pornit Activarea sau dezactivarea infoLight.
oprit În timpul derulării programului, se proiectează un
punct luminos pe pardoseală, sub uşa maşinii. În
cazul montării la înălţime şi cu piesă de mobilier
în continuare, punctul luminos nu este vizibil. În
cazul în care clipeşte punctul luminos, uşa apara-
tului nu este închisă complet. Dacă punctul lumi-
nos de pe podea nu mai este vizibil, înseamnă că
programul s-a încheiat.
Program de start Eco 50°C1 Setarea programului predefinit la pornirea apara-
Ult. alegere program tului.
Intensitatea semnalului Scală cu mai multe Setaţi intensitatea semnalului la sfârşitul progra-
trepte. mului.
Treapta 0 dezactivează tonurile semnalelor.
1
Setările din fabricaţie (pot fi diferite în funcţie de tipul aparatului)

44
Setările de bază ro

Setări de bază Selecție Descriere


Intensitate sunet taste Scală cu mai multe Setarea intensităţii sonore a sunetelor emise de
trepte taste în timpul utilizării.
Treapta 0 dezactivează sunetele emise de taste.
Wi-Fi pornit Activarea sau dezactivarea conexiunii la reţeaua
oprit1 fără cablu.
Anunţarea reţelei Manual Autentificaţi aparatul în reţea.
Autom./WPS Dacă routerul dvs. este compatibil cu WPS, puteţi
autentifica aparatul dvs. automat în reţea.
Este disponibil numai dacă este activată setarea
de bază "Wi-Fi".
Conectaţi cu App Porniţi cu Conectaţi aparatul cu un terminal mobil.
Este disponibil numai dacă este activată setarea
de bază "Wi-Fi" şi dacă aparatul este conectat cu
reţeaua.
Manager energie Conectare cu + Conectaţi aparatul cu aplicaţia manager de ener-
gie a sistemului local.
Este disponibil numai dacă aparatul este conec-
tat cu reţeaua şi cu aplicaţia Home Connect.
1
Salut pornit Activarea sau dezactivarea afişajului logo-ul măr-
oprit cii la pornirea aparatului.
Reglarea din fabrică Repunere Resetaţi setările modificate la setările din fabrică.
Setările trebuie efectuate la prima punere în fun-
cţiune.
1
Setările din fabricaţie (pot fi diferite în funcţie de tipul aparatului)

Modificarea setărilor de bază 2. Apăsaţi pe în mod repetat până


când pe display se afişează "Re-
1. Apăsaţi ⁠. glarea orei".
2. Pentru a deschide setările de ba- 3. Apăsaţi pe sau în mod repe-
ză, apăsaţi cca. 3 secunde pe ⁠. tat până când pe display se afişea-
3. Apăsaţi pe în mod repetat până ză ora dorită.
când pe display se afişează seta- Prin apăsarea mai lungă pe şi
rea dorită. se modifică valorile de reglare în
4. Apăsaţi pe sau pe în mod re- paşi de 10 minute.
petat până când pe display se afi- 4. Pentru a salva setările apăsaţi pe
şează valoarea adecvată. circa 3 secunde.
Puteţi modifica mai multe setări.
5. Pentru a salva setările apăsaţi pe
circa 3 secunde.

Setarea orei
1. Pentru a deschide setările de ba-
ză, apăsaţi cca. 3 secunde pe ⁠.

45
ro Home Connect
Home Connect

Home Connect în timp ce nu vă aflaţi


Home Connect acasă.
→ "Siguranţa", Pagina 4
Acest aparat poate fi conectat la
reţeaua de internet. Conectaţi apara- Instalarea aplicaţiei
tul dvs la un terminal mobil pentru a
putea opera funcţiile prin intermediul 1. Instalaţi aplicaţia Home Connect
unei aplicaţii Home Connect. pe terminalul dvs. mobil.
Serviciile Home Connect nu sunt dis- 2. Porniţi aplicaţia şi configuraţi acce-
ponibile în toate ţările. Accesibilitatea sul pentru Home Connect.
funcţiei Home Connect depinde de Aplicaţia Home Connect vă ghide-
accesibilitatea serviciilor Home Con- ază prin întregul proces de autenti-
nect în ţara dumneavoastră. Mai mul- ficare.
te informaţii pe această temă se gă-
sesc la: www.home-connect.com.
Pentru a putea utiliza Home Connect Conectarea automată a aparatu-
stabiliţi mai întâi conecţiunea cu lui la reţeaua locală WLAN (Wi-
reţeaua dvs. WLAN (Wi-Fi1) şi cu Fi)
aplicaţia Home Connect.
În funcţie de dotările aparatului Dacă routerul dumneavoastră dispu-
dumneavoastră aveţi diverse posibilităţi ne de o funcţie WPS, puteţi conecta
pentru a stabili conexiunea la reţeaua automat aparatul la reţeaua dumnea-
dumneavoastră de internet: voastră locală WLAN (Wi-Fi).
¡ → "Conectarea automată a apara- Condiţii necesare
tului la reţeaua locală WLAN (Wi- ¡ Wi-Fi este activat la router.
Fi)", Pagina 46 ¡ La locul instalării, aparatul rece-
¡ → "Conectarea manuală a aparatu- pţionează reţeaua locală WLAN
lui la reţeaua locală WLAN (Wi-Fi)", (Wi-Fi).
Pagina 47 ¡ Home Connect Aplicaţia este insta-
Aplicaţia Home Connect vă ghidează lată pe un terminal mobil.
prin întregul proces de autentificare. 1. Apăsaţi pe la aparat.
Pentru a realiza setările, urmaţi eta- 2. Urmaţi instrucţiunile de pe display
pele indicate de aplicaţia Home Con- până când display-ul afişează
nect. "Apăsaţi tasta WPS de la router ".
Recomandări a Aparatul este pregătit pentru 2 mi-
¡ Pentru aceasta, respectaţi docu- nute pentru conectarea automată
mentele de la Home Connect livra- la reţeaua locală WLAN (Wi-Fi).
te împreună cu aparatul. 3. În acest interval activaţi funcţia
¡ Respectaţi de asemenea şi indica- WPS la router.
ţiile din aplicaţia Home Connect. a Dacă aparatul este conectat la
Indicaţie: Respectaţi indicaţiile de si- reţeaua locală WLAN (Wi-Fi), pe
guranţă din aceste instrucţiuni de uti- display se afişează "Înregistrarea
lizare şi să vă asiguraţi că acestea reţelei Cu succes" şi "Conectaţi cu
sunt respectate şi atunci când utilizaţi App".
aparatul prin intermediul aplicaţiei

1
Wi-Fi este o marcă înregistrată a companiei Wi-Fi Alliance.
46
Home Connect  ro

a Dacă aparatul nu este conectat la 3. Apăsaţi pe în mod repetat până


reţeaua locală WLAN (Wi-Fi), pe când pe display se afişează "Anu-
display se afişează "Înregistrarea nţarea reţelei".
reţelei Eşuat". 4. Apăsaţi pe pentru a porni auten-
4. Dacă pe display se afişează "Înre- tificarea manuală în reţea.
gistrarea reţelei Eşuat", repetaţi a Aparatul stabileşte în scurt timp
procesul. propria sa reţea WLAN.
5. Apăsaţi pe pentru a conecta a Pe display se afişează "Înregistra-
aparatul cu aplicaţia. rea reţelei Manual" şi "SSiD: Home-
6. Urmaţi instrucţiunile din cadrul apli- Connect", "Key: HomeConnect".
caţiei. 5. Confirmaţi în aplicaţie şi urmaţi in-
a Dacă aparatul este conectat la strucţiunile aplicaţiei.
aplicaţie, pe display se afişează a Realizarea conexiunii poate dura
"Înregistrarea reţelei Cu succes". până la 1 minut.
a Dacă aparatul nu este conectat la a Dacă aparatul este conectat la
aplicaţie, pe display se afişează reţeaua locală WLAN (Wi-Fi), pe
"Înregistrarea reţelei Eşuat". display se afişează "Înregistrarea
7. Dacă aparatul nu este conectat cu reţelei Cu succes".
aplicaţia, asiguraţi-vă că terminalul a Dacă aparatul nu este conectat la
mobil se află în reţeaua locală reţeaua locală WLAN (Wi-Fi), pe
WLAN (Wi-Fi) şi repetaţi procesul. display se afişează "Înregistrarea
8. Pentru a părăsi opţiunea de auten-
reţelei Eşuat".
tificare, apăsaţi pe ⁠. 6. Dacă pe display se afişează "Înre-
gistrarea reţelei Eşuat", repetaţi
Conectarea manuală a aparatului procesul.
7. Apăsaţi ⁠.
la reţeaua locală WLAN (Wi-Fi)
a Pe display se afişează "Conectaţi
Dacă routerul dumneavoastră nu dis- cu App".
pune de o funcţie WPS, puteţi conec- 8. Pentru a conecta aparatul cu apli-
ta manual aparatul la reţeaua dumne- caţia, apăsaţi pe ⁠.
avoastră locală WLAN (Wi-Fi). ‒ Urmaţi instrucţiunile din cadrul
Condiţii necesare aplicaţiei.
¡ Wi-Fi este activat la router. a Dacă aparatul este conectat la
¡ La aparat este activată setarea de aplicaţie, pe display se afişează
bază Wi-Fi → Pagina 45. "Înregistrarea reţelei Cu succes".
¡ La locul instalării, aparatul rece- a Dacă aparatul nu este conectat la
pţionează reţeaua locală WLAN aplicaţie, pe display se afişează
(Wi-Fi). "Înregistrarea reţelei Eşuat".
¡ Home Connect Aplicaţia este insta- 9. Dacă aparatul nu este conectat cu
lată pe un terminal mobil. aplicaţia, asiguraţi-vă că terminalul
mobil se află în reţeaua locală
1. Home Connect Porniţi aplicaţia şi WLAN (Wi-Fi) şi repetaţi procesul.
urmaţi instrucţiunile.
10. Pentru a părăsi opţiunea de auten-
2. În momentul în care vă solicită tificare, apăsaţi pe ⁠.
aplicaţia, apăsaţi la aparat pe
cca. 3 secunde. Recomandare: Întrerupeţi procesul
de autentificare apăsând pe
cca. 3 secunde.

47
ro Home Connect

Setări Home Connect Diagnoza de la distanţă


Adaptaţi Home Connect la necesităţi- Dacă aparatul dumneavoastră este
le dvs. conectat la serverul Home Connect,
Setările pentru Home Connect le gă- unitatea service abilitată poate fi ac-
siţi în setările de bază ale aparatului cesată pe aparatul dumneavoastră
dvs. Care din setări este afişat pe prin intermediul telediagnozei, dacă
display, depinde de condiţia dacă a contactaţi unitatea service abilitată cu
fost setată Home Connect şi de cea solicitarea respectivă, iar telediagno-
ca aparatul să fie conectat la reţeaua za este disponibilă în ţara în care uti-
dvs. de internet. lizaţi aparatul.
Recomandare: Pentru informaţii şi in-
Pornire de la distanţă ⁠ dicaţii suplimentare privind disponibi-
Prin intermediul aplicaţiei Home Con- litatea serviciului de telediagnoză în
nect puteţi porni aparatul cu termina- ţara dumneavoastră, accesaţi pagina
lul dvs. mobil. locală de internet: www.home-con-
nect.com, prin intermediul funcţiei
Recomandare: Dacă porniţi operarea Service/Asistenţă şi suport.
la aparat, pornirea de la distanţă se
dezactivează automat. Manager energie
Activarea funcţiei de pornire de Puteţi conecta aparatul dvs. cu opţiu-
la distanţă nea de management al energiei din
Condiţii necesare sistemul locuinţei dvs.
¡ Aparatul este conectat la reţeaua Opţiunea de management al energiei
dvs. locală WLAN. → Pagina 46 gestionează curentul din sursele de
¡ Aparatul este conectat cu aplicaţia energie convenţionale şi alternative,
Home Connect. de exemplu, de la o instalaţie fotovol-
¡ Este setat un program. taică. Dacă sursele dvs. de energie
→ Pagina 41 alternative produc suficient curent în-
tr-un interval de timp preselectat, ma-
▶ Apăsaţi ⁠.
nagerul energiei porneşte aparatul.
a Pe display se afişează "Tele-porni- Dacă sursele dvs. de energie alterna-
rea este activată.". tive nu produc suficient curent, apa-
Indicaţie: Dacă deschideţi uşa apara- ratul dvs. porneşte la un moment ul-
tului, pornirea de la distanţă se dez- terior, în intervalul de timp preselec-
activează automat. tat, fiind alimentat cu curent din surse
de energie convenţionale.
Dezactivarea funcţiei de pornire Informaţii suplimentare şi cerinţele de
de la distanţă sistem privind utilizarea sistemului de
Condiţie necesară: Pornirea de la gestionare a energiei se găsesc pe
distanţă este activată. → Pagina 48 site-ul Web Home Connect.
▶ Apăsaţi .
a Pe display se afişează "Telestart a
fost dezactivat. Rugăm activaţi din
nou. ".

48
Home Connect  ro

Conectarea managerului de Activarea aplicaţiei manager


energiei la sistemul local energie
Condiţii necesare Condiţii necesare
¡ Aparatul este conectat la reţeaua ¡ Managerul energiei este conectat
dvs. locală WLAN. → Pagina 46 cu sistemul dvs. local.
¡ Aparatul este conectat cu aplicaţia → Pagina 49
Home Connect. ¡ Este setat un program.
¡ Legătura la opţiunea de manage- → Pagina 41
ment al energiei din sistemul dvs. ¡ Aţi selectat în prealabil un interval
local este activată. Respectaţi in- de timp. → Pagina 41
strucţiunile de utilizare a sistemului ▶ Apăsaţi ⁠.
dvs. local. a Pe display se afişează " Flex".
1. Pentru a deschide setările de ba- a Aplicaţia de manager energie are
ză, apăsaţi cca. 3 secunde pe ⁠. acces la aparat şi îl poate porni în
2. Apăsaţi pe în mod repetat până intervalul de timp selectat în prea-
când pe display se afişează "Ma- labil.
nager energie". a Dacă aplicaţia de manager energie
3. Pentru a porni conectarea, apăsaţi
porneşte aparatul mai devreme, se
pe ⁠. actualizează indicaţia de timp "Ga-
ta în"/"Gata la".
4. Conectaţi aparatul dvs. cu opţiu-
nea de management al anergiei Deconectarea managerului de
din sistemul locuinţei dvs. în urmă- energiei de la sistemul local
toarele 2 minute.
1. Pentru a deschide setările de ba-
a Dacă aparatul este conectat la ză, apăsaţi cca. 3 secunde pe ⁠.
opţiunea de management al ener-
giei din sistemul locuinţei dvs., pe 2. Apăsaţi pe în mod repetat până
display se afişează "Înregistrarea când pe display se afişează "Ma-
reţelei Cu succes". nager energie".
a Dacă aparatul nu este conectat la 3. Pentru a opri conectarea, apăsaţi
opţiunea de management al ener- pe ⁠.
giei din sistemul locuinţei dvs., pe 4. Pentru a închide setările de bază,
display se afişează "Înregistrarea apăsaţi cca. 3 secunde pe ⁠.
reţelei Eşuat".
5. Dacă pe display se afişează "Înre- Protecţia datelor
gistrarea reţelei Eşuat", apăsaţi din
nou ⁠. Respectaţi indicaţiile referitoare la
6. Pentru a închide setările de bază,
protecţia datelor.
La prima conectare a aparatului dvs. la
apăsaţi cca. 3 secunde pe ⁠.
reţeaua dvs. conectată la Internet,
aparatul dvs. transmite următoarele
categorii de date către serverul
Home Connect (prima înregistrare):
¡ Identificarea unică a aparatului
(constând din codurile aparatului şi
adresa MAC a modulului de comu-
nicaţie Wi-Fi înglobat).

49
ro Home Connect

¡ Certificatul de securitate al modu- ţia Home Connect. Informaţii referi-


lului de comunicaţie Wi-Fi (pentru toare la protecţia datelor pot fi con-
securizarea conexiunii din punct sultate în aplicaţia Home Connect.
de vedere al tehnicii informaţiona-
le). Declaraţie de conformitate
¡ Versiunea actuală a software-ului şi
hardware-ului aparatului dvs. de uz Prin prezenta Robert Bosch Hausge-
casnic. räte GmbH declară că aparatul dotat
¡ Stadiul unei eventuale reveniri an- cu funcţionalitatea Home Connect es-
terioare la setările din fabrică. te în conformitate cu cerinţele de ba-
ză şi cu celelalte dispoziţii relevante
Această primă înregistrare pregăteşte ale Directivei 2014/53/EU.
utilizarea funcţionalităţilor Home Con- Regăsiţi o declaraţie de conformitate
nect şi este necesară abia în momen- RED detaliată pe Internet la adresa
tul în care doriţi să folosiţi pentru pri- www.bosch-home.com, la pagina de
ma dată funcţionalităţi Home Con- produs a aparatului dumneavoastră,
nect. în secţiunea destinată documentelor
Indicaţie: Luaţi în considerare faptul suplimentare.
că funcţionalităţile Home Connect pot
fi utilizate doar în legătură cu aplica-

Banda de 2,4 GHz: 100 mW max.


Banda de 5 GHz: 100 mW max.

BE BG CZ DK RO EE IE EL
ES FR HR IT CY LV LT LU
HU MT NL AT PL PT RO SI
SK FI SE UK NO CH TR
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Numai pentru utilizare în spaţii interioare.

50
Curăţare şi îngrijire ro
Curăţare şi îngrijire

Dacă spaţiul interior nu se mai curăţă


Curăţare şi îngrijire suficient automat şi există depuneri,
respectaţi aceste informaţii
Pentru a asigura funcţionarea optimă → "Curăţarea interiorului maşinii de
a aparatului pentru o perioadă înde- spălat", Pagina 51.
lungată de timp, curăţaţi-l şi îngrijiţi-l
cu atenţie. Detergenţi
Curăţarea interiorului maşinii de Utilizaţi numai detergenţi adecvaţi
spălat pentru curăţarea aparatelor.
→ "Utilizarea în siguranţă", Pagina 12
AVERTIZARE
Pericol de efecte dăunătoare pentru Sugestii pentru întreţinerea apa-
sănătate! ratului
Utilizarea detergenţilor cu conţinut de
Respectaţi sugestiile pentru întreţine-
clor poate duce la periclitarea stării
rea aparatului pentru a menţine fun-
de sănătate.
cţionalitatea aparatului pe durată în-
▶ Să nu utilizaţi niciodată detergenţi
delungată.
cu conţinut de clor.
Măsură Avantaj
1. Îndepărtaţi impurităţile grosiere din
interiorul maşinii cu o lavetă ume- Ştergeţi cu regularita- Piesele aparatului se
dă. te etanşările uşii, mas- menţin curate şi igie-
ca frontală a maşinii şi nice.
2. Umpleţi compartimentul pentru de-
panoul de control cu o
tergent cu detergent.
lavetă umedă şi cu de-
3. Alegeţi programul cu temperatura tergent de vase.
cea mai ridicată.
→ "Programe", Pagina 22 În periodele de neutili- Astfel se evită forma-
4. Porniţi programul fără veselă.
zare mai îndelungate rea mirosurilor neplă-
→ Pagina 42 lăsaţi uşa aparatului cute.
întredeschisă.
Spaţiu interior cu curăţare 1
Curăţare maş
automată1
Depunerile cum ar fi, de exemplu, ce-
Pentru a îndepărta depunerile, apara- le de grăsime şi calcar, pot conduce
tul execută periodic o curăţare auto- la apariţia defecţiunilor la aparatul
mată a spaţiului interior. dvs. Pentru a preveni apariţia defe-
Pentru executarea curăţării automate cţiunilor şi formarea mirosurilor ne-
derularea programului este adaptată plăcute, vă recomandăm să curăţaţi
automat, de exemplu, temperatura de aparatul dvs. cu regularitate.
curăţare se măreşte pentru scurt Curăţare maş în combinaţie cu utiliza-
timp. Valorile de consum ca de rea agenţilor de întreţinere a maşinii
exemplu, apa şi curentul, pot creşte. din magazinele de specialitate repre-
zintă programul adecvat pentru cură-
ţarea aparatului dvs.

1
În funcţie de dotările aparatului
51
ro Curăţare şi îngrijire

Dacă la panoul de control se aprinde Sistemul de filtre


indicatorul pentru Curăţare maş sau
dacă se fac recomandări pe display Sistemul de filtre filtrează impurităţile
în acest sens, efectuaţi Curăţare maş grosiere din circuitul de spălare.
fără vase. După ce aţi efectuat cură-
ţarea maşinii, indicatorul se stinge.
Dacă aparatul dvs. nu are o funcţie 3
de memento, respectaţi instrucţiunile
de utilizare înscrise pe agenţii de în-
treţinere a maşinii. 2
EfectuareaCurăţare maş
Dacă la panoul de control se aprinde
indicatorul pentru Curăţare maş sau 1
dacă se fac recomandări pe display
în acest sens, efectuaţi programul
Curăţare maş.
1 Microsită
Indicaţii
¡ Efectuaţi programul Curăţare maş 2 Sita fină
fără veselă introdusă.
¡ Utilizaţi agenţi de întreţinere a ma- 3 Sită grosieră
şinii concepuţi special pentru maşi-
na de spălat vase, şi nu un deter- Curăţarea sitelor
gent de vase. Respectaţi datele Impurităţile din apa de spălare pot în-
oferite de către producători. funda sitele.
¡ Atenţie, în cuva aparatului nu tre-
1. După fiecare utilizare a maşinii, ve-
buie să se afle piese din aluminiu.
¡ Dacă nu aţi efectuat Curăţare maş rificaţi dacă există resturi pe site.
după 3 cicluri de spălare, indicato- 2. Rotiţi sita grosieră în sens invers
rul pentru Curăţare maş dispare acelor de ceasornic şi extrageţi
automat. sistemul de filtre ⁠.
¡ Respectaţi instrucţiunile de sigu- ‒ Atenţie, să nu se cadă obiecte
ranţă şi de utilizare de pe ambala- străine în cuva pompei.
jele agenţilor de întreţinere a maşi-
nii. 2
1. Îndepărtaţi impurităţile grosiere din
interiorul maşinii cu o lavetă ume-
dă.
2. Curăţaţi sitele.
3. Umpleţi aparatul cu agent de în-
treţinere.
4. Apăsaţi ⁠. 1
5. Apăsaţi ⁠.
a Se execută curăţarea maşinii.
a În momentul în care a luat sfârşit 3. Scoateţi microsita prin partea de
curăţarea maşinii, se stinge indica- jos.
torul pentru Curăţare maş.

52
Curăţare şi îngrijire ro

Curăţarea braţelor de pulverizare


Calcarul şi resturile alimentare din
apa de spălare pot obtura duzele şi
lagărele braţelor de pulverizare. Cură-
ţaţi cu regularitate braţele de pulveri-
zare.
1. Deşurubaţi braţul de pulverizare
superior şi trageţi-l în jos .

4. Apăsaţi ciocurile de blocare


apropiindu-le unul de altul şi scoa-
teţi sita grosieră prin partea de sus
⁠.
1

2
2
1
2. Scoateţi braţul de pulverizare inferi-
or trăgându-l în sus.

5. Curăţaţi elementele sitelor sub jet


de apă.
Curăţaţi temeinic marginea murda-
ră dintre sita grosieră şi sita fină.
6. Asamblaţi sistemul de filtre.
Acordaţi atenţie ciocurilor de blo-
care să fie fixate pe sita grosieră.
7. Introduceţi sistemul de filtre în apa- 3. Verificaţi duzele de ieşire ale braţe-
rat şi rotiţi sita grosieră în sensul lor de pulverizare sub jet de apă
acelor de ceasornic. cu privire la înfundări şi dacă este
Acordaţi atenţie marcajelor cu să- cazul, îndepărtaţi corpurile străine.
geată să fie orientate faţă în faţă. 4. Montaţi braţul de pulverizare inferi-
or.
a Braţul de pulverizare se blochează
făcând un clic.
5. Montaţi braţul de pulverizare supe-
rior şi înşurubaţi-l bine.

53
ro Remediaţi defecţiunile
Remediaţi defecţiunile

Remediaţi defecţiunile
Defecţiunile minorei pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a con-
tacta unitatea de service, consultaţi informaţiile privind remedierea defecţiunilor.
Astfel evitaţi cheltuielile inutile.

AVERTIZARE
Pericol de electrocutare!
Reparaţiile executate incorect sunt periculoase.
▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de re-
paraţii la nivelul aparatului.
▶ La reparaţia aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
▶ În cazul în care cablul de racordare la reţea al acestui aparat se deteriorea-
ză, el trebuie înlocuit cu un cablu de racordare special, care poate fi achizi-
ţionat de la producător sau de la unităţile service abilitate ale acestuia.

Siguranța aparatului
Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor
Uşa aparatului nu se poate Protecţia împotriva accesului ▶ Deschideţi uşa aparatului.
deschide sau se deschide copiilor este activată. → Pagina 41
doar cu dificultate.

Cod de eroare / Afişaj de eroare / Semnal


Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor
Se aprinde E:07. Deschiderea pentru aspirare ▶ Introduceţi vasele în aparat astfel
a rezervorului de zeolit este încât deschiderea pentru aspirare a
acoperită de vase. rezervorului de zeolit → Pagina 18
să nu fie obstrucţionată.
Se aprinde E:12. Rezistenţa este colmatată. 1. Decalcifiaţi aparatul.
2. Utilizaţi aparatul cu instalaţia de de-
durizare → Pagina 32.
Se aprinde E:14. Este activat sistemul de pro- 1. Închideţi robinetul de apă.
tecţie a apei. 2. Apelaţi unitatea de service abilitată.
→ Pagina 69
Se aprinde E:15. Este activat sistemul de pro- 1. Închideţi robinetul de apă.
tecţie a apei. 2. Apelaţi unitatea de service abilitată.
→ Pagina 69
Se aprinde E:16. Apă intră continuu în aparat. 1. Închideţi robinetul de apă.
2. Apelaţi unitatea de service abilitată.
→ Pagina 69

54
Remediaţi defecţiunile ro

Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor


Se aprinde E:18 sau indica- Furtunul de alimentare este ▶ Montaţi furtunul de alimentare fără
torul pentru alimentarea cu îndoit. îndoituri.
apă. Robinetul de apă este închis. ▶ Deschideţi robinetul de apă.
Robinetul de apă este blocat ▶ Deschideţi robinetul de apă.
sau are depuneri de calcar. Când alimentarea cu apă este des-
chisă, debitul trebuie să fie de mi-
nim 10 l/min.
Sita furtunului de alimentare 1. Opriţi aparatul.
este obturată. 2. Scoateţi ştecherul din priză.
3. Închideţi robinetul de apă.
4. Deşurubaţi racordul la apă.
5. Scoateţi sita din furtunul de alimen-
tare.

6. Curăţaţi sita.
7. Aşezaţi sita din furtunul de alimen-
tare.
8. Înşurubaţi racordul la apă.
9. Verificaţi etanşeitatea racordului la
apă.
10. Restabiliţi alimentarea cu energie
electrică.
11. Porniţi aparatul.
Se aprinde E:22.1 Sitele sunt murdare sau în- ▶ Curăţaţi sitele.
fundate. → "Curăţarea sitelor", Pagina 52
Se aprinde E:24. Furtunul de scurgere este 1. Aşezaţi furtunul de scurgere fără în-
astupat sau îndoit. doituri.
2. Îndepărtaţi reziduurile.
Racordul la sifon este încă ▶ Verificaţi racordul la sifon şi deschi-
închis. deţi-l dacă este necesar.

1
În funcţie de dotările aparatului
55
ro Remediaţi defecţiunile

Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor


Se aprinde E:24. Capacul pompei de evacua- ▶ Fixaţi corect capacul pompei de
re este desprins. evacuare → Pagina 68.
Se aprinde E:25. Pompa de evacuare este blo- ▶ Curăţaţi pompa de evacuare.
cată. → "Curăţarea pompei de evacuare",
Pagina 68
Capacul pompei de evacua- ▶ Fixaţi corect capacul pompei de
re este desprins evacuare → Pagina 68.
Se aprinde E:27. Tensiunea reţelei este prea Nu există nicio defecţiune a aparatului.
mică. 1. Luaţi legătura cu un electrician.
2. Solicitaţi verificarea tensiunii reţelei
şi a instalaţiei electrice de către un
electrician.
Pe afişaj apare un alt cod de Există o defecţiune tehnică. 1. Apăsaţi .
eroare. 2. Scoateţi ştecherul aparatului din
De la E:01 până la E:30 priză sau deconectaţi siguranţa.
3. Aşteptaţi cel puţin 2 minute.
4. Introduceţi ştecherul aparatului într-
o priză sau conectaţi siguranţa.
5. Porniţi aparatul.
6. Dacă problema reapare:
‒ Apăsaţi ⁠.
‒ Închideţi robinetul de apă.
‒ Scoateţi ştecherul din priză.
‒ Contactaţi unitatea de servi-
ce abilitată → Pagina 69 şi
menţionaţi codul de eroare.

Rezultatul spălării
Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor
Vasele nu sunt uscate. Nu se utilizează soluţie de 1. Umpleţi cu soluţie de clătire
clătire sau dozarea a fost se- → Pagina 34.
tată la un nivel prea jos. 2. Setaţi cantitatea de adăugare a so-
luţiei de clătire.
→ "Setarea cantităţii de soluţie de
clătire", Pagina 35
Programul selectat nu are ▶ Selectaţi un program cu uscare.
nicio fază de uscare
Se acumulează apă în adân- ▶ Introduceţi vesela pe cât posibil în
citurile vaselor sau pe tacâ- poziţie înclinată.
muri.

56
Remediaţi defecţiunile ro

Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor


Vasele nu sunt uscate.

Detergentul folosit are capa- 1. Utilizaţi soluţie de clătire pentru a


citate de uscare scăzută. mări capacitatea de uscare.
2. Utilizaţi un alt detergent combinat
cu o capacitate de uscare mai bu-
nă.
Nu a fost activată uscarea ▶ Activaţi uscarea Extra
Extra pentru accelerarea us- → Pagina 43.
cării.
Vesela a fost scoasă prea re- 1. Aşteptaţi sfârşitul programului.
pede sau procesul de uscare 2. Scoateţi vasele abia la 30 de minu-
încă nu era terminat. te după sfârşitul programului.
Soluţia de clătire folosită are ▶ Utilizaţi o soluţie de clătire de mar-
o putere de uscare limitată. că.
Produsele eco pot avea o eficienţă
limitată.
Vesela din material plastic Nu este o defecţiune. Din ca- ▶ Nu este posibilă remedierea.
nu este uscată. uza capacităţii reduse de
acumulare a căldurii, materi-
alul plastic se usucă mai
greu.
Tacâmurile nu sunt uscate. Tacâmurile sunt sortate ne- 1. Introduceţi tacâmurile corect.
favorabil în coşul sau serta- → "Încărcarea veselei", Pagina 39
rul pentru tacâmuri. 2. Introduceţi tacâmurile după posibili-
tate, individua.
3. Evitaţi formarea zonelor de atinge-
re.

57
ro Remediaţi defecţiunile

Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor


După ciclul de spălare, părţi-
Nu este o defecţiune. La us- Nu sunt necesare intervenţii.
le interioare ale aparatuluicarea prin condensare, pică-
sunt ude. turile de apă din interiorul
maşinii de spălat vase sunt
urmarea unui fenomen fizic
şi sunt de dorit. Umiditatea
atmosferică se condensează
pe pereţii interiori ai aparatu-
lui, se scurge şi este evacua-
tă prin pompare.
Resturi de mâncare pe vese- Vesela este aranjată prea 1. Încărcaţi vesela cu suficient spaţiu
lă. strâns. liber.
Jeturile de pulverizare trebuie să
ajungă pe suprafaţa veselei.
2. Evitaţi formarea zonelor de atinge-
re.
Coşul pentru vase este um- 1. Încărcaţi vesela cu suficient spaţiu
plut excesiv. liber.
Jeturile de pulverizare trebuie să
ajungă pe suprafaţa veselei.
2. Evitaţi formarea zonelor de atinge-
re.
Rotirea braţelor de pulveriza- ▶ Aşezaţi vesela astfel încât să nu îm-
re este blocată. piedice rotirea braţului de pulveriza-
re.
Duzele braţelor de pulveriza- ▶ Curăţaţi braţele de pulverizare
re sunt înfundate. → Pagina 53.
Sitele sunt murdare. ▶ Curăţaţi sitele.
→ "Curăţarea sitelor", Pagina 52
Sitele au fost montate greşit 1. Introduceţi sitele corect.
şi/sau nu au fost fixate. → "Sistemul de filtre", Pagina 52
2. Fixaţi sitele.
A fost selectat un program ▶ Selectaţi un program de spălare
de spălare prea slab. mai puternic.
▶ Adaptaţi sensibilitatea sistemului de
senzori.
→ "Senzori", Pagina 15
Vesela a fost curăţată prea ▶ Îndepărtaţi numai resturile mari de
puternic în prealabil. Siste- alimente şi nu prespălaţi vesela.
mul de senzori stabileşte o
derulare mai slabă a progra-

58
Remediaţi defecţiunile ro

Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor


Resturi de mâncare pe vese- mului. Impurităţile uscate nu ▶ Adaptaţi sensibilitatea sistemului de
lă. au putut fi îndepărtate com- senzori.
plet. → "Senzori", Pagina 15
Vasele înalte şi înguste nu se ▶ Nu introduceţi vasele înalte şi îngus-
spală suficient în zona colţu- te prea înclinate şi nu le plasaţi în
rilor. zona din colţ.
Coşul pentru vase de sus nu ▶ Reglaţi coşul pentru vase de sus la
este reglat la aceeaşi înălţi- aceeaşi înălţime în partea stângă şi
me în partea dreaptă şi în în partea dreaptă.
partea stângă. → "Coş pentru vase de sus",
Pagina 26
Resturi de detergent în apa- Capacul compartimentului 1. Introduceţi vesela în coşul pentru
rat pentru detergent este blocat vase de sus atfel încât cuva de co-
cu piese de veselă şi nu se lectare a tabletelor să nu fie blocată
deschide. de veselă.
→ "Încărcarea veselei", Pagina 39
Piesele de veselă blochează capa-
cul compartimentului pentru deter-
gent.
2. Nu plasaţi veselă sau odorizante în
cuva de colectare a tabletelor.
Capacul compartimentului ▶ Aşezaţi tableta în compartimentul
pentru detergent este blocat pentru detergent în poziţie transver-
cu o tabletă şi nu se deschi- sală, nu pe verticală.
de.
Tabletele se utilizează în pro- ▶ Alegeţi un program mai puternic
gramul rapid sau în progra- sau utilizaţi detergent pulbere
mul scurt. Nu s-a atins timpul → Pagina 36.
de dizolvare a tabletei.
Efectul de curăţare şi com- ▶ Schimbaţi detergentul
portamentul la dizolvare se → Pagina 36.
diminuează la un timp de de-
pozitare mai lung sau dacă
detergentul este foarte coa-
gulat.

59
ro Remediaţi defecţiunile

Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor


Pe piesele din material plas- Formarea de picături pe su- ▶ Selectaţi un program mai puternic.
tic există pete de apă. prafeţele din plastic este ine-
▶ Introduceţi vesela în poziţie înclina-
vitabilă. După uscare sunt vi-
tă.
zibile pete de apă.
→ "Încărcarea veselei", Pagina 39
▶ Utilizaţi soluţie de clătire.
→ "Soluţie de clătire", Pagina 34
▶ Reglaţi instalaţia de dedurizare la
un grad superior.
→ "Reglarea instalaţiei de deduriza-
re", Pagina 32
În interiorul aparatului sau Părţile componente ale de- ▶ Schimbaţi detergentul
pe uşă se găsesc depuneri tergentului se depun. De ce- → Pagina 36.
care pot fi şterse sau care le mai multe ori, aceste de-
▶ Curăţaţi aparatul mecanic.
sunt solubile în apă. puneri nu pot fi îndepărtate
chimic.
Depunerile albe se depozi- 1. Reglaţi corect instalaţia de deduri-
tează în interiorul aparatului. zare.
→ "Reglarea instalaţiei de deduriza-
re", Pagina 32
În cele mai multe cazuri trebuie să
măriţi setarea.
2. Dacă este necesar, schimbaţi deter-
gentul.
Rezervorul de săruri specia- ▶ Închideţi rezervorul de săruri speci-
le nu este închis prin înşuru- ale prin înşurubare.
bare.
Depunerile albe, care se pot Părţile componente ale de- ▶ Schimbaţi detergentul
îndepărta doar cu dificultate tergentului se depun. De ce- → Pagina 36.
se găsesc pe veselă, în inte- le mai multe ori, aceste de-
▶ Curăţaţi aparatul mecanic.
riorul aparatului sau pe uşi. puneri nu pot fi îndepărtate
chimic.
Domeniul de duritate este re- ▶ Reglaţi instalaţia de dedurizare
glat greşit sau duritatea apei → Pagina 31 la duritatea apei sau
este mai mare de 50 °dH completaţi cu săruri speciale.
(8,9 mmol/l).
Detergentul 3in1, detergen- ▶ Reglaţi instalaţia de dedurizare
tul Bio sau detergentul Eco → Pagina 31 la duritatea apei şi uti-
nu este destul de eficient. lizaţi mijloace separate (detergent
de marcă, săruri speciale, soluţie de
clătire).

60
Remediaţi defecţiunile ro

Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor


Depunerile albe, care se pot Detergentul este dozat într-o ▶ Măriţi cantitatea de dozare a deter-
îndepărta doar cu dificultate cantitate prea mică. gentului sau schimbaţi detergentul
se găsesc pe veselă, în inte- → Pagina 36.
riorul aparatului sau pe uşi.
A fost selectat un program ▶ Selectaţi un program de spălare
de spălare prea slab. mai puternic.
▶ Adaptaţi sensibilitatea sistemului de
senzori.
→ "Senzori", Pagina 15
Urme de ceai sau ruj pe ve- Temperatura de spălare este ▶ Alegeţi un program cu o temperatu-
selă. prea scăzută. ră de spălare mai ridicată.
Detergentul este dozat într-o ▶ Utilizaţi un detergent → Pagina 36
cantitate prea mică sau este adecvat şi dozaţi-l conform datelor
inadecvat. producătorului.
Vesela a fost curăţată prea ▶ Îndepărtaţi numai resturile mari de
puternic în prealabil. Siste- alimente şi nu prespălaţi vesela.
mul de senzori stabileşte o
▶ Adaptaţi sensibilitatea sistemului de
derulare mai slabă a progra-
senzori.
mului. Impurităţile uscate nu
→ "Senzori", Pagina 15
au putut fi îndepărtate com-
plet.
Depunerile colorate (albas- Formarea straturilor ia naş- ▶ Curăţaţi aparatul.
tre, galbene, maro), greu sau tere din cauza compuşilor Puteţi îndepărta depunerile cu o cu-
imposibil de îndepărtat se din legume (varză, ţelină, răţare mecanică → Pagina 51 sau
găsesc în interiorul aparatu- cartofi, tăiţei, ...) sau a apei cu un aparat de curăţare pentru ma-
lui sau pe vesela din inox. de la robinet (mangan). şini. Depunerile nu se pot îndepărta
întotdeauna complet, însă sunt ino-
fensive pentru sănătate.
Formarea straturilor ia naş- ▶ Curăţaţi aparatul.
tere din cauza compuşilor Puteţi îndepărta depunerile cu o cu-
metalici din vesela din argint răţare mecanică → Pagina 51 sau
sau aluminiu. cu un aparat de curăţare pentru ma-
şini. Depunerile nu se pot îndepărta
întotdeauna complet, însă sunt ino-
fensive pentru sănătate.

61
ro Remediaţi defecţiunile

Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor


Depunerile colorate (galbe- Formarea de pelicule ia naş- 1. Verificaţi setarea instalaţiei de de-
ne, portocalii, maro), care tere din substanţele conţinu- durizare.
pot fi înlăturate cu uşurinţă te în resturile de mâncare şi → "Reglarea instalaţiei de deduriza-
se găsesc în interiorul apara- în apa din reţea (calcar), "sa- re", Pagina 32
tului (cu precădere în zona ponificate". 2. Adăugaţi săruri speciale.
bazei). → "Adăugaţi sare specială",
Pagina 32
3. Dacă utilizaţi detergenţi combinaţi
(tablete), activaţi instalaţia de dedu-
rizare a apei.
Respectaţi observaţiile cu privire la
detergenţi.
→ "Observaţii cu privire la deter-
genţi", Pagina 37
Piesele din material plastic Piesele din material plastic ▶ Pot surveni modificări ale culorii,
din interiorul aparatului îşi din interior îşi pot schimba dar aceasta nu afectează funcţiona-
modifică culoarea. culoarea în timpul duratei de litatea aparatului.
serviciu a maşinii de spălat
vase.
Piesele din material plastic Temperatura de spălare este ▶ Alegeţi un program cu o temperatu-
îşi modifică culoarea. prea scăzută. ră de spălare mai ridicată.
Vesela a fost curăţată prea ▶ Îndepărtaţi numai resturile mari de
puternic în prealabil. Siste- alimente şi nu prespălaţi vesela.
mul de senzori stabileşte o
▶ Adaptaţi sensibilitatea sistemului de
derulare mai slabă a progra-
senzori.
mului. Impurităţile uscate nu
→ "Senzori", Pagina 15
au putut fi îndepărtate com-
plet.
Urme care pot fi îndepărtate Cantitatea de adăugare a so- ▶ Reglaţi instalaţia de clătire la o tre-
se găsesc pe pahare, pahare luţiei de clătire este setată la aptă mai joasă.
cu aspect metalic şi tacâ- un nivel prea mare. → "Setarea cantităţii de soluţie de
muri. clătire", Pagina 35
Nu a fost adăugată soluţie ▶ → "Adăugarea soluţiei de clătire",
de clătire. Pagina 35
În etapa de program Clătire 1. Introduceţi vesela în coşul pentru
există resturi de detergent. vase de sus atfel încât cuva de co-
Capacul compartimentului lectare a tabletelor să nu fie blocată
pentru detergent a fost blo- de veselă.
cat cu piese de veselă şi nu → "Încărcarea veselei", Pagina 39
s-a deschis complet. Piesele de veselă blochează capa-
cul compartimentului pentru deter-
gent.

62
Remediaţi defecţiunile ro

Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor


Urme care pot fi îndepărtate 2. Nu plasaţi veselă sau odorizante în
se găsesc pe pahare, pahare cuva de colectare a tabletelor.
cu aspect metalic şi tacâ- Vesela a fost curăţată prea ▶ Îndepărtaţi numai resturile mari de
muri. puternic în prealabil. Siste- alimente şi nu prespălaţi vesela.
mul de senzori stabileşte o
▶ Adaptaţi sensibilitatea sistemului de
derulare mai slabă a progra-
senzori.
mului. Impurităţile uscate nu
→ "Senzori", Pagina 15
au putut fi îndepărtate com-
plet.
Opacitate ireversibilă a sti- Paharele nu sunt rezistente ▶ Utilizaţi pahare rezistente la spăla-
clei. la spălarea în maşină, sunt rea în maşina de spălat vase.
doar adecvate pentru spăla-
▶ Evitaţi un timp îndelungat pentru fa-
rea în maşină.
za cu aburi (timpul de staţionare)
după terminarea ciclului de spălare.
▶ Utilizaţi un program cu o temperatu-
ră mai redusă.
▶ Reglaţi instalaţia de dedurizare a
apei la gradul de duritate a apei.
→ "Reglarea instalaţiei de deduriza-
re", Pagina 32
▶ Folosiţi detergent cu un compus
pentru protecţia sticlei.
Urme de rugină pe tacâmuri. Tacâmurile nu sunt suficient ▶ Utilizaţi veselă rezistentă la ruginire.
de rezistente la coroziune.
Lamele de cuţit sunt frec-
vent afectate mai tare.
Tacâmurile ruginesc şi dacă ▶ Nu spălaţi vase care pot rugini.
sunt spălate împreună cu
piese care ruginesc.
Conţinutul de săruri din apa 1. Îndepărtaţi sărurile speciale vărsate
de spălare este prea mare. din interiorul maşinii de spălat vase.
2. Înşurubaţi capacul rezervorului de
săruri speciale.
Resturi de detergent se gă- Braţele de pulverizare au ▶ Asiguraţi-vă că braţele de blocare
sesc în compartimentul pen- fost blocate prin piese de ve- nu sunt blocate şi se pot roti liber.
tru detergent sau în cuva de selă şi de aceea nu s-a reali-
colectare a tabletelor. zat clătirea detergentului.
Compartimentul pentru de- ▶ Adăugaţi detergent numai într-un
tergent a fost umed la um- compartiment pentru detergent us-
plerea cu detergent. cat.

63
ro Remediaţi defecţiunile

Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor


Formare neobişnuită de spu- În rezervorul pentru soluţie ▶ Umpleţi imediat rezervorul cu solu-
mă. de clătire se află detergent ţie de clătire.
pentru spălare manuală. → "Adăugarea soluţiei de clătire",
Pagina 35
S-a vărsat soluţie de clătire. ▶ Îndepărtaţi soluţia de clătire cu o la-
vetă.
Detergentul utilizat sau ▶ Schimbaţi marca de detergent.
agentul de întreţinere a apa-
ratului formează prea multă
spumă.

Probleme la Home Connect


Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor
Nu se formează conexiunea WLAN nu este activ la rou- ▶ Verificaţi conexiunea wireless a rou-
la reţeaua locală. ter. terului dvs. la reţea.
Afişajul WLAN se aprinde in- Nu este disponibilă conexiu- ▶ Activaţi conexiunea la reţeaua fără
termitent. nea la reţeaua locală. fir la routerul dvs.
Home Connect nu se poate Home Connect este setat in- ▶ Respectaţi documentele pentru Ho-
executa corect. corect. me Connect livrate împreună cu
aparatul.
Există o defecţiune tehnică. ▶ Respectaţi informaţiile privind asis-
tenţa din documentaţia furnizată
pentru Home Connect.
Aplicaţia manager energie Nu este disponibilă conexiu- ▶ Respectaţi instrucţiunile de utilizare
nu se conectează cu aplica- nea la aplicaţia manager indicate de producătorul aplicaţiei
ţia manager energie din sis- energie din sistemul local. manager energie din sistemul dvs.
temul local. local.

Indicaţii pe display
Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor
Se aprinde indicatorul de Lipsesc sărurile speciale. ▶ Umpleţi cu săruri speciale
umplere pentru săruri speci- → Pagina 32.
ale.
Senzorul nu detectează ta- ▶ Nu utilizaţi tablete de săruri specia-
bletele de săruri speciale. le.
Nu se aprinde indicatorul de Instalaţia de dedurizare este ▶ Reglarea instalaţiei de dedurizare
umplere pentru săruri speci- oprită. → Pagina 32
ale.

64
Remediaţi defecţiunile ro

Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor


Se aprinde indicatorul pen- Lipseşte soluţia de clătire. 1. Umpleţi cu soluţie de clătire
tru soluţia de clătire. → Pagina 34.
2. Setaţi cantitatea de adăugare a so-
luţiei de clătire.
→ "Setarea cantităţii de soluţie de
clătire", Pagina 35
Nu se aprinde indicatorul Instalaţia de clătire este opri- ▶ → "Setarea cantităţii de soluţie de
pentru soluţia de clătire. tă. clătire", Pagina 35
Se aprinde indicatorul pen- Se recomandă curăţarea ▶ Efectuaţi programul de curăţare a
tru curăţarea maşinii. maşinii. maşinii fără veselă introdusă.
‒ Utilizaţi un agent special de
întreţinere a maşinii.
Indicatorul se stinge automat după
3 cicluri de clătire fără să se fi efec-
tuat curăţarea maşinii.

Erori de funcţionare
Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor
După terminarea programu- Sistemul de site sau zona 1. Curăţaţi sitele → Pagina 52.
lui rămâne apă în aparat. sub sitele este astupată. 2. Curăţaţi pompa de evacuare
→ Pagina 68.
Programul nu s-a terminat în- ▶ Aşteptaţi sfârşitul programului sau
că. întrerupeţi programul cu Reset.
▶ → "Anularea programului",
Pagina 42
Aparatul nu poate porni sau Funcţiile aparatului au eşuat. 1. Scoateţi ştecherul din priză sau de-
nu poate fi utilizat. conectaţi siguranţa.
2. Aşteptaţi cel puţin 2 minute.
3. Conectaţi aparatul la reţeaua de ali-
mentare electrică.
4. Porniţi aparatul.
Aparatul nu porneşte. Siguranţa din tablou este de- ▶ Verificaţi siguranţa din tablou.
fectă.
Cablul de reţea nu este intro- 1. Verificaţi funcţionarea prizei.
dus în priză. 2. Verificaţi dacă a fost introdus com-
plet cablul de reţea, atât în partea
din spate a aparatului, cât şi în pri-
ză.
Uşa aparatului nu este închi- ▶ Închideţi uşa aparatului.
să complet.

65
ro Remediaţi defecţiunile

Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor


Programul porneşte de la si- Nu s-a aşteptat terminarea ▶ → "Anularea programului",
ne. programului. Pagina 42
Aparatul se opreşte în timpul Uşa aparatului nu este închi- ▶ Închideţi uşa aparatului.
programului sau programul să complet.
se întrerupe. Alimentarea cu curent şi/sau 1. Verificaţi alimentarea cu energie
cu apă este întreruptă. electrică.
2. Verificaţi alimentarea cu apă.
Coşul de sus apasă pe uşa ▶ Verificaţi dacă peretele posterior nu
interioară şi împiedică închi- este împins către interior de o priză
derea sigură a uşii aparatu- sau de suportul pentru furtun, care
lui. nu a fost demontat.
▶ Introduceţi vesela astfel încât vase-
le să nu iasă deasupra coşului pen-
tru vase şi să împiedice astfel închi-
derea uşii aparatului în siguranţă.

Deteriorare mecanică
Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor
Uşa aparatului nu se poate Închizătoarea uşii a sărit de ▶ Închideţi uşa aparatului cu mai mul-
închide. la locul ei. tă putere.
Închiderea uşii este împiedi- ▶ Verificaţi dacă aparatul a fost inte-
cată din cauza montării. grat corect.
Uşa aparatului, elementele de orna-
ment ale uşii sau componentele nu
trebuie să se lovească de piesele
de mobilier învecinate şi de placa
de lucru, la închidere.
Capacul camerei pentru de- Compartimentul pentru de- ▶ Îndepărtaţi resturile de detergent.
tergent nu se poate închide. tergent sau capacul sunt blo-
cate din cauza resturilor de
detergent lipite.

Zgomote
Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor
Zgomot de lovire al ventilelor În funcţie de instalaţia casei. ▶ Remedierea este posibilă numai în
de umplere. Nu există defecţiuni ale apa- instalaţia casei.
ratului. Nu are niciun efect
asupra funcţionării aparatu-
lui.

66
Remediaţi defecţiunile ro

Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor


Sunet de bătaie sau zornăit. Braţul de pulverizare loveşte ▶ Aranjaţi vesela astfel încât braţele
vesela. de pulverizare să nu se lovească de
ea.
În cazul unei încărcări redu- ▶ Distribuiţi vasele uniform.
se, jeturile de apă lovesc di-
▶ Încărcaţi mai multe vase în aparat.
rect interiorul maşinii de spă-
lat vase.
Vasele uşoare se mişcă în ▶ Aranjaţi vesela uşoară astfel încât
timpul spălării. să aibă o poziţie stabilă.

67
ro Transport, depozitare şi eliminare

Curăţarea pompei de evacuare


Resturile alimentare de mari dimen- 2
siuni sau corpurile străine pot obtura
pompa de evacuare a apei. În mo-
1
mentul în care apa de spălare nu se
mai scurge corect, trebuie să curăţaţi
pompa de evacuare.

AVERTIZARE
Pericol de rănire!
Obiectele tăioase şi ascuţite cum ar fi a Capacul pompei se fixează făcând
cioburile de sticlă pot bloca pompa un clic.
de evacuare a apei şi pot produce 9. Montaţi sistemul de filtre.
răniri.
▶ Îndepărtaţi corpurile străine cu 10. Introduceţi coşul pentru vase de
atenţie. jos şi de sus.

1. Deconectaţi aparatul de la reţeaua


de alimentare cu energie electrică.
Transport, depozitare şi eliminare

Transport, depozitare şi
2. Scoateţi coşul pentru vase de sus
şi de jos. eliminare
3. Scoateţi sistemul de filtre. Aici găsiţi informaţii cu privire la cum
4. Evacuaţi apa existentă. pregătiţi aparatul dvs. pentru trans-
Dacă este cazul, folosiţi un burete. port şi depozitare. De asemenea obţi-
5. Desprindeţi capacul pompei cu neţi informaţii cu privire la eliminarea
ajutorul unei linguri şi prindeţi-l de aparatelor uzate ca deşeu.
nervură.
Demontarea aparatului
1. Deconectaţi aparatul de la reţeaua
de alimentare cu energie electrică.
2. Închideţi robinetul de alimentare cu
apă.
3. Desfaceţi racordul la apa evacua-
tă.
4. Desfaceţi racordul la apă potabilă.
5. Slăbiţi şuruburile de prindere de la
piesele de mobilier dacă există.
6. Demontaţi placa de bază, dacă
6. Ridicaţi capacul pompei înclinat există.
spre interior şi extrageţi-l. 7. Extrageţi aparatul cu atenţie şi tra-
7. Îndepărtaţi resturile de mâncare şi geţi furtunul.
corpurile străine din zona rotorului
cu palete.
8. Introduceţi capacul pompei şi
apăsaţi-l în jos ⁠.

68
Serviciul clienţi ro

Asigurarea protecţiei la îngheţ a Predarea aparatului vechi


aparatului Datorită reciclării ecologice se pot re-
Dacă aparatul este amplasat într-un folosi materii prime valoroase.
spaţiu expus îngheţului, de ex. o ca-
să de vacanţă, aeasta trebuie golit AVERTIZARE
complet. Pericol de efecte dăunătoare pentru
sănătate!
▶ Goliţi aparatul. → Pagina 69
Copii se pot închide în maşină şi ast-
fel îşi pot pune viaţa în pericol.
Transportarea aparatului ▶ În cazul aparatelor scoase din uz,
Pentru a preveni defectarea aparatu- scoateţi din priză ştecherul cablului
lui, să goliţi aparatul înainte de trans- de alimentare electrică, apoi tăiaţi
portare. cablul de alimentare electrică şi
distrugeţi sistemul de blocare a
Indicaţie: Aparatul se va transporta hubloului aparatului astfel încât
numai în poziţie verticală pentru ca hubloul aparatului să nu mai poată
apa rămasă să nu ajungă în sistemul fi blocat.
de comandă al maşinii şi să ducă la
survenirea defecţiunilor la aparat. 1. Scoateţi ştecherul cablului de ra-
1. Scoateţi vasele din aparat. cordare la reţea din priză.
2. Asiguraţi piesele mobile. 2. Separaţi cablul de alimentare.
3. Porniţi aparatul. → Pagina 41 3. Predarea aparatului la deşeuri con-
form legislaţiei mediului.
4. Alegeţi programul cu cea mai ridi-
cată temperatură. Acest aparat este marcat cores-
→ "Programe", Pagina 22 punzător directivei europene
5. Porniţi programul. → Pagina 42 2012/19/UE în privinţa apara-
6. Pentru a goli aparatul, întrerupeţi telor electrice şi electronice
programul după cca. 4 minute. vechi (waste electrical and elec-
→ "Anularea programului", tronic equipment – WEEE).
Pagina 42 Directiva prescrie cadrul pentru
7. Opriţi aparatul. → Pagina 42 o preluare înapoi, valabilă în în-
treaga UE, şi valorificarea apa-
8. Închideţi robinetul de apă.
ratelor vechi.
9. Pentru a goli apa rămasă în apa-
rat, desprindeţi furtunul de alimen-
tare şi lăsaţi apa să se scurgă. Serviciul clienţi

Serviciul clienţi
În cazul în care aveţi întrebări, s-a
produs o defecţiune la aparat pe ca-
re nu o puteţi remedia pe cont pro-
priu sau este necesară repararea
aparatului, adresaţi-vă unităţii noastre
de service.
Multe dintre defecţiunile care pot
apărea pot fi remediate chiar de
dumneavoastră; pentru aceasta, con-

69
ro Serviciul clienţi

sultaţi informaţiile privind remedierea Informaţii detaliate despre perioada


defecţiunilor din cadrul acestui manu- şi condiţiile de garanţie din ţara dvs.
al cu instrucţiuni sau de pe site-ul se obţin de la unitatea noastră de
nostru Web. În cazul în care nu reuşi- service abilitată, de la distribuitorul
ţi să remediaţi pe cont propriu defe- dvs. sau de pe site-ul nostru Web.
cţiunile, adresaţi-vă unităţii noastre Dacă apelaţi la unitatea de service,
abilitate de service. trebuie să menţionaţi numărul de
Noi găsim întotdeauna o soluţie potri- identificare a produsului (Nr. E) şi nu-
vită, şi încercăm să evităm o vizită mărul de fabricaţie (FD) al aparatului
inutilă a tehnicianului de la serviciul dumneavoastră.
pentru clienţi. Datele de contact ale serviciului pen-
Noi asigurăm repararea aparatului tru clienţi le găsiţi în lista ataşată a
atât în perioada de garanţie acordată unităţilor de service pentru clienţisau
de producător, cât şi după expirarea pe pagina noastră de internet.
acesteia, de către tehnicienii de servi-
ce, care utilizează piese de schimb Numărul de produs (Nr. E) şi nu-
originale. mărul de fabricaţie (FD)
Din motive ce ţin de siguranţă, numai
personalul de specialitate are dreptul Numărul produsului (Nr. E) şi numă-
de a executa reparaţii ale aparatului. rul de fabricaţie (FD) se găsesc pe
Pretenţia la prestaţiile de garanţie de- plăcuţa de tip a aparatului.
vine nulă dacă au fost efectuate inter- Plăcuţa cu date tehnice se află pe in-
venţii sau reparaţii de către persoane teriorul uşii aparatului.
neîmputernicite de noi în acest sens Pentru găsi rapid şi uşor datele apa-
sau dacă aparatele noastre au fost ratului dvs. şi numărul de telefon al
prevăzute cu piese de schimb, piese serviciului pentru clienţi le puteţi nota
suplimentare sau accesorii neorigina- undeva să le aveţi la îndemână.
le şi din acest motiv au survenit defe-
cţiuni. Garanţia AQUA-STOP1
Piesele de schimb originale, relevan-
te pentru siguranţă, conform Regula- Suplimentar la cerinţele de garanţie
mentului corespunzător referitor la faţă de vânzătorul din contractul de
designul ecologic se procură de la cumpărare şi suplimentar la garanţia
unitatea noastră de service abilitată, producătorului noi plătim despăgubiri
pentru o durată de minim 10 ani de în următoarele condiţii.
la punerea în circulaţie în interiorul ¡ Dacă o pagubă de apă a fost pro-
Spaţiului Economic European. dusă de o deficienţă a sistemului
nostru Aqua-Stop, atunci noi des-
Indicaţie: Reparaţiile efectuate de păgubim daunele utilizatorilor parti-
personalul din cadrul unităţii de servi- culari. Pentru a asigura siguranţa
ce abilitate în cadrul perioadei de ga- apei aparatul trebuie să fie racor-
ranţie acordate de producător, în dat la reţeaua de curent.
condiţiile impuse de acesta, sunt gra- ¡ Garanţia de răspundere este vala-
tuite. bilă pe toată durata de viaţă a apa-
ratului.

1
În funcţie de dotările aparatului
70
Date tehnice ro

¡ Premisă a dreptului de garanţie es- Putere absorbită Modul oprit/modul


te ca aparatul cu Aqua-Stop să fie standby: 0,50 W
instalat şi racordat corespunzător Mod inactiv: 0,50 W
instrucţiunii noastre; ea include şi Standby în reţea:
prelungirea Aqua-Stop (accesoriu 2,00 W
original) care trebuie să fie monta- Durata modului inac-
tă în mod profesional. Garanţia tiv: 0 min
acordată de noi nu se extinde şi Durata după care apa-
asupra defecţiunilor la conducte ratul este comutat în
sau armături până la racordul sis- modul standby în
temului AquaStop la robinetul de reţea este de: 15 min
apă. În momentul introdu-
¡ Aparatele cu Aqua-Stop nu trebuie cerii pe piaţă cores-
de regulă să fie supravegheate în punde normelor actu-
timpul funcţionării şi nici nu trebuie ale (UE) pentru etiche-
asigurate după aceea prin închide- te energetice şi pro-
rea robinetului de apă. Numai în iectare ecologică.
cazul unei absenţe mai îndelunga- Funcţiile suplimentare
te din locuinţa dumneavoastră, de şi setările pot influ-
exemplu în cazul unui concediu de enţa consumul de pu-
câteva săptămâni, robinetul de apă tere şi duratele de de-
trebuie închis. rulare a programelor.
Presiunea apei ¡ min. 0,05 MPa
Date tehnice

(0,5 bar)
Date tehnice ¡ max. 1 MPa
(10 bar)
Aici se găsesc date şi cifre referitoa-
re la aparatul dvs. Debitul de alimentare min. 10 l/min
Temperatura apei Apă rece.
Greutate Max.: 60 kg Apa caldă max.: 60 °C
Tensiunea 220 - 240 V, 50 Hz Capacitatea de încăr- 12 - 15 tacâmuri nor-
sau 60 Hz care male
Valoare de conectare 2000 - 2400 W
Pentru mai multe informaţii privind
Siguranţe 10 - 16 A modelul dumneavoastră, accesaţi si-
te-ul Web https://www.bsh-gro-
up.com/energylabel1. Acest site Web
are o legătură la baza de date
EPREL oficială a UE, pentru înregis-
trarea produselor, al cărei site Web
nu mai este publicat din momentul
trimiterii la tipar. Vă rugăm să respec-
taţi în acest caz instrucţiunile din se-
cţiunea de căutare a modelului. Iden-
tificatorul de model constă din carac-
terele din partea stângă a barei încli-

1
Este valabil numai pentru ţările din Spaţiul Economic European
71
ro Date tehnice

nate din numărul de produs (E-Nr.)


de pe plăcuţa cu date tehnice. Alter-
nativ, identificatorul de model se gă-
seşte şi în prima linie a etichetei
energetice UE.

72
Thank you for buying a
Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

• Expert tips & tricks for your appliance


• Warranty extension options
• Discounts for accessories & spare-parts
• Digital manual and all appliance data at hand
• Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:


www.bosch-home.com/welcome

Looking for help?


You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.
Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service
Contact data of all countries are listed in the attached service direc-
tory.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

*9001478890*
9001478890 (000114) 642 TW
ro