Sunteți pe pagina 1din 7

TEMA 5.

SCHEMA GENERALĂ A CONTABILITĂŢII PRINCIPALELOR


OPERAŢII ECONOMICE
Problema 1. Întocmiţi:
- jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice,
- determinaţi costurile de aprovizionare pentru fiecare tip de materiale
- calculați costurile de intrare totale și unitare pentru fiecare tip de materiale.
Activitatea de bază a entității este producerea bomboanelor. În luna mai entitatea procură
următoarele:
 Caramelă- 50 kg cu preţul de 60 lei/kg;
 Zahăr- 120 kg cu preţul de 13 lei/kg;
 Alune- 20 kg cu preţul de 80 lei/kg;
 TVA 20%.
Pentru aprovizionarea materialelor s-au înregistrat următoarele costuri de aprovizionare:
 s-a folosit transportul propriu al entităţii înregistrând cheltuieli de 1300 lei;
 s-au calculat salarii muncitorilor pentru încărcarea-descărcarea materialelor în mărime de 1000
lei;
 calculul CAS 18%;
 calculul PAM 4,5%.

Problema 2. Determinaţi costul de intrare total şi unitar al mărfurilor „A” şi „B” şi contabilizaţi
operaţiunile economice.
S-a achiziţionat marfa „A” – 1200 unităţi la preţul de achiziţie 14 lei şi marfa „B”– 470 kg la preţul de
achiziţie 12 lei.
Costuri de aprovizionare a mărfii:
 servicii de transport străin – 1900 lei;
 salariul hamalilor – 1800 lei;
 contribuţii la asigurarea socială (18%);
 prime privind asigurarea la asistenţa medicală (4,5%).

Problema 3. Activitatea de bază a entităţii este fabricarea bomboanelor. Pe parcursul anului de


gestiune entitatea efectuează următoarele tranzacţii economice:
Suma, Formula contabilă
Nr. Conţinutul operaţiunilor economice
lei Debit Credit
1 Înregistrarea soldului producţiei în curs de execuţie la
începutul perioadei de gestiune 5000
2 Consumul de zahăr, caramelă la fabricarea bomboanelor 9300
3 Se calculează salariul cofetarilor 10 000
4 Se calculează CAS 18% cofetarilor
5 Se calculează PAM 4,5% cofetarilor
6 Se calculează amortizarea cuptoarelor 2000
7 Se calculează chiria spaţiului de producere 4000
8 Înregistrarea producţiei în curs de execuţie la finele 3000
perioadei de gestiune
9 Repartizarea costurilor indirecte de producție în costul
produselor fabricate
10 Calculul costului efectiv al produselor fabricate

Problema 4. Întocmiţi:
- jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice;
- determinați rezultatul financiar aferent perioadei de gestiune.
Activitatea de bază a entităţii este producerea bomboanelor. Pe parcursul perioadei de gestiune
entitatea înregistrează urmatoarele operaţiuni economice:
Suma, Formula contabilă
Nr. Conţinutul operaţiunilor economice
lei Debit Credit
1 Înregistrarea soldului producţiei în curs de execuţie la
începutul perioadei de gestiune :
 ,,Do-re-mi” 7000
 ,,Favorit” 5000
2 S-au consumat : zahăr, lapte, caramelă la producerea
bomboanelor:
 ,,Do-re-mi” 15000
 ,,Favorit” 20000
3 Se calculează salariile cofetarilor care produc:
 ,,Do-re-mi” 10000
 ,,Favorit” 13000
4 Se calculează CAS-18% cofetarilor care produc:
 ,,Do-re-mi”
 ,,Favorit”
5 Se calculează PAM-4,5% cofetarilor care produc :
 ,,Do-re-mi”
 ,,Favorit”
6 S-au consumat conservanţi:
 ,,Do-re-mi” 1000
 ,,Favorit” 800
7 Se calculează amortizarea cuptoarelor 4000
8 S-au utilizat în producere OMVSD a căror valoare unitară e
mai mică de 1/6 din plafonul stabilit 3000
9 S-a calculat chiria spaţiului productiv 8000
10 Se calculează salariul şefului secţiei de producţie 6000
11 Se calculează CAS şefului de producţie
12 Se calculează PAM şefului de producţie
13 Înregistrarea soldului producţiei în curs de execuţie la finele
perioadei de gestiune :
 ,,Do-re-mi” 9000
 ,,Favorit” 2000
14 Se repartizeză costurile indirecte de producţie proporţional:
 ,,Do-re-mi” -40%
 ,,Favorit”- 60%
15 Calculul costului efectiv de producție a:
 ,,Do-re-mi” -40%
 ,,Favorit”- 60%

Problema 5. Întocmiţi:
- jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice;
- determinați rezultatul financiar aferent perioadei de gestiune.
Entitatea a vândut bomboane ,,Favorit”-200 kg cu preţul 100 lei, TVA=20%, iar costul
bomboanelor fabricate - 60 lei/kg.
Suma, Formula contabilă
Nr. Conţinutul operaţiunilor economice
lei Debit Credit
1 Inregistrarea venitului din vânzarea bomboanelor
2 TVA aferent vânzării bomboanelor
3 Înregistrarea costului bomboanelor vândute
4 Trecerea la rezultatul financiar total a veniturilor
5 Trecerea la rezultatul financiar total a cheltuielilor
6 Calculul impozitului pe venit
7 Trecerea la rezultatul financiar total a cheltuielilor aferente
impozitului pe venit
8 Inregistrarea rezultatului financiar

Problema 6. Întocmiţi:
- jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice;
- determinați rezultatul financiar aferent perioadei de gestiune.
În anul de gestiune, la entitate s-au înregistrat următoarele tranzacţii economice :
Formula contabilă
Nr. Conţinutul operaţiunilor economice Suma, lei
Debit Credit
1 S-au vândut mărfuri în cantitatede 1000 bucăţi, la preţul
de 70 lei/bucata
2 Costul mărfurilor vândute (unitar)- 50 lei
3 Diferenţe nefavorabile de curs valutar la Euro 1000
4 Diferenţe favorabile de curs valutar la $ 2000
5 În urma calamităţilor naturale s-au distrus materiale 5000
6 Recompensa primită de la companii de asigurări pentru 4300
prejudiciul cauzat
7 S-a calculat arenda magazinului 7000
8 S-a calculat impozitul pe bunurile imobiliare 3000
9 La inventariere s-au stabilit plusuri de OMVSD 6000
10 La inventariere s-au stabilit lipsuri de produse 1500
11 Valoarea contabilă a mijloacelor fixe vândute 90000
12 Venitul obţinut din vânzarea mijloacelor fixe 100000
13 Trecerea la rezultatul financiar total a venitului din
vânzări
14 Trecerea la rezultatul financiar total a costului vânzărilor
15 Trecerea la rezultatul financiar total a altor venituri
operaționale
16 Trecerea la rezultatul financiar total a cheltuielilor de
distribuire
17 Trecerea la rezultatul financiar total a cheltuielilor
administrative
18 Trecerea la rezultatul financiar total a veniturilor legate de
operațiuni cu active imobilizate
19 Trecerea la rezultatul financiar total a cheltuielilor legate
de operațiuni cu active imobilizate
20 Trecerea la rezultatul financiar total a veniturilor
financiare
21 Trecerea la rezultatul financiar total a cheltuielilor
financiare
22 Trecerea la rezultatul financiar total a veniturilor
excepționale
23 Trecerea la rezultatul financiar total a cheltuielilor
excepționale
24 Calculul impozitului pe venit
25 Trecerea la rezultatul financiar total a cheltuielilor privind
impozitul pe venit
26 Determinarea rezultatului financiar

Problema 7. Întocmiţi:
- jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice;
- determinați rezultatul financiar aferent perioadei de gestiune.
În anul 2016, la entitate s-au înregistrat venituri de 251300 lei și cheltuieli – 265100 lei.

Problema 8. activitatea de bază a entității este comercializarea mărfurilor, la 01.02. anul curent
dispune de următoarele elemente patrimoniale:
1) Rezerve statutare 4000 lei;
2) Mijloace fixe 32700 lei;
3) Cont curent 12000 lei;
4) Datorii faţă de furnizori 7000 lei;
5) Amortizarea mijloacelor fixe 14500 lei;
6) Capital social 12000 lei;
7) Datorii faţă de salariaţi 4500 lei;
8) Casa 800 lei;
9) Marfă 1000 lei;
10) Capital retras 1000 lei;
11) Profit nerepartizat 5500 lei.
Pe parcursul lunii februarie au avut loc următoarele operaţii:
01.02 din contul curent s-a transferat datoria furnizorilor din perioadele precedente – ? lei;
03.02 s-au procurat mărfuri, cu achitare imediată de 3700 lei;
10.02 din contul profitului nerepartizat s-au majorat rezervele statutare cu 1700 lei;
17.02 s-a eliberat avans titularului pentru procurarea rechizitelor de birou 500 lei;
20.02 vânzarea mărfurilor cumpărătorilor la preț de 7100 lei;
20.02 s-au vândut 70% din mărfurile entității;
Se cere: de întocmit bilanțul la începutul perioadei, de completat jurnalul înregistrării operaţiilor
economice, de deschis conturile sintetice şi de înregistrat în ele operaţiile economice, de calculat
rulajele şi soldurile finale și de întocmit balanţa de verificare.

Problema 9. Se cere:
 de întocmit corespondenţa conturilor aferentă operaţiilor economice;
 de repartizat costurile indirecte de producţie;
 de calculat costul efectiv al produselor finite fabricate şi depozitate.
Jurnalul cronologic de înregistrare a operaţiilor economice
Corespondenţa
Nr. Suma
Conţinutul operaţiilor economice conturilor
crt. (lei)
Dt Ct
1. Raportarea costului efectiv al producţiei în curs de execuţie la 10 000
începutul lunii.
2. Reflectarea valorii materialelor utilizate pentru:
- necesităţile tehnologice ale secţiei producţiei de bază; 28 000
- nevoile gospodăreşti ale entității. 3 000
3. Calcularea salariilor lunare:
- muncitorilor pentru fabricarea produselor; 65 000
- personalului administrativ al secţiei de producţie. 18 000
4. Calcularea contribuţiilor privind asigurările sociale și primelor de
asistențămedicală, aferente salariului dministr:
- muncitorilor pentru fabricarea produselor; ?
- personalului dministrative al secţiei de producţie. ?
5. Calculul amortizării mijloacelor fixe ale secţiei producţiei de bază. 7 800
6. Reflectarea valorii obiectelor de mică valoare (până la 1 000
lei/unitatea) utilizate pentru necesităţile gospodăreşti ale secţiei de 1 500
bază.
7. Reflectarea valorii energiei termice consumată pentru încălzirea
secţiei producţiei de bază (din producţie proprie) 11 000
8. Acceptarea spre achitare a facturii pentru apa utilizată pentru:
- nevoile tehnologice ale secţiei producţiei de bază; 3 000
- nevoile gospodăreşti ale entității; 9 000
- TVA – 20% ?
9. Acceptarea spre achitare a facturii pentru energia electrică utilizată
pentru nevoile secţiei producţiei de bază, fără TVA 5 000
- TVA – 20% ?
10. Acceptarea spre achitare a facturii pentru serviciile de pază a secţiei
producţiei de bază, fără TVA 2500
- TVA – 20% ?
11. Repartizarea costurilor indirecte de producţie în costul produselor
fabricate ?
12. Reflectarea la sfârşitul lunii a contului producţiei în curs de execuţie
6 500
13. Reflectarea costului efectiv al produselor fabricate ?

Problema 10. Se cere de: întocmit formulele contabile pentru fiecare operaţie economică, de deschis
conturile de venituri şi cheltuieli și de aflat rezultatul financiar total şi rezultatul net al perioadei de
gestiune, cunoscând că activitatea de bază a entității „este producerea şi comercializarea articolelor de
tricotaj.
Operațiile economice înregistrate
Corespondenţa
Nr. Suma,
Conţinutul operaţiilor economice conturilor
crt. lei
Debit Credit
1. S-au consumat materiale în procesul de producţie 84 400
2. S-a primit la contul curent bancar un avans pe termen scurt 19 200
3. S-a procurat de la furnizori materie primă şi materiale în ?
sumă de 146 000 lei (inclusiv TVA) ?
4. S-a consumat energie electrică în scopuri administrative, 1 470
TVA, 20 % ?
5. S-a consumat în scopuri tehnologice energie electrică, 2 800
TVA, 20 % ?
6. S-a achitat datoria faţă de furnizorul de energie electrică ?
7. S-a calculat salariul personalului de conducere al entității 6 300
8. S-au calculat contribuţiile pentru asigurările sociale de stat și
primele de asistența medicală din salariile personalului de ?
conducere al entității (potrivit normelor în vigoare) ?
9. S-a calculat salariul muncitorilor care sunt ocupați cu
fabricarea producţiei 10 400
10. S-au calculat contribuţiile pentru asigurările sociale de stat și
primele de asistența medicală din salariile muncitorilor care
sunt implicați la fabricarea producţiei (potrivit normelor în ?
vigoare) ?
11. S-au consumat materiale pentru întreţinerea utilajului de
producţie 1 462
12. Suma costurilor indirecte de producţie acumulate a fost
repartizată și inclusă în costul de producție ?
13. S-a calculat costul efectiv al produselor finite ?
14. S-au vândut cumpărătorilor produse finite la preţ de livrare 89 220
inclusiv TVA ?
15. S-a decontat costul efectiv al producţiei vândute 65 327
16. S-a acceptat factura de plată pentru reparaţia climatizorului ?
contabilului - șef, în sumă de 1 200 lei, inclusiv TVA ?
17. S-a plătit din contul curent bancar pentru cheltuielile de
publicitate 840
18. S-a calculat şi achitat penalitatea pentru nerespectarea 380
termenilor livrării 380
19. Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli:
20. Calculul impozitului pe venit (potrivit normelor în vigoare) ?
21. Trecerea cheltuielilor acumulate aferente impozitului pe venit
la finele anului de gestiune ?
22. Înregistrarea profitului net (pierderii nete) ?