Sunteți pe pagina 1din 3

Concepte Algoritm de Produsul realizat: Schița de portret al lui

operaționale realizare Victor Petrini


 Titlul este a) Formularea Personajele sunt ființe de hârtie ce prind viata doar
definitoriu pentru unei ideei introducti-ve în lumea nemărginită a operelor literare.
valoare axiologică cu referire la: titlul Victor Petrini îşi anexează caracterul imediat fiind
a personajului. operei, specia litera-ră sugerat de către titlu, astfel oferind idea cititorului
 Roman și a impresiei pe care ți-
despre individualitatea şi accentuarea fiinţei lui Petrini
realist de mani- a produs-o personajul
pe care se bazează romanul dat.
eră modernistă: Victor Petrini ca tip
reflectă criza de uman, invocând Schiţând portretul acestuia, este necesar de a privi şi a
conștiință a per- exemple concludente. analiza in principal adjectivele oferita în mod direct de
sonajului, prezintă către autor, sau în mod indirect care este mai
un personaj con- a) Precizarea prevalent in opera. Victor Petrini reprezintă tipul
tradictoriu, cu un tipului de personaj intelectualului lucid; asistent universitar, profesor de
destin în regres, realist, modernist: filosofie, el îşi analizează cu luciditate şi îşi
pe care-l preocu- argumente, exemple problematizează existenţa. Portretul său este
pă probleme b) Motivarea conturat cu ajutorul relației sale cu alte personaje,
esențiale ale semnificației prin intermediul propriilor acțiuni, al monologului
existenței umane prenumelui și a numelui, interior, prin observarea mediului de viață al
etc. cu referire la
personajului. Astfel el se încadrează in sfera tipului
 Victor- comportamentul și
din latina: idealul de viață al
realist şi modernist fiind ajutat şi de mediul în care se
victorios, personajului. Emiteți petrec acţiunile (anii ’50). Victor Petrini, alter ego al
încununat de idei despre ce ar autorului romanului, Marin Preda, trece prin o luptă
izbândă, învin- semnifica numele grea cu propria sa persoană cu scopul de a se întrece
gătorul în viață și Petrini. în continuu şi să-şi dea sens existenţei sale. Numele
în lupta cu ispitele c) Conturarea sau ales, Victor , care din latina semnifică învingător,
și cu greutățile de unei schițe de portret a cuceritor îi conturează imaginea personajului tragic cu
tot felul, înarmat personajului în baza trasaturi al unui virtuos care capătă acele valori
cu răbdare și următoarelor date din reprezentative al unui ideal uman.
speranță, nu se roman:
lasă biruit de rău,  interpretarea
Portretul sau fizic, oferit direct în roman reprezinta
ci biruiește răul cu semnificației detaliilor
semne relevante a unui personaj masculin, bine clădit,
binele. din autoportretul
 Personaj caracterologic: care, în ciuda gustului sau estetic, şi prezenţei sale
principal,complex, - elementele atragătoare, era oprit de caracterul sau „ciudat” şi
rotund, emblema- portretului fizic ca problematic : „Aveam figură frumoasă fizic, dar urâtă
tic, axial,reflector. semne rele-vante în expresie”, cu „sprâncene groase, de timpuriu
 Schiță de ale unor trăsături bărbăteşte, dar puternic şi armonios desenate, ochii
portret, compozi dis-tincte (idei, mari şi negri […] dar totuşi limpezi, deschişi […], nasul
-ție de con-cepții, şi bărbia prea voluntare, gura bine desenată, dar
caracteriza-re educație, gusturi lipsită de cea mai vagă senzualitate, obrazul tras,
succintă a per- estetice, detalii ale laminat, ascetic”.
sonajului, având medi-ului în care
drept obiective: locu-iește, ale
Trasaturile sale morale pot fi dezvoltate cu ajutorul
reprezentarea ge- vesti-mentației, ale
spuselor sale de la sfârşitul romanului. Scopul final
nerală a imaginii poziției/stării
personajului în sociale etc., cu atins al său a fost „eliberarea totală a conştiinţei mele
ochii cititorului; exemple conclu- de ceea ce am trăit”. Deasemenea din manuscrisul
determinarea dente. sau, citez el fiind „uimit de barbaria concretului” ce
tipului uman pe  interpretarea
care-l peprezintă; detaliilor ce țin de ofera o muchie asupra aspectului realist al romanului.
relevarea domi- portretul moral al
nantei caracteru- personajului:
lui; formarea unei - identificarea în
atitudini asumate text a unor detalii
față de personajul relevante pentru
dat; determinarea unor
El posedă o gandire principală, idealistă , desprinsă de
 Portret trăsături morale
concretul existenţei şi a primejdiilor rezultate dintro
caracterologic – definitorii (spiritul
un portret literar autocritic, demnita-tea, împrejurare istorică aberantă.
complex, în care activismul, ati-tudinea
trăsăturile fizice categorică ș.a.).
se împletesc cu Conturarea unor
cele morale, rele- aspecte ale imaginii Consider că prin acest roman, Marin Preda, a dorit să
vându-se astfel personajului dat işi exprime atitudinea şi opinia rece asupra mediului în
trăsături domi- reflectat în ochii care trăia, recurând astfel la crearea personajului alter
nante ale carac- cititorului se face în ego, Victor Petrini căruia ia oferit rolul conştiinţei unei
terul personajului baza a două-trei fapte întregi epoci, reuşind sa spună „lucruri foarte adânci
dat. concludente, atitudinii despre existenţa individului”. Fiind o persoana mai
 Persona- acestuia față de alte
„simplă”, aş fi onorat să petrec timpul sau chiar sa fac
jul realist este perso-naje, ale modului
cunoştinţa cu un tip personaj a lui Victor Petrini care
marcat de mediile de a vorbi și limbajul
sociale din care utilizat. are alte idealuri faţa de persoana obişnuită erodată de
provine și în care  relevarea (în principiile curente, astfel reuşind să aducă la viaţa
locuiește sau acti- toate cazurile menți- principiile vechi şi „sanatoase” a unui adevarat om
vează; are o atitu- onate) ale mijloace- care pune punct pe o existenţa adevarată, şi deloc
dine obiectivă lor / tehnicilor de irosită.
față de realitate; caracterizare (direc-tă,
reprezintă un tip indirectă, prin
uman concludent, elemente de portret,
realizat în culori calificative, monolog
îngroșate etc. interior, ironiei ș.a.);
 Perso- d) Formularea
najul modernist: unei concluzii proprii în
- este angajat în care să-ți relevi
procesul căutării atitudinea față de
de sine; personaj ca tip uman
- manifestă inte- pe care-l poți avea ca
res față de prieten sau coleg.
proble-mele
stringente ale
existenței umane;
-trăiește ipostaze
și stări existenți-
ale proprii omului
modern: solititu-
nea, angoasa exis-
tențială,sentimen-
tul finitudinii fiin-
ței umane, al eșe-
cului existențial,
al absurdului;
- se manifestă
prin aspecte ale
trăirilor interioa-
re: monolog inte-
rior, fluxul memo-
riei, introspectivă,
retrospectivă etc.

Schiţă Portret Bivol Vlad

S-ar putea să vă placă și