Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Direcția Servicii Studențești

Aprobat,
Administrația căminului ........
Data.......................................

Cerere plecare din cămin,

Subsemnatul(a),..................................................................................,student(ă) la
Facultatea de ..................................................................................................., din cadrul
Universității ...........................................................,ciclul de studii licență/master/doctorat,
în anul ............., posesor carte identitate: seria...........nr....................., vă rog să aprobați
plecarea din căminul ............, camera.........

Data Semnătura