Sunteți pe pagina 1din 9

Lucrarea omului trebuie sa fie ca

un diamant – sa straluceasca
oricum ai intoarce-o.
“Puterea inimii” – Sfantul Luca al Crimeii
(1877-1961)

1|Page
Despre progresul actual al stiintei in nici un caz nu pot fi private drept axiome
matematice.
1) Marile descoperiri stiintifice de la sfarsitul
4) Fizicianul Lucien Poincare scrie: o anarhie bine
veacului trecut (19) si inceputul secolului
cunoscuta domneste in domeniul stiintelor
nostrum au impus o revizuire a ideilor
natural si nici una dintre legi nu se arata a fi cu
fundamentale ale fizicii si mecanicii.
adevarat necasara. In present se renunta la idea
2) Henri Poincare (matematician) a demonstrate ca toate fenomenele pot fi explicate din punct
faptul ca si matematica cuprinde o multitudine de vedere mecanic.
de ipoteze si conditionari. Emile Picard, colegul
sau, demonstreaza cat de disparate sunt
principiile mecanicii, ale acestei stiinte care 5) Revolutionara dizolvare a principiilor si a

pretinde sa formulize legile de ansamblu ale cunostintelor fundamentale ale fizicii a conduc

Universului. catre elaborarea de noi conceptii, mult mai


profunde si mai exacte decat cele anterioare.
3) Ernest Mach, in lucrarea Istoria mecanicii,
Aceste conceptii nu resping vechea mecanica
spune ca bazele mecanicii, in aparenta cat se
clasica. Ci o abordeaza ca pe o teorie relative,
poate de simple, sunt de fapt extrem de
care are limitele sale de aplicabilitate, destul de
complexe; ele se intemeiaza pe experiente
marginite.
nerealizate inca sau chiar imposibil de realizat si
2|Page
6) S-a dovedit ca in lumea celor mai mici 7) Legea constantei elementelor nu mai exista,
particule cunoscute noua – molecule, atomi, deoarece este incontestabil dovedita
electroni etc.- mecanica clasica isi inceteaza transformarea unor elemente in altele. S-a
aplicabilitatea si trebuie sa cedeze locul unei constatat ca exista elemente cu aceeasi masa
teorii mult mai precise, dar care in acelasi timp atomica, dar cu proprietati chimice diferite. Sunt
este mai complexa si mai abstracta: mecanica sperante pentru dovedirea complexitatii structurii
cuantica. Cu toate acestea, mecanica cuantica nu atomilor si de aceea se poae presupune ca atomii
este ceva ce contrazice integral mecanica clasica, mai grei sunt alcatuiti din atomi mai usori.
ci o include pe aceasta ca pe un domeniu inrudit, Foarte probabil ca toate elementele – intr-un
necesar in examinarea obiectelor cu masa final – sunt constituite din hydrogen. Conform
moleculara suficient de mare. Pe de alta parte, acestei ipoteze, atomul de heliu este constutuit
pentru procesele care se desfasoara cu viteze din patru atomi de hydrogen pozitionati foarte
mari de deplasare, apropiate de cea a luminii, compact. La randul sau, atomul de hidrogen este
mecanica clasica este necesar sa fie inlocuita cu constituit din doua particule, electron si proton.
mult mai riguroasa teorie a mecanicii relativiste, Atomul a incetat sa mai constituie unitatea
care se bazeaza pe teoria relativitatii a lui primordiala a materiei, deoarece s-a constatat ca
Einstein. structura lui este extreme de complexa.
Particulele cele mai mici ale materiei cunoscute in
present sunt electronii si pozitronii. Si unii, si
3|Page
altii, au aceeasi masa, dar se deosebesc prin pot transforma in neutron si invers, electronii,
sarcina electrica: electronul are sarcina electrica unindu-se cu pozitronii, pot sa inceteze sa existe
negative, iar pozitronul, pozitiva. In afara ca particule, transformandu-se in radiatie
acestor particule, sunt si altele cu o greutate electromagnetica. Pe de alta parte, in conditii
mai mare: protonii si neutronii, care alcatuiesc cunoscute, campul electromagnetic poate
nucleul. Si masa lor este asemanatoare (de 1840 “genera” cateva perechi de electroni-pozitroni.
ori mai mare decat masa electronilor), dar in Particulele detectate in radiatia cosmica pot sa
timp ce protonul este incarcat pozitiv, neutronul isi modifice semnificativ masa in procesul de
nu are sarcina electrica. interferenta cu atomii atmosferei. In literature
actuala in materie de fizica, transformarea unei
8) In componenta razelor cosmice care ajung in
perechi electron-pozitron in radiatie este numita
atmosfera noastra din spatial interstellar a fost
anihilare (distrugere) a materiei, procesul invers
descoperita o serie intreaga de noi particule a
fiind numit materializare. Materialistii
caror greutate se cuprinde intr-un interval destul
consecventi considera acesti termeni conditionat-
de larg (de la 100 la 30000 de mase
acceptabili, deoarece distorsioneaza starea reala a
electronice). Aceste particule poarta diverse
lucrurilor. Ei afirma ca nu exista nici o
denumiri: mezoni (sau mezotroni), variotroni
transformare a energiei in masa deoarece masa si
etc. De asemenea, s-a constatat ca aceste
energia apartin unei aceleiasi realitati – materiei,
particule nu sunt absolut constant. Protonii se
si particulele care apar au energie, iar energia
4|Page
poseda masa. Aceasta ultima afirmatie este cu Energia nu poate sa dispara sau sa apara din
desavarsire revolutionara. Insa noi suntem foarte nimic. Ea poate doar sa isi schimbe starea sau
departe de a putea proclama biruinta asupra forma, ramanand cantitativ aceeasi.
materialismului.
10) Campul electromagnetic nu este substanta in
9) Noi nu avem dreptul si nici motivul de a sta sensul mecanic comun al acestui cuvant. El nu
impotriva realizarilor celor mai importante ale poseda greutate, duritate, elasticitate, nu este
fizicii moderne. Din faptul ca particulele pot sa constituit din particule etc. Dar poseda energies i
isi modifice masa sau pur si simplu sa isi inceteze in acest sens trebuie privit drept una dintre
existenta ca particule, transformandu-se in formele de existenta ale materiei. El este
radiatie electromagnetica (anihilarea electronilor generat de miscarea si interactiunea particulelor
si a pozitronilor), nu se pot trage concluzii elementare – electronii si altele. Pe de alta
asupra disparitiei materiei, campul parte, el insusi actioneaza asupra acestor
electromagnetic trebuind sa fie considerat o alta particule si in conditii cunoscute poate chiar sa le
forma a materiei. Amandoua aceste forme pot genereze. In locul greutatii, duritatii si
trece din una in cealalta, asemenea substantei elasticitatii, campul electromagnetic poseda alte
lichide care poate lua forma solida sau gazoasa. caracteristici care ii determina proprietatile.
Insa astfel de transformari se desfasoara doar cu Acestea sunt amplitudinea si orientarea fortelor
conditia respectarii legilor conservarii energiei. electrice si magnetice in diferite coordonate

5|Page
spatiale. De legile care guverneaza campul interactiunea acestor particule are loc generarea
electromagnetic si interactiunea acestuia cu campului magnetic, a oscilatiilor magnetice si
sarcinile electrice se ocupa electrodinamica – un electrice de amplitudine variata, a radiatiei
domeniu aparte al fizicii – insa legile miscarii si infrarosii, a luminii albe, a radiatiei ultraviolet si
interactiunii particulelor materiale constituie a radiatiei gama. Fenomenele electrice stau la
obiectul de studiu al mecanicii. In campul baza tuturor reactiilor chimice si unii incearca sa
electromagnetic sunt “absorbiti” intr-un final reduca la acestea toate celelalte forte. S-a
toti produsii disocierii materiei. Indiferent de determinat ca si lumina este una dintre formele
corpurile care se disociaza si de modul energiei electromagnetice, iar curentul electric, de
dezagregarii, produsii acestei discoieri sunt asemenea, are si o structura corpusculara sau,
intotdeauna aceiasi. Fie ca este vorba despre dupa cum incorect zic unii, structura atomica
fisiunea nucleelor substantelor radioactive, fie ca (desigur, nu pot fi numite atomi particulele din
e vorba de emisiile din oricare metal sub actiunea care este alcatuit curentul electric).
luminii, de emisiile produse care urmare a reactiei
11) Mulliken (chemist, fizician) defineste
chimice sau a arderii etc, produsii acestor emisii
electricitatea cu prudenta si suficient de
sunt intotdeauna constant, desi calitatea si
acceptabil. Eu nu am incercat sa raspund la
cantitatea pot diferi. Materia se descompune in
intrebarea ce este electricitatea, ci m-am
particulele elementare: neutroni, protoni,
multumit sa stabilesc ce nu ar fi aceasta ca si
mezoni, electroni, pozitroni s.a. Prin miscarea si
6|Page
constitutie, caci ea intotdeauna ni se prezinta ca energiei cu material, caci electricitatea, oricat ar
si o fractiune exacta a unei oarecare unitati fi ea de apropiata ca structura de materie,
electrice… Electricitatea este ceva mult mai de ramane pentru noi energie si, mai mult , o
baza decat atomii materiei, deoarece este parte componenta importanta si de baza a energiei
componenta considerabila a celor o suta de atomi atomice. Intre timp, aceasta baza a existentei
diferiti. Exact la fel, electricitatea are ceva fizice a lumii ne-a devenit cunoscuta abia in urma
asemanator materiei, fiind alcatuita din parti cu 300 de ani. Mii de ani electricitatea le
constitutive, insa se deosebeste de materie pri ramasese necunoscuta oamenilor. Abia in urma cu
faptul ca toate partile din care e compusa, in 50 de ani stiinta s-a imbogatit prin cunoasterea
masura in care acestea pot fi supuse unor forme de energie extrem de importante:
determinarii, sunt cu desavarsire egale. Teoria undele radio, radiatia infrarosie, radiatiile
corpusculara a electricitatii este o mare realizare catodice, radioactivitatea si energia intraatomica.
a fizicii teoretice. Insa, desigur, nu putem spune Aceasta din urma este neinchipuit de grandioasa
ca drept consecinta a structurii sale corpusculare si de puternica sis ta la baza dinamicii intregii
electricitatea a incetat sa mai fie energies i a lumi, dand nastere energiei solare si devenind
devenit ceva material. Nici fizicienii nu afirma cunoscuta cu 300 de ani mai tarziu decat
acest lucru, , ci doar sustin ca energia poseda electricitatea.
masa, iar masa apartine unei anumite realitati –
material. Desigur, aceasta nu este confundarea
7|Page
12) Insa daca nici electricitatea nu poate fi intru sine insasi, caci insusirea ei de capatai este
numita materie si neindoielnic trebuie considerate trebuinta de a se revarsa asupra cuiva si asupra a
energie – care poate genera sau in care se pot ceva, si aceasta trebuinta a dus la zidirea lumii
transforma particulele material, care au o de catre Dumnezeu. Prin energia dragostei, care
anumita masa si anumite proprietati fizice – s-a revarsat dupa voia cea buna a Domnului, s-a
atunci avem oare dreptul sa presupunem ca vor dat de catre Cuvantul lui Dumnezeu inceput
fi descoperite cu timpul astfel de forme de tuturor formelor de energie, care la randul lor au
existenta ale materiei (mai exact energii) care ar generat mai intai particulele materiei iar apoi,
trebui numite semi-materiale? Dar insusi prin acestea, si intreaga lume materiala. In alta
termenul de semi-material contine intru sine directie, dragostea dumnezeiasca revarsata a zidit
recunoasterea existentei “nematerialului”. Unde si intreaga lume duhovniceasca, lumea fiintelor
este insa temeiul pentru negarea legilor credintei ingeresti cugetatoare, mintea omeneasca si
noastre si a credintei in existenta energiei pur intreaga lume a fenomenelor psiho-duhovnicesti
duhovnicesti, pe care noi o socotim primordial si (Psalm 103, 4-5 si 32,6).
nascatoare a tuturor formelor energiei fizice, iar
13) Daca noi nu cunoastem numeroasele forme
prin acestea si a materiei insasi? Asadar, cum ne
de energie – neindoielnic lucratoare – aceasta
inchipuim aceasta energie duhovniceasca? Pentru
tine de vadita putinatate a cunoasterii vietii
noi, ea este atotputernica dragoste a lyi
pamantesti prin sarmanele cinci simturi pe care
Dumnezeu. Dragostea nu poate sa se inchida
8|Page
le avem si datorita faptului ca inca nu s-au gasit
metode stiintifice si reactivi pentru depistarea
celor care nu sunt accesibile simturilor noastre.
Dar oare este adevarat faptul ca avem doar cinci
organe de simt si nu avem si alte organe si
mijloace de percepere nemijlocita? (…) Eu
presupun ca factori incontestabili de ordin psihic
– despre care vom vorbi in continuare - ne obliga
nu doar sa admitem posibilitatea ascutirii celor
cinci simturi ale noastre, ci sis a le adaugam
acestora inima ca organ special al simtului, centru
al trairilor si organ al cunostintei noastre.

9|Page

S-ar putea să vă placă și