Sunteți pe pagina 1din 24

APOSTOLUL REVISTA CADRELOR DIDACTICE

Editată de Sindicatul din Învăţământ şi Cercetare Neamţ

Povestea unei reuşite


SERIE NOUĂ, ANUL XXIII, NR. 236 anuarie
http://apostolul.slineamt.ro i 2021

Eminescu
e-am bucurat cu toţii cei din sistemul de această dată – dar prevederile din OMEC
şi Serbările de la Putna N învăţământ, sindicalişti sau nu, la apariţia
Ordinului Ministrului Educaţiei (OME)
5599/2020 nu respectau legea constituţională
(185/2020), care cuprindea şi iniţiativa federa-
n scrisoarea adresată de la Viena lui din data de 21.01.2021, prin care se mic- ţiei noastre (FSLI). Alte demersuri, alte nego-
Iacob Negruzzi, la 4/16 septembrie
Î 1870, studentul Mihai Eminescu îşi
şorează, începând cu anul şcolar 2021 -
2022, numărul de elevi din clasele a IX-a.
cieri şi iată că prin OME din 21 ianuarie 2021
se realizează respectarea Legii 185/2020.
dezvăluia una din trăsăturile care va Bucuria este justificată nu numai de fap- Nu ne vom opri, însă, aici. Cu mijloacele
rămâne o constantă a personalităţii tul că au fost salvate circa 2000 de cate- legale pe care le avem şi cu aceeaşi consec-
sale: imposibilitatea de a rămâne în dre didactice, ci şi pentru că s-a realizat una venţă, ne vom bate pentru aplicarea integrală a
afara evenimentelor politice ale tim- dintre premisele pentru creşterea calităţii actu- legii.
pului, pe care le priveşte (şi mai ales) lui educaţional. Salutăm şi implicarea domnului ministru
le trăieşte cu încăr- Reuşita este una a consecvenţei demersu- Sorin Câmpeanu în apariţia noii Metodologii de
cătura întrebărilor rilor Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţă- fundamentare a cifrei de şcolarizare şi sperăm
despre natura fiinţei mânt şi, în special, a implicării preşedintelui că va fi, în continuare, alături de noi în demer-
umane în general şi său, Simion Hancescu, în legiferarea iniţiativei surile legale şi legitime ale Federaţiei Sindica-
despre destinul fiin- lansate încă din anul 2019, imediat după mic- telor Libere din Învăţământ.
ţei neamului româ- şorarea numărului de ore prin noile planuri- Dar, să nu uităm să menţionăm meritele
nesc, în special. cadru. preşedintelui FSLI în această reuşită şi, poate,
„Dacă e vo fe- Trebuie să spunem că iniţiativa a fost legi- nu întâmplător, noul act normativ a apărut chiar
ricire pentru care ferată şi apoi declarată neconstituţională deoa- în ziua sa de naştere.
vă invidiez într-ade- rece se găsea într-o lege care fusese aprobată de La mulţi ani, domnule preşedinte Simion
văr – scrie Emi- Parlamentul României, fără să se respecte pre- Hancescu!
nescu – apoi e vederile constituţionale. S-au reluat de la zero Prof. Gabriel PLOSCĂ,
aceea că puteţi găsi demersurile pentru promovarea iniţiativei şi a Preşedintele Sindicatului
în ocupaţiuni lite- fost din nou legiferată – constituţional de din Învăţământ Neamţ
rare mulţămirea
aceea pe care reali-
tatea nu e-n stare
de a v-o da. La mine e cu totul dimpotrivă;
FSLI: Austeritatea anunţată de Guvernul
într-un pustiu să fiu, şi nu mi-aş putea regăsi
liniştea.” (O. XVI, p. 35) Câţu îndeamnă la declanşarea acţiunilor
Starea de care este dominată fiinţa poe-
tului în vremea în care trimite la Iaşi această
scrisoare corespunde caracterizării pe care
de protest în educaţie!
i-o face I. Slavici în Amintiri: „Eminescu ederaţia Sindicatelor Li- vernul Câţu condamnă per- pe cele care ar fi trebuit să se
bere din Învăţământ, sonalul din învăţământ la un aplice de la data de 1 ianuarie
(...) vedea în fiecare clipă întreaga desfăşu-
rare a vieţii noastre naţionale ca actualitate...”
F care apără interesele a regres al nivelului de trai, şi de la data de 1 septembrie
(p. 67), cu o necesară deschidere în plus: dez- peste 165.000 de sala- care oricum este cu mult sub 2021.
voltarea vieţii naţionale româneşti este gân- riaţi din învăţământ, standardele europene pentru De asemenea, după 3 ani
dită din perspectiva raportului naţionalitate- protestează faţă de poli- aceeaşi categorie profesio- şi jumătate de la intrarea în vi-
umanitate.(…) tica de austeritate pe nală. goare a Legii nr. 153/2017,
Format la şcoala românismului la Cer- care noul Guvern al Ro- După lovitura primită prin drepturile salariale ale cadrelor
năuţi, cu originea în centrul românismului de mâniei se pregăteşte să o pună OUG 135/2020, în urma că- didactice care au dirigenţie,
la Blaj, de unde veniseră cei mai mulţi dintre în aplicare. reia personalului didactic i-au gradaţie de merit, care lucrează
profesorii gimnaziului, între care şi Aron În condiţiile în care se fost anulate majorările sala- în învăţământul special sau
Pumnul, studentul Eminescu s-a implicat în anunţă creşteri substanţiale riale prevăzute a se acorda, care predau în regim simultan,
de preţuri după data de 1 ia- conform legii, începând cu sunt incorect calculate, prin
Dumitru IRIMIA nuarie 2021, măsurile de data de 1 septembrie 2020, FSLI
(continuare în pag. 8) austeritate impuse de Gu- Guvernul Câţu le anulează şi (continuare în pag. 18)

Violeta Monica Viorica


MOŞU – ANDREI – OLEINIC –
Mi‐e drag Spectacolul
Unirii Mici În
cititorul
în faţa vreme
solitar…
Teatrului cel de
Gheorghe SIMON Mare on‐line
Pag. 11 Pag. 4‐5 Pag. 15‐16
Viaţa sindicală, la zi

CONFEDERAŢIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA
Membrilor Consiliului Naţional
timaţi colegi, şi am vegheat ca execuţia bugetară, cheltuielile angajate să se facă în li-
La încheierea mandatului meu de Preşedinte al Consiliului tera şi spiritul legii.
S Economic şi Social din România vă adresez mulţumirile mele şi Controalele efectuate de Curtea de Conturi au evidenţiat respectarea
recunoştinţa pentru buna colaborare şi susţinerea mea, ca repre- legislaţiei în cheltuirea sumelor bugetate.
zentant al CSDR, în misiunea Am realizat o eficientizare şi o normalizare a relaţiilor cu Parlamen-
de dezvoltare a dialogului so- tul şi Guvernul României prin invitarea iniţiatorilor legilor, ordonanţelor,
cial tripartit, în consolidarea Hotărârilor de Guvern, a altor acte normative complementare pentru sus-
rolului Consiliului Economic şi So- ţinerea iniţiativei legislative în cadrul Plenului, am respectat procedurile
cial ca organism consultativ al Par- de avizare şi comunicare a avizelor şi am impus un mod de lucru trans-
lamentului şi al Guvernului în parent în cadrul şedinţelor de avizare din Plen, a şedinţelor din comisiile
domeniile de specialitate stabilite de specialitate, în realizarea documentelor şi comunicarea lor de către
prin legea sa organică de înfiinţare, Secretariatul Tehnic.
organizare şi funcţionare, în promo- Prin prisma analizei numărului de proiecte de acte normative avizate
varea valorilor autentice ale dialogu- pe durata celor patru ani se constată o evoluţie crescătoare de la 248 de
lui social din România în cadrul avize în 2017 la 664 avize în 2020.
Asociaţiei Internaţionale a Consilii- Tendinţa a fost ascendentă şi în activitatea comisiilor de specialitate
lor Economice şi Sociale şi a Insti- concretizându-se în 4113 proiecte de avize întocmite în ultimul an de
tuţiilor Similare (AICESIS) şi Uniunea Consiliilor Economice şi Sociale mandat, raportat la numai 607 în primul an de mandat.
şi Instituţiilor Similare Francofone (UCESIF). În plan internaţional, pentru prima dată, România a deţinut, prin sub-
La începutul mandatului meu am promovat şi realizat, susţinut de semnatul, în calitate de Preşedinte al Consiliului Economic şi Social din
voi, un amplu proces de restructurare, organizare şi dezvoltare a struc- România, funcţiile de Preşedinte Asociaţia Internaţională a Consiliilor
turilor decizionale şi funcţionale ale Consiliului Economic şi Social din Economice şi Sociale şi a Instituţiilor Similare (AICESIS) şi Preşedinte
România. Uniunea Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare Fran-
Astfel: cofone (UCESIF).
În anul 2017 reprezentanţii societăţii civile au intrat de drept în Con- Astfel, în preşedinţia AICESIS deţinută în perioada 2017-2019, tema
siliul Economic şi Social devenind a treia componentă a dialogului tri- principală de lucru propusă de mine pentru dezbatere pe durata manda-
partit aşa cum stipula Legea dialogului social nr. 62/2011. tului meu prezidenţial, şi anume „Impactul revoluţiei digitale asupra vii-
În felul acesta, cu o întârziere de aproape şapte ani, am aliniat Con- torului omenirii” a fost apreciată pentru relevanţa sa actuală şi legătura
siliul Economic şi Social din România la reglementările de funcţionare cu temele specifice ale consiliilor economice şi sociale şi a instituţiilor
şi organizare a consiliilor economice şi sociale din Uniunea Europeană similare, acestea identificând pe parcurs oportunităţile şi provocările
şi din afara Uniunii Europene. aduse de revoluţia digitală în următoarele domenii: viitorul muncii, gu-
Am realizat noul Regulament de Organizare şi Funcţionare prin care vernanţă, rolul partenerilor sociali, drepturi şi securitate, combaterea ine-
am reglementat: participarea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul galităţilor legate de sectorul digital. De asemenea, deţinerea preşedinţiei
Plenului, a Biroului Executiv şi a comisiilor de specialitate, am reorga- UCESIF, în aceeaşi perioadă, a evidenţiat şi a promovat cel mai impor-
nizat Secretariatul Tehnic prin stabilirea de atribuţii concrete în baza tant obiectiv al organizaţiei, „Recunoaşterea U.C.E.S.I.F. ca instituţie
competenţelor specifice posturilor existente în organigramă, am întocmit pluralistă parteneră a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (O.I.F.)”,
fişele postului conform standardelor din COR, am reglementat nivelul constituind un prilej de afirmare a rolului pe care Consiliul Economic şi
decizional al fiecărui departament tehnic, am stabilit modul de informare, Social din România îl are în realizarea dialogului tripartit internaţional.
consultare şi comunicare interdepartamentală şi între departamente şi A fost o onoare, pentru mine, de a lucra împreună cu voi la acest
structurile decizionale, am întocmit statul de funcţii şi încadrarea perso- proiect de promovare, consolidare şi dezvoltare a dialogului social, mul-
nalului pe posturi. ţumesc pentru colaborare, şi vă urez succes în activitatea voastră şi de
Pentru creşterea eficienţei activităţii şi atingerea unui nivel de per- acum înainte. (N. R. Precizare: Din Consiliul Naţional al Confederaţiei
formanţă corespunzător am stimulat angajaţii secretariatului tehnic prin Sindicatelor din România fac parte şi Gabriela Grigore şi Gabriel
majorări salariale semnificative. Ploscă din partea S.L.L.I.C.S. Neamţ.)
Am susţinut, în faţa Parlamentului, în fiecare an, un buget care să
corespundă realităţilor şi necesarului pentru buna funcţionare a instituţiei Preşedinte, Iacob BACIU

Lecţia de istorie r Luna ianuarie r Lecţia de istorie r Luna ianuarie r Lecţia de istorie

IANUARIE 2021 cile slavo-române din secolele XV-XVI”, publi- cop eparhiot. În timpul său, s-a ridicat actuala re-
cate de Ion Bogdan, ediţie îngrijită de P. P. Panai- şedinţă episcopală din Roman.
1/1432 – d. Alexandru cel Bun, voievod, tescu, 1959, în LRV. ■ 2/1848 – n. Dimitrie Vulpian, la Români,
n înmormântat la Mănăstirea Bistriţa.
■ 1/1558 – n.
■ 1/1821 – n. Isaia Vicol (din botez Ioan), la
Sărata, Dobreni, Neamţ (d. 20.06.1878, Roman),
Neamţ (d. 22. 09. 1923, Sinaia), compozitor, mu-
zicolog, folclorist.
Macarie, episcopul Frecventează Conservatorul de Muzică şi
Declamaţie din Iaşi; studii în Italia. Cutreieră
cronicar, cel care a
deprins activitatea
Rememorări nemţene aproape toată ţara şi alcătuieşte lucrarea „Muzica
cărturărească la populară” în trei volume, balade, colinde, doine,
Mănăstirea Neamţ. episcop. A studiat la Seminarul de la Socola, hi- idile, pastorale, hore, romanţe, jocuri de brâu.
În cronica sa, evenimen- rotonit preot (19.03.1844) pentru Parohia Valea Apreciată de Vasile Alecsandri („comoară naţio-
tele sunt prezentate până Viei, Neamţ, a rămas văduv şi s-a călugărit la So- nală”), culegerea va fi prezentată Academiei Ro-
la 1551. Aceasta va fi con- cola (1845), sub numele Isaia, fiind numit duhov- mâne („Poezia populară pusă în muzică”) şi va fi
tinuată de Azarie. Opera nic al elevilor şi eclesiarh al bisericii Seminarului. premiată (1886). Volumul al treilea, Medalia de
sa, cunoscută sub titlul Din 1848, a fost numit şi profesor; în 1865 egu- Aur „hors concours” la Montpellier (1891). Au-
„Cronica lui Macarie”, va men la Golia în Iaşi; delegat să sfinţească schitul torul a fost membru corespondent al Societăţii
fi publicată de Ioan Bogdan în „Vechile cronice românesc Prodromul din Muntele Athos (21. 05. „Le Felibrige Latin”.
moldoveneşti până la Ureche” (1891); apoi în 1866). La 9. 11. 1868, a fost numit locotenent de ■ 4/1943 – n. Doina Daşchievici, la Bacău,
„Letopiseţul lui Azarie” (1908-1909); în „Croni- episcop la Roman, iar la 18. 01. 1873, ales epis- profesoară, artist plastic. Absolventă a Institutului

Pag. 2 APOSTOLUL ianuarie 2021


Viaţa sindicală, la zi

Acţiuni ale Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ


şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ pentru anul 2021
n anul 2021 se vor reprograma acţiunile nerealizate în anul 2020, din cauza pentru acordarea gradaţiilor de merit şi cea pentru mobilitatea personalului di-
restricţiilor impuse de criza sanitară, dar se propun şi acţiuni noi care de- dactic.
Î curg din Strategia Sindicatului din Învăţământ Neamţ pentru perioada 2018 14. Promovarea unui dialog permanent şi parteneriate cu alte organizaţii sin-
- 2023 sau acţiuni impuse de contextul pandemiei actuale. dicale, precum şi cu ONG-urile care se implică în proiecte ce vizează educaţia.
15. Informarea permanentă a membrilor de sindicat despre acţiunile organizate
1. Organizarea întâlnirilor cu liderii de sindicat pe platforma ZOOM. de către sindicatul judeţean, federaţie şi confederaţie prin intermediul mass-media,
2. Identificarea unor mijloace care să permită trimiterea informaţiilor, revistei Apostolul, site-ului sindicatului şi paginii de Facebook „Sindicatul din În-
direct, la fiecare membru de sindicat. văţământ Neamţ”, comunicate şi materiale trimise prin poşta electronică în unităţile
3. Stimularea participării membrilor noştri de sindicat la programul de for- şcolare şi liderilor de sindicat sau prin întâlniri directe cu membrii de sindicat.
mare „Lecţia în online” ce urmează să fie acreditat de către Federaţia Sindicatelor 16. Consultarea membrilor de sindicat la luarea deciziilor care vizează de-
Libere din Învăţământ. clanşarea unor eventuale mişcări revendicative.
4. Organizarea unor programe de formare ce vizează iniţierea în activităţile 17. Implicarea în mişcarea sindicală naţională şi internaţională prin partici-
digitale. parea la acţiunile organizate de federaţie şi confederaţie.
5. Urmărirea procesului de legiferare a propunerii pentru modificarea arti- 18. Demersuri pe lângă ISJ Neamţ, Ministerul Educaţiei şi alte instituţii pen-
colului 12, aliniatul 8^1, din Legea Educaţiei Naţionale în felul următor: Elevii tru rezolvarea unor probleme punctuale ale membrilor de sindicat, dacă este cazul.
înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic cu durata de minimum 3 ani bene- 19. Consolidarea grupelor sindicale din şcoli prin reorganizarea lor în cazul
ficiază de masă şi cazare gratuite în cantinele şi internatele şcolare. Acoperirea restructurării reţelei de învăţământ şi prin acordarea de asistenţă în vederea orga-
cheltuielilor pentru cazarea şi masa acestora se asigură din bugetul Ministerul nizării alegerilor de noi birouri sindicale, acolo unde este cazul.
Educaţiei şi Cercetării. 20. Consilierea membrilor de sindicat cu privire la drepturile lor, ce decurg
6. Elaborarea unor propuneri pentru o nouă Lege a Educaţiei Naţionale şi din legi şi alte acte normative.
pentru Statutul personalului didactic. 21. Medierea unor eventuale stări conflictuale între membrii de sindicat şi
7. Propuneri pentru mărirea coeficienţilor de ierarhizare din grila de salari- conducerile unităţilor şcolare.
zare pentru învăţământ, prevăzută de Legea 153/2017. 22. Solidarizarea cu membrii de sindicat aflaţi în dificultate prin derularea
8. Propuneri pentru elaborarea conţinuturilor, sau modificarea lor, din actele programului de ajutoare sociale.
normative privitoare la învăţământ. 23. Identificarea unor surse de finanţare naţionale şi europene pentru proiecte
9. Aplicarea corectă şi unitară în toate unităţile de învăţământ prin decizii educative şi sindicale.
ale Comisiei paritare ISJ Neamţ - Sindicat, a conţinuturilor documentelor nor- 24. Implicare în implementarea unor proiecte şi programe de interes sindical
mative elaborate pentru învăţământ. ale Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Confederaţiei Sindicatelor
10. Intervenţii directe pe lângă ordonatorii de credite pentru a se preveni Democratice din România.
abuzurile în aplicarea actelor normative elaborate pentru învăţământ. 25. Organizarea şi derularea unor activităţi de formare profesională şi sindi-
11. Acţiuni în instanţă: cală (cursuri, simpozioane, dezbateri, ateliere de lucru).
- Continuarea acţiunilor în instanţă pentru „lămurire dispozitiv” privitoare 26. Derularea unui program de formare pentru toţi liderii de sindicat din
la hotărârile judecătoreşti pe dobânda legală; judeţ cu tema „Open Mind”.
- Promovarea de acţiuni în instanţă pentru respectarea actelor normative spe- 27. Identificarea posibilităţilor de a realiza noi parteneriate sociale avanta-
cifice sistemului de învăţământ, dacă este cazul; joase pentru membrii de sindicat.
- Iniţierea de acţiuni în instanţă pentru calculul sporurilor la salariul aflat în plată: 28. Schimburi de bune practici naţionale şi internaţionale, în special cu Fe-
• Implicarea în executarea hotărârilor judecătoreşti deja pronunţate, deraţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova şi cu organizaţii
prin: ale românilor din Cernăuţi (Ucraina).
• Elaborarea de cereri de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti, 29. Asigurarea de bilete de odihnă şi tratament pentru membrii de sindicat
adresate angajatorilor; la preţuri avantajoase.
• Discuţii directe cu ordonatorii de credite; 30. Participarea la activităţi culturale şi sportive (Spartachiada Profesorilor
• Plângeri penale; – Suceava, concurs de pescuit etc.).
• Executări silite. 31. Implicarea în organizarea unor activităţi legate de împlinirea a 103 ani
12. Intervenţii pe lângă ordonatorii de credite pentru plata la timp a salariilor. de la Marea Unire.
13. Implicarea în promovarea unui dialog social real prin participarea activă 32. Aniversarea a 31 de ani de la înfiinţarea Sindicatului din Învăţământ
în structurile de dialog bipartit şi tripartit al unor instituţii ca ITM, AJOFM, CAS, Neamţ.
Comisia paritară de la nivelul ISJ Neamţ, Comisiile paritare din unităţile şcolare, 33. Organizarea sărbătoririi membrilor de sindicat aflaţi la sfârşitul activităţii
Comisia de dialog social de pe lângă Prefectura Neamţ, Comisia de autorizare a profesionale.
furnizorilor de formare profesională pentru adulţi, Comisia pentru egalitate de 34. Recenzarea anuală a membrilor de sindicat.
şanse precum şi prin participarea ca observatori în Consiliul de administraţie al
ISJ Neamţ, Consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare, Comisiile de disci- Biroul Operativ al Sindicatului din Învăţământ Neamţ,
plină din unităţile şcolare, Colegiul de disciplină de pe lângă ISJ Neamţ, Comisiile Preşedinte, Prof. Gabriel PLOSCĂ

Lecţia de istorie r Luna ianuarie r Lecţia de istorie r Luna ianuarie r Lecţia de istorie

e Arte Plastice din Iaşi. Debut artistic: o ex- şi Marele Premiu al Ministerului Culturii 2005. oficial, a devenit muzeu în 1994. O parte din crea-
poziţie la Galeria „Victoria”, Iaşi (1963). ■ 9/1896 – n. Aurelia Ghiaţă-Vasiliu, la ţiile artistei se află în Muzeul de Artă din Piatra-
d Membră a U. A. P. A expus (1981-2007) la: Piatra-Neamţ (d. 1972, Bucureşti), plasticiană, o Neamţ. Artist Emerit.
Piatra-Neamţ, Bucureşti, Târgu-Mureş, perioadă, profesoară de desen la Şcoala Normală ■ 12. 01. 1947 Mihai Şurubaru‚ la Buhuşi,
Bacău, Iaşi, Salonul Republican Bucureşti, de Învăţătoare din Piatra-Neamţ. A absolvit Aca- Bacău, profesor, publicist. După absolvirea şcolii
U. A. P. Suceava, Saloanele Moldovei generale şi a liceului în Buhuşi (1965), a absolvit
Bacău-Chişinău, Moineşti, Budapesta, Facultatea de Istorie a Universităţii din Iaşi,
Oradea şi Satu Mare (1999), Expoziţia Ta- Rememorări nemţene (1970), doctor în istorie (2000). A predat istoria
berei Durău, Bienala la şcoli din Piatra-Neamţ, metodist şi membru al
„Lascăr Vorel” Piatra- demia de Arte Frumoase Iaşi (1921). A deschis Consiliului consultativ al I. Ş. Neamţ; preşedinte
Neamţ; alte expoziţii la: prima expoziţie de artă decorativă (panouri pe al S. Ş. I., Filiala Neamţ. Cărţi; „Sinteze şi teste
Radio Bucureşti, RIFIL pânză de in şi proiecte) la Bucureşti (1927). Ex- de istorie. Capacitate”; „Identitate restituită.
Grup, Veneţia, Galeria poziţii: Salonul Oficial de Arhitectură şi Arte De- Şcoala Nr. 2 din Piatra-Neamţ”, I-IV; „Contribu-
„Artis”, Galeria „Apollo” corative (Premiul I), Barcelona (1930, medalie), ţia învăţătorilor din judeţul Neamţ la realizarea
şi Salonul de Artă, Bucu- Paris (1937), New York (1939), Milano (1940, Marii Uniri”; „Dirigenţia” I-II (colab.); „Liceul
reşti, „Artimundo”, Bru- 1957), Bienala de Arte Decorative Bucureşti «Petru Rareş» din Piatra-Neamţ în anii Primului
xelles. Distinsă cu (1954, 1956). În 1970, donează statului român în- Război Mondial”; „Istoricul Vetrei-înconjurătoare
Premiul „Aurel Băeşu”, treaga colecţie de lucrări şi un imobil spre a de- Constantin TOMŞA
Diploma de recunoştinţă veni Casa „Dimitrie şi Aurelia Ghiaţă”, care, (continuare în pag. 4)

ianuarie 2021
APOSTOLUL Pag. 3
Lecţia de istorie

Spectacolul Unirii Mici în faţa Teatrului cel Mare


Natura a făcut din România dova, Basarabia, Bucovina, Tran- În preajma
o ţară superbă. Oamenii au silvania, Banatul de Timişoara şi Unirii, oraşul lui
„ stricat-o mult”, scrie în car- chiar o parte din Macedonia”. Bucur care arăta
tea sa Ulysse de Marsillac, Împătimitul călător descrie vara ca o „sa-
scriitorul care a părăsit Bucureştiul în preajma Unirii Mici vană de grădini”,
Franţa natală şi s-a stabilit în astfel: „Spaţiul în care se întinde după cum îl des-
Bucureşti, în 1852, zdrobit oraşul este imens. Centrul are to- cria Simona La-
de durere după decesul soţiei sale. tuşi aspectul de oraş, cu rezerva că hovay, era
Fostul redactor şef al publicaţiilor nicio stradă nu e dreaptă şi că fie- îmbibat de influ-
bucureştene: „Le Journal de Bu- care construieşte după capul său, enţă franceză şi
charest”, „La Voix de Roumanie”, cu o fantezie străină de orice artă. comparat cu Pa-
„Le Moniteur Roumain” scria Pe măsură ce intri în aceste car- risul. În jurnalul
printre altele, în volumul său de tiere, cu numele de <<mahala>>, său de călătorie,
memorii: „Ce este în realitate Ro- regăseşti terenuri virane, acele scriitorul Ri-
mânia? Iată un nume care nu figu- maidane acoperite cu praf şi noroi, chard Kunisch vorbeşte despre dru Ioan Cuza este votat în unani-
rează în niciun dicţionar, pe nicio magherniţe dărăpănate şi iluminate viaţa bucureşteană plină de con- mitate, iar în 5 ianuarie 1859 recu-
hartă geografică şi pe care limbajul printr-un geam mat, grădini, curţi traste şi societatea împărţită în bo- noscut ca domn al Moldovei. În 24
diplomatic nu şi l-a însuşit încă. murdare, fântâni, iar în mijlocul gaţi şi săraci din preajma Unirii. ianuarie 1859 este votat domn al
Noi cunoaştem bine Principatele acestora: porci, copii goi, bivoli şi „Aici se plimbă un armean cu Ţării Româneşti, la Bucureşti.
găini, fără a uita pantaloni bufanţi strânşi peste Actul dublei alegeri a avut ecou în
haitele de câini glezne, cu jachetă brodată şi cu fes; toată ţara. Moldova se uneşte cu
vagabonzi care lângă el foşneşte crinolina unei cu- Ţara Românească.
mai mult latră coane ferindu-se cu grijă de con- Spectacolul Unirii Mici, des-
decât muşcă. tactul unui ţigan tuciuriu, muşcând făşurat în faţa Teatrului cel Mare
Câteva locuri din prăjitura cumpărată de la un un din Bucureşti, demonstrează încă o
publice de plim- băietan grec. Dincolo, înaintea pa- dată că lumea e un spectacol, iar
bare, câteva latului a cărui curte e plină de echi- teatrul e reflexia ei. Aşa a fost şi în
grădini şi Şo- paje şi e luminată ca ziua de 24 ianuarie1859, când, pentru în-
seaua Kiseleff. focurile bengalice, îşi pun pe umeri tâmpinarea domnitorului Alexan-
[...] Intraţi într- puştile soldaţii în uniformă pru- dru Ioan Cuza, piaţa Teatrului cel
un salon şi vă sacă, prin ferestre se aud sunetele Mare din Bucureşti era plină cu
aflaţi la Paris. unei muzici ademenitoare. În faţa flori şi steaguri, însufleţită de en-
Mobilierul cel porţilor căsuţelor mai mici trăncă- tuziasmul uriaş al maselor adunate
mai elegant, nesc şi râd femei şi fete. Se uită cu- acolo. „Nu se mai auzeau în toată
toaletele cele rioase, cu ochi strălucitori, în urma capitala decât cele mai vii demons-
mai moderne şi străinilor. Popii, uşor de recunos- traţii de bucurie. Spectacolul se
de cel mai bun cut după lungile lor sutane, cutre- vedea pe toate uliţele, pe toate răs-
gust, conversa- ieră de colo–colo, ori stau pe câte pântiile, pe toate locurile publice
ţiile în limba o piatră colţuroasă trâgând alene ale Bucureştilor. Fraţii noştri ţărani
Danubiene, pe care le numim Prin- aleasă de cercurile noastre cele mai din lulea. Câinii se hârjonesc în strigau acum din toată puterea
cipatele Unite, şi mai ştim că ele aristocratice. Părăsiţi salonul, ieşiţi haite, devin mai îndrăzneţi în întu- energică a sufletului lor: Să tră-
cuprind Valahia, Moldova şi o în stradă. Vă treziţi, în Orientul vi- nericul ce creşte odată cu însera- iască Cuza! Să trăiască Domnul
parte din Basarabia. Este ceea ce selor voastre, cu nopţi înstelate sau rea; larma şi hămăitul lor abia nostru! Se aruncau unii în braţele
numiţi România. [...] Ei îşi spun luminate de razele melancolice ale poate fi îndurat şi adesea trebuie să altora fără deosebire de condiţie ca
Ţara Românească. România este lunii. În aceste nopţi fermecătoare, te aperi împotriva atacurilor lor şi cum toţi ar fi scăpat de jugul cel
cu mult mai întinsă decât ţinutul nici o teamă de a fi oprit la colţul numai cu bastonul [...]”. mai apăsător” scria în „Românul”,
numit în diplomaţie Principatele străzii sau în desişurile cele mai în- La Iaşi, la întrunirea de la Cos- nr. 11 din 27 ian. – 8 feb. 1859.
Unite. Ea cuprinde Valahia, Mol- tunecate ale grădinii”. tache Rolla, în 3 ianuarie, Alexan- Chiar dacă teatrul românesc s-a

Lecţia de istorie r Luna ianuarie r Lecţia de istorie r Luna ianuarie r Lecţia de istorie

(urmare din pag. 3) „Aegri somnia”, poem, 1876; „Versuri”, 1880; tins cu numeroase ordine
„Povestea vulpei”, 1903 ş. a. Membru corespon- şi medalii. O stradă, o
Mănăstirii Neamţ-Secu”; „Piatra-Neamţ în dent (1887) şi titular (1893) al Academiei Ro- fundaţie şi o editură din
anii Primului Război Mondial (1914-
a 1918)”; „Băncile populare din judeţul
mâne.
■ 17(29)/1918 – d., C. I. Istrati, la Paris (n.
Piatra-Neamţ îi poartă nu-
mele; cetăţean de onoare
Neamţ” ş. a. al Municipiului Piatra-
■ 17/1829 – n. Anton Naum, la Iaşi Neamţ. A înfiinţat şi con-
(d. 27. 08. 1917, Iaşi, înmormântat la Cân- Rememorări nemţene dus revistele: „Îndrumarea”,
deşti, Neamţ, unde avea moşia, conacul şi o bi- „Propăşirea”, „Floarea
bliotecă bogată), profesor universitar, poet, 17. 09. 1850, la Roman) darurilor”, „Petrodava”,
prozator şi traducător. A absolvit Academia Mi- ■ 18/1878 (alte surse: 20; 22) – n. Constan- „Memoria antiquitatis”.
hăileană din Iaşi, iar la Paris: Facultatea de Litere tin Matasă, la Răpciuni, Hangu, Neamţ, preot Cărţi: „Călăuza Judeţului Neamţ”, „Palatul Cne-
de la Sorbona, Collège de France (1858-1865), profesor, arheolog, publicist, memorialist (d. 03. jilor” (premiul Academiei), „Movila Haiducului”
fără licenţă. În ţară, profesor la mai multe şcoli 11. 1971), întemeietor al Muzeului de Istorie din ş. a.
din Iaşi, inspector şcolar pentru mai multe judeţe, Piatra-Neamţ şi director (1934-1971). A absolvit ■ 18/1971 – n. Luminiţa Moscalu, la Pia-
printre care şi Neamţ. Din 1897, profesor la Uni- Facultatea de Teologie Bucureşti. Paroh la: Mă- tra-Neamţ, profesoară, eseistă şi publicistă, ab-
versitatea din Iaşi. Membru al Societăţii „Juni- năstirea Bistriţa, Mănăstirea Pângăraţi; Biserica solventă a Grupului Şcolar de Chimie din
mea” (1872), debutează cu poezii şi traduceri din „Precista” din Piatra-Neamţ, protopop al Judeţu- Piatra-Neamţ, a Facultăţii de Istorie a Universi-
limba franceză. Volume: „Traduceri”, 1875; lui Neamţ. A efectuat săpături arheologice. Dis- tăţii din Iaşi (1995), doctor în istorie, cu teza

Pag. 4 APOSTOLUL ianuarie 2021


Lecţia de istorie

Spectacolul Unirii Mici CALENDAR


în faţa Teatrului cel Mare – ianuarie 2021
ezvoltat sub diferite influenţe găsindu-şi poţii noştri au să moştenească un viitor glorios 6. MINULESCU, Ion (6 ianuarie
1881 – 11 aprilie 1944) – 140 de ani de
d greu un drum propriu, el a fost mereu un creat de noi! A ne uni asupra principiului Unirii 0 la naşterea poetului;
loc al comuniunii, până la Al Doilea Răz- este a ne uni şi asupra persoanei ce reprezintă
07. SÂNTIMBREANU, Mircea
boi Mondial toate evenimentele politice, acest principiu! Astăzi Alexandru Ioan Cuza, (7 ianuarie 1926 – 19 august 1999) –
sociale sau culturale derulându-se pe domnul Moldovei. Să ne unim ca fraţii asupra 95 de ani de la naştere;
scena sau în piaţa Teatrului Naţional din acestui nume şi posteritatea ne va întinde mâi- 10. MOISIL, Grigore (10 ianua-
Bucureşti. Tot atunci, omul politic, avo- nile şi conştiinţa noastră împăcată că ne-am îm- rie 1906 – 21 mai 1973) – 115 ani de
cat, istoric şi publicist, Mihail Kogălniceanu, a plinit cu religiozitate o datorie sfântă”, a rostit la naşterea matematicianului;
ţinut un discurs: atunci ziaristul, juristul şi omul politic Vasile 12. LONDON, Jack (12 ianuarie 1876
„Alegându-te pe tine Domn în ţara noastră, Boierescu („Albina”, ianuarie 1859). – 22 noiembrie 1916) – 145 de ani de la naş-
noi am voit să arătăm lumii aceea ce toată ţara După discursurile rostite, urale, şi hora care terea scriitorului american;
doreşte: legi noi, oameni noi. O, Doamne, mare a avut loc, a urmat un spectacol festiv în limba 13. JOYCE, James (2 februarie 1882 –
şi frumoasă-ţi este misiunea! Constituţia din 7 română, seara pe scena Teatrului cel Mare cum 13 ianuarie 1941) – 80 de ani de la moartea
august ne însemnează o epocă nouă şi Măria Ta se numea atunci Teatrul Naţional care era situat scriitorului irlandez;
eşti chemat să o deschizi. Fii dar omul epocii, pe Calea Victoriei de azi, în locul unde se află 17. CARAGIALE, I. Mateiu (25 mar-
fă legea să înlocuiască arbitrariul; fă legea să acum Hotel Novotel. De atunci, în fiecare an, tie 1885 – 17 ianuarie 1936) – 85 de ani de
fie tare; iar Tu, Măria Ta, ca Domn, fii bun şi până la Al Doilea Război Mondial, în 24 ianua- la moartea scriitorului;
19. DONICI, Alexandru (Alecu), fabu-
blând; fii bun, mai ales pentru aceia pentru care rie, Hora Unirii pornea de pe scena teatrului şi
list şi traducător (1806-1865) – 215 ani de la
toţi domnii trecuţi au fost nepăsători sau răi. Nu ajungea în piaţa din faţa instituţiei. Obiceiul a naştere;
uita că, dacă 50 de deputaţi te-au ales domn, dispărut după distrugerea teatrului în 1944. 25. HOBANA, Ion (25 ianuarie 1931 –
însă ai să domneşti peste două milioane de oa- (Surse: Kunisch, Richard – Bukarest und 22 februarie 2011) – 90 de ani de la naşterea
meni. Fă dar ca domnia ta să fie cu totul de pace Stambul. Skizzen aus Ungarn, Rumänien unde scriitorului;
şi de dreptate, împacă patimile şi urile dintre noi der Türkerei, 1861; Ulysse de Marsillac – Bu- 27. MOZART, Wolfgang Amadeus (27
şi reintrodu în mijlocul nostru strămoşeasca fră- cureştiul în veacul al XIX-lea, Editura Meri- ianuarie 1756 – 5 decembrie 1791) – 265 de
ţie. Fii simplu, fii bun, fii domn; urechea ta să dane; Giurescu, Constantin – Alexandru Ioan ani de la naştere;
fie pururea deschisă la adevăr şi închisă la min- Cuza, Editura Militară) 27. PIERSIC, Florin (27 ianuarie
ciună şi linguşire. România nu are alt ocrotitor Monica ANDREI 1936), – 85 de ani de la naşterea actorului;
decât pe Dumnezeu şi sabia 27. VERDI, Giuseppe (10 octombrie
ta! Să trăieşti Măria Ta!”. 1813 – 27 ianuarie 1901) – 120 ani de la
Discursul său a fost pu- moartea compozitorului italian;
blicat în revista „Albina” din 27. VERLAINE, Paul (30 martie 1844
ianuarie 1859, iar Mihail – 8 ianuarie 1896) – 125 de ani de la moartea
poetului francez;
Kogălniceanu este investit 28. DOSTOIEVSKI, Feodor M. (30
prim-ministru al României octombrie 1821 – 28 ianuarie 1881) – 140 de
după Unirea din 1859. A fost ani de la moartea scriitorului;
numit şi ministru al Afaceri- 28. KADARE, Ismail (28 ianuarie
lor Externe sub domnia lui 1936) – 85 de ani de la naşterea scriitorului
Carol I. albanez;
„Să ne unim cu toţii 28. MAIORESCU, Ioan (28 ianuarie
asupra principiului de Unire 1811 – 24 august 1864) – 210 de ani de la
ce are să reînvie naţionali- naşterea cărturarului;
tatea noastră. Să ne dăm 29. ROLLAND, Romain, scriitor fran-
mâna ca fraţii şi să cugetăm cez (1886-1944) 155 de ani de la naştere.
că suntem muritori, că
avem să mai trăim câţiva Red.
ani şi copiii noştri şi străne-
Lecţia de istorie r Luna ianuarie r Lecţia de istorie r Luna ianuarie r Lecţia de istorie
Viaţa cotidiană în Piatra-Neamţ 1864- tra-Neamţ), fabulist şi traducător. A studiat la Li- ■ 21/1951 – n. Cezar
1914”. A debutat ca profesor la liceul unde ceul Militar din Petersburg. În 1826, demisionează Ţucu, la Blăgeşti, Bacău,
„ a fost elevă, apoi s-a transferat la Liceul de din armată, intră în administraţie, la Chişinău şi profesor, poet, publicist,
Artă „Victor Brauner”, unde a deţinut func- apoi la Iaşi, la Epitropia Şcolilor. Se stabileşte la membru al U. S. A absol-
ţia de director şi director adjunct. Debut pu- Piatra-Neamţ (1841), deţine funcţii în magistratură vit Liceul „George Baco-
blicistic, în „Antite- via” din Bacău şi
ze” (2002) cu eseul Facultatea de Matema-
„Mircea Eliade, între cul- Rememorări nemţene tică-Mecanică din Iaşi
tură şi politică”. Autoare a (1974), profesor la Şcoala
eseului monografic, „Cos- (la Iaşi) şi membru al Divanului Obştesc. Împreună din Tazlău, director edu-
tache Andone în competi- cu C. Negruzzi şi Gh. Asachi, în comitetul de con- cativ şi director (1980-
ţie cu viaţa” (colab.). A ducere al Teatrului Naţional din Iaşi (1855). Men- 1990; 2000 şi în prezent). Pentru activitatea
publicat volumul „Coti- ţionat ca traducător de fabule din Puşkin şi Krâlov, didactică, distins cu diverse diplome. Este vice-
dian şi mentalităţi în Pia- în revista moscovită „Teleskop” (1835); a tradus preşedinte al Fundaţiei Culturale „I. I. Miro-
tra-Neamţ (1864-1914). şi a publicat cu Costache Negruzzi „Satire şi alte nescu” din Tazlău. A fost: redactor, redactor-şef
Studiu de antropologie is- poetice compuneri” de Antioh Cantemir, „Ţiganii”, adjunct, redactor-şef al Revistei „La Tazlău”. Este
torică”. de Puşkin (1837) şi alte creaţii din literatura uni- redactor la Revista „Antiteze”. Debut editorial cu
■ 19/1806 – n. Alecu (Alexandru) Donici, la versală: „Fabule”, 1840, ed. a II-a, 1842, „Fabule”, „Lumea în 300 de epigrame şi catrene”, (1998);
Bezeni (azi, „Donici”), Orhei (d. 20. 10. 1865, Pia- pref. C. Negruzzi, ş. a. (continuare în pag. 6)

ianuarie 2021
APOSTOLUL Pag. 5
Viaţa sindicală, la zi

Raport privind activitatea Sindicatului din Învăţământ


Neamţ, în anul 2020
nul 2020 a fost, cu siguranţă, unul atipic – litatea de contact cu grupele sindicale şi liderii gradaţiei de merit, pentru ocuparea posturilor/ca-
un an ieşit din orice tipare, total neobişnuit din şcoli, în vederea creşterii capacităţii de co- tedrelor vacante, pentru susţinerea examenului
A şi excepţional, în acelaşi timp, dacă avem municare; de definitivat în Comitetul Local de Dezvoltarea
în vedere efectele pandemiei de COVID- • Am asigurat informarea permanentă a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesio-
19 asupra tuturor sectoarelor de activitate, membrilor de sindicat prin administrarea site- nală (C.L.D.P.S. Neamţ);
dar mai ales asupra activităţii din învăţă- ului www.slineamt.ro, a paginii de facebook şi - Structurile bi şi tri partite: Consiliile Con-
mânt. a celorlalte mijloace social-media; sultative ale ISJ Neamţ, ITM Neamţ, AJOFM
Anul 2020 a fost un an al incertitudinilor, • Am susţinut apariţia lunară a revistei Neamţ, precum şi în Consiliul de Administraţie
plin de provocări la nivel profesional şi personal, „Apostolul”– revista cadrelor didactice din ju- al C.J.A.S. Neamţ.
obligându-ne să gestionăm noul şi teama de ne- deţul Neamţ; La nivel naţional, în Comisia Paritară de la
cunoscut, pe lângă nesiguranţa zilei de mâine, în • Am luat măsuri de reorganizare a activită- nivelul Ministerului Educaţiei, temele/termenii
ceea ce priveşte sănătatea personală şi a celor ţii, impuse de situaţia epidemiologică, transfe- de negociere ale FSLI au avut la bază şi propu-
din jur. rând-o, în cea mai mare parte, în mediul online nerile /sugestiile sindicatului nostru, prin repre-
Pentru sistemul de educaţie, adaptabilitatea dar şi asigurând prezenţa efectivă la sediu, a câte zentantul legal, preşedintele, prof. Gabriel
la schimbările determinate de pandemia de unui membru din Biroul Operativ, atunci când Ploscă.
COVID-19, a impus perfecţionarea cadrelor di- s-a impus.
dactice din perspectiva predării online, urmă- Datorită restricţiilor impuse de pande- DEMERSURI REVENDICATIVE
rindu-se păstrarea interesului pentru activitatea mie:
şcolară în noile condiţii, atât pentru elevi cât şi • Nu am putut continua cursurile de formare Este de înţeles că în anul 2020, marcat de
pentru părinţi, elaborarea unui nou cadru legal, sindicală, începute în anul şcolar trecut, în vede- un grad excepţional de incertitudine cu privire
în concordanţă cu situaţia creată de criza pande- rea profesionalizării activităţii liderilor de sindi- la efectele şi durata pandemiei, în sistemul de
mică, precum şi asigurarea resurselor tehnolo- cat şi creşterii eficienţei managementului educaţie au fost necesare măsuri complexe pen-
gice, informaţionale şi comunicaţionale, a organizaţiilor de bază; tru limitarea răspândirii infecţiei cu virusul
mijloacelor şi echipamentelor necesare predării • Nu am realizat şedinţele de informare şi SARS-COV2 şi desfăşurarea procesului educa-
la distanţă. instruire cu liderii de sindicat din zonele Piatra- ţional, în condiţii de siguranţă epidemiologică.
În acest cadru, misiunea Sindicatului din În- Neamţ, Roman, Tg. Neamţ, dar am asigurat co- În acest sens, Ministerul Educaţiei, împreună sau
văţământ Neamţ de a urmări şi realiza obiecti- municarea şi consilierea prin poşta electronică la solicitarea federaţiilor sindicale reprezenta-
vele stabilite prin Strategia 2018-2023, aprobată sau telefonic; tive, a iniţiat, elaborat şi modificat unele acte
în cadrul Conferinţei Judeţene din iunie 2018, • Nu am mai putut efectua vizite în unităţile normative şi administrative cu caracter normativ
nu a fost una uşoară iar declanşarea crizei pan- şcolare pentru întâlniri directe cu membrii de prin care s-a adaptat, la situaţia pandemică, ca-
demice ne-a găsit insuficient pregătiţi pentru o sindicat, dar prin liderii de zonă am fost perma- drul legal de desfăşurare a activităţii din educa-
astfel de conjunctură. Cu toate acestea, munca nent informaţi despre problemele existente în te- ţie. Deşi ar fi trebuit să aibă la bază rezultatele
în echipă şi a fiecărui membru al Biroului Ope- ritoriu. chestionarelor pe care le-am aplicat membrilor
rativ, în parte, a reuşit să se adapteze noilor si- Şedinţele Biroului Operativ şi ale Consiliu- noştri de sindicat, la propunerea FSLI, prin care
tuaţii, astfel încât să putem realiza unele dintre lui Judeţean al S.L.L.I.C.S. NEAMŢ, precum şi am dorit să cunoaştem cum se raportează profe-
acţiunile specifice obiectivelor strategice, ori cele ale Colegiului Liderilor şi Biroului Operativ sorii la problemele cu care se confruntă învăţă-
unele ce s-au impus, în noul context pandemic. F.S.L.I. s-au desfăşurat prin intermediul platfor- mântul preuniversitar românesc, în pandemie,
mei Zoom. aceste demersuri nu au răspuns tuturor revendi-
CONSOLIDAREA ORGANIZAŢIEI, Structurile de DIALOG SOCIAL au func- cărilor solicitate de federaţiile sindicale, care
ţionat mai greu la nivelul unităţilor de învăţă- vizau:
COMUNICĂRII ŞI PROMOVAREA mânt, din cauza restricţiilor impuse de • Măsuri urgente de dotare a şcolilor cu in-
IMAGINII S.L.L.I.C.S. NEAMŢ: pandemie, dar la nivel judeţean şi naţional au frastructura necesară cursurilor online;
funcţionat neîntrerupt, online sau cu prezenţă di- • Alocarea de fonduri pentru achiziţionarea
• Am realizat recensământul anual al mem- rectă, în funcţie de situaţia epidemiologică. Ast- dispozitivelor electronice de tip laptop sau ta-
brilor de sindicat, care a evidenţiat faptul că şi fel, s-a asigurat reprezentarea sindicală în: bletă, de care să beneficieze, la cerere, fiecare
în anul 2020, la nivelul celor 136 unităţi de în- - Comisia de Dialog Social la nivelul Insti- cadru didactic;
văţământ cu personalitate juridică din judeţul tuţiei Prefectului Neamţ, în Comisia Paritară de • Respectarea Regulamentului U.E. privind
Neamţ, s-au îndeplinit condiţiile de reprezenta- la nivelul ISJ Neamţ, şi în Consiliul de Adminis- protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
tivitate impuse de lege; traţie ale ISJ Neamţ, în Comisiile pentru mobi- prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
• Am actualizat baza de date, privind moda- litatea personalului didactic, pentru obţinerea circulaţie a acestor date;

Lecţia de istorie r Luna ianuarie r Lecţia de istorie r Luna ianuarie r Lecţia de istorie

(urmare din pag. 5) Articole în revistele de specialitate. Contribuţii ■ 25/1925 – n. Tra-


la dezvoltarea „teoriei curbelor”. Autor al lucrării ian Cicoare, la Vâgiu-
lte cărţi: „Blestemele şi scrisorile Creato- „Surmenajul şcolar” (1939). leşti, Mehedinţi, (d. 2
rului”, „Reforma şcolară şi alte fabulaţii”,
a „Aria figurilor plane”, „Aproape fabule”,
■ 24/1991 – d. Iulian Antonescu, la Bucu-
reşti (n. 26. 07. 1932, la Piatra-Neamţ)
07.2007, la Piatra-Neamţ),
profesor, publicist. Trimis
„Fabule matematice”, „Alte scrisori şi bles- cu domiciliul forţat în Re-
teme”, „Noi scrisori şi blesteme”, „Numai giunea Bacău (1953), va fi
blesteme”, „Scrisori neterminate”, „Bles- Rememorări nemţene profesor la mai multe şcoli
temele păcatului”. din Judeţul Neamţ (Dra-
■ 23/1885 – n. Grigore Capşa, la ■ 25/1851 – n. Lascăr A. Vorel, la Piatra- gomireşti, Ivaneş, Hlă-
Cândeşti, Neamţ (d. 1971, la Piatra-Neamţ), pro- Neamţ (d. 20. 06. 1902. Piatra-Neamţ), farmacist, peşti). În 1969, pentru
fesor de matematică. A urmat cursurile Liceului finul lui Lascăr Catargiu, ispravnic de Neamţ, vii- scurt timp, inspector la Comitetul de Cultură şi
„Roman-Vodă” din Roman şi ale Liceului torul prim-ministru. A absolvit Facultatea de Far- Artă al Judeţului Neamţ. A publicat numeroase ar-
„Petru-Rareş”, din Piatra-Neamţ, apoi Facultatea macie (1874). A luat în primire farmacia din ticole în ziarele „Acţiunea”, „Ceahlăul”, „Moni-
de Ştiinţe, Secţia Matematică, la Universitatea Piatra-Neamţ în 1878. Este membru fondator al torul de Neamţ”, „Realitatea” şi în revistele de
din Iaşi (1910). Licenţiat în drept (1914). Profe- Societăţii Ştiinţifice Literare „Asachi” (decem- cultură din Neamţ: „Asachi”, „Antiteze”, „Apos-
sor la mai multe şcoli din ţară: Târgu-Jiu, brie 1880). Colaborator cu articole despre medi- tolul”, „Ţara Hangului”, „La Tazlău”. În 2012, i
Roman, Craiova, Caracal, Piatra-Neamţ (la Li- cina populară în publicaţiile „Corespondenţia s-a publicat postum volumul „Oameni, locuri şi
ceul „Petru-Rareş” şi la Şcoala Normală de Bă- provincială” şi „Asachi”. comori spirituale din Ţinutul Neamţ”.
ieţi „Gheorghe Asachi”, fiind şi director).

Pag. 6 APOSTOLUL ianuarie 2021


Viaţa sindicală, la zi

Raport privind activitatea Sindicatului din Învăţământ


Neamţ, în anul 2020
Transmiterea precizărilor necesare, pri- lectiv de Muncă-Unic la Nivel de Sector de Ac- din Republica Moldova;
vind plata, în regim de plata cu ora, pen- tivitate Învăţământ Preuniversitar-2019. - organizarea schimburilor de bune practici
• tru activităţile didactice de predare, ce
exced normei didactice, generate de or-
cu Federaţia Sindicală a Educaţiei din Republica
Moldova şi organizaţiile profesorilor români din
ACTIVITATEA JURIDICĂ
ganizarea în schimburi a procesului edu- Cernăuţi-Ucraina;
cational, în contextul epidemiologic Deşi îngreunată de măsurile impuse de în- - participarea la Spartachiada Profesorilor –
determinat de răspândirea virusului tregul context pandemic, activitatea juridică des- organizată de Alianţa Sindicatelor din Învăţă-
SARS-COV2; făşurată de Sindicatul din Învăţământ Neamţ a mânt Suceava.
• Alocarea resurselor financiare necesare urmărit:
sistemului educaţional, astfel încât să fie garan- • continuarea acţiunilor în justiţie începute Preocupările noastre constante pentru:
tat fiecărui elev, accesul la o educaţie de cali- în anul 2019, prin care solicitam lămurirea dis- • dezvoltarea profesională şi personală a
tate, indiferent de mediul din care provine; pozitivului sentinţelor civile asupra naturii juri- membrilor noştri de sindicat, în corelaţie cu
• Măsuri de prevenire a contaminării cu dice a dobânzilor acordate; noile standarde impuse profesiei didactice;
noul coronavirus şi asigurarea desfăşurării ac- • finalizarea litigiilor de muncă privind plata • promovarea parteneriatelor cu alte organi-
tivităţii în condiţii de securitate în muncă; orelor de educaţie fizică, efectuate de învăţători, zaţii sindicale şi structuri ale societăţii civile im-
• Măsuri de protecţie în unităţile de învăţă- peste norma didactică; plicate în proiecte ce vizează educaţia;
mânt preuniversitar, în contextul epidemiolo- • iniţierea, pregătirea şi susţinerea unor noi • realizarea unor schimburi de bune practici
gic, pentru elevii şi personalul din învăţământ, acţiuni în justiţie, având ca obiect recuperarea naţionale şi internaţionale;
aflat în grupurile de risc; sporului de stabilitate de 15% din salariul de au avut ca rezultat, în anul 2020:
• Modificarea HG nr. 34/2018 pentru apro- bază, pentru personalul didactic auxiliar de con- ▪ înscrierea şi participarea membrilor noştri
barea Regulamentului-cadru privind stabilirea ducere (secretar şef/contabil şef); de sindicat la Programul de formare „Profesor
locurilor de muncă, a categoriilor de personal • pregătirea şi susţinerea proceselor care au în online” – program acreditat, oferit de Federa-
şi a mărimii concrete a sporului pentru condiţii avut ca obiect acordarea indemnizaţiei de insta- ţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (F.S.L.I.);
vătămătoare, astfel încât, în contextul pande- lare prevăzută de HG. 28/1993, pentru persona- ▪ participarea la activităţile din cadrul Pro-
mic, să fie prevăzut şi un spor pentru condiţii lul didactic debutant; iectului Confederaţiei Sindicatelor Democratice
vătămătoare acordat personalului din învăţă- • Studierea unor noi speţe pentru identifica- din România (C.S.D.R.) – „Iniţierea acţiunilor
mânt care îşi desfăşoară activitatea în sistem rea căilor de atac în justiţie. de implementare a acordului-cadru al parteneri-
online; Concomitent cu aceste acţiuni, am acordat, lor sociali europeni, privind îmbătrânirea activă
• Acordarea unui stimulent de risc pentru permanent, membrilor de sindicat, servicii de in- şi abordarea intergeneraţională”, participarea la
personalul din învăţământ, care îşi desfăşoară formare şi consiliere asupra: proiectul „Cetăţenie democratică, valori comune
activitatea faţă în faţă, justificat de situaţia epi- • cadrului legal aplicabil în sistemul naţional şi educaţie inclusivă”, finanţat de Comisia Eu-
demiologică determinată de răspândirea noului de educaţie (Legea Educaţiei Naţionale, RO- ropeană precum şi la proiectul Erasmus+ cu tit-
coronavirus; FUIP, Ordine de ministru, Metodologii, Hotărâri lul „Managementul unei arborări graduale şi
• Solicitarea către Ministerul Sănătăţii de a de Guvern, Codul Muncii, Contract Colectiv de includerea unui curriculum echilibrat pentru ele-
face demersurile necesare pentru asigurarea ca- Muncă etc.); vii cu nevoi educaţionale speciale”;
drului legal prin care angajaţii din sistemul de • încadrării şi salarizării personalului din în- ▪ implicarea, în activităţile de implementare
educaţie să beneficieze, la cerere, de vaccinarea văţământ; a proiectului F.S.L.I. cu finanţare norvegiană,
antigripală, gratuită şi de prioritate la vaccinare • drepturilor ce izvorăsc din legislaţie şi „Dezvoltarea structurilor de dialog social în sec-
împotriva COVID. Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de torul educaţie”.
Sector de Activitate – Învăţământ Preuniversi-
De asemenea, s-a solicitat Ministerului tar; SERVICII ŞI PROGRAME SOCIALE
Educaţiei: • modului de aplicare unitară a prevederilor
legale specifice domeniului nostru de activitate;
• procedurilor de punere în executare a sen- Într-un an atât de greu, solidarizarea cu
• Alocarea, prin proiectul Legii bugetului membrii de sindicat, aflaţi în dificultate, a căpă-
de stat pentru anul 2021, a fondurilor necesare tinţelor civile;
• prevederilor statutare, privind organiza- tat noi dimensiuni. Ne-am străduit ca fiecare ce-
acordării, începând cu 01.01.2021, a creşterii rere de ajutor să fie rezolvată cât mai repede, în
salariale prevăzute de Legea nr.153/2017; rea/conducerea grupelor sindicale constituite la
nivelul unităţilor de învăţământ (organizaţii de baza prevederilor Regulamentului de acordare a
• Alocarea sumelor necesare pentru plata ajutoarelor sociale, actualizat prin majorarea, în-
hotărârilor judecătoreşti şi a restanţelor la bază ale S.L.L.I.C.S. Neamţ);
• medierii conflictelor, în general, şi a con- cepând cu data de 1 aprilie 2020, a unora dintre
aceste plăţi; ajutoarele sociale – şi am încercat să identificăm
• Sistarea măsurii de reducere a numărului flictelor de muncă, în special.
posibilităţi de a realiza noi parteneriate sociale
de posturi pentru unităţile de învăţământ special avantajoase, deşi în acest context, generat de
şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională; FORMARE ŞI PROIECTE
pandemie, nu am avut mare succes. Totuşi, la ve-
• Modificarea mecanismelor pentru deter-
minarea costului standard per elev şi a factori- Dacă ultimii ani au fost deosebiţi din punct chile acorduri pe care le-am păstrat, în mare mă-
lor de corecţie, astfel încât să se asigure o de vedere al modului în care am reuşit să desfă- sură, am adăugat unul nou, în baza căruia, am
finanţare corespunzătoare unui învăţământ de şurăm programe de formare sindicală,/profesio- obţinut la Centrul Medical Micromedica, redu-
calitate; nală, schimburi de bune practici cu parteneri cerea cu 10% a costului pentru testul de diag-
• Reducerea numărului de elevi la clasă, re- serioşi şi competenţi, activităţi şi evenimente de nosticare virus COVID-19.
ducerea numărului de elevi care revin unui con- suflet, cu semnificaţii adânci în istoria neamului În domeniul serviciilor medicale, remarcăm,
silier şcolar, flexibilizarea modului de stabilire nostru, a mişcării sindicale şi a învăţământului însă, o creştere a solicitărilor pentru cardurile de
a orelor din norma didactică, stabilirea normei românesc, anul 2020, prin caracterul său excep- sănătate oferite de Asirom prin OVB Allfinanz
de predare pentru profesorii metodişti şi stabi- ţional, ne-a restrâns posibilitatea de a concretiza România, ceea ce reprezintă un indicator al gra-
lirea, prin ordin de ministru, a numărului de ore multe dintre proiectele şi planurile ce ni le pro- dului de satisfacţie asupra acestui serviciu.
din planurile-cadru, prin modificări aduse la pusesem. În privinţa serviciilor prin care asigurăm bi-
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; Astfel, nu am reuşit să organizăm, în acest an: lete de odihnă şi tratament, prin agenţiile de tu-
• Modificarea Art. 12, alin. 8 din Legea - sesiunile anuale de formare sindicală, rism ale sindicatelor, trebuie să recunoaştem că
Educaţiei Naţionale, privind acoperirea din bu- adresate liderilor de sindicat din unităţile de în- anul 2020 a fost un mic eşec, provocat de tot
getul Ministerului Educaţiei a cheltuielilor pen- văţământ; ceea ce implică o pandemie ce afectează, într-o
tru cazarea şi masa elevilor înscrişi în - aniversarea a 30 de ani de la înfiinţarea formă sau alta, toate domeniile de activitate.
învăţământul profesional şi tehnic cu durata de Sindicatului nostru;
minimum 3 ani; - sărbătorirea celor 102 ani de la Marea Gabriela GRIGORE,
• Respectarea prevederilor Contractului Co- Unire, în parteneriat cu organizaţiile sindicale Secretar General al S.L.L.I.C.S. Neamţ

ianuarie 2021
APOSTOLUL Pag. 7
Arte şi meserii

Eminescu şi Serbările de la Putna


(urmare din pag. 1) birilor literare – deşi pornită mai mult dintr-un locului privilegiat, specific, pe care îl are arta în
sentiment de pietate către trecutul nostru pe cât curgerea universală a timpului şi în descifrarea
od hotărât şi hotărâtor în concepţia şi or- glorios pe atâta nefericit, totuşi cu vremea a în- adevărului, pe temeiul distincţiei între adevărul
ganizarea manifestărilor de la Putna, cu ceput a prinde un interes mai bogat... (...) S-a vremelnic al fiinţei umane în istorie şi adevărul
m aceeaşi întemeiere cu care reacţiona în născut conştiinţa că o întrunire a studenţilor ro- etern al fiinţei umane în Absolut:
presă, în momentul istoric tensionat de in- mâni din toate părţile ar putea să constituie şi „Cu greu pricepe o minte de rând că nu este
stituirea dualismului austro-ungar, care altceva decât numai o serbare pentru glorifica- în lumea aceasta nici o stare de lucruri şi nici un
ameninţa destinul neamului românesc în rea trecutului nostru şi că, cu o ocaziune atât de adevăr social vecinic. Precum viaţa consistă din
Transilvania, anexată de Ungaria în 1867. favorabilă în feliul său, am putea să ne gândim mişcare, aşa şi adevărul social, oglinda realităţii
Eminescu se implică în amândouă planurile mai serios asupra problemelor ce viitorul ne le este de-a pururea în mişcare. Ceea ce azi e ade-
– istoric şi spiritual – pentru că gândeşte situarea impune cu atâta necesitate. (...). Trebuinţa cea vărat mâine e îndoielnic şi pe roata acestei lumi
fiinţei naţionale în amândouă planurile.(...) Zoe mai mare ne s-a părut nouă că ar fi o singură nu suie şi coboară numai sorţile omeneşti ci şi
Dumitrescu-Buşulenga sublinia, în volumul direcţiune a spiritului pentru generaţiunea ce ideile. În această curgere obştească a împreju-
Eminescu. Viaţă. Operă. Cultură (1989) „ca- creşte...” (Idem, p. 98) rărilor şi a oamenilor stă locului numai arta,
pacitatea poetului de a trăi simultan pe două di- Textele din această perioadă sunt comple- adică, ciudat lucru, nu ceea ce e-n folosul oame-
mensiuni ale timpului, cea a timpului mărunt al mentare în/prin interrelaţionarea a trei idei esen- nilor, ci ceea ce este spre petrecerea lor. Citim
omului, al vieţii individuale, al istoriei, şi cea a ţiale, întemeiate pe concepţia unităţii şi identităţii azi cu plăcere versurile bătrânului Omer, cu care
timpului mare, a macrotimpului «timp mitic»...”, naţionale a românilor, dominantă a gândirii emi- petreceau odată neamurile de ciobani din Gre-
capacitate care stă în spatele „aparentei contra- nesciene în acest plan, în toate etapele urmă- cia, şi imnele din Rig-Veda, pe care păstorii In-
dicţii dintre aspiraţia superioară constantă a lui toare: diei le îndreptau luminei şi puterilor naturei,
Eminescu către absolut şi inserţia lui pătimaşă în - necesitatea constituirii unei direcţii unice pentru a le lăuda şi a cere de la dânsele iarbă şi
actualitatea cea mai acută, atât de vizibilă mai cu în mişcarea spirituală care să asigure dezvoltarea turme de vite. Tot aşa privim cu plăcere plăsmui-
seamă în opera lui târzie.” (p. 63) ulterioară a destinului neamului românesc în rile celui mai mare poet pe care l-au purtat pă-
Actualitatea cea mai acută în anul scrisorii plan politic; mântul nostru, plăsmuirile lui Shakespeare, şi ne
amintite (1870) şi care va rămâne o actualitate - asigurarea caracterul organic al acestei bucurăm de frumuseţea lor atâta, ba poate mai
permanentă era afirmarea şi apărarea identităţii dezvoltări, care să fie expresia spiritului naţio- mult încă decât contemporanii lui, şi tot astfel
şi unităţii românilor. Serbarea de la Putna, pre- nal; privim statuele lui Fidias ş-ale lui Praxiteles,
gătită pentru aniversarea a patru secole de la în- - integrarea în cursul istoriei orientat din- icoanele lui Rafael, şi ascultăm muzica lui Pa-
temeierea mănăstirii, era un bun prilej pentru lăuntrul fiinţei naţionale a fiecărei generaţii în lestrina. Tot astfel ne bucură portretul pe care-l
aceasta. face Grigorie Ureche Vornicul lui Ştefan Voievod
„Acea serbare – se scrie în Proiectul Cel Mare, încât simţim şi azi plăcere citind ce
de program, în martie 1870, semnat de vrednic şi cu vârtute român a fost Măria Sa.” –
Preşed. Com. central: conte E. Logot- Icoane vechi şi Icoane nouă – Bătrânii şi tinerii
hetty, secretar: M. Eminescu – deşi va (Timpul, dec. 1877) (O. X, p. 22-23)
avea caracter religios, prin omogenita- Acestui portret al personalităţii istorice a lui
tea de naţionalitate şi limbă a acelora ce Ştefan cel Mare, revelat în suita de articole con-
vor serba-o şi prin împrejurarea că se va sacrate Basarabiei (Basarabia, Timpul, 1878, nu-
ţine lângă mormântul lui Ştefan cel merele 3, 4, 7, 8, 10, 14; O. X., pp. 56-70) – în
Mare, nimeni nu va putea opri ca ea să strânsă legătură cu apărarea libertăţii naţionale
aibă afară de cel religios şi un caracter prin cetăţile din triunghiul Cetatea Hotin – Ceta-
naţional.” (O. IX, p. 443) (…) tea Albă – Chilia: „Hotarul nord-extrem Chilia –
Serbarea de la Putna urma să reve- gura Dunării – Cetatea Albă – gura Nistrului şi
leze unitatea şi identitatea românilor în- tot teritoriul dintre liniile ce-am putea trage între
temeiată pe dezvoltarea conştiinţei ele a fost al nostru şi este de drept al nostru şi as-
naţionale: ideea este formulată în Apelul tăzi, căci nu nouă ni s-a luat, nu cu noi s-au bătut
din 14 iunie 1871, semnat de V. Burlă şi ruşii, nu pământul nostru l-au putut ceda turcii.”
I. Slavici, dar purtând în mod evident (O. X, p. 59), i se adaugă portretul înscris într-o
amprenta gândirii lui Eminescu: continuitatea celor precedente. perspectivă mitică, marcată în mod semnificativ
„Serbarea de la Putna trebuie să fie un act Concomitent cu trăirea activă, tensionată, în de desfăşurarea manifestărilor de la Putna.
produs de o naţiune întreagă. Serbarea de la timpul istoric, Eminescu trăieşte cu aceeaşi în-
Putna are să fie întrunirea naţiunei române în cărcătură a fiinţei „în timpul mare”, macrotim- (N. R. – Textul integral poate fi citit pe
suvenirile trecutului, în însufleţirea prezentului pul, „timp mitic”, în interpretarea şi termenii adresa https://www.slineamt.ro/apostolul/)
şi în speranţele viitorului. (...) Iată ideea! Iată exegetei Zoe Dumitrescu-Buşulenga (…) (continuare în numărul viitor)
scopul serbărei! Nu junimea română academică Acelaşi este şi parcursul imaginii lui Ştefan
a produs ideea serbărei întru memoria lui Ştefan cel Mare, care trece din temporalitatea istorică BIBLIOGRAFIE
cel Mare; ea purcede din conştiinţa naţională aflată în centrul pregătirilor şi desfăşurării Ser- Mihai Eminescu, Opere (Ediţia critică înteme-
română. Naţiunea română voieşte cultura şi cul- iată de Perpessicius şi continuată de P. Creţia şi D. Va-
bărilor de la Putna în temporalitatea mitică, par- tamaniuc): vol. I, Fundaţia pentru Literatură şi Artă
tura ei trebuie să fie una: omogenă la Prut şi la curs care începe în momentul Putna (1871) şi se „Regele Carol II”, Buc, 1939; vol. III, Fundaţia Re-
Someş, omogenă în sânul Carpaţilor cărunţi şi încheie în momentul celei din urmă manifestări gele Mihai, Buc, 1944; vol. IV, Ed. Acad. R P R, Buc,
pre malurile umede ale Dunărei bătrâne. Şi vii- a creativităţii lui Eminescu, în anul 1883. Tra- 1952; vol. VII, Ed. Acad. R S R, Buc, 1977; vol. VIII,
toriul, cultura viitoriului, unitatea spirituală a seul, orientat de imperativul destinului fiinţei ro- Ed. Acad. R S R, Buc, 1988; vol. IX, Ed. Acad. R S
viitorului zace în noi, în generaţiunile prezentu- mâneşti, în plan spiritual – al identităţii specifice R, Buc, 1980; vol. X, Ed. Acad. R S R, Buc, 1989;
lui.” (O. IX, p. 491) şi, în plan istoric, este marcat în moduri diferite vol. XII, Ed. Acad. R S R, Buc, 1985; vol. XIII,Ed.
În acelaşi timp, serbarea de la Putna este, de portretul lui Ştefan cel Mare în creaţia poe- Acad. R S R, Buc, 1985; vol. XIV, Ed. Acad. R S R,
pentru organizatorii ei, pentru Eminescu mai tică şi în publicistică, perceput în perspectivă Buc, 1983; vol. XV, Ed. Acad. Rom, Buc, 1993; vol.
ales, şi un bun prilej pentru organizarea unui poetică, în perspectivă mitică şi în perspectivă XVI, Ed. Acad. R S R, Buc, 1989; (Trimiterile la
Congres al studenţilor, din aceeaşi perspectivă a această ediţie se fac prin siglele O. I, III, XV etc., cu
sacră. indicarea paginii.)
imperativului unei direcţii unitare în dezvoltarea Prima ipostază a portretului, portretul isto- Mihai Eminescu, Despre cultură şi artă (ediţie
spirituală a românilor. ric, să-i spunem, are o importanţă aparte, semni- îngrijită de D. Irimia), Editura Junimea, Iaşi, 1970;
„Serbarea la mormântul lui Ştefan cel Mare ficativă. Este portretul din Cronica lui Grigore Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Eminescu, Viaţă.
– scria Eminescu în notiţa alăturată scrisorii pe Ureche, interpretat de Eminescu, probabil, pen- Operă. Cultură, Editura Eminescu, Bucureşti, 1989;
care se întemeiază discuţia noastră – şi care va tru prima dată din punct de vedere estetic şi în- Ioan Slavici, Amintiri, Editura pentru Literatură,
apărea în numărul din 15 septembrie al Convor- scris în perspectivă universală, în susţinerea Bucureşti, 1967.

Pag. 8 APOSTOLUL ianuarie 2021


Şcoala, azi
ubiectul învăţării on-line în blou al copilăriei digitale: „Video- interactivă şi pătrunsă de antisocia- de şabloane de gândire şi reprezen-
raport cu învăţarea clasică, di- copilul se exprimă într-un limbaj- lizare, nu-i va face pe elevi mai tare ale mediului digital.
S rectă (în varianta mai con- zeamă-lungă, şi trăieşte într-o me- umani, mai empatici, mai inteligenţi, Celor care au de gând să mă
cretă, a impactului tehnologiei lasă mentală. Şi dacă diferenţa de mai uniţi. Dimpotrivă. Sunt multe combată argumentând că lumea
asupra creativităţii copilului) „cultură mentală” scapă majorităţii exemple în acest sens, care se ba- merge înainte şi că sunt retrogradă
m-a preocupat suficient de părinţilor, acest lucru se datorează zează, de exemplu, pe diminuarea şi cu mentalităţi „clasice”, adică în-
mult încât să îmi concep lu- faptului că părinţii din 1999 sunt la considerabilă a empatiei la tinerii vechite, în privinţa educaţiei, le-aş
crarea ştiinţifică pentru obţinerea rândul lor foşti video-copii care se care în copilărie au jucat jocuri spune să-şi bage argumentele în bu-
gradului didactic I pe acest subiect. văd pe ei înşişi în odraslele lor.” video centrate pe violenţă. Nu apro- zunar. În 2014, pe vremea când în
Motivaţia care a stat la baza ela- Tehnologia inhibă creativitatea, fundez, literatura de specialitate România lumea nu se mai dădea de
borării lucrării îşi are originea în ceasul morţii să învăţăm on-line pe
preocupări personale mai vechi tablete, eu am predat în Hong Kong
orientate către tehnologie şi impac-
tul ei asupra artelor vizuale. Meto-
Învăţământul artistic, (dacă nici ăştia nu sunt tehnologi-
zaţi, nu ştiu sincer cum să mă mai
dologia cercetării a antrenat
utilizarea de metode teoretice, prac-
tice, pedagogice şi experimentale,
între galaxii informatice justific!!...) la invitaţia „Hong Kong
Institute of Education”, am predat
aşadar copiilor de acolo, în cadrul
pentru domeniul artelor plastice. abundă de workshopurilor, tehnici tradiţionale
Scopul lucrării a fost de a creşte gra- dovezi ştiin- de pictură, folosind instrumente tra-
dul de conştientizare asupra proble- ţifice care diţionale de lucru dar documentând
mei culturii digitale a elevilor şi susţin acest şi ajutându-ne de tehnologie ultra-
tinerilor şi implicit, asupra tipului de lucru. modernă (de ex. filmarea etapelor de
creaţie vizuală a acestora, într-o În con- lucru a tehnicii respective şi proiec-
epocă profund marcată de valorile textul creării tarea video în timp real pentru parti-
acestei culturi. unei false cipanţii care lucrau concomitent cu
Modus operandi de la baza lu- paradigme – noi). Unul dintre workshopuri a avut
crării a fost analiza, sinteza, compa- a suprema-
peste 70 de participanţi care lucrau
rarea rezultatului creaţiei ţiei tehnolo-
plastico-vizuale a elevilor, aceştia giei (softuri în acelaşi timp cu noi. Presa vremii
fiind cuprinşi în două mari categorii: şi echipa- a scris despre asta (Detalii: revista
a consumatorilor fervenţi de produs mente) în Apostolul nr. 166, mai 2014;
media-tv, internet, telefonie mobilă procesul de https://www.slineamt.ro/apostolul/)
(grup experimental) şi a celor care învăţare, în . O pot confirma şi cei care m-au în-
utilizează rar şi foarte rar aceste încurajează lenea şi descurajează virtutea şi de dragul unor continue şi soţit şi ajutat. Deci nu sunt contra
medii virtuale (grup control). Stu- utilizatorul în faţa efortului de gân- nesfârşite experimente „educaţio- tehnicii. Deloc. Dar o văd ca pe un
diile de caz sunt edificatoare; ele au dire, promovează facilul, kitsch-ul, nale” – copiilor li se schimbă de fapt mediu de lucru pentru documentare,
avut la baza activitatea didactică şi de multe ori, comportamentele seturi întregi de valori şi comporta- informare, redactare/ editare şi...
personală angajată în direcţia educa- duplicitare, antisociale (asigurate de mente, despre care nu voi vorbi aici. cam atât.
ţiei artistice nonformale din pe- identităţile false care „pun la adă- Obiectivele personale în pri- Dacă şi învăţarea, cea formală,
rioada 2005-2017; în cadrul post” personalităţi deviante, violente vinţa muncii la catedră, de a fi un instituţionalizată, va trece şi ea total-
studiului au fost supuse observaţiei etc...) profesor empatic, de a inspira şi mente şi ireversibil în online, atunci
şi analizei plastice sute de lucrări ale Nu sunt nici exponenta vreunui educa gustul pentru frumos, au fost urmează nişte orizonturi de aşteptare
elevilor pe care i-am coordonat, în grup amator de teorii ale conspira- puternic contraatacate de factori ini- care prevestesc generaţii abrutizate,
cadrul cursurilor, la concursuri şco- ţiei, ideologii/teorii pseudoştiinţifice ţial neprevăzuţi. Mulţi dintre elevii dominate de discriminare accen-
lare tematice, în tabere, expoziţii, la şi nici vreo extremist- religioasă. mei din ultimii treisprezece ani se tuată, de uniformizare, de analfabe-
workshopuri sau în cadrul altor ac- Aici e vorba despre a cumpăni cu lasă modelaţi intelectual şi sufleteşte tism funcţional şi mai pregnant.
tivităţi didactice. atenţie şi responsabilitate în pri- de medii subculturale precum televi- Din cauza situaţiei medico-so-
Colectarea şi interpretarea date- vinţa minţilor generaţiei care ziunea, internetul, telefonia mobilă, ciale actuale şi a consecinţelor noilor
lor furnizate de creaţiile plastice ale mâine va trăi în ţara asta, care va prin arhiprezentele instrumente: fa- reguli care s-au impus, dacă nu vom
elevilor au condus la formularea con- plăti taxe, care va duce mai departe cebook, realityshowuri, jocuri on- gestiona corect şi eficient problema,
cluziilor, care prezintă complexitatea ce a mai rămas din România. line, canale muzicale comerciale, vom ajunge să confundăm grav pla-
acestei probleme socio-cultural-edu- Asistăm astăzi la naşterea vizi- chat etc. devenind produsul acestora nurile. Victime vor fi copiii. Colate-
catională şi prezentarea metodelor şi bilă a paradigmei unei noi educaţii, şi victime sigure ale culturii de masă ral – profesorii şi părinţii. De suferit
mijloacelor didactice ameliorative al- care poate va crea indivizi mai efi- şi consumerismului şi aşteptând la vom avea, în schimb, cu toţii.
ternative, originale, personale, care cienţi, mai tehnici, mai abilitaţi în orice lucru feed-back instantaneu. Şi nu pot încheia fără a-l po-
pot constitui un posibil reper în prac- domeniul e- orice... cu o atitudine Mulţi dintre ei devin încet dar sigur, meni pe dragul de Dimitrie Bolinti-
tica pedagogică artistică. socială mai dominată de corectitudi- din înzestraţi artistic, echilibraţi, cu- neanu – „Ţara va fi ce este şcoala”.
Citându-l pe Giovani Sartori în nea politică. Însă acest tip de educa- rioşi şi creativi nişte inşi dezintere- Atât!
„Homo videns” avem întregul ta- ţie virtuală, individualistă, fals saţi, obosiţi, guvernaţi în lucrările lor Cristina PETRARIU

„Bucurii de iarnă”, la Biblioteca Judeţeană


iblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Colaborarea cu Fundaţia Ileana şi Şcoala
B Neamţ, în parteneriat cu Fundaţia Populară de Artă Piatra-Neamţ din cadrul
Ileana şi Şcoala Populară de Artă Piatra- Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen
Neamţ din cadrul Centrului pentru Cul- Saeculare” Neamţ este una fructuoasă. Ne bu-
tură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ, curăm că şi în aceste condiţii de pandemie ea
a organizat, între 16 decembrie 2020 şi
continuă în împrejurări favorabile. Expoziţia
14 ianuarie 2021, în Sala Cupola, expo-
ziţia de pictură „Bucurii de iarnă”. a reunit o serie de lucrări reprezentative ale
Au expus Anca Stoica, Sânziana Muraru, artistelor, fapt pentru care le mulţumim, a de-
Margareta Neculai, Emilia Rizescu, Elena clarat prof. Mihaela Mereuţă, director-mana-
Laslu şi Ileana Crăciun, eleve ale Şcolii Populare ger al Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu”
de Artă Piatra-Neamţ din cadrul Centrului pentru Neamţ.
Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ. Violeta MOŞU

ianuarie 2021
APOSTOLUL Pag. 9
Arte şi meserii

n a doua jumătate a anului 2020, la pro- colaborează la radio şi tv: cu expuneri şi scena- loros nu numai prin imaginile satului sărăcit şi
punerea prof. Mihai Mancaş, sub em- rii. A fost consultant istoric pentru filmele Pin- bântuit de o molimă care face ravagii în rândul
Î blema Editurii „Cetatea Doamnei” din tea (1976), Iancu Jianu, Zapciul (1980) şi locuitorilor, ci mai ales prin crearea unui per-
Piatra-Neamţ (manager ing. Viorel Nico- Iancu Jianu, haiducul (1981). Se numără şi sonaj excepţional Valeriu, fiu al lui Constantin
lau, filatelist, librar, publicist şi autor al (plecat pe front) şi al Mariei Barbu, rămasă
mai multor cărţi), a fost reeditată una din acasă cu cinci copii.
cărţile lui Dumitru Almaş, cunoscut şi
apreciat în epocă, profesor universitar, publi-
O reeditare de excepţie: Din punct de vedere structural, naraţiunea
este împărţită în 12 capitole, fiecare sugestiv in-
cist, prozator, întemeietor şi conducător de re- titulat şi distribuite în câteva părţi care au ca
viste, în prezent uitat aşa cum se întâmplă, din
păcate, cu mulţi dintre marii noştri scriitori.
Dumitru Almaş – titlu ani din intervalul 1916-1920.
În acest interval de cinci ani, atât frumuse-
Pentru cei mai tineri cititori (şi nu numai),
care nu au avut şansa să se întâlnească în timpul ACOLO, ţea naturală a locurilor cât şi evenimentele care
tulbură viaţa satului sunt văzute de autor prin
şcolii măcar cu povestirile istorice ale autorului ochii şi sufletul copilului Valeriu Barbu care
şi ca să nu se mai repete nedreptatea care i s-a
făcut în ultimul an al vieţii (decedat 12 martie
ÎN FILIOARA evoluează de la vârsta de opt ani până la termi-
narea clasei a cincea când se desparte cu greu,
1995), când i s-a refuzat acordarea titlului de cu regrete şi cu teama de necunoscutul ce îl va
„Cetăţean de onoare” al Municipiului Piatra- printre colaboratorii publicaţiei Azi. Revistă ro- aştepta după plecarea la studii în Piatra-Neamţ.
Neamţ la intervenţia unui consilier ignorant şi mână de literatură, critică de artă (Buc., mart. Desigur, toate cele întâmplate şi trăite de acest
pătimaş căruia nu merită să-i pomenim numele, 1932 – sept. 1940), în care îi este consemnat de- copil sunt, cu discreţie, prezentate de autorul
prezentăm succint câteva date biobibliografice butul literar cu nuvela Moartea colecţionarului care de fapt, rememorează propriile amintiri din
ale autorului. de fluturi (1938) şi în care, după un an, publică copilărie reuşind cu o măiestrie aparte să îm-
Dumitru ALMAŞ (pseud. lui Dumitru Ai- Miron Costin, ce inaugurează seria de biografii brace totul cu o încărcătură emoţională intensă
lincăi) s-a născut în ziua de 19. 10. 1908, la Ne- romanţate şi de romane istorice, vizând o apro- pe care o transmite şi cititorului, fie că acesta a
greşti, judeţul Neamţ, în familia cu mulţi copii piere între demersul său ştiinţific şi cel literar. cunoscut sau nu ororile războiului.
a Mariei (n. Co- În nr. 40/1936, al revistei moderniste Raza Romanul mai conţine şi câteva personaje
jocaru) şi a lui literară, (Buc.,15.09.1932-15.01.1933; luminoase precum duduia Mărioara, una din
Ion Ailincăi. dec.1933; nov. 1938-mart.1939) va publica o fiicele învăţătorului Dandu, care este elevă nor-
A frecventat recenzie la Caietele săptămânale, publicaţia lui malistă şi se va ocupa de îngrijirea bolnavilor
cursurile şcolii Eugen Herovanu, născut la Piatra-Neamţ. Nu din spitalul improvizat în clădirea şcolii, Moş
primare din satul este lipsită de importanţă colaborarea sa în pa- Toader Toacă, pândar pe moşia boierului – un
natal, apoi pe ginile Almanahului «Scânteia», (1966), unde înzestrat cu darul povestirii, cel care îi spune lui
cele ale Liceului semnează alături de Petru Comarnescu, Ion Co- Valeriu poveşti cu haiduci cu feţi frumoşi, cu
„Petru Rareş” teanu, Alexandru Dima, Ion Holban, Titus Po- zâne şi zmei.
din Piatra- povici, Dan Verona ş. a. Nu prezentăm întreaga Lectura romanului „Acolo, în Filioara”
Neamţ (1921- operă a celui care are o contribuţie de seamă, duce cu gândul la „amintirile” lui Creangă,
1928). După atât în domeniu ştiinţific, cât şi în cel literar. numai că naraţiunea lui Dumitru Almaş este
absolvirea Fa- Numai ca publicist a scris peste 5.000 de studii plasată într-un alt moment istoric, iar personajul
cultăţii de Litere şi articole publicate în ţară şi în străinătate. principal nu este zburdalnic şi zglobiu ci este
şi Filozofie a Mai facem o menţiune: Dumitru Almaş s-a mereu năpădit de grijile şi lipsurile familiei, şi
Universităţii din remarcat ca un fiu deosebit al locurilor natale, numai rareori devine visător, preocupat mereu
Bucureşti, secţia răspunzând tuturor solicitărilor de a contribui la de descifrarea tainelor din lumea înconjură-
istorie-geografie (1933), şi-a luat licenţa (1934) viaţa ştiinţifică şi culturală a Judeţului Neamţ. toare, căutând răspunsuri la diverse întrebări ce
cu teza Voltaire istoric, susţinută în faţa lui Ni- Profesorului avea să i se facă dreptate, îl preocupă permanent.
colae Iorga şi a lui Simion Mehedinţi. După un post-mortem, în anul 2003. Dacă avem
stagiu de redactor la ziarele Zorile, ziar inde- Alte colaborări: Colocvii, (eseuri şi co- în vedere că
pendent de dimineaţă, (Buc. 5.05.1935 – mentarii); Drum. politic, social-literar, Roşiorii această carte a
21.12.1937), când îşi înscrie numele într-o listă de Vede; Flacăra literară; Iaşul nou,(frag- fost publicată în
de colaboratori din care făceau parte Tudor Ar- mente de priză); Lumea românească. 1943 când Al
ghezi, Victor Eftimiu şi I. C. Parhon, şi Lumea La toate acestea se adaugă un număr im- Doilea Război
românească, va lucra în învăţământ ca profe- portant de volume literare. Mondial nu se
sor: la liceele din Silistra şi Călăraşi (Basarabia, Reeditarea romanului „Acolo, în Filioara” terminase încă,
1938-1939), la Liceul „Petru Rareş” (1946- de către Editura Cetatea Doamnei în Colecţia putem aprecia
1947) şi la Şcoala Normală de Băieţi „Gheor- Restitutio după 77 de ani de la apariţia primei cât de mult i-au
ghe Asachi” (1947-1948), ambele din ediţii este un semn de preţuire a valorilor cul- marcat ororile
Piatra-Neamţ, timp în care a fost detaşat la Se- turale din judeţ, înscrise în panteonul culturii războiului copi-
cretariatul de Stat al Educaţiei Tineretului naţionale şi se numără printre puţinele readu- lăria autorului.
(1946-1947). Acum semnează versuri, alături ceri în actualitate în ultimii ani. Dar oricâte ar-
de George Demetru Pan, Lucian Mircea (pseud. Romanul lui Dumitru Almaş, sperăm să nu gumente am
prof. Constantin Borş), Har. Mihăilescu, Con- greşim, se alătură literaturii române de război, prezenta, doar
stantin Gavriliu, Mircea Butnaru, V. Atomulesei fie şi amintind numai capodoperele arhicunos- lectura fiecărui
ş. a. în cadrul cenaclului literar „Slova Nouă” cute ale lui Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, cititor va putea
din Piatra-Neamţ. Cezar Petrescu ş. a. să confirme cele spuse de noi în puţine cuvinte.
În 1949, susţine un concurs, şi va fi numit Spre deosebire de aceşti scriitori, Dumitru Poate ar fi fost necesar pentru cititorul de
conferenţiar (1949-1972), în continuare, urcând Almaş prezintă ororile Primului Război Mon- astăzi ca această reeditare să fie însoţită nu
treptele ierarhiei universitare: profesor (1972- dial, nu pe câmpul de luptă, ci aşa cum s-au răs- numai de scurtul text introductiv semnat de
1975), apoi consultant, după pensionare, la Fa- frânt ele asupra vieţii celor rămaşi acasă, într-un fiica scriitorului, Ioana Jitaru, şi de citatul de pe
cultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. sat din Moldova, aflat în apropierea oraşelor manşeta a doua a cărţii semnat de George Căli-
Prorector al Universităţii Populare (1985-1993) Piatra-Neamţ şi Târgu-Neamţ şi a Mănăstirii nescu, ci şi de un studiu mai amplu referitor la
şi profesor universitar la Facultatea de Istorie a Horaiţa. viaţa şi opera autorului, fie şi cu concesiile pe
Universităţii Spiru Haret din capitală (1990- Viaţa satului în care au rămas femeile, co- care acesta le-a făcut regimului comunist.
1995). Ca membru în conducerea Societăţii de piii şi bătrânii este controlată de autorităţile re- Cu toate acestea, trebuie să apreciem la su-
Ştiinţe Istorice din România, iniţiază editarea prezentate de un primar aproape inexistent, de perlativ actul cultural deosebit de important al
revistei Magazin istoric (1967-1969) şi va fi re- un jandarm afemeiat şi de un notar, toţi preocu- Editurii „Cetatea Doamnei”, care ne restituie o
dactor-şef al acesteia. Colaborează susţinut la paţi să se îmbogăţească şi să-şi satisfacă pro- carte importantă din patrimoniul cultural local.
reviste istorice şi literare, alcătuieşte manuale priile plăceri făcând tot felul de abuzuri sub Ianuarie 2021
de istorie pentru diferite trepte de învăţământ, pretextul aplicării legilor. Dar, romanul este va- Constantin TOMŞA

Pag. 10 APOSTOLUL ianuarie 2021


Arte şi meserii

Scriitorul Gheorghe Simon: „Mi-e drag cititorul solitar,


în solitudinea unui spaţiu al Bucuriei”
Profesorul şi scriitorul Gheorghe Simon este luminat de facla arzătoare a Creaţiei. Orice – V-aţi bucurat de preţuirea remarcabilului om
mărturie trăită captivează. Se ascunde în memorie şi n-ai cum scăpa de ea… Fiu al Iubirii de litere Zoe Dumitrescu – Buşulenga, ilustru critic
părinteşti şi al Agapiei eterne, Gheorghe Simon a rămas cu zâmbetul elevilor săi, Face-à- şi istoric literar. Ce înseamnă să ai şansa de a în-
tâlni o asemenea personalitate într-o viaţă?
Face, fără grimase, cu lumina din sufletul şi mintea lor, nepângărite. – Da! E o şansă providenţială. Are loc o sin-
gură dată în viaţă. De la Monahia Benedicta am în-
Felicitări pentru Premiul „Cartea Repre- am citit Sfânta Biblie văţat smerenia şi buna stăpânire de sine. Buna
zentanţei Neamţ”, oferit de Uniunea Scrii- fără să înţeleg nimic.
– torilor din România, Filiala Iaşi, la finalul Eşec, eroare, teroare,
îndrăznire, în cunoaştere, şi buna cumpănire în ex-
presie.
anului trecut! Aţi primit această distincţie toate mă urmăreau, – Ce părere aveţi despre şcoala on-line, dom-
pentru volumul Calea Numelui, apărut la având ca model pe nule profesor?
Editura Eikon din Bucureşti. Cum aţi recep- Marin Preda, care – Am scăpat de virtualul interface, m-am pen-
tat această nouă recunoaştere literară? făcea un efort teribil, sionat. Am rămas cu zâmbetul elevilor mei, Face-
– Cu bucurie si duioşie. Bucuria unei re- întâi de a împrumuta à-Face, fără grimase, cu lumina din sufletul şi
cunoaşteri literare din partea celor care au darul dis- Cartea Sfântă, de la mintea lor, nepângărite.
cernerii şi duioşia faţă de cele ce se cuvin Creaţiei cineva aflat departe,
şi Creatorului, pentru darul divin al cunoaşterii, al şi apoi să descopere A consemnat Violeta MOŞU
slăvirii darului vieţii, al Logosului dogoritor, de a că e prea multă cru-
fi copărtaşi la purcederea Duhului însufleţitor, pro- zime în primele pa-
niator. Suntem vedere şi auzire, suspin şi scâncet, gini, prea multă
faţă de cele cereşti, clipire a razei, când suntem sur- moarte, prea se măce- CALENDAR
prinşi şi cuprinşi de necuprinderea şi neîntreruperea lăreau neamurile între – februarie 2021
vieţii, în tot largul unei respirări în văzduh de iubire. ele. Mi-am dat seama că Biblia nu se citeşte, nu
Un premiu poate fi circumstanţial, pe când poezia poate fi citită fără să ai un Tâlcuitor, un Discernător.
nu are nimic conjunctural, nimic din ceea ce nu de- Atât mi-a rămas, puţin de tot, esenţial, că Duhul 3. IORDACHE, Ştefan (3 feb. 1941
vine expresie a ceva care ne scapă, ceva de neatins,
cum e lumina interioară a sufletului tânguitor, re-
învie litera moartă. Când mi-e dat să aud azi
truisme penibile, cum ari fi: Şi eu sunt botezat; Şi
0 – 14 sept. 2008) – 80 de ani de la naş-
terea actorului;
velator de moarte. eu am citit Biblia; Şi eu cred în Dumnezeu. Iar, în 06. MANIU, Adrian (6 feb.
– Cine vă sunt părinţii literari, din ce familie Franţa, la Colocvii, ceva şi mai ciudat şi straniu: 1891 – 20 apr. 1968) – 130 de ani de
spirituală consideraţi că faceţi parte? Croyant, mais pas pratiquant. Agnostique, par exer-
– Părinte literar mi-a fost poeta Constanţa cice de lucidité. la naşterea scriitorului;
Buzea. Din când în când, i-am trimis grupaje de – Există patimi literare? Se spune că au fost 06. TEODOREANU, Ionel (6
poeme pe care le comenta şi le publica apoi în pa- întotdeauna la modă. ian. 1897 – 3 feb. 1951) – 70 de ani de la
ginile României literare. Debutul poetic absolut s-a – Da! Există şi nu-s de neglijat, decât de evitat. moartea scriitorului;
petrecut însă în paginile Ziarului Ceahlăul, din Pia- Scrierile lor au ceva molipsitor. E mai mult teva- 14. MAIOR, Petru (cca. 1760 – 14 feb.
tra-Neamţ. Eram elev la Liceul Ştefan cel Mare, din tură, decât bătătură. Inevitabili, când nu te aştepţi, 1821) – 200 de ani de la moartea istoricului
Tg. Neamţ, când am trimis câteva poeme regreta- te trezeşti cu îndârjirea lor, cu viclenia cuvintelor,
tului Viorel Tudose, el însuşi poet, şi m-am trezit cu ispitirea citirii pe dos. Pătimaşul nu e întâlnit şi filologului;
publicat cu un singur poem, Taină, spre fericirea doar în spaţiul creativ cultural, ci şi în cel spiritual 15. HARET, Spiru (15 feb. 1850 – 22
profesorilor mei exigenţi şi severi, de a fi devenit al ascezei. De ce se teme cel mai mult un anahoret, oct. 1882) – 170 de ani de la naştere;
Poetul promoţiei acelor ani. Familia spirituală din dacă nu de dracul întristării care-i bate la uşă. Un 16. FUNDAŢIA CULTURALĂ
care fac parte e una a trăirii fără şovăire, în toată singur autor a mărturisit adevărul Creaţiei literare, „FERDINAND I” (Iaşi) – 95 ani de la înfi-
smerenia unui loc sfânt, Agapia Mănăstire, cuceri- Cervantes. Acesta era convins de un adevăr, mai inţare;
toare şi încântătoare, în care timp nu era, decât cea- presus de orice parabolă sau ficţiune. Mai bine să
sul amiezii şi asfinţitul cuvintelor. Eram locuire şi îmi tai mâna care scrie, decât să comit o operă care 17. PARASCHIVESCU, Miron Radu
trăire a clipei suspendate, dangătul de clopot şi face mai mult rău Cititorului, prin smintire, decât (2 oct.1911 – 17 feb.1971) – 50 de ani de la
psalmodierea monahiilor mă fascinau prin faptul să îl lămurească asupra sensului vieţii şi al Creaţiei moartea scriitorului;
că uitam că sunt viu. Seara târziu mama ne citea divine. 19. BRÂNCUŞI, Constantin (19
din Amintirile lui Creangă, apoi, la rândul meu, i-am – Cum judecaţi prieteniile literare? Ele există? feb.1876 – 16 mart.1957) – 145 de ani de la
citit din Psaltirea lui Dosoftei. Aici am primit darul Da! Există! Sunt atât de rare, încât nu ne vine naşterea sculptorului;
tăcerii, de a nu stânjeni pădurea ermetică, din a crede că am putea trăi fără ele. Prietenia nu are
preajma casei, de a nu stingheri pe cineva cu pre- alternativă. Nu-i declarativă, e ultimativă ca moar- 23. KEATS, John (31 oct. 1785 – 23
zenţa mea. Deveneam ceea ce eram, Fiu al Iubirii tea. feb. 1821) – 200 de ani de la moartea poetu-
părinteşti şi al Agapiei eterne. – Au existat momente în care v-aţi rătăcit în lui;
– Cum era viaţa literară în tinereţea dumnea- lumea literară de la noi? Şi dacă da, cum aţi recu- 25. BOLLIAC, Cezar (23 mart.1813 –
voastră? perat „legăturile pierdute”? 25 feb. 1881) – 140 de ani de la moartea
– Viaţa literară nu avea pe atunci nici o urmă – M-am rătăcit când am urmat căi bătătorite. Cum poetului;
creativă. Erai supus memorării mecanice fără nici era în pădurea copilăriei. Urmam o cale eminesciană,
un ecou. Erau teme fără temei. Cel mai greu îmi era numai a mea, nepângărită, şi fără să ştiu dacă 25. RENOIR, Pierre-Auguste (25 febr.
în septembrie, când ni se dădea ca subiect, invaria- există vreun capăt. Capătul eram eu, începutul 1841– 3 dec.1919) pictor francez; 180 ani de
bil, până la sufocare, să scriem despre cum ne-am fără de sfârşit al Călătoriei sufletului, cu poiene la naştere;
petrecut vacanţa. Rămâneam perplex. Nu ştiam solare, ochiuri de pădure clipind în lumină. 26. EMINESCU Mihai – 155 ani de la
cum să încep şi nici cum să închei despre ceva care – Credeţi că umorul este un medicament, un debut – „De-as avea...”, în revista „Familia”;
nu avea conţinut, nici vreo expresie care să mă sal- spaţiu, o insulă de însănătoşire a omului? 26. HAŞDEU, Bogdan P. (26
veze din monotonie. Eram vraişte, în timp ce ci- – Nu. Nicidecum. Nu am avut încredere decât
team pe rupte şi pe apucate, în sufletul meu în umorul senin al Mamei mele. Altceva e însă Iro- febr.1836- 25 aug. 1907) – 185 de ani de la
înmugureau cuvinte simple, până se pârguiau pe nia. Cultivată cu măsură, ea te poate salva chiar şi naşterea scriitorului;
neştiute şi pregustam din duhul lor ascuns, de ne- de la moarte. 28. LAURIAN, August Treboniu (17
atins. O singură dată am fost invitat la Cenaclul Ca- – Un pictor poate rupe un tablou nereuşit şi iul. 1810 – 28 febr. 1881) – 140 de ani de la
listrat Hogaş, din Piatra-Neamţ, unde am primit nevăzut de nimeni, în atelier. Un poet poate face moartea istoricului;
botezul focului sacru al poeziei. acelaşi lucru cu textul său? 29. SORESCU, Marin (29 febr. 1936
– Care este părerea dumneavoastră despre ci- – Da! De cele mai multe ori. Nu poţi îndrepta
titor? ceva strâmb gândit, stângaci imaginat. Poezia de – 8 dec. 1996) – 85 de ani de la naşterea poe-
– Una foarte bună. Scriem ca să învăţăm a citi. azi e mai mult o făcătură, după o paradigmă mi- tului.
Mi-e drag cititorul solitar, în solitudinea unui spaţiu noră, fără trăire pe măsură şi actualizare continuă a Red.
al Bucuriei. Într-o vacanţă de student, la Mănăstire, clipei dintâi, princiare.

ianuarie 2021
APOSTOLUL Pag. 11
Nihil sine Deo

Creştinismul între dogmă, schisme şi reforme


upă mai bine de două milenii de creşti- proclamării iniţiale? Nu cumva a fost denaturat, Dacă, în decursul timpului, ereziile (acele
nism, poate ne mai întrebăm cum înţele- trunchiat, adaptat, modificat aşa cum susţin di- învăţături de credinţă greşite) apărute în cadrul
D gem şi aplicăm mesajul evanghelic verse „tradiţionalisme” care consideră evoluţia Bisericii au fost combătute prin diverse mij-
proclamat de Mântuitorul Iisus Hristos şi drept o deviere de la credinţa promovată în tre- loace, nefiind afectată învăţătura de credinţă în
răspândit, în întreaga lume, de ucenicii cut? Uneori mesajul Evangheliei a fost refuzat pe esenţa ei, unele schisme sau idei reformatoare
Săi, apostolii. motiv că pune în cauză temeiurile unei civilizaţii. din interior au condus spre anumite divergenţe
Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Nu putem neglija faptul că viaţa creştină nu de la un cult la altul privind calendarul, practi-
Dumnezeu Întrupat, a întemeiat o singură Bi- se limitează carea anumitor ritualuri etc.
serică, Biserica Creştină, cea Una, Sfântă, So- doar la lumi- Marea Schismă din 16 iulie 1054 a fost o
bornicească şi Apostolească. După cum narea lăun- consecinţă a înstrăinării treptate dintre cele
mărturiseşte şi Sfântul Apostol Pavel, este un trică a două mari centre religioase: Roma şi Constan-
Domn, o credinţă, un botez (Efeseni, IV, 5). În persoanelor tinopol. Putem vorbi, pe de o parte, de cauze de
asemenea context, ne întrebăm, fireşte, de ce ci presupune ordin politico-religios şi, pe de altă parte, de
sărbătorim de două ori, în acelaşi an, Naşterea mărturisirea cauze dogmatice şi unele diferenţe în ceea ce
Mântuitorului nostru Iisus Hristos sau Învierea unei învăţă- priveşte ritualul. Urmare acestei schisme au re-
Sa din morţi, în funcţie de confesiunea reli- turi de cre- zultat Biserica Apuseană (numită ulterior Ro-
gioasă din care facem parte? d i n ţ ă , mano-Catolică) şi Biserica Răsăriteană
Poate că, înainte, ar trebui să încercăm să precum şi (Ortodoxă).
răspundem la întrebarea: În ce constă faptul de organizarea Reforma calendarului acceptată de către
a fi creştin astăzi? Cunoaşterea modului în care unei institu- Biserica Răsăritului în anul 1923 a produs o
puteai fi creştin în primele veacuri, în Evul ţii care să „ruptură” a lumii ortodoxe când Patriarhiile din
Mediu sau în secolul al XIX-lea ne poate oferi gestioneze Constantinopol, Alexandria şi Antiohia au ac-
un răspuns parţial. Astfel apreciem moştenirea transmiterea ceptat noul calendar (gregorian), în vreme ce
trecutului şi putem de-dramatiza unele crize acestei învăţături. Patriarhia Ierusalimului, Sfântul Munte Athos
morale actuale. Pe parcursul istoriei descoperim modul în şi Biserica Ortodoxă Rusă, Sârbă au rămas fi-
Fără a-mi propune prezentarea unui curs al care Evanghelia evaluează comportamentul dele stilului vechi (iulian).
Istoriei Bisericii Creştine, în cele ce urmează creştinilor din trecut şi în prezent. Astfel, putem Astfel de fenomene au condus la o divizare
voi încerca să ofer unele explicaţii de ordin is- explica anumite aspecte precum apariţia crucia- a credincioşilor, astfel încât aceştia sunt marcaţi
toric ce au determinat această realitate şi unele delor sau a Inchiziţiei, chiar dacă nu ştim cu până astăzi de unele probleme precum respec-
diferenţe cultice privind sărbătorirea acestor exactitate cum ne-am fi comportat noi în con- tarea calendarului după o variantă sau alta, in-
evenimente majore din istoria mântuirii neamu- textul acelor perioade. troducerea şi respectarea unor noi practici în
lui omenesc. Fiecare epocă a exprimat mesajul creştin cultul divin public, dezvoltarea unor tradiţii şi
Când învăţătura de credinţă creştină a fost prin propriul limbaj. Consider că acum, cu toţii obiceiuri locale etc.
exprimată timp îndelungat în cadrul unor cul- trebuie să găsim limbajul specific perioadei în Acestea reprezintă doar câteva aspecte ce
turi, oare ce au transmis purtătorii acestei învăţă- care trăim. Dacă limbajele străvechi s-au inte- vor fi detaliate în materialele prezentate în ur-
turi? A fost transmisă Evanghelia sau mesajul grat în cugetul nostru, oare nu ar trebui să în- mătoarele numere ale revistei. (va urma)
însoţit de suportul cultural? Schimbându-se ca- cercăm o retraducere a acestora? Împrejurările
drul socio-cultural, oare mesajul rămâne fidel în care trăim sunt radical diferite faţă de trecut. Dr. Mihai FLOROAIA

Recurs la patrimoniu
traţia zonelor şi localităţilor locuite de români. Fundaţia a funcţionat între
1869, Emanuil Gojdu anii 1870-1917, de banii puşi la dispoziţie beneficiind studenţi români
întemeiază o fundaţie de (dintre care se remarcă: Traian Vuia, Octavian Goga, Constantin Daicovi-
ciu, Petru Groza şi Victor Babeş) care au devenit valori naţionale.
ajutorare a românilor din
Imperiul Habsburgic 1873, Împăratul Franz
a mulţi alţi români de calitate care au Josef i‐a acordat lui
făcut avere şi carieră în Imperiul Hab- Eudoxiu Hurmuzachi
C sburgic şi el era de origine aromână,
familia sa fiind originară din Mosco- titlul ereditar de baron
pole. A studiat Dreptul la Oradea, Bra-
tislava şi Budapesta, unde a luat Născut la câteva luni de la răpirea Ba-
licenţele de avocat şi de notar. Şi-a în- sarabiei de către Imperiul Rus într-o veche
ceput cariera de avocat în biroul unui (1802, Oradea – 1870, familie boierească, a urmat Facultatea de
român din regiunea Timoc, Mihai Vitcu (Vit- Budapesta) Drept a Universităţii din Viena. În anul 1848
kovici), care l-a introdus în cercurile literare cunoştinţele sale juridice l-au determinat pe
budapestane. Şi-a încercat norocul şi ca poet, în 1826 publicând poezii în ministrul de justiţie al Imperiului Habsbur-
revistele maghiare, inclusiv o plachetă antologică. Ca avocat a conceput gic, Alexander von Bach, să-l consulte în ve-
pledoarii ce, publicate, au fost studiate de studenţii Facultăţilor de Drept derea redactării şi adoptării regulamentelor (29 sept.1812, Cernăuca –
din Buda şi din Bratislava. Ca notar a devenit o autoritate căutată din Sal- privitoare la Bucovina. Tot lui i s-a încredin- 29 ian.1874, Cernăuţi)
zburg până la Miercurea Ciuc. Iosif Vulcan scria prin1866, în Familia, re- ţat traducerea codurilor civil şi penal în
vista sa recent înfiinţată, că faima lui Gojdu depăşise cu mult frontierele limba română. La cererea fraţilor săi, Gheorghe şi Alexandru, care patro-
imperiului. Nu-i de mirare că a făcut avere, una uriaşă, pe care, neavând nau ziarul bilingv „Bucovina”, a acceptat să devină colaborator pe ches-
moştenitori, prin Testamentul redactat în 1869, a lăsat-o „moştenire naţiu- tiuni juridice. La propunerea expresă a noului ministru habsburgic de
nii române din Transilvania şi Ungaria, care aparţine confesiunii ortodoxe justiţie, Anton von Schmerling, a fost ales în comisia instituită pentru ela-
orientale” în cadrul unei fundaţii. Trebuie spus că încă din timpul revoluţiei borarea unui lexicon juridic în limba română. Meritele incontestabile
de la 1848 luptase pentru utilizarea limbii române în şcoli şi în adminis- i-au facilitat accesul în Arhivele Imperiale, cercetarea conducând la

Pag. 12 APOSTOLUL ianuarie 2021


Arte şi meserii

VIOLETA SIMINA MOŞU: „PIATRA‐NEAMŢ, IERI.


Să cunoaştem istoria judeţului prin memoria comunităţii.
Oameni. Locuri. Fapte.”, vol.III
a finalul lunii decembrie 2020, în cadrul Bibliotecii Judeţene Volumul se încheie cu o serie de patru texte prin intermediul
„G. T. Kirileanu” Neamţ a apărut volumul al treilea din seria do- cărora Violeta Simina Moşu îi teleportează pe cititori într-o vreme
L cumentară „Să cunoaştem istoria judeţului prin memoria comu- de mult timp apusă: „Piatra-Neamţ: Cum arătau şedinţele de odi-
nităţii. Oameni. Locuri. Fapte.”, volum care poartă titlul nioară ale aleşilor locali”, „A fost odată în Piatra-Neamţ”, „Piatra-
„PIATRA-NEAMŢ, IERI”. Autoarea, Violeta Si- Neamţ în anii ’30 – blocaj în trafic, şoferi fără
mina Moşu, angajată a instituţiei amintite, pre-
zintă în această lucrare o parte din istoria
Semnal editorial permis şi licitaţii pentru Piaţă”, „Aduceri-aminte: O
ieftinire de pomină”.
nescrisă a urbei nemţene, facilitând cititorului aflarea Desprte această reuşită a Violetei, profesorul Con-
de noi amănunte despre edificii ale locului: Biblioteca Judeţeană „G. stantin Tomşa, el însuşi protagonist şi martor al unora dintre faptele
T. Kirileanu” Neamţ, Teatrul Tineretului, Casa de Cultură a Sindica- cuprinse în carte, spune în prefaţa lucrării: „Această carte este rodul
telor, Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie şi Arheologie (Palatul Admi- unei activităţi desfăşurate cu acribie dacă avem în vedere marea
nistrativ), Muzeul de Ştiinţe Naturale, Statuia lui Ştefan cel Mare, cantitate de presă consultată, grija şi priceperea în ceea ce priveşte
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Precista, Şcoala Populară de selectarea unor articole sau fragmente din unele texte semnificative,
Artă, Şcolile Normale, Şcoala Gimnazială nr. 4 („Elena Cuza”), pentru a ilustra o epocă şi felul în care anumite personalităţi poli-
Şcoala Gimnazială nr. 3, Liceul de fete (Colegiul Naţional „Calistrat tice, culturale, cu funcţii sociale ale oraşului şi care dispuneau de
Hogaş”), Liceul de Chimie (Cole- posibilităţi financiare au contribuit la realizarea unor obiective de
giul Tehnic „Gheorghe Cartianu”), interes public care se păstrează până în zilele noastre. Exemplificăm
Cinematograful „Pietricica”, Cine- cu articolul în care cititorul va observa cum s-a construit clădirea
matograful „Dacia-Panoramic”, în care funcţionează Teatrul Tineretului şi cu cât fast a fost inaugu-
Cinematograful „Cozla”, Spitalul rată la 24 octombrie 1942, inaugurare la care, pe lângă personalită-
„vechi”, Spitalul „nou”, Hotelul ţile locale şi din Capitală, a fost prezentat un spectacol susţinut de
„Ceahlău”, Hotelul „Central”, Casa Filarmonica şi Opera din Bucureşti.
Modei, Magazinul „Petrodava”, În acelaşi scop, menţionăm şi inaugurarea, în anul 1972, a nou-
Supermagazinul „Unic”, Colibele lui local destinat Bibiotecii Judeţene.
haiducilor, Cercul Gospodinelor, Nu putem încheia fără a sublinia că autoarea are meritul de a fi
Fabrica de ciorapi şi tricotaje „8 structurat această carte într-o anumită ordine, lăsând posibilitate ci-
Martie”, Ştrandul Tineretului, Au-
titorului să tragă singur concluziile pe baza lecturii acestei cărţi,
togara, Clubul Tineretului, Cartie-
care prezintă realităţi din viaţa oraşului în două regimuri total dife-
rul Dărmăneşti (Magazinul Orion,
rite.
Blocul A4, Piaţa agroalimentară),
Podul de beton din Dărmăneşti, Apreciem, de asemenea, limba română corect folosită şi îndem-
Blocul Viitorului, Blocurile nem- năm cititorul să ducă lectura acestei cărţi la bun sfârşit.”
ţeşti, Sala „Ceahlăul”, Baza Spor-
tivă „Relonul”. Valentin ANDREI

Recurs la patrimoniu
edactarea celor cinci masive tomuri de documente comentate, frag- transmisă în familie, de dul-
mente din Istoria Românilor. El a preluat de asemenea examinarea gheri (teslari). Henri Coandă,
r manualelor româneşti pentru şcolari, utilizate în Bucovina. S-a zbă- care l-a cunoscut pe Tesla din
tut cu succes pentru ridicarea Bucovinei la rang de ducat, a fost ales vizitele pe care acesta le
deputat în Dieta Bucovinei şi din 5 decembrie 1862 a devenit „Că- făcea tatălui său în casa lor
pitan al Bucovinei”, funcţie deţinută până în anul 1870 şi, ulterior, din Bucureşti, îl prezenta pe
între 1871-1874. În 2 august 1872 Academia Română l-a primit în marele inventator ca român
rândurile sale, iar în februarie 1873 Împăratul Franz Josef i-a acordat titlul bănăţean din Banatul sâr-
de baron, în semn de mare apreciere a serviciilor aduse imperiului şi con- besc. A făcut studii serioase,
tribuţiilor sale juridice. la Gymnasiul Real Superior
din Karlstadt şi la Institutul
Politehnic din Graz, conti-
1882 – Nicolae Teslea nuate în 1878 la Universita-
a inventat principiul tea Carolina din Praga. La
Budapesta a descoperit principiul motorului electric de curent alternativ.
motorului electric Va pleca, prin Franţa, unde va sta doi ani. În SUA se va angaja la Edison.
Înşelat de acesta, în 1886 va înfiinţa propria companie. Va inventa motorul
de curent alternativ cu inducţie, principiile bobinei Tesla, razele X, transmiterea wireless a cu-
rentului, folosirea energiei libere. În 1891 a căpătat cetăţenia americană,
Marele savant şi inventator Nicolae Te- doi ani mai târziu a iluminat Expoziţia Universală de la Chicago. Ulterior
slea (Nikola Tesla) s-a născut în 10 iulie a descoperit rezonanţa Pământului, stabilită la 10 Hertzi. Descoperirile
1856, ca fiu al preotului ortodox Milutin Te- sale au depăşit puterea de înţelegere ştiinţifică a sfârşitului de secol 19 cât
slea şi al Gicăi Mandici. Este după ambii pă- şi a celui următor. De exemplu, a declarat că a descoperit zidul energetic
rinţi din rândul istro-românilor, populaţie ce va face inutil războiul. Era în 1943. Savantul a murit subit, însă docu-
aromână care era răspândită din Croaţia de mentele au dispărut şi presei i s-au dat doar informaţii minore, compromi-
astăzi până în Muntenegru. Numele iniţial de ţătoare. Problema este că nici în prezent nu a fost reabilitat, despre savant
familie era Drăghici, dar el a fost înlocuit în (10 iul. 1856, Smilian – 7 spunându-se vrute şi nevrute, deşi nu a avut egal. Astăzi, tot mai multe
timp, prin porecla de Teslea, după meseria ian. 1943, New York)
cercetări confirmă aplicabilitatea teoriilor lui. (Red.)

ianuarie 2021
APOSTOLUL Pag. 13
Şcoala, azi

e regulă copiii se feresc să spună adulţilor mâne energie pentru activităţile zilnice, chiar şi • Incapacitatea de a răspunde spontan şi
despre ce experimentează neplăcut în me- cele considerate uşoare pentru el înainte. fluid la stimulii din jur;
D diul online, cei mai mulţi dintre aceştia În situaţiile traumatice se declanşează au- • Stare de apatie, plictiseală, lipsă de do-
declarând că preferă să se descurce sin- tomat mecanismul de supravieţuire: fugă, luptă rinţă şi voinţă;
guri sau să vorbească cu prieteni de sau îngheţare, mecanisme care ne ajută să ră- • Reducerea sensitivităţii la stimuli (vi-
aceeaşi vârstă decât să ceară ajutor adul- mânem în viaţă în faţa unui pericol real sau în- zuali, auditivi, gustativi, kinestezici, olfactivi)
ţilor, care i-ar certa sau învinovăţi tot pe chipuit. În funcţie de apropierea şi încrederea conectaţi cu trauma;
ei. acordate persoanei care îl abuzează pe copil, de • Disociere: absenţa prezenţei psihice în
Impactul experienţelor din mediul online, frecvenţa interacţiunilor problematice, implica- momentul de aici şi acum;
atât în privinţa conţinutului (dăunător sau ile- ţiile şi riscurile pe care copilul le anticipează şi • Reducerea capacităţii de percepţie şi
gal) cât şi al interacţiunilor cu alte persoane, ră- rezilienţa lui la stres, efectele traumatice sunt orientare în timp şi spaţiu.
mâne deseori subestimat de adulţii mai puţin mai mici sau mai mari. Marea diferenţă, în ter-
interesaţi de tehnologie, iar efectele rămân as- meni de efecte, o constituie relaţia apropiată şi Cu cât mai mulţi adulţi reuşesc să identifice
cunse până devin cu adevărat grave. hrănitoare cu un adult iubitor, de încredere, ca- urme ale traumei (datorită schimbării atitudinii
Trauma ce poate apare în condiţiile erei di- copiilor), să consulte specialişti care să îi spri-
gitale nu depinde de evenimentul în sine sau de jine să răspundă acestora într-un mod eficient,
faptul că interacţiunea s-a petrecut în mediul
online. Conflictele nesoluţionate şi abuzurile
Trauma în era cu atât copiii pot avea sprijinul pentru a des-
cărca tensiunea acumulată în corp. Odată sesi-
produc o cantitate enormă de energie care ră-
mâne stocată în sistemul nervos al copiilor. Pe- digitală zate, este important să acţionăm cu tact, cu
iubire şi blândeţe. Adulţii pot crea contexte de
ricolul perceput de acesta determină instalarea, joacă prin care îi pot întreba pe copii cum se
la nivel subtil, a unei lipse de siguranţă, care se pabil să facă faţă propriului disconfort şi care simt sau dacă îi preocupă ceva, arătându-le că
va manifesta în senzaţii corporale şi în compor- reuşeşte să fie cu adevărat alături de copil, aşa orice ar fi pot rezolva împreună situaţia, resta-
tament. cum are el nevoie. bilind astfel baza de siguranţă. În aceste inte-
racţiuni pozitive şi sigure pentru copil, pot să
Simptome de retragere/fugă: apară şi descărcări uşoare ale sistemului nervos,
• Anxietate – stare de frică generalizată sub formă de tremur, furnicături, râs, plâns,
asociată cu neîncredere în persoane şi mediu; ţipăt sau căscat. Aceste semnale sunt binevenite
• Depresie – sentiment de tristeţe, apăsare, şi îl ajută să elibereze din tensiunea acumulată
amărăciune care persistă în timp; şi astfel să iasă din „amorţirea” specifică trau-
• Fobie – frică excesivă faţă de un obiect, mei şi să revină în simţiri.
stimul sau faţă de contexte sociale; De cele mai multe ori copilul nu spune di-
• Izolare socială – evitarea relaţiilor cu alte rect despre situaţia grea cu care se confruntă
persoane; dacă este ameninţat de agresor sau nu este obiş-
• Absenteism sau abandon şcolar. nuit să vorbească şi să fie ascultat fără ceartă de
către adulţi. Adulţii trebuie să dea dovadă de
Simptome de atac/luptă: empatie pentru că pentru el va fi o dovadă de
• Conflicte repetate în plan social cu alţi mare curaj să facă aceste dezvăluiri şi poate
copii şi adulţi; dura un timp până poate să o facă. Din neferi-
• Integrarea experienţelor virtuale violente cire, cu cât trece mai mult timp de la o traumă
în viaţa reală; cu încărcătură mare pentru copil, cu atât cresc
• Agitaţie şi comportament agresiv pe o du- şansele ca el să nu mai aibă acces conştient la
rată lungă de timp şi necorelat cu etapa de dez- situaţia iniţială şi să evite inconştient orice
voltare la care se află copilul (muşcat, ţipat, simte că are de-a face cu abuzul. În lucrul cu
îmbrâncit); trauma, răbdarea, blândeţea şi paşii mici sunt
O situaţie traumatică poate fi aceea care îl • Identificarea cu agresorul – repetarea elemente esenţiale pentru a-l ajuta să descarce
face pe copil să se simtă copleşit, să trăiască comportamentului agresiv care l-a rănit faţă de tensiunea acumulată.
sentimente puternice de frică şi neputinţă, in- o altă persoană considerată mai slabă decât el; Pentru situaţiile delicate, se recomandă cu
clusiv atunci când acestea au loc în interacţiu- • Comportament erotic şi sexualizat cu alţi tărie ca adulţii să ceară sprijinul unui specialist
nile online: conţinut violent sau sexual accesat copii sau adulţi – punerea în act a traumei le- în sănătatea psihologică a copiilor, iar în terapia
fără intenţie, jigniri, ameninţări, şantaj, pre- gate de expunerea la conţinut ne-
siune, solicitări indecente. Foarte des, aceste adecvat vârstei sau a unei forme
abuzuri din mediul online sunt însoţite de pre- de încălcări ale limitelor intime;
siuni asupra copilului pentru a nu spune nimă- • Timp din ce în ce mai ex-
nui şi, de foarte multe ori, abuzatorii pot fi tins petrecut online în încercarea
dintre cunoscuţii lor, aşa că riscul de a dezvălui de recăpătare a controlului sau de
poate fi considerat prea mare. În plus, din ten- găsire a unei soluţii.
dinţa lor de a recăpăta un oarecare control asu-
pra situaţiei sau de a găsi o soluţie, copilul Simptome de blocaj/înghe-
poate fi din ce în ce mai captivat de Internet. ţare:
În lipsa unei educaţii a copilului în privinţa Aceste semnale pot adeseori
siguranţei pe Internet, situaţiile în care să ştie rămâne neidentificate sub apa-
cum să reacţioneze şi să ceară sprijin sunt per- renţa unui copil „bun şi cuminte”,
cepute ca fiind prea complexe pentru capacită- „pe care nici nu simţi că îl ai în
ţile şi abilităţile lui şi se pot transforma într-o preajmă”. Comportamentul de
tragedie. În astfel de situaţii, mai ales trăite în „îngheţare” apare atunci când co-
izolare şi neîmpărtăşite unui adult de la care se pilul nu simte că are vreo şansă
aşteaptă să îl protejeze, percepţia, gândirea, de reuşită în faţa pericolului perceput şi, la un şi recuperarea acestuia este esenţial să fie im-
emoţiile şi acţiunile victimei sunt tulburate şi anumit nivel, el îşi doreşte „să dispară”. plicaţi membrii familiei dar şi diriginţii şi pro-
pot ajunge până la dezorganizare sau disociere, • Corp rigid, tensionat, poziţie inertă, pri- fesorii. (Adaptare după Programul „Ora de net”
o formă de a fi prezent fizic însă absent mental vire goală, faţă palidă, respiraţie superficială; al Organizaţiei Salvaţi Copiii – România)
şi emoţional. Consumul psihic al copilului trau- • Tendinţa de a trece neobservat – tăcut, in-
matizat este unul foarte mare şi nu îi mai ră- trovertit, ascuns; Gianina BURUIANĂ

Pag. 14 APOSTOLUL ianuarie 2021


Scrisori din Basarabia

să evoc unele dintre ele, fiind animată de con- altă posibilă periodizare: până la ONLINE, „în
Înainte de ONLINE… vingerea că o idee bună poate inspira şi genera vreme de” ONLINE şi după ONLINE. Părerea
părere unanimă a tuturor profesorilor
multe altele. mea este că doar o analiză temeinică, riguroasă
puşi în faţa situaţiei de a preda de la dis-
O tanţă este că acest „de la distanţă” i-a luat
Aşadar, cărţile digitale, realizate cu Story- şi onestă a experienţei didactice din perioada
Jumper, pot fi un produs final şi evaluabil al lecţiilor de la distanţă va depista punctele vul-
pe nepregătite. Adevărat, dar şi firesc,
unui proiect individual sau de grup. Poate fi un nerabile, va elucida experienţele reuşite şi va
până la urmă, din moment ce chiar stră-
proiect de lectură, de cercetare, de informare furniza concluzii şi sugestii valoroase pentru o
moşii, care nu şi-ar fi putut imagina In-
etc. În cazul meu, prima cărticică digitală, rea- alternativă a instruirii în sala de clasă (deseori,
ternetul nici în cele mai fabuloase basme,
lizată de discipola mea, a fost despre Ileana Co- foarte necesară) sau pentru o altă posibilă pe-
au spus: „Nu aduce anul ce aduce ceasul”. Dar
sânzeana, în cadrul unui proiect vast la clasa a rioadă de carantină (chiar dacă ne-am dori ca
tot de dragul adevărului, trebuie menţionat fap-
VII-a: Personajele copilăriei mele. M-am con- formularea să fie distopică).
tul că profesorii din Republica Moldova au
vins că o carte de acest fel nu solicită doar com-
avut, până la 11 martie 2020, ziua când a fost
petenţa digitală a elevului, ci şi pe cea lectorală,
instituită oficial carantina, numeroase prilejuri
şi pe cea de scriere etc. Vocaroo poate facilita
În vreme de ONLINE…
de a se instrui în domeniul tehnologiilor digi- În instituţia în care activez, retragerea în
tale. Am făcut-o şi eu, însuşindu-mi un arsenal carantină a fost precedată de un consiliu ad-hoc,
de instrumente Web 2.0, nu foarte bogat, dar su-
ficient de variat.
În vreme de în cadrul căruia s-a discutat despre posibile so-
luţii pentru procesul educaţional de la distanţă.
În aceeaşi ordine de idei, experienţa didac-
tică îmi permite să remarc faptul că noi, profe- on-line Aceste soluţii puteau fi: menţinerea comunităţii
de învăţare prin intermediul chat-urilor pe reţe-
sorii, de regulă, suntem reticenţi la tot ce e nou: lele sociale, reeşalonarea conţinuturilor, expe-
schimbări de concepte didactice, schimbări de dierea de teste complexe şi alte fişe care ar fi
curriculum, schimbări în felul de proiectare. Mă asigurat consolidarea conţinuturilor învăţate. Şi
întreb dacă această reticenţă vine dintr-un con- abia instaurarea măsurilor excepţionale, pe o
servatism foarte asumat sau dintr-o inerţie mo- perioadă de două luni, ne-a determinat pe toţi
lipsitoare... Şi pentru că primul şi cel mai dur să înţelegem gravitatea situaţiei şi necesitatea
cenzor al meu sunt eu însămi, încerc să-mi

Viorica Oleinic
de a revedea şi a reconsidera predarea de la dis-
impun flexibilitate şi abordare constructivă în tanţă. Urma să fie unica soluţie într-o perioadă
contextele care ar putea genera reticenţă. Un a cărei sfârşit căreia se contura incert. În acest
astfel de exerciţiu mi l-am impus şi la primul context, e cazul să spun că apreciez promptitu-
„contact” cu instrumentele Web 2.0. Nu erau dinea de care a dat dovadă MECC (Ministerul
foarte multe şi erau selectate de formator cu Educaţiei Culturii şi Cercetării), elaborând Me-
discernământ: Vocaroo, Blabberise, StoryJum- todologia privind continuarea la distanţă a pro-
per, Storyboard That, Canva etc. Dând glas în- cesului educaţional în condiţii de carantină. Era
trebării „La ce mi-ar folosi?”, m-am lăsat totuşi mai mult decât imperativ necesară! Miniva-
convinsă de argumentul că ar trebui să apro- canţa oferită a venit ca o gură de aer proaspăt
piem demersul didactic de elevi, să venim în (chiar dacă era inhalat de la fereastră), pentru
înregistrări cu lectura unui eseu reflexiv, a unui
zona lor, spre perceperea lor şi să renunţăm la că între timp, ne epuizasem – şi profesorii, şi
răspuns dat la o întrebare. Secundat de un
perceperea noastră că digitalizarea înseamnă elevii, şi părinţii! Montaţi de frica de a rata con-
barem riguros, poate deveni o formă de eva-
mai mult joc de calculator, nu şi învăţare. De ţinuturi, noi, profesorii, căzusem în extrema su-
luare sumativă. Tot Vocaroo mai poate deveni
aceea, mi-am oprimat scepticismul şi am înce- pradozării cu teme. De aceea, pauza oferită a
instrumentul de înregistrare şi audiere a lecturii
put, rând pe rând, să exersez un instrument sau fost un prilej de reconceptualizare şi reinven-
expresive a unui text literar, aspect deseori ne-
altul. Pentru mine, era important ca utilizarea tare. Între timp, mulţi profesori au explorat plat-
glijat în cadrul lecţiei, din cauza lipsei de timp.
lor să fie justificată, să fie opţiunea cea mai forme precum Zoom, Google Classroom,
Trebuie să fiu crezută când afirm că lectura în
bună pe care aş fi făcut-o într-o situaţie sau alta. Google Meet etc. şi s-ar părea că altă făină se
faţa microfonului, pentru a fi înregistrată şi, ul-
Între timp, m-am înscris în comunitatea macină acum la moară. Forma de condiţional a
terior, audiată de profesor, îi solicită elevului
Platforme Educaţionale Online, descoperind verbului nu comportă doar o încărcătură cono-
exersări repetate, antrenarea ortoepiei, valorifi-
numeroase tutoriale, creând produse digitale tativă, ci şi una absolut denotativă. Nu aş putea
carea intonaţiei. Toate acestea constituie un
originale, inspirându-mă şi din produsele altor asocia predarea de la distanţă nici măcar cu me-
rodaj valoros şi contribuie chiar la o altfel de
colegi. Tot între timp, am participat cu elevii dalia cu două feţe! Feţele, adică aspectele, au
percepere a textului. Adevărat că audierea ne-
cercului de lectură pe care îl conduc, Prometeii fost, considerabil, mai multe: de la motivare şi
cesită timp, dar timp se poate găsi, pentru că în-
cărturesc, la concursul anual Lecturiada copii- zel până la dezamăgire şi descurajare; de la re-
registrările pot fi accesate chiar de la telefon.
lor, devenit deja o tradiţie în cadrul programu- montare şi „să mai încerc şi altfel” până la „ori-
Rezultatul merită efortul! Storyboardthat, in-
lui naţional Lecturi în cercuri, iniţiat de cum, nu are rost”, de la profesori care au lucrat
strumentul prin care pot fi realizate benzile
ANPRO (Asociaţia Naţională a Profesorilor de conştiincios şi cu dăruire până la profesori care
desenate, poate deveni un captivant mijloc de
Limba şi Literatura Română din România), ela- au trimis doar fişe, fără niciun feedback şi care
verificare a lecturii, dacă benzile desenate digi-
borând un digiportofoliu, în care am inserat mai au simulat predarea, de la elevi buni cărora le-a
tal de către elevi sunt folosite în cheia tehnicii
multe produse. În cadrul discuţiilor, din tot ceea scăzut randamentul până la elevi care s-au
Fotovoice. Prin Blabberise, instrumentul care
ce înseamnă activitatea mea în calitate de mem- montat spre cuvânt, limbă, comunicare, muncă
face o fotografie să vorbească, se poate sono-
bră ANPRO, am însuşit conceptele de nativ di- şi disciplină, de la elevi care nu au avut mij-
riza monologul unui personaj, de exemplu, sau,
gital şi imigrant digital. Noi, profesorii, pentru loace tehnice, dar au căutat soluţii, până la
de ce nu?, un posibil mesaj al unui scriitor din
că suntem născuţi până în anul 2000 (an luat elevi care, având toate posibilităţile, au trândă-
alt secol, care vorbeşte din fotografie, cu vocea
drept reper, mai mult sau mai puţin, arbitrar), vit.
profesorului sau a elevului.
suntem nişte imigranţi digitali şi trebuie să ne Unul dintre aspectele cele mai valoroase ale
Oricât de frumoase şi valoroase ar fi aceste
asumăm principalul exerciţiu psihocomporta- Metodologiei privind continuarea la distanţă a
aplicări didactice ale mijloacelor Web 2.0, nu
mental al imigrantului: adaptarea. În cazul nos- procesului educaţional în condiţii de carantină,
cred că cineva dintre profesorii din Republica
tru, e vorba de adaptarea la era digitală. în viziunea mea, este autonomia pe care a oferit-o
Moldova şi-ar fi imaginat că formarea sa în do-
Încercările mele de a găsi o aplicare justi- profesorului. Am putut eu însămi să stabilesc
meniul TIC se va separa în două etape: până la
ficată a instrumentelor Web 2.0 m-au condus nu
pandemie şi în timpul pandemiei. Altfel spus, Viorica OLEINIC, Liceul Prometeu Prim,
doar către produse originale, create de elevi, dar
până la lecţiile de la distanţă şi în perioada lec- Chişinău
şi spre soluţii didactice destul de eficiente. Am
ţiilor online. Dar şi mai mult mă derutează o (continuare în pag. 16)

ianuarie 2021
APOSTOLUL Pag. 15
Scrisori din Basarabia
(urmare din pag. 15) membri ai familiei, pentru că el poate împărţi randament. Prezenţa unui elev la lecţia online,
cu ceilalţi membri ai familiei nu doar device- care se rezumă doar la a saluta profesorul, în-
ormele de activitate şi de evaluare. Dar
ul, ci şi accesul la router, de exemplu, pentru ca- chizând apoi atât camera, cât şi microfonul, nu
mai ales, am avut libertatea de a decide
f frecvenţa evaluărilor, reajustându-mi pro-
litatea Internetului. Pe de altă parte, există riscul înseamnă eficienţă. Eficienţă, învăţare, partici-
ca timpul generos acordat evaluării să fie perce- pare, implicare nu înseamnă întotdeauna pre-
iectarea de lungă durată. Am căutat echi- put de către elev ca un gest permisiv. Un alt as- zenţa la lecţie cu microfonul şi camera conectate.
librul, râvnita aureas mediocritas, şi, între pect în privinţa căruia nu m-am edificat este Dacă lecţia reală îi impune elevului, cel puţin, o
timp, am mai avut o obiecţie: să mi se modalitatea de verificare. În această perioadă, minimă participare, lecţia online nu-i impune
acorde votul de încredere până la capăt, am dat elevilor mei doar trei evaluări, dar am in- nimic şi nici nu-l poate impune. În folclorul In-
să fiu crezută că muncesc şi că dovada nu tre- sistat ca acestea să fie scrise în Word, pentru a ternetului, lecţia online a devenit un motiv recu-
buie s-o constituie neapărat sau exclusiv înre- putea interveni pe text şi corecta cu ajutorul in- rent de a face haz de necaz.
gistrările lecţiilor de pe platforma Zoom. strumentului Track Change. Mi-am zis că este Lecţia despre forma de organizare a ac-
Dovada cea mai elocventă a activităţii mele la un prilej de a exersa scrierea corectă cu diacri- tivităţii este, pentru mine, valoroasă, întrucât
clasă online sunt sutele de fişe rezolvate şi ex- tice, de a-i învăţa pe elevii din a V-a şi a VI-a să s-a consolidat din numeroase încercări, eşecuri,
pediate spre verificare, sunt testele cu răspun- expedieze email-uri, cu toate elementele nece- mici succese şi observaţii empirice. Am înţeles
suri scrise în Word şi verificate cu Track sare acestui tip de text funcţional. Şi, obligato- că online nu înseamnă, nici pe departe, „în
Change, sunt produsele digitale pe care le-au riu, am expediat elevilor, tot prin email, pâine”. Sincron poate echivala şi cu „a fi pe di-
realizat elevii mei. produsul verificat, însoţit de comentarii. O op- nafară”, iar asincron poate însemna, mai mult ca
Privind retrospectiv spre acea perioadă, ţiune este oferirea evaluării, prezentarea răspun- niciodată, „în pâine”. În cazul lecţiilor online,
mă întreb ce parte a paharului merită să fie pri- surilor şi verificarea acestora pe Google elevului deseori îi revine rolul de subiect pasiv
vită. Cea plină – e prea mult, cea goală – e prea Classroom. al învăţării. De aceea, pentru eficienţa procesului
neadevărat. Şi pentru că este vorba de învăţă- Lecţia evaluării, prima şi cea de bază, pe de instruire, pentru optimizarea rezultatelor şi
mânt, de şcoală, de copii, e cazul să privim care am însuşit-o, este că pentru predarea la dis- pentru a-l determina să devină el însuşi subiectul
onest şi lucid atât plinul, cât şi golul. activ al învăţării, e necesar a alterna activităţile
Aşadar, care au fost problemele „în vreme online cu activităţile asincron. Implicarea şi par-
de online”? Mă voi referi, bineînţeles, la pro-
pria experienţă de profesor, dar şi la cea de pă-
În vreme de ticiparea tuturor elevilor în procesul educaţional
de la distanţă este dezideratul comun al MECC,
rinte.
Evaluarea a devenit pentru mine ecuaţia on-line al administraţiei instituţiei, al cadrelor didactice
şi al părinţilor. Este un obiectiv nobil şi demo-
cu cele mai multe necunoscute. Mă refer la eva- cratic, reieşind din dreptul tuturor copiilor de a
luarea sumativă, care urma să se soldeze cu o tanţă evaluarea trebuie reinventată. Ea este ne- învăţa. Pot doar presupune că nu toţi elevii po-
notă. Cum? Cât? Cât de frecvent? Cum să al- cesară, cu toate formele sale, dar cere, categoric, sedă mijloace tehnice ce le-ar asigura participa-
cătuiesc un test, ca să evit posibila copiere, po- altă rezolvare. Despre o posibilă rezolvare, pe rea, la fel cum pot presupune că în multe familii,
sibila rezolvare de către altcineva sau care am găsit-o şi am aplicat-o, voi vorbi puţin cu cel puţin doi copii, a intervenit necesitatea de
rezolvarea în grup, pe un chat închis? Şi, ah, cât mai jos. a împărţi un singur computer între fraţi. Şi dacă
Forma de organizare a acti- familia e mai numeroasă, problema este şi mai
vităţii este o altă problemă pentru complicată. La polul opus se înscriu elevii care
care am încercat să găsesc soluţii. nu au participat la activitatea de instruire online,
Începuturile, cu fişe expediate pe pentru că nu au făcut-o nici până atunci. De
Viber, apoi cu fişe rezolvate, expe- aceea, dacă motivarea elevului şi colaborarea cu
diate tot pe Viber, pentru a verifica părinţii a fost o problemă pentru instituţie şi pro-
răspunsurile, cu mesaje vocale în fesori, ea a persistat şi în continuare. De fapt, si-
care explicam momentele dificile, tuaţia academică de până la online s-a proiectat
mi se par acum puerile. Dar ele şi în perioada de carantină, doar că problemele
constituie, realmente, o alternativă existente au devenit mai multe şi mai grave.
pentru cei care vor să înveţe! E o Lecţia pe care am învăţat-o din această si-
parte a ceea ce numim grandiloc- tuaţie este că instituţia şi profesorii trebuie să
vent „a învăţa să înveţi”. Doar că asigure elevilor mai multe opţiuni de implicare,
acest infinitiv necesită o trecere la să facă loc discuţiilor şi să răspundă necesităţilor
indicativ prezent, deci şi un su- tuturor educaţilor. Revin la ideea de a alterna ac-
biect. tivităţile sincron cu cele asincron. Ar fi o soluţie,
Zoom sau Google Meet sună pentru unii elevi, sarcinile de lucru independent
modern şi impunător. Sunt, efectiv, şi diferenţiat. Pe de altă parte, echitatea şi corec-
de valoros ar fi acest chat închis pentru exersare soluţii alternative ale predării la clasă aproape titudinea evaluării impun un număr minim obli-
şi consolidare! Realitatea m-a făcut să înţeleg ideale, dar în condiţii de laborator. În realitate, gatoriu de produse, realizate de toţi elevii.
că tradiţionalul test complex la limba şi litera- Zoom-ul poate fi suprasolicitat, traficul de In- Vorbind despre implicarea şi participarea
tura română este îndreptăţit ca evaluare forma- ternet poate fi mic, iar conexiunea poate fi im- tuturor elevilor în procesul educaţional de la dis-
tivă, ca autoevaluare, nu şi ca evaluare posibilă. Camerele pot să lipsească, să nu tanţă, voi aminti şi de proiectul Educaţie Online,
sumativă. Din practica mea de părinte, mai pot funcţioneze, să nu fie compatibile sau pot fi lă- iniţiat printr-un parteneriat al Primăriei munici-
afirma că testele, dacă totuşi sunt propuse, sunt sate, intenţionat, închise. Microfoanele se pot piului Chişinău cu MECC. Realizarea, în termen
mai prietenoase pe Google Classroom, unde bloca, pot emite zgomote supărătoare sau pot ră- record, a peste 2000 de lecţii televizate, pentru
elevul vede ceea ce scrie şi poate reveni la răs- toate disciplinele, la toate nivelurile de şcolari-
mâne, ca şi camerele, intenţionat închise. Pe de
puns, pentru a corecta. Platforma de evaluare tate, întru a acoperi posibilele conţinuturi edu-
altă parte, orele pe Zoom au fost necesare pentru
Mooz este mai austeră şi mai categorică. În caţionale din perioada 15 aprilie-29 mai este
a interacţiona vizual şi verbal cu elevii, pentru
aceeaşi ordine de idei, evaluarea online, limitată încercarea autorităţilor şi a profesorilor de a
a explica momente neclare şi, mai ales, pentru
în timp, ar putea fi contestată, pentru că aten- oferi tuturor elevilor posibilitatea de instruire.
a preda teme noi. Cred că în cazul ştiinţelor
tează la libertatea, dar şi la viaţa personală a ele- Platforma educatieonline, canalul de pe You-
reale, Zoom-ul este mai imperios decât în cazul
vului. S-ar putea ca această afirmaţie să Tube sunt accesibile tuturor, gratis, şi oferă pro-
orelor de limba şi literatura română. Am alternat
amintească de pledoaria unui avocat, dar cred duse educaţionale de care pot beneficia atât
orele pe platforma Zoom cu activităţile asincron elevii, cât şi profesorii.
că nu este corect a i se impune elevului un timp şi am înţeles că am găsit o soluţie pentru cor-
determinat de profesor, pentru că acest elev se (N. R. – Textul integral poate fi citit pe
voada de lecţii online. Da, lecţiile online obo-
află într-un habitat casnic, împărţit cu alţi adresa https://www.slineamt.ro/apostolul/)
sesc! Practicate zilnic, acestea nu dau neapărat
(continuare în numărul viitor)

Pag. 16 APOSTOLUL ianuarie 2021


Scrisori din Basarabia

Moldovenii cu două Crăciunuri


Şi în acest an creştinii ortodocşi din Republica Moldova au sărbătorit Crăciunul de două ori: să sărbătorim în aceeaşi zi, mai exact atunci când
unii preferă evenimentul pe stil nou, unii – pe vechi, alţii aleg să serbeze de două ori Naşterea o face toată ţara, România, adică Biserica Orto-
Domnului. Pe de altă parte, reprezentanţii bisericilor sunt de părere că în aşa mod se încalcă ca- doxă Română. Cum este la Bucureşti, aşa să fie
noanele bisericeşti. şi la Chişinău”, susţine reprezentantul bisericii.
Părintele Octavian Moşin de la Biserica „Întâmpinarea Domnului” aminteşte că Naşterea În ţările europene, Crăciunul este mai impor-
Domnului este una dintre cele douăsprezece sărbători împărăteşti. „Ea aduce aminte despre naş- tant decât Revelionul. Părintele Creţu îndeamnă
terea lui Iisus Hristos. Crăciunul este o sărbătoare a bucuriei pentru că este o împlinire a prorociilor credincioşii să ia exemplu. „La noi a rămas aşa
Vechiului Testament”. o nostalgie, iar sărbătoarea Anului Nou este mai
frumoasă decât Naşterea Domnului. Şi are un as-
„Iisus Hristos numai o dată pect gastronomic – să mâncăm, să ne veselim,
încălcând postul în noaptea de Revelion. Într-un
se poate naşte” fel, Crăciunul este minimalizat ca importanţă şi
oamenii ajung să nu înţeleagă sensul evenimen-
entru că biserica la care slujeşte este de stil tului”, a explicat parohul.
vechi, Naşterea Domnului se sărbătoreşte
P pe 7 ianuarie, la fel cum o fac şi majorita- Este un fenomen firesc
tea creştinilor din R. Moldova. Părintele
Moşin motivează această dată prin tradiţia De cealaltă parte, folcloristul Tudor Colac
locului. „La noi toate sărbătorile merg de la Institutul de Filologie al Academiei de Şti-
după calendarul iulian. Însă în ultima inţe a Moldovei spune că populaţia Basarabiei
vreme trăim un fenomen bolnăvicios, oa- a sărbătorit totdeauna pe stil nou. „Tradiţional,
menii confundă sărbătorile, ori le sărbătoresc cu excepţia unor perioade scurte, s-a sărbătorit
dublu, ceea ce reprezintă o gravă încălcare a ca-
noanelor bisericeşti. Se denaturează înţelesul Cum este la Bucureşti, pe stil nou, dar odată cu venirea ruşilor, s-a tre-
cut la ritul vechi, cum este în Rusia. În acelaşi
evenimentelor religioase, cum ar fi Crăciunul –
unul detaşat de Iisus Hristos, care numai o dată
aşa să fie şi la Chişinău timp, în raioanele de sudul Moldovei şi în câteva
se poate naşte. Fiecare zi a postului ne introduce localităţi din nord, oamenii au ţinut întotdeauna
Părintele Nicolae Creţu, slujitor la Biserica sărbătorile pe stil nou. Nu este nimic straniu în
în tema sărbătorii. Dacă nu trăieşti cu lucrul „Sfântul Ierarh Grigore Palama” din Chişinău
acesta timp de 40 de zile, dacă nu posteşti, nu ceea ce se întâmplă la noi, este un moment na-
spune că subiectul este unul sensibil atât pentru tural. România când a trecut la ritul nou, tot a
participi la slujbe, nu te împărtăşeşti, e clar că nu biserică, cât şi pentru societate. „Atunci când s-a
ai o legătură cu Biserica şi cu toată încărcătura avut neînţelegeri cu populaţia din nordul Buco-
îndreptat calendarul, în Basarabia care era parte vinei. S-a răzvrătit lumea care era obişnuită cu
pe care o transmite”, declară parohul. a României Mari, a existat un val de rezistenţă
De ce majoritatea bisericilor din R. Moldova calendarul vechi. Ei semănau, prelucrau pămân-
până s-a ajuns la aceea că trebuie de sărbătorit pe tul, în special agricultorii erau indignaţi, dar cu
sărbătoresc Naşterea Domnului pe 7 ianuarie? Pă- stil nou. Astăzi, noi sărbătorim pe stil vechi, chiar
rintele Octavian spune că Biserica din acest spaţiu timpul totul s-a aşezat la locul lui”.
dacă biserica noastră aparţine Patriarhiei Ro- Despre sărbătorirea unui eveniment reli-
geografic se conduce de calendarul vechi, iulian, mâne. Dar noi înţelegem că sunt creştini care săr-
după care urmează toate sărbătorile. „În anii 20 gios de două ori, folcloristul spune că nu este
bătoresc pe stil nou şi ţinem cont de asta. Facem normal. „Acum e un dualism când lumea în-
ai secolului trecut, Europa trecea la uniformizarea slujbă şi pe 25 decembrie şi pe 7 ianuarie. Nu e
calendarului şi a fost acceptat calendarul grego- cearcă să fie în rând cu Europa. Populaţia mai
vorba de două sărbători, ci oameni cu gândire di- în vârstă, totuşi, sărbătoreşte pe vechi, dar sub
rian, care vine din apus, fiind implementat de ferită. Oamenilor trebuie să li se explice noţiunea
către Papa Grigore în secolul XVI. Prin această presiunea generaţiei mai tinere, încearcă să ac-
de Crăciun şi acum trebuie să avem puţină răb-
schimbare în viaţa civilă şi unele Biserici Orto- dare, pentru că avem de schimbat nişte mentali-
cepte că se poate celebra diferit, adică pe nou.
doxe locale au trecut treptat la calendarul grego- tăţi, în special ale persoanelor în vârstă. La mijloc este acelaşi complex ceremonial de
rian, însă nu toate. Biserica Rusă, sub influenţa Respectăm alegerea fiecăruia”, concluzionează obiceiuri. Totuşi, există o frământare, o mişcare
căreia suntem de atâta vreme, nu a acceptat noul parohul. dualistă în societate şi ea cu timpul se va lim-
calendar. Au mai refuzat noul calendar bisericile Despre data cea mai potrivită pentru Cră- pezi”, spune optimist Tudor Colac. (N. R. –
Serbiei, Georgiei, Ierusalimului şi Sf. Munte”, ciun, părintele Nicolae spune că ar trebui să fie Adaptare după ziarul TIMPUL)
spune părintele Octavian, care este şi conferenţiar 25 decembrie. „Să sperăm că vom ajunge cu toţii
universitar la Universitatea de Stat din Moldova. Red.Chişinău

La mulţi ani, Dumitru IVANOV!


umitru IVANOV s-a năs- nicipale Chişinău a Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, rii cu Basarabia, în 23-24 martie 2018, la Semina-
cut la 01 ianuarie 1946 în ulterior, în anul 1998, este ales în calitate de preşe- rul teologic „Veniamin Costachi” de pe lângă Mă-
D comuna Cartal, raionul dinte al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei (actualmente năstirea Neamţ. Detalii despre această întâlnire, în
Reni, Ucraina (fost judeţ Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei). numărul 205 al revistei noastre.
Ismail) într-o familie de În perioada 2005-2009 a fost deputat în Par- Red.
ţărani. După absolvirea lamentul Republicii Moldova.
şcolii medii, a continuat În anul 2009 a fost reales în func-
studiile la Institutul Peda- ţia de preşedinte al Federaţiei Sindi-
gogic de Stat Alecu Russo din cale a Educaţiei şi Ştiinţei. În anul
Bălţi, la Facultatea de fizică şi 2018 s-a retras din viaţa publică.
matematică. A început activitatea pedagogică în ca- În memoria cititorilor noştri,
litate de profesor de fizică la Şcoala medie din satul profesorul Dumitru Ivanov rămâne
Stolniceni, raionul Hânceşti. Şi-a continuat cariera personalitatea basarabeană care, ală-
pedagogică într-un şir de instituţii de învăţământ turi de reprezentanţii sindicaliştilor
mediu şi profesional-tehnic, devenind director ad- din învăţământul nemţean – Gabriel
junct, director. Ploscă, preşedinte, Gabriela Grigore,
În anul 1985 i-a fost decernat titlul onorific secretar general; Alexandru Cova-
Eminent al Învăţământului Public. san, director economic şi Mircea Za-
În perioada 1989-1992 a activat în funcţia de haria, redactor-şef al revistei
şef adjunct al Direcţiei Generale Educaţie din mu- Apostolul, a perfectat, în noiembrie
nicipiul Chişinău. 2017, detaliile unor acţiuni comune Gabriel Ploscă, Gabriela Grigore, Alexandru Covasan,
În anul 1992 este ales în fruntea organizaţiei mu- pentru celebrarea Centenarului Uni- Dumitru Ivanov

ianuarie 2021
APOSTOLUL Pag. 17
Scrisori din Basarabia

Gala Premiilor TVR Moldova „Românii pentru români” 2020


n cadrul Galei Premii- 26 de ani, când forţele separatiste din regiunea
lor TVR Moldova transnistreană au sechestrat clădirea instituţiei
Î „Români pentru ro- de învăţământ. În 2004 a fost din nou pe bari-
mâni”, care se desfă- cade împreună cu părinţii, elevii şi profesorii,
şoară, tradiţional, la stând zi şi noapte în liceul asediat de miliţia
fiecare sfârşit de an, transnistreană. Şi de această dată a reuşit să
Televiziunea Română apere drepturile copiilor la educaţie în limba ro-
premiază performanţa, exce- mână. A fost decorată cu cea mai înaltă distinc-
lenţa şi dedicaţia personalită- ţie a Statului, Ordinul Republicii. Este
ţilor care activează în deţinătoarea medaliei Meritul civic şi a Ordi-
beneficiul societăţii şi promo- nului Serviciul Credincios din România, în grad
vează valorile şi cultura ro- de Comandor.
mânească în Republica „Consider că acest premiu este, în primul
Moldova. Cea de-a V-a ediţie rând, al cadrelor didactice care depun stră-
a Galei Premiilor TVR Mol- duinţe enorme pentru a-i învăţa pe copii limba
dova a avut loc pentru prima română, pentru a cultiva dragostea şi a-i învăţa
dată în format online. fie – regizoarea, scenarista Leontina Vata- să o vorbească corect. Este al părinţilor care
În acest an, 12 personalităţi şi instituţii din manu; au maxim curaj de a-şi aduce copiii în unica
Republica Moldova, care au dat dovadă de re- Premiul pentru cooperare România – Re- instituţie cu predare în limba română din oraşul
zultate notabile în domeniile lor de activitate, publica Moldova – Societatea Naţională de Bender şi înfruntă diferite greutăţi. Este al ele-
au fost distinse cu trofeul TVR Moldova, care Transport Gaze Naturale „Transgaz”; vilor care, unii din ei, parcurg zilnic peste 20
reprezintă, simbolic, cele două state de pe am- Premiul pentru diasporă – preşedinta Aso- de kilometri pentru a veni la şcoală, pentru a
bele maluri ale Prutului: România şi Republica ciaţiei obşteşti „Helmut Wolf”, Valentina Gea-
Moldova, care rămân unite prin Luceafăr – mănă;
simbolul tuturor românilor: Premiul special pentru jertfă în lupta cu
Premiul pentru promovarea limbii ro- pandemia – medicul Ecaterina Litvinschi
mâne – scriitorul, publicistul şi lingvistul Vlad (post-mortem);
Pohilă (post-mortem); Premiul special pentru dedicaţie în lupta
Premiul pentru performanţă în educaţie cu pandemia – Spitalul Clinic de Boli Infec-
– directoarea Liceului „Alexandru cel Bun” din ţioase „Toma Ciorbă”.
oraşul Bender, Maria Roibu;
Premiul pentru promovarea istoriei nea- Maria Roibu: Vom depune
mului – directorul Muzeului de istorie şi etno-
grafie din Soroca, Nicolae Bulat; toată străduinţa pentru a
Premiul pentru promovarea patrimoniu- învăţa copiii să cunoască învăţa în limba maternă, limba română. Mul-
lui cultural românesc – eseistul, publicistul, ţumesc pentru acest premiu şi zic, promit, pă-
prozatorul, scriitorul, traducătorul Vladimir limba străbunilor rinţilor, elevilor, că atât timp cât inima este aptă
Beşleagă; de a lupta cu cuvântul, de a educa copiii să cu-
Premiul pentru excelenţă în artă – prim- Fără unitate în acţiune nu există putere, aşa noască limba străbunilor, noi o vom face-o, ne
dirijorul Filarmonicii naţionale „S. Lunche- precum nu există eficienţă în procesul educa- vom pune toată străduinţa pentru a-i învăţa”, a
vici”, Mihail Agafiţa; ţional fără exemple demne de urmat. Acest pro- fost o parte a discursului directorului Maria
Premiul pentru responsabilitate socială – fesor este un astfel de exemplu pentru generaţii Roibu.
Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Me- de elevi care au dobândit cunoştinţe şi au pre- În ciuda condiţiilor dificile în care îşi des-
dicină din Republica Moldova, USMF „Ni- luat valori precum verticalitate, demnitate, con- făşoară activitatea, sub presiunea separatiştilor
colae Testemiţanu”; ştiinţă de neam. Predă nu doar materiile şcolare, din regiunea transnistreană, elevii, dar şi ca-
Premiul Tânărul anului – membrul Aso- dar şi lecţia modestiei, a iubirii faţă oameni şi, drele didactice din instituţiile de învăţământ în
ciaţiei „Youth Cancer Europe”, Victor Gârbu; mai ales, lecţia CURAJULUI. A apărat cuvân- limba română din stânga Nistrului, obţin an de
Premiul pentru excelenţă în cinematogra- tul românesc şi a fost la straja Educaţiei şi acum an rezultate frumoase la examene. (Red.)

FSLI: Austeritatea anunţată de Guvernul Câţu îndeamnă la declanşarea


acţiunilor de protest în educaţie!
(urmare din pag. 1) Conform Legii 174/2020, un trai decent înseamnă ca o familie formată din
doi adulţi şi doi copii trebuie să aibă un venit net lunar de aproximativ 7.000
aportare la salariile de bază din anul 2016. Toate acestea se întâm- de lei. Având în vedere că un astfel de venit este obţinut de o familie de cadre
plă în condiţiile în care poziţionarea funcţiilor didactice în grila
r de salarizare este în pătrimea inferioară a acesteia!!!
didactice care au o vechime de 35 de ani la catedră, este evident că cei mai
mulţi angajaţi din sistemul de educaţie nu ajung la acest venit şi se încadrează
Aceasta este „răsplata” pentru efortul uriaş depus de persona- în categoria celor cu un nivel de trai cu mult sub cel decent.
lul didactic în acest an, în care s-a introdus învăţarea online? Prin Acestea sunt o parte dintre nemulţumirile oamenilor din sistemul
efortul personal, financiar şi material, cadrele didactice au suplinit de învăţământ preuniversitar şi conform semnalelor primite, se doreşte
lipsa dotărilor din învăţământ cu dispozitivele tehnice necesare, declanşarea acţiunilor de protest în perioada următoare.
aşa cum prevedea legea, fiind nevoiţi să lucreze de pe laptopurile „Nu se poate să acceptăm ca educaţia să fie din nou sacrificată, ori
şi telefoanele personale şi să găsească singuri soluţii de avarie, astfel încât de câte ori bugetul ţării devine insuficient pentru asigurarea cheltuielilor
procesul de predare- învăţare-evaluare să continue. cu salarizarea angajaţilor din aparatul de stat. Nu este primul guvern
Puterea de cumpărare a salariaţilor din învăţământ, în condiţiile care, atunci când vorbeşte despre austeritate sau măsuri drastice de re-
de faţă, îi plasează pe cei mai mulţi la limita subzistenţei, dacă ne lansare a economiei, taie adânc în veniturile angajaţilor din sistemul de
raportăm la necesarul coşului minim de consum pentru un trai decent. educaţie. Pentru noi amânarea celor două creşteri salariale care ar fi

Pag. 18 APOSTOLUL ianuarie 2021


Scrisori din Basarabia

Orhei – Soroca – Iaşi SOROCA:


O axă a creativităţii Dar pentru
sistemului educaţional non‐formal profesorul
Î
n luna decembrie 2020, în Orhei a fost
dat startul proiectului „Educaţie pentru solitar
dezvoltarea abilitaţilor în domeniile crea-
tive şi producţie de pe ambele parţi ale u acest generic, în preajma sărbători-
lor de iarnă, la Soroca a fost lansată o
Prutului” / 2SOFT/1.1/187, finanţat de C campanie de caritate, dedicată profe-
Uniunea Europeană prin Programul Ope-
raţional Comun „România – Republica sorilor pensionaţi care se confruntă cu
Moldova 2014 – 2020”. o situaţie materială complicată. Iniţia-
Conferinţa de lansare a proiectului a avut tiva Direcţiei de Învăţământ Soroca,
scopul de a informa actorii comunitari despre (şef Direcţie Angela Muşenco), a fost
activităţile, obiectivele şi rezultatele planificate, susţinută de către organizaţia raională So-
printre care dezvoltarea de noi competenţe într-o roca a Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Şti-
manieră inovatoare şi prin facilitarea cooperării tru acest proiect va rămâne la fel de mare pe inţei (preşedinte Nadejda Seredovschi),
la nivel local a elevilor, tinerilor, profesorilor şi toată durata acţiunii. „Sper că întreaga comuni- Consiliul raional al elevilor, Asociaţia Ob-
părţilor interesate şi consolidarea contactelor tate va înţelege cât de importantă este contribu- ştească „Casa Speranţelor” şi mass-media
transfrontaliere şi interpersonale dintre Mol- ţia pentru acţiune, având în vedere că este vorba locală.
dova şi România. despre un subiect atât de relevant. Educaţia este Această acţiune şi-a dorit sensibilizarea
Vicepreşedinta raionului Orhei, Irina Bo- cea mai sigură investiţie. Prin acest proiect, ne societăţii la problemele profesorilor în etate,
gaciuc, a menţionat că acest proiect va duce la dorim să-i determinăm pe tineri să rămână care nu au pe nimeni alături, fiind lipsiţi de
consolidarea relaţiilor de colaborare dintre toate acasă, să înveţe şi să deprindă profesii solicitate grija şi suportul celor apropiaţi.
instituţiile relevante în domeniu: „Acest proiect pe piaţa muncii. Sperăm că acest lucru va fi po- În acest scop, cu cea mai largă implicare
va avea o importanţă cu atât mai mare, cu cât sibil în cadrul celor 14 ateliere simetrice din a elevilor şi cadrelor didactice din raion, a
presupune modernizarea şi sporirea calităţii sis- România şi Republica Moldova care vor fi fost editat un calendar cu genericul „Profe-
temului educaţional şi relaţionarea cu cerinţele create”. sori soroceni, făuritori de destine”, dedicat
de pe piaţa muncii, răspunzând astfel necesită- Nelea Stan, Preşedinta Asociaţiei Umani- celor mai apreciaţi profesori din comunitate.
ţilor actuale”. tare „Filantropia Creştină”, a vorbit despre im- Cu banii colectaţi în cadrul campaniei, in-
Pe de altă parte, importanţa educaţiei non- pactul complementar şi pozitiv al educaţiei clusiv şi cu cei câştigaţi din comercializarea
formale este în vizorul Direcţiei Generale Edu- non-formale, menţionând că „devine tot mai acestor calendare au fost ajutoraţi 16 peda-
caţie a Raionului Orhei, fiind recunoscută evident faptul că educaţia extracurriculară,
relevanţa şi necesitatea unor iniţiative menite adică cea realizată dincolo de procesul de învă-
să dezvolte un învăţământ alternativ, susţinută ţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilite în for-
de Şefa Direcţiei Educaţie, Silvia Mustovici: marea personalităţii tinerilor”.
„Confirm suportul deplin pentru activităţile Proiectul va fi unul pilot şi va contribui la
proiectului. Este misiunea Direcţiei Educaţie să dezvoltarea resurselor umane ca resurse strate-
promoveze educaţia formală, dar şi cea non-for- gice pentru dezvoltarea economică, asigurarea
mală. Ne alăturăm acestei iniţiative, pentru că coeziunii sociale prin combaterea formelor de
are un impact major, în condiţiile actuale în care excludere socială şi facilitarea interacţiunii dintre
sistemul educaţional încă se bazează pe tehnici mediul educaţional, cultural, social şi economic.
de memorare. Alternativa oferită de acest pro- În acest sens a fost stabilit parteneriatul trans-
iect este cu atât mai mare venind în sprijinul re- frontalier care implică ONG-uri şi Autorităţi Lo-
laţionării procesului de formare cu cerinţele cale, ceea ce va duce la o mai bună gestionare şi gogi solitari din raion. Cel mai important
pieţei muncii”. planificare a acţiunilor transfrontaliere. moment al campaniei, însă, a fost unul emo-
Managerul de proiect, Cătălina Chelaru, şi-a ţional – foştii dascăli să nu se simtă uitaţi de
exprimat speranţa că interesul comunităţii pen- Sergiu AGA, coordonator de proiect cei cărora le-au clădit destinele. (Red.)

FSLI: Austeritatea anunţată de


Guvernul Câţu îndeamnă la declanşarea
acţiunilor de protest în educaţie!
rebuit să se aplice de la data mare nevoie, cum sunt cei din învă-
de 1 septembrie 2020 şi de la ţământ, să nu fie afectaţi! Orice
t data de 1 septembrie 2021, ra- atingere de acest gen a sistemului de
portată la scumpirea alimen- educaţie înseamnă şubrezirea aces-
telor şi a utilităţilor, înseamnă tuia şi o deprofesionalizare a anga-
nu doar o amânare a măririlor jaţilor săi. În aceste condiţii
salariale, ci o tăiere. Colegii protestele vor fi inevitabile, iar cei
noştri sunt, din nou, victimele care se fac vinovaţi sunt cei aflaţi la
unui sistem incoerent de guvernare. conducerea acestei ţări!”, a decla-
A fi un bun Executiv nu înseamnă să rat Simion Hancescu, preşedinte
tai de pe listă sau să amâni, ci în- FSLI.
seamnă să găseşti cea mai bună so- (Comunicat de presă,
luţie prin care angajaţii de care ai 31.12.2020)

ianuarie 2021
APOSTOLUL Pag. 19
Sumarul anului 2020

Apostolul nr. 228, ianuarie 2020 Doamnei – 2019 (pag. 12-13) zburda liniştit prin rai ▪ Interviu cu niversitar – COMUNICAT DE
• Violeta MOŞU – INFOCULT pictorul Ioan Popei (pag. 18-19) PRESĂ (pag. 1-2)
Ştefan ALEXIU – Prima re- (pag. 2, 3, 4) • COMUNICAT – Ministerul • Florin BUCESCU – Vasile
formare a învăţământului ro- • Gabriel PLOSCĂ – Acţiuni Educaţiei şi Cercetării a lansat cam- Spătărelu şi creaţia sa religioasă
• mânesc (pag. 8)
• Valentin ANDREI –
ale Sindicatului Liber al Lucrători-
lor din Învăţământ şi Cercetare Şti-
pania „MESERIA FACE DIFE-
RENŢA!” (pag. 5)
(pag. 16-17)
• Emilia BUDĂI (AMARIEI)
Zilele Clasei de Actorie, ediţia inţifică Neamţ pentru anul 2020 • Lili CREŢU – Basarabie, la- – Visez încă la dascălul ideal (pag.
a X-a (pag. 23) (pag. 1-6) crima neamului meu ▪ Recenzie de 19)
• Vasile BAGHIU – • Red. – EMINESCU, 170 ▪ suflet la o literatură înlăcrimată • Gianina BURUIANĂ – Şte-
NOTE DE TRECERE – Viaţa Puncte cardinale (pag. 1) * CALEN- (pag. 16-17) fan Potop: „Ce-ar fi ca într-o ţară a
merită trăită cu toate ale ei (pag. 24) DAR– ianuarie 2020 (pag. 10) * Su- • Mihai FLOROAIA – ASTRA pictorilor să fie toţi obligaţi să se ex-
marul anului 2019 (pag. 18, 19, 20, – centru de unire a românilor prin prime prin culori?” (pag. 10-11)
21) * Structura anului şcolar pentru cultură (pag. 19) * Spiritul Noica în • Lili CREŢU – Nichita despre
2020 – 2021, în dezbatere publică spaţiul românesc (pag. 20) basarabeni, basarabenii despre Ni-
(pag. 24) * Capitalele europene ale • Constantin GRASU – Jubi- chita (pag. 7)
anului 2020 (pag. 24) leul şi demnitatea unei instituţii (2) • Cristina ENESCU – De la
• Lilia SAVIN – Schimburi de (pag. 8-9) Alexandrina Gavrilescu la Otilia
experienţe pedagogice şi sindicale – • Alexandru GROMOV – Cazimir (pag. 22)
Proiectul O oră peste Prut (pag. 17) Farmecul dascălului (pag. 13) • Mihai FLOROAIA – Impli-
• Constantin TOMŞA – Reme- • Cristina GRIGORI – Priete- carea clerului în actul unirii Basa-
morări nemţene – ianuarie 2020 nie franco-română, în activităţi la rabiei cu patria mamă la 27 martie
(pag. 12, 13, 14, 15, 16, 17) * Cartea Colegiul Naţional „Petru Rareş” 1918 (pag. 1, 2, 3) * Mama, cel mai
de proză – Între candoare şi sarcasm Piatra-Neamţ (pag. 4-5) bun pedagog (pag. 9)
(pag. 23) • Maria HAREA – Pro memo- • F.S.L.I. – COMUNICAT DE
• Mircea ZAHARIA – Simpo- ria PETRU CĂRARE ▪ 85 de ani de PRESĂ (pag. 1-2)
zion ştiinţific aniversar (pag. 15). la naşterea scriitorului (pag. 14-15) • Mihai IVAŞCU – De ce e
• Violeta MOŞU – INFOCULT limba română o limbă unică? (pag.
Apostolul nr. 229, februarie 2020 (pag. 2, 3, 4, 5) * Întâlniri de neuitat 6)
▪ Un dialog cu prof. univ. dr. Magda • Violeta MOŞU – INFOCULT
• Adrian ALUI GHEORGHE Ciopraga (pag. 21) (pag. 2, 4, 5, 6, 7) * Romanul ar tre-
– Prăvălia cu poezie (pag. 22) • Tamara PERETEATCU – bui să fie o ficţiune vie, mărturisi-
• Angelina BEGU – TVR Mol- • Valentin ANDREI – Premiul Pro memoria GRIGORE VIERU ▪ toare ... ▪ Interviu cu scriitorul Dan
dova apropie inimile românilor (pag. naţional pentru proză „Ion 85 de ani de la naşterea poetului Stanca, laureatul Premiului Naţional
16) * Scoarţa de Căuşeni, vedetă a Creangă”, Opera Omnia, ediţia a (pag. 14)
Târgului „Covorul Dorului” din IV-a (pag. 22) • Red. – In memoriam Titu Ma-
Chişinău (pag. 16) • Vasile BAGHIU – NOTE DE iorescu ▪ 180 de ani de la naştere
• Gianina BURUIANĂ – Mu- TRECERE – Profesorul în rol de om (pag. 1-2) * CALENDAR – februarie
zica este un dar cu toate rădăcinile (pag. 24) 2020 (pag.12) * CALENDAR – mar-
înfipte în cer ▪ Interviu cu soprana • Angelina BEGU – Mica tie 2020 (pag. 13) * Premiile Gopo
Gabriela Pepelea (pag. 6-7) * Să Unire sărbătorită la Soroca (pag. 2020 (pag. 24)
creăm împreună o Şcoală a încrede- 10) * Federaţia Sindicală a Educa- • Dumitru RUSU – 2020 –
rii! ▪ Interviu cu Michel Monsauret, ţiei şi Ştiinţei, în pragul celui de al Anul marilor speranţe! (pag. 3) *
Ataşat de cooperare educativă al VII-lea Congres (pag. 24) Stafia comunismului pe meleagurile
Ambasadei Franţei în România • Ana BEJAN – Soroceni ne- mioritice (pag. 23)
(pag. 9) * Evoluţia tehnologiilor ne muritori: ION CODREANU – PRO- • Constantin TOMŞA – Reme-
va forţa să fim mai inteligenţi ▪ In- MOTOR AL UNITĂŢII NAŢIONALE morări nemţene – februarie 2020
terviu cu dl. profesor dr. Richard (pag. 12) (pag. 12, 13, 14, 15, 16, 17) * Semn
Lescure, Universitatea din Angers, • Eugenia BOJOGA – Cultul de carte – Între legendă şi document
Franţa. (pag. 10 – 11) pentru limba română în paginile zia- istoric (pag. 20)
• Horia CORCHEŞ – Tristeţea rului „Cuvânt Moldovenesc” (pag. • Ionuţ ŢENE – Ora exactă a
autorului de manuale (pag. 11) 10-11) literaturii române bate la Chişinău
• Tamara CROITORU – Ani- • Paraschiva BUCIUMANU – (pag. 15)
versări: ION IACHIM ▪ 70 de ani de Un proiect Erasmus + la Colegiul • Mircea ZAHARIA – Lungul
la naşterea scriitorului şi pedagogu- Tehnic „Miron Costin”, Roman drum al legii spre lumină (pag. 1-2). „Ion Creangă”, 2020 (pag. 18) *
lui (pag. 17) (pag. 6-7) Cred într-un conflict de natură crea-
• Mihai FLOROAIA – Cum • Gianina BURUIANĂ – In- Apostolul nr. 230, martie 2020 tivă ▪ Dialog cu regizorul Alexandru
promovează managerii şcolari ade- grediente ale performanţei pedago- Mâzgăreanu (pag. 22) * A mai căzut
văratele valori (pag. 9) * Educaţia • Maria-Cristina ARAVEICEI o stea... (pag. 24)
religioasă în Grecia antică (pag. 22) – Rolul cadrelor didactice în conso- • Shahid NADEEM – Teatrul
• Gabriela GRIGORE – Ra- lidarea încrederii în sine a elevilor ca sanctuar – Mesajul pentru Ziua
port privind activitatea desfăşurată (pag. 8-9) Mondială a Teatrului, 2020 (pag. 12)
de Sindicatul Liber al Lucrătorilor • Ion ASAVEI – Artă plastică pe • Red. – Mihaela Cosma, men-
din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţi- simezele pensiunii Lostriţa (pag. 19) ţiune la Concursul „Ion Irimescu”
fică Neamţ, în perioada iulie 2018 – • Vasile BAGHIU – NOTE DE (pag. 11) * Shahid NADEEM, dra-
decembrie 2019 (pag. 1, 2, 3, 4, 5) TRECERE – Învăţământul sanitar, maturg (pag. 12) * CALENDAR –
• Constantin GRASU – Jubi- între teorie, practică şi defazaje cro- martie 2020 (pag. 13) * Închinare
leul şi demnitatea unei instituţii nice (I) (pag. 24) atemporalului Ion Creangă (pag. 14)
(pag. 14-15) • Angelina BEGU – Chişinău, * In memoriam Vasile SPĂTĂRELU
• Ionel HOCIUNG – MENS Congresul VII al Federaţiei Sindi- (pag. 16) * CALENDAR – aprilie
SANA IN CORPORE SANO – Ple- cale a Educaţiei şi Ştiinţei (pag. 13) 2020 (pag. 18) * „Ziua porţilor des-
doarie pentru o viaţă sănătoasă * Bălţi, primul judeţ din Basarabia chise”, la Colegiul Tehnic „Miron
(pag. 22) care a votat Unirea cu România, Costin” Roman (pag. 20) * Filmul
• Cristina GRIGORI – CNPR acum 102 de ani (pag. 14) * Ion românesc străluceşte la Berlinală ▪
150 de ani – Conferinţă internaţio- Mărgineanu a lansat cartea „Tra- Cristi Puiu a câştigat Premiul pentru
nală de didactică, limba franceză seul Centenarului Marii Uniri” cel mai bun regizor la secţiunea En-
(pag. 10) (pag. 15) * Filmul documentar counters (pag. 21) * Lauri pentru
• Mihai-Emilian MANCAŞ – „Gurie Mitropolitul” lansat în pre- Corul Şcolii de Artă „Sergiu Celibi-
O VIAŢĂ, O ISTORIE, O CARTE gice şi artistice ▪ Interviu cu doamna mieră la Chişinău (pag. 15) dache” (pag. 23)
(II) ▪ Adrian-Pavel Sandovici – „Li- Carmen Corlăţeanu – director al Li- • Daniela Elisabeta BOGDAN • Dumitru RUSU – Iubeşte-mă
ceul Petru Rareş Piatra-Neamţ – O ceului de Arte „Victor Brauner” – Ministerul Educaţiei şi Cercetării o clipă/ Sunt cea mai tare tipă...
istorie de 150 de ani” – Ed. Cetatea (pag. 6-7) * Am putut desena şi Direcţia Generală Învăţământ Preu- (pag. 21)

Pag. 20 APOSTOLUL ianuarie 2021


Sumarul anului 2020
Sara STROICI – Conferinţe • Liliana CIOBĂNUCĂ – ON- educatoare în cadrul învăţării online
la Liceul de Arte „Victor LINE sau/şi OFF-LINE? ▪ Ferească- (pag. 23)
• Brauner” (pag. 20)
• Constantin TOMŞA –
mă Dumnezeu de coafeze şi frizeri
calificaţi online! (pag. 18-19)
• Andrei PLEŞU – Coronavi-
rus şi vorbe (pag. 3)
Rememorări nemţene – Mar- • Monica M. CRISTEA – Şi • Gabriel PLOSCĂ – Felici-
tie 2020 (pag. 12, 13, 14, 15, copiii merită aplaudaţi ... (pag. 26- tare (pag. 1) * Continuitate în acti-
16, 17) * In memoriam MIR- 27) vitatea sindicală (pag. 1-2)
CEA RĂSVAN CIACÂRU • Debusolatu’ – Shopârla de • Mónica RAMALHO – ON-
(pag. 23) * Gheorghe A. M. Ciobanu pandemie: Cu mască şi fără mască... LINE sau/şi OFF-LINE? ▪ Elevii pot
la aniversare (pag. 24) de-a Teleşcoala (pag. 27) înşela oricând profesorul (pag. 23)
• Mircea ZAHARIA – Interviu- • Diane DELAROCQUE – • Red. – Mircea Cărtărescu, pe
rile revistei „Apostolul” – Ilie ALE- ON-LINE sau/şi OFF-LINE? ▪ Mi-a lista scurtă pentru Premiul Nobel
XANDRU: Mă bucur atunci când plăcut să descopăr întregul potenţial (Literatură, 2020) (pag. 4) * CA-
zăresc în ochii „copiilor mei” o lu- al educaţiei digitale (pag. 19) LENDAR – aprilie 2020 (pag. 8) *
miniţă vie de mulţumire, sufăr atunci • Daniel DIEACONU – ON- CALENDAR – mai 2020 (pag. 9) *
când au necazuri (pag. 1, 4, 5). LINE sau/şi OFF-LINE? ▪ Cei mai CALENDAR – iunie 2020 (pag. 10)
mulţi dintre profesori şi elevi vor la * CALENDAR – iulie 2020 (pag. 11)
Apostolul nr. 231, şcoală (pag. 18) • Ramona-Mihaela ROŞU –
aprilie – mai – iunie 2020 • Virginia DRUGUŞ – ON- ON-LINE sau/şi OFF-LINE? ▪
LINE sau/şi OFF-LINE? ▪ Avem Şcoala are viaţă! (pag. 19) • Ţâcă COJOCARU – Cine
• Maria AMARIEI – ON-LINE nostalgia lecţiilor în sala de clasă • Lolita STALIDĀNE – ON- nu-l iubea pe Edi? (pag. 20)
sau/şi OFF-LINE? ▪ Nu poţi înlocui (pag. 20) LINE sau/şi OFF-LINE? ▪ Nimic nu • Eduard COVALI – Teatru se
orele de practică din laborator cu • Niki EFSTATHOPOULOU poate înlocui profesorul din faţa cla- scrie în teatru (pag. 20)
cele din bucătăria familiei (pag. 14- – ON-LINE sau/şi OFF-LINE? ▪ sei (pag. 22) • Rodica GANGURA – Şcoala
15) Elevii par mai pregătiţi decât profe- • Árný Jóna STEFÁNSDÓT- şi biblioteca (pag. 21)
• APOSTOLUL – ON-LINE sorii pentru predarea online (pag. TIR – ON-LINE sau/şi OFF-LINE? • Iuliana GOREA COSTIN –
sau/şi OFF-LINE? (pag. 14) * IN 20) ▪ Învăţământul la distanţă, un feno- 80 DE ANI FĂRĂ BASARABIA ▪ O
MEMORIAM: Alexandrina-Camelia • Mihai FLOROAIA – Singu- men nou pentru şcolile elementare fotografie pentru vindecare şi mân-
MANCAŞ (pag. 26) rătatea îmblânzită (pag. 10) * Anul (pag. 15) tuire (pag. 1, 4, 5)
• Vasile BAGHIU – NOTE DE omagial al pastoraţiei părinţilor şi • Constantin TOMŞA – Reme- • Ghenadie DONOS – Repu-
TRECERE – Trecem online? (pag. copiilor ▪ Pilda părinţilor în educa- morări nemţene – aprilie 2020 (pag. blica Moldova: Implicare activă a
24) ţia copiilor (pag. 11) * Cine salvează 2-5) * Rememorări nemţene – mai Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi
• Etgard BITEL, Liran o viaţă, salvează o lume întreagă 2020 (pag. 6-9) * Rememorări nem- Ştiinţei (pag. 1-3)
BITEL – ON-LINE sau/şi OFF- (pag. 13) ţene – iunie 2020 (pag. 10-13) • Mihai FLOROAIA – Eficien-
LINE? ▪ Audiatur et altera pars: • Zinaida GALBEN – Învăţă- • Claudia TRICOLICI – In tizarea predării Religiei prin mij-
Liran Bitel (pag. 17) torul, aidoma păsării Phoenix ... memoriam – VLAD POHILĂ (pag. loace multimedia (pag. 13)
• Dagmar BLAHETOVA – (pag. 1, 5) 5) • Horaţiu MĂLĂELE – Edi
ON-LINE sau/şi OFF-LINE? ▪ Cred • Cristina GRIGORI – ON- • Daniela Viorica VINTI- Covali (pag. 19)
mai mult în eficienţa clasei tradiţio- LINE sau/şi OFF-LINE? ▪ Se poate LESCU – ON-LINE sau/şi OFF- • Dan MIHĂILESCU – Cava-
nale (pag. 17) învăţa şi în mediul online, dar nu se LINE? ▪ Drumul spre o nouă lerii Ordinului „Mihai Viteazul”: În-
• Paraschiva BUCIUMANU – poate face educaţie (pag. 20) normalitate (pag. 22) văţător Gavril Danielescu (pag. 20)
ON-LINE sau/şi OFF-LINE? ▪ După • Ersan ILHAN – ON-LINE • Mircea ZAHARIA – Solitar • Violeta MOŞU – Profesoara
două luni de învăţare on-line, recep- sau/şi OFF-LINE? ▪ Pe moment, ele- sau solidar? (pag. 1-2) Cristea Monica (pag. 15) * „Încerc
tivitatea e în scădere (pag. 17) vii sunt foarte fericiţi cu acest tip • Angela ZEAMĂ – ON-LINE să nu am regrete faţă de lucrurile pe
• Eleonora BUDUR – ON- educaţie (pag. 21) sau/şi OFF-LINE? ▪ Nu putem co- care nu le pot schimba” (pag. 16)
LINE sau/şi OFF-LINE? ▪ Elevii • Vesna KARAMITRE – ON- munica fără emoţie vie (pag. 22-23) • Cornel NICOARĂ – Album
care erau conştiincioşi înainte sunt LINE sau/şi OFF-LINE? ▪ Ruşinea • www.ipre.md – Republica de suflet: Eduard Covali (pag. 20)
şi acum (pag. 15) de a te angaja în intervenţii video Moldova: Cât de inclusiv şi eficient • Constantin PAIU – A fost
• Gianina BURUIANĂ – Tre- (pag. 21) este procesul de învăţare on-line? odată Eduard Covali (pag. 18)
buie să reînvăţăm puterea • Emilia LUPEI, Livia-Mari- (pag. 24-25). • Gabriel PLOSCĂ – Întoarce-
credinţei... ▪ Interviu cu dna. prof. nela NICOLAE, Ana-Irina SE- rea la şcoală... (pag. 1-2)
Constanţa Chelaru, director al Co- CARĂ – Un nou proiect Erasmus+ Apostolul nr. 232, • Ioan Aurel POP – Domnilor
legiului Naţional „Gheorghe la Colegiul Tehnic „Gheorghe Car- iulie – august – septembrie 2020 profesori, cu dragoste! (pag. 2)
Asachi”, Piatra-Neamţ (pag. 6-7) * tianu” (pag. 8-9) • Dan RADU – Ghe. A. M. Cio-
Radu Cristian Macavei: bucuria de • Mihai-Emilian MANCAŞ – • Gelu APOSTOL – Edi (pag. banu – un om, o vocaţie... (pag. 27)
a ne descoperi prin artă (pag. 12-13) ON-LINE sau/şi OFF-LINE? ▪ Sti- 19) • REDACŢIA – Prieten al ar-
• Paul-Antoniu BURUIANĂ – mată redacţie (pag. 14) • APOSTOLUL – In memo- telor, animator al vieţii spirituale
ON-LINE sau/şi OFF-LINE? ▪ O • Elena MILEA – ON-LINE riam: CRISTIAN MISIEVICI (pag. nemţene (pag. 17) * GHEORGHE A.
surpriză: eficienţa neaşteptată a lec- sau/şi OFF-LINE? ▪ O nouă fereas- 26) M. CIOBANU (25.03.1925-
ţiilor din mediul online (pag. 18) tră spre educaţie, un nou orizont, un • Valentin BĂLĂNESCU – 30.08.2020) (pag. 26)
nou tip de relaţii... (pag. 24) „Oxford, o şansă să-mi ating poten- • Red. – Gala Premiilor UNI-
• Violeta MOŞU – Expoziţie de ţialul maxim” ▪ Daniel Manole, 10 TER 2020 – ediţia a XXVIII-a (pag.
pictură din colecţia proprie, la pe linie din clasa I, la Bacalaureat 5) * Rezultatele finale înregistrate la
G.T.K. (pag. 5) (pag. 22) Evaluarea Naţională a absolvenţilor
• Rene NISNIVER – ON-LINE • Vasile BAGHIU – NOTE DE de clasa a VIII-a, sesiunea 2020
sau/şi OFF-LINE? ▪ Uneori se înre- TRECERE: Masca şi libertatea (pag. 6) * Bacalaureat 2020 (pag. 6-
gistrează o tăcere suspectă (pag. 22) (pag. 28) 7) * Concursul naţional de titulari-
• Ancuţa NITE-DOYLE – • Angelina BEGU – Ziua Lim- zare, sesiunea 2020 (pag. 7) *
ON-LINE sau/şi OFF-LINE? ▪ În bii Române, la Muzeul Naţional de Examenul de definitivat (pag. 7) *
momente dificile, toţi avem de învă- Literatură Română din Chişinău CALENDAR – iulie 2020 (pag. 8) *
ţat unii de la alţii, avem nevoie de (pag. 8-9) CALENDAR – august 2020 (pag. 9)
comunicare şi trebuie să fim încon- • Gianina BURUIANĂ – A fi * CALENDAR – septembrie 2020
juraţi de oameni (pag. 16) manager se învaţă zi de zi (pag. 11, (pag. 10) * CALENDAR – octombrie
• Mariana PALIEV – ON- 12, 13) * In Memoriam: CARAZA 2020 (pag. 11)
LINE sau/şi OFF-LINE? ▪ Ne apro- RODICA (pag. 26) * NEAMŢ ART • Constantin TOMŞA – Reme-
piem de vacanţă cu rezultate foarte FESTIVAL (pag. 27) morări nemţene – iulie 2020 (pag. 2,
bune (pag. 21) • Paul CHIRIBUŢĂ – Mic
• Iulia PANAINTE – ON-LINE exerciţiu de admiraţie: Eduard Co- Red.
sau/şi OFF-LINE? ▪ Gândurile unei vali (pag. 19) (continuare în pag. 22)

ianuarie 2019
APOSTOLUL Pag. 21
Sumarul anului 2020
(urmare din pag. 21) FESTINA LENTE (pag. 4-5) • Mihai-Emilian MANCAŞ – Proiect de catehizare reactivat:
• Violeta MOŞU – INFOCULT Avionul de hârtie (pag. 17) Hristos împărtăşit copiilor (pag.
, 4, 5) * Rememorări nemţene (pag. 2, 3, 4, 5, 6, 7) * Profesoara • Violeta MOŞU – INFOCULT 10) * RED-RELIGIE.RO – o plat-
– august 2020 (pag. 6, 7, 8, 9)
3 * Rememorări nemţene – sep-
Cristea Monica: „Eu am fost eleva
elevilor mei şi sunt foarte mândră de
(pag. 2, 3, 4, 5, 6, 7) * Conf. univ. dr.
Ecaterina Mărghidan: „Toţi suntem
formă educaţională de succes (pag.
10-11)
tembrie 2020 (pag. 10, 11, 12, asta” (pag. 14-15) * Vianu Mureşan, biruitori în propria viaţă” (pag. 9- • Violeta MOŞU – INFOCULT
13) * Dan-Gabriel ARVĂ- filosof şi scriitor: „Eu am mers, în- 11) (pag. 2, 3, 4, 5, 6, 7) * „Piatra-
TESCU, o prezenţă perma- căpăţânat, în direcţia mea, împo- • Ana PETRACHE – Despre Neamţ creativ” – un proiect interna-
nent – activă în viaţa triva a ceea ce aşteptau alţii de la necesitatea alfabetizării religioase ţional al confruntărilor creatoare
comunităţii ▪ Posibilă fişă de mine” (pag. 18-19) în şcoală (pag. 20-21) (pag. 5)
dicţionar (fragmente) (pag. 14) • Ana MUNTEAN – Ce înţe- • Gabriel PLOSCĂ – Când • Mariana OLTEAN – Cris-
• Mircea ZAHARIA – Ziua legi prin a educa? (pag. 5) moderatorii devin acuzatori... (pag. tian Livescu – Premiul Opera omnia
Limbii Române, la Muzeul Naţional • Elena PREDA, Cristiana 1) al USR, Filiala Iaşi (pag. 11)
al Literaturii Române, Bucureşti ŞOIMARU – Conferinţa Incursiune • Red. – CALENDAR – noiem- • Gabriel PLOSCĂ – Incerti-
(pag. 10) * SUMARUL REVISTEI în istoria învăţământului nemţean; tudini de iarnă (pag. 1-2)
APOSTOLUL, REVISTĂ DIDAC- 25-27 noiembrie 2020, Muzeul de
TICĂ ŞI LITERARĂ, SERIA VECHE • Ioan-Aurel POP – Aş vota cu
Etnografie Piatra-Neamţ, Curtea dreptatea – dacă aş şti unde s-o gă-
(pag. 23, 24, 25) * In memoriam: Domnească (pag. 22)
Eduard Covali ar fi împlinit 90 de sesc (pag. 20)
• Red. – 28 octombrie, Centena- • Virgil RĂZEŞU – Dr. Sorin
ani (pag. 17). rul Recunoaşterii României Mari ▪ Ciobanu – un om, un destin, o voca-
Regina Maria şi Conferinţa de Pace ţie – Un medic pasionat, dedicat
Apostolul nr. 233, octombrie 2020 de la Paris (pag. 1-6) * CALENDAR bolnavilor (pag. 14)
– octombrie 2020 (pag. 13) * CA- • Red. – RECURS LA PATRI-
• Vasile BAGHIU – NOTE DE LENDAR – noiembrie 2020 (pag.
TRECERE: Lumi diferite (pag. 24) MONIU (pag. 3) * CALENDAR –
17) * Premiul Nobel pentru Litera-
• Angelina BEGU – Republica decembrie 2020 (pag. 12) * CA-
tură, 2020 (pag. 24)
Moldova: Semnarea noii Convenţiei • Ioan SEREDIUC – Parfumul LENDAR – ianuarie 2021 (pag. 13)
colective (pag. 3) * 14 octombrie – picturii (pag. 11) * „Bătrânii trăiesc prea mult şi este
Ce sărbătorim: Hramul Chişinăului • Silvia STRĂTILĂ – Cultură un risc pentru economia globală,
sau Ziua Oraşului? (pag. 3) şi normalitate (pag. 7) trebuie făcut ceva” (pag. 18)
• Gianina BURUIANĂ – O • Marius TIŢA – Nu poţi re- • Ramona-Mihaela ROŞU –
medalie regală pentru Colegiul Na- duce viaţa la un ecran de calculator Întâlnire de suflet... (pag. 1-4) *
ţional „Calistrat Hogaş” (pag. 8-9) (pag. 9) Ziua Internaţională a Persoanelor
* Liceul Economic „Alexandru Ioan • Constantin TOMŞA – CON- cu Dizabilităţi (pag. 13)
Cuza” din Piatra-Neamţ: Noi pro- STANTIN MUNTEANU LA 75 DE • Maria-Ligia STANCIU,
iecte de consolidare a competenţelor ANI – UN INTERVIU INEDIT (pag. brie 2020 (pag. 13) * CALENDAR – Magdalena-Livioara TODIRESEI
practice (pag. 16) 10-11) * Rememorări nemţene – oc- decembrie 2020 (pag. 16) – Predarea literaturii române în
tombrie 2020 (pag. 12, 13, 14, 15, • Tudor RUSU – SINDICA- spaţiul online (pag. 9)
16, 17) * Note de lector: Ioan Ato- TUL, pavăză permanentă a angaja- • Constantin TOMŞA – Reme-
dosiei: Momente (Din viaţa unui om ţilor, mai ales, pe timp de pandemie morări nemţene, decembrie 2020
obişnuit) pag. 17 (pag. 3-4) (pag. 12, 13, 14, 15, 16, 17) * Căr-
• Mircea ZAHARIA – SUMA- • Ioan SEREDIUC – Maestrul ţile profesorilor noştri: MIHAI
RUL REVISTEI APOSTOLUL, RE- şi Acuarela... (pag. 16) MERTICARU (pag. 13)
VISTĂ DIDACTICĂ ŞI LITERARĂ, • Gheorghe SIMON – Florile • Gheorghe ŢIGĂU – Revista
SERIA VECHE (pag. 20-21) * T.T. a luminii şi sfântul Ceahlău (pag. 22) Apostolul, o publicaţie temeinică şi
alunecat din nou pe derdeluşul tea- • Silvia STRĂTILĂ – Profe- necesară reinventării educaţiei
trului românesc (pag. 24). soara care dăruieşte limba română nemţene adevărate (pag. 19)
(pag. 7-8) • Petru URSACHE – Grigore
Apostolul nr. 234, noiembrie 2020 • Lucian STROCHI – Pur şi Vieru sau limba română (pag. 16)
simplu, Sadoveanu (pag. 1-13) • Grigore VIERU – Strigat-am
• Vasile BAGHIU – NOTE DE • Dan TEODORESCU – Un către voi ▪ Cugetări despre limba ro-
TRECERE: Poezia, o ultimă posibi- simpozion Internaţional în sistem mână (pag. 17)
litate de înţelegere a trăirii (pag. 16) online a unit din nou malurile Pru- • Matei VIŞNIEC – Anul în
• Angelina BEGU – Conferinţă tului (pag. 5-6) care ne mor bătrânii... (pag. 18)
ştiinţifică internaţională – „Latini- • Constantin TOMŞA – Mi- • Mircea ZAHARIA – Recurs
tate, Romanitate, Românitate” (pag. hail Sadoveanu în Neamţ (pag. 1-
4) * S-a mai parafat o Convenţie 12) * Rememorări nemţene –
(pag. 4) * Lansare de carte „Mani- noiembrie 2020 (pag. 12, 13, 14, 15,
• Renata BUZĂU – Omagiul fest pentru Unire. Un antidot pentru 16, 17)
unei energii: Leon Mrejeriu (pag. 2) neomarxism şi progresism” (pag. 5) • Mircea ZAHARIA – Un ta-
• Silvia CORLĂTEANU- • Biblioteca G.T.K. – G. T. Ki- blou e gata după ce îl semnez (pag.
GRANCIUC – Recunoaşterea in- rileanu, 60 de ani de la plecarea în 14-15).
ternaţională a Tratatului Basarabiei eternitate (pag. 23)
de la Paris (28 octombrie 1920) • Gianina BURUIANĂ – RO- Apostolul nr. 235, decembrie 2020
(pag. 1, 12, 13) MÂNIA – VIETNAM. Educaţia care
• Mihai FLOROAIA – Mesa- ne uneşte (pag. 8-9) * Introspecţie de • Vasile BAGHIU – NOTE DE
jul Evangheliei în era digitalizării toamnă (pag. 10-11) * Maria Hi- TRECERE: La revedere, şcoală
(pag. 19) * Un nou proiect Eras- bovski: „Fiecare om care intră în dragă! (pag. 20)
mus+ va fi implementat la Şcoala viaţa noastră are ceva important de • Biblioteca G.T.K. – Biblio-
Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ dăruit!” (pag. 18-19) * Performanţe teca Judeţeană, parteneră la Olim-
(pag. 22) de nivel european la Colegiul Naţio- piada de Benzi Desenate (pag. 7)
• Ioan GHERASIM – Amin- nal „Calistrat Hogaş” (pag. 19) • Gianina BURUIANĂ – Ne-
tiri: Căutând duhul strămoşilor • Ana CIMPOIEŞU – APEL voile copiilor în era digitală (pag. 6-
(pag. 23) PUBLIC (pag. 3) 7) * Linia directoare a parcursului
• Simion HANCESCU – FE- • Mihai FLOROAIA – Ecoul meu profesional este elevul ▪ Inter-
DERAŢIA SINDICATELOR LI- Vasile Lovinescu (pag. 21) viu cu doamna inspector Cristina la patrimoniu (pag. 1-2) * Dr. Sorin
BERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT – APEL • Simion HANCESCU – FSLI- Albu Iacob (pag. 8-9) Ciobanu – un om, un destin, o voca-
PUBLIC adresat Guvernului Româ- Către Guvernul României... (pag. 2) • Mihai FLOROAIA – Limba ţie – Un ambasador nemţean la
niei (pag. 1-2) • Dan Dumitru IACOB – Arşi şi credinţa, elementele coagulante Roanne (pag. 15) * In memoriam
• Mihai-Emilian MANCAŞ – de vii (pag. 24) ale realizării Marii Uniri (pag. 4) * Prof. Gheorghe Ţigău (pag. 19).

Pag. 22 APOSTOLUL ianuarie 2019


Arte şi meserii

Ciprian Istrate: „Privitorul dă sens perenităţii tabloului”


ictorul Ciprian Istrate, o figură binecunos‐ fan”, dar cred că totul este sacru, atunci când în tine se descoperă comuniu-
cută în mediul cultural al meleagurilor nea cu divinitatea şi o vezi peste tot. Nu a fost un accident, e doar căutare!
P noastre, pare că sfidează trecerea timpului – Există teme majore şi teme minore în pictură? Până la urmă, ce asi-
cu amprentă tinerească a chipului său, dar gură perenitatea unei lucrări?
şi cu prospeţimea lucrărilor. Te surprinde – În mediul artistic de acest fel nu există limite. Temele fiind ample şi
mereu printr‐o putere intelectuală intimi‐ variate, oferă libertatea creatorului de a se exprima şi de a da greutate fie-
dantă, prin originalitatea replicilor, prin cărui detaliu. Concluzionez că doar privitorul dă sens perenităţii tabloului.
acurateţea şi subtilitatea tablourilor, prin – Dacă ar fi să facem o asociere, ce culoare ai acorda sufletului tău?
translaţia de la un stil la altul. În lumea ideilor sale – Autolimitarea ne face să credem că suntem unici. Că avem o singură
artistice nu se fereşte să devieze de la ceea ce pu‐ culoare, dar căutările m-au ghidat să înţeleg că sufletul e comun. E ca aerul
blicul ar aştepta de la el, dând frâu liber unei ori‐ dintr-o mare clădire, în care toate camerele au uşile deschise, doar interioa-
ginalităţi care ne încântă ori de câte ori i‐am rele au nuanţe diferite.
admirat operele pe simeze. – Pictura este o modalitate de a scoate la suprafaţă roadele introspec-
– Cum arată un bilanţ al anului trecut? Ce ai reuşit şi ce nu ai reuşit ţiei? Te explici, sau e mult mai mult?
să faci din ceea ce ţi-ai propus? – Apreciez faptul că în întrebare găsim însăşi răspunsul. Cheia. Dau
– Dacă ISTOPIA a marcat desprinderea mea, în mare măsură, de arta frâu liber imaginaţiei, fără a avea schiţe în prealabil, în acest fel adaug ele-
religioasă, ATOPIA a maturizat ideea de a fi liber în tine însuţi. De aici s-a ment cu element, pornind de la o idee, până exprim întregul. La început
născut curajul de a aborda fiecare lucrare, cu detaşare faţă de conceptele chiar îmi explicam tablourile, venind în ajutorul privitorului, dar acum le
tradiţionale. dau puterea interpretării pentru a avea libertatea de a genera noi viziuni asu-
Încă din ianuarie am început documentarea pentru următoarea expozi- pra aceleaşi lucrări.
ţie, ce avea să aducă noi provocări, căutări şi trăiri. – În ultimii ani, numele tău este asociat cu Galeria Era. Te rog să ne
Dacă pentru marea majoritate a oamenilor, această perioadă pandemică povesteşti despre această întâmplare ar-
a însemnat o amorţire, pentru mine a adăugat şi sedimentat noi noţiuni de tistică.
cunoaştere, dându-mi timp de a sta cu mine, pentru a experimenta tehnici – Galeria Era a fost creată cu scopul
şi a studia noi tendinţe. de a fi o rampă de lansare dedicată tine-
Dacă e să mă refer la sfera anului trecut, pot spune că am realizat şapte rilor artişti şi nu numai. A îmbrăţişat mai
lucrări, fiind parte din rezultatul acumulărilor din această perioadă. mult valori cultural-artistice din ramuri
– Ai lucrat mult în atmosfera plină de duh a bisericilor. Ce simte un diferite precum: poezia, muzica, teatrul
pictor care zămisleşte o icoană? şi pictura. Lunar, publicul putea participa
– Pentru orice pictor iconograf există o rugăciune începătoare şi o trăire la seratele din cadrul galeriei. Scopul
specială, în post, acestea ducând spre o comuniune cu Sfântul ce va să apară principal a fost ancorarea în mediul cul-
pe icoană. Atunci când lucrează, acest tural a oamenilor intelectuali, pentru a
ritual, îi anihilează ego-ul, devenind un transmite viitoarelor generaţii cumulul
canal prin care curge Duhul Sfânt, ast- comorilor eterne.
fel icoana devenind lucrare anonimă. – Ultimul tău proiect din anul 2020
– Care consideri că sunt darurile este legat de Germania, mai precis de
cele mai de preţ pe care ţi le-a oferit Berlin. Despre ce este vorba? Ce alte co-
Dumnezeu? laborări externe se mai prefigurează pe
– Cu toţii avem acces la aceleaşi viitor?
daruri, diferenţa făcând-o alegerile – La finele anului trecut, am primit invitaţia Institutului Cultural Român
generate de educaţie şi atenţie. Şle- din Berlin prin EU National Institutes for Culture, pentru a participa cu un
fuind astfel darul, devenim cunoaş- proiect de prezentare a lucrărilor mele în tehnica „AFRESCO”, ca mod de
tere. exprimare în arta religioasă. Din cele 24 de proiecte, acesta a primit cele
– Sacru şi profan, două teme ma- mai multe aprecieri, fapt care m-a determinat să cred că am reprezentat Ro-
jore în creaţia ta! Şi totuşi, în ultimii mânia cu succes.
ani te-ai reinventat şi te-ai conectat La cererea Institutului, punem bazele unei expoziţii personale în viitorul
mai mult la vibraţia laicului. E un ac- apropiat. Tot anul acesta se concretizează rezultatul studiului care şi-a con-
cident? turat bazele anul anterior. Va fi un turneu expoziţional în mai multe ţări,
– Mereu au fost divergenţe şi despre care vom povesti în interviurile următoare.
contradicţii pe tema „Sacru vs Pro- A consemnat Gianina BURUIANĂ

din Învăţământ Neamţ, în anul 2020 (pag. 6-7)


SUMAR Dumitru IRIMIA – Eminescu şi Serbările de la Putna (pag. 1-8)
Violeta MOŞU – Scriitorul Gheorghe Simon: „Mi-e drag cititorul
ergiu AGA – Orhei – Soroca – Iaşi - O axă a creativităţii siste- solitar, în solitudinea unui spaţiu al Bucuriei” (pag. 11) * „Bucurii de
mului educaţional non-formal (pag. 19) iarnă”, la Biblioteca Judeţeană (pag. 9)
S Monica ANDREI – Spectacolul Unirii Mici în faţa Teatru- Viorica OLEINIC – În vreme de on-line (pag. 15-16)
lui cel Mare (pag. 4-5) Cristina PETRARIU – Învăţământul artistic, între galaxii infor-
Valentin ANDREI – Semnal editorial: VIOLETA SIMINA matice (pag. 9)
MOŞU: „PIATRA-NEAMŢ, IERI. Să cunoaştem istoria judeţului Gabriel PLOSCĂ – Povestea unei reuşite (pag. 1) * Acţiuni ale
prin memoria comunităţii. Oameni. Locuri. Fapte.”, vol. III (pag. Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţi-
13) fică Neamţ pentru anul 2021 (pag. 3)
Iacob BACIU – Membrilor Consiliului Naţional CSDR (pag. 2) Red. Chişinău – Moldovenii cu două Crăciunuri (pag. 17)
Biblioteca G.T.K. – An editorial bogat pentru Biblioteca Jude- Red. – CALENDAR - ianuarie 2021 (pag. 5) * CALENDAR - fe-
ţeană (pag. 24) * CODE KIDS FEST 2020 (pag. 24) bruarie 2021 (pag. 11) * Recurs la patrimoniu (pag. 12-13) * La
Gianina BURUIANĂ – Trauma în era digitală (pag. 14) * Ci- mulţi ani, Dumitru IVANOV! (pag. 17) * Gala Premiilor TVR Mol-
prian Istrate: „Privitorul dă sens perenităţii tabloului” (pag. 23) dova „Românii pentru români” 2020 (pag. 18) * SOROCA: Dar pen-
Mihai FLOROAIA – Creştinismul între dogmă, schisme şi re- tru profesorul solitar (pag. 19) * Sumarul anului 2020 (pag. 20, 21,
forme (pag. 12) 22)
FSLI – FSLI: Austeritatea anunţată de Guvernul Câţu îndeamnă Constantin TOMŞA – Rememorări nemţene - ianuarie 2021
la declanşarea acţiunilor de protest în educaţie! (pag 1-18-19) (pag. 2, 3, 4, 5, 6) * O reeditare de excepţie: Dumitru Almaş – ACOLO,
Gabriela GRIGORE – Raport privind activitatea Sindicatului ÎN FILIOARA (pag. 10)

ianuarie 2019
APOSTOLUL Pag. 23
Zig-Zag

An editorial CODE KIDS FEST 2020


bogat pentru Premiul de popularitate acordat
micilor programatori din Tămăşeni
Automatizare (RPA), au reuşit să afle mai multe
despre parcursul în domeniul IT şi despre „Ce au în
comun programarea şi jocurile video?”, dar au şi
Biblioteca icii programatori din Tămăşeni au câştigat
discutat aplicat pe o invenţie acţionată prin sistem
Android, toate în cadrul atelierelor interactive.
premiul de popularitate la CODE Kids FEST
Judeţeană M 2020, cu un senzor care ajută la păstrarea dis-
tanţei de siguranţă sanitară împotriva noului
„Cei peste o mie de participanţi la Târgul Na-
ţional de Ştiinţă şi Tehnologie ne arată nevoia de a
organiza astfel de evenimente, în care copiii îşi pre-
iblioteca Judeţeană „G.T. Ki- coronavirus. zintă proiectele şi învăţăm despre ultimele noutăţi
rileanu” Neamţ a continuat în „CODE Kids – Copiii fac coding în bi- în tehnologie. Am avut parte de două zile la super-
B anul 2020 tradiţia publicării bliotecile publice” este un program gratuit lativ, cu multe emoţii, dar şi premii. În comunităţile
sub egida proprie a unor cărţi dezvoltat de Fundaţia Progress, care propune rurale din care au venit copiii participanţi la com-
de specialitate şi de populari- o soluţie de alfabetizare digitală în rândul copiilor petiţie a fost o mobilizare generală pentru a-i sus-
din mediul rural şi urban mic. Proiectul se desfă- ţine în prezentările din faţa juriului. Partenerii care
zare. şoară în prezent în bibliotecile publice din 22 judeţe
Astfel, a fost îmbogăţită ni s-au alăturat au făcut posibil acest festival al teh-
ale României şi din localităţi rurale din Republica nologiei, pe care ne dorim să-l transformăm într-un
seria „Bio-bibliografii. Personalităţi Moldova. Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”
locale. Contribuţii la bibliografia ju- eveniment anual, în care să apreciem cei mai talen-
Neamţ coordonează activităţile proiectului din cele taţi copii din mediul rural şi urban mic”, a precizat
deţului Neamţ” cu încă trei titluri: 11 biblioteci publice participante din judeţ.
„Aurel Băeşu. Mihail Jora. C.D. CODE KIDS FEST 2020 – Târg On-
Stahi”, „Constantin Virgil Gheor- line de Ştiinţă şi Tehnologie pentru Copii,
ghiu. Otilia Cazimir” şi „Gheorghe un eveniment organizat în cadrul proiec-
Asachi”. Bio-bibliografia „Mihai tului CODE Kids România, s-a desfăşurat
Eminescu. Ion Creangă. Veronica în mediul online, pe 3 şi 4 decembrie
Micle” duce mai departe această 2020, şi a reuşit să adune peste 1.000 de
serie, depăşind planul local şi aco- vizitatori, care au urmărit cu interes pro-
perind un interes naţional. iectele micilor programatori. Copiii de la
„Anul editorial nemţean 2019 ţară şi din oraşe mici au ţinut să demons-
în colecţiile Bibliotecii Judeţene treze că pot învăţa programare şi, prin in-
«G.T. Kirileanu» Neamţ. Catalog termediul acesteia, pot dezvolta soluţii
bibliografic” a ajuns la al treilea pentru probleme din comunitate.
volum în 2020, tot aşa cum a văzut Pe lângă premiile puse în joc, în va-
lumina tiparului al treilea volum din loare de 7.000 de euro, micii programatori
cadrul proiectului „Să cunoaştem is- au fost încurajaţi să-şi urmeze visurile şi
au descoperit mai multe despre mediul digital în ca- Ovidiu Ana, director de dezvoltare Fundaţia Pro-
toria judeţului prin memoria comu- drul celor cinci ateliere interactive.
nităţii. Oameni. Locuri. Fapte”, cu gress.
Marea surpriză a evenimentului a fost premie-
titlul „Piatra-Neamţ, ieri”, semnat rea tuturor proiectelor, iar fiecare echipă partici-
de Violeta Simina Moşu. pantă care nu a ocupat un loc pe podium a câştigat Târgul Regional de Ştiinţă şi Tehnologie
„Poveste de Crăciun” a apărut un kit educativ cu robot programabil. De asemenea, pentru Copii
în al patrulea an consecutiv, cartea ambasadorul proiectului şi gazda evenimentului,
pentru anul 2020 având ilustraţia de George Buhnici a oferit copiilor participanţi două- Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ,
pe copertă realizată de eleva Amalia sprezece premii individuale, diverse gadget-uri care în parteneriat cu Biblioteca Municipală „Radu Ro-
Murariu. De altfel, toate ilustraţiile să îi ajute atât să îşi urmeze pasiunea, dar şi în viaţa setti” Oneşti şi cu sprijinul Fundaţiei Progress, a or-
şi textele de autor din acest volum lor de zi cu zi. ganizat CODE Kids FEST 2020 – Târgul Regional
au fost făcute în cadrul atelierelor „Copiii care vin la CODE Kids sunt printre cei de Ştiinţă şi Tehnologie pentru Copii, în data de 12
de creaţie organizate de Secţia de mai apropiaţi de sufletul meu, sunt deştepţi, frumoşi noiembrie 2020, între orele 14:00 – 16:00, în format
carte pentru copii & Ludoteca „Ion şi inimoşi! Am mers şi eu în biblioteci, ştiu cât de on-line.
Creangă” a Bibliotecii Judeţene valoroasă este munca lor şi cât de mult se străduiesc Pentru a încuraja iubitorii de tehnologie şi ex-
„G.T. Kirileanu” Neamţ. Acestora li să înveţe programare şi să utilizeze tehnologia în perimente ŞTIM (Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie,
se adaugă o consistentă antologie de folosul lor. Şi sunt norocoşi că au alături oameni, Matematică), pentru a creşte gradul de educaţie şi
texte despre Crăciun. bibliotecari şi mentori, care dau din timpul şi bună- pentru a contribui la dezvoltarea competenţelor di-
Totodată, pentru popularizarea voinţa lor pentru a-i ajuta să înveţe. Ştiu cum este gitale ale copiilor din mediul rural şi urban mic, Bi-
colecţiilor proprii, a fost tipărit un să creşti fără cele mai noi lucruri, până la 18 ani nu blioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ,
nou tiraj din lucrarea „Carte străină am avut calculatorul meu. Şi eu am mers la cursuri împreună cu Fundaţia Progress au pregătit un nou
de calculator, părinţii mei au strâns din greu bani format de eveniment: CODE Kids FEST 2020 –
veche şi rară din colecţiile Bibliote-
pentru acel curs. Am mers şi în internet cafe, fiindcă Târg Online de Ştiinţă şi Tehnologie pentru Copii.
cii Judeţene «G.T. Kirileanu»”. O atunci când eşti laolaltă cu alţii înveţi o grămadă de
mare parte dintre aceste cărţi vor Târgul Regional de Ştiinţă şi Tehnologie a reu-
lucruri bune, deprinzi multe aptitudini”, a mărturisit nit copii şi bibliotecari din Neamţ, Bacău şi Galaţi,
ajunge la bibliotecile publice din George Buhnici, ambasadorul proiectului CODE trei dintre cele 22 judeţe din România unde se des-
judeţ. (Biblioteca Judeţeană „G.T. Kids România. făşoară proiectul „CODE Kids – Copiii fac coding
Kirileanu” Neamţ) De asemenea, copiii au descoperit limbajul de în bibliotecile publice”. (Comunicat – Biblioteca
programare Python şi Robotizarea Procesului de Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ)

APOSTOLUL – revistă a cadrelor didactice din judeţul Neamţ, serie nouă, apare prin colaborarea Sindicatului ISSN - 1582-3121
Învăţământ Neamţ, Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ (martie 1999) şi Federaţiei Sindicale a Educaţiei
şi Ştiinţei din Republica Moldova (aprilie 2019) Redacţia
FONDATORI l noiembrie, 1934: C. Luchian, V. Gaboreanu, V. Scripcaru, M. Stamate, I. Rafail, M. Avădanei şi administraţia:
l martie, 1999: Florin Florescu, Ştefan Corneanu, Gheorghe Amaicei, Dumitriţa Vasilca str. Petru Rareş nr. 24,
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: Gabriel PLOSCĂ – director general, Iosif COVASAN – director economic, Piatra Neamţ.
Tel/fax:
Liviu RUSU, Gabriela GRIGORE.
0233.22.53.32
CONSILIUL DE REDACŢIE: Mircea ZAHARIA – redactor-şef, Constantin TOMŞA – redactor-şef adjunct,
Angelina BEGU – redactor-şef adjunct (Chişinău), Mihai FLOROAIA, Gianina BURUIANĂ, Violeta MOŞU, revista_apostolul
Dorian RADU – DTP; Dorin DAVIDEANU – editor online. @yahoo.com

S-ar putea să vă placă și