Sunteți pe pagina 1din 24

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: JOC ȘI BUCURIE

PERIOADA: 3 săptămâni (10.05.2021-28.05.2021)


RESURSE
DETALIERI MATERIALE
COMPETENTE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
DISCIPLINA DE ŞI EVALUARE DATA
SPECIFICE
CONTINUT PROCEDUR
ALE

LLR 1.4. Manifestarea ●Textul narativ – - realizarea corespondenţei dintre  Resurse 10 V


curiozităţii faţă de lectura textului mesajul transmis de ilustraţie şi cel materiale:
diverse tipuri de transmis de textul suport (1.4); manual, text  Tema de
text suport La - asocierea unor ilustrații cu momentele suport La lucru în
mesaje
scăldat, după Ion corespunzătoare dintr-o naraţiune (1.4); scăldat, după clasă
2.2. Povestirea Creangă, - formularea de enunţuri după ilustraţii  Observarea
Ion Creangă,
sau folosind cuvinte date (2.2); sistematică:
unei întâmplări dicționar
Lectură: ” - relatarea, după întrebările
cunoscute Bunicul” B. Șt. investigatorului perfect, a întâmplărilor
Delavrancea din textul suport (Cine? Ce? Unde?  Resurse
3.2. Formularea procedurale:
Când? Cum? De ce? Cu cine?) (2.2);
unui răspuns - citirea selectivă a textului, în funcţie lectura
emoţional faţă de de repere date de învățător/ colegi explicativă,
textul literar citit (Citește enunțul / pasajul din text care citirea
te-a făcut să te simți fericit/ trist/ uimit selectivă,
4.4. Povestirea etc. (3.2); lectura
unei întâmplări - transcrierea unui pasaj din text care creativă,
intrigă/ uimeşte/ stârneşte interesul/ conversaţia,
imaginate/ trăite
impresionează (3.2); explicaţia,
- realizarea în scris a unui scurt text în
care se comentează paragraful ales (4.4);
1.2. Deducerea ●Textul narativ – - folosirea unor tehnici prin încercare şi ● Resurse ● Evaluarea 11 V
sensului unui aprofundarea eroare pentru a descoperi semnificaţia materiale: după
cuvânt prin lecturii cuvintelor necunoscute, întâlnite în manual, text
textul audiat (1.2); rezolvarea
raportare la suport La
, text suport La - explicarea sensului unui cuvânt prin sarcinilor de
mesajul audiat în mijloace verbale şi nonverbale pornind scăldat, după
contexte de scăldat, după Ion Ion Creangă, ● învățare
de la contextul mesajului audiat (1.2);
comunicare Creangă, Resurse
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în
familiare enunţuri proprii (4.4); procedurale:
- exerciţii de exprimare personală pe procedee de
3.3. Formularea baza elementelor din text (3.3); citire activă,
unei păreri despre - exprimarea acordului/ dezacordului
lectura cu
o povestire/ faţă de acţiunile, atitudinile unor
personaje și argumentarea opiniei creionul în
personajele mână,
personale (3.3);
acesteia conversaţia,
- antrenament de scriere creativă:
4.4. Povestirea pe formularea de enunțuri referitoare la explicaţia,
utilizarea neobișnuită a unor obiecte exercițiul,
scurt a unei
(4.4). jocul didactic
întâmplări
imaginate/ trăite

1.3. Sesizarea unor ●Enunțul  joc Vânătoarea de cuvinte - ●Resurse ● Observarea 12 V


regularităţi ale identificarea părților de vorbire materiale: sistematică:
limbii prin specificate, dintr-un text audiat (1.3); manual, atitudinea
raportare la mesaje  identificarea unor substantive și a elevilor faţă de
unor adjective dintr-un mesaj audiat; ●Resurse
audiate sarcina dată
transformarea acestora conform jocului procedurale:
3.5. Sesizarea unor De la unul/ una la mai mulți/ multe și exercițiul,  Listă de
invers(1.3); verificare
regularităţi ale conversaţia
 gruparea unor substantive și a unor (da, nu):
limbii pe baza euristică,
adjective din textul suport, în funcţie de
textului citit număr și gen (3.5); explicaţia,  concentra
 transformarea unor enunțuri din textul jocul didactic re asupra
4.4. Povestirea pe citit prin schimbarea numărului verbelor sarcinii de
scurt a unei (4.4); rezolvat;
întâmplări  completarea unor enunțuri cu verbe,  implicare
imaginate/ trăite la numărul singular sau plural, în funcție activă în
de contextul dat (3.5); rezolvarea
 joc Aceleași cuvinte, povești diferite sarcinii.
– fiecare grup primeşte jetoane pe care
sunt scrise cuvinte (diferite părți de
vorbire): ● Observarea
 selectarea, în cadrul fiecărui grup sistematică a
de elevi, a jetoanelor pe care sunt
scrise substantive, adjective, pronume
și verbe (3.5);
 gruparea substantivelor și a
adjectivelor selectate în funcție de
număr și gen (3.5);
 formularea, în cadrul grupului, a
unor enunțuri utilizându-se verbele
selectate anterior, într-o ordine logică
a desfăşurării acţiunilor (4.4);
- expunerea produselor scrise (4.4).
2.2. Povestirea ●Enunțul - ordonarea diferită a unor cuvinte date ● Resurse ● Evaluarea 13 V
unei întâmplări pentru a obține enunțuri variate (2.2); materiale: după
cunoscute pe baza - selectarea unor cuvinte care indică manual,
anumite aspecte precizate de învățător și rezolvarea
unui suport jetoane
gruparea acestora în funcţie de ceea ce sarcinilor de
adecvat din partea denumesc (ființe, lucruri, acțiuni,
profesorului ●Resurse învățare:
însușiri) (3.5);
procedurale:
- alcătuirea de enunțuri în care sunt
3.5. Sesizarea unor utilizate cuvintele identificate anterior exercițiul,
regularităţi ale (4.4); conversaţia
limbii pe baza - alcătuirea de enunțuri referitoare la euristică,
textului citit întâmplările din textul suport studiat în explicaţia,
orele anterioare, pornind de la jocul didactic
4.4. Povestirea pe întrebările investigatorului perfect
scurt a unei (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce?
întâmplări Cu cine?) (2.2)
imaginate/ trăite

1.2. Deducerea ●Sensul - audierea unei întâmplări folosind ●Resurse  Temă de 14 V


sensului unui cuvintelor computerul (1.4); materiale: lucru în
cuvânt prin manual, clasă
raportare la - folosirea unor tehnici prin încercare şi jetoane,
mesajul audiat eroare pentru a descoperi semnificaţia dicționar
cuvintelor necunoscute, întâlnite în
1.4. Manifestarea textul audiat (1.2); ●Resurse
curiozităţii faţă de procedurale:
diverse tipuri de - explicarea sensului unui cuvânt prin exercițiul,
mesaje mijloace verbale şi nonverbale pornind conversaţia
de la contextul mesajului audiat (1.2); euristică,
2.2. Povestirea explicaţia,
unei întâmplări - identificarea unor însușiri ale unui
obiect ales de fiecare elev, folosit în jocul didactic
cunoscute
mod frecvent (2.2);
4.4. Povestirea pe
scurt a unei -povestirea unor întâmplări care au
întâmplări legătură cu obiectul respectiv (2.2);
imaginate/ trăite -prezentarea poveștii obiectului în fața
clasei și interpretarea rolului acelui
obiect (2.2);

1.3. Sesizarea unor ●Cuvântul - parte - observarea unor mărci specifice ● Resurse  Evaluarea 17 V
regularităţi ale de vorbire părților de vorbire învățate (1.3); materiale: după
limbii prin rezolvarea
raportare la mesaje - audierea unor enunțuri precizate de manual, sarcinilor
învățător, în care se regăsesc diferite de învățare:
audiate Lectură: ” părți de vorbire și marcarea, prin diferite ●Resurse Tehnica „Fără
Bunicul” B. Șt. semnale sonore, a cuvântului din enunț procedurale: mâini
3.5. Sesizarea unor Delavrancea care corespunde părții de vorbire exercițiul, ridicate”
regularităţi ale specificate de învățător (1.3);
limbii pe baza conversaţia,
- identificarea unor părți de vorbire
textului citit explicaţia,
dintr-un fragment indicat (1.3);
- completarea unor propoziţii lacunare procedee de
4.4. Povestirea pe cu părțile de vorbire potrivite (3.5); citire activă,
scurt a unei - scrierea de enunţuri în care se folosesc jocul didactic.
întâmplări citite cuvintele demult, acum, mai târziu
sau trăite precum şi verbele corespunzătoare (4.4).

1.2. Deducerea ● Textul literar - - stabilirea sensului cuvintelor ●Resurse  Tema de 18 V


sensului unui lectura textului necunoscute și al expresiilor din textul materiale: lucru în
cuvânt prin audiat prin raportare la contextul în care clasă:
raportare la , text suport: Doi apar şi confruntarea acestora cu manual, text alcătuirea de
mari prieteni, suport: Doi propoziții
mesajul audiat în după Mihail sensurile oferite de dicţionar (1.2);
mari prieteni, utilizând
contexte de Sadoveanu cuvintele nou
comunicare - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în după Mihail
enunţuri orale, proprii (2.2); învățate în text
familiare Sadoveanu,
- realizarea unor desene, benzi desenate dicționar
scheme pentru a ilustra ceea ce a înţeles
1.4. Manifestarea  Proba
din textul suport audiat (1.4); ●Resurse
curiozităţii faţă de orală:
- formularea de întrebări și răspunsuri procedurale:
diverse tipuri de formulare de
ce vizează informaţiile esenţiale sau de
mesaje în contexte exercițiul, răspunsuri la
detaliu desprinse din textul citit (3.2);
conversaţia, întrebări
familiare - relatarea după întrebările
explicaţia, referitoare la
investigatorului perfect (Cine? Ce? conţinutul
2.2. Povestirea Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? procedee de
unei întâmplări Cu ce?) (2.2); citire activă, textului
cunoscute pe baza jocul didactic.
unui suport - exerciţii de exprimare a primelor
adecvat din partea reacţii faţă de cele citite folosind
profesorului modalităţi diverse: desen, mimă,
schemă, ritm melodie (3.2).
3.2. Formularea
unui răspuns
emoţional faţă de
textul literar citit

1. 1.3. Sesizarea unor ● Părțile de - asocierea unor obiecte din colecțiile ●Resurse ● Observarea 19 V
regularităţi ale vorbire clasei cu jetoanele ce conțin denumirea / materiale: sistematică:
limbii prin însușirea/ utilizarea acestora) (1.3); manual, 20V
- selectarea dintr-un text a unor cuvinte
raportare la mesaje obiecte diverse
care indică anumite aspecte precizate de
audiate învățător și gruparea acestora în funcţie din universul ●
de ceea ce denumesc (ființe, lucruri, elevului Interevaluare
2.2. Povestirea
acțiuni, însușiri) (3.5); a
unei întâmplări - precizarea rolului pe care cuvintele îl ●Resurse
cunoscute pe baza au în comunicare (2.2); procedurale:
unui suport - identificarea unor cuvinte dintr-un text exercițiul,
adecvat din partea care îndeplinesc cerințe date (denumesc conversaţia ● Tema de
profesorului ființe, lucruri, fenomene ale naturii, euristică, lucru pentru
însușiri, acțiuni) (3.5); explicaţia acasă
3.5. Sesizarea unor - completarea unor propoziţii lacunare
regularităţi ale cu părți de vorbire potrivite (3.5);
limbii pe baza - alcătuirea de enunțuri în care sunt
utilizate diferite părți de vorbire (4.4);
textului citit

2.2. Povestirea ● Cartea poștală - observarea unei cărți poștale, ● Resurse  Temă de 21 V
unei întâmplări precizarea valorii gramaticale a materiale: lucru în
cunoscute pe baza cuvintelor scrise cu majuscule și a manual, clasă:
unui suport rolului acestora în redactarea cărții redactarea
adecvat din partea poștale (3.5); ●Resurse textului
- formulare de răspunsuri la întrebări ce procedurale: unei cărți
profesorului
vizează informaţii desprinse pe baza exercițiul, poștale
3.5. Sesizarea unor observării cărții poștale (2.2); conversaţia,  Evaluarea
- discutarea elementelor care se regăsesc după
regularităţi ale explicaţia,
într-o carte poștală pornind de la rezolvarea
limbii pe baza întrebări date (2.2); observarea
sarcinilor de
textului citit - completarea, în grup, a unui tabel dirijată.
învățare:
pentru a evidenţia relaţii între diferite
4.2. Redactarea elemente de structură sau de conţinut ale Tehnica
unor texte cărții poștale (3.5); semaforului
funcţionale scurte - redactarea textului unei cărți poștale
pe suport de hârtie (4.2).
sau digital

1.4. Manifestarea ●Textul narativ – - realizarea corespondenţei dintre  Resurse  Tema 24 V


curiozităţii faţă de lectura textului mesajul transmis de ilustraţie şi cel materiale: pentru
diverse tipuri de transmis de textul suport (1.4); manual, text acasă
text suport - asocierea unor ilustrații cu momentele suport
mesaje în contexte
Aniversarea corespunzătoare dintr-o naraţiune (1.4); Aniversarea
familiare Gretei, după - formularea de enunţuri după ilustraţii  Tema de
Gretei, după
Sandra Waren sau folosind cuvinte date (2.2); lucru în
2.2. Povestirea Sandra Waren,
- relatarea, după întrebările clasă:
unei întâmplări Lectură: ” investigatorului perfect, a întâmplărilor dicționar jurnal cu
cunoscute pe baza Bunicul” B. Șt. din textul suport (Cine? Ce? Unde?  Observarea
unui suport Delavrancea Când? Cum? De ce? Cu cine?) (2.2);  Resurse sistematică:
adecvat din partea - citirea selectivă a textului, în funcţie procedurale:
de repere date de învățător/ colegi lectura iniţiativa în
profesorului
(Citește enunțul/ pasajul din text care explicativă, comunicare:
citirea
3.2. Formularea te-a făcut să te simți fericit/ trist/ uimit selectivă,
unui răspuns etc. (3.2); conversaţia,
emoţional faţă de - raportarea propriei experiențe la cea a explicaţia,
personajelor: Dacă aş fi (personajul) ...
textul literar citit
m-aş simţi/ aş fi ... (3.2).
4.4. Povestirea pe - transcrierea unui pasaj din text care
intrigă/ uimeşte/ stârneşte interesul/
scurt a unei
impresionează (3.2);
întâmplări - realizarea în scris a unui scurt text în
imaginate/ trăite care se comentează paragraful ales (4.4);
- exprimarea orală a mai multor opinii
în legătură cu întâmplările prezentate în
unul dintre pasajele selectate, încheiată
cu comentariul celui care a ales pasajul
(2.2).
1.2. Deducerea ●Textul narativ – ● Resurse ● Evaluarea 25 V
sensului unui aprofundarea - explicarea sensului unui cuvânt prin materiale: după
cuvânt lecturii mijloace verbale şi nonverbale pornind manual
de la contextul mesajului audiat (1.2); rezolvarea
3.3. Formularea text suport - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în ●Resurse sarcinilor de
unei păreri despre Aniversarea enunţuri proprii (4.4); procedurale: învățare
- exerciţii de exprimare personală pe
o povestire/ Gretei, după citire activă,
baza elementelor din text (3.3);
personajele Sandra Waren - exprimarea acordului/ dezacordului lectura cu
acesteia faţă de acţiunile, atitudinile unor creionul în ● Tema
personaje și argumentarea opiniei mână, pentru acasă
4.4. Povestirea pe personale (3.3); conversaţia,
scurt a unei - antrenament de scriere creativă: explicaţia,
întâmplări formularea de enunțuri referitoare la exercițiul,
imaginate/ trăite utilizarea neobișnuită a unor obiecte
jocul didactic
(4.4).
2.2. Povestirea ●Scrierea textului - recitirea, cu creionul în mână, în mod ●Resurse  Evaluarea 26 V
unei întâmplări în care se prezintă individual, a textului studiat în orele materiale: după
cunoscute pe baza o întâmplare anterioare (3.3); manual, text rezolvarea
unui suport imaginată - selectarea din textul suport a unor suport sarcinilor
adecvat din partea cuvinte care indică anumite aspecte Aniversarea de învățare:
profesorului , text suport precizate de învățător și gruparea Gretei, după
Aniversarea acestora în funcţie de valoarea lor
Sandra Waren,
3.3. Formularea Gretei, după gramaticală (3.5); coli de scris
- formularea, în grup, a unor întrebări al
unei păreri despre Sandra Waren
căror răspuns conduce la rezolvarea unei
o povestire/ probleme care se poate desprinde din ●Resurse
personajele textul lecturat (2.2); procedurale:
acesteia - prezentarea orală a unor fapte, gânduri, exercițiul,
impresii, opinii ce pot fi consemnate în conversaţia
3.5. Sesizarea unor jurnalul de lectură al clasei, pe baza euristică,
regularităţi ale întrebărilor formulate de învățător (2.2); explicaţia,
limbii pe baza - consemnarea de către fiecare elev a
procedee de
textului citit impresiilor, opiniilor în urma lecturării
textului și introducerea paginilor lectură activă
4.4. Povestirea pe respective în jurnalul de lectură al clasei
scurt a unei (4.4);
întâmplări - formularea unor îndemnuri adresate
oamenilor, pe baza învățăturilor
imaginate/ trăite
desprinse din textul suport (4.4);
- alegerea unor subiecte atractive şi
construirea unei „burse a poveştilor”
(4.4).
1.3. Sesizarea unor ● Recapitulare - joc Vânătoarea de cuvinte - ● Resurse  Observarea 27 V
regularităţi ale identificarea părților de vorbire materiale: sistematică:
limbii prin – Textul narativ specificate, dintr-un text audiat (1.3);
– Enunțul - completarea unor enunțuri lacunare cu manual,
raportare la mesaje – Sensul informații din text și precizarea valorii
audiate cuvintelor gramaticale a cuvintelor găsite (3.5); ●Resurse
–Cuvântul - parte - exerciţii de exprimare personală pe procedurale:
2.2. Povestirea de vorbire baza elementelor din text (3.3); exercițiul,
unei întâmplări
cunoscute –Cartea poștală - relatarea, după întrebările conversaţia,
investigatorului perfect, a întâmplărilor explicaţia,
3.3. Formularea din textul suport (Cine? Ce? Unde? observarea
unei păreri despre Când? Cum? De ce? Cu cine?) (2.2);
dirijată
o povestire/ - alcătuirea de enunțuri referitoare la
personajele întâmplările din textul suport studiat în
orele anterioare, pornind de la
acesteia
întrebările investigatorului perfect
3.5. Sesizarea unor (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce?
Cu cine?) (2.2).
regularităţi ale
- transcrierea unui pasaj din text care
limbii pe baza intrigă/ uimeşte/ stârneşte interesul/
textului citit impresionează (3.2);
- realizarea în scris a unui scurt text în
4.2. Redactarea care se comentează paragraful ales (4.4);
unor texte - identificarea elementelor specifice în
funcţionale scurte redactarea unei cărți poștale (4.2);
- redactarea textului unei cărți
4.4. Povestirea poștale(4.2).
unei întâmplări

3.3. Formularea ●Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse ● Proba 28 V


unei păreri despre materiale: scrisă
o povestire/ – Textul narativ - exprimarea personală pe baza fişe de
– Enunțul elementelor din text (3.3); evaluare
personajele – Sensul - ordonarea diferită a unor cuvinte date  Resurse
acesteia cuvintelor identificarea elementelor specifice în procedurale
–Cuvântul - parte redactarea unei cărți poștale (4.2); :
4.2. Redactarea de vorbire - redactarea textului unei cărți poștale conversaţia,
unor texte scurte –Cartea poștală (4.2). exerciţiul;

MATEMATICA 4.1. Utilizarea  Măsurarea - efectuarea de măsurători cu unități  Resurse  Tema de 11 V


unor instrumente lungimilor - nonstandard (4.1); materiale: lucru în
şi unităţi de Submultiplii - utilizarea instrumentelor de măsură a manual tipărit și clasă:
măsură metrului lungimii și a unităților de măsură digital; - efectuarea
standardizate, în standard adecvate în realizarea unor instrumente de unor calcule
situaţii concrete măsurări ale lungimii (4.1); măsură a folosind unităţi
4.2. Operarea cu - înregistrarea și interpretarea lungimii (metrul
de măsură
unități de măsură rezultatelor unor măsurători ale lungimii tâmplarului,
metrul pentru lungime
standardizate, fără (4.1)
croitorului,
transformări
- compararea rezultatelor unor ruleta), riglă;
măsurători ale lungimii efectuate cu Caietul elevului
pentru clasa a
unități standard, cu rezultatele unor
III-a –
măsurători efectuate cu unități de Matematică,
măsură non-standard (4.1); Editura Intuitext
- exprimarea măsurii unor lungimi în
submultipli ai metrului (4.1); Resurse
procedurale:
- efectuarea unor calcule folosind unităţi conversaţia,
de măsură pentru lungime (4.2). activități
practice,
exerciţiul,
problematizarea

4.1. Utilizarea  Măsurarea - utilizarea instrumentelor de măsură a  Resurse Evaluarea 12 V


unor instrumente lungimilor - lungimii și a unităților de măsură materiale: după
şi unităţi de Multiplii metrului standard adecvate în realizarea unor manual tipărit și rezolvarea
măsură măsurări ale lungimii (4.1); digital, jetoane, sarcinilor de
standardizate, în - estimarea măsurii unei lungimi și imagini; învățare:
situaţii concrete compararea cu rezultatul obținut prin Caietul elevului
4.2. Operarea cu măsurare (4.1); pentru clasa a Autoevaluarea
unități de măsură - alegerea unităţilor de măsură adecvate III-a –
standardizate, fără pentru a măsura lungimi (4.1); Matematică,
transformări - exprimarea măsurii unor lungimi în Editura Intuitext
multipli ai metrului (4.1);  Resurse
- rezolvarea de probleme practice în care procedural
intervin unităţi de măsură standard (4.2); e:
- efectuarea unor calcule folosind unităţi conversaţia,
de măsură pentru lungime (4.2). activități
practice,
exerciţiul,
problematizarea

4.1. Utilizarea  Măsurarea - efectuarea de măsurători cu unități  Resurse  Evaluarea 13 V


unor instrumente capacității – nonstandard pentru capacitate (4.1); materiale: după
şi unităţi de Submultiplii - utilizarea instrumentelor de măsură a manual tipărit și rezolvarea
măsură litrului lungimii și a unităților de măsură digital; vase de sarcinilor de
standardizate, în standard adecvate în realizarea unor diverse învățare:
situaţii concrete măsurări ale capacității (4.1); capacități,
4.2. Operarea cu - înregistrarea și interpretarea imagini;
unități de măsură rezultatelor unor măsurători ale Caietul elevului
standardizate, fără capacității (4.1) pentru clasa a
transformări III-a –
- compararea rezultatelor unor Matematică,
măsurători ale capacității efectuate cu Editura Intuitext
 Resurse
unități standard, cu rezultatele unor
procedural
măsurători efectuate cu unități de e:
măsură non-standard (4.1); conversaţia,
- exprimarea măsurii unor capacități în activități
submultipli ai litrului (4.1); practice,
exerciţiul,
- ordonarea unor capacități exprimate în lucrau în
unități de măsură diferite, pe baza perechi, ,
relației cu unitatea principală de măsură problematizarea
(4.2); .
- rezolvarea de probleme practice în care
intervin unităţi de măsură standard (4.2);
- efectuarea unor calcule folosind unităţi
de măsură pentru capacitate în
rezolvarea de probleme cu rețete pentru
prepararea sucurilor naturale (4.2).

4.1. Utilizarea  Măsurarea - utilizarea instrumentelor de măsură a  Resurse  Tema de 14 V


unor instrumente capacității – capacității și a unităților de măsură materiale: lucru în
şi unităţi de Multiplii litrului standard adecvate în realizarea unor manual tipărit și clasă:
măsură măsurări ale capacității (4.1); digital; vase de efectuarea unor
standardizate, în - estimarea măsurii unei capacități și diverse calcule folosind
situaţii concrete compararea cu rezultatul obținut prin capacități, unităţi de
4.2. Operarea cu măsurare (4.1); imagini; Editura
măsură pentru
unități de măsură - alegerea unităţilor de măsură adecvate Resurse
procedurale: capacitate
standardizate, fără pentru a măsura capacități (4.1);
- exprimarea măsurii unor capacități în conversaţia, (multiplii
transformări
multipli ai litrului (4.1); activități litrului)
- ordonarea unor capacități exprimate în practice,
unități de măsură diferite, pe baza exerciţiul,
relației cu unitatea principală de măsură problematizarea
(4.2); .
- efectuarea unor calcule folosind unităţi
de măsură pentru capacitate (4.2).

4.1. Utilizarea  Măsurarea - efectuarea de măsurători cu unități  Resurse  Tema de 18 V


unor instrumente masei: nonstandard (4.1); materiale: lucru în
şi unităţi de Submultiplii - utilizarea instrumentelor de măsură a manual tipărit și clasă:
măsură kilogramului masei și a unităților de măsură standard digital; cântare
standardizate, în adecvate în realizarea unor măsurări ale de diverse
situaţii concrete masei (4.1); tipuri, obiecte
4.2. Operarea cu - înregistrarea și interpretarea ce pot fi
unități de măsură rezultatelor unor măsurători ale masei cântărite,
standardizate, fără (4.1) diverse produse
transformări alimentare pe
- compararea rezultatelor unor ambalajul
măsurători ale masei efectuate cu unități cărora este
precizată masa,
standard, cu rezultatele unor măsurători
jetoane cu
efectuate cu unități de măsură non- fructe; Caietul
standard (4.1); elevului pentru
clasa a III-a –
- exprimarea măsurii unor mase în Matematică,
submultipli ai kilogramului (4.1); Editura Intuitext
Resurse
- ordonarea unor mase exprimate în procedurale:
unități de măsură diferite (4.2); conversaţia,
explicația,
- efectuarea unor calcule folosind unităţi
activități
de măsură pentru masă (4.2)
practice,
- rezolvarea de probleme practice în care exerciţiul,
intervin unităţi de măsură standard (4.2). problematizare.

4.1. Utilizarea Măsurarea masei - utilizarea instrumentelor de măsură a  Resurse Evaluarea 19 V


unor instrumente Multiplii masei și a unităților de măsură standard materiale: după
şi unităţi de kilogramului adecvate în realizarea unor măsurări ale manual tipărit și rezolvarea
măsură masei (4.1); digital, imagini; sarcinilor de
standardizate, în - alegerea unităţilor de măsură adecvate Caietul elevului învățare:
situaţii concrete pentru a măsura masa unor obiecte(4.1); pentru clasa a
4.2. Operarea cu - exprimarea măsurii unor mase în III-a –
unități de măsură multipli ai kilogramului (4.1); Matematică,
standardizate, fără - ordonarea unor mase exprimate în Editura Intuitext
transformări unități de măsură diferite, pe baza  Resurse
relației cu unitatea principală de măsură procedural
e:
(4.2);
conversaţia,
- efectuarea unor calcule folosind unităţi explicația,
de măsură pentru masă (4.2). exerciţiul,
problematizarea
- rezolvarea de probleme cu unități de .
măsură a masei (4.2).

4.1. Utilizarea  Măsurarea - citirea ceasului folosind tipuri diferite  Resurse  Tema de 20 V
unor instrumente timpului: ora, de ceasuri (4.1); materiale: lucru în
şi unităţi de ziua - fixarea pe ceas a orei indicate (4.1); manual tipărit și clasă:
măsură - calcularea duratelor unor activități digital, ceasuri - citirea
standardizate, în familiare copiilor, pe baza ceasurilor de diverse ceasului
situaţii concrete care indică începutul, respectiv sfârșitul tipuri, imagini; folosind tipuri
4.2. Operarea cu unei activități (4.1);  Resurse diferite de
unități de măsură - alegerea unităţilor de măsură adecvate procedurale: ceasuri
standardizate, fără pentru a măsura durate de timp (4.1); conversaţia, - fixarea pe
transformări - rezolvarea de probleme cu unități de explicația, ceas a orei
măsură a timpului (4.2). exerciţiul, indicate;
-rezolvarea de
problematizarea
probleme cu
. unități de
măsură a
timpului.
4.1. Utilizarea  Măsurarea - citirea unui calendar, cu precizarea  Resurse  Evaluarea 21 V
unor instrumente timpului: numărului de zile ale fiecărei luni, materiale: după
şi unităţi de săptămâna, luna, calendar meteorologic: temperatura manual, rezolvarea
măsură anul imagini, sarcinilor de
(4.1);
standardizate, în calendar, fișe de învățare:
situaţii concrete - selectarea şi gruparea unor semne lucru; Caietul - efectuarea
4.2. Operarea cu convenționale dintr-un calendar al elevului pentru unor calcule
unități de măsură naturii; înregistrarea datelor într-un tabel clasa a III-a – folosind unităţi
standardizate, fără (5.2); Matematică, de măsură
transformări - înregistrarea unor date colectate într- Editura Intuitext pentru timp mai
un interval de timp stabilit, prin  Resurse mari decât o zi;
5.2. Înregistrarea procedurale: - rezolvarea de
precizarea temperaturii aerului ziua și
în tabele a unor conversaţia, probleme cu
noaptea sau a precipitațiilor, prin
date observate din explicația, unități de
folosirea unor semne convenționale
mediul apropiat exerciţiul, măsură a
specifice (4.2);
problematizarea timpului mai
- alegerea unităţilor de măsură adecvate , jocul didactic mari decât o zi.
pentru a măsura durate de timp (4.1);
- efectuarea unor calcule folosind unităţi
de măsură pentru timp (4.2);
- rezolvarea de probleme cu unități de
măsură a timpului(4.2);

4.1. Utilizarea  Monede și - identificarea şi compararea  Resurse  Evaluarea 25 V


unor instrumente bancnote. Leul și valorilor monedelor şi a bancnotelor materiale: după
şi unităţi de banul. Euro și (4.1); manual, rezolvarea
măsură eurocentul - efectuarea unor calcule folosind unităţi imagini, sarcinilor de
standardizate, în monetare (4.2) bancnote și învățare:
situaţii concrete - identificarea de schimburi monetare monede pentru - efectuarea
4.2. Operarea cu echivalente (4.2); uz didactic, fișe unor calcule
- estimarea prețurilor unor obiecte, de lucru; folosind unităţi
unități de măsură pornind de la experiența de viață a Matematică, monetare;
standardizate, fără elevilor (4.1); Editura Intuitext - identificarea
transformări - rezolvarea de probleme cu unități  Resurse de schimburi
monetare(4.2); procedurale: monetare
conversaţia, echivalente;
explicația, - rezolvarea de
exerciţiul, jocul probleme cu
didactic, unități
problematizarea monetare.

4.1. Utilizarea  Recapitulare - alegerea unităţilor de măsură adecvate  Resurse  Observarea 26 V


unor instrumente - Unităţi de pentru a măsura masa unor obiecte materiale: sistematică:
şi unităţi de măsură pentru (4.1); manual,
măsură lungime - alegerea măsurilor potrivite pentru imagini, fișe de
standardizate, în lungime, capacitate, masă, timp (4.1); lucru;
situaţii concrete - Unităţi de Resurse
4.2. Operarea cu măsură pentru - extragerea şi sortarea de numere dintr- procedurale:
unități de măsură un tabel, pe baza unor criterii date (5.2); conversaţia,
volumul
standardizate, fără - identificarea de schimburi monetare exerciţiul,
lichidelor echivalente (4.2);
transformări problematizarea
- rezolvarea de probleme cu unități de
- Unităţi de , jocul
5.2. Înregistrarea măsură (4.2);
măsură pt. masă - calcularea duratelor unor activități
în tabele a unor didactic
familiare copiilor, pe baza ceasurilor
date observate din - Unităţi de
care indică începutul, respectiv sfârșitul
mediul apropiat măsură pt. timp unei activități (4.1).
si monetare

4.1. Utilizarea  Evaluare - asocierea unităților principale de  Resurse Proba scrisă 27 V


unor instrumente - Unităţi de măsură cu multiplii acestora (4.2); materiale:
şi unităţi de măsură pentru - alegerea măsurilor potrivite pentru Caietul elevului Autoevaluarea
măsură lungime, capacitate, masă (4.1); pentru clasa a
standardizate, în
situaţii concrete lungime - calcularea duratelor unor activități III-a –
4.2. Operarea cu familiare copiilor, pe baza ceasurilor Matematică,
unități de măsură - Unităţi de măsură care indică începutul, respectiv sfârșitul Editura Intuitext
standardizate, fără pentru volumul unei activități (4.1);  Resurse
transformări lichidelor - identificarea valorii monedelor şi a procedurale:
bancnotelor (4.1); conversaţia,
- Unităţi de - rezolvarea de probleme cu unități de exerciţiul
măsură pt. masă măsură (4.2);

- Unităţi de
măsură pt. timp

- Unităţi de
măsură monetare

4.1. Utilizarea  Ameliorare - Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse Evaluarea 28 V


unor instrumente dezvoltare materiale: după
şi unităţi de – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de rezolvarea
măsură ameliorativ se vor stabili în funcţie de ameliorare, fișe sarcinilor de
4.2. Operarea cu problemele ivite după evaluarea de dezvoltare,
ameliorare/
unități de măsură sumativă.  Resurse
procedurale: dezvoltare:
5.2. Înregistrare – Activităţile de dezvoltare i vor fi conversația,
Autoevaluarea
date apropiate stabilite pentru elevii care vor explicația, jocul
demonstra realizarea tuturor obiectivelor didactic

STIINTE 2.4. Formularea de  Tipuri de - observarea unor imagini și selectarea  Resurse  Tema de 11 V
ALE concluzii pe baza transformări ale informațiilor esențiale pentru descrierea materiale: lucru în
NATURII rezultatelor materiei: topirea, proceselor de transformare ale materiei manual tipar/ clasă:
demersului solidificarea digital, imagini,
investigativ (2.4); enciclopedii, - identificarea
film diferitelor tipuri
2.5. Prezentarea - formularea unor concluzii referitoare documentar, de transformări
concluziilor la timpul de topire al unor corpuri solide videoproiector, ale materiei
demersului în urma efecturăii unor experimente laptop, ceară,
investigativ (2.5); ciocolată, unt,
eprubete,
realizat pe baza
- formularea unor concluzii referitoare spirtieră
unui plan dat
la transformarea apei în corp solid (2.5);  Resurse
procedural
- elaborarea unei scurte prezentări a e:
efectelor încălzirii globale și a topirii conversaţia,
explicaţia,
ghețarilor din Oceanul Atlantic (2.5).
exerciţiul,
observarea
dirijată,
experimentul
2.4. Formularea de  Tipuri de - observarea unor imagini și selectarea  Resurse  Tema de 18 V
concluzii pe baza transformări ale informațiilor esențiale pentru descrierea materiale: lucru
rezultatelor materiei: proceselor de transformare ale materiei imagini, pentru acasă:
demersului vaporizarea, (2.4); enciclopedii,
condensarea filme, - completarea
investigativ
 Recapitulare - formularea unor concluzii referitoare videoproiector, unui jurnal de
2.5. Prezentarea la procesele de vaporizare și condensare laptop, manual observații în
concluziilor (2.5); digital, vase cu urma studierii
demersului apă, sursă de diferitelor tipuri
investigativ - selectarea denumirii corecte a de transformări
căldură
realizat pe baza procesului de transformare a materiei, în ale materiei
unui plan dat funcție de indicații date (2.5);  Resurse
procedural
- stabilirea valorii de adevăr a unor e:
enunțuri referitoare la transformările conversaţia,
materiei (2.4); explicaţia,
exerciţiul,
- explicarea unor fenomene date, experimentul,
formularea unor concluzii (2.5). demonstrația,
Știu/ Vreau să
știu/ Am
învățat.
2.4. Formularea de  Evaluare – Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse  Proba scrisă 25 V
concluzii pe baza Transformări ale materiale:
rezultatelor materiei - completarea unor enunțuri lacunare cu fișa de evaluare
demersului informații referitoare la transformări ale pentru fiecare
materiei; elev
investigativ
 Resurse
2.5. Prezentarea - selectarea enunțurilor corecte procedurale:
referitoare la condițiile de transformare conversaţia,
concluziilor
ale materiei; explicaţia
demersului
investigativ - identificarea asemănărilor și
realizat pe baza deosebirilor între cele două forme ale
unui plan dat vaporizării;

- prezentarea concluziilor unui


experiment;

- prezentarea etapelor de desfășurare a


unui experiment.

MM 1.1.; Elemente de ● audierea unor piese muzicale de mici ● observare 10 V


1.2.; limbaj muzical dimensiuni, cu observarea unor sistematică
2.1.; Dinamica diferenţieri de expresivitate, tempo ● evaluare orală
3.1. (nuanţe) (lent/ rapid), aspecte dinamice şi ● temă de lucru
timbrale în clasă
● interpretarea vocală a cântecelor, cu ● inter-evaluare
Ca soldații-Elena utilizarea percuţiei corporale - a ●auto-evaluare
Schmitzer aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
Lui, lui,lui ● acompanierea cântecelor cu orchestra
de jucării muzicale, percuţie corporală
● stimularea exprimării spontane a unor
reacţii, emoţii, sentimente faţă de scurte
fragmente muzicale contrastante (de
exemplu, desene animate adecvate
vârstei)
● diferențierea sunetelor muzicale
vocale și instrumentale
1.1.; Elemente de ● audierea unor piese muzicale de mici Resurse ● observare 17 V
1.2.; limbaj muzical dimensiuni, cu observarea unor materiale: sistematică 24 V
2.1.; Legătura dintre diferenţieri de expresivitate, tempo manualul ● evaluare orală
3.1. strofă și refren (lent/ rapid), aspecte dinamice şi tipărit/digital, ● temă de lucru
timbrale caietul, surse în clasă
● interpretarea vocală a cântecelor, cu audio ● inter-evaluare
utilizarea percuţiei corporale - a ●auto-evaluare
,,Ecoul,, aplauzelor ritmice, a bătutului din picior Resurse
● jocuri interpretative muzicale - dialog procedurale:
Recapitulare solist/cor sau între grupuri, ştafetă, Metode:
Evaluare împărţirea sarcinilor şi dAPiferenţierea conversaţia,
mişcărilor (cântarea melodiei/ explicaţia,
acompaniament, ritmul exerciţiul,
melodiei/măsură) munca
● jocuri de mimare a unor atitudini independentă,
corespunzătoare expresivităţii jocul
fragmentului muzical audiat didactic
● stimularea exprimării spontane a unor Organizare:
reacţii, emoţii, sentimente faţă de scurte activitate
fragmente muzicale contrastante (de frontală,
exemplu, desene animate adecvate individuală şi
vârstei) pe grupe
● recunoașterea sunetelor muzicale
vocale și/sau instrumentale după timbrul
acestora

AVAP 1.2. Colectionari de - participarea la exerciții-joc de observare a Resurse Resurse


timp liber elementelor de limbaj plastic din natură și materiale: materiale: 10 V
1.3  din compoziții plastice manualul manualul
2.3. Subiect aplicativ: tipărit/digital, tipărit/digital, 13 V
Timp liber acasa - participarea la exerciții-joc de observare a imagini/planse imagini/planse
  culorilor și a griurilor colorate și neutre în didactice, didactice,
Tehnici de lucru spațiul înconjurător și în compoziții plastice
cu hartia: hârtie de grosimi hârtie de grosimi
- exerciții de identificare a unor elemente de și texturi diferite, și texturi diferite,
Tesere cu expresie de limbaj plastic în forme plastice creioane, creioane,
benzi de plane realizate prin: fuzionare, curgere creioane colorate, creioane colorate,
hartie liberă, stropire forțată, scurgere aderentă,
dirijarea jetului de aer, sfoară colorată
Subiect aplicativ: Machete si Machete si 17 V
De-a -analiza liberă și personală a mesajelor modele, modele: 20 V
arhitectii transmise prin limbaj vizual (de exemplu, foarfece foarfece,
exerciții-joc de stabilire a asemănărilor și Resurse
Tehnici de lucru cu
deosebirilor dintre exprimarea în limbaj procedurale:
hartia
fotografic și limbajul artelor plastice pe - conversația,
Tehnici de lucru cu aceeași temă) demonstrația,
materiale diferite explicația, -
- realizarea unei colecții de fotografii cu o conversația,
temă dată/aleasă demonstrația,
- inițierea de proiecte la nivel de clasă explicația,
pentru realizarea de albume de picture sau exercițiul, jocul de
fotografie rol
24 V
- audierea de povestiri sau vizionarea de
documentare despre artiști români cunoscuți 27 V
- explorarea ipostazelor liniei în reprezentări
grafice

- realizarea de contururi, decupaje, colaje,


amprentări, zgârieri etc.

- exerciții de schițare, prin linie expresivă, a


Subiect aplicativ: unor forme ușor de recunoscut
Desenul,
pasiunea - exersarea obținerii expresivității, prin
mea combinarea elementelor de limbaj plastic

Tehnici de lucru cu - colectarea din natură de forme, fragmente


hartia sau materiale (pietre, frunze, lemne etc.) cu
scopul de a le conferi noi valențe expresive,
Tehnici de lucru cu artistice
materiale diferite-
tehnica hașurării - explorarea proprietăților expresive ale
formelor naturale

- realizarea de produse din diferite tipuri de


hârtie: carton, hârtie colorată, creponată,
ondulată, cerată etc. cu scop decorativ, cu
ocazia sărbătorilor, a zilelor de naștere

- obținerea expresivității prin tehnici


neconvenționale (de exemplu, hârtie
mototolită, gumă de șters, cartof etc.)
EDUCATIE 1.1. – recunoașterea, în situații date, a grupurilor manualul, observare 12V
CIVICA Oamenii mici din care face parte elevul; activități cu sistematică
2.1. impreuna: suport imagistic, video și literar; caietul, 19 V
– discuții despre grupurile mici din care
2.1  elevul face parte și despre regulile grupului, ilustrații
Prieteni 26 V
2.2. pornind de la imagini, texte, cazuri date; ● evaluare orală
– exerciții de argumentare; Activitate
3.1  Drepturi si – Jurnalul familiei;
frontală,
indatoriri – ilustrarea prin desen a unor
3.2 comportamente în familie. individuală și
de grup ● temă de lucru
3.3 Recapitulare – identificarea atitudinilor potrivite față de
lucrurile personale și cele comune; în clasă
– realizarea de desene despre atitudinea față
Evaluare de lucruri.
– identificarea de relații dintre oameni și
animale; activități cu suport imagistic, video
și literar;
– realizarea de materiale informative;
– identificarea înțelesului unui proverb;
– organizarea de dezbateri cu temă dată;
– realizarea de desene despre relația dintre
om și animale.