Sunteți pe pagina 1din 126

Grupul de autori

Corina LUNGU, profesor școlar, grad didactic superior, Liceul tehnologic pentru copii cu
vederea slabă, mun. Chișinău,
Viorica BUJOR, profesor școlar, grad didactic superior, Liceul Teoretic „G. Coșbuc”, mun.
Bălți
Svetlana VASILACHI, profesor școlar, grad didactic superior, Instituția Publică Liceul Teoretic
„M. Eminescu”, mun. Bălți
Ana NOVIC, profesor școlar, grad didactic superior, Liceul Teoretic „B. Dînga”, or. Criuleni
Galina GUMEN, profesor școlar, grad didactic unu, gimnaziul Pererita, r-nul Briceni
Ludmila GURSCAIA, profesor școlar, grad didactic superior, Liceul Teoretic „L. Tolstoi”, or.
Glodeni

Numele, prenumele elevului_________________________________________

Instituția de învățământ ____________________________________________

Loclaitatea_______________________________________________________

Raionul _________________________________________________________

Clasa____________________________________________________________
Mesajul grupului de autori

Culegere de exerciții la istorie este un auxiliar didactic proiectat în corespundere cu prevederile


curriculumului la disciplina școlară Istoria românilor și universală în învățământul liceal, ediția anului
2019.
Activitățile de învățare/evaluare propuse în Culegerea de exerciții la istorie oferă posibilitatea
exersării în procesul de studiere a disciplinei și de formare a competențelor specifice stabilite conform
curriculumului. Activitățile pot fi realizate atât în cadrul orelor de istorie (în calitate de instrument didactic
de predare, inclusiv de evaluare la clasă) cât și în realizarea sarcinilor de lucru individuale la pregătirea
pentru lecții (sursă de învățare/ evaluare) prin abordarea evenimentelor/ proceselor/ fenomenelor și
personalităților istorice.
Culegerea de exerciții la istorie structurată în 21 de teste face referință la cele 8 unități de învățare
curriculare, unitare din punct de vedere tematic, structurate în corespundere cu 53 unități de conținut,
selectate în baza principiului problematic de studiere a istoriei la treapta de liceu, principiului repartizării
în timp şi spaţiu a evenimentelor de la local la naţional, european şi universal. Aceste unități de conținut
oferă posibilitatea dezvoltării gândirii critice şi reflexive, abordării principiului multiperspectivităţii și
cauzalităţii în istorie.
Sarcinile de lucru proiectate în teste au la bază elemente componente ale unităţilor de competenţă
derivate din competenţele specifice disciplinei, ce reprezintă etape ale realizării acestora pentru perioada
unui an școlar. Exercițiile propuse sunt eşalonate pe domenii taxonomice de structurare a competenţelor şi
anume:

Utilizarea limbajului istoric în diverse situaţii de învăţare şi de viaţă,


respectând cultura comunicării.
Cunoaştere şi Amplasarea în timp şi spaţiu a evenimentelor, proceselor, fenomenelor,
înţelegere demonstrând înțelegerea continuității și schimbării în istorie .
Exerciții de cunoaștere și înțelegere a informației istorice.

Analiza critică a informaţiei din diferite surse, pornind de la


cultura istorică, manifestând poziţia cetăţeanului activ şi
Aplicare şi operare responsabil.
Exerciții de aplicare şi operare.

Determinarea relaţiei de cauzalitate în istorie, dând dovadă de gândire


Integrare şi logică şi spirit critic.
transfer Valorificarea trecutului istoric şi a patrimoniului cultural, manifestând
respect faţă de ţară şi de neam.
Exerciții de sinteză şi integrare
În atenţia elevilor, părinţilor şi profesorilor! Exersarea sistematică a modelelor de sarcini de
lucru v-a asigura o consecutivitate în procesul de formare a finalităților educaționale, stabilite pentru anul
de studiu precum și o eficientă pregătire pentru susținerea cu succes a examenului de bacalaureat la
Istoria românilor și universală la absolvirea învățământului liceal.
Notă: În procesul de evaluare/autoevaluare a competențelor formate, acestea pot fi evaluate
conform punctajului marcat. La utilizarea exercițiilor propuse în calitate de instrument de evaluare a
competențelor la disciplină se va aplica principiul utilizat la examenele de absolvire, de convertire a
punctelor în note, adică 22 % din punctajul total, ce constituie nota „5”(cinci), după care urmează
distribuirea punctajului până la „10” (zece), în dependență de rezultatele elevilor.
Structurarea testelor în corespundere cu unitățile de învățare și de conținut curriculare.
ECONOMIE ŞI  Societatea preindustrială. Mercantilismul
SOCIETATE  Revoluţia agrară şi consecinţele ei*
(mijlocul sec. al  Revoluţia industrială – transformări cu caracter modernizator
XVII-lea – mijlocul  Structuri şi relaţii sociale în Europa Occidentală
sec. al XIX-lea)  Procese demografice. Urbanizarea: capitală şi provincie
2 teste
 Economia Ţărilor Române
 Viaţa socială în Ţările Române
 Mod de viaţă şi de gândire în Europa Occidentală şi în Ţările Române
REVOLUŢIILE  Anglia: de la monarhie absolută la monarhie parlamentară
SOCIAL-POLITICE  Iluminisul – revoluţia ideilor
ÎN EPOCA  Războiul de independenţă al coloniilor engleze din America de Nord
MODERNĂ  Franţa de la monarhie absolută la republică
(mijlocul sec. al XVII-  Epoca napoleoniană şi impactul ei asupra societăţii europene
lea – mijlocul sec. al
 Ţările Române sub regim fanariot
XIX-lea)
 Revoluţia sub conducerea lui Tudor Vladimirescu din 1821
7 teste
 Ţările Române între 1822-1848
 Principatele Române între suzeranitate otomană şi protectorat rusesc
 Caracterul contradictoriu al Regulamentelor Organice
 Europa „Sfintei Alianţe”.
 Mişcări revoluţionare in Europa (1815-1848)
 Primăvara popoarelor”. Anul revoluţionar 1848 în Europa
 Drepturile naturale ale omului în actele revoluţiilor moderne.
 Primele acte constituţionale referitoare la drepturile şi libertăţile omului din
Anglia, SUA şi Franţa
 Revoluţia din 1848-1849 în Ţările Române
RELAŢIILE  Relaţiile internaţionale de la Pacea de la Westfalia la Congresul de la Viena
INTERNAŢIONALE
(mij. sec. al XVII-lea  Principatele Române în contextul „Problemei orientale”.
– mij. sec. al XIX-lea)  Anul 1812 în istoria românilor
2 teste
BASARABIA SUB  Lichidarea autonomiei Basarabiei: etape, evenimente, consecinţe
DOMINAŢIE  Economia Basarabiei în componenţa Imperiului Rus
ŢARISTĂ: DE LA  Politici sociale ale ţarismului şi colonizarea Basarabiei
AUTONOMIE LA  Reformele ţariste în Basarabia şi consecinţele lor
GUBERNIE
1 test
STATE  Contextul formării naţiunilor*
NAŢIONALE ŞI  Doctrinele social-politice
MULTINAŢIONALE  Regimuri politice în Europa
ÎN A DOUA  Unirea Principatelor Române
JUMĂTATE A SEC.  Reformele lui A. I. Cuza şi modernizarea societăţii româneşti. Constituţia din
al XIX-lea 1866
4 teste
 Unificarea Italiei şi Germaniei
 Imperiul Rus şi Imperiul Austro-Ungar*
 Consolidarea statului federativ nord-american
 Epoca „Meiji” în Japonia*
ECONOMIE ŞI  Civilizaţia industrială. Industrializarea şi consecinţele ei
SOCIETATE  Constituirea capitalismului monopolist
(1850-1914)  Economia României (1878-1914)
1 test
RELAŢIILE  Europa între afirmarea naţiunilor şi rivalităţile Marilor puteri.
INTERNAŢIONALE  Evoluţia sistemului colonial*
ŞI SISTEMUL  Obţinerea independenţei României
COLONIAL  Politica externă a României (1878-1914). România şi războaiele balcanice*
MONDIAL (mijl. sec.
al XIX-lea – înc sec.
XX)
2 teste

CULTURĂ ŞI  Curente literare şi artistice din perioada modernă


CIVILIZAŢIE ÎN  Realizările ştiinţei şi tehnicii în epoca modernă
EPOCA  Viaţa cotidiană în epoca modernă
MODERNĂ
2 teste  Cultura Ţărilor Române/României în epoca modernă
 Influenţe culturale occidentale în Ţările Române*
 Cultura în Basarabia sub dominaţie ţaristă

1. Unitatea de învăţare: ECONOMIE ŞI SOCIETATE


(mijlocul sec. al XVII-lea – mijlocul sec. al XIX-lea)
Unități de conţinut:
 Societatea preindustrială. Mercantilismul  Structuri şi relaţii sociale în Europa
 Revoluţia agrară şi consecinţele ei Occidentală
 Revoluţia industrială – transformări cu  Procese demografice. Urbanizarea:
caracter modernizator capitală şi provincie
I. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (20 de puncte)
Analizează sursele istorice şi rezolvă itemii propuși:
Sursa A. „În timp ce revoluția franceză își făcea marile experiențe pe un vulcan, Anglia și le făcea pe
ale sale pe terenul industriei (...) Două mașini, de atunci încolo nemuritoare, mașina cu aburi și mașina
de tors, au revoluționat sistemul comercial și au făcut să se nască aproape în același timp produse
materiale și probleme sociale necunoscute de părinții noștri.”
A.Blanqui, Istoria economiei politice în Europa
Sursa B. „În sec. XIX progresele cele mai importante şi mai bogate în urmări se petrec în industrie. Ele
se datoresc, toate, britanicilor: inventarea unor maşini textile, înlocuirea lemnului cu cocsul în procesul
topirii minereului de fier şi, mai ales, punerea la punct a maşinii cu abur. Iată de ce, până la sfârşitul
secolului, consecinţele revoluţionare ale acestor inovaţii au privit aproape în exclusivitate Anglia.
Continentul va cunoaşte, la rândul său, revoluţia industrială cu lanţul ei de efecte abia în sec XIX-lea.”
A.Kumbaul, Amintiri din tinereţe ale unui doctor bătrân
Nr Item Scor
1.1.
Numeşte şi explică termenul istoric la care se referă fragmentul documentului din sursa A.
Termen istoric 1
_________________________________________________________ 2
Explicație _________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.1.
Pornind de la sursele A şi B și de la harta de la sfârșitul testului, numeşte 3(trei) state ale
Europei de Vest în care s-a desfășurat revoluția industrială. 0
__________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.1.
Identifică opiniile autorilor surselor A şi B cu referire la rolul Angliei în revoluția industrială. 0
__________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________
4.1.
Pornind de la informaţia din sursa A, evidențiază o relație de cauzalitate, argumentând-o. 0
__________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
5.1.
Apreciază veridicitatea afirmației din sursa B: Continentul va cunoaşte, la rândul său,
revoluţia industrială cu lanţul ei de efecte abia în sec al XIX-lea. Argumentează opțiunea. 0
__________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
II. Exerciții de aplicare şi operare (30 de puncte)
Sursa C. „(...) Pătura inferioară a acestei burghezii era alcătuită din micii negustori cu venituri modeste,
adeseori chiar nevoiaşi, în mâinile cărora se afla aproape întregul comerţ de mărfuri destinate echipării
şi consumului casnic. Croitorii, cei ce închiriau haine, vânzătorii de ochelari, topitorii de cositor,
tocilarii, florarii şi toţi ceilalţi îşi aveau prăvălia sau atelierul în vestibulul casei sau în curte. Pentru
comerţul alimentar, existau prăvălii specializate: carnea, pâinea şi prăjiturile se vindeau la măcelari,
brutari, cofetari; mirodeniile şi vinul, la spiţeri, fructele şi legumele, la negustorii de trufandale.
Proprietarii tuturor acestor prăvălii constituiau o masă sedentară, fără mari speranţe de promovare
socială.” Paul Zumthor, Viaţa de toate zilele în Olanda lui Rembrandt
Sursa D. „Financiarii locuiesc sub acoperişuri bogate, ei folosesc aurul şi mătasea pentru a-şi ţese
hainele, respiră parfumuri, caută apetitul în arta bucătăriilor şi când odihna urmează leneviei, ei aţipesc
indolent în puf. Nimic nu le scapă acestor oameni bogaţi şi curioşi: nici florile din Italia, nici papagalii
din Brazilia, nici stofele pictate din Masulitapan, nici maimuţele din China, nici porţelanurile de Saxa,
Sevres şi Japonia. Priviţi palatele lor de la oraş şi de la sat, obiceiurile lor, gusturile, mobilele elegante,
trăsurile (...) Acest om care a ştiut să forţeze bogăţia prin uşa finanţelor mănâncă nobil, la masă, hrana a
o sută de familii din popor (...).” Enciclopedia ilustrată a lumii, Articolul „Poporul”
Nr Item Scor
.
1.2.
Exprimă-ți argumentat punctul de vedere cu referire la situația burgheziei mici, utilizând
termenii specifici domeniului analizat. L
_____________________________________________________________________ 0
_____________________________________________________________________ 1
_____________________________________________________________________ 2
_____________________________________________________________________ 3
________________________
2.2.
Formulează o concluzie cu referire la interdependenţa dintre resursele naturale, ramurile
industriale și procesul de urbanizare în statele europene. Argumentează cu trimitere la hartă 0
și cunoștințele acumulate anterior. 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.2. Apreciază veridicitatea afirmației din sursa B: Acest om care a ştiut să forţeze bogăţia
prin uşa finanţelor mănâncă nobil, la masă, hrana a o sută de familii din popor (...), 0
susținând-o prin două argumente. 1
_____________________________________________________________________ 2
_____________________________________________________________________ 3
____________ 4
1.____________________________________________________________________ 5
______ 6
_____________________________________________________________________ 7
_____________________________________________________________________ 8
____________
2.____________________________________________________________________
______
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________
4.2.
Demonstează prin două enunțuri, în baza surselor A și B,. rolul micii burghezii și a L
financiarilor europeni în dezvoltarea relaţiilor economiei de piaţă. 0
1.____________________________________________________________________ 1
______ 2
_____________________________________________________________________ 3
______ 4
_____________________________________________________________________ 5
______ 6
2.____________________________________________________________________
______
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________
5.2.
Imaginează-ți că trăiești în prima jumătate a secolului al XIX-lea, faci parte din categoria 0
micii burghezii, cu un venit modest. Enumeră trei acțiuni pe care le-ai întreprinde pentru 1
prosperarea afacerii. Argumentează acţiunile propuse. 2
_____________________________________________________________________ 3
______ 4
_____________________________________________________________________ 5
______ 6
_____________________________________________________________________ 7
______ 8
_____________________________________________________________________ 9
______
_____________________________________________________________________
______
_____________________________________________________________________
______
III.A Exerciții de integrare și sinteză (29 de puncte)
Sursa E. „O vastă imigrare a populației engleze din districtele rurale a avut loc în orice caz, datorită
creșterii populației, care a coincis cu noile facilități de muncă salariată în centrele industriale. Dar,
totodată, s-au petrecut unele schimbări în economia rurală a statului însuși, care, în diferite feluri, au
afectat ritmul exodului către orașe. Schimbarea era dublă: mutarea industriilor din zonele rurale în cele
urbane, din cauza revoluției mașinilor și „împrejmuirea” pământurilor comunale și a câmpurilor
deschise, pentru a cultiva mai mult grâu.” G. M. Trevelyan, Istoria ilustrată a
Angliei
Sursa F. „Treizeci-patruzeci de fabrici se înalţă pe creştetul colinelor. Cele şase etaje şi imensa lor
incintă proclamă până departe avântul industriei. În jurul acestora sunt presărate la întâmplare locuinţele
fragile ale săracilor. Între ele se întind terenuri necultivate. Sunt ogoarele industriei. (…) Ridicaţi-vă
privirile şi, de jur împrejurul acestei pieţe, veţi vedea înălţându-se imensele palate ale industriei. Veţi
auzi zgomotul furnalelor, şuierul aburului. Aceste clădiri uriaşe împiedică pătrunderea aerului şi a
luminii în locuinţele pe care le domină, învăluindu-le într-o veşnică ceaţă. Un fum des şi întunecat
acoperă oraşul. Printr-însul, Soarele se vede ca un disc fără raze. În mijlocul acestei zile neîmplinite se
zbat fără răgaz 300 000 de fiinţe omeneşti.” Alexis de Toqueville, or. Manchester, Despre sărăcie, 1835

Nr Item Scor
.
1.3.
Formulează două enunţuri cu caracter istoric cu termenii urbanizare şi revoluția mașinilor. 0
__________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
2.3.
Numeşte un proces istoric, specific dezvoltării economice a Europei în secolul al XIX-lea,
pentru care harta de la sfâșritul testului poate servi drept sursă de informare. Argumentează 0
răspunsul cu trimitere la hartă şi la cunoştinţele obţinute anterior. 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.3.
Formulează două argumente cu referire la transformările intervenite odată cu urbanizarea în 0
domeniul economic și social, utilizând sursele și cunoștințele obținute anterior. 1
Domeniul social _____________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
Domeniul economic __________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________ 6
__________________________________________________________________________
4.3.
Formulează, conform modelului propus, două consecințe ale procesului istoric descris în
sursa A. Argumentează răspunsul. 0
Proces 1
_____________________________________________________________________ 2
Consecință politică _________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
Consecință economică _______________________________________________________ 6
__________________________________________________________________________ 7
__________________________________________________________________________
5.3.
Pornind de la relatările sursei B propune 2 acţiuni ce pot fi realizate pentru a diminua
efectele degradării mediului înconjurător ca urmare a dezvoltării industriale. Argumentează 0
opțiunile propuse. 1
1)_________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
2)_________________________________________________________________________ 6
__________________________________________________________________________ 7
__________________________________________________________________________ 8
__________________________________________________________________________
III B. Exerciții de sinteză şi integrare
Eseu istoric (25 de puncte)
Sursa G. „Cărbunele și fierul din comitatele nordice și centrale creau orașe industriale (...) Construirea
unor locuințe insalubre a fost, poate, cel mai grav neajuns al revoluției industriale. Fără îndoială, și așa
era destul de mult că populația imens crescută putea fi totuși adăpostită într-un fel (...) De cele mai multe
ori însă, muncitorii locuiau în pivnițe și într-o singură cameră închiriată unei familii întregi, fie în
Londra, Glazgow și Manchester, fie în districtele militare”. G.M. Trevelyan, Istoria ilustrată a Angliei

Sursa H. „Cărbunele şi fierul trebuiau să fie transportate la beneficiari. La începutul secolului al XVIII-
lea, drumurile erau prea proaste pentru a fi utilizate în acest scop (...) Parlamentul a încercat o soluţie
nouă. A adoptat Legea barierelor. Aceasta permitea magistraţilor din trei comitate să perceapă taxe
pentru folosirea drumurilor. Banii urmau să fie folosiţi pentru repararea drumurilor. A fost prima lege
dintre multe altele care aveau să producă o revoluţie în transporturi. Proprietarii de pământ şi negustorii
au cerut Parlamentului să le permită să înfiinţeze companii private, numite trusturi ale barierelor. Primul
trust s-a înfiinţat în 1706. Oamenii au investit bani în aceste trusturi, iar banii au fost folosiţi pentru
construirea de drumuri bune. De-a lungul fiecărui drum erau situate, din loc în loc, porţi. Călătorii
treceau printr-o poartă dacă plăteau încasatorului o taxă, banii respectivi fiind folosiţi la repararea
drumului.” F. Aylett, În căutarea istoriei, 1714 -1900

Sursa I. „Se ştie că ţăranii au considerat că vina pentru boala cartofilor, care a atins Germania chiar în
acelaşi timp cu introducerea căilor ferate, revine funinginii din fumul împrăştiat de locomotive asupra
câmpurilor; a durat mai mulţi ani până când această acuzaţie nedreaptă a dispărut din capetele lor (…).
În primele luni după deschiderea căii ferate spre Heidelberg a trebuit să îmi însoţesc de mai multe ori
tatăl în afara oraşului, către un loc potrivit în câmp, de unde puteam vedea în tihnă trenul care trecea pe
lângă noi. Şi acum îmi aduc aminte cuvintele lui: „Nimic nu mă şochează mai mult decât această
invenţie. O lume nouă ia naştere şi eu încerc zadarnic să-mi închipui cum va arăta ea.”
A.Kumbaul, Amintiri din tinereţe ale unui doctor bătrân

Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină


(Format A4), un eseu la tema:
Influența economiei asupra evoluției sociale în epoca modernă
În textul tău:
1. vei expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins, concluzie;
2. vei utiliza corect termeni și concepte istorice, repere cronologice și spațiale specifice perioadei
studiate;
3. vei integra critic informațiile din sursele propuse;
4. vei formula argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific, pentru a-ți
susține opinia proprie referitoare la tema propusă;
5. vei explica relații cauză-efect (cel puțin două);
6. vei estima rolul istoric al marilor personalităţi
2. Unitatea de învăţare: ECONOMIE ŞI SOCIETATE
(mijlocul sec. al XVII-lea – mijlocul sec. al XIX-lea)
Unități de conţinut:
 Economia Ţărilor Române
 Viaţa socială în Ţările Române
 Mod de viaţă şi de gândire în Europa Occidentală şi în Ţările Române
I. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (20 de puncte)
Analizează sursele istorice şi rezolvă itemii propuși :
Sursa A. „(...) Negustorii străini, turci, evrei, armeni, greci (...) au pus mâna pe întregul negoţ al Moldovei
şi, cumpărând la preţuri foarte joase turme de oi şi vite, le duc la Constantinopol şi alte oraşe, unde le vând
la preţ îndoit sau întreit (...).” Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei
Sursa B. „La începutul secolului al XIX-lea, economia românească era, de mai multe secole, orientată
către Constantinopol, iar monopolul otoman se manifestă prin dreptul de preemţiune al comercianţilor
otomani asupra produselor româneşti. Monopolul otoman asupra comerţului exterior al Ţării Româneşti şi
Moldovei a constituit o cauză esenţială a slabei acumulări de capital, precum şi a unor schimbări însemnate
în producţia agricolă. (...) În comparaţie cu centrul şi apusul continentului, unde trecerea la capitalism şi
închegarea statelor naţionale s-a putut realiza mult mai devreme şi mai rapid, în spaţiul românesc acest
proces a întârziat şi s-a desfăşurat într-un ritm lent, cunoscând o serie de particularităţi faţă de modelul
european clasic.” Mihail Opritescu, Economia românească în epoca modernă

Nr. Item Scor


1.1. Valorificând informaţia din sursele A și B, selectează 3 elemente care corespund sintagmei 0
monopol otoman. 1
_____________________________________________________________________________ 2
_____________________________________________________________________________ 3
_____________________________________________________________________________
2.1.. Determină, cu trimitere la harta de la sfârșitul testului, interesul crescut al Constantinopolului de
a-și menține monopolul asupra comerțului extern al Principatelor. 0
_____________________________________________________________________________ 1
_____________________________________________________________________________ 2
_____________________________________________________________________________ 3
_____________________________________________________________________________
3.1. Comentează opiniile autorilor cu referire la situaţia economică a Principatelor Române.
_____________________________________________________________________________ 0
_____________________________________________________________________________ 1
_____________________________________________________________________________ 2
_____________________________________________________________________________ 3
_____________________________________________________________________________ 4
4.1. Pornind de la sursa B, evidențiază o relație de cauzalitate, argumentând-o.
_____________________________________________________________________________ 0
_____________________________________________________________________________ 1
_____________________________________________________________________________ 2
_____________________________________________________________________________ 3
_____________________________________________________________________________ 4
_____________________________________________________________________________ 5
5.1. Exprimă-ți argumentat punctul de vedere cu referire la cauzele întârzierii procesului de trecere
la capitalism a Principatelor Române (sursa B). 0
_____________________________________________________________________________ 1
_____________________________________________________________________________ 2
_____________________________________________________________________________ 3
_____________________________________________________________________________ 4
_____________________________________________________________________________ 5
_____________________________________________________________________________
II. Exerciții de aplicare şi operare (29 de puncte)
Sursa C. „Burghezia noastră fiind atât de nouă, prezintă caractere mai puţin pregnante şi o omogenitate
spirituală mult mai mică decât burgheziile occidentale şi în special cea franceză. (...). Spiritul burghez
constă în năzuinţa de a întreprinde, în dorinţa de câştig şi într-o serie întreagă de virtuţi minore, dar utile,
care asigură ridicarea şi menţinerea cuiva în lumea burgheză. Burghezie înseamnă: viaţă raţională,
renunţare la bucurii pentru agonisire şi o întrebuinţare măsurată a celui mai mare dar pe care îl dă
Dumnezeu omului, timpul. Burghezie înseamnă, în sfârşit, şi o anumită morală practică a cărei respectare
este de recomandat, fiindcă constituie o bună afacere.” M.Manoilescu, Rostul şi destinul burgheziei române
Sursa D. „În primele veacuri ale vieții noastre de stat dregătorii n-au avut salarii sau lefuri fixe (...). În
veacul al XVIII-lea, prin reformele sale: 1740 (Muntenia), 1742 (Moldova), Constantin Mavrocordat
introduce salarizarea, el fixează lefuri lunare dregătorilor; aceștia continuă însă să beneficieze și de anumite
venituri și plocoane. Abia în veacul al XIX-lea, prin reformele cu caracter apusean, se desființează aceasta
din urmă, leafa rămâne singura plată legală a dregătorului sau slujbașului.”
C.C.Giurescu, Istoria Românilor,vol.III
Nr Item Scor
.
1.2. Formulează o definiție proprie pentru termenul burghezie, utilizând din sursa C, 2 (două)
elemente corespunzătoare acestuia. 0
______________________________________________________________________________ 1
______________________________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________________ 4
2.2. Compară dezvoltarea economică a Țărilor Române în a II-a jum. a sec. al XVII-lea – înc. sec. al
XVIII-lea, în baza hărții de la sfârșitul testului, formulând o concluzie proprie. 0
______________________________________________________________________________ 1
______________________________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________________ 4
______________________________________________________________________________

3.2. Selectează din sursele propuse două dovezi ce demonstrează orientarea societății românești spre o 0
economie de piață. Argumentează răspunsul, utilizând și cunoștinţele acumulate anterior. 1
1.____________________________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________________ 4
2.____________________________________________________________________________ 5
______________________________________________________________________________ 6
______________________________________________________________________________
4.2. Formulează, conform modelului propus, două consecințe ale reformelor lui Constantin 0
Mavrocordat, elucidate în sursa B. Argumentează răspunsul. 1
Consecință socială ______________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________________ 4
Consecință economică ___________________________________________________________ 5
______________________________________________________________________________ 6
______________________________________________________________________________
5.2. Valorificând sursele și cunoștințele acumulate anterior, determină 3 (trei) valori general-umane 0
pe care se axează burghezia română, argumentând opțiunile. 1
______________________________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________________ 4
______________________________________________________________________________ 5
______________________________________________________________________________ 6
______________________________________________________________________________ 7
______________________________________________________________________________ 8
9
III A. Exerciții de sinteză şi integrare (27 de puncte)
Sursa E. „Se poate observa o schimbare evidentă între felul în care trăiau muncitorii în urmă cu 30 de ani
și traiul lor de azi. În trecut, nici măcar nu își cunoșteau țara. Acum, fac economii pentru a merge la
Expoziția Universală de la Londra, ce va avea loc în 1851. În fiecare duminică, Compania Brighton
transportă pe calea ferată mii de excursioniști care pleacă din Londra către stațiunile de pe litoral, ca să se
bucure de aer curat și de plajă.” Illustrated London News, 1850, în Simon Mason, Transport, 1750-1980
Sursa F. „În satele noastre nu există nici zece locuințe care să aibă condiții convenabile de igienă,
salubritate și, mai ales, moralitate (...) Majoritatea caselor de fermieri se compun numai din parter, cu cel
mult două camere, în suprafața de 25 m 2 , de regulă fără geamuri. În bucătărie – câteva piese de mobile de
calitate inferioară, ustensile de menaj și pentru lucrările pământului, în cameră sunt puse paturile, fără nici
o deosebire de vârstă sau sex. În pod poți găsi curent patru, cinci și chiar șase paturi.” https://historia.ro
Nr Item Scor
.
1.3. Formulează două enunţuri cu caracter istoric cu termenii care vizează modul de viață al statelor
europene în epoca modernă. 0
______________________________________________________________________________ 1
______________________________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________________ 4
2.3. Identifică schimbările din modul de viață în spațiul românesc care s-au produs în urma
dezvoltării economice din sec. al XVIII-lea – înc.sec.al XIX-lea, argumentând cu trimitere la 0
harta de la sfârșitul testului și la cunoștințele acumulate anterior. 1
______________________________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________________ 4
______________________________________________________________________________ 5
______________________________________________________________________________
3.3. Formulează două argumente cu referire la impactul dezvoltării căilor ferate asupra modului de 0
viață în societatea modernă, utilizând sursa A și cunoștințele obținute anterior. 1
Argumentul 1 __________________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________________ 4
Argumentul 2 __________________________________________________________________ 5
______________________________________________________________________________ 6
______________________________________________________________________________
4.3. Valorificând informația din sursa B, determină, conform modelului propus, două consecințe ale
modului de viață precar din spațiul rural. Argumentează răspunsul. 0
Consecință socială ______________________________________________________________ 1
______________________________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________________ 4
Consecință economică ___________________________________________________________ 5
______________________________________________________________________________ 6
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5.3. Demonstrează prin 2 (două) exemple concrete că satul a fost și este izvor al valorilor și tradițiilor
naționale.
______________________________________________________________________________ 0
______________________________________________________________________________ 1
______________________________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________________ 4
______________________________________________________________________________ 5
______________________________________________________________________________ 6
______________________________________________________________________________
III B. Exerciții de sinteză şi integrare
Eseu istoric (25 de puncte)
Sursa G. „Prin unificarea birului rumânilor cu acela al contribuabililor de rând și prin înființarea
scutelnicilor s-a grăbit și s-a ușurat desființarea României. Și fără reforma fiscală, cei dreptul, curentul era
în sensul acesta, numărul rumânilor era în scădere continuă de peste trei sferturi de veac (...).”
Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. III
Sursa H. „Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, impozitele unui sătean de rând includeau: o taxă pe cap de
locuitor percepută de patru ori pe an; o taxă pe vatră, strânsă de două ori pe an; o taxă pe vite, oi, porci şi pe
loturile cultivate cu viţă de vie; o taxă pe fumărit (în funcţie de hornurile caselor) şi pe pivniţe; o taxă pe
vânzarea vitelor; o taxă pe păşunat; o taxă pe steag, la urcarea pe tron a unui nou domnitor şi încă una trei ani
mai târziu, în caz că pe tron era acelaşi domnitor; o taxă pe săpun şi pe toate mărfurile vândute pe piaţă; o
taxă pe poduri; o taxă pe sare şi o taxă pe crâşmărit. Multe alte taxe nici măcar nu erau înregistrate, din
cauză că acestea erau strânse de perceptori care adunau ce puteau fără să ţină totdeauna o evidenţă strictă.”
                                                Daniel Chirot, Schimbări sociale la periferia societăţii în Balcani
Sursa I. „Numărul și diversitatea breslelor crește; meșteșugarii, micii industriași și negustorii devin tot mai
numeroși și capitalul mobiliar sporește și el; spre sfârșitul epocii fanariote apar în Principate bancheri,
dispunând de capitaluri importante și în legătură cu casele similare din Viena, Stambul, Veneția (...).”
Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. II
Sursa J. „(...) raialele turceşti din stânga Dunării sunt restituite Valahiei; autonomia administrativă; domni
pământeni aleşi pe viaţă; libertatea comerţului pentru toate produsele; dreptul de navigaţie pe Dunăre cu vase
proprii româneşti şi libera folosire a porturilor româneşti; scutirea de obligaţia de aprovizionare a Porţii;
limitarea dreptului de intervenţie a Imperiului Otoman în Principate, interdicţia pentru musulmani de a
stăpâni pământuri în Principate”.  Actul osăbit pentru prinţipaturile Moldova şi Valahia

Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină


(Format A4), un eseu la tema:
Modernizarea spațiului românesc – realizări și limite
În textul tău:
1. vei expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins, concluzie;
2. vei utiliza corect termeni și concepte istorice, repere cronologice și spațiale specifice perioadei
studiate;
3. vei integra critic informațiile din sursele propuse;
4. vei formula argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific și vei susţine
opinia proprie referitoare la tema propusă;
5. vei explica relații cauză-efect (cel puțin două);
6. vei aprecia rolul istoric al marilor personalităţi.
3. Unitatea de învăţare: REVOLUŢIILE SOCIAL-POLITICE ÎN EPOCA MODERNĂ
(mijlocul sec. al XVII-lea – mijlocul sec. al XIX-lea)

Unități de conţinut:
 Anglia: de la monarhie absolută la monarhie parlamentară
 Iluminisul – revoluţia ideilor
 Războiul de independenţă al coloniilor engleze din America de Nord
I. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (21 de puncte)
Analizează sursele istorice şi rezolvă itemii propuși:
Источник A «…поданные государства могут стать свободными гражданами при условии, что
государство в своей деятельности будет неукоснительно следовать законам. Государство
возникло в результате общественного договора с целью обеспечения естественных прав
человека: право на жизнь, свободу, собственность…» Дж.Локк, «Два трактата о правительстве»
Источник Б « Если бы бога не было, его надо было бы выдумать. Несомненно, в интересах
общества, чтобы существовало некое божество, которое карает то, что не может быть пресечено
человеческим правосудием. Добрый король есть лучший подарок, какое небо может дать земле.
Самое большое счастье для людей-когда государь-философ.» Вольтер, «Философский словарь»
Источник В «Человек рождён свободным, а между тем он везде в оковах… Пока народ,
принужденный повиноваться, повинуется, он поступает хорошо; но как только, имея
возможность сбросить с себя ярмо, народ, сбрасывает его, он поступает еще лучше…Отказаться
от своей свободы – значит отказаться от своего человеческого достоинства, от прав
человеческого рода, даже от своих обязанностей.» Ж.-Ж.Руссо, «Об общественном договоре»

N Задание Бал
лы
1.1 Изучив информацию источников A-В, отбери черты, характеризующие эпоху
Просвещения. 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________
2.1 Идентифицируй идеи авторов по алгоритму, представленному в таблице: 0
Общество Государство Церковь 1
2
3
4
5
6
3.1 На основе источников и ранее полученных знаний, поясни, в какой степени идеи и 0
теории Просвещения способствовали историческому прогрессу. 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________ 6

4.1 Составь от имени представителя эпохи Просвещения Обращение к современному 0


поколению по проблеме, которая на твой взгляд не потеряла актуальности и в наши 1
дни. 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________ 6
__________________________________________________________________________
II. Задания на применение и оперирование (26 баллов)
Источник Г. „Провозглашается и утверждается настоящим парламентом, что посредством
данного акта […] народы Англии основывают республику и с этого момента они будут
управляемы как свободная республика, безо всякого короля и без Палаты лордов, высшим
органом власти страны – представителями народа в парламенте – и теми людьми, которых
парламент назначит и уполномочит в пользу народа и под его правительством”.
Акт о провозглашении Англии республикой, 19 мая 1649 г.
Источник Д. „Реставрация стала решением, устраивавшую как буржуазию, так и знать,
учитывая, что большинство из участвующих в гражданской войне не преследовали цель
устранить монархию, а королевский абсолютизм. Новый этап в истории Англии охватил
правление короля Карла II Стюарта ( 1600-1685) и его брата Якова II ( 1685-1688). Оба пытались
навязать королевский абсолютизм и реставрировать католицизм как официальную религию”.
https://historia.ro/
№ Задание Бал
лы
2.1 Сформулируй исторические высказывания, используя понятие революция и
реставрация, определяющие их место и значение в истории Англии. 0
1.__________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
2.__________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
2.2 Сформулируй два последствия Реставрации. Аргументируй ответ со ссылкой на
источник Д, карту в конце теста и ранее полученные знания. 0
Во внутренней политике 1
__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
Во внешней политике 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________

2.3 Отбери из источников два аргумента, демонстрирующих эволюцию монархии в


Англии. Aргументируй ответ, используя и ранее добытые знания. 0
1.__________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
2.__________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
2.4 На основании карты в коце теста и ранее приобретенных знаний ответь на следующие
вопросы:Установив в 1653г. протекторат Кромвель сказал: «Я вынужден был взять на 0
себя обязанности полицейского». 1
В каком смысле следует понимать это высказывание? 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
Против кого была направлена диктатура Кромвеля? 6
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
В чьих интересах действовал Кромвель?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.5 Приведи два аргумента для демонстрации роли Оливера Кромвеля в истории
английской революции. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
_______________________________________________________________ ____________
III A. Задания на синтез и интеграцию (29 баллов)
Источник Ж. „Развитие промышленности в колониях ослабляет их зависимость от
Великобритании…Суверенитет Англии (верховная власть) над колониями…должен пронизывать
все законодательство, с тем чтобы мы связали их торговлю, ограничили их промышленность и
осуществляли любые нужные меры…” (Из резолюций парламента Англии)

Источник З. „1 августа 1783 года французы составили Парижский договор, который завершил


войну, предоставляя колонистам большие преимущетсва. Лондон обязывался признать
независимость США. Вся территория от реки Миссури на востоке, от Великих озер на юге и до
Флориды на севере отходили новосформированной нации. Статьями Конфедерации,
ратифицированной в 1781 г. штаты объеденяются в свободный союз, в котором штаты имели
широкую автономию. Ситуация изменилась в 1787 г. после принятия конституции, которая
утвердила федеральное правительство. После этого, в 1789 г. Джордж Вашингтон становится
первым президентом СШA.” wikiwand.com/ro/История Соединенных Штатов Америки

Nr Item Scor
.
1.3 Выскажи аргументированно свою точку зрения о политике метрополии в колониях,
опираясь на источник Ж. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________
2.3 Выскажите степень своего согласия с утверждением, что «Война за независимость - 0
это американская революция». 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5

3.3 Сформулируй последствия исторического процесса, отраженного в источнике З.


Аргументируй ответ со ссылкой на источник, карту в конце теста и ранее полученные 0
знания. 1
2
В экономическом плане 3
__________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
В политическом плане
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.3 Джорджа Вашингтона еще при жизни считали символом национального характера,
подтвердите высказывание, используя два аргумента. 0
___________________________________________________________________________ 1
1.__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.__________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________
5.3 Французский писатель XIXв. А. де Токвиль писал, что в период составления
конституции у американцев было две задачи-сохранить особенность каждого штата и 0
в то же время объединить весь народ в единый союз. В какой степени удалось это 1
сделать покажите на двух примерах, используя источники Ж и З и ранее 2
приобретенные знания. 3
1.__________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
2.__________________________________________________________________________ 7
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

III B. Exerciții de sinteză şi integrare


Eseu istoric (25 de puncte)
VARIANTA I
Источник И. „Мы считаем очевидным следующие вещи: люди рождены свободными и все они
одарены своим Создателем некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу которых
принадлежат: жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены
среди людей правительства, заимствующие свою справедливую власть из согласия управляемых.
Если же данная форма правления становится губительной для этой цели, то народ имеет право
изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство.”
Декларация независимости США, 4 июля 1776

Источник К. „В 1787 году была составлена Конституция США, которая устанавливала


федеральный республиканский режим, основанный на принципах разделения власти в
государстве”. Википедия

Источник Л. „В Америке принцип суверенности народа не находится в скрытом состоянии… И


если существует в мире страна, в которой кроется надежда на то, что догма суверенности народа
имеет истинное значение, … то несомненно, это Америка.” Alexis de Tocgueville

Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină


(Format A4), un eseu la tema:
США – первый современный демократический режим

VARIANTA II
Источник И. ”1.Лорды, также как и Палата Общин парламента с глубоким уважением к сеньору
нашему Его Величество Королю напоминают…, что поданные не могут быть принуждены
выплачивать прямые налоги, косвенные налоги или другие аналогичные выплаты без согласия
Парламента... Они просят Ваше Величество, чтобы в будущем никого не заставляли платить
какие-либо таксы или налоги без общего согласия Парламента; чтобы никто из-за этого не был
арестован или задержан […] и в будущем не обременять людей таким образом […].”
Билль и правах, 1689
Источник К. ,,В феврале 1689 г. Парламент провозгласил Вильгельма королем Англии, после
чего он признал Билль о правах, устанавливающий прерогативы короля и, соответственно,
Парламента. Значительным эхом ,,Славной революции” является тот факт, что монархи
Вильгельм и Мэри признали этот Билль, который установил конституционную монархию,
основанную на суверенитете нации...’’. J. Carpentier, F. Lerburn, История Европы

Источник Л. „Для многих поколений революция 1688-1689 годов была славной революцией.
Слава ее состояла не в делах с оружием, а в исключительном акте. Настоящая слава была
осуществлена без кропролития, без гражданской войны, без жертв. Конституционное
регламентирование 1689 выдержало испытание времени.”
G. M. Trevelyan, Иллюстрированная история Англии.

Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină


(Format A4), un eseu la tema:
Английская модель представительного режима
În textul tău:
1. vei expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins, concluzie;
2. vei utiliza corect termeni și concepte istorice, repere cronologice și spațiale specifice perioadei
studiate;
3. vei integra critic informațiile din sursele propuse;
4. vei formula argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific și vei
susţine opinia proprie referitoare la tema propusă;
5. vei explica relații cauză-efect (cel puțin două);
6. vei aprecia rolul istoric al marilor personalităţi.

.
Английская буржуазная революция
Война за независимость в Северной Америке
4.Unitatea de învăţare: REVOLUŢIILE SOCIAL-POLITICE ÎN EPOCA MODERNĂ
(mijlocul sec. al XVII-lea – mijlocul sec. al XIX-lea)

Unități de conţinut:
 Epoca napoleoniană şi impactul ei asupra societăţii europene
 Franţa de la monarhie absolută la republică
I. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (21 de puncte)
Analizează sursele istorice şi rezolvă itemii propuși:
Источник A. „…Нет более ни дворянства, ни пэрства, ни наследственных, ни сословных
отличий, ни феодального порядка, ни вотчинной юстиции, никаких титулов, званий и
преимуществ, проистекающих из этого порядка…Закон не признает более ни религиозных
обетов, ни каких-либо иных обязательств, противных естественным правам или конституции.
О государственных властях…3.Законодательная власть вверяется Национальному собранию, в
состав которого входят представители, свободно избранные народом на определенный срок, и
осуществляется названным собранием с утверждением короля….4.Форма правления
монархическая. Власть исполнительная вверена королю и осуществляется под его главенством
министрами и прочими ответственными органами….5.Власть судебная вверена судьям,
избираемым народом на определенный срок” Французская конституция 3 сентября 1791г.

Источник Б. ”О республике. 1. Французская республика едина и неделима…О верховенстве


народа. 7. Суверенный народ есть совокупность всех французских граждан. 8.Народ
непосредственно избирает представителей.10. Народ обсуждает и постановляет законы…28.
Каждый француз, пользующийся правами гражданства, может быть избран на всем пространстве
республики.” Конституция 24 июня 1793г.
N Задание Бал
лы
1.1 Отталкиваясь от содержания источников выбери понятие, идею созвучную взглядам
просветителей, аргументируй выбор. 0
Понятие/ идея _____________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
2.1 Выстрой, на основе источника А, утверждение о изменениях во французском
обществе, произошедших в ходе революции.. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
3.1 Охарактеризуй контекст принятия Конституции 1793 г. (источник Б). Аргументируй
ответ, ссылаясь на источник и ранее полученные знания. 0
__________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
4.1 Сравни источники А и Б, выделив не менее 2х различий. Аргументируй ответ. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
5.1 «История Французской революции – это история будущего», писал Виктор Гюго,
выскажи свое аргументированное мнение по этому поводу. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
5
II. Задания на применение и оперирование (26 puncte)
Источник В. ”Народы Италии! Французская армия пришла разрушить связывающие вас оковы.
Выходите ей навстречу. Ваша собственность, обычаи, религия останутся неприкосновенными.
Мы будем воевать честно и только с тиранами, которые вас держат в рабстве”.
Из обращения Наполеона к итальянцам, 1797г.
Источник Г. «...Каждый француз должен обладать теми же гражданскими правами […]. Никто
не имеет права покушаться на чужую свободу; нет брака, если он не зарегистрирован […].
Каждый ответственнен за ущерб, который нанес […]. Собственность есть право пользоваться и
распоряжаться вещами наиболее абсолютным образом; никто не может быть принуждаем к
уступке своей собственности […]. Ребенок любого возраста должен проявлять уважение к
матери и отцу своим […]» Наполеон, Гражданский кодекс

Источник Д. „Установленная декретами в Берлине (ноябрь 1806) и в Милане (ноябрь и декабрь


1807), континентальная блокада, это в первую очередь, война против Англии, владычицы морей,
после битвы у Трафальгар (1805). Блокада запрещала любому британскому судну швартоваться в
портах империи или ее союзников, любому нейтральному кораблю останавливаться в каком-
либо британском порту, так как в подобном случае они будут провозглашены британской
собственностью, подлежащей экспроприации…Последствия блокады на экономическую
организацию наполеоновской Европы значительны. Это привело к реорганизации европейского
рынка вокруг Франции... Большие порты континента и мануфактуры были разрушены, будь то
Руан, Нант, Генова, Ливорно или Триест, голландские порты или британские”.
Serge Bernstein, Pierre Milza,  История Европы, том III
Nr Item Scor
.
1.2 Охарактеризуй в двух предложениях сущность бонапартистского режима, используя
инфрмацию источников В-Д. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.2 Aргументируй со ссылкой на карту в конце теста, последствия походов Наполеона.
___________________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
5
3.2 Отбери из источников 2 примера, которые демонстрируют преимущество и недостаток
социально-экономической политики Наполеона. Aаргументируй ответ используя 0
источники и ранее приобретенные знания. 1
Преимущество _____________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
Недостаток _______________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.2 Объясни последствия Континентальной блокады по приведенному алгоритму со
ссылкой на источники и ранее приобретенные знания. 0
Для Англии _________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
Для других европейских государств ___________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________
5.2 Сформулируй обращение к современным политикам используя изречение Наполеона: 0
«Сердце государственного мужа должно находиться в голове» основываясь на 1
примерах из его деятельности. 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
III B. Exerciții de sinteză şi integrare
Eseu istoric (25 de puncte)
Источник Ж. «Подозрительными считаются: Те, которые в ходе народных собраний тратят
энергию на предательские речи, призывы к восстанию и угрозы. Более осторожные, ведущие
таинственные разговоры о несчастной Республики…Те, которые меняют поведение и разговоры
в зависимости от событий… Те, которые не принимают активного участия в действиях,
связанных с интересами Революции…Те, которые равнодушно приняли республиканскую
конституцию…Те, кто не сделал ничего против свободы, но и ничего для нее… ”.
Из закона о подозрительных, 1793
Источник З. ,,…пылкие друзья свободы способны нанести непоправимый вред общественному
порядку, сделав преувеличенные выводы из своих принципов. Итак, решительно откажемся от
всяких крайностей, провозгласим, что всякого рода собственность - земельная, личная,
промышленная - должна на вечные времена остаться неприкосновенной. 12 месяцев назад я
предложил создать революционный трибунал. Теперь я прошу за это прощения у Бога и народа,
и Робеспьер последует за мной…”. Из выступления Ж.К.Дантона
Источник И. ”Эпоха ведет свой отсчет с 1789г, нравится это или не нравится современникам, -
но это так. Прогресс несомненен, но и цена велика: цена крови во время революционных и
наполеоновских войн, безжалостная мясорубка гильотины. Как быть? Можно ли
оправдать?...Можно и должно…абсолютизм и феодализм никогда не сошли бы сами со сцены:
только насилие, разрушение Бастилии, якобинский террор могли расчистить поле для великого
прогресса XIX-XX столетий…Да, это правда. Но вся ли правда? Не следует ли отсюда, что
нечего средства жалеть, коли цель хороша...что человечество, не думающее о средствах, о
нравственных вопросах, немного бы стоило: оно озверело бы, съело бы само себя, не смогло бы в
конце концов воспринять тот самый прогресс….” Н.Эйдельман «Мгновенье славы настает»
Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină
(Format A4), un eseu la tema:
Революции-цивилизованный метод решения всех противоречий?
În textul tău:
1. vei expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins, concluzie;
2. vei utiliza corect termeni și concepte istorice, repere cronologice și spațiale specifice perioadei
studiate;
3. vei integra critic informațiile din sursele propuse;
4. vei formula argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific și vei
susţine opinia proprie referitoare la tema propusă;
5. vei explica relații cauză-efect (cel puțin două);
6. vei aprecia rolul istoric al marilor personalităţi.
1. Походы Наполеона Бонапарта
5. Unitatea de învăţare: REVOLUŢIILE SOCIAL-POLITICE ÎN EPOCA MODERNĂ
(mijlocul sec. al XVII-lea – mijlocul sec. al XIX-lea)

Unități de conţinut:
 Ţările Române sub regim fanariot
 Revoluţia sub conducerea lui Tudor Vladimirescu din 1821
I. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (21 de puncte)
Analizează sursele istorice şi rezolvă itemii propuși:
Sursa A. „Domnii fanarioți, mai ales cei din familia Mavrocordat, au preconizat și aplicat o serie de
reforme, schițate întâi sub titlul de Constituție în revista „Mercure de France” de la Paris. Prin reforma
socială, statul intervine în raporturile de proprietate și desființează legarea de glie a țăranului șerb.
Acesta primește din nou dreptul la strămutare. El are obligația de a presta, totuși, gratuit pentru boier un
număr de zile de muncă, de circa de zece ori mai puține decât în Transilvania.”
Ioan-Aurel Pop, Istoria romanilor
Sursa B. „(…) nu fanarioții erau cei care au cucerit niște țări pe care le-au exploatat în propriul lor
profit, ca agenți ai stăpânilor lor turci, ci dimpotrivă, românii au adoptat pe acești străini, așa cum
făcuseră cu mulți alții de-a lungul veacurilor (…).” Nicolae Iorga

Nr Item Scor
1.1 Valorificând informaţia din sursa A, selectează trei termeni istorici care caracterizează 0
perioada descrisă. 1
1. ________________________________ 2._________________________________ 2
3.___________________________________ 3
2.1 Pornind de la sursele A și B și harta de la sfârșitul testului, precizează care sunt statele
supuse regimului fanariot și limitele cronologice ale acestuia. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.1 Identifică opiniile autorilor surselor A și B cu referire la manifestările regimului fanariot în


Țările Române. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4

4.1 Pornind de la informaţia din sursa B, identifică o relație de cauzalitate, argumentând-o. 0


___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5

5.1 Exprimă-ți argumentat opinia față de două valori general-umane, evidențiate de către autorii
surselor A și B. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

II. Exerciții de aplicare şi operare (26 de puncte)


Sursa C. „Fraților, locuitori ai Țării Românești, (…)! Nici o pravilă nu oprește pe om de a întâmpina
răul cu rău! Șarpele, când îți iasă înainte, dai cu ciomagul de-l lovești, ca să-ți aperi viața, (…) Dar pre
balaurii care ne înghit de vii, (…) până când să-i suferim (…)? Până când să le fim robi? Veniți dar,
fraților, cu toții, cu rău să pierdem pe cei răi, ca să ne fie nouă bine! Și să se aleagă din căpeteniile
noastre cei care pot să fie buni. Aceia sunt ai noștri și cu noi dimpreună vor lucra binele, ca să le fie și
lor bine, precum ne sunt făgăduiți!” Proclamația de la Padeș (23 ianuarie 1821)
Sursa D. „Deși înfrântă, revoluția de la 1821 a creat premisele modernizării societății românești și a
alimentat mișcarea națională pentru independență. De aceea ea poate fi considerată începutul renașterii
naționale.” I. Scurtu, M. Curculescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi
Nr Item Scor
.
1.2 Exemplifică prin două enunţuri cu caracter istoric impactul modernizator al evenimentului
produs în anul 1821 asupra Principatelor Române, utilizând termenii Proclamația de la 0
Padeș şi mișcare națională. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________

2.2 Argumentează, cu trimitere la harta de la sfârșitul testului, poziția Imperiului Rus și a


Imperiulu Otoman față de evenimentele care aveau loc pe teritoriul Țării Românești. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________

3.2 Selectează din surse două dovezi care susțin orientarea spre modernizare a societății
românești. Argumentează răspunsul, utilizând și cunoștințele obținute anterior. 0
1.__________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
2.__________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6

4.2 Explică legătura dintre factorii interni și externi favorabili declanșării răscoalei din 1821,
pornind de la sursele C și D, harta de la sfârșitul testului și cunoștințele obținute anterior. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6

5.2 Structurează două argumente pentru a demonstra contribuția lui Tudor Vladimirescu în
promovarea valorilor naționale. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6

III A. Exerciții de sinteză şi integrare (32 de puncte)


Sursa E. „Domnii fanarioți au avut misiunea de a asigura Poarta cu resurse materiale și de a preveni o
eventuală răscoală antiotomană în Principate. (…) Dar în rândul fanarioților s-au evidențiat și figuri
luminate, cum au fost Nicolae și Constantin Mavrocordat. (…) Concomitent, teritoriul Principatelor a
fost și teatru al războaielor Rusiei și Austriei cu Imperiul Otoman.”
Atlas de Istoria românilor și universală
Sursa F. „Eu nu port război cu Poarta; sunt – împreună cu poporul român (…) Trebuie însă să
mărturisesc că înaintarea unei trupe elene, care se află sub conducerea prințului Ipsilanti, mă pune în cea
mai mare încurcătură, căci nu știu pe ce bază se întemeiază această concentrare de forțe și n-aș vrea să
zădărnicesc eventuale plane secrete ale unei mari puteri. De aceea am somat pe prințul Ipsilanti să
rămână în afara lor București (…) căci eu nu sunt (…) dispus să vărs pentru Grecia sângele românilor și
să acționez (…) în dezavantajul poporului român.” Tudor Vladimirescu (februarie 1821)

Nr Item Scor
.
1.3 Exprimă-ți argumentat punctul de vedere cu referire la impactul fanariotismului pentru 0
evoluția Țărilor Române, utilizând doi termeni specifici subiectului analizat. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
2.3 Formulează o concluzie cu referire la impactul poziției adoptate de către Tudor Vladimirescu
în raport cu eteriştii. Argumentează cu trimitere la harta de la sfârșitul testului și cunoștințele 0
obținute anterior. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________

3.3 Apreciază veridicitatea afirmației fiecare epocă are propriii eroi, susținând-o prin două
argumente. 0
___________________________________________________________________________ 1
1.__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.__________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7

4.3 Apreciază importanța colaborării popoarelor în vederea realizării cu succes a mișcărilor de


emancipare națională, elaborând două argumente din diverse perspective. 0
___________________________________________________________________________ 1
1.__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.__________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7

5.3 Elaborează și propune colegilor un traseu virtual (cu minimum patru dovezi), care ar reflecta 0
activitatea unei personalități istorice din perioada studiată. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
___________________________________________________________________________ 8

III B. Exerciții de sinteză şi integrare


Eseu istoric (25 de puncte)
VARIANTA I
Sursa H. „Domnii fanarioți nu erau altceva decât „niște monarhi de bâlci” și contrastul dintre
comportamentul lor când sunt la putere și cel când nu mai sunt la putere e ridicol și demonstrează într-o
lumină orbitoare întreaga degradare a caracterului lor.”.
Sir James Porter, ambasadorul Angliei la Istanbul
Sursa G. „Constantin Mavrocordat vru să fie mai întâi de toate reformator, să dea noi instituții
fundamentale țărilor pe care era chemat să le cârmuiască. Aceasta este cea mai înaltă ambiție a sa”.
Nicolae Iorga
Sursa I. „Epoca fanariotă nu trebuie socotită ca o vreme de decădere în toate domeniile vieții românești.
Ea a însemnat și unele progrese, pe lângă relele pe care le-am văzut. Domnii fanarioți își datorau
ridicarea faptului că ei fuseseră traducători și diplomați, adică țineau în mâini legăturile turcilor cu
Europa apuseană.” P. P. Panaitescu, Istoria românilor
Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină
(Format A4), un eseu la tema:
Regimul fanariot între progres și limite
VARIANTA II
Sursa H. „Insurecția de la 1821, din Țara Românească, s-a produs în cadrul luptei de emancipare a
popoarelor creştine din Turcia europeană. Această teză plasa problema revoluţiei române în cadrul
istoriei popoarelor creştine din Turcia europeană, în care îşi găsea dimensiunile adevărate şi semnificaţia
reală.” http://foaienationala.ro/
Sursa G. „Obiectivul principal al Eteriei era renașterea Imperiului Bizantin cu capitala la
Constantinopol, nu proclamarea unui stat independent elen (…). Atunci când veștile despre izbucnirea
revoluției elene au ajuns în Europa, toate marile puteri ale vremii au reacționat cu o ostilitate
nedisimulată. Deși marile puteri recunoșteau că Imperiul Otoman se află într-un proces de dezintegrare,
ele nu știau cum să gestioneze acest proces.” https://historia.ro/
Sursa I. „Deși înfrântă, revoluția de la 1821 a inaugurat revoluțiile românești moderne, a determinat
înlăturarea regimului fanariot și a creat premisele prăbușirii vechiului regim. Poarta a fost obligată să
numească primii domni pământeni, renunțând la fanarioți, care nu mai puteau fi de încredere datorită
faptului că erau greci, iar grecii se răsculaseră.” Ora de istorie, lecția nr. 13
Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină
(Format A4), un eseu la tema:
Mișcarea lui Tudor Vladimirescu și Eteria – o eră nouă în viața politică a Europei?
În textul tău:
1. vei expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins, concluzie;
2. vei utiliza corect termeni și concepte istorice, repere cronologice și spațiale specifice perioadei
studiate;
3. vei integra critic informațiile din sursele propuse;
4. vei formula argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific și vei
susţine opinia proprie referitoare la tema propusă;
5. vei explica relații cauză-efect (cel puțin două);
6. vei aprecia rolul istoric al marilor personalităţi.
.
6.Unitatea de învăţare: REVOLUŢIILE SOCIAL-POLITICE ÎN EPOCA MODERNĂ
(mijlocul sec. al XVII-lea – mijlocul sec. al XIX-lea)

Unități de conţinut:
 Ţările Române între 1822-1848
 Principatele Române între suzeranitate otomană şi protectorat rusesc
 Caracterul contradictoriu al Regulamentelor Organice
I. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (21 de puncte)
Analizează sursele istorice şi rezolvă itemii propuși:

Sursa A. „În a. 1821, pentru „Dreptate” şi „Slobozenie”,  „cămaşa morții este  îmbrăcată de Tudor
Vladimirescu”, care piere însă asasinat de eterişti. Programul său național și social este împlinit de cei
care suferă privațiunile pricinuite de ocupația otomană în a. 1821-1822. Sunt reinstaurate domniile
pământene. Din nefericire, sunt întrerupte de o nouă ocupaţie militară ţaristă (1829-1834), în timpul căreia
Rusia anexează Delta Dunării și Insula Șerpilor, demonstrând, totodată, la Săboani, unde sunt uciși sute de săteni, ce
înseamnă „protectoratul” ei.” M. Manea, B. Teodorescu, Istoria românilor de la 1821 până la 1989
Sursa B. „Remarcabil este şi Memoriul „Cărvunarilor” din 1822, pe care A.D. Xenopol l-a calificat ca
fiind „cea dintâi întrupare a unei gândiri constituţionale în Ţările Române” şi „cea dintâi manifestare
politică a cugetării liberale”. Deşi Memoriul „Cărvunarilor” a fost în cele din urmă înlăturat, din cauza
opoziţiei unei părţi a boierimii, el conţine o serie de idei valoroase ce au marcat dezvoltarea
constituţională ulterioară. (…) Dovedind o concepţie novatoare, Constituţia „Cărvunarilor” tindea spre
restrângerea puterilor domneşti, încredinţând dreptul de conducere efectivă a ţării Sfatului obştesc,
organ reprezentativ.” https://historia.ro/
Nr Item Scor
1.1 Pornind de la informaţia din sursa A, selectează și explică termenul istoric care definește
viața politică din Principatele Române începând cu anul 1822. 0
Termen istoric __________________________________________________________ 1
Explicație ____ ____________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.1 Compară hărțile de la sfârșitul testului și descoperă o schimbare teritorială intervenită în


spațiul românesc, numind anul realizării acesteia și statul anexator. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4

3.1 Valorificând textul sursei A, identifică un fapt și o opinie care să facă referire la
evoluția/soarta Principatelor Române în perioada 1822-1834. 0
Fapt istoric _________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
Opinie _____________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________

4.1 Pornind de la informaţia din sursa B, formulează o relație de cauzalitate, argumentând-o. 0


___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________
5.1 Apreciază veridicitatea afirmației lui A.D. Xenopol, care a calificat Constituția cărvunarilor
ca cea dintâi manifestare politică a cugetării liberale. Argumentează opțiunea. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________

II. Exerciții de aplicare şi operare (27 de puncte)


Sursa C. „Principatele Moldovei și Valahiei care se află pe temeiul unor capitulații sub suzeranitatea
Sublimei Pori și sub garanția Rusiei vor păstra toate privilegiile și imunitățile ce le-au fost acordate lor
prin tratatele încheiate între cele două imperii. În consecință, ele se vor bucura de exercitarea liberă a
cultului lor, de o securitate deplină, de administrație națională independentă și de o libertate totală a
comerțului.” Din Tratatul de la Adrianopol, 1829
Sursa D. „Cel mai important câștig pentru Principate, după Tratatul de la Adrianopol din 1829, este
deschiderea lor spre Occident. Odată cu desființarea monopolului turcesc asupra comerțului, țările
dunărene pot intra direct în contact, prin produsele lor, cu țările Occidentului. Când vapoarele engleze,
franceze sau austriece încep să încarce din porturile de la Dunăre produse ale pământului românesc,
totul începe să se schimbe în principate. Raporturile cu Occidentul acționează ca un pivot. Ele cer
adaptarea instituțiilor publice, a sistemului politic la un nivel apropiat țărilor partenere de comerț.”
Ion Bulei, O istorie a românilor

Nr Item Scor
.
1.2 Caracterizează în două enunțuri cu caracter istoric situația Principatelor Române până și
după anul 1829, utilizând termenii potriviți. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4

2.2 Argumentează, cu trimitere la hartă, două acțiuni întreprinse de către Imperiul Rus în
perioada 1829-1834 în spațiul românesc. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5

3.2 Selectează din surse două exemple care demonstrează un beneficiu și un impediment pentru
evoluția societății românești. Argumentează răspunsul, utilizând și cunoștințele anterioare. 0
Beneficiu _________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
Impediment _________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6

4.2 Explică impactul Tratatului de la Adrianopol pentru societatea românească, indicând două
consecinţe. Argumentează răspunsul cu trimitere la sursă şi la cunoştinţele obţinute anterior. 0
În plan intern _______________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
În plan extern ______________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________
5.2 Formulează un mesaj/o adresare către Puterile europene prin care să convingi că în perioada
studiată societatea românească are în palmaresul său valori ce o definesc. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6

III B. Exerciții de sinteză şi integrare


Eseu istoric (25 de puncte)
Sursa A. „Situația politică a Țărilor Române până la Regulamentele Organice nu ne permite să vorbim
despre existența unui regim al separației puterilor. (…) Regulamentele Organice au creat un parlament
unicameral, cu atribuții de legiferare, numit Obicinuita Obștească Adunare. Dar trebuie observat că acest
parlament avea un vădit caracter aristocratic. Nici burghezia și nici țărănimea nu aveau reprezentanți în
Obicinuita Obștească Adunare.” Gh. Gheorghe, Separația puterilor în stat. Teorie și realitate
Sursa B. „Fără să dea o soluție chestiunii țărănești și fără să cheme la conducerea țărilor alte clase decât
aceea a boierilor, Regulamentul Organic are totuși, cum am văzut, o serie de măsuri bune. El a
transformat administrația țării noastre după chipul statelor moderne și a pus bazele regimului
parlamentar. Dar din pricina caracterului său aristocratic, el fu foarte aspru combătut de tinerimea
influențată de ideile de libertate și egalitate din apus.” P.P. Panaitescu, Istoria românilor
Sursa C. „Actuala Constituție a Țarii Românești constă în Regulamentul Organic impus de Rusia și
care-i rezervă acestei puteri dreptul de a se amesteca în actele cele mai esențiale ale Guvernului român și
ale Adunării Naționale. Acest Regulament, amalgam de dispoziții eterogene și contradictorii, lasă,
datorită sensului ambiguu al dispozițiilor sale, câmp liber tuturor abuzurilor; dar ceea ce-l face și mai
odios este faptul că denaturează vechile instituții naționale în detrimentul profund al imensei majorități a
locuitorilor țării, că face să apese întreaga povară a impozitului asupra claselor celor mai sărace ale
societății.” Din memoriul adresat Porții privind Regulamentul Organic, 5 iunie 1848

Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină


(Format A4), un eseu la tema:
Caracterul contradictoriu al Regulamentelor Organice
În textul tău:
1. vei expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins, concluzie;
2. vei utiliza corect termeni și concepte istorice, repere cronologice și spațiale specifice perioadei
studiate;
3. vei integra critic informațiile din sursele propuse;
4. vei formula argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific și vei
susţine opinia proprie referitoare la tema propusă;
5. vei explica relații cauză-efect (cel puțin două);
6. vei aprecia rolul istoric al marilor personalităţi.
Țările Române până la anul 1829
Țările
Române după anul 1829
7. Unitatea de învăţare: REVOLUŢIILE SOCIAL-POLITICE ÎN EPOCA MODERNĂ
(mijlocul sec. al XVII-lea – mijlocul sec. al XIX-lea)

Unități de conţinut:
 Europa „Sfintei Alianţe”
 Mişcări revoluţionare in Europa (1815-1848)
 „Primăvara popoarelor”. Anul revoluţionar 1848 în Europa
I. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (21 de puncte)
Analizează sursele istorice şi rezolvă itemii propuși:
Источник A «Пышные фразы о «восстановлении общественного порядка», «обновлении
европейской политической системы», «прочном мире, основанном на справедливом
распределении сил»…произносились для того, чтобы внушить спокойствие народам и окружить
это торжественное собрание ореолом величия и достоинства, но настоящей целью целью
конгресса являлся раздел наследства побежденных между победителями».
Фридрих Генц, секретарь Меттерниха
Источник Б «Вы говорите мне о принципах «легитимности» и «публичного права». Ваше
публичное право для меня ничего не значит, я его знать не хочу. Знаете, что я могу сделать со
всеми вашими пергаментами и договорами?.. Я располагаю армией в 200.000 солдат только в
Варшавском герцогстве, так кто попытается изгнать меня оттуда? Я сохраню всё, что занимаю».
Ответ Александра I Талейрану в ходе Венского конгресса

N Задание Бал
л
1.1 Выпиши из источников А-Б три правила /принципа отношений между властями и
подданными, провозглашенными в ходе Венского конгресса. 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3

2.1 Изучив информацию источников A-Б, отбери декларативные и действительные цели 0


великих европейских держав на Венском конгрессе. 1
Декларативные цели _______________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
Действительные цели ______________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________ 6
_________________________________________________________________________
3.1 На основе источников и ранее полученных знаний, согласись или опровергни 0
высказывание, что государи на Венском конгрессе выступали, как сторонники 1
модернизации, используя не менее двух аргументов. 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________ 6
__________________________________________________________________________

4.1 Составь от имени жителя Варшавского герцогства Обращение к современному 0


поколению о «справедливых правилах» отношения великих держав к малым народам. 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________ 6
II. Задания на применение и оперирование (26 баллов)
Источник В «Ст.2 (…)высокие договаривающиеся стороны обязуются предоставить взаимную
помощь и поддержку каждый раз когда об этом попросят, будь то для подавления мятежей,
которые обнаружатся в какой-либо из польских провинций находящихся в их владениях, будь то
для бдения, чтобы такие восстания не распространились на другие провинции. Каждая из
высоких договаривающихся сторон назначает ради этих целей достаточный контингент войск».
Российско-австрийская конвенция по взаимным гарантиям в польских владениях, 7/19 сентября 1791г.

Источник Г«Ст.I. Согласно словам Священного Писания, которые предписывают всем людям
видеть друг в друге братьев, три договаривающихся монарха останутся объединенными узами
реального и неразрывного братства и, считаясь соотечественниками, окажут друг другу в любом
случае и в любом месте, поддержку и помощь; считая себя кровными родителями подчиненных и
своей армии, они будут руководить в том же духе братства, … для защиты религии, мира и
справедливости». «Акт Священного союза, 26 сентября 1815», Полное собрание
законов Российской империи. Собрание первое. Том 33. 1815-1816. СПб., 1830

Nr Item Scor
.
2.1 Сформулируй исторические высказывания относительно целей создания Священного
союза, используя информацию источников В - Д. 0
1.__________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
2.__________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________

2.2 Сформулируй два последствия создания Священного союза. Аргументируй ответ со


ссылкой на источник В - Д и ранее полученные знания. 0
Последствие 1. ____________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
Последствие 2. _____________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6

2.3 Отбери из источников два аргумента, демонстрирующих, как решения Венского


конгресса повлияли на судьбы европейских народов. 0
1.__________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
2.__________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6

2.4 На основании карты определите два территориальных изменения, произведенных в


Европе по решениям Венского конгресса. 0
__________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6

2.5 Прокомментируйте высказывание, что на Венском конгрессе была создана новая


система международных отношений, используя не менее двух аргументов.. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
_______________________________________________________________ ____________

III A. Задания на синтез и интеграцию (29 баллов)


Источник Ж. «Каждый должен осознавать тот факт, что Родина должна быть освобождена от
угнетения, троны - разрушены, а чудовища монархи, поднявшиеся во власть обманом прошлого
– изгнаны, поскольку они оскорбляют самое святое, что есть у людей – Свободу!»
Из программы группы карбонариев «Свободные пифагорийцы»
Источник З. «Риэго должен быть наказан как один из наиболее виновных революционеров,
которые, посягнув на законную власть испанских королей, причинили столько бедствий
благородной испанской нации… Забыв о своих обязанностях, он провозгласил конституцию,
которую Его Величество король упразднил как основу анархического режима,
ниспровергающего законы монархии, наши обычаи и нашу святую религию… он призывал к
мятежу и победе злосчастного конституционного строя… Упомянутый Риэго является
виновником всех наших бед».
Из приговора короля Фердинанда VII показательного процесса 15 сентября 1823г.
Источник И. «Царица гордая морей! Гордись не силою гигантской, Но прочной славою
гражданской И доблестью своих детей. Парящий ум, светило века, Твой сын, твой друг и твой
поэт, Увянул Бейрон в цвете лет В святой борьбе за вольность грека. О нем сказал Европе грек:
«Друзья свободы и Эллады Везде в слезах в укор судьбы; Одни тираны и рабы Его внезапной
смерти рады». Кондратий Рылеев «На смерть Байрона»

Источник К. «…Равенство всех граждан перед законом. Избирательное право для всего
мужского населения, достигшего двадцатилетнего возраста. Свобода слова, печати,
вероисповеданий. Свобода собраний, занятий, передвижения. Неприкосновенность личности и
жилища. Введение нового суда, равного для всех…».
Из «Русской правды» тайного Южного общества декабристов

Источник Л. «Мы желаем независимости Польши, потому что желаем свободы России. Мы на
стороне поляков, потому что мы закованы теми же цепями».
А.Герцен, русский публицист-революционер, писатель, педагог, философ

Nr Item Scor
.
1.3 Выскажи аргументированно свою точку зрения о характере революционных событий в
Европе, опираясь на источники Ж - Л. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4

2.3 Выскажите степень своего согласия с утверждением, что «Смуты, действующие в


Европе представляют неизбежную и всеобщую опасность по своему развитию и 0
распространению…». 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5

3.3 Сформулируй последствия революционного процесса отраженного в источниках Ж-


Л. Аргументируй ответ со ссылкой на источники и ранее полученные знания. 0
В ближайшей перспективе ___________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
В отдаленной перспективе ___________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________

4.3 В предисловии к своим сочинения Бальзак выразил свою цель: „Создать образ целой
эпохи, назваться историком XIX века». Исходя из содержания источников Ж-Л и 0
ранее приобретенных знаний реализуй цель поэта в двух предложениях 1
1.__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.__________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________

5.3 Продемонстрируй на примере содержания одного из источников (по выбору)


причинно-следственную связь представленного события/процесса. 0
Причина____________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
Следствие__________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
Обоснование влияния одного события/процесса на другое 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
___________________________________________________________________________

III B. Exerciții de sinteză şi integrare


Eseu istoric (25 de puncte)
VARIANTA I.
Источник М. „Олигархическое правительство ниспровергнуто героизмом народа Парижа…
Кровь народа текла, как в июле (1830), но на сей раз он не будет обманут. Завоёвано
национальное пространство, соответствующее правам, чаяниям и желанию великого и
благородного народа… Временное правительство желает республики, утвержденной народом,
который немедленно будет опрошен об окончательной форме правления… Свобода, равенство и
братство в качестве принципов; народ в качестве девиза и лозунга – вот то демократическое
правительство, которое Франция обязана себе обеспечить.”
(Из прокламации Временного правительства к французскому народу от 24 февраля 1848г.)
Источник Н. „Словно вихрь прошёл через весь город, словно сама земля разверзлась под
ногами! В один миг ….выросли 12 крепких, образцово построенных баррикад. Под
приветственные крики толпы, мастера-оружейники раздавали на улице винтовки. Все
вооружались кто чем попало…. Дети пробирались в дома и поднимали на крыши и чердаки
большие корзины камней… пушечные выстрелы следовали один за другим…. по солдатам
стреляли из окон, били камнями с крыш. Началось жуткое побоище …”
(Из воспоминаний баррикадных боёв в Берлине 18-19 марта 1848г.)
Источник О. «…полное успокоение не может наступить у нас, пока король не будет ограничен в
своей государственной деятельности конституционными формами правления. Будущее династии
находится в тесной связи с воцарением братства между различными народами монархии, а это
братство может быть создано при уважении к различным национальностям только той связью,
которая даётся осуществлением принципов конституционализма. Канцелярия и штык - плохие
связывающие средства.». (Программная речь Л.Кошута в венгерском сейме 3 марта 1848г.)
Источние П. «…Все церковные имущества Римского государства объявляются собственностью
Республики…Будет установлен принудительный налог с доходов богатых семей, наиболее
значительных капиталистов и коммерсантов и на торговые и промышленные общества разного
рода…Каждая семья, состоящая по крайней мере из трех лиц, получает количество земли,
соответствующее работе двух быков, т.е. 20 тыс.кв.м…Личность неприкосновенна. Одно лишь
правительство имеет право и обязанность наказывать. Собственность неприкосновенна…»
(Из постановлений Учредительного собрания и триумвирата Римской республики)
Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină
(Format A4), un eseu la tema:
Революции 1848 года - общее и особенное
În textul tău:
1. vei expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins, concluzie;
2. vei utiliza corect termeni și concepte istorice, repere cronologice și spațiale specifice perioadei
studiate;
3. vei integra critic informațiile din sursele propuse;
4. vei formula argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific și vei
susţine opinia proprie referitoare la tema propusă;
5. vei explica relații cauză-efect (cel puțin două);
6. vei aprecia rolul istoric al marilor personalităţi.
8. Unitatea de învăţare: REVOLUŢIILE SOCIAL-POLITICE ÎN EPOCA MODERNĂ
(mijlocul sec. al XVII-lea – mijlocul sec. al XIX-lea)

Unități de conţinut:
 Drepturile naturale ale omului în actele revoluţiilor moderne
 Primele acte constituţionale referitoare la drepturile şi libertăţile omului din Anglia, SUA şi Franţa
I. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (21 de puncte)
Analizează sursele istorice şi rezolvă itemii propuși:
Источник A. « VI. И для предупреждения несправедливых притеснений повторными арестами
за то же преступление узаконяется сказанной выше властью, что никакое лицо или лица,
освобожденные или отпущенные по какому-либо Habeas corpus, не могут быть когда-либо
впредь заключены или арестованы за то же преступление каким бы то ни было лицом или
лицами иначе, как по законному предписанию или по приказу того суда, в который он или они
будут обязаны подпиской явиться, или другого суда, обладающего юрисдикцией по данному
делу…» Habeas Corpus Act, 1679
Источник Б. «…1.Что притязания на власть приостанавливать законы или исполнение законов
монархической власти без согласия парламента является незаконным…4.Что взимание сборов в
пользу и распоряжение короны…без согласия парламента незаконно…8.Что выборы членов
парламента должны быть свободны...9.Что свобода слова и прений или разбирательств в
парламенте не должна быть привлечена к ответственности или сомнения в каком - либо суде или
месте вне парламента…» Декларация прав, 1689
Источник В. «Против зол, порождаемых новоприобретённою свободою, имеется лишь одно
средство – сама свобода. Узник, покидая тюрьму, на первых порах не может выносить дневного
света…Но лекарство состоит не в том, чтобы снова отослать его в темницу, а в том, чтобы
приучить его к солнечным лучам. Блеск истины и свободы может сначала отуманить и
помрачить нации, полуослепшие во мраке рабства. Но дайте срок, и они скоро будут в состоянии
выносить этот блеск. Люди в несколько лет приучаются правильно мыслить. Крайнее буйство
мнений стихает… И наконец из хаоса возникает система справедливости и порядка.»
Т.М.Маколей, английский историк и политический деятель, (1800-1859) «Мильтон»
Nr Item Scor
1.1 Отталкиваясь от содержания источников А-Б выберите статьи, обеспечивающие
жителям Англии гарантии прирожденных естественных прав.
На жизнь __________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________________ 1
На свободу _________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
На собственность ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.1 Какие из мер законодательных актов Англии актуальны до настоящего времени?
Аргументируйте ответ со ссылкой на источники А - Б. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4

3.1 Аргументируйте, на основе источника А, что Habeas Corpus Act - это поистине
демократический закон.. 0
__________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5

4.1 Постройте рассуждение на основе источника В, что свободой следует уметь 0


пользоваться. Аргументируй ответ. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.1 На основе источника В, сформулируйте рекомендации современному поколению о


преодолении негативных явлений, существующих в условиях демократии, ответив на 0
вопрос «Нужна ли свобода, если люди не умеют ею пользоваться?». 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

II. Задания на применение и оперирование (26 баллов)


Источник Г. «Мы считаем очевидным следующие вещи: люди рождены свободными и все они
одарены своим Создателем некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу которых
принадлежат: жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены
среди людей правительства, заимствующие свою справедливую власть из согласия управляемых.
Если же данная форма правления становится губительной для этой цели, то народ имеет право
изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство. …В силу этого мы, представители
Соединенных Штатов Америки, объявляем от имени и по уполномочию народа, что эти
соединенные колонии суть и по праву должны быть свободными и независимые штаты. С этого
времени они освобождаются от всякого подданства британской короне, и всякая политическая
связь между ними и Британским государством прерывается…»
Из Декларации независимости, 4 июля 1776

Источник Д. «Ст.1 Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах.


Общественные различия могут основываться лишь на общей пользе.Ст.2 Цель всякого
политического союза - обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковые -
свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению.Ст.3 Источником суверенной
власти является нация. Никакие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью,
которая не исходит явно от нации. Ст. 4 Свобода состоит в возможности делать все, что не
наносит вреда другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого человека
ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование
теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом. Ст.7 Никто не может
подвергаться обвинению, задержанию или заключению иначе, как в случаях, предусмотренных
законом и в предписанных им формах. Ст.17 Так как собственность есть право
неприкосновенное и священное, никто не может быть лишен ее иначе, как в случае
установленной законом явной общественной необходимости и при условии справедливого и
предварительного возмещения» Из Декларации прав человека и гражданина, 16 августа 1789 г.

Источник З. Конституция США 1787 год


Nr Item Scor
.
1.2 Перечислите идеи эпохи Просвещения, которые легли в основу содержания
источников Г - З . 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4

2.2 Сравните содержание источников Г и Д, заполнив таблицу.


Общие черты / две идеи Особенные черты / две идеи 0
1
2
3
4

3.2 Ряд историков считают, что диктатура якобинцев являлась нарушением Декларации
прав человека и гражданина. Укажите факты, подтверждающие эту точку зрения, 0
опираясь на ранее изученный материал и источник Д. 1
1._________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
2._________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________

4.2 О создателях Конституции 1787 г.Т.Джефферсон написал: «Подталкиваемые


событиями момента, они создают средства, чтобы держать дом в порядке» 0
Аргументируй роль и вклад в историю «отцов – основателей» (по выбору) исходя из 1
приведенного высказывания и документов Г и З. 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.2 Сформулируй обращение к современным политикам исходя из идеи: «Без гарантии
личных прав человека со стороны государства демократия не является подлинной». 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6

III B. Exerciții de sinteză şi integrare


Eseu istoric (25 de puncte)
Источник И. «Парламент – не что иное, как вся нация Англии, объединенная её собственным
свободным выбором и в силу представительства в более узкий круг и лучше регулируемая и
квалифицированная для совещаний и обсуждений, чем могла бы быть вся масса без таких правил
и порядка…”. Генри Паркер, видный индепендентский публицист, О власти парламента
Источник К. „Поддерживайте мир и согласие со всеми. Религия и мораль поощряют такое
поведение. В осуществлении такого плана ничто не является более существенным, чем отказ от
постоянной, глубоко укоренившейся вражды по отношению к одним государствам и горячей
привязанности к другим, вместо этого следует развивать честные и дружественные отношения со
всеми. Государство, испытывающее по отношению к другому ставшую привычной ненависть
или вошедшую в привычку симпатию, является в какой-то степени рабом. Оно раб своей вражды
или расположенности, и каждое из этих чувств достаточно для того, чтобы сбить такое
государство с пути, отвечающего его долгу и интересу…являйте миру пример…, всегда
руководствуясь понятием справедливости”. Из политического завещания Дж.Вашингтона, 1796
г.
Источник Л. ”Задачи Декларации прав человека и гражданина заключаются в том, чтобы
выразить истины для всех времен и народов.” Депутат Национального собрания Франции Дюпор
«Наша задача не ограничивается одной Францией, мы должны объявить, какие права составляют
общее достояние всех людей и всех времен» Депутат Национального собрания Франции Петион

Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină


(Format A4), un eseu la tema:
Зарождение общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей в новое
время
În textul tău:
1. vei expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins, concluzie;
2. vei utiliza corect termeni și concepte istorice, repere cronologice și spațiale specifice perioadei
studiate;
3. vei integra critic informațiile din sursele propuse;
4. vei formula argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific și vei
susţine opinia proprie referitoare la tema propusă;
5. vei explica relații cauză-efect (cel puțin două);
6. vei aprecia rolul istoric al marilor personalităţi.

9. Unitatea de învăţare: REVOLUŢIILE SOCIAL-POLITICE ÎN EPOCA MODERNĂ


(mijlocul sec. al XVII-lea – mijlocul sec. al XIX-lea)
Unități de conţinut:
 Revoluția de la 1848-1849 în Țările Române
I. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (25 de puncte)
Analizează sursele istorice şi rezolvă itemii propuși:
Sursa A. „Revoluția română de la 1848 n-a fost un fenomen neregulat, efemer, fără trecut și viitor, fără
altă cauză decât voința întâmplătoare a unei minorități sau mișcarea generală europeană. Revoluția
generală fu ocazia, iar nu cauza revoluției române. Cauza ei se pierde în zilele veacurilor. Uneltitorii ei
sunt optsprezece veacuri de trude, suferințe și lucrare a poporului român asupra lui însuși.”
Nicolae Bălcescu
Sursa B. „Începutul revoluţiei la Paris, Viena şi Pesta a avut un puternic răsunet în Ţările Române, unde
revoluţionarii români, potrivit istoricului Dan Berindei, au înţeles să îmbine elementele tradiţionale,
specifice spaţiului lor, cu ideile culese de ei în cercurile democratice ale ţărilor avansate şi în special în
cele franceze, în cursul deceniilor anterioare. Astfel (…) starea de agitaţie a cuprins atât Principatele
Române, cât şi Transilvania.” Roxana Gherghe, Momentul revoluționar 1848
Nr Item Scor
1.1 Asociază fenomenul descris în sursele A şi B cu trei termeni istorici definitorii. 0
1. ________________________________ 2._________________________________ 1
3.___________________________________ 2
3
2.1 Pornind de la hărțile de la sfârșitul testului, completează tabelul, respectând ordinea 0
cronologică a desfășurării evenimentelor revoluționare. 1
Stat Centru revoluționar Personalitate 2
Moldova 3
Muntenia 4
Transilvania 5
6
3.1 Evidențiază doi factori care au contribuit la formarea opiniei autorului sursei A.
1. _________________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
2. _________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________

4.1 Pornind de la informaţia din sursa B, identifică o relație de cauzalitate, argumentând-o. 0


___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
5.1 Valorificând sursele A și B, identifică două idei ce exprimă valori general-umane.
Apreciază importanța acestor valori pentru societatea modernă.
Sursa Ideea Valoarea Aprecierea
0
1
A 2
3
4
5
6
B 7

II. Exerciții de aplicare şi operare (28 de puncte)


Sursa C. „Revoluţia română din a. 1848, determinată de realităţile social-economice din cele trei ţări
româneşti – Ţara Românească, Transilvania şi Moldova, a fost evenimentul cel mare care nu numai a
afirmat aspiraţiile naţionale legitime ale românilor, dar a şi fixat un program unitar de urmat după aceea,
de înfăptuire a unităţii politice a naţiunii române şi de modernizare a structurilor societăţii. (…)
obiectivele modernizatoare deveneau suportul prin care românii recuperau diferenţele de nivel între
civilizaţia lor, greu încercată de dominaţia otomană după 1538, şi cea occidentală.” htps://historia.ro/
Sursa D. „(…) sub aspect ideatic, revoluția pașoptistă a avut trăsături comune pe plan european,
urmărind: „eliberarea țăranilor, afirmarea dezideratelor naționale și libertatea pe plan politic, prin
promovarea constituționalismului și parlamentarismului.” Anale de istorie

Nr Item Scor
.
1.2 Exemplifică prin două enunţuri cu caracter istoric, utilizând termenii revoluția pașoptistă şi
deziderate naționale, caracterul modernizator al procesului produs între anii 1848-1849 în 0
Țările Române. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.2 Atribuie hărților de la sfârșitul testului un proces istoric, argumentând opțiunea.
___________________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4

3.2 Compară mesajele surselor C și D cu referire la perspectivele de modernizare a societății


românești. Formulează 2 (două) argumente, utilizând și cunoștințele obținute anterior. 0
___________________________________________________________________________ 1
1.__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.__________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
4.2 Explică legătura dintre obiectivele trasate în cadrul revoluțiilor de la 1848 din statele române
și consecințele acestora, pornind de la sursele C și D, harta de la sfârșitul testului și 0
cunoștințele obținute anterior. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________
5.2 Formulează două argumente pentru a demonstra contribuția unei personalități istorice din
perioada studiată în promovarea valorilor naționale. 0
Personalitatea _____________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
___________________________________________________________________________

III A. Exerciții de sinteză şi integrare (32 de puncte)


Sursa E. „Poezia a fost scrisă de V. Alecsandri în avântul pe care i l-a imprimat Marea Adunare de la
Blaj de pe Câmpia Libertăţii la 3/15 mai 1848 – Azi e ziua de-nviere a românului popor, Care singur îşi
urzeşte dulce, mândru viitor. Cerul însuşi (…).” Gh Pârnuță, Învățători și profesori în revoluția de la 1848

Sursa F. „C.A. Rosetti – Către frații noștri din Moldova, „munteanul și moldoveanul sunt toți români,
sunt frați, o singură națiune (…). Să ne dăm mâna ca niște frați și să ne ajutăm unii pe alții. Uniți vom fi
tari, uniți vom sta împotriva oricărui vrăjmaș al libertății noastre.”
Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Compendiu, Istoria României

Nr Item Scor
.
1.3 Exprimă-ți argumentat punctul de vedere în legătură cu afirmația: Uniți vom sta împotriva 0
oricărui vrăjmaș al libertății noastre, utilizând 2 (doi) termeni specifici procesului analizat. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5

2.3 Formulează o concluzie cu referire la impactul acțiunilor imperiilor Otoman, Habsburgic și


Rus asupra evenimentelor din spațiul românesc. Argumentează cu trimitere la hartă și 0
cunoștințele obținute anterior. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.3 Apreciază veridicitatea afirmației: Patriotismul e sentimentul de mândrie că ceva frumos s-a
putut petrece în ţara ta, susținând-o prin două argumente. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
1.__________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
2.__________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
___________________________________________________________________________

4.3 Apreciază importanța colaborării românilor din cele trei state în vederea realizării cu succes a
dezideratelor revoluției pașoptiste, formulând două argumente din perspective diverse. 0
___________________________________________________________________________ 1
1.__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.__________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7

5.3 Elaborează un plan din trei acțiuni prin care ai contribui la consolidarea/promovarea valorilor 0
general-umane. 1
1.__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.__________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
3.__________________________________________________________________________ 8
___________________________________________________________________________ 9

III B. Exerciții de sinteză şi integrare


Eseu istoric (25 de puncte)
Sursa H. „Români (…) spuneți ungurilor, săcuilor și sașilor că noi îi iubim ca pre frații noștri cu care
lăcuim într-o țară. Spuneți-le cu cuvântul și arătați cu fapta (…) însă e drept ca și ei să ne iubească (…)
noi nu voim a câștiga drepturile omenimei prin sabie, ci prin legile minții sănătoase și pentru aceea ne
adunăm să ne înțelegem care sunt drepturile acelea.” Șt. Pașcu, Revoluția de la 1848-1849 din Transilvania
Sursa G. „În Dorinţele partidei naţionale în Moldova, din august 1848, Mihail Kogălniceanu critica cei
„17 nenorociţi ani”, în care Regulamentul Organic fusese un obstacol în calea dezvoltării fireşti a
societăţii româneşti. Se statua: „Unirea Moldovei cu Ţara Românească”, care era considerată „cheia
bolţii, fără care s-ar prăbuşi tot edificiul naţional”. Se arăta că era „o unire dorită de veacuri de toţi
românii cei mai însemnaţi ai amânduror Principatelor, o unire pre care, după spiritul timpurilor, cu
armele în mână au voit să o săvârşească Ştefan cel Mare şi Mihail Viteazul.”
Roxana Gherghe, Momentul revoluționar 1848
Sursa I. „Pașoptiști sunt copii ai secolului lor și ai revoluției. Scânteia pe care evocă ca pe un punct de
plecare îndepărtat este cea de la 1789. Zeitatea la care se închină este progresul, iar direcția pe care
lumea românească este chemată să o îmbrățișeze duce spre Occident. Indiferent de nuanțe, programul
pașoptist subsemnează acestei triple obsesii: sincronizare, modernizare, occidentalizare.”
Ioan Stanomir, Așteptând revoluția. Pașoptismul și vocile sale
Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină
(Format A4), un eseu la tema:
Generația pașoptistă – o generație de tip nou sau generația timpurilor noi?
În textul tău:
1. vei expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins, concluzie;
2. vei utiliza corect termeni și concepte istorice, repere cronologice și spațiale specifice perioadei
studiate;
3. vei integra critic informațiile din sursele propuse;
4. vei formula argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific și vei
susţine opinia proprie referitoare la tema propusă;
5. vei explica relații cauză-efect (cel puțin două);
6. vei aprecia rolul istoric al marilor personalităţi.
Europa între anii 1848-1849
10. Unitatea de învăţare: RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
(mijlocul sec. al XVII-lea – mijlocul sec. al XIX-lea)
Unități de conţinut:
 Relațiile internaționale de lșa Pacea de al Westfalia la Congresul de la Viena
Analizează sursele istorice şi rezolvă itemii propuși:
I. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (22 de puncte)
Sursa A. „(…) Pacea de la Westfalia a instituit principii precum cel al suveranității naționale și
autodeterminării politice, cel al egalității între state sau al neintervenționismului. Acestor principii li
s-au alăturat acțiuni concrete precum instituirea birourilor diplomatice sau standardizarea recunoașterii
internaționale. Pacea a făcut un prim pas către modernitate.”
V. Claudiu-Valentin Streja, Contribuția Păcii de la Westfalia la Sistemul Internațional
Modern
Sursa B. „Războiul de Șapte ani (1756-1763) avea să aducă față în față Marile Puteri ale Europei
grupate în două tabere: Marea Britanie, Prusia și alte câteva principate germane, împotriva Austriei,
Franței, Spaniei, Suediei și Rusiei. Acest război a transformat Prusia într-o mare forță militară,
asigurându-i un loc binemeritat la masa Marilor Puteri europene (...) și a înlăturat hegemonia franceză,
care cedase pozițiile celei engleze.” https://historia.ro/
Nr Item Scor
1.1 Asociază procesul de pătrundere a elementului modern în relațiile internaționale cu trei 0
termeni istorici din sursa A. 1
1.________________________________ 2._________________________________ 2
3.___________________________________ 3

2.1 Identifică două state victorioase în Războiul de Șapte Ani, indicând beneficiile obținute de
către acestea. 0
Stat Beneficiu 1
2
3
4
5
6

3.1 Explică doi factori care, în opinia autorului sursei A, au accelerat procesul de modernizare al
relațiilor internaționale. 0
F1_________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
F2_________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.1 Evidențiază câte o relație de cauzalitate pentru fiecare dintre sursele istorice propuse.
Sursa A ___________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
Sursa B ___________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________

5.1 Apreciază importanța istorică a unui tratat de pace, selectând câte o dovadă din sursa A și B.
___________________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

II. Exerciții de aplicare şi operare (27 de puncte)


Sursa C. „Marile monarhii ale epocii moderne, după constituirea şi consolidarea lor, şi-au îndreptat
privirile afară, căutând să-şi mărească teritoriile şi puterea pe seama statelor mai slabe; în consecinţă,
împotriva tendinţelor expansioniste ale câte unei mari puteri, care ameninţa să rupă raportul de forţe
dintre puterile concurente, a fost adoptată şi ridicată la rang de principiu, în practica relaţiilor
internaţionale, ideea de echilibru.” https://historia.ro/
Sursa D. „Nici un principe nu trebuia să fie lăsat să fie mai puternic ca alții, fără să fie împiedicat de
aceștia. (…) Avantajele pe care le avea trebuia să fie contrabalansate de altele, pentru a nu permite
acestuia să se întărească într-atât ca această putere să devină fatală celorlalți. Națiunile europene în acea
epocă erau ca o familie mare.” William Robertson, istoric scoțian din sec. XVIII

Nr Item Scor
.
1.2 Construiește, în baza surselor C și D, două afirmații privind raportul de forțe pe arena
europeană, în epoca modernă. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4

2.2 Atribuie hărților de la sfârșitul testului câte un eveniment/proces istoric Argumentează


opțiunea, utilizând harta şi cunoștințele obținute anterior. 0
Harta 1 ____________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
Harta 2 ____________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________

3.2 Compară ideile expuse în sursele C și D privind principiul echilibrului european.


Argumentează răspunsul, utilizând şi cunoștințele obținute anterior. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.2 Explică contextul istoric de trecere al diplomației moderne de la rațiune de stat la echilibru
european, pornind de la sursele C și D, harta de la sfârșitul testului și cunoștințele anterioare. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________

5.2 Estimează veridicitatea afirmației expuse în sursa D: Națiunile europene în acea epocă erau
ca o familie mare. Structurează două argumente, utilizând sursa şi cunoștințele obținute 0
anterior, cu evidențierea valorilor promovate de diplomația modernă. 1
___________________________________________________________________________ 2
A1_________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
A2_________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
___________________________________________________________________________

III A. Exerciții de sinteză şi integrare (34 de puncte)


Sursa E. „Congresul de la Viena, graţie (…) eforturilor celor Cinci Mari Puteri (puterile aliate şi Franţa)
– „forţa ce guverna şi avea să guverneze Europa” – a sfârşit prin a redesena, prin Actul final de la
Viena, noua realitate geopolitică şi teritorială – sistemul internaţional european (…) sistem care după
colapsul imperiului napoleonian este marcat de opoziţia dintre Marea Britanie şi Rusia (ceea ce nu
echivalează însă cu o dublă hegemonie). (…) Interesul general a fost acela al stabilirii unei păci
„durabile şi juste”. Bogdan Antoniu, Mihai-Rudolf Dinu, Istoria relațiilor internaționale în sec XIX-XX
Sursa F. „1) Menținerea Franței în granițele teritoriale dinaintea războaielor de cucerire ale lui
Napoleon, 1792.  2) Formarea unei confederații de state independente în Germania.  3) Constituirea unei
confederații a cantoanelor în Elveția. 4) Fragmentarea Italiei în mai multe state autonome și suverane. 
5) Retrocedarea posesiunilor din peninsula italică către Austria. 6) Unirea Belgiei cu Olanda. 7)
Restaurarea Bourbonilor la tronul Spaniei.  8) Menținerea de către Marea Britanie a coloniilor dinaintea
cuceririlor lui Napoleon, precum: Malta, Sfântul Mauriciu, Tobago etc.”
Hotărârile Congresului de la Viena: historiaediplomaticum.wordpress.com

Nr Item Scor
.
1.3 Exprimă-ți argumentat punctul de vedere cu referire la instituirea unei păci durabile şi juste
prin deciziile Congresului de la Viena, utilizând termenii specifici subiectului analizat. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.3 Estimează impactul unei schimbări teritoriale intervenite pe noua harta politică a Europei, 0
utilizând sursa E și reperele cronologice și spațiale din harta nr. 2 de la sfârșitul testului. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
3.3 Apreciază veridicitatea afirmației: Cinci Mari Puteri (puterile aliate şi Franţa) – forţa ce 0
guverna şi avea să guverneze Europa, susținând-o prin două argumente. 1
___________________________________________________________________________ 2
1.__________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.__________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
7
4.3 Apreciază consecinţele deciziilor Congresului de la Viena pentru statele nominalizate. 0
Argumentează răspunsul cu trimitere la sursa F şi la cunoştinţele obţinute anterior. 1
Pentru Franța________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
Pentru statele italiene _________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
Pentru statele _______________________________________________________________ 8
___________________________________________________________________________ 9
5.3 Elaborează și propune colegilor un Cod deontologic al diplomatului epocii moderne, care ar 0
include articole ce vor reflecta câte o valoare a diplomației. 1
Art. 1 ____________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
Art. 2. ____________________________________________________ ________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
Art. 3. ___________________________________________________________________ 8
___________________________________________________________________________ 9
___________________________________________________________________________
III B. Exerciții de sinteză şi integrare
Eseu istoric (25 de puncte)
VARIANTA I
Sursa H. „Fraze pompoase despre „transformările sistemului social”, „reînnoirea sistemului politic al
Europei”, „pace veșnică bazată pe crearea unui echilibru de forțe” (...) se pronunțau doar pentru
liniștirea publicului și pentru a crea impresia de măreție a acestei adunări. Scopul real al Congresului era
împărțirea între învingători a moștenirii lăsate de cei învinși.” Frederic Gentz, secretarul lui Metternich
Sursa G. „Cei trei monarhi contractanţi vor rămâne uniţi prin legăturile unei fraternităţi reale şi
indisolubile şi, considerându-se compatrioţi, îşi vor acorda în orice ocazie şi în orice loc asistenţă, ajutor
şi sprijin; considerându-se faţă de supuşii şi armatele lor ca părinţii de familie, ei îi vor conduce în
acelaşi spirit de fraternitate de care sunt animaţi, pentru a proteja religia, pacea, şi dreptatea”
Sfânta Alianţă, 26 septembrie1815
Sursa I. „Dumneavoastră îmi vorbiți despre principiile „legitimității” și „dreptul public”. Dreptul vostru
public pentru mine nu înseamnă nimic. Știți ce pot face eu cu toate pergamentele și tratatele voastre? Eu
dispun de 200000 de soldați numai în Ducatul Varșoviei, cine va încerca să mă alunge de acolo? Eu voi
păstra tot ce ocup.” Răspunsul lui Talleyrand la Congresul de la Viena

Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină


(Format A4), un eseu la tema:
Europa Sfintei Alianțe – spațiul ambițiilor politice ale învingătorilor sau o colaborare în scopul
supraviețuirii
VARIANTA II
Sursa H. „Până în deceniul al şaptelea al sec. al XIX-lea, frontierele stabilite de Congresul de la Viena
au fost menţinute şi a fost acceptată ideea echilibrului de putere. Din alte aspecte, sistemul Congresului a
eşuat până în 1823. În 1818, britanicii au decis să nu se implice în afacerile continentale dacă nu le
afectau direct interesele, respingând și planul ţarului Alexandru I să reprime orice revoluţie. Sistemul
Concertului Europei a eşuat și datorită faptului că obiectivele comune ale marilor puteri au fost înlocuite
treptat de rivalităţile economice şi politice în creştere (...) Marile puteri nu s-au întâlnit pentru
restaurarea vechiului sistem în timpul  mişcărilor revoluţionare din 1848, care aveau și cereri de
revizuire a frontierelor stabilite prin Congresul de la Viena, în conformitate cu interesele fiecărei
naţiuni.” https://historia.ro/
Sursa G. „(…) Revoluţia română de la 1821 s-a integrat în mişcările generale sociale şi naţionale care
au zdruncinat continentul european (…) Ţelurile ei au fost consemnate în diferite acte: Proclamaţia de la
Padeş, Scrisoarea către Poartă „Cererile norodului românesc” și alte proclamaţii, scrisori şi declaraţii ale
lui Vladimirescu. Din toate documentele reiese că se urmărea realizarea în etape a unor măsuri care să
asigure instituirea unei noi ordini sociale şi politice, dar şi accesul ţării la un statut de mai largă
independenţă.” descoperă.ro/istorie/
Sursa I. „(…) țarul Alexandru I era un om nehotărât. Pe de o parte se străduia să-și onoreze obligațiile
și să respecte Sfânta Alianță, iar pe de altă parte nu voia să renunțe la interesele importante ale Rusiei în
Balcani (…) În aprilie 1828 a izbucnit un  nou război între turci și ruși, ca urmare a căruia sultanul a
trebuit să accepte semnarea Tratatului de la Adrianopol (1829), iar apoi și a Protocolului de la Londra
(1830), cunoscut ca Protocolul independenței – act internațional oficial care declara că Grecia era un
stat suveran și independent și nu avea nici o obligația față de Imperiul Otoman.” 
Pavlos Vasileiadis, Discurs în cadrul festivității comunității elene, Iași, 2014

Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină


(Format A4), un eseu la tema:
Sfânta Alianță în „secolul națiunilor” – între succes și eșec
În textul tău:
1. vei expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins, concluzie;
2. vei utiliza corect termeni și concepte istorice, repere cronologice și spațiale specifice perioadei
studiate;
3. vei integra critic informațiile din sursele propuse;
4. vei formula argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific și vei
susţine opinia proprie referitoare la tema propusă;
5. vei explica relații cauză-efect (cel puțin două);
6. vei aprecia rolul istoric al marilor personalităţi.
11. Unitatea de învăţare: RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
(mijlocul sec. al XVII-lea – mijlocul sec. al XIX-lea)
Unități de conţinut:
 Principatetele Române în contextul „Problemei orientale”
 Anul 1812 în istoria românilor
Analizează sursele istorice şi rezolvă itemii propuși:
I. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (21 de puncte)
Sursa A. „(…) Războaiele provocate de „chestiunea orientală”, lupta de interese pentru rezolvarea
succesiunii otomane între Rusia, Austria și Imperiul Otoman au provocat pe parcursul sec. al XVIII-lea
– înc. sec. al XIX-lea modificări substanțiale în geografia politică a celor două principate românești,
conturând totodată și parametrii esențiali ai evoluției acestora.”
Ionuț Costea, Țările Române în secolul al XVIII-lea, Compendiu, Istoria României
Sursa B. „Această problemă a fost un aspect important al relațiilor internaționale din Europa, care s-a
declanșat spre sf. sec. al XVII-lea din cauza decăderii Imperiului Otoman și s-a încheiat după Primul
Război Mondial, când Imperiul Otoman s-a destrămat. Ea includea mai multe aspecte:
- Rivalitatea unor mari puteri, ca Imperiul Habsburgic și Rusia, ce doreau să anexeze teritorii otomane;
- Susținerea de către alte mari puteri, Marea Britanie și Franța, a Imperiului Otoman, pentru a nu fi
cucerit, fiindcă îl considerau un factor esențial al echilibrului de putere în Europa;
- Încercarea popoarelor subjugate de turci de a profita de atacurile la care era supus Imperiul Otoman
și de slăbiciunea acestuia pentru a-și câștiga libertatea.” http://istoriacontemporana.info
Nr Item Scor
1.1 Explică semnificația termenului chestiunea orientală . 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3

2.1 Identifică în baza hărților de la sfârșitul testului două schimbări teritoriale intervenite în
statele române pe parcursul sec. XVIII – înc. sec. al XIX-lea. 0
Schimbarea 1 Schimbarea 2 1
2
3
4

3.1 Numește procesul/fenomenul istoric descris în sursele A și B. Explică răspunsul cu trimitere


la surse. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4

4.1 Formulează consecinţele procesului/fenomenului istoric reflectat sursele A și B.. Explică


răspunsul cu trimitere la surse. 0
În plan european_____________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
Pentru Imperiul Otoman _______________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
Pentru popoarele balcanice ____________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
5.1 Exprimă-ți argumentat punctul de vedere cu privire la consecințele rivalității ruso-austro-
otomane pentru Țările Române. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

II. Exerciții de aplicare şi operare (26 de puncte)


Sursa C. „Alexandru Grigore Ghica este considerat un fel de erou, un martir pentru Bucovina. Deşi era
domn fanariot şi ar fi trebuit să respecte cuvântul stăpânului, să pupe papucul sultanului, el a încercat să
salveze atât cât se mai putea salva – să respingă trimişii habsburgilor în Bucovina. Din nefericire pentru
el, Maria Tereza (…) s-a plâns sultanului. Acesta a trimis un înalt funcţionar otoman – Capugi Başa –,
care l-a omorât la Iaşi, respectând porunca stăpânului şi dând exemplu şi în viitor celor care ar fi
încercat să nu respecte poruncile împărăţiei de la Constantinopol.” A. Cocoreanu, Bucovina pierdută
Sursa D. „Poarta, în cadrul agravării „problemei orientale” (…), n-a putut să se opună și să reziste
contra forței militare a Rusiei țariste, care era în plină ascensiune și tindea să cucerească mult râvnitul
bazin al Mării Negre. Pentru Imperiul țarist rezultatul războiului era destul de consistent. Pacea de la Iași
confirma tratatele precedente, garanta libertatea comerțului în apele Imperiului Otoman și prevedea
încorporarea către Rusia a pământurilor dintre râurile Bug și Nistru.”
V Mischevca, De la Pacea de la Iași până la Pacea de la București, 1792-1812

Nr Item Scor
.
1.2 Construiește, în baza surselor C și D, două afirmații privind situația Principatului Moldova în
ultimul sfert al sec. al XVIII-lea. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4

2.2 Atribuie hărților de la sfârșitul testului câte un eveniment/proces istoric. Argumentează


opțiunea, utilizând harta şi cunoștințele obținute anterior. 0
Harta 1 ____________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
Harta 2 ____________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
3.2 Compară opiniile autorilor surselor C și D privind evoluția problemei orientale.
Argumentează răspunsul, utilizând sursele şi cunoștințele obținute anterior. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
4.2 Demonstrează impactul semnării tratatelor de pace prezentate în sursele C și D asupra
destinului istoric al Principatului Moldova, utilizând sursele și cunoștințele obținute anterior. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________

5.2 În calitate de activist civic, formulează un mesaj către Marile Puteri prin care să evidențiezi
contribuția domnitorului Alexandru Grigore Ghica în promovarea valorilor naționale. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6

III A. Exerciții de sinteză şi integrare (32 de puncte)


Sursa E. „Această pace, dăruită nouă de Dumnezeu, a adus Imperiului Rus câștiguri însemnate,
încorporând în hotarul său un teritoriu roditor cu populație numeroasă, (…) cuprinzând renumitele
cetăți Hotin, Bender, Chilia, Ismail, Akkerman și multe alte orașe negustorești. Asemenea câștiguri mari
(…) aduc inimii noastre o nespusă plăcere.” Alexandru I, Manifest despre încheierea păcii cu Poarta, 1812
Sursa F. „Dacă pentru cuceririle Ecaterinei șovinismul rus mai găsise unele pretexte – nu vreau să spun
de justificare, ci de scuze –, pentru cucerirea lui Alexandru nu poate fi vorba de așa ceva. Finlanda este
finlandeză și suedeză, Basarabia – românească, iar Polonia– poloneză. Aici nici vorbă nu poate fi de
unirea unor neamuri înrudite, risipite, care poartă toate numele de ruși, aici avem de a face pur și simplu
cu o cucerire prin forță a unor teritorii străine, pur și simplu cu un jaf.” Friedrich Engels

Nr Item Scor
.
1.3 Exprimă-ți argumentat punctul de vedere cu referire la politica externă a țarismului rus, 0
utilizând termenii specifici (de ex. protectorat, anexare, expansiune etc.). 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5

2.3 Apreciază impactul schimbărilor teritoriale ale Principatului Moldova, utilizând sursele E și 0
F, reperele cronologice și spațiale din hărțile de la sfârșitul testului. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5

3.3 Exprimă-ți opinia față de poziția autorului sursei F, susținând-o prin două argumente. 0
___________________________________________________________________________ 1
1.__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
2.__________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
6
4.3 Interpretează cuvintele țarului Alexandru I: Această pace, dăruită nouă de Dumnezeu, prin
prisma consecinţelor Tratatului de la București. Structurează două argumente cu trimitere la 0
sursă şi la cunoştinţele obţinute anterior. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
Argument 1 _________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
Argument 2 _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 7
___________________________________________________________________________ 8

5.3 Propune trei modalităţi de promovare a adevărului despre anul 1812 în istorie în rândul
tinerilor/societății civile. 0
1. __ _____________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
2. __ _____________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
3. __ _____________________________________________________________________ 7
___________________________________________________________________________ 8
___________________________________________________________________________ 9
III B. Exerciții de sinteză şi integrare
Eseu istoric (25 de puncte)
VARIANTA I
Sursa H. „Războiul ruso-turc din 1768-1774, în cursul căruia Imperiul Rus a ocupat şi Ţările Române,
înlăturându-i pe domnitorii fanarioţi, a impus Imperiul Otoman să ceară pace. În urma tratatului de la
Kuciuk-Kainargi (1774), Rusia a câştigat dreptul de a interveni pentru protejarea Ţărilor Române.
Folosindu-se de moment, Imperiul Austriac, prin presiuni asupra turcilor şi ca preţ al intervenţiei sale
diplomatice, a obţinut de la Poartă anexarea părţii de Nord a Moldovei.”  https://historia.ro/
Sursa G. „Tratatul de pace de la Iași e semnificativ prin faptul că el a încheiat o întreagă etapă în relațiile
ruso-turce, care a vizat, în modul cel mai direct, situația geopolitică a Principatului Moldovei. Imperiul
Rus devine de acum țară limitrofă a Principatului cu frontiera pe râul Nistru, care, (… ) trebuia să „slujească
întotdeauna drept delimitare între cele două imperii”. Însă, acest hotar natural formând linia de demarcație între
Sublima Poartă și Imperiul Rus, n-a „rezistat” mult timp în fața expansiunii țariste, căci, numai peste
două decenii – la 1812 –, a fost strămutat din nou cu forța, conform altei păci, celei de la  București, pe
un alt râu – pe Prut.”
V. Mischevca, De la Pacea de la Iași până la Pacea de la București, 1792-1812
Sursa I. „Art. IV: Prutul, de unde acest râu pătrunde în Moldova, până la vărsarea lui în Dunăre, apoi
din acest loc malul stâng al acestui fluviu până la Chilia şi la vărsarea sa în Marea Neagră, vor forma
hotarul celor două imperii: Rusia şi Turcia.
Art. V: Partea din Moldova aşezată pe malul drept al Prutului este părăsită şi dată Sublimei Porţi, iar
Înalta Poartă lasă Curţii imperiale a Rusiei pământurile din stânga Prutului, împreună cu toate
fortăreţele, oraşele, locuinţele care se găsesc acolo.” Extras din Tratatul de pace de la București, 1812

Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină


(Format A4), un eseu la tema:
Principatele Române – monedă de schimb în jocul politic al Marilor Puteri

VARIANTA II
Sursa H. „Prin tratatul din 1812 turcii cedau, fără să cunoască măcar limitele exacte, un teritoriu care nu
le aparținea și care făcea parte dintr-o țară a cărei integritate teritorială se angajaseră s-o respecte.”
Nicolae Iorga
Sursa G. „Pierzând o regiune atât de vastă, față de care Bucovina, revenită în 1775 Austriei, era un petic
de pământ, românii au înțeles că pentru ei împăratul rus nu este un eliberator, ci un dușman.”
N. Borețki-Bergfeld, 1909
Sursa I. „ (...) de-a lungul anilor, evenimentele care s-au produs la 1812 au fost interpretate diferit,
istoriografia problemei şi demersul public fiind dominate de două tipuri de narative (opinii, discursuri). 
Primul este discursul narativ care califică alipirea Basarabiei la Rusia ca fiind un act de eliberare
a ei de sub dominaţia turcească. La baza acestui narativ stau dogmele ideologice privind „prietenia de
veacuri” şi „relaţia frăţească dintre poporul moldovenesc şi cel rusesc”. 
Cel de-al doilea tip de discurs, (...) denotă drama poporului român, provocată de Pacea de la
Bucureşti şi de dominaţia rusească. Acesta exprimă tragismul neamului românesc, care a suportat prin
pierderea Basarabiei atât o mutilare teritorială, cât şi o iremediabilă traumă psihologică generată de
separarea criminală a aceluiaşi neam, de trecerea forţată a românilor moldoveni din stânga Prutului sub
un regim nou, străin ca spirit, tradiţie şi ideal şi care s-a manifestat la scurt timp după anexarea
Basarabiei prin politici de discriminare, colonizare şi asimilare.” Ziarul de gardă, 3 mai 2012

Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină


(Format A4), un eseu la tema:
Geneza problemei basarabene în istorie și consecințele ei pentru români
În textul tău:
1. vei expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins, concluzie;
2. vei utiliza corect termeni și concepte istorice, repere cronologice și spațiale specifice perioadei
studiate;
3. vei integra critic informațiile din sursele propuse;
4. vei formula argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific și vei
susţine opinia proprie referitoare la tema propusă;
5. vei explica relații cauză-efect (cel puțin două);
6. vei aprecia rolul istoric al marilor personalităţi.
12. Unitatea de învăţare: BASARABIA SUB DOMINAŢIE ŢARISTĂ:
DE LA AUTONOMIE LA GUBERNIE
Unități de conţinut:
 Lichidarea autonomiei Basarabiei: etape, evenimente, consecinţe
 Economia Basarabiei în componenţa Imperiului Rus.
 Politici sociale ale ţarismului şi colonizarea Basarabiei
 Reformele ţariste în Basarabia şi consecinţele lor
Analizează sursele istorice şi rezolvă itemii propuși:
I. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (23 de puncte)
Sursa A. „(...) Este necesar de a da posibilitate locuitorilor din Basarabia să resimtă avantajele unei
administraţii părinteşti şi generoase şi să se atragă, în chip ingenios, atenţia popoarelor vecine asupra
acestei provincii. Ultimul război a antrenat minţile şi speranţele moldovenilor, sârbilor şi ale altor
popoare ataşate de Rusia (…) este necesar să menţinem ataşamentul acestor popoare şi să-l ocrotim de
influenţa duşmanilor noştri. Această constatare vă va servi drept bază pentru toate acţiunile
Dumneavoastră în funcţia respectivă.” Instrucţiunile date de Pavel Ciceagov lui Scarlat Sturdza, 1812

Sursa B. „Poporul din Basarabia, din cauza rusificării silnice, e transformat într-o hoardă de robi muţi şi
ignoranţi. Acestui popor i s-a interzis să înveţe în limba sa maternă în şcoli, i s-a interzis să se roage lui
Dumnezeu în graiul părinţilor săi; sute de mii de desetine (hectare) din pământul său au fost împărţite
coloniştilor ruşi, bulgari şi germani şi aceasta în scop de a-i sili să-şi părăsească ţara. Numai într-un an,
855 de familii ţărăneşti au trebuit să plece în Siberia pentru a o coloniza. Bieţii oameni îşi lasă holdele
roditoare pentru că nu mai pot trăi în ţara lor.” N.N. Durnovo, Reflecţii despre Basarabia
Nr Item Scor
1.1 Asociază situația Basarabiei cu trei termeni istorici definitorii. 0
1. ________________________________ 2._________________________________ 1
3.___________________________________ 2
3
2.1 Pornind de la harta de la sfârșitul testului și instrucțiunile lui Ciceagov, demonstrează prin două
exemple importanță strategică a Basarabia pentru Imperiul Rus. 0
1. ____________________________________________________________________________ 1
______________________________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________________ 3
2._____________________________________________________________________________ 4
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3.1 Compară opiniile autorilor cu referire la situația Basarabiei, evidenţiind doi factori care au
contribuit la formarea opiniei autorului sursei B. 0
_______________________________________________________________________________ 1
1. ____________________________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________________ 4
2. ____________________________________________________________________________ 5
______________________________________________________________________________

4.1 Formulează o relație de cauzalitate utilizând informația din sursa B. Argumentează răspunsul. 0
_______________________________________________________________________________ 1
_______________________________________________________________________________ 2
_______________________________________________________________________________ 3
_______________________________________________________________________________ 4
______________________________________________________________________________ 5
5.1 Valorificând sursele A și B, identifică valorile general-umane și naționale de care au fost privați
basarabenii, formulând o concluzie personală argumentată. 0
______________________________________________________________________________ 1
______________________________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________________ 4
______________________________________________________________________________ 5
______________________________________________________________________________ 6

II. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (28 de puncte)


Analizează fiecare sursă propusă şi răspunde la sarcinile de lucru formulate.
Sursa C. „1. Coloniştilor de peste Dunăre sub al căror nume se subînţeleg bulgarii şi alţi de aceeaşi
credinţă cu noi, veniţi de peste Dunăre, care sunt de acum aşezaţi sau urmează să fie aşezaţi în
Basarabia, să le se dăruiască drepturile şi avantajele conferite străinilor în guberniile Novorosia şi
Basarabia sub denumirea de colonişti.
2. Pentru ca aceşti colonişti să ştie în ce constau anume drepturile şi privilegiile ce li se acordă, să li se
elibereze din parte Ministerului Afacerilor Interne un act în scris.
3. Coloniştii veniţi de peste Dunăre în timpul stăpânirii turceşti şi trăitori în diferite locuri ale
Basarabiei, iar acum trecuţi pe domeniul statului, să fie scutiţi pe timp de trei ani de dările şi prestaţiile
de stat.
4. Coloniştii veniţi de peste Dunăre în timpul ultimului război şi după el să fie scutiţi de aceleaşi dări şi
prestaţii pe un termen de 7 ani.”
Din decretul Senatului despre privilegiile coloniştilor veniţi în Basarabia de peste Dunăre, a.1819
Sursa D. „(…) ţarismul a decis să mărească numărul coloniştilor ruşi ca un mecanism eficient de
consolidare a regimului de ocupaţie rusesc. O mare parte de ţărani ruşi şi ucraineni se angajau ca
muncitori agricoli, alţii lucrau la întreprinderile industriei alimentare, în construcţie, la calea ferată etc.
Colonizarea era calea mai fină de subjugare totală a românilor basarabeni. Pentru a se camufla
adevăratul scop al colonizării, ea era prezentată ca o necesitate de a valorifica aceste pământuri,
chipurile, slab populate. În realitate, densitatea populaţiei Basarabiei de 1,2 oameni la km 2 era mai mare
decât în guberniile ruseşti, precum Vologda, Arhanghelsk, Kubani, Stavropol etc. (Basarabia şi
basarabenii, p. 164). Pe de altă parte, ţarismul a împărţit mai mult pământ la colonişti decât aveau
ţăranii români din Basarabia. Conducerea imperială nu se putea baza numai pe elementele nobilimii
autohtone”. Anton Moraru, Ziarul „Cuvîntul”

Nr Item Scor
1.2 Exemplifică prin două enunțuri, utilizând termenii coloniști şi țarism, scopul procesului de colonizare
al Basarabiei. 1
__________________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________________ 4

2.2 Pornind de la sursele propuse și harta de la sfârșitul testului, argumentează o schimbare care s-a
produs în evoluția economică a Basarabiei. 0
__________________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________________ 4

3.2 Apreciază veridicitatea afirmației: Colonizarea era calea mai fină de subjugare totală a românilor
basarabeni, susținând-o prin două argumente. 0
__________________________________________________________________________________ 1
1.________________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________________ 4
2. ________________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________________ 6
__________________________________________________________________________________ 7
4.2 Demonstrează impactul politicii țariste asupra societății basarabene, evidențind 2(două) domenii. 0
__________________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________________ 5
6
5.2 Formulează două argumente pentru a demonstra contribuția unei personalități istorice în păstrarea
valorilor naționale din Basarabia anexată. 0
Personalitate _______________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________________ 6
__________________________________________________________________________________ 7

III A. Exerciții de sinteză şi integrare (28 de puncte)


Sursa E. „În sfârșit, nu putem să trecem cu vederea și succese civilizației materiale, care ajutau
legăturile de comunicație între Basarabia și Rusia. Firul telegrafic a fost întins de la Odessa până la
Chișinău în 1860. În 1868 a fost aprobat de împărat proiectul drumului de fier. În 1870 au apărut
primele lucrări pentru construcția liniei. Trenurile au început să circule treptat pe diferite porțiuni de
linie: Razdelinaia – podul de pe Nistru, Chișinău – Cornești, Cornești – Ungheni.”
Al. Boldur despre modernizarea Basarabiei
Sursa F. „Reaua stare economică, moștenită cu ocaziunea alipirii Basarabiei la patria-mamă, își are
sorgintea (…) și în programul politic pe care guvernele ruse l-au avut tot timpul de la anexare, ca să nu
lase ca Basarabia să devină o forță economică cu caracter independent (…) la Petrograd nu se vedea cu
ochi buni o dezvoltare importantă a industriei Basarabiei.” Ștefan Ciobanu, Basarabia

Nr. Item Scor


1.3 Exprimă-ți argumentat punctul de vedere cu referire la situația economică a Basarabiei în
componența Imperiului Țarist, utilizând termenii anexare şi modernizare. 0
_______________________________________________________________________________ 1
_______________________________________________________________________________ 2
_______________________________________________________________________________ 3
_______________________________________________________________________________ 4
_______________________________________________________________________________ 5
_______________________________________________________________________________
2.3 Formulează, în baza hărții de la sfârșitul testului, o concluzie despre dezvoltarea economică a
Basarabiei în prima jumătate a sec. al XIX-lea. 0
_______________________________________________________________________________ 1
_______________________________________________________________________________ 2
_______________________________________________________________________________ 3
_______________________________________________________________________________ 4
_______________________________________________________________________________

3.3 Exprimă-ți propria opinie vizavi de afirmația la Petrograd nu se vedea cu ochi buni o dezvoltare 0
importantă a industriei Basarabiei, susținând-o cu 2(două) argumente. 1
_______________________________________________________________________________ 2
_______________________________________________________________________________ 3
_______________________________________________________________________________ 4
_______________________________________________________________________________ 5
_______________________________________________________________________________ 6
_______________________________________________________________________________ 7
4.3 Determină conform modelului propus trei consecințe ale politicii țariste promovate în Basarabia.
Consecință politică_______________________________________________________________ 0
_______________________________________________________________________________ 1
_______________________________________________________________________________ 2
Consecință socială ______________________________________________________________ 3
_______________________________________________________________________________ 4
_______________________________________________________________________________ 5
Consecință economică ____________________________________________________________ 6
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5.3 În calitate de reprezentant al intelectualității basarabene formulează o adresare, din 3-4 teze
argumentate, către Marile Puteri prin care să demonstrezi necesitatea păstrării valorilor naționale 0
pentru un popor.. 1
_______________________________________________________________________________ 2
_______________________________________________________________________________ 3
_______________________________________________________________________________ 4
_______________________________________________________________________________ 5
_______________________________________________________________________________ 6
_______________________________________________________________________________ 7
_______________________________________________________________________________ 8

III B. Exerciții de sinteză şi integrare


Eseu istoric (25 de puncte)
Sursa G. „Dar ca și în Bucovina, tot așa și în Basarabia țăranul împroprietărit a suferit foarte mult din
pricina lipsei de capital. În nevoia lor, țăranii începură să se împrumute la arendași și cârciumari, care îi
exploatau în mod neomănos, cerând dobânzile în natură, ca ouă, brânză, păsări (…) etc. Care se urcau
până la 200% (…) La aceste nevoi care rodeau fără milă la măduvă, se mai asociau apăsările dărilor și
necunoștința de lege și de limba în care se dădeau poruncile.”
I.Nistor despre consecințele reformei agrare
Sursa H. „Reforma zemstvelor a fost întreprinsă pentru a satisface pretențiile nobilimii, care voia să fie
compensată pentru pierderea drepturilor asupra țărănimii printr-o reformă constituțională, influențată de
interesele nobilimii.” Alexandru Boldur, Istoria Basarabiei
Sursa I. „În Basarabia, aplicarea reformei administrative a fost amânată până în anul 1869. Una dintre
cauzele tergiversării procesului de aplicare a reformei era neîncrederea autorităților locale şi a
ministerului de Interne față de populația ținutului. Autorităților țariste le era teamă ca noile instituții de
autoadministrare locală – zemstvele – să nu fie transformate în bastioane ale opoziției față de puterea
centrală.” Ștefan Purici, Istoria Basarabiei

Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină


(Format A4), un eseu la tema:
Reformele burgheze din Basarabia – modernizare sau ultima etapă de rusificare
În textul tău:
1. vei expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins, concluzie;
2. vei utiliza corect termeni și concepte istorice, repere cronologice și spațiale specifice perioadei
studiate;
3. vei integra critic informațiile din sursele propuse;
4. vei formula argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific și vei
susţine opinia proprie referitoare la tema propusă;
5. vei explica relații cauză-efect (cel puțin două);
6. vei aprecia rolul istoric al marilor personalităţi.
13. Unitatea de învăţare: STATE NAŢIONALE ŞI MULTINAŢIONALE
în a doua jumătate a sec. al XIX-lea
Unități de conţinut:
 Contextul formării națiunilor
 Doctrine social-politice
 Regimuri politice în Europa
Analizează sursele istorice şi rezolvă itemii propuși:
I. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (23 de puncte)
Sursa A. „O naţiune este, așadar, o mare solidaritate constituită pe baza sentimentului de sacrificiu al
celor ce l-au făcut și al celor dispuși să-l mai facă. Ea presupune un trecut: totuși, în prezent se rezumă la
un fapt tangibil: consimțământul, dorința exprimată de a continua viața comună. Uitarea istoriei, sau
reconstituirea eronată a evenimentelor, reprezintă un factor esenţial în formarea unei naţiuni, de aceea
progresele cercetării istorice pot adesea pune în pericol o naţionalitate.”E.Renan, Ce este o națiune,1882
Sursa B. „Fărâmițarea unui popor între diferite state este, ca atare, o situație nefirească și de aceea
atrage după sine multe urmări proaste. Puterea și gradul dezvoltării spirituale suferă (...) dar cel mai rău
îl constituie faptul că nu se confundă conștiința naționalității cu cea de cetățean al unui stat. La un
asemenea popor, împărțit în mai multe state, se produce cu ușurință o mai mare atracție către ideea
națională, decât către statul căruia îi aparține.” Robert von Mohi,1882
Nr Item Scor
1.1 Valorificând informaţia din sursele A și B, selectează trei termeni/sintagme ce 0
caracterizează națiunea. 1
1.________________________________ 2._________________________________ 2
3.___________________________________ 3

2.1 Pornind de la sursele A și B și harta de la sfârșitul testului, indică: 0


 trei state naționale formate în a doua jumătate a sec. al XIX-lea: 1
__________________________________________________________________________ 2
 etapele constituirii națiunilor moderne: 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6

3.1 Identifică opinia autorilor sursele A și B cu referire la condițiile de formare a națiunilor.


___________________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________

4.1 Pornind de la informaţia din sursa B, identifică o relație de cauzalitate, argumentând-o. 0


___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5

5.1 Exprimă-ți argumentat opinia față de rolul conștiinței naționale în formarea statelor
naționale. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

II. Exerciții de aplicare şi operare (27 de puncte)


Sursa C. „Suveranitatea poporului nu e nelimitată, ea este îngrădită de limitele pe care i le trasează
justiția și drepturile indivizilor. Poporul nu are dreptul de a lovi într-un nevinovat, nici de a trata drept
vinovat pe vreun acuzat, fără dovezi legale. Poporul nu are dreptul de a atenta la libertatea de opinie, la
libertatea religioasă, la protecția juridică. Nici un despot, nici o adunare nu pot deci să exercite un astfel
de drept, afirmând că le-a fost acordat de către popor.” Benjamin Constant
Sursa D. „Ar fi bine să uităm de Enciclopedia/lui Diderot/ (…) și să ne întoarcem la vechile reguli și
principii care i-au făcut până acum pe monarhi să fie mari, iar popoarele, fericite.” E. Burke
Nr Item Scor
.
1.2 Caracterizează prin două enunţuri istorice, pornind de la sursele C și D, esența
liberalismului și conservatorismului. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________

2.2 Structurează 2 (două) argumente prin care vei dovedi din ce considerente conservatorismul a
dominat în prima jumătate a sec al XIX-lea, iar liberalismul – în cea de-a doua jumătate a lui. 0
1
___________________________________________________________________________
2
___________________________________________________________________________
3
___________________________________________________________________________
4
___________________________________________________________________________
5
___________________________________________________________________________
6
3.2 Compară opiniile autorilor surselor C și D cu referire la limitele suveranității poporului și
libertatea individuală. Argumentează răspunsul, utilizând și cunoștințele obținute anterior. 0
__________________________________________________________________________ 1
1. _________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2. _________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7

4.2 Explică legătura dintre apariția noilor doctrine social-politice și transformările din societatea
modernă, pornind de la sursele C și D, harta de la sfârșitul testului și cunoștințele anterioare. 0
__________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6

5.2 Prezintă două argumente pentru a demonstra contribuția unei personalități politice din 0
România în promovarea liberalismului și naționalismului. 1
Personalitatea _____________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
_______________________________________________________________ ____________
III A. Exerciții de sinteză şi integrare (31 de puncte)
Sursa E. „Atâta timp cât nu voi fi convins că regimul reprezentativ este necesar pentru prosperarea
Rusiei, eu mă voi opune lui cu toate forțele mele. Sunt uimit că se întâlnesc persoane inteligente care
vorbesc la modul serios despre principiul reprezentativ cu referire la Rusia: se spune că ei recită fraze
învățate pe de rost tăvălite prin ziarele de calitate inferioară sau care le-au fost inspirate de liberalismul
democratic.” Alexandru al III-lea, 21 aprilie 1881
Sursa F. Art. XIII. „Nici sclavia, nici servitutea neîntemeiată nu va exista în Statele Unite și nici într-un
alt loc supus jurisdicției lor.” Art. XIX. „Toate persoanele născute sau naturalizate în Statele Unite și
supuse jurisdicției lor sunt cetățeni ai Statelor Unite. Nici un stat nu poate elabora sau aplica o lege care
să restrângă privilegiile sau imunitățile cetățenilor Statelor Unite. Nici un stat nu poate priva o persoană
de viață, libertate sau proprietate (...) Numărul reprezentanților fiecărui stat se va stabili în raport cu
numărul alegătorilor săi (...).” Amendamente la Constituția SUA

Nr Item Scor
.
1.3 Compară opiniile autorilor surselor E și F cu referire la sistemul reprezentativ, utilizând
unu – doi termeni specifici subiectului analizat. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4

2.3 Formulează o concluzie cu referire la impactul regimurilor existente în țările la care se


referă surselor E și F asupra nivelului de modernizare a societății. Argumentează cu 0
trimitere la harta de la sfârșitul testului și cunoștințele obținute anterior. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________

3.3 Exprimă-ți opinia cu referire la fenomenul sclaviei, susținând-o cu două argumente. 0


___________________________________________________________________________ 1
1.__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.__________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
4.3 Apreciază, în baza sursei F, impactul sistemului reprezentativ asupra evoluției societății
ruse, formulând 2 (două) argumente. 0
__________________________________________________________________________ 1
1.__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.__________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
5.3 Elaborează și propune colegilor un plan din 4(patru) acțiuni orientate spre deschiderea 0
Muzeului democrației în localitatea ta. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
___________________________________________________________________________ 8

III B. Exerciții de sinteză şi integrare


Eseu istoric (25 de puncte)
Sursa H. „Sunt liberal, pentru că sunt sceptic în privința tuturor lucrurilor omenești, sunt sceptic cu
privire la eul nostru colectiv, pentru că, în ochii mei, nu există nici un fel de instituții, persoane sau
concepții care să fie sacrosante sau deasupra criticii, pentru că în gândirea omului nu recunosc nici un
fel de obligații sau tabuuri. Pentru mine, liberalismul este, înainte de toate, un stil: lumesc, civilizat,
personal, ironic.” G. Konrad
Sursa G. „Chiar dacă întreaga omenire, cu o singură excepție, ar fi de aceeași părere și doar o singură
persoană ar fi de părerea contrară, omenirea n-ar fi mai îndreptățită să reducă la tăcere acea unică
persoană decât ar fi îndreptățită aceasta din urmă să reducă la tăcere întreaga omenire.”
John Stuart Mill
Sursa I. „Secolul al XIX-lea a fost numit „secolul revoluțiilor” pentru că, prin acțiunea revoluțiilor
agrară, industrială, din transporturi si comunicații, precum și a celor social-politice, Europa și lumea
întreagă și-au înnoit structura şi aspectul. Vechea ordine socială întemeiată pe privilegii a fost treptat
înlocuită prin alte categorii, ordonate după un nou criteriu: averea. Regimurile politice absolutiste au
fost înlocuite treptat de regimuri liberale și democratice care au permis o mai mare participare a
cetățenilor la viața publică locală si centrală, au dezvoltat spiritul civic și sentimentul responsabilității
fața de comunitate.” ru.scribd.com/doc

Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină


(Format A4), un eseu la tema:
Noile doctrine social-politice au dat naștere la regimuri noi în Europa modernă?

Doctrinele social-politice din epoca modernă –concepții teoretice sau viziuni care au adus schimbări

În textul tău:
1. vei expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins, concluzie;
2. vei utiliza corect termeni și concepte istorice, repere cronologice și spațiale specifice perioadei
studiate;
3. vei integra critic informațiile din sursele propuse;
4. vei formula argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific și vei
susţine opinia proprie referitoare la tema propusă;
5. vei explica relații cauză-efect (cel puțin două);
6. vei aprecia rolul istoric al marilor personalităţi.
14. Unitatea de învăţare: STATE NAŢIONALE ŞI MULTINAŢIONALE
în a doua jumătate a sec. al XIX-lea
Unități de conţinut:
 Unirea Principatelor Române
 Reformele lui Al.I. Cuza și modernizarea societății românești
 Constituția din 1866
Analizează sursele istorice şi rezolvă itemii propuși:
I. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (19 de puncte)

Sursa A. „Întrunirea Principatelor nu are trebuință de explicație, de comentarii! Ea nu are trebuință de a


fi înțeleasă, căci ea e simțită. Întrunirea e o trebuință națională, instinctivă, pe care un român o simte
curgând împreună cu sângele prin vinele sale, o suge cu laptele la sânul mamei sale (...). Un român nu
are nevoie să-și explice, să înțeleagă întrunirea; el trebuie să o voteze cu ochii închiși, să o dorească ca
pâinea din toate zilele, ca mana din ceruri. Întrunirea! Dar iată tot ce românul poate dori! Întrunească-se
Principatele Române, și viitorul e al nostru!” Gh. Maledon, Chestia cea mare pentru români, 20 iunie 1856
Sursa B „Adunarea ad-hoc a Moldovei, pășind pe calea ce i s-a prescris de Tratatul de la Paris, adică
începând a rosti dorințele țării în fața lui Dumnezeu și a oamenilor, declară că cele dintâi, cele mai mari,
mai generale și mai naționale dorinți ale țării sunt: 1) Respectarea drepturilor Principatelor și îndeosebi a
autonomiei lor în cuprinderea vechilor lor capitulații încheiate cu înalta Poartă. 2) Unirea Principatelor
într-un singur stat cu numele România. 3) Prinț străin cu moștenirea tronului, ales dintr-o dinastie
domnitoare ale Europei și a cărui moștenitor să fie crescut în religia țării. 4) Neutralitatea pământului
Principatelor. 5) Putere legiuitoare încredințată unei Obștești Adunări (...).”
Hotărârea adunării ad-hoc a Moldovei cu privire la unirea Principatelor Române, 7 octombrie 1857

Nr Item Scor
1.1 Identifică în baza sursei B termenul istoric care a deschis calea Unirii Principatelor Române,
explicându-l. 0
Termenul istoric ___________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3

2.1 Compară hărțile de la sfârșitul testului și descoperă schimbarea teritorială intervenită în


Principatele Române, numind anul realizării acesteia. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3

3.1 Identifică, în baza surselor A și B doi factori care au favorizat Unirea Principatelor Române.
Factor intern 0
________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
Factor extern ________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4

4.1 Determină 2 (două) revendicări expuse în sursa B care s-au realizat în perioada domniei lui
A.I.Cuza. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
5.1 Apreciază afirmația lui Gheorghe Maledon: Întrunirea e o trebuință națională, atribuindu-i
rolul de chestia cea mare pentru români. Argumentează opțiunea. 0
__________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________

II. Exerciții de aplicare şi operare (27 de puncte)


Sursa C. „Am voit în fine să se realizeze și marea făgăduință dată muncitorilor de pământ de Art. 46 al
Convenției. Am voit ca și clăcașii, prin plata muncii lor, să ajungă a stăpâni părticica de pământ în plină
proprietate.” Proclamația lui Al.I. Cuza către popor
Sursa D. „Nici într-o țară din lume nu se făcuse o săritură așa de uriașă de la un regim electoral așa de
restrâns – încât în județul Ismail nu se găsea decât un singur alegător, care se alegea pe el însuși ca
deputat – la unul așa de larg ca acel reprezentat prin noua lege electorală.” Xenopol
Sursa E. „Marele merit al lui Cuza a fost că a reușit să aducă recunoașterea internațională a Unirii
Principatelor Române și, prin reformele sale din toate domeniile, a pus bazele statului român modern.”
Alba24.ro
Nr Item Scor
.
1.2 Formulează două enunțuri istorice în care să indici necesitatea reformelor reflectate în
sursele C și D, utilizând termenii specifici subiectului. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4

2.2 Argumentează, în baza harții de la sfârșitul testului, poziția a două state vecine cu referire la
recunoașterea Unirii Principatelor Române, indicând anul evenimentului. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5

3.2 Selectează din sursele C, D, E două exemple care demonstrează avantajele Unirii
Principatelor Române pentru evoluția societății românești. Argumentează răspunsul, utilizând 0
și cunoștințele obținute anterior. 1
În plan intern _______________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
În plan extern _______________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________

4.2 Explică conform algoritmului propus impactul Unirii Principatelor Române. Argumentează
răspunsul cu trimitere la sursele C, D, E şi la cunoştinţele anterioare. 0
Pentru românii din hotarele statului românesc _____________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
Pentru românii din afara hotarelor statului românesc _______________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.2 Formulează un mesaj/o adresare, din 3 (trei) teze, către românii din afara hotarelor statului
despre importanța unității neamului. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6

III A. Exerciții de sinteză şi integrare (28 de puncte)


Sursa F. „Art. 5. Românii se bucură de libertatea conștiinței, învățământului, presei (…).”
Art.7. Cetățenia poate fi dobândită doar de cetățenii de rit creștin.
Art. 10. Toți românii sunt egali înaintea legii și datori să contribuie fără deosebire la dările și sarcinile
publice.
Art. 19. Proprietatea de orice natură este sacră și neviolabilă.
Art. 21. Libertatea conștiinței este absolută. Libertate tuturor cultelor este garantată.
Art. 32. Puterea legislativă se exercită colectiv de către Domn și reprezentațiunea națională.”
Constituția din 1866
Sursa G. „Constituţia a fost, în bună parte, o copie a constituţiei belgiene din 1831. Diferenţele dintre
cele două societăţi erau însă semnificative. Belgia era o ţară cu secole de viaţă urbană, cu un climat de
disciplină şi cu o tradiţie solidă de ordine în viaţa publică. Astfel, liberalismul constituţiei belgiene era
perfect adaptat societăţii. În cazul românesc, exista o tradiţie  a confruntărilor  dintre obiceiul
pământului şi lege, la care se adăugau arbitrariul domnitorului şi corupţia dregătorilor. Principele Carol
însuşi considera constituţia nepotrivită gradului de educaţie a opiniei publice româneşti.”
Sorin Liviu Damian: http://www.revistatimpul.ro/view-article/3284

Nr Item Scor
.
1.3 Compară funcționalitatea principiului separării puterilor în stat până și după anul 1866,
utilizând termenii specifici din sursele F și G.. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4

2.3 Formulează o concluzie cu referire la asemănările și diferențele Constituției de la 1866 cu


constituția Belgiei din 1831. Argumentează cu trimitere la cunoștințele obținute anterior. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________

3.3 Exprimă-ți opinia cu referire la apartenența cetățeniei (art. 7) la ritul creștin, susținând-o prin
două argumente. 0
___________________________________________________________________________ 1
1.__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.__________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7

4.3 Elaborează, pornind de la sursa F, un raționament în care vei reflecta asupra caracterului
conservator al Constituției de la 1866, susținându-l prin 2 (două) argumente. 0
__________________________________________________________________________ 1
1.__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.__________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7

5.3 Propune colegilor tăi 3 (trei) modificări/completări la Constituția din 1866, care ar promova
valorile democrației. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________

III B. Exerciții de sinteză şi integrare


Eseu istoric (25 de puncte)
Sursa H. „Epoca lui Al.I. Cuza este un exemplu tipic pentru reformismul secolului al XIX-lea, de
modernizare a societății și statului, de consolidare a capitalismului, de stabilire a regimului politic
modern, parlamentar, a monarhiei constituționale.” Istoria-edu.ro
Sursa I. „Alexandru I. Cuza nu are trebuință de istoriograf. El singur și-a scris istoria sa prin legi, prin
actele cu care a făcut un stat, o societate, alta decât aceea ce i s-a dat, când l-am proclamat Domnitor.
(...) în fiecare an, în fiecare lună a Domniei sale, înzestra țara cu câte o lege, în fiecare zi sporea
numărul cetățenilor și puterea noastră. (...) Aici, (...) în fața acestei figuri care va fi pururea glorioasă,
nu ne este permis să facem polemici, dar suntem datori să spunem că nu greșalele lui l-au răsturnat, ci
faptele lui cele mari.” Din discursul lui M. Kogălniceanu la înmormântarea lui Al.I. Cuza, 29 mai 1873
Sursa J. „Cuza a fost, în fond, un mare revoluționar al poporului român; a urmărit statornic îndeplinirea
Programului revoluției de la 1848 și a contribuit în chip esențial la îndeplinirea unor puncte principale
ale acestui program. A binemeritat, astfel, de la patrie ca numele lui să rămână înscris cu litere de aur în
cartea istoriei poporului nostru, alături de numele marilor Voievozi și Domni ai lui. ”
C.C. Giurescu, Istoria românilor
Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină
(Format A4), un eseu la tema:
Al.I. Cuza și reformele – două realităţi indisolubile
&
Dimensiunea personalității lui A.I.Cuza
În textul tău:
1. vei expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins, concluzie;
2. vei utiliza corect termeni și concepte istorice, repere cronologice și spațiale specifice perioadei
studiate;
3. vei integra critic informațiile din sursele propuse;
4. vei formula argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific și vei
susţine opinia proprie referitoare la tema propusă;
5. vei explica relații cauză-efect (cel puțin două);
6. vei aprecia rolul istoric al marilor personalităţi.
15. Unitatea de învăţare: STATE NAŢIONALE ŞI MULTINAŢIONALE
în a doua jumătate a sec. al XIX-lea
Unități de conţinut:
 Unificarea Italiei și a Germaniei
Analizează sursele istorice şi rezolvă itemii propuși:
I. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (21 de puncte)
Sursa A. „Suntem un popor numit din vremuri imemoriale popor Italian (…), încadrat între granițele
naturale (…), vorbind aceeași limbă, având aceleași moravuri, aceleași obiceiuri (…), mândri de cel mai
glorios trecut politic, științific, artistic, care a fost cunoscut în istoria europeană.
Nu avem drapel, nici un nume politic, nici un rang printre națiunile europene. Nu avem o capitală
comună. Suntem împărțiți în opt state. Unul din aceste state (…) aparține Austriei; celelalte, unele prin
legături de familie, toate prin sentimentul slăbiciunii lor, susțin orbește influența acesteia.”
Giuseppe Mazzini, Italia, Austria și Papa
Sursa B. „Ideea republicană poate fi jertfită pentru atingerea idealului suprem – unificarea națională.”
G. Garibaldi
Sursa C. „Unificarea Italiei urmează a fi făcută din posibilitățile reale, dar nu revoluționare.”
Camilo Cavour
Nr Item Scor
1.1 Selectează intrusul, explicând opțiunea: carbonari, ideea republicană, cămășile roșii, 0
Confederația de nord, Risorgimento. 1
Intrusul ____________________________________________________________________ 2
Explicația___________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________
2.1 Analizează harta de la sfârșitul testului și precizează etapele procesului de unificare a Italiei. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4

3.1 Identifică opiniile autorilor surselor B și C cu referire la calea de unificare a țării.


___________________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
4.1 Determină o relație de cauzalitate, în baza sursei A, argumentând-o. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________
5.1 Exprimă-ți argumentat opinia față de afirmația: Patriotismul italienilor seamănă cu cel al
vechilor greci (…), este dragostea pentru un singur oraș (…), pentru o singură țară. 0
__________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
II. Exerciții de aplicare şi operare (26 de puncte)
Sursa D. „După 1850 se constată o apropiere tot mai mare între segmentele importante ale clasei
dominante și mijlocii din centrul Europei pe baza principiilor comune ale naționalismului conservator.
Militanții burghezi au renunțat și ei la convingerea că revoluția populară ar reprezenta un mijloc de
realizare a unității naționale, recunoscând puterea militară a statului ca modalitate de realizare practică a
acestui ideal. Unificarea Germaniei realizată între 1864 și 1871 are la bază concepția juriștilor și
filosofilor. Hegel, de exemplu, susținea că statul și nu comunitatea cetățenilor trebuie să unifice
națiunea.” Cornelia Neagu, Istoria construcției europene. Note de curs, 2006
Sursa E. „Prusia, aşa cum arată ea la o privire aruncată pe hartă, nu poate cu trupul său minuscul şi
alungit să poarte prea mult timp armura de care are nevoie Germania pentru securitatea sa; este deci
nevoie ca toţi germanii să-şi aducă contribuţia. Nu vom atinge acest obiectiv prin discursuri, asociaţii
sau vot majoritar, nu e posibil decât printr-o luptă serioasă, o luptă care nu se va termina decât prin fier
şi sânge.” Din discursul lui Otto von Bismarck, anul 1867
Nr Item Scor
.
1.2 Exemplifică prin două enunţuricu caracter istoric rolul statului german în procesul de
unificare, utilizând termenii specifici din sursele D și E 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________

2.2 Demonstrează prin 2 (două) dovezi în baza hărții de la sfârșitul testului, că unificarea
Germaniei s-a produs prin fier şi sânge. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________

3.2 Formulează 2 (două) argumente pentru a evidenția rolul Prusiei în procesul de unificare a
țării. utilizând sursele D și E, harta de la sfârșitul testului și cunoștințele obținute anterior. 0
1.__________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
2.__________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6

4.2 Explică legătura dintre factorii obiectivi și subiectivi favorabili realizării procesului de
unificare a Germaniei, pornind de la sursele D și E, harta de la sfârșitul testului și 0
cunoștințele obținute anterior. 1
__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________

5.2 Prezintă două argumente pentru a demonstra contribuția lui Otto von Bismarck în realizarea
unității naționale a statelor germane. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________

III A. Exerciții de sinteză şi integrare (30 de puncte)


Sursa F. „Eram convins că prăpastia săpată de-a lungul istoriei între nordul și sudul patriei nu putea fi
împlută într-un mod mai fericit decât printr-un război național împotriva poporului vecin, care era
agresorul nostru secular. (…) Nu mă îndoiam că trebuie făcut un război franco-german, înainte ca
organizarea generală a Germaniei să fi putut fi realizată.” Otto von Bismark, Gânduri și amintiri
Sursa G. „Vă aduc o ceată de viteji, desprinsă din bătăliile din Lombardia, la chemarea eroică a Siciliei.
Suntem cu voi. Nu cerem altceva decât eliberarea pământului nostru. Dacă vom fi cu toții uniți,
înfăptuirea ei va fi ușoară și scurtă.” Garibaldi către sicilieni
Nr Item Scor
.
1.3 Exprimă-ți argumentat punctul de vedere cu referire la căile de unificare a Italiei și
Germaniei, utilizând termenii specifici din sursele F și E. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4

2.3 Formulează o concluzie cu referire la rolul Franței în procesul de unificare a Italiei și


Germaniei. Argumentează cu trimitere la hartă și cunoștințele obținute anterior. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________

3.3 Apreciază acțiunile lui G. Garibaldi în succesul unității naționale a Italiei, prezentând două
argumente. 0
___________________________________________________________________________ 1
1.__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.__________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7

4.3 Apreciază importanța unificării Italiei și Germaniei în vederea schimbării raportului de forțe
în Europa și în lume, structurând două argumente. 0
___________________________________________________________________________ 1
1.__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.__________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
5.3 Elaborează și propune colegilor un mesaj din 4 (patru) teze în care vei reflecta rolul maselor 0
populare în realizarea schimbării în societate. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
___________________________________________________________________________ 8

III B. Exerciții de sinteză şi integrare


Eseu istoric (25 de puncte)
Sursa H. „Pot să afirm cu mândrie: am fost și rămân să fiu republican...  Eu m-am obișnuit să-mi
subordonez convingerile mele politice scopului unificării Italiei, oricare ar fi modalitatea atingerii
acestui scop.” G. Garibaldi
Sursa I. „Noi trebuie să evităm să rănim grav Austria; trebuie să evităm să o lăsăm (...) cu o dorință de
revanșă, trebuie să păstrăm posibilitatea de a deveni prieteni. Dacă Austria ar fi lovită cu duritate, ea ar
deveni aliata Franței sau al oricărui oponent al nostru.” Bismarck, scrisoare adresată lui Wilhelm
Sursa J. „Tânăra Italie este unionistă, pentru că fără unitate nu există realmente națiune, pentru că fără
unitate nu există forță și pentru că Italia, înconjurată de națiuni unitare, puternice și invidioase, are
nevoie, înainte de toate, de forță, pentru că federalismul ar condamna-o la incapacitate, ca aceea a
Elveției, ar pune-o sub influența uneia sau alteia dintre națiunile vecine.”
G. Mazzini, Istoria universală în texte
Sursa K. „Alegându-te pe tine Domn în ţara noastră, am voit să arătăm lumii ceea ce toată ţara
doreşte: la legi noi – oameni noi. Fii dar omul epocii; fă ca legea să înlocuiască arbitrarul; fă ca legea să
fie tare, iar tu, Măria ta, ca Domn, fii bun, fii blând; fii bun mai ales cu acei pentru care mai toţi Domnii
trecuţi au fost nepăsători sau răi (…) Fă, dar, ca domnia ta să fie cu totul de pace şi de dreptate; împacă
patimile şi urile dintre noi şi reintrodu în mijlocul nostru strămoşească frăţie.”
Discursul lui M. Kogălniceanu la înscăunarea lui Al.I. Cuza ca domnitor

Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină


(Format A4), un eseu la tema:
Rolul personalității în constituirea statelor naționale
În textul tău:
1. vei expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins, concluzie;
2. vei utiliza corect termeni și concepte istorice, repere cronologice și spațiale specifice perioadei
studiate;
3. vei integra critic informațiile din sursele propuse;
4. vei formula argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific și vei
susţine opinia proprie referitoare la tema propusă;
5. vei explica relații cauză-efect (cel puțin două);
6. vei aprecia rolul istoric al marilor personalităţi.
16. Unitatea de învăţare: STATE NAŢIONALE ŞI MULTINAŢIONALE
în a doua jumătate a sec. al XIX-lea
Unități de conţinut:
 Imperiul Rus şi Imperiul Austro-Ungar
 Consolidarea statului federativ nord-american
 Epoca „Meiji” în Japonia
Analizează sursele istorice şi rezolvă itemii propuși:
I. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (22 de puncte)
Sursa A. „Domnia lui Alexandru II (1855-1881) a început favorabil, cu inaugurarea unui vast program
de reforme sociale, culturale și administrative, dar s-a încheiat tragic, cu un război neprofitabil și un val
de violențe revoluționare în urma căreia însuși Țarul avea să fie asasinat. În parte, acest sfârșit dramatic
poate fi atribuit propriilor inconsecvențe ale lui Alexandru. Țarul a fost un reformator mai degrabă forțat
de circumstanțe, decât din convingere.” Historia.ro
Sursa B. „Noi am aruncat principiul constituțional peste bord, iar Austria nu are de acum înainte decât
un singur stăpân. Acum trebuie să muncim și cu mai multă ardoare. Să-i mulțumim bunului Dumnezeu
că, în trei ani, aproape am ajuns acolo unde ne îndreptăm (…).”
Scrisoarea lui Franz Josef către arhiducesa Sofia 
Nr Item Scor
1.1 Explică termenii istorici, valorificând informaţia din sursele A și B: 0
Neoabsolutism ______________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
Autocrație _________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4

2.1 Indică câte două teritorii anexate de imperiile Rus și Austro-Ungar în a II-a jum a sec.al XIX 0
– înc. sec. al XX-lea, utilizînd sursele A, B și hărțile de la sfârșitul testului,. 1
Imperiul Rus ________________________________________________________________ 2
Austro-Ungaria _____________________________________________________________ 3
4
3.1 Identifică opiniile autorilor sursele A și B cu referire la manifestările monarhiilor autoritare.
___________________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________

4.1 Determină conform algoritmului impactul politicii lui Alexandru al II-lea asupra
modernizării societății ruse., pornind de la sursele A și B. 0
Domeniul economic __________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
Domeniul social ___ __________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.1 Exprimă-ți argumentat opinia față de afirmația lui F. Grillparzer: Noi trebuie să demonstrăm
întregii lumi că suntem buni germani, fără a înceta a fi buni austrieci. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________

II. Exerciții de aplicare şi operare (26 de puncte)


Sursa C. „Obiectivul meu suprem în această luptă este să salvez Uniunea și nu să păstrez sau să distrug
sclavia. Dacă voi putea salva Uniunea fără să eliberez nici un sclav, o voi face; dacă o voi putea salva
eliberând toți sclavii, o să fac și dacă voi reuși să o salvez eliberând doar pe unii sclavi și nu pe toți, o
voi face de asemenea! Dacă sclavia nu este un rău, atunci răul nu există pe lume. Eu, Abraham Lincoln,
președintele SUA, (…) anunț că toate persoanele considerate până acum robi de azi înainte sunt libere și
că puterea executivă a SUA, inclusiv armata și flota, vor recunoaște și vor ocroti libertatea acestor
persoane.” Abraham Lincoln
Sursa D. „Războiul civil american, deseori denumit și război de secesiune, a fost un război dintre Nord
și Sud, un conflict politic și militar de patru ani (1861-1865). Șapte, iar mai apoi unsprezece state
sudice, au părăsit pe rând SUA (1860, 1861), formând entitatea statală – Statele confederate ale
Americii. Coexistența Sudului sclavagist cu un Nord din ce în ce mai puternic aboliționist a mărit
posibilitatea conflictului. Marea parte a luptei politice, înainte de război, s-a concentrat pe extinderea
sclaviei pe teritoriile noi create. Toate teritoriile noi organizate aveau mari șanse să devină state libere,
ceea ce a crescut mișcarea secesionistă din Sud. Atât Nordul, cât și Sudul presupunea că, dacă sclavia nu
se va putea extinde, ea va dispărea treptat.” Historia.ro
Nr Item Scor
.
1.2 Exemplifică prin două enunţuri cu caracter istoric starea de spirit a americanilor la înc. a.`60,
sec. al XIX-lea, utilizând termenii mișcare aboliționistă şi mișcare secesionistă. 0
__________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________

2.2 Argumentează, cu trimitere la harta de la sfârșitul testului și la cunoștințelor anterioare,


evoluția coraportului de forțe dintre Nord și Sud pe parcursul Războiului de Secesiune. 0
__________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.2 Identifică din surse două dovezi care prezintă atitudinea societății americane față de
problema sclaviei. Argumentează răspunsul, utilizând și cunoștințele obținute anterior. 0
1.__________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
2.__________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6

4.2 Explică legătura dintre factorii interni și externi favorabili victoriei Nordului asupra
Confederației Sudului, pornind de la sursele C și D și cunoștințele obținute anterior. 0
__________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6

5.2 Structurează două argumente pentru a demonstra contribuția lui A. Lincoln în promovarea
valorilor democratice. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________

III A. Exerciții de sinteză şi integrare (31 de puncte)


Sursa E. „Imperiul este supus în prezent unei reforme totale. Numai noi (împăratul) avem puterea de a
decide în mod suprem și exclusiv în probleme civile și militare. Vrem să oferim, în interior, pace
clanurilor și poporului, făcând să strălucească, în exterior, gloria națiunii deasupra mărilor. Existența
relațiilor cu alte state implică probleme foarte importante. Astfel, noi suntem dispuși (...) să depășim
cele mai mari greutăți, pentru a extinde gloria națiunii noastre în exterior și pentru a slăvi spiritul
strămoșilor noștri.” Ordinul imperial din 21 martie 1868
Sursa F. „Ieri, se admitea că problema Orientului (Extrem) trebuie să fie rezolvată numai cu europeni
și americani. Acum, noi știm că ea va fi rezolvată de Japonia, europenii și americanii ocupând locul al
doilea! Pacea lumii cere ca, prin unirea tuturor orientalilor sub influența transformatoare a Japoniei, să
se constituie În Extremul Orient un mare imperiu, capabil să împiedice amestecul Americii și
Europei(…).” Consecințele războiului ruso-japonez (un ziar japonez, 1905)

Nr Item Scor
.
1.3 Exprimă-ți argumentat punctul de vedere cu referire la impactul Ordinului imperial din 21
martie 1868 asupra evoluției țării, utilizând 2 (doi) termenii specifici subiectului analizat. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5

2.3 Formulează o concluzie cu referire la consecințele războiului ruso-japonez pentru poziția


Japoniei în Extremul Orient. Argumentează cu trimitere la harta de la sfârșitul testului și 0
cunoștințele obținute anterior. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________

3.3 Apreciază modul în care societatea niponă a preluat unele elemente ale civilizațiilor
europene și nord-americane, susţinându-ţi opinia cu două argumente. 0
___________________________________________________________________________ 1
1.__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.__________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7

4.3 Prezintă în două enunţuri argumentative raportul dintre solidaritatea tradiției și rapiditatea
înnoirii în Țara Soarelui Răsare. 0
1.__________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
2.__________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6

5.3 Elaborează un discurs bazat pe 4 (patru) teze despre valorile societății japoneze care au dus 0
la prosperitatea țării la hotarul sec. XIX-XX. 1
_________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
___________________________________________________________________________ 8

III B. Exerciții de sinteză şi integrare


Eseu istoric (25 de puncte)
Sursa H. „Mai bine să începem abolirea șerbiei de sus, decât să așteptăm timpul când aceasta singură
se va produce de jos (…) Transmiteți cuvintele mele dvorenilor, pentru a trage concluzii.”
Alexandru al II-lea către dvorenime
Sursa G. „Era evident (...) că nu era suficient de a imita pur și simplu modelele străine, deoarece
trebuiau luate în considerație câteva particularități istorice ale țării noastre, de exemplu, Coroana era la
noi, mai mult decât în alte țări, o instituție profund înrădăcinată în sentimentul național și în trecutul
nostru istoric.” Ito Hirobuni
Sursa I. „În Austria birocrația are patru caracteristici principale: sentimentul superiorității față de cei ce
sunt administrați; fuga de responsabilitate; spiritul ierarhic care face din fiecare funcționar un obiect de
respect pentru funcționarii de rang inferior; tendința de a se ofensa față de orice tentativă de a critica
funcționarea birocrației. Birocrația are o imensă putere și o folosește când autoritatea sa este ignorată
sau când este pusă în discuție importanța sa.” Henry Wickham Steed, Monarhia habsburgilor, 1914
Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină
(Format A4), un eseu la tema:
Europa Centrală, de Est și Extremul Orient – între modernizare și regres
În textul tău:
1. vei expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins, concluzie;
2. vei utiliza corect termeni și concepte istorice, repere cronologice și spațiale specifice perioadei
studiate;
3. vei integra critic informațiile din sursele propuse;
4. vei formula argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific, pentru a-ți
susține opinia proprie referitoare la tema propusă;
5. vei explica relații cauză-efect (cel puțin două);
6. vei estima rolul istoric al marilor personalităţi.
17. Unitatea de învăţare: ECONOMIE ȘI SOCIETATE (1850-1914)
Unități de conţinut:
 Civilizaţia industrială. Industrializarea şi consecinţele ei
 Constituirea capitalismului monopolist
 Economia României (1878-1914)
Analizează sursele istorice şi rezolvă itemii propuși:
I. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (22 de puncte)
Analizează fiecare sursă propusă şi răspunde la sarcinile de lucru formulate.
Sursa A. „(…) începând din 1880, ștafeta este preluată de industriile noi, rezultat al realizărilor obținute din
1850 de cercetarea științifică și tehnică. Astfel, în câteva decenii, chimia trece de la etapa laboratorului secret, și
oarecum îndoielnic, la aceea a producției de masă. Ea este revoluționată de o serie de descoperiri științifice care
dau naștere chimiei organice și permit fabricarea în cantități mari a unor produse de bază, ca soda și acidul
sulfuric. Chimia este folosită de acum înainte pentru fabricarea fibrelor artificiale (mătasea artificială), a
coloranților de sinteză, a îngrășămintelor (…) francezul Charles Tellier realizează congelarea artificială cu
ajutorul eterului metilic și a clorurii de calciu, care permite navei Le Frigorifique, în 1876, să facă prima sa
călătorie dus-întors spre America de Sud cu o încărcătură de carne. S.Bernstein, P.Milza, Istoria Europei, vol. 4
Sursa B. „Politica industrială este fiica politicii coloniale (…) Există și un al doilea punct pe care trebuie să-l
abordez, și anume partea umanitară și civilizatoare a chestiunii. Rasele superioare au un drept, deoarece ele au o
datorie anumită față de acestea. Datoria de a civiliza rasele inferioare (…) Națiunile europene își achită cu
larghețe, grandoare și probitate această datorie superioară a civilizației.”
Jules Ferry, Discurs în Adunarea națională a Franței, 28 iulie 1885

Nr Item Scor
1.1 Explică doi termeni istorici care caracterizează civilizația industrială din a II-a jum. a sec. al XIX-lea,
valorificând informaţia din sursele A și B. 1
__________________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________________
2.1 Demonstrează orientarea economică a României spre statele Europei de Vest, utilizând harta de la 0
sfârșitul testului și cunoștințele acumulate anterior. 1
__________________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________________
3.1 Compară opiniile autorilor cu referire la importanţa dezvoltării industriei în epoca modernă,
formulând o judecată de valoare. 0
__________________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________________
4.1 Formulează o relație de cauzalitate corespunzătoare afirmației reflectate în sursa B: Politica
industrială este fiica politicii coloniale, argumentând-o. 0
__________________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________________
5.1 Apreciază veridicitatea sintagmelor din în sursa B: Rase superioare/rase inferioare, din perspectiva 0
drepturilor omului. Argumentează răspunsul. 1
__________________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________________ 5

II. Exerciții de aplicare şi operare (28 de puncte)

Sursa C. „Masiva diversificare după 1850 a produselor comercializate, în contextul industrializării ce se extinde
în diferite zone ale globului, determină o asemenea intensificare a schimbului internaţional, încât intervalul
1860-1880 este apreciat ca apogeul liberului schimb. În această perioadă însăşi Anglia renunţă în 1850 la actele
de navigaţie, trecând complet la politica liberului schimb din 1860. Dezvoltarea economiei în etapa liberului
schimb a dus la o acerbă căutare a noi pieţe de materii prime de desfacere, intensificându-se presiunile puterilor
europene de penetrare economică a ţărilor vest-europene în Europa răsăriteană, Balcani şi Imperiul Otoman, mai
ales după intrarea în funcţiune a Canalului de Suez.” Mihail Opriţescu, Istoria economiei

Sursa D.

Nr Item Sc
. or
1.2 Formulează două enunţuri istorice cu termenii industrializare şi colonie. 0
___________________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________________ 4
2.2 Determină câte 2 (două) schimbări teritoriale și economice din spațiul românesc în a doua jum. a sec.
al XIX-lea, utilizând harta de la sfârșitul testului, 0
___________________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________________
3.2 Compară mesajele surselor cu privire la situația economică a statelor europene din a doua jum a sec. al
XIX-lea. Argumentează răspunsul utilizând și cunoștințele obținute anterior. 0
___________________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________________ 2
________________ __________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________________ 5
4.2 Formulează, conform modelului propus, două consecințe ale procesului istoric reflectat în sursa D.
Argumentează răspunsul. 0
Consecință politică __________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________________ 3
Consecință economică ________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________________ 6
5.2 Fiind în calitate de ombudsman, propune două acțiuni concrete pentru asigurarea protecției drepturilor
omului în colonii. Argumentează opțiunile. 0
___________________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________________ 7
___________________________________________________________________________________ 8
III A. Exerciții de sinteză şi integrare (27 de puncte)
Sursa E. „Prin 1872, Standard Oil avea deja un capital de 2,5 milioane de dolari, cumpărase încă 18 rafinării din
zona Cleveland și își extinsese influența spre alte centre de rafinare – New York, Pittsburgh, Philadelphia. Zece ani
mai târziu, când Rockefeller a reorganizat afacerea ca Standard Oil Trust, capitalul se majorase la 70 de milioane
de dolari, iar Standard Oil controla 95% din capacitatea de rafinare din America și o mare parte din sistemul de
transport al petrolului. Rockefeller era deja cel mai bogat om din țară și continua să se extindă: pe lângă petrol, a
cumpărat oțelării, societăți de cale ferată, fabrici de hârtie, depozite de minereuri și de cherestea și o mulțime de
proprietăți imobiliare, între care un întreg oraş – Everett din statul Washington.”
Istoria ilustrată a secolului al XIX-lea
Sursa F. „(...) În secolul al XIX-lea omenirea a găsit noi oportunități, pe care, în mod natural, nimeni nu le
putea prevedea la începutul revoluției industriale. În special, au fost descoperite noi surse de energie și modalități
mai economice de utilizare a acesteia. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, importanța industriei petroliere
crește brusc. O altă bază energetică nouă a fost posibilă prin dezvoltarea energiei electrice. A fost inventat și
motorul cu ardere internă, care a făcut ulterior o adevărată revoluție în transport, agricultură și echipamente
militare. A apărut electrochimia și electrometalurgia și s-a schimbat și transportul urban – căruțele trase de cai au
fost înlocuite de tramvaie, apoi mașini și autobuze.”
Serghei Burin, Istoria timpurilor moderne

Nr. Item Scor


1.3 Exemplifică prin două enunţuric u caracter istoric, schimbările radicale intervenite în economia
mondială, utilizând termenii capital şi revoluție în transport. 0
_______________________________________________________________________________ 1
_______________________________________________________________________________ 2
_______________________________________________________________________________ 3
_______________________________________________________________________________ 4
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.3 Atribuie hărții de la sfârșitul testului un proces istoric. Argumentează răspunsul cu trimitere la
hartă și la cunoștințele anterioare. 0
_______________________________________________________________________________ 1
_______________________________________________________________________________ 2
_______________________________________________________________________________ 3
_______________________________________________________________________________ 4
_______________________________________________________________________________
3.3 Compară mesajele din sursele E și F cu referire la evoluția economică a societății moderne.
Argumentează răspunsul. 0
_______________________________________________________________________________ 1
_______________________________________________________________________________ 2
_______________________________________________________________________________ 3
_______________________________________________________________________________ 4
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4.3 Evidențiază două consecințe ale capitalismului monopolist, argumentându-le cu trimitere la
sursele E, F și cunoștințele acumulate anterior. 0
_______________________________________________________________________________ 1
_______________________________________________________________________________ 2
_______________________________________________________________________________ 3
_______________________________________________________________________________ 4
_________________________________________________________________________________ 5
_________________________________________________________________________________ 6
________________________________________________________________________________ 7
________________________________________________________________________________ 8
5.3 Apreciază impactul unei descoperiri din știință/tehnică, utilizată până astăzi de întreaga omenire,
Argumentează răspunsul. 0
_______________________________________________________________________________ 1
_______________________________________________________________________________ 2
_______________________________________________________________________________ 3
_______________________________________________________________________________ 4
_______________________________________________________________________________ 5
_______________________________________________________________________________ 6
_______________________________________________________________________________
III B. Exerciții de sinteză şi integrare
Eseu istoric (25 de puncte)
Sursa G. „Experiența de toate zilele ne dovedește că o țară care este numai agricolă nu poate să prospere în
avuția publică și privată Trebuie, dar, să ne silim din toate puterile și prin toate mijloacele cele mai nimerite a
crea și a proteja industria în țară la noi.” Mihail Kogălniceanu, Prin noi înșine
Sursa H. 1. „Oricine voiește să înființeze în România un așezământ industrial cu un capital de cel puțin 50000
de lei, sau cerând întrebuințarea a cel puțin de 25 de lucrători pe zi, se va bucura de foloasele legii de față. În
termen de șase ani de la înființarea unei fabrici, două treimi din lucrători trebuie să fie români.
3. Așezămintele ce ar răspunde la îndatoririle arătate la articolele arătate mai sus vor putea dobândi pe gratis şi
în deplină proprietate sau în posesiune până la 90 de ani, unul până la 5 hectare de pământ (...) pe orice
proprietate a statului, a comunelor sau a domeniului Coroanei (...).
4. Orice așezământ industrial (...) se bucură de următoarele scutiri în timp de 15 ani:
a. orice impozit direct către stat, județ sau comună;
b. toate mașinile precum și toate părțile de mașini și toate accesoriile lor aduse din străinătate pentru
trebuințele sale sunt scutite de taxele vamale;
c. materiile prime (...) sunt scutite de taxele vamale, dacă acele materii prime nu s-ar afla sau nu s-ar găsi
în cantități îndestulătoare în țară.” Legea pentru încurajarea industriei naționale (1887)
Sursa I. „(...) La începutul secolului al XX-lea comerţul exterior românesc îşi păstrează orientare tradiţională,
fiind legat de piaţa Europei centrale şi de cea balcanică (...) În 1912 valoarea comerţului exterior pe cap de
locuitor a atins valoarea de 137 mărci, indicator ce situa România pe locul 8 în lume. În 1914 schimburile
externe ale României, în valoare de 1.280.000.343 franci (din care 642.103.783 franci export şi 637.900.560
franci import), reprezentau 0,6% din volumul schimburilor comerciale mondiale.”
Conf. univ dr. Mihail Opriţescu, Istoria economiei româneşti moderne
Utilizează sursele şi cunoştinţele cunoștințele obținute anterior, pentru a redacta, în o pagină (Format A4),
un eseu la tema:
Progrese și limite ale modernizării României la intersecția secolelor XIX-XX
În textul tău:
1. vei expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins, concluzie;
2. vei utiliza corect termeni și concepte istorice, repere cronologice și spațiale specifice perioadei studiate;
3. vei integra critic informațiile din sursele propuse;
4. vei formula argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific, pentru a-ți susține
opinia proprie referitoare la tema propusă;
5. vei explica relații cauză-efect (cel puțin două);
6. vei estima rolul istoric al marilor personalităţi.
18. Unitatea de învăţare: RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ŞI SISTEMUL COLONIAL
MONDIAL (mijlocul sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea)
Unități de conținut:
 Europa între afirmarea naţiunilor şi rivalităţile Marilor puteri
 Evoluţia sistemului colonial *
Analizează sursele istorice şi rezolvă itemii propuși:
I. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (21 de puncte)
Sursa A. „Formula unui „concert european”, bazat pe convingerea că marile puteri trebuie să acționeze
împreună pentru a rezolva orice criză, a durat aproape patru decenii, oferind un anumit echilibru strategic.
Ideea menținerii echilibrului de putere în Europa pierde terenul și există speranța că acest proces va
continua.” Emile de Lovelais, „ Despre cauzele războiului și cum să le reducem”
Sursa B. „(...) în secolul al XIX-lea, Germania lui Bismarck a demontat „concertul european”,
transformând diplomația europeană într-un joc politic al puterilor, jucat cu sânge rece (...) Timp de
aproape două decenii, Bismarck a manipulat cu abilitate angajamentele și interesele puterilor europene,
pentru a păstra pacea în Europa și a consolida poziția tânărului imperiu german, ghidându-se de
principiile „politicii reale” (Realpolitik). În înțelegerea sa, „politica reală” a însemnat renunțarea la
sentimentalitate și la legitimitate, conducându-se de calculele reale de forțe ale fiecăreia dintre puteri.”
G. Kissinger, Diplomația
Sursa C. „Nu avem aliați veșnici și dușmani veșnici. Avem interese permanente, eterne și trebuie să le
urmărim.” G. Palmerston, om de stat al Marii Britanii
Nr. Itemi Scor
1.1. Explică sensul termenului echilibru de forțe.
_______________________________________________________________ 1
_________________________________________________________________________ 2
3
1.2. Identifică două cauze ale prăbușirii echilibrului de forțe din Europa. 0
1) _______________________________________________________________________ 1
_________________________________________________________________________ 2
_________________________________________________________________________ 3
2) _______________________________________________________________________ 4
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.3. În baza surselor și cunoștințelor obținute anterior, determină obiectivele marilor puteri în 0
contextul dezmembrării concertului european. 1
_________________________________________________________________________ 2
_________________________________________________________________________ 3
_________________________________________________________________________ 4
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

1.4. Demonstrează, în baza unui exemplu concret, manifestarea principiului Realpolitik în 0


politica externă germană. 1
_________________________________________________________________________ 2
_________________________________________________________________________ 3
_________________________________________________________________________ 4
_________________________________________________________________________

1.5. Formulează o părere (acord sau dezacord) privind declarația cercetătorului spaniol Carlos
Garcia, care susținea că: Importanța crescândă a factorului militar a devenit o dovadă 0
elocventă a victoriei unui idol antic și atotputernic, numit interesul de stat. Argumentează 1
răspunsul, făcând referire la conținutul surselor enumerate și la cunoștințele dobândite 2
anterior. 3
_________________________________________________________________________ 4
_________________________________________________________________________ 5
_________________________________________________________________________ 6
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

II. Exerciții de aplicare și operare (28 de puncte)


Sursa D. „Primul cerc constituie „omenirea civilizată”, al doilea este „umanitatea într-o stare de barbarie”,
iar al treilea este „umanitatea într-o stare de sălbăticie”. Cercul interior include societățile occidentale cu
guvern organizat, în care statul de drept și drepturile fundamentale ale libertăților individuale sunt protejate.
A doua sferă este formată din state precum Japonia și China, în care există instituții ale puterii de stat, dar
care, cu toate acestea, rămân semnificativ în spatele formelor de guvernare „civilizate” din occident. În cele
din urmă, cercul exterior include așa-numitele popoare simple, care nu au deloc un indiciu de conducere
organizată (...) în consecință, dreptul europenilor la conducere și la munca misionară și de a coloniza lumea
„sălbatică” este incontestabil.”
James Lorimer, profesor de drept public la Universitatea din Edinburgh, sfârșitul sec. al XIX-lea
Sursa E. „(…) Despotismul este o metodă legitimă de a controla barbarii, dacă obiectivul este benefic și
realizabil.” John Stuart Mill, filozof, sociolog, economist și om politic britanic, Despre libertate
Sursa F. „Nu vom tolera nici o putere străină, ca un oarecare Jupiter străin să ne spună: „Ce să facem?”.
Lumea este deja împărțită!”
Din discursul lui B. Byulov, cancelarul Imperiului German, la Reichstag, din 11 decembrie 1899

Nr. Itemi Scor


2.1. Alcătuiește un enunț cu caracter istoric, utilizând termenii colonizare și împărțirea lumii. 0
__________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
4
2.2. Expune-ți argumentat punctul de vedere cu referire la afirmațiile autorilor, justificând
răspunsul cu trimitere la conținutul surselor, harta de la sfârșitul acestui test și cunoștințele 0
dobândite anterior. 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.3. Determină, în baza hărții de la sfârșitul testului, coloniile Angliei, Franței și Germaniei.
A. În Asia _________________________________________________________________ 0
__________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
B. În Africa ________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________ 6
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2.4. Formulează, conform algoritmului propus, consecințele politicii colonialismului. 0


Argumentează răspunsul, utilizând conținutul surselor propuse, harta de la sfârșitul testului 1
și cunoștințele dobândite anterior. 2
Consecințe pozitive ale procesului de colonizare pentru metropole: 3
________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
________________________________________________________________________ 6
Consecințe negative ale procesului de colonizare pentru metropole: 7
________________________________________________________________________ 8
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Consecințe pozitive ale procesului de colonizare pentru colonii:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Consecințe negative ale procesului de colonizare pentru colonii:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.5. Formulează un apel adresat popoarelor lumii despre metodele și mijloacele de păstrare a 0
omenirii, pornind de la spusele poetului francez P. Valery, care la sfârșitul secolului al XIX- 1
lea afirma: Două pericole nu încetează să amenințe lumea: ordinea și dezordinea. 2
__________________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

III.A Exerciții de sinteză și integrare (26 de puncte)


Sursa G. „La 19 iulie 1870, Franța a declarat războiul mult așteptat pentru Bismarck. (…) La sfârșitul
lunii august, forțele germane au învins francezii la Sedan, unde Napoleon însuși a fost capturat. Războiul
a durat până la jumătatea lunii ianuarie. Până atunci, germanii exercitau un control strict asupra centrului
Franței, întrucât regele Prusiei se putea aventura în palatul regal de la Versailles. La 18 ianuarie 1871, în
Sala Oglinzilor, conducătorii tuturor statelor germane s-au unit și l-au proclamat pe William împăratul
noii națiuni. Astfel, războiul a permis lui Bismarck să finalizeze procesul de unire a 38 de state într-o
singură națiune, sub stăpânirea Prusiei. La 28 ianuarie 1871, Franța a fost subordonată noului Imperiu
German. Bismarck nu a arătat nici o milă pentru sacrificiul său: Franța a fost obligată să plătească
Germaniei 200.000.000 de franci și să cedeze două teritorii de frontieră importante– Alsacia și Lorena.”
John R. Barber, O istorie a Europei moderne, 1993
Sursa H. „Acest război înseamnă Revoluția Germană, un eveniment politic mai semnificativ decât
Revoluția Franceză a secolului trecut. Nu vreau să spun că acesta este un eveniment social mai mare sau
la fel de important (...) Dar ce s-a întâmplat astăzi? Echilibrul de putere este complet distrus; iar țara care
a suferit cel mai mult din această cauză și care, cel mai mult, va simți această mare schimbare, este
Anglia.” Benjamin Disraeli, liderul opoziției conservatoare din Camera Comunelor Britanice

Nr. Item Scor


3.1. Identifică, în baza surselor G și H, trei factori care au dus la distrugerea echilibrului de putere
în Europa. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________

3.2. Compară evaluarea războiului franco-prusac din surselor G și H, argumentând răspunsul în 0


baza conținutului din surse. 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________

3.3. Demonstrează relația de cauzalitate dintre surselor G și H,. 0


___________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
8
3.4. Formulează o consecință a războiului franco-prusac privind relațiile franco-germane. 0
Argumentează-ți răspunsul în baza faptelor istorice. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.5. Exprimați-vă părerea motivată despre rolul lui O. Bismarck în evoluția relațiilor internaționale 0
la sfârșitul secolului al XIX-lea. 1
1.__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
2.__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

III B. Exerciții de sinteză şi integrare


Eseu istoric (25 de puncte)
Sursa I. „Rezultatul diplomației lui Bismarck a fost apariția de alianțe care fuzionează reciproc, parțial
coincizând în scopuri și concurând parțial între ele, ceea ce a protejat Austria de un atac rus, Rusia, de un
aventurism austriac și Germania de încercuire și, de asemenea, au implicat Anglia în apărarea împotriva
rușilor în procesul de expansiune spre Mediterană. Pentru a minimiza provocarea către un sistem atât de
complex, Bismarck a făcut tot ce a stat în puterea sa pentru a satisface ambițiile franceze de pretutindeni,
cu excepția Alsaciei și Lorenei. El a încurajat extinderea colonială franceză, în parte pentru a devia
energia franceză departe de Europa Centrală, dar cu atât mai mult pentru a provoca Franța împotriva
rivalilor coloniali, în special a Marii Britanii.” G. Kissinger, Diplomație
Sursa M. „(...) Uitați-vă la rezultatele legăturilor noastre cu coloniile, consecințele influenței noastre în
Egipt și ale puterii în India, la eforturile extraordinare făcute de compatrioții noștri pentru a dezvolta
zonele încă neexplorate și vaste ale continentului african și veți vedea că viitorul claselor muncitoare
depinde mai mult de succesul proiectelor noastre de peste mări, răspândite în univers, decât de măsurile
de încurajare a producției. Acum, odată cu formarea unor alianțe puternice pe continent, Anglia trebuie
să-și caute prieteni. Războiul este, desigur, îngrozitor. Dar un război fără aliați este de neconceput.”
Din discursul politicianului englez D. Chamberlain

Sursa N. „Nu a trecut nici un an, astfel încât păsările neplăcute să nu ne prezinte războiul pentru vara
viitoare!” R. Rolland, scriitor francez
Utilizează sursele şi cunoştinţele cunoștințele obținute anterior, pentru a redacta, în o pagină
(Format A4), un eseu la tema:
Relațiile internaționale de la sfârșitul secolului al XIX-lea: diplomație sau războaie?
În textul tău:
1. vei expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins, concluzie;
2. vei utiliza corect termeni și concepte istorice, repere cronologice și spațiale specifice perioadei
studiate;
3. vei integra critic informațiile din sursele propuse;
4. vei formula argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific și vei susţine
opinia proprie referitoare la tema propusă;
5. vei explica relații cauză-efect (cel puțin două);
6. vei aprecia rolul istoric al marilor personalităţi.
Harta lumii la începutul sec. al XX-lea
19. Unitatea de învăţare: RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ŞI SISTEMUL COLONIAL
MONDIAL (mijlocul sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea)
Unități de conținut:
 Obţinerea independenţei României
 Politica externă a României (1878-1914). România şi războaiele balcanice
Analizează sursele istorice şi rezolvă itemii propuși:
I. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (21 de puncte)

Sursa A. „(...) voim să fim independenți, pentru că voim să trăim cu viața noastră proprie, pentru că nu
voim să mai plătim pentru greșelile altora, pentru că noi voim ca la gurile Dunării de Jos să fim un
bulevard în contra rezbelului.” Mihail Kogălniceanu
Sursa B. „Trecutul nostru, Măria ta, a putut, credem, asigura deja pe toate Puterile garante asupra
scopului ce urmărim; faptele noastre în evenimentele prezente le vor dovedi la toate, și mai ales
puternicilor noștri vecini Rusia și Austria, că politica noastră este numai o politică de conservațiune și
dacă ne dezlipim astăzi cu totul și pentru totdeauna de Turcia este ca să nu mai resimțim efectele
convulsiilor sale; dacă luăm armele, este ca să răspundem agresiunilor ei (…).”
Discursul lui IC. Brătianu, 1877
Nr Item Scor
1.1 Explică, în baza informaţiei din sursa A, termenul independență. 0
__________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3

2.1 Pornind de la sursa B și harta de la sfârșitul testului, precizează scopul Rusiei în Războiul
din anii 1877-1878. 0
__________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________
3.1 Identifică opiniile autorilor surselor A și B cu referire la necesitatea obținerii independenței 0
de stat a României. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.1 Pornind de la informaţia din sursa B, identifică o relație de cauzalitate, argumentând-o. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5

5.1 Exprimă-ți argumentat opinia față de două valori general-umane, evidențiate de către autorii
surselor A și B. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

II. Exerciții de aplicare şi operare (26 de puncte)


Sursa C. „Art. II. Pentru ca nici un inconvenient sau pericol să nu rezulte pentru România din faptul
trecerii trupelor ruse pe teritoriul său, guvernul maiestății sale împăratul tuturor Rusiilor se obligă a
menține și a face a se respecta drepturile politice ale statului român cum rezultă din legile anterioare și
tratatele existente, precum și a menține și a apăra integritatea actuală a României (...).”
Din Convenția politică ruso-română, 4/16 aprilie 1877
Sursa D. „Art. 45. Principatul României retrocedează M.S. Împăratului Rusiei porțiunea teritoriului
Basarabiei, despărțită de Rusia în urma Tratatului de la Paris din 1856, și care, la apus, se mărginește cu
talvegul Prutului, iar la miazăzi cu talvegul brațului Chiliei și gura Stari-Stambulului.”
Din Tratatul de la Berlin, 1878, iulie 1/13

Nr Item Scor
.
1.2 Formulează câte un enunț cu caracter istoric, utilizând termenii integritate, retrocedare.
___________________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.2 Argumentează, cu trimitere la hartă și la sursa D, schimbările teritoriale survenite pe
teritoriul României după semnarea Tratatului de la Berlin. 0
1
___________________________________________________________________________
2
___________________________________________________________________________
3
___________________________________________________________________________
4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.2 Compară modul de abordare a clauzelor teritoriale în cadrul surselor C și D. Argumentează
răspunsul, utilizând și cunoștințele obținute anterior. 0
1.__________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
2.__________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
4.2 Explică legătura de cauzalitate, pornind de la sursele C și D, harta de la sfârșitul testului și
cunoștințele obținute anterior. 0
__________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
5.2 Structurează două argumente pentru a demonstra influenţele politice externe asupra
modificărilor teritoriale survenite pe teritoriul României. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________

III A. Exerciții de sinteză şi integrare (29 de puncte)


Sursa E. „Nu urmărim să provocăm Rusia. Voim chiar să facem tot ce este în putința noastră pentru a
evita un război cu ea. Dar față de primejdia care ne amenință din partea Rusiei avem nevoie de sprijinul
Puterilor Centrale.” Regele României Carol I, 1888
Sursa F. „Art. I. Înaltele părți contractante își făgăduiesc pace și prietenie și că nu vor intra în niciun fel
de alianțe sau luptă îndreptată împotriva vreunuia din statele lor (...). Art. II. Dacă România va fi atacată
fără ca din partea ei să existat vreo provocare, Austro-Ungaria va trebui să-i acorde în timpul util ajutor
(...). Art. III. Dacă una din ambele părți contractante ar fi amenințată de o agresiune (...), guvernele
respective se vor pune în acord asupra măsurilor care vor trebui luate în vederea cooperării armatelor
lor (...). Art. IV. Dacă, contrar dorinței și speranței lor, înaltele părți contractante vor fi nevoite să ducă
un război comun în împrejurări prevăzute de articolele precedente, ele se angajează să nu negocieze
încheierea păcii în mod separat (...).”
Tratatul prin care România aderă la Tripla Alianță, 1883, octombrie 18/30, Viena

Nr Item Scor
.
1.3 Identifică legătura dintre sursele E și F, utilizând termenii specifici tratat, cooperare.
___________________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3

2.3 Formulează o concluzie cu referire la impactul poziției adoptate de către Carol I asupra cui
impactul???? în raport cu Rusia. Argumentează cu trimitere la hartă și cunoștințele obținute 0
anterior. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.3 Exprimă-ți punctul de vedere referitor la poziția adoptată de Carol I în sursa E, susținându-l
prin două argumente. 0
___________________________________________________________________________ 1
1.__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.__________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7

4.3 Apreciază semnificația semnării tratatului din sursa F pentru România, structurând două
argumente din diverse perspective. 0
___________________________________________________________________________ 1
1._________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2._________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7

5.3 Elaborează o schiță a unui proiect de promovare a două valori care marchează viață politică a 0
României în perioada 1878-1914. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
___________________________________________________________________________ 8
III B. Exerciții de sinteză şi integrare
Eseu istoric (25 de puncte)
VARIANTA I
Sursa H. „Art. I. Guvernul alteței sale domnul României Carol I asigură armatei ruse, care va fi
chemată a merge în Turcia, liberă trecere prin teritoriul României și tratamentul rezervat armelor amice.
Toate cheltuielile care ar putea fi ocazionate de trebuințele armatei ruse, de transportul său, precum și
pentru satisfacerea tuturor trebuințelor sale cade naturalmente în sarcina guvernului imperial.”
Din convenția politică ruso-romînă, 4/16 aprilie 1877
Sursa G. „Turcii, îngrămădind cele mai mari mase la Plevna, ne nimicesc. Rog, faceți fuziune,
demonstrațiune și, dacă-i posibil, trecerea Dunării cu armata cum dorești să faci. Între Jiu și Corabia
această demonstrațiune este indispensabilă pentru a ușura mișcările mele.”
Telegrama adresată domnitorului României, Carol I, de Marele Nicolai, comandantul trupelor ruse iulie,
1877
Sursa I. „Deși convenția nu cerea ca țara noastră să participe la ostilități militare, România a decis
mobilizarea generală a armatei. În scurt, timp s-au prezentat la arme aproximativ 100.000 de oameni din
care mai mult de jumătate ostași combatanți. Alături de aceștia au fost chemați spre a fi instruiți
aproximativ 15.000 de tineri. Din dotarea armatei române făceau parte un număr de 12.000 de cai și 190
de tunuri (…) Armatele române și rusești, împreună cu trupe de voluntari sârbi, bulgari și muntenegreni,
au luptat în puncte fierbinți ale războiului ruso-turc, precum: Plevna, Rahova, Vidin, Smârdan și
Belogradcik.” https://centenarulromaniei.ro/razboiul-de-independenta/

Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină


(Format A4), un eseu la tema: ***
România și-a obținut independența pe câmpul de luptă.

VARIANTA II
Sursa H. „În conformitate cu prevederile Tratatului de pace de la București, 1913, Bulgaria ceda
României porțiunea cunoscută ca Dobrogea de Sud (Cadrilaterul). Cadrilaterul avea o suprafață de
aproximativ 6.960 km², o populație de circa 286.000 de locuitori și includea fortăreața Silistra și orașele
Turtucaia (port la Dunăre) și Balcic (port la Marea Neagră).” Atlas de Istoria românilor și universală
Sursa G. „Conferința de pace de la București din vara anului 1913, a pus capăt războaielor balcanice,
România implicându-se direct în cel de-al doilea război. Marile Puteri s-au văzut înlăturate de la luarea
deciziilor privind soarta statelor mici. Se poate afirma că prestigiul României, devenită arbitrul
Balcanilor, a atins apogeul pe scara politică europeană.” Anastasie Iordache
Sursa I. „(...) prin iscălirea Păcii de la București, România, Serbia, Grecia și Muntenegru au reușit,
trecând peste voința marilor puteri, să‐și impună în cea mai mare măsură doleanțele.”
Nicolae Ciachir, Poporul român și lupta de eliberare a popoarelor din Balcani
Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină
(Format A4), un eseu la tema: **
România - de la statutul de obiect la cel de subiect al relațiilor internaționale
În textul tău:
1. vei expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins, concluzie;
2. vei utiliza corect termeni și concepte istorice, repere cronologice și spațiale specifice perioadei
studiate;
3. vei integra critic informațiile din sursele propuse;
4. vei formula argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific și vei
susţine opinia proprie referitoare la tema propusă;
5. vei explica relații cauză-efect (cel puțin două);
6. vei aprecia rolul istoric al marilor personalităţi.
20. Unitatea de învăţare: CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ÎN EPOCA MODERNĂ
Unități de conținut:
 Realizările ştiinţei şi tehnicii în epoca modernă
 Viaţa cotidiană în epoca modernă
Analizează sursele istorice şi rezolvă itemii propuși:
I. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (21 de puncte)
Sursa A. „Nu e așadar exagerat să spunem că știința conține viitorul omenirii, că doar ea îi poate
destăinui soluția destinului și doar ea o poate învăța cum trebuie să-și atingă țelul (...). Organizarea
științifică a umanității – acesta e așadar sensul ascuns al științei moderne, aceasta e îndrăzneață, dar
legitima sa pretenție.” Ernest Renan, Viitorul științei, cugetări din 1848

Sursa B. „Nimeni nu ilustrează mai bine această colaborare între știință și tehnică decât Matthew
Boulton (1728-1809). Acest industriaș de origine modestă (un om nou), spirit practic și creator, care i-
a finanțat lucrările lui John Watt, era în același timp un savant pasionat de chimie. În jurul său îl găsim
atât pe John Watt, că și pe matematicianul și medicul William Small, pe preotul și medicul Erasmus
Darwin, strămoșul marelui Darwin, pe mulți alții. Anglia industrială devine Anglia științifică, având
drept capitale – țineți minte – Birmingham și Mancester. Londra, regina capitalismului comercial, va
rămâne pentru multă vreme departe de aceste noutăți și nu-și va relua locul în viața științifică engleză
decât pe la 1820. Faptul în sine e semnificativ: avântul industriei este cel care a pus știința în acțiune.”
Fernand Braudel, Gramatica civilizațiilor
Nr Item Scor
1.1 Valorificând informaţia din sursa B și cunoștințele obținute anterior, exclude intrusul din 0
șirul propus. Explica alegerea. 1
Maria Curie, Albert Enstein, Alexander Bell, Mark Twain, Charles Darwin 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.1 Pornind de la sursele A și B, determinați evoluția raporturilor dintre tehnică și știință în 0
secolele XVIII-XIX. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.1 Identifică opinia autorilor sursele A și B cu referire la importanța științei pentru evoluția 0
societății umane. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.1 Pornind de la informaţia din sursa B, identifică o relație de cauzalitate, argumentând-o. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5

5.1 Exprimă-ți argumentat opinia privind relația dintre valorile general-umane si progresul
tehnico-științific. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

II. Exerciții de aplicare şi operare (26 de puncte)


Sursa C. „Clasicismul impune prin impresia de unitate, de liniște, de măsură, de echilibru între părțile
constitutive. În mod contrar, romantismul „irațional” și „aconvențional” nu respectă nici o regulă,
decât obținerea expresivului cu orice preț.”
http://teatruuage.blogspot.com/2013/12/clasicism-romantism-interferente-si.html
Sursa D. „Romantismul este arta de a prezenta popoarelor operele literare care, în situația actuală a
obiceiurilor și credințelor lor, sunt susceptibile de a le oferi cea mai mare plăcere posibilă. Dimpotrivă,
clasicismul prezintă literatura care oferea cea mai mare plăcere posibilă străbunicilor lor.”
Stendhal, Racine și Shakespeare

Nr Item Scor
.
1.2 Formulează câte un enunț cu caracter istoric, utilizând termenii clasicism şi romantism.
___________________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.2 Atribuie curentelor literare prezentate în sursele C și D limite cronologice (de ordinul
secolelor), făcând apel la cunoștințele obținute anterior. 0
1
___________________________________________________________________________
2
___________________________________________________________________________
3
___________________________________________________________________________
4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.2 Analizând sursele C și D, realizează o caracterizare comparativă a celor două curente
literare prezentate. 0
1.__________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
2.__________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
4.2 Explică legătura de cauzalitate dintre viața politico-economică și cea culturală a societății.
___________________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
6
5.2 Structurează două argumente pentru a demonstra contribuția curentelor literare prezentate în
sursele C și D pentru dezvoltarea culturii universale. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________

III A. Exerciții de sinteză şi integrare (29 de puncte)


Sursa E. „Noile tehnici s-au răspândit în agricultură, ca și în industrie, pe măsură ce agricultura s-a
orientat spre comerț și tot mai numeroși agricultori au acceptat noile metode și modificările profunde
pe care acestea le-au adus în viața lor (...) societățile care se modernizează devin din ce in ce mai
tributare agriculturii.” W.W. Rostow, Etapele creșterii economice
Sursa F. „(...) Casele trebuie construite din cărămidă sau din piatră, nu din lemn, acoperite cu țiglă sau
alte material rezistente, nu cu stuf. Erau prevăzute patru tipuri de case – de la clădirea spațioasă,
destinată negustorilor, la căsuțele cu două, trei sau patru etaje. Noua lărgime a străzilor era corelată cu
înălțimea caselor. A fost, desigur, nevoie de mulți muncitori pentru evacuarea dărâmăturilor și de o
armată de meșteșugari și lucrători pentru reconstrucție (...) Rezultatul a fost un oraș curat, clădit din
cărămidă, cu acoperișuri roșii, chiar dacă planul său nu era atât de regulat pe cât l-ar fi dorit unii.”
Hugh Clout, Istoria Londrei

Nr Item Scor
.
1.3 Realizează o abordare din punct de vedere istoric a secvenţei de text: noile metode și
modificările profunde pe care acestea le-au adus în viața lor. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________

2.3 Formulează o concluzie cu referire la consecințele sociale survenite în urma modernizării


orașelor. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________

3.3 Exprimă-ți punctul de vedere cuprivire la factorii care au influențat viața cotidiană în epoca
modernă. 0
Sat________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
Oraș______________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________ 6
__________________________________________________________________________ 7

4.3 Exprimă-ți argumentat punctul de vedere cu referire la impactul modernizării asupra vieţii
cotidiene a oamenilor din epoca modernă. Formulează două argumente. 0
___________________________________________________________________________ 1
1._________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
2._________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________ 6
__________________________________________________________________________ 7

5.3 Elaborează un dosar istoric care ar reflecta viața cotidiană a unei personalități istorice din 0
perioada studiată. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
___________________________________________________________________________ 8

III B. Exerciții de sinteză şi integrare


Eseu istoric (25 de puncte)
VARIANTA I
Sursa H. „(…) ne confruntăm, pe de o parte, cu dezvoltări științifice tot mai accelerante și mai
neașteptate, dar, pe de altă parte, și cu atitudini, opinii, credințe sau chiar mișcări sociale
„antiștiințifice” sau „antiintelectuale”. Știința, conform unor opinii, ar fi responsabilă de accelerarea
schimbărilor din viața noastră cotidiană (...). Ştiință şi societate. București 2010
Sursa G. „Se poate presupune că în mâini criminale radiul poate deveni primejdios, și aici ne putem
întreba dacă omenirea este avantajată să cunoască secretele Naturii, dacă este destul de matură ca să
profite de ele și, cunoscându-le, să nu-i fie dăunătoare. Exemplul descoperirilor lui Nobel e
caracteristic: explozivi puternici au permis oamenilor să facă lucruri minunate. Ele sunt în aceeași
măsură un mijloc teribil de distrugere în mâinile marilor ucigași care împing popoarele în război. Eu
sunt dintre aceia care gândesc, ca și Nobel, că umanitatea va folosi mai curând în bine decât în rău
noile sale descoperiri.” Pierre Curie, Discursul susținut la Academia de Științe din Stockholm, 1905
Sursa I. „Ştiinţa este o unealtă tăioasă, cu care oamenii se joacă precum nişte copii şi îşi taie
degetele.” Arthur Eddington

Utilizează sursele şi cunoştinţele obţinute anterior, pentru a redacta, într-o pagină, un eseu la tema: ***
Știința – o viziune altfel.
VARIANTA II
Sursa H. „În timp ce revoluția franceză își făcea marile experiențe pe un vulcan, Anglia și le făcea pe-
ale sale, pe terenul industriei (...) Două mașini, de atunci încolo nemuritoare, mașina cu aburi și mașina
de tors, au revoluționat sistemul comercial și au făcut să se nască aproape în același timp produse
materiale și probleme sociale necunoscute de părinții noștri.”
Adolphe Blanqui, Istoria economiei politice în Europa
Sursa G. „Ştiinţa este în continuă mişcare spre propriul său progres. Totul se mişcă în ea, totul se
schimbă, totul se îmbracă în haină nouă, totul înlocuieşte totul. Ceea ce era acceptat ieri e vârât în
moara astăzi. Uriaşa maşină a ştiinţei nu se odihneşte nicicând. E flămândă şi de nesăturat de mai bine.
Un savant a greşit, altul s-a înşelat; să mai căutăm. Ştiinţa are în progres rolul utilităţii. Să cinstim
această minunată slujitoare a dezvoltării umanităţii (…).” Victor Hugo, Shakespeare

Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină


(Format A4), un eseu la tema: **
Realizările științei și tehnicii moderne – cheia prosperității civilizației contemporane.
În textul tău:
1. vei expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins, concluzie;
2. vei utiliza corect termeni și concepte istorice, repere cronologice și spațiale specifice perioadei
studiate;
3. vei integra critic informațiile din sursele propuse;
4. vei formula argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific și vei
susţine opinia proprie referitoare la tema propusă;
5. vei explica relații cauză-efect (cel puțin două);
6. vei aprecia rolul istoric al marilor personalităţi.
.
20. Unitatea de învăţare: CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ÎN EPOCA MODERNĂ
Unități de conținut:
 Cultura Ţărilor Române/României în epoca modernă
 Influenţe culturale occidentale în Ţările Române
 Cultura în Basarabia sub dominaţie ţaristă
Analizează sursele istorice şi rezolvă itemii propuși:
I. Exerciții de cunoaştere şi înţelegere a informației istorice (21 de puncte)

Sursa A. „În secolul al XII-lea, sub impulsul transformărilor economice și sociale, dobândirea unei
culturi solide era, în Țările Române, o necesitate și se făceau eforturi serioase pentru extinderea
învățământului în rândul tuturor păturilor sociale. Învățământul, în ambele sale forme, elementar și
superior, s-a bucurat de sprijinul domniei. (...) Pentru fiii meșteșugarilor, ai lucrătorilor sau ai micilor
negustori, învățământul se reducea la instrucțiune elementară de pe lângă bisericile Sfântul Gheorghe,
Colţea și Udricani (...). Fiii domnitorilor și marilor boieri fie frecventau cursurile Academiei domnești,
fie beneficiau de un preceptor grec a cărui plată era asigurată din „visteria” familiei”.
Simion Sălceanu, Învățământul în Bucureștii secolului al XIII-lea
Sursa B. „După înfăptuirea unirii, problema învățământului a fost ridicată la rangul uneia dintre cele
mai importante chestiuni de stat de către forurile guvernante, în mesajul domnitorului Cuza din 6/18
decembrie 1859, s-a dat o atenție cuvenită învățământului și s-a cerut ca instrucțiunea să fie cât mai
largă. „Eu țin numaidecât ca fiecare să știe în curând a scrie și a citi”, declara Cuza. O atenție deosebită
a fost dată problemei unificării învățământului din cele două țări. În 1861, în momentul unificării
administrative a Principatelor, se numărau peste 2.000 de școli comunale, 140 de școli primare, 7
gimnazii, universitatea din Iași, facultatea juridică din București și câteva școli speciale. În 1864 a fost
promulgată legea instrucțiunii publice, introducându-se măsuri noi pentru învățământul elementar și
asigurându-se dezvoltarea învățământului mediu.”
Crispedia.ro, Învățământul în țările române în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Nr Item Scor
1.1 Valorificând informaţia din sursele A și B, selectează trei termeni istorici ce reflectă 0
realitatea expusă în documente. 1
2. ________________________________ 2._________________________________ 2
3.___________________________________ 3
2.1 Studiind sursele A și B, determină aspectele cronologice și teritoriale reflectate în 0
documente. 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3.1 Comparând sursele, identifică modificările survenite în învățământul românesc în a doua 0


jumătate a sec. XIX-lea. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.1 Pornind de la informaţia din sursa B, identifică o relație de cauzalitate, argumentând-o. 0


___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5

5.1 Exprimă-ți argumentat opinia față de relația poziție socială – acces la educație, pornind de
la conținutul sursei A. 0
__________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

II. Exerciții de aplicare şi operare (26 de puncte)


Sursa C. „Ideile Iluminismului pătrund în Principate prin învăţaţii francezi, care-i însoţesc pe
fanarioţi, prin amplificarea legăturilor culturale cu Franţa, în călătoriile boierilor şi tinerilor la Paris, în
efectuarea traducerilor din literatura franceza, circulaţia cărţilor, formarea unor biblioteci de carte
franceză. Contactele cu Franţa se fac şi prin jurnalele la care sunt abonaţi mulţi boieri. În principate se
citea „La gazette de Paris”, „Le Journal encyclopédique”. Boierii îşi schimbă mobila, comandă
canapele din Franţa, îşi aduc grădinari şi bucătari din Occident. Ţările Române sunt pline de profesori
şi secretari francezi”. V.Enache, Note despre influența franceză asupra culturii române

Sursa D. „Ideile iluministe s-au răspândit mai întâi în Transilvania, Banat și Bucovina, deoarece
legăturile acestor două provincii cu lumea occidentală s-au dovedit mai strânse. Ele s-au integrat
practic în mișcarea de emancipare socioculturală, care prindea acum contur mai ales prin activitatea
bogată desfășurată de corifeii Școlii Ardelene. Aici se punea în primul rând problema autonomiei
culturale.” Roxana Stanciu, Influența Iluminismului în Țările Române

Nr Item Scor
.
1.2 Construiește două afirmații cu referire la cultura românească în epoca modernă, utilizând
termenii iluminism şi Școală Ardeleană. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4

2.2 Argumentează, cu trimitere la sursa A, importanța spațiului cultural francez pentru spațiul
românesc. 0
1
___________________________________________________________________________
2
___________________________________________________________________________
3
___________________________________________________________________________
4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.2 Selectează din surse două dovezi care prezintă influenţele culturale occidentale în Ţările
Române. Argumentează răspunsul, utilizând și cunoștințele obținute anterior. 0
1.__________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
2.__________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6

4.2 Explică legătura dintre factorii interni și externi favorabili declanșării procesului de
interferenţe culturale în spațiul românesc. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6

5.2 Structurează două argumente pentru a demonstra contribuția Școlii Ardelene în promovarea
valorilor naționale. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________

III A. Exerciții de sinteză şi integrare (29 de puncte)


Sursa E. „Provincia dintre Prut şi Nistru l-a dat pe Alexandru Lăpuşneanu, iar lui Dimitrie Cantemir îi
plăcea să-şi tragă originea din mârzacii Cantemir din Bugeacul Basarabiei. Marele cărturar al vechimii,
Miron Costin, a fost pârcălab de Hotin, iar Vasile Alecsandri a avut un înaintaş care ar fi fost vameş la
Tighina. Originea familiei scriitorilor Văcăreşti din Muntenia este în ţinutul Sorocii. Din Basarabia se
trage şi familia marelui Mihail Kogălniceanu.”
Ştefan Ciobanu, Contribuţia Basarabiei la dezvoltarea literaturii naţionale
Sursa F. „În Basarabia însă flacăra românismului a continuat să ardă, chiar dacă, silită de împrejurări,
a trebuit să scadă în intensitate. Întreaga perioadă a stăpânirii ruseşti a fost brăzdată de un şir de mici
scriitori autohtoni, care încercau să strecoare în creaţiile lor câte ceva folositor pentru neam.”
http://www.istoria.md

Nr Item Scor
.
1.3 Compara opiniile autorilor sursele A și B cu referire la rolul personalităților basarabene în
dezvoltarea culturii românești. Argumentează opţiunea. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________
2.3 Argumentează legătura dintre schimbările teritoriale și ulterioarele influențe culturale asupra
populației basarabene. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________
3.3 Apreciază veridicitatea afirmației: În Basarabia însă flacăra românismului a continuat să
ardă, susţinându-ţi opinia prin două argumente. 0
___________________________________________________________________________ 1
1.__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.__________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
4.3 Apreciază contribuţia Basarabiei la dezvoltarea literaturii naţionale. Formulează două
argumente. 0
___________________________________________________________________________ 1
1.__________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
2.__________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
5.3 Elaborează și propune colegilor o schiță a unui proiect care ar reflecta activitatea unei 0
personalități istorice prezentate în sursa A. 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________ 7
___________________________________________________________________________ 8

III B. Exerciții de sinteză şi integrare


Eseu istoric (25 de puncte)
VARIANTA I
Sursa H. „Paralel, rusificarea se înăsprea. Ea se făcea pe toate căile posibile și este o adevărată minune
că românii i-au putut rezista așa cum au rezistat. Rusificarea se făcea și prin școală. Lăsarea în
întuneric și sălbăticie a poporului făcea parte din sistemul de guvernare autocrat. Statul rus nu a
sprijinit niciodată școala românească. Nu exista nici o lege care să stipuleze cel puțin obligativitatea
învățământului primar. În plus, la școlile rusești aproape toți dascălii erau șovini.” Ștefan Ciobanu
Sursa G. „(…) deși în acea perioadă era în plin avânt epoca slavonismului cultural, în sensul că toate
actele publice, cărțile se scriau în limba slavonă și slujba bisericească se ținea tot în slavonă, acest
lucru nu înseamnă că românii erau slavi.”
Al. David, Tipăriturile românești în Basarabia sub stăpânirea rusă (1812-1918)
Sursa I. „În 1828, după urcarea pe tronul Rusiei a împăratului Nicolae I (1825), relativa autonomie a
Basarabiei a luat sfârșit. În acel an, printr-o lege au fost introduse în Basarabia instituțiile rusești
guberniale, sistemul de impozite, justiția etc. Prin Statutul organizării oblastiei, articolul 62, s-a interzis
folosirea limbii române în actele publice, impunându-se întrebuințarea numai a limbii ruse. Totul avea
să se facă de acum înainte după modelul rusesc. Mijloacele cele mai eficiente, paradoxal, vor fi cele
care până acum au ţinut oarecum steagul sus în lupta dusă de românii basarabeni: biserica şi şcoala.”
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/viata-culturala-din-basarabia-intre-1812-1828

Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină


(Format A4), un eseu la tema: ***
Particularităţile vieţii culturale a Basarabiei în timpul administraţiei ruseşti.
VARIANTA II
Sursa H. „Ceea ce voiam însă să amintesc scriitorilor noștri, în genere, sunt următoarele: Nu în
imitarea formelor străine constă adevărata propășire. Luați de la străini gustul de-a pili și lucra cu dalta
toate scrierile voastre, luați de la ei iubirea de adevăr, respectul ce ei îl au atât pentru obiectul pe care-l
tratează, cât și pentru publicul căruia se adresează. Dar o adevărată literatură trainică, care să ne placă
nouă și să fie originală pentru alții, nu se poate întemeia decât pe graiul viu al poporului nostru propriu,
pe tradițiile, obiceiurile și istoria lui, pe geniul lui.”
Mihai Eminescu, Ziarul „Timpul”
Sursa G. „Noi, românii, însă trebuie să ne bucurăm, văzând că, după ce mai multe generații ale
tinerimii noastre au primit atâtea idei de știință și atâtea simțiri în artă din străinătate, a sosit timpul și
noi să putem răspunde cu ceva, și că tânăra literatură română a fost în stare să dea bătrânei Europe
privilegiul unei emoții estetice din chiar izvorul cel curat al vieții sale populare.”
Titu Maiorescu, Literatura română și străinătatea, 1882

Sursa I. „În istoria culturii române, Gheorghe Asachi rămâne un spirit enciclopedic și mereu
dinamic. A sprijinit și dezvoltat învățământul de toate gradele în limba națională, a pus bazele unui
teatru autohton, a întemeiat presa în Moldova, a încurajat știința și artele. Generațiile de după 1840 îi
datorează mult lui Gheorghe Asachi, verigă necesară și trainică în neîntreruptul lanț al culturii
românești.”
Din Dicționarul literaturii române de la origini până la 1900

Utilizează sursele şi cunoștințele obținute anterior pentru a redacta, în o pagină


(Format A4), un eseu la tema: **
Pilonii culturii românești în epoca modernă
sau
Literatura românească în epoca modernă: curente și reprezentanți
În textul tău:
1. vei expune ideile în baza unui plan logic care să includă introducere, cuprins, concluzie;
2. vei utiliza corect termeni și concepte istorice, repere cronologice și spațiale specifice perioadei
studiate;
3. vei integra critic informațiile din sursele propuse;
4. vei formula argumente relevante (cel puțin trei), corecte din punct de vedere științific și vei
susţine opinia proprie referitoare la tema propusă;
5. vei explica relații cauză-efect (cel puțin două);
6. vei aprecia rolul istoric al marilor personalităţi.

S-ar putea să vă placă și