Sunteți pe pagina 1din 3

Unități de competențe Detalieri de conținut Nr.

de Data Resurse Observații


ore

Competenţe de comunicare Trecerea în revistă a achiziţiilor de lectură şi a 1


în limba română interesului elevilor pentru anumite tipuri de cărţi.

Competenţa de a percepe şi Prezentarea cărţii preferate. 1


asimila noi unităţi de vocabular.
Evaluarea iniţială a competenţei lectorale a elevilor 1 EI
Competenţa de lectură şi
interpretare a unor texte literare Lectura textelor narative de mici dimensiuni. 1
şi nonliterare.
Discuţia pre lectorală. 1
Competenţa de a lansa opinii
cu un conţinut atitudinal, versus Acumularea vocabularului necesar înţelegerii la 1 EFE
textile citite. Competenţe de a lectură.
învăţa, a şti să înveţi
Darul invizibil de Paulo Coelho. 1
Competenţa de învăţare a
limbii de instruire (a Bambusul chinezesc. 1
limbiiromâne) prin lectura
textelor de diferite genuri şi Lectura textelor narative şi informative, care 1
specii. necesită comentariu.

Competenţe de Valorificarea aprofundată a lexicului implicat. 1 EI


autocunoaştere şi autorealizare
Comentariul circumstanţelor spaţiotemporale ale
Competenţa de participare la acţiunii. 1
formareasa ca lector şi vorbitor,
prinlecturamonitorizatăşiindepen Pescuitul cu ostia de Emilia Dumitrescu 1
dentă.
La Praga de Paulo Coelho 1
Competenţe interpersonale, Rolul presei
civice, morale
Locuinţa zilelor de Marcel Olinescu 1
Competenţa de a colabora în
grup/ echipă, a înţelege/ percepe Lectura textelor care evocă realităţi puţin familiar 1 EFE
şi respecta opiniile colegilor săi copiilor.
în diverse situaţii de comunicare.
Valorificarea temelor şi a problemelor. 1
Competenţeculturale,
interculturale (de a recepta şi de Educaţia de perşi de Xenofon. 1
a crea valori)
Lectura ghidată a textelor narative. 1
Competenţa de receptare a
literaturii/culturii naţionale şi a Ginghis Han şi şoimul său. 1
culturilor europene.
Elaborarea planului simplu de idei. 1 ES
Competenţa de receptare şi
angajare, în comunicarea orală şi Expunerea detaliată a conţinutului. 1
scrisă, a anumitor valori
interculturale. Competenţe Expunerea rezumativă a conţinutului. 1
acţional-strategice
Abordarea didactică a textului poetic. 1 EI
Competenţa de a comunica
adecvat în limba română, Poezii despre lucruri familiare. Focul de George 1
participînd la procesul propriei Călinescu.
formări ca vorbitor şi cititor
avizat. Promovarea unei viziuni inedite asupra lumii. 1

Competenţe digitale, în Şirul de Ana Blandiana. 1


domeniul tehnologiilor
informaţionale şi Tăcerea de Ion Pillat. 1
comunicaţionale (TIC)
Scriere în baza textelor poetice 1 EFE
Competenţa de utilizare, la
nivel elementar, a anumitor Lectura textului narativ de proporţii. 1
servicii electronice, inclusive
reţeaua Internet, pentru Dârzul soldăţel de plumb de H. Ch. Andersen. 1
documentare în domeniul limbii
şi literaturii române, pentru Aplicarea tehnicii Presupunerea prin termeni 1
rezolvarea unor sarcini on-line, pentru lectura basmelor.
în conformitate cu unităţile de
conţinut la disciplină, inclusive Prezentarea unui basm citit independent. 1 ES
realizarea unor asocieri ale
literaturii cu alte arte. Evaluarea progresului şcolar al fiecărui elev 1