Sunteți pe pagina 1din 24

APOSTOLUL REVISTA CADRELOR DIDACTICE

Editată de Sindicatul din Învăţământ şi Cercetare Neamţ


SERIE NOUĂ, ANUL XXII, NR. 234
http://apostolul.slineamt.ro
oiembri
2020

e
Pur şi simplu, Când moderatorii devin acuzatori...
n seara zilei de 12 noiembrie 2020, la un Pentru a judeca fiecare dintre noi întâm-
Sadoveanu Î post de televiziune, un moderator a lan- plarea nefericită care nu face cinste nici mode-
-am întrebat, nu o dată, de ce este iubit sat un atac dur la adresa Federaţiei Sin-
dicatelor Libere din Învăţământ,
M şi urât Sadoveanu. Aproape în egală
măsură. deoarece această federaţie a îndrăznit să
La 24 de ani era celebru, debutând ceară, într-un document public, Guver-
cu patru cărţi în acelaşi an, 1904 deve- nului României respectarea unor drepturi
nind Anul Sadoveanu. legale şi legitime ale membrilor săi de sindicat,
A devenit Ceahlăul literaturii ro- drepturi ce presupun alocarea unor sume de
mâne, Maestru bani în Bugetul de stat 2021, buget despre care
al scrisului (nu se spune că, acum, ar fi în durerile facerii.
pentru că era
mason), Domn Cu argumente logice, legale şi de bun simţ,
(până şi comu- în documentul respectiv se demonstra nevoia
niştii nu i-au unei finanţări corecte pentru şcoala româ-
spus „tovarăş”). nească, aflată într-o suferinţă cronică cu conse-
A fost răs- cinţe dezastruoase pentru fiinţa poporului ratorului, nici postului respectiv de televiziune,
făţat cu multe nostru. „Moderatorul”, însă, era ţintit pe acuze redăm, integral, în pagina 2, adresa Federaţiei
premii naţionale nefondate şi înfierarea îndrăznelii sindicale care Sindicatelor Libere din Învăţământ către Gu-
şi internaţio- a deranjat guvernanţii. Aş vrea să cred că acest vernul României.
nale. Cărţile lui personaj nici nu a citit documentul respectiv,
se studiau la Gabriel PLOSCĂ,
şcoală în toate altfel înţelegea argumentaţia cererilor şi nu
risca să-şi compromită menirea de moderator Preşedintele
clasele şi trep-
tele, de la Un cu acuzaţii comandate. Sindicatului din Învăţământ Neamţ
om năcăjit la
Neamul Şoimăreştilor, Fraţii Jderi sau Balta-
gul.
Mihail Sadoveanu în Neamţ
cum, în noiembrie 2020, Astfel, Marcel Dragotescu, rea osemintelor de la Bucureşti
Personajele lui au devenit adevărate sim-
boluri: Lizuca sau Vitoria Lipan, Tudor Şoi- A când se împlinesc 140 de
ani de la naşterea celui
în Revista Asachi (serie nouă)
preciza: [...] Aici în dangătele
la Vovidenie. Printre demersu-
rile întreprinse în acest sens se
maru, Stroe Orheianu, Niculăeş, Ionuţ Jder. mai mare prozator român de clopot ale Mănăstirii Neamţ numără şi cuvântul lui Geo
Fiecare provincie istorică şi-l revendică: Mol- din toate timpurile, Mi- şi Vovideniei, Mihail Sado- Bogza rostit în şedinţa oma-
dova, dar şi Dobrogea sau Ardealul. A scris hail Sadoveanu, se cu- veanu a sorbit cu nesaţ şi duio- gială a Academiei din 10 no-
mult şi bine. Fraza lui e recognoscibilă şi vine să omagiem această şie ultimele picături din cupa iembrie 1970, când s-au
mnemotehnică, amplă, viguroasă, plină de lo- personalitate a culturii vieţii sale. Şi tot aici ar fi vrut comemorat 90 de ani de la naş-
cuţiuni. Măria Sa „slobozeşte cuvântul”, nu noastre, care a încântat generaţii să afle loc de odihnă veşnică, terea lui Sadoveanu, cuvântare
vorbeşte. Se studiază în şcoli pe hartă (nu întregi de copii şi adolescenţi cu să stea la sfat cu voievozii şi publicată în „Contemporanul”
doar în Neamţ) „drumul Vitoriei Lipan”. proze precum Dumbrava minu- vlădicii veacurilor trecute, cu din 27. 11. 1970.
Sadoveanu are cel mai bogat lexic dintre nată, Un om năcăjit, Dʹl Tran- oastea eroilor săi, şi să-şi sfin- În cei nouă ani de când au
toţi scriitorii români. Dacă, printr-un cata- dafir, cea din urmă fiind poate ţească osemintele cu istoria fost duse la Bellu – spunea
clism planetar, ar dispărea toate cărţile scrise cel mai frumos omagiu adus acestui pământ. [...] Prin 1969, Geo Bogza – osemintelor lui
în limba română şi s-ar păstra printr-un mira- unui învăţător. când în viaţa spirituală a Jude- Mihail Sadoveanu li s-a făcut
col doar cărţile lui Sadoveanu, limba română Nu vom prezenta decât ţului Neamţ apăruse „Sadove- dor de Moldova. E drept că ele
ar putea fi reconstituită în întregime, cu toate unele informaţii despre pre- niana” ca manifestare-omagiu odihnesc acolo sub acelaşi tei
subtilităţile, moliciunile, durităţile, denotati- zenţa marelui scriitor în judeţul dedicată Ceahlăului Literaturii care umbreşte mormântul lui
vele, conotativele şi metaforele ei. Neamţ aşa cum au fost ele men- Române, Valeria Sadoveanu, Eminescu şi că în cuprinsul
ţionate de unii oameni de cul- soţia Maestrului, a mărturisit acestui oraş nu li se putea găsi
Lucian STROCHI tură şi sunt păstrate în diferite autorităţilor judeţene această
(continuare în pag. 13)
Constantin TOMŞA
publicaţii. dorinţă [...] sugerând strămuta- (continuare în pag. 12)

Violeta Mircea Gianina


MOŞU – ZAHARIA – BURUIANĂ –
„Toţi suntem „Un tablou „Am lucrat
biruitori în e gata după ce cu elevi
propria viaţă” îl semnez” cu aspiraţii
înalte”
Ecaterina Arcadie Liliana
MĂRGHIDAN RĂILEANU GEORGESCU
Pag. 9 Pag. 14 Pag. 10
Viaţa sindicală, la zi

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT


Nr. 631 / 11.11. 2020
Către pozitivele electronice pe care fiecare le deţine, prin resurse financiare
proprii şi pe care le utilizează în activitatea profesională.
Guvernul României, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că se impune mo-
Domnului Prim-ministru Ludovic Orban, dificarea H.G. nr. 34/2018, astfel încât să fie prevăzut cuantumul sporului
Stimate domnule Prim – ministru, de care trebuie să beneficieze personalul didactic care, în realizarea sar-
cinilor de serviciu, utilizează dispozitive electronice.
ederaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, care reprezintă interesele 2) Guvernul României trebuie să pună capăt practicii de a statua, prin
acte normative ce instituie măsuri fiscal – bugetare, limitarea cuantumului
F a peste 56% din personalul din învăţământul preuniversitar de stat, vă
aduce la cunoştinţă faptul că gradul de nemulţumire al salariaţilor este sporurilor, îndemnizaţiilor, primelor şi a celorlalte elemente ale sistemului
din ce în ce mai mare, în condiţiile în care Guvernul României nu a de salarizare care fac parte din salariul brut lunar la salariul de bază din anii
avut, printre priorităţi, personalul din învăţământ. anteriori! Este o practică a ultimilor ani, ca drepturile de natură salarială ce
Neacordarea majorării salariale care se cuvenea, începând cu data se cuvin personalului plătit din fonduri publice să fie calculate prin raportare
de 1 septembrie 2020, personalului didactic şi, nu în ultimul rând, ata- la un alt salariu de bază decât salariul de bază în plată. De aceea, trebuie eli-
carea la Curtea Constituţionala a României a proiectului de Lege pri- minate orice asemenea prevederi.
vind acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învăţământ în Mai mult, menţinerea cuantumului unor sporuri pe care salariaţii bugetari
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului le deţineau anterior intrării în vigoare a Legii – cadru nr. 153/ 2017, a condus
SARS-CoV- 2, sunt o dovada a celor afirmate mai sus. la lipsirea de substanţă a drepturilor salariale prevăzute în Anexele la
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ considera că este mo- Legea – cadru nr. 153/ 2017. Practic, exista o lege – cadru de salarizare,
mentul ca guvernanţii să înţeleagă ca TREBUIE INVESTIT ÎN EDU- dar aceasta este lipsită de eficienţă, inutilă, prin neacordarea drepturilor
CAŢI E! Daca nu se va pune capăt subfinanţării permanente a consacrate în anexele la aceasta!
sistemului de învăţământ, consecinţele le vor resimţi copiii noştri! Este o 3) Prin bugetul de stat pe anul 2021, trebuie alocate Ministerului
realitate că pandemia va mai continua o bună perioadă de timp, dar este tot o Educaţiei şi Cercetării fondurile necesare achiziţionării dispozitivelor
realitate că, în orice condiţii, educarea copiilor, indiferent de vârstă, tre- electronice de tip laptop sau tabletă de care trebuie să beneficieze, la ce-
buie şi ea să continue, în condiţii cât mai apropiate de normalitate! Acest rere, fiecare cadru didactic şi fiecare elev, în conformitate cu Legea nr. 109/
lucru nu se poate realiza decât dacă statul va investi în dotarea tehnică 2020, care a intrat în vigoare la data de 9 iulie 2020.
a celor care sunt responsabili de actul educaţional, dar şi în stimularea 4) Guvernul României să prevadă în proiectul Legii bugetului de stat
financiară a personalului din învăţământ! pentru anul 2021 fondurile necesare acordării personalului didactic, începând
Trebuie avut în vedere că la nivelul Uniunii Europene investiţia în edu- cu 1 ianuarie 2021, a salariilor de baza prevăzute de Legea – cadru nr.
caţie este deja o prioritate, dovada fiind recomandarea votată de membrii Co- 153/2017 pentru anul 2022, salarii de care aceasta categorie socio-profesio-
misiilor pentru Buget şi pentru Afaceri Economice din Parlamentul European nala ar fi trebuit sa beneficieze de la data de 1 septembrie 2020, dar a căror
conform căreia ţările membre ale U.E. trebuie să aloce 10% din PIB pen- acordare a fost amânată de Executiv.
tru educaţie! În condiţiile în care, încă din luna martie 2020, Guvernul României a
Ori, în ultimii ani, procentul din PIB alocat în România sistemului na- dispus desfăşurarea activităţilor didactice în sistem on-line, iar din 9 noiem-
ţional educaţional a fost în limita a 3% din PIB. De aceea, din punctul nostru brie în întregul sistem educaţional, activităţile didactice se desfăşoară exclusiv
de vedere, fundamentarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2021 on – line, este momentul ca statul român, prin puterea executivă şi prin
este momentul ideal pentru a investi mult mai consistent în educaţie! cea legislativă, să aloce resursele financiare necesare sistemului educa-
Dorim, pe aceasta cale, să vă spunem atenţiei o parte din problemele sis- ţional, astfel încât să fie garantat fiecărui elev, indiferent de mediul din
temului de învăţământ, ce trebuie şi pot fi rezolvate, inclusiv prin Legea bu- care provine, accesul la o educaţie de calitate.
getului de stat pentru anul 2021, al cărei proiect este elaborat de Guvern şi O educaţie de calitatea o poate oferi numai un cadru didactic căruia
va fi propus spre aprobare Parlamentului: i se pun la dispoziţie echipamente tehnice de ultima generaţie! Nu poate
1) Modificarea H.G. nr. 34/2018 pentru aprobarea Regulamentului fi translatată pe umerii cadrelor didactice şi responsabilitatea achiziţio-
– cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a nării, din resurse proprii, a mijloacelor tehnologice! Aceasta este datoria
mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor angajatorului, a statului român în general, atâta timp cât unităţile de învăţă-
de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii mânt sunt instituţii publice, finanţate din fonduri publice!
bugetare „Învăţământ”, astfel încât să fie consacrat sporul pentru condiţii
de muncă pentru personalul didactic care, în contextul epidemiologic ac- Domnule Prim – ministru,
tual, îşi desfăşoară activităţile didactice în sistem on – line. România poate să arate, prin proiecţia bugetară a anului 2021, că educaţia
Va rugăm să aveţi în vedere faptul că, de la începerea anului şcolar 2020- este o prioritate, o investiţie pe termen lung ce trebuie realizată, înaintea altor
2021, multe unităţi au funcţionat în scenariul doi sau trei, iar pentru urmă- investiţii!
toarele 30 de zile şi nu numai, actul educaţional se va desfăşura, la nivel
naţional, exclusiv on – line, ceea ce va presupune o perioadă îndelungată Cu stimă,
de expunere a cadrelor didactice la radiaţiile emise de dispozitivul/dis- PREŞEDINTE, Simion HANCESCU

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT


Personalitatea artistică a lui Ştefan Hotnog s-a conturat din timpul studiilor
Pictorul Ştefan Hotnog, 100 de ani de la naştere la Academia de Arte Frumoase (1939- 1944), unde a a avut ca îndrumători
profesori remarcabili: Ion Irimescu, Corneliu Baba, Nicolae Popa ş. a. La fi-
nul acesta se împlinesc 100 de ani de
nalul studiilor a obţinut Diploma de perfecţiune la Pictură. Va debuta la Salonul
A la naşterea pictorului Ştefan Hotnog.
Artistul, „un romantic uitat” aşa cum Oficial al Moldovei în anul 1943, cu câteva peisaje în acuarelă, unde a obţinut
îl numeşte pictorul Liviu Suhar, s-a Medalia de Bronz şi Premiul Academiei de Arte Frumoase. În anii următori,
născut în Iaşi, la 10 septembrie 1920. 1945, 1946, 1947, a participat la Saloanele Oficiale, organizate la Iaşi. Spe-
A trăit la Piatra-Neamţ timp de 17 ani, cializarea profesională în Cehoslovacia l-a influenţat pe artist şi l-a determinat
activând ca profesor în învăţământul să se apropie mai mult de domeniul graficii şi al desenului. Conceptul expo-
mediu. ziţional propus de Muzeul de Artă Piatra-Neamţ ni-l relevă pe Ştefan Hotnog
În amintirea artistului, Muzeul de Artă în toată complexitatea sa artistică, cu lucrări din toate perioadele sale de creaţie.
Piatra-Neamţ invită iubitorii de artă să ad- Seria de peisaje selectate din patrimoniul nemţean în care preocuparea pentru
mire lucrări ale acestuia, reunite în expoziţia cromatică este evidentă şi care defineşte o perioadă a creaţiei sale este com-
ce îi este dedicată. Proiectul expoziţional este pletată de portrete şi lucrări din colecţiile Virgil Ţuţurman şi Mircea Titus Ro-
rezultatul colaborării Muzeului de Artă Pia- manescu, precum şi lucrări din patrimoniul ieşean care confirmă studiul
tra-Neamţ cu Muzeul de Artă Iaşi, din cadrul aprofundat al artistului.
Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Vernisajul expoziţiei a avut loc pe 29 octombrie, a. c. Despre artist şi opera
Iaşi, dar şi cu iubitorii de artă, colecţionarii sa au vorbit scriitorul Emil Nicolae şi pictorul Dumitru Bezem. (Silvia Trăis-
Virgil Ţuţurman şi Mircea Titus Romanescu. tariu, Muzeograf, Muzeul de Artă Piatra-Neamţ)

Pag. 2 APOSTOLUL noiembrie 2020


Scrisori din Basarabia

SINDICATUL, pavăză permanentă Parlamentului Republicii Moldova


Guvernului Republicii Moldova
a angajaţilor, mai ales, pe timp Ministerului Finanţelor
Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Republica Moldova

de pandemie
• Interviu cu Dl. Ghenadie angajaţii din Educaţie, dar şi pentru APEL PUBLIC
DONOS, preşedintele Federa‐ angajaţii din toate structurile bugetare
ale ţării, am intervenit la Comitetul ubsemnata, Cimpoieşu Ana, preşedintele Consiliului Ra-
ţiei Sindicale a Educaţiei şi Şti‐
inţei din Republica Moldova
Confederal al CNSM, ca în soluţiona-
rea problemei neîndeplinirii Legii nr.
S ional Hânceşti al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Şti-
inţei, în numele celor aproape 3000 de angajaţi ai
270/2018, să mobilizeze forţele tutu- sistemului de învăţământ din raionul Hânceşti, solicit
Pentru a clarifica mai multe situa- ror sindicatelor din aceste ramuri. RESPECTAREA LEGII nr. 270 privind sistemul unitar
ţii conflictuale intervenite în ultimul – Şi dacă sindicaliştii se vor lovi de salarizare în sectorul bugetar!
timp, i-am adresat lui Ghenadie de aceeaşi morgă a guvernanţilor, Se declară peste tot că prin această lege ar fi fost ma-
DONOS, preşedintele Federaţiei Sin- cum va proceda FSEŞ? jorate salariile bugetarilor, inclusiv din învăţământ. Poate că da,
dicale a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEŞ), – Biroul Executiv al FSEŞ va de- dar nu substanţial, pentru că prin această lege bugetarii au fost
câteva întrebări.(…) cide organizarea unor acţiuni de pro- lipsiţi de două fonduri lunare de salarizare: pentru ajutorul ma-
Ana Cimpoieşu, azi, în „ Fă- terial, în mărimea unui salariu mediu lunar şi pentru premiere
test, în conformitate cu legislaţia în
anuală, în mărime a cel puţin a unui salariu de bază.
– clia” somează factorii de deci-
zie să-şi respecte angajamentele
vigoare.
– Dacă e să vorbim despre adop-
În urma solicitărilor sindicatelor, Legea nr. 270 a fost mo-
dificată şi a fost introdus pentru anul 2020 premiul anual în mă-
asumate public. Pe această tarea Convenţiei Colective de Muncă rime de 50% din salariul de bază. Guvernul trebuia să elaboreze
temă redacţia primeşte multe pentru anii 2021-2025, presupunem o Hotărâre pentru reglementarea acordării acestui premiu, însă
semnale. Cum reacţionează că au rămas propuneri, la care nu s-a suntem în luna a 10-a a anului 2020 şi acest lucru nu este îm-
Consiliul General al FSEŞ? găsit consens. Care ar fi acestea şi în plinit.
– Starea ce manieră le veţi aborda pe parcur- În plină campanie electorală, candidatul independent, Igor
de alertă ne sul acestei perioade? Dodon, care a fost la cârma statului timp de 4 ani, promite du-
determină să – Da, negocierile bipartite au evi- blarea salariilor în învăţământ începând cu 01.01. 2021. Lău-
acţionăm ne- denţiat prevederi care n-au fost accep- dabilă promisiune! Pentru că, până când educaţia nu va deveni
întârziat şi tate de membrii Comisiei din partea o prioritate şi în realitate, iar munca profesorilor nu va fi răs-
hotărât. Dar MECC: regimul de lucru al instituţii- plătită ţinând cont de rolul şi importanţa ei în societate, ţara nu
şi mai hotă- lor de educaţie timpurie, durata con- va avea sorţi de dezvoltare, posedând lipsuri în toate domeniile
rât ne obligă cediului anual al educatorilor de 62 de socio-economice! Dar dacă sunt bani pentru dublarea salariilor
să acţionăm zile calendaristice, acordarea conce- peste două luni, credem că se găsesc bani şi pentru premiul
când e vădită diului suplimentar plătit de 7 zile ca- anual.
nepăsarea în- lendaristice pentru bucătari şi alt De aceea cerem:
deplinirii de personal auxiliar. Nu au fost acceptate Parlamentului Republicii Moldova – să insiste asupra res-
către Guvern propunerile privind acordarea pentru pectării propriei Legi nr. 270/2018!
a prevederii personalul contractual din cadrul Guvernului Republicii Moldova – să elaboreze de urgenţă
Legii nr. 270/2018 cu privire la plata OLSDÂ a dreptului de a presta acti- o Hotărâre pentru reglementarea acordării premiului anual!
premiului anual. Membrii Biroului vitatea didactică prin cumul în volum Ministerului Finanţelor – să identifice mijloacele financiare
Executiv al FSEŞ, în şedinţă opera- de 9 ore; stabilirea pensiei personalu- necesare pentru acordarea premiului anual!
tivă, au discutat problema la începutul lui didactic după 25 de ani de activi- Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor – să sprijine solici-
acestei săptămâni. Deşi principala tate. Sperăm că pe marginea lor se va tările membrilor de sindicat şi să insiste asupra respectării Legii
chestiune de pe ordinea de zi a fost găsi consens în negocierile ulterioare. nr. 270/2018, sub incidenţa căreia sunt toţi angajaţii din sectorul
analiza informaţiei despre actul sem- – Propunerile se referă la dome- bugetar!
nării Convenţiei Colective de Muncă niul Educaţiei. Cum rămâne cu cele
la nivel de ramură, am reluat şi dez- ale Cercetării? 20 octombrie 2020
baterea acestui subiect, întrucât e o Interviu realizat de Tudor RUSU
problemă de interes nu doar pentru Preşedintele CR Hânceşti al FSEŞ, Ana CIMPOIEŞU
(continuare în pag. 4)

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT


făcut progrese semnificative şi au prosperat continuu. Cooperarea bilaterală a
Ambasadorul Vietnamului fost extinsă şi aprofundată în domeniul dialogului politic şi diplomatic, al se-
a vizitat Biblioteca Judeţeană curităţii şi apărării, al comerţului, al agriculturii şi al industriei, al forţei de
muncă şi turismului, educaţiei şi instruirii şi, cel mai important, al relaţiilor
e 15 octombrie 2020, Biblioteca Judeţeană dintre oameni...”, a precizat, în alocuţiunea sa, Excelenţa Sa Domnul Dang
Tran Phong.
P „G.T. Kirileanu” Neamţ a primit vizita
Ambasadorului Extraordinar şi Plenipo- „Aş vrea să mulţumesc, în numele comunităţii nemţene, pentru că ne-aţi
tenţiar al Republicii Socialiste Vietnam în onorat cu prezenţa Dumneavoastră, la Piatra-Neamţ şi aţi confirmat încă o
România, Excelenţa Sa Domnul Dang dată importanţa bibliotecii în dezvoltarea unei comunităţi, rolul său în promo-
Tran Phong, varea diversităţii culturale şi lingvistice, a dialogului intercultural”, a subliniat,
Evenimentul a fost prilejuit de împli- în alocuţiunea sa, prof. Mihaela Mereuţă.
nirea a 70 de ani de la stabilirea relaţiilor „Am avut privilegiul ca în 50 de ani din cei 70 să fi fost martorul dezvol-
diplomatice între cele două state şi s-a concretizat tării relaţiilor dintre cele două ţări. Şi nu doar martor, ci şi actor implicat direct.
într-o ceremonie de donare de carte şi în verni- Am avut privilegiul de a fi organizat sau de a fi participat la multe dintre eve-
sarea unei expoziţii de fotografii care ilustrează nimentele pe care le vedeţi imortalizate în expoziţia de fotografii a Ambasadei
viaţa din Vietnam şi vizita preşedintelui Ho Şi Republicii Socialiste Vietnam şi probabil de aceea domnul ambasador să fi
Min în România din anul 1957. ales judeţul Neamţ pentru aceste manifestări.
„În ultimii 70 de ani, buna prietenie tradiţio- Violeta MOŞU
nală şi cooperarea dintre România şi Vietnam au (continuare în pag. 4)

noiembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 3
Scrisori din Basarabia

SINDICATUL, Conferinţă ştiinţifică internaţională –


pavăză permanentă „Latinitate, Romanitate, Românitate”
n perioada 6-7 noiembrie şi-a ţinut Literare Centrul de Studii Interdiscipli-
a angajaţilor, mai ales, Î lucrările conferinţa ştiinţifică inter-
naţională „Latinitate, Romanitate,
Românitate”. Evenimentul şi-a pro-
nare „Silviu Dragomir” Chişinău – Ora-
dea a Universităţii din Padova.
La conferinţă au participat specia-
pe timp de pandemie pus crearea unui cadru de discuţii
între specialiştii din domeniul isto-
lişti şi personalităţi din Republica Mol-
dova şi România, dar şi studenţi de la
(urmare din pag. 3) riei şi al culturii din România şi instituţiile de învăţământ superior din Re-
Republica Moldova în scopul evi- publica Moldova. Conferinţa a fost struc-
În prezent, membrii Comisiei de Consultări şi ne- denţierii turată în mai multe sesiuni în cadrul
– gocieri Colective lucrează asupra proiectului Con-
venţiei Colective pentru Cercetare, anii 2021
moştenirii
istorice a
cărora au fost abordate subiecte precum:
politica românităţii şi românitatea spiri-
-2025, care urmează a fi semnată până la 10 noiem- spaţiului tualităţii în antichitate şi evul mediu; ro-
românesc manitate, românitate şi modernitate în
brie – Ziua Ştiinţei. în contex-
– Nu toţi cititorii ştiu ce cuprinde acest docu- sec. XVI-XIX; rezistenţa românităţii
tul general contemporane; patrimoniul şi memoria
ment – Convenţia Colectivă de Muncă. Care ar fi european. istorică; latinitatea şi românitatea diaspo-
nişte elemente principale ale ei? Con- rei etc.
– În ea sunt capitole ce ţin de parteneriatul social, re- ferinţa şti- Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cer-
glementări în stabilirea raporturilor de muncă, regimul inţifică cetării, Igor Şarov, a apreciat efortul
de muncă şi de odihnă, normarea şi retribuirea muncii, internaţio-
nală „Lati- depus de organizatori pentru desfăşurarea
condiţiile de muncă şi protecţia muncii, asigurarea con- conferinţei internaţionale în condiţiile de-
nitate,
diţiilor pentru activitatea organelor sindicale. Romani- terminate de pandemia virusului
– Poate beneficia de prevederile Convenţiei reven- tate, Ro- COVID-19. Continuitatea acestui proiect
dicate de FSEŞ şi organizaţia sindicală numită „Viito- mânitate”, aflată la cea de-a IV-a ediţie, ne demonstrează faptul că în contexte
rul”? a fost organizată de Facultatea de Istorie academice se creează coeziunea pentru
– Nu, FSEŞ negociază în exclusivitate numai pentru şi Filosofie a Universităţii de Stat din cultivarea adevăratelor noastre valori
revendicările membrilor organizaţiei sale. Moldova; Facultatea de Istorie, Relaţii identitare, a subliniat Ministrul, Igor
Internaţionale, Ştiinţe politice şi Ştiinţele Şarov, la deschiderea Conferinţei. (Sursa:
– Am vrea să vă întrebăm în ce măsură s-au păstrat Comunicatele de presă)
garanţiile sociale din Convenţia precedentă a FSEŞ pen- Comunicării a Universităţii din Oradea şi
Departamentul de Studii Lingvistice şi A. B.
tru cei patru ani trecuţi?
– În temei, s-au păstrat. Consecvenţa luptei de pro-
tecţie socială a salariaţilor noştri este fermă. Părţile sem- S‐a mai parafat o Convenţie
natare şi-au asumat responsabilitatea de a realiza e data de 9 noiembrie 2020 Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi Fede-
prevederile negociate prin majorarea alocaţiilor finan-
ciare pentru educaţie, a cuantumului salariilor din sistem, P raţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei au semnat Convenţia Colectivă pentru
domeniul cercetării, anii 2021 – 2025 (nivel de ramură).
sporirea nivelului de calitate a muncii personalului didac- Este un eveniment important, dat fiind faptul că acest document necesar
tic, inclusiv a tinerilor specialişti etc. Un loc deosebit membrilor de sindicat din domeniul cercetării, în contextul reformelor la care
ocupă prevederile ce ţin de crearea condiţiilor inofensive este supus, este negociat şi semnat separat, doar pentru domeniul cercetare. To-
de muncă, în special în situaţiile de risc, reglementarea todată s-a dovedit a fi şi un cadou cu prilejul Zilei Internaţionale a Ştiinţei pentru
timpului de muncă şi de odihnă, acordarea unor facilităţi Pace şi Dezvoltare, care se marchează anual, pe data de 10 noiembrie.
pentru preşedinţii organelor sindicale. Convenţia, prin prevederile sale, vine să protejeze salariaţii din domeniul ştiinţei,
cercetării şi inovării, părţile semnatare obligându-se să realizeze un şir de acţiuni ce
Organele sindicale de toate nivelurile vor lua preve- ţin de raporturile de muncă, protecţia social-economică a salariaţilor, respectarea le-
derile Convenţiei drept bază la negocierea propriilor Con- gislaţiei muncii.
tracte Colective de Muncă, vor familiariza conducătorii Prevederile Convenţiei sunt considerate garanţii minime, de la nivelul cărora în-
instituţiilor educaţionale şi preşedinţii organizaţiilor sin- cepe negocierea garanţiilor care se includ în contractele colective de muncă şi con-
dicale primare cu prevederile negociate. (Sursa: Ziarul tractele individuale de muncă.
Făclia, nr. 39, Chişinău, 23 oct. 2020) În Republica Moldova, cca 2200 de angajaţi, membri ai FSEŞ, activează în do-
meniul cercetării şi inovării. (A. BEGU)

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT

(urmare din pag. 3) protagonişti pe studenţii claselor de canto coordonaţi de conf. univ. dr Anas-
tasia Buruian şi conf. univ. dr Gabriela Pepelea. La pian, lect. univ. dr. Ligia
ultura, pe care atât de frumos o serveşte doamna director Mihaela Me- Ghilea şi lect. univ. dr. Cristina Şoitu. Evenimentul a avut loc fără public în
C reuţă la Piatra-Neamţ, este sufletul relaţiilor dintre popoare. Iar momen-
tul de acum vine după ce în anul trecut am avut o primă tentativă de
sală, spectacolul putând fi urmărit în direct pe platforma de You Tube AMGD
Extensia Piatra-Neamţ. (Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”
cucerire a inimilor nemţenilor de către cele trei foarte talentate absol- Neamţ)
vente ale Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti”, a spus Excelenţa
Sa Domnul Valeriu Arteni, fostul Ambasador al României în Vietnam.
Prisacaru şi Adamovici – poezia peisajului
Selecţia de pictură găzduită de Galeria de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-
Deschiderea stagiunii muzicale 2020‐2021 Neamţ de la începutul lunii noiembrie scoate în evidenţă cele mai noi creaţii
ale profesorilor romaşcani Cristinel Ionel Prisacaru şi Constantin Adamo-
Chiar şi în condiţiile dificile create de pandemia de Covid-19, Centrul vici. Lucrând în comun, fiecare şi-a conturat şi mai mult originalitatea, având
pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ, în parteneriat cu Academia ca pretext natura atât de generoasă.
Naţională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Extensia Piatra-Neamţ, „Îi mulţumesc domnului profesor Constantin Adamovici pentru că a ac-
inaugurează o nouă ediţie a Stagiunii muzicale, cea care se va desfăşura pe ceptat să expună alături de mine. Peisajele le-am realizat împreună şi, astfel,
parcursul anilor 2020 şi 2021. Astfel, 22 octombrie, începând cu ora 17:00, la am învăţat unul de la altul. N-am mai intervenit asupra lor în atelier, pentru că
Sala „Sergiu Celibidache” din cadrul Extensiei Piatra-Neamţ a Academiei Na- se pierde mult din ceea ce simţi în momentul realizării. Expoziţia este deschisă
ţionale de Muzică „Gheorghe Dima” s-a desfăşurat spectacolul intitulat „Nel până la mijlocul acestei luni şi vă invităm să o vizitaţi”, a spus prof. Cristinel
cor piu non mi sento”. Recitalul muzical, care a abordat arii vechi, i-a avut Ionel Prisacaru.

Pag. 4 APOSTOLUL noiembrie 2020


Scrisori din Basarabia

Lansare de carte „Manifest Un simpozion


pentru Unire. Un antidot pentru Internaţional în sistem
neomarxism şi progresism” online a unit din nou
a 20 octombrie 2020, în incinta Mu- ditate, şi nu de superficialitate”.
L zeului Naţional de Istorie a Moldo-
vei, avut loc lansarea cărţii
(...) „unionismul nu este perceput ca
un pericol de către neomarxişti şi progre-
malurile Prutului
„Manifest pentru Unire. Un antidot sişti, care doar îl marginalizează şi îl ridi- diţia a XV-a a Simpozionului Internaţional „Cucu-
pentru neomarxism şi progresism”. culizează. În
Volumul are 232 de pagini şi este schimb, a de- E teni 5000 REDIVIVUS: ştiinţe exacte şi mai puţin
exacte” a avut loc pe 23-24 octombrie 2020.
structurat în cinci capitole (Tradiţio- venit periculos La şedinţa Comitetului de organizare din 19 au-
nalişti/ conservatori vs progresişti/ să spui că eşti
neomarxişti; Europa naţiunilor sau „naţiu- gust 2020 la propunerea domnului academician Ni-
naţionalist şi colae Dabija s-a luat decizia ca acest eveniment,
nea europeană”; Integrare europeană sau chiar că ai o
reîntregire naţională; Imperialismul ru- programat iniţial în Republica Moldova, să se des-
anumită iden-
sesc şi naţionalismul românesc; Credinţa titate naţio- făşoare în sistem online, datorită pandemiei de co-
la români), prefaţa (Unirea şi unirile nală. De parcă ronavirus – Covid 19, după cum a informat domnul
noastre) fiind semnată de preşedintele cea mai im- Valeriu Dulgheru, din Chişinău.
Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, şi portantă orga- Organizatorii manifestării au fost Universitatea Teh-
postfaţa (De ce nu s-a reunit Basarabia nizaţie din nică a Republicii Moldova; Forul Democrat al Românilor
cu România) – de is- lume nu se din Moldova (FDRM); Universitatea Tehnică „Gheorghe
toricul George Da- cheamă „Orga- Asachi”, Iaşi; Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău;
mian Mocanu. nizaţia Naţiu- Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava; Academia de
Cartea este atât nilor Unite”. Ştiinţe Tehnice din România (ASTR); Muzeul Serviciului
un manifest pentru Sau ca şi cum te-ai fi născut într-o epru- Vamal al Republicii Moldova; Asociaţia Culturală Pro Ba-
unitate şi, implicit, betă şi ai fi trăit într-o lume uniformizată. sarabia şi Bucovina; Complexul Muzeal Naţional „Mol-
românitate, cât şi o Într-un fel de Babilon modern, opus celui dova”, Iaşi.
replică neomarxismu- biblic, în care oamenii vorbesc aceeaşi A fost editată şi o Culegere de lucrări, pe cuprinsul a
lui şi progresismului, limbă, au aceleaşi îndeletniciri şi obice- 256 pagini, la „BonsOffices”, din Chişinău.
autorul îmbinând ar- iuri, nu se deosebesc unii de alţii şi se con- Comitetul de onoare al evenimentului a fost alcătuit
gumentele ştiinţifice sideră doar „locuitori ai planetei Pământ”. din nume importante ale culturii, diplomaţiei, administra-
cu viziunea sa conservatoare privind dis- (...) „dacă te declari naţionalist şi mai ţiei şi ştiinţei din dreapta şi stânga Prutului, dar şi din Uni-
putele ideologice contemporane. eşti alb, creştin şi heterosexual, rişti să fii unea Europeană, după cum urmează: Prof. univ. dr. hab.
Ion Mischevca este doctorand în istorie discriminat tocmai de către cei care pretind Viorel Bostan, Rector, Univ. Tehnică a Moldovei; Daniel
la Universitatea de Stat din Moldova, bursier că luptă cu discriminarea. Sau, cel puţin, Ioniţă, Ambasadorul României în Republica Moldova;
Erasmus Mundus la Facultatea de Istorie a eşti privit cu suspiciune pentru nu ştiu ce Acad. Ion Bostan, Universitatea Tehnică a Moldovei;
Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Îi dăm fapte imputate strămoşilor tăi, care aveau Acad. Ion Tighineanu, Academia de Ştiinţe a Moldovei;
cuvântul, selectând din „Introducerea” sa: aceeaşi culoare a pielii, aceeaşi credinţă şi Prof. univ. dr. ing. Lorin Cantemir, Universitatea Teh-
(...) „unionismul a devenit fie un su- aceeaşi orientare sexuală. De parcă a fi na- nică „Gheorghe Asachi” Iaşi, D.H.C. al Universităţii Teh-
biect perimat, anacronic şi idealist, fie un ţionalist înseamnă a fi rasist, fanatic reli-
panaceu şi un subterfugiu pentru tot felul nice a Moldovei; Acad. Nicolae Dabija, poet naţional,
gios, violator sau toate împreună.” Preşedintele Forului Democrat al Românilor din Mol-
de parveniţi şi neisprăviţi. Pe de altă parte, Iar concluzia acestui demers ştiinţific
există destui opozanţi ai idealului naţional, dova; Prof. univ. dr. ing. Alexandre Herlea, Universitatea
este punctată sintetic de Ioan-Aurel Pop, Tehnologică Belfort, Franţa, Preşedintele Casei Române
care vor să ne reducă la tăcere şi să (ne) Preşedintele Academiei Române: Istoricul
menţină (în) această „rezervaţie statală”, din Paris; Prof. univ. dr. Alexandru Mironov, ex-ministru
de la Chişinău, Ion Mischevca, ne propune al Tineretului şi Sportului, scriitor; Prof. dr. ing. Dumitru
denumită Republica Moldova, promi- o (…) stare de veghe, o explicaţie lucidă a
ţându-ne o iluzorie integrare europeană. Palade, ex-ministru al Cercetării, România; Prof. univ. dr.
unirii noastre, o despărţire netă a patrio- ing. Peter Lorenz, Universitatea din Saarbrucken, Ger-
S-ar putea obiecta că Unirea nu mai este ţilor autentici de xenofobi şi de şovini, o
actuală, într-o lume tot mai cosmopolită, în mania; Prof. univ. dr. ing. Vasile George Puiu, Univ. „Va-
pledoarie sinceră pentru identitatea româ-
care oamenii se „unesc” prin internet. Însă nească şi, mai ales, „un antidot la neomar- sile Alecsandri” din Bacău, vicepreşedinte al Asociaţiei
anume în aceste condiţii avem nevoie de xism şi progresism”. Dan TEODORESCU / UZPR
Unire, şi nu de uniri efemere. De revenire (continuare în pag. 6)
la origini, şi nu de dezrădăcinare. De luci- Angelina BEGU

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT


Cristinel Ionel Prisacaru simte duhul Galeriei „Lascăr Vorel” s-au aflat lucrările pictorului Dumitru Bezem.
„ peisajului. El este un autentic artist”,
a precizat prof. Constantin Adamo-
vici. Arcadie Răileanu, artist plastic: „Fiecare
„Asistăm la un duplex între doi
artişti diferiţi ca vârstă, ca expe-
acuarelă am gândit‐o ca pe un eseu aparte”
rienţă de viaţă, ca tehnică şi totuşi
O atractivă expoziţie de acuarelă, aparţinând artistului basarabean Arcadie
uniţi prin câteva repere importante. Expo-
Răileanu, a fost deschisă, luni, 2 noiembrie, la Biblioteca Judeţeană „G.T. Ki-
ziţia de faţă e dedicată peisajului. Nu veţi
rileanu” Neamţ (Sala Cupola şi holul de la intrare). Aceasta poate fi vizionată,
găsi nici portrete, nici compoziţii de un
în timpul programului cu publicul, timp de două săptămâni, în perioada 2-15
anume tip. Herbert Read, un istoric de artă
noiembrie 2020, şi este prilejuită de împlinirea a 70 de ani de viaţă şi 38 de
englez, vorbea despre imagine şi idee.
ani de activitate expoziţională.
Dacă ideile sunt din ce în ce mai rarefiate,
„Biblioteca Judeţeană a fost totdeauna un loc cu mult magnetism în el.
nu spun că au dispărut, iată că, în aceste
Am avut multe expoziţii aici şi mă bucur. Nu-i întâmplător că pictorii îşi doresc
vremuri, avem nevoie de imagini care vin
o expoziţie „pe această insulă a culturii nemţene”, a spus Arcadie Răileanu.
peste noi. Conchid că expoziţia este una de
Reuniunea plastică prilejuieşte contactul cu 40 de acuarele din creaţia
top”, a afirmat criticul de artă Lucian
acestui talentat mânuitor al penelului.
Strochi.
„Mă străduiesc să aduc de fiecare dată lucrări noi. Fiecare lucrare are povestea
Anterior acestei reuniuni plastice (15-31 octombrie 2020), pe simezele
(continuare în pag. 6)

noiembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 5
Scrisori din Basarabia

Un simpozion Internaţional
în sistem online a unit din nou malurile Prutului
(urmare din pag. 5) URSS; Din istoria tehnicii şi învăţământului ro- lae Dabija, Dumitru Olaru. Volumele prezentate
ulturale „Pro Basarabia şi Bucovina”; mânesc; Portrete în timp; Prezentări de carte. au fost: „Prima dragoste e întotdeauna ultima”.
Cuvintele de salut au fost adresate partici- Autor: Nicolae Dabija; „Fenomenul Cucuteni în
C Prof. univ. dr. ing., Nicolae Seghedin,
prorectorul Universităţii Tehnice „Gh. panţilor de către domnii profesori şi academi- culturile neolitice din spaţiul geografic locuit de
Asachi” din Iaşi; Dr. Lăcrămioara Stra- cieni Viorel Bostan, Florin Teodor Tănăsescu, români”. Autor: Radu Adrian.
tulat, Director Complexul Muzeal Naţio- Nicolae Dabija, Vasile George Puiu, Lorin Can- Prezentare cărţi de poezie 2020. Autor: Vic-
nal „Moldova” Iaşi; Prof. univ. dr. ing. temir. tor Cobzac, artist plastic şi poet; „Basarabie răs-
Radu Munteanu, Universitatea Tehnică În discursul domniei sale, domnul Vasile tignită”, vol. 16. Autor: V. Dulgheru; „Istoria
George Puiu, prof. univ. dr. ing. la Tehnicii şi a Industriei Româneşti”. Coordona-
Universitatea „Vasile Alecsandri” tor: Dorel Banabic; „Repere”. Autor: prof. univ.
din Bacău: Este extrem de impor- dr. ing. Vasile George Puiu; „Ion Valuţă: biobi-
tant să afirm astăzi că această bliografie (vocaţie, exigenţă, raţiune)”. Autori:
manifestare iniţial ştiinţifică „Cu- V. Dulgheru şi E. Plăcintă.
cuteni 5000 REDIVIVUS: ştiinţe Ultimul volum menţionat beneficiază de un
exacte şi mai puţin exacte” a de- motto din opera regretatului poet Grigore Vieru,
venit un fenomen cultural. Un fe- după cum urmează: „Dacă trecutul este nu din
nomen cultural, care ne uneşte vina noastră împrăştiat, el trebuie cules, înmă-
simţirile noastre naţionale de pe nuncheat şi aşezat ca o comoară de aur înaintea
cele două maluri de Prut. Vă adu- copiilor şi tinerilor întru înălţarea noastră în
ceţi aminte, unii dintre Dumnea- ochii lumii ca neam vrednic şi sănătos”.
voastră, care eraţi în sală pe În final, profesorul Vasile George Puiu, care
atunci, că după ce am rostit nişte şi-a făcut studenţia la Iaşi, acolo unde a fost re-
versuri închinate Basarabiei şi dactor şef adjunct (alături de Dan Teodorescu)
Bucovinei din volumul „Discurs la revista „Viaţa Politehnicii” şi realizator de
pentru memoria Prutului”, care emisiuni la Radio Iaşi în anii ’70, ne-a declarat:
n-a apărut în 1989 când a fost Acest Simpozion Internaţional se desfăşoară
din Cluj – Napoca, D.H.C. al Universităţii Teh- scris, spuneam că: „Şi tu Basara- anual, o dată în Republica Moldova şi o dată în
nice a Moldovei; Prof. univ. dr. ing. Adrian bie, ori Sfântă Bucovină / Sunteţi ca şi cum Ro- România. Din păcate, anul acesta, din cauza
Graur, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Su- mâniei îi lipseşte o mână / Şi-au
ceava, D.H.C. al Universităţii Tehnice a Moldo- pus-o să cerşească tâlharii / La
vei; Acad. Gheorghe Ghidirim, Universitatea poarta bisericii să stea / Duminica
de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemi- nemaifiind sărbătoare în Patria
ţeanu”, Chişinău; Petru Costin, directorul Mu- mea!”. Iar mai târziu, aşa printr-o
zeului Serviciului Vamal al Republicii Moldova; inspiraţie divină cum spunea prie-
Gheorghe Diaconu, director Complexul Turis- tenul nostru Nicolae Dabija, poetul
tic „Costeşti”; Mihai Tun, ex-primar de Cucu- nostru naţional, am avut o interven-
teni; Ion Dolganiuc, primar sat Colibaşi, raionul ţie de moment cu două versuri în
Cahul; Natalia Petrea, ex-primar comuna Cos- care spuneam: „Oricât ar fi de săr-
teşti, raionul Ialoveni; Tudor Grigoriţă, şef sec- bătoare / Ceva la inimă mă doare”.
ţie Cultură, raionul Ialoveni; Daniel Soroiu, Iată că nu mai este obligatoriu
primar comuna Caşin, jud. Bacău, România; acest paşaport. Se poate trece cu
Constantin Tudose, Caşin, jud. Bacău, Româ- buletinul. Este încă un pas înainte.
nia; Şoimaru Vasile, dr. prof., Academia de Stu- Şi cred că şi acţiunea noastră de
dii Economice din Moldova. unire spirituală va duce în final la
În cadrul evenimentului, intervenţiile parti- Unirea Neamului. Vă mulţumesc
cipanţilor au fost structurate pe mai multe capi- foarte mult”.
tole, precum: Civilizaţia Cucuteni; Din istoria Au fost prezentate mai multe cărţi în cadrul pandemiei, el a avut loc doar online, dar bine
artelor; 80 ani de la răpirea Basarabiei de către manifestării culturale din octombrie 2020, pre- că a avut loc! Poate pe viitor vom putea şi fizic
zentările fiind făcute de Valeriu Dulgheru, Nico- să ne reîntâlnim cu fraţii noştri de peste Prut!

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT


(urmare din pag. 5) multe dintre obiecte depăşind cadrul activită-
i şi am gândit-o ca pe un eseu aparte. Acuarela, chiar dacă presupune o ţilor cotidiene, fiind, mai degrabă, obiecte sim-
bolice.
e tehnică pretenţioasă, atunci când începi s-o înţelegi, începe şi ea să te
înţeleagă. Pictorii trebuie să fie sinceri cu sine şi cu oamenii din jur”, a Expoziţia reuneşte peste 100 de artefacte
mai adăugat maestrul. de bronz şi cupru, aflate în colecţiile Muzeului
Arcadie Răileanu s-a născut la 28 noiembrie 1950, la Perieni, în de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ, ale Mu-
Republica Moldova. A absolvit Institutul Politehnic din Chişinău, Fa- zeului de Istorie Roman şi ale Muzeului de Is-
cultatea de Construcţii Urbane, specialitatea Arhitectură. A debutat în torie şi Etnografie Târgu-Neamţ. Din punct de
1982, în Chişinău, la Expoziţia UAP Moldova. vedere morfologic, pot fi admirate diferite ti-
puri de unelte (topoare, seceri, cuţite, împun-
gătoare), arme (spadă, vârfuri de lance) şi
Comorile epocii bronzului, la Muzeul obiecte de podoabă (brăţări, inele de buclă,
ace).
de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ În cadrul expoziţiei, alături de diverse
obiecte care provin din descoperiri izolate sau
,,Comorile epocii bronzului din colecţiile Complexului Muzeal Naţional din cercetări sistematice, pot fi văzute şi mai
Neamţ” este un proiect expoziţional care are drept obiectiv promovarea unor multe depozite (acumulări de obiecte) de bron-
rarităţi muzeale, respectiv a unor obiecte metalice specifice epocii bronzului zuri identificate în diferite puncte de pe teritoriul judeţului Neamţ.
(mil. III-II a. Chr.). Produsele metalurgice ale acestei epoci se remarcă atât Din perspectivă cronologică, pentru etapa timpurie a epocii bronzului sunt
printr-o mare varietate tipologică, dar şi prin trăsături estetice remarcabile, cunoscute puţine piese, numărul lor fiind mai mare pentru Bronzul Mijlociu,

Pag. 6 APOSTOLUL noiembrie 2020


Scrisori din Basarabia

Profesoara care dăruieşte limba română


rofesoara de limbă şi literatură română ţare – evaluare. Deşi este un învăţământ prepon- de regret, important este că acestea nu duc la re-
P Carmen Dimitriu, după un frumos şi im-
presionant parcurs didactic în România, a
derent tradiţional, cu reminiscenţe din sistemul
sovietic, faptul că s-a început de câţiva ani o re-
nunţare. Fac parte din noi şi ne ajută să luptăm.
Deci nu, nu regret, pentru că nobila misiune pe
venit să lucreze în învăţământul din R. formă ce vizează care o am aici, fiind reprezentantă a Institutului
Moldova. Cu aceeaşi chemare, entuziasm, modernizarea şi Limbii Române, aflat sub egida Ministerului
har, ţinută profesională şi pregătire impe- europenizarea Educaţiei şi Cercetării din România, mă moti-
cabilă în pedagogie. După unsprezece ani învăţământului, vează. Ca şi pentru alţi colegi ai mei, răspândiţi
de manageriat la Colegiul Naţional „Mihail Sa- corespunde noi- în toată lumea, activitatea mea constă în predarea
doveanu” din Paşcani, judeţul Iaşi, detaşată prin lor condiţii de limbii române, în promovarea limbii, culturii şi
concurs la Institutul Limbii Române (instituţie viaţă ale tineri- civilizaţiei româneşti”.
aflată sub egida Ministerului Educaţiei şi Cerce- lor de aici şi le Am întrebat-o cum decurge o zi din viaţa
tării din România), profesoara nu crede că a lăsat creează spe- profesoarei Carmen Dimitriu într-un spaţiu mai
în urmă o altă lume, mai rău, o altă ţară şi a venit ranţe pentru un puţin românesc decât cel din Paşcani. Răspunsul
pe meleaguri străine. viitor mai bun”, a fost de o empatie debordantă: „Locuiesc în că-
Din septembrie 2018 a venit să lucreze la este de părere minul studenţesc din oraşul Comrat. Rectorul
Universitatea de Stat din Comrat. La Catedra de dna Dimitriu. Universităţii mi-a oferit un apartament în cămin.
limba şi literatura română, în calitate de lector, Totodată ea ră- Pe uşa camerei mele scrie „Liux” (cu litere chi-
predă româna studenţilor sau vorbitorilor de alte mâne impresio- rilice). Desigur, condiţiile sunt studenţeşti, dar
limbi, care vor să o înveţe. Aici, de la discipoli, nată de mai m-am adaptat, încât să am confortul minim ne-
colegi de catedră şi până la rectorat, dna profe- multe aspecte cesar şi condiţii de lucru. Niciodată nu am fost o
soară se simte apreciată şi iubită, într-un spaţiu pozitive şi pro- iubitoare de lux”.
pe care mulţi îl credeau ostil. Este formator în miţătoare pentru sistemul de învăţământ din R. Iată în ce se măsoară aici prestigiul unui pro-
proiecte privind asigurarea calităţii, şi mentor în Moldova. fesor: modestie şi lipsa pretenţiilor materiale. Şi
didactică. Şi toate acestea, spune profesoara de Deşi unitatea dintre România şi R. Moldova doar cota sa spirituală este valoarea ce-l face să
peste Prut, sunt puse acum în slujba activităţii de sc numeşte şcoala românească, pe cele două ma- fie şi mai mult respectat de comunitate. La aces-
aici, iar munca îi aduce multe satisfacţii. luri ale Prutului se vorbeşte aceeaşi limbă şi se tea se adaugă crezul ei: „întotdeauna am fost mo-
Am cunoscut-o pe Carmen Dimitriu din mai cultivă aceleaşi valori, mulţi profesori lucrând la tivată să realizez ceva frumos şi util, să dau totul
multe reportaje televizate şi interviuri, am vorbit proiecte comune. E de reţinut observaţia unui pentru profesie”. Se plimbă prin Comratul puţin
cu ea la telefon şi m-a impresionat vocea ei plă- profesor cu autoritate academică, aşa cum este aglomerat, de mărimea Paşcaniului, de care îşi
cută şi calmă. Aşa o auzi mereu, fără să ridice Carmen Dimitriu, că „fiecare parte are de învăţat aminteşte cu drag.
vreodată tonul pentru a-şi impune cumva păre- de la cealaltă”. Poate că, reiterează profe-
rea, pentru a convinge pe cineva că adevărul ei soara, „sistemul românesc este cu un pas în-
este absolut sau spre a-şi etala meritele, pe care ainte spre europenizare, spre deschidere
le are şi-s multe. Atunci când o asculţi, te con- occidentală şi spre modernizare, punându-se
vingi că şcoala se mai poate sprijini pe dascăli de mai mult accent pe comunicarea elev – pro-
bază, asemenea iluminiştilor care au aprins făclii fesor, punând elevul în centrul procesului de
în învăţământ. învăţare. Dar sunt şi aici, în Basarabia, as-
Înainte de a veni în Găgăuzia, ştia ceva des- pecte pe care noi le-am putea oferi ca exem-
pre şcoala din R. Moldava dintr-o activitate mai plu: reevaluarea cadrelor didactice o dată la
veche de parteneriat educaţional cu Liceul „Petre cinci ani – ceea ce le obligă să se autoper-
Ştefănucă” din Ialoveni. Avea şi mai are o mare fecţioneze permanent, implementarea curri-
admiraţie pentru colectivul minunat în care re- culei noi la toate nivelele”.
marcase dragostea elevilor şi a profesorilor de La Comrat o impresionează foarte mult
aici pentru pământul strămoşesc, pentru limba profesorii, „capacitatea lor de a se rein-
română, pentru cultura moştenită şi – îşi amin- venta”, dorinţa de a învăţa, de a aplica me-
teşte deseori profesoara – „pentru că, orice ar fi, tode noi. Datorită acestei atitudini de
profesorii de aici păstrează cu sfinţenie aceste va- frăţietate, Carmen Dimitriu este apreciată aici, Pentru doamna Dimitriu activitatea didactică
lori”. iar hotărârea de a veni în Găgăuzia nu a dezamă- este o muncă importantă care îi aduce multe sa-
Despre sistemul de învăţământ din R. Mol- git-o. tisfacţii. Crede că un om dedicat profesiei poate
dova nu cunoştea amănunte, dar „a observat ten- Implicarea şi asumarea ce o caracterizează o
dinţa, din ultimii ani, a unei orientări moderne de fac să fie hotărâtă şi puternică: „În orice decizie Silvia STRĂTILĂ
organizare nouă a procesului de predare – învă- a noastră există şi momente de dezamăgire sau (continuare în pag. 8)

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT


n timp ce perioada de la finalul epocii bronzului şi începutul epocii fie- la Concursul de Dramaturgie Contemporană
î rului este foarte bine reprezentată prin tipuri variate de artefacte meta-
lice.
„Corneliu-Dan Borcia”, ediţia a II-a, organizat
de TT, destinat dramaturgilor până în 35 de
Un aspect extrem de important este acela că proiectul expoziţional ani. Juriul coordonat de criticul de teatru Oltiţa
cuprinde obiecte de bronz realizate nu doar pe plan local, ci şi dincolo Cântec a fost format atât din actori, regizori şi
de spaţiul est-carpatic, din zona transilvăneană sau din nord-vestul Mării consultanţi ai TT, cât şi din adolescenţi. Regi-
Negre. zoarea spectacolului, Elena Morar, a fost se-
Expoziţia va putea fi vizitată până la începutul lunii decembrie. (Dr. lectată, de asemenea, în urma unui concurs de
Vasile Diaconu, Dr. Alexandru Gafincu) proiecte regizorale, dedicate creatorilor până
în 35 de ani. Ca şi celelalte două spectacole din
#SafeSpoTT, echipa de creaţie a fost secondată
98% Decizia corectă – premieră la TT de liceeni care au putut să se implice în reali-
Pe 13, 14, 15 noiembrie Teatrul Tineretului prezintă premiera „98% De- zarea unui spectacol de la atelierele de dezvol-
cizia corectă”, cel de-al treilea spectacol din cadrul proiectului multianual #Sa- tare a textului până la premieră.
feSpoTT, co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Început în 98% Decizia corectă – text: Andreea Tă-
martie 2019, proiectul şi-a propus realizarea unor spectacole de teatru educa- nase; regie: Elena Morar; cu: Cătălina Bălălău,
ţional care să genereze dezbateri în rândul publicului tânăr pe teme precum Aida Avieriţei, Nora Covali, Dragoş Ionescu, Paul-Ovidiu Cosovanu, Cătălina
toleranţa şi diversitatea. Eşanu, Corina Grigoraş, Emanuel Becheru, Florin Hriţcu (Raluca Naclad,
Scenariul „Decizia corectă” de Andreea Tănase a fost desemnat câştigător Consultant artistic, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamţ)

noiembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 7
Arte şi meserii

Profesoara ROMÂNIA – VIETNAM


care dăruieşte Educaţia care ne uneşte
in iniţiativa Excelenţei Sale Domnul latură este că noi, ambele popoare, avem
limba română D Valeriu Arteni – fost ambasador al
României în Vietnam, cu sprijinul
ceva în comun legat de istorie şi anume
lupta pentru independenţa şi suveranitatea
(urmare din pag. 7) membrilor Grupului Parlamentar de ţărilor noastre. De asemenea ne mai asea-
prietenie Româ- mănă faptul că privim interesul naţional şi
ace lucruri bune în orice împrejurări, nu nia-Vietnam, pe pe cel al oamenilor ca pe o prioritate la nivel
f numai într-o funcţie trecătoare. Face parte din
comisii de evaluare, participă la conferinţe şi
15 octombrie a. c., guvernamental. Ceea ce este un lucru lău-
la Biblioteca Judeţenă dabil, iar, cel puţin noi, ne străduim să
programe de formare a profesorilor, publică
articole. De curând, s-a ales şi cu o distincţie „G.T. Kirileanu”, s-a facem lucrurile cât mai bune.
din partea Universităţii. E una dintre cele mai marcat împlinirea a 70 – Ce v-a surprins cel mai mult la noi,
importante pe care le-a primit de-a lungul ca- de ani de relaţii diplo- de când aveţi această funcţie oficială în Ro-
rierei, printre multe alte distincţii, mărturiseşte cu matice între cele două mânia?
bucurie, dar şi cu modestie, „pentru că aceasta m-a ţări. – Am fost profund impresionat de cele-
emoţionat mult. Oamenii de aici ştiu să mulţu- Cu această ocazie Valeriu Arteni – brarea Centenarului şi m-am mirat cât de
mească!” ne-am bucurat de pre- fost ambasador al multe aţi realizat în această perioadă de 100
Povesteşte cu entuziasm despre locurile fru- zenţa la Piatra-Neamţ a României în Vietnam de ani. S-au putut observa atâtea schimbări
moase din sudul Moldovei, pe care le-a vizitat şi le-a Ambasadorului Extraordinar şi Plenipoten- în viaţa de zi cu zi a românilor! Dar în spe-
îndrăgit: satul Avdarma cu Muzeul de Istoric – o re-
cuperare impresionantă a trecutului şi a adevărului ţiar al Republicii Socialiste Vietnam în Ro- cial ultimii ani au adus un avânt economic
istoric, unde se regăseşte perioada românească a Gă- mânia, Excelenţa Sa Domnul Dang Tran care v-au făcut să aveţi o rată de creştere
găuziei; Muzeul Etnologic din Congaz, cu centrul Phong, care, după discursul rostit în faţa au- considerabilă.
tradiţional, unde a regăsit multe puncte comune cu dienţei a declarat deschis vernisajul unei ex- – Românii care v-au vizitat ţara s-au
tradiţia populară românească; Crama de la Vulcă- poziţii de întors cu impresii de neuitat. Puteţi să ne
neşti, unde se oferă ospitalitate ca acasă; oraşul fotografii care dezvăluiţi care este cheia succesului turis-
Cahul, Episcopia Basarabiei de Sud, Mănăstirea din ilustrează viaţa mului vietnamez?
Cahul. Îi place mult Catedrala Ortodoxă din Comrat din Vietnam şi – Pe primul plan se situează calitatea
cu turlele ci aurii. A vizitat mai multe mănăstiri – vizita preşedin- serviciilor, urmează moştenirea culturală, cu
Curchi (N.R. – Construită în 1775 de către boierul
Iordache Curchi.), unde a legat o prietenie strânsă telui Ho Şi Min toată pleiada de tradiţii, mâncarea noastră
cu familia Cojocari – nişte oameni foarte dragi! – în România, din vestită, apoi peisajele, frumuseţea ţării; dar
Căpriana (N.R. – Zidită în vremea domniei lui Ale- anul 1957. toate acestea ar fi zadarnice dacă nu am şti
xandru cel Bun, în jurul anului 1425.) Vărzăreşti, Foarte apre- şi să le promovăm adecvat. În general este
Ţipova, Saharna, chiar şi Chiţcani, Noul Neamţ, ciate de public vorba despre o mare diversitate a producţiei
unde a fost să-l vadă pe Ierodiaconul Savatie Baş- au fost momen- turistice, iar de la nord la sud (ar trebui cam
tovoi. Adoră Chişinăul cu monumentele sale, cu tele de prezen- o lună pentru o vizită tihnită) întâlnim atâtea
spectacolele deosebite, cu străzile, cu Aleea Clasi- tare a cărţilor minorităţi, cu atâtea lucruri diferite, încât se
cilor şi piaţa de antichităţi, cu străzile sale poetice – donate de către produce – ca şi în România, de altfel – o
strada Eminescu se întâlneşte cu strada Veronica
Micle, cu Statuia mândră a lui Ştefan cel Mare. O Excelenţa Sa mare îmbogăţire la nivel personal. De ase-
Excelenţa Sa Bibliotecii Ju- menea avem plajele minunate şi insulele
impresionează zona Orheiului cu pădurile sale fru- Domnul Dang Tran Phong
moase, iar în oraş are alţi prieteni dragi, Vadim şi deţene, mai mirifice, care reprezintă mari atracţii pentru
Nataşa Soltan, care au însoţit-o când a ajuns prima multe traduceri turiştii europeni.
dată aici. bilingve, dintr-un total de peste 50 care – Consideraţi aspectele legate de învă-
Îi plac întinderile imense de viţă-de-vie, pe care există până acum. ţământ ca importante în ecuaţia de colabo-
oamenii de aici o îngrijesc cu pioşenie. Dar cel mai Profitând de amabilitatea recunoscută a rare România - Vietnam?
persoanelor din continentul asiatic, am – Învăţământul şi alte forme de pregă-
adresat câteva întrebări Excelenţei Sale, tire a forţei de muncă au reprezentat întot-
Domnului Dang Tran Phong. deauna o prioritate în cadrul relaţiilor dintre
România şi Vietnam. În anii anteriori, 4000
– Excelenţa Voastră, în funcţie de expe- de vietnamezi şi-au făcut studii universitare
rienţele pe care le-aţi trăit în ţara noastră, în România, apoi s-au întors în ţara lor de
cum aţi caracteriza po-
porul român?
– Poporul român este
foarte prietenos, foarte
onest şi oamenii săi sunt
foarte inteligenţi, pentru că
au dezvoltat tehnologii
foarte bune, printre altele
în aviaţie, domeniul fero-
mult, spune cu aceeaşi dragoste de român prof. Car- viar; apoi vă puteţi mândri
men Dimitriu, „sunt recunoscătoare, pentru că am cu o puternică industrie pe-
cunoscut oameni deosebiţi, că reuşesc să trăiesc în trolieră şi navală şi există
mijlocul unei comunităţi care mă cunoaşte şi mă multe alte arii în care inge-
apreciază”. niozitatea şi creativitatea
Carmen Dimitriu este lecţia de limbă română pe
care o predă în fiecare zi celor care au aspiraţii fru- voastră şi-a spus cuvântul.
moase spre o educaţie lingvistică şi pentru a deveni – Aţi identificat cumva
vorbitori culţi ai limbii române. (Sursa: Ziarul Fă- similarităţi între popoarele noastre? origine şi au ocupat poziţii cheie, poziţii de
clia, nr. 17, Chişinău, 1 mai 2020) – Cel mai semnificativ aspect în această lideri. Dorim să continuăm această tradiţie

Pag. 8 APOSTOLUL noiembrie 2020


Arte şi meserii

Conf. univ. dr. Ecaterina Mărghidan:


„Toţi suntem biruitori în propria viaţă”
Dacă ar fi să alcătuiţi o bio- criticul de artă Dan Hăulică. În ul- „George Enescu” din Iaşi, şi vă rog şegan de la Facultatea de Arte Vi-
– grafie, care ar fi momentele
cele mai importante asupra
tima zi, mi-a dăruit un album cu ur-
mătoarea dedicaţie: „Ecaterinei, o
să mă scuzaţi pentru că n-aş vrea
să-i dau numele, mi-a spus ca sunt
zuale din Iaşi de la care încă mai
„fur” meserie.
cărora v-aţi opri? viitoare colegă. Ariana Nicodim, un bun pedagog. Venind din partea – Ce îi sfătuiţi pe studenţii care
– Cariera mea didactică iulie 1997, Constanţa”. Pentru mine unei persoane cu o vastă experienţă, pornesc să cucerească un loc cât
şi artistică este abia la înce- acest gest de mare nobleţe a contat peste 50 de ani de activitate la ca- mai bun în arta plastică decorativă,
put. Mai sunt multe de enorm. tedră, acest compliment m-a bucu- în design textil?
făcut… Cred că primii paşi au fost Am continuat studiile la Facul- rat mai mult decât orice altceva. – În primul rând, să facă din
şi cei mai importanţi. Am dorit să tatea de Arte Vizuale şi Design din – Pe cine recunoaşteţi ca men- muncă o plăcere şi o disciplină con-
urmez un liceu vocaţional, de artă, Iaşi, şi, apoi, am decis să urmez o tor? stantă. Am văzut oameni plini de ta-
iar părinţii m-au susţinut. Decizia a lent care au renunţat profesional.
fost luată şi la îndemnul profesoru- O intuiţie artistică remarcabilă Au fost şi persoane mai puţin înzes-
lui meu de desen de la Şcoala Gim- se uneşte, în creaţiile ei, cu ela- trate care au evoluat fantastic şi au
nazială nr. 3, Dumitru Florea, care borarea profundă, inteligentă şi mare succes datorită perseverenţei.
m-a încurajat la momentul respec- Şi arta este o muncă. Trebuie să o
tiv. Am susţinut examenul de admi- originală, cu o imaginaţie nese- iei ca atare. Nimic nu vine de la
tere şi am intrat la Liceul de Artă cată, care surprinde mereu. Lu- sine. Toate se construiesc în timp,
„Victor Brauner” unde am întâlnit crările sale de artă decorativă cu răbdare. Toţi angajatorii de as-
profesori şi colegi deosebiţi. Dască- dobândesc, pe lângă nuanţă per- tăzi, firme sau galerii care contrac-
lii noştri au ştiut să creeze un mediu sonală, virtute spirituală. Pre- tează lucrări, caută profesionişti
propice în care să ne putem mani- destinată pentru artă, Ecaterina care să aibă în primul rând disci-
festa propria personalitate. Eram un plina muncii.
grup mic, două clase, şi, în scurt Mărghidan este conferenţiar – Câţi vor birui dintre ei?
timp, am devenit o familie. Lu- univ. dr. la Facultatea de Arte – Dacă vorbim despre absol-
cram, mâncam şi învăţam împreună Vizuale şi Design, secţia Arte venţi, vorbim despre persoane ma-
de la ora 8, până seara, la ora 20. La Textile, Design Textil, din cadrul ture care abia încep să-şi
un liceu vocaţional se munceşte de Universităţii de Arte „George construiască propria carieră. Când
două ori mai mult. Ai programul de cauţi biruitori, construieşti o ba-
specialitate dimineaţa şi apoi, după Enescu” din Iaşi. S-a născut la rieră, ceilalţi devenind, cumva, fără
amiaza, disciplinele teoretice. S-a 15 martie 1980, la Piatra-Neamţ, şansă. Nu cred că este corect, toţi
creat o rigoare, s-a creat o înţele- fiind absolventă a Liceului de suntem biruitori în propria viaţă.
gere între noi şi studiam cu plăcere. Artă „Victor Brauner”, promo- Fiecare ne confruntăm cu probleme
Al doilea moment de referinţă ţia 1998. Perseverenţa şi măiestria pe care le-a obţinut prin şi decizii care ne influenţează per-
a fost cel în care am întâlnit-o la studiu au format-o ca pe un valoros pedagog. sonal şi profesional. Alegerile
Muzeul de Artă din Constanţa, în acestea nu trebuie să ne pună obli-
vara anului 1997, pe Ariana Nico- gatoriu de o parte sau alta a barie-
dim, personalitate marcantă a artei carieră didactică în paralel cu una – În viaţa noastră ajung oameni rei. Nu pot da un număr sau un
textile româneşti. În fiecare zi, timp artistică. O „bornă” importantă din de la care permanent învăţăm. Im- procent. Totul ţine de ce aşteptări
de o săptămână, stăteam la muzeu perioada studenţiei a fost vânzarea portant este să-i asculţi şi să treci ai şi ce cauţi în viaţa ta. Arta textilă
cel puţin o oră. M-a văzut şi m-a în- primelor lucrări. Întâii bani obţinuţi prin filtrul tău sfaturile, îndrumările este un domeniu cu aplicaţii di-
trebat cum de vin aşa de des. I-am din munca ta sunt un semn că ci- primite. Spiritual vorbind, mentorul verse, de la produsele comerciale
spus că sunt elevă la Liceul de Artă neva crede în tine şi te apreciază. meu este mama. Ea m-a învăţat răb- pentru decoraţiunile interioare sau
„Victor Brauner” din Piatra-Neamţ, Au urmat expoziţii în ţară şi peste darea, să văd partea bună a oame- cele vestimentare, la obiectele ar-
la secţia tapiserie, şi aşa am ajuns hotare… Am trăit şi emoţia primu- nilor, a lucrurilor şi să nu pun la tistice, implicând etape foarte di-
să dialogăm. Eu, un copil şi lui e-mail prin care un muzeu inter- suflet relele. Din punct de vedere ferite de design, transpunere,
doamna Ariana Nicodim, un creator naţional mă invita să particip cu profesional, le datorez foarte mult consultanţă şi comercializare.
adevărat, „un artist care se întrece lucrări în cadrul colecţiei sale. De profesoarei Camelia Tănasa de la Doar pentru că numele tău nu
virtuozistic în a depăşi rezistenţa fi- curând, o doamnă conferenţiar de la Liceul „Victor Brauner” şi profe- Violeta MOŞU
zică a masei...”, după cum spunea Universitatea Naţională de Arte soarei universitare dr. Miruna Ha- (continuare în pag. 11)

i suntem foarte mândri de performanţele obţinute de cei care au au fost foarte bine primiţi la întoarcerea în ţara lor şi, ca o recunoaştere
[ studiat în România. Unii dintre ei au făcut şi masterate şi doctorate
şi apoi au împărtăşit din cunoştinţe şi experienţe celor din Vietnam,
a valorii lor, a excelentei pregătiri pe care au realizat-o în România, au
obţinut funcţii importante în administraţia centrală, până la rangul de
lucrând ca profesori universitari sau în centre de cercetare. ministru, şi în administraţia locală, până la rangul de preşedinte de pro-
vincie sau secretar de comitet provincial sau orăşenesc, şi s-au afirmat
Despre educaţie şi implicaţiile ei am discutat şi cu Excelenţa frumos în domeniile lor. Au existat rectori ai unor universităţi de agro-
Sa, Domnul Valeriu Arteni, nomie, de arhitectură, de petrol şi
fost Ambasador al României în Viet- gaze. Infrastructura industriei de pe-
nam: Dacă din punct de vedere in-
stituţional nu s-a prelungit acest
ROMÂNIA – VIETNAM trol şi gaze în Vietnam au format-o,
cel puţin la început, în anii 90, ab-
program de schimburi universitare,
totuşi, în virtutea inerţiei acestea
Educaţia care ne uneşte solvenţii din România. În domeniul
medicinei, al construcţiilor au fost
curg în continuare, nefiind afectate de asemenea absolvenţi merituoşi.
de chestiunile administrative temporare. Schimburile de studenţi au fost Menţionăm în acest context un ministru al construcţiilor, un ministru ad-
o preocupare constantă pentru mine, pentru că infrastructura de relaţii junct al sănătăţii, directori de spitale, iată deci funcţii foarte importante.
umane dintre cele două ţări este extrem de importantă. Atunci când Motivul pentru care eu personal am militat pentru aceste schimburi edu-
această infrastructură există, iar în Vietnam există o adevărată emigraţie caţionale este acela că se realizează un transfer de expertiză, care aduce
culturală românească instituită de cei aproape 4000 de absolvenţi ai în- plus valoare relaţiilor dintre ţările noastre şi o anumită stabilitate.
văţământului superior din România, avem un capital extraordinar de
important. Absolvenţii vietnamezi ai învăţământului superior românesc A consemnat Gianina BURUIANĂ

noiembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 9
Arte şi meserii

• Interviu cu doamna profesoară invers, pentru că sunt activităţi care nu sunt bine treaba. I-am tratat pe toţi cu respect, le-am
Liliana Georgescu comparabile. Deşi îi înveţi şi pe unii şi pe alţii, ascultat opiniile, propunerile, le-am acordat în-
modul în care faci acest lucru, efectele asupra crederea de care aveau nevoie, le-am apreciat
Din anul 1979 sunteţi binecunoscuta reuşitele şi i-am determinat să-şi asume greşe-
lile făcute. Nu am fost niciodată zgârcită în a
– profesoară de matematică Liliana Geor-
gescu, de la „Rareş”. De ce matematica? Introspecţie oferi un zâmbet!
– Cred că matematica m-a ales pe Am fost alături de elevii mei la toate acţiu-
mine. Am avut în liceu un profesor foarte
exigent şi am urmat facultatea de mate-
de toamnă nile pe care le-au organizat şi la care i-am lăsat
să-şi folosească inventivitatea şi creativitatea
matică pentru că era un domeniu pe care Am ales acest titlu pentru interviul cu fără a-i încorseta în reguli şi regulamente, i-am
îl stăpâneam foarte bine. Astăzi, mulţi absol- doamna profesoară de matematică Li- lăsat să greşească şi să înveţe din greşelilor lor,
venţi de liceu aleg ceea ce le place, ceea ce le liana Georgescu, gândindu-mă că suntem i-am consolat atunci când au eşuat, i-am ajutat
poate asigura un confort material sau spiritual, în numărul din noiembrie al revistei noas- să se ridice şi să o ia de la capăt şi m-am bucurat
acordând mai puţină atenţie la ceea ce ştiu şi tre şi anotimpul auriu s-a instalat uşor- împreună cu ei când au obţinut succese. Mă bu-
sunt capabili să facă. Ideal este să găseşti echi- uşor, dar şi reflectând la toamna unei curam când vedeam sala de festivităţi a liceului
librul între ceea ce vrei şi ceea ce poţi. tot timpul plină şi când echipa de teatru a liceu-
cariere de 41 de ani, ce a lăsat urme vizi-
– Aţi avut aşteptări mari de la elevii dvs.? lui cucerea premiu după premiu la numeroase
bile în învăţământul nemţean.
– Dacă vă gândiţi că mi-am dorit ca elevii festivaluri – devenise atât de cunoscută încât a
mei să devină mari olimpici am să vă dezamă- jucat la Teatrul Tineretului cu casa închisă!
gesc. N-am intrat niciodată în sala de clasă – Cred că vocaţia de manager şi-a găsit cel
având ca obiectiv un anumit număr de premii mai bine aplicarea în intervalul când aţi ocupat
la concursuri, deşi recunosc că mă bucuram să funcţia de inspector general adjunct. Aţi încer-
descopăr elevi capabili să obţină performanţe cat să fiţi un om al schimbărilor şi al reformei?
deosebite în matematică (sau orice alt dome- V-a reuşit?
niu). Realitatea este că matematica nu este cea – Perioada petrecută la inspectoratul şcolar
mai iubită disciplină pentru că necesită efort de a fost una marcată de apariţia Legii Educaţiei.
concentrare, tenacitate, răbdare şi... timp. Ceea Am studiat cu atenţie cele trei proiecte de lege,
ce mi-am dorit ca profesor a fost să-mi conving am participat la dezbateri, am analizat statistici
elevii de utilitatea deprinderilor pe care le pot şi propuneri ca urmare a implementării finan-
obţine studiind matematica, în orice domeniu ţării per/elev în 8 judeţe pilot, printre care şi ju-
de activitate profesională şi în viaţa personală. deţul Neamţ. Am visat la o schimbare reală şi
Şi cred că în mare măsură am reuşit... e adevă- profundă bazată pe un sistem descentralizat
rat, am avut şansa de a lucra cu elevi cu aspiraţii care să se autoregleze pornind de la o nouă
înalte. lor şi asupra ta sunt diferite. Adulţii vin la curs formă de finanţare şi o implicare mult mai pro-
– Cum s-a împăcat învăţarea centrată pe având o experienţă profesională vastă pe care fundă a autorităţilor publice locale. Din păcate,
elev cu disciplina dumneavoastră? trebuie să ştii să o valorizezi. Copiii vin la legea a suferit atât de multe modificări (unele
– Cred că nu este profesor care să nu fi par- şcoală ca să câştige experienţă şi trebuie să ştii contradictorii) încât şi-a pierdut coerenţa şi con-
curs în ultimii 15 ani măcar un curs de formare să creezi acele situaţii de învăţare care să le per- sistenţa devenind aproape imposibil de aplicat
pe tema învăţării centrate pe elev. Din păcate, mită ca experienţa obţinută să fie cât mai bo- în integralitatea ei. Prin urmare, da, am încercat
unii au înţeles că trebuie să ne limităm la ne- gată. Adulţii vor să obţină anumite abilităţi care să implementez descentralizarea sistemului de
voile elevului... dar de unde ar putea şti un elev să le fie de folos în contexte profesionale bine învăţământ dar, nu, nu am reuşit – chiar dacă
la 12 sau chiar 17 ani care sunt nevoile sale de definite. Copiii asimilează cunoştinţe variate, nu îmi asum responsabilitatea acestui eşec.
formare când dinamica vieţii economice şi so- deprinderi de tot felul care îi ajută să se desco-
ciale ne-a dovedit că este greu şi pentru un adult pere pe ei înşişi. De la adulţi înveţi că realitatea
să anticipeze ce se va întâmpla peste 10-15 ani? dintr-o şcoală este cu totul alta decât în altă
De aceea rolul şcolii a fost şi este acela de a şcoală, că sunt o sumedenie de aspecte pe care
oferi elevilor o paletă largă de cunoştinţe, de- trebuie să le analizezi şi că ora de curs poate fi
prinderi, abilităţi care să le permită să se adap- o surpriză în privinţa căreia soluţiile de antici-
teze uşor într-un viitor greu predictibil. pare sunt nule. De la copiii înveţi să rămâi tânăr
Problema nu este ce trebuie să înveţe elevii, ci şi ancorat în prezent, să te joci, să te bucuri de
cum să o facă cât mai eficient. În ceea ce mă surprizele pe care ţi le fac şi să le transformi în
priveşte am încercat întotdeauna să-mi adaptez lecţii de viaţă... pentru ei şi pentru tine.
metodele de lucru la atmosfera (încărcată de o – Ce impresii plăcute vă leagă de perioada
diversitate de stări emoţionale greu de antici- de directorat la Colegiul Naţional „Petru
pat) pe care am simţit-o când am intrat în clasă. Rareş”? Vreuna neplăcută?
– Acum, la final de carieră, dacă ar fi să – Am rămas cu amintiri plăcute despre tot
faceţi vreo schimbare, care ar fi aceea? ce a însemnat Rareşul în viaţa mea, ca elevă, ca
– Nu ştiu ce s-ar fi întâmplat dacă aş fi ales profesor, ca părinte şi ca director. Sigur că au
un alt drum. Sunt mulţumită de viaţa mea şi de fost şi momente în care a trebuit să gestionez
deciziile pe care le-am luat chiar dacă, uneori, situaţii complicate, tensionate, conflictuale. Dar
nu m-au condus pe drumul pe care mi l-am pro- acestea au fost cele care m-au solicitat cel mai
pus, nu neapărat pe unul greşit, ci altfel decât mult şi de fiecare dată când am reuşit să le de-
mi-am dorit. Mi-a plăcut să mă aventurez pe un păşesc cu bine am fost fericită; când am avut
drum necunoscut, să mă confrunt cu situaţii noi eşecuri am învăţat din ele şi am mers mai de-
şi de aceea, dacă ar fi să o iau de la capăt, cu parte cu demnitate, mai înţeleaptă, cu mai multă
amintirea a ceea ce am făcut în această viaţă, încredere în ceea ce pot să fac, mai tolerantă dar
cu siguranţă aş face altceva. şi mai fermă cu cei din jurul meu.
– În repetate rânduri aţi fost formator în Ca director, m-am bucurat de resurse
cadrul Casei Corpului Didactic. Cum vi s-a umane excepţionale. Am încercat să valorific – În perioada 2017-2020 aţi fost şi director
părut să lucraţi cu adulţii, în comparaţie cu co- talentele şi capacităţile personalului şcolii evi- al Centrului Judeţean de Excelenţă Neamţ. Ce
piii? tând să cred că cineva trebuie să fie bun la a însemnat această experienţă pentru dvs.?
– E altceva! Nu aş putea spune că-mi place orice, să oblig sau să impun cuiva să facă ceva – Am avut ocazia să aplic ceea ce am visat
să lucrez mai mult cu elevii decât cu adulţii sau la care nu se pricepe pentru ca, mai apoi, să-i când eram la inspectoratul şcolar. A fost o ex-
reproşez, direct sau indirect, că nu şi-a făcut perienţă unică. La centrul de excelenţă mi-am

Pag. 10 APOSTOLUL noiembrie 2020


Arte şi meserii

Conf. univ. dr. Ecaterina Mărghidan:


„Toţi suntem biruitori în propria viaţă”
(urmare din pag. 9) – Credeţi în hazard, în fatali-
pare pe marile afişe, asta nu tate?
– Ştiu că în viaţă unele eveni-
a înseamnă că nu vei avea o
carieră de succes. Viaţa e mente nefericite par predestinate,
plină de surprize, nu ştii pe dar eu nu cred în fatalitate. Sunt, în
ce drum te duce. general, o optimistă. Decizia de as-
– Ce calităţi preţuiţi mai tăzi e consecinţa studiului, a gându-
presus de orice la un stu- rilor de ieri, care determină ziua de
dent? mâine. De asta este important să ai
– Curiozitatea, dorinţa de auto- grijă ce şi cum gândeşti astăzi, ce şi
perfecţionare, disciplina muncii şi câte alegeri faci.
seriozitatea. – Spunea cineva că insuccesele
– Cum se manifestă trăirea priesc mai mult decât succesele,
adevărată în domeniul dumnea- oricât de neînsemnate ar fi fost
voastră? acestea. Nereuşita te împinge într-o
– Este un sentiment pe care ţi-l stare de fraternizare cu durerea în-
trezeşte orice lucru care tinde spre conjurătoare, te face mai simţitor.
desăvârşire. Dincolo de obiectul Sunteţi de acord?
real şi de munca depusă, trebuie să – Este inevitabil să nu trăieşti
vezi ideea, să simţi freamătul, im- momente dificile. Acea fraternizare
portanţa momentului. Ce ar fi cu durerea înconjurătoare, care te
face mai simţitor, este bună doar atunci. Singurul rol al durerii şi al marcat. Nu pot să uit primul spa-
dacă…? Ce înseamnă asta? Senti- eşecului este să îţi atragă atenţia că ţiu ce mi-a oferit siguranţă, casa,
mentul respectiv e plin de impor- pentru moment. Nu trebuie să te
complaci în deplângerea momentu- există o problemă pe care trebuie să grădina, sau primul loc pe care
tanţă pentru creator, dar momentul o repari, să o depăşeşti. Insuccesul l-am descoperit, oraşul, muntele
trece şi devine amintire. Dacă ai lui şi nu trebuie să cauţi companie
îndelungată în cei asemenea ţie „prieşte” doar dacă-i analizezi cauza sau marea. Toţi şi toate au lăsat un
norocul să-ţi vadă cineva lucrarea, şi înveţi din el. Este, totuşi, semn pe coala albă a existenţei
vei retrăi acea clipă. un lucru bun fiindcă înveţi mele tocmai datorită emoţiilor pe
– Ce iubiţi cel mai mult după ce nu trebuie să faci. care le-am avut şi pe care le retră-
arta plastică decorativă? – De ce pe oamenii cu- iesc cu fiecare amintire.
– Mai mult decât arta îmi iu- noscuţi în copilărie nu-i poţi – Ce este viaţa fără să te dedici
besc familia şi prietenii. Îmi place uita nicicând şi locurile din- celorlalţi, fără să-ţi iubeşti aproa-
să citesc despre istoria reală şi ima- tâi sunt cele care îţi rămân pele?
ginară, cărţi de specialitate şi be- la suflet? – Viaţa fără să te dedici celor-
letristică. Deseori, în timp ce – În viaţă venim cu su- lalţi, fără să-ţi iubeşti aproapele este
lucrez la o piesă de mari dimen- fletul curat. Suntem cu- egoism. Nu cred că există astfel de
siuni, vizionez documentare, rioşi şi încrezători, totul oameni şi dacă există sper să nu-i
filme. Munca mâinilor pare mai este o minune şi toate sunt întâlnesc. Avem nevoie unii de alţii
plăcută când lucrează şi mintea. demne de a le ţine minte. pentru propria fericire şi împlinire.
– Sunteţi o timidă sau o explo- Nu pot să-i uit pe cei cărora Ajutându-i pe cei din jurul meu mă
zivă? le-am oferit toată încrede- ajut şi pe mine. Nu mă aştept la un
– Ambele. Depinde mult de rea mea de copil: familie, schimb echitabil şi imediat, dar am
context şi de persoanele din jur. În prieteni, profesori. Sunt încredere în zicala „bine faci, bine
general, sunt extrovertită. gesturi şi vorbe care m-au găseşti”.

Introspecţie de toamnă
alorificat la maximum experienţa mana- activitate, care ar fi acestea?
v gerială. Cu un regulament minimal şi un
buget stabilit prin negociere directă cu
– Îmi lipsesc lucruri care altădată mă inco-
modau (sau aşa credeam): provocările, situaţiile
autorităţile publice locale am dat piept cu care necesitau o rezolvare imediată, lupta cu
descentralizarea în adevăratul sens al cu- timpul. Îmi lipsesc elevii cu capacitatea lor ine-
vântului. Am avut libertatea de a-mi se- puizabilă de a se bucura sau distra din orice, cu
lecta resursele umane (profesori, elevi), întrebările lor care dovedesc o curiozitate şi o
de a-mi stabili obiectul de activitate în funcţie dorinţă de cunoaştere greu de bănuit cu câteva
de nevoile de formare ale elevilor (pe care tot momente înainte, cu pasiunile şi abilităţile lor
eu a trebuit să le identific) şi de resursele umane câştigate nu se ştie unde cu care reuşesc să ne
şi materiale de care dispuneam fără a fi con- surprindă de fiecare dată. Îmi lipsesc discuţiile
strânsă de niciun fel de norme şi reguli. În mod (şi disputele) cu colegii mei pe teme profesio-
paradoxal, au fost şi momente în care mi-am nale şi nu numai, experienţele la clasă, pe care
dorit ca altcineva să stabilească obiective, regu- le împărtăşeam în timpul pauzelor, proiectele
lamente, standarde, indicatori de performanţă, pe care le făceam cu unii dintre ei, chiar dacă
lucruri pe care altădată nu le-am agreat deloc. unele nu reuşeau a fi finalizate.
Dar a fost interesant. Nici nu am ştiut că am abi- Acum îmi permit luxul de a nu mai face
lităţile de negociere pe care mi le-am descoperit planuri pe termen lung. Un lucru este sigur: voi
(de fapt, mi le-am format aplicându-le în situaţii pe acorda mult mai mult timp familiei mele.
care care nu le-am putut evita).
– Dacă ar fi să numiţi trei lucruri care vă A consemnat
lipsesc acum, faţă de perioada când aţi fost în Gianina BURUIANĂ

noiembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 11
Arte şi meserii
(urmare din pag. 1) cu scriitorul Nicu Gane din Fălti- ghelia domnească de la Dumbrava, C. Chiţimia, Alexandru Paleologul,
n loc mai potrivit. Dar, oare, ceni, Petru Gheorghiasa, revizor de lângă Târgu-Neamţ. În semn de George Muntean, Alexandru Husar,
şcolar, folclorist şi autor de ma- preţuire a operei lui Mihail Sado- D. I. Suchianu, Gavril Istrate, Marin
u Mihail Sadoveanu, care
avea ceva de uriaş în fiinţa nuale şcolare, mulţi ziarişti de re- veanu, precum şi datorită faptului Bucur, Emil Manu, Ion Rotaru,
lui, se cădea să fie înmor- nume cum au fost Weinberg, că pe teritoriul Judeţului Neamţ, Fănuş Băileşteanu, Cornel Simio-
mântat la Bellu? Kaufmann, Adler ş. a. La Piatra- exista, încă din 1966, Muzeul Me- nescu, Dan Mănucă, Dumitru Vaca-
Glasului lui Geo Bogza i Neamţ, în librăria Al. Ionescu, Mi- morial ce purta numele scriitorului riu, Petru Ursache, Grigore Ilisei,
s-a alăturat cel al lui Demos- hail Sadoveanu a fost prezent la (Casa Mihail Sadoveanu), din 1970, Alex. Condeescu, ca să nu mai
tene Botez, într-o scrisoare deschisă lansarea a numeroase cărţi proprii, la iniţiativa conducerii Comitetului amintim că la una dintre ediţii, rea-
pe care Marcel Dragotescu a in- printre care şi a romanului „Fraţii de Cultură şi Artă al Judeţului lizată în colaborare cu Uniunea
clus-o în acest articol şi din care re- Jderi”, unde s-a revăzut după mulţi Neamţ (prof. Gheorghe Bunghez, Scriitorilor din România, au partici-
producem finalul: Iată, deci, două ani cu Adolf Chevallier şi G. T. Ki- preşedinte, şi prof. Marcel Drago- pat peste patruzeci de scriitori, în
documente ieşite de sub frunţile şi rileanu. „Mereu exigent faţă de în- tescu, vicepreşedinte), s-a organizat frunte cu preşedintele în funcţie,
din inimile unor oameni care în- George Macovescu. Atunci, Sadove-
seamnă ceva pentru spiritualitatea niana a fost onorată de prezenţa
românească, din care aflăm că Sa-
doveanu încă nu are locul de veş-
Mihail Sadoveanu în Neamţ Prea Înaltului Teoctist, mitropolit al
Moldovei şi al Bucovinei la acea
nică odihnă pe care şi l-a dorit şi că vreme, care a ţinut să-i omenească
osemintelor sale li s-a făcut dor de ţelesurile morale ale cuvântului Sadoveniana, manifestare desfăşu- pe cei prezenţi, oferind o masă de
Moldova. Întrucât demersurile în- scris – consemna ziarul «Adevărul» rată, în instituţiile de învăţământ şi prânz în trapeza Mănăstirii Neamţ.
treprinse cu mai mult de două dece- – Mihail Sadoveanu s-a socotit de cultură – muzee, şcoli, case de La reuşita acestei manifestări, au
nii în urmă s-au năruit în faţa dator către poporul său, atât prin cultură, biblioteci, cinematografe, contribuit actori ai Teatrului Tine-
deciziei celor ce voiau cu orice preţ propria operă, cât şi prin prezenţa cluburi, – în multe localităţi din retului din Piatra-Neamţ, de cele
să facă din cimitirul Bellu o necro- sa directă în presă sau la tribună, la judeţ, pe durata a mai multor zile mai multe ori fiind prezent Cornel
polă naţională, rămânem – în con- sate şi oraşe. Iubind oraşul Piatra- (între 5 şi 10), în cadrul cărora, Nicoară, cel care, în calitatea lui de
tinuare – cu povara morală a unei Neamţ şi împrejurimile, trăind în abordându-se o paletă diversă de director al instituţiei, a ajutat şi ma-
îndatoriri neîmplinite. (Sadoveanu apropierea Mănăstirii Neamţ, pe ma- modalităţi de prezentare – simpo- terial. În cadrul Sadovenienei, a
la Vovidenie, ASC., 54/1993). Şi lurile Ozanei lui Creangă, scriitorul zioane, conferinţe, recenzii, procese fost organizat, prin străduinţa lui
adăugăm noi, acum, când nici Mar- a dat literaturii noastre opere inspi- cinematografice şi literare, recitaluri George Brăescu şi Concursul Na-
cel Dragotescu, trecut la cele veş- rate din trecutul istoric al oamenilor literare şi muzicale, dezbateri – se ţional de Proză Mihail Sadoveanu,
nice, nu mai este, că au trecut mai acestor meleaguri legendare”. prezentau viaţa şi opera scriitorului. care s-a bucurat de o largă partici-
multe decenii şi marele Sadoveanu La realizarea pare şi de aprecieri din partea co-
odihneşte în continuare la Bellu. acestora, parti- munităţii literare a vremii. Din
Deosebit de importante infor- cipau intelec- păcate, după 1989, ediţiile nu au
maţii despre prezenţa lui Mihail Sa- tuali locali, mai avut periodicitate anuală, iar
doveanu în judeţul Neamţ ne-a lăsat precum şi mari amploarea lor a scăzut, ajungându-se
mărturie regretatul profesor Con- personalităţi la o simplă marcare a evenimentu-
stantin Prangati: Mihail Sadoveanu ale vieţii cultu- lui în cadrul Căminului Cultural
a fost de nenumărate ori în Piatra- ral-artistice din din Tupilaţi sau la Hanu Ancuţei
Neamţ, fie în calitate de conferen- centrele uni- (de câteva ori, la Hanul Răzeşilor!,
ţiar, fie ca simplu vizitator, în versitare, scrii- construit în vecinătatea celui imor-
trecere spre Tazlău, Mănăstirea Bis- tori, cercetători talizat de Mihail Sadoveanu în
triţa, Tarcău, Ţara Hangului şi din cadrul In- opera sa).
Broşteni. [...] a avut multe cunoş- stitutului de Is- Se pare că după 1989 scriitorii
tinţe, oameni care au jucat un rol torie şi Teorie din judeţul Neamţ, membri ai Uni-
important în viaţa spirituală a Ju- Literară Geor- unii Scriitorilor din România sunt
deţului Neamţ, şi nu numai [...]: Pa- ge Călinescu preocupaţi, mai ales de promovarea
naite Crivăţ, profesor, deputat, În acest sens amintim: Balta- din Bucureşti. Sadoveniana, care, propriilor lor opere şi mai puţin de
senator, prefect; Ernest Kirculescu, gul, Hanul Ancuţei, Fraţii Jderi de regulă, se încheia la Sadoveanu aducerea în atenţia tinerilor a valo-
primar, prefect şi deputat; Panaite (care se deschide cu descrierea ma- (cam ciudată denumire!) şi cu un rilor culturii naţionale.
Popovici profesor, deputat şi sena- gistrală a felului în care marele vo- pelerinaj la Hanu Ancuţei, a benefi- Cât despre manifestările de la
tor; Leon Mrejeru, învăţător, folclo- ievod, Ştefan cel Mare, a fost ciat, mai ales înainte de 1989, de casa unde scriitorul şi-a petrecut ul-
rist şi deputat, dr. Al. Comăniţă întâmpinat la Mănăstirea Neamţ cu prezenţa unor personalităţi ale vieţii timii ani ai vieţii, nu putem spune că
prefect şi deputat, rudă apropiată a prilejul hramului mănăstirii „Înălţa- literare. Amintim doar câteva nume: ar mai fi demne de menţionat, după
lui Cezar Petrescu, Adolf A. Cheval- rea Domnului Iisus Hristos”. Tot în Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Con- ce muzeul a intrat în administraţia
lier, artist fotograf, coleg de clasă acest roman este pomenită şi her- stantin Ciopraga, Valeriu Anania, I. Mănăstirii Neamţ.

Lecţia de istorie r Luna noiembrie r Lecţia de istorie r Luna noiembrie r Lecţia de istorie

Noiembrie 2020 „Asachi”, „Apostolul”, „Conta” „Ceahlăul”, ■ 6/1878 – n. Carol Zani, la Bazzana, Italia
„Monitorul literar şi artistic”, „La Tazlău”, „Ţara (d. 17. 12. 1950, Piatra-Neamţ). A venit în Ro-
2/2002 – d. Eduard Covali, la Piatra- Hangului”, „Realitatea”. Redactor coordonator mânia (1900), a obţinut „diploma de încetăţe-
n Neamţ (n. 11. 09. 1930, Orhei, Basarabia) al revistelor „Anotimpuri” şi „Anuar”, ale Cole- nire” (1925) şi a fost antreprenor de construcţii
■ 3/1939 – n. giului Tehnic „Gheorghe Cartianu”; în redacţiile: la Piatra-Neamţ. Antrepriza „Carol Zani” a rea-
Constantin lizat: Şcoala Primară din Tarcău; în Piatra-
Tomşa, în Ghe-
lăeşti, Bălăneşti
Rememorări nemţene Neamţ: Palatul Administrativ, Gara (nouă),
Biserica „Precista”, Banca Naţională, Şcoala Nr.
(azi, Bârgăuani), 1 (azi, Muzeul de Artă), Poşta, Teatrul, Liceul de
Neamţ, profesor, „Apostolul”, „La Tazlău”, „Asachi” şi „Anti- Fete, Şcolile Normale, Spitalul, multe case par-
eseist, a absolvit Faculta- teze”. Cărţi: „Împătimit de lectură. I-IV”, „Re- ticulare şi bisericile din: Grinţieş, Dreptu, Hangu
tea de Limba şi Literatura vista «Apostolul». Bibliografie”; „Revista ş. a.
Română, Iaşi. Cariera di- «Asachi». Bibliografie”; „Contemporan cu ei”, ■ 7/1881 – n. Adolphe Ad. Chevallier, Bar-
dactică: învăţător, institu- eseurile monografice: „Lucian Strochi”; „Cri- nar, Broşteni (d. 29. 04. 1963), fiu al inginerului
tor şi profesor gradul I stian Livescu”; „Costache Andone” (colab.);
„Petrodava 2000” (colab.); „A. Î. Nţ., Un secol elveţian Adolphe Chevallier, administrator al pă-
(Piatra Şoimului, Piatra- durilor de pe Domeniile Regale din nordul Jude-
Neamţ). Director al Casei de Cultură, Piatra- de existenţă” (coord.), „Un dicţionar al literaturii
din Judeţul Neamţ”; „CONSTANTIN MUN- ţului Neamţ. Deprinde de la tatăl său mânuirea
Neamţ, inspector la Comitetul de Cultură şi Artă aparatului de fotografiat şi se specializează la
Neamţ. Colaborări: „Albina”, „Antiteze”, TEANU, un observator fin, un analist profund”.
Cernăuţi, Lausanne şi Viena. A avut atelier de

Pag. 12 APOSTOLUL noiembrie 2020


Arte şi meserii

Pur şi simplu, Sadoveanu CALENDAR


(urmare din pag. 1) proverbială. (Aici mă simt obligat să relatez o
– noiembrie 2020
adoveanu are cel mai mare arc temporal, mărturisire a lui Savin Bratu, profesorul meu de
teoria literaturii. El îmi mărturisea că a terminat
S de la Creanga de aur, undeva în preistorie
şi până la Mitrea Cocor sau Nada Florilor. facultatea graţie lui Sadoveanu, acesta oferind, 1. CANTACUZINO, G.M. (23 mai
Sadoveanu este mitic, tradiţionalist, popo- din indemnizaţia sa de Vicepreşedinte al Prezi- 0 1899 – 1 nov. 1960) – 60 de ani de la
moartea eseistului şi esteticianului;
ranist, sămănătorist, realist, simbolist, ro- diului Marii Adunări Naţionale, burse pentru
cinci studenţi merituoşi, el fiind unul dintre ei). 01. CELLINI, Benvenuto (1
mantic, clasic, parabolic, „fantazist”. nov. 1500 – 13 febr. 1571) – 520 de
E poet, prozator, dra- ani de la naşterea artistului plastic ita-
maturg, traducător. Are lian;
peste o sută de volume, mai mult 02. SHAW, George Bernard (26
de un raft de bibliotecă. Nimeni iul.1856 – 2 nov.1950) – 70 de ani de la
nu se poate lăuda că a citit „inte- moartea scriitorului irlandez (Nobel Lit.) ;
grala Sadoveanu.” Nici cei care 04. MUŞATESCU, Tudor (22 feb.1903
au scris despre el monografii.
Este imens, cu un stil urieşesc,
– 4 nov.1970) – 50 ani de la moartea drama-
unic în literatura română. Până şi turgului şi romancierului;
ruşii îl invidiază pentru grandoa- 05. SADOVEANU, Mihail (5
rea viziunii. nov.1880 – 19 oct.1961) – 140 ani de la naş-
Se spun despre el multe po- terea scriitorului;
veşti. Iată pe scurt două dintre ele: 06. MUSIL, Robert (6 nov. 1880 – 15
Mergând cu pluta pe Bistriţa cu apr. 1942) – 140 de ani de la naşterea scrii-
un grup de scriitori ieşeni de pe la torului austriac;
Viaţa Românească, Sadoveanu 10. ODOBESCU, Alexandru (23
era placid, absent, morocănos, ian.1834 – 10 nov.1895) – 125 ani de la
tăcut, plictisit, în vreme ce ceilalţi moartea scriitorului;
scriitori erau entuziasmaţi de fru- 12. RODIN, Auguste (12 nov. 1840 –
museţea locurilor, exprimându-se 17 nov. 1917) – 180 de ani de la naşterea
Cu Profira Sadoveanu sculptorului francez;
zgomotos. Peste două săptămâni,
Sadoveanu îşi lua revanşa, publicând în revistă Tot Sadoveanu mergea la Şcoala de literatură şi 14. MONET, Claude (14 nov. 1840 – 6
un jurnal de călătorie uluitor, cu mii de amă- întreba de Labiş. Şi Labiş, intrat în dizgraţie, tre- dec. 1926) – 180 de ani de la naşterea picto-
nunte, semn că Sadoveanu avea o memorie ab- buia să fie acolo şi nu în altă parte. I-a fost des- rului impresionist francez;
solută, fotografică, întrecând şi o performantă picată cartea Baltagul cu baltagul de către 15. CONTA, Vasile (15 nov.1845 – 22
cameră de luat vederi. Altădată, urcând dinspre legionari. I-au fost arse pe rug cărţile. I s-a repro- apr.1882) – 175 ani de la naşterea filosofului
mănăstirile Neamţului, tot împreună cu un grup şat că nu a semnat un decret prin care câţiva in- şi scriitorului;
de scriitori, au întâlnit pe drum o fântână şi lângă telectuali români erau condamnaţi la moarte. Nu 20. TOLSTOI, Lev (28 aug. 1828 – 20
fântână o fată de o frumuseţe rară, îmbrăcată în l-a semnat, dar a obţinut comutarea pedepsei. nov. 1910) – 110 ani de la moartea scriitoru-
costum naţional. Până şi moartea lui e învăluită în mister. lui rus;
Oftând, ceilalţi scriitori şi-au continuat dru- Dar legenda lui continuă şi după moarte. La 24. MACEDONSKI, Alexandru (14
mul, dar Sadoveanu a rămas la fântână. S-a în- una din ediţiile Sadovenienei, un distins poet a mart.1854 – 24 nov.1920) – 100 ani de la
tâlnit cu grupul peste vreo trei ore. Unul mai intervenit pe lângă juriul concursului pentru ca o moartea poetului simbolist;
îndrăzneţ l-a întrebat: „Ei, maestre, cum vi s-a protejată a sa, studentă la filologie, să primească 25. ALEXANDRESCU, Grigore (22
părut fata?” La care Sadoveanu a răspuns: şi ea măcar o menţiune. Premianţii recitau din feb.1814 – 25 nov.1885) – 135 ani de la
„Neam alcătuit”. (Rog cititorii să pună cratima versurile lor acolo la Casa memorială de la Vo- moartea poetului şi fabulistului;
acolo unde trebuie...) videnie. Obţinând menţiunea, studenta a citit un 27. IORGA, Nicolae (5 ian.1871 – 27
Dar Sadoveanu a fost acuzat de toate relele. poem frumos, intitulat „Ovalul melancolic”. nov.1940) – 80 ani de la moartea istoricului
Că a fost repetent, că avea o cultură aproxima- Numai că fata avea un mic defect de vorbire şi şi scriitorului;
tivă, că făcea jocul evreilor, masonilor, comuniş- „l-ul” din „oval” a fost schimbat cu un buclucaş 27. REBREANU, Liviu (27 nov.1885
tilor, ruşilor, că avea nevastă mai tânără decât una „r”... Bănuiţi urmarea... – 1 sept.1944) – 135 ani de la naşterea pro-
dintre fiice, că a avut prea mulţi copii (11!), că a Acum la 140 de ani de la naştere, Mihail Sa- zatorului;
fost un tată distant, nepăsător, lăsându-şi un fiu doveanu este mai actual ca oricând. Îi închin 30. TWAIN, Mark (30 nov. 1835 – 21
să moară pe front, că a fost Mare Maestru, că era aceste rânduri, cu recunoştinţa ucenicului. apr. 1910) – 185 de ani de la naşterea scrii-
un şahist mediocru, dar că jucători puternici se Sadoveanu este cel mai mare rapsod al li- torului american. (Red.)
lăsau bătuţi de Sadoveanu, că era de o zgârcenie teraturii române.

Lecţia de istorie r Luna noiembrie r Lecţia de istorie r Luna noiembrie r Lecţia de istorie
otografiat în Piatra-Neamţ, între Liceul mie, Bucureşti (1974); bibliotecar şcolar în ora- din Roman. Preocupată
f „Petru Rareş” şi Biserica Sf. Trei Ierarhi.
A primit brevetul de fotograf al Curţii Re-
şul natal, până în 2010, când s-a mutat la Bacău.
A debutat în Revista „Convorbiri literare”. Mem-
de arta dramatică, a regi-
zat cu elevii peste cinci-
gale (1921). A rămas de la el o colecţie de bru fondator al Fundaţiei „Ion Creangă” din zeci de schiţe şi piese de
imagini, astăzi devenite documente isto- Târgu-Neamţ şi al Societăţii Scriitorilor din teatru, obţinând nume-
rice, despre tradi- roase premii, iar apariţia
ţiile de pe Valea cărţii „O altfel de scenă
Bistriţei. În 1945, Rememorări nemţene politică” este încă o măr-
se stabileşte la Bucureşti, turie a faptului că, pentru
ca fotograf al Curţii Re- Neamţ. Membru al U. S. (1997). Debut editorial: Liliana Moldoveanu, tea-
gale, apoi, la începutul „Statui albastre”, (1987). Alte cărţi: „Confesiuni trul este un mod de viaţă.
anului 1950, va pleca la despre neant”; „Bărbierindu-l pe Kafka”; „Carte Tot ea este şi autoarea
Lausanne, regretând „fru- pentru copii şi adolescenţi” (antologie); „Atelie- cărţii „Aspecte folclorice în Sagna-Neamţ”.
mosul în care mi-a fost rele lui Belfegor”. ■ 10/1910 – n. Nicolae Gr. Steţcu, la Gal-
dat să-mi petrec o mare ■ 7/1960 – n. Liliana Moldovanu, la Cer- beni, Bacău (d. 12. 05. 1995, Bacău), profesor, is-
parte a vieţii... Bistriţa pe ţeşti, Galaţi, profesoară, autoare de dramatizări, toric literar, fost elev al Liceului „Roman-Vodă”,
care n-o s-o revăz”. a urmat Facultatea de Filologie din Iaşi, devenind licenţiat în litere şi filozofie (Iaşi), membru activ
■ 7/1950 – n. Theodor-George Calacan, la profesoară de limba şi literatura română cu gra- Constantin TOMŞA
Târgu-Neamţ, a absolvit Şcoala de Bibliotecono- dul didactic I la Şcoala cu Clasele I-VIII, Nr. 1
(continuare în pag. 14)

noiembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 13
Arte şi meserii

Un tablou e gata după ce îl semnez


• Interviu cu pictorul pentru puţin timp în Europa, în de un premiu al ziarului „Ceahlăul”,
lumea marilor maeştri. Impactul a care a găsit de cuviinţă să-mi atri-
Arcadie Răileanu fost de bună seamă copleşitor. De la buie titlul de „Omul anului în Arte”,
acea vreme am devenit un autodi- în anul 2002. Ulterior am mai primit
Îmi spuneai că atunci când dact incorigibil. Niciodată nu mi-am şi alte semne de recunoaştere a pre-
– erai mic, nu te atingeai de
cărţile fără poze. Ştiu că ci-
pus întrebarea cine m-a învăţat mai
mult.
zenţei mele în spaţiul artistic nem-
ţean, şi am continuat să-mi
teşti şi acum, ba chiar că te – Eşti de ceva vreme la Piatra- consolidez ideile şi să-mi perfecţio-
încearcă şi demonii scrisului. Neamţ. Prietenul nostru Ştefan nez tehnicile picturii în ulei şi acua-
Cum ai ajuns totuşi la pic- Potop chiar te-a numit în prefaţa relă. Un moment important pentru
tură? unei expoziţii de mai un an, „vete- mine – şi posibil pentru unii dintre
– Copilăria, pe cât pare de în- ran al Uniunii Artiştilor Plastici din foştii mei discipoli – a fost perioada
depărtată, pe atât e şi de apropiată. urbe”. Vrei să rememorezi pentru în care am predat pictura la Şcoala
Tata mi-a cultivat dragostea pentru cititorii revistei Apostolul parcursul Populară de Arte.
lectură, iar mama pentru pictură. tău nemţean? – Ştiu că îl iubeşti pe Dimitrie
Pentru un viitor pictor e un început – Pot spune că am avut şi mai Cantemir şi că ai citit Descriptio
pe cât se poate de avantajos şi făcut am un parcurs de pictor pe cât se Moldaviae. Ca trăitor pe ambele
la timp. În toamna lui 1964 am ple- poate de „la vedere”. De când mă maluri ale Prutului, cât crezi că s-a
cat la Chişinău unde am devenit aflu la Piatra-Neamţ, am un dialog schimbat mentalitatea noastră în ul-
elev al Şcolii Republicane de Arte (colegul şi prietenul meu de la permanent cu iubitorii artelor fru- timii vreo 300 de ani?
Plastice V. Şciusev. Timp de trei ani şcoală generală şi de la cea de arte moase. Îl fac prin intermediul expo- – Conjunctura geo-politică de
am studiat desenul, compoziţia, plastice) pentru trei săptămâni la ziţiilor personale şi de grup şi îmi la 1711 a fost una foarte complicată,
sculptura şi istoria artelor. Pictorul Donduşeni, în nordul Basarabiei, place să cred că monologul meu in- cu răsturnări de situaţii imprevizi-
Vasile Cojocaru m-a iniţiat în tai- unde locuiam pe atunci, a fost un terior aşternut pe pânză s-a transfor- bile. Dacă (Acest nesuferit şi insis-
nele acuarelei, iar sculptorul Dumi- moment decisiv pentru cariera mea mat cu timpul într-o relaţie tent dacă!) lupta de la Stănileşti
tru Rusu Scvorţov a fost primul care de pictor. M-a încurajat mult şi mi-a spirituală de durată cu un anumit avea un alt final, iar domnitorul
mi-a vorbit despre tendinţele mo- permis să-i fac vizite la atelierul său public. Cineva mi-a reproşat că moldovean ar fi condus Ţara încă
derne în arta plastică, lucru inadmi- de la Chişinău. Pusese însă şi o con- expun prea des. Şi care ar fi norma? vreo 20 de ani, poate că multe s-ar
sibil într-o şcoală sovietică, fie ea şi diţie: trebuia să-i arăt ce am pictat l-am întrebat. Una, cel mult două fi schimbat în bine. Mă gândesc la
de arte. La acea vreme continuarea în ultimul timp. La sugestia maes- expoziţii pe an, mi s-a fixat caietul mentalitatea noastră, cea de azi. Di-
studiilor în vreo şcoală superioară trului Grecu, în noiembrie 1999 m-am de sarcini. I-am promis că voi în- mitrie Cantemir avusese curajul să
cu profil de arte plastice se putea stabilit cu traiul în Ţară. cerca să-i urmez sfatul, dar nu m-am spună lucrurilor pe nume, fără
face doar în afara Basarabiei. Ac- Serviciul teama că ar putea fi etichetat ca ra-
ceptarea arhitecturii ca o alternativă militar în ar- sist, nazist sau naţionalist şovin.
a fost pentru mine un compromis de mata sovietică, Cine îşi mai permite astăzi o radio-
scurtă durată, dar care în final mi-a oricât de para- grafie de felul celei a înţeleptului şi
oferit beneficii greu de obţinut fără doxal ar suna, eruditului nostru domnitor? Cante-
studii făcute la zi. În scurt timp după mi-a oferit mir vorbeşte fără pic de menajament
absolvirea facultăţii am revenit la şansa de a-i despre năravurile moldovenilor şi a
vechea dragoste, pictura, sub a cărei face vizite, altor seminţii stabilite de-a lungul
tutelă mă aflu şi în ziua de azi. aproape doi timpului în Moldova. Lenea (fizică
– Cine te-a învăţat cel mai mult ani la rând, şi intelectuală), furtişagul – acum
despre pictură: Domnul Mihai domnului Er- mai nou corupţia –, consumul exce-
Grecu, la Chişinău sau domnul Er- mitaj. Unitatea siv de alcool, lipsa de patriotism a
mitaj, la Sankt Petersburg? mea militară se unor mari dregători şi alte apucături
– Îmi place cum ai formulat în- afla în oraşul necinstite, rămân şi până astăzi un
trebarea. Maestru Mihai Grecu mi-a Gatcina o fostă subiect jenant. N-are rost să mai
fost mentor, dar grija sa pentru felul reşedinţă ţa- continui. Dacă nu mă crezi, citeşte
în care evoluez nu se limita strict la ristă, la doar capitolul al XVII-lea din cartea cu
arta plastică. Întreţineam discuţii pe 40 de kilometri de Piter (N.R.- putut ţine de cuvânt. Asta e. pricina. Păcat.
diverse teme, cu precădere privind Sankt Petersburg). Am săvârşit ne- Parcursul meu nemţean a înce- – Cineva afirma că ceea ce
cultura. Aflarea domniei sale îm- numărate escapade (în rusă – samo- put şi continuă în atelierul de pe vedem pe simeze cu ochii noştri este
preună cu pictorul Andrei Sârbu volca) pentru a mă afla chiar şi Aleea Viforului, şi a fost semnalat doar imaginea pe care o avem deja

Lecţia de istorie r Luna noiembrie r Lecţia de istorie r Luna noiembrie r Lecţia de istorie
(urmare din pag. 13) (1955). Cadru didactic, doctor în filologie ment”; „Caragiale e cu noi!”; „De ce, nene Ian-
(1967). Vicepreşedinte al Asociaţiei Umoriştilor cule?”; „Potcoave de purici”.
l Institutului de Literatură din Cernăuţi,
Români. După 1990, deputat în Parlamentul Ro- ■ 14/1965 – n. Mirela Robu (pseud. Mire-
a profesor la Liceul Comercial de Băieţi (din
1946) şi la Liceul „Roman-Vodă” (din
mâniei, din partea Partidului Liber-Schimbist, pe lei Clopoţel), la Piteşti, profesoară, poetă. A ab-
care el l-a fondat. Debut în Revista „Steaua” solvit Facultatea de Litere
1949), ambele din Roman. A fost membru
a Universităţii din Iaşi
al Asociaţiei Culturale „Miron Costin”. A
(2005) şi este profesoară la
debutat în publicistică cu articolul „V. Rememorări nemţene Şcoala Profesională Spe-
Alecsandri, scrisori inedite” (1937). A co-
cială „Ştefan cel Mare”,
laborat la publicaţiile: „Ateneu”, „Făt-Fru-
(1957), editorial, cu anto- unde, a înfiinţat Cenaclul
mos”, „Descătuşarea” (Roman), „Ceahlăul”. A
logia „Pionierii romanului „Lumina” şi un cerc de lec-
realizat, în colaborare cu Gheorghe A. M. Cio-
românesc” (1962). Alte tură. Ca profesor, este au-
banu, lucrarea „Pagini din istoria Liceului
cărţi: „Caragiale. Tensiu- toare a câtorva lucrări
«Roman-Vodă». 1872-1972” (1972). Postum i-a
nea lirică”; „Universul ştiinţifice publicate în re-
fost publicată cartea „Contribuţii la viaţa lui
comic”; „Stelele cardi- vistele: „Iniţieri didactice”,
Ibrăileanu”, 2013.
nale”; „Nu numai Cara- (Iaşi); în „Auxiliar meto-
■ 10/1932 – n. Ştefan Cazimir, la Iaşi, (la
giale”; „Alfabetul de dic” şi în Anuarul Colegiului Tehnic „Gheorghe
naştere, prenumele Ştrul), specialist în literatura
tranziţie”; „I. L. Caragiale Cartianu” (Piatra-Neamţ). A debutat în Revista
secolului al XIX-lea. A absolvit Liceul la Piatra-
faţă cu kitschul”; „Pentru „Ateneu” (iunie, 1999) şi a colaborat cu poezie
Neamţ, Facultatea de Filologie din Bucureşti
contra”; „Râsete în Parla- în revistele: „Asachi”; „Credinţa neamului”;
Pag. 14 APOSTOLUL noiembrie 2020
Arte şi meserii

Un tablou e gata după ce îl semnez


n interiorul nostru, acuare- valuarea unei etape sau perioade mai pasă cuiva de norme? – Te pasionează foarte mult is-
î lele tale fiind doar punţi între
lumea vizibilă şi sufletul pri-
mai scurte de timp dedicate picturii,
mă ajută să rămân cumva în formă.
– Într-adevăr, artele au fost cea
mai fidelă reflecţie a evoluţiei, iar
toria şi eşti şi un om plin de haz.
Vrei să reiei pentru finalul acestui
vitorului. Când pictezi ceva, La fel procedez şi atunci când mă uneori şi de involuţie a societăţii. interviu anecdota despre darurile
dimensionezi aceste punţi în blochez şi nu găsesc soluţia dorită Renaşterea italiană e de referinţă şi primite de Brejnev la ziua sa de
funcţie de un anumit public? pentru definitivarea unei lucrări. În convingătoare în acest sens. Secolul naştere?
– Din fericire primul pri- felul acesta am salvat câteva dintre trecut parcă a vrut să ne demons- – La noi se obişnuieşte ca
vitor al lucrărilor mele sunt eu în- ele, la prima vedere total ratate. treze cât de aberante şi inumane pot hazul să umble în tandem cu neca-
sumi. Puntea dintre mine pictorul şi Uneori încep mai multe lucrări fi anumite norme şi cât de radical zul. Această realitate ne uşurează
mine privitorul o pun la dispoziţia odată. Lucrez la câte un ciclu, pen- pot fi ele contestate de către expo- probabil depăşirea stresului coti-
oricui. E corect şi sincer. Este im- tru a putea reveni la fiecare pânză nenţii aceleiaşi generaţii. În lumea dian. Cele mai multe şi mai haioase
portant ca o persoană, chiar şi fără exact când îi vine vremea. Un ta- artelor lucrurile au stat aproape la bancuri le afli în ţările cu mari pro-
blou e gata după ce îl semnez. fel în cazul unor dictaturi. Dacă vor- bleme. Dacă ar avea loc o competi-
– Mai în glumă mai în se- bim de norme, cel mai potrivit ar fi ţie mondială, ruşii ar fi campioni
rios, un pictor destul de cunos- să invocăm termenul de realism so- absoluţi. Anecdota cu pricina am re-
cut zicea undeva: „pot fi cialist. De realism capitalist încă ţinut-o din filmul biografic al lui
figurativ de dimineaţă, supra- n-am auzit. Din câte cunosc, adevă- Brejnev. Într-o variantă prescurtată,
realist la prânz şi abstract raţii artişti, adică cei care sunt recu- ea ar suna cam astfel:
seara”. Îl credeţi? Succesul noscuţi pe plan mondial, au cam Preşedinţii SUA, Franţei şi
comercial poate duce la ma- neglijat normele. Poate datorită Uniunii Sovietice au primit cadou la
nierism? acestor rebeli ne putem bucura, ziua lor de naştere câte un obiect de
– De bună seamă artistul acum la început de nou mileniu, de artă însoţit de o dedicaţie care men-
tău a glumit. E cam mult trei o artă surprinzător de complexă, ne- ţiona şi de la cine provine cadoul:
lucrări într-o singură zi, chiar înregimentată în canoane stilistice lui Richard Nixon, din partea ban-
şi pentru un pictor foarte pro- restrictive. cherilor americani, lui Georges
ductiv. A vrut să spună, proba- – Acum, dacă ai putea evada în Pompidou, din partea franţuzoaice-
bil, că are libertatea de a timp şi spaţiu, unde
aborda orice curent artistic, te-ai pitula şi de ce?
chiar şi în cazul când aceste cu- – Cea mai lungă
rente stau la poluri opuse. În ce perioadă a vieţii mele
o educaţie artistică avansată, să tră- mă priveşte, găsesc util să exersez a fost cu siguranţă ti-
iască emoţii estetice mai mult sau în diverse tehnici, să-mi diversific nereţea. Spun asta
mai puţin profunde, aflându-se în tematica lucrărilor şi să accept orice pentru a se înţelege
faţa unei lucrări plastice. Artistul nu formulă plastică, eventual inedită, cât de importanţi au
are voie să-şi dozeze actul creativ care corespunde gustului şi educa- fost acei vreo zece
raportându-l la gustul estetic al ma- ţiei mele estetice. Acum să vedem ani pe care i-am folo-
relui public. Ar fi o pierdere pentru ce e cu manierismul… E o dilemă sit doar pentru mine:
ambele părţi. Să ne amintim de veche. În multe cazuri, succesul, ani cu evenimente şi
scandalurile de la Paris de pe la mai cu seamă cel financiar, te lip- trăiri personale, de
1870, când pictorii impresionişti au seşte de curajul să încerci ceva nou. căutări şi descoperiri.
fost denigraţi, fiindu-le retras până Teama de a-ţi pierde clienţii, obiş- Acum timpul parcă
şi dreptul de a-şi expune operele. nuiţi cu ce le-ai oferit tot timpul, te s-a comprimat. Aş
Astăzi e o mare onoare pentru orice face să te repeţi la nesfârşit, să te evada pentru foarte puţin timp în lor din Place Pigalle… Pe cadoul lui
muzeu de arte plastice din lume să plafonezi, altfel spus. Dar termenul anii ’70. Ar fi curiozitatea unui om Leonid Ilici Brejnev, un ceas de aur
aibă în colecţia sa un Cezanne, un manierism în limbajul de speciali- în vârstă, care-i datorează ceva băut cu diamante de o valoare ines-
Monet sau un Renoir. tate are şi o conotaţie mai puţin de- foarte important acelui puştan incoe- timabilă, era gravat: Contelui Orlov
– Pictezi în fiecare zi? Dacă se preciativă, în special când se fac rent, uneori leneş alteori pus pe de la Ecaterina II.
întâmplă să nu duci la bun sfârşit o referiri la pictura italiană a secolului treabă, nu prea disciplinat, romantic Acum, făcând analogii, mă fră-
lucrare, revii a doua zi sau o laşi al XVII-lea. şi curios, care eram eu la acea mântă curiozitatea: oare ce e in-
pentru atunci când va veni vremea – Fiecare perioadă a istoriei vreme. N-aş rămâne însă prea mult scripţionat pe operele de artă din
ei. Când e gata un tablou? are repere ale timpului şi canoane acolo, pentru a nu fi tentat să-l cori- tezaurul României aflat la Mos-
– Nu în fiecare zi. Îmi fac timp artistice proprii. Cum vezi noul jez, sau şi mai grav, să-i sugerez cova?
şi pentru încărcarea bateriilor. Ree- secol al proaspătului mileniu? Îi nişte scurtături către un scop râvnit. A întrebat Mircea ZAHARIA

Lecţia de istorie r Luna noiembrie r Lecţia de istorie r Luna noiembrie r Lecţia de istorie
Cronica”; „Porunca iubirii”; „ECO-uri”, de metafizică” şi versuri. În 1879, devine depu- 1905), la Bălţăteşti, Neamţ, la Tulcea, Galaţi,
„ Prima carte de versuri publicată: „Calea
robilor”, 2005.
tat; va conduce M. C. I. P. (1880), în guvernul lui
Ion C. Brătianu; membru al Curţii de Casaţie.
Focşani, Piatra-Neamţ (Şcoala de Fete Nr. 3,
1918-1922; Şcoala de Fete Nr. 5, şi directoare,
■ 15/1845 – n. Vasile Conta, la Ghin- Lucrări apărute postum: „Bazele metafizicii”, de la 1. 09. 1922). A făcut parte din Societatea
dăoani, Neamţ (d. 21. 04. 1882, Bucu- „Întâiele principii care alcătuiesc lumea”. Vo- Feminină „Crinul vieţii”, Liga Culturală, Crucea
reşti), filosof, a frecventat Şcoala Roşie, a fondat Societatea Ortodoxă Naţională a
Domnească din Târgu-Neamţ (1853), Femeilor Române. A colaborat la reviste de spe-
Gimnaziul Central din Iaşi; primeşte o
Rememorări nemţene cialitate din ţară şi de peste hotare; distinsă cu
bursă şi face studii comer- numeroase medalii.
ciale în Belgia (1869- lume: „Opere complete”, 1914; „Opere filoso- ■ 21/1955 – n. Aurel Dumitraşcu, la Sa-
1871). În 1972, a obţinut fice”, 1922; 1967; „Opere filosofice alese”, basa, Borca, Neamţ (d. 16. 09. 1990, Bucureşti),
diplomă în drept şi va preda 1975. poet, a absolvit Liceul „Mihail Sadoveanu” din
la Universitatea din Iaşi. ■ 15. 11. 1980 – d. Natalia Mihăilescu, la Borca şi Facultatea de Filologie, Iaşi (1987). Mu-
Devine membru al „Juni- Piatra-Neamţ (n. Tistu, 1876 Piatra-Neamţ), in- zeograf la Muzeul de Artă din Piatra-Neamţ,
mii” (1873) şi va publica, stitutoare. A urmat Şcoala de Fete Nr. 1 din loca- Consilier la Inspectoratul pentru Cultură Neamţ.
în „Convorbiri literare”, litate, apoi Şcoala Centrală de Fete din Iaşi, Debut în Revista „Tomis” (1976). Editorial, cu
scrieri filosofice: „Teoria transferată (1898) la Şcoala Normală de Fete. A „Furtunile memoriei”, versuri (1984). Participă
fatalismului”, „Originea predat la Hangu (unde, în 1900, o descoperă şi citeşte poezie la Cenaclul „Numele poetului”,
speciilor”, „Teoria ondula- Spiru Haret şi o trimite în schimb de experienţă
ţiei universale”, „Încercări în Austria, Germania, Elveţia şi Franţa, 1903- (continuare în pag. 16)

noiembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 15
Arte şi meserii
a 70 de ani, Arcadie Ră- funcţionând ca o arhivă exhaus- Fragmentările cromatice
NOTE DE TRECERE
L ileanu este un artist care,
în ciuda vârstei sale fru-
tivă de motive plastice perfect
conservate şi aflate sub certă
din acuarelele abstracte, cu o
profundă valoare simbolistă,
moase, are încă un aspect supraveghere raţională. constituie poetica picturală a ar-
Poezia, o ultimă tineresc şi este întot-
deauna activ. Cu un su-
Pictează în principal cu
acuarele, tehnică pe care reu-
tistului, care ajunge la soluţii
compoziţionale provocatoare,
posibilitate de flet blând şi în acelaşi
timp romantic, într-o di-
şeşte să o stăpânească cu mă-
iestrie, într-un registru de
realizate cu ajutorul combina-
ţiilor abile de culori. Limbajul
înţelegere a trăirii mensiune a transfigurării lirice
subtile, artistul rămâne un sen-
său expresiv sugerează privito-
rului o senzaţie emoţională în
i s-a părut mereu că poezia are un
timental tandru, într-o declinare
crepusculară a spiritului, unde
Maestrul continuă expansiune. Fiecare
partiţionare a lucrării este rezul-
M ultim cuvânt de spus deopotrivă în
cele mai multe moduri în care omul îşi
melancolia este revărsarea unui
incurabil visător. şi tatul unei alchimii de mişcare,
forme, culoare, lumină care
trăieşte viaţa pe pământ şi în cele mai Arcadie Răileanu este un produce o secvenţă neîntreruptă
numeroase detalii şi contexte în care
se întâmplă vieţuirea.
artist conceptual care explo-
rează în lucrările sale un uni-
Acuarela... de forţe energetice care se între-
pătrund, într-un vortex de cu-
Dacă există ceva ce nu poate fi vers lăuntric, în care pulsează loare în spaţiul limitat al hârtiei.
exprimat nici prin vorbirea curentă, întregul vocabular al sentimen- comunicare splendidă, cu atin- Pe scurt, Arcadie Răileanu
nici prin logica elemen- telor care transfigurează reali- gerea anxioasă şi elegantă a pe- este unul dintre marii acuare-
tară, nici prin formulele tatea, imprimându-i noi valenţe nelului, prin asonanţe liniştite şi lişti şi maeştri ai culorii din pic-
şi teoriile ştiinţifice, nici vibraţii dulci de culoare, tura contemporană românească,
prin sondarea psiholo- tandre şi intangibile ca at- recunoscut şi apreciat deopo-
gică a stărilor şi com- mosferele care l-au inspirat. trivă de iubitorii de artă şi de
portamentelor, nici prin O pictură palpitantă, critica de specialitate, un artist
mijloacele filozofiei, incisivă, dinamică, dar to- întotdeauna autentic şi explicit,
nici prin discursul poli- tuşi intensă şi comunica- atent şi fermecător, pictural ge-
tic, nici prin conectarea tivă, capabilă să surprindă neros şi spontan, înzestrat cu o
la puterile spirituale, şi să pună întrebări, con- voinţă creativă liniară şi di-
struită pe o textură densă, rectă, descifrabilă şi transpa-
nici prin tatonările
precum o dantelă pre- rentă.
eseistice, nici prin instrumentele medicinei, ţioasă, măiestrită din ceea Acum, la ceas aniversar,
nici prin incursiunile ingenioase şi pline de ce captează privirea artis- dorim să-i transmitem Maestru-
strălucire ale artelor vizuale, nici prin magia tului şi pe care, cu ajutorul lui Arcadie Răileanu multă să-
muzicii, dacă nicio astfel de cheie nu reu- culorii, o ţese, o inven- nătate, inspiraţie şi împliniri
şeşte să descuie descrierea acelui ceva ce tează, o recreează... artistice, asigurându-l de calda
este doar intuit sau simţit ca entitate nedefi- În căutarea de noi mij- afecţiune şi înalta noastră pre-
nită şi cu toate acestea esenţială pentru viaţă, loace de expresie plastică, ţuire!
ei bine, poezia singură poate găsi atunci o şi semnificaţii, de o adâncă vi- artistul a parcurs cu mare tena-
rezolvare cât de cât mulţumitoare. braţie poetică. Arta sa este so- citate toate tehnicile acuarelei, Ioan SEREDIUC
Este aceasta poate mai mult percepţia fisticată, putând fi descifrată, de cu o cute-
mea în legătură cu poezia, una care îşi are cele mai multe ori, într-o cheie zanţă care a
temeiul în practica de aproape patruzeci de a limbajului non-convenţional, mers până
ani în marginea teritoriilor ei mereu surprin- fiind mai mult cerebrală decât la temeri-
zătoare, dar cu adevărat mi se pare că fiinţa emotivă, dar având un farmec şi tate, într-o
umană poate regăsi în poezie o ultimă posi- o valoare aparte. cursă conti-
bilitate de înţelegere a trăirii şi o ultimă nă- Pictorul a găsit în natură, în nuă de ex-
dejde de găsire a unui sens care îi este adesea ritmurile şi culorile sale, punc- plorare a
refuzat sau pe care îl ratează mai mereu, din tul de plecare pentru o cercetare căilor care
nerăbdare, din nepotrivire a lucrurilor sau interesată de dimensiunea emo- să exprime
pur şi simplu pentru că este – perfect natural, ţională. De remarcat că Ră- plastic uni-
altfel – prea ocupată cu trăitul vieţii la nive- ileanu nu lucrează direct în versul său
lul zero şi cu plutirea pe valurile de speranţă. mijlocul naturii, en plein air, ci interior şi
numai şi numai slujindu-se de l u m e a
resursele imaginaţiei, reperele înconju-
Prof. psih. Vasile BAGHIU vizuale reţinute de memoria sa rătoare.

Lecţia de istorie r Luna noiembrie r Lecţia de istorie r Luna noiembrie r Lecţia de istorie
(urmare din pag. 15) Piatra-Neamţ şi al Facultăţii de Istorie Bucureşti, Fundaţiei „Magazin istoric” (2003).
l revistei „Luceafă- profesor universitar, doctor, preşedinte al Secţiei ■ 28. 11. 1972 – n. Valentin Andrei, la Săvi-
de Ştiinţe Istorice şi Arheologie (2007), membru neşti, Neamţ, animator cultural, publicist, a absol-
a rul”. Colaborări:
„Cronica”, „Lu- al Consiliului Ştiinţific al A. O. Ş. din România. vit Facultatea de Filozofie şi Jurnalism a
ceafărul”, „Tri- A fost director general al Arhivelor Naţionale, Universităţii „Spiru Haret”. Din 1998, lucrează, la
buna” ş. a. Unul Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saecu-
dintre organizatorii Rememorări nemţene lare”. Debut cu articole şi cronici sportive, fiind
nominalizat la prima ediţii a Galei Premiilor „Ioan
Colocviilor Naţio-
nale de Poezie de Chirilă” (2002). A făcut parte din prima echipă a
la Neamţ. Alte cărţi: „Bi- membru în Consiliul Na- redacţiei Radio „Terra” (1992-1995). Este autor al
blioteca din Nord” tional al Istoricilor din volumului „Patruzeci de ani de Vacanţe Muzicale
(antum); postume, îngri- România, de pe lângă la Piatra-Neamţ” (2011). Colaborări: „Asachi”;
jite de poetul Adrian Alui Gheorghe: „Mesage- Academia Româna (din „Antiteze”; „Ceahlăul”; „Mesagerul de Neamţ”;
rul”; „Tratatul de eretică”; „Fiara melancolică”; 1996). Onorat cu diverse „Monitorul de Neamţ”; „Realitatea”; Radio Ro-
„Carnete maro, I-IV”; „Scene din viaţa poemu- ordine, diplome, titluri, cu mânia Cultural; TVR. Cultural.
lui”; „Frig sau despre cum poezia ne-a furat premiul Academiei Ro- ■ 29/1875 – n. Ioan Popa-Burcă, la Piatra-
moartea. Epistolar (1978-1990)” ş. a. mâne (1983), pentru Neamţ (d. 25. 05. 1937, Bucureşti), profesor,
■ 27/1940 – n. Ioan I. Scurtu, la Dochia, „Viaţa politică din Româ- geograf, autor de manuale şcolare, publicist. A
Neamţ, absolvent al Liceului „Petru Rareş” din nia. 1918-1944”; premiul absolvit Liceul Naţional din Iaşi (1885-1893). Li-
„Gheorghe Brătianu” al cenţiat în ştiinţe naturale, la Universitatea Bucureşti
Pag. 16 APOSTOLUL noiembrie 2020
Arte şi meserii
n copilăria mea, într-o vară de demult, pe vreme de război, un tânăr pilot, să urlu ca la mahala ... Dar copiii aveau figuri atât de inteligente şi se bucurau
Î Celu Bălan din Negreşti, a zburat cu un aparat de recunoaştere IAR 37
de pe aerodromul militar din Piatra, din dosul Pietricicăi, şi, aterizând
atât de sincer de faptul că unul dintre avioanele aruncate de ei a lovit ţinta,
încât nu mi-a rămas decât să mă aplec, să ridic de jos obiectul cu pricina, să-l
pe şesul Dolheştilor, între Dobreni şi Negreşti, ne-a făcut tuturor ţâncilor înalţ spre tavan ca pe un trofeu de preţ şi să rostesc scurt, după modelul ser-
adunaţi ca la iarmaroc plăcerea de a urca pe rând în carlinga avionului, gentului spartan care m-a căprărit în armată:
pe postul mitraliorului. Ba încă, fiind eu fiul lui „Domvăţător”, pe mine – Bună! ... ziua!!
m-a înălţat şi m-a legănat în văzduh preţ de câteva minute. Şi, în liniştea ce mi s-a părut ciudată, am întrebat cu o curiozitate puternic
De atunci am câştigat un interes statornic pentru aviaţie, cu toate controlată de sinceritatea bine temperată:
că în adolescenţă visul de a deveni pilot mi-a fost brutal sfărâmat fiindcă su- – Care dintre voi a zburat cu un avion de război?
feream de o uşoară miopie, dar mai ales pentru că proveneam dintr-o familie Tăcere deplină ...
ciumată, de „duşmani ai poporului”. – Nimeni? Atunci nu mă mir că habar nu aveţi cum este alcătuit un avion
... Şi am ales, după sfatul străluciţilor mentori de la „Rareş”, să urmez adevărat! Că ăsta ... am constatat cu o oarecare scârbă în ton, prefăcând jucăria
calea celor cinci generaţii de dascăli din neamul meu, care m-au precedat: am într-un nemernic boţ de hârtie.
devenit, ca şi ei, învăţător. – De parcă dumneavoastră îţi fi zburat ... s-a îndoit prompt şi a ridicat
Mărturisesc (spre oripilarea persoanelor disciplinate conform instrucţiu- strocul deşteptul clasei.
nilor primite de sus) că, de-a lungul anilor numeroşi de profesorat, am urât Mă prinsese şi trebuia să ripostez la rândul meu. Şi cum nu aveam decât
(uneori pe faţă; de obicei, din pricini lesne de înţeles, doar în sine-mi), scrip- o cale, am replicat tărăgănând:
tologia. – Păi da ... Am zburat ... Cu un avion militar, pe scaunul mitraliorului, în
În calitate de victimă timpurie a birocraţiei eterne din şcoala românească, timpul războiului.
prima învăţătură aspră şi de neuitat am primit-o de la o asistentă universitară Adaosul cu războiul ar fi trebuit să fie de granit. Numai că îmi găsisem
de „metodică”, persoană încă jună, frumuşică şi destul naşul. Isteţul de serviciu m-a pus la punct:
de vioaie, dar profund alterată de credinţa ei nestrămu- – Hă, hă! Mitralior cu ochelari!?
tată în hârtii.
În anul terminal de studenţie, la mijlocul veacului
Avionul de hârtie Pedeapsa lui Dumnezeu. Când spui jumătate de
adevăr, ori minţi în continuare, ori porţi crucea mărturi-
trecut, trebuia să produc o „lecţie deschisă”. (Aşa se chema. Acum sunt convins sind adevărul întreg. Aşa că:
că s-a renovat, păstrând cu siguranţă acelaşi conţinut, dar cu denumire anglo- – Nu purtam ochelari pe atunci. Eram cam de vârsta voastră ... S-a des-
saxonă.) coperit că am un început de miopie mai târziu, chiar când voiam să devin
Acea „lecţie deschisă”, cea dintâi din anemica-mi „practică pedagogică”, pilot. A trebuit să-mi aleg alt drum... care să-mi placă la fel de mult ca pi-
urma să ducă „Puiul”, celebra schiţă a liricului Brătescu Voineşti, într-o clasă lotajul...
a cincea a unei instituţii şcolare cu înalt renume, din Capitală. Era o clasă de Sinceritatea mea părea că îi impresionase. Şi repede, ca să nu-i scap din
băieţi, vestită între studenţi, mai ales între studente, prin tortura iscusită pe care mână:
nişte prunci superdotaţi o aplicau cu sadism infantil victimelor, inclusiv celor – Vreţi cumva să vă spun cum este alcătuit un avion de luptă?
din grupa studenţească numărul douăzeci şi trei, din care făceam parte, alături – Vrem! Vrem! au fost de acord, cu strigăte, preopinenţii.
de nouăsprezece fecioare şi de trei băieţi rătăciţi în Eden. Mai departe, copiii m-au ascultat cu respiraţia tăiată. Dialogul m-a prins şi
Cu o zi-două înainte de întâmplarea cu pricina, urma să prezint „planul pe mine, aşa că, la pauză, dragii de ei m-au rugat în cor să mai trec prin clasa lor.
de lecţie”, spre a fi văzut, corijat, comentat şi la urma-urmei refăcut da capo al Aţi băgat de seamă, desigur, că planul de lecţie se dusese pe apa sâmbetei,
fine după pohta dăscăliţei noastre, fiinţă pe cât de fotogenică tot pe atâta de fiindcă ceea ce reuşisem totuşi să încropesc pe tema legală, din proiectul ad-
teutonă. mirabil întocmit de Gică, s-a mişcat în ultimul sfert din oră, cu viteza avionului
Cu scrisul meu ilizibil, inventat anevoie după ce în copilărie fusesem luat cu reacţie ...
la ţintă de un mitralior nebun, nu aveam nicio şansă în faţa asistentei; aşa că Asistenta, cum era de aşteptat, mi-a desfiinţat cu maliţie, punct cu punct,
planul ce trebuia dus la control a fost conceput şi caligrafiat de fratele meu de invenţia; totuşi, circumstanţele fiind evident atipice, m-a iertat pe jumătate,
cruce, Gică Radu, viitor profesor doctor şi scriitor, posesor al unei caligrafii mai ales când i-am mărturisit că îi admiram pe aviatori şi zburasem o dată, în
miraculoase. pruncie.
Impresionată de plastica greu egalabilă şi mai ales ţinând seama de con- La întrebarea sa capitală despre ce aş fi făcut dacă nu eram informat cât
ţinutul excelent al planului iscat de mintea strălucită a viitorului universitar, de cât în legătură cu aviaţia, am greşit ca de obicei şi am rugat-o frumos să-mi
metodista nu m-a jumulit prea mult. dea dumneaei soluţia salvatoare, fiind eu sigur că o are la îndemână.
Lecţia cu tortura se anunţa, aşa cum mă aşteptam, dramatică. În ziua exe- Eşti puţintel isteţ şi foarte obraznic! Ai toate şansele să zbori toată viaţa
cuţiei, de pe coridorul impunătoarei şcoli din capitală, am auzit preludiul vio- pe avionul tău de hârtie! a finalizat domnia sa, scurt şi tăios, analiza „lecţiei
lent al caznei ce era menită să mă nimicească. deschise”.
Înghiţitul în sec, leac verificat în viaţa-mi de nenumărate ori, m-a ajutat Şi, pentru că pe atunci nu se acordau note, ci calificative, m-a miluit cu
să trec teafăr peste pragul infernului auditiv ce mă întâmpina. În aceeaşi clipă, un „suficient” de care aveam mare nevoie.
m-a lovit uşor în tâmplă o hârtie care s-a oprit cuminte, din zbor, la picioarele ... Şi vreme de patruzeci de ani, străbătuţi într-o poveste cu multe specta-
mele bântuite de cutremur. cole feerice dăruite de fantasticii mei elevi, am zburat într-una.
Simţind cum se deschide pământul spre a mă înghiţi, am rămas înlemnit, Şi m-am trudit cu îndărătnicie să rămân aşa cum m-a descris asistenta de
cu ochii aţintiţi asupra hârtiei buclucaşe, un mic avion de hârtie. metodică, acum trei sferturi de veac: puţintel isteţ şi foarte obraznic, pilot no-
... „Asta e” mi-a bubuit în cap, odată cu năvala sângelui, o amintire de de- rocos şi fericit pe mirabilul meu avion de hârtie!
mult. Şi, cu un fie ce-o fi asumat, m-am proţăpit soldăţeşte pe călcâie, pregătit Mihai-Emilian MANCAŞ

Lecţia de istorie r Luna noiembrie r Lecţia de istorie r Luna noiembrie r Lecţia de istorie

1896). Titular la Liceul „Mihai Viteazul” fie şi a interpretat mai multe roluri; a iniţiat pro- ■ 30/1860 – n. Vasile Morţun, la Roman
( (din 1897). Concomitent, asistent la Ins-
titutul de Fiziologie al Facultăţii de Şti-
iecte culturale (Teatrul de Iniţiere „Act” şi Festi-
valul de Teatru „Yorick”, Teatrul de Joaca,
(d. 3. 08. 1919, Bahna, Roman). Absolvent al
Şcolii Nr. l din Roman, al Institutul Academic
inţe (1904-1905) şi la Muzeul de Istorie Teatrul „Tandem”). A primit Premiul pentru Iaşi, al Facultăţii de Litere, Sorbona. Membru
Naturală (1905-1924). Manuale didac- proză la Concursul „Mihail Sadoveanu” (1982). fondator al cercului so-
tice: „Atlasul geografic pentru şcolile se- cialist şi al revistei
cundare”; „România şi ţările locuite de
români”; „România (1866-1906)”;
Rememorări nemţene „Dacia viitoare” (Paris),
continuată la Bruxelles.
„Harta agronomică a României”. Autor al hăr- La Iaşi, conduce Revista
ţilor murale ale continentelor şi ale României Membru al U. S. (2011). „Contemporanul”; îm-
Mari. Cărţi: „Cloaca maxima”; preună cu I. Nădejde,
■ 29/1949 – n. Gheorghe Hibovski, la „Circus maximus”; „Vi- scoate „Critica socială” şi
Dumbrava Roşie, Neamţ, poet, autor dramatic, clenii de păsărar”; „Des- „Revista socială”. A înfi-
regizor, absolvent al Universitatea de Arte creieraţii”; „Pisica inţat gazeta „Muncito-
„George Enescu”, Iaşi, (2008). După cursurile li- năzdrăvană!”; „Parcul rul”, organ al mişcării
ceale, a practicat diverse îndeletniciri (1970- Libertăţii”; „Caiet de socialiste. Deputat de Roman. Intră în Partidul
2006): în domeniul spectacolului teatral (sufleur, dramaturgie, I-IV”; Liberal (1899), vicepreşedinte al Camerei De-
regizor, instructor artistic, la casele de cultură „Teatrul şi principiile lui putaţilor (1902), Ministru de Interne (1914-
Bicaz şi Piatra-Neamţ, profesor la Şcoala de generatoare”; „Om şi 1916).
Arte, a scris scenarii, caiete de regie si scenogra- mască”.

noiembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 17
Arte şi meserii

Maria Hibovski: „Fiecare om care intră în viaţa noastră


are ceva important de dăruit!”
O discuţie cu Maria Hibovski este o lecţie profundă. Pentru că Maria devorează viaţa şi
viaţa o devorează pe ea. Inteligentă, delicată, sensibilă, dar în acelaşi timp dotată cu o voinţă
de fier, mută munţii din loc pentru a-şi îndeplini planurile. Este de o sinceritate care taie în
carne vie până la os.
Dacă ar fi să radiografiem profesional doar ultimii cinci ani, a onorat scena cu şase spec-
tacole la Teatrul Tineretului: spumoasă în „Dar... ce-aţi crezut?!” (regia Tudor Tăbăcaru), de-
zinvoltă în „Visătorul” şi „Amintiri” (Ada Milea), remarcabilă în „Feminin” (Eugen Jebeleanu)
şi „Ghid de supravieţuire” (Cristi Avram) şi dramatică în „Viitorul din trecut” (Clemens Be-
chtel). Plus „Urăsc femeia”, a lui Gheorghe Hibovski cu Teatrul Tandem.
Copiii talentaţi o adoră în calitatea ei de profesor de actorie la Centrul de Cultură „Car-
men Saeculare”, unde în ultimii cinci ani a făcut 10 spectacole diferite pe grupe distincte de
vârstă. Să nu uităm că a coordonat Teatrul de Joacă la Biblioteca Judeţeană, iar în prezent
este şi director executiv şi actriţă la Teatrul Tandem.

Care a fost primul moment în care v-aţi darde foarte înalte. Iar societatea impune un
– simţit actriţă?
– Dacă este să vorbim despre dorinţa
anume fel de frumuseţe: cea decorativă. Ca
exemplu, dintre actriţe, le apreciez foarte mult
de a te arăta, de a te exhiba, cred că aveam din acest punct de vedere pe Charlize Theron şi
vreo 6-7 anişori când făceam tot felul de Sharon Stone. Meryl Streep este totală...
scenuţe în faţa blocului, iar mai apoi la – În traiectoria dvs. există vreun moment pe celebri care s-au transpus atât de mult încât au
Casa de Copii, unde am crescut un număr care n-aţi fi vrut să-l trăiţi? luat-o razna... nu e genul meu. Eu am făcut de
de ani, făceam spectacole de una singură. – Dacă este să vorbesc de viaţa particulară fiecare dată translaţia altfel: am înţeles persona-
Puneam un cearşaf dintr-un colţ într-altul, învă- şi nu de cea profesională, este povestea cu sora jul cumva şi l-am adus la mine cu tot ce am eu,
ţam poveşti pe de rost de la pick-up şi apoi jucam mea. Aş fi vrut să nu se întâmple. Dar, faptul că astfel încât să fie adevărat. Mi-a fost întotdeauna
eu toate rolurile: mai întâi eram Făt Frumos, apoi am crescut la Casa de Copii nu este vreun impe- frică de fals, de teatral, de aceea am încercat la
Ileana Cosânzeana şi aşa mai departe. Dar nicio- diment pentru mine… Acolo am învăţat disci- fiecare rol să nu mă repet. Şi să nu mă plafonez
dată n-am catalogat asta ca artă, n-am gândit că plina, acolo am practicat gimnastică artistică, cum văd în jurul meu cazuri, pentru că plafona-
asta înseamnă să fii actriţă... Dar nu mi-am dorit handbal, volei, atletism de performanţă. Apoi am rea şi autopastişarea te aduc la a nu mai vrea
să devin acriţă până nu l-am întâlnit pe soţul meu făcut muzică foarte multă, am învăţat să cânt la nimic, la a face lucrurile la fel, la a nu mai conta
cum este şi atunci unde mai e arta.
şi am renunţat la muzică. mandolină. Acolo mi s-au dezvoltat spiritul ar-
– Deci există actori care sunt „aceeaşi” în
Primul rol a fost într-un spectacol al soţului tistic şi cel didactic şi, deşi era problemă de su- roluri diferite?
meu, de fapt aveam vreo trei roluri, în care m-am pravieţuire, s-a dezvoltat şi generozitatea. Pentru – O, daaa... gândiţi-vă puţin: chiar şi cei mai
simţit extraordinar. Era în 1981 şi am mers în tur- că noi eram multe fete în clasă şi tot ce aveam eu mari actori, ei sunt cumva la fel... Să-l luăm ca
împărţeam cu ele. exemplu pe Robert de Niro – are un singur tipar.
– Dincolo de a fi actriţă mai există ceva ce
Maria și Gheorghe Hibovski

Dustin Hoffman este unul dintre singurii actori


contează în momentul de faţă? care, din punctul meu de vedere e histrionic de-a
– Întotdeauna o să conteze muzica. Chiar am dreptul, pentru că putea face tot felul de roluri.
în plan un album de colinde, vreau să reiau două Şi Jim Carrey, deşi a fost băgat în faţă cu tot felul
melodii rock (am cântat la un moment dat într-o de roluri de strâmbăcioşi, are nişte roluri extra-
trupă de rock) şi două piese de muzică populară. ordinare de dramă, cântă şi dansează formidabil,
Muzica este în sufletul meu şi m-a ajutat foarte adică poate fi orice.
mult şi în actorie. În spectacolele montate cu Eu încerc şi spun „da” tuturor propunerilor.
soţul meu aveam de cântat, şi nu puţin. La fel şi Fac şi reclamă la ochelari sau parfum – am pe in-
la Teatrul Tineretului. ternet trei clipuri la trei parfumuri diferite, astfel
– Până unde merge posibilitatea dvs. de de- încât să nu semene nici unul cu celălalt, fiind
neu în toată ţara cu acel spectacol, cu doar trei dublare? Mai simplu: vi s-a întâmplat să scăpaţi creaţia mea 100%.
oameni în trupă, care ţineau o sală plină de 500- personajul din mână şi să uitaţi că sunteţi ac- – Care a fost cea mai importantă „întâlnire”
600 de copii, fără microfoane, totul live. triţă? din viaţa dvs.?
– V-a incomodat faptul că sunteţi o femeie – De multe ori am analizat acest aspect, şi – Categoric, cu soţul meu. Dar dacă o luăm
frumoasă? mai ales în deplasările cu săli pline, am avut mo- cu începutul, şi cu părinţii mei a fost o întâlnire.
– O să râdeţi, dar eu niciodată nu m-am con- mente în care jucam, mă dedublam, realizam că Dincolo de moştenirea genetică, ei, vrei, nu vrei,
siderat frumoasă. Ba dimpotrivă, şi ştiu şi de joc, că sunt actriţă, dar că am o putere formida- te influenţează. Uneori în bine, alteori e posibil
unde vine povestea. Eu am avut o soră care era bilă să ţin în mână o sală cu atât de mulţi oameni. să fie mai puţin bine. Pentru că părinţii vin cu iu-
cu un an şi jumătate mai mare ca mine şi care a birea necondiţionată şi poate că îţi vor binele, dar
murit la vârsta de zece ani. Şi până a ajunge noi binele acela poate fi al lor, nu şi al tău. Şi întâl-
la Casa de Copii toată familia mea a iubit-o pe
Amintiri
nirea cu Casa de Copii şi tot sistemul acela au în-
ea, eu fiind considerată „băieţoasa”. Şi asta pen- semnat ceva pentru mine... Eu cred că fiecare om
tru că eram extrem de energică, toţi copacii erau care intră în viaţa noastră are ceva important de
ai mei, nu aveam astâmpăr. Pe când ea era fetiţa dăruit. Dar dincolo de oricine rămâne soţul meu,
frumoasă, blondă, rotundă la faţă, cu chip de cu care, iată sunt împreună de 29 de ani.
înger. Emana căldură, pe când eu, cu strungăreaţa – Cum se explică această aplecare insistentă
mea şi cu părul tuns scurt, emanam o agilitate de de a dărui copiilor din arta teatrală?
animăluţ neîmblânzit. Acum îmi spun că ea e în- – Cred că vine tot din copilărie şi tot din fap-
gerul meu păzitor şi mă veghează. Dar în copilă- tul că am crescut la Casa de Copii şi din dorinţa
rie, având această comparaţie în ea şi în preajma de a dărui celor care n-au avut. Eu nu am avut
familiei, m-am considerat mai puţin frumoasă şi parte de cursuri de teatru la şcoală şi mi-a lipsit
am rămas cu această idee. Abia mai târziu, după modul acesta organizat şi empatic şi preocuparea
30 de ani am început să fac tot ce pot să fiu fe- pentru dezvoltarea personală a copilului. Eu asta
minină şi să-mi pun în valoare această latură. încerc. Bineînţeles organizăm şi spectacole, unii
Dar, paradoxal, eu nu m-am considerat niciodată elevi de-ai mei de-a lungul anilor au devenit ac-
o femeie frumoasă. Mai degrabă o femeie inte- Cu doi, maxim trei oameni pe scenă. Dar să tori, regizori de film, de teatru... dar în primul
resantă şi care are o anumită carismă. ajung să rămân în personajul acela mai mult rând au devenit oameni… În plus eu iubesc nes-
Este adevărat că în această materie am stan- decât e cazul, sau cum au fost situaţii cu actori pus copiii, sunt topită când îi văd. Doisprezece

Pag. 18 APOSTOLUL noiembrie 2020


Paşi spre Europa

Performanţe de nivel european la Colegiul Naţional


„Calistrat Hogaş”
n luna octombrie a anului 2020, Colegiul Certificatul de şcoală eTwinning 2020-2021, European Quality Label şi şapte National Qua-
Î Naţional „Calistrat Hogaş” din Piatra-
Neamţ a obţinut Certificatul European
din cele 77 şcoli din Romania şi cele 2139 şcoli
europene, pentru activitatea depusă în spaţiul
lity Label. Statutul de Şcoală eTwinning a putut
fi atins în urma parcurgerii unui traiect de dez-
de Calitate pentru rezultate deosebite în eTwinning. Pe data de 15 octombrie 2020, co- voltare, cu etape care au putut fi evaluate obiec-
proiectele eTwinning: „Code the Fu- legiul a primit placa oficială cu însemnele eT- tiv. Nu a fost o competiţie, ci mai mult un
ture”, coordonat de doamna profesoară winning şi scrisoarea oficială de la proces de evoluţie.
Nadia Cârcu, şi „De la Terre à la Lune: reprezentantul Comisiei Europene, dl Mariya Certificatul de Şcoală eTwinning a fost lan-
journaux de bord 2020”, coordonat de doamna Gabriel, comisar pentru inovare, cercetare, cul- sat prima oară în 2017, cu intenţia de a recu-
profesoară Alina Baluş. Astfel, eforturile cadre- tură, educaţie şi tineret. noaşte şi recompensa implicarea, angajamentul
lor didactice, ale elevilor şi şcolii au fost recu- eTwinning este parte a Erasmus+, Progra- şi devotamentul eTwinnerilor, precum şi a echi-
noscute la cel mai înalt nivel european. mul UE pentru Educaţie, Formare, Tineret şi pelor de profesori şi directori din aceeaşi
În plus, Colegiul Naţional „Calistrat Sport şi oferă personalului didactic (profesori, şcoală.
Hogaş”este singura şcoală din judeţul Neamţ directori, bibliotecari, etc.) ce activează în şco-
care a fost recompensată pentru a doua oară cu lile din ţările europene participante o platformă Prof. Gianina BURUIANĂ
de comunicare,
colaborare, dema-
rare proiecte şi
schimb de infor-
maţii, pe scurt, un
spaţiu în care să
simtă că fac parte
din cea mai palpi-
tantă comunitate
educaţională din
Europa.
CNCH a de-
rulat, în ultimii
ani, peste 15 pro-
iecte, pentru care a
obţinut zece certi-
ficate, din care trei

Maria Hibovski: „Fiecare om care intră în viaţa noastră


are ceva important de dăruit!”
ni am lucrat şi la grădiniţe, ieşeam epui- lui, pentru că într-adevăr povestea cu sora mea am mai făcut o sală la Biblioteca Judeţeană, prin
a zată de acolo, mă dăruiam cu totul, eram
de vârsta lor, în mintea lor.
încă este o mică traumă, şi de fiecare dată când
vorbesc despre ea mă mai eliberez încă un pic.
bunăvoinţa domnului director Bostan, care apoi
a fost închisă de ISU. Din acel moment ne-am
– Clemens Bechtel şi ultima piesă zbătut pentru un sediu şi am reuşit. Acest spaţiu
montată la Teatrul Tineretului, „Viitorul Visătorul al Teatrului Tandem, unde era o centrală termică
din trecut”... dezafectată, cu şobolani, cu cazane, cu pereţi uzi,
– A fost o întâlnire nemaipomenită cu cu coş de fum găurit – eu l-am făcut în proporţie
acest regizor, apropo de întâlniri. Atâta de 80%, ajutată de sponsori. În trei ani am făcut
blândeţe, atâta inteligenţă şi înţegere la un om, ceea ce se vede. De restul s-a ocupat soţul meu.
mai rar. Şi neamţ! M-am ataşat extraordinar de Noi vrem ca aici să fie o efuziune de artă şi cul-
el, chiar acum două zile am vorbit cu el şi mi-a tură: de la pictură, la muzică, la teatru şi orice
arătat mormântul soţiei, care a murit de cancer. formă de manifestare artistică. Vreau să facem
Scena pe care o fac eu în piesă la un moment dat săptămâna Teatrului Tandem şi să punem în
este extrasă chiar din viaţa lui. S-a stabilit o re- scenă toate cele cinci minispectacole pe care le
laţie specială între noi şi repet, pentru un neamţ avem pentru adulţi, să le şi filmăm, să aducem
este uimitor. Bine, despre mine, numerologic se Îmi doresc din suflet ca Clemens să revină televiziuni. Să facem apoi şi teatru de amatori,
spune că am trăit într-o viaţă anterioară în Ger- şi să să mai facem o piesă şi e posibil ca asta să cum făceam la Teatru de Joacă sau la Casa de
mania. se întâmple. Cultură, cu oameni ca dvs., de această vârstă,
Noi am făcut primele întâlniri pe Zoom. Eu – Aveţi cumva nostalgia teatrului în forma care vor să iasă din ei, care vor să se depăşească.
în şcoală n-am făcut engleză, ci doar rusă şi fran- lui clasică sau vă simţiţi confortabil şi în formele Şi îmi doresc ca Teatrul Tandem să aibă ani
ceză. Ştiu engleză din muzică, din filme, dar deşi lui mai moderne? mulţi înainte, cu noi sau fără noi. Vreau ca alţii
nivelul meu nu este grozav şi nici Clemens nu – Mă simt confortabil în orice formă de tea- după noi să continue, să meargă mai departe.
ştie română foarte bine, a fost acea chimie, deşi tru. Sunt deschisă la orice provocare, la orice ex- – Ce înseamnă fericirea pentru dvs.?
nu ne vedeam decât printr-un ecran. La asta a perienţă. Îmi place şi dramaturgia clasică – – Pe plan profesional, asta, ce v-am povestit
contribuit şi faptul că eu de felul meu sunt un om pentru mine Cehov este un Dumnezeu, l-am iubit până acum. Pe plan personal, să mă uit la un se-
deschis, nu mă ascund, nu încerc să-mi ascund cel mai mult. Îmi place şi Shakespeare, dar acea rial bun, să-mi gătesc, să iubesc, de la soţ, până
trecutul şi încerc să fiu un exemplu pentru cei- zonă a dramaturgiei ruseşti o simt foarte adânc la copil, până la floare, până la fluture; iubesc pă-
lalţi, pentru că nu e puţin lucru dacă priveşti de în mine. Dar dincolo de asta vreau să fac orice. sările de mor. Dacă o fi să mă reîncarnez aş vrea
unde am venit şi unde am ajuns. Clemens a dez- – Teatrul Tandem a împlinit vârsta de 25 de să devin pasăre pentru că mi se par atât de libere
gropat cumva povestea mea din trecut şi evident ani. Ce urări îi faceţi? şi frumoase. Cred în Dumnezeu care este în tot
că l-a sensibilizat, astfel că mereu mă întreba – Aaaa, să fim sănătoşi! Practic Tandem sun- şi în toate şi mă rog la îngerii mei.
dacă nu mă jenează faptul că o spun oamenilor. tem eu şi soţul meu şi vreau să fim sănătoşi să
Dar pentru mine a fost uşor terapeutic s-o dezvă- putem face şi alte lucruri aici în săliţa asta. Noi A consemnat Gianina BURUIANĂ

noiembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 19
Nihil sine Deo

2020 – Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor


• Pastoraţia şi filantropia creştină în vremea pandemiei vocări, posibilităţi, limite, Misiunea tinerilor şi a adolescenţilor într-o lume
tehnologizată, Este posibilă pastoraţia tinerilor în era digitală?, Educaţia
a în fiecare an, la începutul lunii noiembrie, în zilele de 2 şi 3 noiem- religioasă, factor de echilibru în contextul pandemiei, Comunicarea dintre
părinţi şi copii: demersuri educaţionale în
C brie 2020, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca a organizat Simpozionul Internaţional de timpul pandemiei, Efectele nefaste ale pande-
Teologie, Istorie, Muzicologie şi Artă. Desfăşurată exclusiv on-line, miei asupra vieţii de familie. Abordări pasto-
ediţia din acest an a avut ca temă Pastoraţia şi filantropia creştină rale, Iubirea dumnezeiască – temeiul
în vreme de pandemie: şansă, povară sau normalitate identitară? filantropiei creştine, Imaginea unei pandemii.
Simpozionul se încadrează în seria de evenimente organizate cu Izvoare narative referitoare la Ciuma lui Ius-
prilejul proclamării, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro- tinian, Sindromul de stres posttraumatic la
mâne, a anului 2020 drept „Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor” asistenţii medicali, în contextul pandemiei,
şi „Anul comemorativ al filantropilor ortodocşi români”, făcând parte din consideraţii interdisciplinare, Izolarea creşti-
suita de manifestări ştiinţifice ale facultăţii, proiectate pentru anul universitar nului bolnav de Covid-19: viaţă de chilie etc.
2020-2021. Acestea au răspuns problematicii şi au dus la
În ciuda distanţării fizice, participarea la simpozion s-a dovedit a fi concluzii precum: întoarcerea către cumpătare
foarte numeroasă şi fructuoasă, adunând, în mediul virtual, peste 100 de şi către conştientizarea unei purtări de grijă a
persoane (ierarhi, profesori universitari, doctori în domeniul teologiei) din lui Dumnezeu faţă de lume; educaţia în gene-
ţară şi străinătate (Belgia, Cipru, Columbia, Grecia, Kenya, SUA.). ral, fără educaţie religioasă, este grav ampu-
Dintre temele prezentate în cadrul simpozionului amintim: Pandemii tată şi va avea consecinţe dezastruoase la nivel personal şi comunitar;
relatate în Vechiul Testament, Vremea pandemiei convertită într-o viaţă filantropia făcută în această viaţă are consecinţe veşnice; pandemia a gene-
trăită în duh de pocăinţă şi de smerenie, Principii ale Logoterapiei în pas- rat, la nivelul societăţii, o teamă cvasi-generalizată; în lipsa fricii de Dum-
toraţia persoanelor aflate în situaţii de criză. Persoane cu depresie datorată nezeu, în sufletul omului se infiltrează o serie de alte frici (frica de boală,
Covid-19 şi familiile lor, Quintus Septimius Florens Tertulian – Rugăciunea frica de moarte, frica de aproapele, frica de Împărtăşanie etc.); propovădui-
„fortăreaţă a credinţei”, Euharistie la vreme de pandemie: cateheza euha- rea on-line este o mare provocare pentru Biserică (pentru o receptare bună
ristică în contextul comorbidităţilor mediatice, Rugăciunea specială în din partea tinerilor, Biserica trebuie să ţină cont de următoarele aspecte: să
vreme de pandemie: o analiză din perspectiva limbajului bisericesc, Slujind nu blameze aprioric ceea ce tinerii apreciază; să ţină cont de faptul că nu
„Taina Aproapelui” în perioada pandemiei. O mărturie din interior, Ce fa- toţi tinerii sunt nativi digitali şi că nu toţi au apetit pentru aşa ceva; să nu
ceţi voi mai mult? Despre răspunsul la interferenţa politicului în viaţa Bi- evite întrebările care vin din partea tinerilor, chiar întrebările incomode; să
sericii în contextul pandemiei, Comunicarea Bisericii în pandemie. O cunoască lumea tinerilor, de aceea e nevoie de preoţi pregătiţi special pentru
resursă nedeplin folosită, Din vremea molimei, Reacţia instituţională a Bi- activităţile cu tinerii), să fie discretă şi non invazivă.
sericilor Ortodoxe în faţa crizei Covid-19, Predarea muzicii bisericeşti în În cadrul manifestării ştiinţifice, pe pagina web a facultăţii (http://ot.ub-
mediul online: provocări, dificultăţi, soluţii!,Pandemia – şansă şi motiv pen- bcluj.ro/), a avut loc o expoziţie personală retrospectivă de pictură şi gravură
tru predicarea Evangheliei lui Hristos, Potopul biblic „pedagogie divină” Răstigniri şi troiţe, semnată de prof. univ. dr. Marcel Muntean, de la secţia
(tace Dumnezeu în timpul pandemiei?), Viaţa, moartea şi viaţa de apoi în Artă Sacră a facultăţii de teologie.
Cartea lui Daniel, Un remediu psalmic pentru boală şi suferinţă (Psalmul
40,1-3) – perspective rabinice şi patristice, Predarea teologiei online? Pro- Dr. Mihai FLOROAIA

Despre necesitatea alfabetizării religioase în şcoală


n ultimii ani am predat filosofia într-un este o altă discuţie, care se aplică şi la filosofie, timă instanţă, cetăţeni mai buni, căci acesta este
Î liceu de stat în România şi am făcut cate-
hism cu copii dintr-o parohie din Elveţia.
dar şi la matematică şi fizică. Nu poţi vorbi despre
filosofia politică a lui Aristotel fără să sugerezi că
scopul şcolii obligatorii. Şcoala este locul care
dă instrumente minim necesare pentru traiul în
Am experimentat deci ce înseamnă să pre- împlinirea omului nu se poate face decât în rela- societate, unde trebuie să îţi câştigi existenţa, să
dai informaţii într-un conţinut de stat şi ce ţie cu alte fiinţe umane, la fel cum, nu poţi îţi plăteşti impozitele şi să respecţi legile, pe scurt
înseamnă să te ocupi de formarea spiri- vorbi despre Predica de pe munte fără să pre- să te descurci într-un spaţiu predefinit lingvistic
tuală a copiilor. Avantajul catehismului supui că ea ar trebui şi să structureze compor- şi cultural.
făcut în curtea bisericii, şi nu în şcoală, tamente. Una dintre problemele serioase ale societăţii
este absoluta libertate în raport cu sistemul edu- În fapt, chiar dacă religia este predată con- europene în ziua de azi este rata mare a analfa-
caţional, nu ai programe şcolare, nu verifică sta- fesional şi nu e obligatorie, situaţia orei de religie betismului religios, adică a lipsei de educaţie ele-
tul ce informaţii dai şi nici nu trebuie să îi este comparabilă cu situaţia filosofiei la clasele mentară legată de subiecte religioase.
evaluezi pe copii. Totuşi, catehismul e diferit de de real şi tehnice căreia i se acordă aceeaşi 1 oră Analfabetismul religios produce la rândul său in-
ora de religie, pentru că scopul catehismului este pe săptămână, mai exact extrem de puţin toleranţă şi xenofobie legate de toţi cei care, în-
aprofundarea credinţei, în timp ce scopul orei de spaţiu/timp pentru a preda cunoştinţe temeinice tâmplător, nu provin din aceleaşi medii culturale
religie este să ofere cunoştinţe legate de identi- în orice domeniu. Statul, în mărinimia lui epis- ca noi. Islamofobia şi antisemitismul sunt cel mai
tatea religioasă de pe teritoriul unei ţări. La fel temică, a decis ca în cadrul anilor de educaţie, adesea corelate cu incapacitatea de a aprofunda
cum statul a decis că e important să înveţi munţi elevilor să le treacă pe lângă ureche nume cum propria tradiţie religioasă. Un om care îşi cu-
şi râuri şi prin ce oraşe trec ele la şcoală, şi nu în ar fi Aristotel, Platon, Ioan Gură de Aur sau noaşte (atenţie, nu spun crede, ci cunoaşte) tra-
excursie cu părinţii, la fel, programa religioasă Maxim Mărturisitorul. Totuşi, elevii şi părinţii diţia religioasă din care provine nu se va teme de
vizează obţinerea de noţiuni clare şi distincte sunt înclinaţi să nu dea importanţă materiilor că- o altă tradiţie religioasă, pentru că are instrumen-
despre identitatea religioasă, utile în formarea rora statul, prin Ministerul Educaţiei, decide să tele necesare să descifreze ce înseamnă o tradiţie
culturală a copiilor. Miza orei de religie e să dea nu le dea prea mult spaţiu, de aici şi ideea că la religioasă şi în ce măsură ea influenţează com-
un abc prin care copii să poată înţelege acest as- filosofie, religie sau educaţie civică toată lumea portamente. De asemenea, analfabetismul religios
pect al societăţii. trebuie să obţină note mari. La această imagine produce fundamentalism, căci fundamentalismul
Atât timp cât religia se face în şcoală şi nu contribuie şi opinia unora potrivit căreia ora de religios este o opţiune pentru acei care nu au în-
în biserică ea are ca scop principal să dea cunoş- religie sau de filosofie se ocupă cu formarea spi- ţeles diversitatea internă confesională şi istorică
tinţe, să formeze o cultură generală în acel do- rituală a copiilor şi se adresează sufletului. A pre- a unei tradiţii religioase. Fundamentalismul şi in-
meniu şi nu să insufle credinţe şi comportamente. lua aceasta opinie înseamnă a condamna aceste toleranţa religioasă nu sunt doar probleme ale di-
Ori dacă o materie se ocupă cu predarea cunoş- discipline la marginalitate, loc dedicat oricăror verselor religii, ci sunt probleme sociale, care
tinţelor, aceste cunoştinţe trebuiesc evaluate con- activităţi spirituale în ziua de azi. În Germania afectează vieţile fiecăruia dintre noi.
form unor criterii epistemice. Ora de religie nu un elev poate opta să dea bacalaureatul la religie, Indiferent dacă crezi sau nu în Dumnezeu,
evaluează comportamente morale şi nici gradul unde va fi evaluat şi notat conform criteriilor pro- este inacceptabil să nu faci diferenţa între Noul
de credinţă, dar poate foarte bine să aprecieze gramei. Această opţiune nu face din tinerii nemţi şi Vechiul Testament, să nu recunoşti o statuie a
gradul de cunoştinţe la care a ajuns elevul în se- oameni mai credincioşi decât alţi tineri din Eu- Fecioarei Maria într-un muzeu sau să confunzi o
mestrul respectiv. Că nu există tip de cunoştinţă ropa şi nici automat oameni mai buni, face însă icoană a lui Iisus cu Maica Domnului şi cu Ioan
pe lumea aceasta care să nu formeze şi caractere din ei oameni mai educaţi, mai cultivaţi şi în ul- Botezătorul cu o reprezentare a Sfintei Treimi

Pag. 20 APOSTOLUL noiembrie 2020


Nihil sine Deo

Despre necesitatea alfabetizării Ecoul


religioase în şcoală Vasile Lovinescu
caz la care am fost martoră). Educaţia re- gioase e esenţială în formarea noastră umană.
( ligioasă în şcoală are menirea să alfabeti-
zeze religios, în timp ce bisericilor le
Credinţa e o chestiune de alegere indivi-
duală, în sensul în care poţi să ştii tot ce înseamnă
u prilejul aniversării a 115 ani de la
revine sarcina de a se ocupa de formarea teologie şi istorie creştină, dar să nu crezi în C naşterea lui Vasile Lovinescu (1905-
1984), scriitorul nemţean Dan Iacob ne
duhovnicească. Şi tocmai de aceea, ora de Dumnezeu. Invers însă, nu se poate cu adevărat. surprinde cu o antologie apărută la Edi-
religie e în mod paradoxal mai utilă celor Nu poţi să crezi în Dumnezeu sau în transsub- tura Eikon, Ecoul Vasile Lovinescu
proveniţi din familii ateee şi agnostice stanţiere, dar să nu ştii de fapt în ce crezi. Când (autori, texte şi teme din viaţă şi
decât copiilor care merg oricum în fiecare am ajuns în Elveţia, şi i-am auzit pe colegii mei
săptămână la biserică. Ori, dacă Ministerul Edu- cum citau din Biblie m-am simţit profund jenată.
operă).
caţiei nu înţelege acest lucru nu face decât să îşi Nu îmi sugerase nimeni că citesc ceva din Ve- Structurată în şapte capitole (Ezo-
submineze propria vocaţie. chiul Testament, mi se repetase că este de datoria terism, Tradiţie, Vasile Lovinescu; Sunetul
Generaţia care decide aceste măsuri e majo- mea de creştin să mă rog, să postesc, să citesc René Guénon; Discipoli guénonieni din stră-
ritar formată în timpul comunismului, adică, e acatistul X şi poate Patericul, dar nu mi-a zis ni- inătate; Discipoli guénonieni din România;
generaţia celor care nu au avut parte de educaţie meni că în formarea mea intelectuală şi umană Neodihna de Vasile Lovinescu; Discipolii lui
religioasă şi prin urmare cred cu sinceritate că intrau şi lecturile biblice. Apoi, în Orient, m-am Vasile Lovi-
mersul la biserică (şi prin urmare la ora de reli- simţit din nou extrem de prost că habar nu aveam nescu; Cărţi,
gie) e aşa ceva corelat cu sentimentalism dul- care e distincţia între copţi, melchiţi şi maroniţi studii şi arti-
ceag. Lipsa educaţiei religioase în 45 de ani de şi mai ales cât de mult seamănă ei liturgic şi cul- cole despre
comunism nu a anihilat credinţa, dar a transfor- tural cu ortodocşii. Până atunci nu înţelesesem viaţa şi gândi-
mat-o în ceva vag producând o generaţie care de ce ortodocşii apar sub eticheta de biserici rea lui Vasile
crede că e ceva acolo, fără să ştie exact ce, cum orientale. În multe medii din România când vor- Lovinescu),
sau de ce. E generaţia care stă la coadă la moaşte besc despre creştinii din lumea arabă, sunt între- cartea repre-
pentru că acesta e singurul sacru tangibil la care bată dar, ce arabii nu sunt toţi musulmani? M-am zintă o lucrare
are acces. În lipsa unei cunoaşteri a conţinutului apucat să citesc teologie creştină şi cărţi din Bi- de pionierat în
credinţei, creştinismul a rămas un sentiment in- blie, în momentul în care am înţeles că Leviat- literatura ro-
terior care combină paradoxal superstiţiile cu hanul lui Thomas Hobbes este o reinterpretare a mânească,
pietatea faţă de preoţi, aceşti administratori ai ha- multor texte biblice şi că naşterea subiectul mo- oferindu-ne
rului pe pământ, cu care ar fi util să te pui bine, dern cartezian are de-a face cu educaţia iezuită a foarte multe
căci, nu se ştie niciodată. În condiţiile în care lui Descartes. Este vorba despre cunoştinţe care
această generaţie a considerat că religia este te ajută să înţelegi isoric, politic şi cultural bucata
informaţii
treaba preoţilor şi că treaba ei este să afişeze o de spaţiu-timp în care trăieşti şi nu de adevăruri despre viaţa,
pietate afectată în puţinele dăţi pe an când trec de credinţă. Şi de aceea am simţit de datoria mea opera şi gândirea filosofică a lui Vasile Lovi-
pe la biserică, decizia să noteze orele de religie să explic copiilor la catehism cum să caute un nescu.
apare firească, pentru că, nu-i aşa, religia nu are citat în biblie (e o activitate care îi distrează Îndrăgostit de perioada culturii interbe-
nimic de-a face cu intelectul şi înţelegerea lumii foarte tare) că Iisus era evreu şi mergea la sina- lice şi specializat în antologii, autorul, la cei
în care trăim? gogă sau că sacrificiul cerut lui Avraam este o 60 de ani ai săi, ne oferă un adevărat tezaur
Totuşi, fără o minimă cultură creştină e greu prefigurare a sacrificiului hristic şi nu gestul filosofico-literar despre Lovinescu, unul din-
să pricepi istoria Europei din antichitate până în sadic al unui părinte fanatic. tre cei mai misterioşi autori ai literaturii noas-
secolul al XIX-lea, nu vei aprecia istoria artei Einstein remarca ironic într-o discuţie cu o tre, influenţat de gândirea lui René Guénon
până cam tot până acolo, nu vei pricepe nici fi- doamnă din lumea bună care îi ceruse să explice (1886-1951) şi preocupat de spiritualitate.
losofia evului mediu, dar nici măcar pe Ilumi- teoria relativităţii pe scurt, că nu poţi explica cum Scrierea unei astfel de antologii presu-
nişti, pentru că majoritatea curentelor ideatice se face pâinea dacă interlocutorul tău nu ştie ce pune o muncă epuizantă: lecturi bogate şi di-
europene au apărut ori datorită creştinismului, ori este aceea făină. Tot aşa, discuţiile decente între verse, analize şi sinteze ale ideilor, selectarea
un credincios şi un necredincios necesită un acelor lucrări studii/articole/texte reprezenta-
minim grad de cultivare al ambelor părţi, altfel tive, comentarii postume asupra operei şi au-
discuţia este ratată înainte să înceapă. La asta torului etc.
ar trebui să vegheze educaţia religioasă, să dea Firul linear al cărţii ne poartă într-o in-
făină celor ce cred, să ştie în ce cred şi celor cursiune logică a evenimentelor istorice pri-
ce nu cred, să ştie în ce nu cred. Aceasta nu vind miturile iniţierii, diverse ritualuri,
este doar treaba comunităţilor religioase, pen-
tru că ei pot să ofere educaţie doar pentru cei simboluri, taine etc. Subiecte precum: simbo-
care vin direct să le ceară acest lucru. Aceasta lismul bolţii, re-vrăjirea lumii, Omul Univer-
este treaba statului căci dacă statul nu oferă o sal, iniţierea în lumea modernă, metafizică şi
formare de bază legată de noţiuni religioase, politică, destinul lui Vasile Lovinescu, Vasile
atunci credincioşii şi necredincioşii se vor Lovinescu şi tradiţia esoterică a neamului ro-
trezi într-un dialog al surzilor, care nu va face mânesc, sensul ascuns: dialoguri despre eso-
decât să adâncească falia socială dintre ei. terism etc. ne îndeamnă la o lectură
După două generaţii ne vom trezi atât de dife- aprofundată şi recitirea unor lucrări de specia-
riţi că nu se va mai găsi nici un mediator între litate
cele două grupuri. Şi aceasta este o problemă Lecturând cele 542 de pagini ale lucrării,
socială gravă, căci nu poţi visa la un bine Vasile Lovinescu ni se descoperă ca iniţiat,
împotriva lui. Dacă nu ştii nimic despre forţa comun când fiecare trăieşte în enclava lui. alături de R. Guénon, A. Faivre, J. Evola, F.
dogmelor şi a ereziilor, nu vei putea pricepe bine Capitalismul ne învaţă că trebuie să facem Shuon, R. Steiner, T. Burchardt, A. Scrima şi
nici măcar comunismul. A vorbi despre Europa alegeri educate şi că e responsabilitatea cetăţea- alţii, trăind în orizontul tainei şi îndemnân-
de astăzi fără a intra în mecanismele intime ale nului să aleagă informat, individul alege deci du-ne să pătrundem în lumea arhetipurilor.
creştinismului, în matricea căruia s-a format, e dacă să aparţină unei comunităţi religioase sau Altfel spus, Dan Iacob ni-l oferă, în sinteză,
ca şi cum ai scrie o istorie a Ierusalimului în care nu, dar este treaba statului să asigure condiţiile pe Vasile Lovinescu între coperţile unei cărţi
să nu faci nicio referire la iudaism sau ca şi cum necesare exercitării acestei alegeri, e deci respon- consistente şi riguros întocmite. Cartea este
ai încerca să înţelegi istoria Orientului Mijlociu sabilitatea statului să asigure un mediu în care una incitantă şi îndeamnă pe cititor la analiză
fără islam. Suntem cu toţii influenţaţi cultural de aceste identităţi nu intră în conflict, prin legi, dar şi meditaţie.
cultura religioasă a spaţiului nostru geografic, in- şi prin oferirea educaţiei necesare prin ora de re-
diferent dacă alegem să credem sau nu, dacă ne ligie.
definim prin identitatea religioasă sau împotriva Dr. Mihai FLOROAIA
ei, de aceea, o înţelegere critică a tradiţiei reli- Ana PETRACHE

noiembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 21
Arte şi meserii

Florile luminii şi sfântul Ceahlău


roaspete, vii, albe, transfigurate, respirate pe tulpina lor, îngemănate, talul din care răsare lamura cuvântului, mângâind tâmpla tăcerii.
P în rostire răspicată, aplicate şi aplecate, în răstimp de contemplare,
pe firul de raze, în vibrare discretă, copleşite de ardoarea interioară,
Narcisele, lalele, bujori, un mac, două narcise cu sau fără nume, ano-
nime chiar, toate sunt purtătoare de mesaj poetic, fie, prin alegoria munte-
de o prea răvăşitoare chemare, spre înaltul firii. De data aceasta, flo- lui, ca temeinicie şi statornicie, fie prin metonimia culorilor, una alteia
rile lui Gigel Bârliba îmi par şi apar ca florile luminii, cu o încetinire fiind în rezonanţă, fără stânjenire.
şi o cuminţire, mai înainte de a fi ermetizate şi eterizate, în seminţe Pentru a nu stărui prea mult, riscând să se ofilească florile lui Gigel
şi rodire, în necontenire adică, precum e lumina, nemuritoare. Bârliba, de prea multe cuvinte, ele, florile, se cuvine să fie admirate pe fu-
Taina luminii e contemplare de sine, prin răsfrângere, în firea rate, ca să nu se umbrească şi să-şi ferească privirea, la rândul lor, admi-
apei înnoite, aşa ne apar Florile cerului, florile luminii nemuritoare, răs- rându-ne. În cele din urmă e o convertire, o conversie tainică, florile ni se
frânte în azur de văzduh interior, respirând din adânc de izvor primenitor. dăruie, ca lumină, lumină transfigurată, adică epifanică. Ele au chip şi în-
Florile lui truchipează privirea lui Dumnezeu. Până şi muntele ne apare în dialog cu
Gigel Bârliba el însuşi, un fel de cunoaştere de sine, pe cât ne apare el în înălţime, suitor
sunt iluminări necăţărător, tânguitor, suportându-şi povara măreţiei, pe atât e doar che-
interioare, ple- mare spre un interior, unde ne sunt date, aievea, înfloritoare, nemurirea,
cându-şi frun- veşnicia, eternitatea, în toată splendoarea şi măreţia îndrăznirii spre cer, a
tea, tâmpla de biruinţei, în lumină şi prin lumină.
petale, pe un M-am întrebat asupra felului în care sunt înclinate florile, sugerând
firmament un gest de tandreţe a celui care le dăruieşte. Ele sunt flori dăruite, înminu-
transparent, nate de căldura gestului: pietate şi iubire, copleşire şi primenire. Încărcătura
petrecând un lor interioară, misterul, purtător de mesaj devine expresiv şi răspândind în
gând tainic, privire o taină, o emoţie.
decent, o în- Florile lui Gigel sunt purtătoare şi de mesaj al statorniciei şi temeini-
fiorare de pre- ciei, al împământenirii lor, cât mai aproape de crugul şi de rugul purificator
zent subtil, al luminii, nestânjenitoare, ci în urcuş, tânguitor, ca embleme solare, res-
subiacent. pirând parcă aerul purificator al tăcerii, aşa cum e sugerat de Ceahlăul în-
Inocentă, clipa eternului început, cum ne este şi amintirea dinspre ce
vălurit, şi, în cuminecare, învăluit. Undeva pot fi văzute şi două căsuţe, ca
este acum, spre o întrupare a ceea ce însă nu este şi, pe măsură ce ne amin-
martore tăcute, după ce piciorul a părăsit locuirea şi lucrarea, fiind cucerit
tim, clipa înfloreşte, devine lamură, Floare de Sânziene, lămurindu-se,
prin înflorire divină. şi captivat de înălţimea sugerată şi de începutul spornic al aşteptării, ca o
Sublimul e starea princiară a sufletului, când, prin asfinţire, ni se amin- sacră îmbobocire, o făptură, multiplă.
teşte de împlinire şi mântuire, având durata unei clipe: aceasta e clipa de Soarele care izbucneşte prin raze eminesciene. Un Ceahlău în rostire,
graţie a florilor sofianice, ca aşteptare şi amânare, răgaz, de o clipă, cu o care ne apare ca o carte, un Ceaslov al luminii. Ceahlăul, două promontorii.
clipă înainte de răvăşire, de ofilire. Privindu-le şi admirându-le, adău- Stingerea luminii: asfinţitul.
gându-le pricina noastră, surparea noastră, mirarea noastră, a ceea ce ni se Flori nemuritoare, cereşti, transfigurate în lumina iubirii, în văzduhul
arată, ca izbucnire, profunzime, captare şi inspirare, fericindu-ne privirea. cunoaşterii de sine, în clipa fastă de sărbătoare şi de revelaţie, când ţi-e dat
Când ne plecăm fruntea sau tâmpla, de fapt, ne supunem uitării de să-ţi vezi chipul: în admirare şi dăruire de sine.
sine, unei surpări interioare, precum florile nemuritoare ale lui Gigel Bâr- Învăţăceii, din Creanga de aur sadoveniană, tainici, dedicaţi unei
liba. Smerenia, ca un prag spre adumbrire, nu e stagnare sau simulare, ci taine şi unei asceze, în singurătatea austeră a muntelui Ceahlău. Ceahlăul
aplecare şi urmare şi îndurare, cum lumina e şi (sau mai ales!) suferinţă: fiind reperul şi înălţimea la care aspiră sufletul pământeanului, aşa cum ne
suferinţa culorilor (Van Gogh). apare, încununat de înfiripări de sfinte cruci albastre. Cununa noastră bi-
Cu ce se hrănesc florile acestea, prăbuşite-n abis, cine le respiră pe necuvântată e în văi de aduceri aminte. Ceahlăul şi Soborul tăcerii: maes-
ascuns, când pictorul e demult într-un alt spaţiu, aerian, contemplând o trul se retrage şi răsare chipul tăcerii. Apoteoza luminii, ca o răsfrângere
altă floare, în răcoarea frunţii şi în ardoarea inimii, meditând la floarea cea în sine.
rară, unică, răsărind, într-o altă lume, într-un alt abis, abisal paradis. Ceahlăul:
Spre răsărit plecându-şi cununa de argint, aplecate în semn de recu- două promontorii
noaştere şi de puritate a privirii, ferindu-şi făptura pentru a lăsa loc liber insurmontabile,
să le cuprindă lumina, ca o jertfire, în adorarea, îşi află alinare, iar pentru unde ispita e mai
noi, doar încântare. sagace, de a te pră-
Florile cerului ne apără, se apără, de aceea ce ar putea să le stânje- buşi, când altceva
nească, să le întineze firea, îşi înfig rădăcina pe înălţimi de munte, cât mai te va ispiti. Un al-
aproape de cer, imaculate în creşterea şi înflorirea lor. Chiar dacă nu le ad- bastru senin, cu în-
miră nimeni, cu atât mai mult înfloresc în sine-ţi doar pentru un duh nevă- firipări de duh
zut al aerului, al luminii şi al lacrimii de rouă, în zori. alpin, un fel de per-
Florile de munte înnobilează firea înălţimii, prin ţărâna puţină, sufi- sistenţă a tăcerii,
răvăşită, copleşi-
cientă însă, cât să prindă rădăcină, hrănindu-se doar cu aer şi cu lumină.
toare. Şi un alt
Sau, admirându-le când îşi răcoresc făptura cu lacrima (roua) plânsului in-
Ceahlău, treimic,
terior. munte sacru, îndu-
Tripticul montan al lui Gigel Bârliba sunt alegorii pentru chemări in- hovnicit. Părintele,
terioare, biruitoare, asupra durerii, înălţându-se deasupra trecerii pămân- Marele Preot şi
tene, cu un pic de verde, cât mai intens, pe măsură ce culmea îşi subţiază două chipuri isi-
făptura, înfiorând văzduhul. haste, în adorare,
Muntele îşi pleacă, smerit, tâmpla, copleşită de şoaptă, de înflorirea, în aşteptare, în ad-
de clipirea, de răvăşirea inferioară, în ardoarea necuprinderii. Întâia rază a mirare, în surprin-
zorilor mângâie mai întâi tâmpla de dor mistuitor a Carpaţilor. Copleşiţi derea clipei fugare, ca întruchiparea Duhului în peregrinare, vibrând în
de prea multă lumină, în acoladă smerită, îşi încep Colindul dinspre Nord. lumina odihnitoare, primenitoare. Şi o altă pasăre al cărei zbor, în arpegii
Carpaţii par a fi copleşiţi de o ardoare interioară, cu un nimb de contem- de culoare în văzduh, în cutremurare, împlinindu-se Tripticul pe un fond
plare divină par a se supune unui nadir latent, meridional, ca, imediat, să-şi de chemare, de înfiorare şi de împlinire. Dialogul aripilor face ca zborul
aducă aminte, spre asfinţit, de zenitul luminii eterne. să ne apară epifanic, înspicând văzduhul. Făptura umană a Ceahlăului, în-
La întrebarea poetului Nichita Stănescu, deloc retorică, ci, duios îm- firipare şi întruchipare a Sufletului, ca iluminare interioară. (15 ianuarie
bietoare: Dacă florile şi-ar dărui oameni la fel cum oamenii îşi oferă flori, 2015, Tg. Neamţ)
de unde ar fi tăiaţi oamenii? Răspunsul lui Gigel Bârliba ar fi unul cât se
poate de poetic: prin frângerea razei de lumină, care ne înfiorară, prin frac- Prof. Gheorghe SIMON

Pag. 22 APOSTOLUL noiembrie 2020


Comemorare

G. T. Kirileanu, 60 de ani de la plecarea în eternitate


iblioteca Judeţeană „G.T. tate de redactor, bibliotecar şi şef al https://bibgtkneamt.ebibliophil.ro/
B Kirileanu” Neamţ îşi oma-
giază patronul spiritual, la
Serviciului de petiţii şi ajutoare, ac-
tivităţi pentru care a fost apreciat în
– oferă publicului şi câteva date
despre personalitatea eponimă –
60 de ani de la trecerea aces- mod deosebit nu doar de regii http://www.bibgtkneamt.ro/biblio-
tuia în veşnicie (13 noiem- Carol I şi Ferdinand, de Regina teca/despre-noi/item/22-gtkiri-
brie 1960), conturându-i Maria, Prinţul Barbu Ştirbei, N. leanu.
ceremonios chipul şi fapta, Iorga şi Ion I.C. Brătianu, ci şi de De asemenea, pagina de Face-
din lumina mereu vie a căr- alţi reprezentanţi de seamă ai câ- book a compartimentului Comuni-
ţilor. Aşadar, ilustrului cărturar, un torva generaţii de cărturari şi oa- care al bibliotecii are o rubrică
nou mănunchi de gânduri pioase, meni politici. specială denumită „Restitutio G.T.
împletite cu recunoştinţa tuturor Abordând o mare diversitate a Kirileanu”, în care pot fi găsite do-
celor ce azi pot culege, din opera şi preocupărilor culturale, ilustrul cumente din arhiva familiei, ca de
biblioteca sa, inegalabilă roadă editor şi polihistor a fost şi un apre- exemplu: https://www.facebook.
pentru suflet, inimă şi învăţătură. ciat cercetător al folclorului, isto- com/permalink.php?story_fbid=16
Fabuloasa donaţie de carte şi riei, filologiei şi tradiţiilor 7266251591679&id=11130083385
publicaţii periodice donată oraşului populare, ceea ce oferă tot atâtea 4888.
Piatra-Neamţ de către Gheorghe noi argumente pentru care nemţenii Cu acest prilej, în spaţiul expo-
Teodorescu-Kirileanu face din Bi- pot să facă şi astăzi, măcar cu su- ziţional de la parterul bibliotecii, a
blioteca Judeţeană Neamţ, în patri- fletul, o recunoscătoare reverenţă fost organizată expoziţia de publi-
moniul căreia se află, una din cele întru amintirea celui care şi-a legat caţii „G.T. Kirileanu şi moştenirea
mai reprezentative biblioteci din tică, în care ar trebui să domnească definitiv numele de spaţiul nem- sa culturală – 60 de ani de la trece-
ţară, cu valoroase colecţii de carte limba comună (iar nu dialectul ţean, mereu evocat de el prin for- rea în veşnicie (13 martie 1872 –
veche, rară şi bibliofilă. moldovenesc ori muntenesc), ci, pe mulele de filială familiaritate „moş 13 noiembrie 1960)”, care poate fi
Cinstind memoria distinsului lângă toate, este şi un document Ceahlău” şi „mama Bistriţa”. vizionată în timpul programului cu
înaintaş, bibliotecarii nemţeni nu folkloric şi, ca atare, trebuie lăsată Biblioteca Judeţeană „G.T. Ki- publicul.
uită, omagiind reperele inestimabi- cu totul neştirbită şi nestropşită – rileanu”, ale cărei resurse pot fi
lei sale moşteniri culturale, să rea- icoană credincioasă a mediului din căutate şi de acasă, prin interme- (Biblioteca Judeţeană „G.T.
mintească noilor generaţii şi de care a răsărit.” diul catalogului digital – Kirileanu” Neamţ)
fundamentala contribuţie a lui G.T. Apropierea lui Kirileanu de
Kirileanu atât la editarea scrierilor Creangă este însă mai veche şi are
politice ale lui M. Eminescu (1905, ca reper cronologic toamna anului
ediţie critică la Minerva, alături de 1899, când foarte populara revistă
I. Scurtu şi 1909, Icoane vechi şi de folclor „Şezătoarea” din Fălti-
icoane nouă, la Vălenii-de-Munte, ceni pregătea un număr omagial, la
cu sprijinul lui N. Iorga), cât şi la 10 ani de la moartea marelui humu-
cunoaşterea operei lui Creangă, leştean. Propunându-şi să abordeze
prin realizarea, pe parcursul a mai o temă importantă, respectiv soarta
bine de jumătate de secol (1906- manuscriselor lui Ion Creangă, tâ-
1960), a numeroase ediţii-etalon nărul publicist (student pe atunci la
ale scrierilor marelui povestitor. Facultatea de Drept din Iaşi) va fi
Calitatea sa de editor de refe- pornit în căutarea preţioaselor file,
rinţă al operei lui Creangă, înce- descriind cu regret mult regretabila
pută la îndemnul lui Titu lor stare de deteriorare şi risipire,
Maiorescu, a fost convingător ilus- iar demersul său a contribuit deci-
trată, de la bun început, de atitudi- siv la ulterioara şi salutara salvare.
nea sa, cu adevărat ştiinţifică, în Un alt element important al
enunţarea celor mai riguroase cri- biografiei lui G.T. Kirileanu este
terii: „Opera lui Creangă nu este ca îndelungata sa carieră în serviciul
un abecedar sau altă carte didac- Casei Regale (1905-1930), în cali-

Violeta MOŞU – INFOCULT (pag. 2, 3, 4, 5, 6, 7) * Conf. univ. dr.


SUMAR Ecaterina Mărghidan: „Toţi suntem biruitori în propria viaţă” (pag. 9-11)
Ana PETRACHE – Despre necesitatea alfabetizării religioase
asile BAGHIU – NOTE DE TRECERE: Poezia, o ultimă posi- în şcoală (pag. 20-21)
V bilitate de înţelegere a trăirii (pag. 16)
Angelina BEGU – Conferinţă ştiinţifică internaţională –
Gabriel PLOSCĂ – Când moderatorii devin acuzatori... (pag. 1)
Red. – CALENDAR - noiembrie 2020 (pag. 13) * CALENDAR -
„Latinitate, Romanitate, Românitate” (pag. 4) * S-a mai parafat decembrie 2020 (pag. 16)
o Convenţie (pag. 4) * Lansare de carte „Manifest pentru Unire. Tudor RUSU – SINDICATUL, pavăză permanentă a angajaţilor,
Un antidot pentru neomarxism şi progresism” (pag. 5) mai ales, pe timp de pandemie (pag. 3-4)
Biblioteca G.T.K. – G. T. Kirileanu, 60 de ani de la pleca- Ioan SEREDIUC – Maestrul şi Acuarela... (pag. 16)
rea în eternitate (pag. 23)
Gheorghe SIMON – Florile luminii şi sfântul Ceahlău (pag. 22)
Gianina BURUIANĂ – ROMÂNIA – VIETNAM. Educaţia care
Silvia STRĂTILĂ – Profesoara care dăruieşte limba română
ne uneşte (pag. 8-9) * Introspecţie de toamnă (pag. 10-11) * Maria Hi-
bovski: „Fiecare om care intră în viaţa noastră are ceva important de (pag. 7-8)
dăruit!” (pag. 18-19) * Performanţe de nivel european la Colegiul Na- Lucian STROCHI – Pur şi simplu, Sadoveanu (pag. 1-13)
ţional „Calistrat Hogaş” (pag. 19) Dan TEODORESCU – Un simpozion Internaţional în sistem on-
Ana CIMPOIEŞU – APEL PUBLIC (pag. 3) line a unit din nou malurile Prutului (pag. 5-6)
Mihai FLOROAIA – Ecoul Vasile Lovinescu (pag. 21) Constantin TOMŞA – Mihail Sadoveanu în Neamţ (pag. 1-12) *
Simion HANCESCU – FSLI- Către Guvernul României... (pag. 2) Rememorări nemţene - noiembrie 2020 (pag. 12, 13, 14, 15, 16, 17)
Dan Dumitru IACOB – Arşi de vii (pag. 24) Mircea ZAHARIA – Un tablou e gata după ce îl semnez (pag.
Mihai-Emilian MANCAŞ – Avionul de hârtie (pag. 17) 14-15)

noiembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 23
Tragedie la Piatra-Neamţ

Faptele apoi, împreună cu o asistentă, cu un alt medic, sănătos, de a fi tratat cum se cuvine, când apar
âmbătă, 14 noiembrie 2020, seara, într-un să-i scoată şi pe cei care erau imobilizaţi în pa- probleme de sănătate. Aşa sună lucrurile pe hâr-
turile din salonul care ardea. Medicul Denciu tie… În realitate, societatea românească de as-
S salon al Secţiei ATI (Terapie Intensivă) al
Spitalului Judeţean din oraşul Piatra- are 42 de ani, tăzi nu reuşeşte să creeze mediul în care fiecare
Neamţ, au ars de vii 10 bolnavi de covid provine dintr-o dintre noi să se împlinească, nu reuşeşte să asi-
19, 7 bărbaţi şi 3 femei, cu vârste cu- familie de me- gure un sistem sanitar performant, un sistem de
prinse între 67 şi 83 de ani. De obicei, dici, iar soţia sa educaţie performant, şi aşa mai departe. Vino-
când ajungi pe pragul dintre lumi, eşti este medic. În vaţii? Vă las pe fiecare dintre voi să răspundă
într-un spital, iar cadrele medicale din jurul tău Evanghelia la această întrebare…
încearcă să te ajute să revii la o viaţă normală, după Ioan, în Pe de altă parte, cred că sunt mulţi români
sau, dacă acest lucru nu mai este cu putinţă, te capitolul 15, de tăria medicului Denciu, oameni care, în si-
asistă pentru ca tu să treci, lin, dincolo. Celor versetul 13, tuaţii limită, sunt în stare să-şi pună viaţa pentru
care au dureri li se face morfină, cei care nu mai Mântuitorul aproapele lor. Şi mai cred că România va ieşi
pot respira sunt intubaţi, sunt ajutaţi să respire spune: „Nu este din cotitura în care se află de atâţia ani, doar
cu ajutorul aparatelor şi aşa mai departe. Acum iubire mai mare dacă asemenea oameni vor ajunge şi în posturi
am să vă rog să vizualizaţi, cu ochii minţii, un decât să-şi pună de decizie, în toate sectoarele societăţii româ-
salon ATI cu zece paturi în care stau, conectaţi cineva sufletul neşti de astăzi. Meritocraţia este singura soluţie
la tot felul de aparate, zece persoane şi că, la un pentru aproa- de a ieşi la lumină!
moment dat, izbucneşte un incendiu în urma că- pele său”. În Dar până atunci, tragedii ca cea de sâmbătă
Dr. Cătălin Denciu ‐ medicul erou alte traduceri, ne fac să ne ferim de a ajunge la spital. Să ne
ruia cei zece oameni ard de vii, în chinuri cum-
plite. Se pare că, în urma unui scurt circuit, s-a cuvântul suflet este înlocuit cu cuvântul viaţă. ferim, paradoxal, să ajungem în locul în care
produs o explozie, geamurile încăperii fiind Cel mai puternic instinct al omului este instinc- am putea fi ajutaţi să ne însănătoşim. Şi asta
sparte, au ajuns pompierii, au stins incendiul, pentru că, timp de 30 de ani, după 1989, spita-
dar, dincolo de această intervenţie salutară, cei
10 oameni şi-au pierdut viaţa şi alţii au fost grav Arşi de vii lele au îmbătrânit odată cu noi, iar cei care s-au
succedat la conducerea ţării au cârpit pe ici pe
răniţi. colo lucrurile, fără să construiască spitale noi,
tul de conservare; într-o situaţie limită, ne mo- moderne, demne de medicina secolului XXI.
Comisiile bilizăm toate resursele spre a rămâne în viaţă. Medicii, asistentele, sunt, de cele mai multe ori,
Bineînţeles că, în urma acestei tragedii (cea În situaţiile limită, raţiunea nu ne mai slujeşte, bine pregătiţi, dar lipsa unor clădiri corespun-
mai gravă de la Colectiv, de acum cinci ani) instinctul de conservare mobilizându-ne spre a zătoare, a unor dotări corespunzătoare, le ză-
s-au constituit comisii care să stabilească cau- ne salva viaţa, sufletul. De cele mai multe ori dărnicesc eforturile. Iar această Criză Covid nu
zele producerii tristului eveniment, dar, indife- fugim, dăm bir cu fugiţii, cum se spune, ne agă- a făcut decât să aducă la suprafaţă probleme
rent de rezultatele cercetării, care pot ţăm şi de un pai, dacă suntem în vâltoarea ape- grave, vechi, ştiute, dar trecute sub tăcere.
preîntâmpina alte tragedii, cele 10 persoane au lor, călcăm pe trupurile celor căzuţi la pământ, Poate că de data aceasta, interesul pentru
murit cu zile, cum se spune. Începând de la pre- ca să scăpăm dintr-o busculadă care creează pa- reformarea reală a sistemului de sănătate nu se
şedintele Consiliului Judeţean, continuând cu nică, busculadă stârnită de un incendiu, de un va stinge în câteva săptămâni, aşa cum s-a stins
prefectul, cu directorul spitalului, şeful de sec- cutremur, de o revărsare masivă de ape. Şi to- în urma unor tragedii similare, petrecute după
ţie, toţi încearcă să ne spună că... nu este vina tuşi, există oameni care, în ciuda instinctului de 1989.
lor. Greaua moştenire, suprasolicitarea cadrelor conservare, se aruncă în flăcări, în ape, intră sub Să ne ajute Dumnezeu să ne trezim, acum,
medicale în lunile din urmă, datorită pandemiei, dărâmături, spre a-şi salva semenii, punându-şi în ceasul de pe urmă şi să redăm, în scurt timp,
lipsa unui personal îndestulător etc. Mă tem că, în joc viaţa. Medicul Denciu nu este singurul românilor bucuria de a trăi în ţara lor.
aşa cum s-a întâmplat în cazul Colectiv, după o cadru medical care a intervenit acolo sâmbătă (15/11/2020 Corespondenţă specială din Piatra-
scurtă perioadă de agitaţie, de măsuri, de pro- seara, dar, din nefericire, el este cel mai mult Neamţ: pentru cristoiublog.ro)
misiuni, în final nu se va face mare lucru pentru afectat de arsuri, semn că s-a implicat cu asupră
îmbunătăţirea condiţiilor din spitale. Şi nu se de măsură. Îi dorim însănătoşire, vindecare, Dan Dumitru IACOB
va face, pentru că sistemul sanitar, asemenea deşi ştim, de la cei care au supra-
sistemului educaţional, administrativ, trebuie vieţuit iadului de la Colectiv, că
reformat din temelii. viaţa lui nu va mai fi aceeaşi.
Viaţa, se spune pe bună drep-
tate, merge înainte. Da, merge
Eroul înainte, pentru că suntem aproape
În toată această tragedie, un medic tânăr, 8 miliarde de oameni pe acest pă-
pe nume Cătălin Denciu, a încercat să salveze mânt şi nicio pandemie, niciun
pacienţii intrând în flăcări; în urma acestei ac- cutremur, nicio revărsare de ape
ţiuni el s-a ales cu arsuri grave, fiind transpor- nu pot omorî atâţia oameni. Dar
tat, cu avionul, la Centrul de arşi al Spitalului oamenii, spune Nichita Stănescu,
Militar din Bruxelles. Medicul Denciu este spe- se numără aşa: un om, un om, un
cializat în Terapie intensivă şi era de gardă în om, un om. Da, suntem aproape 8
momentul în care a izbucnit incendiul. El a in- miliarde, dar fiecare dintre noi
trat în unul din cele două saloane de ATI, care este important, fiecare dintre noi
încă nu era cuprins de flăcări, i-a scos pe cei 8 are dreptul de a trăi, de a fi fericit,
pacienţi internaţi şi intubaţi acolo, încercând

APOSTOLUL – revistă a cadrelor didactice din judeţul Neamţ, serie nouă, apare prin colaborarea Sindicatului ISSN - 1582-3121
Învăţământ Neamţ, Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ (martie 1999) şi Federaţiei Sindicale a Educaţiei
şi Ştiinţei din Republica Moldova (aprilie 2019) Redacţia
FONDATORI l noiembrie, 1934: C. Luchian, V. Gaboreanu, V. Scripcaru, M. Stamate, I. Rafail, M. Avădanei şi administraţia:
l martie, 1999: Florin Florescu, Ştefan Corneanu, Gheorghe Amaicei, Dumitriţa Vasilca str. Petru Rareş nr. 24,
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: Gabriel PLOSCĂ – director general, Iosif COVASAN – director economic, Piatra Neamţ.
Tel/fax:
Liviu RUSU, Gabriela GRIGORE.
0233.22.53.32
CONSILIUL DE REDACŢIE: Mircea ZAHARIA – redactor-şef, Constantin TOMŞA – redactor-şef adjunct,
Angelina BEGU – redactor-şef adjunct (Chişinău), Mihai FLOROAIA, Gianina BURUIANĂ, Violeta MOŞU, revista_apostolul
Dorel NEMŢEANU – DTP; Dorin DAVIDEANU – editor online. @yahoo.com

S-ar putea să vă placă și