Sunteți pe pagina 1din 28

APOSTOLUL REVISTA CADRELOR DIDACTICE SERIE NOUĂ, ANUL XXII, NR.

232
http://apostolul.slineamt.ro
st-se
augu pte

mbr
iulie-
Editată de Sindicatul din Învăţământ şi Cercetare Neamţ 2020

ie
80 DE ANI FĂRĂ Întoarcerea la şcoală...
criu aceste rânduri la două zile de la înce- din unităţile şcolare, există situaţii în care nu se
BASARABIA S perea noului an şcolar şi încerc să rămân
încrezător că lucrurile vor decurge bine,
poate realiza distanţare corectă, cererile de su-
plimentare a posturilor didactice sau nedidactice
• O fotografie că printr-un efort comun al dascălilor, ele- nu sunt aprobate, ba chiar se operează unele re-
pentru vindecare şi mântuire vilor şi părinţilor nu vom avea prea multe duceri de posturi, nu se ştie pe unde sunt table-
cazuri de îmbolnăviri şi că se va reuşi ca tele guvernamentale, programele şcolare ar fi
La 28 iunie 1940 România s-a retras trebuit revizuite, manualele şcolare pentru clasa
din Basarabia fără sa tragă, cel puţin, actul educaţional să fie împlinit cât mai
„ un glonte” – această afirmaţie am bine. a VIII-a lipsesc, 30% dintre şcoli nu au internet,
iar despre laptopurile, prevăzute de lege, pentru
auzit-o mulţi dintre noi, ba chiar şi am Este greu însă să nu-ţi pierzi bruma de opti-
mism, când constaţi că deci- cadrele didactice nu se mai vorbeşte.
repetat-o uneori cu mânie, alteori cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării s-a preo-
regret şi tristeţe. denţii politici au pierdut
startul pregătirii debutului cupat de ghiduri, reguli, repere metodologice, şi
Nu fiecare din cei care au auzit recomandări, de multe ori rupte de realitate sau
această afirmaţie cunoştea şi circum- noului an de învăţământ, în
ceea ce priveşte asigurarea ajunse în şcoli foarte târziu. Şi a mai făcut ceva
stanţele ce-au determinat acea realitate. Mulţi MEC: a transferat responsabilităţile pentru ac-
n-au avut de unde să ştie, pentru că dacă condiţiilor de prevenire a
riscului epidemiologic pen- ţiunile concrete către unităţile de învăţământ şi
ştiau, îşi aminteau neapărat, asemeni poetului autorităţile locale, a comunicat insuficient cu
Grigore Vieru, de mama din faimoasa jude- tru elevi, pentru personalul
didactic, personalul didactic partenerii educaţionali, cu personalul didactic,
cată a regelui Solomon, care, pentru a-i salva cu elevii şi părinţii lor, iar atunci când a făcut-o
viaţa, şi-a cedat copilul unei străine... auxiliar şi nedidactic, pentru
asigurarea infrastructurii a ţinut să-şi exagereze eforturile şi să ascundă
Nu fiecare a văzut atunci sau mai târziu lipsa de viziune.
o fotografie, ce-avea să-i mângâie rana sân- şcolare necesară pentru acti-
vitatea didactică online, dublată de formarea ca- Gabriel PLOSCĂ
gerândă, o fotografie ce-i reprezenta pe ro-
mânii din dreapta Prutului, îngenunchiaţi în drelor didactice. Preşedintele Sindicatului
Şi cum poate fi altfel, când nici măcar nu se din Învăţământ Neamţ
rugă, pe Calea Victoriei din Bucureşti, la vorbeşte de o eventuală testare a personalului
auzul ştirii că România a fost nevoită să ce- (continuare în pag. 2)
deze Basarabia. Pe fundalul dominant al rănii
provocate de „abandon”, a fost foarte uşor să
ne lăsăm rătăciţi prin hăţişurile ideologiei so-
Republica Moldova: Implicare activă
vietice. Spunea cineva că pentru a înţelege
fenomenul e nevoie de un studiu aparte al
psihologiei umane. Altfel cum am putea ex-
a Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei
nul şcolar 2020-2021 este unul deosebit de portant să se asigure securita-
plica de ce unii interpretează mult mai preg-
ceilalţi ani. La problemele cu care ne obiş- tea sănătăţii şi respectarea
nant şi dureros comportamentul jandarmului A nuisem să ne confruntăm către 1 septem- drepturilor angajaţilor din sis-
român, decât tragedia deznaţionalizării, a va-
lurilor de deportări şi a foametei organizate, brie s-au adăugat altele noi, legate de tem, graţie cărora sistemul
prin care a trecut aproape fiecare familie de situaţia epidemiologică şi de regulile im- educaţional funcţionează.
români basarabeni? puse de pandemie. Starea de spirit în co- Avem şi semnale de
a şcoală ni s-a spus că la 28 iunie 1940 am lectivele de pedagogi este diferită, ca şi alarmă, legate de insuficienţa
fost eliberaţi de sub jugul burghezo-moşie- gradul de pregătire al instituţiilor pentru noul an de cadre didactice. Cifra de
resc român, iar pentru a evita confuzia elibe- şcolar. Reieşind din datele şi statisticile oficiale, peste 2000 de cadre care lip-
rării românilor din Basarabia de sub jugul majoritatea absolută a instituţiilor din ţară sunt sesc în sistem rămâne nes-
român, trebuia să fim convinşi că suntem pregătite să înceapă noul an şcolar în condiţii chimbată în ultimii cinci ani,
doar moldoveni şi limba pe care o vorbim bune, care să asigure accesul la studii tuturor ele- iar anul acesta există tendinţa ca această cifră să
este moldovenească. vilor şi studenţilor. crească, reieşind din situaţia pandemică. În multe
Mai târziu, mult prea târziu pentru unii, Ne revine o sarcină destul de complicată – instituţii cadrele calificate pleacă, sub presiunea ris-
era să constatăm: Eliberaţi de sub jugul turc, sunt necesare acţiuni, prin care procesul educa- cului de contaminare sau din cauza salariilor
eliberaţi de sub jugul român, eliberaţi de sub ţional să se desfăşoare conform prevederilor le- care rămân mici şi neatractive. Pe lângă acestea
gale, ţinând cont de situaţia epidemiologică din nu toate cadrele didactice au beneficiat de formări
Iuliana GOREA COSTIN, Ambasador ţară, fiind asigurat dreptul la educaţie pentru fie- privind învăţarea de la distanţă, nu toţi pedagogii
Extraordinar şi Plenipotenţiar care copil, dar, totodată, pentru noi este foarte im- Ghenadie DONOS, Preşedintele FSEŞ
(continuare în pag. 4) (continuare în pag. 3)

Violeta Constantin Gianina


MOŞU – PAIU – BURUIANĂ –
Mi‐aş dori
Eu am fost A fost să începem
eleva odată şcoala în
elevilor mei Eduard Covali varianta verde
Pag. 15 Pag. 18 Pag. 11
Viaţa sindicală, la zi

Întoarcerea la şcoală...
(urmare din pag. 1) Guvernanţii fac apel la încredere, la impli- care a ajuns învăţământul românesc, revine unora
n lipsa sprijinului guvernamental, unităţile care, la respectarea regulilor, la înţelegere, dar sau altora. Vă înşelaţi stimaţi politicieni! Toţi
lipsesc exemplele personale date de la cel mai sunteţi vinovaţi în egală măsură. Şi argumentez:
Î de învăţământ şi multe dintre autorităţile
locale s-au străduit, atât cât le-au permis înalt nivel. am avut curiozitatea să fac o statistică cât timp
resursele, să asigure cele trebuincioase Şi atunci, în acest context de incertitudini şi au guvernat unii sau alţii, cine a dat preşedinţii,
pentru protecţia sanitară şi prevenirea îm- confuzie este greu să ai încredere şi să speri că cât au avut unii şi alţii preşedintele şi guvernarea
bolnăvirilor, sau cele necesare pentru ac- lucrurile se vor îmbunătăţi din mers. în acelaşi timp. Am constatat că este aproape ega-
tivitatea didactică. Eforturile şcolilor, de Desigur, multele şi gravele probleme ale sis- litate, deci vina vă aparţine tuturor. Iar noi, oa-
toată lauda, implicarea autorităţilor locale, a temului de învăţământ românesc, constant subfi- menii acestei ţări, care v-am dat votul, am fost
unor agenţi economici sau a unor organizaţii ne- nanţat – semnalate, nu o dată, de sindicate – nu mereu înşelaţi cu promisiunile voastre uitate şi
guvernamentale nu au putut însă suplini pe de- sunt de ieri, ele s-au adunat şi s-au adâncit în am tăcut de prea multe ori. Şi prin tăcere suntem
plin lipsa unui sprijin consistent din partea timp, fiind ignorate de toate guvernările. Pande- vinovaţi. O posibilă soluţie: aplicarea punctului
autorităţilor centrale. mia a fost doar cireaşa de pe tort. 8 (actualizat) al Proclamaţiei de la Timişoara.
Iar personalul din unităţile şcolare a mai fost În faţa unei realităţi care nu mai poate fi as- Trist început! Şi totuşi, trebuie să ne păstrăm
şi „pedepsit” prin neacordarea de la 1 septembrie cunsă, partidele politice se ceartă între ele, con- speranţa că şi în ţara aceasta, şcoala va fi
2020 a măririlor salariale, prevăzute de lege. siderând că responsabilitatea impasului uriaş în ŞCOALĂ.

Sună, din nou, Domnilor profesori, cu dragoste!


Şcoala de toate gradele trebuie să fie transformată radical, dar nu scoasă din temeliile
clopoţelul! ... sale, din tradiţiile cele bune. Sunt unii colegi care cred că – după experienţa forţată a în-
văţământului online din aceste săptămâni – se va vedea că profesorii sunt inutili, că fie-
a începutul care va putea face şcoală de acasă, cu aparate şi nu cu oameni. Nimic mai fals! Eu cred
unui an şcolar că abia acum se va vedea câtă importanţă are profesorul, factorul uman şi căldura ome-
L neobişnuit Sin- nească. De când e lumea civilizată, şcoala o fac învăţătorii şi profesorii, pentru că aceştia
dicatul din În- au o meserie în acest sens, s-au pregătit ani buni pentru asta. Unii dintre ei au şi vocaţie
văţământ pentru pedagogie, ceea ce îi face ideali în meseria lor. Dacă unii se gândesc la şcoala genera-
Neamţ îşi în- lizată la distanţă, dacă cred că se poate face educaţie nu om lângă om, ci doar om lângă com-
dreaptă gându- puter (tabletă, telefon etc.), atunci greşesc amarnic şi nu ştiu ce este omul şi ce înseamnă
rile spre toţi cei care omenirea. Expresia feţei profesorului şi elevului, lumina sau tristeţea din privire, culoarea din
se găsesc în linia obraji, un gest mărunt, o lacrimă mijind în colţul ochiului sau abia prelinsă nu se pot percepe
întâi – personal di- prin ecrane şi nu se pot trăi plenar prin aparate. Fără profesor dispare nu neapărat comuni-
dactic, personal didactic auxiliar, personal ne- carea (deşi are de suferit şi aceasta), ci comuniunea, emoţia, dăruirea, ceea ce ar fi catastrofal
didactic – a bătăliei pentru educarea fiicelor şi ar ucide şcoala.
şi fiilor României. În privinţa cercetării, cred că ar fi cazul să se înţeleagă de către guvernanţi, după trecerea
În pofida multor neajunsuri, legate atât urgiei, că nu putem trăi în această lume concurenţială cu 0,17% din buget alocat acestui gen
de actul educaţional cât şi de măsurile de pro- de investigaţie a realităţii. Cu fracţiuni subunitare din buget acordate ani de zile cercetării, am
tecţie sanitară, suntem convinşi că veţi reuşi, marginalizat cercetarea medicală de vârf, am vitregit biologia celulară, virusologia, am ucis
ca întotdeauna, să împliniţi, cu devotament, Institutul Cantacuzino, am lăsat să prolifereze ignoranţa, prostia, astrologia şi chiar vrăjitoria.
nobila misiune a Şcolii.
Ca profesor, le pot spune studenţilor că salvarea, la nivelul duratei lungi, a fiinţei umane
Dumnezeu să ne ocrotească şi să ne dea
a venit întotdeauna din cunoaştere şi din educaţie, care au condus la muncă stăruitoare. Omul
putere pentru a trece, cu bine, peste încercă-
rile care ne aşteaptă! se deosebeşte de alte fiinţe pentru că are conştiinţă, care îl îndeamnă să studieze mereu, să cer-
ceteze natura din jurul său, să iscodească, pentru că munceşte şi produce valori. Poate să facă
Cu respect, asta pentru că el cultivă virtuţile şi pentru că are credinţă şi încredere. Toate acestea se dobân-
Biroul Operativ al Sindicatului desc prin educaţie, iar educaţia nu trebuie să cunoască întreruperi, nici crize. Educaţia oame-
din Învăţământ Neamţ, nilor continuă şi în vreme de pandemii.
Preşedinte,
Prof. Gabriel PLOSCĂ Ioan Aurel POP,
Preşedintele Academiei Române

Lecţia de istorie r Luna iulie r Lecţia de istorie r Luna iulie r Lecţia de istorie
obţinând 11 medalii la saloanele de inventică: ţară. Iniţiator al mai multor publicaţii literare din
Iulie 2020 Medalia de Bronz la Salonul de la Nürnberg, Neamţ („Antiteze”, „Biblioteca din Nord”, „Ca-
Germania (1993), Medalia de Argint (2002) şi ietele de la Durău”, „Conta”, „Ion Creangă”,
2/2007 – d. Traian Ci- Medalia de Aur (2003), Geneva, Elveţia; Medalia „Meridianul Ozana”). Distins cu Premiul Naţio-
n coare, la Piatra-Neamţ
(n. 25. 01 1925, Vâgiu-
de Aur (2004), la Eureka, Bruxelles, Belgia, Pre- nal al U. S. şi cu Ordinul Meritul Cultural, în
Grad de Cavaler şi în Grad de Ofiţer. Fondator al
leşti, Mehedinţi, azi,
Gorj). Rememorări nemţene Colocviilor Naţionale de Poezie. Cărţi: „Ceremo-
nii insidioase”, „Titanic şvaiţer”, „Goliath”, „În-
■ 6/1935 – n. Ionel gerul căzut”, „Bătrânul şi Marta”, „Tinereţe fără
Miron, la Ivăneşti, Vas- miul NSPI, Paris (2003). bătrâneţe şi sentimentul tragic
lui, profesor universitar, ■ 6/1958 – n. Adrian Alui Gheorghe, la To- al timpului”, „Părintele Iustin
doctor (1973). A absolvit Li- poliţa, Neamţ, scriitor. Facultatea de Filologie, Pârvu: o misiune românească
ceul „Mihai Kogălniceanu” Iaşi, dr. în filologie. A condus Cercul Literar „Ti- şi creştină”, „Frig”. Epistolar
din Vaslui, Facultatea de Ştiinţe Naturale, Iaşi. nereţe fără bătrâneţe” din Piatra-Neamţ, profesor, (1978-1990): „O dramă la vâ-
Cercetător ştiinţific la Staţiunea „Stejarul” Pân- ziarist, director de muzeu, consilier, deputat, di- nătoare”, „Paznicul ploii”,
găraţi (1958-1982), apoi, la Staţiunea 1 CAS Po- rector al Direcţiei pentru Cultură Neamţ şi al Bi- „Contribuţii la estetica um-
toci, Neamţ (1982-1993), profesor la bliotecii Judeţene „Gh. T. Kirileanu”. brei”; „Urma”, „Laika” ş. a. A
Universitatea din Iaşi (din 1993) şi Universitatea Colaborează la cele mai importante reviste din îngrijit mai multe cărţi din
Paris 7 (1995-1996). Studii şi invenţii (colab.),

Pag. 2 APOSTOLUL iulie-august-septembrie 2020


Scrisori din Basarabia

Republica Moldova: Implicare activă a FSEŞ Stimaţi colegi,


(urmare din pag. 1) munerarea, vom insista să fie estimate costurile su-
ispun de calculatoare, sunt familii, inclusiv de
pedagogi, care, pentru a realiza procesul edu-
plimentare şi să fie rectificate bugetele instituţiilor
respective, să fie alocate mijloace, pentru ca orele pre-
dragi elevi, dragi
d caţional de la distanţă concomitent, au nevoie
de câteva calculatoare.
date suplimentar să fie remunerate deplin, în caz con-
trar munca extra program ar putea fi calificată ca
muncă forţată.
părinţi,
Am înaintat un şir de probleme în cadrul in partea Federaţiei Sindicale a
Comisiei naţionale pentru consultări şi nego- Cât priveşte accesul elevilor şi al cadrelor didac-
tice la tehnologiile comunicaţionale şi dotarea cores- Educaţiei şi Ştiinţei, vă adresez
cieri colective Guvern – Patronate – Sindicate,
dar partea cea mai importantă de consultări şi punzătoare, este un subiect care ţine de competenţa D sincere felicitări cu prilejul Zilei
Ministerului şi a Direcţiilor Raionale/Municipale În- Cunoştinţelor, şi debutului anu-
negocieri abia urmează, avem în agendă relansarea lui şcolar 2020-2021. Este un
activităţii Comisiei Bipartite Minister – Sindicat, în văţământ. Desigur, acolo unde avem posibilitatea de
început de an şcolar deosebit, ne
cadrul căreia vom dezbate şi definitiva textul Con- a ajuta cadrele didactice cu soft-uri educaţionale, cu aşteaptă o perioadă complicată
venţiei Colective la nivel de ramură Educaţie şi Cer- literatură de specialitate, o facem. Dar resursele noas- cu provocări şi noi probleme,
cetare pentru anii 2021-2026, care urmează a fi tre sindicale nu sunt suficiente pentru a rezolva pro- dar şi cu imperativul de a căuta şi găsi
semnată la finele anului 2020. blema, de aceea îndemnul nostru este de a aplica la noi soluţii.
Am convenit cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi diferite proiecte, acolo unde este posibil, a facilita dia- În aceste zile, mai mult decât ori-
Cercetării, asupra necesităţii creării unui grup de lucru logul cu diferite organizaţii partenere, care ar putea când, avem nevoie de certitudine, de
pentru elaborarea proiectului de lege pentru modifi- dona mijloace sau presta servicii de instruire pentru puncte de reper şi de încredere în ceea
carea şi completarea unor acte normative, inclusiv a cadrele didactice. ce facem, de putere şi curaj pentru a
În situaţia pandemică apare necesitatea de a asi- merge înainte, în pofida tuturor greu-
Codului Muncii al Republicii Moldova, care ar regle- tăţilor şi problemelor provocate de
menta explicit procedura de retribuire a muncii, a tim- gura cadrele didactice, ca şi pe cele medicale, cu echi-
pament de protecţie. Desigur, apar cheltuieli şi costuri criza pandemică.
pului de staţionare în perioada pandemiei, reieşind din Împreună cu partenerii sociali,
principiul păstrării salariului integral pentru angajaţii noi, care în prezent se precizează. Estimativ, se vor-
beşte de circa 200 milioane lei care sunt necesare pen- avem o sarcină complicată – să asigu-
din sistem ca formă de protecţie socială a acestora. răm dreptul la educaţie pentru fiecare
Totodată, am pus în discuţie un şir de probleme legate tru a acoperi inclusiv şi aceste costuri. Această copil, şi, totodată, este foarte important
de buna funcţionare a sistemului educaţional, dar şi obligaţie cade pe umerii angajatorilor, administraţiei să asigurăm respectarea drepturilor tu-
de începerea noului an şcolar 2020-2021, cum ar fi: instituţiilor. Va fi o abordare total greşită dacă se va turor angajaţilor implicaţi în viabilita-
• Necesitatea unui dialog permanent pe segmen- încerca să se pună aceste cheltuieli pe umerii pedago- tea sistemului educaţional.
tul Ştiinţă şi Cercetare, în vederea estimării impactu- gilor, noi, sindicaliştii, vom combate pe toate căile le- Misiunea sindicatului în aceste
lui negativ al reformei Academiei de Ştiinţe şi gale aceste tentative. zile este de a transmite diriguitorilor
măsurilor de protecţie socială a angajaţilor Institutelor Asemenea abordări nu sunt corecte, nici sub as- semnalele care vin din colectivele pe-
de Cercetare din cadrul Academiei; pect juridic, nici în plan moral. Este necesar de a ela- dagogice, din instituţii. Întreg spectrul
bora, în comun cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi de probleme despre care vorbesc peda-
• Punerea în aplicare a unor măsuri suplimentare gogii, conducătorii instituţiilor educa-
de protecţie socială a angajaţilor din sfera educaţiei Protecţiei Sociale, protocoale pentru instituţiile edu-
caţionale, în caz de apariţie a unor situaţii care ar im- ţionale, angajaţii din învăţământ şi
şi cercetării; cercetare, merită atenţie sporită; nu
• Acordarea unor plăţi compensatorii la cheltuie- pune modificarea regimului de muncă ales de instituţii
către 1 septembrie. Vom interveni prompt în fiecare doar o trecere în revistă, ci soluţionări
lile pe care le suportă cadrele didactice pentru măsuri urgente şi eficiente.
de protecţie personală, dar şi pentru asigurarea studii- caz, pentru a apăra interesele membrilor noştri de sin- Stimaţi colegi, Vă îndemn la opti-
lor la distanţă, inclusiv în caz că se va trece la această dicat, inclusiv dreptul la condiţii de muncă inofensive. mism realist şi Vă asigur că Federaţia
formă de activitate; Cu toate că e imprevizibil şi marcat de incertitu- Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei este în
• Necesitatea completării bugetului pentru remu- dini, debutul anului şcolar 2020-2021 rămâne un pri- serviciul Dumneavoastră, pentru a Vă
nerarea muncii suplimentare prestate de către cadrele lej de bucurie şi speranţă pentru comunitatea proteja şi sprijini.
didactice, angajaţii din instituţii în anul de studii 2020 pedagogică, pentru întreaga societate, acesta fiind Fiind la început de an şcolar, le
– 2021. nuanţat puternic şi de semnificaţia sărbătorilor noastre urăm elevilor sete de carte, curiozitate,
Este salutară iniţiativa Ministerului de a da posi- naţionale: Ziua Independenţei şi Ziua Limbii Române. dorinţa de a avea numai note bune şi
Vă îndemn, stimaţi colegi, să rămâneţi călăuză în satisfacţia celor realizate până la ulti-
bilitate colectivelor pedagogice să aleagă modul de mul clinchet al clopoţelului! Profesori-
activitate în noul anul şcolar, mai ales că s-a ţinut cont lumea noului, a adevărului şi frumosului, deoarece
prioritatea noastră cea mare sunt copiii, tânăra gene- lor şi părinţilor le urăm sănătate,
şi de opinia sindicaliştilor. Cele şapte scenarii propuse răbdare şi putere!
de Minister dau posibilitatea colectivelor pedagogice, raţie, viitorul nostru. Discipolii au nevoie de sprijinul
Dumneavoastră, acordat cu răbdare şi tărie. Doamne ajută tuturor!
administraţiei să aleagă acel regim de lucru, care ar fi
cel mai potrivit, reieşind din spaţiile de studii, perso- Vă urez multă sănătate, rezistenţă şi inspiraţie Cu respect, Ghenadie DONOS,
nalul didactic, numărul de elevi etc. Cât priveşte re- continuă! Preşedintele FSEŞ

Lecţia de istorie r Luna iulie r Lecţia de istorie r Luna iulie r Lecţia de istorie

reaţia lui Aurel Dumitraşcu. Frankfurt pe Main. Expoziţii de grup şi colective Cărţi (în nume propriu): „La
■ 6/2002 – d. Marin-Marcel Drăgo- (1970-2014) la: Timişoara, Arad, Turnu Severin, poale de Ceahlău”, „Ceahlăul,
c tescu, la Piatra-Neamţ (n. 4. 02. 1934, Cra- Iaşi, la Palatul Parlamentului, Bienala „Lascăr muntele legendelor sau le-
iova.) Vorel”, Piatra-Neamţ, Expoziţia „Voroneţiana”, genda muntelui”, „Legendele
■ 9/1946 – n. Mircea-Răzvan Cia- Suceava. Expoziţie de grup la Bruxelles. În co- Muntelui Ceahlău”, „Evreii
câru, la Cluj, pictor. Cursuri primare, gim- din Moldova de Nord, cu pri-
naziale, liceale şi Facultatea de Arte
Plastice (1973), toate la
Rememorări nemţene vire specială asupra Judeţului
Neamţ / De la primele aşezări
Timişoara. Repartizat în Jude- până în anul 1938”, „Realita-
ţul Neamţ (1973), a predat la lecţii: Olanda, Franţa, Canada, S. U. A., Germa- tea unui mit: Corneliu Zelea
şcolile din Bălţăteşti şi Ne- nia, Israel, Suedia, Italia. Codreanu”, „Mitologie şi creştinism la Muntele
greşti, apoi, la Şcoala Populară ■ 15. 07. 1976 – n. Daniel Dieaconu, la Pia- Ceahlău” ş. a. Premiul Revistei Apostolul, ed. I,
de Artă, până în 1981, când s-a tra-Neamţ, profesor, istoric, eseist, documenta- 2016.
transferat la Complexul Mu- rist. După absolvirea Facultăţii de Istorie din ■ 16/1970 – n. Ciprian Istrate, la Piatra-
zeal Judeţean Neamţ (muzeo- Bucureşti, a obţinut catedra de specialitate la Neamţ, artist plastic, absolvent al Facultăţii de
graf restaurator). Expoziţii Grinţieş. Este cercetător ştiinţific în cadrul Cen- Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi
personale (1974-2013) la: Pia- trului de Cercetare pentru Dezvoltare Regională
tra-Neamţ, Bucureşti, Tel Aviv, Almere - Olanda, şi Integrare Europeană al Universităţii Bucureşti. Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 4)

iulie-august-septembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 3
Scrisori din Basarabia

80 DE ANI FĂRĂ BASARABIA


(urmare din pag. 1) devenit legală şi a deschis alte diplomatice demersurile românilor pentru bunăstarea cetăţenilor şi
ugul fascist şi ... perpetuum oportunităţi pentru românii basara- basarabeni, dezideratul cetăţenilor dezvoltarea Republicii Moldova, a
dominaţi de eliberatori. beni. Republicii Moldova de a imple- renovat grădiniţe, a donat micro-
j În cazul nostru, al Basa- Oamenii de cultură au fost menta sistemul de valori european, buze şcolare, a renovat Muzeului
rabiei, dreapta judecată ne-am printre primii care au trecut Prutul, bazat pe respectarea drepturilor de Artă, Sala cu Orgă, Institutul
făcut-o singuri prin declanşa- colaborarea şi schimburile între omului, a statului de drept, a demo- Mamei şi Copilului din Chişinău, a
rea procesului de rezistenţă, uniunile de creaţie româno-române craţiei pluraliste, a angajamentelor reconstruit Teatrul „Bogdan Petri-
care a culminat cu Renaşte- au cunoscut o dezvoltare continuă, din cadrul Acordului de Asociere şi ceicu Haşdeu” din Cahul.
rea Naţională şi a înglobat astfel încât mulţi au devenit al Acordului de liber schimb cu
evenimente majore, de cotitură, în membri cu drepturi depline ai uni- Uniunea Europeană, liberalizarea SALTUL ŞI ROADELE NOI
istoria noastră recentă: Marea unilor de creaţie din România: Uni- regimului de vize cu Uniunea Eu-
ALE ÎNFRĂŢIRII
Adunare Naţională din 27 august
1989, în baza căreia a fost adop- Un alt şir de obiec-
tată, la 31 august, Legea cu pri- tive au fost sau urmează
vire la limba de stat/română şi a fi construite, recon-
grafia latină, eveniment despre struite sau renovate în
care Grigore Vieru scria: „Drep- baza protocoalelor de în-
tatea mea cea dintâi este limba frăţire la nivelul autori-
română, în care lucrează iubirea tăţilor publice locale,
lui Dumnezeu”, Podul de Flori între care restabilirea
din 6 mai 1990, Declaraţia de Su- scărilor de granit din
veranitate din 23 iunie 1990, De- Parcul „Valea Morilor”
claraţia de Independenţă din 27 din Chişinău, proiect în
august 1991, concepută drept un valoare de circa 920 mii
prim pas spre reunirea cu ţara- de euro, finanţat de Con-
mamă, România. siliul local al Sectorului
1, al municipiului Bucu-
INTRAREA VIEŢII ÎN ALBIA reşti, reconstrucţia, cu
EI NORMALĂ sprijinul primăriei muni-
unea Scriitorilor, Uniunea ropeană pentru cetăţenii Republicii cipiului Iaşi a clădirii Academiei de
Din 1990 încoace mii de tineri Ziariştilor Profesionişti, Uniunea Moldova, modernizarea şi profesio- Muzică, Teatru şi Arte Plastice din
români basarabeni au beneficiat de Compozitorilor, Uniunea Muzicie- nalizarea administraţiei publice în Chişinău, în care în 1918 a fost vo-
studii gratuite, locuri în cămine şi nilor şi interpreţilor, Uniunea Artiş- acord cu standardele europene, im- tată Unirea Basarabiei cu România,
burse oferite de Statul român, mii tilor Plastici, iar alţii chiar a celui pulsionarea schimburilor econo- proiect estimat la valoarea de 2 mi-
de cărţi, donate de instituţii publice mai important for ştiinţific – Aca- mice, multiplicarea oportunităţilor lioane de lei moldoveneşti.
şi din colecţii particulare ale româ- demia Română. pentru studenţi, profesori, oameni
nilor din dreapta Prutului, alcătu- Angajaţi, originari din Repu- de cultură şi ştiinţă. PUNŢI ECONOMICE
iesc fondul de carte al bibliotecilor blica Moldova, atestăm în adminis- IMPRESIONANTE
publice şi al instituţiilor de învăţă- traţia centrală, Guvernul României, COSTURI CE URMEAZĂ
mânt din stânga Prutului. Ministere şi Agenţii şi în calitate de
SPRE EUROPA
Au devenit fireşti vizitele la membri aleşi ai celor două camere A FI CONŞTIENTIZATE
nivel înalt între şefii de stat şi de gu- Pentru asigurarea securităţii
ale Parlamentului României, Sena-
vern, încheierea protocoalelor de co- Cât a costat acest sprijin, nu ni economice şi energetice a Republicii
tul şi Camera Deputaţilor.
laborare între ministere şi de înfrăţire s-a contabilizat niciodată. Ar fi de Moldova se construieşte gazoductul
între autorităţile publice locale. reţinut, totuşi, că doar în ultimii aşi – Ungheni – Chişinău, se
Odată cu ratificarea şi intrarea
SACRIFICIILE ROMÂNIEI, zece ani de Parteneriat Strategic, impulsionează creşterea schimbu-
în vigoare a Convenţiei Europene ULUITOARE marcat la 27 aprilie curent, pe lângă rilor economice şi se facilitează
cu privire la Cetăţenia Multiplă, PRIN DIMENSIUNILE LOR cele enumerate deja, constatăm că accesul produselor din Republica
semnată la Strasbourg atât de Ro- doar în ultimii ani, România a fi- Moldova pe pieţele europene. Pre-
mânia cât şi de Republica Moldova, În toţi aceşti ani, România a nanţat proiecte de sute de milioane cizări suplimentare: https://chisi-
redobândirea cetăţeniei române a susţinut constant, pe toate canalele de euro drept ajutor nerambursabil nau.mae.ro/local-news/1877.

Lecţia de istorie r Luna iulie r Lecţia de istorie r Luna iulie r Lecţia de istorie
(urmare din pag. 3) Şagani, Judeţul Cetatea Albă din Basarabia. Este de Medicamente, Bucureşti şi secretar general al
2008). Între 1996 şi absolventă a Liceului Pedagogic de Fete din Pia- Club Ambasador Elveţia, Filiala Piatra-Neamţ.
2008, a organizat şi des- tra-Neamţ, secţia educatoare, afirmată în mod Premiul I la Salonul de Inventică (1988). Este ini-
( chis expoziţii personale strălucit în învăţământul preşcolar. Unitatea de ţiatoarea şi preşedinte al Fundaţiei „Vorel”.
la Centrul Culturii Fran- învăţământ, din Piatra-Neamţ, unde a funcţionat ■ 22/1955 – n. Grigore Agache, la Ghe-
ceze, Galeriile „Top răeşti, Neamţ, artist plastic. A absolvit Liceul de
Art”, Galeriile „Vert”, Rememorări nemţene Muzică şi Arte Plastice „Octav Băncilă” Iaşi şi
Galeriile „Lascăr Institutul de Arte Plastice „Ion
Vorel”, toate în Piatra-Neamţ; până la pensionare, în semn de preţuire, îi poartă Andreescu” din Cluj-Napoca.
Centrul Ecumenic Durău, Ga- numele. Membru U. A. P. A debutat la
leria „Arta” Bucureşti, Palatul Parlamentului ■ 20/1945 – n. Elena Ionescu, la Comăneşti, Cluj-Napoca, la o expoziţie
(2014). A pictat 16 biserici şi 12 catapetesme în Suceava, inginer, doctor (1983), cercetător ştiin- studenţească (1979); nume-
judeţele Iaşi, Suceava, Bacău, Neamţ, Harghita. ţific. Absolventă a Liceului Teoretic din Gura- roase expoziţii personale, co-
I s-a acordat distincţia „Cuvioasa Parascheva” a Humorului, a Facultăţii de Chimie Industrială din lective la: Bucureşti,
Patriarhiei Române (1999), distincţia „Stephanus Iaşi şi a Facultăţii de Informatică din Bucureşti. Piatra-Neamţ, Bacău, Baia
Magnus Defensor Fidei Cristiani”, Iaşi (2002), A lucrat la Institutul de Cercetări din Săvineşti, Mare; Chişinău; Budapesta;
Premiul special la Bienala „Lascăr Vorel” (2007). apoi, din 1994, la „Plantavorel”, Piatra-Neamţ. Bienalele „Lascăr Vorel”; par-
■ 17/1934, n. Veronica Filip, în Comuna Este vicepreşedinte al Asociaţiei Producătorilor ticipant la Taberele de creaţie: Tescani, Bacău,

Pag. 4 APOSTOLUL iulie-august-septembrie 2020


Scrisori din Basarabia

80 DE ANI FĂRĂ BASARABIA Gala premiilor


Î
n mănăstirile din munţii României i-am auzit
nu o dată pe sfinţii călugări, mărturisindu-mi:
membrilor Sfatului Ţării din Basarabia, care au de-
clanşat la 27 martie 1918 procesul de unificare a UNITER 2020 –
„Basarabia e Golgota neamului românesc”, provinciilor româneşti, dar şi a generaţiei de aur din
la spectacolele In memoriam Grigore Vieru
sub genericul „Taina care mă apără” şi „Năs-
Basarabia de la sfârşitul anilor ʼ80 începutul anilor
ʼ90, care au pregătit şi înfăptuit Renaşterea Naţio-
ediţia a XXVIII‐a
cuţi în limba română”, ambele desfăşurate la nală. vând în vedere situaţia excepţio-
Sala Palatului din Bucureşti, unde s-au adu- Cultura română nu poate fi completă fără nală pe care o traversează în
nat mii de spectatori bucureşteni, i-am văzut opera lui Ion Druţă, Grigore Vieru, Dumitru Mat- A această perioadă toate sectoarele
pe mulţi din ei cu ochii în lacrimi, retrăind împreună covschi, Nicolae Dabija, fără muzica lui Eugen societăţii, Uniunea Teatrală din
cu artiştii noştri trăirile noastre exprimate în versu- Doga, Anatol Chiriac, Ion şi Petre Aldea – Teodo- România a fost nevoită să reconsi-
rile poetului, de-a lungul timpului, în traseele prin rovici, fără filmele regizorului Emil Loteanu şi vir- dere organizarea Galei Premiilor
ţară mi se mărturisea nu o dată cu voce tremurândă tuozitatea „Lăutarilor” lui Nicolae Botgros. UNITER 2020.
„ Şi eu am rude în Basarabia”, ori „Şi mama/ tatăl Integritatea noastră nu poate fi atinsă fără a ne Ţinând cont de reglementările pri-
meu e de peste Prut, s-a retras împreună cu familia aduna trăirile şi valorile în toată complexitatea. vind organizarea evenimentelor culturale,
în 40”. Uniunea Teatrală din România a decis că
MOLDOVA DE RĂSĂRIT/ BASARABIA, ediţia din acest an a Galei Premiilor UNI-
AU TRECUT 80 DE ANI TER va avea loc în ziua echinocţiului de
QUO VADIS? toamnă, 21 septembrie. (N. R. – dată la
DE ATUNCI. CE AVEM DE FĂCUT care revista noastră se va afla în tipar.)
ÎN CONTINUARE? DE 30 DE ANI Dacă până la 1989 ar mai fi putut fi conside- Pentru a XXVIII-a ediţie a Galei Pre-
rată firească rătăcirea unor basarabeni, rămaşi cu miilor UNITER, juriul de nominalizări a
CĂILE SUNT BĂTĂTORITE sechele din perioada sovietică, referitor la identita- fost alcătuit din criticii de teatru Ludmila
tea noastră şi limba pe care o vorbim, acum nu mai Patlanjoglu, Maria Zărnescu, Călin Cio-
Să ne cunoaştem şi să ne recunoaştem! există justificare, e doar constatarea că suntem
Să valorificăm ajutorul acordat, să exprimăm botari. Spectacolele care au intrat în com-
atraşi din nou într-un teatru al absurdului. petiţie sunt cele care au avut premiera în
gratitudinea noastră Statului Român şi fraţilor/con- „Să vorbim româneşte! Să ne preţuim valorile!
tribuabili români. perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019.
Să ne cunoaştem istoria şi Ţara!”- acesta ar fi răs- Juriul final al Galei Premiilor UNI-
A venit timpul să ne întrebăm şi noi sincer şi punsul.
să răspundem onest la întrebarea: Ce am făcut noi, TER 2020 format din Radu Apostol – re-
La nivelul dialogului bilateral nu poate fi loc de gizor, Cosmin Ardeleanu – scenograf,
cei din Basarabia pentru românii din ţară, pentru supărare, chiar dacă exprimările uneori nefericite sau
România? Doru Mareş – critic de teatru, Crina Mu-
judecata pripită ar putea să doară. reşan – actriţă, Cristina Rusiecki – critic
Pentru că România şi românii ca şi Moldova
Să ne amintim că fratele/prietenul adevărat/ de teatru a vizionat în format digital (on-
de Răsărit-Basarabia nu înseamnă doar unii politi-
mamă sunt cei care ne spun adevărul în faţă şi ne fac line, DVD) spectacolele nominalizate şi
cieni (care mai şi greşesc, din păcate, deseori ma-
chiavelic), România şi românii înseamnă Măreţia semnul crucii în spate, rugându-se pentru noi. va decide câştigătorii celor 11 categorii
Sfinxului din Carpaţi, înseamnă valurile Dunării, În faţa unei pandemii, membrii familiilor se ţin de premii.
vraja Mării, înseamnă Sfintele Mănăstiri, unde se departe, deşi mistuiţi de dor, naţiunile îşi adună for- Reamintim că nominalizările pentru
menţine peste veacuri focul credinţei şi mântuirii, ţele, statele îşi dau mâna – toate pentru a salva Viaţa. anul 2019 şi Premiile Senatului UNITER
România şi românii înseamnă demnitatea cu care De-a lungul secolelor naţiunile au supravieţuit, au fost decise deja în luna februarie, iar
îşi apăra „ sărăcia şi nevoile şi neamul” Mircea cel ţinându-se împreună, iar roluri hotărâtoare în istoria Teatrul Tineretului Piatra-Neamţ a fost
Bătrân, înseamnă puterea crucii şi credinţei lui Şte- lumii au avut doar statele puternice sau cele care au nominalizat la categoria Cea mai bună
fan cel Mare şi Sfânt, cu care a apărat poarta creş- dus o politică înţeleaptă. regie cu spectacolul „Steaua fără nume”.
tinătăţii, înseamnă sfinţii închisorilor, curajul şi Aşezarea noastră geografică „în calea răutăţi- Alături de Alexandru Mâzgăreanu, rea-
năzuinţa nestrămutată a domnitorului Mihai Vitea- lor” ne-ar putea servi pentru transformarea condiţiei lizatorul reprezentaţiei nemţene, concu-
zul, înseamnă nemurirea lui Mihai Eminescu, Rap- noastre dintr-o masă de manevră într-un privilegiu. rează Eugen Jebeleanu, pentru regia
sodia Română şi George Enescu, Cuminţenia Ferice de naţiunile care au avut parte de Oa- spectacolului „Itinerarii. Într-o zi lumea
Pământului şi Coloana Infinită/Axis Mundi ale lui meni de Stat, de Oameni Politici capabili să se va schimba” la ARCUB – Centrul Cul-
Constantin Brâncuşi, pasiunea din cântecele Mariei impulsio neze şi să direcţioneze energiile spre tural al Municipiului Bucureşti şi Com-
Tănase, ale lui Gheorghe Zamfir, ale lui Grigore bine şi împlinire. pagnie des Ogres şi Botond Nagy, pentru
Dumnezeu să ne ocrotească şi să ne binecu- regia spectacolului „Nora” la Teatrul Ma-
Leşe.
vânteze! ghiar de Stat Cluj.
Suntem conştienţi că istoria românilor nu poate
Red.
fi completă fără reflectarea asupra sacrificiului (Sursa: Ziarul Făclia, Chişinău, 26 iunie 2020)

Lecţia de istorie r Luna iulie r Lecţia de istorie r Luna iulie r Lecţia de istorie

in Neamţ: Dumbrava, Potoci, Durău. Pre- concursuri literare. Editorial a debutat cu „Penul- lor” I-III; „Despre esenţe şi tincturi”; „Poesii
miul special al juriului la Bienala „Lascăr tima partidă de zaruri”, proză scurtă (1985). Este vechi şi nouă”; „Gânduri-rânduri”; „Ancade şi
d Vorel”. Premiul pentru pictură – Bienala autor a peste treizeci de volume de proză scurtă, alte poezii de formă fixă” ş. a.
„Lascăr Vorel”. romane, poezie, teatru, teorie şi critică literară, ■ 26/1932 – n. Iulian An-
■ 23/1939 – d. I. I. Mironescu (n. 13. antologii. Face critică de artă plastică. Director tonescu, la Piatra-Neamţ (d.
06. 1883, Tazlău, v. fişa lunii iunie.) 24. 01. 1991, Bucureşti), pro-
■ 23/1950 – n. Lucian Strochi, la Pe- Rememorări nemţene fesor universitar, istoric, tradu-
troşani, Hunedoara, profesor, doctor în fi- cător, publicist. Absolvent al
lologie, scriitor, critic literar şi al Revistei „Asachi”. Este membru al U. S. şi al Liceului „Petru Rareş” din
de artă. Absolvent al Facultăţii U. A. P. Alte cărţi: „Gambit”; „Cuvântul cuvânt”; Piatra-Neamţ şi al Facultăţii
de Filologie a Universităţii „Judeţul Neamţ, monografie” (colab.); „Purtăto- de Istorie, Bucureşti. A fost un
Bucureşti, profesor la Tazlău şi rul de cuvânt”; „Cicatricea”; „Sonete”; „Memo- mare specialist şi un remarca-
Piatra-Neamţ; după 1990, di- ria fulgerului”; „Monere 50”; „Versuri”; bil orator. A donat statului
rector la Casa Franţei, director „Emisferele de Brandenburg”; „Introducere în imobilul în care s-a organizat Muzeul de Ştiinţe
al Direcţiei pentru Cultură, di- fantastic”; „Fantasticul în proza românească”; Naturale din oraşul natal. Publică în Revista
rector artistic al T. T. A debutat „Paradoxala Olanda”; „Antologie a muntelui”; „Ateneu” (1970-1971) o parte din poeziile tra-
în „Steagul roşu” din oraşul „Ceasornicul lui Eliade”; „Teatru”; „Ore supli- duse, care se vor regăsi şi în volumul apărut pos-
natal, peste 80 de premii la mentare”; „Funia de nisip”; „Alfabetul animale- tum „Nelinişti medievale” (2010).

iulie-august-septembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 5
Şcoala nemţeană, azi

Rezultatele finale înregistrate la Bacalaureat 2020


Evaluarea Naţională a absolvenţilor La nivel naţional: Rata de promovare (absolvenţi din promoţia
de clasa a VIII‐a, sesiunea 2020 • curentă şi din promoţiile anterioare), înregistrată la sesiunea iunie-
iulie 2020 a examenului naţional de Bacalaureat, fără etapa spe-
• În judeţul Neamţ (în creştere, raportat la cei 122.252 de cială, după soluţionarea contestaţiilor, este de 64.5%. Pentru
nspectoratul Şcolar Judeţean candidaţi din etapa iniţială) au obţinut promoţia curentă, rata de promovare este de 72,9%, iar pentru
Neamţ a centralizat rezultatele medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), promoţiile anterioare de 27,7%
I finale ale absolvenţilor clasei adică 76.20%. Dintre aceştia, 892 de Astfel, din totalul celor 147.794 de candidaţi prezenţi, au pro-
a VIII-a, obţinute în urma sus- candidaţi au încheiat examenul cu movat 95.399 de candidaţi: 87.887 candidaţi aparţin promoţiei 2020
ţinerii examenului de Evaluare media generală 10 (zece). (comparativ cu 84.833 de candidaţi reuşiţi în promoţia anului trecut),
Naţională, sesiunea 2 – 27 Rata de participare a fost de
93,10%: 160.663 de candidaţi pre- iar 7.512 provin din promoţiile anterioare (în creştere, comparativ cu
iunie, 2020.
Conform datelor obţinute zenţi, dintr-un total de 172.543 de 4.383 de candidaţi reuşiţi în 2019). Numărul mediilor de 10 (zece) a
în urma reevaluării lucrărilor contes- elevi înscrişi. crescut la 307.
tate, proporţia candidaţilor cu medii La proba de Limba şi literatura Dintre cei 155.639 de candidaţi înscrişi, s-au prezentat 147.794 de
mai mari sau egale cu 5 (cinci) este română au obţinut note peste sau candidaţi (120.627 de candidaţi din promoţia curentă, respectiv 27.167
de 70,94% (3.017de candidaţi), ceea egale cu 5 (cinci) 135.365 de candi- de candidaţi din promoţiile anterioare).
ce înseamnă o creştere a acestui daţi (84%), iar 4.700 candidaţi au fost La etapa specială a examenului de Bacalaureat s-au înscris 141 de
număr faţă de rezultatele iniţiale. notaţi cu 10 (zece). absolvenţi ai clasei a XII-a, conform situaţiei centralizate până la această
Numărul candidaţilor cu media ge- La proba de Matematică, oră de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
nerală de 10 a rămas egal cu 21(de 112.796 candidaţi (70,2%) au primit
3,5 ori mai mare faţă de anul trecut: note peste sau egale cu 5 (cinci), iar • În judeţul Neamţ: În Neamţ, rata de promovare în prima sesiune
6). 3.335 de candidaţi au reuşit să obţină a examenului de Bacalaureat 2020 (după soluţionarea contestaţiilor)
La proba de Limba şi literatura nota 10 (zece). este de 66,95%.
română, 3.466 de candidaţi (81,36%) La proba de Limba şi literatura Rata de promovare (absolvenţi din promoţia curentă şi din promo-
au încheiat examenul cu note mai maternă, 8.906 candidaţi (93,1%) au ţiile anterioare), înregistrată la sesiunea iunie-iulie 2020 a examenului
mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre note peste sau egale cu 5 (cinci), iar naţional de Bacalaureat, fără etapa specială, după soluţionarea contes-
aceştia, 132 de candidaţi au obţinut 143 de candidaţi au obţinut 10 (zece). taţiilor, este de 66,95%.
nota 10. 7 (şapte) candidaţi au fost elimi- Pentru promoţia curentă, rata de promovare este de 71,17%, iar
La Matematică, 2.777 de candi- naţi din cauza unor tentative de pentru promoţiile anterioare, rata de promovare, este de 37,22%
daţi (65,3%) au primit note mai mari fraudă (toţi în sesiunea iniţială), lu- Astfel, din totalul celor 3649 de candidaţi prezenţi, au promovat
sau egale cu 5 (cinci), iar dintre ace- crările acestora fiind notate cu 1.
2.443 de candidaţi: 2.274 candidaţi aparţin promoţiei 2020, iar 169 pro-
ştia, 72 de candidaţi au obţinut nota
10. Precizăm că rezultatele au fost vin din promoţiile anterioare.
Au fost depuse 201de contesta- publicate prin anonimizarea nume- Numărul mediilor de 10 (zece) a crescut la 3 (Colegiul Naţional
ţii, mai puţine decât în ultimii doi lui şi a prenumelui, pe baza unui „Petru Rareş”, Municipiul Piatra-Neamţ – 2 şi Colegiul Naţional
ani. cod unic alocat fiecărui candidat. „Roman-Vodă”, Municipiul Roman – 1).
Rata de participare la evaluarea Măsura este în acord cu prevederile Dintre cei 3.816 de candidaţi înscrişi, s-au prezentat 3.195 de can-
naţională a fost de 98,17%: 4.253 de art. 5 şi ale art. 6 din Regulamentul didaţi din promoţia curentă, respectiv 454 de candidaţi din promoţiile
candidaţi prezenţi (dintr-un total de UE 2016/679 privind protecţia per- anterioare.
4.332 de candidaţi înscrişi). soanelor fizice în ceea ce priveşte În judeţul Neamţ niciun liceu nu a avut promovabilitate 100%. Con-
prelucrarea datelor cu caracter form datelor centralizate de ISJ Neamţ, pe primele locuri se află Colegiul
• La nivel naţional personal şi privind libera circulaţie „Petru Rareş” cu promovabilitate 99,40%, urmat de Colegiul „Calistrat
În urma desfăşurării etapei spe- a acestor date şi de abrogare a Di- Hogaş” cu 97,70%. Pe locul trei se află Colegiul „Gheorghe Asachi”, cu
ciale (22 iunie – 4 iulie) din cadrul se- rectivei 95/46/CE (Regulamentul 96,08%. La „Asachi”, procentele de promovabilitate sunt de ani buni de
siunii 2020 a Evaluării Naţionale a general privind protecţia datelor – peste 90% la Bacalaureat, demonstrând, şi în acest an, că a devenit una
absolvenţilor clasei a VIII-a, Minis- RGPD), precum şi cu solicitarea dintre cele mai bune şcoli din judeţul Neamţ. Pe ultimul loc, Colegiul
terul Educaţiei şi Cercetării a centra- Autorităţii Naţionale de Suprave- „Ion Ionescu de la Brad” nu are niciun elev promovat în sesiunea din
lizat şi actualizat rezultatele finale ghere a Prelucrării Datelor cu Ca- acest an.
înregistrate la acest examen, astfel: racter Personal. Practic, este prima
Situaţia statistică generală arată dată de la intrarea în vigoare a Topul liceelor din judeţul Neamţ cu procentul de promovabilitate
că dintre cei 160.663 candidaţi pre- RGPD, când notele/rezultatele can- peste 80%:
zenţi la Evaluarea Naţională (inclusiv didaţilor sunt afişate în acest for- 1. COLEGIUL NAŢIONAL „PETRU RAREŞ”, PIATRA-
etapa specială), 122.357 de candidaţi mat. (Red.) NEAMŢ: 99,40%

Lecţia de istorie r Luna august r Lecţia de istorie r Luna august r Lecţia de istorie
strugurii se coc” ş. a.), suita simfonică „Privelişti (1971) şi director al Muzeului Literaturii Ro-
August 2020 moldoveneşti” (şi un motiv melodic din folclor: mâne (din 1985). Doctor în filologie (1971).
„Pe malul Tazlăului”), poeme simfonice („Po- Debut în „Gazeta literară” (1956). Colaborări la
2/1891 – n. Mihail Jora, la Roman (d. veste indică”, „Burlescă”), „Simfonia în do”, revistele literare, cu rubricile: „cronica literară”,
n 10. 05. 1971, Bucureşti), compozitor, di-
rijor, membru al Acade-
„Balada pentru bariton şi orchestră”, muzică de „retrospective”, „cartea de debut”. A debutat edi-
torial cu „Nuvela şi povestirea contemporană”
miei Române (1955). A
absolvit Conservatorul Rememorări nemţene (1967). Alte cărţi: „Ionel Teodoreanu. Viaţa şi
opera”; „Panoramic”; „Critica în prima in-
şi Facultatea de Drept, stanţă”; „Incursiuni critice”; „Însemne ale mo-
Iaşi, Conservatorul din cameră („Cvartetul de coarde”) lieduri, pe ver- dernităţii”; „Întâlnire cu opera”; „Eminescu.
Leipzig. A fost: director suri ale poeţilor români ş. a. Structurile fantasticului narativ”; „Între imaginar
muzical (Radiodifuziunea Ro- ■ 4/1931 – n. Nicolae Ciobanu, la Bălu- şi fantastic în proza românească”.
mână), consilier artistic (Filar- şeşti, Girov, Neamţ (d. 27. 11. 1987, Bucureşti), ■ 8/1940 – n. Vasile Oroşanu, Burleşti, Co-
monica şi Opera Română), scriitor. A absolvit Facultatea de Filologie, Bu- muna Onţeni, Botoşani, (d. 12. 01. 1995), pro-
rector al Conservatorului, di- cureşti. A lucrat: în redacţia Revistei „Scrisul bă- fesor de limba şi literatura română, muzeograf,
rijor, pianist. Fondator al So- năţean”, Timişoara, apoi, profesor în Dâmboviţa publicist, redactor şi redactor şef al Ziarului
cietăţii Compozitorilor Români; membru al (1960-1962), revenit în redacţia de la Timişoara, „Ceahlăul”.
Institutului „Max Reger” din Bonn (1948). Crea- asistent, lector la Universitate. Va pleca la Bu- ■ 16/1950 – n. Mircea-Titus Romanescu,
ţia: balete („Curtea veche”, „La piaţă”, „Când cureşti (1968), la TVR, redactor la „Luceafărul” la Piatra-Neamţ, pictor, a absolvit Institutul

Pag. 6 APOSTOLUL iulie-august-septembrie 2020


Şcoala nemţeană, azi

Concursul naţional de titularizare, sesiunea 2020


În judeţul Neamţ: La proba • 3 candidaţi au obţinut nota 10 (zece); la 60,76%, cu 2,12% faţă de cea ini- Pentru absolvenţii din promoţia
scrisă din cadrul concursului • 316 candidaţi au obţinut note între ţială (58,66%). În 2019, după solu- curentă, totalul notelor peste 7
• naţional pentru ocuparea pos- 7 şi 9,99; ţionarea contestaţiilor, rata de (şapte) a crescut cu 1,81% după re-
turilor didactice din învăţă- • 319 note sub 7 (şapte); promovare a fost de 48,37%, iar în zolvarea contestaţiilor. Mai exact,
mântul preuniversitar s-au Absolvenţii din promoţia curentă: 2018, de 49,17%. 60,19% (58,38% – rata iniţială) din-
prezentat 552 de candidaţi • totalul notelor peste 7 (şapte) a Anul acesta, numărul total al tre candidaţi au obţinut note peste 7
din totalul de 598 de candi- crescut cu 2,63%; contestaţiilor depuse a fost de (şapte).
daţi înscrişi. • 55,26% după contestaţii; 4.181. În cazul a 4.028 de contesta- Reamintim că în centrele de
Rata de promovare după con- • 52,63% înainte de contestaţii; ţii (96,34%), notele au fost modifi- evaluare au fost notate 24.732 de lu-
testaţii: 62,55%. Au fost notate 510 de lucrări, cate astfel: pentru 2.594 de lucrări crări, întrucât: 2.145 de candidaţi
Rata de promovare înainte de 40 de candidaţi s-au retras din con- contestate, notele iniţiale au fost s-au retras din concurs din motive
contestaţii: 59,80 (a crescut curs din motive personale sau me- mărite, în timp ce pentru 1.434 de personale sau medicale, în confor-
cu 2,75%). dicale, nu au existat candidaţi lucrări notele iniţiale au fost micşo- mitate cu prevederile metodologiei,
Numărul total al contestaţiilor eliminaţi; lucrările a doi candidaţi rate. 32 de candidaţi au fost eliminaţi
depuse: 73. au fost anulate. Pe tranşe de note, situaţia finală pentru fraudă sau tentative de
Pentru 69 de contesta- are următoarea configuraţie: 244 de fraudă, iar lucrările a 93 de candi-
ţii (94,52%), notele au fost modifi- • La nivel naţional: În urma candidaţi (număr uşor modificat în daţi au fost anulate din motive le-
cate astfel: reevaluării lucrărilor contestate la raport cu prima afişare: 239) au ob- gate de nerespectarea metodologiei.
• pentru 50 de lucrări contestate, proba scrisă din cadrul concursului ţinut nota 10 (zece), iar 14.789 de Candidaţii eliminaţi pentru fraudă
notele iniţiale au fost mărite; naţional pentru ocuparea posturilor candidaţi au obţinut note între 7 şi sau tentativă de fraudă nu vor fi re-
• pentru 19 de lucrări notele iniţiale didactice din învăţământul preuni- 9,99, restul obţinând note sub 7 partizaţi pe posturi didactice în anul
au fost micşorate; versitar, rata de promovare a crescut (şapte). şcolar 2020-2021. (Red.)

Bacalaureat 2020 Examenul de definitivat Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul


de practică în învăţământul preuniversitar, acesta
COLEGIUL NAŢIONAL fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional.
În judeţul Neamţ: Rata finală de promovare
„CALISTRAT HOGAŞ”,
2. PIATRA-NEAMŢ: 97.70% • a examenului naţional pentru definitivare în în- • La nivel naţional: Rata finală de promovare a
văţământ (sesiunea 2020), după soluţionarea examenului naţional pentru definitivare în învăţământ
3. COLEGIUL NAŢIONAL contestaţiilor, este 79,80% (în creştere cu 1, 2%
„GHEORGHE ASACHI”, (sesiunea 2020), după soluţionarea contestaţiilor, este
comparativ cu rezultatele iniţiale – 77,88%).
Astfel, din totalul de 104 de candidaţi din 72,45% (în creştere cu 3,28%, comparativ cu rezulta-
PIATRA-NEAMŢ: 96.08% tele iniţiale – 69,17%).
4. COLEGIUL NAŢIONAL judeţul Neamţ, cu note la proba scrisa, 83 de
candidaţi au reuşit să obţină medii mai mari sau Astfel, din totalul de 6.037 de candidaţi cu note
„ROMAN VODĂ”, ROMAN: 95.93% la proba scrisă, 4.374 de candidaţi au reuşit să obţină,
egale cu 8 (opt), media minimă de promovare a aces-
5. COLEGIUL NAŢIONAL DE IN- tui examen. Precizăm că după susţinerea probei scrise în final, medii mai mari sau egale cu 8 (opt), media
FORMATICĂ, PIATRA-NEAMŢ: din sesiunea 2020, dar înainte de înregistrarea/solu- minimă de promovare a acestui examen. Precizăm că
94.29% ţionarea contestaţiilor, au fost declaraţi promovaţi 81 după susţinerea probei scrise din sesiunea 2020, dar
6. COLEGIUL NAŢIONAL „ŞTE- de candidaţi. înainte de înregistrarea/soluţionarea contestaţiilor, au
FAN CEL MARE”, TÂRGU Totodată menţionăm că rata finală de promovare fost declaraţi promovaţi 4.176 de candidaţi.
a examenului de definitivat înregistrată în judeţul Totodată, menţionăm faptul că în următoarele ju-
NEAMŢ: 93.36% deţe s-au înregistrat rate de promovare de 80%+: Cluj
7. LICEUL TEOLOGIC ROMANO- Neamţ, de 79,8%, este cu 7,35% mai mare decât rata
finală de promovare înregistrată la nivel naţional, res- – 87,46%; Vâlcea – 84,90%; Dolj – 80,50%; Mehe-
CATOLIC, ROMAN: 91.43% pectiv de 72,45%. dinţi – 80%. În Capitală, procentul de promovare în-
8. LICEUL „VASILE CONTA”, Afişarea rezultatelor finale a avut loc pe 3 august registrat este de 76,52%.
TÂRGU NEAMŢ: 90.57% 2020, cu o zi mai devreme faţă de calendarul iniţial, Reamintim că în această sesiune, 6.775 de candi-
9. LICEUL PARTICULAR NR. 1, atât în centrele de examen, cât şi pe site-ul dedicat: daţi au avut dreptul de a susţine proba scrisă din data
ALEXANDRU CEL BUN: 87.50% definitivat.edu. ro. de 22 iulie. Au fost prezenţi 6.480 de candidaţi
10. LICEUL TEOLOGIC ORTO- Reamintim că în această sesiune, 121 de candi- (95,65%). Dintre aceştia, 433 de candidaţi s-au retras,
daţi au avut dreptul de a susţine proba scrisă din data iar opt candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau
DOX, PIATRA-NEAMŢ: 85.71%
de 22 iulie. Au fost prezenţi 115 candidaţi (95,04%), tentativă de fraudă. Două lucrări au fost anulate în
11. LICEUL TEOLOGIC „EPIS- dintre aceştia, 11 candidaţi s-au retras. Pentru candi- centrele de evaluare.
COP MELCHISEDEC”, ROMAN: daţii din judeţul Neamţ nu a fost nicio lucrare anulată. Red.
81.97%.

Lecţia de istorie r Luna august r Lecţia de istorie r Luna august r Lecţia de istorie

olitehnic Bucureşti şi tură cu Alexandru D. Atanasiu, a continuat stu- rul „Eternitatea” din Piatra-Neamţ, oraş unde se
Universitatea de Arte. diile în Germania, unde s-a stabilit în 1899, şi a organizează Bienala de Pictură „Lascăr Vorel”.
P Master în „management petrecut apoi o mare parte din viaţă. Înscris la ■ 19. 08. 1934 – d. Nicu
şi impresariat în arte vi- Akademie der Bildenden Künste München I. Albu (n. 1872, Piatra-
zuale”, membru al U. (1900). Colaborări: „Nea Ghiţă”. Expune uleiuri Neamţ, avocat, funcţionar de
A. P. din România, al stat, publicist. A absolvit
Asociaţiei Internaţio- Rememorări nemţene Şcoala Primară Nr. 1 din loca-
nale a Artiştilor Plastici litatea natală, Liceul Internat
UNESCO şi ARIPA din To- şi Facultatea de Drept din Iaşi;
rino. Expoziţii: Bacău, Bârlad, şi guaşe în cadrul Societăţii ajutor de judecător, apoi avo-
Bucureşti, Chişinău, Piatra-Neamţ, Timişoara, Tinerimea Artistică. Singura cat la baroul din Piatra-
Bruxelles, Veneţia, Austria, Cehia, Olanda, Ger- expoziţie personală Galeria Neamţ, secretar al Consiliului
mania. Premiul I la Festivalul Naţional şi câşti- „Golz” din München (1931). Judeţean (1899), ajutor de pri-
gător al Concursului Cooymans-Covalenco. În prezent, Muzeul de Artă din mar (1903), apoi, din 1911, avocat al statului,
■ 19/1879 – n. Lascăr L. Vorel, la Copou, Piatra-Neamţ deţine o parte a pensionat în 1929. Decorat cu „Crucea Româ-
Iaşi (d. februarie 1918, München, Germania), lucrărilor reprezentative din niei”. A publicat în: „Îndrumarea”, „Biruinţa”,
pictor postimpresionist. Şi-a petrecut prima parte creaţia lui Lascăr Vorel, aduse „Telegraful”, „Avântul”. Autor: „Proba scrisă în
a vieţii la Piatra-Neamţ. După studiile liceale şi în tară, după moartea artistului Constantin TOMŞA
Şcoala de Arte Frumoase din Iaşi, lecţii de pic- (1918). Reînhumat în Cimiti- (continuare în pag. 8)

iulie-august-septembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 7
Scrisori din Basarabia

CALENDAR – iulie 2020 Ziua Limbii Române,


5. TĂNASE, Constantin (5 iul.1880
la Muzeul Naţional de Literatură Română din Chişinău
0 – 29 aug.1945) – 140 ani de la naşte- • Vernisarea expoziţiei „Valentin laborator la „Enciclopedia sovietică moldove-
rea actorului; nească” (1979), de unde a fost concediat, fiind
07. MAHLER, Gustav (7 iul. Mândâcanu – un ostaş neînfricat învinuit de „românizarea” limbii. A debutat edi-
1860 – 18 mai 1911) – 160 de ani de al Limbii Române” torial cu volumul „Exprimarea corectă” (1967).
la naşterea compozitorului austriac; Specialiştii în materie afirmă că volumul său
07. MORUS, Thomas (7 febr. imba română, în stânga Prutului, a avut „Cuvântul potrivit la locul potrivit” (1979, 1987)
noroc de oameni, precum Valentin Mân- s-a dovedit extrem de oportun în munca de pro-
1478 – 7 iul. 1535) – 485 de ani de la moar-
tea savantului umanist englez;
L dâcanu, care au luptat pentru păstrarea ei, movare şi cultivare a limbii române în R. Mol-
au păzit-o de atacurile străinilor ce se do- dova.
09. GRAUR, Alexandru (9 iul.1900 – reau stăpâni pe pământul Basarabiei. A fost unul dintre fondatorii mişcării demo-
9 iul.1988) – 120 ani de la naşterea lingvis- Indiscutabil, volumele „Exprimarea cratice din Basarabia. În 1991, Valentin Mândâ-
tului; corectă” şi „Cuvântul potrivit la locul po- canu a semnat Declaraţia de Independenţă, fiind
10. PISSARRO, Camille (10 iul. 1830 deputat în primul Parlament democratic al Re-
– 13 nov. 1903) – 190 de ani de la naşterea publicii Moldova.
pictorului francez; Valentin Mândâcanu s-a stins din viaţă la 29
12. ENESCU, Radu (12 iul. 1925 – 22 octombrie 2012, la vârsta de 82 de ani.
iul. 1994) – 95 de ani de la naşterea eseistu-
lui şi criticului literar; • Gala laureaţilor
12. POPOVICI, Gheorghe iul. 1905) Concursului Naţional
– 115 ani de la moartea istoricului; „Scriitori din localitatea mea”
16. TĂNASE, Virgil (16 iul. 1945)
– 75 de ani de la naşterea prozatorului, eseis- Concursul „Scriitori din localitatea mea”,
tului şi traducătorului; lansat de Muzeul Naţional de Literatură „Mihail
17. LAURIAN, August Treboniu (17 Kogălniceanu”, în parteneriat cu Editura Cartier
iul. 1810 – 25 febr. 1881) – 210 ani de la şi revista „Contrafort”, cu portalurile stiripozi-
naşterea istoricului; tive.eu şi #diez.md este o frumoasă iniţiativă me-
20. VALÉRY, Paul (30 oct. 1871 – 20 nită să stimuleze creativitatea adolescenţilor din
iul. 1945) – 75 de ani de la moartea poetului oraşele şi satele Basarabiei, să sporească intere-
francez; sul noilor generaţii pentru lectură, pentru scrii-
trivit” de Valentin Mândâcanu au fost şi rămân torii născuţi în localităţile lor, o formă de
25. CANETTI, Elias (25 iul. 1905 – 14 repere ale culturii române în R. Moldova. Fie- apropiere a literaturii de cititorii săi de azi şi de
aug. 1994) – 115 ani de la naşterea scriito- care dintre aceste lucrări constituie un ghid pen- mâine, de cei care-i alimentează energiile şi ros-
rului britanic, laureat al Premiului Nobel tru cei care vor să vorbească o limbă română tul.
pentru Literatură pe 1981; curată. După analiza celor peste 100 de lucrări ale
26. JUNG, Carl Gustav (26 iul. 1875 Valentin Mândâcanu, dincolo de valoarea sa participanţilor, membrii juriului au remarcat fap-
– 6 iun. 1961) – 145 de ani de la naşterea de lingvist şi om de cultură, poate fi considerat tul că elevii de pe ambele maluri ale Prutului
psihanalistului elveţian; o figură carismatică în evoluţiile politice din spa- sunt interesaţi să participe la astfel de concursuri,
27. ANTON, Costache (27 iul. 1930) ţiul pruto-nistrean, căci anume el a scris eseul sunt curioşi să afle cât mai multe despre scriitorii
– 90 de ani de la naşterea scriitorului; „Veşmântul fiinţei noastre”, care a avut un rol din localităţile lor şi să-şi împărtăşească impre-
cardinal în declanşarea mişcării de eliberare na- siile despre viaţa şi opera acestora. Lista autori-
28. BACH, Johann Sebastian (21 ţională. Acest articol cu efect exploziv a apărut
mart. 1685 – 28 iul. 1750) – 270 de ani de la lor despre care s-a scris impresionează: de la
în 1988, în numărul 4 al revistei „Nistru”, con- Andrei Mureşanu, Alecu Russo, Constantin Sta-
moartea compozitorului; dusă de Dumitru Matcovschi. mati la Tatiana Ţâbuleac, Alexandru Cosmescu,
29. VAN GOGH, Vincent (30 mart. Valentin Mândâcanu s-a născut în comuna Rodica Gotca.
1853 – 29 iul. 1890) – 130 de ani de la moar- Mihăileni, judeţul Bălţi, România, la 27 iulie Emilian Galaicu Păun, scriitor, traducător,
tea pictorului olandez; 1930. A făcut studii liceale la Bălţi şi Craiova, redactor-şef al Editurii Cartier, membru al juriu-
31. CARAVAGGIO, Michelangelo (28 apoi la Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din lui, a mulţumit mai cu seamă acelor participanţi
sept. 1573 – 31 iul. 1610) – 410 ani de la Chişinău. A activat în funcţia de profesor la la concurs care au căutat să citească şi să scrie
moartea pictorului italian. (Red.) Şcoala Pedagogică din Călăraşi, a fost traducător despre autori tineri (cam) de vârsta lor – ceea ar
la Agenţia Telegrafică a Moldovei, ulterior – co- însemna că literatura la zi are priză la cititor.

Lecţia de istorie r Luna august r Lecţia de istorie r Luna august r Lecţia de istorie
(urmare din pag. 7) ale U. A. P. (1975-2014). A participat la Bienala Piatra-Neamţ, Târgu-Neamţ, Iaşi, Bicaz, Bucu-
ateria civilă în dreptul roman şi român”, „Lascăr Vorel”, la „Voroneţiana” din Suceava, la reşti, World Art Media, Contemporary Istambul
Iaşi, 1896. mai multe tabere de creaţie. Lucrări în colecţii Art Fair – Turcia, CIGE – China International
m ■ 20. 08. 1944, din ţară şi din: S.U.A., Germania, Italia, Spania, Gallery Expozition, ART Basel, Miami Beach,
Parasca Agape (n. Anglia. Salon Art Shopping 25 & 26 Octobre 2008 –
Boca), în satul Răchiţi, Carrousel du Louvre. Realizează grafică de carte
Judeţul Suceava. A ab-
solvit: şcoala elemen-
Rememorări nemţene şi de presă. Lucrări în colecţii din ţară şi străină-
tate.
tară la Botoşana, o ■ 21/1950 – n. Marius Alexianu, la Piatra-
şcoală de surori, a lucrat în ■ 20/1975 – n. Lucian Neamţ, arheolog, publicist, a absolvit Institutul
domeniul sanitar, apoi Institu- Gogu-Craiu, la Piatra- de Limbi Străine, Secţia Limbi Clasice, Univer-
tul de Arte Plastice „Nicolae Neamţ, artist plastic, absol- sitatea Bucureşti. Profesor şi muzeograf la Pia-
Grigorescu” Bucureşti, vent al Liceului de Artă din tra-Neamţ, cercetător la Institutul Român de
(1975). A predat desenul în şcoli din Neamţ. Piatra-Neamţ şi al Academiei Tracologie şi cadru universitar la Iaşi. Co-fon-
Prima personală, la Galeria „Alfa” Piatra-Neamţ de Arte Vizuale „George dator al Centrului de Studii Egeo-Mediteraneene
(1981). A expus pictură şi grafică în expoziţii Enescu” din Iaşi (1999). Din (2003) la care este director de studii; membru
personale (design vestimentar la Bicaz şi Piatra- 2002, membru al U. A. P. din fondator al Centrului de Studii Arheo-Istorice
Neamţ), împreună cu Mihai Agape şi în expoziţii România. Personale, la Piatra- (din 2001); şeful secţiei etnoarheologie a Labo-
colective organizate de Filialele Bacău şi Neamţ Neamţ. Colective şi de grup: ratorului de Arheologie aplicată şi teoretică din

Pag. 8 APOSTOLUL iulie-august-septembrie 2020


Scrisori din Basarabia

Ziua Limbii Române, CALENDAR – august 2020


la Muzeul Naţional de Literatură Română din Chişinău 1. NAUM, Gellu (1 aug. 1915 – 29
citate din opera lor,
dedicate limbii şi lite-
0 sept. 2001) – 105 ani de la naşterea
scriitorului;
raturii române. Refe- 04. ANDERSEN, Hans Chris-
rinţele temporale tian (2 apr. 1805 – 4 aug. 1875) –
incluse în operele de 145 de ani de la moartea scriitorului
artă plastică şi cele li- danez;
terare cuprind o pe-
rioadă amplă, anii 05. MAUPASSANT, Guy de (5 aug.
1954-2020. Este 1850 – 6 iul. 1893) – 170 de ani de la naşte-
prima expoziţie vir- rea scriitorului francez;
tuală a celei mai talen- 10. GIURESCU, Constantin C. (10
tate artiste aug. 1875 – 15 oct. 1919) – 145 ani de la
basarabene, care lasă naşterea istoricului;
ca moştenire un patri- 11. MAZILU, Teodor (11 aug. 1930 –
moniu de o valoare 19 oct. 1980) – 90 de ani de la naşterea dra-
incontestabilă, plină maturgului şi prozatorului;
de geniu şi semnifica- 12. FERDINAND I al României (12
ţie spirituală pentru
spaţiul cultural româ- aug. 1865 – 20 iul. 1927) – 155 ani de la naş-
nesc. (Prelucrare după terea regelui;
Comunicate de presă) 16. IERUNCA, Virgil (16 aug. 1920 –
28 sept. 2006) – 100 de ani de la naşterea
Angelina BEGU eseistului şi criticului literar;
16. LA BRUYÈRE, Jean de (16 aug.
• Expoziţia de artă: 1645 – 10 mai 1696) – 375 de ani de la naş-
scriitori basarabeni în opera artistei terea filozofului francez;
17. CHIRNOAGĂ, Marcel (17 aug.
Valentina Rusu Ciobanu 1930 – 23 apr. 2008) – 90 de ani de la naşte-
rea artistului plastic;
ortretele scriitorilor basarabeni ocupă un
loc aparte în creaţia Valentinei Rusu Cio- 18. BALZAC, Honoré de (20 mai 1799
P banu, de la a cărei naştere, în toamnă, se – 18 aug. 1850) – 170 de ani de la moartea
vor împlini 100 de ani. Expoziţia include scriitorului francez;
un număr important de lucrări, care, în ma- 20. DUMITRESCU-BUŞULENGA,
joritate, fac parte din Fondul de Artă Plas- Zoe (20 aug. 1920 – 5 mai 2006) – 100 ani
tică al Muzeului Naţional de Literatură de la naşterea eseistei;
„Mihail Kogălniceanu” de la Chişinău şi al 22. ALECSANDRI, Vasile (14
Muzeului Naţional de Arte al Moldovei. Această iun.1818 – 22 aug.1890) – 130 ani de la
expoziţie virtuală a pictoriţei basarabene are o moartea scriitorului;
dublă dedicaţie. Este un omagiu adus LIMBII 24. BUDAI-DELEANU, Ion (24 aug.
ROMÂNE, sărbătorită anual, la nivel naţional, în
31 august, pe ambele maluri ale Prutului, şi un 1820 – 6 ian. 1760) – 200 de ani de la moar-
elogiu adus Valentinei RUSU CIOBANU. În ex- tea scriitorului şi istoricului;
poziţie sunt incluse portretele scriitorilor români 25. NIETZSCHE, Friedrich (15 oct.
din Basarabia care au contribuit, în măsură dife- 1844 – 25 aug. 1900) – 120 de ani de la
rită, în perioade şi cu metode diferite, la păstrarea moartea filozofului şi scriitorului;
şi dezvoltarea limbii române în stânga Prutului şi 26. APOLLINAIRE, Guillaume (26
la afirmarea valorilor naţionale româneşti. Cele aug. 1880 – 9 nov. 1918) – 140 de ani de la
25 de lucrări de artă ale scriitorilor portretizaţi şi moartea poetului francez. (Red.)
un autoportret al Valentinei Rusu Ciobanu sunt
însoţite de imagini ale cărţilor semnate de ei, de

Lecţia de istorie r Luna august r Lecţia de istorie r Luna august r Lecţia de istorie

adrul Platformei de for- (1971), membru corespondent al Academiei ■ 28/1917, d. Calistrat Hogaş la Roman (n.
mare şi cercetare inter- Române, a absolvit liceul în oraşul natal 19. 04. 1847, Tecuci).
c disciplinară în domeniul (1949) şi Facultatea de Biologie (un an la Iaşi, ■ 30/1960 – n. Ştefan Potop, la Tazlău,
arheologiei – Arheoin- apoi la Bucureşti, promoţia 1953), a funcţionat Neamţ, profesor, artist plas-
vest, Universitatea ca preparator principal la Staţiunea Hidrobio- tic. Absolvent al Academiei
„Alexandru Ioan Cuza”; de Arte „George Enescu”,
în redacţiile unor reviste Iaşi (1987). Este profesor la
de specialitate. Este au- Rememorări nemţene Liceul de Artă „Victor Brau-
torul principal al primului stu- ner” din Piatra-Neamţ şi de-
diu etnoarheologic din logică din Brăila, a Universităţii Bucureşti, cer- ţine funcţia de preşedinte al
România şi printre puţinele din lume pe tema- cetător ştiinţific la Institutul de Speologie „Emil Filialei Neamţ a U. A. P. din
tica etnoarheologiei sării. A participat la reu- Racoviţă” din Bucureşti (până 1997), la Comi- România. Expoziţii: Bacău,
niuni ştiinţifice naţionale (Piatra-Neamţ, Iaşi, sia de Hidrologie a Academiei Române. A ţinut Baia Mare, Bucureşti, Buzău,
Tulcea ş. a.) şi internaţionale: Spania, Franţa, cursuri la Şcoala Naţională de Biospeologie de Gura Humorului, Iaşi, Piatra-
Austria, Italia, Germania ş. a., la care a prezen- la Cloşani-Comarnic, pentru speologii amatori, Neamţ, Târgu-Mureş, Veneţia, Praga. Tabere de
tat diverse lucrări în nume propriu sau în cola- a fost membră a mai multor societăţi ştiinţifice creaţie: Ardeluţa, Brateş, Viişoara, Borca,
borare. şi profesionale din ţară şi internaţionale. Dumbrava, Potoci, Durău, Văratic, Tarcău, Taz-
■ 23/1930 – n. Alexandrina C. Negrea, la ■ 24/1928 – d. Aurel Băeşu, la Piatra- lău.
Piatra-Neamţ (d. 2. 05. 2011), doctor în biologie Neamţ (n. 26. 05.1896, Fălticeni.)

iulie-august-septembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 9
Eveniment

CALENDAR – Ziua Limbii Române,


septembrie 2020 la Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bucureşti
2. DENSUŞIANU, Aron (13 sept. n de an, în data de 31 august, este celebrată filologică şi demografică a tezei că românii sunt
Ziua Limbii Române. Această sărbătoare a urmaşi ai romanilor. Demni, prin urmare, de
0 1877 – 2 sept. 1900) – 120 de ani de la
moartea istoricului literar;
A fost instituită prin lege, în 2013, iar iniţia- drepturile spirituale, politice şi sociale ale „na-
02. PALEOLOGU, Alexandru torul propunerii legislative explica la acel ţiunilor” transilvănene. În acest scop au fost adre-
(14 mart. 1919 – 2 sept. 2005) – 15 ani moment că „importanţa limbii române nu sate împăratului Leopold al II-lea petiţiile
de la moartea scriitorului; trebuie marginalizată de tendinţele actuale Supplex Libellus Valachorum (1791 şi 1792).
03. VUIA, Traian (17 aug. 1872 către globalizare, deoarece limba română Expoziţia este un bun prilej pentru a-l come-
– 3 sept. 1950) – 70 ani de la moartea reprezintă fundamentul identităţii naţio- mora pe cel mai important scriitor al mişcării, Ion
inventatorului; nale, un punct deosebit de important pentru con- Budai-Deleanu, de la a cărui dispariţie se împli-
05. DEFOE, Daniel (5 sept. 1660 – 24 solidarea unei societăţi puternice şi unite”. nesc 200 de ani, cunoscut pentru epopeea sa Ţi-
apr. 1731) – 360 de ani de la naşterea scriito- Dată fiind situaţia specială pe care o traver- ganiada-Poema eroi-comică, dar uitat, din
rului englez; săm, cu această ocazie Muzeul Naţional al Lite- nefericire, pentru scrierile sale lingvistice, isto-
07. KUPRIN, Aleksandr (7 sept. 1870 – raturii Române a organizat, cu sprijinul rice sau juridice.
25 aug. 1938) – 150 de ani de la naşterea scrii- Ministerului Culturii, o serie de evenimente on- Şi pentru că Şcoala Ardeleană reprezintă un
torului rus; line, reunite sub numele „Limba capitol de o importanţă crucială
08. MISTRAL, Frédéric (8 sept. 1830 – Română, o problemă de sigu- în istoria culturii române, au
25 mart. 1914) – 190 de ani de la naşterea ranţă naţională”. urmat o serie de intervenţii care
poetului francez, laureat al Premiului Nobel Startul manifestărilor a fost contextualizează acest curent,
pentru Literatură în anul 1904; dat de vernisajul on-line al expo- prin vocea unor personalităţi ale
10. RĂDULESCU, Dem (30 sept. 1931 ziţiei „Şcoala Ardeleană”, eveni- spaţiului cultural românesc:
– 10 sept. 2000) – 20 de ani de la moartea ac- ment prezentat de prof. univ. dr. Preasfinţia Sa Mihai Frăţilă,
torului; Ioan Cristescu, directorul general Episcopul Episcopiei Greco-Ca-
al MNLR, şi de acad. Ioan Aurel tolice „Sfântul Vasile cel Mare”,
11. FRUNZETTI, Ion (20 ian. 1918 – 11
Pop, preşedintele Academiei Ro- a vorbit despre importanţa aces-
sept. 1985) – 35 de ani de la moartea poetului mâne, într-o înregistrare realizată
şi eseistului; tui curent cultural care a pus ba-
în expoziţia din Calea Griviţei. zele europenizării culturii
14. FOTINO, Mihai (Mişu) (14 sept. Expoziţia on-line „Scoala
1930 – 13 ian. 2014) – 90 de ani de la naşterea române, iar acad. Răzvan Theo-
Ardeleană” reuneşte 17 panouri, dorescu despre Şcoala Ardeleană
actorului; reprezentând: Iluminismul şi re-
14. CHERUBINI, Luigi (14 sept. 1760 şi reprezentaţii marcanţi ai aces-
prezentanţii săi, Deviza Şcolii tei mişcări. Una dintre personali-
– 15 mart. 1842) – 260 de ani de la naşterea Ardelene şi Petiţia valahilor din
compozitorului Italian; tăţile acestui curent nou de
Transilvania, Scrieri teologice gândire este Ion Budai-Deleanu,
15. CHRISTIE, Agatha (15 sept. 1890 din epocă şi personalităţi ale clerului transilvan
– 12 ian. 1976) – 130 de ani de la naşterea de la a cărui dispariţie se împlinesc 200 de ani,
implicate în evenimente, pe Samuil Micu Klein, Despre destinul său şi al celei mai cunoscute cărţi
scriitoarei britanice; pe Gheorghe Şincai, Petru Maior, Ion Budai-De-
21. SCHOPENHAUER, Arthur (22 ale sale, „Ţiganiada” (epopee în stil baroc, car-
leanu şi Ţiganiada sa, pe Dimitrie Ţichindeal, dar navalesc, finalizată în 1812, dar apărută în volum
febr. 1788 – 21 sept. 1860) – 160 de ani de la şi precursori ai Şcolii Ardelene în Principatele
moartea filosofului german; abia în 1925) a vorbit acad. Eugen Simion care a
Române ori personalităţi culturale contemporane subliniat valoarea extraordinară a cărţii în con-
23. BELLINI, Vincenzo (3 nov. 1801 – şi continuatori.
23 sept. 1835) – 185 de ani de la moartea textul literaturii române.
În spiritul curentului iluminist european, re- Ultima intervenţie on-line dedicată Zilei
compozitorului italian; prezentanţii Şcolii Ardelene au scris cărţi de is-
25. REMARQUE, Erich Maria (22 iun. Limbii Române – „Modelul Şcolii Ardelene” – a
torie, literatură, gramatică şi dicţionare. Au
1898 – 25 sept. 1970) – 50 de ani de la moar- înfiinţat şcoli, dar şi biserici. Dar mai ales au in- avut-o prof. univ. dr. Gheorghe Chivu, care a vor-
tea scriitorului german; trodus grafia latină, în locul slovelor chirilice. Să bit despre această sărbătoare care arată continui-
29. BOCA, Arsenie (29 sept. 1920 – 4 nu uităm însă că Immanuel Kant publicase deja tatea utilizării unei limbi ce a marcat identitatea,
dec. 1989) – 100 ani de la naşterea teologu- „Critica raţiunii pure” (1781), înaintea slovelor originea şi dezvoltarea poporului român, şi, în
lui; lui Ienăchiţă Văcărescu, poet indexat, actual- acest context, despre cea mai importantă mişcare
30. MICU, Samuil (30 sept. 1745 – 13 mente, în categoria iluminiştilor. Este şi aceasta, iluministă care s-a manifestat în spaţiul româ-
mai 1806) – 275 ani de la naşterea cărturaru- dacă vrem, o măsură pentru distanţa dintre cul- nesc: Şcoala Ardeleană. (Prelucrare după Comu-
lui. tura română şi matricele sale occidentale. nicate de presă)
Red. Trăsătura fundamentală a iluminismului
Şcolii Ardelene rezidă în argumentaţia istorică, Mircea ZAHARIA

Lecţia de istorie r Luna septembrie r Lecţia de istorie r Luna septembrie r Lecţia de istorie
biografiilor: Carol Davilla, Ion Ghica, Gheorghe Prima expoziţie personală, la Piatra-Neamţ
Septembrie 2020 Asachi, Theodor Aman. A fost deputat, senator, (1950), urmată de alte 30. Profesoară, la Roznov,
primar al Capitalei, ministru în mai multe dome- Casa Pionierilor din Piatra-Neamţ. După 1990,
7/1850 – n. Constantin nii. este prezentă la expoziţiile Filialei U. A. P.
n I. Istrati, la Roman (d.
29. 01. 1918, Paris),
■ 7/8?/1919 – n. Tereza Gogu-Ungureanu, Neamţ. A donat tabloul „Ştefan cel Mare şi
Sfânt” Muzeului Naţional Militar, iar portretul
profesor universitar,
doctor în medicină Rememorări nemţene Sidoniei Hogaş Muzeului „Calistrat Hogaş”, Pia-
tra-Neamţ.
(1877) şi în chimie ■ 10/1951 n. Gabriel Ploscă, inginer, pro-
(1885), membru (1899) la Piatra-Neamţ (d. 2008, Pia- fesor, lider sindical, director general al revistei
şi preşedinte al Acade- tra-Neamţ), profesoară, artist Apostolul. Absolvent al Institutului Politehnic
miei Române (1916-1918). A plastic, absolventă a Acade- „Traian Vuia” din Timişoara, gradul didactic I în
urmat Şcoala de Medicină Bucureşti. Speciali- miei de Arte Frumoase, Iaşi. A învăţământ acordat de Universitatea Politehnică
zare în Franţa (1879), profesor la Facultatea de debutat la „Saloanele Moldo- Bucureşti (1993). Profesor la Colegiul Tehnic
Medicină Bucureşti şi la Facultatea de Chimie vei”. Iaşi (1941) – Premiul „Petru Poni” (1976-2008), membru în comisia
Organică. Autor a numeroase studii şi lucrări şti- pentru acuarela „Victorie” şi naţională de chimie industrială, specialist în ela-
inţifice din domeniul chimiei. A înfiinţat Socie- portretul „Moşul”. A expus, în borarea de standarde ocupaţionale, evaluator de
tatea Română de Ştiinţe (1890) şi a editat primul acelaşi cadru, până în 1943. manuale şi autor de manuale şcolare. Participare
număr al Buletinului acesteia (1892). Autor al

Pag. 10 APOSTOLUL iulie-august-septembrie 2020


Şcoala nemţeană, azi

A fi manager se învaţă zi de zi CALENDAR –


octombrie 2020
Mi-aş dori să începem şcoala
2. GOMA, Paul (2 oct. 1935) – 85 de
în varianta verde 0 ani de la naşterea scriitorului;
03. ESENIN, Serghei (3 oct.
• Interviu cu doamna Gabriela Banu tisfacţie comparativ 1895 – 28 dec. 1925) – 125 de ani de
cu situaţia când ai la naşterea poetului rus;
– director al Casei Corpului Didactic parcurs anumite 03. WOLFE, Thomas (3 oct.
Neamţ etape. Dar pentru 1900 – 15 sept. 1938) – 120 naşterea
mine esenţială este scriitorului american;
in 29 mai 2020, Casa Corpului Didactic familia mea puter- 05. GOLESCU, Dinicu (7 feb.1777 – 5
este condusă de doamna Gabriela Banu, nică, ce îmi oferă o oct.1830) – 190 ani de la moartea cărturaru-
D care, de-a lungul timpului şi-a construit un anumită siguranţă, lui;
nume solid în mediul educaţional, prin rea- pentru că aceasta mă 07. BOHR, Niels (7 oct. 1885 – 18 nov.
lizări incontestabile. A început cariera di- stimulează să mun- 1962) – 135 de ani de la naşterea fizicianului
dactică în anul 1986, ca profesor de cesc mult şi să contri- danez;
discipline tehnice la Grupul Şcolar Indus- bui cu ceva prin 11. MAURIAC, François 1970)
trial de Industrie Alimentară Roman, pe locurile prin care trec. – 135 de ani de la naşterea scriitorului francez
care l-a şi condus ca director adjunct în perioada În general, ceea (Nobel. Lit.);
1997-2002. A devenit apoi director adjunct la Co- ce mi-am dorit am 12. PAVAROTTI, Luciano (12 oct.
legiul Tehnic de Transporturi Piatra-Neamţ realizat. Poate am 1935 – 7 sept. 2007) – 85 de ani de la naşterea
(2002-2003). Aceasta este şcoala la care şi-a de- mici dezamăgiri legate de oameni, pentru că eu tenorului Italian;
dicat eforturile ca profesor, intermitent cu funcţia întotdeauna sunt un om pozitiv şi ofer încredere 15. PUZO, Mario (15 oct. 1920 – 2 iul.
de inspector general adjunct (2004-2005, 2007- celui din faţa mea, până dovedeşte contrariul. 1999) – 100 de ani de la naşterea scriitorului
2009, 2012-2015). Mai am şi o mică dezamăgire legată de american;
mine, în sensul că nu am fructificat poate îndea- 16. NOTTARA, Constantin I. (5 iun.
– Doamna Gabriela Banu, sunteţi o figură juns oportunităţile pe care le-am avut şi toată 1859 – 16 oct. 1935) – 85 ani de la moartea
marcantă a învăţământului nemţean, şi asta de viaţa mea am aşteptat să spună altcineva că merit actorului;
multă vreme. Care este portretul pe care vi l-aţi o funcţie sau o avansare. Am aşteptat şi poate n-am 18. MAZILU, Teodor (11 aug. 1930 –
face dvs. în peisajul educaţional? primit întotdeauna ceea ce am meritat... 18 oct. 1980) – 40 de ani de la moartea dra-
– Profesional, Gabriela Banu este un om îm- – Un număr foarte mare de ani aţi fost ins- maturgului şi prozatorului;
plinit pentru că a iubit întotdeauna ceea ce a pector general adjunct la ISJ Neamţ şi aţi condus 19. MIHĂESCU, Gib (23 apr. 1894 – 19
făcut. Am iubit copiii şi de la primul contact cu instituţii de învăţământ. Consideraţi că este vo- oct. 1935) – 85 ani de la moartea prozatoru-
şcoala, ca profesor, am simţit că acolo sunt eu, caţie de management sau şcolire? lui;
mă regăsesc cu totul, chiar dacă în acea perioadă – Eu zic că sunt amândouă, dar pe primul loc 19. SWIFT, Jonathan (30 nov. 1667 –
eram inginer cu normă întreagă la Fabrica de stă vocaţia. Apoi vine învăţarea care durează 19 oct. 1745) – 275 de ani de la moartea scrii-
Zahăr. Am primit ca sarcină să fiu profesor la toată viaţa. A fi manager se învaţă zi de zi, mai torului irlandez;
Şcoala de Maiştri în afara programului şi am sim- ales dacă vezi „personajul” ca pe un lider, nu ca 20. DONICI, Alexandru (19 ian. 1806 –
ţit că preţuiesc atât de mult să fiu la catedră încât pe un şef. Dacă nu ai calităţi de lider şi nu reuşeşti 20 oct. 1865) – 155 de ani de la moartea fa-
nu mi-am mai dorit altceva, deşi au apărut şi alte să-ţi formezi în jur o echipă care să te dorească şi bulistului;
variante, am avut posibilitatea să aleg oportuni- să fie alături de tine – nu ai nici realizări. Cu forţa 22. BUNIN, Ivan (22 oct. 1870 – 8 nov.
tăţi de funcţii în partea economică, dar am con- nu mai merge şi de aceea eu nu am avut în voca- 1953) – 150 de ani de la naşterea scriitorului
siderat că asta vreau să fac toată viaţa. bular cuvântul „trebuie”. Am spus întotdeauna rus (Nobel Lit.);
– Şi acum să aflăm câte ceva despre omul „vă rog”, am considerat că sunt colegii mei şi din 25. CHAUCER, Geoffrey (1340 – 25
Gabriela Banu... punctul de vedere al funcţiei am încercat să mă oct. 1400) – 620 de ani de la moartea scriito-
– Gabriela Banu are o familie mare şi foarte înconjur de persoane care poate ştiau mai mult ca rului englez;
frumoasă, mulţi prieteni şi este o fiinţă împlinită mine, pentru că acest gen de echipă ajută şi ma- 26. TOCILESCU, Grigore (26 oct.
din toate punctele de vedere, dar mai ales emo- nagerul să crească. Satisfacţia de a fi eu cel mai 1850 – 18 sept. 1909) – 170 de ani de la naş-
ţional. Din punct de vedere financiar, nu mi-am deştept a fost întotdeauna străină de mine. Am terea arheologului şi folcloristului;
dorit nici prea mult dar nici prea puţin şi am tot preferat echipe în care fiecare completează cu 30. POUND, Ezra (30 oct. 1885 – 1 nov.
ce-mi trebuie. Cea mai mare satisfacţie este că ceva pentru a forma un întreg. Rolul managerului 1972) – 135 de ani de la naşterea poetului şi
am dobândit totul prin muncă, pas cu pas; dacă Gianina BURUIANĂ criticului american. (Red.)
îţi doreşti să ai mult dintr-o dată, dispare acea sa-
(continuare din pag. 12)

Lecţia de istorie r Luna septembrie r Lecţia de istorie r Luna septembrie r Lecţia de istorie

a cursuri, seminarii şi etc. Manager de proiect POSDRU şi manager de Sevastopolului”, „Ceasul de rugăciune”, „Am
programe de formare proiect Leonardo da Vinci (2011-2014). luptat în Crimeea”, „Ultima oră” (traduse în
l europene: „Prohibition ■ 11/1930 – n. Eduard Covali, la Orhei, Ba- limba română), „La Vingt-cinquième heure”, „La
of Discrimination to sarabia (d. 2. 11. 2002, Piatra-Neamţ), teatrolog, Cravache”, „La Maison de Petrodava”, „Pera-
Promotinng Equality” scriitor. (Detalii pag. 19, 20, 21, 22) him” şi multe altele.
organizat de ILO-ITUC, ■ 16/1990, d. Aurel Dumitraşcu, poet (n.
„Dialog social în Româ-
nia şi în Uniunea Euro-
Rememorări nemţene 21. 11. 1955, Sabasa, Borca,
Neamţ).
peană. Locul şi rolul ■ 18/1960 – n. Ada Po-
partenerilor sociali”, organizat ■ 15/1916 – n. Constantin-Virgil Gheor- povici, la Iaşi, profesoară,
de Institutul de Formare Economică şi Socială ghiu, la Războieni, Neamţ (d. 22. 06. 1992, eseistă, publicistă. Studii de fi-
etc. (1997-2010). Vicepreşedinte al SLLICS Paris), poet, prozator, reporter. A absolvit Facul- lologie, regie de teatru, film şi
Neamţ (1991-2008), apoi preşedinte, din 2008 – tatea de Litere şi Filozofie, Bucureşti (1940). tv., jurnalistică. Doctor, magna
prezent. Vicepreşedinte al FSLI, coordonează Debut cu versuri în „Bilete de papagal” şi edito- cum laudæ, în ştiinţe filolo-
Departamentul pentru Învăţământ Profesional şi rial, cu „Viaţa de toate zilele” (1937). În 1963, gice (2007), profesor la Cole-
Tehnic şi Departamentul Proiecte şi Formare este hirotonit ca preot al Bisericii Ortodoxe Ro- giul Tehnic „Gheorghe
(2002-prezent). Preşedinte al Uniunii Judeţene a mâne din Paris. Cărţi în ţară: „Ard malurile Nis-
Sindicatelor Democratice Neamţ (2000-prezent) trului”, „Cu submarinul la asediul Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 12)

iulie-august-septembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 11
Şcoala nemţeană, la zi

Mi-aş dori să începem şcoala în varianta verde


(urmare din pag. 11) deţul Neamţ, atât directori, cât şi profesori, tot prin intermediul acelor cursuri.
ste să organizeze, să-şi asume o responsabilitate, să înveţe de la toţi, În 2002 am început şi colaborarea cu Casa Corpului Didactic şi am debutat
să motiveze, să stârnească entuziasm. la cursurile de „Metodica predării disciplinelor tehnice”, cu programă con-
e Ţin foarte mult la munca în echipă, şi acasă şi la serviciu şi cel cepută de mine. Aşa se face că acum, aici este locul în care mă simt cel
mai mult mi-a plăcut să fac echipă cu elevii. Învăţământul îţi dă po- mai confortabil.
sibilitatea să fii liber, să îţi exprimi personalitatea, pentru că aici nu În concluzie: cunosc oamenii, cunosc sistemul, cunosc nevoile de for-
eşti încorsetat decât de o curriculă şi atunci îţi cauţi o metodă şi stra- mare.
tegia didactică pentru ca elevul să fie mulţumit, să dobândească şi – Fiecare manager are o viziune proprie despre cum trebuie condusă
cunoştinţele necesare dar să fie şi format şi educat pentru viaţă. Eu această instituţie. Consideraţi că trebuie aduse anumite schimbări?
nu am considerat copiii nişte indivizi, au fost totul pentru mine. Acum le – E normal ca fiecare manager să aibă propria viziune, să dorească să
simt lipsa, ca şi în perioadele când am fost inspector. Am vrut să fiu colega schimbe ceva care poate nu merge. Ceea ce-mi doresc eu mai mult având
mai mare a lor, să îi înţeleg profund. în vedere contextul actual şi importanţa învăţământului on-line, este să vin
– V-aş ruga să treceţi în revistă câteva argumente care v-au făcut să cu acele cursuri care să răspundă necesităţii adaptării curriculumului la
acceptaţi provocarea de a deveni directorul Casei Corpului Didactic. educaţia on-line. Şi aceasta cu atât mai mult la disciplinele tehnice, unde
– Cred că pro- nu prea există manuale.
vocarea a venit mai În plus îmi doresc să putem oferi cât mai multe cursuri gratuite, pe
ales din faptul că lângă cele plătite de către profesori. Avem deocamdată în ofertă peste 20
simţeam că mai am de cursuri gratuite la care s-au înscris peste 700 de cadre didactice. Dacă
de oferit ceva şi în tot suntem instituţia care se ocupă de formare şi perfecţionare, am încer-
altă parte. Am vrut să cat să atragem formatori care să fie dispuşi să lucreze atât pentru cursuri
ies puţin din rutină, remunerate cât şi pentru cele gratuite şi n-am întâmpinat nici un refuz.
din situaţiile în care – CCD este una din instituţiile vitale în formarea, perfecţionarea,
te complaci zi de zi, adaptarea, sincronizarea învăţământului cu prezentul. Dar cum acţionezi
şi m-a ajutat faptul când ai doar probleme şi n-ai cadru legislativ?
că toată viaţa am pri- – Am considerat că întotdeauna, în calitate de conducător trebuie să
mit provocări de la dai soluţii la problemele care apar. Aşa că atunci când am fost numită di-
Dumnezeu pentru a rector le-am spus colegilor să-mi dea doar problemele de rezolvat, nu
nu mă plictisi nicio- sarcinile lor, pentru că acesta este rolul meu. Chiar când nu există cadru
dată (deşi cred că mă legislativ pentru o anumită chestiune, ieşirea din impas mai ţine şi de bun
stăpâneşte o frică să simţ, de experienţă şi de interesul pe care şi-l dă omul. Dacă rezolv pro-
nu fiu cuprinsă de bleme fără a încălca legea sau demnitatea altor persoane, eu spun că lu-
plictiseală). Aceste crurile stau bine. E uşor să spui „nu se poate” sau „nu ştiu”, dar nu e de
înfruntări mă ajută să-mi menţin energia fizică, mentală şi emoţională. mine. Eu nu mă las până nu încerc toate posibilităţile pentru a trece pie-
Am acceptat şi pentru faptul că am făcut formare toată viaţa. Pe când dicile şi asta mă ajută să am conştiinţa împăcată.
eram inginer stagiar se făcea reconversie profesională a muncitorilor la – Sunteţi mulţumită de ceea ce aţi realizat până acum la conducerea
locul de muncă. Acolo m-am iniţiat în formare profesională, pe care o fă- CCD? Vreo neîmplinire?
ceam cu grupe de 5-6 oameni. Menţionez că în facultate nu am urmat cursul – Abia am început, dar totuşi am o nemulţumire legată de faptul că
de psihopedagogie pentru că nu m-am gândit că voi îmbrăţişa cariera di- suntem prea puţini în colectiv, organigrama este prea restrânsă. Astfel nu
dactică, dar această primă experienţă mi-a dovedit că pot intra uşor în co- putem face mai mult, suntem limitaţi, am vrea să facem mai multe cursuri.
municare cu persoanele. Am fost puşi în situaţia de a opri înscrierile profesorilor pentru că vrem
Apoi am început colaborarea ca formator cu AJOFM, după care în să facem treaba foarte bine, nu doar să dăm nişte adeverinţe.
2005 m-am gândit să-mi înfiinţez propria firmă de formare profesională a Neîmplinirea mai vine din faptul că nu putem satisface întotdeauna
adulţilor, unde, în premieră pe judeţ, am iniţiat cursul de formator. Nu ştiam aşteptările celor din jur. De exemplu noi primim sute de emailuri pe zi şi
pe atunci dacă eram pe drumul cel bun, dar îmi amintesc că am fost invitată suntem în imposibilitate de a răspunde la toate.
la un seminar internaţional şi acolo m-am edificat că într-adevăr există un – Ce posibilităţi întrevedeţi pentru ca CCD să fie mai prezentă în
viitor pe această cale. viaţa cadrelor didactice?
Am fost şi profesor de legislaţie rutieră unde, îmi place să glumesc – Cred că aici trebuie lucrat mai mult la comunicarea cu şcolile, pen-
spunând că mi-am dat doctoratul în formare. De ce? Pentru că pe vremea tru că noi, ca să ajungem la colegul nostru – profesorul, postăm pe site-
aceea lucrai laolaltă cu persoane cu patru clase şi cu cei cu studii supe- ul nostru, al Inspectoratului, luăm legătura cu directorii. Aceştia au un
rioare, şi toţi trebuiau să dobândească acelaşi bagaj de cunoştinţe. mare rol dacă transmit profesorilor în cancelarie tot ce aducem nou, dacă
Un alt argument pentru care am acceptat această funcţie este faptul că afişează la avizier sau folosesc orice modalitate de popularizare.
am reuşit să cunosc foarte bine oamenii din sistemul de învăţământ din ju- Altă şansă este legată de identificarea nevoilor de formare ale pro-
fesorilor. Noi folosim chestionarele, dar acestea fie că nu ajung la toţi

Lecţia de istorie r Luna septembrie r Lecţia de istorie r Luna septembrie r Lecţia de istorie
(urmare din pag. 11) inţat, în Piatra-Neamţ, prima librărie-anticariat pri- cenţiat al Universităţii „Al. I.
artianu” din Piatra-Neamţ. Numeroase par- vată. Este recunoscut ca un bun colecţionar de Cuza” Iaşi (1997). Doctor în
ticipări la simpozioane, conferinţe şi coloc- cărţi poştale ilustrate. Organizator a peste douăzeci Teologie (2010). Cărţi: Inchi-
C vii naţionale şi internaţionale. Colaborări: de ediţii ale Simpozionului naţional de cartofilie ziţia între mit şi realitate
„Apostolul”; „Monitorul cultural şi artistic de la Piatra-Neamţ; este preşedinte al Asociaţiei (2016), Inchiziţia în Europa
de Neamţ”; „Convorbiri literare”, Revista (2001), Rolul metodei didac-
noastră” (ASTRA) ş. a. Cărţi: „Poezia ro- Rememorări nemţene tice în învăţământul religios,
mânească. Studiu teoretic şi aplicativ”; Piatra-Neamţ (2004). Stagii
„Limbajul dramatic şi orizontul de aştep- Filateliştilor Neamţ. A editat de cercetare doctorală şi post-
tare estetică”; „Rugăciuni pentru cei mici”, sute de cărţi (prin propria-i edi- doctorală la Universitatea Catolică din Louvain-
„Limbă şi literatură română. Comunicare. Proză. tură „Cetatea Doamnei”), la-Neuve (Belgia), la Universitatea Miséricorde
Dramaturgie”; „Alfabetul din poveşti”. autor, coautor sau colaborator din Fribourg (Elveţia) şi „Babeş-Bolyai” Cluj-
■ 19/1953 – n. Viorel Nicolau, inginer, edi- la peste 30 de cărţi, îngrijitor de Napoca. Formator-consilier ARACIP. Membru
tor, anticar, filatelist, publicist. A absolvit Faculta- ediţii. Colaborator la toate pu- al Uniunii Ziariştilor Profesionişti, redactor al
tea Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Braşov, blicaţiile din Neamţ. revistei Apostolul (2010).
inginer la I. M. „Ceahlău” şi profesor-inginer la ■ 22/1974 – n. Mihai ■ 26/2000 – d. Cătălin-Florin Stupcanu, la
Grupul Şcolar de Construcţii. Din 1991, devine li- Floroaia, profesor la Colegiul Ceahlău, profesor, ziarist, scriitor (n. 2. 04. 1938,
brar, anticar, atestat de Ministerul Culturii. A înfi- Tehnologic „Spiru Haret”. Li- Filioara, Agapia)

Pag. 12 APOSTOLUL iulie-august-septembrie 2020


Şcoala nemţeană, la zi

Mi-aş dori să începem Eficientizarea predării Religiei


şcoala în varianta verde
rofesorii, fie că nu sunt bine realizate. Consider că trebuie prin mijloace multimedia
să ne aplecăm foarte mult către acest aspect pentru a oferi
p cursuri – nu după cum ne trece nouă prin minte – ci, care vând în vedere faptul că planu- tul unui amplu proiect de formare a ca-
corespund nevoilor reale ale dascălilor, şi care, până la rile cadru ale învăţământului drelor didactice care predau Religia, la
urmă să conducă la succesul elevilor. A preuniversitar, cât şi disciplinele nivel naţional, sub coordonarea Uni-
– Care este opinia dvs. despre modul cum este pre- de studiu au trecut printr-un pro- versităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Na-
gătit acest „14 septembrie 2020”? ces de optimizare curriculară şi poca şi a Universităţii „Alexandru
– Aici este vorba de asumare. Pregătirea acestui „14 metodologică, proces adaptat Ioan Cuza” din Iaşi. Proiectul a urmă-
septembrie 2020” trebuie să se facă astfel încât noi profesorii, ritmului, dinamicii şi cerinţelor rit profesionalizarea şi creşterea com-
instituţiile, părinţii să ne asumăm că facem fiecare tot ce trebuie societăţii actuale, un grup de petitivităţii în cadrul orelor de religie
pentru ca şcoala să fie acel mediu în care este în siguranţă şi cadre didactice – Stelian Paşca-Tuşa, şi alinierea modului de predare la stan-
elevul şi profesorul şi toţi cei care contribuie la sistemul edu- Ioan Popa-Bota, Teodora Ilinca Mure- dardele educaţionale europene.
caţional. Deci, nu doar directorul şcolii, nu doar primarul şi mi- şanu, Alexandra Budu, Cosmin Cos- În cadrul proiectului au fost deru-
nisterul, care încearcă prin tot felul de proceduri să găsească o muţa, Adriana Rotar, Crina late 8 programe de perfecţionare dintre
cale ci toţi trebuie să ne asumăm răspunderea. Şi aici se vede Paşca-Tuşa, Claudia-Cosmina Trif, care menţionăm: predarea temelor in-
cel mai bine dacă funcţionează lucrul în echipă. Eu văd sistemul Bogdan Şopterean, sub coordonarea terdisciplinare la religie ortodoxă, ma-
educaţional ca o echipă între comunitate, şcoală, mediu privat, colegilor Ioan Popa-Bota şi Stelian nagementul conflictului ideatic
mediu social, cel economic şi ministerul, care este forul tutelar. Paşca-Tuşa, au alcătuit trei volume pri- religios, predarea pozitiv-creativă a re-
Dacă împreună reuşim să realizăm proceduri unitare, dacă vind Eficientizarea predării Religiei ligiei, realizarea activităţilor
venim cu ceea ce este necesar şi legal pentru asigurarea sănă- prin mijloace multimedia: suport extracurriculare prin proiecte, program
tăţii, totul va fi în regulă. Şi să nu uităm rolul familiei, pentru video şi fişe de lucru pentru fiecare din de formare TIC – interdisciplinar.
că până la urmă copilul pleacă din mediul familial şi trebuie să ciclurile primar, gimnazial şi liceal, Volumele vin în întâmpinarea ca-
se întoarcă acolo. Pleacă sănătos şi trebuie să se întoarcă sănă- apărute la Editura Presa Universitară drelor didactice de specialitate ofe-
tos. Trebuie învăţat şi din familie că trebuie să respecte nişte Clujeană din Cluj-Napoca, 2020. rindu-le acestora diverse mijloace
reguli. Aceste ghiduri reprezintă rezulta- didactice pentru a dinamiza activitatea
– Personal, cum aţi gândi începerea noului an şcolar? la clasă, antrenând participarea
– Mi-aş dori să începem şcoala în varianta verde, astfel elevilor în procesul instructiv-
încât să văd elevul, să-l simt, dar nici varianta on-line nu e rea. educativ. Fişele conţin aplicaţii
Este un alt mod de abordare, dar să nu uităm că şcoala nu în- practice pentru fiecare temă din
seamnă numai transmitere de informaţii. Este cu mult mai mult programa şcolară, respectiv pen-
şi în primul rând învăţarea respectului faţă de oameni, care ne tru fiecare unitate de învăţare. To-
ajută atât de mult să avem realizări în viaţă. todată, autorii celor trei ghiduri
Cred că învăţământul on-line induce multă presiune pe pă- conştientizează faptul că fişele de
rinţi, pentru că elevul, mai ales cel din ciclul primar nu are încă lucru şi mijloacele suport prezen-
responsabilitatea de a participa singur la acele cursuri. Şcoala tate nu sunt suficiente pentru a
directă transferă responsabilitatea către instituţie şi astfel pă- răspunde tuturor provocărilor,
rinţii îşi pot vedea de munca lor, de activităţile lor. motiv pentru care îi provoacă pe
– Credeţi că această pandemie ne-a schimbat ireversibil dascălii de la catedră să conceapă
vieţile? şi să-şi diversifice propriile sce-
– Da, pentru că, în primul rând ne-a făcut să abordăm altfel narii pozitiv-creative la fiecare
relaţiile umane şi aproape tot ce ţine de universul nostru profe- lecţie de specialitate.
sional. În plus, acum ne-am dat seama ce fericiţi eram: puteam Cele trei auxiliare sunt de un
să călătorim oriunde, să ne întâlnim oriunde, să ne vedem ori- real folos oferind un sprijin tutu-
când. Mi-au lipsit mult călătoriile, întâlnirile cu prietenii, plim- ror celor interesaţi de a prezenta
bările, comunicarea non-verbală, socializarea. Nu m-am elevilor valorile moral-religioase
plictisit nici un moment, am stat mult acasă şi am recuperat într-un mod atractiv şi specific
multe, dar până la urmă mi s-a părut că am devenit prea casnică. caracteristicilor psihopedagogice
Eu sunt o persoană foarte activă şi mi-am găsit tot timpul ceva ale vârstei acestora.
de făcut dar la un moment dat am simţit nevoia să fac ceva util
comunităţii. Şi atunci am acceptat postul de director al Casei Prof. dr. Mihai FLOROAIA
Corpului Didactic.

Lecţia de istorie r Luna septembrie r Lecţia de istorie r Luna septembrie r Lecţia de istorie

27/1937 – n. Nicolae Florian, la Vânători- Economice din Iaşi. Colaborator al multor reviste, Roman, bacalaureat la Paris. În
n Neamţ, învăţător, animator cultural, publi-
cist, absolvent al Şcolii Pedagogice din
în care au fost inserate peste 1. 000 de articole şi
cronici. Mai multe premii literare pentru proză.
1928, i s-a descoperit Boala lui
Pott, care a progresat. Spre
Piatra-Neamţ (1956, şef de promoţie). A Membru al Societăţii Scriitorilor Militari, al U. Z. sfârşitul anului 1934, se retrage
predat la şcolile din: Păstrăveni, Boiştea, P. şi al Societăţii Scriitorilor din Judeţul Neamţ. la Roman, va continua să scrie
Petricani, Lunca (director), Vânători- şi să urmărească evoluţia vieţii
Neamţ. A fost director al Rememorări nemţene literare din ţară şi din străină-
Căminului Cultural tate. Se defineşte ca adept al fi-
(1968-1978); primar (1990- Cetăţean de onoare al Comunei Tazlău. Câteva tit- losofiei lui S. Kierkegaard, iar
1992) şi consilier comunal luri: „Hâtrii Tazlăului”, „Timpuri interesante”; prin opera literară se înscrie în
până în 2008. Cetăţean de „Trif”, „Chetronia”, „Stenogramele unui ataşat ceea ce numim suprarealism. A debutat în „Bilete
onoare al comunei natale militar”, „Hăituirea”; „Iubiri veştejite”, „Bizarul de papagal” (1930). A mai colaborat la „Le Suréa-
(2007). Colaborări: revista bazar al Fortunei”; „Hronicul hergheliilor hoi- lisme au service de la révolution” şi „Feuillets inu-
„Apostolul”. Este autor al nare”; „Gilberti”; „Infernul de ceară”; „Strada Blă- tiles” (Paris), „Adam”, „Adevărul literar şi
„Monografiei Comunei Vână- nari 18, colţ cu Doamnei”; „Tazlău, un sfert de artistic”, „Viaţa românească”, „Lumea româ-
tori-Neamţ” (2006). infinit” ş. a. nească”, „Vremea”. Volumul de debut „Corp
■ 27/1948 – n. Constantin Ardeleanu, la ■ 30. 09. 1909 – n. Max Blecher, la Botoşani transparent”. Alte cărţi: „Întâmplări în irealitatea
Tazlău, scriitor, absolvent al Facultăţii de Studii (d. 30. 05. 1938), scriitor, a frecventat Liceul din imediată” „Inimi cicatrizate”.

iulie-august-septembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 13
Arte şi meserii

Dan-Gabriel ARVĂTESCU,
o prezenţă permanent – activă în viaţa comunităţii
unui profil intelectual deosebit al
• Posibilă fişă de dicţionar (fragmente) celui care, concomitent cu activita-
tea profesională, a început în ultimii
În anul 2014, am încredinţat tiparului lucrarea noastră Un dicţio- 10-15 ani să aibă preocupări şi în
nar al literaturii din judeţul Neamţ, de la copişti la suprarealişti. domeniul literar.
Într-un text liminar atrăgeam atenţia că: realizarea acestei lucrări Astfel, în prezent, este autor a
este materializarea unui proiect asupra căruia autorul a gândit mult şase cărţi publicate (...Eu, chirur-
timp şi a adunat material documentar de-a lungul multor ani. [...] In- gul–monologuri dialogate (Editura
cluderea în dicţionar a fost condiţionată de publicarea a cel puţin unui PapiruS Media, 2014, Roman;
volum cu creaţii literare originale. Amintiri din secolul Ciobanu –
În perioada care a trecut de la publicarea dicţionarului nostru, me- convorbiri cordiale, Editura Papi-
dicul Dan-Gabriel Arvătescu a publicat mai multe cărţi şi în cele ce ur- ruS Media, 2015, Roman); Singu-
mează vom alcătui o posibilă fişă pentru o ediţie nouă a dicţionarului. rătatea Sfântului Serafim (Scrisul
Românesc Fundaţia – Editura,
RVĂTESCU Dan-Gabriel examenul de medic primar de chi- 2016, Craiova); Poveştile medicinii
(n. 22 mai 1960, Câmpulung rurgie generală la Iaşi (1998); sta-
A Muscel) în familia bunicilor giu de pregătire la Spitalul din
romaşcane (Editura PapiruS
Media, 2018, Roman); Trecute
paterni, unde până la vârsta Padova-Italia (4 săptămâni), 2004; vieţi de medici romaşcani (Editura
de şapte ani va beneficia de o susţine examenul de şef secţie chi- PapiruS Media, 2019, Roman),
îngrijire şi o educaţie aparte, rurgie la spitalul din Roman (2005); fost ales membru în Consiliul Jude-
ţean al Medicilor, iar începând cu Confesiunile unui scaun (Editura
ceea ce face ca la maturitate susţine competenţa de chirurgie la-
2009 deţine funcţia de vicepreşe- Limes, Floreşti-Cluj, 2020); şi a
să se spună, cum se obişnu- paroscopică la Iaşi (2005); susţine
ieşte: „are cei şapte ani de acasă”. competenţa de ecografie la Iaşi dinte al acestui organism. mai multor prefeţe şi articole cu
Bunica era casnică iar bunicul, (2007); susţine competenţa de en- Din 1995 este membru al So- care a colaborat la diferite publica-
care înainte de venirea comuniştilor doscopie digestivă diagnostică la cietăţii de Istoria Medicinii din ţii: Revista Moldova literară nr. 4
la putere în România, colonelul Iaşi (2008); urmează un curs practic Roman şi din 2015 este preşedin- decembrie 2015- „Trista poveste a
Constantin Arvătescu, altădată de histerectomie laparoscopică la tele al acestei societăţii. Huanei la Loca”, pag 55; Revista
profesor la Şcoala Militară de la Guilfford (Anglia) – o săptămână Moldova literară nr.1 martie 2016;
Sibiu, a ajuns muncitor la fabrica de (2008); curs practic de chirurgie Activitate profesională: „Ce datorează ziua nopţii”, pag. 66;
magiun din localitate după ce petre- minim-invazivă monoorificială la Revista Clepsidra nr. 8, martie
cuse câţiva ani în închisoare, aşa Hamburg (2011); curs de compe- Din 2014 până în prezent a 2015 – „Ultima zi” pag. 43; Revista
cum se întâmplase cu toţi ofiţerii tenţă în endoscopia digestivă inter- funcţionat ca medic chirurg la Spi- Moldova literară nr.1-2, aprilie
din Armata Română ce participa- venţională la Bucureşti, Spitalul talul Municipal de Urgenţă Roman; 2015 – „Un discurs pe care n-am
seră în prima parte a războiului la Fundeni (2016). 2000-2005 a fost managerul spita- vrut să-l ţin”, pag 112; Revista Sa-
luptele împotriva Uniunii Sovietice. Ca urmare a acestor speciali- lului; din 2000 şi până în prezent lonul literar nr.94 an XX, 2017,
Tot în această perioadă, încă de zări, medicul Dan-Gabriel Arvă- este şeful secţiei chirurgie generală „De ce nu se face omul frate cu dra-
la doi ani, este iniţiat în limba fran- tescu a devenit cunoscut şi apreciat a spitalului, din 2014 şi până în pre- cul până trece puntea?”; Revista
ceză cu naşa sa de botez, Zoe Geor- de către colegii de breaslă şi pentru zent este şeful blocului operator al Asachi nr. 2, decembrie 2016, Ver-
gescu, ajungând ca la maturitate să anumite practici desfăşurate în pre- spitalului. suri-pag. 12; Revista Asachi nr 1,
vorbească fluent în limba lui Vol- mieră la Spitalul din Roman: a in- Ca recunoaştere a rezultatelor decembrie 2015, „Hermeneutica
taire. trodus aici chirurgia laparoscopică, obţinute de-a lungul anilor în acti- zborului” – pag.17, „Insula ultimu-
După această primă parte a co- în 2004 şi endoscopia diagnostică, vitatea profesională, a devenit o lui vis” – pag. 24; Revista Asachi
pilăriei se va muta la părinţii săi, în în 2008. personalitate cunoscută pentru toată nr.9 mai 2016, „Insula ultimului
Roman unde, aceştia erau medici la A efectuat în premieră (pentru comunitatea oraşului de la conflu- vis” – pag. 66; Antologia festivalu-
Spitalul din localitate. Aici, urmează Roman): prima intervenţie laparos- enţa râurilor Moldova şi Siret, a lui naţional de creaţie literară Avan-
cursurile primare şi gimnaziale la copică (2004), prima colectomie la- fost ales consilier local în consiliul garda XXII, pag.72; Salonul cărţii
Şcoala generală nr. 1 Roman, între paroscopică (2009), prima municipal Roman şi preşedinte al Avangarda XXII – catalog 2015,
1967-1975, iar cele liceale la Liceul histerectomie laparoscopică (2011), comisiei de cultură (2000 – 2008). pag. 83; Constantin Bogdan şi Vir-
Roman Vodă (1975-1979). prima intervenţie minim invazivă În toţi aceşti ani de când s-a gil Răzeşu – Hipocrate şi arta scri-
După bacalaureat şi examenul monoorificială (2014), prima en- stabilit la Roman, medicul Dan-Ga- sului, Societatea medicilor scriitori
de admitere la facultate, va efectua doscopie diagnostică (2008), prima briel Arvătescu a fost o prezenţă şi publicişti din România, Ed. Ră-
stagiul militar de un an de zile, apoi endoscopie terapeutică (bandare de permanent – activă în viaţa comu- zeşu 2017.[...]
cursurile Facultăţii de Medicină varice esofagiene) – 2016. A efec- nităţii, organizând diferite manifes- Toate cărţile publicate au bene-
Generală din cadrul UMF Iaşi tuat până în prezent peste 13.000 tări locale: patru manifestări ale ficiat de prefeţe în care sunt subli-
(1980-1986). intervenţii chirurgicale şi peste Zilelor sănătăţii la Roman, Primul niate calităţile de scriitor autentic
Este repartizat ca medic în co- 3.000 de endoscopii. Congres Naţional de Antropologie ale dr. Dan-Gabriel Arvătescu.
muna Horia, din judeţul Neamţ, Pe lângă activitatea propriu- Urbană (2012); două ediţii ale Zile- Menţionăm în mod deosebit
pentru o perioadă de aproximativ zisă din spital, a luat parte la viaţa lor Spitalului Roman (2016 şi prefaţa cărţii Poveştile medicinii ro-
un an (1989-1990). În 1990, după medicală ştiinţifică publicând dife- 2017). maşcane, semnată de prof.univ.dr.
susţinerea examenului de reziden- rite studii de specialitate: în revista Este căsătorit, soţia sa, Laura Nicolae Marcu, Preşedinte al So-
ţiat, este încadrat ca medic de chi- „Chirurgia” şi Revista „Acta Medi- Arvătescu, fiind medic primar ob- cietăţii Române de Istoria Medici-
rurgie generală la Spitalul calia” (opt articole), a susţinut/a stetrică-ginecologie. În prezent nii, care în câteva pagini face o
Municipal din Roman, unde prac- participat cu lucrări la Congresele ocupă funcţia de şef secţie obste- analiză amănunţită a volumului pu-
tică medicina şi în prezent. De-a naţionale de chirurgie (5), la Con- trică-ginecologie la SMURD nând în evidenţă valoarea incontes-
lungul anilor, a participat, a susţinut gresul naţional de chirurgie infan- Roman. Au un copil care locuieşte tabilă a scrisului, la fel ca toţi
şi a obţinut diferite specializări: tilă (1), la conferinţa chirurgilor în Braşov şi practică aceeaşi specia- ceilalţi prefaţatori ai celorlalte cărţi.
pregătirea de rezident la clinica a moldoveni (3), la conferinţele de litate medicală ca şi mama sa. Cărţile publicate până acum sunt o
III-a chirurgie a Spitalului Sf. Spi- chirurgie de la Piatra-Neamţ (8) şi Întregul proces de educaţie de garanţie că vor fi urmate de alte vo-
ridon Iaşi (1991-1994; susţine exa- la alte reuniuni locale (de ex. Zilele care a beneficiat în anii petrecuţi în lume care să sporească zestrea crea-
menul de medic specialist în sănătăţii nemţene). casa bunicilor din Câmpulung ţiei literare a medicului-scriitor
chirurgie generală (1994); urmează Ca o recunoaştere a meritelor Muscel, pregătirea academică, dar Dan-Gabriel Arvătescu.
un stagiu de pregătire în chirurgia în activitatea profesională desfăşu- şi frecventarea cursurilor şcolii de
laparoscopică la Iaşi (1996); susţine rată de-a lungul anilor, în 1997 a muzică au contribuit la conturarea Constantin TOMŞA

Pag. 14 APOSTOLUL iulie-august-septembrie 2020


Arte şi meserii
ristea Monica, un profesor de – Limba română a venit spre să-l văd intrând în casă pe Tom De- uneori şi duminica înfloreau dulce-
limba şi literatura română dvs. ca singura lume posibilă sau geţel, şi taaare mai simţeam frigul amar sufletele copiilor. Era un altfel
C fără ambiţii de mărire, fără dvs. v-aţi dus înspre ea? pătrunzător – chiar dacă era vară de- de şcoală. O şcoală fără catalog şi
vanităţi deşarte, care, arzând – Traseul meu educaţional s-a plină – când ajungeam în castelul fără profesor, o şcoală în care se ofi-
însă clipă de clipă pentru pro- intersectat cu limba rusă, franceză, Crăiesei Zăpezii. Nu era o graniţă cia un botez permanent în izvorul
fesie, pentru adevărul ei, şi-a italiană, germană, dar… limba ro- între realitate şi ficţiune, ba dimpo- limpede al limbii române. De atunci
câştigat dreptul la recunoş- mână e altceva. Ea a existat în mine trivă se intersectau şi … era aşa de am învăţat să nu mă las păcălită de
tinţă şi durată. În cei 44 de ani dinainte de a mă naşte, pentru că în bineee! Nu am fost în multe excursii, împărţirea convenţională, tehnică,
de carieră, a fost: „doamna de li- ADN-ul meu a stat adormită limba nu am plecat de acasă decât de două în elevi şi profesori. Eu am fost
tere”, „profa de verbe”, „şefa de vorbită de stră-stră-strămoşii mei. ori, la mare, dar, Doamne, ce fru- eleva elevilor mei şi sunt foarte
trib”, „prinţesa din mansardă”, De fapt, nu te poţi „dezbrăca” de mos mi se părea Pământul când că- mândră de asta. Elevii sunt dascăli
„mama de la şcoală”. Spune că ele- limba neamului tău, aşa cum nu poţi lătoream alături de Nils drepţi şi au o capacitate de excepţie:
vii sunt dascăli drepţi pentru că au simt fără greş dacă dinspre dascăl
o capacitate de excepţie: simt fără vine iubire. Meseria asta nu se poate
greş, dacă dinspre omul de la cate- Profesoara Cristea Monica: face fără dragostea de omul sau
dră vine iubire. Consideră că profe- puiul de om din faţa ta. Am dorit să
sorul de succes e mai ales cel care,
peste ani, când nu mai e la catedră,
„Eu am fost eleva elevilor am contact cu toate etapele învăţă-
mântului, şi – pentru că am avut po-
primeşte mulţumirile unui fost elev
şi nu neapărat acesta era premiantul mei şi sunt foarte mândră sibilitatea să fac grupe de copii şi să
realizez obiective, pe care eu însămi
clasei. le consideram importante – am pre-
– V-aţi dorit dintotdeauna să
deveniţi profesor?
de asta” dat, de la grupe de grădiniţă până la
grupe de studenţi. Am trecut prin
– Dintotdeauna! Mai exact, de toate ciclurile: preşcolar, primar,
când domnul meu învăţător – eram să lepezi pielea de pe tine! Între gimnazial, liceal şi învăţământ su-
prin clasa a II-a – a venit acasă să mine şi limba română nu au existat perior. Am fost: „doamna de litere”,
vadă de ce nu am fost la şcoală. cărări care să ne lege, pentru sim- „profa de verbe”, „şefa de trib”,
Eram bolnavă, înfricoşată, cu febră plul fapt că m-am născut legată om- „prinţesa din mansardă”, „mama de
şi grozav de înspăimântată că voi bilical de ea. Legătura este la şcoală”.
avea absenţe şi că-l voi supăra pe asemănătoare cu aceea dintre o Nu mi-au plăcut cataloagele!
dragul meu domn. Dar el m-a privit floare şi copacul pe care ea apare. Mai mult încurcă! Există şi alte mo-
cu înţelegere şi m-a mângâiat pe Eu sunt o „fărâmă” de limbă ro- dalităţi de motivare şi apreciere a
cap. Gestul lui a fost, pentru mine, mână! Am predat o bună bucată de elevilor. Am urmărit mai ales partea
cel mai eficient medicament. Mai timp limba germană; dar să porţi pe aplicativă a limbii române şi asta –
târziu am înţeles că iubirea, decan- braţe, în suflet, pe buze limba părin- pentru mine – însemna creaţie şi
tată în acel alint, m-a determinat să ţilor şi bunicilor tăi şi – mai ales – confruntare cu elevi creativi şi crea-
devin la rându-mi dascăl. Şi a mai să o pui la picioarele copiilor şi ne- tori, din toate zonele ţării. De aceea
fost un moment crucial. Eram la poţilor – e un miracol! Relaţia am organizat concursuri, am parti-
gimnaziu. Doamna de română lip- acesta a fost surprinsă magistral de cipat la concursuri, în ţară, în Repu-
sea şi la oră a venit un profesor care, Arghezi în poezia Testament. În blica Moldova. Am obţinut cu
am aflat mai târziu, nici nu avea ca 1974 am păşit, ca profesor debutant, discipolii mei, sute de premii la Iaşi,
specialitate româna, dar era un… în Şcoala Grinţieş, la capătul jude- Bucureşti, Cluj, Chişinău, Orhei.
artist. Preda filosofie şi vioara. La ţului, dar în mijlocul unor oameni Odată, la Zilele Palatului Copiilor,
oră ne-a citit un text nou: Fefeleaga minunaţi! Hongerlsson sau – cu personajele am aşezat diplomă lângă diplomă şi
de Ion Agârbiceanu. Profesorul – Ce amintiri păstraţi din mi- lui Jules Verne – ajungeam în cen- de la etajul doi, de sub acoperiş, am
avea ochelari cu lentile groase ca nunata lume a copilăriei? trul pământului sau pe lună! Am şi coborât cu ele până la etajul unu,
fundul unui borcan, dar căldura gla- – Adevărat, lumea copilăriei e un regret că nu am apucat să le spun apoi la parter, în curte, până la
sului, mesajul textului şi mai ales la- minunată, pentru că ai încredinţarea doamnelor educatoare cât de impor- poartă. Ăsta a fost catalogul meu!
crima care i-a alunecat pe obraz m-a că totul e posibil. Şi copilăria mea a tante au fost în copilăria mea. Des- Mesajul pe care îl conţinea era ur-
impresionat atât de mult, încât mi- stat sub semnul poveştilor lui An- igur că erau nişte zâne bune venite mătorul: priviţi ce copii talentaţi
am dorit să fiu ca el – să pot trans- dersen, a Fraţiilor Grimm, a Conte- pe pământ, special să-mi spună po- avem, susţineţi-i, apreciaţi-i!
mite emoţii. Aşadar ei, domnul sei de Segur, Charles Perrault, veşti! Căminul era pentru mine, Revista Asachi a avut o vreme
învăţător Vasile Găbureanu şi dom- Creangă. Trăiam atât de intens lec- atunci, un adevărat palat. Nu ştiu de un supliment literar în care publica
nul profesor Niculaie Buium, m-au turile, încât simţeam mirosul socu- ce acum, când îl privesc, din curtea parte din creaţiile copiilor, revista
determinat să îmbrăţişez această lui după ce terminam de citit Fata Liceului de Arte „Victor Brauner”, Cronica din Iaşi a tipărit multe lu-
profesie. Au fost modele pentru din soc, aşteptam cu convingere să a devenit aşa de mic?! O fi vreo crări ale cenacliştilor pietreni, la fel
mine. mă întâlnesc cu Albă ca Zăpada, ori vrajă asemănătoare acelora din şi Excelsior din Cluj, iar Clipa Si-
Alice în Ţara Minunilor? derală din Chişinău ne-a acordat
– Foştii dvs. elevi spun că nu vă spaţii generoase. Timp de un dece-
interesa doar programa şcolară, ci niu, toamnă de toamnă, însoţită de
vă plăcea să-i plimbaţi prin toată li- laureaţii din Piatra-Neamţ, am mers
teratura bună din lume. „Dacă îmi în capitala Basarabiei, la premiere.
place şi ştiu ce să citesc i-o datorez Câte poveşti de iubire s-au înfiripat
domniei sale”, mai spuneau ei. E între cele două maluri de Prut...
important, nu? toate m-au bucurat şi m-au durut –
– Am avut o şansă extraordi- că nu mai eram doar profa – eram
nară pentru un profesor. Am con- confidenta...
dus, mai bine de 12 ani, Cenaclul La întâlnirea cu elevii dintr-un
literar „Tinereţe fără bătrâneţe” de sat moldovenesc, după ce au fost
la Palatul Copiilor din Piatra- prezentaţi laureaţii din România,
Neamţ, apoi Cenaclul „Eurocultin” gazdele i-au rugat să citească din
de la Şcoala Gimnazială Nr. 2. A textele premiate. În liniştea gravă
fost o oportunitate ex-tra-or-di- dintre două lecturi, un şcolărel lo-
na-ră, deoarece am avut posibilita- calnic, nedumerit, a strigat surprins:
tea să lucrez cu şcolărei „Iaca, aiştea ştiu moldoveneşte!”
nemaipomeniţi. Închipuiţi-vă: o ca-
meră de mansardă, cu o fereastră A consemnat Violeta MOŞU
minusculă, în care vinerea, sâmbăta, (continuare în numărul viitor)

iulie-august-septembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 15
Arte şi meserii

„Încerc să nu am regrete faţă de lucrurile pe care nu le pot schimba”


• Interviu cu actriţa unele dintre ele pe diagonală. – Cine au fost prietenii cei mai
Plângea la filme. apropiaţi, cei mai dragi ai lui
Nora Covali Era stârnitorul şi întreţinătorul Eduard Covali?
râsului în adunările cu prietenii. – Mi-e greu să răspund la între-
ctriţa Nora Covali slujeşte de În balcon îşi făcuse atelier de
două decenii scena Teatrului barea asta. Tata a avut mulţi prieteni
A Tineretului şi face acest lucru
pictură. Reproduceri. din domenii diferite şi nu făceau toţi
Scotea fişe din tot ce citea. parte din acelaşi grup. Cu fiecare
cu „egală destoinicie pentru Era jucăuş.
toate felurile de caractere şi era apropiat în felul său, prin lucru-
Îi plăcea să bea votcă, deşi se rile pe care le împărtăşeau. Legătu-
roluri”, după cum cerea Di- strâmba când o înghiţea.
derot actorului. Personajele rile erau constante şi cu cei din oraş
Din când în când i se vedeau pe şi cu cei din Iaşi, Cluj, Bucureşti...
interpretate de ea au o fizio- faţă umbre din trecut.
nomie particulară, au autenticitate, – Se discută mult astăzi despre
Se lăuda că întotdeauna a avut teatrul modern... I-ar fi plăcut lui
au o stare de spirit ce la diferenţiază. iubite cu un cap mai înalte decât el.
Face totul cu iubire pentru iubire. Eduard Covali această formă de
Era blând. teatru experimental, care schimbă
– Să începem cu partea tangi- Mi-e dor de el.
bilă din Paradis. Cum a fost copilă- tradiţia scenică?
– Dar înaintea unor premiere? – Nu pot să răspund în numele
ria Norei Covali? – Nu-mi aduc aminte!
– Am fost „prinţesa lui tata şi-a lui, mai ales că lumea (implicit tea-
– Îşi aducea munca, ocupaţia trul) s-a schimbat mult în ultimii 20
lui mama”! Totul se învârtea în jurul cu el acasă?
meu! Nu am avut nicio grijă şi nu- de ani. Cu puţin timp înainte de a
– Da. Biroul lui era sufrageria ce mi-a spus. muri, vorbeam despre un film care
mi aduc aminte să-mi fi lipsit ceva! şi stătea cu uşa închisă. Uneori, – Care sunt sfaturile de viaţă
Pentru „actele de curaj” (ca mersul mie îmi plăcuse foarte mult, iar el
când aveam chef de joacă mai in- pe care vi le amintiţi cel mai preg- nu-l putuse urmări din cauza scene-
la dentist) primeam câte o diplomă, tram peste el sau mă fâţâiam prin nant?
pentru hărnicie primeam diplomă – lor montate într-un ritm care-l depă-
faţa uşii şi mama îmi spunea să-l las – Că în dragoste e unul care stă şea. Suntem prizonierii timpului
în căruţă şi celălalt trage la ea şi că nostru...
„Vrăjitorul din Oz” şi-ar dori să fiu în căruţă.
– Credeţi mai mult în intuiţia
– Care este cel mai de preţ
dvs. sau în indicaţiile regizorului?
lucru pe care-l deţineţi de la Eduard
– Intuiţia mea iese la suprafaţă
Covali?
– Pofta de râs/ râsul. şi în funcţie de indicaţiile regizoru-
– Prin casa Covali, de-a lungul lui.
timpului, au trecut foarte mulţi ac- – „Singura mea raţiune de a
tori, critici de teatru şi film, oameni exista este teatrul”, spunea Eduard
de litere, muzicieni... Cine v-a im- Covali. A dumneavoastră care este?
presionat în mod deosebit? – Raţiune de a exista?!... Aş
– Într-adevăr, au trecut. Dar nu spune iubirea... că-i pentru teatru,
erau actori, critici, muzicieni... erau că-i pentru oameni, că-i pentru na-
prieteni. Dacă a fost ceva ce să mă tură sau altceva. Aş vrea să fac totul
impresioneze, a fost faptul că aceşti cu iubire pentru iubire.
oameni, de fiecare dată când treceau – Pentru ce anume, din viaţa
prin Piatra, indiferent cât de ocupaţi dumneavoastră, sunteţi foarte recu-
erau, veneau să-l vadă pe tata. noscătoare?
– Ce nu l-aţi întrebat niciodată – Sunt foarte recunoscătoare
şi aţi fi vrut să-l întrebaţi? pentru că m-am născut în această fa-
în pace că scrie. – Nu ştiu. Încerc să nu am re- milie imperfectă, minunată, că tata
tata le desena şi le scria; la şcoală – Când aţi ajuns să daţi admi- e tata şi mama e mama, că am fost
grete faţă de lucrurile pe care nu le
n-am luat niciodată premiul întâi, tere la UNATC Bucureşti, aţi simţit şi sunt înconjurată de grijă şi iubire,
pot schimba. Dacă el nu a vrut să
dar mama îmi făcea cele mai fru- vreo presiune pentru că eraţi fiica că fac o meserie care-mi place şi
vorbească despre perioada de puş-
moase coroniţe din flori de câmp! lui Eduard Covali? trăiesc din ea, că am prieteni şi un
cărie politică – de exemplu – eu nu
În fiecare an mergeam toţi trei – Nu, nu ştiam dacă cineva din pic de umor!
am insistat să ştiu mai multe.
la mare, la 2 Mai. Acum mă duc sin- facultate îl cunoaşte... Poate acum l-aş întreba ce e
gură. În urmă cu vreo doi ani, mă – A dorit să faceţi această pro- A întrebat Violeta MOŞU
după... dar cred că am să aflu singură.
plimbam prin sat, în locurile unde fesie?
mergeam cu ai mei. Mi-a venit – Nu cred... Nu... Mi-a spus că „Aventura”
brusc să plâng – aş fi vrut atât de e o meserie în care trebuie să fii
mult să mai am sentimentul de li- umil, că singura răsplată sunt aplau-
nişte şi siguranţă de când eram zele şi că nu poţi trăi doar din asta,
mică!... că nu e o viaţă uşoară. Apoi mi-a
– Cum era Eduard Covali în spus că el crede că nu am voce bună
viaţa de zi cu zi? pentru teatru. Dar am jucat într-un
– Tata era extrem de serios spectacol în regia lui Corneliu Dan
când era vorba despre teatru, scris, Borcia când eram în clasa a XI-a şi
pescuit şi copil – chiar dacă şi-a a văzut că vocea nu era un impedi-
dorit un băiat cu care să meargă la ment. M-a lăsat să fac ce mi-am
pescuit şi a avut o fată cu care a dorit.
mers la pescuit. Peste tot prin casă – Dacă nu mă înşel, chiar v-a
avea, puse strategic, hârtie şi pixuri văzut în câteva spectacole. Ce vă
– dacă cumva îi venea o idee legată spunea după aceste reprezentaţii?
de ceea ce scria în momentul res- – M-a văzut jucând... Deşi
pectiv. Indiferent ce făcea era preo- eram la început, cred că era mândru
cupat în permanenţă de scris. de mine, dar nu-mi amintesc exact
Citea mai multe cărţi în paralel,

Pag. 16 APOSTOLUL iulie-august-septembrie 2020


In memoriam

In memoriam:
Eduard Covali ar fi împlinit 90 de ani
ot gândindu-mă cum trece Ce-i datorez eu lui Eduard Co- pertoriului viitor, m-a îmbolnăvit
vremea (Eheu fugaces Pos- vali e mai greu de spus… de patima grea şi nerodnică a pes-
T tume, Postume…) şi că pe În primul rând, bucuria de a iubi cuitului şi n-o să pot spune nicio-
11 septembrie Eduard Co- teatru necondiţionat. Apoi norocul dată cât de mult mi-a dăruit şi cât
vali ar fi împlinit 90 de ani, de a parcurge un nesfârşit exerciţiu m-a îmbogăţit. Extrem de spontan,
m-am întrebat ce a însemnat de admiraţie, de a mă afla în preajma putea să fie în orice clipă generos
el în viaţa mea. Ştiu ce a în- unui mentor care, aparent, nu-şi şi ironic, inteligent şi cult, străluci-
semnat pentru teatrul românesc asuma deloc această calitate. tor şi modest. Trăia liber în marea
teatrologul, regizorul şi dramatur- Tu mi-ai deschis a ochilor lu- puşcărie comunistă (Chiar făcuse
gul Eduard Covali. Ştiu bine ce a mine,/ M-ai învăţat ca lumea s-o ci- puşcărie la propriu!) şi libertatea sa sparge omeneşte această plicti-
însemnat el şi pentru Teatrul Tine- tesc zice Poetul către bătrânul Will, îi molipsea toţi prietenii, din teatru seală, punând mai mult preţ, pe
retului: – mai mult decât un secre- şi – păstrând distanţa care se im- şi din oraş. O libertate pe care am frumuseţea visului, pe frumuseţea
tar literar şi director – a fost autorul pune – mărturisesc că am învăţat să dobândit-o, în bună măsură, cred. ideii, pe frumuseţe. Punând preţ
statutului moral şi artistic al insti- privesc teatrul prin ochii lui Eduard Închei cu o privire aruncată adică pe umbra frunzei pe ape.
tuţiei, pe vremea când nu era nici Covali, până când mi-am dobândit asupra dramaturgiei sale, într-o Visul secret al fiecărui drama-
o ruşine să ai un cod etic sau să fii (sper) o privire a mea. Datorită re- postfaţă (Nevoia de teatru) pe care turg român este să dea de pământ
chiar deştept. Mai ştiu că pentru el comandărilor lui, lecturile noastre o semnam la volumul „Teatru”, în cu Caragiale, să-l calce în pi-
teatrul a fost acasa mea şi, aproape au început să zburde de la sud ame- 1995. O privire de care nu mă cioare şi să-i zdrobească tâmpla
de fiecare dată când publicam afir- ricanii Sabato, Marquez, Borges, dezic nici astăzi: cu o catedrală mai albastră decât
maţia asta trebuia, să fiu extrem de Llosa, la ruşii Bulgakov, Vampilov, Nu putem fi cu toţii shakes- scrisoarea pierdută.
atent la text – mai toţi corectorii Astafiev, cu tumbe prin Salinger, peari, aristofani sau molieri şi e Visul lui Eduard Covali este să
modificând automat: casa mea. Hemingway, Steinbeck… foarte bine aşa, pentru că dacă am ne facă să credem că viaţa-i un
Cred că acest teatrul, acasa Vedeam şi comentam filmele fi, în perfecţiunea scenei lumii s-ar fleac şi că NUMAI TEATRUL
mea e cheia în care trebuie citită împreună la „Şase saşi”, despicam instala o nesfârşită plictiseală. CONTEAZĂ.
personalitatea sa. firul în patru discutând piesele re- Teatrul lui Eduard Covali Mircea ZAHARIA

Prieten al artelor, animator al vieţii spirituale nemţene


rin ce se leagă numele lui Eduard Covali de cel al oraşului nostru, însă într-un spaţiu românesc al unei epoci contemporane, mereu de tranzi-
ca promotor al prestigiului acestuia? ţie. A doua parte, „Picătura de otravă”, cuprinde tablete publicate de-a lun-
P Prin cei patruzeci şi unu de ani trăiţi şi sfârşiţi aici, identificaţi gul timpului în „Ceahlăul”, „Asachi”, care în final diluează „otrava” din
în cea mai mare parte cu viaţa Teatrului Tineretului, cu o perioadă
de efervescenţă culturală a municipiului. Teatrolog de profesie,
Eduard Covali a fost un prieten devotat al artelor şi artiştilor, ani-
mator al vieţii spirituale nemţene.
Împreună cu Ion Coman, primul director al teatrului, Eduard
Covali a ctitorit această instituţie în care „a petrecut” treizeci şi unu de ani,
fiind rând pe rând pictor executant, secretar literar, director, regizor artistic,
director adjunct sau consilier artistic.
Mărturii ale colegilor de echipă vorbesc despre veneraţia sa faţă de
arta teatrală, despre subtilitatea, rafinamentul, inteligenţa, cultura celui ce
devenise „creierul” teatrului în primii zece-cincisprezece ani de existenţă
a acestuia.
Viaţa i s-a confundat cu teatrul. Cu hazul său aparte se întreba dacă
oare nu s-a născut în teatru. Era sigur însă că a trăit în el, căci aici se con-
centra viaţa culturală a oraşului nostru: spectacole de teatru, concerte de
muzică simfonică şi muzică uşoară, Vacanţele Muzicale, festivaluri, sa-
loane artistice, colocvii de poezie, vernisaje – întâlniri cu toate artele.
Începutul scrisului său porneşte din necesităţi profesionale: traduceri În biroul directorului Edi
din franceză şi italiană de estetică teatrală sau traduceri şi adaptări pentru
scenă, iar mai apoi, dramatizarea unor basme care a dus la spectacole ex- evenimentele de toate felurile pe care le trăim printr-o undă de haz amar.
celente pentru copii precum: „Vrăjitorul din Oz”, „Cartea Junglei”, „Inimă În presa locală a publicat, de asemenea, cronici plastice şi dramatice,
Rece”. interviuri, cronici politice, jurnale de lectură.
Volumul „Teatru” (1995) care cuprinde piese jucate pe scena Teatrului Devine membru al Uniunii Scriitorilor în1998.
Tineretului şi a altor teatre din ţară, ca „Tinereţe fără bătrâneţe”, „Anotim- S-a născut la 11 septembrie 1930 la Orhei, Republica Moldova.
puri teatrale”, „Alba ca Zăbava”, „Marazurile amintirilor”, este singura Studiile primare şi liceale le face la Bacău.
carte apărută în timpul vieţii scriitorului. Timp de trei ani, elev fiind încă, este deţinut politic (1948-1951) pentru
Obsesia artei teatrale naşte şi „Reţeta pentru un teatru perfect”, volum delictul de „tulburare a ordinii sociale”.
apărut postum la Editura Conta. Este cuprinsă în această carte de eseuri, După absolvirea Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică (1958)
portrete şi povestiri, experienţa autorului trăită în lumea teatrului şi comu- secţia Teatrologie, nu poate accede în niciun domeniu de specialitate şi lu-
nicată disimulat sub masca unui personaj – actor, Laurenţiu Grigorescu crează ca muncitor pe un şantier de construcţii.
Pâncota. Din 1961 până în 1992 este angajat al Teatrului Tineretului.
Prin 2000 în „Simple mărturisiri” Eduard Covali spunea că scrisul a S-a stins din viaţă pe 2 noiembrie 2002.
început pentru el ca un joc născut din iubirea faţă de limba română; a con- În iunie 1999 Primăria Municipiului Piatra-Neamţ îi conferă titlul de
tinuat pentru a face depoziţii ca martor posibil al unei contemporaneităţi Cetăţean de Onoare, „în semn de preţuire a contribuţiei sale deosebite pen-
din care încearcă să evadeze: „am scris uneori ca să fug de mine şi ca să-mi tru impunerea imaginii oraşului în ţară şi în lume” (semnează primar Ion
intru în posesie şi, la urma urmei, am scris ca să-mi trăiesc viaţa”. Rotaru) ca rezultat al întregii activităţi culturale de publicist, teatrolog, dra-
„Crochiuri contemporane” este cartea de mărturisiri ale unui observa-
maturg, regizor.
tor atent al prezentului. Prima parte, „Caractere”, în stilul moraliştilor fran-
cezi ai secolului al XVII-lea, defineşte categorii morale universale plasate REDACŢIA

iulie-august-septembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 17
In memoriam
dun şi scad pe un abac închi- rului m-a întâmpinat cea mai zveltă cu lui de lucru; şi timpului liber. Despre prestaţiei unui actor sau legate de o re-
puit. Ajung la un număr – 52. putinţă secretară. L-a informat pe şef regizorii cu care s-a convenit asupra prezentaţie scenică integrală erau de o
A De ani. De la cea dintâi întâl- că vizitatorul programat a sosit. Am montărilor iminente, iată, vrem să corectitudine fără cusur. Iubea cu în-
nire faţă în faţă cu Eduard Co- intrat în birou. Ion Coman, în fotoliul scoatem neapărat la toamnă un dârjire Teatrul şi actorii. Şi avea un
vali. din spatele biroului masiv, sculptat, mi Brecht, Omul cel bun din Sâciuan şi o respect absolut pentru cuvânt, pentru
Eram de nu foarte multă s-a părut cumva îngrămădit în sine în- nebunie întreagă numită Noaptea în- încărcarea replicii cu înţelesuri, pentru
vreme (dar tot de ceva vreme!) suşi. Nu m-a poftit să mă aşez. M-a în- curcăturilor, de Oliver Goldsmith. În gest, pentru privire, pentru tăcerea
împuternicitul de către Radio trebat doar ce vreau să aflu. Vreau să regia lui Andrei Şerban, ambele. Am elocventă, totul în slujba comunicării
Iaşi să spun lumii ce se mai întâmplă, aflu câte ceva despre cum se gândeşte vorbit despre Doroteea şi despre Vră- continue cu privitorul din sală.
şi ce părere am despre ce se mai în- şi cum se lucrează la Teatrul Tineretu- jitor, despre Sperietoare şi despre Citea enorm, şi vorbea cu încân-
tâmplă, în viaţa teatrelor noastre se- lui. Bine, am să aflu. Pentru asta, mă Omul de tinichea, despre Leul cel tare despre cărţile pe care nu le putea
mănate între Galaţi şi Botoşani. Şase roagă să merg la secretariatul literar, leneş şi despre Vrăjitoarea cea bună. lăsa din mână până la ultima pagină.
cu totul. Văzând cam tot ce se mon- unde tovarăşul Eduard Covali ştie Ai să vezi, o să-ţi placă! Totul era de „Pe asta ai citit-o?”, mă întreba. Re-
tase aici şi încercând în cronici (despre cunoşteam spăsit că sunt cantonat la
care nu eram nici eu convins că sunt, mari depărtări de dânsul în materie de
mereu, ce s-ar cădea să fie) să depun
mărturie despre prezentul imediat al
A fost odată Eduard Covali lecturi mereu noi.
Îi plăcea să pescuiască şi-mi po-
pulsului teatral, de altfel destul de viu vestea cu încredinţare despre cum tre-
la acea vreme, socoteam că aş putea deja că am să-l vizitez. A fost singura o limpezime desăvârşită, nimic nu buie pregătită nada, despre ce fel de
de-acum schiţa un tablou aproape in- dată în care am vorbit cu directorul, părea mai firesc decât drumul de la cârlig e bine să foloseşti la cutare soi
tegral corect asupra palierului valoric de-acum intrat în poveste, Ion Coman. basmul lui Frank Baum la întâmplarea de peşte. O singură dată l-am însoţit la
pe care se situa fiecare dintre aceste Cea mai zveltă cu putinţă secre- cu tâlc vesel aşezată în pagină de cei baltă, adică la lacul de acumulare de
scene. tară mi-a explicat pe unde trebuie să doi. „Ce-am mai râs!”, se bucură Edi. la Bicaz. Am mers în trei, noi doi şi
Ceva devenea din ce în ce mai cobor, o dată şi încă o dată, pentru a „Şi ce ne-am mai certat!”, adaugă nu- Fănică Oprea, care venise la Piatra cu
vădit: Teatrul Tineretului din Piatra- ajunge la secretariatul literar. Şi chiar maidecât Paul. maşina dumnisale. Distracţia a fost ro-
Neamţ ieşea constant din tiparele pe am ajuns acolo. O încăpere mititică Se întâmpla în urmă cu 52 de tundă, pentru că oficierea pe malul
de o parte tradiţionale, pe de alta – ali- (nu-i mititică, e intimă, explica, râ- ani. bălţii (în duet, el şi Fănică, alt amator
niate unor comenzi, să le zic, mono- zând cu toată fiinţa, Edi). Două bi- Până când, în 1985, tovarăşa Le- profesionist al datului cu undiţa!) s-a
direcţionate. Repertoriul era, aici, de rouri, tot mititele. (Cu vremea, aveam nuţa de la Cabinetul 2 a dat ucaz de li- transformat într-o cascadă de poante
o varietate şi de un interes artistic în pescăreşti şi de istorii demne de toată
măsură să atragă categorii de privitori crezarea (fireşte!) despre foste capturi
înşirate între copilărie şi senectute. cu solzi înfăţişând mărimi şi aspecte
Alături de partituri clasice, căpătau loc estetice memorabile. În compensaţie,
scrieri de ultimă oră. Şi nu oarecare, partida din ziua aceea s-a dovedit în
nici propulsate de cumsecădenia sus- totalitate neproductivă. „Ne-am făcut
pectă a cuiva. Un spectacol încântător de rahat”!, a concluzionat, vesel, Edi
dedicat celor mici, dar nu numai, se când ne pregăteam de revenire la
chema Afară-i vopsit gardu’, înăun- vatră.
tru-i leopardu’, scris de un dramaturg Pe vremea aceea îmi reproşam
tânăr, Alecu Popovici. Câteva luni mai că fumez prea mult, nărav care mi-a
târziu văzusem aici Tristan şi Isolda, facilitat, de altfel, şi ajungerea la un
de Jean de Beer. Pe urmă Răzvan şi infarct. Pe lângă Edi eram însă un săr-
Vidra, text masiv, în versuri, de Bog- man începător. Fuma cum respira, ţi-
dan Petriceicu Haşdeu. Un spectacol gara devenea în mâna lui un accesoriu
de sensibil lirism, Melodie varşo- şi un argument. Să fi contribuit şi asta
viană, piesă de Leonid Zorin, fusese Constantin Paiu, Eduard Covali la graba cu care moirele Lachesis şi
în scurt timp urmat de Act veneţian, și Paul Findrihan ‐ mai 1994 Atropos l-au călăuzit, prea grăbite,
semnat de Camil Petrescu. Şi altele. spre stele?
Răbojul spectacolelor pe care le ve- să aflu câte minuni puteau fi adăpostite chidare a studiourilor teritoriale de N-am mai intrat de câţiva ani
deam, uneori câte două sau trei pe în sertarele lor!) La cel din faţă, cum radio, fiecare premieră de la Teatrul buni în spaţiul atât de apropiat mie al-
săptămână, şi pe care-l păstrez încă, intrai, scund, sprinten, aproape adoles- Tineretului şi fiecare înregistrare de tădată, Teatrul Tineretului din Piatra-
este cum nu se poate mai edificator centin, elegant fără ostentaţie, zâmbi- teatru radiofonic făcută sus, în pod, în Neamţ. Oamenii noi ai acestei
pentru ce se petrecea la Piatra-Neamţ tor, cu o privire neliniştitor de ageră – studioul improvizat (trebuia să aştep- instituţii şi ritualurile lor închinate
şi la celelalte teatre din Moldova. tovarăşul Eduard Covali. La cel mai tăm până târziu în noapte să adoarmă celor două măşti îngemănate îşi ur-
După ce s-au potolit îndeletnici- din stânga, uscăţiv, sever, cu o dungă toate vrăbiile de sub streşină, că altfel mează, firesc, cursul pe care şi l-au
rile prilejuite de trecerea în noul an fermă între sprâncene, contrastând cu nu tăceau!) au fost, pentru mine, prilej ales. Ce-a fost şi cei care au fost au de-
1968, m-am hotărât să mă apropii de vârsta vădit tânără, cu buze subţiri şi, de redescoperire a lui Edi Covali. venit istorie. O fi de bine? N-o fi de
sursa acestor cutezanţe pietrene, la mi s-a părut, cam ironic arcuite – „co- După ’85 reveneam mult mai rar. Aşa bine? Îmi place să cred că fibra nemu-
care făceau din ce în ce mai des refe- legul Paul Findrihan”. Eram expus au devenit vremurile! ritoare a acestei instituţii, aşa cum a
riri rubricile de specialitate din presă. unui foc încrucişat. M-am simţit oare- La doar un an de la Vrăjitorul din fost ea ţesută cu pricepere, cu migală
Fusesem informat că fix pe data de 22 cum descumpănit. Un moment, am Oz, Edi a preluat fotoliul directorial de şi cu dragoste va rezista. Şi-mi închipui
februarie teatrul ne pofteşte la pre- fost încredinţat că va apărea pe un pe- la Ion Coman. Paul Findrihan a trecut fiinţa de fum a lui Edi păşind, cu zâm-
miera dramatizării după o poveste rete, ca pe zidul lui Belşaţar, verdictul secretar literar. Nu târzie vreme, în bet mâhnit, de jos, de la Şase saşi, unde
care îmi încântase copilăria – Vrăjito- mene, tekel, fares. Poate, deocamdată, locu-i, referent literar a venit unul pe nu puteai ajunge decât umilindu-te, pe
rul din Oz. Autorii variantei scenice, fares ceva mai palid, că abia am fost măsura primilor doi – Mircea Zaharia. lângă cele două încăperi care au găz-
doi la număr, erau chiar locatarii se- numărat şi cântărit. Rapid şi exact. Şi el, în timp, secretar literar şi direc- duit secretariatul literar, pe lângă ro-
cretariatului literar al teatrului, Eduard „Vă rog să luaţi loc”. „Vă mul- tor. O tripletă superlativă, neegalată tonda atâtor întâlniri de poveste spre
Covali şi Paul Findrihan. Cu o săptă- ţumesc.” A fost prima şi ultima dată nicăieri altundeva! Noua funcţie nu biroul directorial păzit de cea mai
mână înainte de premieră am solicitat, când s-a folosit, între noi, pronumele l-a transformat pe Eduard Covali în zveltă cu putinţă secretară şi de aici –
telefonic, o întrevedere cu directorul de reverenţă. Am simţit dintr-odată că ŞEF. Cu ifose şi ştaif. A rămas el în- pe scena fostelor izbânzi, apoi, traver-
instituţiei. Nu-l întâlnisem până ne recunoaştem. Paul şi-a îmblânzit suşi. Creator de concepte în materie sând sala de spectacole, spre treptele de
atunci, ştiam că se numeşte Ion cuta dintre sprâncene, Edi a râs aşa de politică repertorială şi de pliere a la intrare. Pe urmă, înapoi către stele.
Coman şi să este de o rigurozitate ne- cum numai el ştia să râdă – din toată valorilor regizorale pe specificul tru- Îmi lipseşte adânc desfătarea
obişnuită în tot ce priveşte bunul mers inima, cu tot sufletul. Eram uimit şi pei de la Teatrul Tineretului. Creator unui ceas de vorbă cu Edi.
al teatrului său. (Aşa-i plăcea să încântat de uşurinţa cu care m-au ac- de repere estetice în materie de artă Mă întreb: câţi dintre cei din Tea-
spună: „Teatrul meu...”) În ziua stator- ceptat ca parte a universului lor. Re- scenică aplicată. Creator, pentru cei trul Tineretului de azi, în afară de
nicită, am urcat, pe scara de la portar, plicile dintre ei erau de o sprinteneală din jur, a unei „stări de bine”, chiar Nora, îşi mai amintesc de Eduard Co-
treptele în spirală simplă spre etajul şi de o substanţă aristocrat-bogată ne- dacă obligaţiile la zi îl asaltau cu in- vali. Şi, mai ales, ... câţi dintre aceştia,
biroului directorial. Răzbăteau din maiîntâlnite de mine până atunci. Am sistenţă. Era mereu spontan, pe fază, în afară de Nora, ştiu că a fost odată
sală, pe traseul arcuit din faţa lojelor, vorbit despre cum se integrează actorii cu replica cea mai potrivită momen- Eduard Covali?
voci şi râsete. În anticamera directo- tineri, promoţie după promoţie, ritmu- tului. Observaţiile făcute pe marginea Constantin PAIU

Pag. 18 APOSTOLUL iulie-august-septembrie 2020


In memoriam

Edi

Edi văzut de Horaţiu Mălăele


Edi Covali
di n-a plecat, nu ne-a părăsit,
i deştept deţinut prin puşcăriile unui sistem tâmpit, şi devotat Edi e mereu printre noi. Iată,
{ pictor executant, şi eminent student la teatrologie, şi harnic E împlineşte 90 de ani. Si ne în-
muncitor necalificat pe şantierele patriei, dar şi faimos secretar călzeşte sufletele, ne deşteaptă
literar, şi minunat director de teatru, şi inventiv regizor, şi scrii- amintirile...
tor inteligent şi scormonitor, o planetă complexă şi halucinantă Am fost primul actor an-
fără de care constelaţia T. T. P. N. ar fi mult mai mică şi mai gajat de el din noua funcţie de
puţin strălucitoare. director, după tragicul acci-
dent aviatic al fostului director, Ion
Aşa încât, Edi, dacă, indiferent de motive, ai să fugi de noi cum Coman. Nu ne cunoşteam personal –
aleargă lumina, dacă te vei ascunde în cele mai de negăsit locuri, cel el mă văzuse într-un monolog pre-
care te va ajunge tot timpul şi găsi oriunde, va fi dorul nostru. zentat în cadrul festivalului din Ga-
laţi, eu aflasem de la colegii din
Horaţiu MĂLĂELE institut despre el şi despre atmosfera
de la Piatra, aşa că, entuziasmat, i-am tot timpul liber, ba chiar şi zilele de
scris, exprimându-mi dorinţa de a naştere. Ca să dea mai multă savoare
Mic exerciţiu de admiraţie: face parte din trupa teatrului. Răs-
punsul a venit prompt – „...suntem
acestor evenimente, Edi a avut ideea
să scriem o poezie anume dedicată
sărbătoritului. Si ne-a adunat pe câţi-
onoraţi de a vă primi în colectivul
Eduard Covali nostru şi vă aşteptăm...” M-a cam
descumpănit acest răspuns, m-am
va – Sandu Lazăr, Ţâcă Cojocaru şi
eu – formând un „grup de creaţie”,
simţit ca în bancul cu şomerul negru care, de-a lungul anilor, avea să de-
e domnul Covali l-am cunoscut cu adevărat după repartiţia mea la vină o binecunoscută „cooperativă
Teatrul Tineretului. Fiind pietrean şi frecventând teatrul ca spectator care solicită un post, orice, unui pa-
P şi admirator al unei trupe de excepţie, l-am întâlnit de câteva ori, tron rasist – „Desigur, ar fi o onoare de poezie”. Erau şarje prieteneşti,
pline de aluzii şi ironii haioase, care
dar fără a depăşi pragul de „bună ziua”. La vremea aceea nici nu în- pentru noi, dar din păcate nu-ţi pot
oferi decât postul de director adjunct, încălzeau atmosfera mai mult decât
ţelegeam prea mult importanţa muncii pe care o desfăşura. Interesul vodca cu care eram serviţi şi care
meu era absorbit de miracolul care se petrecea pe scenă şi de sluji- cu maşină la dispoziţie şi un salariu
de doar 10.000 de dolari.” – „Vă ba- erau apreciate mai mult decât orice
torii săi vizibili. A venit şi momentul repartiţiei. La vremea aceea cadou. Această stare de graţie, al
directorii de teatru participau la seria de spectacole prezentate spe- teţi joc de mine” – „Păi tu ai început
primul!” De fapt această formulare cărei neobosit animator era mereu şi
cial de absolvenţi pentru ei şi aveau posibilitatea să aleagă actorii de care mereu Edi, bucuria simţită de fiecare
aveau nevoie. Aveau dreptul si studenţii cu medii mari să aleagă în funcţie protocolară dezvăluia un intelectual
de rasă care ştia să se respecte, res- de a munci şi trăi împreună, a fost
de preferinţe. De obicei înţelegerile în privinţa repartiţiei se făceau dinainte unul dintre secretele a ceea ce avea
şi foarte rar apăreau neînţelegeri. Eu am reprezentat o asemenea neînţele- pectând. În pofida temerilor mele,
prima întâlnire nu a fost de fel proto- să devină „fenomenul Teatrul Tinere-
gere. Teatrul Tineretului avea două locuri, un băiat şi o fată, iar domnul tului”, care – alături de valoarea co-
Covali dorea mult prezenţa Ioanei Pavelescu în trupă. Avea toate motivele colară, parcă mă cunoştea de când
lumea, avea un har unic de a te face lectivului, repertoriul inspirat şi
să facă o asemenea alegere, Ioana fiind una dintre speranţele generaţiei invitarea regizorilor prestigioşi – a
noastre. Locul băiatului fusese negociat pentru prietenul Ioanei, coleg cu să te simţi bine şi în largul tău în
preajma lui. Ne-am împrietenit destul generat, pe la începutul anilor 70, bu-
noi. Este adevărat că am luat hotărârea de a mă reîntoarce la Piatra în ultima tada „cel mai bun teatru din Bucu-
clipă. Şi, fără să am cunoştinţă de înţelegerea stabilită, am ales Teatrul Ti- de repede, pe semne a circulat între
noi acel fluid invizibil şi indicibil care reşti e cel de la Piatra-Neamţ”! Pe
neretului având avantajul unei medii mari. Decizia a încurcat planurile tea- tinerii iconoclaşti şi sceptici îi invit
trului şi l-a nemulţumit pe domnul Covali. Până la urmă totul s-a rezolvat, face trainică o prietenie. Nu ne-am
mărturisit-o niciodată, dar am sim- să citească opiniile celor mai apre-
teatrul oferind un loc suplimentar. Deci, relaţia mea cu directorul teatrului ciaţi critici de teatru din Bucureşti şi
nu a debutat chiar sub cele mai bune auspicii. Timpul a trecut, rolurile s-au ţit-o din plin. Şi una dintre dovezi am
aflat-o de la doamna Sanda Manu, din ţară, consemnate în presa vremii.
succedat, interacţiunea zilnică dintre noi a şters amintirea incidentului ne- Om providenţial pentru oraşul bi-
plăcut şi astfel am descoperit un om de o cultură deosebită, de un tact re- scumpa şi dulcea noastră profesoară,
care avea să-mi spună mai târziu – necuvântat de Dumnezeu de la poalele
marcabil, care ştia, fără ostentaţie, să conducă barca teatrului, ocolind cu Pietricicăi, Edi, cu discreţie, tenacitate
prudenţă stâncile colţuroase ale cenzurii şi politicii culturale din epocă. I-am invitată să monteze „Inimă rece” de
Hauff, când i-a prezentat distribuţia, şi mai ales pasiune, a fost – mai întâi
admirat inteligenţa de a instaura un climat relaxat propice creaţiei şi cola- ca secretar literar şi apoi ca director –
într-unul din rolurile importante
borării. Toţi cei care au trecut pe acolo în perioada directoratului său s-au unul dintre cei care au contribuit deci-
(Omuleţul de sticlă) îl alesese pe un
simţit valorizaţi şi s-au manifestat ca atare. Dialogul cu toţi colaboratorii alt coleg. Acolo nu exista obiceiul ca siv la ridicarea acestui edificiu emble-
de marcă ai teatrului, care găseau în el un partener avizat, a reprezentat un directorul să impună vreun actor în matic – Teatrul Tineretului.
alt punct forte al teatrului în acea perioadă. Festivalul de la Piatra, care distribuţie. Si totuşi, nu ştiu cum a Nu se cuvine să fim trişti la
aduna cele mai bune spectacole din ţară şi care dovedea în fiecare an vita- făcut şi ce i-a spus Edi, dar a convins- această aniversare – Edi nu ne-a pă-
litatea teatrului românesc, a avut, în domnia sa, un slujitor exigent. Nu pot o să mă încerce pe mine în acel rol. răsit, Edi e mereu printre noi. Şi to-
să spun că am fost prieteni dar întâlnindu-l am înţeles, încă de la începutul Rol cu care am obţinut premiul de in- tuşi...
carierei mele, că o atmosferă sănătoasă în teatru se bazează pe exerciţii in- terpretare la următorul festival de la Tare mi-e dor de râsul lui tonic
dividuale de admiraţie. (Paul CHIRIBUŢĂ) Piatra! Providenţă... grijă pentru ac- şi molipsitor...
tori... Cred că amândouă. „Să ştii că Tare mi-e dor să-l aud „am o
Edi îţi este un prieten bun”, mi-a măr- propunere cu care sunt de acord”,
turisit doamna Manu la plecare, când sau „ ti pup pi gurâ”...
am condus-o la gară. Edi n-a pomenit Tare mi-e dor să mă îmbie,
niciodată acest lucru, cu delicata-i atunci când avea chef de-o vodcă,
discreţie şi nici eu, după ce am aflat, „hai la o şpârlă”...
nu i-am mulţumit, respectându-i-o. Hai, dragul meu Edi!
Acum îmi pare rău că n-am făcut-o, Şi, ca să nu crezi că mi-am ieşit
dar cu siguranţă am s-o fac când o să- din mână....
l întâlnesc acolo sus... După talie, de-ar fi să judecăm
A fost un director atipic de teatru un pic,
– nu conducea imperial din fotoliu, Tu trebuia să faci un Teatru Mic
nu avea afişat pe uşă programul de Dar iată, şi nu-i deloc o întâm-
audienţe, nu urcam noi la el în birou, plare,
cobora el printre noi, mai ales în bă- Ai reuşit să faci un... Teatru
ruleţul nostru din subsol, ai cărui Mare!
mandatari, barmani şi clienţi eram cu
toţii şi în care ne petreceam aproape Cu mereu aceeaşi imensă dra-
goste, Gelu APOSTOL

iulie-august-septembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 19
In memoriam

Teatru se scrie în teatru Album de suflet: Eduard Covali


fost cel care a sugerat ideea transformării Teatrului de Stat Pia-
eatru se scrie în teatru – tra-Neamţ în Teatrul Tineretului, a fost mintea strălucită care a
în apropierea lui imediată A gândit un program ce a făcut din acest teatru o instituţie culturală
T şi rareori la distanţă de el. de elită, iar spectacolele, trupa şi viaţa din T.T. au uimit lumea
E foarte greu să scrii teatru dacă nu vezi scena şi culisele. teatrală. (...)
E foarte greu să scrii teatru dacă nu pipăi decorurile şi Mărturisesc că îmi era teamă doar de analizele făcute de Edi,
costumele. fiindcă el mă cunoştea, ne cunoştea şi simţea când trişam, când
E foarte greu să scrii teatru dacă nu-i asculţi muzica şi umblam „la sertare”, când nu era un teatru adevărat, ci truc acto-
ricesc. Era un cunoscător profund al actorilor, îi iubea, îi bruftuluia şi îi
tăcerile. apăra cu discreţie. Obişnuia să-l citeze pe Pablo Picasso cu: „Mulţi pri-
E foarte greu să scrii teatru dacă nu simţi căldura reflectoarelor. vesc, puţini văd” şi asta ne ajuta să trecem cu bine de celebrele vizionări
E foarte greu să scrii teatru dacă nu-i percepi mirosurile: de praf, cu partidul, fiindcă înainte le povesteam noi cam ce vor vedea.(...)
de vopsea, de metal încins, de pudră şi de farduri. În albumul meu de suflet Eduard Covali are o poză aurită de recu-
E foarte greu să scrii teatru. E mult mai uşor să încerci. noştinţa mea, iar în teatrul Tineretului, actriţa Nora Covali duce cu in-
teligenţă, dăruire şi talent, povara unei existenţe strălucite.
Eduard COVALI
Cornel NICOARĂ

Cine nu‐l iubea pe Edi?


duard Covali a fost cel mai Regret că eu nu le-am păstrat. chiar acolo în nefiinţă, să-l ocro- plin de voie bună ca întotdeauna.
bun director al Teatrului Ti- Eduard Covali avea umor, spi- tească Dumnezeu şi să fie fericit.
E neretului din Piatra-Neamţ. rit, şi o memorie extraordinară. Se Şi sănătos pe cât se poate acolo. Şi Ţâcă COJOCARU
Cel mai bun director de până gândea la Nora cu mare drag,
la el a fost Ion Coman. Ion Nora, fiica lui care a devenit ac-
Coman, care avea obiceiul triţă. Îi urmărea cariera, se uita în-
să le spună celor care între- deaproape la ea... Şi acum, suntem
bau despre Teatrul Tineretu- cu toţi trei actori: Gelu Apostol, eu
lui Piatra-Neamţ: nu vorbiţi cu şi Nora Covali...
mine; eu sunt geambaş de actori, Cine nu-l iubea pe Edi?
dar mergeţi la secretariatul literar Edi era înţelegător, avea umor
şi o să găsiţi acolo un tip mic şi şi ştia să facă glume din orice.
deştept care ştie tot despre teatru. Citea enorm.
Cu timpul am devenit prieten E adevărat că bea şi fuma, dar
cu Edi, tipul mic care ştia tot des- băutura niciodată nu l-a pus la pă-
pre teatru. Făceam un cenaclu şi mânt. Totdeauna, la o votcă mică,
scriam împreună, în trei, poezii de- devenea mai spiritual, mai cald,
dicate zilelor de naştere ale colegi- mai deschis comunicării şi ideilor
lor. Nişte poezii care aveau umorul celor mai trăsnite. Cu o condiţie:
lor şi nu doar umor, ci şi spirit. Fă- să slujească faimei T. T.- ului.
ceam treaba asta cu bucurie, îm- Acum, când se împlinesc 90
preună cu Edi şi Gelu Apostol. de ani de la naşterea lui, îi doresc, Tâcă Cojocaru, Eduard Covali și Gelu Apostol

Cavalerii Ordinului „Mihai Viteazul”: Învăţător Gavril Danielescu


-a născut la 17 Divizia 5 Infanterie (comandată de generalul deţul Baia), educând elevii în spirit patriotic,
noiembrie 1887 Aristide Razu). În vara anului 1917, la Mărăşeşti aceştia reuşind cu brio la şcolile secundare din
S în satul Popeşti Regimentul 7 Infanterie Prahova, se găsea în Fălticeni. În timpul celui de-al Doilea Război
(comuna Far- sectorul Moara-Albă-Moara Roşie în sprijinul Mondial, maiorul Gavril Danielescu este mobi-
caşa). După cla- unităţilor Diviziei 34 Infanterie pentru a opri lizat la Cercul de recrutare Baia, sprijinind prin
sele primare înaintarea trupelor germane. Se remarcă în activitatea sa această unitate militară. În 1945
făcute în sat se aceste lupte locotenentul Gavril Danielescu că- este pus a doua oară în cadrul disponibil şi se în-
înscrie la Şcoala ruia i s-a conferit Ordinul Militar „Mihai Vitea- toarce la şcoala din satul Lămăşeni. Instaurarea
Normală „Vasile Lupu” zul”, clasa a III-a, pentru vitejia şi priceperea cu comunismului în 1948 a însemnat pentru vitea-
din Iaşi, pe care o ter- care a comandat compania de mitraliere în lup- zul învăţător începutul unei epoci de grele per-
mină în 1908 şi este re- tele grele de pe Valea Şuşiţei, ce au avut loc între secuţii. Este anchetat de Securitate, bătut, umilit
partizat ca învăţător la 25 şi 29 iulie 1917. În urma luptelor cu trupele şi închis în lagărul de exterminare de la Canalul
Şcoala primară din germane la Movila lui Cuza, sectorul Mărăşeşti, Dunăre-Marea Neagră. A fost membru al Parti-
satul Frumosu (comuna locotenentul Gavril Danielescu primeşte Legiu- dului Naţional Ţărănesc. După eliberare, lu-
Galu). În anul 1914, nea de onoare în grad de cavaler, care i-a fost crează cu ziua ca să se întreţină, pensia fiindu-i
odată cu înfiinţarea Re- prinsă în piept chiar de generalul Henri Berthe- suprimată. Când vârsta şi sănătatea îl opresc să
gimentului 55 Infante- lot, şeful misiunii militare franceze în România. mai muncească, se adresează statului francez so-
rie, învăţătorul Gavril Decorarea cu aceste ordine îi aduc ofiţerului şi licitând renta pentru Ordinul Legiunea de onoare
Danielescu este con- avansarea la gradul de căpitan. Rănit fiind, este în grad de cavaler. Scrisoarea nu a ieşit niciodată
centrat la această uni- internat în Spitalul Militar din Iaşi, iar la ieşirea din ţară, dar oficialităţile, spre a evita un penibil
tate la cerere, în vederea obţinerii gradului de din spital este repartizat la Regimentul 56 Infan- scandal, dispun să-i redea pensia de învăţător, la
sublocotenent în rezervă. Începutul războiului terie, dublura Regimentului 16 Infanterie Fălti- care era îndreptăţit. A decedat în anul 1974 şi
de reîntregire îl găseşte pe tânărul sublocotenent ceni şi la 1 septembrie 1919 este pus în cadrul este înmormântat în cimitirul din Oprişeni, car-
Gavril Danielescu la Regimentul 7 Infanterie disponibil. Începând cu data de 1 septembrie tier al oraşului Fălticeni.
Prahova, comandant fiind locotenent-colonelul 1919 şi până la pensionare, în 1947, este direc-
Nicolae Cornea, regiment care făcea parte din torul şcolii din Lămăşeni (comuna Rădăşeni, ju- Dan MIHĂILESCU

Pag. 20 APOSTOLUL iulie-august-septembrie 2020


Scrisori din Basarabia
rumul spre cunoaştere şi dezvoltare trece Programul include cicluri a câte 5 ateliere pentru metode distractive. Descoperirea şi implicarea în
prin lectură. În secolul vitezei şi al explo- grupuri de copii cu vârsta de 12-14 ani, având ur- efectuarea experimentelor a fost ceva nou şi im-
D ziei tehnologiilor informaţionale se vor- mătoarea tematică: „Să ne cunoaştem corpul”; presionant pentru copii, trezindu-le interesul pen-
beşte tot mai mult despre criza lecturii. Tot „Cum se acordă primul ajutor medical”; „Mişca- tru ştiinţă prin observare, descoperire, analiză. La
mai des auzim sintagma „copiii nu mai ci- rea – izvor de sănătate”; „Spune NU fumatului”; finalul programului, participanţii şi-au verificat
tesc”, tot mai puţin experimentează bucuria „Trăieşte sănătos – mănâncă inteligent”. Partici- cunoştinţele, completând un test şi realizând în
lecturii, preferând telefonul inteligent, panţii au fost implicaţi în activităţi de informare echipe proiecte în 3D cu referire la tema fiecărui
jocul pe calculator sau tabletă. Există deja şi activităţi practice care au presupus lucru în atelier. Dar nu s-au oprit aici. Fiind fascinaţi de
un consens general: deoarece azi sunt mai multe echipă, brainstorming, experimente, jocuri şi alte tot ce au învăţat la bibliotecă şi de călătoriile ima-
posibilităţi de distracţie decât aveam „noi, matu- metode interactive. Ca materiale şi instrumente ginare pe pagini de carte, o clasă de elevi partici-
rii” pe vremuri, lectura a rămas a fi o îndeletnicire de lucru am folosit: cărţi şi resurse multimedia, panţi la program au pornit într-o călătorie
opţională şi, mai grav, este percepută de copii ca prezentări PowerPoint, imagini şi postere, mulaje adevărată în munţii Carpaţi, iar învăţătoarea, im-
o preocupare la modă în trecut, care, însă, azi nu şi materiale didactice, materiale pentru experi- presionată de oportunităţile de învăţare altfel, pe
mai are loc pe podium. Cititul nu mai e ceva dorit, mente, mostre de produse alimentare, chestio- care le-a descoperit la bibliotecă, a decis să se în-
ci, mai degrabă, etichetat şi plasat la capitolul nare. Feedbackul din partea participanţilor a fost scrie la un curs de educaţie non-formală. Impactul
„trebuie”. Un trebuie care omoară din start plă- pozitiv, denotând interesul şi impactul activităţi- activităţilor a fost unul cu implicaţii emoţionale
cerea lecturii. lor asupra copiilor. (...) – uimire, suspans, bucurie. Impresiile micilor cer-
Noi, bibliotecarii, ne întrebăm cum putem să-i „Paşi spre cunoaştere” şi „Devino un Maes- cetători şi ale profesorilor denotă interesul şi en-
motivăm, să găsim acea pârghie, prin care să-i tru al Cunoaşterii” sunt programe axate pe utili- tuziasmul cu care au participat la activităţi: „Este
atragem către un univers plăcut, atractiv, relaxant zarea şi valorificarea publicaţiilor de referinţă – un program bine-venit şi suntem norocoşi că par-
în care să redescopere fascinaţia cititului. Desi- enciclopedii cu ilustraţii şi desene explicative, cu ticipăm. Învăţăm lucruri noi şi utile pe care le fo-
gur, biblioteca este locul unde lectura e accesibilă un conţinut textual interesant şi foarte bine struc- losim apoi şi în cadrul lecţiilor. Venim cu mult
tuturor, este spaţiul imaginaţiei şi al creativităţii, interes şi curiozitate la fiecare atelier.”
în care ideile se materializează, totul capătă formă În perioada vacanţei de vară a fost lansat pro-
şi culoare. Ca să-i determine pe copii să vină cu
plăcere la bibliotecă, bibliotecarul modern „dez- Şcoala şi biblioteca gramul educaţional recreativ „Devino un Maestru
al Cunoaşterii” cu sloganul: Citeşte! Descoperă!
bracă haina” tradiţionalistă şi se transferă în pos- • Programe de educaţie non‐formală Creează! La fiecare şedinţă, copiii lecturau o
tura de „profesor cu idei colorate”. Astfel, am în bibliotecă: convergenţa lecturii, carte din seria „Maeştrii cunoaşterii”, apoi parti-
iniţiat activităţi de educaţie non-formală, care este cipau la concursul Quiz, utilizând aplicaţia Ka-
diferită de educaţia formală atât prin conţinut, cât descoperirii, inovaţiei hoot. Prin acest program ne-am propus: să
şi prin formele de realizare. Educaţia non-formală încurajăm şi să stimulăm lectura copiilor; să-i în-
are menirea să dezvolte potenţialul cognitiv, afec- turat pe anumite domenii, care le ajută copiilor văţăm cum să utilizeze eficient enciclopediile;
tiv şi acţionar al copiilor şi tinerilor, să răspundă să-şi dezvolte cunoştinţele la diverse subiecte, să să-i ajutăm să-şi dezvolte competenţele digitale;
intereselor şi opţiunilor acestora pentru petrecerea înveţe într-un mod interactiv şi atractiv. Astfel, să le îmbunătăţim cunoştinţele în anumite dome-
timpului liber. Copiii au nevoie de asemenea ac- programul „Paşi spre cunoaştere” este destinat ti- nii; să creăm un mediu de cunoaştere atractiv şi
tivităţi, deoarece le oferă noi oportunităţi şi o nerilor exploratori de 9-11 ani curioşi să cunoască creativ; să-i încurajăm pe copii să petreacă va-
mare libertate de construcţie a învăţării, le satisfac tainele geografiei şi are următoarele obiective: canţa de vară la bibliotecă, într-un mod activ şi
necesitatea de investigare şi cutezanţă creatoare. stimularea interesului şi aprofundarea cunoştin- interesant. Programul a inclus şi concursuri de tip
Acţiuni care să le extindă lumea lor spirituală, să ţelor despre lumea înconjurătoare; sporirea inte- Quiz, destinate copiilor dornici de a-şi testa cu-
le împlinească setea de cunoaştere, să le creeze resului copiilor pentru lectura cărţilor de noştinţele şi de a obţine cel mai tare titlu al verii.
stări de emoţie profundă, descoperind, apreciind, referinţă; lărgirea orizontului de cunoaştere cu Concursurile au fost elaborate în baza enciclope-
formându-şi propriile convingeri, atitudini, com- privire la Terra; formarea abilităţilor de activitate diilor din seria „Maeştrii cunoaşterii”. Implicarea
portamente. Din suita de activităţi non-formale practică şi lucru în echipă prin implicarea în efec- copiilor a presupus: lecturarea cărţilor din seria
organizate la bibliotecă, fac parte „Fii Fresh, tuarea experimentelor şi realizarea proiectelor; respectivă (câte un titlu selectat în fiecare săptă-
alege sănătatea!”, „Paşi spre cunoaştere”, „Maeş- cunoaşterea tipurilor de dezastre naturale, forma- mână) şi participarea la concursurile săptămânale,
trii cunoaşterii”. Ideea, în general, este de a-i rea unor atitudini şi comportamente responsabile răspunzând la seturi de întrebări tematice elabo-
ajuta pe elevi să adopte o atitudine pozitivă faţă în cazul dezastrelor naturale. rate cu aplicaţia Kahoot. Învingătorul devenea
de lectură, să conştientizeze importanţa ei pentru Pe parcursul a şase ateliere: „Arctica şi An- „Maestru al Cunoaşterii” în săptămâna respec-
bunăstarea şi dezvoltarea perso- tivă. Finala din cadrul primei ediţii a concursului
nală şi pentru îmbunătăţirea per- s-a desfăşurat în format de „MegaBătălia Enci-
formanţelor şcolare, de a le clopedişilor”, la care au fost admişi învingătorii
stimula interesul, curiozitatea, do- rundelor săptămânale. Quiz-ul final a inclus în-
rinţa de a învăţa, de „A ŞTI MAI trebări din toată seria de enciclopedii „Maeştrii
MULT”. cunoaşterii” şi doar cunoştinţele acumulate pe
Aşa cum „sănătatea este parcursul întregului program i-au ajutat pe
totul, dar fără sănătate totul este maeştri să se bucure de o supervictorie în bătălia
nimic” (A. Schopenhauer), pro- pentru titlul de „SuperMaestru al Cunoaşterii”.
movarea unui mod sănătos de Oferind această „reţetă” de educaţie non-for-
viaţă trebuie să devină o prioritate mală la bibliotecă, am reuşit să sporim interesul
în educaţia copiilor. Cu regret, as- copiilor pentru lectură şi să contribuim la forma-
tăzi elevii stau foarte multe ore în rea unor cititori avizaţi şi informaţi. Consider că,
spaţii închise, fac puţină mişcare, prin implementarea acestor programe cu activităţi
au obiceiuri de alimentaţie nesănă- adiacente lecturii, putem ajunge mai uşor la cei
toasă, ceea ce le afectează buna care altfel nu ar veni la bibliotecă şi putem oferi
creştere. Şi mai grav e că în şcoli nu se prea or- tarctica”, „Oceanele”, „Deşertul”, „Munţii”, ceva în plus celor care sunt pasionaţi de lectură.
ganizează activităţi în cadrul cărora elevii să fie „Vulcanii”, „Dezastrele naturale”, elevii şi-au Iar metoda experimentului are un impact pozitiv
informaţi despre alimentaţia corectă, echilibrată completat cunoştinţele cu informaţii noi şi inte- asupra elevilor, face ca ştiinţa să devină aborda-
şi diversificată, despre produsele sănătoase, des- resante din domeniul geografiei, lecturând cărţile bilă şi confirmă afirmaţia lui Confucius despre în-
pre rolul pozitiv pe care îl au mişcarea şi activi- din seria publicaţiilor de referinţă „Paşi spre cu- văţarea eficientă: „Spune-mi şi voi uita. Arată-mi
tatea fizică zilnică în aer liber, precum şi despre noaştere”, selectate în dependenţă de tema fiecă- şi voi ţine minte. Implică-mă şi voi înţelege”. Ast-
riscurile aferente unui stil de viaţă nesănătos. De rui atelier. Participanţii au învăţat să lucreze fel de activităţi conferă serviciilor de bibliotecă
aceea am considerat binevenit, util şi foarte inte- eficient cu enciclopediile, „au navigat” pe hartă un factor de surpriză construit pe inovaţie şi cu-
resant să iniţiem la bibliotecă programul „Fii şi pe glob, descoperind cât de diversă, mare şi in- riozitate, datorită căruia biblioteca devine mult
fresh, alege sănătatea!”, la realizarea căruia am teresantă este lumea în care trăim. Iar practicarea mai importantă şi mai atractivă pentru membrii
colaborat cu specialişti în medicină – medici vo- experimentelor – incredibile, magice, cu lumină comunităţii.
luntari de la Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor şi culoare (vulcanul, tornada, valurile mării ş. a.),
în Medicină, USMF „Nicolae Testemiţanu”, spe- a suscitat şi mai mult curiozitatea şi interesul pen- Rodica GANGURA,
cialişti în sport de la Palatul Sporturilor USM şi tru bibliotecă, locul unde poţi dezvolta noi com- Biblioteca Naţională pentru Copii
Universitatea de Stat Educaţie Fizică şi Sport. (...) petenţe pentru a învăţa altfel, fără stres şi prin „Ion Creangă”, Chişinău

iulie-august-septembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 21
Şcoala nemţeană, azi
in clasa I şi până în ultimul an de liceu, Da- de minune cu firea înclinată spre cercetare a lui la una din cele mai bune universităţi. Câţiva ani
niel Manole a fost premiant cu 10 pe linie. O Daniel: „Pentru mine a fost o şansă să-l am şi ca mai târziu, un alt olimpic la fizică, Sebastian Le-
D performanţă pe care şi-a asumat-o, fiindcă diriginte. Ca profesor, eu mergând la olimpiadă, ontică, acum student la Oxford, cu el am păstrat le-
provocările şi competiţia îl definesc. După mereu mi-a sugerat anumite culegeri, cursuri din gătura şi m-am întâlnit de câte ori a venit acasă,
şcoala primară la Colegiul Tehnologic „Spiru care să mă documentez. Sunt foarte multe surse în mi-a spus cum decurge procesul de învăţare şi res-
Haret” a decis că vrea la „Petru Rareş”, a domeniul fizicii şi o îndrumare este importantă, tul activităţilor. M-a atras Oxford în primul rând
ajuns acolo şi acum este şef de promoţie la pentru că informaţiile sunt expuse diferit. Dumnea- pentru că acolo sunt cei mai importanţi specialişti
profilul real, specializarea matematică-infor- lui, cu experienţa pe care o are, a ştiut să mă în- la nivel mondial, sunt profesori de fizică renumiţi
matică şi dornic să cunoască lumea. drume spre cursurile potrivite. care se ocupă de ariile de actualitate ale fizicii –
Fizica a descoperit-o de mic, citind şi vizio- Ca să fie mereu cel mai bun nu a făcut medi- cuantică, lasere, materie condensată. Nu am decis
nând tot felul de documentare. Fire iscoditoare, taţii şi consideră că olimpiadele i-au fost de ajuns: o specializare, iar cercetarea e dictată şi de econo-
mereu în căutare de răspunsuri despre viaţă în toate mie, trebuie să justifice finanţarea. Am ales Oxford
formele ei, curios la rostul informaţiilor pe care le şi pentru că există laboratoare dotate, moderne. Iar
afla, Daniel a vrut de mic să ştie „de ce?”.
Pasionat de ştiinţe, în general, a citit orice carte „Oxford, o şansă faptul că există bursa «Ioan Zenembisi», care-mi
acoperă taxa de şcolarizare anuală, de 9.250 de
îi explica lumea pe care dorea să o desluşească, lire, pe timpul celor patru ani de facultate, a fost
pentru a se regăsi în ea. Mi-a plăcut întotdeauna
matematica, mai ales partea aplicată. Fiecare con-
să-mi ating un context care mi-a permis să aplic la Oxford.
Contextul l-a găsit în al doilea an de când se acordă
cept matematic, oricât de abstract, poate fi folosit
undeva. Cred că tot ce am învăţat la matematică
potenţialul această bursă de studii pentru un rareşist admis la
o facultate din Anglia. Cel care acordă bursa este şi
vreodată am aplicat într-un fel sau altul la fizică.
Spre finalul gimnaziului am devenit autodidact, dar, maxim” el un rareşist care în acest mod îi mulţumeşte pro-
fesorului său, care l-a descoperit şi propulsat spre
la început, un rol important l-au avut profesorii Li- succes. Şi, la rândul său, ajută un tânăr să-şi înde-
liana Georgescu, la matematică, şi Dorel Hara- • Daniel Manole, 10 pe linie din clasa I, plinească visurile.
lamb, la fizică, din gimnaziu şi diriginte. la Bacalaureat
Olimpiadele au fost o cale de aprofundare. A „Oxford, o şansă să-mi ating potenţialul
participat la matematică în fiecare an, din clasa a maxim”
V-a şi s-a calificat şi la naţională, dar am preferat
să mă axez pe fizică şi am participat în fiecare an, Două săptămâni din toamna lui 2019 au fost
în clasa a VII-a am luat premiul I la naţională, cele mai stresante, dar şi memorabile. Daniel a par-
menţiuni în clasa a IX-a şi a XI-a, iar în rest medalii ticipat la un concurs naţional de fizică, a dat testarea
de aur, argint, bronz. Inedită şi provocatoare i s-a scrisă pentru Oxford şi a participat ca voluntar la
părut şi Olimpiada de lingvistică: Lingvistica m-a organizarea Olimpiadei Internaţionale de Astrono-
atras pentru că este un domeniu interesant, nefiind mie, primul eveniment de o asemenea anvergură
studiată în şcoală şi pentru că nu aveam ceva pentru „Petru Rareş” şi Piatra-Neamţ.
anume de învăţat. Se bazează pe asocieri, pe gân- Testarea a constat în probleme nu atât grele,
dire algoritmică. Trebuia să traducem informaţii dar imposibil de rezolvat în cele două ore, cu su-
din limbi sau dialecte exotice, rare, cu puţini vor- biecte amestecate de matematică pură şi de fizică.
bitori. De exemplu, am avut 10 propoziţii în limba Pregătirea mea a însemnat, în afară de olimpiade,
română şi 10 propoziţii în swahili, o limbă din reluarea unor subiecte chiar înainte de testare. Ca
Africa, iar cerinţa era să asociem traducerea adec- dificultate, testarea seamănă întrucâtva cu Kangu-
vată fiecărei propoziţii. Am rezolvat găsind cuvin- rul, concursul de matematică aplicată de la noi, cu
tele care se repetau, mărcile gramaticale în swahili PHI – consursul online de fizică.
care se repetau. Am participat la această olimpiadă Au urmat interviurile: Am primit o scrisoare
din clasa a VIII-a, iar în clasa a X-a am obţinut în care mi s-a spus că am obţinut un punctaj sufi-
menţiune şi premiul pentru cea mai bună rezolvare cient şi sunt invitat la interviuri. Testarea n-a fost
a unui subiect. A fost o temă legată de culori, cum cel mai greu examen: la interviuri am fost acolo,
sunt numite culorile în mai multe limbi. Unele tri- Ştiu că există tot felul de clişee, dar eu am avut timp am interacţionat cu studenţii voluntari, am văzut
buri au în vocabular puţine cuvinte pentru culori, liber suficient şi ca să citesc, să fac sport şi să urc cum este viaţa de student. Interviurile sunt un fel
de pildă acelaşi cuvânt pentru albastru şi verde. pe munte, să mă uit la filme, să ies cu prietenii, mer- de examene orale. Am avut trei, fiecare de câte ju-
Trebuia să găsim procesul de ramificare al culori- geam cu ei şi la sală într-o vreme, până la pande- mătate de oră, fiecare intense, am avut de rezolvat
lor, ce culori apăreau sub acelaşi nume, ce culori mie. Materia din şcoală nu mi se pare chiar atât de probleme de matematică şi fizică foarte complexe,
nu ar fi apărut niciodată sub acelaşi nume. Pentru încărcată, ştiu că a fost o schimbare prin 2003- explicând cu voce tare fiecare pas din gândirea
mine, lingvistica este şi intuiţie, câteodată. Nu 2004 când s-a tăiat foarte mult, 20-25% din pro- mea – în faţa celor mai buni profesori din Europa,
aveai cum să te pregăteşti înainte, fiindcă sunt mii gramă. Informaţia nu este multă, ci poate prea ceea ce poate fi destul de stresant. Cu exprimarea
de limbi şi dialecte pe Pământ. Chiar citisem un- multe materii tratate, în liceu. Mi s-ar părea normal în limba engleză nu am probleme, pentru că de
deva că o dată la două săptămâni o limbă rară dis- să fie mai multe opţionale. Şi poate învăţământul câţiva ani învăţ din cursuri în limba engleză, la noi
pare, după ce lumea civilizată mai descoperă câte să fie mai adaptat la ce se cere pe piaţa muncii. Ci- nu există traduceri ale unor cursuri de calitate.
un trib, pe care-l asimilează. tisem că în Australia se micşorează taxele la facul- Părinţii lui Daniel, oameni simpli cu venituri
tăţile care formează specialişti în domenii care duc pe care mediul privat le poate oferi – mama conta-
De la dascăli mentori... lipsă de profesionişti şi pregătirea în acel domeniu bilă şi tatăl electrician – au făcut tot ce le-a stat în
devine mai ieftină. La noi, lumea muncii şi lumea putinţă pentru ca fiul lor să-şi urmeze drumul. Sigur
Cum nimic nu este întâmplător, şansa de a-l educaţiei sunt puţin desincronizate, din cauză că că urmează să-l susţină în continuare, nu doar fi-
avea ca profesor pe Dorel Haralamb a venit ca o sistemul educaţional nu se adaptează rapid şi nu nanciar, ci din toate punctele de vedere, ca şi până
confirmare pentru Daniel, că este pe drumul bun. este concentrat pe a dezvolta abilităţile elevilor ne- acum. Dar, ce a fost mai greu a trecut şi răspunsul
Domnul profesor Haralamb inspiră un anumit fel cesare la sfârşitul şcolii. primit de la Oxford a fost cel aşteptat. După inter-
de a gândi, de a aborda, nu doar fizica. M-a impre- viuri, am primit oferta. În scrisoare sunt doar câ-
sionat faptul că e acel tip de persoană care învaţă ...la rareşiştii care rămân ai „Rareşului” teva informaţii: punctajul meu la testare, punctajul
în continuu, e la curent cu noutăţile în domeniul mediu al celor admişi, punctajul mediu al tuturor
tehnologiei. Am avut un opţional de ştiinţe asistate Pentru Daniel a fost simplu să ştie ce vrea să candidaţilor şi ceva informaţii despre interviuri. Nu
de calculator şi domnul Haralamb ne-a dovedit că facă atunci când va fi mare şi pasiunea pentru fi- există un clasament, contează să te califici! Mai am
nu e pasionat doar de fizica pură, ci şi de toate apli- zică, prin perspectivele asupra lumii, i-a deschis de îndeplinit condiţia cu media minim 9 la Baca-
caţiile şi de modul în care putem folosi alte disci- mintea: Îmi place competiţia şi, din acest motiv, am laureat şi 9,50 la matematică sau fizică. Bacalau-
pline. A fost o lecţie pentru noi, fiindcă el era mai ales cel mai bun liceu, am mers la olimpiade şi am reatul a decurs bine, deci îmi îndeplinesc condiţiile.
familiarizat cu tot ce oferă tehnologia. Cred că aplicat la Oxford. Viitor student la Fizică, recu- Sunt 100 şi ceva de locuri la Fizică. Pentru mine,
domnul profesor Haralamb are, în plus, calitatea noaşte că este nevoie şi de şansă, pe care cei buni Oxford este într-o măsură o ambiţie personală,
de a învăţa şi dorinţa de a nu se mulţumi cu un anu- oricum o atrag: Ideea mi-a venit, oarecum, după ce ceva ce pot face ca să-mi ating potenţialul maxim.
mit nivel. Pot spune că pentru mine a fost un men- Titus Dascălu, absolvent de «Petru Rareş» şi olim- (Preluare din Mesagerul – iulie 5, 2020)
tor”. Mentor, pentru că l-a cunoscut ca profesor, ca pic la fizică, a plecat la Oxford. Eram în clasa a
diriginte şi pentru că spiritul său tânăr s-a potrivit VII-a şi atunci am înţeles că de aici se poate ajunge Valentin BĂLĂNESCU

Pag. 22 APOSTOLUL iulie-august-septembrie 2020


Antologia Revistei Apostolul

SUMARUL REVISTEI APOSTOLUL,


REVISTĂ DIDACTICĂ ŞI LITERARĂ, SERIA VECHE
Un ochi cârcotaş ar putea spune că acest sumar e o umplere gratuită a paginilor revistei. Greşit. De la cele 24 de pagini tradiţionale, numărul a fost
suplimentat la 28, şi va rămâne aşa până ne terminăm treaba.
Probabil puţină lume a aflat că a existat o primă serie interbelică a revistei (nov. 1934 - septembrie1943). Nu avem ştiinţă despre existenţa unei
colecţii integrale. Biblioteca pietreană a avut însă generozitatea de a pune pe internet numerele existente în fondul G.T. Kirileanu, care pot fi consultate
şi pe http://apostolul.slineamt.ro sau pe www.educarte.ro.
Surprind în această primă serie bogăţia tematică a sumarului, calitatea intelectuală a textelor, corectitudinea gramaticală. Revista cultivă elevii ta-
lentaţi de la Şcoala Normală, are în fiecare număr un Buletin al Asociaţiei şi se află în schimburi de idei şi recenzii cu mai toate revistele din ţară şi de
peste Prut: Vieaţa Basarabiei (Chişinău, dir. Pan Halipa), Cuget Moldovenesc (Bălţi), Biserica basarabeană (Hotin) ş. a. Se traduce mult – literatură,
pedagogie, psihologie – se publică monografii şi culegeri de folclor, studii sociologice, portrete de dascăli, relatări ale unor activităţi menite să cimenteze
spiritul de castă: şezătorile şi cercurile culturale sau didactice.
Un număr dedicat memoriei lui Ioan Drăgan. (nr. 1-2, decemvrie 1937 – ianuarie 1938) demonstrează prestigiul profesorului şi al revistei; semnează
aici pictorul Nicolae Tonitza, rectorul Academiei de Arte Frumoase din Iaşi, o profesoară din Cahul, directorul Şcoalei Normale din Chişinău, oficialităţi
din Bucureşti ş.a
Alte ediţii au devenit repere ale istoriei noastre, ale românismului şi patriotismului. Astfel, un număr închinat Basarabiei, este deschis de Proclamaţia
către ţară a Generalului Ion Antonescu (nr. 4-6, aprilie-iunie, 1941), iar un număr special este închinat memoriei învăţătorilor din judeţul Neamţ căzuţi
pe câmpul de onoare (nr. 5, mai, 1942).
Poate n-ar fi rău de subliniat autoritatea de care se bucurau membrii marcanţi ai breslei: Leon Mrejeriu, preşedintele primei asociaţii nemţene a
fost şi prefect de Neamţ, inspector şcolar în Ministerul Instrucţiunii Publice, deputat şi vicepreşedinte al Adunării Deputaţilor. Iar un alt preşedinte pe
ţară al asociaţiei a intrat în audienţă la rege, i-a spus păsurile dascălilor şi l-a invitat la un Congres al învăţătorilor. Şi Carol al II-lea a onorat invitaţia.
N-aş face un sondaj în Neamţ ca să aflu câţi dintre învăţători ştiu numele preşedintelui ASINt şi nici n-aş paria că preşedintele AGIRO va obţine prea
curând o audienţă la Klaus Iohannis.
Mircea ZAHARIA
An. I, nr. 1, noiembrie, 1934 curile culturale • N. V. ZAHARIA LESCU – Demersul Asociaţiei În- popor • Ioan STROIA – Oanţu –
(com. I, G. Duca) – Ce trebue să nu văţătorilor la dl. ministru al in- Criza morală şi materială • Gr.
„APOSTOLUL” – Pornim se uite • V. SCRIPCARIU – Un caz strucţiunii. STURZU – Greşeli ireparabile •
l la lucru • V. GABOREANU
– Aptitudinile şi selecţia ele-
grav (urmare) • Ludmila FLOREA
– Istoria Oamenilor, Anatol An. I, nr. 5, martie, 1935
Vasile DORNEANU – Epigrame •
Victor SĂNDULESCU (Topoliţa)
vilor ca mijloc al orientării France, trad. • Victor SĂNDU- – Cărţi pentru popor • Const. LU-
profesionale • C. LUCHIAN LESCU – Albumul Învăţătorilor şi • V. SCRIPCARIU – 1784- CHIAN – Cercul didactic – Statu-
– Rolul social al învăţătoru- Învăţătoarelor din Judeţul Neamţ • 1785 (Fapte şi învăţăminte) • D. tul ... • Cronica. Cărţi şi reviste.
lui • M. AVADANEI – Dis- Ioan STROIA – Scrisori. Informa- ŢIPA (Buhuş) – Metode intuitive: Poşta redacţiei. (C. L.)
cuţii asupra învăţământului ţiuni. Poşta redacţiei. Cărţi. Intuiţie directă. Intuiţie indirectă •
primar complet • V. SCRIPCARIU Înv. Pr. C. COJOCARIU – Creşti- An. I, nr. 8, iunie, 1935
– Un caz grav (schiţă) • M. STA- An. I, nr. 3, ianuarie, 1935 nismul în educaţie • Gh. BOANCĂ
MATE – Morala cetăţenească • C. – Din roadele şcoalei primare să- • V. SCRIPCARU – Din zile
LUCHIAN – Însemnări (Din car- • Ioan DRĂGAN – Şcoala teşti • Teofan MACOVEI (Săvi- mari • Const. LUCHIAN – Com-
netul unui revizor şcolar) • Recen- normală (urmarea a II-a) • I. TĂZ- neşti) – O carte pentru şcolari • N. punerile libere • CHIRIBĂU VE-
zii: „Apostol”, roman de Cezar LAUANU, profesor – Specificul V. ZAHARIA (I. G. Duca) – Şcoala RONICA (elevă Şc. Bicaz) – De ce
Petrescu • Bibliografie. Cărţi. protoplasmatic în formarea indivi- şi Biserica • Gh. MAREŞ, Dochia – pomenim în fiecare an pe Eroii Ne-
Poşta redacţiei, informaţiuni. dualităţii • Mihail AVADANEI Îndrumarea sufletească a tineretului amului • N. PODOLEAN, Institu-
(dela Sarata) – Creştinismul în edu- • Spicuiri. Cronica (C. L.) Informa- tor – Prietenia • Mihail
An. I, nr. 2, decembrie, 1934 caţie • R. P. GHEORGHEASA – ţiuni. Apel. Aviz. AVADANEI – Educaţia naţională
Iubirea de aproapele (conferinţă) • An. I, nr. 6, aprilie, 1935 în şcoala primară • Ion VESPRE-
• Ioan DRĂGAN – Şcoala nor- Const. LUCHIAN – Căminul învă- MIE – Ceahlăul (versuri) Epi-
mală (va urma) • V. GABOREANU ţătorilor • Aurel BACIU, Broşteni • „APOSTOLUL” – Au plecat grame • Vasile DORNEANU –
– Şezătorile, mijloc de întărirea patru tineri • M. D. STAMATE, Literatură: Boul şi locomotiva (fa-
unităţii sufleteşti şi forţei morale a Mihai AVADANEI – Octav Dimi- bulă) • N. L. – O îndoită sărbă-
neamului nostru • Înv. Gh. SAVI- triu • Teofan MACOVEI – Mihai toare a învăţătorimii • De la
NESCU (Crăcăoani-Neamţ) – Pie- C. Crăciun • Petru POPOVICI
Asociaţia Învăţătorilor • Cronica
dicile obligativităţii învăţămân- (Mastacăn) – La moartea lui Mihai
tului primar • Înv. Pr. C. COJOCA- Crăciun (versuri) • D. DOMINTE (C. L.) Informaţiuni.
RIU – Cercurile culturale • Institu- – Ştefan Lefter • D. D. ŢIPA – In-
tor, I. D. TOMULESCU – tuiţia indirectă • M. D. STAMATE An. I, nr. 12, octombrie, 1935
Obiceiuri de Crăciun • Informa- – Caracterul: temelia societăţii •
ţiuni. Poşta redacţiei. Ioan POPA (Arămoaia, Talpa) – • APOSTOLUL – Un An •
Sentimentul inferiorităţii la copil • Constantin TURCU – Cultură Re-
An. I, nr. 4, februarie, 1935 Gr. STURZU (Târzia, Baia) – Să-i gională • D. HOGEA – Din trecutul
căutăm • Vasile N. CIUBOTARIU învăţământului nostru: Manoil Ha-
• Const. LUCHIAN – Politica (Boboeşti) – Învăţătorul şi cultura lunga • Alex GHEORRGHIU –
culturală • Mihail D. STAMATE – • Gh. BOANCĂ – Fişa individua- Manoil Halunga • Vasile DOR-
Educaţia caracterului • Înv. N. lităţii şcolarului • „APOSTOLUL” NEANU – În cimitir. Se stinge ziua
CIUBOTRIU (Pipirig) – Impor- – Concursul de „Compuneri liber- • V. SCRIPCARU – Un prieten, un
tanţa folclorului pentru educaţie • ilustrate” • Înv. VIERU (Bălăneşti) învăţător: C. Luchian • V. SCRIP-
Ioan JUVERDEANU (Ceahlău) – – Recenzii: Crimă şi pedeapsă de CARU – Omagiu unei energii:
Munca învăţătorului • Maria DIMI- Dostoevschi. Leon Mrejeriu • Mihail AVADA-
– Aptitudinile şi selecţia elevilor ca TRIEV – O lecţie de gimnastică • NEI – Congresul de la Timişoara •
mijloc al orientării profesionale În. Victor SĂNDULESCU (Gru- An. I, nr. 7, mai, 1935 M. AVADANEI – Adunarea gene-
(urmare şi sfârşit) • Mihail D. STA- măzeşti) – Ce se petrece la sate • rală a Asociaţiei din jud. Neamţ •
MATE – Influenţa şcoalei în com- Ludmila FLOREA – Pariul (tradu- • Înv. Gh. SECARĂ (Răuceşti) S. PURICE – Cum se poate veni în
baterea relelor apucături ale cere) • Cronica (C. L.) Spicuiri (V. – Hristos a înviat! • Pr. Mihai GA- ajutorul copiilor săraci • S. PU-
elevilor • Teofan MACOVEI – Cer- S.) Informaţiuni. Poşta redacţiei. VRILESCU – Valoarea tradiţiei re- RICE – Pagina oficială.
Răspuns Mancaş • Victor SĂNDU- ligioase pentru conservarea unui

iulie-august-septembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 23
Antologia Revistei Apostolul

SUMARUL REVISTEI APOSTOLUL,


REVISTĂ DIDACTICĂ ŞI LITERARĂ, SERIA VECHE
An. II, nr. 13, 1decembrie, 1935 dorinţele • Neculai PODO- SCRIPCARU – Regăsiri fragmen-
LEANU – Bătaia în Şcoală • Va- tare • Th. URSU – „Vadul ruşilor”
V. GABOREANU – Înce- sile DORNEANU – Iarna. Pădure (file dintr-o monografie) • Gh. N.
l pem al doilea An • Victor
ANDREI – Locul cărturaru-
• I. VESPREMIE – Crux. Rurală
• Pr. M. GAVRILESCU – Învăţă-
ŞERBAN – De la cursurile de vară
ale Asoc. Generale dela Câmpu-
lui orăşean în acţiunea de cul- torul ca factor social • Teofan lung-Muscel • M. AVADANEI – De
turalizare sătească • Const. MACOVEI – Cooperativele şco- la Asociaţia de Neamţ, Congresul
TURCU – Biserica şi rolul ei lare • Nicolae MOGA – Organiza- din Cernăuţi • V. SĂNDULESCU
social • Eufrosina MANO- rea şezătorilor • Th. URSU – (Topoliţa) – Câteva propuneri • Teo-
LIU – O privire asupra voin- Biserica lui Cananău (monogra- fan MACOVEI – Asociaţia foştilor
ţei de F. Garcin (traducere) • Vasile fie) • Vasile N. CIUBOTARU – elevi ai şcolii „Vasile Lupu” din Iaşi
DORNEANU – Bilanţ nostalgic. Propuneri în legătură cu Banca • Teofan MACOVEI – Prietenii
Autobiografie • Ion VESPREMIE noastră • Ioan Şt. NEAMŢU – şcolii Normale „Gh. Asachi” • Vic-
– Nihil. Cetatea Neamţului • Ion Prietene • Octav PARFENIE – tor SĂNDULESCU – Albumul în-
TAZLAUANU – Ereditatea şi spe- Străjeria şi conducerea de sine • văţătoarelor şi învăţătorilor din jud.
cificul protoplasmatic • Mihail C. LUCHIAN – Dela asociaţia ge- Neamţ.
AVADANEI – Cultura formală • V. nerală • Mihail AVADANEI –
GABOREANU, S. PURICE – Pa- Cărţi-reviste • S. PURICE – Pa- An. II, nr. 23-25
gina oficială. Profesionale. gina oficială • Informaţiuni. Au- octombrie-decembrie, 1936
– Apostolii • Ludmila FLOREA –
dienţa d-lui D. V. Ţoni la Suveran.
An. II, nr. 2 (14), ianuarie, 1936 • V. GHIŢULESCU – Din în- O noapte de groază • Ion VES-
ţelepciunea poporului • Ioan PUR- PREMIE – Alb. Final. Scris • Ge-
An. II, nr. 6 (18), mai, 1936 CARIU – Rolul civic al orge FIDLER – Tu taci. Bonzi • V.
• Gh. TULBURE – Sate şi învăţătorului • C. TURCU – Des- C. GHEORGHIU – Ceas • HAR.
dascăli • P. GHIORGHEASA – • Victor ŢĂRANU – Prin me-
„Calea unei vieţi” • Z. M. – Valori pre Darwinism • Neculae MOGA – MIHĂILESCU – Tâlcuire • Th.
leaguri nemţene • Octav PARFE- Conferinţa intimă a cercurilor cul- URSU – Valea Orbicului • N.
spirituale • Const. LUCHIAN – NIE – Şcoala activă • Pr. Victor turale • I. VESPREMIE – Bistriţa. MATEESCU-MOV – Ştefan Vodă
Ce poate realiza şcoala • D. ŢIPA GERVESCU – Viaţa colonelului Toamnă. Scrisoare • George MO- şi Moşneagul • C. TĂNASE-TEIU
– Tolstoi ca pedagog • Vasile N. Gh. Roseti Roznovanu • Ion PUR- ROŞANU – Sonet • Gheorghe – De pe Valea Bistriţei • I. T.
CIUBOTARU (Pipirig) – Şcoala şi CARU – Privind viitorul • Teofan FIDLER – Trimite-mi flori de liliac LEAHU, M. MARCU, Victor N.
caracterul • S. PURICE – Gh. Că- MACOVEI – Recunoştinţă lui • Th. URSU – „Lipoveni-Bârjo- DARIE – Cronici. Cărţi şi reviste.
dere, I. Juverdeanu • Pagina ofi- Creangă • Mihai AVADANEI – În- veni” (monografie) • Maria PES-
cială. Informaţiuni. semnări: Învăţătorii, Profesorii • M. TER – Şcoala primară şi cercetăşia An. III, nr. 30, mai, 1937
A. – Cărţi şi Reviste • Revizor şcolar • Calendarul ostaşului. Calendarul
S. PURICE – Pagina oficială. sătenilor. Pagina oficială. • Înv. D.D. ŢIPA – Şcoala şi
orientarea profesională • Pr. M.
An. II, nr. 19-20, iunie-iulie, 1936 An. III, nr. 26-27, GAVRILESCU – Testele şi valoa-
ianuarie-februarie, 1937 rea lor • Înv. M. COJOCARU – Re-
• V. GABOREANU– Dorinţa forma învăţământului în Franţa •
Majestăţii Sale • Octav PARFE- • APSTOLUL – Precuvântare Mihail TEODORESCU (cl. VIII-a
NIE – Factorii naturali în agricul- • V. GHIŢESCU – Întrebuinţarea N) – Urme preistorice în ţara noas-
tură • Th. URSU – „Cetăţuia” simbolică a numerelor • Aurora tră • Victor ŢĂRANU – Literatura
(monografie) • S. PURICE – Dela TURCU – Valoarea educativă a estetică transilvăneană • George
Revizoratul Şcolar: Raport gene- învăţământului practic în cadrul MOROŞANU – Provincie (poezie)
ral anual • Constantin TURCU – regiunii • L. D. ROIC (Ceahlău) – • Greta ROŞCA – În mai (poezie) •
Câteva lucruri vechi • M. AVA- Străjerismul şi Tinerimea cea G. F. – Am spus • C. TĂNASE-
DANEI – Probleme şcolare • Dr. Nouă • Neculai MOGA – Alecu TEIU – Cântec de străinătate Fol-
C. MANOILESCU – Anuarul Li- klor • N. MOGA – Titu Maiorescu:
ceului „Petru Rareş” Piatra- Însemnări zilnice • M. C. – Reviste.
Neamţ 1934-35 • De la Asociaţia Cercuri culturale. Pagina oficială.
Învăţătorilor. Convocare • Cărţi.
Reviste. Pagina oficială. An. III, nr. 31-32, iunie-iulie, 1937

An. II, nr. 3 (15), februarie, 1936 An. II, nr. 21-22, • Înv. D. D. ŢIPA – Şcoala şi
august-septemvrie1936 orientarea profesională (urmare) •
• Constantin TURCU – Des- Ion PURCARU – Spre România de
pre Darwinism • C. LUCHIAN – • „APOSTOLUL” – Leon Mre- mâine • D. SĂVESCU (Răuceşti) –
Contribuţie la o nouă şi viitoare jeru • V. GHIŢULESCU – Rostul Monografia satului Şerbeşti, jud.
reformă şcolară • Ion TĂZ- propagandei culturale a cercurilor Neamţ şi a Bisericii Sf. Gheorghe •
învăţătoreşti • Victor ŢĂRANU – Mihail TEODORESCU – Urme
LĂOANU – Legăturile dintre corp
Artă şi suflet • Eufrosina MANO- preistorice în ţara noastră (urmare)
şi suflet • Mihail AVADANEI – • H. MESTECĂNEANU – Roma-
Cultura formală • Eufrosina MA- LIU – Educaţia, operă de armonie •
Ioan TĂZLĂUANU – Cum zelul nul în literatura română • Victor
NOLIU – Iubirea de sine • Th. ŢĂRANU – Mişcarea culturală şi
URSU – Schitul Runcului (mono- dascălului poate corecta insuficienţa
legiuitorului pedagogic • V. DOR- literară din Transilvania • Ion VES-
grafie) • Pagina oficială. PRENIE – Vrajă • C. TĂNASE-
NEANU – Ţăranii. Facerea lumii.
Promenadă • Ion VESPREMIE – TEIU – Cântecul urâtului. Cântecul
An. II, nr. 4-5 (16-17), Russo • Aurel A. ROTUNDU – recrutului. Cântecul Plutaşului.
martie-aprilie, 1936 Sfârşit. Cântec pentru mine însumi.
Cântec pentru mine floarea din vis • Răbojul • Nicu NOHAI – Priete- Folklor • Victor ANDREI – Idei.
N. GHIŢULESCU – Singurătate • nul care a plecat. Ce-i Balul? • Fapte. Oameni • N. MOGA şi M.
• Ion DRAGAN – Optimism • I. NEAMŢU – Regretul. Versuri • V. George MOROŞANU – Diluviană COJOCARU – Recenzii, cărţi-re-
Eufrosina MANOLIU – Înfrânaţi viste, cronică, note.

Pag. 24 APOSTOLUL iulie-august-septembrie 2020


Antologia Revistei Apostolul

SUMARUL REVISTEI APOSTOLUL,


REVISTĂ DIDACTICĂ ŞI LITERARĂ, SERIA VECHE
An. III, nr. 33-34, şi cinci de ani • Ion ARNĂUTU – Neamţ în lumina arheologiei preis- • Înv. Virginia LAIU – Necesitatea
august-septemvrie 1937 M.S. Marele Voievod Mihai • Teo- torice • Al. V. IFTIMIE – Proza ar- educaţiei materne • Înv. Th.
dor GROSU (cl. VII-a) – Natura în tistică până la Al. Odobescu • URSU – Paştele Ţiganilor • Înv.
Prof. Iosif I GABREA – pastelurile lui V. Alecsandri • Virgil POSTELNICU – Câteva Mihai DAVID (Ghindăoani) – Un
l Promovarea elementului
rural • Teofan MACOVEI –
George MOROŞANU – Hrisov.
Interiorizare • Ion VESPREMIE –
clipe la mănăstirea Bistriţa • Mihai
NICHITA – Suplinitor în Balcani.
Rolul imitaţiei în formarea Închinare • Nec. MOGA – Statis- Poezie: Veniţi copii! • George MO-
limbajului • Pr. D. SĂ- tici care pot fi folosite în conferinţe ROŞANU – Solilocviu • C. TĂ-
VESCU (Răuceşti) – Mono- populare • Pagina oficială. NASE – TEIU – Plutaşii de pe
grafia satului Şerbeşti • Th. Bistriţa • Constantin ANGHEL –
URSU – Boerescul şi Oameni mari An. IV, nr. 1-2, Ioan Drăgan • Ioan ARHIRE – Bi-
• Victor ŢĂRANU – Atingerea decemvrie 1937 - ianuarie 1938 bliotecile şcolare şi săteşti • V. Ţ.
străromânilor cu barbarii • H. – Însemnări. Cronici. Premilitare.
MESTECĂNEANU – Romanul în • Închinare memoriei profeso- Sanitare. Literare. Locale • V. S. –
rului IOAN DRĂGAN (1886-1937) Pagina oficială.
• Omnes una manet nox (Pe toţi ne
aşteaptă aceeaşi noapte. Horaţiu) An. V, nr. 1-3,
• Semnează: N. N. TONITZA, rec- ianuarie - martie, 1939
torul Academiei de Arte Frumoase
din Iaşi, Prof. D FOCŞA, profesor
• Prof. Victor ŢĂRANU –
Examenele de limba română (1) •
la Liceul Spiru Haret din Bucu-
Preot D. SĂVESCU – Monografia
reşti, fost director al Şcoalei Nor- bisericii Sf. Gheorghe din Şerbeşti
male Piatra-Neamţ, AURORA V. (urmare. cap. V) • Înv. Eufrosina
ANDREI, profesoară - Cahul, N. MANOLIU – Severitate şi disci-
V. PETROVEANU, profesor Iaşi, scriitor nemţean necunoscut: Toa-
plină • Înv. Costică POPA – Indi-
Asachi, Şt. C. GHEORGHIADE, der I. Ştefan • Toader I. ŞTEFAN
vidual şi social • Înv. Eugenia
directorul Şcoalei Normale din ŢĂRANU – Programa Analitică – Umila autobiografie – „Memo-
Chişinău, P. GHEORGHEASA, pentru şcoalele de copii mici • riul meu” (1) • Înv. Victor SĂN-
fost inspector şcolar, prof. Gr. Prof. Victor ANDREI – Apele mi- DULESCU – Din jurnalul meu •
CAPŞA, prof. VICTOR ANDREI, nerale de la Piatra-Neamţ • Const. Ion VESPREMIE – Scrisoare • H.
V. GABUREANU, inspector şco- TURCU – De la hanul schitului Ol. DIANU – Ceasul • APOSTO-
lar, prof. V. GHIŢESCU, IOAN D. Tarcău la Şcoala nr. 2 băieţi • LUL – O sută de ani de la naşterea
TOMULESCU, institutor Piatra- Constantin ANGHEL (cl. VII n.) – Regelui Carol I • V. Ţ. – Vasile
Neamţ, înv. MIHAI AVADANEI, Romantismul în operele literare Pienescu • Augustin ŢĂRANU –
lit. Română • M. AVADANEI (de- Şcoala de Aplicaţie, prof. GEOR- până la Haşdeu • George MORO- Pagina sătească: Fudulia e sără-
lasărata) – Congresul dela 4 iulie • GE MOROŞANU, I. SANDU, ŞANU – Rugăciunea de seară • cie • Nicolai Th. MONORANU
M. AVADANEI – Cursurile Aso- normalist cl. VIII-a, NECULAI Înv. Mihai AVADANEI – Sărbăto- (cl. VIII n.) – Curente nouă în lit.
ciaţiei Generale, dela Piatra- MIHĂILESCU, cl. VI-a Normală,
Neamţ • N. MOGA şi V. Română • Emanoil ZEGAN – Fol-
GHEORGHE PRISTAVU cl. II-a klor • Gh. TUDOREANU – Plan
ŢĂRANU – Cronici. Note. Recen- Normală ş. a.
zii • C. RĂDULESCU-MOTRU – de lecţie • Dr. Şt. M şi V. Ţ – Cro-
Apel. nici.
An. IV, nr. 7-9,
iulie - septemvrie1938
An. III, nr. 35, octomvrie, 1937 An. V, nr. 7-9,
• Constantin TURCU – Jud. iulie - septemvrie, 1939
• Gr. CAPŞA – Surmenajul Neamţ în Memoriile Reginei
şcolar • L. TĂZLĂUANU Maria I • Pr. D. SĂVESCU (Rău- • Victor ŢĂRANU – Prefaţă
– Ştiinţă şi religie • Prof. Lucia ceşti) – Monografia bisericii Sf. • Pr. D. SĂVESCU – Monografia
STRĂTILESCU – Educaţie stră- Gheorghe din Şerbeşti (urmare. bisericii Sf. Gheorghe din Şerbeşti
jerească • Prof. ŢĂRANU – Cap IV) • Înv. Th. URSU – Paştele (urmare) • Th. URSU – Paştele
Torna, torna, fratre • C-tin AN- Ţiganilor • Prof. V. ŢĂRANU – I. Ţiganilor (urmare) • Toader I.
GHEL (cl. VI-a) – Cum vorbeau Al. Brătescu-Voineşti • I. AL. ŞTEFAN – Umila autobiografie –
şi cum simţeau strămoşii noştri • BRĂTESCU-VOINEŞTI – Caisul „Memoriul meu” (2) • George
Iosif A. MOVILEANU (cl. V-a) – • George MOROŞANU – Seară • MOROŞANU – Note dintr-o scri-
Natura ţării şi sufletul Românului C. TĂNASE-TEIU – Folklor – soare tristă • Ion VESPREMIE –
in lirica poporană • G. MORO- Cântec • Înv. D. MAREŞ – Fol- Peisaj • Gheorghe TUDO-
ŞANU – Călătorie • I. VESPRE- klor – Descântece • V. Ţ. – Cronici rile Sfintelor Paşti • V. Ţ. – Pa- REANU – Plan de lecţie • C.
MIE – Veleat • M. COJOCARU Literare. Reviste. Didactice. Artis- triarhul • Constantin TURCU – AVÂRVAREI – Descântec de bă-
– Recenzii. Note • Pagina ofi- tice • Sportive. Externe. Tablete. Dimitrie Hogea • Prof. D. FOCŞA şică • Augustin ŢĂRANU – Pa-
cială. Din localitate. Oficiale. – O scrisoare şi un apel • V. Ţ. – gina sătească: Pretenţiunile unei
Cronici Sanitare. Culturale. Lite- gospodării model • V. Ţ. – Ghe-
An. III, nr. 36, noiemvrie, 1937 An. IV, nr. 10-12, rare. Interne. Locale. Oficiale.
orghe Dimitriev • CRONICAR –
octomvrie - decemvrie1938 Legea pentru organizarea şi folo-
• Victor ŢĂRANU – Şcoale şi An. V, nr. 4-6,
sirea tineretului în caz de mobili-
dascăli din vechime • M. COJO- • APOSTOLUL – Mareşalul • aprilie - iunie, 1939
zare.
CARU – Apercepţia la copii. Cer- Victor ŢĂRANU – Băloşeşti-
cetarea şi diagnosticarea ei • Neamţ (monografie) • C. TURCU • Prof. Victor ŢĂRANU –
Victor ANDREI – După douăzeci – Străvechiul trecut al ţinutului Examenele de limba română (II) Mircea ZAHARIA
(continuare în numărul viitor)

iulie-august-septembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 25
In memoriam

In memoriam: CRISTIAN MISIEVICI (11 noiembrie 1953, Iaşi – 25 august 2020, Cluj)

e 25 august 2020, s-a stins din viaţă compozitorul şi profesorul rată (pe vremuri) de cele mai presti-
Cristian Misievici. Muzicianul a studiat compoziţia la Conser- gioase instituţii academice din ţară: Uni-
P vatorul de muzică „George Enescu’’ din Iaşi, loc în care şi-a în- versitatea Naţională de Arte Bucureşti,
ceput cariera didactică. În 1990 s-a alăturat corpului profesoral Academia Naţională de Muzică „Gheor-
al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, de- ghe Dima” din Cluj şi Universitatea de
venind mai târziu directorul Şcolii doctorale „Sigismund Toduţă” Arte „George Enescu” din Iaşi.
a instituţiei. Cristian Misievici a avut o carismă
În domeniul compoziţiei a lăsat în urmă câteva lucrări care imposibil de ignorat. Spirit de lider. Bă-
vor face onoare repertoriului oricărei orchestre din lume: simfonia „De trân şi copil, filozof şi naiv, dur şi blând,
Natura Poesis”, „Antiphonies – concert pentru vioară şi trei grupe de neglijent şi pedant şi multe asemenea
interpreţi”, „Văile Plângerii – pentru şase grupe de percuţie şi orgă” ş. contraste, toate în aceeaşi întrupare! Şi
a. A scris muzică de teatru şi şi-a legat numele de spectacole de refe- peste toate, un spirit rar, ales, un suflet
rinţă ale Teatrului Tineretului. Activitatea sa componistică a fost dis- de o mare bunătate, un talent muzical de netăgăduit, poate prea puţin
tinsă, de-a lungul timpului, cu premii internaţionale, muzicianul etalat.
remarcându-se, în acelaşi timp, şi pentru activitatea muzicologică, as- Pentru colegi şi prieteni, a fost şi va rămâne un om deosebit, un
pect care a însemnat studii, articole, cronici şi emisiuni radiofonice. spirit efervescent, încărcat cu un rafinat simţ al umorului şi o ironie
Pe lângă funcţiile ocupate de-a lungul timpului, Cristian Misievici din cele mai fine. Acum, când va păşi dincolo de „Văile Plângerii”,
a făcut parte din Consiliul de conducere al Uniunii Compozitorilor şi ne rămâne doar să-l păstrăm în amintire aşa cum a fost şi să ne rugăm
Muzicologilor din România şi a fost membru fondator al Facultăţii de pentru pacea trupului şi sufletului său. E un gest de recunoştinţă care
Muzică din Piatra-Neamţ. Tot aici a pus bazele unui Festival interna- se impune: alături de compozitorul şi mentorul său Vasile Spătărelu,
ţional de percuţie, din care s-au desfăşurat doar două ediţii, şi a parti- profesorul Cristian Misievici a pus municipiul Piatra-Neamţ pe harta
cipat – mai întâi ca student, apoi ca mentor – la fenomenul artistic unic muzicală românească.
numit „Vacanţe muzicale la Piatra-Neamţ”, o manifestare artistică gi- Apostolul

GHEORGHE A. M. CIOBANU In Memoriam: CARAZA RODICA


(25.03.1925-30.08.2020) e data 22 iulie 2020, învăţământul nemţean a pierdut pe distinsa
profesoară de istorie şi ştiinţe sociale – Caraza Rodica. A fost un
plecat dintre noi decanul de vârstă al oamenilor
de cultură din judeţul Neamţ, Profesorul GHEOR-
P dascăl care a pus o amprentă de neuitat asupra elevilor săi, spre
A GHE A. M. CIOBANU, cel care s-a născut la care s-a aplecat toată viaţa plină de dăruire, entuziasm şi căldură.
Roman şi a rămas pentru totdeauna în oraşul natal, Le-a oferit din preaplinul sufletului şi minţii sale atât cunoştinţe,
predând la mai multe instituţii şcolare, inclusiv la cât mai ales educaţie şi deschidere spre trăsături morale, care să-i
Liceul „Roman Vodă”, Seminarul Teologic Orto- ajute să fie oameni adevăraţi. A fost un veritabil model de caracter,
dox şi Institutul Franciscan. demnitate, omenie, integritate, patriotism, profesionalism.
S-a născut în data de 9 martie 1941 la Hangu, dar familia s-a stabilit
Înzestrat cu calităţi deosebite, concomitent cu apoi la Piatra-Neamţ prin strămutare. A urmat Liceul de Fete, actual-
activitatea la catedră, a publicat numeroase eseuri abor- mente Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” şi Facultatea de Istorie Filo-
dând o tematică impresionantă şi bucurându-se de apre- sofie din Iaşi. Acest oraş şi studiile universitare au lăsat o urmă de neşters
cieri elogioase din partea unor personalităţi culturale asupra viitoarei profesoare, ea devenind toată
precum Ion Irimescu – mare artist născut la Fălticeni: viaţa o pasionată de lecturile istorice pe care le sa-
Eseistul [Gheorghe A. M.] Ciobanu se bazează pe un volum impresionant de vura şi le comenta cu o plăcere imensă.
cunoştinţe, în care ideile despre artă se îmbină firesc cu cele de istorie cultu- Şi-a început cariera în cadrul Muzeului de Is-
rală şi de ştiinţă, rezultând legături îndrăzneţe noi. Am apreciat la el, întot- torie din Piatra-Neamţ, dar ulterior a părăsit
deauna, viziunea cuprinzătoare pe care o are asupra lumii şi umanităţii, această activitate pentru a se dedica profesoratu-
oprindu-se mai puţin la amănunte şi căutând să găsească înţelesurile artei vii- lui, arheologia rămânându-i totuşi o pasiune pen-
torului. tru întreaga viaţă.
Opera lăsată moştenire este una atotcuprinzătoare: poezie, teatru, proză, După un număr de ani petrecuţi la catedră în
scrieri filosofice, compoziţii muzicale, articole de atitudine socială şi nu în ul- cadrul Liceului „Petru Rareş”, a devenit profesor
timul rând prezenţa sa la diferite manifestări culturale, prezenţă înregistrată titular la Grupul Şcolar Auto, în prezent Colegiul
audio şi video. Tehnic de Transporturi Piatra-Neamţ. În anul
Editorial a debutat cu Monografia Liceului «Roman-Vodă» II, 1972, ur- 1981 îşi susţine gradul I cu lucrarea „Problema
mată de: Locul şi Spiritul – Valori artistice din Roman, 1998, Irimescu. Sta- agrară din România după primul război mondial. Aspecte ale reformei
tornicie şi zbor, 2000; * Scrieri I-V, 2004; Primii fiori (scrieri din adolescenţă), agrare în judeţul Neamţ”.
2005; * Mileniul Trei pe portativ I (Ontifonismul. Constelaţii), 2006; * Mode- Revoluţia din 1989 vine cu o mare provocare, când, dându-şi măsura
larea Normativului Juridic, 2007; * «Mioriţa» – mit triadic, 2007; * Portrete autodepăşirii, obţine prin concurs un post în Ministerul Educaţiei Naţio-
printre rame, 2012; * Mecena, medic, misionar, Teodorescu, 2012. nale, loc unde a contribuit, cu toate puterile ei la reformarea învăţămân-
Trecerea Profesorului „în lumea umbrelor” constituie o pierdere pentru tului românesc.
viaţa culturală a Romanului, dar amintirea sa va dăinui în memoria celor care Urmează apoi un moment crucial, care a însemnat întâlnirea cu Gri-
l-au cunoscut ca pe o mare personalitate: un mare specialist, bun cunoscător gore Caraza (care venise în vizită în România, fiind stabilit în SUA),
al celor şapte arte – creator şi analist subtil în aceste domenii, dar şi ale scrii- considerat erou naţional, datorită unei vieţi de luptă anticomunistă, pentru
torului, mânuitor priceput şi plin de har al condeiului, posesor al instrumentelor care a plătit cu 26 de ani de închisoare şi 3 ani de domiciliu forţat. După
necesare şi potrivite pentru turnarea discursului mintal în forme, în structuri căsătorie, părăseşte ţară pentru a se stabili în New York, şi, alături de
Grigore Caraza, care a fost liderul comunităţii româneşti americane, duce
adecvate, cu acea ştiinţă a echilibrului de a fi mereu median între austeritate şi o luptă neîncetată pentru afirmarea drepturilor românilor, întâlnindu-se,
preaplin, strecurând la momentul potrivit elementele ce ţin de picanterie, totul printre altele cu personalităţi importante, cum ar fi Hillary Clinton sau
îmbrăcat într-o impecabilă limbă română, ale cărei cuvinte sunt obligate să se membrii familiei regale româneşti. O altă preocupare a fost unitatea na-
ordoneze în asocieri inedite născătoare de tropi surprinzători, mai ales când ţională, cei doi militând pentru aceasta, de peste ocean, în Asociaţia Pro
este vorba despre metaforă. Basarabia şi Bucovina.
Colectivul de redacţie al publicaţiei noastre regretă profund pierderea pres- Pentru tot ce a făcut pentru oameni şi pentru ţară, pentru felul ei de-
tigiosului colaborator care a fost GHEORGHE A. M. CIOBANU. licat şi empatic de a fi, pentru firea ei de luptătoare, toţi cei care au cu-
Odihnească-se în pace! noscut-o, nu au putut decât s-o preţuiască şi s-o iubească.
Drum lin în lumină, doamna profesoară Caraza Rodica! Vă datorăm
REDACŢIA adânc respect şi recunoştinţă! (Gianina BURUIANĂ)

Pag. 26 APOSTOLUL iulie-august-septembrie 2020


Arte şi meserii

Ghe. A. M. Ciobanu – un om, o vocaţie...


n profesor de liceu cum nu aţi mai văzut niciodată. Dar niciodată. Şi tele erau cam aşa: trataţi la alegere, din punct de vedere juridic – după ce
nici nu veţi mai vedea. ne predase elemente de Drept – drama Romeo şi Julieta sau Meşterul Ma-
U În ultimul an de liceu, la mate-fizică în Roman, prin ‘83, aveam nole sau Mioriţa. Şi la sfârşit, vreau să văd o sentinţă. Ne buşea râsul pe loc
o materie tâmpită, pusă acolo degeaba – se numea „Organizarea mun- şi ne apucam de treabă. Minţile noastre lucrau altfel, nu mai era nimic de
cii”. O glumă, fireşte. redat, nimic din ce învăţasem cândva. Era mintea ta la lucru în stare pură.
Dar iată că pe uşa clasei intră un bătrânel jovial, nu foarte înalt, Un om delicat, extrem de smerit, de o blândeţe christică. Eram uneori
suplu şi vioi, cu un zâmbet permanent pe o faţă radioasă. Ce a urmat, obraznici, uneori de-a dreptul tâmpiţi, puneam întrebări stupide – la toate
ne-a marcat vieţile iremediabil, un şoc. Acel om a făcut o gaură mare răspundea cu acel zâmbet cu care cred că se născuse.
în peretele clasei şi a început să ne arate lumea, în culori. A murit de curând, la 95 de ani, la Roman. A fost timp de 50 de ani
Nu am făcut nici un minut din inutila materie din programă, nici unul. numai suplinitor, un om al şcolii interbelice, preda orice ii cădea în mână –
În schimb, un an de zile, acel bătrânel, pe care imediat l-am iubit cu filosofie, istoria muzicii, istoria artei, matematică, fizică, chimie, română,
toţii, ne-a dus uşurel, cu multă măiestrie şi umor, prin toată istoria artei, prin literatura universală. Pentru un salariu mizer, de numai 2000 de lei.
muzică, ştiinţe juridice, literatură, filosofie, elemente de psihologie, ceva
istorie comparată, cu multe discuţii despre viaţă şi cum trebuie să îţi alegi
valorile, într-un excurs general asupra culturii lumii.
Eram stupefiaţi. Ora cu el curgea altfel decât tot ceea ce văzusem până
atunci. Aveai voie să răspunzi fără să te ridici din bancă, colegii te puteau
contrazice fără să ceară voie profesorului, eram trataţi ca adulţi, eram trataţi
ca studenţi, şi asta ne umplea de mândrie.
Profesorul aducea uneori magnetofonul şi ascultam muzică clasică, iu-
birea vieţii lui, pe care ne-o explica de ne dădeau lacrimile. Ţinea in liceu
o suită de audiţii despre Enescu, în biblioteca, seara, de fugeau elevii de la
seral ca să fie de faţă.
Ce separă o operă de artă de lumea reală? Un tablou e separat de ramă,
un spectacol de teatru de o scenă, o statuie de un soclu. De ce spun glume
cam la un sfert de oră? Pentru că, psihologic, cam asta e timpul de atenţie
al vostru, de aceea vă relaxez periodic, să vă ţin atenţi mai apoi. Ştiţi cine
fost Râmaru – şi de aici o poveste demnă de un documentar poliţist. Haideţi
să auziţi Ave Maria în diferite interpretări muzicale, inclusiv rock, sau fiţi Primarul Laurenţiu Leoreanu predă cheia orașului
atenţi ce lin curge Vltava în muzica lui Dvořák. Şi tot aşa, şi tot aşa.
Realitatea ni se părea mai simplă, lucrurile mai clare, lumea mai acce-
sibilă. Pentru noi a fost profesorul Gheorghe Ciobanu. Şi sunt sigur, absolut
La orele lui, puse sâmbăta, la sfârşit, nu lipsea nimeni. Le aşteptam ca sigur, că a murit zâmbind.
pe un balsam sufletesc. Dacă te-ai fi uitat pe geam ai fi văzut 35 de elevi Cu acel zâmbet al lui, care l-a despărţit tot timpul, ca la operele de artă,
stând cu gurile căscate şi, din când în când, râzând din toată inima. de lumea reală.
Tezele erau o nebunie, abia le aşteptam. Aveai voie să ţii pe bancă orice
carte voiai, să vorbeşti cu colegii, să te ridici sa pleci şi să revii. Iar subiec- Dan RADU

NEAMŢ ART FESTIVAL


nul acesta, începutul de toamnă din Piatra- tiv recital, însoţit de Carla Maria Stoleru, Lorena nata lunii – partea I, Sonata Waldstein, 32 Varia-
Neamţ a adus, ca noutate absolută, un pro- Palade, Mihai Vaida, interpretând cele mai cu- ţiuni în do minor pe o temă originală şi celebra
A iect inedit al Centrului pentru Cultură şi noscute părţi din Don Giovanni şi Flautul ferme- Für Elise bagatelă pentru pian în la minor.
Arte „Carmen Saeculare” – Neamţ Art cat ale lui Wolfgang Amadeus Mozart. Neamţ Art Festival a tras cortina primei
Festival, care s-a desfăşurat în perioada 3- Spectacolul de muzică a beneficiat şi de câteva ediţii duminică, 6 septembrie 2020, prin alt eve-
6 septembrie. Scopul declarat a fost revi- momente de poezie autentică semnate de Ion niment de marcă al lumii muzicale româneşti:
talizarea, prin intermediul artelor, a vieţii Bogdan Ştefănescu. violonistul Gabriel Croitoru a interpretat o serie
social-culturale a municipiului, mult afec- Sâmbătă, 5 septembrie, în Piaţa Turnului au dintre cele mai cunoscute şi apreciate compoziţii
tată în această perioadă de pandemie. Prima edi- fost audiate sonorităţile pianului, în concertul ex- destinate reginei instrumentelor de concert, aşa
ţie a adus în prim-plan muzica, prin următoarele traordinar susţinut de Horia Mihail. Muzicianul, cum este recunoscută a fi vioara, fiind însoţit în
evenimente: recitalul susţinut de Luiza Zan şi care a mai concertat la Piatra-Neamţ, fiind invitat demersul său muzical de pianistul Horia Mihail.
JazzPar Trio (joi, 3 septembrie), concertele-pro- la „Vacanţe Muzicale” şi în Stagiunea muzicală, Proiectul Vioara lui Enescu, a pornit în urma
iect marca Radio România Cultural – Flautul de
aur (vineri, 4 septembrie, ora 19:00), Pianul că-
lător (sâmbătă, 5 septembrie) şi Vioara lui
Enescu (duminică, 6 septembrie).
Locul ales pentru acest regal cultural a fost
centrul istoric al oraşului – Curtea Domnească –
spaţiu tradiţional în care au loc anual marile săr-
bători muzicale aflate în organizarea Centrului:
Festivalul „Vacanţe Muzicale la Piatra-Neamţ”
şi Festivalul Internaţional de Folclor „Ceahlăul”.
Seria evenimentelor a fost deschisă de caris-
matica interpretă de jazz, Luiza Zan, o voce de
excepţie, care consideră că s-a născut pentru a
face muzică. Alături de ea s-a aflat Jazzpar Trio,
în componenţa: Gáspár Csaba – vioară/vocal,
Gáspár Álmos – chitară şi Vitályos Lehel – con-
trabas, care au adus pe scena muzicală sound-ul este pianistul titular al proiectului „Pianul călă- faptului că, din 2008, Gabriel Croitoru a câştigat
şi farmecul anilor ʼ30 din Parisul lui Django tor”, ajuns toamna aceasta la cea de-a zecea edi- dreptul de a folosi şi a cânta cu o vioară con-
Reinhardt. ţie. Sub genericul „Beethoven 250”, repertoriul struită în anul 1730 de celebrul lutier Giuseppe
În a doua seară, celebrul flautist Ion Bogdan propus de Horia Mihail a cuprins lucrări ale com- Guarneri, instrument ce a aparţinut marelui com-
Ştefănescu a oferit publicului meloman un atrac- pozitorului amintit, printre care s-au regăsit: So- pozitor român George Enescu. (G. B.)

iulie-august-septembrie 2020
APOSTOLUL Pag. 27
Zig-Zag

NOTE DE TRECERE Audienţa d-lui D. V. Ţoni la Suveran


uveranul a binevoit sa primească, îutr’o lunga audientă, pe d. D. V. Ţoni, preşedintele
Masca şi libertatea S Asociaţiei generale a învăţătorilor, Vineri 20 Martie a. c. D-sa a expus Suveranului drep-
turile legale pe cari Ie revendică învăţătorii, în legătură cu bugetul viitor.
Dacă aceste drepturi vor fi nesocotite, s’ar produce o adâncă nemulţumire în sufletul
hestiunile acestea simple cu spălatul pe învăţătorilor, a căror situaţie materială este astăzi mai grea ca niciodată.
mâini, grija faţă de igienă, păstrarea distan- Preşedintele învăţătorilor a descris înaintea Şefului Suprem al Statului, soarta tragică
C ţei, respectarea spaţiului personal, abţine- a tinerilor învăţători, – cei mai mulţi trimeşi să-şi îndeplinească misiunea în regiuni cu
rea de la a ne îmbulzi, cum se spune, ca oile populaţie minoritară,- nedreptăţile ce îndură ceilalţi învăţători cari îşi văd mereu amenin-
şi evitarea aglomeraţiilor ţin de nişte reguli ţate drepturile legale, suferinţele groaznice ale celor atinşi de tuberculoză, – cărora nu li se mai
de civilizaţie valabile oricând, nu numai în plăteşte nici măcar suplinitorul.
Totodată, d-1 Ţoni a informat pe Suveran asupra rodnicei activităţi desfăşurată astăzi în
pandemie. ţară de învăţători, ca şi asupra însufleţirii cu care au răspuns la chemare pentru marea operă de
În plus, masca pune, totuşi, o barieră supli- educaţie naţională inspirată şi îndrumată de Maiestatea Sa.
mentară împotriva împrăştierii prin vorbire, stră- Suveranul şi-a exprimat înalta Sa mulţumire pentru credinţa cu care învăţătorii stau în ser-
nut şi tuse a picăturilor Flügge, cum se numesc viciul Patriei şi via Sa dorinţă ca să-i vadă întotdeauna lucrând metodic, solid şi stăruitor pentru
ele, adică a stropilor de salivă şi secreţii care con- prefacerea şi înălţarea sufletească a poporului.
ţin virusul. Apoi a declarat categoric că drepturile legale ale învăţătorilor vor fi plătite, – unele din pre-
Aşadar, cu atât mai vederi bugetare, altele din credite extraordinare, dar voi fi plătite toate.
mult acum, în condiţiile Rugat în cele din urmă, de preşedintele Asociaţiei, să fie pentru câteva clipe în mijlocul în-
pandemiei. văţătorilor, cu prilejul unui congres festiv, ce s-ar ţine in Capitală, în ziua de 8 Iunie a. c., suve-
ranul a binevoit să accepte.
Înţeleg perfect că tre- Deci, în ziua de 8 Iunie, Suveranul va adresa un cuvânt învăţătorimii române, în chiar con-
buie să fim atenţi şi la exa- gresul său. „Din Curentul” (N. R. – Revista APOSTOLUL, nr. 4-5, martie-aprilie, 1936)
gerările şi lipsa de
coerenţă şi logică a unor elu APOSTOL – Edi (pag. 19) Cornel NICOARĂ – Album de suflet:
măsuri luate de autorităţi APOSTOLUL – In memoriam: Eduard Covali (pag. 20)
şi chiar la unele tendinţe G CRISTIAN MISIEVICI (pag. 26) Constantin PAIU – A fost odată Eduard
ale acestora de a profita de Valentin BĂLĂNESCU – „Oxford, Covali (pag. 18)
pandemie pentru a obţine o şansă să-mi ating potenţialul maxim”• Gabriel PLOSCĂ – Întoarcerea la
oarecari avantaje sau chiar Daniel Manole, 10 pe linie din clasa I, la şcoală... (pag. 1-2)
de a institui un control mai ferm asupra popula- Bacalaureat (pag. 22) Ioan Aurel POP – Domnilor profesori, cu
ţiei. Vasile BAGHIU – NOTE DE TRE- dragoste! (pag. 2)
CERE: Masca şi libertatea (pag. 28) Dan RADU – Ghe. A. M. Ciobanu – un
Înţeleg, pentru că oamenilor trebuie să le fie Angelina BEGU – Ziua Limbii Române, la
respectate de către stat demnitatea şi libertatea şi om, o vocaţie... (pag. 27)
Muzeul Naţional de Literatură Română din Chi- REDACŢIA – Prieten al artelor, animator
să le fie protejată sănătatea în orice situaţie, iar şinău (pag. 8-9) al vieţii spirituale nemţene (pag. 17)
de la acest principiu general nu trebuie admisă Gianina BURUIANĂ – A fi * GHEORGHE A. M. CIOBANU
nicio derogare sub niciun motiv.
A ţine însă cont de setul minimal de reguli,
manager se învaţă zi de zi (pag. 11,
12, 13) * In Memoriam: CARAZA
SUMAR (25.03.1925-30.08.2020) (pag. 26)
Red. – Gala Premiilor UNITER
inclusiv de purtarea măştii, nu are legătură nici RODICA (pag. 26) * NEAMŢ ART 2020 – ediţia a XXVIII-a (pag. 5) * Re-
cu opinia noastră politică, nici cu punctul nostru FESTIVAL (pag. 27) zultatele finale înregistrate la Evaluarea Naţio-
de vedere sau concepţia despre lume şi viaţă. Paul CHIRIBUŢĂ – Mic exerciţiu de ad- nală a absolvenţilor de clasa a VIII-a, sesiunea
miraţie: Eduard Covali (pag. 19) 2020 (pag. 6) * Bacalaureat 2020 (pag. 6-7) *
Nu ne umilesc, vreau să spun, nu ne taie din Ţâcă COJOCARU – Cine nu-l iubea pe
libertate, nu ne transformă în oprimaţi recunoaş- Concursul naţional de titularizare, sesiunea
Edi? (pag. 20)
terea şi respectarea regulilor, ci arată doar că ne Eduard COVALI – Teatru se scrie în tea- 2020 (pag. 7) * Examenul de definitivat (pag. 7)
pasă cât de cât de ceea ce se întâmplă în jur, de tru (pag. 20) * CALENDAR – iulie 2020 (pag. 8) * CALEN-
alţi oameni şi de noi înşine. Rodica GANGURA – Şcoala şi biblioteca DAR – august 2020 (pag. 9) * CALENDAR –
Nu ne împiedică nimeni, de exemplu, să cri- (pag. 21) septembrie 2020 (pag. 10) * CALENDAR – oc-
Iuliana GOREA COSTIN – 80 DE ANI tombrie 2020 (pag. 11)
ticăm unele aspecte care ni se par în neregulă pri- Constantin TOMŞA – Rememorări
vind anumite decizii, comportamente şi atitudini FĂRĂ BASARABIA • O fotografie
pentru vindecare şi mântuire (pag. 1, 4, 5) nemţene - iulie 2020 (pag. 2, 3, 4, 5) *
ale autorităţilor şi să luăm seama în acelaşi timp Rememorări nemţene - august 2020 (pag. 6, 7,
Ghenadie DONOS – Republica Moldova:
la ceea ce depinde de fiecare dintre noi în preve- Implicare activă a Federaţiei Sindicale a Edu- 8, 9) * Rememorări nemţene - septembrie 2020
nirea răspândirii infecţiei. caţiei şi Ştiinţei (pag. 1-3) (pag. 10, 11, 12, 13) * Dan-Gabriel ARVĂ-
Nu e nicio ruşine să recunoaştem că ne este Mihai FLOROAIA – Eficientizarea pre- TESCU, o prezenţă permanent – activă în viaţa
teamă de această boală şi, în consecinţă, să res- dării Religiei prin mijloace multimedia (pag. 13) comunităţii • Posibilă fişă de dicţionar (frag-
pectăm regulile de bază, cum nu e niciun eroism Horaţiu MĂLĂELE – Edi Covali (pag. mente) (pag. 14)
în a brava şi a nega aiurea existenţa virusului când 19) Mircea ZAHARIA – Ziua Limbii Române,
o lume întreagă a fost dată peste cap din cauza Dan MIHĂILESCU – Cavalerii Ordinu- la Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bu-
lui, aşa cum pare că nu s-a mai întâmplat nicio- lui „Mihai Viteazul”: Învăţător Gavril Danie- cureşti (pag. 10) * SUMARUL REVISTEI
dată. lescu (pag. 20) APOSTOLUL, REVISTĂ DIDACTICĂ ŞI LITE-
Violeta MOŞU – Profesoara Cristea Mo- RARĂ, SERIA VECHE (pag. 23, 24, 25) * In me-
Prof. psih. Vasile BAGHIU nica (pag. 15) * „Încerc să nu am regrete faţă moriam: Eduard Covali ar fi împlinit 90 de ani
de lucrurile pe care nu le pot schimba” (pag. 16) (pag. 17)

APOSTOLUL – revistă a cadrelor didactice din judeţul Neamţ, serie nouă, apare prin colaborarea Sindicatului ISSN - 1582-3121
Învăţământ Neamţ, Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ (martie 1999) şi Federaţiei Sindicale a Educaţiei
şi Ştiinţei din Republica Moldova (aprilie 2019) Redacţia
FONDATORI l noiembrie, 1934: C. Luchian, V. Gaboreanu, V. Scripcaru, M. Stamate, I. Rafail, M. Avădanei şi administraţia:
l martie, 1999: Florin Florescu, Ştefan Corneanu, Gheorghe Amaicei, Dumitriţa Vasilca str. Petru Rareş nr. 24,
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: Gabriel PLOSCĂ – director general, Iosif COVASAN – director economic, Piatra Neamţ.
Tel/fax:
Liviu RUSU, Gabriela GRIGORE.
0233.22.53.32
CONSILIUL DE REDACŢIE: Mircea ZAHARIA – redactor-şef, Constantin TOMŞA – redactor-şef adjunct,
Angelina BEGU – redactor-şef adjunct (Chişinău), Mihai FLOROAIA, Gianina BURUIANĂ, Violeta MOŞU, revista_apostolul
Dorel NEMŢEANU – DTP; Dorin DAVIDEANU – editor online. @yahoo.com

S-ar putea să vă placă și