Sunteți pe pagina 1din 6

F I Ş A D I S C I P L I N E I 1) –ID

1. Date despre program


1.1. Instituţia de învăţământ superior UPG PLOIESTI
1.2. Facultatea STIINTE ECONOMICE
1.3. Departamentul ADMINISTRAREA AFACERILOR
1.4. Domeniul de studii universitare MANAGEMENT
1.5. Ciclul de studii universitare LICENTA
1.6. Programul de studii universitare MANAGEMENT

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei ISTORIA ECONOMIEI
2.2. Coordonator disciplină CONF.DR. UNGUREANU ADRIAN
2.3. Tutore CONF.DR. UNGUREANU ADRIAN
2.4. Anul de studiu II
2.5. Semestrul * 4
2.6. Tipul de evaluare V
2.7. Categoria formativă** / regimul*** disciplinei DF/A
* numărul semestrului este conform planului de învăţământ;
** DF - Discipline fundamentale; DD - discipline de domeniu; DS - discipline de specialitate; DC - discipline complementare, DA -disciplina de
aprofundare, DSI- disciplina de sinteza.
*** obligatorie = O; opţională = A; facultativă = L

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1. Număr de ore pe semestru 44 din care: 3.2. SI 22 3.3. AT+TC / AA 22

3.4. Distribuţia fondului de timp ore


Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 11
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10
Consultaţii 5
Verificări pe parcurs 6
Examinari 2
Alte activităţi -
3.4. Total ore 56
3.5. Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


 Microeconomie 
4.1. de curriculum
 Macroeconomie
4.2. de competenţe  Nu este cazul

F 101.08/Ed. 5 Document de uz intern


1) Adaptare după Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5 703/2011 privind implementarea
Codului naţional al calificărilor din învăţământul superior, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.880 bis /
13.XII.2011

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. SI (cursul de la IF)  Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR
5.2. de desfăşurare a  Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces internet şi
seminarului/laboratorului/proiectulu videoproiector, pentru suportul cursului, exemplificări şi acces la
i documentare

6. Competenţe specifice acumulate


transversale Competenţe profesionale Competenţe

C1 Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi


extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT

CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei


strategii de muncă riguroasă

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei  Identificarea principalelor caracteristici ale modului de
funcţionarea a diferitelor tipuri de economie ce au funcţionat în
spaţiul geografic locuit de români (economie sclavagistă, economia
obştii săteşti, economie feudală, economie capitalistă, economie
socialistă, economie naturală, economie de schimb, economie de
război, economie planificată), a locului şi rolului acestora în diferite
etape de dezvoltare a societăţii româneşti;

7.2. Obiectivele specifice  Creşterea capacităţii studenţilor de a utiliza metodele economice


şi statistice pentru analiza dezvoltării sistemului economiei naţionale
şi a subsistemelor sale în diferite momente ale istoriei naţionale
(Unirea Principatelor, izbucnirea primului război mondial, sfârşitul
perioadei interbelice, încheierea celui de-al doilea război mondial,
prăbuşirea sistemului economic capitalist etc.), compararea
nivelurilor de dezvoltare atinse cu cele ale altor ţări din zonă şi din
Europa Occidentală;
 Stimularea creativităţii studenţilor pe timpul desfăşurării
F 101.08/Ed. 5 Document de uz intern
activităţilor didactice, promovarea muncii independente, creşterea
capacităţii acestora de a identifica noi surse de documentare,
inclusiv prin folosirea mijloacelor informatice, încurajarea
originalităţii în redactarea referatelor ce vor fi prezentate la
seminarii, promovarea valorilor naţionale şi euro-atlantice, a
respectului faţă de trecut şi, în egală măsură, a spiritului critic faţă
de unele teze şi aprecieri depăşite.

8. Conţinuturi
8.1. Studiu individual (unitati de invatare) Nr.ore Modalităţi de lucru Observaţii
Se utilizează platforma e- Se recomandă
U.I.1 Locul Istoriei economice în sistemul
learning (chat, forum, cursuri studenților
ştiinţelor economice Obiectul de studiu al 2
pe platforma) parcurgerea prealabilă
disciplinei, metode folosite
a unităților de învățare
U.I.2 Sisteme şi structuri economice pe Se utilizează platforma e-
Suport de curs
teritoriul României în perioada 2 learning (chat, forum, cursuri
Bibliografie recomandată
premergătoare făuririi statului modern pe platforma)
U.I.3 Dominaţia politică externă şi Se utilizează platforma e-
Suport de curs
implicațiile acesteia asupre economiei 2 learning (chat, forum, cursuri
Bibliografie recomandată
naţionale pe platforma)
Se utilizează platforma e-
U.I.4 Tranziţia de la economia feudală la Suport de curs
3 learning (chat, forum, cursuri
economia modernă (1859-1914) Bibliografie recomandată
pe platforma)
U.I.5 Evoluţia principalelor ramuri ale Se utilizează platforma e-
Suport de curs
economiei naţionale în perioada 1859- 2 learning (chat, forum, cursuri
Bibliografie recomandată
1914 pe platforma)
Se utilizează platforma e-
U.I.6 Economia de razboi primului război Suport de curs
2 learning (chat, forum, cursuri
mondial Bibliografie recomandată
pe platforma)
U.I.7 Evoluţia economiei României în Se utilizează platforma e-
perioada interbelică. Consolidarea learning (chat, forum, cursuri Suport de curs
3
procesului de modernizare economico- pe platforma) Bibliografie recomandată
socială
Se utilizează platforma e-
U.I.8 Impactul crizei economice din anii Suport de curs
2 learning (chat, forum, cursuri
1929-1933 asupra economiei naţionale Bibliografie recomandată
pe platforma)
U.I.9 Evoluţia economiei României în Se utilizează platforma e-
Suport de curs
perioada interbelică. Direcţii şi orientări 2 learning (chat, forum, cursuri
Bibliografie recomandată
ale politicii economice interbelice pe platforma)
Se utilizează platforma e-
U.I.10 Economia de razboi în cel de-al Suport de curs
2 learning (chat, forum, cursuri
doilea război mondial Bibliografie recomandată
pe platforma)
Bibliografie
1. *** Enciclopedia României (coordonatori: Dimitrie Gusti, Constantin Orgidan, Mircea Vulcănescu, Dan Botta),
vol. III (Economia naţională. Cadre şi producţie), vol. IV (Economia naţională. Circulaţie, distribuţie, consum), 1939,
1943.
2. *** Istoria economică a României, Vol. I, II (coordonator N. N. Constantinescu), Editura Economică, Bucureşti,

F 101.08/Ed. 5 Document de uz intern


1998, 2000.
3. Academia Română, Istoria Românilor, vol. V-VIII, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003.
4. Axenciuc, Victor, Evoluţia economică a României. Cercetări statistico-istorice, 1859-1947, Vol.I, Industria,
Vol.II, Agricultura, Vol.III, Monedă Credit, Comerţ, Finanţe Publice, Editura Academiei, Bucureşti, 1992, 1996, 1998.
5. Axenciuc, Victor, Introducere în Istoria economică a României. Epoca modernă şi contemporană , Editura
Fundaţiei “România de mâine”, Bucureşti, 2000.
6. Bozga, Vasile şi colab., Istoria economiei naţionale, Editura Academiei de Studii Economice, Bucureşti, 1996.
7. Ferguson, Niall, Ascensiunea banilor. O istorie financiară a lumii, Ed. Polirom, 2016
8. Irimiea, Mihai, Istoria economiei naţionale, Editura Universităţii din Ploieşti, 2005.
9. Josan, Andrei, Economia României interbelice în context european, Editura Economică, Bucureşti 2009
10. Kennedy, Paul, Ascensiunea şi decăderea marilor puteri. Transformări economice şi conflicte militare din 1500
până în 2000, Iaşi, Ed. Polirom, 2011
11.
12. Madgearu, Virgil, Evoluţia economiei româneşti după războiul mondial, ediţia a II-a, Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1995.
13. Mureşan, Maria, Dumitru Mureşan, Istoria economiei, Editura Economică, Bucureşti, 1998.
14. Murgescu, Bogdan, România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010), Editura Historia,
Bucureşti, 2010
15. Reinhart, Carmen M., Rogoff, Keneth, De data asta e altfel. Opt secole de sminteală financiară , Bucureşti, Ed.
Publica, 2012.
16. Roubini, Nouriel, Mihm, Stephen, Economia crizelor. Curs fulger pentru viitorul finanţelor, Bucureşti, Ed.
Publica, 2011
17. Stiglitz, Joseph, E., În cădere liberă. America, piaţa liberă şi prăbuşirea economiei mondiale, Bucureşti, Ed.
Publica, 2010.
18. Ungureanu, Adrian, Istoria economiei, note curs, platformă ID
19. Vasilescu, Adrian, Biletul de ieşire din criză, Bucureşti, Ed. Curtea veche, 2011.
20. Voinea, Liviu, Sfârşitul economiei iluziei. Criză şi anticriză. O abordare heterodoxă , Bucureşti, Ed. Publica,
2009

8.2. AT + TC / AA (6AT+16TC) Nr. Metode de predare Observaţii


ore
AT1 Prezentarea conţinutului cursului postat
pe platformă, a metodelor de evaluare şi a
termenelor limită de predare a temelor de Explicatie, conversatie, Studenţii participă activ la
4
control Power-point, interactiv. discuțiile purtate
Evoluția principalelor ramuri ale economiei
naționale (1859-1945)
AT2 Analiză comparativă între nivelul de
dezvoltare economico-social al statului român Studenţii participă activ la
Explicatie, conversatie,
modern la momentul constituirii sale și nivelul 2 discuțiile purtate
Power-point, interactiv.
atins de acesta la sfârșitul perioadei Verificare
interbelice.
Studenţii încarcă pe
platformă tema de control
TC1_Factorii externi ce au determinat
si consultă ulterior
acumularea decalajelor economice ale 6 Lucru individual
recomandările oferite de
României moderne
coordonatorul de
disciplină
TC2 Întocmirea unui referat, din lista postată 10 Lucru în echipă sau Studenţii încarcă pe
pe platformă individual platformă tema de control
si consultă ulterior
recomandările oferite de
F 101.08/Ed. 5 Document de uz intern
coordonatorul de
disciplină
Bibliografie
21. *** Enciclopedia României (coordonatori: Dimitrie Gusti, Constantin Orgidan, Mircea Vulcănescu, Dan Botta),
vol. III (Economia naţională. Cadre şi producţie), vol. IV (Economia naţională. Circulaţie, distribuţie, consum), 1939,
1943.
22. *** Istoria economică a României, Vol. I, II (coordonator N. N. Constantinescu), Editura Economică, Bucureşti,
1998, 2000.
23. Academia Română, Istoria Românilor, vol. V-VIII, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003.
24. Axenciuc, Victor, Evoluţia economică a României. Cercetări statistico-istorice, 1859-1947, Vol.I, Industria,
Vol.II, Agricultura, Vol.III, Monedă Credit, Comerţ, Finanţe Publice, Editura Academiei, Bucureşti, 1992, 1996, 1998.
25. Axenciuc, Victor, Introducere în Istoria economică a României. Epoca modernă şi contemporană , Editura
Fundaţiei “România de mâine”, Bucureşti, 2000.
26. Ferguson, Niall, Ascensiunea banilor. O istorie financiară a lumii, Ed. Polirom, 2016
27. Josan, Andrei, Economia României interbelice în context european, Editura Economică, Bucureşti 2009
28. Kennedy, Paul, Ascensiunea şi decăderea marilor puteri. Transformări economice şi conflicte militare din 1500
până în 2000, Iaşi, Ed. Polirom, 2011
29.
30. Madgearu, Virgil, Evoluţia economiei româneşti după războiul mondial, ediţia a II-a, Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1995.
31. Mureşan, Maria, Dumitru Mureşan, Istoria economiei, Editura Economică, Bucureşti, 1998.
32. Murgescu, Bogdan, România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010), Editura Historia,
Bucureşti, 2010
33. Reinhart, Carmen M., Rogoff, Keneth, De data asta e altfel. Opt secole de sminteală financiară , Bucureşti, Ed.
Publica, 2012.
34. Roubini, Nouriel, Mihm, Stephen, Economia crizelor. Curs fulger pentru viitorul finanţelor, Bucureşti, Ed.
Publica, 2011
35. Ungureanu, Adrian, Istoria economiei, note curs, platformă ID
36. Vasilescu, Adrian, Biletul de ieşire din criză, Bucureşti, Ed. Curtea veche, 2011.
37. Voinea, Liviu, Sfârşitul economiei iluziei. Criză şi anticriză. O abordare heterodoxă , Bucureşti, Ed. Publica,
2009

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi d in domeniul aferent
programului
 Disciplina asigură universul conceptual, epistemic şi axiologic al vieţii economice în dinamica sa,
din cele mai vechi timpuri până astăzi. Preocupărilor pentru trecutul economic, într-o formulă coerentă şi
instituţionalizată, se încadrează, prin disciplina de istoria economiei, în amplul efort ştiinţific şi academic european şi
internaţional pentru explicarea fenomenelor economice contemporane din perspectiva realităţilor economice trecute.
O abordare pragmatică pentru înţelegerea mai bine, aşa cum îndemna Paul Samuleson, a confruntărilor şi
provocărilor prin care trece umanitatea. Este ceea ce reprezentaţii Şcolii economice instituţionale, spuneau adesea:
history matters, adică istoria contează, în fapt posibilitatea de cunoaştere, selecţie şi inspiraţie pentru politicile
economice, pentru o dezvoltare economică durabilă a României a Uniunii Europene, dar şi a întregii omeniri

10. Evaluare
10.3. Pondere din
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
nota finală
Nota acordata la
10.4. SI (cursul de la IF) Lucrare scrisa 60%
examenul final
10.5. AT + TC / AA AT: participare activă a 10%
F 101.08/Ed. 5 Document de uz intern
studenților
TC: postarea pe
platformă-cu respectarea
termenelor și condițiilor de
tehnoredactare
Verificarea temelor de
Rezolvarea corectă a
10.6.Verificări pe parcurs control pe platforma de e- 30%
temelor de control
learning şi notarea acestora
10.7. Standard minim de performanţă
 Însuşirea noţiunilor de bază ale disciplinei (de exemplu: principalele trăsături ale sistemelor economice ce
au existat în România; localizarea în timp a unor evenimente şi procese economice: formarea statului naţional,
desăvârşirea unităţii naţionale, tranziţia de la feudalism la capitalism etc; utilizarea a cel puţin 2-3 indicatori
macroeconomici în analiza dezvoltării economico-sociale din diferite momente istorice: 1859, 1914, 1939, 1989) etc.

Semnătura coordonatorului
Data completării Semnătura tutorelui
de disciplina
15.01.2019 Conf.dr. UNGUREANU ADRIAN
Conf.dr. UNGUREANU ADRIAN

Data avizării în departamentul coordonatorului de disciplina Semnătura directorului de departament


____________________________ Prof. univ. dr. RADULESCU IRINA

Semnătura director DIDFR


__________________________

F 101.08/Ed. 5 Document de uz intern