Sunteți pe pagina 1din 1

Antet firma

DECIZIE NR. ......

Avand in vedere legislatia cu privire la functionarea in conditii de securitate a instalatiilor


mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat, prin care agentii economici care detin si
exploateaza aceste instalatii sunt obligati sa numeasca personal tehnic de specialitate (ingineri,
subingineri, maistri sau tehnicieni de specialitate) in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor,
care sa fie autorizat ISCIR- INSPECT IT, in vederea aplicarii prevederilor prescriptiilor tehnice-
Colectia ISCIR, precum si Ordinul 382/2009, privind autorizarea operatorului responsabil cu
supravegherea si verificarea tehnica in utilizarea instalatiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR,
Directorul General al ............................, numit prin ......... nr. ..../.... a ......., emite urmatoarea:

DECIZIE:

1. Dl. .................., de specialitate inginer, avand functia de Operator RSVTI, incepand cu


data de ........ se numeste Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a
instalatiilor de ridicat din cadrul .............;
2. Responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor de ridicat este obligat
sa cunoasca si sa aplice intocmai prevederile legislatiei in vigoare si ale prescriptiilor
tehnice- Colectia ISCIR, sarcinile lui fiind cele care rezulta din prescriptiile tehnice -
Colectia ISCIR;
3. Activitatea responsabilului cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor de
ridicat va fi coordonata si indrumata din partea conducerii de catre .............., care
raspunde impreuna cu acesta de luarea masurilor pentru aplicarea prevederilor legislatiei
in vigoare si ale prescriptiilor tehnice- Colectia ISCIR;
4. Incalcarea obligatiilor prevazute in prescriptiile tehnice- Colectia ISCIR atrage dupa caz,
raspunderea disciplinara, materiala, civila sau penala a celor vinovati.

Emisa la sediul social, astazi ..........

DIRECTOR GENERAL,
....................