Sunteți pe pagina 1din 9

Arta contemporană

Constantin SPÎNU

ARTA DECORATIVĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ.


ANII 1945–1950

Rezumat
Arta decorativă din RSS Moldovenească. Anii 1945–1950
În articol se examinează procesul de constituire a artelor decorative și aplicate profesioniste din RSS Moldo-
venească din perioada imediat postbelică. În baza unui vast material documentar arhivistic se delimitează etapa
de germinare a principalelor ramuri ale artelor aplicate de la acea vreme – arta covorului, arta ceramicii, arta
imprimării pe piele, arta crestării în lemn, arta costumului. Se examinează condițiile logistice și problemele cu
care s-au confruntat artiștii în elaborarea și realizarea operelor. Se reflectă rolul Uniunii Pictorilor și al Fondului
Artistic în asigurarea și orientarea procesului creativ.
Cuvinte-cheie: artă decorativă și aplicată, covor, ceramică, crestare în lemn, costum, document de arhivă.

Summary
Decorative arts in the Moldavian SSR in the period 1945–1950

The article examines the establishment of professional decorative and applied arts in the Moldavian SSR in the im-
mediate post-war period. Based on a vast archive documentary material, the article outlines the initiation and development
stages of the main branches of decorative and applied arts of that period – the art of carpet, the art of ceramics, the art of
leather printing, the art of woodcarving and the art of costume. The logistics and the problems, which artists faced in de-
veloping and implementing their works, are examined, as well as, the role that the Artists’ Union and of the Artistic Fund
had in ensuring and guiding the creative process.
Key words: decorative and applied arts, carpet, ceramics, woodcarving, costume, archive document.

Analiza situației reale din domeniul artelor desen (acestea erau preponderant studii de peisaj
plastice și celor decorative din primii ani post- îndeplinite în natură), expuneau și schițe de artă
belici elucidează faptul că ultimele au evoluat cu decorativă. Aceste schițe, în mare măsură, se axau
mult mai anevoios decât genurile picturii, gra- pe reprezentarea grafică a unor mostre de port po-
ficii și sculpturii. Aceasta se explică, în primul pular.
rând, prin situația economică și logistică precară Însuși managementul procesului de creație în
de după război, lipsa unei infrastructuri cu spații perioada dată lăsa mult de dorit3. Procesul orga-
special amenajate pentru desfășurarea activităților nizatoric în primii ani de după război era îndrep-
din domeniul artelor decorative1, dar și preponde- tat în mare măsură spre asigurarea unor necesități
rentele opțiuni ale artiștilor de a se realiza creator stringente cu care se confruntau pictorii în viața
în cadrul tradiționalelor genuri ale artelor plasti- de zi cu zi la acea vreme4, organizarea expozițiilor5,
ce2. Pornind de la faptul că majoritatea plasticie- implicarea în viața socială a comunității6, dar și ri-
nilor, care, mai târziu, în decada următoare, s-au dicarea nivelului profesionist al pictorilor7.
promovat meritoriu în genurile artelor decorative Reîncepându-și activitatea la sfârșitul ve-
și aplicate, pe parcursul primilor ani postbelici, rii anului 1944, Uniunea Pictorilor din RSSM,
practicau preponderent pictura de șevalet sau gra- organizație obștească în care au fost incluși artiști
fica, este lesne de înțeles, că aceștia se expuneau ce au activat anterior în diverse genuri ale creației
în cadrul expozițiilor cu opere din aceste ramuri. plastice, inclusiv în domeniul artelor decorative și
Totodată, unii dintre artiști, deja cu începere din aplicate, a promovat mai multe măsuri de orienta-
anul 1945, alăturat operelor realizate în pictură sau re a procesului artistic din republică, organizând

108 ARTA  2015


Arta contemporană
un șir de manifestări artistice. În făgașul acestor de arta ceramicii, a prezentat meritoriu arta deco-
manifestări se înscriu nu numai expozițiile de artă rativă a RSS Moldovenești la scară unională.
plastică din incinta Muzeului de Artă, dar și di- Atenția sporită din partea artiștilor
verse manifestări temporare la care se invitau de profesioniști față de covor este motivată în mare
a participa cu operele sale pictorii. Printre aces- măsură de îndemnul conducerii Uniunii Pictorilor
tea se înscriu și demonstrarea lucrărilor create de din URSS de a expune în cadrul expozițiilor de artă
către plasticieni, în cadrul unor centre de alegeri, plastică și mostre ale artei populare, inclusiv artă
organizate de conducerea republicii, manifestări aplicată profesionistă. Aceste opțiuni se încadrează
sportive din republică și din capitala URSS, la care în făgașul general de restabilire a economiei, care
au participat și reprezentanții sportului din RSSM. se afla într-o situație precară în urma războiului.
Întru organizarea ultimelor, pictorii erau chemați Necesitatea asigurării populației cu produse de larg
de a proiecta costume pentru echipele sportive. consum a fost la ordinea zilei la acea vreme, rămâ-
Este necesar de menționat că, deja din pri- nând valabilă pe parcursul primelor decenii din
mii ani postbelici, necesitatea întreprinderii unor perioada postbelică. În acest context, fără îndoială,
măsuri de dezvoltare a branșei artelor aplicate se în primii ani postbelici, produsele de meșteșugărit
făcea simțită acut8. Opțiunea de creare a unui ate- erau aproape singurele care asigurau câtuși de
lier experimental de țesere a covoarelor, lansată puțin necesitățile cotidiene ale populației.
în anul 1945, așa și a rămas pe parcursul primi- Covorul popular, ornamentul specific al aces-
lor ani numai la nivel de idee, fără a fi realizată. tuia, s-a bucurat de o atenție sporită din partea
Abia în luna februarie a anului 1949, printr-o ho- artiștilor plastici profesioniști, nu numai din con-
tărâre a ședinței Cârmuirii Uniunii Pictorilor a siderentele posibilei practicări nemijlocite a acestei
fost luată decizia „De a organiza (în cadrul Secției ramuri a creației, dar a servit și ca bază de localiza-
Moldovenești a Fondului Artistic al URSS – n.n.) re a creației acestora în arealul cultural autohton.
atelierul experimental de produse textile și covoa- La etapa inițială, din lipsa unei baze logisti-
re cu scopul de a crea covoare naționale”9, iar în ce, artiștii s-au limitat la elaborarea unor schițe de
luna aprilie a aceluiași an a fost luată decizia de covoare uzuale sau tematice pe care încercau să le
a constitui pe lângă Uniunea Pictorilor Secția de realizeze în material la întreprinderile existente.
Creație Populară10. Un rol important în procesul de inițiere al
Reieșind din documentele de care dispunem artei decorative aplicate de la sfârșitul anilor 1940
la ora actuală conchidem că Uniunea Pictorilor l-au jucat plasticienii Iachim Postolachi, Valenti-
din RSSM și-a definit clar opțiunile îndreptate spre na Neceaeva, Valentina Tufescu-Poleacova, Pavel
dezvoltarea ramurilor artelor decorative și aplicate Bespoiasnîi, Serghei Ciokolov.
în RSSM abia într-a doua jumătate a anului 1949, Așa, Valentina Tufescu-Poleacova, care pe
atunci când a fost necesar de îndeplinit la coman- parcursul primilor ani postbelici a participat în
da CCPCM o vază sub genericul „Moldova” și un cadrul expozițiilor de artă majoritar cu lucrări de
covor jubiliar11. pictură12, cu începere din anul 1948, elaborează
Luând în considerare întreg spectrul de pro- prioritar opere de artă aplicată, or, participând la
bleme și dificultăți prin care a evoluat procesul ar- concursul de covoare anunțat în acel an, artista
tistic la acea vreme, menționăm faptul că, totuși, a obține două premii13, iar la expoziția jubiliară din
doua jumătate a decadei a cincea a fost importantă anul 1949 participă cu un covor tematic14.
pentru artele decorative din RSS Moldovenească, Iachim Postolachi, artist care până în ultimii
or pictorii au acumulat o anumită experiență de ani ai decadei expuse analizei era prezent în cadrul
adaptare atât la cerințele societății, dar și la cele în- expozițiilor cu opere de pictură și grafică, iar ca
aintate de către conducerea Uniunii Pictorilor. angajat al Secției moldovenești a Fondului Artis-
Din anul 1946, începe să se acorde atenție tic al URSS a îndeplinit o lucrare în tehnica im-
studierii covorului popular, fapt ce mai târziu, spre primării pe piele și trei lucrări în tehnica crestării
finele decadei, a influențat popularizarea acestui în lemn15 apoi, cu începere din anul 1949, artis-
gen în mijlocul creatorilor profesioniști, devenind, tul elaborează ilustrații de carte și acordă atenție
cu începere din anul 1949, unul dintre principale- sporită artei covorului, creând mai multe schițe de
le genuri de artă decorativă profesionistă practicat covoare. Dacă în lucrările de artă plastică artistul
intens de către câțiva plasticienii din republică, iar opta spre reprezentarea mimetică a lumii încon-
în primii ani ai decadei următoare, covorul, alături jurătoare, – reprezentare tridimensională, apoi în

ARTA  2015 109


Arta contemporană
schițele de covoare elaborate la sfârșitul decadei se armonios cu rigiditatea formei dreptunghiulare a
face observată o pronunțată deviere a opțiunilor câmpului central al covorului și cu nuanța azurie
artistului spre decorativism, particularitate in- a acestuia. Anume nuanțele acestor trei culori, ela-
trinsecă și organică a artei covorului. În schițele borate merituos de către artist, servind în calitate
de covoare „Roada” (1949), „Maci” (1950), „De de fondal atât decorului câmpului covorului, cât
primăvară” (1950), expresia decorativă este favo- și al chenarului acestuia, asigură în aceiași măsură
rizată atât de caracterul de stilizare a formei obiec- integritate tonală și sonoritate expresivă întregului
tuale, cât și de modalitățile de tratare cromatică a spațiu cromatic al operei, înzestrând-o pe aceasta
câmpului covorului, al chenarului și a motivelor cu distinse și expresive valorații plastice și vaste
reprezentate în aceste componente esențiale ale conotații simbolice. Elementele de decor, fiind re-
structurii compoziționale a operei. În calitate de partizate raportual în câmpul central al covorului
principiu de orchestrare structurală a imaginii, sunt supuse în chenar unui ritm metric cadențat
artistul se conduce de tradiția covorului moldo- complex. Elementele amintite, grație proporțiilor
venesc. Unele modificări ale tradiției se fac ob- și nuanțelor cromatice ale acestora, sunt aproape
servate în schița „De primăvară”, unde proporțiile „absorbite” de energiile cromatice ale fondalului
chenarului sunt majorate simțitor în comparație câmpului central și al chenarului, contribuind prin
cu câmpul. În același context menționăm faptul interferențele cu acestea la atingerea unor valoroa-
că, atât inserările de motive narative din chena- se acorduri de forme și culoare de o pasionată mu-
rul covorului „Roada”, imaginile de obiecte uzuale zicalitate armonică. Totodată, din punct de vedere
și fructe din câmpul aceluiași covor, cât și prin- semantic, întreaga regizură sintactică a formelor
cipiile de stilizare decorativă a formei motivelor și a nuanțelor cromatice, generează valori nostal-
chenarului, oglindesc proprietăți distincte de va- gice a unui spirit ce tinde spre echilibru și armo-
lorificare a unor interconexiuni plastice eterogene nie. Esențele morfologice ale operei artistului sunt
de stilizare a formei motivelor. În consecință are împlântate în tezaurul folcloric al tradiției plastice
loc o îmbinare a unor particularități caracteristi- populare, or, ca și în covoarele străvechi, întâlnim
ce covorului cu cele de stilizare a formei întâlnite și în această schiță de covor motivul arborelui
în pictura decorativă murală a vremii. În primele vieții, grădinii paradisiace, meandrele ordonate
schițe de covoare realizate în anii 1949–1950, pic- ritmic ce simbolizează calea-vrej din care germi-
torul I. Postolachi preferă să acorde atenție spo- nează lăstare vegetale și elemente florale, șiruri de
rită chenarului, determinându-i acestuia în regia ,,dinți de lup’’,- toate fiind expuse unei orchestrări
generală a structurii compoziționale a operei un direcționate logic, îndreptate spre atingerea unor
rol tot atât de important ca și câmpului central. conotații semantice și valori estetice rafinate. Tot
Deja în schița de covor „Roada” realizată în anul în anul 1950, I. Postolachi elaborează schițele și
1949 această tendință de realizare a raporturilor conduce cu îndeplinirea unui covor de dimensiuni
proporționale dintre masele câmpului central și sporite (5 m x 3 m) sub genericul „Apărarea hota-
chenar se promovează distinct. Această modalitate relor URSS”.
de structurare compozițională a câmpului imagi- Conexiuni eterogene ale principiilor de stili-
nii este dezvoltată de către artist și în schițele de zare a formei obiectului de reprezentare îl întâlnim
covoare sub genericul „Maci” și „De primăvară” la acea vreme în creația mai multor plasticieni,
realizate în anul 1950. Excepție face schița pentru or, este de ajuns să amintim aici și de includerea
covorul „Grănicer” realizată în anul 1950 în care acestora în operele grafice ale plasticianului Boris
artistul oferă prioritate figurativului, optând spre Nesvedov care, utiliza unele repere ale culturii po-
reprezentarea mimetică a formei realității, iar che- pulare inclusiv și în schițele de covor și costume
narului îi este acordat un rol secundar. În schița teatrale elaborate de către artist în perioada expusă
sub genericul „De primăvară”, artistul structurea- analizei16.
ză inedit masele câmpului și chenarului, asigurând Cu începere din anul 1949, după o pauză de
interferențelor proporționale ale acestora un rol doi ani din motive de sănătate, în viața artistică din
important în expresia plastică și semantică a lu- republică revine Pavel Bespoiasnîi. Acesta elabo-
crării. Configurația expresivă a maselor cromati- rează o schiță de covor, motivul plastic al căruia a
ce contrastante ale decorului chenarului, în care servit și la elaborarea de către plastician a unui afiș
sunt eficient utilizate complementarele nuanțelor cu tematică angajată, acesta fiind editat de către
verzi și roșii, și-a găsit un echilibru contrastant și Editura de Stat a Moldovei17. La acea oră, P. Bespo-

110 ARTA  2015


Arta contemporană
iasnîi deja dispunea de o anumită practică în arta rii domeniilor de creație, deja la începutul decadei
covorului, or, acesta a elaborat, cu începere din următoare (anii 1951–1952), activitatea creatoare
toamna anului 1940 și a realizat în primăvara anu- în ramurile artelor decorative și aplicate se încunu-
lui 1941, la una din întreprinderile de producere nează cu zămislirea atât la nivel de schițe de pro-
a covoarelor, un covor sub genericul „Republicile iect, cât și la nivel de realizare în material, a mai
URSS”18. La hotarul anilor 1940–1950, plasticia- multor lucrări, unele dintre acestea promovându-
nul zămislește mai multe schițe de covoare, prin- se ca opere de importanță pentru acea vreme.
tre care „Schiță de covor uzual” și schița de covor În concluzie remarcăm faptul că, în urma exa-
tematic sub genericul „Dimineața, amiaza și seara minării documentelor de arhivă în care este reflec-
în satul colhoznic din Moldova”.Tot către mijlocul tată activitatea organizatorică a Uniunii Artiștilor
anului 1949, o altă pictoriță, Valentina Neceaeva, Plastici, activitatea Secției moldovenești a Fondu-
elaborează o schiță de covor cu genericul „XXV lui Artistic al URSS, activitatea de creație a plas-
лет МССР”. ticienilor, analiza informațiilor arhivistice cu pri-
Odată cu constituirea definitivă în anul 1950 a vire la operele create de către artiști pe parcursul
secției de artă aplicată19, activitatea artistică din do- anilor 1945–1950 și analiza nemijlocită a operelor
meniu s-a intensificat. Deja în luna iunie a aceluiași ce sau mai păstrat până la ora actuală, sa ajuns la
an membrii secției își propun să prezinte în fața pu- concluzia că, perioada dată ocupă un loc aparte în
blicului larg următoarele lucrări: „Poleacova – trei istoria artelor decorative și aplicate profesioniste
schițe de covor și două schițe de pictură murală; din RSS Moldovenească. Această perioadă poate fi
Neceaeva – două variante ale schiței de covor sub definită ca perioadă de adaptare a plasticienilor la
genericul „Cotovschi”; Postolachi – două schițe de orientările artistice ale vremii, divizare a activității
covor; Filatov – două schițe de covor; Bespoiasnîi – creatoare a artiștilor în dependență de nivelul de
o schiță de covor; Cucurudzeac – o vază realizată în pregătire profesională și preferințe artistice și ger-
tehnica crestării în lemn; Novic – un platou realizat minare a principalelor ramuri ale artelor aplicate
în tehnica crestării în lemn; Țehanovici – o mache- ca, arta covorului, arta crestării în lemn, arta ce-
tă; Ciokolov – o schiță de covor; Canaș – o brode- ramicii, arta imprimării pe piele, arta costumului
rie și o schiță de ceramică; Dementiev – o schiță de teatral bazat pe tradiția costumului popular, arta
platou’’20. costumului predestinat unor manifestări socio-
În urma măsurilor de fondare a secției, deter- culturale.
minării nominale a membrilor acesteia21, delimită-

Referințe bibliografice și note


1
Documentele de arhivă reflectă faptul că: „Secția plicarea ulterioară a acestora de către industria locală
Moldovenească (a Fondului artistic al URSS – n. n.), sau cea ușoară. Din cele 15000 ruble defalcate de către
fiind reconstituită în luna aprilie 1945 a primit în tri- Fondul Artistic din URSS, au fost cheltuite 6750 ruble
mestrul al IV-lea al anului 1945 atelierele de producție pentru schițe și avans în conformitate cu contractul în-
a Direcției pe Probleme de Cultură în valoare de 113,7 cheiat cu pictorul Ciokolov S. S., care conduce cu aceas-
mii ruble. Există atelierele: de pictură și de realizare ar- tă activitate, și în februarie – martie trebuie să prezinte
tistică care activează satisfăcător, și de sculptură ce se covorul îndeplinit”. Vezi: Объяснительная записка к
află în proces de constituire. În conformitate cu planul отчету о хозяйственно-производственной деятель-
se preconizează constituirea atelierului de producere a ности Молдавского Отделения Художественного
covoarelor (plan de producție în valoare de 89,6 mii ru- Фонда СССР за 1946 год. În: Годовой отчет о финан-
ble), dar organizarea acestuia nu a fost posibilă pornind сово-хозяйственной деятельности фонда за 1946 г.
de la refuzul Departamentului de Stat de Planificare de AOSPRM, F. 3264, inv. 1, d. 2, f. 1.
a asigura Secția cu materialele necesare cât și lipsa unei Lipsa în cadrul Secției Moldovenești a Fondului
încăperi (luându-se în considerare starea devastată a Artistic a unei infrastructuri adecvate, care ar fi favori-
orașului nostru). Reieșind din motivele amintite Secția zat dezvoltarea ramurilor artelor decorative și aplicate,
a coordonat cu Fondul Artistic din URSS organizarea a încetinit simțitor procesul de creație din domeniu.
unui atelier experimental în scopul creării și reprodu- Această lipsă s-a răsfrânt negativ asupra prezenței în
cerii covorului național moldovenesc pentru multi- cadrul expozițiilor republicane și al celor unionale a

ARTA  2015 111


Arta contemporană
unor opere importante de artă decorativă și aplicată. În ral al uniunii republicane este slab. Judecând după ma-
acest context este semnificativ un document de arhivă terialele prezentate, pictorii moldoveni optează pentru
emis la 8 aprilie 1952 în care, printre cei zece membri și crearea unor tablouri, dar realizarea unor opere finali-
candidați în membri ai Uniunii Pictorilor din Moldova, zate este împiedicată de lipsa unor îndemânări profesi-
participanți la expozițiile artistice unionale pe parcur- onale”. Vezi: Выписка из протокола № 20 заседания
sul anilor 1946–1951, se regăsește numai un artist din Президиума Оргкомитета Союза советских худож-
domeniul artelor decorative și aplicate – pictorița V. Ne- ников СССР от 11 сентеабря 1948 г. În: Справки о
ceaeva. Aceasta a expus opere vestimentare la expoziția деятельности Союза для ЦК КП МССР. Списки и
din anul 1947. Vezi: Список членов и кандидатов в творческие характеристики на членов Союза. Спи-
члены Союза советских художников Молдавии, ски работ выдвинутых на выставку 1951–1952 го-
выставивших свои произведения на всесоюзной дов. AOSPRM, F. P-2906, inv. 1, d. 81, f. 79-81.
художественной Выставке за период с 1946 по 1951 Asupra nivelului nesatisfăcător de pregătire pro-
годы. În: Справки о деятельности Союза для ЦК fesională a unei bune părți dintre plasticieni a atras
КП МССР. Списки и творческие характеристики atenția la timpul său criticul de artă M. Livșiț. Acesta
на членов Союза. Списки работ выдвинутых на вы- menționa: „Cu începere din 1948–49, problema prin-
ставку 1951–1952 годов. AOSPRM, F. P-2906, inv. 1, cipală a dezvoltării artelor sovietice moldovenești a
d. 81, f. 86. devenit opțiunea de ridicare a nivelului profesional, de
2
Este de remarcat faptul că plasticienii, care în stăpânire a meseriei. (…) O bună parte a membrilor
activitatea de creație de după anul 1950 s-au prezentat colectivului (se are în vedere colectivul Uniunii Pictori-
meritoriu în domeniul artelor decorative și aplicate, în lor, n.n.) dispunea de o pregătire foarte slabă, obținută
anul 1945 erau considerați după cum urmează: I. Pos- în cadrul fostei școli din Chișinău, și ducând lipsă de
tolachi și S. Ciokolov ca pictori-peisagiști; P. Bespoiasnîi condiții pentru acumularea experienței creatoare pe
este menționat că activează „în domeniul peisajului și parcursul anilor ce au urmat, s-au pomenit în arta
al portretului realizate în ulei, tempera, acvaforte și li- postbelică profesional dezarmați. De aceea, acțiunile
noleum”; V. Neceaeva – „(…) activează în domeniul întreprinse de către Uniunea Pictorilor din Moldova,
picturii și al artelor decorative – ornament, costum ș.a.”; îndreptate spre ridicarea măiestriei, devin veriga prin-
Gr. Filatov – „pictor și monumentalist – ornamentist”, cipală a întregii activități de organizare a creației”. Vezi
căruia i s-a propus să activeze în domeniul creării or- coraportul criticului de artă M. Livșiț la cel de-al II-lea
namentului moldovenesc predestinat picturii murale; Congres al pictorilor din RSS Moldovenească. În: Сте-
V. Tufescu-Poleacova, care a fost acceptată în calitate нограмма II-ого Сьезда художников Молдавской
de candidat în membrii Uniunii Pictorilor Sovietici ССР от 8-10-V-1956. AOSPRM, F. P-2906, inv. 1. d.
din Moldova, i „s-a propus să se ocupe de cercetarea 147, f. 42.
științifică din domeniul artelor plastice din Moldova”. 3
Un punct vulnerabil al proceselor artistice din pe-
Vezi: Procesul-verbal nr. 27, 28 al Ședinței Comitetului rioada expusă analizei a fost, după cum am menționat
de Organizare al Uniunii Pictorilor Sovietici din RSSM mai sus, însăși calitatea managementului uniunii de
din 4, 5 octombrie 1945. AOSPRM, F. 2906, inv. 1, d. 4, f. creație, or, deja la începutul anului 1945, într-o scrisoare
25, 26, 29. Tărăgănarea procesului de determinare clară expediată de către secretarul responsabil al Comitetului
a activității creatoare a plasticienilor într-un domeniu de Organizare a Uniunii Pictorilor din URSS, adresată
sau altul și întârzierea fondării Secției de artă decorativă președintelui Uniunii Pictorilor din Moldova, se averti-
și aplicată în cadrul Uniunii Pictorilor din Moldova n-a za: „Suntem nevoiți să atragem atenția Dumneavoastră
favorizat activitatea din domeniul artelor decorative și asupra inexactelor informări despre activitatea crea-
aplicate la acea vreme, or, din cei „34 de membri și 6 toare ce s-a derulat pe parcursul anului 1944. (…) Până
candidați în membri, la data de 1 ianuarie 1947, sunt la această oră, Comitetul de Organizare n-a primit nici
menționați: pictori – 26 persoane, graficieni – 6, sculp- darea de seamă despre activitatea Uniunii pe parcursul
tori – 6, scenografi – 1, critici de artă – 1, iar plasticieni anului 1944, nici planurile pentru anul 1945. (…) Neîn-
din domeniul artelor decorative și aplicate – 0”. Vezi: deplinirea responsabilă și la timp de către Uniune a dă-
Сведения на 1/1-1947. Молдавский Союз советских rilor de seamă – cu privire la componența și activitatea
художников. În: Справки о деятельности Союза для de creație a organizației ne impune de a exclude Uniu-
ЦК КП МССР. Списки и творческие характеристи- nea Dumneavoastră din Registrul datelor generale, fapt
ки на членов Союза. Списки работ выдвинутых на ce v-a aduce la o apreciere incorectă și adesea neconve-
выставку 1951–1952 годов. AOSPRM, F. P-2906, inv. nabilă a activității Uniunii și a membrilor acesteia”. Vezi:
1, d. 81, f. 112. Scrisoarea adresată Președintelui Uniunii Pictorilor So-
Însăși nivelul de pregătire profesională a artiștilor vietici … AOSPRM, F. 2906, inv. 1, d. 12, f. 143.
ce au activat pe parcursul primilor ani postbelici lăsa Printre neajunsurile Uniunii Pictorilor din Mol-
mult de dorit, or, după cum se menționează în unul dova de până la anul 1950 „(…) a fost incapacitatea de
dintre documentele vremii: „Nivelul profesionist gene- a organiza activitatea pictorilor din domeniul artelor

112 ARTA  2015


Arta contemporană
aplicate (…)”. Vezi: Тезисы доклада Прикладное ис- pa inițială a activității Uniunii Pictorilor decurgea la
кусство на Республиканской художественной вы- rândul său tot anevoios. Pictorii prezentau în cadrul
ставке 1951 года. AOSPRM, F. 2906, inv. 1, d. 71, f. 2. expozițiilor în mare parte studii de peisaje și naturi sta-
Un rol negativ l-a avut și incapacitatea conducerii tice realizate în ulei, guașă, creion. Este semnificativ în
Secției Moldovenești a Fondului Artistic al URSS de a acest context un document în care pictorii ce ulterior
organiza adecvat activitățile din domeniul artelor de- au valorificat genurile artelor decorative în anul 1945
corative și aplicate în perioada dată , or, după cum se au prezentat în fața juriului de selectare a lucrărilor
menționează în unul dintre documentele vremii, „(…) pentru cea dea Patra expoziție de artă lucrări după cum
Vulnerabilitatea activității Secției Moldovenești a Fon- urmează: Bespoiasnîi P., patru studii în ulei și trei lu-
dului Artistic din URSS se manifestă prin faptul, că crări grafice; Ciokolov S., studiile sub genericul „Casă”,
acesta nu a organizat comenzi de creație chiar și pentru „Peisaj”, „Mănăstire noaptea”, realizate în guașă, – „Lac”
pictorii consacrați, optând spre îndeplinirea planului și „Biserică”,– îndeplinite în ulei; Postolachi I. lucrările
numai pe calea producerii copiilor de portrete și al unor „Stradă”, „Turn”, „Seară”, și două lucrări sub genericul
produse de prezentare artistică, și nu a contribuit la asi- „Studiu”. Vezi: Протокол № 7 Заседания жюри по
gurarea pictorilor cu activități ce ar favoriza creșterea отбору работ для 4-ой Художественной выставки
creativă și profesională a acestora. Chiar și în anul 1951, состоящегося 4 ого октября 1945 г. În: Протоколы
atunci când atelierele de producție au avut o comandă общих собраний, заседаний Оргкомитета и правле-
considerabilă pentru realizarea unor lucrări predesti- ния Союза. AOSPRM, F. P- 2906, inv. 1, d. 4. f. 37.
nate Pavilionului moldovenesc al Expoziției Unionale a 6
Concomitent cu activitatea de pregătire a lucră-
Gospodăriei Sătești, îndeplinirea planului de realizare a rilor pentru expozițiile de artă, pictorii erau chemați să
lucrărilor în pictură către 1 decembrie a fost îndeplinită se implice pe larg în activități de înfrumusețare artisti-
numai la cota de 30%. Îndeplinirea lucrărilor de creație că a diverselor manifestări, edificii, inclusiv a spațiului
în sculptură și crestare a lemnului a fost la fel încetinită, urban ce se afla la acea vreme în proces de restabilire
în consecința cărui fapt limitele de finalizare a lucrări- și renovare. Documentele timpului ne reflectă pe larg
lor au fost compromise ca urmare a unei permanente reacția Uniunii Pictorilor la apelul de participare a
lipse de verificare a îndeplinirii la timp a lucrărilor din artiştilor la ,,construcția cartierului locativ’’ prin „de-
partea Secției Moldovenești a Fondului Artistic”. Vezi: semnarea t.t. Ciokolov S. S., Postolachi I. I., Bespoiasnîi
Справка. О деятельности Молдавского отделения P. A., Okușko A. V., Cobizeva C. S., Baranovici A. G., și
Художественного фонда Союза ССР от 22 января Sobolevschi L. C. pentru realizarea lucrărilor de tratare
1952 года. În: Справки о деятельности Союза для artistică a cartierului locativ”. Vezi: Протокол № 3, За-
ЦК КП МССР. Списки и творческие характеристи- седания Правления Союза советских художников
ки на членов Союза. Списки работ выдвинутых на Молдавской ССР состоящегося 15 октября 1945 г.
выставку 1951–1952 годов. AOSPRM, F. P-2906, inv. În: Протоколы общих собраний, заседаний Оргко-
1, d. 81, f. 14. În același context, într-un alt document митета и правления Союза. AOSPRM, F. P- 2906, inv.
al timpului, se menționează că: „(…) În urma unor 1, d. 4, f. 33.
consultări cu membrii secției de artă decorativă și apli- 7
Ridicarea nivelului profesionist se efectua la
cată s-a constatat faptul că nu a existat cu desăvârșire acea vreme pe făgașul a câteva direcții. Printre aces-
nici un ajutor din partea Fondului, ba mai mult, anu- tea evidențiem cele mai importante: analiza lucrări-
me Fondul a frânat organizarea și dezvoltarea a așa lor în cadrul dărilor de seamă a activității pictorilor,
ramuri importante de producție artistică ca ceramica, perfecționarea abilităților profesioniste în cadrul stu-
țesutul covoarelor, crestarea în lemn, fără ca să se ia în dioului creat special pentru aceasta, deplasările în
seamă că republica dispune de materie primă și cereri localitățile republicii pentru acumularea materialelor
(la producția dată, n. n.)”. Vezi: Scrisoarea președintelui necesare activității de creație în cadrul cărora în mare
Uniunii Pictorilor Sovietici din Moldova din 29 fe- parte se efectuau studii din natură. Importanța acestor
bruarie 1952, adresată conducerii Fondului Artistic al deplasări de creație este elucidată prin faptul acordării
URSS. AOSPRM, F. P-2906, inv. 1, d. 81, f. 196. unei atenții sporite a noii Cârmuiri a Uniunii Picto-
4
Documentele de arhivă elucidează cu lux de rilor alese la 6 octombrie 1945. Deja în procesul-ver-
amănunte activitatea Cârmuirii Uniunii Pictorilor bal nr. 2 al ședinței Cârmuirii Uniunii Pictorilor ce
pe parcursul primilor ani postbelici, îndreptată spre s-a desfășurat la 9 octombrie 1945 s-a luat decizia de
îmbunătățirea condițiilor de trai și de activitate profe- „A organiza în zilele apropiate plecarea unui colectiv
sionistă a pictorilor, dar și problemele de ordin logistic de pictori din 7 oameni în raioanele republicii pe un
și financiar cu care se confruntau aceștia la acea vreme. termen de 10 zile”. În același document se stipulează:
Vezi: Протоколы общих собраний, заседаний Орг- „A finanța din resursele Fondului Artistic pentru de-
комитета и правления Союза. AOSPRM, F. P-2906, plasare de creație 5250 ruble, câte 750 ruble fiecăruia.
inv. 1, d. 4. De a elibera banii: tov. Vasiliev A. A., Cobizeva C. S.,
5
Procesul de organizare a expozițiilor la eta- Ciokolov S. S., Bespoiasnâi, Baranovici A., Sobolevski

ARTA  2015 113


Arta contemporană
A. C., Grecu M. G.” Această deplasare de creație avea un se preconiza asigurarea cu o încăpere de 100 m.p. Tot
scop definit de „pregătire pentru expoziție”. Vezi: Про- în cadrul aceleiași Hotărâri, a fost stipulată opțiunea:
токол № 2, Заседания Правления Союза советских „(…) de a acorda pentru necesitățile atelierului de
художников Молдавской ССР от 9 октября 1945 г. țesere a covoarelor materialele necesare în corespun-
În: Протоколы общих собраний, заседаний Оргко- dere cu oferta înaintată, de a repartiza Uniunii Picto-
митета и правления Союза. AOSPRM, F. P-2906, inv. rilor din RSS Moldovenească și Secției Moldovenești a
1, d. 4, f. 31. Fondului Artistic un automobil pentru examinarea și
8
Deja într-o scrisoare din data de 18 martie 1946 asigurarea țesătoarelor ce activează la domiciliu, cu ma-
semnată de către președintele Comitetului pe proble- terialele necesare, … de a repartiza …trei războaie de
mele artelor al Sovietului Comisarilor Norodnici al țesut și ustensilele necesare”. O prevedere nu mai puțin
URSS (Комитет по делам искусств при СНК СССР), importantă a acestui document viza necesitatea „(…)
adresată Șefului Direcției Cultură de pe lângă Sovi- organizării, colectării și prelucrării pe teritoriul repu-
etul Comisarilor Norodnici al RSS Moldovenești și blicii a coloranților naturali necesari pentru vopsirea lâ-
Președintelui Uniunii Pictorilor Sovietici din RSSM, nii (…)”. Această hotărâre viza și activitatea de creație,
se menționa: „Comitetul pe problemele artelor al So- or, se propunea „(…) Uniunii Pictorilor Sovietici de
vietului Comisarilor Norodnici al URSS propune a organiza un concurs cu premiere a celor mai bune
Direcțiilor Cultură ale SCN din republicile unionale proiecte de covoare naționale (…)”. Vezi: Проект по-
de a organiza în luna noiembrie a anului 1947, în ca- становления Совета Министров Молдавской ССР
pitalele republicilor unionale, expoziții ale celor mai (Doc. Nedatat – n. n.), 1946. AOSPRM, F. P-2906, inv.
bune opere de pictură, grafică, sculptură, precum și de 1, d. 23, f. 41. Într-un alt exemplar al acestei hotărâri se
arte populare decorative aplicate realizate în anii pu- adaugă un punct ce vizează cota financiară preconizată
terii sovietice. Pe parcursul anului 1948, Comitetul pe pentru premii: „(…) A propune t. Mozolevski, ministru
problemele artelor al Sovietului Comisarilor Norodnici al finanțelor, de a aloca pentru concursul nominalizat
al URSS își preconizează de a prezenta aceste expoziții 25000 ruble”. Vezi: Проект постановления Совета
republicane la Moscova. (…) Concomitent cu pictura , Министров Молдавской ССР. (Doc. nedatat – n. n.),
sculptura și grafica, la expoziția celor mai bune opere al mai 1946. AOSPRM, F. P-2906, inv. 1, d. 23, f. 43.
artelor plastice din RSS Moldovenească, trebuie să fie Uniunea Pictorilor a reacționat la rândul ei, con-
oferit un loc de frunte celor mai caracteristice pentru stituind un juriu de selectare a proiectelor de covoare.
republică meșteșuguri artistice populare. Pentru asigu- În unul din documentele vremii se stipulează: „A de-
rarea expunerii largi în cadrul expoziției republicane semna în calitate de membri al juriului pentru alege-
a meșteșugurilor artistice populare, este necesar de a rea covoarelor în cadrul concursului organizat de către
coopta la organizarea expoziției Direcția Cooperative- conducerea Secției Moldovenești al Fondului Artistic
lor Meșteșugărești (Управление Промкооперации)”. pictorii: Vasiliev, Dubinovschi, Gamburd M. E., Co-
Vezi: Переписка Оргкомитетом Союза Художников bizeva și Batrova”. Vezi: Протокол № 40 заседания
СССР , Совнаркомом Молдавской ССР, Комитетом Правления Союза советских художников Молдав-
по делам искусств при Совнаркоме Союза ССР и ской ССР от 21 октября 1946. AOSPRM, F. P-2906,
др. об организации выставок, об открытии ковро- inv. 1, d. 4, f. 59. Deja în procesul-verbal nr. 42 al
во-ткацкой мастерской, о предоставлении отчетов Ședinței Comitetului de Conducere al Uniunii Pictori-
и др. AOSPRM, F. P-2906, inv. 1. d. 23, f. 7,8. Ca ur- lor Sovietici al RSS Moldovenești din 2 noiembrie 1946
mare a acestei scrisori s-au întreprins măsuri organiza- este examinată informația pictorului Ciokolov „Cu pri-
torice pentru revigorarea meșteșugurilor populare, or, vire la desfășurarea concursului pentru covorul moldo-
deja dintr-un document elaborat în luna mai a anului venesc și necesitatea de a comanda îndeplinirea covo-
1946, se menționa: „(...) În scopul renașterii și dezvoltă- rului pentru expoziție în conformitate cu o schița (…)”.
rii industriei de producere a covoarelor și a articolelor În urma acestei informații s-a decis, de „a recomanda
textile în Moldova, branșă ce s-a promovat ca cea mai Conducerii Fondului Artistic ca acesta să comande un
importantă și valoroasă dinte toate branșele creației covor experimental și de a asigura consultarea și con-
populare din republică (pentru a reînvia precedenta ducerea (se are în vedere conducerea realizării acestuia
faimă a covorului moldovenesc…)”, conducerea repu- în material – n.n. )”. Vezi: Протокол № 42 заседания
blicii hotărăște de (…) „A obliga Uniunea Pictorilor din Правления Союза советских художников Молдав-
RSS Moldovenească de a constitui la Chișinău, în ca- ской ССР от 2 ноября 1946 г. În: Протоколы общих
drul Secției Moldovenești a Fondului Plastic un atelier собраний, заседаний Оргкомитета и правления Со-
experimental de țesere a covoarelor și de a organiza în юза. AOSPRM, F. P- 2906, inv. 1 d. 4, f. 61.
centrele de producere a covoarelor din republică o rețea 9
Vezi: Протокол № 3 заседания Правления
de meșterițe–țesetorese ce au posibilitate de a activa la Союза советских художников Молдавской ССР
domiciliu”. Pentru activitatea atelierului nominalizat, от 16 февраля 1949 г. În: Протоколы общих собра-
în conformitate cu proiectul de Hotărâre menționată, ний, заседаний Оргкомитета и правления Союза.

114 ARTA  2015


Arta contemporană
AOSPRM, F. P-2906, inv. 1 d. 4, f. 155. lui Țehanovici în lucru asupra vazei”. Tot în cadrul aces-
10
La ședința Cârmuirii Uniunii Pictorilor din tei ședințe a fost examinată informația lui Dubinovschi
16 aprilie 1949 a fost examinată problema creării în cu privire la covor, acesta a relatat: „Vizionarea covoru-
componența Uniunii pictorilor sovietici din Moldova lui jubiliar la Tiraspol a elucidat faptul că lucrul asupra
a Secției de Creație Populară. În acest context au fost covorului evoluează nu întru totul corect. Mațișen nu se
audiate informațiile plasticienilor Jumati și Dubinovchi isprăvește cu rolul de conducător artistic și denaturează
„Cu privire la deplasările în raioanele Moldovei, – des- schița covorului în procesul de îndeplinire a acestuia”.
pre meșterii populari din raioanele Bălți și Soroca” și La problema dată a fost luată decizia: „Pentru înde-
a plasticianului Ciokolov „despre starea producției de plinirea cu succes a lucrării este necesar de a-l obliga
covoare în unitățile de producție din paioanele Tira- pe Nesvedov în calitate de autor al schiței, personal să
spol, Orhei și Slobozia”. În urma examinării acestor verifice starea covorului în atelier”. Vezi: Протокол №
informații „Cârmuirea UPS din Moldova a decis crearea 14 Заседания правлений Союза советских Худож-
pe lângă UPSM a Secției de Creație Populară care avea ников и МОХФ от 10 сентября 1949 года. În: Про-
ca scop integrarea în aceasta a meșterilor populari pre- токолы общих собраний, заседаний Оргкомитета и
cum: meșterilor de covoare, a ceramiștilor, a meșterilor правления Союза. AOSPRM, F. P-2906, inv. 1 d. 4, f.
ce profesează crestarea în lemn și modelarea pietrei. 183, 184.
În scopul fortificării procesului de organizare a Secției 12
Valentina Tufescu-Poleacova a fost singura ar-
Cârmuirea a luat decizia de a crea Consiliul Secției în tistă, care la prima expoziție de artă de după război,
următoarea componență: Ciokolov, Rodnin, Tatu, Na- a prezentat alăturat celor șapte lucrări (în document
umov asupra cărora se impune organizarea Secției, genul și tehnica lucrărilor nu este menționată – n. n.)
găsirea meșterilor populari în toate ramurile creației și trei lucrări decorative. Vezi: Решение оргкомитета
populare din Moldova. Cârmuirea recomandă Secției 27.09.1944 по отбору работ на выставку. În: Про-
Moldovenești a Fondului Plastic de a oferi ajutorul токол № 10, заседания Оргкомитета ССХМ от
necesar legat de cheltuielile de deplasare a Membrilor 27.09.1944. AOSPRM, F. P-2906, inv. 1, d. 4, f. 2.
Consiliului Secției în raioanele Moldovei”. Vezi: Про- 13
Vezi: Личная карточка члена (кандидата) Со-
токол № 7 Заседания Правления Союза советских юза Советских Художников. AOSPRM, F. P-2906,
художников Молдавской ССР от 16 апреля 1949 г. inv. 3, d. 46, Tufescu-Poleacova Valentina.
În: Протоколы общих собраний, заседаний Оргко- 14
Idem
митета и правления Союза. AOSPRM, F. P-2906, inv. 15
Pictorul I. Postolachi pe parcursul primilor
1 d. 4, f. 175. ani postbelici a activat în cadrul atelierelor Secției
11
La ședința comună a Cârmuirilor Uniunii Pic- moldovenești a Fondului Artistic al URSS. A proiec-
torilor din Moldova și a Secției Moldovenești a Fon- tat și a condus cu lucrările asupra uneia dintre primele
dului Artistic din 10 septembrie 1949 a fost examinată mape-adrese realizate în anul 1945 în tehnica impri-
informația „Despre mersul lucrărilor asupra îndeplini- mării pe piele și a tratării artistice a filelor din mapa
rii vazei” (amintite – n. n.) și a covorului jubiliar. Din amintită. A realizat două tablouri tematice cu generi-
discursul plasticianului Novic reiese că „A fost pro- cul „Execuție”, (1946) și „Reîntoarcere” (1947). În pe-
pus să se elaboreze un deviz de cheltuieli pentru patru rioada expusă analizei artistul a îndeplinit două afișe
obiecte. Devizul de cheltuieli a fost realizat și prevedea sub genericul: „1 мая” (1947) și „Декада молдавско-
suma de 109 mii ruble. Comisia a decis de a diminua го искусства”(1949). Tot în această perioadă, în anul
suma prevăzută în deviz. A fost luată decizia de a-l obli- 1947, a creat schițe de costume teatrale și sportive.
ga pe t. Dubinovschi de a perfecta contractele. Secreta- Spre sfârșitul decadei a creat câteva lucrări în tehnica
rul CCPC(b)M t. Tcaci a comunicat că sunt defalcate crestării în lemn. Printre acestea enumerăm: „Lădiță
35 mii ruble și a propus de a-l desemna pe plasticianul din lemn” (pentru cadouri), (1949), tehnica crestării,
Șirocorad să realizeze schițele. (...) Lucrările asupra va- email; „Album–felicitare”(1949), destinat RSS Turkme-
zei au demarat”. În cadrul acestei ședințe a luat cuvântul ne, tehnica crestării în lemn, email; „Album–felicitare”
și criticul de artă C. Rodnin care a menționat: „Este ne- (1950), destinat RSS Letone, tehnica crestării în lemn,
cesar de elaborat un orar de lucru. De nu ai constrânge email. Cu începere din anul 1949 concomitent cu vasta
în lucru pe meșterii-crestători în lemn t.t. Mihailov și activitate de proiectare a covoarelor a ilustrat și cărțile
Cucurudzeac și de a le oferi posibilitatea să se ocupe „Buzduganul fermecat” de L. Deleanu, „Fabule” de
de obligațiunile principale. T. Novic să nu să se bazeze Al. Donici, „Haiducul Codrean” de V. Galiț, „Folclor
numai pe aceștia doi, sunt necesare puteri suplimenta- moldovenesc” de Corneanu. Vezi: AOSPRM, F. P-2906,
re. (...) Schițele este necesar de a fi corelate cu autorul, inv. 3, d. 63, f. 3, 6, 17.
inclusiv și cu CCPC(b)M”. La problema examinată a 16
AOSPRM, F. P-2906, inv. 3, d. 30, f. 16, 25.
fost luată decizia: „1. De a constitui un orar de lucru 17
Vezi: Выписка из протокола nr.11, Заседания
asupra vazei (responsabili Șirocorad și Novic); 2. De a-i правления Союза Советских художников Молда-
încredința t. Jumati de a soluționa problema implicării вии от 1/ VI-1951 г. În: Исходящие документы за

ARTA  2015 115


Arta contemporană
1952 г. AOSPRM, F. P-2906, inv. 1, d. 81. f. 183. lemn, prelucrării artistice a pietrei și ceramicii. Pentru
18
Într-una dintre biografiile sale de creație, Pavel aceasta propunem de a efectua pe parcursul lunilor de
Bespoiasnîi menționa: „Conform sarcinii înaintate de vară a anului 1950 deplasări ale membrilor secției în
Direcția Artă a Casei de Creație Populară, unde activam cele mai însemnate cooperative meșteșugărești. Con-
temporal în calitate de metodist în domeniul Artelor ducerea consideră deopotrivă necesar de a pregăti un
Plastice, a trebuit să organizez lucrările de creare a unui demers motivat, îndreptat Sovietului de Miniștri al
covor cu o tematică complexă, predestinat Expoziției RSSM, cu rugămintea de a sprijini prin alocarea re-
Gospodăriei Sătești de la Moscova. După schițele ela- surselor financiare necesare organizarea unei expediții
borate minuțios de către mine și sub conducerea ne- științifice în raioanele Moldovei în scopul depistării și
mijlocită a mea, a fost realizat un covor, într-un chenar studierii monumentelor folclorului plastic. Cârmuirea
decorat sub forma unui ornament de covor național recomandă tuturor secțiilor de a examina planul tema-
moldovenesc ce reprezenta cele 16 republici ale Uniu- tic al operelor din domeniul picturii, graficii, sculpturii
nii Sovietice. Fiind expediat în anul 1941 la Moscova, și creației populare predestinate Pavilionului moldove-
covorul s-a bucurat de atenție, fiind menționat de către nesc al Expoziției Unionale a Gospodăriei Sătești. De a
specialiști și presă”. Vezi: Творческая автобиография mobiliza toți membrii la o muncă activă întru realiza-
художника Беспоясного П. А. AOSPRM, F. P-2906, rea schițelor pentru acestea și ulterior de a le include
inv. 3, d. 75, f. 20. Un alt document al timpului con- în planul general al activităților”. Vezi: Протокол № 11
firmă: „Covorul tematic „Republicile URSS”, îndeplinit заседания правления ССХ от 11 мая 1950. În: Про-
în anii 1940–1941, este de dimensiunile 2,45 m x 3,35 токолы общих собраний, заседаний Оргкомитета и
m”. Vezi: Карточка персонального учета члена Со- правления Союза. AOSPRM, F. P-2906, inv. 1, d. 4,
юза Художников СССР. AOSPRM, F. P-2906, inv. 3, f. 208.
d. 75, f. 32. 20
Vezi: Выписка из протокола № 11 от 28 июля
19
Examinarea documentelor de arhivă în care este 1950 г. Секции прикладного искусства. AOSPRM, f.
elucidată activitatea Uniunii Pictorilor din Moldova din 2906, u/p. 45, d. 3, f. 10.
perioada postbelică creează dovada că – Secția de Artă 21
Procesul de delimitare a artiștilor în anumite
Aplicată (așa era denumirea inițială a acesteia – n.n.) a domenii de creație a decurs destul de anevoios și s-a
fost constituită definitiv abia în luna mai a anului 1950. extins pe parcursul întregii perioade expuse analizei,
Vezi: Протокол № 11 заседания правления ССХ от or, unii dintre aceștia și-au determinat decisiv genurile
11 мая 1950. În acest document pentru prima oară în de creație în care aveau ulterior să activeze (menționăm
documentele din perioada expusă analizei apare denu- aici – cu succes) abia în urma unor decizii a Cârmuirii
mirea amintită a secției și confirmarea planului de ac- Uniunii Pictorilor de la finele anului 1949. Vezi: Про-
tivitate a acesteia. Tot în acest document se stipulează: токол № 19 объединенного заседания Правления
„A considera oportună și la timp problema ridicată de МОХФ и ССХМ от 16 декабря 1949 г. În: Протоколы
către președintele secției t. Novic V. S., cu privire la ne- общих собраний, заседаний Оргкомитета и правле-
cesitatea cooptării în componența secției a meșterilor ния Союза. AOSPRM, F. 2906, inv. 1 d. 4, f. 191, 192.
populari din domeniul țeserii covoarelor, crestării în

116 ARTA  2015