Sunteți pe pagina 1din 11

Proiectarea unităţii tematice: 9.

„Lumea de lângă noi”


Perioada: 2 săptămâni: 08.03.2021 – 19.03.2021
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Luni, Activități pe discipline: Lb. engleză 
08. 03.
2021
LLR – - lectură activă, cu creionul în mână; Textul literar  Resurse materiale: Observare
3.1.; 3.2.; - citirea individuală, în gând, a textului suport; manual, text suport, sistematică
3.3.; 4.4. - stabilirea sensului cuvintelor şi expresiilor din text; Zăpada mieilor, dicţionar.
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text; după Mircea  Resurse procedurale: Temă de lucru în
- formularea de întrebări şi răspunsuri ce vizează informaţiile Sântimbreanu metoda predicțiilor/ a clasă
esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit; termenilor dați în avans,
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere; Lectură: ” Ocolul procedee de citire activă,
- relatarea după întrebările investigatorului perfect; Pământului în conversaţia, explicaţia,
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din text; optzeci de zile”- J. exercițiul, metoda RAÎ
- scrierea unui paragraf pentru a relata aspecte referitoare la Verne,
textul citit.
AVAP – - participarea la exerciţii-joc de observare a elementelor de Tehnici combinate  Resurse materiale: Observare
1.3.; 1.1.; limbaj plastic din natură şi din compoziţii plastice; cu materiale din Plante presate, folie sistematică
2.2.; 2.4. - realizarea de produse utile şi estetice, pentru viaţa de zi cu zi; natură transparentă, carton
- confecţionarea de produse care vor fi utilizate apoi la clasă colorat, foarfece, lipici
în scop didactic; Tablou  Resurse procedurale:
- realizarea de produse din diferite tipuri de fire, cu scop Felicitare conversaţia, explicaţia,
decorativ; exerciţiul
- explorarea proprietăţilor expresive ale formelor naturale.
MM – - utilizarea noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de note Sunetul şi nota  Resurse materiale: Observare
1.1.; 2.1. de la DO1 la DO2; LA manualul tipărit, sistematică
- exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de caietul, surse audio
portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2; Stă la geam o  Resurse procedurale: Evaluare orală
- jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple; păsărică, din conversaţia, explicaţia,
- joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimea sunetelor; folclorul copiilor exerciţiul,jocul
- recunoașterea notelor pe portativ; didactic
- poziţionarea notei SOL pe portativ;  Forme de organizare:
- interpretarea corectă a înălțimii acestora. individual, pe grupe
Activităţi pe discipline: Religie
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Marţi, MAT – - descrierea poziţiei obiectelor din spaţiu, în raport cu altele; Localizarea unor  Resurse materiale: Observarea
09. 03. 3.1. - realizarea unor desene, respectând condiţii date; obiecte imagini, scheme, hărţi, sistematică
2021 - participarea la jocuri de strategie (ex.: şah); şah
- realizarea şi completarea unor tabele respectând instrucţiuni  Resurse procedurale:
în care se folosesc cuvintele „rând” şi „coloană”; conversaţia, explicaţia,
- stabilirea coordonatelor unui obiect; exerciţiul, jocul didactic,
- descrierea structurii unui ansamblu de obiecte; problematizarea
- jocuri de orientare în spaţiu;
- găsirea unor obiecte folosind indicii.
LLR – - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale proprii; Textul literar  Resurse materiale: Interevaluare
2.2.; 2.4.; - formularea, în grup, a unor întrebări ale căror răspunsuri manualul tipărit, text Observare
3.1.; 3.2.; conduc la rezolvarea unei probleme care se poate desprinde Zăpada mieilor, suport sistematică
3.3. din textul lecturat; după Mircea  Resurse procedurale:
- lectură activă, cu creionul în mână; Sântimbreanu conversaţia, explicaţia,
- precizarea rolului pe care cuvintele îl au în comunicare; exerciţiul, jocul didactic,
- formularea ideilor principale; procedee de citire activă
- povestirea orală, pe fragmente, dezvoltând ideile principale;
- povestirea în scris a unui fragment;
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite;
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din
text.
ŞTIINŢE - vizionarea unor secvenţe video care prezintă forţa Înteracţiuni între  Resurse materiale: Observarea
ALE gravitaţională; corpuri. baloane, bucățele de sistematică
NATURII – - stabilirea etapelor unui experiment pentru evidenţierea Interacţiunea hârtie, hârtii cu grosimi
1.1.; 2. 1.; interacţiunii gravitaţionale/magnetice/electrice/prin frecare; gravitaţională. diferite, cărți de joc
2.4. - stabilirea materialelor necesare derulării experimentului; Interacţiunea  Resurse
- identificarea unor jocuri care presupun utilizarea magnetică. procedurale:
interacţiunii prin frecare; Interacţiunea conversaţia, explicaţia,
- stabilirea de asemănări şi deosebiri între diferite tipuri de electrică. exerciţiul, observarea
interacţiuni; Interacţiunea prin
dirijată, demonstrația,
- joc de rol: Recunoaşte interacţiunea. frecare
experimentul, joc de
rol, Știu/Vreau să știu/
Am învățat, SINELG.


Activităţi pe discipline: Limba engleză
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Miercuri, LLR – - observarea unor mărci specifice pronumelui; Pronumele –  Resurse materiale: Observarea
10. 03. 2.4.; 1.3.; - selectarea din textul suport a unor cuvinte care indică intuirea părţii de manual, fişe de lucru sistematică
2021 3.5. anumite aspecte precizate de învăţător şi gruparea acestora în vorbire  Resurse procedurale:
funcţie de ceea ce denumesc; metoda predicțiilor pe Temă de lucru în
. - identificarea în textul suport a unor cuvinte care îndeplinesc baza unor termeni dați în clasă
cerințe date (pronume); avans, procedee de citire
- completarea unor enunţuri lacunare; activă, conversaţia,
- scrierea unor enunţuri cu ajutorul unor ortograme (le-ai, explicaţia, exercițiul
l-am, m-ai, te-am, etc.);
- joc Vânătoarea de pronume - identificarea pronumelor
dintr-un text audiat;
- identificarea unor pronume dintr-un fragment dat;
transformarea acestora conform jocului De la unul/una la mai
mulți/multe şi invers;
- înlocuirea substantivelor dintr-un text cu pronume potrivite;
- scrierea unui paragraf în care se folosesc pronume;
- precizarea rolului pe care cuvintele îl au în comunicare.
MAT – - identificarea, în mediul înconjurător şi în desene a figurilor Punctul. Dreapta.  Resurse materiale: Observarea
3.2.; 1.1.; geometrice date; Linia curbă. Linia manual, rigle, markere, sistematică
- realizarea unor desene/ colaje folosind figurile geometrice frântă. Segmentul creioane colorate, fişe de
învăţate; de dreaptă. lucru
- identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane; Semidreapta
- identificarea în cotidian/desene/imagini a elementelor  Resurse procedurale:
repetitive; conversaţia, explicaţia,
- identificarea regulii de construcţie a unui şir de simboluri demonstraţia, exerciţiul,
sau numere; jocul didactic,
- realizarea unor modele repetitive (cu desene), respectând o problematizarea
regulă dată;
- realizarea unor modele repetitive utilizând figuri de diferite  Forme de organizare:
mărimi şi culori. frontal/individual
EDUCAŢIE - recunoaşterea unor atitudini faţă de plante şi animale, Atitudinea faţă de  Resurse materiale: Observare
CIVICĂ – pornind de la imagini date, lectura unor povestiri, poveşti, plante şi animale manual, lecturi sistematică
2.1.; 2.2.; fabule, desene animate, filme adecvate; suplimentare
3.1. - observarea unor comportamente ale copiilor şi adulţilor în  Resurse procedurale:
contexte familiare de viaţă; conversaţia, explicaţia,
- completarea unor enunţuri referitoare la plante şi animale, exerciţiul, jocul de rol,
preferinţe, atitudini, comportamente faţă de acestea. explozia stelară

Activităţi pe discipline: EFS


Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Joi, MAT – - recunoașterea în imagini şi în mediul înconjurător a Unghiul  Resurse materiale: Tema de lucru în
11. 03. 3.2. unghiurilor; manual tipărit/digital, clasă
2021 - construirea unor unghiuri respectând criterii date; rigle, markere, carioci,
- exerciții de citirea a unor unghiuri date; creioane colorate, fişe
- compararea unor unghiuri prin suprapunere; de lucru, truse de
- identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane; geometrie
- identificarea în cotidian/desene/imagini a elementelor
repetitive;  Resurse procedurale:
- identificarea regulii de construcţie a unui şir de simboluri conversaţia, explicaţia,
sau numere; demonstraţia, exerciţiul,
- observarea deschiderii unghiurilor. jocul didactic,
problematizarea

 Forme de organizare:
frontal, individual

LLR – - observarea unor mărci specifice pronumelui; Pronumele –  Resurse materiale: Evaluarea după
1.3.; 4.4.; - audierea unor enunțuri precizate de învățător, în care acelaşi intuirea manual, dicţionar, rezolvarea
3.5.; 4.1. cuvânt are valori gramaticale diferite şi marcarea, prin diferite numărului  Resurse procedurale: sarcinilor de
semnale sonore, a enunţului în care cuvântul anunțat de exercițiul, conversaţia, învăţare
învăţător are valoare de pronume; explicaţia, procedee de
- identificarea unor pronume dintr-un fragment dat; citire activă, jocul Observare
- completarea unor propoziţii lacunare cu pronume potrivite; didactic. sistematică
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc ortograme;
- gruparea unor pronume dintr-un text, în funcţie de număr;
- transformarea unor enunţuri (numărul pronumelor);
- completarea unor enunțuri cu pronume, la numărul singular
sau plural, în funcţie de contextul dat;
- scrierea unui paragraf în care se folosesc pronume.
AVAP – - participarea la exerciţii-joc de observare a elementelor de Forma  Resurse materiale: Observare
1.3.; 1.1.; limbaj plastic din natură şi din compoziţii plastice; acuarele, vase pentru sistematică
2.2.; 2.4. - realizarea de produse utile şi estetice, pentru viaţa de zi cu zi; Mandala apă, pensule, carioci,
- confecţionarea de produse care vor fi utilizate apoi la clasă creioane colorate,
în scop didactic; mandale
- realizarea de produse din hârtie, cu scop decorativ;  Resurse procedurale:
- explorarea proprietăţilor expresive ale formelor naturale. conversaţia, explicaţia,
exerciţiul

JOC ŞI - participarea la ştafete şi jocuri cu solicitări de eforturi diferite; Capacitate  Resurse materiale: Observarea
MIŞCARE – - parcurgerea de trasee aplicative; psiho-motrică programa şcolară sistematică
1.3.; 2.2. - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea  Resurse procedurale:
activităţilor de joc şi mişcare; conversaţia, explicaţia,
- participarea la jocuri de orientare în spaţiu – Poşta merge. jocul didactic
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Vineri, LLR – - activităţi realizate în grup pentru analiza şi realizarea unor Cum să creezi un  Resurse materiale: Evaluarea după
12. 03. 2.4.; 4.1.; texte funcţionale; fluturaş manual, hârtie colorată, rezolvarea
2021 4.2.; 4.5. - realizarea unui fluturaş pentru promovarea unei serbări, a publicitar carioci, markere, text sarcinilor de
unui concurs sau proiect; suport învăţare
- expoziţii de produse scrise, realizate în urma activităţilor de Resurse procedurale:
grup/individuale; exercițiul, conversaţia,
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc ortograme. explicaţia, procedee de
citire activă, jocul
didactic.
MAT – - identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane; Poligoane. Pătrat,  Resurse materiale: Observarea
1.2.; 3.2. - conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul dreptunghi, manualul, şabloane sistematică
instrumentelor de geometrie/şabloanelor; triunghi pentru figuri
- realizarea unor desene/ colaje folosind figurile geometrice; geometrice, truse de
- gruparea unor figuri după criterii date (laturi, unghiuri); geometrie, fişe de lucru
- identificarea numărului de figuri geometrice plane dintr-un  Resurse procedurale:
desen dat/dintr-o figură geometrică „fragmentată”; conversaţia, explicaţia,
- realizarea unor modele repetitive utilizând figuri de diferite exerciţiul, jocul didactic,
mărimi şi culori. problematizarea
Activităţi pe discipline: Religie
Activităţi pe discipline: EFS
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Luni, Activităţi pe discipline: Lb. engleză
15. 03.
2021
LLR – - audierea unor poveşti, povestiri, întâmplări, poezii folosind Descrierea unui  Resurse materiale: Evaluarea după
1.4.; 2.2.; reportofonul, computerul; obiect. Descrierea manual, laptop, texte rezolvarea
3.4.; 4.5. - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? Ce? unei activităţi suport înregistrate pe sarcinilor de
Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?); CD învăţare
- relatarea etapelor în derularea unei acţiuni. Lectură-” Poveste Resurse procedurale:
de iarnă ” Z. conversaţia euristică,
Topelius explicaţia, exercițiul,
jocul didactic, metoda
Scrierea liberă, metoda
Gândiți/Lucraţi în
perechi/Comunicaţi
AVAP – - participarea la exerciţii-joc de observare a elementelor de Obţinerea de  Resurse materiale: Observare
1.1.; 1.3.; limbaj plastic din natură şi din compoziţii plastice; forme cu ajutorul manual, sfoară, sticle sistematică
2.2.; 2.4. - selectarea de diverse materiale, în vederea utilizării lor; sforii înmuiate în goale de 0,5l, tempera,
- realizarea de produse utile şi estetice, pentru viaţa de zi cu culoare/ pensule
zi, pentru decorarea cărora se folosesc diferite procedee; Amprentarea cu  Resurse procedurale:
- confecţionarea de produse care vor fi utilizate apoi la clasă culoare conversaţia, explicaţia,
în scop didactic;  Forme de organizare:
- realizarea de produse cu scop decorativ. Pomi înfloriţi individual, frontal
MM – - utilizarea noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de note Sunetele şi notele  Resurse materiale: Observare
2.1.; 3.1. de la DO1 la DO2; DO1 şi RE manualul tipărit, sistematică
- exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de caietul, surse audio
portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2; Dirijorul DO,  Resurse procedurale: Evaluare orală
- jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii simple; Ana conversaţia, explicaţia,
- joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimea sunetelor; Motora – Ionescu exerciţiul, munca
- recunoașterea notelor pe portativ;
- poziţionarea notei SOL pe portativ; Ursuleţul independentă, jocul
- interpretarea corectă a înălțimii acestora. Martinică, didactic
Ana
Motora – Ionescu

Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Marţi, MAT – - desenarea unor figuri geometrice respectând criterii date: Perimetrul  Resurse materiale: Tema de lucru în
16. 03. 3.2. formă, lungimea laturilor; manualul, creioane, clasă
2021 - rezolvarea unor probleme care presupun aflarea perimetrului trusă geometrică, fişe
unor figuri geometrice; de lucru
- calcularea perimetrului unor figuri date cunoscând lungimea  Resurse procedurale:
laturilor şi a lungimii laturilor cunoscând perimetrul. conversaţia euristică,
explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul,
problematizarea, jocul
didactic
LLR – - citirea individuală, în gând, a textului suport; Textul narativ  Resurse materiale: Interevaluare
3.3.; 4.1.; - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a expresiilor din manualul tipărit, text
3.1.; 4.4. text prin raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu Din greşeală, suport
sensurile oferite de dicţionar; după Lev Tolstoi  Resurse procedurale: Observare
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text în lanţ, procedee de citire activă, sistematică
ştafetă; lectura cu creionul în
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile mână, conversaţia,
esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit; explicaţia, exercițiul,
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere date de jocul didactic
învățător (enunțuri din text în care se regăsesc cuvinte cu
acelaşi sens celor date);
- transcrierea unor enunțuri din text în care se regăsesc
cuvinte cu sens opus unor cuvinte precizate de învățător;
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din text;
- scrierea unui paragraf în care se redau aspecte citite;
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc ortograme.
ŞTIINŢE - observarea unor imagini și clasificarea corpurilor ilustrate în Recapitulare  Resurse materiale: Observarea
ALE funcție de criterii date; manual tipărit/digital, sistematică
NATURII – - ordonarea unor vase în funcție de volumul de lichid pe care Evaluare film documentar,
1.1.; 1.2.; îl conțin; laptop, fişă de evaluare Probă scrisă
2.4. - asocierea unor corpuri în funcție de dimensiunile lor;  Resurse
- identificarea unor corpuri aflate în diverse stări de agregare; procedurale:
- formularea unor concluzi referitoare la funcționarea busolei; conversaţia, explicaţia,
- identificarea utilității magneților. exerciţiul,
Itemii probei de evaluare vizează: demonstrația,
- identificarea cracteristicilor unor corpuri ilustrate; experimentul, diagrama
- completarea unor texte lacunare folosind cuvinte care Venn
denumesc proprietăți și caracteristici ale corpurilor;
- realizarea de corespondențe între metale, caracteristicile
metalelor și utilizările acestora;
- stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri referitoare la
proprietățile corpurilor;
- explicarea unor fenomene.
Activităţi pe discipline: Limba engleză
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Miercuri, LLR – - citirea individuală, în gând, a textului suport; Textul narativ  Resurse materiale: Interevaluare
17. 03. 3.1.; 3.3.; - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a expresiilor din manualul tipărit, fișe de
2021 3.5. text prin raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu Din greşeală, lucru
sensurile oferite de dicţionar; după Lev Tolstoi  Resurse procedurale: Observare
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, exercițiul, conversaţia, sistematică
ştafetă; explicaţia,
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile procedee de citire
esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit; activă, jocul didactic.
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere date de
învățător (enunțuri din text în care se regăsesc cuvinte cu
același sens celor date);
- transcrierea unor enunțuri din text în care se regăsesc
cuvinte cu sens opus unor cuvinte precizate de învățător;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine?
Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) (2.2);
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din text;
observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/ gen etc.).
MAT – - identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane; Cercul  Resurse materiale: Observarea
3.2. - conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul manualul tipărit, sistematică
instrumentelor de geometrie/şabloanelor (pătrat, triunghi, şabloane, rigle, carton,
dreptunghi, cerc); fișe de lucru
- realizarea unor colaje folosind figurile geometrice învăţate;  Resurse procedurale:
- gruparea unor figuri după criterii date (număr de laturi, conversaţia, explicaţia,
număr de unghiuri; exerciţiul, jocul didactic,
- identificarea numărului de figuri geometrice plane dintr-un problematizarea
desen dat/dintr-o figură geometrică „fragmentată”.
EDUCAŢIE - imaginarea unor povestiri privind raporturile persoanei cu Proiect  Resurse materiale: Observare
CIVICĂ – plantele şi animalele, care valorizează atitudini pozitive faţă Şcoala mea verde manual, coli colorate, sistematică
3.3.; 3.1. de acestea; carton, ghivece, seminţe
- exerciţii de argumentare, de susţinere personală a nevoii de de flori, pământ Evaluare prin
plante şi animale;  Resurse proiect
- stabilirea unor acţiuni necesare îngrijirii colţului verde al procedurale:
clasei, plantelor din grădina şcolii, mediului înconjurător; conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, jocul de rol
Activităţi pe discipline: EFS
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Joi, MAT – - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au forma unor Corpuri  Resurse materiale: Activitate practică
18. 03. 3.2. corpuri geometrice cunoscute, din mediul apropiat; geometrice. Axa manualul, corpuri cu
2021 - gruparea unor corpuri geometrice după criterii date (formă/ de simetrie forme diverse, bile, beţe
număr de feţe, număr de vârfuri, număr de muchii); de chibrit, plastilină,
- decuparea după contur a desfăşurării unui corp geometric foarfece, corpuri
dat: cub, paralelipiped, cilindru, con; geometrice, creioane,
- construirea unor corpuri geometrice folosind diverse trusă geometrică, coli
materiale (beţişoare, scobitori, plastilină etc.); colorate, foarfece, fişe
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice; de lucru
- reconstituirea corpurilor geometrice prin plierea unor tipare;  Resurse procedurale:
- identificarea, în mediul înconjurător, a unor axe de simetrie; conversaţia euristică,
- identificarea, prin pliere, a axei/axelor de simetrie ale explicaţia, demonstraţia,
figurilor geometrice; exerciţiul,
- construirea axelor de simetrie pentru figuri geometrice date; problematizarea, jocul
- realizarea unor desene folosind figurile geometrice învăţate. didactic
LLR – - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text care conține Recapitulare  Resurse materiale: Observarea
1. 3.; 3.1.; informații despre apă; text suport, manual sistematică
3.5.; 4.5.; - identificarea unor pronume dintr-un text dat;  Resurse procedurale:
4.2. - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile procedee de citire activă, Interevaluarea
esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit; conversaţia, explicaţia,
. - completarea unor propoziţii lacunare cu pronume potrivite; exercițiul, jocul didactic
- identificarea situațiilor din textul lecturat în care se
evidențiază modul de scriere a unor pronume;
realizarea unor fluturaşi pentru promovarea unor proiecte,
produse, activităţi.
AVAP – - participarea la exerciţii-joc de observare a elementelor de Tehnici de lucru  Resurse materiale: Observare
1.1.; 1.3.; limbaj plastic din natură şi din compoziţii plastice; combinate manual, carton colorat, sistematică
2.2.; 2.4. - selectarea de diverse materiale, în vederea utilizării lor; carton ondulat, hârtie
- realizarea de produse utile şi estetice, pentru viaţa de zi cu Flori de primăvară colorată, foarfece, lipici
zi, pentru decorarea cărora se folosesc diferite procedee;  Resurse procedurale:
- confecţionarea de produse care vor fi utilizate apoi la clasă conversaţia, explicaţia,
în scop didactic;  Forme de organizare:
- realizarea de produse din hârtie cu scop decorativ. individual, frontal
JOC ŞI - participarea la ştafete şi jocuri cu solicitări de eforturi diferite; Capacitate  Resurse materiale: Observarea
MIŞCARE – - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităţilor psiho-motrică programa şcolară sistematică
1.3.; 2.2. de joc şi mişcare;  Resurse procedurale:
- identificarea abaterilor personale şi ale colegilor de la regulile conversaţia, explicaţia,
stabilite – Fereşte-ţi picioarele!. jocul didactic
Competenţe
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Vineri, LLR – Itemii de evaluare vizează: Evaluare  Resurse materiale: Probă scrisă
19. 03. 3.1.; 3.5.; - formularea de mesaje pe baza textului citit; fişe de evaluare
2021 4.2. - observarea unor mărci specifice ale pronumelui;  Resurse procedurale:
- formularea de enunţuri cu pronume la numărul plural; exercițiul, munca
- realizarea unor fluturaşi pentru promovarea unor proiecte, independentă
produse, activităţi.
MAT – Itemii probei de evaluare vizează: Recapitulare  Resurse materiale: Observarea
3.2. – identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane; fişe de evaluare sistematică
– localizarea unor corpuri geometrice; Evaluare
– descrierea unor corpuri geometrice identificând numărul de  Resurse procedurale: Probă scrisă
fețe/muchii/ vârfuri; conversaţia, exerciţiul,
– conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul problematizarea
instrumentelor de geometrie/şabloanelor;
– recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au forma unor
corpuri geometrice cunoscute, din mediul apropiat;  Forme de organizare:
– aflarea perimetrului unor figuri geometrice cunoscând frontal/individual
lungimea laturilor;
– identificarea axelor de simetrie pentru figuri geometrice date.
Activităţi pe discipline: Religie
Activităţi pe discipline: EFS