Sunteți pe pagina 1din 26

Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr.

Lucian Maticiuc

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii


şi Tehnologia Informaţiei
Algebră, Semestrul I,
Lector dr. Lucian MATICIUC
http://math.etti.tuiasi.ro/maticiuc/

iuc
CURS I – II

1 Matrice şi determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare

c
1.1 Matrice şi determinanţi
Definiţia 1 Se numeşte matrice reală cu m linii şi n coloane (şi se va numi matrice de tip (m, n)), o

notaţia

A= .


 ..
ati
funcţie care asociază fiecărei perechi (i, j) cu i = 1, m, j = 1, n un unic număr real notat aij . Se foloseşte

a11 a12 . . . a1n


 a21 a22 . . . a2n 
..
.
..
. . 

..  sau A = (ai,j )i=1,m .j=1,n
am1 am2 ... amn
M
Mulţimea tuturor matricelor reale de tip (m, n) o vom nota prin Mm,n (R). Numerele aij cu
i = 1, m, j = 1, n se numesc elementele matricei.
Fie A ∈ Mm,n (R). Dacă m = n, atunci matricea A se numeşte matrice pătratică iar Mn,n (R)
se va nota prin Mn (R). Dacă m = 1, atunci matricea A se numeşte matrice linie şi deci
 
A = a11 a12 . . . a1n
n

iar dacă n = 1, atunci matricea A se numeşte matrice coloană şi deci


 
a11
 a21 
cia

A =  . .
 
 .. 
am1

Spunem că A este matricea nulă dacă are toate elementele 0.


Matricea pătratică  
1 0 ... 0
Lu

 0 1 ... 0 
In :=  . . .
 
 .. .. . . ... 

0 0 ... 1
se numeşte matricea unitate de ordinul n.

Definiţia 2 Prin suma a două matrice A, B ∈ Mm,n (R) ı̂nţelegem o nouă matrice C = A + B ∈
Mm,n (R) ale cărei elemente sunt suma elementelor corespunzătoare din cele două matrice. Astfel dacă
A = (ai,j )i=1,m iar B = (bi,j )i=1,m atunci C = A + B este definită de C = (ci,j )i=1,m cu
j=1,n j=1,n j=1,n

cij := aij + bij , i = 1, m, j = 1, n .

1
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc

Definiţia 3 Prin produsul matricei A ∈ Mm,n (R) cu scalarul α ∈ R se ı̂nţelege o nouă matrice,
de aceleaşi dimensiuni, obţinută prin ı̂nmulţirea tuturor elementelor lui A cu scalarul α. Astfel dacă
A = (ai,j )i=1,m iar α ∈ R este un scalar oarecare, atunci αA este definită de
j=1,n
 
αa11 αa12 ... αa1n
 αa21 αa22 ... αa2n 
αA =  .. .. ..  = (αai,j )i=1,m .
 
..
. . . .

iuc
  j=1,n
αam1 αam2 ... αamn

Teorema 4 Fie A, B, C ∈ Mm,n (R) şi α ∈ R. Atunci au loc următoarele afirmaţii:


(a) A + B = B + A; (b) (A + B) + C = A + (B + C);
(c) A + 0 = A; (d) α(A + B) = αA + αB;
(e) (α + β)A = αA + βA; (f ) α(βA) = (αβ)A.

c
Definiţia 5 Prin produsul matricelor A = (ai,j )i=1,m ∈ Mm,n (R) şi B = (bj,k )j=1,n ∈ Mn,p (R) se

k=1,p

cik :=
ati
n
X
j=1,n
ı̂nţelege o nouă matrice C = (ci,k )i=1,m := AB, ale cărei elemente sunt date prin:

aij bjk , i = 1, n, k = 1, p .
k=1,p

j=1
M
Remarca 6 Prin urmare, ci,k este “produsul liniei i din A cu coloana k din B”, adică elementul ci,k
(situat la intersecţia liniei i cu coloana k) se obţine din sumarea produselor elementelor liniei i a matricei
A cu elementele coloanei k a matricei B.
   
 x  x
Exerciţiul 7 Fie A = a b c şi B =  y . Calculaţi AB = a b c  y  = [ax + by + cz]
z z
n

şi că    
x  ax bx cx
BA =  y  a b c =  ay by cy  .
z az bz cz
cia

 
1 0 0
Exerciţiul 8 Fie A =  1 1 0 . Calculaţi An , unde n ∈ N∗ (matricea An este, prin definiţie,
1 1 1
An := |A · A {z
· . . . · A} ).
de n ori
Lu

Exerciţiul 9 Să se efectueze diverse operaţii cu următoarele matrice:


 
 7 1  
2 0 −1 3 5 −5
A= , B = −5 −4 , C =
  ,D = .
4 −5 2 −1 4 3
1 −3

Teorema 10 Fie trei matrice A, B şi C astfel ı̂ncât dimensiunile lor permit efectuarea operaţiilor indicate
mai jos şi α ∈ R. Atunci au loc următoarele afirmaţii:
(a) A(BC) = (AB)C; (b) A(B + C) = AB + AC;
(c) (B + C)A = BA + CA; (d) α(AB) = (αA)B = A(αB);
(e) Im A = AIn = A

2
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc

(amconsiderat că A ∈ Mm,n (R)).

Remarca 11 Înmulţirea matricelor nu este comutativă. Astfel, dacă A, B ∈ Mn (R), atunci se pot efectua
produsele AB şi BA, dar există exemple pentru care AB 6= BA.
  
1 1 1 0
Exerciţiul 12 Fie A = şi B = . Calculaţi AB şi BA. Calculaţi şi AI2 şi I2 B.
−1 0 2 −1

iuc
Definiţia 13 Pentru o matrice A ∈ Mm,n (R) se numeşte transpusa matricei A (şi o vom nota prin At )
matricea obţinută prin interschimbarea liniilor şi coloanelor lui A, adică
 
a11 a21 . . . am1
 a12 a22 . . . am2 
At =  . .. ..  ∈ Mn,m (R).
 
 .. ..
. . . 
a1n a2n ... amn

c
 
1 −2 3
Exerciţiul 14 Fie At =  4
−3 1 5
ati
0 −2 . Scrieţi At .

Teorema 15 Fie două matrice A, B şi C astfel ı̂ncât dimensiunile lor permit efectuarea operaţiilor indicate
mai jos şi α ∈ R. Atunci au loc următoarele afirmaţii:
t t
(a) (At ) = A; (b) (αA) = αAt ;
M
t t
(c) (A + B) = At + B t ; (d) (AB) = B t At .

Definiţia 16 O matrice pătratică A care are proprietatea că A = At se numeşte matrice simetrică.

Definiţia 17 Fie o matrice pătratică A ∈ Mn (R). Se numeşte determinant al matricei A, şi se notează
cu det A sau cu |A|, un număr real definit recurent ı̂n modul următor:
n

(a) dacă n = 2, atunci


a11 a12
det A = := a11 a22 − a12 a21 ;
a21 a22
cia

(b) dacă n > 2, atunci


n
X
det A = (−1)1+i a1i D1i = a11 D11 − a12 D12 + · · · + (−1)1+n a1n D1n ,
i=1

unde D1i este determinantul matricei pătratice de ordinul n − 1 obţinută prin eliminarea primei linii si a
coloanei i din matricea A, pentru i = 1, n.
Lu

Remarca 18 Prin definiţia de mai sus, calcularea unui determinant de ordin n se reduce la calcularea a n
determinanţi de ordin n − 1.

Remarca 19 În cazul particular A ∈ M3 (R) obţinem:a11 a12 a13
a a23 a21 a23 a21 a22
a23 = (−1)1+1 a11 22 1+2 1+3

a21 a22 + (−1) a12
+ (−1) a13


a31 a32 a32 a33 a31 a33 a31 a32
a33

a a23 a a23 a a22
= a11 22 − a12 21 + a13 21
a32 a33 a31 a33 a31 a32

3
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc

Pentru n = 3 se obţine regula lui Sarrus (copiind primele două linii sub matricea A):

a11 a12 a13 a11 a12 a13

a21 a22 a23 = a21 a22 a23 =

a31 a32 a33 a31 a32 a33
a11 a12 a13
a21 a22 a23

iuc
= a11 a22 a33 + a21 a32 a13 + a31 a12 a23 − a13 a22 a31 − a23 a32 a11 − a33 a12 a21 .

Remarca 20 În definiţia de mai sus de calcul a unui determinant s-a considerat dezvoltarea după prima
linie, dar se poate considera (ı̂n mod echivalent) şi dezvoltarea după orice altă linie sau coloană.
Numărul Aij = (−1)i+j Dij se numeşte complementul algebric corespunzător liniei i şi coloanei
j, pentru i, j = 1, n. Mai precis, ı̂n matricea A, suprimăm linia i şi coloana j şi obţinem o matrice de
ordin (n − 1) al cărei determinant este Dij .

c
Folosind complemenţii algebrici corespunzători unei linii sau unei coloane, putem calcula determinan-
tul unei matrice printr-o formulă asemănătoare celei din definiţie, dezvoltând după o linie sau coloană
oarecare a matricei.

det A =
X

k=1
ati
Teorema 21 Fie A ∈ Mn (R). Atunci pentru i, j ∈ {1, 2, . . . , n} fixaţi avem:
n
aik Aik = ai1 Ai1 + ai2 Ai2 + · · · + ain Ain

n
M
X
= akj Akj = a1j A1j + a2j A2j + · · · + anj Anj ,
k=1

unde Aik este complementul algebric corespunzător liniei i şi coloanei k.


 
1 2 −1 0
 −1 1 0 1 
Exerciţiul 22 Calculaţi det A, unde A =   1 1
.
1 1 
n

−2 1 0 −1
Este avantajos să considerăm dezvoltarea după a treia coloană deoarece conţine două zerouri. Astfel

1 2 −1
cia

0
−1 1


−1 1 1 1 2 0
0 1 = (−1)1+3 (−1) 1 1 1 + (−1)2+3 0 1 1

det A = 1
1 1 1 1
−2 1 −1 −2 1 −1
−2 1 0 −1

1 2 0 1 2 0 −1 1 1 1 2 0
3+3 4+3
+ (−1) 1 −1 1 1 + (−1) 0 −1 1 1 = − 1 1 1 + −1 1 1 =
−2 1 −1 1 1 1 −2 1 −1 −2 1 −1
Lu

 
1+1 1 1 2+1 1 1 3+1 1 1
= − (−1) (−1) + (−1) 1 + (−1) (−2)

1 −1 1 −1 1 1
 
1+1 1 1 1+2 −1 1 1+3 −1 1
+ (−1) 1 + (−1) 2 + (−1) 0
1 −1 −2 −1 −2 1
  
1 1 1 1 1 1 1 1 −1 1
= − − − − 2
+ − 2 = −4 − 8 = −12.
1 −1 1 −1 1 1 1 −1 −2 −1

Teorema 23 Fie A, B ∈ Mn (R). Atunci au loc următoarele afirmaţii:


(a) det At = det A;
(b) det (AB) = det A · det B;

4
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc

(c) det (αA) = αn det A.


(d) dacă matricea A are o linie (sau o coloană) formată numai din zerouri, atunci det A = 0;
(e) dacă matricea A are două linii (sau două coloane) egale sau proporţionale, atunci det A = 0;
(f ) dacă matricea B este obţinută prin adăugarea la o linie a lui A a unei alte linii ı̂nmulţită cu
un scalar, atunci
det B = det A;
(g) dacă matricea B este obţinută prin interschimbarea a două linii ale lui A, atunci

iuc
det B = − det A;
(h) dacă matricea B este obţinută prin ı̂nmulţirea unei linii a lui A cu un scalar α ∈ R, atunci
det B = α det A.

Remarca 24 Proprietăţile (f ), (g) şi (h) enunţate mai sus rămân valabile dacă operaţiile precizate se
efectuează asupra coloanelor matricei A.

c
Definiţia 25 O matrice pătratică A ∈ Mn (R) se numeşte nesingulară dacă are determinantul nenul, şi

ati
se numeşte singulară dacă are determinantul nul.

Definiţia 26 O matrice pătratică A ∈ Mn (R) spunem că este inversabilă dacă există o matrice notată
A−1 ∈ Mn (R) (numită matricea inversă a lui A) cu proprietatea că
AA−1 = A−1 A = In ,
unde In este matricea unitate de ordinul n.
M
Teorema 27 O matrice pătratică A ∈ Mn (R) este inversabilă dacă şi numai dacă este matrice nesingu-
lară. În acest caz, inversa acesteia este dată de formula:
1
A−1 = A∗ ,
det A
unde A∗ se numeşte matricea adjunctă a lui A şi este definită de
n

 
A11 A21 . . . An1
 A12 A22 . . . An2 
A∗ :=  . .. ..
 
 .. .. 
.
cia

. . 
A1n A2n ... Ann
iar Aij este complementul algebric corespunzător liniei i şi coloanei j.

Remarca 28 Adjuncta A∗ se obţine ı̂nlocuind fiecare element al lui At prin complementul său algebric;
mai precis, ı̂n matricea At , suprimăm linia i şi coloana j şi obţinem o matrice de ordin (n − 1) al cărei
i+j
determinant este Dij , iar Ai,j := (−1) Dij este complementul algebric al elementului ai,j .
Lu

 
1 2
Exerciţiul 29 Fie A = . Calculaţi det A, At , A∗ şi A−1 . Vom obţine det A = −2 şi A−1 =
3 4
 
1 4 −2
.
−2 −3 1
 
2 1 1
Exerciţiul 30 Fie A =  1 0 2 . Calculaţi det A, At , A∗ şi A−1 .
3 1 2  
−2 −1 2
Vom obţine det A = 1 şi A−1 = A∗ =  4 1 −3  .
1 1 −1

5
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc

Definiţia 31 Fie A ∈ Mm,n (R) şi p ≤ min(m, n).


(a) Se numeşte minor de ordinul p al matricei A, orice determinant de ordin p al unei matrice obţinute
prin intersectarea a p linii şi p coloane din A;
(b) Se numeşte rangul matricei A (şi se notează cu rang (A)), ordinul maxim al minorilor nenuli ai lui
A.

Remarca 32 Prin urmare, r ≤ min(m, n) este rangul matricei A dacă aceasta are un minor de ordin r
nenul şi toţi minorii de ordin mai mare decât r (dacă există) sunt nuli.

iuc
Remarca 33 Operaţiile care păstrează rangul unei matrice se numesc transformări elementare şi sunt
următoarele:
- ı̂nmulţirea unei linii (coloane) cu o constantă nenulă
- interschimbarea a două linii (coloane)
- adunarea unei linii (coloane) ı̂nmulţită cu o constantă la o altă linie (coloană).

c
Remarca 34 Pentru calculul rangului unei matrice se foloseşte teorema lui Kronecker: dacă ı̂ntr-
o matrice A ∈ Mm,n (R) există un minor de ordin r ≤ min(m, n) nenul şi toţi minorii de ordin
(r + 1) ce se pot forma cu aceştia, prin bordarea cu o nouă linie şi coloană sunt nuli, atunci
rang (A) = r.

1
Exerciţiul 35 Fie A =  2
1 −1
2 −1 0
1
2 1
 ati
1 1 . Calculaţi rang (A) .

1 2 −1

1 2


1 2 0
M
0

Astfel, ∆2 = = −3 =
6 0 şi ∆3 = 2 1
1 = 0 şi ∆3 = 2 1
1 = 0, deci
2 1
1 −1 2 1 −1

1
rang (A) = 2.

1.2 Sisteme de ecuaţii liniare


Definiţia 36 Se numeşte sistem de ecuaţii liniare un sistem de forma
n


a x + a12 x2 + · · · + a1n xn = b1
 11 1


a21 x1 + a22 x2 + · · · + a2n xn = b2

(1)
...
cia
am1 x1 + am2 x2 + · · · + amn xn = bm

Definiţia 37 Matricele formate cu ajutorul coeficienţilor sistemului


   
a11 a12 . . . a1n a11 a12 ... a1n b1
 a21 a22 . . . a2n   a21 a22 ... a2n b2 
A :=  . ..  , Ā :=  ..
Lu

.. .. .. ..
   
. . . .. 
 . . . .   . . . . . 
am1 am2 ... amn am1 am2 ... amn bm

se numesc matricea sistemului, respectiv matricea extinsă a sistemului.

Remarca 38 Sistemul (1) este un sistem algebric liniar de m ecuaţii cu n necunoscute. Folosind notaţiile
precedente, acesta se poate scrie sub forma restrânsă (matriceală)
    
a11 a12 . . . a1n x1 b1
 a21 a22 . . . a2n   x2   b2 
 .. .. ..   ..  =  ..  ⇔ AX = B,
    
..
 . . . .   .   . 
am1 am2 . . . amn xn bm

6
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc

   
x1 b1
 x2  t  b2  t
unde X :=  ..  = x1 x2 ... xn ∈ Mn,1 (R) iar B :=  ..  = b1 b2 ... bm ∈
   
 .   . 
xn bm
Mm,1 (R) reprezintă matricea necunoscutelor şi, respectiv, matricea termenilor liberi.

Propoziţia 39 Dacă A este matrice pătratică nesingulară, atunci soluţia sistemului este dată de

iuc
X = A−1 B.

Definiţia 40 Dacă toţi termenii liberi sunt nuli, i.e. B = 0 (sau b1 = b2 = · · · = bm = 0), atunci
sistemul se numeşte omogen.

Definiţia 41 Dacă B 6= 0, atunci sistemul se numeşte neomogen.

c
Definiţia 42 (a) Rangul matricei A se numeşte rangul sistemului.
(b) Dacă există valorile reale x1 , x2 , . . . , xn ∈ R care verifică ecuaţiile sistemului (1), spunem că n–uplul
(x1 , x2 , . . . , xn ) ∈ Rn este o soluţie a sistemului (1).

ati
Remarca 43 A rezolva un sistem de ecuaţii ı̂nseamnă a găsi soluţii (x1 , x2 , . . . , xn ) ∈ Rn .

Definiţia 44 (a) Sistemul (1) este compatibil dacă admite cel puţin o soluţie.
(b) Sistemul (1) este incompatibil dacă nu admite nici o soluţie.
(c) Sistemul (1) este compatibil determinat dacă admite o singură soluţie.
M
(d) Sistemul (1) este compatibil nedeterminat dacă admite mai multe soluţii.
În cazul ı̂n care numărul ecuaţiilor este egal cu numărul necunoscutelor (m = n), pentru
rezolvarea sistemului se poate folosi regula lui Cramer

Teorema 45 (Regula lui Cramer) Fie sistemul cu n ecuaţii şi n necunoscutea11 x1 + a12 x2 + · · · + a1n xn = b1
n
a21 x1 + a22 x2 + · · · + a2n xn = b2

.. (2)

 .
ciaan1 x1 + an2 x2 + · · · + ann xn = bn

Dacă det A 6= 0, atunci sistemul este compatibil şi are soluţia unică dată de

D1 D2 Dn
x1 = , x2 = , . . . , xn = ,
D D D
unde D = det A, iar Di este determinantul matricei obţinută prin ı̂nlocuirea ı̂n matricea A a
Lu

coloanei i cu coloana termenilor liberi, pentru i = 1, n.

Exerciţiul 46 Să se rezolve sistemul:x + 2y + 3z = 102x − y + z = 5x+y−z =4

Rezolvare:

7
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc

   
1 2 3 1 2 3 10
Scriem A =  2 −1 1  şi Ā =  2 −1 1 5  . Observăm că det (A) = 15 6= 0, deci
1 1 −1 1 1 −1 4
sistemul are soluţie unică dată de regula lui Cramer. Calculăm

10 2 3 1 10 3 1 2 10

D1 = 5 −1 1 = 45, D2 = 2 5 1 = 30, D3 = 2 −1 5 = 15
4 1 −1 1 4 −1 1 1 4

iuc
şi deci
1
(x, y, z) = (45, 30, 15) = (3, 2, 1) .
15

Definiţia 47 Fie r = rang (A) ≤ min {m, n}. Se numeşte determinant principal al sistemului (1),
orice minor de ordin r nenul al matricei A.

c
Definiţia 48 Fie r = rang (A) ≤ min {m, n}. Se numeşte determinant caracteristic asociat deter-
minantului principal, orice minor de ordin (r + 1) al matricei extinse Ā obţinut prin bordarea determi-
nantului principal cu una dintre liniile rămase şi cu coloana termenilor liberi corespunzători.

ati
Remarca 49 Se pot forma m − r determinanţi caracteristici.

Remarca 50 Ecuaţiile şi necunoscutele corespunzătoare determinantului principal se numesc ecuaţii şi,
respectiv, necunoscutele principale, celelalte numindu-se necunoscute secundare.
M
Teorema 51 (Kronecker–Capelli) Sistemul (1) este compatibil dacă şi numai dacă matricele A
şi Ā au acelaşi rang, adică rang (A) = rang Ā .

Remarca 52 Întrucât matricea extinsă Ā este obţinută prin adăugarea unei coloane la matricea A, ı̂n
general avem că rang(A) ≤ rang(Ā). Aşadar un sistem este incompatibil dacă prin adăugarea coloanei
termenilor liberi se măreşte rangul matricei.
n

Remarca 53 În concluzie, notând cu r := rang(A) şi cu m şi n numărul de linii, respectiv de coloane ale
sistemului, au loc următoarele cazuri:
(a) Dacă r = m, atunci sistemul este compatibil şi atunci:
(a1 ) Dacă m = n, atunci sistemul este compatibil determinat (şi atunci soluţia sistemului se obţine
cia

aplicând regula de calcul a lui Cramer).


(a2 ) Dacă m < n, atunci sistemul este compatibil nedeterminat şi admite o infinitate de soluţii (şi
atunci soluţiile sistemului se obţin parametrizând necunoscutele secundare şi rezolvând sistemul format
din ecuaţiile principale şi necunoscutele principale).
(b) Dacă r < m, atunci aplicăm teorema lui Kronecker–Capelli.

Remarca 54 Deci
Lu compatibil determinat dacă: rang(A) = rang(Ā) = n,

Un sistem este compatibil nedeterminat dacă: rang(A) = rang(Ā) < n,


incompatibil dacă: rang(A) < rang(Ā),

unde n este numărul de necunoscute.

Remarca 55 Practic: se scriu matricele A şi Ā şi se calculează rangul lor. Dacă rang(A) < rang(Ā),
atunci sistemul este incompatibil.Dacă rang(A) = rang(Ā), atunci sistemul este compatibil. Acum, dacă
rangul obţinut este egal cu numărul de necunoscute, atunci sistemul este compatibil determinat cu soluţia
dată de regula lui Cramer. Dacă rangul obţinut este mai mic strict decât numărul de necunoscute, atunci

8
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc

sistemul este compatibil nedeterminat; pentru a găsi soluţia, determinăm, folosind minorul principal (cel
care dă rangul), ecuaţiile principale şi necunoscutele principale. Celelate necunoscute se vor numi se-
cundare şi se vor renota cu alte litere (vor deveni parametri), urmând ca necunoscutele principale să se
determine ı̂n funcţie de aceste necunoscute secundare.

Exerciţiul 56 Să se rezolve şi să se discute sistemul:x − 4y − 3z = 1

iuc
−3x + 12y − 3z = 2

Rezolvare:
Scriem mai ı̂ntâi matricea sistemului şi matricea extinsă:
  
1 −4 −3 1 −4 −3 1
A= , Ā = .
−3 12 −3 −3 12 −3 2

c

Observăm că rang (A) = rang Ā = 2, deci, conform teoremei lui Kronecker–Capelli, sistemul este

care dă rangul) este ∆2 =


1 −3
−3 −3 ati
compatibil dar nedeterminat (admite o soluţie
dar aceasta nu este unică). Determinantul principal (cel
= −12 6= 0, deci necunoscutele x şi z sunt necunoscutele

principale, iar y este necunoscuta secundară. Vom nota y = α şi rescriem sistemul sub forma

x − 3z = 1 + 4α
M
−3x − 3z = 2 − 12α

care are soluţia unică (x, z) = (4α − 1/4, −5/12), deci soluţia sistemului iniţial este (x, y, z) = (4α − 1/4, α, −5/12),
cu α ∈ R.

Remarca 57 În cazul particular al sistemelor liniare şi omogene avem următoarele concluzii:
(a) Un sistem liniar omogen este ı̂ntotdeauna compatibil, el admiţând cel puţin soluţia banală X = 0, i.e.
x1 = x2 = · · · = xn = 0. Evident rang(A) = rang(Ā).
n

(b) Un sistem liniar omogen admite şi alte soluţii (diferite de cea banală) dacă şi numai dacă rang(A) este
mai mic decât numărul de necunoscute.
(c) Prin urmare, un sistem liniar omogen ı̂n care numărul de ecuaţii este egal cu numărul de necunoscute
cia

admite şi alte soluţii (diferite de cea banală) dacă şi numai dacă det(A) = 0.

Exerciţiul 58 Să se rezolve şi să se discute următorul sistem omogen:
 x1 + 2x2 + 2x3 − x4 = 0


2x1 − x3 + 3x4 = 0
Lu
x1 − 2x2 − 3x3 + 4x4 = 0

Rezolvare:  
1 2 2 −1
1
2
Scriem A =  2 0 −1 3  şi calculăm ∆2 =
2 = −4 =
6 0, deci rang A ≥ 2.
0
1 −2 −3 4
1 2 2

Apoi prin bordarea minorului ∆2 obţinem doi minori de ordin superior ∆3 = 2 0 −1 = 0 şi
1 −2 −3

1
2 −1
∆03 = 2 0 3 = 0. Deoarece sunt nuli deducem că rang (A) = 2. Evident rang Ā = rang A,
1 −2 4

9
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc

deci sistemul este compatibil dar nedeterminat; astfel necunoscutele principale sunt x1 şi x2 iar ecuaţiile
principale sunt primele două. Necunoscutele secundare sunt celelalte două şi le vom parametriza: α := x3
şi β := x4 . Sistemul devine 
x1 + 2x2 = −2α + β
2x = α − 3β
1

care are soluţia x1 = (α − 3β) /2, x2 = −5 (α − β) /4. Sistemul iniţial are atunci soluţia (x1 , x2 , x3 , x4 ) =

iuc
((α − 3β) /2, −5 (α − β) /4, α, β), unde α, β ∈ R.

Exerciţiul 59 (metoda lui Gauss) Să se rezolve prin metoda lui Gauss sistemul


 x + y + 3z = 10


−2x + 3y − z = 5


c
−x − 2y + 3z = 6

Rezolvare:

ati
Există ı̂nsă şi o metodă alternativă de a studia sistemul. Aceasta

Evident, problema se rezolvă calculând cele două ranguri de matrici, rang (A) şi rang Ā ; apoi trebuie
văzut dacă sunt sau nu egale şi apoi trebuie găsit determinantul principal şi ecuaţiile şi necunoscutele
principale.
 este metoda lui Gauss pe care o pre-
1 1 3 10
zentăm ı̂n continuare. Matricea extinsă a sistemului este Ā =  −2 3 −1 5  şi vom face
M
−1 −2 3 6
transformări convenabile pentru a obţine zerouri sub diagonala principală. Astfel vom aduna
prima linie ı̂nmulţită cu constante convenabile la celelalte linii (ştim că ı̂n urma acestor trans-
formări aplicate unor matrici pătratice, rangul noii matrice obţinute nu se modifică). Apoi vom
aduna a doua linie ı̂nmulţită cu constante convenabile la următoarele linii, ş.a.m.d.. Astfel vom
obţine zerouri pe coloane şi sistemul obţinut va fi unul triunghiular care se rezolvă imediat
plecând de la ultima ecuaţie.
În cazul nostru, notând formal liniile cu Li , scriem L1 · 2 + L2 , L1 · 1 + L2 , apoi L02 · 1/5 + L03 şi
n

obţinem
     
1 1 3 10 1 1 3 10 1 1 3 10
cia

 −2 3 −1 5  ∼  −2 + 2 3 + 2 −1 + 6 5 + 20  =  0 5 5 25 
−1 −2 3 6 −1 + 1 −2 + 1 3 + 3 6 + 10 0 −1 6 16
   
1 1 3 10 1 1 3 10
∼  0 5 5 25  =  0 5 5 25 
0 −1 + 1 6 + 1 16 + 5 0 0 7 21

şi sistemul este echivalent cu următorul sistem triunghiular:


Lu x + y + 3z = 10


5y + 5z = 2517z = 21.

Soluţia lui este imediată (x, y, z) = (−1, 2, 3) .

Remarca 60 Evident, metoda lui Gauss este utilă şi pentru determinarea rangului unei matrice
şi pentru calcul de determinanţi. Menţionăm, ı̂n plus, că, pentru a aplica metoda lui Gauss, nu
contează numărul de ecuaţii şi de necunoscute ale sistemului.

10
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc

1.3 Exerciţii
1. Să se efectueze diverse operaţii cu matricele:
   
 7 1  2
2 0 −1 1 2 
A= , B =  −5 −4  , C = ,D =  0 ,E = 1 2 3 .
4 −5 2 −2 1
1 −3 1

iuc
Rezolvare:

Avem  
 7 1 
 
2 0 −1 13 5
AB =  −5 −4 =
 şi
4 −5 2 55 18
1 −3
   
7 1  18 −5 −5
2 0 −1
BA =  −5 −4  =  −26 20 −3  .

c
4 −5 2
1 −3 −10 15 −7
Calculaţi şi: At + B, BC, DE şi ED.

2. Fie A =


Rezolvare:
2 5
−3 1

,B =

4 −5
3 k
 ati
. Determinaţi k astfel ı̂ncât AB = BA.
M
Avem   
2 5 4 −5 23 −10 + 5k
AB = = şi
−3 1 3 k −9 15 + k
  
4 −5 2 5 23 15
BA = = .
3 k −3 1 6 − 3k 15 + k

−10 + 5k = 15
n

Acum ecuaţia dată iniţial AB = BA ⇔ care are soluţia k = 5 (a ambelor


6 − 3k = −9
ecuaţii).
cia

   
2 −3 8 4 5 −2
3. Fie A = ,B = şi C = . Să se verifice că AB = AC, deşi
−4 6 5 5 3 1
B 6= C. Explicaţi.

Rezolvare:

Avem
Lu

  
2 −3 1 −7 8 4
AB = = şi
−4 6 −2 14 5 5
  
2 −3 5 −2 1 −7
AC = =
−4 6 3 1 −2 14
Dacă matricea A ar fi nesingulară, i.e. det A 6= 0, atunci, echivalent, ar fi inversabilă,
deci există inversa A−1 . Înmulţind egalitatea cu A−1 ı̂n partea stângă obţinem A−1 AB =
A−1 AC ⇔ I2 B = I2 C ⇔ B = C. Dar det A = 0 deci A nu admite inversă.

11
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc

4. Să se calculeze determinanţii:1 2 3 4 5
1 0 0 −1 3 −1 5 2
2


2
1 2 3 4
3 4 7 2 0 7 0
(a) ; (b) ; (c) 0 2 1 2 3 .
−3 4 5 9 −3 1 2 0

0 0 2 1 2
−4 −5 6 1 5 −4 1 2
0 0 0 2 1

iuc
Rezolvare:

(a) Avem

1
0 0 −1
2 3 4 7

−3 4 = (dezvoltăm după prima linie care conţine două zerouri)
5 9
−4 −5 6 1

c

3 4 7 2 4 7 2 3 7 2 3 4

= +1 4 5 9 − 0 −3 5 9 + 0 −3 4 9 − (−1) −3 4 5−5
3 4
= 4 5
−5 6

5
6 1

9

7 2

1 −4 −5 6

4 9

ati
−4 6 1

3 4
9 + −3 4 5−4 −5 1

 −4 −5 6


+ 7 4 5 + +2 4 5 − 3 −3 5 + 4 −3 4= +3 − 4
6 1 −5 1 −5 6 −5 6 −4 6 −4 −5
M
= (3 (−49) − 4 · 49 + 7 · 49) + (2 · 49 − 3 · 2 + 4 · 31) = 216.

(b) Avem

3 −1 5 2

2 0 7 0
−3 1 2 0 = (dezvoltăm după a patra coloană care conţine două zerouri)

n


5 −4 1 2

2 0 7 3 −1 5 3 −1 5 3 −1 5

= −2 −3 1 2 + 0 −3 1 2 − 0 2 0 7 + 2 2 0 7 =
cia

5 −4 1 5 −4 1 5 −4 1 −3 1 2

2 0 7 3 −1 5

= −2 −3 1 2 + 2 2 0 7 = · · · = −2 · 67 + 2 · 14 = −106.
5 −4 1 −3 1 2

1 2 3 4 5

2 1 2 3 4
Lu


(c) Avem 0 2 1 2 3 = −11 (se va dezvolta după prima linie, apoi după a doua
0 0 2 1 2

0 0 0 2 1
linie, apoi după a treia linie).

5. Să se calculeze determinanţii:1! 2! 3! 4!
1! 2! 3!
2! 2! 3! 4!
(a) 2! 2! 3! ; (b) şi
3! 3! 3! 4!
3! 3! 3!
4! 4! 4! 4!

12
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc


1 2 2 2
1 2 2
; (d) 2 2 2 2

(c) 2 2 2 2
.
2
2 3 2
2 3
2

2 2 4

Rezolvare:

Aplicăm metoda de calcul a unui determinant: dacă matricea B este obţinută prin adăugarea la

iuc
o linie a lui A a unei alte linii ı̂nmulţită cu un scalar, atunci det B = det A.
(a) Înmulţind coloana a doua cu −3 şi adunând-o la a treia coloană, obţinem

1! 2! 3! 1! 2! 0

2! 2! 3! = 2! 2! 0 = (dezvoltăm după coloana a treia)

3! 3! 3! 3! 3! 3! − 3 · 3!

1! 2!
= − (3 − 1) 3! = −2 · 3! · (2! − 2 · 2!) = 2 · 1 · 3! · 2! = (−1)3+1 (3 − 1)! 3! 2! 1!.

c
2! 2!

(b) Înmulţind coloana a treia cu −4 şi adunând-o la a patra coloană, obţinem1! 2! 3! 4! 1! 2! 3!

2! 2! 3! 4! 2! 2! 3!
=
3! 3! 3! 4! 3! 3! 3!

ati
4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! − 4 · 4!
0
0
0
= (dezvoltăm după coloana a patra)1! 2! 3!
M
3+1 4+1
= − (4 − 1) 4! 2! 2! 3! = − (4 − 1) 4! (−1) (3 − 1)! 3! 2! 1! = (−1) (4 − 1)! 4! 3! 2! 1! .
3! 3! 3!

(c) Înmulţind coloana a doua cu −1 şi adunând-o la a treia coloană (scădem coloana a doua
din coloana a treia), obţinem, dezvoltând şi după ultima coloană, valoarea −2.

(d) Înmulţind coloana a doua cu −1 şi adunând-o la a patra coloană (scădem coloana a
n

doua din coloana a patra), obţinem, dezvoltând şi după ultima coloană, vloarea −4.

6. Să se calculeze determinanţii Vandermonde


cia


1 1 1 1
1 1 1

a1 a2 a3 a4


V3 (a, b, c) = a b c şi V4 (a1 , a2 , a3 , a4 ) = .

a21 a22 a23 a24

2 2 2
a b c

a31 a32 a33 a34
Lu

Rezolvare:

Aplicăm metoda de calcul a unui determinant: dacă matricea B este obţinută prin adăugarea
la o linie a lui A a unei alte linii ı̂nmulţită cu un scalar, atunci det B = det A. Se va obţine,
adunând la o line, linia precedentă ı̂nmulţită cu −a şi dezvoltând apoi după linie sau co-
loană convenabilă,

1 1 1 1 1 1
b − a c − a


V3 (a, b, c) = a − a b−a c − a = 0 b−a c − a = .
2 b2 − ab c2 − ac
a − a2 b2 − ab c2 − ac 0 b2 − ab c2 − ac

13
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc

Acum, putem calcula direct sau putem aplica o metodă de calcul a unui determinant: dacă
matricea B este obţinută prin ı̂nmulţirea unei linii (sau coloane) a lui A cu un scalar α, atunci
det B = α det A. Deci

b−a c − a 1 1
V3 (a, b, c) = = (b − a) (c − a)


b2 − ab c2 − ac b c
= (b − a) (c − a) V2 (b, c) = (b − a) (c − a) (c − b) .

iuc
Aceeaşi tehnică se poate aplica acum şi pentru determinanţi Wandermonde de ordin supe-
rior. Astfel


1 1 1 1

a1 − a1 a2 − a1 a3 − a1 a4 − a1
V4 (a1 , a2 , a3 , a4 ) =


a21 − a21 a22 − a1 a2 a23 − a1 a3 a24 − a1 a4

c

3
a1 − a31 a32 − a1 a22 a33 − a1 a23 a34 − a1 a24

1 1 1 1

=


0
a2 − a1 a3 − a1
ati
0 a22 − a1 a2 a23 − a1 a3 a24 − a1 a4


0 a32 − a1 a22 a33 − a1 a23 a34 − a1 a24

1 1 1
a2 − a1
a4 − a1


3


a3 − a1 a4 − a1
= a22 − a1 a2 a23 − a1 a3 a24 − a1 a4a2 − a1 a22 a33 − a1 a23 a34 − a1 a24


M
= (a2 − a1 ) (a3 − a1 ) (a4 − a1 ) a1 a2 a3 = (a2 − a1 ) (a3 − a1 ) (a4 − a1 ) V4 (a1 , a2 , a3 )
a21 a22 a23

= (a2 − a1 ) (a3 − a1 ) (a3 − a2 ) (a4 − a1 ) (a4 − a2 ) (a4 − a3 ) .

Remarca 61 Se poate şi aduna la fiecare coloană, prima coloana ı̂nmulţită cu −1 şi vom obţine:

1 1−1 1 − 1 1 0 0
b − a c − b

n


V3 (a, b, c) = a b−a c − a = a b−a c − b = = ··· ,
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
b2 − a2 c2 − b2
a b −a c −a a b −a c −b
cia

precum şi

1 1−1 1−1 1 − 1
a2 − a1 a3 − a1 a4 − a1


a1 a2 − a1 a3 − a1 a4 − a1
V4 (a1 , a2 , a3 , a4 ) = = a22 − a21 a23 − a21 a24 − a21 = · · · .

a21 a22 − a21 a23 − a21 a24 − a21
a32 − a31 a33 − a31 a34 − a31


a31 a32 − a31 a33 − a31 3
a4 − a1 3
Lu

7. Să se calculeze determinantul
1 1 1 1


3α 2α + β α + 2β 3β
, α, β ∈ R.

2
3β 2

3α2 α2 + 2αβ 2αβ + β


α3 α2 β αβ 2 β3

Rezolvare:

14
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc1 1−1 1−1 1 − 1


2α + β − 3α α + 2β − 3α 3β − 3α
3α2 α2 + 2αβ − 3α2 2αβ + β 2 − 3α2 3β 2 − 3α2


2 3

α3 2
α β−α 3
αβ − α 3
β −α 3


β−α 2β − 2α 3β − 3α

iuc
= 2α (β − α) (β − α) (2α + β + α) 3β 2 − 3α2


α β 2 − α2 β 3 − α3

α2 (β − α)

1 2 3

3
= (β − α) 2α 3α + β 3 (β + α)
α2 α (β + α) β 2 + βα + α2

c

1
2−2 3 − 3
3
= (β − α) 2α 3α + β − 4α 3 (β + α) − 6α

= (β − α)3
β−α
ati
α2 α (β + α) − 2α2 β 2 + βα + α2 − 3α2

αβ − α2 β 2 + βα − 2α2


3β − 3α
= (β − α)


5

1


3
α β+α+α
6
= (β − α) .

1 3 1
M
8. Să se determine dacă matricea A =  4 2 5  este singulară sau nu. Dacă este nesingu-
3 6 2
lară, atunci calculaţi inversa A−1 .
Rezolvare:

1 3 1

Calculăm det A = 4 2 5 = 13 6= 0, deci matricea este nesingulară şi deci inversabilă.
n


3 6 2
1
Inversa este dată de formula A−1 = A∗ . Pentru calculul adjunctei A∗ scriem mai ı̂ntâi
  det A
1 4 3
cia

transpusa At =  3 2 6  şi apoi


1 5 2
 
2 6
− 3 6 + 3 2

+
 5 2 1 2 1 5 
   
  −26 0 13
4 3 1 3 1 4
A∗ = 
 
 − 5 2 + 1 2 − 1 5  =
  7 −1 −1 
Lu
 18 3 −10
 4 3 1 3 1 4 
+ −
3 6 + 3 2

2 6
   
−26 0 13 −2 0 1
1 
şi deci A−1 = 7 −1 −1  =  7/13 −1/13 −1/13  .
13
18 3 −10 18/13 3/13 −10/13

 
1 0 1
9. Să se determine valorile parametrului m ∈ R astfel ı̂ncât matricea A =  x 1 2  să fie
1 x m
inversabilă pentru orice x ∈ R.

15
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc

Rezolvare:

1 0 1

Calculăm det A = x 1 2 = x2 −2x+m−1 care este diferit de zero pentru orice x ∈ R
1 x m
dacă şi numai dacă discriminantul este strict negativ, adică matricea A este inversabilă dacă
şi numai dacă discriminantul 4 − 4 (m − 1) = 4 (2 − m) < 0 ⇔ m > 2.

iuc
10. Să se calculeze inversele următoarelor matrice:
   
2 3 4 2 4 6
(a) A =  0 1 1  ; (b) B =  4 2 8  ;
2 2 −1 1 3 5
   
3 −2 0 −1 2 3 4 5

c
 0 2 2 1   3 3 4 5 
(c) C =   1 −2 −3 −2  (d) D =  4 4 4 5  ;
  

0 1 2 1 5 5 5 5

(e) E = −


1
8

1
−3

−2
11 −1

1 −2 −4
2


ati
2 −10 −2  ; (f ) F = −  −12
16

1

−1
−14 −2
4
20

10 −2 −12

1 0 0

8 ;


 0 1 0 −1   ; (h) H =  1 −2 1 0 
M

(g) G =   −1 −1
.
3 6   0 1 −2 1 
2 1 −6 −10 0 0 1 −4/5

Rezolvare:
3
− 11 1 7 1
− 54
   
8 8 8 8 8
 1   
(a) A−1 = 
 −4
5
4
1
4
 ; (b) B −1 =  3
4 − 14 − 12 
;
n

 
1
4 − 14 − 14 − 85 1
8
3
4
   
−1 1 0 0 1 1 −2 −4
cia

 1 −2 1 0   0 1 0 −1 
(c) C −1 =  ; (d) D−1 =  ;
 0 1 −2 1   −1 −1 3 6 
0 0 1 − 54 2 1 −6 −10
 1 3 1
  1 1 3

32 64 16 128 64 128
−1
 1 1
  
(e) E = 0  ; (f ) F −1 =  1 1 1 ;
 64 64   64 128 32 
Lu

1 1 1 1 3 5
32 32 − 64 256 256 256
   
3 −2 0 −1 2 3 4 5
 0 2 2 1   3 3 4 5 
(g) G−1 = −1
 1 −2 −3 −2  ; (h) H =  4
  .
4 4 5 
0 1 2 1 5 5 5 5

11. Să se calculeze rangul următoarelor matrice pentru diferite valori ale lui α:
   
2 2 3 1 α 3 2
(a) A =  1 −1 0  ; (b) B =  2 3 −1 1  .
−1 2 α −1 2 α − 1 1

16
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc

Rezolvare:

2 2
(a) Calculăm un minor de ordin doi: ∆2 = = −4 6= 0,deci rang (A) ≥ 2. Cal-
1 −1

2 2 3

culăm şi minorul de ordinul al treilea (singurul care există): ∆3 = 1 −1 0 = 3 − 4α.
−1 2 α
Deci, dacă α = 3/4, atunci rang (A) = 2, iar dacă α 6= 3/4, atunci rang (A) = 3.

iuc

3 2
(b) Calculăm un minor de ordin doi: ∆2 = = 5 6= 0,deci rang (B) ≥ 2. Cal-
−1 1
culăm (este suficient conform teoremei lui Kronecker) şi cei doi minori de ordinul al treilea
α 3 2

obţinuţi prin bordarea celui diferit de zero: ∆3 = 3 −1 1 = −α2 + 6α − 5 şi
2 α−1 1

1 3 2

c

∆03 = 2 −1 1 = 3α − 15. Prin urmare, dacă α = 1, atunci ∆3 = 0 şi ∆03 = −12 6= 0
−1 α − 1 1

ati
şi deci rang (B) = 3; dacă α = 5, atunci ∆3 = ∆03 = 0 şi deci rang (B) = 2; dacă
α ∈ Rr {1, 5}, atunci ∆3 6= 0 şi ∆03 6= 0 şi deci rang (B) = 3.

12. Să se calculeze rangul matricelor:


 
    1 0 1 0 0
2 0 2 0 2 2 1 3 −1
M
 0  3 −1 2
 1 1 0 0 0 
1 0 1 0  0   
(a) A =   ; (b) B =   ; (c) C =  0 1 1 0 0 .
 2 1 0 2 1   1 3 4 −2   
 0 0 1 1 0 
0 1 0 1 0 4 −3 1 1
0 1 0 1 1

Rezolvare:

Avem rang (A) = 3, rang (B) = 2, rang (C) = 5.


n

   
1 2 m 1 2 m n
13. Să dau matricele A =  1 0 1  şi B =  1 0 1 1  . Să se determine m şi n astfel
cia

2 1 0 2 1 0 2
ı̂ncât ı̂ncât cele două matrice să aibă acelaşi rang.

Rezolvare:

1 2 m

Avem rang (A) ≥ 2 şi rang (A) = 3 ⇔ ∆3 = 1 0 1 = m+3 6= 0 ⇔ m 6= −3. Pe de altă
Lu

2 1 0

1 2 m 1 2 n

parte rang (B) ≥ 2 şi ∆3 = 1 0 1 = m + 3 şi ∆03 = 1 0 1 = n − 1. Prin urmare
2 1 0 2 1 2
rang (B) = 3 ⇔ (m 6= −3 sau n 6= 1). Deci dacă m = −3, atunci rang (A) = rang (B) = 2
doar dacă n = 1, iar dacă m 6= −3, atunci rang (A) = rang (B) = 3.

 
1 2 3 
5 4 1
14. Să se rezolve ecuaţia matriceală XA = B, unde A =  −1 0 1  şi B = .
−1 −1 −2
2 1 −1

Rezolvare:

17
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc


1 2 3

Deoarece det A = −1 0 1 = −2 6= 0, matricea A admite inversă şi fie A−1 această
2 1 −1
inversă. Înmulţind la dreapta egalităţii cu A−1 obţinem
XAA−1 = BA−1 ⇔ X = BA−1 ,
deci a găsi X, ı̂nseamnă a găsi inversa lui A şi a calcula apoi produsul BA−1 . Se va obţine

iuc

1 0 2
X= .
−1 2 1

15. Să se rezolve matriceal sistemul
x + 2y + 4z = −3


2x − y + 3z = −6

cx + y − 2z = 2.

Rezolvare:

ati
Matricea sistemului este A =  2 −1
1

1
2

1 −2

4
 
3 , matricea necunoscutelor este X =  y 

−3

x

z

iar matricea termenilor liberi este B =  −6  . Deci sistemul se rescrie matriceal sub
M
2
1 2 4

forma AX = B. Deoarece det A = 2 −1 3 = 25 6= 0, matricea A admite inversă şi
1 1 −2
fie A−1 această inversă. Înmulţind la stânga egalităţii cu A−1 obţinem
AA−1 X = A−1 B ⇔ X = A−1 B,
n

−1
deci agăsi X,
 ı̂nseamnă a găsi inversa lui A şi a calcula apoi produsul A B. Se va obţine
−1
X =  1 , adică x = −1, y = 1 şi z = −1.
cia

−1

16. Folosind regula lui Cramer, să se rezolve următorul sistem de ecuaţii liniare:


2x + 3y + 5z = 38


3x + 5y + 2z = 31
Lu
5x + 2y + 3z = 31.

Rezolvare:

2 3 5

Calculăm mai ı̂ntâi det A = 3 5 2 = −70 6= 0, deci, sistemul având numărul de
5 2 3
ecuaţii egal cu numărul necunoscutelor, este (conform regulii lui Cramer) compatibil deter-
minat (admite o soluţie şi aceasta este unică). Trebuie să mai calculăm şi determinanţii

38 3 5 2 38 5 2 3 38

D1 = 31 5 2 = −140, D2 = 3 31 2 = −210, D3 = 3 5 31 = −350
31 2 3 5 31 3 5 2 31

18
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc

−140 −210 −350


iar x = = 2, y = = 3, x = = 5 şi deci soluţia este (x, y, z) = (2, 3, 5).
−70 −70 −70

17. Să se rezolve şi să se discute următoarele sisteme omogene:


 

 x − 3y + 4z = 0 
x + 2y + z = 0

 

(a) x + 2y − z = 0 ; (b) x − 2y + 2z = 0

iuc

 

 
2x − y + 3z = 0 3x − 2y + 5z = 0
 

Rezolvare:

În cazul oricărui sistem omogen este evident că rang Ā = rang A (matricea Ā conţine ı̂n plus
o coloană cu zerouri), şi deci orice sistem omogen este compatibil. În cazul m = n, dacă
det A 6= 0, atunci soluţia este unică dată de regula lui Cramer. Dar orice sistem omogen

c
admite, evident, soluţia banală deci ea este singura soluţie. Dacă m = n şi det A = 0,
atunci soluţia nu este unică şi trebuie să determinăm necunoscutele principale şi pe cele
secundare.
(a) Avem det A = 0, şi deci
cipal este ∆2 =
1 −3
1 2
ati
sistemul compatibil este nedeterminat. Un determinant prin-
= 5 6= 0,deci rang A = 2. Atunci acest determinant princi-

pal determină ecuaţiile şi necunoscutele principale; astfel primele două ecuaţii sunt ecuaţii
principale, x, y sunt necunoscute principale iar z, notat cu α, este necunoscuta secundară.
Sistemul devine
M

x − 3y = −4α
x + 2y = α

care are soluţia x = −α şi y = α, deci soluţia sistemului iniţial este (x, y, z) = (−α, α, α), cu
α ∈ R.

1 2
(b) Avem det A = 0. Un determinant principal este ∆2 = = −4 şi deci primele
n

1 −2
două ecuaţii sunt ecuaţii principale, x, y sunt necunoscute principale iar z, notat cu α, este
necunoscuta secundară. Sistemul devine
cia


x + 2y = −α
x − 2y = −2α

care are soluţia x = −3α/2 şi y = α/4, deci soluţia sistemului iniţial este (x, y, z) =
(−3α/2, α/4, α), cu α ∈ R.
Lu

18. Să se rezolve şi să se discute sistemul omogen:
x + 2y + 3z = 0


4x + 5y + 6z = 0


x + λ2 z = 0

Rezolvare:

Avem det A = −3 1 + λ2 6= 0, ∀λ ∈ R, deci sistemul este compatibil determinat, şi fiind
sistem omogen, admite doar soluţia banală.

19
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc

19. Să se rezolve şi să se discute sistemul omogen:
x1 + x2 + mx3 − x4 = 02x1 + x2 − x3 + x4 = 0
3x1 − x2 − x3 − x4 = 0

iuc
mx1 − 2x2 − 2x3 − 2x4 = 0

Rezolvare:

1
1 m −1
2 1 −1 1
Avem det A = = 24 − 4m. Rezolvăm acum ecuaţia det A = 0 ⇔
3 −1 −1 −1
m −2 −2 −2
24 − 4m = 0. Deci, dacă m 6= 6, atunci sistemul este compatibil determinat, şi fiind sistem

c
omogen, admite doar soluţia banală. Dacă m = 6, sistemul este compatibil
dar nu admite
1 1 6

ati
soluţie unică. Un determinant principal este ∆3 = 2

1 −1 = −33 şi deci primele
3 −1 −1
trei ecuaţii sunt ecuaţii principale, x1 , x2 şi x3 sunt necunoscute principale iar x4 , notat cu
α, este necunoscuta secundară. Sistemul devine

x1 + x2 + 6x3 = α

2x1 + x2 − x3 = −α
M

3x1 − x2 − x3 = α

care are soluţia unică dată de regula lui Cramer. Trebuie să mai calculăm determinanţii

α 1 6 1 α 6 1 1 α

D1 = −α 1 −1 = −4α, D2 = 2 −α −1 = 31α, D3 = 2 1 −α = −10α
α −1 −1 3 α −1 3 −1 α
n

−4α 31α −10α


iar x1 = , x2 = , x3 = şi deci soluţia sistemului iniţial este (x1 , x2 , x3 , x4 ) =
−33 −33 −33
1
33 (4α, −31α, 10α, 33α), cu α ∈ R.
cia

20. Să se rezolve şi să se discute sistemul:
 x + λy + z = 1


λx − y + z = 1

Lux+y−z =2

Rezolvare:
   
1 λ 1 1 λ 1 1
Scriem A =  λ −1 1  şi Ā =  λ −1 1 1  . Observăm că det (A) = (1 + λ)2 ,
1 1 −1 1 1 −1 2
deci, dacă λ ∈ Rr {−1}, atunci det A 6= 0 şi deci sistemul are soluţie unică dată de regula
lui Cramer. Calculăm

1 λ 1 1 1 1 1 λ 1
1 = 3λ−3, D3 = λ −1 1 = −2λ2 +2λ−2

D1 = 1 −1 1 = 3λ+3, D2 = λ 1
2 1 −1 1 2 −1 1 1 2

20
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc

şi deci
1
3λ + 3, 3λ − 3, −2λ2 + 2λ − 2 .

(x, y, z) = 2
(1 + λ)
   
1 −1 1 1 −1 1 1
Dacă λ = −1, atunci det A = 0 şi scriem A =  −1 −1 1  şi Ā =  −1 −1 1 1 .
1 1 −1 1 1 −1 2

Calculăm rang (A) = 2 şi rang Ā = 3, deci, conform teoremei lui Kronecker–Capelli, sis-

iuc
temul este incompatibil.

21. Să se rezolve şi să se discute sistemul:
x − 4y − 3z = 1


x + 2y + z = 2

c2x + 4y + 2z = 3

Rezolvare:

A= 1

ati
Scriem mai ı̂ntâi matricea sistemului şi matricea extinsă:

1 −4 −3
2
 
1  , Ā =  1
1 −4 −3 1
2

1 2 .
2 4 2 2 4 2 3
M

1 −4 −3
1 −4
Observăm că rang (A) = 2, deoarece ∆2 = = 6 6= 0, iar ∆3 = 1 2 1 = 0.
1 2
2
4 2
1 −4 −3
 1 −4
Pe de altă parte, rang Ā = 3 deoarece ∆2 = = 6 6= 0, ∆3 = 1 2 1 = 0
1 2
2 4 2

n


1 −4 1

iar celălalt minor obţinut prin bordarea lui ∆2 este ∆03 = 1 2 2 = −6 6= 0.
2 4 3
cia


Deci rang (A) 6= rang Ā şi, conform teoremei lui Kronecker–Capelli, sistemul este incompatibil.(α − 1) x + αy + (α + 1) z = 1


22. Să se rezolve şi să se discute sistemul (β − 1) x + βy + (β + 1) z = 1x + y + z = −2

Lu

Rezolvare:

Avem    
α−1 α α+1 α−1 α α+1 1
A= β−1 β β + 1  , Ā =  β − 1 β β + 1 1 .
1 1 1 1 1 1 −2

α−1 α α+1
α−1 α
Observăm că ∆2 = = α − β iar ∆3 = β − 1 β β + 1 = 0. Deci dacă
β−1 β
1 1 1


α−1 α
α 6= β, atunci rang (A) = 2. În ceea ce priveşte pe Ā, calculăm ∆2 = = α−β
β−1 β

21
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc


α−1 α α+1 α−1 α 1

iar ∆3 = β − 1 β β + 1 = 0 şi ∆03 = β − 1 β 1 = 2β − 2α 6= 0 pentru α 6= β.
1 1 1 1 1 −2

Deci rang (A) = 2 6= 3 = rang Ā , prin urmare sistemul este incompatibil.

α−1 α α+1
α−1 α
Dacă α = β, atunci calculăm ∆2 = = −1 6= 0 iar ∆3 = α − 1 α α + 1 =
1 1
1 1 1

iuc

α−1 α α+1 1
0, deci rang (A) = 2. În ceea ce priveşte pe Ā =  α − 1 α α + 1 1 , calculăm
1 1 1 −2
α−1 α 
∆2 = = −1 6= 0 iar ∆3 este nul, oricum l-am alege. Deci rang Ā = 2 =
1 1
rang (A), prin urmare sistemul
este compatibil
nedeterminat. Determinantul principal (cel
α−1 α
care dă rangul) este ∆2 = , deci prima şi a treia ecuaţie sunt cele principale,
1 1

c
necunoscutele x şi y sunt necunoscutele principale, iar z este necunoscuta secundară. Vom
nota z = a şi rescriem sistemul sub forma

ati
(α − 1) x + αy = − (α + 1) a
x + y = −2 − a

care are soluţia unică (x, y) = (−1 − 2α + a, −1 + 2α − 2a), deci soluţia sistemului iniţial
este (x, y, z) = (−1 − 2α + a, −1 + 2α − 2a, a), cu a ∈ R.
M
23. Să se rezolve şi să se discute sistemele:

2x1 + x2 + x3 = 2 
(3 − 2λ)x1 + (2 − λ)x2 + x3 = λ 

x1 + 3x2 + x3 = 5
 

(a) ; (b) (2 − λ)x1 + (2 − λ)x2 + x3 = 1 ;
x1 + x2 + 5x3 = −7 
n


 

x1 + x2 + (2 − λ)x3 = 1

 

2x1 + 3x2 − 3x3 = 14

şi
cia

 

2x1 + 4x2 − 3x3 = 11 
x1 − 2x2 + 3x3 − 4x4 = 4

 

 
7x1 − 3x2 + 5x3 = 6
 x2 − x3 + x4 = −3

(c) (d) ;3x1 + x 2 − 8x3 = 15 


x1 + 3x2 − 3x4 = 1

 

6x1 − 5x2 + 11x3 = −4 −7x2 + 3x3 + x4 = −3
 
Lux1 + 2x2 + 3x3 + 4x4 = 112x1 + 3x2 + 4x3 + x4 = 12

(e)3x1 + 4x2 + x3 + 2x4 = 13


4x1 + x2 + 2x3 + 3x4 = 14

Rezolvare:

Scriem, mai ı̂ntâi, matricea sistemului şi matricea extinsă. Calculăm rangurile lor şi vedem
dacă sunt sau nu egale. Dacă nu sunt egale atunci sistemul este incompatibil. Dacă sunt
egale atunci se determină necunoscutele principale şi pe cele secundare.

22
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc

(a)    
2 1 1 2 1 1 2
 1 3 1 
 , Ā =  1 3 1 5 

A= .
 1 1 5   1 1 5 −7 
2 3 −3 2 3 −3 14

2 1 1 2

1 3 1 5 
Deoarece det Ā = = 0, deducem că rang Ā ≤ 3. Pe de altă parte,

iuc
1 1 5 −7
2 3 −3 14

2 1 1
2 1
∆2 = = 5 6= 0 ⇒ rang A ≥ 2, ∆3 = 1 3 1 = 22 6= 0 ⇒ rang A ≥ 3 şi
1 3
1 1 5


rang Ā ≥ 3, deci obţinem rang (A) = 3 = rang Ā , adică sistemul este compatibil. Deter-
minantul principal este ∆3 deci primele trei ecuaţii sunt cele principale iar x1 , x2 , x3 sunt
necunoscutele principale. Sistemul devine

c

 2x1 + x2 + x3 = 2ati
x1 + 3x2 + x3 = 5

x1 + x2 + 5x3 = −7

care are soluţia dată de regula lui Cramer. Se va obţine (x1 , x2 , x3 ) = (1, 2, −2).
(b) Avem
M
   
3 − 2λ 2 − λ 1 3 − 2λ 2 − λ 1 λ
A= 2−λ 2−λ 1  , Ā =  2 − λ 2 − λ 1 1 
1 1 2−λ 1 1 2−λ 1
şi
3 − 2λ 2 − λ 1
= −λ3 + 5λ2 − 7λ + 3.

det A = 2 − λ 2 − λ 1
n


1 1 2−λ

Iar det A = 0 ⇔ −λ3 + 5λ2 − 7λ + 3 = 0. Rădăcinile (rădăcinile ı̂ntregi se găsesc printre


divizorii termenului liber) sunt λ1 = 1, λ2 = 1 şi λ3 = 3 (adică −λ3 + 5λ2 − 7λ + 3 =
cia

(1 − λ)2 (3 − λ)). Deci dacă λ ∈ R \ {1, 3} atunci det A 6= 0 deci sistemul este compatibil
determinat, soluţia unică fiind găsită cu regula lui Cramer:

λ 2−λ 1
1 (1 − λ)2 (λ − 3)
x1 = 1 2−λ 1 = · · · = = −1
det A (1 − λ)2 (3 − λ)
1 1 2−λ

3 − 2λ λ 1
1 (1 − λ)2 (4 − λ) 4−λ
Lu


x2 = 2−λ 1 1 = · · · = 2 (3 − λ)
=
det A (1 − λ) 3 −λ
1 1 2−λ

3 − 2λ 2 − λ λ
1 (1 − λ)2 1
x3 = 2 − λ 2 − λ 1 = · · · = 2 (3 − λ)
=
det A (1 − λ) 3 − λ
1 1 1

Dacă λ = 1 atunci det A = 0 şi sistemul devine
x1 + x2 + x3 = 1


x1 + x2 + x3 = 1x1 + x2 + x3 = 1

23
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc


Acum rang (A) = 1 = rang Ā deci sistemul este compatibil nedeterminat şi, plecând
de la minorul principal, găsim că necunoscutele principale şi ecuaţiile principale sunt x1
respectiv prima ecuaţie. Sistemul devine, notând necunoscutele secundare x2 = α şi x3 =
β, n
x1 = 1 − α − β,

adică soluţia sistemului iniţial este (x1 , x2 , x3 ) = (1 − α − β, α, β), α, β ∈ R.

iuc
Dacă λ = 3 atunci det A = 0 şi sistemul devine


 −3x1 − x2 + x3 = 3


−x1 − x2 + x3 = 1x1 + x2 − x3 = 1


Acum rang (A) = 2 şi rang Ā = 3 deci sistemul este incompatibil.

c
(c) Avem    
2 4 −3 2 4 −3 11


2

Deoarece ∆3 = 7 −3

A=
 7 −3
 3

4 −3
ati
1 −8
6 −5 11

5  , Ā =  7 −3


 3
6 −5 11 −4
5
1 −8 15 
6 .

5 = 274 6= 0 ⇒ rang A = 3. În ceea ce priveşte pe Ā, calculăm


3 1 −8
M


2
4 −3 11
7 −3 5 6 
∆4 = = 0 deci rang Ā ≤ 3, prin urmare rang Ā = 3 (deoarece
3 1 −8 15
6 −5 11 −4

există minorul ∆3 6= 0). Obţinem rang (A) = 3 = rang Ā şi deci sistemul este compatibil
nedeterminat. Determinantul principal (cel care dă rangul) este ∆3 , deci necunoscutele x, y
şi z sunt necunoscute principale iar primele trei ecuaţii sunt ecuaţiile principale. Sistemul
n

devine 

 2x1 + 4x2 − 3x3 = 11


7x1 − 3x2 + 5x3 = 6
cia
3x1 + x2 − 8x3 = 15

care este cu trei ecuaţii şi trei necunoscute şi care are determinantul matricei sistemului
nenul. Deci se poate rezolva cu regula lui Cramer. Calculăm determinanţii

11
4 −3 2 11 −3

2
4 11
6 −3 5 = 274, 7 −3 6 = −274
Lu

5 = 548, 7 6
15 1 −8 3 15 −8 3 1 15

şi deci
(x1 , x2 , x3 ) = (2, 1, −1) .

(d) Avem rang (A) = 3 = rang Ā şi apoi (x1 , x2 , x3 , x4 ) = (−8, 3 + α, 6 + 2α, α), α ∈ R.

(e) Avem rang (A) = 4 = rang Ā , iar soluţia este dată de regula lui Cramer, (x1 , x2 , x3 , x4 ) =
(2, 1, 1, 1).

24
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc

24. Să se rezolve prin metoda lui Gauss sistemele: x+y+z−t=2
x + 2y − 3z = 0 


 2x + y − z + 2t = 9

(a) 2x − y + z = −3 ; (b)

−x + 2y + 2z − t = 5
y + 2z = 4
 

iuc
x + 3y − z − 2t = −4

şi
  

x1 + x2 + x3 + x4 = 1 
x + 2y + z = 3 
x − 2y + z = −4

 
 

(c) 2x1 − x2 + x3 − x4 = 2 ; (d) 2x − y + 3z = 2 ; (e) 4x + 3y − 2z = 11

 
 

  
x1 − 2x2 − 2x4 = −1 x − 3y + 2z = 0 −2x + 3y + 4z = 11
  

c
Rezolvare:

1

(a) Avem că det A = 2 −1
0 1
ati
2 −3

1 = −17 6= 0 şi numărul de ecuaţii este egal cu numărul


2 
de necunoscute. Obţinem rang (A) = 3 = rang Ā şi deci sistemul este compatibil deter-
minat cu soluţia dată de regula lui Cramer.
Există ı̂nsă o metodă alternativă de a studia un sistem (nu contează numărul
 de ecuaţii şi de
M

1 2 −3 0
necunoscute). Aceasta este metoda lui Gauss. Scriem matricea extinsă Ā =  2 −1 1 −3 
0 1 2 4
şi vom face transformări convenabile pentru a obţine zerouri sub diagonala principală.
Astfel vom aduna prima linie ı̂nmulţită cu constante convenabile la celelalte linii (ştim că
ı̂n urma acestor transformări aplicate unor matrici pătratice, determinantul nu se modi-
fică). Apoi vom aduna a doua linie ı̂nmulţită cu constante convenabile la următoarele linii,
n

ş.a.m.d.. Astfel obţinem zerouri pe coloane şi sistemul devine unul triunghiular. Avem
     
1 2 −3 0 1 2 −3 0 1 2 −3 0
 2 −1 1 −3  ∼  2 − 2 −1 − 4 1 + 6 −3 − 0  =  0 −5 7 −3 
cia

0 1 2 4 0 1 2 4 0 1 2 4
   
1 2 −3 0 1 2 −3 0
∼  0 −5 7 −3  =  0 −5 7 −3 
0 1 − 1 2 + 7/5 4 − 3/5 0 0 17/5 17/5

şi deci sistemul iniţial este echivalent cu următorul sistem triunghiular:


Lu x + 2y − 3z = 0


−5y + 7z = −317z/5 = 17/5.

Soluţia lui este imediată (x, y, z) = (−1, 2, 1) .


 
1 1 1 −1 2
 2 1 −1 2 9 
(b) Matricea Ā =   −1 2
 şi vom face transformări convenabile pentru
2 −1 5 
1 3 −1 −2 −4

25
Capitolul I: Matrice, Determinanţi şi Sisteme Liniare Lect. dr. Lucian Maticiuc

a obţine zerouri sub diagonala principală. Obţinem


   
1 1 1 −1 2 1 1 1 −1 2
 2 1 −1 2 9  ∼  2 − 2 1 − 2 −1 − 2 2+2 9−4 

 
 −1 2 2 −1 5   −1 + 1 2 + 1 2 + 1 −1 − 1 5+2 
1 3 −1 −2 −4 1 − 1 3 − 1 −1 − 1 −2 + 1 −4 − 2
   
1 1 1 −1 2 1 1 1 −1 2

iuc
 0 −1 −3 4 5  −1 −3
∼ 0 4 5 

= 
 0 3 3 −2 7   0 3−3 3 − 9 −2 + 12 7 + 15 
0 2 −2 −1 −6 0 2 − 2 −2 − 6 −1 + 8 −6 + 10
   
1 1 1 −1 2 1 1 1 −1 2
 ∼  0 −1 −3
 0 −1 −3 4 5   4 5 
= 
 0 0 −6 10 22   0 0 −6 10 22 
0 0 −8 7 4 0 0 −8 + 8 7 − 68 · 10 4 − 86 · 22

c
 
1 1 1 −1 2
 0 −1 −3 4 5 
= .
 0
0
0 −6
0
10
0 −19/3 −76/3
ati22 

şi sistemul este echivalent cu următorul sistem triunghiular:


x+y+z−t=2

M

−y − 3z + 4t = 5
−6z + 10t = 22


−19t/3 = −76/3

Soluţia lui este imediată (x, y, z, t) = (1, 2, 3, 4) .


(c) Avem, citind matricea extinsă,
n

     
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 2 −1 1 −1 2  ∼  0 −3 −1 −3 0  =  0 −3 −1 −3 0 .
1 −2 0 −2 −1 0 −3 −1 −3 −2 0 0 0 0 −2
cia

şi sistemul este echivalent cu următorul sistem triunghiular:x + x2 + x3 + x4 = 1
 1−3x2 − x3 − 3x4 = 0Lu

0x3 + 0x4 = −2

care nu are soluţii deoarece am obţinut 0 = −2, care este o contradicţie. Deci sistemul iniţial
este incompatibil.
Se poate observa, calculând pentru sistemul iniţial cele două ranguri, că rang (A) = 2 (de-
oarece ∆2 6= 0 şi ∆3 , ∆03 = 0) şi rang Ā = 3 (deoarece ∆2 6= 0 şi ∆3 , ∆03 = 0 dar există şi


∆003 = 6 6= 0). Deci rang (A) < rang Ā ceea ce ı̂nseamnă că sistemul dat este incompatibil.

26

S-ar putea să vă placă și