Sunteți pe pagina 1din 2

SEMINAR 6

CONTROL FINANCIAR

Răspundeți la următoarele intrebări

Cum definiţi gestionarul?


Care este scopul inventarierii?
Ce documente se intocmesc in cazul inventarierii?
Ce este registrul inventar?
Cum definiţi valoarea de inlocuire

Inventarierea patrimoniului are următoarele caracteristici eliminati raspunsurile


incorecte
a) reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor elementelor de activ
şi de pasiv, cantitativ valoric sau numai valoric, in patrimoniul unităţii la data la care se
efectuează aceasta;
b) are ca scop principal stabilirea situaţiei patrimoniului conform cu cerinţele proprietarilor;
c) are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a patrimoniului pe elemente patrimoniale precum
şi bunurile deţinute cu orice titlu de unitatea in cauză;
d) efectuarea inventarierii patrimoniului in cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale,
instituţiilor publice, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor profesionale şi chiar al persoanelor fizice
cu calitatea de comerciant se efectuează pe baza prevederilor Legii şi pe baza normelor specifice
de inventariere a patrimoniului emise de Ministerul Finanţelor.

Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate:


a) Stocurile faptice se inventariază prin sondaj.
b) Terenurile se inventariază pe baza documentelor care atestă proprietatea acestora şi a schiţelor
de amplasament.
c) Bunurile aflate la terţi in custodie spre prelucrare, inchiriate sau date in leasing se trec in liste
separate şi se fac cereri de confirmare de la terţii la care se află acestea
d) Bunurile aflate in ambalaje originale, intacte se inventariază prin numărare, cantărire,
măsurare sau cubare.
e) Creanţele faţă de terţi se verifică şi se confirmă cu ocazia inventarierii pe baza soldurilor
debitoare şi creditoare ale soldurilor de clienţi şi furnizori.

Din comisia de inventariere pot face parte:


a) gestionarii unităţilor;
b) orice persoane terţe;
c) gestionarii depozitelor supuse inventarierii;
d) contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective pentru că au o bună
cunoaştere a patrimoniului;
e) personal calificat cu excepţia gestionarilor unităţilor, depozitelor supuse inventarierii şi a
contabililor care ţin evidenţa gestiunii respective
Completaţi spaţiile de mai jos:
a) Mijloacele fixe care in perioada inventarierii se află in afara unităţii (vapoare, locomotive,
autovehicule, avioane) plecate in cursă de lungă durată sau utilajele date pentru reparaţii in afara
unităţii se inventariază:
b) Materialele de masă (ciment, oţel beton, produse de carieră şi balastieră, materiale şi produse
agricole etc.) a căror inventariere prin cantărire şi măsurare ar necesita cheltuieli importante sau
ar conduce la degradarea bunurilor se pot inventaria:
c) Lichidele a căror cantitate efectivă nu se poate stabili prin transvazare şi măsurare se verifică
prin

Din comisia de inventariere pot face parte:


a) gestionarii unităţilor;
b) orice persoane terţe;
c) gestionarii depozitelor supuse inventarierii;
d) contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective pentru că au o bună cunoaştere a patrimoniului;
e) personal calificat cu excepţia gestionarilor unităţilor, depozitelor supuse inventarierii şi a
contabililor care ţin evidenţa gestiunii respective.

Alegeţi răspunsurile corecte.


Documentele specifice inventarierii sunt:
a)bilanţul contabil;
b)notele explicative;
c) registrul inventar;
d)lista de inventariere;
e)contul de profit şi pierdere.

Descrieţi tehnica de inventariere şi documentele specifice