Sunteți pe pagina 1din 24

APOSTOLUL REVISTA CADRELOR DIDACTICE SERIE NOUĂ, ANUL XXII, NR.

233
http://apostolul.slineamt.ro
m
cto bri
2020

e
Editată de Sindicatul din Învăţământ şi Cercetare Neamţ

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE
DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
APEL PUBLIC
adresat Guvernului României
stăzi, 5 Octombrie 2020, zi în care se săr- drele didactice să îşi poată preda materia, în
A bătoreşte Ziua Mondială a Profesorilor, Fe-
deraţia Sindicatelor Libere din Învăţământ
timpul orelor de curs; laptopurile vechi sau
depăşite nu pot susţine platforme moderne de
adresează un Apel public Guvernului Ro- învăţare, cursuri interactive sau cu un conţi-
mâniei, prin care solicită asigurarea tuturor nut elaborat al materiei didactice. Aici nu mai
condiţiilor necesare pentru funcţionarea avem doar tablă şi cretă!
şcolii în mediul online, dar şi pentru a găsi 3. Achiziţionarea de camere video perfor-
28 octombrie soluţii la problemele cu care se confruntă
salariaţii din sistemul de educaţie.
mante care să ofere sunet şi imagine de cali-
tate, astfel încât elevii care participă la şcoala
Centenarul Recunoaşterii Încă din semestrul al doilea al anului şcolar
trecut a fost evident faptul că pentru anul şcolar
online să poată înţelege tot ce comunică profe-
sorii; sunt numeroase situaţii în care elevii nu
României Mari 2020-2021, Executivul ar fi trebuit să pregătească,
printr-un program naţional, unităţile de învăţământ
aud sau nu văd ce predau cadrele didactice.
4. Achiziţionarea de echipamente pentru
• Regina Maria şi Conferinţa de Pace din întreaga ţară pentru desfăşurarea cursurilor participarea la şcoala online a tuturor elevi-
de la Paris online, ca urmare a contextului generat de noul lor, având în vedere că există încă un număr
ecunoaşterea României Mari s-a dato- Coronavirus. Federaţia noastră a făcut această mare de elevi care nu le posedă, între aceştia
atenţionare în nenumărate rânduri. Prin urmare, se fiind şi elevi care vor susţine examenele na-
R rat în parte conexiunilor şi charismei
Reginei Maria. A făcut lobby pentru impune adoptarea următoarelor măsuri: ţionale! Numai aşa putem vorbi despre asigu-
ţară în 1919, la Paris, când România 1. Toate şcolile să aibă acces la internet de rarea şanselor egale de acces la educaţie!
cerea Transilvania, Bucovina şi întreg mare viteză care să susţină numărul ridicat 5. Modificarea legislaţiei, în sensul de a
Banatul, adică respectarea garanţiilor de elevi şi cadre didactice care se loghează în stabili sancţiuni clare pentru părinţii şi elevii
din anul 1916, deşi semnase pacea se- sistem în acelaşi timp; să nu uităm că indife- care aduc grave prejudicii de imagine unor
parată cu Germania prin guvernul rent de scenariul epidemiologic – o parte din- cadre didactice, prin postarea pe reţelele de
Marghiloman. Când scrisorile lui Ionel Bră- tre elevi sunt obligaţi să urmeze cursurile în socializare de filmuleţe şi imagini trucate
tianu către rege vorbeau despre răceala şi sistem online! luate din timpul predării online!
enervarea cu care era tratat, regina este tri- 2. Achiziţionarea de laptopuri sau calcu- Simion HANCESCU, preşedinte FSLI
misă la Paris într-o aşa-numită vizită particu- latoare performante, cu ajutorul cărora ca- (continuare în pag. 2)
lară. Prin inteligenţa şi farmecul său, Regina
a jucat un rol covârşitor, având numeroase 5 Octombrie – Ziua Internaţională a Educatorilor este ziua celor care
întrevederi cu mai marii lumii şi pledând cu cu mult har şi vocaţie, cu responsabilitate şi credinţă se dăruiesc educaţiei şi
ardoare cauza României. şcolii, conturând în jurul lor biografii memorabile.
Premierul Georges Clemenceau o întâm- Deşi ne confruntăm cu situaţii neobişnuite, optimismul ce ne caracte-
pină la Elysee cu garda de onoare, preşedin- rizează ne face să găsim resursele interioare şi să privim cu încredere spre vii-
tele Poincaré îi conferă Legiunea de Onoare, tor.
Academia Franceză o aplaudă, iar parizienii Vă dorim sănătate şi putere pentru a vă continua activitatea în această
o întâmpină pretutindeni cu entuziasm. conjunctură neprielnică, vă dorim cât mai multe satisfacţii în plan profesional şi personal şi vă asigurăm de re-
Şi la Londra domneşte o atmosferă de fa- cunoştinţa şi respectul nostru faţă de modul în care vă îndepliniţi menirea acestei profesii de excepţie.
milie. Vărul ei, Regele George V, o întâmpină La mulţi ani, generaţiilor de educatori şi elevi deveniţi educatori, care duceţi spre viitor mirabila lumină a
învăţăturii!
Red. Biroul Operativ al S.L.L.I.C.S., Preşedinte, prof. Gabriel PLOSCĂ
(continuare în pag. 6)

Recunoaşterea internaţională a Tratatului Basarabiei de la Paris


onferinţa de Pace de la Paris (1919-1920) În afara acestui sistem rămânea provincia
C a recunoscut, în virtutea principiului na-
ţionalităţilor şi a dreptului popoarelor la
românească care se întorsese cea dintâi „acasă”:
Basarabia. Recunoaşterea internaţională a actu-
autodeterminare, actele unioniste româ- lui unirii de la 27 martie 1918 a fost urmarea
neşti desfăşurate pe parcursul anului unui proces laborios şi de lungă durată, o adevă-
1918. Prin tratatele semnate cu Austria rată „bătălie diplomatică” (după cum se afirmă
(Saint Germain en Laye, 10 septembrie de multe ori în istoriografia românească), fiind
1920), cu Bulgaria (Neuilly sur Seine, 29 consacrată în drept de abia în ultima etapă a
noiembrie 1919) şi cu Ungaria (Trianon, 4 iunie Conferinţei de Pace.
1920) sunt recunoscute de către comunitatea in-
ternaţională drepturile statului român asupra Bu- Conf. univ. dr. Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC
covinei, Dobrogei întregi şi Transilvaniei, iar Secretar ştiinţific, Institutul de Istorie, Chişinău
prin tratatul de la Sèvres, din 10 august 1920, se
fixează graniţa în Banat. (continuare în pag. 12)
Viaţa sindicală, la zi

APEL PUBLIC
adresat Guvernului României
(urmare din pag. 1) lent financiar pentru implicarea şi expunerea în faţa acestui risc.
Respectarea dispoziţiilor art. 4 din Regulamentul (UE) 2016/679 Considerăm că Guvernul României trebuie să facă efortul de a iden-
tifica sumele necesare pentru acordarea majorării salariale cadrelor didac-
6. privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor tice începând cu data de 1 septembrie 2020, având în vedere şi faptul că
date, precum şi a prevederilor art. 272 alin. 3 şi 4 din Legea edu- poziţionarea salariilor acestora în grila de salarizare este în partea infe-
caţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulte- rioară, iar creşterile salariale ar fi modice.
rioare care spune că înregistrarea prin orice procedee a activităţii Până când educaţia nu va deveni o prioritate şi în realitate, iar munca
didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care desfăşoară profesorilor nu va fi răsplătită ţinând cont de rolul importanţei ei în socie-
acea activitate. De asemenea, trebuie respectate prevederile art. tate, România nu va putea să facă parte din categoria ţărilor dezvoltate,
73 din Codul civil, conform cărora orice persoană are dreptul la propria având lipsuri în toate domeniile socio-economice!
imagine, iar în exercitarea acestui drept, persoana poate să interzică „Dreptul la educaţie al elevilor este garantat de Constituţia României,
ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a înfăţişării sale fizice ori iar pentru ca acest deziderat să se aplice, cei care guvernează au obligaţia
a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. să găsească soluţii. În acest moment există un număr apreciabil de elevi
Doar după ce este îndeplinit acest cadru de funcţionare, în limite le- care nu participă la şcoala online, pentru că nu dispun de mijloacele ne-
gale, oferind garanţia protecţiei tuturor celor implicaţi în actul educaţional, cesare. Era şi este de datoria Guvernului României să asigure aceste echi-
Guvernul României poate solicita luarea unor măsuri împotriva cadrelor pamente tehnice. Şcoala online presupune ca toate unităţile de învăţământ
didactice care nu doresc să fie filmate în timpul predării online. Este re- să posede echipamente performante, astfel încât elevii să audă la parametri
voltător faptul că domnului Ludovic Orban, Prim-ministrul României, îi normali ceea ce predă profesorul în sala de clasă şi nu numai. Nu se în-
pare a fi o „bazaconie” faptul că profesorii solicită respectarea regulilor tâmplă acest lucru, din păcate! Ba mai mult, deşi nu li se asigură echipa-
de protecţie a datelor personale, măsuri care se aplică în toate ţările mem- mentele necesare, profesorii sunt acum ameninţaţi cu desfacerea
bre ale Uniunii Europene! contractului individual de muncă dacă nu predau online, ceea ce este un
Pentru că profesorii sunt în linia întâi în ceea ce priveşte riscul de con- abuz. Şi, în viziunea celor care guvernează, nici la protecţia propriei ima-
taminare cu coronavirus, fapt care deja se întâmplă în multe dintre şcoli, gini nu mai au dreptul, într-o ţară care face parte din U.E. şi care a stabilit
în mod normal actuala Putere ar trebui să susţină iniţiativa legislativă con- reguli clare legate de această protecţie”, a declarat Simion HANCESCU,
form căreia personalului din învăţământ ar urma să i se acorde un stimu- preşedinte FSLI.

Omagiul unei energii: Leon Mrejeriu


cincea zi a lunii octombrie sesc Sfânta Ana în grad de ofiţer ştiinţa şi numele tot atât de curate ca rii din Tg. Neamţ, cum şi cele 90 de
A marchează Ziua Mondială a
Educaţiei, motiv pentru care
(brevet nr. 12293/917), Ordinul Co-
roana României în grad de Cavaler
şi albul cămeşii pe care o poartă şi
care par’că-i un simbol al vieţii sale”.
localuri de şcoli primare din judeţ, din
care 40 sunt gata, toate aceste con-
Complexul Muzeal Naţional cu spade şi panglică. Virtutea Mili- Învăţătorul Mrejeriu a fost membru al strucţii şcolare, au fost ajutate nespus
Neamţ îşi propune să aducă un tară (decret nr. 4241/918), Crucea Partidului Naţional Liberal, din partea de mult de D-l Leon Mrejeriu la pro-
omagiu unei personalităţi com- Comemorativă de Război (decret căruia a fost ales deputat în primul curarea fondurilor băneşti. [...] Şcoa-
plexe a învăţământului nemţean nr. 1744/918), Ordinul Steaua Ro- Parlament al României Mari. Între lele secundare de fete din
din secolul trecut, învăţătorul mâniei în grad de Cavaler, cu spade anii 1922-1928 a deţinut funcţia de Piatra-Neamţ şi Tg. Neamţ, s’au înfi-
Leon Mrejeriu (1879-1945). şi panglică Virtutea Militară (decret vicepreşedinte al Camerei Deputaţi- inţat numai datorită stăruinţelor încor-
Apreciat de Ministrul Instrucţiu- nr. 3309/919). lor, iar între 1933-1937 pe cea de pre- date ale d-lui Mrejeriu.”.
nii Publice, Spiru Haret, şi de Regele Activitatea politică desfăşurată fect al judeţului Neamţ. Din înaltele Învăţător desăvârşit, patriot au-
Carol I pentru activitatea pedagogică în vederea dezvoltării judeţului poziţii pe care le-a deţinut în capitala tentic, liberal devotat, om politic res-
desfăşurată cu măiestrie şi devota- Neamţ, l-a înscris în rândul persona- ţării, institutorul nemţean a atras fon- ponsabil, Leon Mrejeriu nu poate
ment, atât în judeţul Neamţ, cât şi în lităţilor locale de o înaltă ţinută mo- duri pentru înfiinţarea şi moderniza- rămâne o amintire estompată de tre-
ţară, institutorul Leon Mrejeriu a lup- rală, aşa cum rezultă din lucrarea rea şcolilor: „Cele două localuri ale cerea ireversibilă a timpului, fiind de
tat în Primul Război Mondial, în nor- „Omagiul unei energii: Leon Mreje- şcoalelor normale de băeţi şi de fete; datoria noastră a perpetua imaginea
dul Transilvaniei, pe Valea Prahovei, riu”: „De o perfectă cinste şi corecti- localul şcoalei secundare de fete [...] unui dascăl-model care şi-a pus în-
la Nămoloasa, Cosmeşti şi Mărăşeşti, tudine, deşi a avut tentaţii grozave adausul etajului la localul liceului treaga activitate în slujba semenilor şi
pentru sacrificiul lui pe front primind „de a se vârâ în afaceri şi de a se îm- „Petru Rareş”; toate din Piatra- a comunităţilor din care a făcut parte.
următoarele distincţii: Ordinul ru- bogăţi”, el a rămas sărac, dar cu con- Neamţ; apoi localul şcoalei de mese- Muzeograf, Renata BUZĂU

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT


lui Gigel Bârliba, la doar 52 de ani, e o pe-
Gigel Bârliba – o împăcare în duhul mângâierii deapsă pentru noi, cei rămaşi... nu preţuim
oamenii, timpul, valoarea. A dus cu el greu-
rea devreme am fost obligaţi să ne despărţim de Gigel Bârliba, un om tăţile celor din jur şi a uitat de el... Iartă-ne,
P de artă în deplină putere creatoare. Frumos, cu o privire luminoasă
în care citeai sinceritatea, el asculta mult şi vorbea puţin, avea dis-
prieten drag!”, a scris pe Facebook profe-
soara Elena Preda, inspector de istorie în ca-
creţia părerilor proprii. În toate era corect, era firesc, şi plăcea, era o drul ISJ Neamţ.
prezenţă comună şi iubită. La vernisaj, despre lucrările sale, au vor-
Profesorul de istorie Gigel Bârliba (Târgu Neamţ 06.05.1968 – bit poetul Gheorghe Simon – „Ne întrebăm
29.09.2020) ne-a încântat cu expoziţia sa personală de pictură şi gra- de unde vine Gigel Bârliba şi unde vrea el să
fică „Vibraţii valahe” (Galeria de Artă „Lascăr Vorel”, 1-30 septem- ajungă. Nu numai că ne ajunge din urmă, dar
brie) şi a plecat lăsând în urmă multă durere. ne şi întrece. Firea sa, discretă, cu alcătuiri fine, nu are nimic din vocaţia
„Aprind lumânarea iar... Dumnezeu l-a luat pe profesorul de istorie unui solitar. Dimpotrivă, preferă însoţirea şi prietenia. Smerit şi loial, fără
Gigel Bârliba, la El! A avut nevoie de un bărbat-înger, de un pictor, de un viclenii ascunse, evită, pe cât de se poate, taclaua şi clevetirea. Totuşi, ceva
patriot desăvârşit. Prietenul meu, din clasa a IX-a, fratele meu întru ale is- neliniştitor îl face să caute răspunsuri la cei care îşi pun întrebări. Nu atât
toriei, carismaticul care transpunea frumuseţea lumii în tablourile sale. Ul- un răspuns aşteaptă el, cât, mai ales, o dumerire de sine, o împăcare în
tima dată ne-am văzut la expoziţia personală de la Galeria „Lascăr duhul mângâierii”, şi plasticiana Mihaela Gheorghiţă-Pravicencu – „Gigel
Vorel”din Piatra-Neamţ. Cât de fericit era şi ca de obicei purta, cu demni- Bârliba vede frumuseţea din lucruri. Totul la el este simbol, este lumină”.
tate şi mândrie, costumul popular românesc. Profesorii şi foştii elevi îi păstrează o duioasă amintire.
În 20 septembrie îşi lua rămas bun de la muntele Ceahlău! Plecarea

Pag. 2 APOSTOLUL octombrie 2020


Scrisori din Basarabia

Republica Moldova: Semnarea noii Convenţiei colective


e data de 5 octombrie, de Ziua Mondială a Profesorilor (în Republica În timpul întrunirii, Ministrul Igor Şarov a subliniat importanţa coope-
P Moldova – Ziua Lucrătorilor din Învăţământ), într-un cadru simbolic
şi solemn, a avut loc semnarea unei noi Convenţii colective la nivel
rării dintre MECC şi FSEŞ, astfel încât măsurile întreprinse pentru redre-
sarea situaţiei din domeniul educaţiei să fie resimţite de către beneficiari:
de ramură a educaţiei pentru anii 2021 – 2025, de către Părţile im- „Obiectivul nostru al tuturor este elaborarea unor politici asumate care să
plicate în negocieri: Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în asigure angajaţii din sistemul educaţional cu cele mai bune condiţii de
persoana ministrului, Igor Şarov şi Federaţia Sindicală a Educaţiei muncă şi salarii. Avem nevoie în permanenţă şi de un dialog deschis şi
şi Ştiinţei, în persoana preşedintelui, Ghenadie Donos. constructiv pentru a îmbunătăţi de fiecare dată când va fi necesar actualul
Semnarea Convenţiei a încununat o perioadă de discuţii, trata- cadru normativ”.
tive, dezbateri în cadrul Comisiei bipartite de consultări şi negocieri co- La rândul său, preşedintele FSEŞ, Ghenadie Donos, a remarcat cola-
lective la nivel de ramură, pe marginea proiectului acesteia, propus de borarea eficientă cu echipa MECC, şi-a exprimat satisfacţia pentru rezul-
FSEŞ. tatele obţinute de către grupul comun de lucru care a lucrat asupra
Varianta de consens, la care s-a ajuns în rezultatul eforturilor comune Convenţiei Colective, lansând doleanţa permanentizării dialogului în ceea
ale membrilor Comisiei, prevede un şir de reglementări suplimentare la ra- ce priveşte condiţiile de muncă şi remunerare a angajaţilor din sistem.
porturile de muncă faţă de cele prevăzute în legislaţia în vigoare, îmbună- La final, părţile au convenit să continue dialogul şi să conlucreze în
tăţirea condiţiilor de muncă şi salarizare a cadrelor didactice, majorarea identificarea soluţiilor pentru redresarea situaţiei din sistemul educaţional
perioadei de concediu pentru unele categorii de angajaţi din ramură, con- şi totodată, să finalizeze în decurs de o lună lucrul asupra Convenţiei co-
cedii suplimentare pentru unele situaţii concrete, facilităţi suplimentare lective pentru ramura cercetării.
pentru cei ce activează în condiţii nefavorabile şi altele. Angelina BEGU

14 octombrie
Ce sărbătorim: Hramul Chişinăului sau Ziua Oraşului?
e data de 14 octombrie nu sărbătorim Ziua tane, „Naşterea Domnului”, pe 14 octombrie, gându-se lui Dumnezeu pentru neamul omenesc.
P Oraşului, fiindcă aceasta se aniversează în
baza primei aniversări documentare. Loca-
când creştinii sărbătoresc Acoperământul Maicii
Domnului, s-a decis ca Chişinăul să-şi sărbăto-
De regulă, manifestările consacrate acestei
sărbători demarează la Catedrala Mitropolitană
litatea Chişinău este atestată pentru prima rească Hramul la acea dată. Astfel, această săr- „Naşterea Domnului” cu Sfânta Liturghie, ofi-
dată documentar pe 17 iulie 1436, când bătoare religioasă a fost aleasă din calendarul ciată de un sobor de preoţi în frunte cu Mitropo-
domnii Ţării Moldovei, Ilie şi Ştefan... bisericii ortodoxe de stil vechi. litul Chişinăului şi al Întregii Moldove.
„şi-au dat întâlnire şi i-au întărit Apoi, după ora 12.00, chişinăuienii pot ad-
lui Oncea-logăfăt pentru credin- mira activităţile organizate pe platourile de pe
cioasă slujbă mai multe sate pe Răut”. bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, şi pot pe-
Stabilind hotarele acestor sate, docu- trece până seara târziu când, de obicei, are loc un
mentul menţionează „...şi la Băc, de spectacol festiv la care participă crema artiştilor
cealaltă parte, pe valea ce cade în drep- din Moldova şi invitaţi din România.
tul Cheşenăului lui Acbaş, la Fântâna Oraşele din lume marchează această sărbă-
unde este Seliştea Tătărească în dreptul toare conform primei atestări documentare. Ast-
păduricii”. fel, Bucureştiul sărbătoreşte ziua oraşului pe data
Hrisovul întocmit pe 17 iulie 1436 de 20 septembrie, conform primei sale atestări
la Vaslui reprezintă cea mai veche ates- documentare. „Prin hrisovul din 20 septembrie,
tare documentară a Chişinăului. domnitorul Vlad Ţepeş scuteşte de dări şi întă-
Prin urmare, ziua oraşului ar trebui reşte dreptul de proprietate al unor locuitori”. Un
aniversată la 17 iulie, aşa cum sărbăto- alt exemplu este şi oraşul Cernăuţi care a fost
rim ziua de naştere a unei persoane sau atestat documentar la 8 octombrie 1408 într-un
a unui loc, conform actelor. privilegiu acordat de Alexandru cel Bun, domni-
În anul 1994, când a fost numit pri- tor al Moldovei. Ziua oraşului Cernăuţi se ser-
mar de Chişinău, Serafim Urecheanu s-a gândit Potrivit bisericii ortodoxe, Minunea Acope- bează la 8 octombrie. În anul 2008 a fost
că n-ar fi rău să se revină la o sărbătoare a oraşu- rământului Maicii Domnului s-a petrecut în Bi- celebrată aniversarea a 600 de ani a oraşului, cu
lui, iar în 1995 s-a decis ca aceasta să aibă loc în serica Vlaherne din Constantinopol, în timpul mare fast, iar acesta a beneficiat de programe
prima duminică a lunii octombrie. împăratului Leon al VI-lea cel Înţelept (886-912). speciale menite să renoveze şi să restaureze ima-
Întrucât momentul a coincis cu darea în ex- Maica Domnului a apărut în timpul unei prive- ginea arhitectonică.
ploatare, după renovare, a Catedralei Mitropoli- gheri de toată noaptea, înconjurată de sfinţi, ru- Angelina BEGU

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT


(2010-2011). A urmat cursuri de specializare şi formare pe diverse teme:
Profesoara Niculina Niţă a lansat volumul resurse umane, managementul proiectului, evaluare şi consiliere ARACIP,
„Ascultând liniştea” mentoring, leader în managementul educaţional, protecţia mediului, dez-
voltare durabilă.
iculina Niţă, cadru didactic de prestigiu al învăţământului nemţean, Prin ceea ce am încercat să povestesc, am pus pe tava vieţii dumnea-
voastră o parte din sufletul meu. Am avut parte de profesori iluştri şi m-am
N a lansat, joi, 17 septembrie 2020, cartea „Ascultând liniştea”. Eveni-
mentul a avut loc în Sala Cupola a Bibliotecii Judeţene „G.T. Kiri- străduit să fiu un profesor bun. Mă bucur că am lăsat în inima elevilor mei
leanu” Neamţ. Prezentarea volumului a fost făcută de scriitorul Dan un loc luminos, a mărturisit autoarea.
Iacob. „Ascultând liniştea” nu este o carte care punctează sec nişte
etape, este o carte învelită, învăluită în înţelesuri adânci. Este învă- O triplă expoziţie, la Biblioteca Judeţeană
luită în teme fundamentale: iubirea, prietenia… Doamna profesoară
ne invită să privim dincolo de ambalaj, ori o evocare de genul acesta
dă speranţe. Toată energia, toată puterea le-a dăruit aproapelui. Aşa cum
„G.T. Kirileanu” Neamţ
spunea Dan Puric, doamna profesoară este un om frumos. Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ a găzduit, între 21 sep-
Născută la 10 decembrie 1955, Niculina Niţă a absolvit, în anul 1979, tembrie -11 octombrie 2020, în Sala Cupola, expoziţia itinerantă „Mihai
Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Eminescu”, organizată de Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii
Iaşi. Curs postuniversitar la Academia de Ştiinţe Social Politice din Bucu-
reşti, Facultatea de Filosofie (1987-1989), master Universitatea de Medicină Violeta MOŞU
şi Farmacie „G.T. Popa” cu specializarea Management Public European (continuare în pag. 4)

octombrie 2020
APOSTOLUL Pag. 3
Dubito, ergo cogito

„1. Cum aţi descrie experienţa învăţării online la nivel personal şi la nivelul elevilor dvs.? celor săli de clasă, înlocuindu-le cu laboratoare
2. Ce dificultăţi aţi întâmpinat? Aţi avut şi surprize plăcute? şi cabinete ale profesorilor, nu era vorba de o
supunere la vreo modă, ci de o soluţie nouă,
3. Cum apreciaţi eficienţa învăţării online comparativ cu cea directă în cazul dvs. şi a elevilor dvs.?
modernă, de eficientizare a procesului de infor-
4. Cât credeţi că va mai rezista sala de clasă tradiţională (în faţa) asaltului clasei virtuale? mare-formare, oferind elevilor un mediu de
5. În ce mod afectează raportul dintre şcoală şi familie noul tip al relaţiei profesor – elev?” dezvoltare mult îmbunătăţit şi profesorului po-
Revista APOSTOLUL, iunie 2020 sibilitatea de a avea la îndemână, în
entru că vâlvătaia stârnită de pandemie şi unei (măcar) elementare pregătiri a elevilor, cabinetul/laboratorul său, toate mijloacele ma-
teriale de lucru. În plus, relaţia profesor – elev
P de „învăţământul online” nu s-a atenuat,
cum greşit presupuneam că se va întâm-
profesorilor şi a părinţilor, noutatea este de-
ocamdată condamnată la un experiment pasa- era mult îmbunătăţită, dascălul putând fi real-
mente un MENTOR.
pla, ci dimpotrivă, a devenit incendiu, ger, ale cărui „roade” seci nu le vom putea
sunt obligat să-mi respect promisiunea însănătoşi niciodată. Dar noul costa prea mult şi statul nu avea
făcută în numărul trecut al Revistei. Vă Naşterea Internetului, invenţie similară cu bani, adevăr spus direct de ministrul educaţiei
cer iertare dacă nu respect întru totul pro- descoperirea energiei nucleare, o armă cu două de atunci, Academicianul Mircea Maliţa; şi abia
punerea generoasă a redacţiei. tăişuri, amândouă epocale prin câştiguri şi după jumătate de secol, a devenit un mod/loc
Şcoala este cea mai importantă instituţie a daune, a reînsufleţit speranţa statelor în dimi- obişnuit de lucru pentru mulţi profesori, din
umanităţii în procesul de dezvoltare continuă a nuarea cheltuielilor cu şcoala tradiţională. lume şi de la „Rareş”.
culturii. Şi nu de azi de ieri, ci din momentul Adăugând această dorinţă la eterna modă, re- Să fi uitat eu de internet şi de învăţământul
istoric în care s-a trecut de la sistemul de in- online şi divaghez? Sau să le fiu eu adversar?
struire – educare asigurat de mentor sau de gu- Da de unde! Un învăţământ organizat după ce-
rinţe MENTORIALE, în laboratoare şi cabinete
vernantă la învăţământul instituţionalizat,
organizat şi stipendiat de state.
Foarte repede însă, guvernele au constatat
FESTINA ale profesorilor, este deosebit de eficient dacă
poate dispune de internet, cu nişte condiţii prea-
că o şcoală de înaltă calitate costă foarte mult
şi nici învăţământul generalizat nu este prea ief-
LENTE labile, pe care le enunţam şi în cele câteva note
publicate în numărul trecut al revistei, vizând:
tin. Prin urmare, fiindcă statele au avut şi au 1. „echipa” elev – profesor – părinte şi
mereu mare nevoie de armată, poliţie şi justiţie, gină în societatea de consum, s-a născut intenţia 2. coordonarea inteligentă de către minis-
se caută, fie explicit, fie pe sub masă, căi pentru de a folosi un instrument eficace şi ieftin pentru ter, prin
diminuarea cheltuielilor cu sistemul de învăţă- alfabetizarea copiilor aflaţi departe de şcoli, ba 3. centre regionale/judeţene/sau grupe de
mânt, în favoarea instituţiilor de forţă. şi a celor care vor sau pot abandona şcoala cla- şcoli, special instituite şi echipate.
În zadar Japonia a demonstrat că adăugarea sică. Dar vor fi, mai ales la început, eforturi şi
unui an de şcolarizare generală sporeşte sub- La studenţi, pentru anumite specializări costuri foarte mari.
stanţial economia naţională! Limba japoneză teoretice, sistemul merge cu suficientă efi- Se vor găsi banii necesari???
este grea. cienţă, având în vedere vârsta lor şi priceperile În secolul trecut, Polonia a implementat
Ţările cu întindere uriaşă (Rusia, Canada, deja dobândite. Cu anumite rezerve, cred că şi noutăţi fundamentale în şcoala lor de 12 ani.
Brazilia etc.) au avut nevoie în mod obiectiv de la clasele mari de liceu, a XI-a şi a XII-a. Şi Dar, înainte de a le folosi în întreg sistemul de
un instrument care să poată asigura şcolarizarea atât. învăţământ, au organizat un experiment cu du-
copiilor răzleţi, aflaţi la sute sau mii de kilo- Bun! Acum o folosim, aşa, şchioapă şi fără rata de 12 ani, în şcoli urbane şi rurale. În anii
metri de proxima şcoală rurală. Pentru aceste sprijin teoretic şi practic, la nimereală, fiindcă respectivi, au fost pregătiţi pentru noutăţi edu-
ţări, televiziunea, interviziunea şi „şcoala on- nu avem altă soluţie în pandemie, dar tinde să catorii şi părinţii. Nu s-au aruncat orbeşte în ne-
line”, în ordine cronologică, au fost invenţii sal- devină o şcoală de viitor şi asta nu merge defel! cunoscut. Şi numai după ce au tras
vatoare. Şi uite-aşa s-a născut „teleşcoala”, Într-o scurtă paranteză, pornind de la dic- învăţămintele necesare au generalizat noul
invenţie gândită ca salutară pentru ţările uriaşe tonul latin „festina lente!”, care nu înseamnă s-o model.
şi excelentă şmecherie universală pentru a mai iei la pas, în ritmul carului cu boi, ci să te asi- La noi când, unde, cum şi cu ce rezultate s-a
tăia din bugetul învăţământului. guri că drumul ales duce exact unde doreşti, aş experimentat PE VIU noul model de şcoală?
Că nu a fost chiar salutară se ştie deja. atrage atenţia asupra confuziei nefericite între Nicicând, nicăieri, în nici un fel şi cu zero re-
Acolo, adică peste tot unde părinţii, din lipsă de modernitate şi modă, confuzie care, ajutată de zultate experimentale. Ne-am aruncat în aven-
timp sau din deficit de cultură, nu au stat alături catastrofa pandemiei din acest an, tinde să facă tură, de voie-nevoie, în lunile epidemiei de
de copii, eşecul şi-a spus cuvântul cu asprime. în grabă pasul spre distrugerea şcolii, nu doar a gripă, cu capul înainte şi cu entuziasm, doar fi-
Dar, în general, a mers cum a mers… celei clasice, ci a bunei instituţii actuale, cea indcă noul din informatică ne-a luat ochii şi
Noi, cum arătam în notele din numărul pre- menită să informeze şi să formeze cetăţeanul de l-am considerat panaceu universal, nu doar o
cedent al revistei, am adoptat teleşcoala, deşi, mâine. sculă nouă, excepţională, în slujba comunicării,
ţinând seama de geografia României, de lipsa Când, în anii 1970 – 1976, Colegiul Naţio- tehnicii, ştiinţei şi culturii, NUMAI când şi
sumelor enorme, necesare, ca şi de inexistenţa nal „Petru Rareş” a renunţat la folosirea clasi- dacă este mânuită de oameni şcoliţi temeinic şi

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT

(urmare din pag. 3) a lui Mihai Eminescu. O


parte din aceste lucrări
Mihai Eminescu”, din colecţia „Spiru Vergulescu” – lucrări de gra- au foste expuse pentru
„ fică.
Spiru Vergulescu fusese pe urmele Poetului, încercând să vadă tot
prima dată în perioada
1-15 ianuarie 1989 la
ce aminteşte de Eminescu. Pe lângă imaginile cu satul în care a copi- Galeriile Municipiului
lărit Eminescu, cu pădurea şi lacul, Vergulescu a imortalizat imagini Bucureşti în cadrul ex-
pitoreşti cu târgurile noastre de altădată, cu casele ale căror trecut este poziţiei Locuri emines-
legat de numele poetului. Botoşani, Iaşi, Bucureşti, Blaj, Giurgiu, Târgu ciene”, a declarat prof.
Mureş, Oraviţa, Braşov, Sibiu, Lugoj, Arad, Văratec îşi găsesc reprezentarea Mihaela Mereuţă, direc-
în grafica prezentă la Ipoteşti. Periplul pe urmele Poetului a continuat şi peste torul-manager al Biblio-
hotare, Vergulescu surprinzând locuri şi din Cernăuţi, Chişinău, Odessa, tecii Judeţene.
Viena, Berlin. În colecţie se află şi portrete ale celor care au intrat în lumea În aceeaşi perioadă, Biblioteca a organizat şi expoziţia de pictură Con-
lui Eminescu. Toate lucrările prezintă la subsol un mic comentariu scris de stantin Filimon şi Petru Vamanu, din colecţiile Elena Popa-Burcă, Victor
pictor, ori un vers sau o strofă dintr-o poezie semnată de Eminescu. Kirileanu şi Mihael Balint.
„În acelaşi timp, sala expoziţională de la parterul bibliotecii a prezen- „Am un sentiment de bucurie şi deplinătate sufletească. Multe dintre
tat un grupaj de publicaţii şi documente din colecţiile speciale ale Biblio- lucrările de aici pot constitui astăzi adevărate documente. Constantin Fi-
tecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ, dedicate poetului Mihai Eminescu. limon rămâne un reper în pictura nemţeană şi nu numai. La fel şi Petru Va-
Lucrările – 101 tablouri semnate Spiru Vergulescu – au ajuns la Ipo- manu”, a spus pictorul Dumitru Bezem.
teşti în iunie 1989, când se marcau 100 de ani de la trecerea la cele veşnice

Pag. 4 APOSTOLUL octombrie 2020


Arte şi meserii

FESTINA Scrisori din Basarabia


dată, un cuplu care adusese recent pe lume un comportamentul şi atitudinea faţă de copil. Am ob-
LENTE O copil, l-a vizitat pe Confucius. Proaspeţii pă-
rinţi au venit la filozof să-l întrebe când tre-
servat primele efecte şi m-am bucurat (apropo, este
un enunţ învăţat tot în procesul remodelării). Acum,
ntrenaţi pentru folosirea ei. Alt-
buie să înceapă educaţia copilului lor. dacă văd că fiicei mele nu-i izbutesc anumite lucruri,
a minteri devine bombă nucleară,
cum a şi început să fie. Meditând, el, le-a răspuns: „Aţi întârziat mă implic şi o ajut, încurajând-o: „Ai scris acest rând
exact cu nouă luni”. mai bine decât celelalte. Mă bucur că reuşeşti!”.
Să nu mai începem şi această Motivele scrierii acestui articol sânt mai Cred că regula de aur a comunicării dintre pă-
nouă şi uriaşă construcţie de la vechi. M-am întrebat adesea, precum au făcut-o rinte şi copil este următoarea: trebuie să simţim şi
acoperişul suspendat în hău, fără şi mulţi părinţi din toată lumea: „De ce Dumnezeu noi ceea ce simte copilul nostru, să înţelegem ce tră-
pereţi şi, mai ales, fără de o teme- mi-a dat un aşa copil «cuminte»? De ce nu mă as- ieşte el în acel moment şi abia apoi să îi cerem să
lie foarte solidă! Elevii, oamenii cultă? De ce este agresiv? De ce apar atâtea conflicte facă ceva. Cum putem realiza acest lucru? Simplu.
în general, nu pot fi aruncaţi ca nişte între noi?”. Iar şirul de ce-urilor poate fi continuat, Situaţia pe care am descris-o poate fi re-creată astfel:
obiecte gânditoare în necunoscut, fiecare dintre noi având probleme personale cu co- văzând că ceva nu-i reuşeşte copilului, nu ridicăm
printr-o ipoteză neverificată temeinic în pilul. vocea, nu facem gesturi necontrolate, ci îi spunem:
practică. Deja suntem în criză. Analfa- Nu mi-am propus să scriu despre educaţie la ge- „Eşti supărat(ă) că nu izbu-
betismul funcţional este aidoma încăl- neral, deoarece poliţele li- teşti. Hai să exersăm pe
zirii catastrofice a Terrei. Va progresa brăriilor abundă de maculator”. În acest caz
cu rezultate incalculabile în distrugerea
civilizaţiei cărţii.
literatură de specialitate şi
nu cred că e posibil să cu-
Ce înţelegi prin îl/o vom încuraja şi vom
evita complexele (din pă-
Prin urmare ...
A mânui aparatele necesare nu este
prinzi necuprinsul. Vreau
să vă împărtăşesc doar câ- a educa? cate, prea multe pe par-
cursul vieţii). „Cine
mare lucru. Se învaţă repede. Dar tre- teva gânduri despre oportu- seamănă vânt culege fur-
buie gândită, planificată şi pusă mai nitatea unei educaţii bazate, în primul rând, pe tună”, spune înţelepciunea populară. Proverbul su-
întâi în ordine noua viziune, care are de comunicarea dintre părinte şi copil. De fapt, ce ne bliniază cum
răspuns la numeroase şi spinoase între- dorim noi de la copiii noştri? Să fie cuminţi, să vor- nu se poate
bări. Iar sutele de mii de educatori şi bească frumos, să ne asculte. Vrem multe, însă nu în- mai bine faptul
milioanele de părinţi, alături de şcolari, totdeauna socoteala de-acasă se potriveşte cu cea din că dacă agre-
trebuie pregătiţi în aşa fel încât să nu târg. De ce suntem atât de pretenţioşi faţă de copiii săm copilul fie
ruinăm ce avem cu iluzia coborârii pe noştri şi nu vrem să îi ascultăm atunci când încearcă şi verbal, (re-
pământ a zeiţei înţelepte şi atotputer- să ne explice cauza unor acţiuni de-ale lor? plici de genul
nice Athena, transpusă într-o tabletă. Psihologii susţin că uneori noi, părinţii, exage- „Ce copil ne-
Festina lente! Bani şi ani. Sume răm cu cerinţele şi restricţiile. Cu certitudine, una recunoscător
foarte mari şi un plan desfăşurat, dacă dintre problemele noastre, ale tuturor, este comuni- am crescut!”,
nu pe 12, căci ne grăbim către nu se ştie carea, mai bine-zis lipsa ei. În goana de a le face pe „Câte am făcut
ce, pe cel puţin patru ani, cu experimen- toate, uităm că trebuie să purtăm un dialog continuu pentru el/ea şi
tarea variantelor noii şcoli pe cicluri de cu copilul nostru. uite cum vor-
învăţământ – grădiniţa, şcoala de patru Vreau să vă povestesc o situaţie din viaţă ce m-a beşte!” nu sunt
ani, gimnaziul şi liceul. Şi un coordo- determinat să îmi schimb modul de comunicare cu rare în zilele
nator naţional, STABIL, doctor în copilul meu. Începutul lui septembrie. Fiica mea a noastre), mai
devenit elevă. Are de scris. Şi nu îi reuşesc la fel de târziu el se va
psiho-pedagogie, didactician experi- bine toate literele. Sunt foarte supărată. Faţa mea
mentat, un nou Haret, cu doctorate în comporta cu
spune totul: „E chiar atât de greu să copiezi câteva cei din jur şi
didactică şi în informatică în acelaşi litere? M-am săturat să văd hieroglifele astea!” Fiica
(cap şi) timp, nu un politician dornic chiar cu noi în
se uită la mine şi citesc frica pe faţa ei. Nu m-am gân- aceeaşi manieră. Acţionează legea bumerangului.
să-şi apere funcţia. dit prea mult la ceea ce am spus. M-a interesat doar
Numai aşa poate intra pe uşa de Cred că noi, părinţii, trebuie să înţelegem că avem
faptul că nu face ceea ce i se cere. Atât. Credeţi că în faţă nu o marionetă sau un robot, ci o personalitate
protocol, cu maximă eficienţă, noua dacă am fost agresivă s-a schimbat ceva? Nu. Replici
şcoală MANAGERIALĂ, DEJA în formare. Dragi părinţi şi profesori, meditaţi la ati-
dure de acest gen au mai fost şi cu alte ocazii. Până tudinea pe care o aveţi faţă de copiii pe care îi edu-
EXISTENTĂ PE GLOB, cu sprijin on- când, într-o discuţie despre situaţia descrisă mai sus,
line. Din apa de ploaie bătută avan în caţi, deoarece de aceasta depinde cât de buni,
o (fostă) profesoară din facultate mi-a sugerat că, deştepţi, toleranţi, iubitori şi înţelegători vor creşte
piuă niciodată nu a rezultat unt. pentru a obţine rezultatele scontate, ar fi fost mai ni-
Dixi et salvavi animam meam! ei.
merit să mă comport altfel. Atunci am purces să caut
prin diverse surse răspunsuri la întrebările mele (care Ana MUNTEAN,
Mihai-Emilian MANCAŞ nu întârziau să apară). Am început să îmi analizez Liceul „Litterarum”, Chişinău

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT


ihael Balint, redactorul Bibliotecii Judeţene: „Cei doi pictori au multe de Arte Plastice pentru copii „Dr. Sorin
M lucruri care-i leagă. Trebuie să facem o reverenţă doamnei profesoare
Elenei Popa-Burcă din colecţia căreia avem astăzi câteva superbe
Ciobanu”, ediţia a V-a, 2020.
Desenele, lucrările de grafică şi de
tablouri semnate Constantin Filimon şi Petru Vamanu”. pictură ce alcătuiesc expoziţia au fost rea-
A treia expoziţie a cuprins icoane pictate de Cecilia Hăisan, Stela lizate cu măiestrie de copii şi tineri, cu
Costache şi Vasile Brânzan, din colecţia Victor Kirileanu. vârste cuprinse între 6 şi 19 ani, de la
Preotul poet Dorin Ploscaru a reliefat faptul că „toate acestea re- Şcoala nr. 2 Piatra-Neamţ, Palatul Copii-
prezentă şi păstrează frumuseţea şi nevinovăţia, inefabilul şi coloritul icoanei lor Piatra-Neamţ, Liceul de Arte „Victor
vechi, icoanei româneşti şi, cu atât mai mult, păstrează acel tipic, acel canon Brauner” Piatra-Neamţ, Colegiul Naţio-
al picturii bizantine. Avem nevoie de icoană pentru a o săruta, pentru a ne nal „Calistrat Hogaş” Piatra-Neamţ,
ruga, pentru a ne vindeca… În vremurile grele din istoria noastră, icoanele Şcoala „Nicolae Buleu” Mărgineni şi
erau făcătoare de minuni şi erau purtate, scoase la vremuri grele”. Şcoala Hoiseşti.
Sub conducerea dr. Mariana Cio-
banu, vicepreşedintele Asociaţiei Cultu-
Concursul şi Expoziţia de Arte Plastice rale „Arte.Ro”, un juriu exigent format
„Dr. Sorin Ciobanu” din profesori de artă plastică, bibliotecari
şi muzeografi a acordat diplome şi meda-
Începând de vineri, 9 octombrie, simezele Bibliotecii Judeţene „G.T. lii pentru premiile I, II, III şi menţiuni
Kirileanu” Neamţ au expus lucrările participante la Concursul şi Expoziţia (continuare în pag. 6)

octombrie 2020
APOSTOLUL Pag. 5
Lecţia de istorie

28 octombrie
Centenarul Recunoaşterii României Mari
• Regina Maria şi Conferinţa de Pace de la Paris

(urmare din pag. 1) fletească. Mult mai puţin plăcute erau eternele cel care venise cu ideea. Ardoarea entuziasmului
a gară, iar regina Angliei îi împrumută bi- conflicte politice, intoleranţa generală şi nemul- meu era binecunoscută alor mei şi apoi nimic nu
ţumirea, bâjbâiala într-o atmosferă de nesigu- este mai elocvent decât o femeie răscolită. Aş fi
l juterii pe care să le poarte la marile ban-
chete, bijuteriile Coroanei României şi ranţă, plină de suspiciune. Ca şi cum, obosiţi de de acord? „Eu? Să merg la Paris şi la Londra?
tezaurul ţării fiind luate de ruşi. Întâlnirile atâta eroism, toţi erau gata să-şi critice vecinul, Eu să susţin
cu Lloyd George, Austen Chamberlain şi să le descopere la alţii greşelile pe care nu do- cauza noas-
Winston Churchill se ţin lanţ. Când, la în- reau să le vadă la ei înşişi. Nu mai exista indul- tră? Neoficial,
toarcere, regina Maria trece din nou prin genţă, ci doar o sfâşiere mutuală, în locul unei bi ne înţeles
Paris, atmosfera de la Conferinţa de Pace solidarităţi solide şi benefice idealurilor co- dar, totodată,
devenise favorabilă României. mune. Regele şi cu mine sufeream mult din considerată
cauza dezbinării poporului şi a inabilităţii sale de ai mei ca
• Iată cum îşi aminteşte regina perioada pre- de a se uni; asta făcea să pară totul de mii de fiind cea mai
gătirii participării la tratativele de la Paris: ori mai greu şi mai descurajant. Visul de veacuri potrivită de a
„… Aceşti domni militari au păstrat legă- se realizase: România Mare era un fapt împlinit, face acest
tura în permanenţă cu mine (imediat după în- dar nu trebuia să rămânem încremeniţi în acest lucru pentru
cheierea războiului), astfel că am primit, mai punct. Aveam în faţa noastră un munte de muncă România”.
mult neoficial multe informaţii, unele teribil de dură, multe probleme de rezolvat care presupu- Un fior de
dezagreabile, pe care urma să le transmit mai neau reorganizare şi omogenizare a diverselor mândrie mi-a
departe, în doze mici şi cu tact, regelui care nu elemente, instituţii.” [...] străbătut
avea timp să asculte mereu întreaga poveste. Ve- „În timp ce-mi struneam nervii ca să pot toată fiinţa.
deau în mine omul căruia i se poate spune ade- face faţă valului de necazuri ce nu se mai termi- „Eu? Desi-
vărul întreg, chiar şi acele lucruri care ar fi nau, Brătianu, împreună cu Mişu şi generalul gur; eu eram
doborât persoane mai robuste sufleteşte decât Coandă plecaseră la Paris pentru Conferinţa de cea chemată
Pace iar veştile parvenite indicau faptul că pre- – da, cred că mă simţeam capabilă să-mi susţin
mierul nostru nu avea o viaţă tocmai uşoară pledoaria chiar şi în faţa celor trei mari! [...]
acolo. Aliaţii noştri înclinau să ne lase baltă. Da, voi merge, am spus – o să fac tot ce pot. Era
Fiind obligaţi să negocieze cu inamicul, datorită o misiune pe care o puteam îndeplini, mă sim-
atitudinii Rusiei revoluţionare, mai-marii lumii ţeam capabilă s-o fac, nu eram nici nervoasă şi
erau pe cale de a face un târg dur, ignorând ce- nici speriată. Îmi făcea chiar plăcere.”
rerile noastre şi lăsându-ne pe dinafară. Ascul- La 5 martie 1919 Regina Maria ajungea la
tam zvonurile cu pumnii strânşi şi inima Paris unde îşi începea misiunea pentru Româ-
palpitând. Ştiind ce îndurase ţara şi cu cât curaj nia… O misiune copleşitoare care va avea un
ne îndurasem soarta, eram copleşită de indig- impact deosebit asupra viitorul României.
nare şi aveam discuţii îndelungate cu prietenii La 28 octombrie 1920, prin Tratatul de la
credincioşi care mai erau încă în ţară, ca gene- Paris, încheiat între Marea Britanie, Franţa, Italia
ralii Berthelot şi Greenly [...]. Cu fiecare ocazie şi Japonia, pe de o parte şi România, pe de altă
când apăram drepturile noastre, discursul meu parte, a fost recunoscut votul istoric al Sfatului
era extrem de pătimaş, obrajii mi se aprindeau Ţării din 27 martie 1918. În primul articol se
mine şi asta pentru că eu nu mă plângeam ni- iar ochii-mi sticleau tăioşi, aproape sălbatici – stipula faptul că „Înaltele Părţi Contractante de-
ciodată, nu ceream îndurare şi foarte puţini erau copiii obişnuiau să numească privirea asta clară că recunosc suveranitatea României asupra
cei ce ştiau cât de mult mă consumam în sinea „ochii de lup ai mamei”. Eram conştientă de im- teritoriului Basarabiei, cuprins între frontiera ac-
mea, pentru veştile rele care-mi ajungeau la ure- pactul vorbelor mele, astfel că nu-mi cruţam cu- tuală a României, Marea Neagră, cursul Nistru-
che. Eram capabilă să primesc cu cel mai desă- vintele şi ştiam cum să aprind flacăra în privirile lui de la gura sa până la punctul unde este tăiat
vârşit calm cele mai neplăcute situaţii, chiar celor ce mă ascultau, cum să-i incit. de vechiul hotar dintre Bucovina şi Basarabia, şi
dacă-mi tremurau genunchii iar zâmbetul nu-mi Apoi, într-o bună zi, pe neaşteptate regele acest vechi hotar”.
pierea de pe buze pentru nimic în lume.” [...] m-a întrebat dacă aş fi de acord să plec în stră-
„Acea amintire plină de iubire a poporului inătate pentru a pleda acolo cauza noastră. M-am (Sursa: Diana Manolache – Regina Maria
meu a fost partea cea mai fericită a imaginii de întrebat dacă voi avea destul curaj ca să iau a României – „Capitole târzii din viaţa mea.
după război: căldura, partea însorită, partea su- asupra mea aceasta răspundere. Brătianu era Memorii redescoperite”)

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT


(urmare din pag. 5) tică. Vernisajul a avut loc luni, 12 octombrie
nor lucrări care în acest an au tema Oraşul în care mi-ar plăcea să 2020, în Sala Cupola. A prezentat preotul
poet Dorin Ploscaru.
u trăiesc.
Orele de muncă, atenţia, răbdarea, talentul şi determinarea au Parasca Agape s-a născut la 21 august
fost celebrate printr-un Premiul Special pentru fiecare categorie de 1944 la Botoşana, judeţul Suceava, în fami-
vârstă, în valoare de 500 de lei. Medicul Sorin Ciobanu, doctor în şti- lia Ion Boca. A absolvit Institutul de Arte
inţe medicale (imagistică medicală), a fost un mare iubitor de pictură, Plastice Bucureşti, promoţia 1975, la clasa
de natură, de frumos şi un susţinător fervent al copiilor şi al artei aces- profesorului Ion Sălişteanu. Din 1975 a pre-
tora. zentat pictură şi grafică în expoziţiile colec-
Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Culturală „Arte.Ro” în par- tive şi de grup organizate de Uniunea
teneriat cu Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ şi Palatul Copiilor Artiştilor Plastici din România, filialele
din Piatra-Neamţ. Bacău şi Neamţ. A participat la primele două
ediţii ale Bienalei Naţionale de Artă plastică
„Lascăr Vorel” (1976, 1978) şi la Festivalul
Expoziţie de pictură şi grafică Parasca Agape de Artă Plastică „Voroneţiana” din Suceava.
A fost profesoară de desen la şcolile nu-
Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ, în parteneriat cu Aso- mărul 2, 4, şi 10 şi a condus cercul de pic-
ciaţia R.A.D.A. din Piatra-Neamţ, a găzduit expoziţia de pictură şi grafică tură-grafică de la Clubul Copiilor Bicaz (1988-1989).
dedicată Parascăi Agape cu ocazia împlinirii a 45 de ani de activitate plas- Are lucrări în mai multe colecţii particulare din ţară şi străinătate (SUA

Pag. 6 APOSTOLUL octombrie 2020


Scrisori din Basarabia
arcă profetice, dar şi valabile pentru mi- ment al creşterii spiritual-morale în viaţă, dacă
Pleniul III, cuvintele lui Octavian Paler se
înscriu reuşit în realitatea noastră con-
educaţia în familie are tradiţii patriarhale.
Goana după succes este astăzi o modă, o modă
temporană: „Îmi iubesc ţara când nu mă pe durată lungă. Ne convine sau ne este mai
uit la televizor şi când nu merg pe uşor să credem că succesul ne garantează res-
stradă”. Ne alarmează aceste cuvinte sau pect, dar un astfel de respect nu-i sincer, iar în-
zgomotul infernal al străzii, determinat demnul lui Einstein (filtrat prin prisma muncii)
nu de evoluţia tehnologizată a vremii, ci de in- – „Încearcă să nu fii om de succes, ci om de va-
dolenţa unora care îl acceptă din cauza surze- loare” – este tot mai străin de noi, de dorinţa
niei, a muţeniei interioare. Lăsăm „zgomotul noastră de a pune munca în capul mesei. De ce?
fără nimic” să ne înăbuşe lupta cu el? Pentru că ne irosim viaţa pe lângă cultură, de-
Un pedagog de calitate – o calitate mai rar posedând societatea de normalitate.
întâlnită în zilele noastre, în care guvernează Omul este pus în centrul Universului, dar numai acela care are ştiinţă, educaţie, care e
banul, şpaga, interesul, pilele, relaţiile – îşi va ceea ce face el poate fi catastrofal pentru Uni- cultivat, elevat – slogan după care se conduceau
pune mai des această întrebare. Sub ochii lui vers. De-a lungul istoriei omeneşti, fiecare renascentiştii, preluat de la antici.
cresc generaţii întregi, care pleacă în lume şi epocă a cunoscut câte un declin sau o criză, Mulţi dascăli monitorizează evoluţia inte-
caută căi de cunoaştere şi de creştere. Dar, la un lectuală a discipolilor, trăind, într-un final, bu-
moment dat, rolurile se inversează. Clipul pu-
blicitar de odinioară cu profesorul-pacient ajuns
pe mâna doctorului, fost discipol, care îl bagă
Cultură curia împlinirii lor, nu prin funcţia deţinută, ci
prin stilul, impregnat şi de cultură, în care exer-
cită această funcţie sau profesia aleasă. E un fel
în ghearele morţii, pentru că nu dă şpagă, nu ne
sugerează altceva decât faptul că astăzi faţa şco-
şi normalitate de „temă pentru acasă” pe care o însuşesc dis-
cipolii pentru viaţă, dacă au avut adevăraţi men-
lii este şifonată. Lipseşte calitatea, iar aceasta, tori, care le-au demonstrat-o. [...]
ca şi alte instrumente şcolare, derivă din cultură cauzate de progres. Dacă progresul ar ţine cont
În ţara în care inteligenţa şi râvna nu lip-
– fenomen însemnând lărgirea minţii şi a spiri- şi de cultură, consecinţele acestuia n-ar fi, în
sesc, guvernează cultura. În şcoala în care pe-
tului. definitiv, regresive. Cele două mari culturi ale
dagogul este un intelectual fin, creierele tinere
Cei şapte ani de acasă servesc ca funda- lumii, greacă şi romană, au emis valori, adevă-
rate „paradisuri” pentru posteritate, pe care ar sânt înzestrate cultural. Tinerii pot înregistra
fi trebuit să le îngrijească şi să le promoveze performanţe doar dacă „au profesori, antrenori
fiecare. Dar fie că s-a muşcat din mărul discor- buni, care ei înşişi au obţinut performanţe” (C.
diei, fie că de-a lungul timpului cutia Pandorei Noica): Mihai Eminescu – discipol al modelu-
a cam stat deschisă, valorile au fost înlocuite cu lui Aron Pumnul, criticul literar Eugen Simion
interese personale. Mulţi dintre cei care au in- – discipol al lui Perpessicius, avându-i ca men-
fluenţat negativ lumea n-au înţeles că „bogăţia tori şi pe Ştefan Cioculescu şi pe Marin Preda;
sufletului este singura bogăţie, celelalte sânt du- la rândul său, Eugen Simion îi are ca discipoli
reri” (A. Schopenhauer). pe poeţii Nicolae Dabija şi Elena Tamazlâcaru
Profesorii de ştiinţe umanistice, în speţă de etc. Cultura depinde de modele. Oricine se
literatură universală, fac cu elevii un periplu poate înscrie în această listă, cu o condiţie –
pentru a atinge performanţe culturale trebuie
LEONARDO Da Vinci ‐ Omul vitruvian

cultural în perioadele anterioare, inclusiv prin


a vizita expoziţii de pictură, de carte etc., fie şi să transpiri. Cultura poate începe de la lectură,
virtuale. Aşadar, ei redescoperă şi prin interme- ea poate începe şi atunci când vrei să te des-
diul acestor mijloace literatura de la Homer, Es- tinzi în faţa televizorului, urmărind emisiuni
chil, Vergiliu, Ovidiu, zăbovind la finele epocii culturale. Mă întorc la tendinţa înaintaşilor an-
renascentiste cu poetul Dante Alighieri. Renaş- tici sau a renascentiştilor. Aceştia apreciau cul-
terea, în mod cert, ne convinge de cultura ei, tura, fiindcă ea depăşeşte etapa barbară, prin
pentru că a ştiut cum să o promoveze. De aceea, ideea prelucrării permanente a sufletului. Dacă
operele sale neobişnuite, umaniste, măreţe au pe frontispiciul şcolii va fi arborat steagul cul-
ajuns până la noi. Dacă posteritatea ar fi respec- turii, aceasta, în mod sigur, nu va sta în ultima
tat tendinţele renascentiştilor, atunci am fi moş- bancă.
tenit veacul de aur intact, în mileniul III. Ideea
de a ne egala cu strămoşii noştri în înţelepciune Prof. Silvia STRĂTILĂ,
s-a cam şters. Puţin ne pasă dacă e demn de sine Liceul teoretic „Vasile Alecsandri”, Chişinău

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT


i Germania). Figurează în albumul „Un secol de arte frumoase în Bu- că Piatra-Neamţ este „un oraş care are multe po-
[ covina” de Valentin Ciucă, ediţia 2005, şi în lucrarea „Arta în Buco-
vina” de Emil Satco, ediţia 1984.
veşti de spus”. Explorarea acestui spaţiu a fost
o experienţă importantă pentru el, fiind interesat
să înţeleagă ce s-a întâmplat cu ideile şi planu-
rile celor care au copilărit aici înainte de ’89.
„Viitorul din trecut” Spectacolul „Viitorul din trecut” se desfă-
la Teatrul Tineretului şoară atât în clădirea teatrului, cât şi în cadrul
unui itinerariu prin oraş, în interiorul Palatului
Pe 11 şi 18 octombrie Teatrul Tineretului a prezentat „Viitorul din tre- Copiilor şi în împrejurimile acestuia, în pre-
cut”, un spectacol bazat pe documentare, site-specific, itinerant, regizat de zenţa unui public format din maxim 16 per-
artistul german Clemens Bechtel. Născut în 1964, Clemens Bechtel creează soane. „Consider că teatrul se află pe un drum
din anii ’90 ca regizor şi dramaturg, tratând în spectacolele sale probleme din ce în ce mai bun datorită faptului că nu ră-
politice şi sociale ale lumii de astăzi. Majoritatea pieselor ce stau la baza mâne ancorat doar în clădirea sa, ci foloseşte
spectacolelor sale sunt scrise de el însuşi sau dezvoltate împreună cu actori străzile, spaţiul public şi alte clădiri ca pe o
şi experţi. Creaţiile sale sunt considerate exemple ale noului teatru politic scenă”, spune Clemens. „Publicul va privi
documentar german. aceste spaţii altfel decât o făcea până acum.”
Scenariul spectacolului „Viitorul din trecut” a fost scris în urma con- În distribuţie: Aida Avieriţei, Cătălina Bălălău, Daniel Beşleagă, Nora
sultării de documente istorice şi cu ajutorul interviurilor cu actorii TT sau Covali, Valentin Florea, Loredana Grigoriu, Maria Hibovski, Florin Hriţcu,
cu locuitorii oraşului. În timpul documentării, Clemens Bechtel a descoperit Dragoş Ionescu. (Teatrul Tineretului)

octombrie 2020
APOSTOLUL Pag. 7
Şcoala, azi

O medalie regală pentru Colegiul Naţional


„Calistrat Hogaş”
constantă a paradigmei excelenţei în educaţie?
• Interviu cu prof. Mihaela Cătălina Tărcăoanu – Misiunea şi viziunea? Performanţele obţinute de
elevi? Întâlnirea cu excelenţa? Distincţiile obţi-
director adjunct Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” nute de-a lungul timpului? Calistraţii – oamenii
Să începem cu înalta distincţie pe care şi lucrând în colaborare, în grupuri eterogene, Hogaşului? Baza materială? Un veac şi un dece-
– Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” a fiind astfel capabil de a împărtăşi cu cel de lângă niu de istorie?
primit-o de curând din partea Casei Re- el ceea ce a achiziţionat. A devenit deja o tradiţie ca CNCH, Piatra-
gale. Care este povestea din spatele aces- Neamţ să aducă în mijlocul elevilor profesionişti
tui deosebit eveniment? din diferite domenii, diplomaţi şi modele cultu-
– Ca fost elev al Hogaşului, a fost un rale. Sub egida, Întâlnire cu excelenţa, doar în
privilegiu să iau parte la acest eveniment ultimul deceniu, au păşit pragul şcolii numeroase
care singularizează instuţia la care am devenit şi personalităţi exemplare care au împărtăşit din ex-
director-adjunct de la începutul lunii septembrie perienţa lor elevilor: – regizorul de film Elisa-
a acestui an. Mă onorează, dar mă şi obligă să beta Bostan, Luminiţa Huţupan, maestru al
continui tradiţia promovării paradigmei excelen- sportului, academicianul Radu Miron, Înalt
ţei în educaţie. Casa Regală a României a con- Preasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi
ferit pe data de 30 septembrie 2020, Colegiului Bucovinei, prof. univ. dr. Zoe Petre, istoric, om
Naţional „Calistrat Hogaş” decoraţia Medalia politic, fost consilier prezidenţial, alpinistul Con-
Regală pentru Loialitate. Ceremonia a avut loc stantin Lăcătuşu, actriţa Draga Olteanu-
la Palatul Elisabeta, din Bucureşti. Din delegatia Matei, poeta Ana Blandiana ş. a.
noastră au mai facut parte prof. Florin Irimia (di- – Credeţi că participarea în proiecte euro-
rector 2012-2020) şi Alexandru Arsenoaia, pene este un indicator al calităţii activităţii co-
preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor. Dis- legiului?
tincţia regală s-a acordat în contextul în care Co- – Implementarea de către CNCH – şcoală
legiul Naţional „Calistrat Hogaş” a sărbătorit Numită director adjunct a Colegiului europeană – a proiectelor de anvergură având
anul acesta 110 ani de existenţă. Naţional „Calistrat Hogaş” în toamna drept parteneri instituţii similare de învăţământ
Se cuvine a sublinia că între Casa Regală anului 2020, Mihaela Cătălina Tărcăoanu din Statele Unite ale Americii, Europa şi Africa,
Română şi Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” este profesor titular de limba şi literatura Noua Zeelandă, Asia constituie deja o tradiţie.
din Piatra-Neamţ există atât conexiuni istorice, Participarea elevilor „digital natives” din grupul-
română la această instituţie din anul 2008. ţintă la astfel de proiecte, fie în limba engleză,
cât şi de actualitate. Astfel, la începutul secolului În perioada 2010-2012 a făcut şi reconver-
al XX-lea doamnele profesoare, Eugenia Popo- fie în limba franceză, reprezintă oportunităţi de
sie profesională pentru limba engleză. învăţare şi de dezvoltare personală şi profesio-
vici şi Valentina Focşa au înfiinţat primul liceu Este doctor în filologie, cercetător post-
particular de fete, care în perioada Primului Răz- nală, aflate în complementaritate cu cele oferite
boi Mondial, a devenit un spital militar apreciat
doctoral, şi a fost beneficiară a numeroase de educaţia formală din cadrul sistemului de în-
de Regina Maria. burse şi granturi europene la Ljubljana, văţământ. Şcoala oferă un statut important învă-
Astăzi, cunoaşterea instituţiei Monarhiei se Roma, Atena, Ostrava. ţării colaborative, prin intermediul proiectelor,
realizează în colegiul nostru prin disciplina op- învăţării prin investigare, descoperire şi aplicare,
ţională Istoria Monarhiei în România, iar elevii În spiritul acestei caracteristici, elevii sunt precum şi învăţării permanente ca obiectiv de
din Cercul de istorie editează revista „Calistra- implicaţi în diferite tipuri de proiecte, cu state lungă durată.
ţii”, cu numeroase articole despre regii şi regi- din UE, participând la derularea şi diseminarea Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, Pia-
nele României. Nu în ultimul rând, colegiul este ulterioară a acestora. Se realizează continuu su- tra-Neamţ este singura şcoală din România
acreditat în programul The Duke of Edinburgh’s bordonarea demersurilor celor cinci piloni ai în- care a câştigat Premiul „Jan Amos Come-
International Award, care se desfăşoară sub în- văţării: a învăţa să ştii (savoirs), a învăţa să faci nius”, în valoare de 8.000 euro, acordat de
altul patronaj al Principesei Margareta. (savoir faire), a învăţa să munceşti împreună cu Comisia Europeană, cu ocazia „Zilei Europei.
– Acum v-aş ruga să empatizaţi puţin cu ele- ceilalţi, a învăţa să fii (savoir être), a învăţa să Doar la „Hogaş”, în 2017, un grup de elevi
vii şi să ne vorbiţi despre mândria de a urma te transformi pe tine, să schimbi societatea. a intrat în legătură directă cu astronauţii aflaţi
cursurile la Colegiul Naţional „Calistrat – Care sunt schimbările pe care le observaţi în misiune pe Staţia Spaţială Internaţională.
Hogaş”. la generaţiile de elevi, de la an la an? Proiectul a fost realizat cu sprijinul ARISS, un
– Elevul care decide astăzi să vină la Hogaş – Deşi sunt etichetaţi ca fiind generaţia „di- grup global, şi se axează pe utilizarea echipa-
este învăţat să înveţe: de la toţi cei din jur şi de gital natives”, „milenials” sau „fulgi de nea”, mentelor radio pentru comunicarea cu astronau-
la el însuşi, din orice context, printr-un manage- elevii sunt din ce în ce mai maturi în ceea ce pri- ţii de la bordul ISS.
ment eficient al timpului şi al informaţiei, pentru veşte orientarea şcolară şi profesională. Deşi din – Instruirea în societatea cunoaşterii a fost
a deveni capabil de a accesa, procesa, asimila punctul de vedere al confortului suntem, nu-i şi este una din constantele activităţii dvs. de per-
noi cunoştinţe şi competenţe, deprinderi, abili- aşa, cea mai răsfăţată generaţie, cei mai mulţi fecţionare profesională. Credeţi că suntem pe un
tăţi, în mod independent, cu autodisciplină, dar ştiu încă din momentul în care aleg profilul şi drum bun în educaţie?
specializarea la liceu, ce facultate vor urma, dacă – Cred că profesorul ar trebui să îşi pună au-
va fi în ţară sau în străinătate. Voluntaria- toritatea în disoluţie pentru a facilita creativita-
tul, proiectele, parteneriatele etc. sunt tot tea. Ca profesor „digital immigrant”, încerc
atâtea oportunităţi de dezvoltare perso- permanent să vin în întâmpinarea nevoilor
nală. Totodată, simt că au o fragilitate emergente ale elevilor mei, „digital natives”,
aparte şi consider că e o provocare să tră- pentru a consolida competenţele specifice/a eva-
iască în lumea aceasta, în care sunt pro- lua, conform profilului de formare a absolven-
movate de cele mai multe ori nonvalori şi tului de liceu. Acesta reprezintă o componentă
pseudomodele. Cu toate acestea, ei îşi gă- reglatoare a Curriculumului naţional. Mai mult
sesc calea! ca oricând, putem îmbrăţişa acum spiritul pro-
– Există ceva ce individualizează şi gramei de limba şi literatura română, iar nu litera
diferenţiază colegiul dvs. faţă de celelalte ei! Se vorbeşte de stiluri de predare diferite. Mai
unităţi preuniversitare din judeţ? Acel mult ca oricând profesorii au datoria de a face o
„ceva” care să-i dea o personalitate predare on-line cu stil, cu empatie şi cu entu-
aparte... ziasm.
– Ce ar putea singulariza Colegiul Momentele de criză trebuie exploatate la maxi-
Naţional „Calistrat Hogaş”? Promovarea mum, pentru că putem evolua, atât din punct de

Pag. 8 APOSTOLUL octombrie 2020


Şcoala, azi

Nu poţi reduce viaţa la un ecran de calculator


Mediul online a fost şi este, a devenit esenţial pentru informare şi for- dar, din fericire, jocul şi joaca sunt la ele acasă în online.
1. mare. Practic, învăţăm mereu din informaţiile pe care le aflăm din me-
diul online. Învăţământul nu putea lipsi din această formulă iar, în Vest,
3. Aplicare rapidă şi degrabă a telemuncii, pentru că aşa este numită ad-
ministrativ predarea online, a dus la o serie de observaţii şi concluzii. Deşi
mediul online este foarte folosit. Nu era vorba, neapărat, de a preda am zice că toată lumea vrea să lucreze de acasă, s-a constat că este mai com-
pur şi simplu, prin programele de comunicare audio-video ale mediului plicat, durează mai mult, este o invadare a spaţiului personal care duce şi la
online, ci mai mult ca suport la activitatea principală, de catedră. Bi- o serie de inconveniente familiale, nu ai toată tehnica la îndemână, procedura
blioteca, de exemplu, a fost înlocuită de un program care le înlesneşte este, încă, destul de complicată, nu totul merge simplu, pot avea loc probleme
studenţilor accesul la informaţii şi documente de bază, multe cărţi sunt tehnice, de conexiune. Pe scurt, toate aceste situaţii crează o stare de nervo-
digitalizate iar facultatea le oferă un acces privilegiat, online. Acum am fost, zitate şi de improvizaţie sau abandon. Altfel spus, nu se atinge performanţa
însă, aruncaţi, pur şi simplu, în braţele acestei formule, cursurile online. Este la care ne aşteptam iniţial, şi există zone în care se poate lucra online iar
vorba de cursurile care se desfăşurau în clase şi nu de învăţare online, care altele rămân de domeniul exclusiv al procedurii clasice. Ideal ar fi ca aceste
exista de mult timp. Învăţarea online este un alt două zone să conlucreze în formule optime şi nu
tip de proces, exclude total sau parţial întâlnirea să se concureze artificial sau să se canibalizeze.
în grup, dar este concepută astfel de la început.
Şi, de obicei, sunt cursuri de scurtă durată, nu de 4. Ne-am cam săturat, deja, de atâta virtual.
nivel oficial. În facultate există forma „învăţă- Din două mari motive. Primul ar fi consumul ex-
mânt la distanţă” dar tot au loc lecţii de sinteză şi cesiv din acest moment, când toată activitatea din
întâlnirea în clasă, cu profesorul. Deocamdată, în- afara acestui „stau acasă” s-a uitat la online ca la
văţarea online s-a dezvoltat exploziv dar ca o for- un panaceu. Ori, nu este aşa, nu totul poate fi re-
mulă de conjunctură, de care ne-am cam săturat zolvat online. Zona birocratică este cea în care
deja. Nici nu am avut timp să o gândim în linişte online-ul rezolvă multe lucruri numai că noi
şi nici rezultatul unei evoluţii fireşti nu este. Este aveam, paradoxal, un decalaj serios în digitizarea
o soluţie de criză, temporară. Ar trebui să revină birocraţiei, din motive multe şi mărunte. Trebuie
la forma ei obişnuită, de parte, şi nu de înlocuitor, a procesului didactic cla- să vedem clar unde merge şi unde nu. În învăţământ avem clar zona de co-
sic. municare-coordonare şi documentare unde se poate merge online puternic
dar nu va înlocui partea de predare. E vorba, bineînţeles, de zona de amfi-
2. Problemele tehnice sunt inevitabile şi aici este o uriaşă zonă tehnică teatru, tradiţională, cea care dă termenii definiţiei. Este o atmosferă de grup
şi socială de discuţie. Şi cum nu am avut timp pentru adaptarea procesului în desfăşurarea cursurilor şi a seminariilor, de colocvialitate, de revoltă şi de
de predare la mediul virtual, totul este o improvizaţie, fiecare face ce ştie sau admiraţie memorabilă faţă de un maestru, un profesor. Cum vom spune, da,
poate, şi mulţi fac performanţă în condiţii penibile, de multe ori. La nivel marele X mi-a fost profesor dar nu l-am întâlnit niciodată, că noi făceam
universitar ne plasăm, desigur, în altă paradigmă, studenţii ştiu ce înseamnă cursurile online!
virtualul şi îl stăpânesc suficient pentru a realiza un proiect precum predarea Un al doilea motiv vine chiar din specificul fiinţei umane. Suntem oa-
online. Formula clasică, în care profesorul stă în faţa calculatorului cu skype meni, nu roboţi. Nu poţi reduce viaţa la un ecran de calculator. După pande-
sau zoom deschise şi face ce face şi la curs, vorbeşte, nici măcar nu este com- mie, sigur vom căuta realul tot mai mult, să ne vedem, să simţim soarele şi
plicat. Pe viitor, se pot face multe inovaţii la acest procedeu, care poate îl va aerul, să simţim iarba şi pământul, să ne vedem semenii, să vedem un spec-
face de nerecunoscut. Mai puţin la facultate dar la nivel preuniversitar, învă-
tacol sau concert direct din sală, să vedem o pictură în realitate, nu numai pe
ţământul preuniversitar, care este de masă, foloseşte formula online doar ca
înlocuitor al predării clasice, în loc ca profesorul să vorbească în clasă, vor- ecran, acolo unde vedem şi mâncărurile, şi feţele celor dragi, şi texte savante,
beşte la monitor. Adevăratul învăţământ online presupune formule mai ele- şi clipuri glumeţe. Virtualul nu va înlocui totul, clasa tradiţională, cu profesori
vate, totuşi. Există un aspect deloc exploatat, ludicul fiinţei umane. Ne place mai buni sau chiar răi, nu va fi înlocuită. Dar online-ul ne va ajuta foarte
să ne jucăm şi este bine şi normal aşa. Desigur, nu este vorba de neseriozitate mult în pregătirea acestor întâlniri esenţiale.
ci de imaginaţia de a-şi croi propria viaţă a copilului. Suntem homo ludens, Marius TIŢA, profesor dr. Tehnici de lucru în audiovizual – Radio,
inevitabil, şi asta se vede în pedagogia modernă. Din păcate, învăţământul Facultatea de Jurnalism şi Ştiintele Comunicarii,
nostru, preuniversitar, mai ales, cam respinge acest element al personalităţii Universitatea din Bucureşti (07.05.2020)

O medalie regală pentru Colegiul Naţional


„Calistrat Hogaş”
edere profesional, cât şi personal. Schim- legiul Naţional „Calistrat Hogaş”, a unui nou de formare iniţială sau continuă a cadrelor di-
v barea paradigmei în educaţie a fost obiec-
tivul tuturor reformelor, iar contextul
statut, acela de şcoală de aplicaţie, un statut do- dactice şi va încheia contracte cu instituţii de în-
văţământ universitar. Ce
pandemiei de coronavirus s-a dovedit o implică acest lucru? Înce-
şansă pentru a descoperi cum, predând – pând cu anul şcolar 2020-
învăţând – evaluând on-line (sincron şi 2021, CNCH devine centru
asincron) poezie, creăm starea de spirit au- de perfecţionare cu expe-
rorală a nativilor digitali. rienţă în organizarea şi
Mileniul al III-lea aduce pentru generaţia desfăşurarea practicii pe-
„millenials” pedagogia 3000, care ia în conside- dagogice pentru studenţi/
rare caracteristicile specifice ale copiilor şi, im- masteranzi.
plicit, superputerile acestora. Este o sinergie Deviza elevilor de ieri
pedagogică, flexibilă, care se adaptează în func- şi de astăzi ai CNCH poate
ţie de mediul social, cultural, economic şi eco- deveni şi cea a studenţilor
logic. Profesorul de limba şi literatura română care vor face practică pe-
poate deveni şi profesor de literaţie digitală, fără dagogică în acest lăcaş de
a neglija însă literaţia emoţională? Sunt convinsă învăţătură, cultură şi edu-
că da. caţie, beneficiind de exper-
– Vă simţiţi valorizată la întregul potenţial? tiza celor şapte profesori
– Noua provocare profesională – aceea de care deţin titlul de doctor
director adjunct – reprezintă o valorizare care bândit de unităţile de învăţământ preuniversitar, în diferite ştiinţe, precum şi a celor 47 cu gradul
creează contextul şi premisele de a valoriza, la altele decât unităţile cu profil pedagogic, pentru I: Drum senin în destin, fapte vrednice de ros-
rândul meu, potenţialul infinit al elevilor, dar şi o perioadă de minimum cinci ani, aprobat prin turi temeinice!
pe acela al colegilor mei. Sfârşitul anului şcolar ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării. Ast-
2019-2020 a coincis cu obţinerea de către Co- fel, CNCH va deveni partener al unor instituţii A consemnat Gianina BURUIANĂ

octombrie 2020
APOSTOLUL Pag. 9
Aniversare

CONSTANTIN MUNTEANU LA 75 DE ANI


„Un fin observator, un analist profund, aşa ar putea fi caracterizat scriitorul Constantin
Munteanu, având în vedere literatura pe care a scris-o şi a publicat-o, cu condiţia ca lectura
cărţilor sale să fie realizată cu atenţie, cu răbdare şi să se aibă în vedere permanent epoca în
care a trăit, a muncit şi a scris autorul. Nici cititorul nu trebuie să fie străin de perioadele şi
bulversările sociale şi politice prin care a trecut România în cele trei sferturi de veac care se
vor împlini în acest an, 2020, de la încetarea celui de Al Doilea Război Mondial [...]
Cu prilejul împlinirii vârstei de şaptezeci şi cinci de ani îi dedicăm autorului prezentul
eseu monografic şi îi urăm „La mulţi ani”.
(N. R. – Fragment din eseul monografic „Constantin Munteanu, un observator fin, un
analist profund”, semnat de Constantin Tomşa, în curs de apariţie la Editura „Cetatea Doam-
nei”. Adăugăm un interviu inedit, din sumarul aceluiaşi eseu şi felicitările Revistei Aposto-
lul.)
M. Z.

fine, am auzit-o „iertându-se” cu tata, cum se se monteze pe scena Teatrului Tineretului piesa
UN INTERVIU zice: „Nicule, mulţumesc pentru viaţa avută îm-
preună, c-am dus amândoi şi greul şi uşorul, am
mea, regizorul s-a apucat de lucru, fiind foarte
respectat de actori; ţin minte seriozitatea cu care
INEDIT crescut copiii, i-am dat la şcoală mai departe,
m-ai lăsat să-mi iau haine bune, am ţinut frumos
soţii (pe atunci) Maia Morgenstern şi Claudiu Is-
todor au intrat sub bagheta regizorului Nicolae
rânduielile şi-am stat cu cinste în biserică, dar şi Opriţescu.
În activitatea noastră de documentare în în scaunul căruţei cu doi cai când am mers la rude Pentru decoruri am mers acasă la arhitectul
– vederea scrierii unui eseu monografic [...]
am descoperit că debutul literar al viito-
ori la târg...” Laurenţiu Dumitraşc (unul dintre cei mai tari sce-
– Aşa cum reiese şi din paginile acestui eseu nografi ai momentului), care a înţeles de minune
rului scriitor s-a produs în 1969, pe când monografic, în anii ʹ70 aţi scris mai multe piese intenţiile regizorului.
eraţi student în ultimul an al Facultăţii de de teatru, majoritatea apărute la public înainte Textul declamat de actori pe scenă era ad lit-
Fizică din Bucureşti, în revista Amfiteatru 1989. La acestea se adaugă şi cartea de teatru teram cel publicat în Teatrul nr 1/1978 – culmea,
cu câteva parodii. Aţi mai publicat ocazio- ce conţine cinci piese, A fluierat în timpul evan- număr omagial al revistei, cu poza dictatorului
nal poezii şi în cotidianul Ceahlăul. Apoi nimic. gheliei, publicată după 1989. Aceeaşi curiozitate cât coperta I.
Ce s-a întâmplat cu poetul Constantin Mun- ca cea pentru poezie. Mai scrieţi teatru? Aveţi – Şi totuşi, când se profila un spectacol-eve-
teanu? Aveţi cumva în manuscris asemenea crea- niment, nu pot să înţeleg plecarea in-
ţii? tempestivă a regizorului din timpul
– Încercări. Câteva poezii, dintre cele mai repetiţiilor. Chiar credeţi că şicanele
bune, le-am inserat în romane. director – regizor (şi retur!) plecau de
– Vă propun să mai rămânem în teritoriul la o luptă de orgolii sau era altceva
poeziei: copilăria până la prima tinereţe, după mult mai personal?
care rămânem singuri şi la vâsle, şi la cârmă. – Poate da, poate nu. Oricum, cred
Mai sus, v-am reamintit ce-aţi spus cândva des- că directorul era speriat de ceea ce
pre copilărie: cea mai urâtă şi obsedantă este vedea pe scenă – asta-i mai sigur. În
amintirea cotelor. Dar cea mai frumoasă? plus, ţin minte că era în vremea iarma-
– Copilăria toată aş spune, cu multele întâm- rocului din Piatra-Neamţ, Duminica
plări pe care le-am inserat în romane, dar cea mai Mare, 1987. L-am condus pe regizor
emoţionantă, ca bucurie, dacă vreţi, este aceea până la Hotelul Ceahlăul, unde era
despre care tocmai vorbesc în romanul pe care îl cazat. „Ştiţi, domn Munteanu, că am
scriu, un fragment despre Ajunul Crăciunului aşa, un sentiment... – a izbucnit el la
în care nu am mâncat turte cu julfă. [...] un moment dat (poate impulsionat şi
Primul Ajun fără gustul inconfundabil al plă- de un in vino veritas). E drept că filmul
cerii copilăriei a fost în 1952, când mama plecase stă încuiat la Buftea, iar interesul meu
pe furiş de acasă la Bucureşti (ştiuse doar tata şi, texte în manuscris sau simple proiecte? major a fost să-mi salvez filmul, dar să mai vin
se pare, preotul satului); plecase la Ministerul – Nu, din păcate. Două proiecte le-am expus acum şi cu o piesă care atacă direct regimul...”
Agriculturii să reclame că iar ne trecuseră abuziv în extenso în Comedia contemporană. Unul A fost ultima mea discuţie cu regizorul până
la chiaburi, că dările către stat se dublaseră iar este piesa de teatru cumpărată de la Mihai Vlă- în septembrie 1990, când secretara de la Uniunea
noi nu mai aveam nici ce mânca. După câteva deanu de către fostul său coleg Cătălin Andrei Cineaştilor m-a anunţat să vin la Cinematograful
zile, seara târziu, înainte de a ajunge mama acasă, Păduraru, Aeroport spre niciunde, drama celor Scala în data de 24.09.1990, că are loc premiera
cineva de la comună a venit să-i şoptească tatei dezrădăcinaţi, jucată pe scena Naţionalului (în filmului Sezonul pescăruşilor.
că s-a primit ordin de la raion să fim scoşi de la roman), iar altul, având în centru Revoluţia, piesă – Aţi mai discutat cu regizorul?
chiaburi iar înainte de-a se lumina de ziuă, tata şi jucată (în roman) sub semnătura lui Mihai Vlă- – Da, mai mult acum, de când s-a pensionat
mama au adus porcul de la cumătra lor şi l-au deanu, Cofetăria Teona [...] şi a venit în România în timpul anului universitar
tăiat. – De ce nu le-aţi scris? să ţină cursuri post-universitare absolvenţilor
Aş spune cea mai frumoasă amintire a co- – Credeţi că le-ar fi inclus vreun teatru în re- Academiei de Film. [...] Dar niciodată n-am putut
pilăriei, dacă ea n-ar îngloba atâta durere. pertoriu?! Un roman, de bine, de rău, îl public să-l întreb de ce m-a lăsat atunci – parcă am mai
– Ce spuneţi mai sus am citit măcar printre şi... ajunge la cititori. Cititorul – cheiul final al spus-o – ca măgarul în ploaie. C’est la vie! Tou-
rândurile romanelor publicate înainte de 1989, oricărui „catarg” trimis de scriitor în larg. jours parşiv, mais c’est la vie – replică de-a mea
perioadă de referinţă pentru curajul – deşi i-aş – Aţi amintit ceva de piesa de teatru Şerifii dintr-un roman, parcă. [...]
spune verticalitatea – unui scriitor român. Alt- sau Nimic despre sânziene, care se monta la – Aşa cum se întâmplă de regulă când este
ceva ce v-a marcat? Teatrul Tineretului în primăvara lui 1987, ceea intervievat un scriitor adresăm şi noi aceeaşi în-
– Ceva ce nu pot uita, dar nici nu pot face li- ce ţin minte şi eu, că eram curioşi cu toţii să trebare banală: La ce lucraţi în prezent şi când
teratură din aşa ceva: mama era pe moarte, la câ- venim la premieră, sau, dacă ne-o cereau şefii, veţi încredinţa tiparului şi implicit cititorului ur-
teva zile după operaţia de cancer la ficat. Ne la vizionarea de dinaintea premierei. Vreţi să de- mătoarea dvs. carte?
fusese dată acasă. Era în 1973, la două luni după taliaţi? – Poate odată cu acest ESEU, poate mai târ-
debutul meu la TV. Cu aşa ceva, se moare în chi- – Odată ce Amza Săceanu a fost de acord să ziu cu câteva luni.
nuri. Într-un moment de acalmie, graţie unei mor-

Pag. 10 APOSTOLUL octombrie 2020


Arte şi meserii
umitru Bezem este un mare un cod aplicat realităţii, un „eu”, jurul unui mac, a unui crin sau a Rigoare şi emoţie, vivacitate şi
D colorist care îndrăzneşte să
pună laolaltă culori intense,
narator care face din sugestie un
nou stimul perceptiv.
unui iris...
Florile lui Dumitru Bezem nu
eleganţă, echilibru şi armonie –
acestea sunt câteva trăsături defi-
într-o armonie secretă, des- Florile pictorului sunt imagi- sunt un motiv pentru iluzionismul nitorii ale pânzelor semnate de Du-
cendentă din moştenirea nea fermă a unei realităţi care, în mimetic, ci legătura dintre realitate mitru Bezem. De remarcat şi
creativă a picturii clasice ro- concepţia spaţială remarcabilă pri-
mâneşti. vind structura lor, construită cu
Pictura sa este un imn sublim
al sufletului, care evocă, şopteşte
Parfumul picturii transparenţe sugestive cromatice,
într-un flux dansant, într-o expan-
şi provoacă stări interioare, impre- siune emoţională care face ca su-
sii, emoţii, care sunt fixate pe
fletul să vibreze.
pânză cu o sensibilitate artistică
intim legată de talentul său şi de În faţa acestor tablouri suntem
alegerile sugestive de culoare. Tu- investiţi cu sunetul cromatic al
şele penelului artistului sunt unei energii picturale explozive
oglinda unei izbucniri lirice tra- irepresive. Se pare că în ele predo-
duse într-o poveste icastică care mină o nouă fizică, astfel încât cu-
dezvăluie puterea expresivă a cu- lorile şi sunetele, într-un fel de
lorii între nuanţe, gradaţii, variaţii, fuziune magmatică, ajung la noi
capabile de vizualitate reprezenta- traversând valurile aceluiaşi alfa-
tivă intensă. bet spectral. Astfel, intensitatea,
Toţi cei care-i preţuiesc pic- dispoziţia, amestecurile de culori,
tura ştiu că dependenţa sa pentru în funcţie de proporţiile care nu
culoare în care nuanţele par să nu sunt niciodată egale, sunt, dincolo
aibă sfârşit se numeşte simplu: de semnul figurativ, când foşnete
FLOARE... Roşu, albastru, violet, domolite, când zgomote domestice
galben, violet, verde – culori ale estompate... Când strigăte prelungi
imediatului sau indicii care ies din de bucurie, când pauze elegiace
labirintul pulsaţiilor onirice, tuşe devenite tăceri muzicale... Astfel,
de culoare care dilată şi prelungesc ca într-o lume a magiei şi iluzionis-
haloul psihic care însoţeşte gestul. mului, culorile devin sunete pentru
Petale satinate sau cărnoase, vii urechile noastre. Privindu-le,
sau supuse unor amintiri, pe care
auzim cu ochii noştri... Ceea ce nu
timpul riscă să le facă reziduuri
melancolice ale unei realităţi de in- e puţin.
timitate rănită. Pentru toţi iubitorii de artă
Pentru Dumitru Bezem, floa- adevărată, florile lui Dumitru
La mulţi ani, Dumitru Bezem! Bezem sunt subiecte ale prezentu-
rea nu este o simplă circumstanţă
a naturii, ci ceva emblematic, o va- lui şi ale trecutului care ne amin-
loare adăugată minunii naturii, o cele din urmă, pare a fi luată în şi uimire, în care artistul denotă o tesc că totul, ca şi omul, nu trăieşte
formă devoţională care, în fond, considerare doar ca o completare a amprentă personală, folosind un şi nu moare în zadar.
este o vocaţie poetică pentru care unei lumi făcută din petale. Şi asta limbaj autonom capabil să evite îm-
fiecare trăsătură de penel devine pentru că totul pare să se învârtă în bălsămarea hibernantă a adevărului. Ioan SEREDIUC

UN INTERVIU INEDIT
Ne puteţi spune titlul? Sau, cum se întâm- – Iuvenal (Indignarea face versul) şi Dante mi-a fost adusă acasă o masă de scris excelentă,
– plă adesea, scriitorii numesc opera abia
când e finisată?
(Iubirea care mişcă sori şi stele), plus ceva pre-
cepte biblice, din care nu exclud „ajungă zilei
făcută de dulgheri, negeluită, dar foarte comodă.
Între timp, după proiectul meu, făcusem, ajutat
– Romanul se va numi Tamara şi de- răutatea ei”, dar numai după ce acela care a se- de sudorul secţiei unde lucram, un fotoliu – poate
monii, vol. I – Demonul iubirii; vol. II – mănat vânt a cules ceva furtună. cel mai confortabil
Demonul Puterii. – Aşadar, memento!, sau cum urase Ioana pe care am stat
– Ceva despre roman? Mălin, la debut, scriitorului Constantin Mun- vreodată la masa
– Acelaşi personaj central, Mihai Vlădeanu. teanu: „să aibă forţa şi înţelepciunea de a rezista de scris. Şi uite aşa,
De data aceasta, „în confruntare” cu un alt fel de tentaţiei succesului, rămânând semeţ şi neclintit am parcurs cele
personaj feminin, care, ajungând în cămăruţa lui el însuşi.” Şi totuşi (….) aţi avut vreun moment două mari mo-
de confort cinci din Cartierul Lenin, îşi declină de mare tristeţe (legat de patima pentru scris, mente din sufletul
numele privind cotorul poemului lui Lermontov, evident, nu de publicare), urmat de bucuria re- meu de tânăr scrii-
ea călătorind incognito, fiind din nomenclatura zolvării? tor: deznădejdea şi
comunistă. Acţiunea începe în 1969, pe fosta – Da! Şi nu ştiu dacă l-am „exploatat” cum bucuria.
plajă Agigea, când toţi sunt cu creierul încins de trebuie în paginile scrise. Era după vreo doi ani La masa aceea
soarele torid, şi continuă până în zilele noastre, de la venirea mea la CFS Săvineşti, scriam parcă mi-am scris toate
intersectând destine ale multor personaje ale să nu-l dezmint pe Pliniu cel Bătrân şi, cum piesele de teatru re-
mele, văzute altfel decât în romanele discutate transpare în cărţile mele, locuiam în garsoniera unite în volumul
mai sus, dar şi personaje reale, cu numele lor real, de confort 5 din Cartierul Lenin, căreia îi umplu- „A fluierat în
cu care eu m-am intersectat de-a lungul anilor în sem un perete cu cărţi de literatură. [...] Locul timpul Evanghe-
drumurile mele literare, cu scene pe care ar fi meu favorit era pe un scaun, la masa de scris, liei”, „Valea Râsului”, jucată la Teatrul Tinere-
bine să le cunoască cititorii. până la ore târzii din noapte, iar sâmbăta, până în tului din Piatra-Neamţ, piesa pentru Televiziune
– Plătiţi cumva poliţe? zori – „A scrie este o detenţie” spune un scriitor „Iubirea mea cu zurgălăi”, cu care am luat pri-
– Doar spun adevăruri ce pot fi probate. francez. (Pe masă ţineam la îndemână pick-up- mul Premiu la Televiziune, romanul „Singurăta-
– De ce? ul cuplat la radioul Neptun, plăcile de vinil, dic- tea dinspre ziuă”, patru scenarii pentru Teatrul
– Memento! ţionarele de maxime, şi, evident, manuscrisele; radiofonic şi vreo trei sferturi din „Ziua magno-
– Să înţeleg că veţi respecta cele două coor- uneori, vreo vodcă rusească pentru musafiri/e sti- liilor viscolite”...
donate necesare unui roman, după părerea Dvs.? laţi/te.) Cu o sticlă de un litru de vodcă românească Constantin TOMŞA

octombrie 2020
APOSTOLUL Pag. 11
Lecţia de istorie

Recunoaşterea internaţională a Tratatului Basarabiei de la Paris


(urmare din pag. 1) gura, prin garanţii internaţionale, au- „Conferinţa politică rusă”, o organi- articole în care a dezvăluit adevărata
omânia, care suferise în Primul tonomie culturală şi locală”. zaţie formată din reprezentanţi ai fizionomie politică şi morală a „de-
Recunoaşterea Unirii Basarabiei emigraţiei ruse din capitala Franţei, legaţilor basarabeni”, a combătut pre-
R Război Mondial mari pierderi
materiale şi umane, a fost re- cu România a fost complicată, în pri- avându-l în frunte pe Vasili Makla- tinsele rădăcini basarabene ale
prezentată la Conferinţă de o mul rând, din cauza faptului că gu- kov, fost ambasador al Rusiei ţariste acestora şi a stăruit asupra motivelor
delegaţie oficială în frunte cu vernul Rusiei sovietice, nefiind la Paris. Deşi „Conferinţa politică egoiste şi personale ale fiecărui pro-
Ion I. C. Brătianu, preşedintele recunoscut de Marile Puteri, nu a fost rusă” nu avea statut oficial în cadrul testatar.
Consiliului de Miniştri. Dintre invitat să participe la lucrările Con- Conferinţei de la Paris, reprezentanţii Ca participant nemijlocit la eve-
membrii delegaţiei mai făceau parte ferinţei de Pace şi nu avea, prin ur- ei au acţionat pe toate căile pentru a nimentele Unirii Basarabiei cu Ro-
ministrul plenipotenţiar Nicolae mare, reprezentanţi oficiali la împiedica recunoaşterea de către Ma- mânia, Ioan Pelivan menţiona, în
Mişu, miniştrii Alexandru Vaida- forumul păcii, discutându-se şi rile Puteri a statelor desprinse de sub publicaţiile sale pariziene, că actul
Voevod, Victor Antonescu, Constan- luându-se hotărâri în absenţa unor stăpânirea rusească. din 27 martie /9 aprilie 1918 s-a făcut
tin Diamandy, generalul Constantin delegaţi oficiali ai lui. Este cunoscut şi faptul că în „din libera voinţă a populaţiunei ba-
Coadă, iar din partea Basarabiei – Ion În acelaşi timp, recunoaşterea 1919, la Paris, unde îşi ţinea lucrările sarabene reprezentată prin Sfatul
Pelivan, Ion Codreanu, Sergiu Victor unirii Basarabiei a fost utilizată de Conferinţa Păcii, Al. Krupenski, Al. Ţării şi fără nici un amestec din
Cujbă şi Emanoil Catelli. Marile Puteri ca mijloc de presiune şi Şmidt şi alţii, în calitate de „delega- afară”. Ba mai mult, pe parcursul pe-
Ulterior, componenţa nominală şantaj, pentru a putea modela atitudi- ţie”, trimisă de „Comitetul de salvare rioadei cât s-a aflat la Paris, Ioan Pe-
a delegaţiei oficiale a suferit modifi- nea şi poziţia României în alte pro- a Basarabiei de sub jugul românesc”, livan a editat, în limba franceză sau/şi
cări, în activitatea ei fiind antrenate bleme, ca de exemplu negocierile răspândeau falsuri despre Sfatul Ţării engleză peste 10 lucrări de sinteză
direct sau indirect şi alte persoane pentru tratatul cu Ungaria şi cele re- ca fiind „organ creat de o adunare de privind dreptul istoric românesc asu-
oficiale, precum şi specialişti (ex- feritoare la protecţia minorităţilor, soldaţi bolşevici şi prin eliminarea tu- pra Basarabiei.
perţi) în diferite domenii, inclusiv Ni- comerţului şi tranzitului. Mai trebuie
colae Titulescu ş. a. adăugat faptul că rezolvarea acestei
Drept urmare a activităţii sale, probleme implica, din punct de ve-
comisia pentru revendicările româ- dere internaţional, unele interese eu-
neşti din cadrul Conferinţei de Pace ropene şi chiar mai largi, în privinţa
de la Paris, recomanda, la 10 februa- raporturilor dintre Marile Puteri.
rie 1919, „să se recunoască Unirea, În cadrul Conferinţei, România
deja împlinită, a Basarabiei cu Ro- a fost inclusă în rândul statelor „cu
mânia”. interese limitate”, Marile Puteri re-
Argumentele experţilor britanici zervându-şi dreptul de a interveni în
erau următoarele: „1) Basarabia fă- treburile interne ale acesteia. În pri-
cuse parte, până la 1812, din Mol- vinţa problemei Basarabiei, un mem-
dova; 2) Sfatul Ţării, reprezentanţă bru al delegaţiei române, basarabeanul
naţională, declarase independenţa şi Ioan Pelivan, aprecia că „deşi, în
ceruse «în condiţiile puse de el» uni- fond nu prezenta nici o greutate pen-
rea cu România; 3) populaţia provin- tru rezolvarea ei, nu se putea mişca
ciei era în majoritate românească”. din loc. Basarabia devenise obiect de Delegaţia română
Apreciind că bazele acestor re- şantaj în mâna dictatorilor lumii, mai
comandări sunt determinate de «con- ales a Statelor Unite, pentru a impune turor elementelor burgheze a devenit Într-un final, după o lungă şi
siderente etnice, economice, României voinţa şi punctul lor de ve- un soviet anarhist”, şi a fost susţinut complicată tergiversare, unirea
geografice şi politice», comisia brita- dere”. SUA considera că trebuia con- de cabinetul de la Bucureşti pentru a Basarabiei cu România a fost recu-
nică punea şi trei condiţii pentru re- sultat şi reprezentantul Rusiei, mai întreţine dezordinea „necesară guver- noscută de jure prin Tratatul sem-
cunoaşterea Unirii Basarabiei cu exact Guvernul lui Kolceak, fiindcă nului român pentru a-şi justifica pre- nat la Paris, în ziua de 28
România: „1) Baza separării Basara- puterile învingătoare nu se aflaseră în zenţa în Basarabia”. octombrie 1920, între Marea Bri-
biei de Rusia va fi principiul etnic, nu conflict cu aceasta. Preşedintele Wil- Delegaţia română la Conferinţa tanie, Franţa, Italia şi Japonia pe
o ocupare militară a provinciei de son susţinea că „niciun teritoriu nu Păcii s-a confruntat cu mari dificul- de o parte şi România, pe de altă
România în defavoarea Rusiei; 2) nu poate fi luat Rusiei fără consimţă- tăţi create de emigranţii ruşi la Paris. parte.
se va face nimic pentru a prejudicia mântul ei”. Ca răspuns la aceste acţiuni antiro- Prin Tratat, se recunoştea legiti-
interesele economice sau alte interese În condiţiile în care guvernul de mâneşti, Ioan Pelivan a publicat, în mitatea unirii Basarabiei cu patria-
vitale ale Rusiei cu România în la Petrograd nu avea delegaţi oficiali principalele ziare pariziene („Le mamă şi suveranitatea României
această privinţă; 3) minorităţilor na- la Conferinţă, interesele Rusiei sovie- Temps”, „Matin”, „Figaro”, „La Vic- asupra teritoriului dintre Prut, Nistru
ţionale din Basarabia li se vor asi- tice la Paris au fost reprezentate de toire”, „Le Journal” etc.), o serie de şi Marea Neagră. Tratatul aşeza pe o

Lecţia de istorie r Luna octombrie r Lecţia de istorie r Luna octombrie r Lecţia de istorie

Octombrie 2020 cu faţa la perete. Pentru gestul său a fost condam- judeţ şi din ţară. A colaborat la publicaţii din
nat la un an închisoare. A mai colecţionat cărţi Neamţ („Ceahlăul”, „Apostolul”, „Asachi”, „Mo-
4/1930 – n. Silviu N. Dragomir, la poştale, apoi, numismatică. Are un „cap de bour” nitorul de Neamţ” „Realitatea”) şi din ţară.
n Roman, unde a urmat cursurile liceale, până din a doua emisiune. Alte cărţi: „Dracula”, „Istorii ■ 10/1955 – n. Dinu Huminiuc, la Strunga,
în clasa a a VI-a, neelucidate”, „Istorii din jurul nostru”, „Un Bucu- Iaşi. Absolvent al Institutului de Arte Plastice
după care s-a mutat „Ioan Andreescu” din Cluj (1979), după care s-a
la Bucureşti şi a ab-
solvit Politehnica.
Rememorări nemţene stabilit la Piatra-Neamţ. Expoziţii de grup şi per-
sonale (1977-2009): Cluj, Alba Iulia, Piatra-
Este unul dintre cei Neamţ; colective (1986-2010): Galeria
mai importanţi co- reşti mai puţin cunoscut”, „Familia Regală în Municipiului Bucureşti, Târgu-Mureş, Piatra-
lecţionari români, decan vechi cărţi poştale ilustrate” (colab.) ş. a. Neamţ, Baia Mare, Bacău, Suceava („Vorone-
de vârstă al filateliştilor, ■ 10/1937 – n. Gheorghe Blaga, la Borleşti, ţeana”), Moineşti, Iaşi, Satu Mare, Franţa,
autor al volumului „Istoria Neamţ (d. 30. 04. 2006). Profesor de limba fran- Budapesta. A participat la tabere de creaţie (1987-
cartofiliei româneşti”. La ceză şi inspector şcolar, publicist. A pus bazele 2007): Viişoara, Neamţ; Brateş, Dumbrava, Izvo-
festivitatea de 1 mai 1948, Fundaţiei „I. I. Mironescu”, a iniţiat şi condus rul Muntelui, Văratic toate în Neamţ; Botoşani.
împreună cu alţi colegi au peste un deceniu Revista „La Tazlău”, ce a apărut, Colaborări: „Antiteze”, „Poesis”, „Panteon”; co-
luat portretul lui Stalin şi, mimând o procesiune sub auspiciile acestei Fundaţii, în satul lui I. I. Mi- perte, cataloage, grafică de carte (Trilogia „Omul
de înmormântare, l-au plimbat pe culoarele şcolii ronescu, în 45 de numere, şi în jurul căreia, ini- de hârtie”, versuri, de Emil Nicolae). Pictură bi-
până în clasă, unde l-au aşezat cu capul în jos şi mosul dascăl a adunat numeroşi colaboratori din
sericească: în Neamţ. Premii: „Voroneţeana”;

Pag. 12 APOSTOLUL octombrie 2020


Lecţia de istorie

Recunoaşterea internaţională CALENDAR


a Tratatului Basarabiei de la Paris – octombrie 2020
ouă bază relaţiile româno-sovietice, din divergenţele şi tensiunile anterioare. Toate acestea 2. GOMA, Paul (2 oct. 1935) – 85 de
n punctul de vedere al normelor dreptului in-
ternaţional.
au schimbat atitudinea diplomaţilor italieni faţă de
relaţiile dintre România şi Italia, inclusiv în ches-
0 ani de la naşterea scriitorului;
03. ESENIN, Serghei (3 oct. 1895
Conceput în spiritul Pactului Ligii Na- tiunea Basarabiei. – 28 dec. 1925) – 125 de ani de la naş-
ţiunilor, Tratatul Basarabiei, semnat la Paris, La 16 septembrie 1926, a fost semnat Tratatul terea poetului rus;
recunoştea actul plebiscitar din 27 martie de prietenie şi colaborare româno-italiană (ratificat 03. WOLFE, Thomas (3 oct.
1918, el încadrându-se în ansamblul de tra- la 18 iulie 1927), care nu făcea referiri la eventuala 1900 – 15 sept. 1938) – 120 naşterea
tate internaţionale care consacra de jure de- ratificare a Tratatului privind Basarabia, însă aşeza scriitorului american;
săvârşirea statului naţional unitar român. Era o relaţiile diplomatice şi comerciale dintre România 05. GOLESCU, Dinicu (7 feb.1777 – 5
situaţie de facto, rezultată din voinţa liber expri- şi Italia pe coordonatele unei colaborări eficiente. oct.1830) – 190 ani de la moartea cărturaru-
mată a unui stat suveran şi independent. Averescu decisese să meargă pe altă cale: obţinerea lui;
Odată cu recunoaşterea suveranităţii Româ- ratificării italiene odată cu semnarea unui tratat de 07. BOHR, Niels (7 oct. 1885 – 18 nov.
niei asupra Basarabiei, părţile contractante ale Tra- prietenie şi colaborare italo-român. 1962) – 135 de ani de la naşterea fizicianului
tatului se obligau să acorde „asistenţă României” Astfel, după mai multe tergiversări şi obsta- danez;
în cazul vreunei încercări ruseşti de a reanexa Ba- cole diplomatice chinuitoare în dimineaţa de 9 11. MAURIAC, François 1970)
sarabia. martie 1927, ministrului român de externe, Ion Mi- – 135 de ani de la naşterea scriitorului francez
Sigur, Rusia sovietică a protestat faţă de acest tilineu, i-a fost înmânată o notă diplomatică, prin (Nobel. Lit.);
Tratat, chiar la câteva zile după semnarea acestuia, care i se aducea la cunoştinţă că decretul de ratifi- 12. PAVAROTTI, Luciano (12 oct.
pe 1 noiembrie 1920, printr-o notă comună cu care a acordului de la Paris din 28 octombrie 1920, 1935 – 7 sept. 2007) – 85 de ani de la naşterea
Ucraina. prin care se recunoştea unirea Basarabiei cu Ro- tenorului Italian;
După o perioadă de aşteptare, puterile semna- mânia, a fost aprobat şi semnat de şeful guvernului 15. PUZO, Mario (15 oct. 1920 – 2 iul.
tare au hotărât ratificarea acestuia, acţiune care s-a italian (Benitto Mussolini) şi de Consiliul de Mi- 1999) – 100 de ani de la naşterea scriitorului
succedat în felul următor: Anglia şi România în niştri, care se reunise, în ziua de 8 martie, la Roma. american;
1922, apoi Franţa în 1924. Japonia nu a ratificat Regele Victor Emmanuel al III-lea a aprobat tra- 16. NOTTARA, Constantin I. (5 iun.
niciodată Tratatul. Italia a ratificat acordul abia în tatul, ratificarea având loc prin decret-lege. 1859 – 16 oct. 1935) – 85 ani de la moartea
anul 1927, acesta devenind, pe parcursul anilor Un amplu raport în chestiunea Basarabiei a actorului;
1920-1927, o chestiune importantă, dacă nu pri- fost prezentat şi publicat de către Tommaso Tittoni, 18. MAZILU, Teodor (11 aug. 1930 –
mordială, în raporturile româno-italiene, cu impli- preşedinte al Senatului Italiei (1919-1929), tradus, 18 oct. 1980) – 40 de ani de la moartea dra-
caţii internaţionale mult mai largi. (...) Sigur, tot în anul 1927, în limba română, sub titlul Basa- maturgului şi prozatorului;
perioada 1920-1927 a fost deosebit de complicată rabia, România şi Italia. 19. MIHĂESCU, Gib (23 apr. 1894 –
pentru diplomaţii români în demersul lor de a con- Japonia a rămas singura ţară care nu a ratificat 19 oct. 1935) – 85 ani de la moartea prozato-
vinge Palatul Chigi să ratifice Tratatul. Cauzele au Tratatul Basarabiei dând prioritate relaţiilor eco- rului;
fost multiple, politice, economice, dar şi de inte- nomice cu URSS. Diplomaţia sovietică a sporit de- 19. SWIFT, Jonathan (30 nov. 1667 –
rese internaţionale. Nu este de ignorat şi faptul că mersurile pe lângă Japonia pentru ca aceasta să nu 19 oct. 1745) – 275 de ani de la moartea scrii-
Italia era foarte atentă la evoluţia politică şi eco- urmeze exemplul Italiei, ajungând chiar la ame- torului irlandez;
nomică a Rusiei sovietice. Italia avea interese eco- ninţări, precum că un act similar ar fi considerat 20. DONICI, Alexandru (19 ian. 1806
nomice în Rusia şi aştepta sa vadă evoluţia politică de Moscova ca „vădit ostil”. Ratificarea a fost ata- – 20 oct. 1865) – 155 de ani de la moartea fa-
în această ţară. Italia a fost prima ţară care a recu- cată dur în ziarele sovietice, iar peste 10 zile, am- bulistului;
noscut oficial guvernul sovietic de la Moscova. Di- basadorul sovietic la Roma, după consultări cu 22. BUNIN, Ivan (22 oct. 1870 – 8 nov.
plomaţii români au folosit mai multe pârghii Moscova, a înmânat un protest prim-ministrului 1953) – 150 de ani de la naşterea scriitorului
pentru a convinge guvernul italian să ratifice Tra- italian. rus (Nobel Lit.);
tatul. La un moment dat chiar, s-a încercat a utiliza Chiar dacă recunoaşterea internaţională a Tra- 25. CHAUCER, Geoffrey (1340 – 25
influenţa unor proprietari, supuşi italieni, rămaşi tatului Basarabiei a parcurs un drum sinuos, efi- oct. 1400) – 620 de ani de la moartea scriito-
fără pământ în urma reformei agrare şi care adre- cienţa acestui act de recunoaştere nu s-a văzut, rului englez;
sau plângeri la Roma, Bucureşti şi chiar la Liga cum nu se văzuse nici după recunoaşterea britanică 26. TOCILESCU, Grigore (26 oct.
Naţiunilor. sau franceză. Tratatul de la Paris din 28 octombrie 1850 – 18 sept. 1909) – 170 de ani de la naş-
Un rol aparte în ratificarea Tratatului l-a avut 1920 nu a intrat în vigoare, deoarece nu a fost ra- terea arheologului şi folcloristului;
generalul Alexandru Averescu, bun cunoscător şi tificat de Japonia. Important este că Marii Aliaţi ai 30. POUND, Ezra (30 oct. 1885 – 1 nov.
iubitor al Italiei, prieten apropiat cu mareşalul Pie- României din Primul Război Mondial şi-au onorat, 1972) – 135 de ani de la naşterea poetului şi
tro Badoglio. Averescu a reuşit să aducă raporturile unul după altul, Italia ultima, semnăturile sub Tra- criticului american. (Red.)
dintre cele două state pe linia de plutire, înlăturând tatul Basarabiei.

Lecţia de istorie r Luna octombrie r Lecţia de istorie r Luna octombrie r Lecţia de istorie
Saloanele Moldovei”, Bienala „Lascăr precum şi colaborări la revistele: „V. Adamachi”, dorului. Literatură populară de pe Valea Bistriţei
„ Vorel” ş. a.
■ 16/1875 – n. Mihai Stamatin, la
Buletinul de Ştiinţe al Academiei Române; Anua-
rul Liceului „Petru Rareş”. Chipul său, în baso-
şi din împrejurimi” şi „La fântână, la izvor”. Co-
laborări: „Apostolul” şi toate publicaţiile din
Mălini, Suceava (d. 25. 09. 1922, Piatra- relieful din faţa Liceului „Petru Rareş”, alături de Neamţ; „Tribuna învăţământului”; „Şcoala mo-
Neamţ). Studii: în satul natal, la Fălticeni Calistrat Hogaş şi Ion Negre, a fost realizat de dernă” ş. a.
şi la Liceul Naţional din Iaşi, Facultatea de ■ 18/1952, n. Dănuţ
Ştiinţe Naturale. Profesor la Iaşi, Fălticeni, Dumitru Ursache, Piatra-
la Liceul „Petru Rareş”, Piatra-Neamţ (şi Rememorări nemţene Neamţ (d. 27. 03. 2010,
director), unde a înfiinţat Băile Felix, Oradea), pro-
Internatul fiilor de săteni Mihai Onofrei. fesor, publicist şi prozator.
(1914), Muzeul Regional ■ 18/1944 – n. Gheorghe V. Ţigău, la Rucăr, A absolvit Liceul „Petru
„Cozla” (1920). Scrieri: Argeş, profesor, publicist. A absolvit Facultatea de Rareş” din localitatea na-
„Contribuţie la flora li- Filologie a Universităţii Bucureşti (1967). Cariera tală (1971), Facultatea de
chenologică a României” didactică la: Borca, Neamţ (şi director adjunct), Filozofie a Universităţii
(1904); „Contribuţie la inspector şcolar în Neamţ. Debut în „Ateneu” din Iaşi (1975), doctor
flora stepelor din Româ- (1985); editorial: „Noţiuni fundamentale de teorie (1993). Cariera didactică:
nia” (1906); „Contribuţie literară” (2000), urmată de un manual, o mono- în Piatra-Neamţ (Casa de
la flora phancrogamelor grafie a Liceului din Borca şi de două cărţi, în care Constantin TOMŞA
din România” (1907), a valorificat folclor din Judeţul Neamţ: „La pârâul (continuare în pag. 14)

octombrie 2020
APOSTOLUL Pag. 13
Arte şi meserii
(urmare din numărul trecut) că-i are doar de doi ani, de când i-au care seară se prezenta câte un cena- tiţă din ciclul primar a luat premiul
asă-mi-te lor, aşa li se spu- rămas mici lui frate-su”. clu. Se citeau poezii, bucăţi de I la etapa naţională şi lucrarea ei a
Moldova – ţinut de coline, de proză, teatru. Se analizau „bob cu participat la faza internaţională. A
P sese la şcoală, că noi veneam
dintr-o ţară străină şi vorbeam dealuri, România – încoronată de bob” lucrările şi cââât de critici pu- ocupat locul al II-lea şi a fost invi-
o altă limbă. Acolo, în Repu- Carpaţi. Un laureat din Moldova a teau fi adolescenţii aceştia minunaţi tată, cu profesoară cu tot, la Beijing,
blica Moldova, prezenţa declarat că: „ Îi ghini în oraşul aista, şi cââât de repede recunoşteau un la premiere. Hm! Ne-am uitat pe
noastră era un argument isto- da, oare n-o să chici pisti noi aşa text valoros! Pe de o parte se for- hartă – O, ce departe e China!; ne-
ric. Limba e una! – Ţara tre- am uitat în portofel(?!) şi am con-
buie să fie una! Am făcut Profesoara Cristea Monica: statat că nu putem să ne bucurăm de
politică fără să vrem! festivitatea de acolo. Lucrarea Ale-
Cu întrebarea aceasta, despre
limba română, aţi deschis cutia Pan- „Eu am fost eleva elevilor xandrei, reprezenta continentul Eu-
ropa, dar noi eram ai nimănui! Am
primit diploma prin poştă. Am fost
dorei. Nu mă mai pot opri. Eu şi
copii mei am făcut Unirea! Da, în
felul nostru! În centrul Chişinăului
mei şi sunt foarte mândră foarte mândră de ea, deşi nu am în-
ţeles din toate semnele acelea ciu-
– statuia lui Ştefan cel Mare, la
Orhei, biserici vechi româneşti,
de asta” date decât numele domnişoarei
câştigătoare, şcolăriţă în clasa a II-a.
peste tot urme ale strămoşilor noştri Fetiţa de atunci m-a invitat anul tre-
şi atunci... de ce am trecut cu paşa- munţi di înalţi?” Vedea prima dată mau creatorii, pe de alta, criticii. cut la premiera, pe scena Teatrului
port graniţa la Ungheni? Întrebări munţii! Atâta inocenţă şi delicateţe, Rolul meu a fost să îi stimulez, să-i Naţional „Vasile Alecsandri” din
fără răspunsuri, deşteptarea prunci- atâta nonşalanţă n-ai cum să o scoţi ascult, să le dau încredere, pentru că Iaşi, unei piese scrisă de ea… Asta
lor, iscodiri istorice – talentaţii mei la iveală în orele obişnuite de clasă. ei chiar făceau literatură, chiar fră- a fost nota mea! Şi profesorii pri-
născocitori de vorbe au devenit po- Româna, obiectul Limba şi litera- mântau limba română, chiar croiau mesc calificative, doar că ele vin
liticieni cu opinii şi argumente! Tre- haină nouă din cuvinte vechi. după 15-20 de ani...
ceam graniţa cu nişte copii şi mă Apelasem, probabil, semi- – Succesul trebuie consolidat în
întorceam în ţară cu oameni maturi, conştient, la maieutică. Eu permanenţă?
nedumeriţi şi împovăraţi de pro- „moşeam” naşterea unor – Succesul e ca linia orizontului
bleme. creatori de limbă. Am prefa- – trebuie în permanenţă să mergi
Cenaclul Tinereţe fără bătrâ- ţat, am tipărit volume colec- către el. Le-am explicat copiilor
neţe a iniţiat şi desfăşurat un con- tive de versuri ale faptul că: activitatea elevului se
curs numit O poveste de un cenacliştilor, dar şi peste 10 compară cu ceea ce face o albină –
cot/Scrisă de un Piticot. Asta era la volume individuale. Versuri, adună grăunte cu grăunte de polen
2-3 ani de la Revoluţie. Competiţia proză, teatru, toate excelente. ca să obţină mierea şi – când a um-
se adresa elevilor mici şi se desfă- Într-un anumit fel eu nu am plut o căsuţă – o ia de la capăt, res-
şura pe două secţiuni: basm şi po- predat limba română – eu am pectând o disciplină militară. Asta e
veste. Lucrări – cu sutele!! din „născut” creatori de limba ro- şcoala! După mine, succesul în-
Moldova, din România, din mână. seamnă, mai ales în cazul unui das-
Ucraina, din Serbia, de la comuni- – Care este partea apli- căl, să dăruieşti din tine, din
tăţile româneşti. Condiţia era ca tex- cativă a obiectului aflat la cunoştinţele, dar mai ales din sufle-
tele să fie scrise de mână. Caligrafia prima rubrică din catalog? tul tău. Şi lucrul acesta trebuie făcut
celor din Moldova – impecabilă. Ai (Limba şi literatura ro- cu sinceritate şi cu dragoste. Deşi nu
noştri... de... mai urâţel – caligrafie mână)? doream, bănuiam că o să ajung aici.
nu se mai face în şcoală! Festivitate – Nici pe departe defini- Cea mai de preţ însuşire rămâne
de premiere. Juriu. Invitaţi. Laurea- ţiile şi regulile, excepţiile şi dragostea! Copiii se cresc şi se
ţii – pitici cu mămici şi bunici din analizele morfo-sintactice educă aşa, cu multă, multă înţele-
oraşe, dar şi din sate de peste Prut. seci sau comentariile, învă- gere şi iubire! Succesul e de multe
Şi sătucele lor sunt tare sărăcă- ţate pe de rost, Doamne fe- feluri. Un dascăl premiat de minis-
cioase! Palatul Copiilor din Piatra- tura română, dincolo de clasă, are reşte, precum Trăsnea! Partea ter – este un om de succes! Un das-
Neamţ impunător, rafinat, cu vitralii valenţe nebănuite, de aceea un ce- aleasă, vie a limbii este folosirea căl cu mulţi olimpici – este, de
şi – la vremea aceea – cu câteva naclu, o revistă reprezintă validarea creativă a lexicului, a gramaticii, asemeni, de succes! Un cadru di-
oglinzi de cristal. Un băieţel, impre- muncii profesorului la oră. mai exact realizarea textelor lite- dactic prin mâna căruia au trecut, să
sionat de aspectul clădirii şi-a lăsat Ar trebui să mai amintesc Ta- rare. E bine să fii „consumator” de zicem, doi miniştri – e un dascăl de
tenişii cam rupţi lângă uşa de la in- berele de creaţie „Tinere condeie”, literatură, dar e nemaipomenit să fii succes! Dar dascălul de succes, în
trare. A spus că nu vrea să „mâzgă- organizate an de an în spaţii pito- creator de text literar! La una din viziunea mea, e mai ales acela care,
lească” pe jos cu tenişii care-s „buni reşti; de fapt nu conta atât locul, cât ediţiile Concursului Epistolar, orga- peste ani, când nu mai e la catedră,
confruntarea. La întâlnirile din fie- nizat cândva de Poşta Română, o fe- primeşte mulţumirile unui fost elev

Lecţia de istorie r Luna octombrie r Lecţia de istorie r Luna octombrie r Lecţia de istorie
(urmare din pag. 13) renţiar universitar şi a interpretat peste 100 de ro- de Teatru, „Antologia Scriitorilor Români Con-
opii-Băieţi, Liceul Industrial Nr. 5 azi, Li- luri. Amintim câteva spectacole: „Femeia Mării”, temporani”, „Sadoveniana”, „Stagiunile de Mu-
„Arden din Kent”, „Răzvan şi Vidra”, „Act vene- zică Simfonică”, „Vacanţe Muzicale” ş. a.). Cărţi:
C ceul/Grupul Şcolar Economic, Liceul
„Petru Rareş”). Distins cu Diploma de ţian”, „Britannicus”, „Matca”, „Muntele”, „Mihai „Memoria măştilor”, „Album de suflet”.
onoare – locul I pe ţară – în competiţia „Efi- Viteazul”, „Muştele”, „O scrisoare pierdută”, ■ 21/1906 – n. Har.
cienţă şi creativitate în învăţământ” (1994). Mihăilescu, la Vânători,
Dumbrava Roşie (azi, Mu-
Membru în colectivul de redacţie al publi- Rememorări nemţene nicipiul Piatra-Neamţ) (d. 9.
caţiei „Apostolul”; colaborări: „Asachi” şi
„Ceahlăul” din Piatra-Neamţ; „Tribuna în- 03. 1992, Piatra-Neamţ).
văţământului”. Cărţi: „Introducere în filosofia lui „Apus de Soare”, „Bădăra- Absolvent al Liceului
Lucian Blaga”; romanele: „Paradisul papagalilor”, nii” ş. a., precum şi câteva „Petru Rareş”, al Facultăţii
„Pentagrama sau Ironia sorţii”, „Casă în Cer”, filme: „Pintea”, „Buzduga- de Litere şi Filozofie, Bucu-
proză. nul cu trei peceţi”, „Fiul reşti, cu „magna cum laude”
■ 20/1938 – n. Cornel Nicoară, la Câmpia munţilor”, „Dumbrava Mi- (1929). Profesor la Târgu-
Turzii, Cluj, actor, prozator. A absolvit I. A. T. C. nunată”, „Adevărata po- Neamţ, Roman, Curtea de
„I. L. Caragiale” din Bucureşti (1965). Actor la T. veste” (ultimul, în Argeş şi Piatra-Neamţ. În
T. (8. 07. 1965, până la pensionare), a deţinut Germania). S-a implicat în studenţie, a frecventat cenaclurile „Sburătorul”
funcţiile: director adjunct şi director, consilier-şef marile manifestări desfă- „Falanga”. La Piatra-Neamţ, a pus bazele cena-
al Inspectoratului pentru Cultură Neamţ, confe- şurate la Neamţ: Festivalul clurilor literare „Slova nouă”, „Calistrat Hogaş”

Pag. 14 APOSTOLUL octombrie 2020


Arte şi meserii

Profesoara Cristea Monica:


„Eu am fost eleva elevilor mei şi sunt foarte mândră de asta”
i nu neapărat acesta era pre- – Citiţi mult? Ce recomandări răbdare, este un bijutier – cizelează împarţi bucuriile, dar mai ales dăru-
[ miantul clasei.
– Ce vă face fericită?
de lectură aveţi?
– Nu citesc cât aş vrea! Dar, o,
materialul grosier ca să scoată la lu-
mină diamantul. Cel dintâi şi cel
ieşti, te dăruieşti! Sunt onorată de
prietenia unora dintre foştii elevi şi
– Sunt câteva lucruri care Doamne, cum aş putea trăi fără să mai mare dascăl a fost Iisus Hristos, colaboratori. În 44 de ani de carieră
mă fac fericită. Când eram citesc? Zilnic, de la 11-12 noaptea de aceea era numit Învăţător. Cu ce s-a separat grâul de neghină!
mică, îmi închipuiam că în la ora două, când oraşul doarme, am a „operat” el? Cu iubire de oameni! – Frumuseţea mai salvează
Rai eşti pe deplin fericit şi „întâlnire” cu personaje surprinză- Bieţii de noi, încercăm, încercăm, lumea, aşa cum spunea Dostoievski?
locul acela mi-l imaginam ca toare şi toaate coboară tiptil din pa- încercăm... copii palide, dar exem- – Dacă nu este dublată de bună-
un palat plin-plin-plin de cărţi, de ginile cărţilor şi stăm la sfat uneori plul Lui este copleşitor! tate, respect şi înţelegere, frumuse-
prăjituri şi de copaci înfloriţi; cu până în zori. Îmi place şi literatura – Care este sensul unei exis- ţea, numai frumuseţea fizică, nu
română, dar şi cea universală, tenţe? salvează lumea! (Dar pot eu să-l con-
literatura contemporană, dar şi – Complex şi dificil e răspun- trazic pe marele Dostoievski?? Lite-
cea clasică. Ba, în ultimul timp, sul, dar am să procedez ca şi cum aş ratura rusă e fascinantă şi pe nedrept
sunt pasionată de fizica cuan- avea în faţă nodul gordian. Să iu- marginalizată!). Un robot (o păpuşă
tică şi de astronomie, de teoria beşti copiii, să ai încredere în ei, să în fond) poate fi frumos, ca aspect,
Big Bangului, ehei şi câte mă faci cu dragoste tot! În clasă, iubirea dar nu salvează lumea, ba dimpo-
mai atrag... elevilor se simte în podul palmei. Şi trivă, poate fi programat pentru a dis-
– Ce îmbunătăţiri se impun asta nu e o metaforă! Copiii vin la truge. Şi pe Facebook sunt atâtea
actualului sistem de învăţă- şcoală pentru ca dascălii să le des- domnişoare frumoase, dar... dacă ci-
mânt? copere talentele, disponibilităţile şi teşti ce şi cum scriu... te sperii. La
– Aş trece prin sită tot no- abilităţile pe care le au şi să-i pună microscop nici Covidul nu-i urât...
ianul de informaţii şi aş lăsa în valoare. Este esenţial şi obligato- seamănă cu o broşă cu rubine,
cam o treime din materie. Aş da riu. Este onorant! şi...??? Dacă avem în vedere frumu-
ore în care profesorul să fie ele- – Prietenia-i nobilă sau devine seţea interioară – şi la asta cred că se
vul elevilor săi! Şi... aş cam nobilă pentru că nu urmăreşte gândea scriitorul rus, atunci e alt-
scoate cataloagele şi notele. S-ar nimic. Aveţi prieteni? ceva... Frumuseţea de dincolo de fru-
putea face un învăţământ de în- – Am câţiva prieteni, nu mulţi! museţe poate salva lumea. Oare
altă calitate şi fără constrângeri! Mi-e frică de prieteniile profunde, suntem capabili să o vedem???
Profesorilor tineri le-aş sugera adevărate pentru că presupun o fu-
să adapteze metodica la o gene- ziune aproape totală: preiei durerile, A consemnat Violeta MOŞU
timpul s-au mai adăugat câteva ele- raţie profund diferită de cele ante-
mente: cafeaua şi prietenii mei – rioare, să se copilărească, să apeleze
elevii. Mă fac fericită: mesajele co- la tehnica modernă pentru desfăşu-
piilor (foştii elevi), vizitele cu prun- rarea orelor şi să facă multe activi-
cii lor de mână, succesele pe care le tăţi extraşcolare ca să cunoască
obţin în profesiile alese. Mă face fe- sufleţelele cu care lucrează. Este
ricită şi nefericită acest interviu care vital.
mi-a oferit prilejul de a plonja în – Cum ne căutăm chemarea?
trecut şi a-mi întări convingerea că – A chema înseamnă că cineva
nu este altă profesie mai generoasă sau ceva te invită să mergi într-o di-
decât aceea de dascăl. De ce şi ne- recţie anume. Nu cred că trebuie
fericită? Pentru că nu am atâta spa- chiar să „căutăm”, ci să deschidem
ţiu încât să vorbesc despre fiecare mai multe uşi şi vom ajunge unde
copil cu care am lucrat de-a lungul ne este menit. Dar aici are şi şcoala
timpului şi cred că nu am apucat să un rol deosebit. Ar trebui gândit un
le mulţumesc tuturor că le-am fost sistem care să descopere abilităţile
profesoară, ... că mi-au fost profe- şi afinităţile fiecărui copil şi „che-
sori. Am învăţat atâtea lucruri de la marea” se va împlini. Fiecare fiinţă
copii, încât pot spune că alături şi are în ea un grăunte de aur, dascălul
împreună cu ei am devenit un das- este un explorator – caută comori
căl mai bun. vii, este un grădinar – îngrijeşte cu

Lecţia de istorie r Luna octombrie r Lecţia de istorie r Luna octombrie r Lecţia de istorie
i „Petrodava”. Debut cu poezii în „Bilete Filologice, membru în Consiliul de conducere al ■ 23/1950 – n. Nico-
[ de Papagal” (1928). Colaborări: Anuarul
Liceului „Petru Rareş”, „Apostolul”, Ate-
Societăţii „Limba noastră cea română”, Republica
Moldova, coordonator al programului „Studii
lae Sava, la Vânători-
Neamţ, scriitor, ziarist.
neu ş. a. Scrieri: „Tâlcuirea lui Har. Mihăi- eminesciene” la Centrul Naţional „Mihai Emi- După absolvirea liceului
lescu”; „Din cartea vieţii”; „Gândind la nescu”, Ipoteşti, în colective de redacţie: „Ana- în Târgu-Neamţ, a lucrat
depărtări fecioare”. în diverse meserii, până în
■ 21/1939 – n. Dumitru Irimia, la Rememorări nemţene februarie 1990, când în-
Roman (d. 2009, Iaşi). Absolvent al Şcolii cepe să lucreze ca redac-
Medii din oraşul natal şi al tor, la Ziarul „Ceahlăul”
Facultăţii de Filologie, Iaşi, lele” Universităţii ieşene şi „Limba Română”, din Piatra-Neamţ, unde
doctor (1976). A urcat trep- Chişinău. Scrieri: „Limbajul poetic eminescian”; publică ştiri, note, tablete,
tele ierarhiei universitare, „Curs de lingvistică generală”; „Lingvistica, poe- semnale editoriale, recenzii, cronici literare şi in-
remarcându-se ca lingvist şi tica, stilistica”; „Structura stilistică a limbii ro- terviuri, mai ales din viaţa culturală. A debutat cu
filolog. A predat la universi- mâne contemporane”; „Introducere în stilistică”; versuri, în Revista „Tomis” (1969). Anii ’80 ai se-
tăţi din Italia. Funcţii: direc- „Dicţionarul limbajului poetic eminescian” colului XX sunt anii de consacrare definitivă a
tor adjunct al Centrului (coord.), „Gramatica limbii române” ş.a. scriitorului. Cartea de poeme „Fericit precum mi-
Român de Cultură şi Cerce- ■ 23/1947 – n. Dumitru Bezem, la Tarcău, rele” a fost primită favorabil de critica literară. Alte
tări Umaniste, vicepreşe- Neamţ, artist plastic. Facultatea de Arte Plastice, volume: „Despre prietenie”; „Privighetoarea”;
dinte al Societăţii de Ştiinţe Iaşi (1972), membru UAP. (continuare în pag. 16)

octombrie 2020
APOSTOLUL Pag. 15
Şcoala, azi

Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” din Piatra‐Neamţ:


Noi proiecte de consolidare a competenţelor practice
entru anul şcolar 2020-2021 sională la nivelul cerinţelor angaja- privire la obiectivele, activităţile şi În cadrul proiectelor vor fi rea-
P Liceul Economic „Alexandru
Ioan Cuza” din Piatra-Neamţ
torilor, adaptate la dinamica pieţei
muncii. Se va urmări prelungirea
indicatorii de atins. Prin toate aceste
acţiuni se urmăreşte identificarea şi
lizate şi numeroase achiziţii nece-
sare implementării în condiţii
este partener în două proiecte parteneriatelor de practică deja exis- selecţia a câte 185 de elevi pentru optime a activităţilor stabilite pentru
de consolidare a competenţe- tente, care au demonstrat deja că fiecare proiect, din învăţământul li- obţinerea rezultatelor:
lor practice, finanţate POCU aduc plusvaloare, dar se va avea în ceal şi profesional, care vor benefi- - servicii de organizare eveni-
(Programul Operaţional Capi- vedere şi iniţierea de noi parteneriate cia de activităţi integrate ce vizează mente şi catering
tal Uman)/ Axa prioritară pentru dezvoltarea unui sistem efi- învăţarea la locul de muncă. - materii prime şi materiale ne-
Educaţie şi Competenţe. cient şi sustenabil la locul de muncă. cesare derulării cursurilor practice
Este vorba despre „Jobul de Dintre partenerii cu care se va con- - utilaje şi echipamente tehnolo-
mâine asigurat prin consolidarea tinua colaborarea menţionăm: Hotel gice şi funcţionale necesare pentru
competenţelor profesionale prac- Central, Grand Hotel Ceahlău, S.C. dotarea unui laborator tehnologic
tice azi”- iniţiat de Asociaţia „Edu- Minerva S.R.L., Turnul Berarilor, privind estetica şi igiena corpului
caţie şi Viitor” şi „Consiliere şi Carrefour, Kaufland etc. omenesc şi a unui laborator de ali-
orientare, practică şi angajare!” - O altă componentă importantă mentaţie din cadrul unităţii de învă-
propus de Pluri Consulting Grup a proiectelor este legată de consilie- ţământ dar şi pentru asigurarea
S.R.L. rea vocaţională şi orientarea profe- implementării activităţilor relevante
Asociaţia „Educaţie şi Viitor” sională, care îi vor ajuta pe elevi să ale proiectului
este o organizaţie neguvernamen- conştientizeze propriile resurse per- - materii prime şi materiale con-
tală, apolitică, fără scop lucrativ, cu sonale, să-şi dezvolte abilităţile de a sumabile, respectiv papetărie şi ton-
personalitate juridică, înfiinţată în lua decizii, de a face alegeri privind ner.
luna martie 2011, care urmăreşte ini- cariera. Această activitate va fi co- Personalul angajat în echipa de
ţierea, organizarea, coordonarea şi ordonată de către un expert consi- implementare a proiectelor, atât din
realizarea de acţiuni care să stimu- liere şi orientare în carieră, care va cadrul celor două firme cât şi a liceu-
leze dezvoltarea locală şi a comuni- discuta şi clarifica aspecte precum: lui este format din persoane care au
tăţilor de grup. În calitate de furnizor autocunoaşterea personală, cu ac- calităţile şi aptitudinile necesare pen-
autorizat de servicii sociale şi de ser- cent pe conştientizarea aptitudinilor, În procesul de selecţie este eli- tru a asigura succesul proiectelor şi
vicii de informare-consiliere şi intereselor, motivaţiilor; identifica- gibil orice elev care îndeplineşte care au capacitatea de a participa la
orientare profesională a implementat rea punctelor forte care pot fi utili- cumulativ următoarele condiţii: îndeplinirea sarcinilor şi responsabi-
cu succes atât în calitate de Solici- zate în rezolvarea problemei de - are domiciliul stabil în regiu- lităţilor pentru un decurs funcţional
tant cât şi ca Partener un număr de încadrare pe piaţa muncii. nea N-E, judeţul Neamţ al acestora şi atingerea obiectivelor,
14 proiecte, având ca parteneri insti- Proiectele mai prevăd, ca teh- - are nivel de calificare 3 şi 4 având experienţă în acoperirea tutu-
tuţii publice şi parteneri privaţi. nică inovativă de consiliere şi 10 vi- - este înscris în clasele XI-a (în- ror activităţilor: management, achi-
Pluri Consulting Grup S.R.L. zite de lucru la potenţialii angajatori văţământ liceal şi profesional) şi a ziţii, promovare, consiliere şi
este o organizaţie înfiinţată în anul din domeniul lor de specializare, XII-a (învăţământ liceal) la unul din orientare profesională, organizarea
2003 cu o vastă experienţă în dome- pentru ca elevii să compare mediile profilurile: turism, alimentaţie, co- pregătirii practice şi stagiilor de prac-
niul formării resurselor umane, ce de lucru şi pentru a se familiariza cu merţ, comerţ/economic, estetica şi tică, evaluarea competenţelor, TIC.
derivă din activitatea de organizare cerinţele concrete din cadrul compa- igiena corpului omenesc Iată deci o nouă şansă pentru
a cursurilor de instruire începând niilor. Fiecare elev va participa la cel - nu a mai efectuat instruire elevii şi profesorii Liceului Econo-
încă din anul 2005. Această com- puţin o vizită de lucru în care va practică obligatorie pentru anul de mic „Alexandru Ioan Cuza” de a fi
plexă activitate se desfăşoară sub primi informaţii legate de firmă, do- studii pentru care va fi înmatriculat părtaşi la realizarea misiunii acestei
auspiciile unui parteneriat cu unul meniul de activitate şi oferta de ser- - are disponibilitatea de a parti- instituţii, care este „O şcoală euro-
dintre cele mai prestigioase orga- vicii, oportunităţile de practică, cipa la activităţile proiectului peană pentru copiii noştri”, printr-o
nisme de certificare şi instruire din internship sau angajare, despre com- - nu a mai beneficiat anterior de ofertă educaţională care are la bază
Europa – TÜV Rheinland InterCert petenţele necesare pe piaţa muncii. proiecte finanţate POCU/Axa prio- calitatea, performanţa, promovarea
– divizia Akademia. Pentru început cele două orga- ritară Educaţie şi Competenţe. valorilor europene, egalitatea şanse-
Scopul principal al celor două nizaţii iniţiatoare vor organiza la Pentru a se asigura egalitatea de lor pentru toţi participanţii în proces
proiecte este extinderea activităţii Piatra-Neamţ conferinţele de lansare şanse şi nediscriminare, se va avea şi deschiderea spre învăţarea pe tot
practice a elevilor liceului, prin par- ale proiectelor, scopul acestor eve- în vedere să se selecteze şi persoane parcursul vieţii.
teneriate şcoală-agent economic, ce nimente fiind de a promova şi in- din mediul rural (cel puţin 25) şi cel
asigură pregătirea generală şi profe- forma întreaga opinie publică cu puţin 50% să fie fete. Gianina BURUIANĂ

Lecţia de istorie r Luna octombrie r Lecţia de istorie r Luna octombrie r Lecţia de istorie
(urmare din pag. 15) a ajunge mitropolit al Moldovei (1671), va începe (Bacău), preşedinte al Co-
Viaţă publică”; „Proză, domnilor, proză”; să versifice psaltirea, la care, după propriile măr- mitetului de Cultură şi Artă
turisiri, a lucrat vreo „cinci ani foarte cu osârdie”.
„ „Insolenţa nopţi- al Judeţului Neamţ, şeful
lor”. O copie manuscris a textului, se află la Biblioteca Secţiei de Propagandă a
■ 26/1624 – n. Academiei şi poartă semnătura lui Dosoftei ca Comitetului Judeţean
Dosoftei (d. 13. Neamţ al P. C. R., director
12. 1693). Istoriile, Rememorări nemţene al T. T. Piatra-Neamţ şi di-
dicţionarele, exe- rector al Centrului de Li-
gezele literare con- brării al Judeţului Neamţ.
ţin tot felul de presupuneri mitropolit. Se va refugia în Polonia (ianuarie A iniţiat, condus şi colabo-
în ce priveşte originea 1674), împreună cu domnitorul Ştefan Petri- rat la manifestări cultural-
cărturarului, dar în toate ceicu, iar la începutul anului următor, va fi rein- artistice locale, zonale sau naţionale: Sărbătoarea
se precizează că acesta, pe stalat în scaunul de mitropolit, până la sfârşitul Eroilor de la Războieni, Sărbătoarea Muntelui
numele de mirean Dimi- vieţii. Ceahlău, Festivalul Spectacolelor de Teatru pentru
trie, este fiul Mariei (zisă şi Misira) şi al lui Leon- ■ 26/1936 – n. Gheorghe Bunghez, la Poiana- Tineret şi Copii, Stagiunea simfonică a Filarmonicii
tie Barila, neam de mazili de prin părţile Sucevei. Sărată, Bacău. A absolvit Facultatea de Istorie-Fi- „Moldova” din Iaşi, Festivalul „Vacanţe Muzicale”,
Cu certitudine, pe la 1649, era ieromonah la Pro- lologie-Filozofie a Universităţii ieşene. Profesor şi saloane de carte, „Sadoveniana”, Bienala de Artă
bota, în 1658, era episcop de Huşi şi, peste un an, director la Stăniţa şi Săbăoani, inspector şcolar, se- Plastică „Lascăr Vorel”, „Petrodava – 2000”, cicluri
conducea Episcopia de Roman (1659). Înainte de cretar al Comitetului Regional de Cultură şi Artă de emisiuni la Tele M Plus Piatra-Neamţ. Cărţi:

Pag. 16 APOSTOLUL octombrie 2020


Arte şi meserii
nii dintre semenii noştri terare, bine definite prin ton şi în 1989. Nu contau calităţile
U ajunşi la aşa-zisa vârstă a
înţelepciunii (în jur de 80
caracteristici.
În prima jumătate a cărţii,
profesionale, singura condiţie
era să fii membru al P.C.R. Cum
CALENDAR
de ani), mai ales dintre cei autorul prezintă, conform aver- Ioan Atodosiei afirmă că a „oco- – noiembrie 2020
care în timpul şcolii şi-au tizării din titlu, principalele mo- lit” această „calitate”, el va ră-
însuşit bine limba română mente – rememorări ale unor mâne pentru totdeauna un 1. CANTACUZINO, G.M. (23 mai
0
şi au fost înzestraţi cu oa- întâmplări trăite în copilărie – specialist care s-a preocupat 1899 – 1 nov. 1960) – 60 de ani de la
rece har al naraţiunii, nu până la absolvirea celor şapte să-şi îndeplinească cu demnitate moartea eseistului şi esteticianului;
se pot opri să nu încredinţeze ti- clase la şcoala din Vânători- şi profesionalism obligaţiile care 01. CELLINI, Benvenuto (1
parului rememorări privind tra- Neamţ, în adolescenţă – anii i le impuneau pregătirea şi „fişa nov. 1500 – 13 febr. 1571) – 520 de
seul propriei vieţi, experienţele petrecuţi la Liceul Petru Rareş postului”. ani de la naşterea artistului plastic ita-
profesionale importante, întâm- din Piatra-Neamţ şi în studenţie Cea de-a doua parte a cărţii lian;
plări cu aspect istoric, social şi – instrucţia la Facultatea de conţine o prezentare a situaţiei 02. SHAW, George Bernard (26
chiar politic, multe dintre aces- economice, sociale şi politice a iul.1856 – 2 nov.1950) – 70 de ani de la
tea necunoscute tinerii genera- evoluţiei societăţii româneşti de moartea scriitorului irlandez (Nobel Lit.) ;
ţii. Note de lector după 1989 când, după cum 04. MUŞATESCU, Tudor (22 feb.1903
Afirmaţiile de mai sus au deseori se afirmă în prezent, – 4 nov.1970) – 50 ani de la moartea drama-
fost provocate de lectura cărţii conducerea politică a ţării a fost turgului şi romancierului;
lui Ioan Atodosiei „Momente”
(Din viaţa unui om obişnuit), Ioan Atodosiei: acaparată de eşalonul doi al no-
menclaturii comuniste. Autorul
05. SADOVEANU, Mihail (5
nov.1880 – 19 oct.1961) – 140 ani de la naş-
apărută în anul 2019, la Editura condamnă etichetarea întregii
Casei Corpului Didactic „Maria
Montessori”din Baia Mare.
Momente (Din economii a ţării drept „un mor-
man de fier vechi”, coborârea
terea scriitorului;
06. MUSIL, Robert (6 nov. 1880 – 15
apr. 1942) – 140 de ani de la naşterea scrii-
Trebuie precizat că autorul,
născut în 1937 în comuna Vână- viaţa unui om României în partea cea mai de
jos a ierarhiei ţărilor din U.E. torului austriac;
10. ODOBESCU, Alexandru (23
tori-Neamţ, absolvent al Facul- De data aceasta Ioan Ato-
tăţii de Geologie a Universităţii
din Bucureşti, a fost repartizat şi
obişnuit) dosiei îşi modifică tonul relatării
manifestându-se vehement faţă
ian.1834 – 10 nov.1895) – 125 ani de la
moartea scriitorului;
s-a stabilit pentru totdeauna la de deprecierea activităţii în do- 12. RODIN, Auguste (12 nov. 1840 –
Baia Mare, localitatea cunoscută meniul în care şi-a pus cunoştin- 17 nov. 1917) – 180 de ani de la naşterea
pentru prospecţiunile realizate Geologie a Universităţii din Bu- ţele, priceperea pentru sculptorului francez;
în munţii din împrejurimi pre- cureşti. Apoi proaspătul absol- organizarea şi dezvoltarea unui 14. MONET, Claude (14 nov. 1840 – 6
cum şi pentru renumitele între- vent va fi repartizat „în domeniu foarte important al dec. 1926) – 180 de ani de la naşterea picto-
prinderi miniere de aici. producţie”, aşa cum se obişnuia economiei naţionale. Cititorul rului impresionist francez;
Deşi autorul insistă asupra în perioada comunistă, în Mara- va reţine cu uşurinţă atitudinea 15. CONTA, Vasile (15 nov.1845 – 22
unor activităţi pe care le-a des- mureş, unde va desfăşura mai fermă şi justă a autorului în pro- apr.1882) – 175 ani de la naşterea filosofului
făşurat de-a lungul mai multor ales activitate de cercetare pe blema zăcămintelor de la Roşia şi scriitorului;
decenii ca simplu cercetător sau teren, punând în valoare diver- Montana, o rezervaţie ce ar tre- 20. TOLSTOI, Lev (28 aug. 1828 – 20
coordonator al unor comparti- sele zăcăminte ale subsolului, în bui ocrotită de UNESCO. nov. 1910) – 110 ani de la moartea scriitoru-
mente de cercetare, folosind o vederea exploatării minere. Am putea eticheta această lui rus;
terminologie tehnică care te tri- Cât priveşte tonul şi limba- parte a cărţii – datorită tonului 24. MACEDONSKI, Alexandru (14
mite adesea la dicţionar, volu- jul cu care sunt relatate rezulta- care uneori atinge cotele cele mart.1854 – 24 nov.1920) – 100 ani de la
mul surprinde aspecte ale tele activităţii profesionale, mai înalte ale invectivei – drept moartea poetului simbolist;
activităţii dintr-un domeniu mai acestea vor fi mai exact deco- veritabilă pagină de pamflet. 25. ALEXANDRESCU, Grigore (22
puţin cunoscut publicului larg, date şi apreciate de către specia- Şi mai adăugăm o calitate feb.1814 – 25 nov.1885) – 135 ani de la
dar şi dintr-un timp cvasi înde- liştii în domeniu, dar şi cititorul mai rar întâlnită la autorii care moartea poetului şi fabulistului;
părtat: aşa-zisa perioadă a epo- obişnuit va putea înţelege uşor că n-au absolvit o facultate din do- 27. IORGA, Nicolae (5 ian.1871 – 27
cii de aur. România dispunea de o gamă va- meniul filologiei: o limbă ro- nov.1940) – 80 ani de la moartea istoricului
Cititorii care vor parcurge riată de bogăţii minerale, în zona mână literară curată, coerentă, şi scriitorului;
volumul până la ultima pagină cercetată. bine însuşită pe băncile şcolii, 27. REBREANU, Liviu (27 nov.1885
vor putea constata – cu mai O precizare (şocantă astăzi) ferită de marea invazie a neolo- – 1 sept.1944) – 135 ani de la naşterea pro-
multă sau puţină uşurinţă – că, priveşte felul în care specialiştii, gismelor din limba engleză. Cu zatorului;
de fapt, între copertele acestui aşa cum este şi cazul autorului excepţia câtorva scăpări invo- 30. TWAIN, Mark (30 nov. 1835 – 21
volum se află două părţi, nesem- nostru, puteau sau nu să fie pro- luntare. apr. 1910) – 185 de ani de la naşterea scrii-
nalate ca atare de către autor, movaţi în diferitele posturi de torului american. (Red.)
fiecare aparţinând altei specii li- conducere, în perioada de până Constantin TOMŞA

Lecţia de istorie r Luna octombrie r Lecţia de istorie r Luna octombrie r Lecţia de istorie
Monumente istorice din Judeţul Neamţ”, radiofonic: „Trenul din zori”; „Cursa de Braşov”; lor”; „Florile amintirilor noastre”. Film: „Sezonul
„ „Judeţul Neamţ – Ghid”, „Petrodava –
2000”; „Între «Dragonul» şi «Piaţeta»
„Magnolii pentru un măgar”; „Dosarul cu sân-
ziene”; „Oameni la cumpănă de ani”; „Urgenţa”;
pescăruşilor”.
■ 28/1937 – n. Virgiliu Gh. Bârliba, la
(1981-1986)”; „Demnitatea supraveţuirii „Vântul de februarie”; „Vina florilor”; „Vorbeşte- Roman, profesor universitar, cercetător, fiul pro-
prin cultură”. mi de tata”; „Prima ninsoare”; „Poeme pentru fesorului Har. Mihăilescu. A absolvit Liceul „Petru
■ 26/1945 – n. Constantin Mun- Rareş” din Piatra-Neamţ, Facultatea de Istorie a
teanu, la Fedeleşeni, Strunga, Iaşi, scriitor.
A absolvit Facultatea de Fizică din Bucu-
Rememorări nemţene Universităţii Bucureşti. Profesor la Sărmăşag
(Sălaj), Borca (Neamţ), muzeograf şi director la
reşti. Fizician la C. F. S. S. şi S. C. Fibrex. director Muzeul de Arheologie, Piatra-Neamţ. Cercetător
al Bibliotecii Judeţene Neamţ, preşedinte CPUN schimbul trei”; „Prietenie ştiinţific la Institutul „A. D. Xenopol” Iaşi. Spe-
al Municipiului Piatra-Neamţ, consilier şef la In- trădată”. Teatru: „Valea râ- cializat în arhivistică, arheologie. Doctor în istorie
spectoratul pentru Cultură Neamţ. Debut în „Am- sului”, la T. T.; „Nimic (1975). Săpături arheologice în Neamţ. A înfiinţat
fiteatru”, 1969; editorial, cu „Zaruri de cretă” despre Sânziene”, Teatrul şi a condus Revista „Memoria antiquitatis”. Re-
(1976). Membru al U. S. (1976), membru al U. C. Dramatic Braşov. Teatru dactor responsabil al Revistei „Arheologia Mol-
(1993). Cărţi: „Zaruri de cretă”; „Ziua magnoliilor TV: „Iubirea mea cu zur- dovei”. Lucrări: „Tezaurul de la Măgura” (colab.);
viscolite”; „Cursa rapidă”; „Vremea brânduşelor”; gălăi”; „Scrisori apocrife”; „La monnaie romaine chez les Daces Orientaux”;
„Teona”; „Sfârşitul înserării”; „Maria, prinţesă de „Dincolo de munte”; „Vo- „Dacia răsăriteană în secolele VI-I î. e. n. Econo-
Place Pigalle”; „Zodia bâlciului”; „A fluierat în caţie”; „Cu zâmbetul pe mie şi monedă” (Premiul „Vasile Pârvan” al Aca-
timpul Evangheliei”, „Lacrimile tăcerii”; Teatru buze”; „Vremea sânziene- demiei).

octombrie 2020
APOSTOLUL Pag. 17
Arte şi meserii

Vianu Mureşan, filosof şi scriitor:


„Eu am mers, încăpăţânat, în direcţia mea, împotriva
a ceea ce aşteptau alţii de la mine”
În ultimii ani, aţi fost nelipsit de la Târ- turizat. Binecuvântez situaţiile nefericite prin de el sau nu ştim să ne folosim de el. Ca şi cum
– gul de carte de la Piatra-Neamţ. Cum a
fost această a zecea ediţie?
care am trecut. În ceea ce priveşte dispariţia fra-
telui meu, este peste puterea noastră să îndrep-
avem buzunarele pline de bani şi am sta să cer-
şim. Eu cred că-i important pentru noi şi dacă
– După perioada asta de restricţii şi tăm lucrurile sau să împiedicăm să se întâmple facem lucruri care nu par în mod direct de natură
lipsă totală de evenimente culturale, ne aşa ceva. religioasă, pentru că viaţa noastră, dacă ar fi
aşteptam ca oamenii să fie mai reticenţi, trăită cuviincios, ar fi în totalitate un exerciţiu
să fie mai multă crispare. Surpriza mea e religios şi o formă de devoţiune.
foarte plăcută pentru că am fost întâmpi- – Când cineva are o patimă, cum ar trebui
naţi foarte bine şi este unul dintre cele mai fru- să ne străduim să-i trimitem raze de iubire şi de
moase târguri de carte din ţară. Lumea, se vede, milostivire, pentru a se tămădui şi a se elibera?
are bucuria să participe la evenimente legate de – Depinde de natura patimii şi cât e de pu-
carte. ternică patima cuiva. Până la urmă şi patima asta
– Federico Fellini spunea că arta este pen- a scrisului, patima asta culturală, de la un nivel
tru omenire travaliul visului. Sunteţi un visător în sus, e la fel de rea ca beţia. Este o beţie a cu-
sau un om al concretului? vintelor goale şi eu de această patimă încerc să
– Sunt mai degrabă un visător pentru că şi mă feresc, încerc să fiu conştient. Am ajuns să
scrisul, vorbitul sunt forme de artă. În mare mă- înţeleg că ne putem pierde în lumea cuvintelor,
sură, noi, în viaţa de creatori, suntem continua- cărţilor, literaturii, să fim luaţi de vâltoarea cu-
torii unor visuri, unor utopii, năzăriri pe care le rentului literar şi să ne sufocăm fără să câştigăm
avem. Visul era şi în mintea lui Salvador Dali. ceva. Trebuie să faci diferenţa între pasiune şi
Şi el spunea că-şi pictează visele în lucrările lui patimă. Lucrul cu textele, cărţile, cu ideile tre-
suprarealiste. Michael Ende, în cărţile Momo, buie să fie ziditor întotdeauna, trebuie să lumi-
sau în Poveste fără sfârşit, încearcă să refacă neze, trebuie să îndrepte, trebuie să
mari vise personale sau vise ale umanităţii. Şi împrospăteze mintea şi, în cele din urmă, trebuie
cred că aceasta e povestea în care minţile noastre să te îndrepte spre ce este esenţial, spre legătura
se scaldă şi din care se hrănesc. Dacă am fi re- Vianu Mureşan s-a aflat printre scrii- cu Dumnezeu. Dacă toată patima asta literară ră-
duşi doar la gesturile concrete, la ceea ce suntem torii care au participat de curând la lan- mâne un simplu răsfăţ, nu-i bine. Dacă citeşti
obligaţi, la meseriile noastre, la sarcinile noastre sările de carte prilejuite de cea de-a zecea cărţi plăcute, care sunt cu zecile, cu sutele, cu
zilnice, viaţa ar căpăta o banalitate şi s-ar goli de ediţie a Târgului „Libris”. Binecuvân- miile, poţi să trăieşti oricât şi să rămâi spiritual
sens, de farmec şi mulţi dintre noi am fi mult mai tează situaţiile nefericite prin care a tre- şi moral la acelaşi nivel la care ai fost când ai în-
deprimaţi şi mai trişti, estompaţi. Mi-a plăcut cut şi spune că nedreptatea e bazată pe ceput să le citeşti, adică să nu te rafinezi, să nu
această expresie pe care am întâlnit-o la Mateiu nişte patimi sau pe nişte ambiţii ale celor te îndrepţi spre ţinta ultimă a sufletului. Este
Caragiale: „Am devenit nişte fiinţe estompate”. care administrează părţi din viaţa noas- vorba despre înţelegerea, comunicarea sau apro-
– Aţi dus o politică de copil bun, idilic, con- tră, pentru că nedreptatea nu se produce pierea de Dumnezeu. Noi suntem apropiaţi de
formist, sau, uneori, v-aţi permis mici încăpăţâ- singură, se face cu mâna omului. cer, de exemplu, fără să urcăm sau să coborâm.
nări, îndărătnicii? Cerul e pretutindeni. Noi nu putem să fim mai
– Provenind dintr-o familie cu mulţi copii – aproape sau mai departe de cer. Noi nu putem să
11 fraţi –, nu puteam să fiu obraznic, mai ales că – Cum trebuie stăpânită o emoţie? fim mai aproape sau mai departe de Dumnezeu.
aveam obligaţii, sarcini în gospodărie, încă de la – Nu toată lumea are puterea să o stăpâ- Dar putem să ne folosim mai mult sau mai puţin
3-4 ani. Din acest punct de vedere, aş spune că nească. Cred că modul direct de a stăpâni o emo- de această apropiere. Şi cred că, dacă pasiunea
am fost un copil ascultător, ca orice copil crescut ţie este să-ţi muţi mintea spre altceva. De lecturii, pasiunea literară, relaţia cu textele nu ne
la ţară, în care autoritatea părinţilor, a bunicilor, exemplu, spre rugăciune, dacă-i o emoţie cople- adânceşte conştiinţa apropierii şi nu ne face ca-
chiar a fraţilor mai mari era indiscutabilă. Pe de şitoare, o emoţie negativă, o încărcătură rea, pabili să utilizăm apropierea de Dumnezeu şi de
altă parte, când am început să merg la şcoală, şi pentru că ea te răvăşeşte. Modul în care poţi să viaţa spirituală, atunci este patimă şi pierdere de
am început să am un gust cultural şi o opţiune o descoşi, să-i diminuezi energia, apăsarea, este timp. Este un alcoolism literar.
pentru studii, pentru carieră, m-am încăpăţânat să schimbi centrul de atenţie, să te focalizezi pe – Răzvrătirea face rău? E bine să-i înfrun-
să nu ascult de sfaturile apropiaţilor care încer- altceva şi la asta te ajută rugăciunea sau medita- tăm sau nu pe cei hulitori, potrivnici lui Dum-
cau să mă orienteze spre Facultatea de Drept. ţia. În experienţa mea, nu există căi mai eficiente nezeu, prigonitori…?
Am avut o anumită îndărătnicie şi au fost mo- şi mai directe decât rugăciunea şi meditaţia. Fă- – Cei care sunt răzvrătiţi sunt deja la un
mente tensionate, de polemică, chiar de ceartă. cute constant, făcute în timp sunt şi modalităţi nivel de vehemenţă, la un nivel de violenţă care
Eu am mers, încăpăţânat, în direcţia mea, împo- prin care ajungem să filtrăm mai riguros emo- nu poate să fie contracarat decât printr-o formă
triva a ceea ce aşteptau alţii de la mine. Şi am ţiile, să fim mai puţini vulnerabili în faţa lor. opusă de vehemenţă. Nu înseamnă că acel care
avut de câştigat, pentru că mă identific cu direc- – Duhul odată dobândit mai poate părăsi ridică piatra şi vrea să lovească într-un nevino-
ţia aleasă. Cred că m-aş fi alienat sau, în orice omul? vat, dacă tu îl împiedici printr-un gest violent i-ai
caz, aş fi ajuns într-o direcţie total nepotrivită – Eu am o râvnă şi o zbatere religioase per- căutat răul. Dimpotrivă, ai căutat împiedicarea
firii mele. manente. Felul în care se instalează sau felul în săvârşirii unui rău. Există nişte proporţii în ener-
– Nefericirea v-a secat vreodată inspiraţia? care ne atinge aripa duhului nu ştiu în ce măsură giile bune sau rele pentru cei care sunt în mod
– Aş spune că nefericirea mi-a stârnit inspi- ţine de un merit personal, cât de graţie. Cred că, vădit duşmănoşi sau în mod vădit agresivi în ra-
raţia şi dau ca exemplu concret ultima mea carte în mod permanent şi continuu, noi suntem păziţi port cu ceva care este valoros, care este curat,
– ¡Bravo, campeón! (memorialul agoniei). de Cel care ne-a dat viaţă. Apropierea sau înde- care este sfânt. Pe ei nu-i poţi opri decât prin
Aceasta este despre fratele meu care a murit, în părtarea de Dumnezeu nu ştiu dacă putem s-o gesturi, forme similare de putere. Şi asta capătă
urmă cu patru ani, în Spania, într-o clinică, bol- măsurăm. Nu suntem întotdeauna conştienţi, chipul violenţei uneori. Dar violenţa împotriva
nav de cancer la creier. Am stat alături de el în mintea noastră-i rătăcită în propriile interese, în a ceva violent este un fel de dialectică, răul prin
ultimele luni de viaţă. A fost o dramă, o nenoro- propriile munci, în propriile zbateri zilnice şi, pe care împiedici săvârşirea unui rău mai mare, răul
cire, avea doar 33 de ani. Faptul că am scris acest fond, se produce o uitare a pazei lui Dum- necesar. Şi atunci nu avem ce face. Dacă noi
această carte şi un memorial al agoniei legat de nezeu şi a acestui ochi vigilent, a acestui ochi stăm blânzi şi ne rugăm, stăm ca mieluşeii în faţa
această trecerea a lui, atât de dramatică, arată că care nu doarme şi nu se închide niciodată, care-i lupilor care vin să ne mănânce, noi putem să fim
nu mi-a secat inspiraţia. Dar, în general, neferi- asupra noastră. Eu cred că, prin dăruirea cu prea mândri de evlavia noastră, dar ne vor mânca
cirea sau stările apăsătoare, încercările prin care mare entuziasm propriilor scopuri, chiar dacă până la urmă şi n-am făcut nimic. Răul în lume
trec m-au inspirat şi m-au copt la cap, m-au ma- duhul este asupra noastră, noi uităm să ne folosim continuă să se desfăşoare şi sunt forme de rău

Pag. 18 APOSTOLUL octombrie 2020


Arte şi meserii

Mesajul Evangheliei în era digitalizării


n contextul anului 2020, intitulat „Anul omagial al pastoraţiei pă- fugieze, cultivând individualismul şi înstrăinarea de comunitatea reală.
Î rinţilor şi copiilor şi Anul comemorativ al filantropilor ortodocşi
români”, semnalăm apariţia, la Editura Presa Universitară Clu-
Într-o astfel de lume eterică, volatilă, ecranată, în care îşi duc viaţa tinerii,
este nevoie ca Biserica, prin propovăduito-
jeană din Cluj-Napoca, a lucrării Propovăduirea Evangheliei în rii ei să aducă un suflu nou mesajului evan-
era digitală, semnată de preot lector universitar Liviu Vidican- ghelic, adaptat la situaţia concretă actuală.
Manci. Problema digitalului în propovăduire
Director al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca şi vizează trei aspecte de care nu putem face
lector în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii abstracţie: predicatorul, procesul de cate-
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, părintele Liviu Vidican-Manci a sus- hizare/propovăduire şi ascultătorii (credin-
ţinut două teze de doctorat în domeniul teologiei: Cathari şi Albigenzi cioşii). Propovăduitorul este cel care
în Europa Occidentală a secolelor XII-XIV (2012) şi Impactul predicii iniţiază şi facilitează procesul, care înles-
şi al catehezei asupra generaţiei digitale prin utilizarea noilor mijloace neşte mesajul evanghelic în mintea şi inima
ale tehnologiei şi comunicării (2019). credinciosului.
Reprezentând cea de a doua teză de doctorat, lucrarea de faţă cu- Discursul eclesial trebuie să ţină pasul
prinde două mari părţi, structurate în mai multe capitole şi subcapitole. cu vremea, în actuala eră digitală fiind ne-
Fundamentarea teoretică, după cum autorul a intitulat prima parte, con- voie de un mesaj convingător, izvorât din
ţine 4 capitole (Clarificări conceptuale. O analiză diacronică, Stadiul inimă, pentru un auditoriu, din păcate, mai
actual al cercetării, Religia în era digitală, Bisericile Creştine în faţa puţin preocupat de aspectele spirituale. În
provocării digitale) şi face o prezentare a situaţiei actuale privind abor- acest context, cu ajutorul mijloacelor de
dările şi noile provocări are erei digitale. Cea de a doua parte, Studii tehnologie a informării şi comunicării,
practice de analiză a impactului şi a calităţii propovăduirii prin noile putem demara o cruciadă duhovnicească a bunului simţ, a unei culturi
tehnologii ale comunicării, cuprinde 3 studii aplicate (Corelate ale cu- morale, după cum subliniază IPS Andrei Andreicuţ, în prefaţa prezentei
noştinţelor şi comportamentelor înaintea aplicării programului catehe- lucrări.
tic, Impactul catehezei digitale şi clasice asupra cunoştinţelor şi Consider subiectul abordat unul de maximă necesitate pentru socie-
comportamentelor „digital natives”, Propovăduirea prin intermediul tatea actuală, fapt pentru care recomand cartea pr. lect. dr. Liviu Vidi-
„new digital media”. Studiu de caz: Catehizare şi predicare via You- can-Manci tuturor persoanelor interesate de o asemenea temă de studiu.
Tube), la care se adaugă, fireşte, concluziile generale ale lucrării.
Spaţiul virtual oferă consumatorilor o lume în care aceştia să se re- Prof. dr. Mihai FLOROAIA

Vianu Mureşan, filosof şi scriitor:


„Eu am mers, încăpăţânat, în direcţia mea, împotriva
a ceea ce aşteptau alţii de la mine”
are se întâmplă prin pasivi- cărţilor. Bibliotecile şi librăriile necondiţionată a cuiva şi angajarea fenomenologie, în filosofia lui Em-
c tate, prin neangajare, prin ne-
intervenţie contra curentului
aveau ceva miraculos pentru mine.
Tot timpul mi-l foloseam ca să ci-
în direcţia ideii lui sau a gândirii
lui, fără niciun fel de analiză critică
manuel Levinas, filosof francez
foarte complex, greu accesibil.
care se săvârşeşte. tesc. prealabilă, fără niciun fel de cernere Avem tot timpul dialoguri intere-
– Cum ar trebui să răs- – Se spune că nimic nu-i mai logică sau raţională a ideii. Dar sante, frumoase, dar suntem pe po-
pândim iubirea noastră tutu- tonic între intelectuali ca diferenţa jocul de idei, dialogul în principal, ziţii diferite.
ror, dezinteresat? în idei. Sunteţi de acord? sunt baza gândirii. – De ce nedreptatea nu are
– Noi ne folosim de – Această diferenţă de idei eu o – Cu cine aţi purtat cele mai odihnă?
cărţi ca să răspândim iubirea. Eu văd întotdeauna filosofic, pentru că interesante schimburi de idei? – Cred că, în mare parte, ne-
aceasta e pregătirea mea. Diferenţa – Alexandru Deac este unul dreptatea e bazată pe nişte patimi
de idei trebuie să fie argumentată. dintre oamenii care m-au influenţat sau pe nişte ambiţii ale celor care
Eu nu iau o idee ca fiind valabilă şi m-au format în perioada când administrează părţi din viaţa noas-
sau fiind adevărată doar pentru că e eram elev de liceu la Baia Mare. tră, pentru că nedreptatea nu se pro-
enunţată de cineva cu autoritate. In- Era un filosof fără studii superioare, duce singură, se face cu mâna
diferent din gura cui iese o idee sau pentru că avea rude în Statele Unite omului. Dacă nedreptatea apare în
un enunţ, o formulare, dacă nu are ale Americii şi lucra în mină. L-am mod deliberat, cu siguranţă sunt fie
tot suportul argumentativ, logic sau şi transformat în personajul central conştiinţe, suflete sau minţi corupte,
al cărţii mele, Nebunul lui Dumne- minţi ambiţioase, minţi care cred
susţinut prin detalii practice sau că-şi permit să domine vieţile celor-
prin raportare la realitate. Dacă zeu. L-am cunoscut când aveam 15
ani. Avea o artă a dialogului şi a ex- lalţi, alegerile celorlalţi, să se folo-
aceste legături între o idee şi apara- sească de munca lor, de naivitatea
tul logic care o întreţine nu sunt evi- plicării unor teme chiar unele difi-
cile, specioase de filosofie pe care lor într-un avantaj propriu. Este o
dente, pe mine acea idee nu mă meschinărie, o ambiţie, o aroganţă
convinge indiferent cine o formu- rareori am întâlnit-o, mai târziu, în
facultate, la profesorii universitari. personală la baza nedreptăţilor care
lează. Eu mă oblig întotdeauna se săvârşesc. Aceste nedreptăţi, de
când formulez un enunţ sau când Cele mai fertile dialoguri atunci le-
am avut. La 15 ani am început să-l fapt, sunt forme de manipulare a
încerc să argumentez ceva să fac învăţ pe Hegel, să învăţ principiul vieţilor noastre în interesul cuiva.
toată structura logică, eu zidesc din alterităţii, să-i învăţ pe Aristotel, pe Nimeni nu face o nedreptate în mod
cărămizi logice un enunţ, o argu- Mircea Eliade, pe Emil Cioran, pe gratuit, decât, iertaţi-mă, un om
mentaţie. Dacă nu se vede această Elias Canetti cu Orbirea. A fost cel prost, un om fără minte care face o
ziditură logică, eu sunt suspicios mai spectaculos schimb de idei din nedreptate din care să nu aibă niciun
faţă de o idee. Putem să purtăm po- tinereţea mea. Mai târziu, cei care câştig. Chiar am citit recent o carte
cred că apropierea noastră se poate lemici, şi sunt antrenante, tonice, mi-au fost parteneri de dialog au a unui istoric italian despre prostie.
produce şi prin ceea ce gândim, dar e important ca ele să nu fie sim- fost colegii de facultate. Cu Sorin Şi el defineşte prostul în acest fel –
prin ceea ce scriem, prin ceea ce ple efuziuni emoţionale, să nu fie Lavric am avut schimburi plăcute persoana care face rău fără să aibă
vorbim şi se creează o emulaţie, se bazate, pur şi simplu, pe idiosincra- de idei, deşi ne situăm pe poziţii fi- niciun câştig de pe urma lui.
creează ataşamente şi apropieri des- zii, pe pasiuni, pe emoţii, pe ticuri losofice diferite cumva şi prin spe-
tul de importante prin intermediul mentale, pe credinţa în autoritatea cializare. Eu sunt specializat în A consemnat Violeta MOŞU

octombrie 2020
APOSTOLUL Pag. 19
Antologia Revistei Apostolul

SUMARUL REVISTEI APOSTOLUL,


REVISTĂ DIDACTICĂ ŞI LITERARĂ, SERIA VECHE
(urmare din numărul trecut) tului G. Coşbuc despre câteva în timpul lui Odobescu • Al. IFTI- BRĂVEANU (cl. VI-a n.) – Linişte
An. V, nr. 10-12, şcoli din judeţul Neamţ • Victor MIE şi C. ANGHEL (cl.VIII) – Ier- • Const. CONSTANTINIU – Li-
octomvrie-decemvrie, 1939 ŢĂRANU – Valoarea mărturiilor tăciunea la nuntă • Nicolae rism. Cadru • Ziarul UNIVERSUL
subpământene • Toader I. ŞTE- DONOSE (cl. IV-a n.) – Poveste cu – Masacrele maghiare şi actele de te-
Pr. D. NOURESCU – Isus şi FAN – Umila autobiografie – draci şi cu ţigani • Al. IFTIMIE – roare • N. COJOCARU – Recenzii •
Azi, pentru cea din urmă oară • Mihail AVADANEI, inspector cultu-
l pacea lumii • Grigore MA-
RINOIU – M. S. Regele Mihai UNGUREANU – Educaţia ral – Locale.
Carol II • Ion VESPREMIE morală: Despre muncă • Victor
– Din veac • Pr. D. SĂ- ŢĂRANU – Cărţi. Reviste. Cro- An. VII, nr. 1-3,
VESCU – Monografia bise- nici, Distractive • Victor ANDREI ianuarie-martie, 1941
ricii Sf. Gheorghe din – Idei. Fapte. Oameni.
Şerbeşti (urmare) • Victor • Ion BĂNCILĂ – Cutremu-
ŢĂRANU – Gazele de luptă • Ion An. VI, nr. 7-9, rile de pământ • Vasile C. ŞOA-
TRAUTZEL – O lacrimă • Ion iulie-septemvrie, 1940 REC – Când stăpâneau jidanii •
DRĂGAN – Mila • Th. URSU – Victor ŢĂRANU – Ogorul româ-
Paştele Ţiganilor (urmare) • Con- • APOSTOLUL – Întreita sfâ- nesc • C-tin TURCU – Catihetul
stantin TURCU – Şcoala nr. 1 de şiere • Mihai EMINESCU – La Conta • Eugeniu MACOVEI –
fete din Piatra-Neamţ (I) • Alexan- arme! • Leon MREJERIU – Eri şi Boiculeşti • Mihai BACLO-
dru STOIAN (cl. VIII-a) – Măria azi. Contribuţii la istoricul învăţă- JANSCHI – Impresii din Italia •
Sa Marele Voievod de Alba Iulia • mântului primar, jud. Neamţ • Oc- Ion VESPREMIE – Poezii: Pan-
Al. V. IFTIMIE (cl. VIII-a) – Lati- tavian GOGA – Copiilor. Toamna durul. Cântec. Ctitorii • C. TĂ-
nitatea noastră. Versuri: Chemare. • Dan FULGER – Octavian Goga NASE-TEIU – Caimacani şi
Furtună • Ioan SANDU – Excursia • Gavril VLAD – Biserica vie • ciobani • Toader I. ŞTEFAN –
absolvenţilor din seria 1938 • J. Radu GYR – Bălcescu • Gh. A. Umila autobiografie – „Memoriul
MIHĂILESCU – Plan de lecţie • CUZA – Cetăţi pe Nistru • Ion meu” (8) • Emilia RADU – Plan
M. MONORANU – Bunicul • Fol- „Memoriul meu” (4) • N. VLĂ- VESPREMIE – Colind. Pământul de lecţie • Dan FULGER – Versuri
klor: Oraţie de nuntă. Strigături. DULESCU – Semnificaţia înălţă- • Toader I. ŞTEFAN – Umila au- arse. Veneţiană. Casa cu stafii •
Bocet. Doină • Mihai AVADANEI rii Pavilionului Naţional • Prof. tobiografie – „Memoriul meu” (6) M. COJOCARU şi Emilia RADU
– Cărţi. Reviste. Oameni. Cronici Victor ANDREI – Rugăciunea şi • D. A. BURLACU – Rugă. Plu- – Cronici. Recenzii. Cărţi. Reviste.
• Ion LUMICEANU – Străjereşti. importanţa ei educativă • Paul taşi • Victor ŢĂRANU – Tragedia
DĂRMĂNESCU (cl. VIII-a lic. P. breslelor româneşti • Paul DĂR- An. VII, nr. 4-6,
An. VI, nr. 1-2, R.) – Final • Gică DUMBRĂ- MĂNESCUL – Întrebare. Popas. aprilie-iunie, 1941
ianuarie-februarie, 1940 VEANU (cl. VI n.) – Primăvara • Destin • Const. CONSTANTINIU Număr închinat Basarabiei
Const. N. CONSTANTINIU – – Toamnă. Poem. La marginea lu-
• APOSTOLUL – Cuvânt în- Glas • Gh. TUDOREANU (abs. minii • Al. IFTIMIE – La hotare! • General Ion ANTONESCU
ainte • K. V L Ă D U - dipl.) – Cântec • Nicolae VOL- Bătrâni din vremuri legendare • – PROCLAMAŢIA CĂTRE ŢARĂ
LESCU – Credinţă şi muncă MER (cl. VIII-a n.) – Doină • Ni- Teodor V. VIZITIU – Interior • N. • Victor ŢĂRANU – Basarabia,
pentru Ţară şi Rege • Gheorghe colae GRIBINCEA (cl. III n.) – În COJOCARU – Prin munţii Rodnei unitate românească • Petru STATI
FIDLER – Mihai Cerna • Maria noaptea Învierii • Doctorul ANO- • Constantin ANGHEL (cl. VI n) – – Străjerul • Leon MREJERIU –
GÂRNEAŢĂ – Averea lui conu NIM – Igiena individuală • CIN- Tiranul. Tablou nocturn • G. Amintiri din Basarabia • C.
Costache (scenetă comică) • Geor- CINATUS – Aratul şi semănatul • DUMBRĂVEANU (cl. VI n.) – A TURCU – Mănăstirea lui Iancu
ge MOROŞANU – Fratelui dispă- Al. IFTIMIE (cl.VIII n,) – Un apos- fost un vis? • V. Ţ. – Cronici şi în- Costin de lângă Hotin pustiită de
rut • Ana PETICĂ – Crizanteme. tol: Gheorghe Dimitriev • Petre semnări. Cărţi. Reviste. războaie • FOLKLOR: Doina Ba-
Fulgi • G. Grigore TOMESCU – ACASANDREI (cl. VI n.) – Taină sarabeanului • Pomelnicul lui Şte-
Vremuri • Ludmila FLOREA – • Gh. DUMBRĂVEANU (cl. VI An. VI, nr. 10-12, fan cel Mare. Note. Recenzii.
Singurătate • Serg. T. R. Ion BOR- n.) – Educaţia artistică: Domnul • oct. – decemvrie, 1940
DEIANU – Scrisoare către nevastă Cărţi. Cronici. Cămine culturale.
• Toader I. ŞTEFAN – Umila au- Reviste (Convorbiri Literare, Gân- • APOSTOLUL – Opt noiem-
tobiografie – „Memoriul meu” (3) direa, Revista Fundaţiilor Regale, brie • C. ANGHEL – Credinţă, Ru-
• Constantin ANGHEL (cl. VIII) – Însemnări ieşene, Revista Generală găciune • Victor ŢĂRANU –
Formarea limbii române literare • a Învăţământului, Vieaţa Basara- Intelectual în Legiune • C. TA-
V. Toader VIZITIU (cl. IV) – Film biei, Flori de munte – revista şcoa- NASE-TEIU – Bădica Vasile • Dr.
• Al. IFTIMIE (cl.VIII) – Noi nu lei normale de fete Piatra-Neamţ, Ştefan MARIN – Cauzele mortali-
avem copilărie • Nechita BELÂI – Curentul Magazin). tăţii infantile • Constantin TURCU
Educaţia morală: binele • L. – Tagma bisericească de mir din
DAVID (Ghindăoani) – Gr. Trancu An. VI, nr. 5-6, mai-iunie, 1940 Piatra-Neamţ la 1859 • D. A. BUR-
Iaşi • M. Folklor. Ghicitori. Jo- LACU – Iarnă. Aşa-mi eşti dragă.
curi. Superstiţii • N. COJOCARU • Pr. Ioan CHIRICĂ – Răspân- Amintiri. Te-nşeli • Eugeniu MA-
şi I. LUMICEANU – Cărţi. Cro- direa creştinismului între oameni • COVEI – Despre abecedar • A.
nici: Străjereşti. Ion VESPREMIE – Panteism • AVADANEI – Educaţia naţională
Victor ŢĂRANU – Oamenii lem- în şcoala Statului Legionar • Toader
An. VI, nr. 3-4, nului • Dan FULGER – Idoli de I. ŞTEFAN – Umila autobiografie –
martie-aprilie, 1940 piatră • H. Ol. DIANU – Drum • „Memoriul meu” (7) • Victor ŢĂ-
Const. TURCU – Câteva ştiri des- RANU – Cismarii: cismăria şi ciu-
• Pr. D. NOUREANU, proto- pre biserica din satul Hârţeşti • botarii: ciubotăria • Ion
pop – De ziua Învierii • Mircea Gh. Gheorghe DOROFTE – Bise- TRAUTZEL – Suflete gemene • Şt.
PIENESCU – Satul scolii de altă- rica din Hârţeşti • Toader I. ŞTE- VERŞESCU - SANDOMIR – În An. VII, nr. 7-9,
dată • Dan FULGER – Rapsodii FAN – Umila autobiografie – urma lui • Paul DĂRMĂNESCU – iulie-septemvrie, 1941
crepusculare • Ion MOLDO- „Memoriul meu” (I) • Neculai UN- Gol. Ninge • Simion LEFTER –
VEANU – Sbor peste ape • G. T. GUREANU – Educaţia morală: Cântecul legionarilor căzuţi • Radu • G. T. KIRILEANU – Hotar-
KIRILEANU – Un raport al poe- Despre muncă • N. MIHĂILESCU GYR – Ţara • Gheorghiţă DUM- nica Dornei • Victor ŢĂRANU –
(cl. VII-a n.) – Proza artistică până

Pag. 20 APOSTOLUL octombrie 2020


Antologia Revistei Apostolul

SUMARUL REVISTEI APOSTOLUL,


REVISTĂ DIDACTICĂ ŞI LITERARĂ, SERIA VECHE
diseea economiei naţionale • Vasile Gh, Vasiliu, Vasile I. Vasiliu, • Apostol D. CULEA – Vitele Profesoara de Română • M.
O Leon MREJERIU – O carte
veche • Mihai DAVID – Mi-
Ioan Darie, Nicolae Găină, Lau-
renţiu Popa, Gavril Simionescu,
(grup de lecţii pentru şcoalele ţă-
răneşti) • Econ. D. FURTUNĂ –
DAVID (Ghindăoani) – †Mihai
Grosu • Mihail AVADANEI –†Gh.
siunea învăţătorului • Gavril Neculai Oblon, Vasile Mustea, Ni- Şi totuşi – astăzi este mai bine • N. Teodorescu – Zăneşti • M. Z. –
GALINESCU – O rectifi- colae Lupaşcu, Petru Cimpoeşu, A. – †C. Fulger • Ion BORDE- Maria Moţoc Tg. Neamţ • MATU-
care • V. Ţ. – Cântece din Mitru, Ioan Stănciulescu, Mihai IANU – Celor căzuţi (versuri) • RIADE – Fapte. Oameni. Idei.
războiu • Cărţi. Reviste. Nanea, Verşteanu, Constantin Fruntaş Matei GHEORGHE – Ră- Discuţii • Victor ANDREI – Note
Vlase • Mihai DAVID (Ghin- nitul (versuri) • M. DAVID (Ghin- de drum transsiberiene • M. A. –
An. VIII, nr. 1-2, dăoani) – Vasile Catană • Înv. N. dăoani) – †Nicolae Nicău • Virgil Cărţi. Reviste. Publicaţii • ASO-
ianuarie-februarie, 1942 MIHĂESCU – Ion Popescu (Apo- M. HARITON – Ploaie de abece- CIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR din
pei), Un erou: lt rez. Spiridon dar (versuri) • Nicuşor MIHĂI- jud. Neamţ – Buletin.
• Eugeniu MACOVEI – Nico- Barcan • Const. TICA – Ioan. Al. LESCU – Spovedania lui moş
lae Iorga • Victor ŢĂRANU – Re- Crivăţ • Vasile IOVU (Ţibucani) Stănică • *** – †Gheorghe Po- An. IX, nr 5-6,
naşteri culturale • Pr. C. – Eroul învăţător Gherasim D. pescu • Arhim. DARIE – Vieaţa mai-iunie, 1943
COJOCARU – La locul jertfei lor Ioan • Ioan ARNĂUTU – Un (versuri) • M. DAVID (Ghin-
• N. ŞTEFĂNESCU – Ultima lui mănunchi de eroi nemţeni • dăoani) – Ardealul (versuri) • C. • Petre BUTNARU – Învăţă-
suflare • Victor ANDREI – Oa- Mihai COJOCARU – Scrisoare TUDOSE – Revista de psihologie tori Eroi din jud. Neamţ • B.
meni, idei, fapte • Mihai DAVID – de pe front • Vlad VASILE – a Institutului de psihologie experi- FRUNTE – Şi din adânca gându-
Studiul individualităţii • V. HÂR- Scrisoare de pe front • D. A. mentală a universităţii Cluj-Sibiu lui pădure (versuri) • G. COMI-
LEA – Conducerea de sine a clasei GHEORGHIŢĂ – Testamentul • MATURIADE – Fapte. Oameni. CESCU – Punctul de vedere
• Mihai UNGUREANU – Brătu- unui erou • Pr. Mihai GAVRI- Idei. Discuţii • C. TUDOSE – psihologic în fundamentarea pro-
lenii • Har. MIHĂILESCU – LESCU, insp. şcolar C. PRICOP, Cărţi. Reviste. Publicaţii. gramelor şcolare • M. DAVID
Omătul. Cruciata • Lucian MIR- As. Înv. Mihail AVADANEI – (Ghindăoani) – †V. Popovici – Băl-
CEA – Elegie. Uitare. Voi vântura Comemorarea învăţătorilor eroi, ţăteşti • B. FRUNTE – Slujba
ca vântul. Sonet • Didina cap. din jud. Neamţ, dela 29 Martie (versuri) • Valeriu STUPCANU –
FLOREA – Rugă • Ion VESPRE- 1942 • Adunarea Generală a Zece Mai • M. A. – Examenele de
MIE – La Putna • M. BACLA- Asociaţiei Învăţătorilor – TELE- definitivat şi gr. II • Gh. T. CIO-
JANSCHI – Poeziei. Peisaj GRAME către Regele Mihai I, BANU – Din învăţământul mate-
hivernal • Ion BORDEIANU – La Mareşal Ioan Antonescu, Prim- maticei în şcoala primară • Mihai
hotar • Pr. C. COJOCARIU – La Ministru Mihai Antonescu, Mi- AVADANEI – Elogiul Armatei
locul jertfei lor • V. Ţ. Cărţi, re- nistrul Culturii Ioan Petrovici. Române • M. DAVID (Ghin-
viste, note. dăoani) – Mereu învăţătorii. Foru-
An. VIII, nr. 6-7, mul umbrelor • G. CIOBANU –
An. VIII, nr. 3-4, iunie-iulie, 1942 Pe marginea îndrumătorului pen-
martie-aprilie, 1942 tru cursul superior primar • M. A.
• Teodor IACOBESCU – Cu- – Realităţi pedagogice actuale •
• Pr. N. D. UNGUREANU – vânt în numele Asoc. Generale ros- M. DAVID (Ghindăoani) – Copi-
Învierea Domnului • N. ZAHA- tit la Adunarea dela19 martie 1942 lul. Luminătorii. Convorbiri didac-
RIA – †Căpitanul erou Iorgu • C. TUDOSE – Cultura generală tice. Gândirea • D. A.
Dobre • Aurel A. ROTUNDU – şi cea profesională în şcoala nor- GHEORGHIŢĂ – Revista gene-
Conu Panaite Băltăreţu • Ioan mală • Leon MREJERIU – Câteva rală a învăţământului • Dela Re-
ZOTTIN – Documente dornene • mijloace de ridicare a satului • Z. dacţia Revistei.
Pr. Ernest IONESCU – Iuda Isca- MUNTEANU – Mama (versuri) •
rioteanul • C. ANGHEL – Pribe- Mihail AVADANEI – †Profesorul An. VIII, nr. 11-12; an. IX, nr 1-2, An. IX, nr 7-9,
gii. Satul • Victor ŢĂRANU – Pe Panaite Popovici • Alexandru noiembrie 1942-aprilie 1943 iulie-septemvrie, 1943
drumul românismului • Mihai NI- GHEORGHIU – Zulnia Isăcescu
CHITA – Dalnic. Munţii • M. (Amintiri) • Arhim. DARIE – • Mihai AVADANEI – Învie- • D. V. ŢONI – Caracteristica
David (Ghindăoani) – Legea învă- Sonet • Aurel A. ROTUNDU – Al rea • Al. LASCAROV-MOLDO- învăţătorului român: Eroismul •
ţământului primar • Gh. POPO- patrulea război punic • Ioan AGA- VEANU – Cuvinte pentru Alexandru GHEORGHIU – Învă-
VICI – Pestalozzi şi cultura PESCU – †Soldat erou Vlad Vasile învăţătorii nemţeni • Virgil DO- ţătorul în cultura Românească •
poporului • Har. MIHĂILESCU – – învăţător • Ioan BORDEIANU BRESCU – Mijloace pentru ridi- M. DAVID (Ghindăoani) – Răs-
Poema lucrătoarei cei frumoase • – Scrisoare către tata (versuri) • carea satelor • Aurel A. plată. Compensaţie (versuri) •
Ion VESPREMIE – Înviere • Di- St. POPOVICI-DRĂGUŞENI – ROTUNDU – Începuturi • N. A. Ludmila FLOREA GUŢU-
dina FLOREA – Cruce albă • Ge- Războiul sfânt (versuri) • N. MI- BADEA – Inimă de răzeş (teatru LEANU – Vino în mijlocul Codru-
orge CÂNDREA – Rustică • HĂILESCU – Un fiu al Bucovinei sătesc) • Arhm. DARIE – Ieri – lui (versuri) • Octav SARGEŢIU
Veronica CHIRIBĂU – Primăverii căzut pentru eliberarea ei • Cpt. ameninţări de nouri. Aţi alungat – Sfârşit de Vară (versuri) • N.
• C. BORŞ – Tâlcuirea lui Har. Nicu NOHAI – †Vasile Gavri- departe. Luptăm şi pentru alţii. BADEA – Seară de Duminică
Mihăilescu • M. COJOCARU – lescu. Arma • Virgil M. HARI- (versuri) • Maria D. BOGDAN – (versuri) • Eugeniu N. MACOVEI
Cărţi. Reviste. Muncă plină de spor pe ogorul – Învăţătorii • D. A. GHEOR-
TON – Pastel • N. A. – Ioan Stroia şcoalei • Virgil M. HARITON –
• Neculai STEŢCU – Note despre GHIŢĂ – Întreţinerea materială a
An. VIII, nr. 5, mai, 1942 Colindă de viteji. Crăciunul (ver- şcoalelor primare • M. David
Număr închinat învăţătorilor Wilhelm de Kotzebue • M. A. şi M. suri) • Aurelia Gh. ANDRE-
D. – Fapte. Idei. Oameni. Discuţii (Ghindăoani) – Al Lascarov-Mol-
din judeţul Neamţ IESCU – Pipirig - Dezvoltarea dovanu (Sus inimile; Viaţa Sf. Ioan
căzuţi pe câmpul de onoare • Const. TURCU, C. TUDOSE, D. gustului de frumos şi curăţenie la
CIORNEI – Cărţi. Reviste. Publi- cel Nou); Mihai Constantinescu
elevi • MATURIADE – Problema (Mormântul uriaşilor) • B.
• Mihai AVADANEI – Învăţă- caţii. cărţii • Credinţa COTELEANU – FRUNTE – Voinţa şcoalei, Re-
tori ai poporului şi eroi ai Patriei An. VIII, nr. 8-10, Un vis neîmplinit • Florica FLO-
august-octombrie, 1942 vista Bucovinei (An II, nr. 8);
• Protoiereu I. C. MANOILESCU REA (cl. VII-a Şc. Norm. fete P. Vieaţa Basarabiei (An. XII, nr. 6);
– Biserica şi eroii neamului • Lt. N.) – Când cerul zâmbeşte unui Convorbiri Literare (An 76, nr. 1-
Gh. SAVINESCU – Scrisoare de • Constantin LUCHIAN – ostaş • Veronica CHIRIBĂU (cl.
Jertfa lor • Leon MREJERIU – 2) • Buletinul Asociaţiei Învăţăto-
pe front • APOSTOLUL – Gheor- 8-a) – Gând de primăvară. Vasul rilor din judeţul Neamţ. (M. Z.)
ghe Savinescu, Mihai Cojocaru, Scrisoare deschisă d-lui Tutoveanu sfărâmat (versuri) • Anitta Ro. –

octombrie 2020
APOSTOLUL Pag. 21
Paşi spre Europa

Un nou proiect Erasmus+ va fi implementat


n perioada 12 octombrie 2020 – 11 oc- Pentru asigurarea transparenţei şi pentru a
Î tombrie 2021, Şcoala Postliceală Sanitară
Piatra-Neamţ va fi instituţia coordona-
la Şcoala Postliceală asigura recunoaşterea la nivel european a com-
petenţelor dobândite, proiectul prevede utiliza-
toare a proiectului Erasmus+ A Spot of Sanitară Piatra‐Neamţ rea sistemului ECVET şi a instrumentelor
Brightness, 2020-1-RO01-KA102- Europass. Participanţii vor fi selectaţi printr-un
079272, desfăşurat în parteneriat cu două rezumă în felul următor: dobândirea, în context concurs specific, transparent şi corect, în cadrul
unităţi medicale din Malaga (Spania), res- internaţional, a unor cunoştinţe şi competenţe căruia le vor fi evaluate competenţele lingvistice
pectiv Centro Asistencial San Juan de profesionale specifice, aliniate cu nevoile comu- şi cele de specialitate, precum şi nivelul motiva-
Dios şi Clinica Santa Elena. nităţii şi ale unităţilor medicale din ţara noastră; ţiei de a participa la activităţile proiectului. Ele-
Este cel de-al doilea proiect obţinut şi coor- îmbunătăţirea competenţelor profesionale de co- vii selectaţi vor beneficia de pregătire lingvistică
donat de către şcoala noastră după cel imple- municare în limba engleză, îmbunătăţirea abili- (inclusiv OLS), interculturală, pedagogia stagiu-
mentat în perioada 2016-2017, Top Nursing taţilor de comunicare profesională cu pacientul lui, psihologică şi de specialitate.
şi familia acestuia, asigurarea dimensiunii euro- Stagiile de mobilitate vor fi organizate în
pene şi îmbunătăţirea capacitaţii şcolii de a co- două fluxuri, la fiecare flux participând câte 19
opera la nivel internaţional şi de a utiliza elevi (10 elevi din anul II, 9 elevi din anul III).
instrumente de certificare europene, prin reali- Se aşteaptă ca impactul proiectului să fie
zarea de activităţi privind stagiul clinic în parte- unul semnificativ, la nivelul tuturor părţilor im-
neriat cu cele două unităţi medicale din Spania. plicate: elevi şi competenţele specifice ale aces-
Grupul ţintă va fi format din 38 de elevi (20 tora, organizaţii partenere şi, pe termen lung, la
elevi din anul II, 18 elevi din anul III), nivel 5 nivelul comunităţii, având în vedere că un număr
de calificare, specializarea asistent medical ge- mare de pacienţi vor beneficia de îngrijirea de
neralist, din anii II şi III de studiu. Pentru o pe- specialitate din partea unor asistenţi medicali
foarte bine pregătiţi.
rioadă de 4 săptămâni, sub îndrumarea unor Consider că acţiunile ce vor fi implementate
tutori specializaţi, beneficiarii vor efectua stagiul în cadrul acestui proiect constituie reale oportu-
clinic de specialitate (160 de ore), îmbunătă- nităţi pentru elevii şi cadrele didactice din Şcoala
ţindu-şi competenţele profesionale în domenii Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ, evenimente
Skills, 2016-1-RO01-KA102-024350. precum: chirurgie şi nursing specific, medicină de care putem beneficia o dată la câţiva ani, iar
Prin obiectivele propuse, proiectul răspunde internă şi nursing specific, sănătate mintală, ge- rezultatele se vor vedea pe termen lung.
unor cerinţe ale elevilor şcolii care urmează ca- riatrie şi lucrul cu pacienţii psiho-geriatrici, în-
lificarea asistent medical generalist, respectiv grijiri paliative şi nursing specific, îngrijirea Prof. dr. Mihai FLOROAIA
cerinţelor societăţii actuale. Aceste obiective se persoanelor cu dizabilităţi şi dependenţe. Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ

roiectul de educaţie istorică „Incursiune în tru intervenţii motivaţionale; pună în valoare potenţialul noilor generaţii, să
P istoria învăţământului nemţean, ediţia a
VIII-a, face parte din seria Conferinţelor
– 300 participanţi online;
Grup ţintă – beneficiari indirecţi: comu-
valorifice preocupările lor şi să motiveze respec-
tul acestora pentru valorile cultural-educative şi
„Incursiune în istoria învăţământului din nitatea din judeţul Neamţ, cu extindere la nivel religioase.
România”, iniţiat de dna. prof. Cristina naţional prin formatul online, specialişti, cadre Secţiunile care vor fi abordate în cadrul con-
Aruxandei, în anul 2012. Asociaţia Profe- didactice, elevi, părinţi, persoane interesate de ferinţei oferă cercetătorului, elev sau profesor, un
sorilor de Istorie din Neamţ şi Inspectora- tema conferinţei. orizont de cunoaştere construit pe baze ştiinţifice,
tul Şcolar Judeţean Neamţ au sprijinit având ca teme principale: istoria locală, istoria
aceasta iniţiativă, ajutând la dezvoltarea ei şi în Argument naţională, istoria universală, disciplina istorie, di-
acest an s-au accesat fonduri de la Primăria Mu- Pornind de la spusele lui Simion MEHE- dactica şi pedagogia.
nicipiului Piatra-Neamţ (7.000 lei din care 1.000 DINŢI, cum că „de Ţara de Sus, adică de margi- Criza identitară, din ce în ce mai profundă,
de lei contribuţia APIN), în vederea promovării nea despre munte, se leagă istoria cea mai veche poate fi depăşită prin educaţia generaţiilor vii-
acestui tip de educaţie istorică. toare, cu privire la conştiinţa apartenenţei la un
Proiectul se va desfăşura în perioada 1 popor cu o istorie şi o educaţie remarcabile.
septembrie -15 decembrie 2020 Conferinţa Detalii tehnice: Conferinţa se va organiza
Scopul proiectului de educaţie istorică este
de a promova şi valorifica studiile şi cercetările Incursiune în istoria în regim special: 20°/o prezenţă faţă în faţă şi
80% online. Vor fi invitate personalităţi marcante
istorice despre învăţământul din judeţul Neamţ
şi din România, în rândul publicului interesat de învăţământului ale istoriei şi didacticii româneşti, vom avea mo-
deratori pentru fiecare secţiune, materialul com-
aceste cercetări. plet redactat în Word, va fi transmis pe adresa
nemţean istorieneamt@gmail.com, persoanele nominali-
Obiectivele proiectului zate pentru comunicarea directă vor fi invitate în
– Valorificarea cercetărilor cu privire la is- 25‐27 noiembrie 2020, spaţiul Muzeului de Etnografie, Piatra-Neamţ
toria locală din judeţul Neamţ şi din România, is- unde vor susţine comunicări ştiinţifice şi vor pre-
toria minorităţilor din România şi punerea în Muzeul de Etnografie zenta exemple de bună practică, în conformitate
valoare a acestora; Piatra‐Neamţ, Curtea Domnească cu tematica stabilită.
– Promovarea modelelor de bună practică în Conferinţa va fi transmisă online, pe diverse
cercetarea istorică şi activitatea didactică; Redes- a Moldovei iar în acest ţinut, partea dinspre Bis- canale, fiind invitaţi să se alăture şi alţi partici-
coperirea/Evocarea/ personalităţilor care au con- triţa şi Siret ocupa locul de cinste [...] oamenii panţi din judeţ sau din ţară. Înscrierile pentru par-
tribuit la dezvoltarea învăţământului românesc; din partea locului au stat mai totdeauna în frunte. ticipare se pot face în perioada 1 octombrie -15
– Educarea în spirit civic, recuperarea şi pro- De la Ştefan, până la Alecsandri, Eminescu, octombrie. Intervenţiile online vor dura 10 mi-
movarea de elemente din istoria locală la nivel Creangă, Conta şi alţi bărbaţi de seamă, latura nute. Detalii tehnice vom transmite în timp util.
judeţean şi naţional; aceea a ţării ne apare cu deosebire înzestrată”, Echipa de proiect va centraliza lucrările într-un
– Educarea în rândul tinerilor şi elevilor a considerăm că şcoala nemţeană este una dintre volum care va cuprinde cele mai relevante pre-
respectului pentru valorile culturale şi spirituale. cele mai de seamă şcoli ale învăţământului ro- zentări din timpul conferinţei. Volumul va fi în
mânesc, îmbogăţind cultura românească şi fiind format electronic şi accesibil pe site-ul APIN.
Grup ţintă – beneficiari direcţi: de mare folos naţiei. Vom reveni cu detalii despre înscriere, după
– 30 de cercetători şi profesori (invitaţi spe- Proiectul de faţă îşi propune să aducă în faţa finalizarea paginii online a conferinţei.
ciali, moderatori, autori comunicări ştiinţifice) publicului nemţean cercetători care au studiat
– 10 elevi participanţi cu alocuţiuni la con- evoluţia învăţământului românesc, în general, şi Inspector şcolar, disciplina istorie –
ferinţă; a celui nemţean, în special, personalităţi care s-au prof. Elena PREDA
– 10 elevi olimpici nemţeni participanţi pen- remarcat de-a lungului timpului, îşi propune să Preşedinte APIN – prof. Cristiana ŞOIMARU

Pag. 22 APOSTOLUL octombrie 2020


Arte şi meserii

Amintiri: Căutând duhul strămoşilor


e la un timp încep a pune stăpânire pe lăriei mele, nu mai cunoaşte această şcoală, neraţie pe care partidul comunist a învăţat-o să
D mine, sechestrându-mă şi ducându-mă
cu ele acolo unde nu mi-i voia. Mă deş-
„generală” rămasă Nr. 2, şi nici pe Costache
Negri. Pe harta actualului municipiu rămâne
rabde pentru că este o generaţie de sacrificiu.
La fel şi celelalte care au urmat, tot de sacrifi-
tept ajuns într-un tărâm ca de basm pe un punct cvasi-necunoscut, deşi e aşezată ciu. După ceea ce numim revoluţie, am sperat
care l-am părăsit demult şi de care mi-e aproape de centru. Modestă, ca soarta bătrâni- că acest cuvânt „generaţie de sacrificiu” nu va
tot mai dor. Deşi totul e confuz, mai de lor, stă retrasă într-un colţ, parcă tolerată de mai apare. Dar...
fiecare dată, îl văd înfrumuseţat. De alt- cea nouă care i-a răpit nu numai tinereţea ci şi Istoria fiecăruia dintre noi, începută în
fel, şi copilăria celor mai amărâţi oa- ultima firmă, cu titlu cu tot! această şcoală atunci, în toamna lui 1946, a de-
meni, pare un asemenea rai. Când ziua scade, De acolo, din acea şcoală veche, devenită venit una a unui întreg popor, scos din rosturile
iar noaptea creşte, când simţurile şi experienţa astăzi un fel de muzeu, deloc la înălţime, după sale şi ajuns, în scurt timp, unul alcătuit din ţă-
te anunţă că iarna e aproape, cele trăite demult, ce a fost făcută depozit de materiale, apoi de- rani fără pământ, intelectuali cu patru clase,
amintirile devin parcă un refugiu. Fals ca toate pozit de „carte” al librăriilor pe când munici- meseriaşi, la care de aur nu mai era meseria, ci
falsurile! Din ele, vrei să iei o clipă, pe care să piul avea librării şi în sfârşit, un soi de muzeu, apartenenţa la politica vremii. În câţiva ani, am
o mai porţi la butonieră. Poate una, cu care să ca una dintre cele mai vechi şcoli ale târgului, devenit un popor fără elite, ale cărui valori au
te prezinţi dincolo. Un înţelept spunea că, dacă încerc să adun cele câteva amintiri. dispărut, fie în puşcării, fie în pământ. Cei care
nu duci copilăria cu tine, ca pe o floare la bu- Acolo a început şi s-a desfăşurat viaţa, au putut, au scăpat cu fuga. Acele timpuri, pe
tonieră şi nu mai simţi copilăria, lăsându-te co- marcată de un timp şi o lume, pe care nu au cu- restul cel gros dintre noi ne-a umplut de leha-
pleşit de bătrâneţe, eşti pierdut! Întreabă-te noscut-o înaintaşii mei. De aceea, evocările mite şi de neîncredere. Acesta e poporul
dacă nu cumva, ai murit? mele arată ca pornirea la un drum nemaibătut. român! Se salvează cine poate!!! Aşa că cei in-
Copilăria, pe care o port cu mine, nu m-a Un drum, care, pentru mine şi generaţia mea, teresaţi să afle câte ceva despre duhul acelor
părăsit niciodată. Pe seama ei pun o sumă în- a însemnat trecerea către alt timp, iar, pentru vremuri, despre istoria adevărată a acestei ţări,
treagă de pozne, aspru condamnate de semenii lumea în care trăiam, era o altă lume! Analiştii pe care tot mai anemic şi palid o numim Patrie,
bătrâni. Chiar de când am început a deveni om. să caute duhul strămoşilor pe care noi nu-l mai
Sunt întâmplările anilor când am dat de rostul avem.
lucrurilor, care adesea ne par fără niciun rost! M-am apucat să scriu şi pentru că, noi, ge-
Cele visate atunci, te marchează de-ţi apar ca neraţia asta, nu vrem să trecem „la grămadă”,
întâmplări trăite aievea. O mare parte din ele ca simpli trăitori, consumatori de timp într-o
vin de unde nu-şi au locul. Este tocmai locul perioadă cumplită a istoriei. Generaţie cu eroii
pe care îl consider izvorul conştientului. Isto- băgaţi în pământ care a avut de traversat un în-
risirea acestor fantasme ar trebui începută cu treg pustiu. Nu am avut un Moise, care să ne
„a fost odată, ca niciodată”. Totuşi, după mo- călăuzească. Să ne arate capătul răbdării şi în-
delul ştiut, voi începe a depăna amintirile ceputul unui nou viitor. Ne-a înghiţit pustiul
dintr-un loc şi timp fixe, anume de la şcoala în politici şi sociali m-ar putea contrazice dar, ne- adus de comunismul sovietic care, pe lângă
care am păşit prima oară, astăzi, o bătrână fiind un profesionist, rămân la statutul de mar- multe alte distrugeri, a distrus Omenia din noi.
doamnă scoasă la pensie cu titlul de „monu- tor. Lumea mea devenea una a schimbărilor. Coşbuc, ultimul poet al ţărănimii, ne învăţase
ment istoric”. Monarhia care ne câştigase stima şi locul că româneşte-aşa a fost; să fii bun cu cel ce-ţi
Când am ajuns la dumneaei, la 15 septem- în Europa cea civilizată, după ce ne câştigase cere şi s-ajuţi după putere... Asta însemna ome-
brie 1946 am găsit-o plină de tinereţe şi se independenţa şi ne unise într-o singură Româ- nia neamului românesc. Comunismul a şters-o.
numea „numărul 3 de băieţi”! Se ţinea bine, cu nie mare, acum era alungată de dictatura pro- Iertat să-mi fie păcatul că, împotriva curentului
toate că era la vârsta când doamnele, demult letară a noii republici populare. vieţii de azi, istoria şi geografia mea au rămas
nu-şi şi-o mai spun! Pe timpul celorlalte tim- Lumea nu mai vorbea ca oamenii, cu dom- împărţite pe neamuri, sau naţiuni şi nu „la gră-
puri care veneau a devenit „nr. 1 mixtă”. Mai nule ori doamnă. Începuse a se vorbi cu „tova- madă”, adică într-o socoteală globalizată.
apoi, la destulă vreme după ce am părăsit-o, au răşe şi tovarăşă”. Pe toate acestea şi mai mult Biblia, cartea cărţilor, vorbeşte despre
numit-o, mai curând au numerotat-o ca pe ca- decât acestea, le-am prins în aceşti şapte ani de Dumnezeu „al neamurilor” şi nimic nu mă
zărmi: „şcoala generală nr. 2”. Şi asta, când şcoală elementară. Între zidurile acelei şcoli – poate face să cred altfel! Lumea de astăzi, în-
avea un ctitor, Costache Negri, o personalitate, azi monument istoric, stă ascunsă de vremea străinată de El, uită că istoria nu este numai
cum puţine şcoli se pot lăuda că mai au, unul care a trecut peste ea şi peste noi nu numai o memorie! Ea este învăţătoarea celor care vor
legat de istoria ţării, mai precis, de Unirea bucată de istorie trăită, ci şi o bucată din sufle- să înveţe din trecutul lor, aşa cum ne-a sfătuit
principatelor, Moldova şi Muntenia. tul generaţiei mele de copii. Generaţie care „l-a dom’ profesor Nicolae Iorga la timpul său. ...
Lumea oraşului de astăzi în care trăim, în prins” pe ultimul rege, pe Dej şi pe Stalin, că-
care se desfăşoară cea mai mare parte a copi- rora le-am cântat slavă, ca lui Dumnezeu. Ge- Ioan GHERASIM

Violeta MOŞU – INFOCULT (pag. 2, 3, 4, 5, 6, 7) * Profesoara Cris-


SUMAR tea Monica: „Eu am fost eleva elevilor mei şi sunt foarte mândră de asta”
(pag. 14-15) * Vianu Mureşan, filosof şi scriitor: „Eu am mers, încăpăţânat,
asile BAGHIU – NOTE DE TRECERE: Lumi diferite (pag. 24) în direcţia mea, împotriva a ceea ce aşteptau alţii de la mine” (pag. 18-19)
V Angelina BEGU – Republica Moldova: Semnarea noii Con-
venţiei colective (pag. 3) * 14 octombrie - Ce sărbătorim: Hramul
Ana MUNTEAN – Ce înţelegi prin a educa? (pag. 5)
Elena PREDA, Cristiana ŞOIMARU – Conferinţa Incursiune în is-
Chişinăului sau Ziua Oraşului? (pag. 3) toria învăţământului nemţean; 25-27 noiembrie 2020, Muzeul de Etnografie
Gianina BURUIANĂ – O medalie regală pentru Colegiul Na- Piatra-Neamţ, Curtea Domnească (pag. 22)
ţional „Calistrat Hogaş” (pag. 8-9) * Liceul Economic „Alexandru Red – 28 octombrie, Centenarul Recunoaşterii României Mari • Re-
Ioan Cuza” din Piatra-Neamţ: Noi proiecte de consolidare a com- gina Maria şi Conferinţa de Pace de la Paris (pag. 1-6) * CALENDAR -
petenţelor practice (pag. 16) octombrie 2020 (pag. 13) * CALENDAR - noiembrie 2020 (pag. 17) * Pre-
Renata BUZĂU – Omagiul unei energii: Leon Mrejeriu (pag. 2) miul Nobel pentru Literatură, 2020 (pag. 24)
Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC – Recunoaşterea internaţio- Ioan SEREDIUC – Parfumul picturii (pag. 11)
nală a Tratatului Basarabiei de la Paris (28 octombrie 1920) pag. 1, 12, Silvia STRĂTILĂ – Cultură şi normalitate (pag. 7)
13 Marius TIŢA – Nu poţi reduce viaţa la un ecran de calculator (pag. 9)
Mihai FLOROAIA – Mesajul Evangheliei în era digitalizării (pag. Constantin TOMŞA – CONSTANTIN MUNTEANU LA 75 DE ANI -
19) * Un nou proiect Erasmus+ va fi implementat la Şcoala Postliceală Sa- UN INTERVIU INEDIT (pag. 10-11) * Rememorări nemţene - octombrie
nitară Piatra-Neamţ (pag. 22) 2020 (pag. 12, 13, 14, 15, 16, 17) * Note de lector: Ioan Atodosiei: Momente
Ioan GHERASIM – Amintiri: Căutând duhul strămoşilor (pag. 23) (Din viaţa unui om obişnuit) pag. 17
Simion HANCESCU – FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN Mircea ZAHARIA – SUMARUL REVISTEI APOSTOLUL, REVISTĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT - APEL PUBLIC adresat Guvernului României (pag. 1-2) DIDACTICĂ ŞI LITERARĂ, SERIA VECHE (pag. 20-21) * T.T. a alunecat
Mihai-Emilian MANCAŞ – FESTINA LENTE (pag. 4-5) din nou pe derdeluşul teatrului românesc (pag. 24)

octombrie 2020
APOSTOLUL Pag. 23
Zig-Zag

NOTE DE TRECERE Premiul Nobel pentru Literatură, 2020


Lumi diferite P
remiul Nobel pentru Literatură, dotat cu
zece milioane de coroane suedeze (apro-
dere în volumul de poezii „Averno”, Glück îm-
pleteşte armonios antichitatea şi prezentul. Tit-
ximativ un milion de euro) i-a fost con- lul face trimitere la acul Averno în Câmpurile
rumul meu ca scriitor, atât cât se vede, în ferit anul acesta poetei americane Louise Flegrei, fiind considerat din Antichitate până
D locurile acestea, în lumea de acum şi în
vremurile noastre, nu s-a croit având în
Glück, a anunţat Academia Suedeză de
la Stockholm.
în Evul Mediu una dintre porţile de acces către
infern. Poeziile Louisei Glück tematizează
spate sprijin instituţional, organizaţional Louise Glück s-a născut la New
sau, în fine, oficial. York în 1943 şi a studiat literatura la
Nici nu l-aş fi refuzat dacă ar fi venit Universitatea Columbia. A predat la mai multe
în condiţii normale, pentru că nu sunt universităţi, între care la Universitatea Publică
genul cu fiţe şi nazuri aiurea, cum nici nu am volume de poezie încă de la sfârşitul anilor 60,
făcut-o, de altfel, în puţinele ocazii în care nu fiind distinsă în 1992 cu Premiul Pulitzer pen-
am mai simţit foarte acut tru volumul „Irisul sălbatic”. Louise Glück,
adierea aceea urâtă a desemnată în 2003 „Poet Laureat”, titlu de
compromisului şi am mare prestigiu acordat anual, este una dintre
putut sta pe picioarele cele mai importante poete din istoria Statelor
mele. Unite.
Aş zice chiar că a Deşi Louise Glück era vehiculată drept po-
trebuit să înfrunt adesea sibilă câştigătoare a Nobelului pentru Litera-
un fel de ostilitate apă- tură, puţini experţi literari s-au aşteptat la
rută cel mai probabil ca această alegere, Margaret Atwood din Canada
reacţie la dorinţa mea le- sau scriitoarea francofonă Maryse Condé din acest prag dintre moarte şi viaţă, emblematic
gitimă de a-mi păstra cât Guadelupa fiind considerate mai aproape de pentru toate tranziţiile.
de cât un dram de inde- obţinerea distincţiei. Academia Suedeză a reu- Anul trecut, academia a ales doi câştigă-
pendenţă şi demnitate într-o lume literară în de- şit din nou să surprindă lumea literară cu o de- tori, premiul pentru literatură din 2018 fiind
cizie neobişnuită, remarcă agenţiile de presă. anulat din cauza unui scandal care a implicat-o
rivă, o dorinţă nu prea bine văzută la noi.
Printre cele mai populare motive ale ope- pe fosta academiciană Katarina Frostenson şi
Doar în străinătate am găsit, nu de puţine rei poetice a Louisei Glück se numără miturile pe soţul ei, Jean-Claude Arnault. Pentru 2018
ori, acea deschidere dezinteresată, lipsită com- antice, în care ea reflectă condiţia umană şi ast- şi 2019 au fost premiaţi scriitoarea poloneză
plet de dubii şi generoasă, care, fireşte, nici ea fel reexaminează în mod constant potenţialul Olga Tokarczuk, respectiv scriitorul austriac
nu e suficientă pentru a răzbi, deşi înseamnă interpretativ al materialelor clasice. Cu precă- Peter Handke. (Red.)
enorm.
Dincolo de merite reale, e nevoie şi acolo
de perseverenţă şi poate chiar de o bună aşezare
a astrelor.
T.T. a alunecat din nou
În sfârşit, pe drumul acesta, aşa cum e şi
atât cât e, îmi încerc şi eu şansa în timpurile
pe derdeluşul teatrului românesc
care mi s-au dat. • Gala Premiilor Au decis „Cea mai bună * Premiul pentru întreaga activi-
Ce vreau să spun? În ultimii ani, am avut UNITER, 2019-2020 piesă românească a anului tate: actriţă – RODICA MAN-
norocul să fiu invitat la workshop-uri de tradu- 2019” Marina Constantinescu, DACHE; actor – MIRCEA
Adriana Popescu, Dan C. Mi- RUSU; regie – DRAGOŞ
cere via video-facebook-messenger-skype, cu este 350 de artişti, profe- hăilescu. GALGOŢIU; scenografie:
scriitori şi autori din cealaltă emisferă, unde
acum e primăvară, în proiecte care au adunat P sionişti din lumea cultu-
rală, parteneri, apropiaţi
Premiile juriului: Cel mai
bun spectacol: Chiritza în con-
CONSTANTIN – CIUBOTA-
ai fenomenului teatral, au RIU * Au mai fost acordate pre-
deja câteva puncte bifate. cert, spectacol concert de Ada mii speciale pentru teatru-dans,
Nici nu ştiam când trec orele în acele întâl- fost prezenţi în seara de Milea la TEATRUL NAŢIO-
21 septembrie 2020 la cea teatru de păpuşi şi marionete,
niri de lucru, cu oameni prietenoşi, răbdători şi NAL CLUJ-NAPOCA * Cel/a video mapping, editarea cărţii de
respectuoşi. de-a 28-a ediţie a Galei mai bun/ă actor/actriţă în rol se-
Premiilor UNITER, la teatru, machiaj de scenă, iar
Şi mă întreb adesea, nu fără amărăciune, de cundar: PUŞA DARIE, CRI- ANA SORINA CORNEANU a
Craiova, la Teatrul de Vară din STIAN GROSU * Cel/a mai
ce în general experienţele literare şi colaboră- Parcul „Nicolae Romanescu”. primit Premiul pentru cea mai
rile cu cei de afară le-am simţit mai mereu re- bun/ă actor/actriţă în rol princi- bună piesă românească a anului
În acest an, juriul de nomi- pal: ANCA HANU, LUCIAN
confortante şi motivante, iar majoritatea celor nalizări (criticii Ludmila Patlan- 2019 pentru piesa Hai să vorbim
IONESCU * Cea mai bună despre viaţă!
de aici au târât după ele tot felul de efecte ne- joglu, Maria Zărnescu, Călin regie: EUGEN JEBELEANU.
plăcute ale unor reziduuri comportamentale Ciobotari) a radiografiat specta- La această categorie a fost nomi- Premiul Preşedintelui
anapoda? colele care au avut premiera în nalizat şi ALEXANDRU MÂZ- UNITER, Ion Caramitru:
Nu generalizez, dar nu pot să nu constat cât perioada 1 ianuarie – 31 decem- GĂREANU, pentru regia TEATRUL NAŢIONAL
de firesc funcţionează acolo recunoaşterea, res- brie 2019. spectacolului Steaua fără nume, „MARIN SORESCU” DIN
pectul şi chiar admiraţia, iar aici cât de toxice Juriul final al Galei a fost la Teatrul Tineretului Piatra- CRAIOVA pentru 170 de ani de
format din Radu Apostol (regi- Neamţ. istorie în teatrul românesc. Pre-
şi descurajante devin în timp indiferenţa, mes- zor), Cosmin Ardeleanu (sceno- miul a fost ridicat de Alexandru
chinăria sufletească, invidia, favoritismele. Premiile Senatului UNI-
graf), Doru Mareş (critic de TER: Premiul de Excelenţă: FES- Boureanu, directorul Teatrului
teatru), Crina Mureşan (actriţă), TIVALUL NAŢIONAL DE Naţional Craiova.
Prof. psih. Vasile BAGHIU Cristina Rusiecki (critic de tea- TEATRU pentru calitatea ex-
tru). cepţională a ultimelor şase ediţii Mircea ZAHARIA

APOSTOLUL – revistă a cadrelor didactice din judeţul Neamţ, serie nouă, apare prin colaborarea Sindicatului ISSN - 1582-3121
Învăţământ Neamţ, Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ (martie 1999) şi Federaţiei Sindicale a Educaţiei
şi Ştiinţei din Republica Moldova (aprilie 2019) Redacţia
FONDATORI l noiembrie, 1934: C. Luchian, V. Gaboreanu, V. Scripcaru, M. Stamate, I. Rafail, M. Avădanei şi administraţia:
l martie, 1999: Florin Florescu, Ştefan Corneanu, Gheorghe Amaicei, Dumitriţa Vasilca str. Petru Rareş nr. 24,
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: Gabriel PLOSCĂ – director general, Iosif COVASAN – director economic, Piatra Neamţ.
Tel/fax:
Liviu RUSU, Gabriela GRIGORE.
0233.22.53.32
CONSILIUL DE REDACŢIE: Mircea ZAHARIA – redactor-şef, Constantin TOMŞA – redactor-şef adjunct,
Angelina BEGU – redactor-şef adjunct (Chişinău), Mihai FLOROAIA, Gianina BURUIANĂ, Violeta MOŞU, revista_apostolul
Dorel NEMŢEANU – DTP; Dorin DAVIDEANU – editor online. @yahoo.com

S-ar putea să vă placă și