Sunteți pe pagina 1din 2

PROBĂ DE EVALUARE FINALĂ

I. Încercuieşte răspunsul corect:


1) Faţă de celelalte ramuri, Carpaţii Meridionali sunt:
a) cei mai scunzi b) cei mai extinşi; c) cei mai înalţi
2) Între fluviile Europei, Dunărea se situează, ca lungime şi debit, pe locul:
a) 2 b) 3 c) 1
3) Ţara noastră se învecinează cu Iugoslavia în partea de:
a) sud-est b) sud c) sud-est
4) Râurile din partea de vest se varsă în:
a) Mureş b) Timiş c) Tisa
5) Defileul Dunării se află:
a) la Porţile de Fier b) în sudul Câmpiei Române c) la intrarea Dunării în ţară
6) Cea mai întinsă din grupa nordică a Carpaţilor Orientali este Depresiunea:
a) Maramureşului b) Petroşani c) Braşovului
7) Din grupa de sud fac parte toate râurile:
a) Olt, Argeş, Ialomiţa; b) Jiu, Someş, Mureş c) Argeş, Ialomiţa, Mureş
8) Subcarpaţii sunt o regiune deluroasă situată în exteriorul:
a) Carpaţilor Meridionali şi Occidentali b) Carpaţilor Orientali şi Meridionali c) Carpaţilor Occidentali
II. Stabileşte corespondenţa dintre noţiunile din coloana A şi coloana B
1) Munţi – vârfuri muntoase
A B
Rodnei Negoiu
Bucegi Pietrosu
Făgăraş Omu
2) Grupele Carpaţilor – unităţi de relief
Carpaţii Orientali Munţii Poiana Ruscă
Carpaţii Meridionali Depresiunea Braşov
Carpaţii Occidentali Depresiunea Petroşani
3) Oraşe (reşedinţe de judeţ) – judeţ
Craiova Vrancea
Drobeta-Turnu Severin Teleorman
Focşani Mehedinţi
Ploieşti Dolj
Alexandria Prahova
4) Puncte cardinale şi intercardinale – ţări vecine
N Republica Moldova
S-E Ungaria
S-V Ucraina
E Marea Neagră
V Bulgaria
S Iugoslavi
III. Completează spaţiile libere:
1) În prezent, dintre populaţia rurală şi urbană, cea mai numeroasă este ________________________________
2) Dintre toate luncile din ţara noastră cea mai mare extindere o are ___________________________________
3) Braţul nordic al Dunării, în sectorul Deltei, este numit ____________________________________________
4) România are o climă ______________________________________
5) Subunitatea cea mai înaltă a Podişului Dobrogei o reprezintă Munţii _________________________________
6) Apicultura reprezintă _______________________________________
7) Lacurile realizate de oameni, prin ridicarea unor baraje pentru zăgăzuirea apelor se numesc ______________
8) Cea mai nouă unitate de relief a ţării noastre este ________________________________________________
9) Mureşul izvorăşte din ______________________________________________________________________
10) Pentru bogăţia şi originalitatea vegetaţiei şi faunei, Delta Dunării a fost declarată _____________________
11) Râurile din partea de sud se varsă în _______________________________