Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

MODULUL: ECOLOGIE GENERALĂ


CLASA: a – IX – a B
COLEGIUL AGRICOL Dr. C-TIN ANGELESCU BUZĂU
PROFESOR: ŞERBAN CAMELIA
DATA: 17 mai 2014
CLASA: a – IX – a B Resurse naturale şi protecţia mediului
DISCIPLINA: Ecologie generală
SUBIECTUL LECŢIEI: Ecosisteme naturale
DURATA: 1 oră
TIPUL LECŢIEI: Lecţie de recapitulare şi sistematizare.
VARIANTA: Lecţie de verificare prin fişe de lucru
SCOPUL: De recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor în vederea identificării tipurilor de
ecosisteme naturale şi caracterizarea lor.
COMPETENŢA SPECIFICĂ: Precizarea elementelor componente ale tipurilor de ecosisteme ,
în scopul caracterizării lor.
COMPETENŢE DERIVATE:
1. Să identifice tipurile de ecosisteme naturale
2. Să caracterizeze aceste tipuri.
3. Să-şi evalueze obiectiv rezultatele muncii.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee:
Metoda dominantă: Interactivă –pe grupe
Metode subordonate: Prezentare Power Point Resurse materiale: fişe de lucru;
Conversaţia euristică calculator;
Observarea sistematică videoproieeector
Autoevaluarea manual.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe.
BIBLIOGRAFIE: N. Ghenescu; G. Drăguşoiu; I. Onuţu – Disciplina “Ecologie” – Editura
L.V.S. Crepuscul

SCENARIU DIDACTIC
COMPETENŢA SPECIFICĂ: Precizarea elementelor componente ale tipurilor de
ecosisteme în scopul caracterizării lor

Nr Etapele lecţiei Timp


crt Evenimentele Min. Activităţi desfăşurate de: obs
instruirii
Conţinutul şi Profesor Elevi
obiectivele activităţii

 Notează absenţele,  La locurile lor sunt


Secvenţa face observaţii şi pregătiţi să înceapă lecţia.
I organizatorică 2 recomandări dacă
Asigurarea condiţiilor este cazul.
necesare bunei
desfăşurări a lecţiei

Verificarea şi
aprecierea
II cunoştinţelor şi
capacităţilor elevilor
prin fişe de lucru

Realizarea  Prezintă pe scurt  Urmăresc prezentarea şi


continuităţii activităţii planul de se concentrează asupra
1 de instruire. 3 recapitulare şi conţinutului lecţiei.
obiectivele
operaţionale ale
lecţiei
Organizarea clasei  Organizează clasa  Se grupează câte 5 elevi şi
Formarea grupelor de  Dirijează formează o grupă de
2 3 împărţirea elevilor lucru.
lucru
în grupe de lucru.
Distribuirea fişelor de  Distribuie fiecărei  Fiecare grupă va avea
lucru pentru fiecare grupe fişele de asupra sa câte o fişă de
3 grupă. 2 lucru. lucru cu toate sarcinile.

 Expune sarcinile
de lucru pentru
Prezentarea sarcinilor fiecare grupă:
de lucru
4  GRUPA I
- Fişa de lucru:
Ecosistem terestru
 GRUPA II
- Fişa de lucru:  notează sarcinile de lucru
Ecosistem terestru  se consultă
 GRUPA III  analizează conţinutul
- Fişa de lucru: fişelor de lucru
Ecosistem acvatic
5  GRUPA IV
- Fişa de lucru:
Ecosistem acvatic
 GRUPA V:
- Fişa de lucru:
Ecosistem acvatic
Observaţie
Toate fişele de
lucru
sunt diferite
 Anunţă timpul  Gândesc, cooperează,
alocat rezolvării comunică între ei pentru
sarcinii de lucru găsirea soluţiilor
din fiecare grupă.  Încep rezolvarea
 Urmăreşte cu sarcinilor de lucru.
atenţie  Fiecare grupă unde a fost
comportamentul repartizată.
5 Rezolvarea fişelor de 3 elevilor în grupă şi  Îşi exprimă idei,
participarea convingeri.
lucru
membrilor grupei
la rezolvarea
sarcinilor de lucru.
 Completează fişa
de observare şi
evaluare.
Deplasarea în clasă  Urmăreşte şi  Elevii se deplasează în
pentru rezolvarea dirijează ordine prin fiecare grupă
6 sarcinilor de lucru din 12 deplasarea elevilor  Se consultă, gândesc şi
fiecare grupă. pentru rezolvarea rezolvă fiecare fişă de
sarcinilor de lucru. lucru.

Ascultă prezentarea
7 Prezentarea soluţiilor 5 soluţiilor de către
de către fiecare grupă. liderul fiecărei grupe
 Pune întrebări,  Prezintă soluţiile la
fără să facă problemele propuse în
aprecieri. fiecare grupă
 Completează fişa
de observare şi
evaluare
 Distribuie fiecărui
elev testul de
autoevaluare  Primesc testul de
 Precizează timpul autoevaluare
8 Autoevaluarea 10 necesar pentru  Rezolvă testul
rezolvare (7 min.)  Fiecare elev îşi evaluează
 Prezintă soluţiile testul
corecte la testul de
autoevaluare
propus.
 Pe baza fişei de
observaţie
apreciază
activitatea
desfăşurată de  Ascultă cu atenţie
fiecare grupă care aprecierile făcute.
9 Evaluare şi notare 3  Urmăresc notarea fiecărui
a conceput
soluţiile corecte. elev.
 Foloseşte grila de
evaluare şi noteză
corespunzător
grilei, fiecare elev.
 Formulează  Reţin aprecierile
aprecieri privind  Fac recomandări pentru
III Secvenţa finală 2 lecţia desfăşurarea şi a altor
 Face observaţii şi lecţii prin această metodă.
recomandări dacă
este cazul.