Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE FIZICĂ ȘI INGINERIE,


DEPARTAMENTUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Guriță Elena

GESTIONAREA ȘI UTILIZAREA
GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION

Conducător științific: Beldiga Maria, gradul științific


_____________
(semnătura)

CHIȘINĂU, 2022
CUPRINS

Introducere..................................................................................................................................3
1. Aspecte teoretice privind standardele educaționale de calitate în predarea fizicii ............6
1.1 Conceptul de competență: definiții, caracteristici ..............................................................6
1.2 Platforme educaționale online, asemănări și deosebiri ......................................................7
1.3 Concluzii la capitolul 1 ......................................................................................................7

2. Demersul educațional online în contextul pandemiei globale...............................................8


2.1 Constatări inițiale privind rezultatele elevilor în cadrul orelor de fizică.............................8
2.2 Model de proiect lecție online.............................................................................................9
2.3 Concluzii la capitolul 2 .......................................................................................................14

Concluzii generale și recomandări...................................................................................................14


Bibliografie.........................................................................................................................................15
Anexe..................................................................................................................................................16

2
INTRODUCERE
Actualitatea temei. Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi,
alteori confruntându-se cu diverse probleme și crize. În orice situație, un domeniu important și
prioritar al statului trebuie să rămână educația, care, la rândul său, are nevoie de o formare
continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății și să pregătească copiii și tinerii
pentru a se integra activ în viața socială și personală. Situația de criză din primăvara anului 2020,
provocată de pandemia Cov-id 19, a scos la iveală problemele existente în societate, care cu
certitudine își va aduce aportul la o schimbare radicală a mentalității oamenilor. În acest context,
se resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, pentru ai face pe educabili să devină
mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale.
Schimbarea trebuie să includă, implicarea mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității,
în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații. Însăși elevii ar
trebui să fie învățați să învețe, astfel devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe în
primul rând pentru sine, valorificând eficient multiplele sale inteligente, care ulterior să devină
achiziții importante pentru progresul societății.
Descrierea situației în domeniul de cercetare și identificarea problemelor de
cercetare. Atât cadrele didactice cât și educabilii s-au confruntat cu necesitatea stringentă de
comunicare, care în contextul actualei pandemii s-a dovedit a fi destul de dificil de realizat.
Astfel ne-am pomenit cu toții în situația în care a fost necesar să ne adaptăm în regim de urgență
la condițiile impuse de pandemie și anume de a găsi soluții de organizare a procesului
educațional la distanță. Provocarea cea mare fiind depistarea acelor platforme educaționale care
vor permite organizarea eficientă a procesului educațional și principalele criterii au fost: să fie
gratuită și să nu fie prea complicată în utilizare pentru că elevii să poată opera cu ea ușor.
În acest sens Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, MECC a
emis mai multe document printre care și ”Metodologia privind continuarea la distanță a
procesului educațional în condițiile de carantină, pentru instituțiile de învățământ primar,
gimnazial și liceal”, (aprobată prin ordinul nr. 351, din 19.03.2020), conform căreia cadrele
didactice au posibilitate să utilizeze resursele și platformele educaționale disponibile, adaptându-
se la condițiile concrete de învățare de la distanță, în funcție de condițiile reale. Metodologia
aprobată de MECC stabilește obligativitatea desfășurării cursurilor la distanță prin intermediul
diferitelor instrumente și platforme online și permite evaluarea elevilor în această perioadă și
înregistrarea notelor în catalog. De asemenea sunt recomandate serie de aplicații și platforme
online, fără ca lista să fie exhaustivă: Viber, Whatsapp, Facebook, Google Classroom, Zoom,
Meet, Moodle etc.

3
Toate aceste măsuri au scos la iveală o problemă destul de serioasă și anume nivelul
competențelor digitale ale cadrelor didactice și lipsa tehnicii de calcul și a conexiunii la internet
din instituțiile de învățământ din țară, în special în mediul rural. Drept urmare pe parcursul verii
anului 2020, MECC a organizat mai multe tipuri de formări ale cadrelor didactice la nivel
național în vederea asigurării dezvoltării competențelor digitatele ale cadrelor didactice:
seminare online - unde au fost expuse o gamă de platforme educaționale disponibile online,
cursuri online și of-line – familiarizarea cu suita Google și crearea conturilor G Suite.
Un exemplu frumos este proiectul ”Educație online” lansat în primăvară, care conține un
set vast de lecții online filmate de profesorii din municipiul Chișinău și ulterior din toată
Republica, care au fost un suport didactic real, având în vedere că aceste lecții sunt disponibile
atât online cât și în transmisiile televizate asigurând astfel accesul la ele a cât mai multor
educabili. Toate aceste eforturi urmează a fi materializate prin rezultatele elevilor la disciplinele
școlare.
Gradul de cercetare a problemei în lucrarea sa Pavel Cerbușca descrie procesul
educațional online vizând atât aspectele pozitive cât și dificultățile apărute ”În procesul de
organizare a învățării de la distanță au apărut și unele dificultăți de organizare, în special la unele
discipline școlare, unde nu era posibilă organizarea lucrărilor de laborator și a activităților
practice. Interacțiunea reală cu copiii, cum era în condițiile clasei, nu era posibilă. În cazul în
care nu exista un smartphone performant sau un laptop în familie, relația cu elevii s-a menținut
prin intermediul unui apel telefonic sau chat. Profesori au trebuit să identifice orice cale de
comunicare cu elevii, să îi asigure cu materialele și sarcinile de realizat acasă, uneori prin
intermediul colegilor și a rudelor copilului”. Iar publicația UNICEF din august 2020 la tema
”Învățământul și situația COVID-19 în Republica Moldova”, aduce în prim plan consecințele
pandemiei asupra procesului educațional din RM ca pe o oportunitate de a schimba radical
modul de abordare ale acestuia: ” criza învățământului poate conduce la dezvoltarea unui sistem
educațional mai rezistent”.
Obiectul cercetării: Îl constituie eficiența utilizării platformelor educaționale online
asupra procesului educațional la distanță.
Scopul cercetării: Rezidă în analiza teoretico-practică a platformelor educaționale
online, precum și elaborarea și implementarea unor suporturi metodologice online în vederea
sporiri calității procesului educațional la fizică.
Ipoteza cercetării: Tehnologiile Informaționale și Comunicaționale influențează asupra
procesului educațional la fizică.
Ipoteze secundare: Dacă în procesul educațional online la fizică se vor utiliza
platformele educaționale atunci rezultatele elevilor vor fi mai bune. Și invers, dacă în procesul
4
educațional online la fizică nu se vor utiliza platformele educaționale atunci rezultatele elevilor
vor fi mai modeste.
Ținând cont de scopul general al cercetării au fost formulate următoarele obiective:
1. Analiza aspectelor teoretice referitoare la platformele educaționale online.
2. Stabilirea nivelului de dezvoltare a competențelor specifice la fizică ale educabililor.
3. Determinarea platformelor educaționale online ce contribuie la dezvoltarea
competențelor elevilor la disciplina școlară fizica.
4. Diagnosticarea nivelului de formare a competențelor specifice la fizică.
5. Elaborarea programului formativ de eficientizare a procesului educațional la fizică în
vederea formării competențelor specifice.
6. Validarea experimentală a programului formativ asupra formării competențelor
specifice la fizică.
Metodele de cercetare:
- teoretice: analiza literaturii de specialitate, sinteza, sistematizarea, generalizarea
materialului teoretic;
- empirice: chestionare (chestionar de utilizare a platformelor educaționale online),
testare (test de identificare a nivelului de dezvoltare a competențelor specifice la
fizică);
- metode de prelucrare statistico-matematică a rezultatelor cercetării
Cuvinte-cheie: platforme educaționale online, competențe specifice la fizică, proces
educațional, strategii de eficientizare a procesului educațional.

SUMARUL COMPARTIMENTELOR TEZEI

În Introducere este argumentată actualitatea și importanța temei de cercetare, este descris


gradul ce cercetare a problemei, sunt specificate obiectul, scopul, ipoteza și obiectivele cercetării,
specificate metodele de cercetare.
Capitolul 1, „Aspecte teoretice privind standardele educaționale de calitate în
predarea fizicii” are un caracter descriptiv și sintetic. Scopul urmărit rezidă în abordarea
teoretico-conceptuală a problemei cercetate ”Valorificarea TIC în monitorizarea calității
predării fizicii”. Primul aspect studiat fiind standardele de calitate și competențele specifice
pentru disciplina fizica prevăzute de curriculum național, ediția 2019. Alt aspect important pe
care l-am tratat aici este studiul platformelor educaționale disponibile în mediul online:
asemănările și deosebirile dintre ele, precum și eficiența lor în formarea competențelor specifice
la fizică.

5
Capitolul 2, „Demersul educațional online în contextul pandemiei globale” este
orientat spre formarea experimentală a procesului educațional la fizică, conține designul
cercetării și descrierea metodelor de cercetare. În cercetarea experimentală este identificat nivelul
inițial al formării procesului educațional online la fizică. La etapa de constatare a experimentului
realizat au fost evidențiați factorii de formare a procesului educațional online la fizică;
cunoașterea esenței fenomenului prin aplicarea testului T (a se vedea Anexa 1). Rezultatele
experimentului de constatare au scos în evidență lacunele și au creat temeiul elaborării
demersului formativ, în cadrul căruia au fost valorificate premisele teoretice, create în cadrul
conceptual al cercetării. Eșantionul experimental constituit din 60 subiecți este reprezentativ
statistic pentru abordarea problemei investigate. Aspectele realizate în cadrul etapei formative
vizează: activități didactice cum sunt elaborarea unui proiect de lecție online la fizică, elaborarea
și filmarea unui suport metodologic la fizică în cadrul proiectului ”Educație online”.

CAPITOLUL 1 „ASPECTE TEORETICE PRIVIND STANDARDELE


EDUCAȚIONALE DE CALITATE ÎN PREDAREA FIZICII”
1.1 Conceptul de competență: definiții, caracteristici.
Termenul de competență este situat în centrul tuturor politicilor publice. De exemplu, în
educație și în formarea profesională competențele stau la baza curriculei, a calificărilor sau a
standardelor profesionale, iar în învățământ decupajul tradițional pe materii școlare tinde să fie
completat de competențe-cheie și standarde, care definesc un anumit nivel de instruire și
educație.
Competența școlară este un sistem integrat de cunoștințe, abilități, atitudini și valori,
dobândite, formate și dezvoltate prin învățare, a căror mobilizare permite identificarea și
rezolvarea diferitor probleme în diverse contexte și situații.
Competențele specifice la disciplina fizică sunt:
1. Identificarea și descrierea fenomenelor fizice și a manifestărilor acestora prin observații
directe și analize ale surselor de informații, manifestând curiozitate și atenție.
2. Investigarea fenomenelor fizice prin observare și experimentare, manifestând
perseverență și precizie.
3. Analiza și interpretarea datelor și informațiilor privind fenomene, legi, teorii fizice și
aplicațiilor tehnice ale acestora, manifestând gândire critică.
4. Gestionarea cunoștințelor și a capacităților din domeniul fizicii prin rezolvarea de
probleme și situații-problemă cotidiene, manifestând atenție și creativitate.

6
1.2 Platforme educaționale online, asemănări și deosebiri.
Platformele educaționale online sunt instrumente care nu vin să înlocuiască sistemele
educaționale tradiționale ci să întărească procesul de învățare. A fost adoptat de unitățile de
învățământ ca o alternativă la educația tradițională, iar în contextul învățământului la distanță ele
vin să asigure o continuitate a procesului educațional în mediul online. 
Acest tip de platforme este destinat învățării active din partea elevilor, având în vedere că
generațiile actuale sunt obișnuite cu lucrul pe calculator încă de mici. Profesorii, pot utiliza
această abilitate a elevilor pentru a-i determina să-și folosească constructiv timpul liber, cu
activități specifice fiecărei discipline sau arii curriculare în parte și pentru a eficientiza astfel
procesul educațional la disciplina sa.
Platformele educaționale disponibile online pot fi grupate în funcție de destinația lor: de
comunicare și de formare a competențelor specifice disciplinei școlare date.
Platforme educaționale de comunicare sunt: Viber, Meseger, Google Meet, Zoom, Moodle,
Skype, Google Classroom etc. Oricare din ele este eficientă și facilitează comunicarea dintre
profesori și elevi, iar alegerea aparține cadrului didactic și elevilor.
Platforme educaționale de formare a competențelor specifice disciplinei școlare fizica sunt:
Socrative, TesMoz, Quizziz, LearnigAps, Kahoot, Livresq, Nearpod, Asq, Liveworksheets,
TeacherMade, Wizer.me, Mentimeter etc. cu ajutorul acestor platforme profesorul are
posibilitatea să elaboreze diverse materiale didactice interactive ce îi vor permite să motiveze
elevii și să eficientizeze astfel procesul educațional la disciplina sa.
Utilizarea acestor platforme vor duce inevitabil la sporirea competențelor specifice la
disciplina fizica.

1.3 Concluzii la Capitolul 1


Formarea competențelor specifice disciplinei școlare este o normă prevăzută și
reglementată de curriculum național, ediția 2019. Însă metodele, strategiile și mijloacele
necesare pentru formarea și dezvoltarea competențelor specifice disciplinei predate rămân la
discreția cadrului didactic. Deci, nu ne rămâne decât să le studiem și să le implementăm.

7
CAPITOLUL 2 „DEMERSUL EDUCAȚIONAL ONLINE ÎN CONTEXTUL
PANDEMIEI GLOBALE”
2.1 Constatări inițiale privind rezultatele elevilor în cadrul orelor de fizică
În conformitate cu scopul și obiectivele lucrării am aplicat un chestionar de stabilire a
nivelului de însușire a materiei la disciplina fizica vizând astfel formarea competențelor
specifice. Chestionarul a fost aplicat la două clase paralele, în una din clase în procesul de
predare-învățare-evaluare au fost utilizate platforme educaționale online atât de comunicare cât
și de formare a competențelor specifice, iar în cealaltă au fost utilizate preponderent doar
platformele educaționale de comunicare. În total au fost chestionați 20 elevi, câte 10 elevi în
fiecare clasă (Anexa1).
Clasa a 8-a A Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8 Elev 9 Elev 10
PEC 3 4 4 5 5 3 6 4 4 5
PES 5 7 7 8 8 4 4 6 9 10

Clasa a 8-a B Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8 Elev 9 Elev 10
PEC 2 1 2 1 2 3 2 1 3 2
PES 2 3 2 4 3 2 1 3 2 1
PEC – platforme educaționale de comunicare
PES – platforme educaționale de studiu.

În urma aplicării testului T și analizei statistice a datelor am obținut următoarele rezultate


pentru clasa a 8-a A:
Primul tabel arată media, numărul de
cazuri și abaterea standard pentru cele două
grupuri. Media pentru „PEC” este 4,30 și
abaterea standard este 0,949.

Al doilea tabel arată gradul în care


cele două seturi de valori sunt corelate.
Corelaţia dintre ele 0,264. Aceasta este o
corelaţie mare, nivelul de semnificaţie fiind
de 0,00.

Primele trei coloane care conţin cifre sunt componentele fundamentale ale calculului unui
Test t relaţionat. Media de -2,500 este de fapt diferenţa dintre mediile pentru PEC și PES, deci în
realitate este media diferenţei. Valoarea lui t este bazată pe această medie a diferenţei (-2,500),
divizată cu eroarea standard a mediei (0,637). Calculul oferă valoarea lui t (-3,926).
8
Rezultatele obținute ar putea fi interpretate astfel: ”Diferența destul de mare dintre numărul
de platforme educaționale de comunicare utilizate denotă faptul că elevii din clasa a 8-a A nu
folosesc prea destul de mult platformele educaționale pentru studiu”.

Rezultatle pentru clasa a 8-a B


Primul tabel arată media, numărul
de cazuri și abaterea standard pentru cele
două grupuri. Media pentru „PEC” este 1,90
și abaterea standard este 0,738.

Al doilea tabel arată gradul în care cele două


seturi de valori sunt corelate. Corelaţia
dintre ele -0,587. Aceasta este o corelaţie
mic, nivelul de semnificaţie fiind de 0,00.

Primele trei coloane care conţin cifre sunt componentele fundamentale ale calculului unui
Test t relaţionat. Media de -0,400 este de fapt diferenţa dintre mediile pentru PEC și PES, deci în
realitate este media diferenţei. Valoarea lui t este bazată pe această medie a diferenţei (-0,400),
divizată cu eroarea standard a mediei (0,476). Calculul oferă valoarea lui t (-0,480).
Rezultatele obținute ar putea fi interpretate astfel: ”Diferența destul de mică dintre numărul
de platforme educaționale de comunicare utilizate denotă faptul că elevii din clasa a 8-a B nu
folosesc prea destul de mult platformele educaționale”.

2.2 Model de proiect lecție online


Programul formativ pe care îl propun conține două modele de resurse didactice, care vin în
sprijinul cadrului didactic, și contribuie la eficientizarea procesului educațional la fizică.
Primul instrument pe care îl propun este un model de suport metodologic din cadrul
proiectului ”Educație online”.
https://www.youtube.com/watch?v=EvFfebEW2bs

9
Al doilea instrument este un proiect de lecție, ce conține diverse instrumente digitale,
create cu ajutorul platformelor digitale disponibile online.

10
Proiect didactic

Clasa 6 G4 Profesor: Guriță Elena Disciplina: Fizica Data:


Numărul lecției în unitatea de învățare: 4/6
Numărul lecției conform orarului: lecția a III-a
Durata lecției: 45 min
Unitatea: Fenomene Termice
Subiectul lecției: Dilatarea termică a corpurilor.
 Competențe transversale:
CT 1. Competențe de învățare / de a învăța să înveți.
CT 7. Competențe de bază în matematică, științe și tehnologie.
CT/T. Formarea la elevi a competenței de protecție a propriei persoane sau/și a altor persoane aflate în pericol.
Competențe specifice la fizică:
CS1. Competența de achiziții intelectuale.
CS3. Competența de comunicare științifică.
CS4. Competența de achiziții pragmatice.
Subcompetențe :
 Explicarea proprietăților solide, lichide și gazoase în baza concepțiilor despre structura moleculară a substanței.
 Explicarea fenomenelor termice în baza concepției despre natura discretă a substanței.
 Aplicarea cunoștințelor despre starea termică a corpurilor în definirea echilibrului termic.
 Descrierea procesului de măsurare a temperaturii și principiului de funcționare a termometrului cu lichid.
Obiective operaționale:
 să explice termenii dilatare și contractare termică; 
 să compare procesul de dilatare și contractare în mediul solid, lichid și gazos;
 să analizeze procesul de dilatare a apei;
 să identifice impactul procesului de dilatare asupra proiectării instalațiilor în industrie.
 să manifeste interes pentru determinarea efectelor dilatării asupra vieții lor.
Tipul lecției: de predare – învățare a materiei.
Tehnologii didactice:
a. Forme: frontală, individuală, în perechi, în grup.
b. Metode și procedee: rebusul, joc didactic, test, observația, expunerea problematizată, explicația, exercițiul, experimentul, conversația, activitatea cu
manualul, tehnica GPP
c. Mijloace de învățământ: calculatorul, teste online Socrative, prezentare PPT, manualul, GoogleMeet, LearningAps, Google Classroom..
Bibliografie:
1. FIZICA. Manual pentru clasa a 6-a. M. Marinciuc, M. Miglei. Știința 2011
2. FIZICA, culegere de probleme clasele a VI-VII-a, M. Marinciuc, V. Ghețu, M. Miglei, M. Potlog, Știința 2006
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Platforme
Etapele
Timpul Activitatea profesorului Activitatea elevului educaționale
activității
utilizate

Momente 1 min - Atenționarea elevilor. Iau loc în bănci, conform indicațiilor Google Meet
organizatorice - Notarea elevilor absenți. profesorului
- Pregătirea celor necesare pentru lecție.
Verificarea - Propun elevilor să definească noțiunile descrise la ecran Elevii sunt atenți la ecran și rezolvă următorul
temei pentru cu scopul de a rezolva un rebus. rebus:
acasă - Cuvântul cheie la rebus este STOMATOLOG. LearningAps
- Le spun elevilor că pe data de 09.02 este sărbătorită
Ziua internațională a Stomatologului. (Anexa 1)
5 min - În sala de clasă, la începutul lecției, a fost adus un
Evocarea balon, care și-a mărit dimensiunile pe parcurs, propun Elevii atrag atenția la volumul balonului și GoogleMeet
elevilor să explice de ce a avut loc acest proces. formulează răspunsuri.

Anunțarea 1 min Elevii sunt rugați să noteze data și tema lecției în caiete. Dilatarea termică a corpurilor. GoogleMeet
conținuturilor Se face personalizarea obiectivelor.
activității

20 min - Organizarea elevilor în grupuri de lucru (după răspunsuri la - Deduc noțiunea de dilatare termică – GoogleMeet
ghicitori) mărirea dimensiunilor corpului prin
- Sugerez elevilor să descopere, lucrând în echipă, cum are loc încălzire.
dilatarea în cele trei stări de agregare. (lucrul cu manualul) - Fiecare echipă are de explicat cum are
Realizarea - Încurajez elevii să adreseze întrebări unii altora, în momentul loc dilatarea în solide, lichide și Viber/
sensului prezentării răspunsurilor respectiv în gaze.
- După răspunsul fiecărui grup, prezint un video sau un - Prezintă răspunsuri, sunt atenți la Meseger
experiment cum are loc dilatarea în fiecare stare de agregare. răspunsurile colegilor, formulează
(Accentuez excepția apei de la regula ce ține de dilatarea la întrebări.
încălzire) - Sunt atenți se implică în realizarea
- Propun celor trei elevi să exemplifice dilatarea la alte experimentului.
discipline să le prezinte pe scurt. - Privesc la ecran.
- Aduce câteva exemple vs de dilatare (ochii pisicii, mișcarea - Sunt atenți, adresează întrebări după caz.
aerului etc) - Al doilea elev formarea vânturilor.
- Al treilea condiția principală a vieții pe
pământ din punct de vedere biologic.
Reflexia 10 min -Propun elevilor să rezolvare probleme. – - La tablă vine un elev și rezolvă GoogleMeet
-Prima problemă se rezolvă la tablă după care mai au o problema nr. ........
problemă de rezolvat individual. - Rezolvă problema nr...
-Propun la careva elevi din clasă să analizeze imagini cu - Explică procesul de dilatarea a șinelor
aplicații ale dilatării în cotidian și să prezinte răspunsul în de ale ferată, a firelor de electricitate, a
fața clasei. Imaginea va fi afișată pe ecran pentru barelor metalice din construcția
comoditate. podurilor, a învelișului izolant a
conductelor de apă etc.
Evaluare 7 min Propun elevilor să lanseze aplicația socrative/student și să Rezolvă testul online ”Dilatarea termică a Socrative
rezolve testul. corpurilor”, trimit rezultatul profesorului.
Accesând link-ul
https://b.socrative.com/teacher/#launch

Bilanțul lecției 3 min Organizarea de discuții împreună cu elevii vs de obiectivele Analizează activitatea desfășurată, momentele GoogleMeet
lecției proiectate, propun modalități de îmbunătățire la
Notarea elevilor nivel de tehnici și realizare.
- Întreb elevii de ce nu trebuie iarnă să fim atenți când
mergem în apropierea pilonilor cu tensiune înaltă.
- Rog elevii să precizeze de ce buneii nu le permit să
servească ceaiul fierbinte. - Elevii răspund că firele acoperite cu
Analizez rezultatele obținute de elevi la testul online gheață se contractă și ar putea să se
rupă, ceea ce reprezintă un pericol
iminent pe viață.
- Buneii le spun să fie precauți la ceaiul
fierbinte, deoarece dinții se dilata și
smalțul dintelui ar putea să crape.
Analizez activitatea elevilor la cele trei compartimente ale Elevii participă la procesul de evaluare GoogleMeet
lecției și le dau note. reciprocă.

Sarcini pentru 1 min Unde în viață vedeți principiul dilatare/contractare și cum se Elevii vor studia tema ”Dilatarea termică a Google
extindere manifestă. Discutați cu părinții și preluați de la ei idei. corpurilor”, pag. 54-56. Classroom
2.3 Concluzii la Capitolul II
În urma cercetării realizate putem afirma cu certitudine că utilizarea corectă a platformelor
educaționale atât pentru comunicare cât și pentru studiu va duce la eficientizarea procesului
educațional la fizică și implicit vă contribui la formarea competențelor specifice la fizică. În
cadrul experimentului formativ am adus două modele de resurse educaționale ce vin să susțină
ideea de a utiliza cât mai frecvent aceste platforme și denotă importanța lor în procesul
educațional.

Concluzii generale și recomandări


Cu certitudine atât cadrele didactice, dar și elevii și-au îmbunătățit substanțial abilitățile
digitale, ceea ce a schimbat calitativ relația profesor-elev, dar și școală-familie. De asemenea
societatea civilă a fost conectată mai activ la problemele educației, venind cu sugestii
constructive de îmbunătățire, în special a modalităților de învățare de la distanță și a
instrumentelor digitale. Exercițiul de învățare de la distanță a fost urmat de un șir de invenții noi
și descoperiri, creativitate și comunicare eficientă, a contribuit la consolidarea autonomiei
învățării, dezvoltarea abilităților de muncă independentă, promovarea unei culturi a încrederii și
a stării de bine.
Un element important a fost modalitatea de organizare a activităților de la distanță și
folosirea diferitor instrumente cum sunt platformele educaționale online.
În urma celor expuse recomandăm cadrelor didactice să manifeste perseverență în studierea
platformelor educaționale disponibile online, să motiveze și să ghideze elevii în a le utiliza.
Astfel vom contribui cu toții la asigurarea unui proces educațional online de calitate.
BIBLIOGRAFIE
1. FIZICA. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta gimnazială de
învăţământ. Chișinău 2019;
2. INGA CAMERZAN, TEODORA VASCAN: Didactica fizicii. Chișinău 2010;
3. OLGA CHIRCHIN, GALINA DRAGAN: Metodica predării fizicii. Chișinău 2008;
WEBOGRAFIE

1. http://www.citatepedia.ro/index.php?id=88587
2. CHIRIAC Tatiana. Instrumente Web 2.0 în educaţie. Disponibil la:
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/958/CHIRIAC
%2CT._INSTRUMENTE_WEB_2.0_IN_EDUCATIE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3. https://iteach.ro/experientedidactice/instrumente-web-2-0-utilizate-in-activitatea-
didactica
4. http://alem.aice.md/resources/conferinta-platforme-educationale-online/?
fbclid=IwAR1uAtiul32h_wzReq_cOZDJRC0fvwQih0A_dHKqtXiXNHKZZOWkqqzZp
UY
5. Tatiana Croitor-Chiriac. Tehnologia de elaborare a testelor electronice. :
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/516/Croitor
%20Tipologia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
6. http://platformeed.blogspot.com/2017/05/utilizarea-platformelor-educationale.html
7. https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghidfizicaliceu.pdf
8. hhttps://www.unicef.org/moldova/media/4236/file/Working%20Paper%20Education
%20and%20COVID19%20in%20the%20Republic%20of%20Moldova_FINAL
%20Romanian%20version.pdf%20.pdf
9. https://ipp.md/wp-content/uploads/2020/05/Studiu__Invatamantul_Online_202-04-29.pdf
ANEXE
Anexa 1.
PLATFORME EDUCAȚIONALE CUNOSCUTE
1. Selectați clasa în care vă faceți studiile
a. Clasa a 8-a A
b. Clasa a 8-a B

2. Bifați platformele educaționale de comunicare pe care le cunoașteți și le utilizați:


a. Zoom
b. Meseger
c. Viber
d. Watsapp
e. GoogleMeet
f. CiscoWebex
g. Moodle
h. GoogleClassroom
3. Bifați platformele educaționale de învățare pe care le cunoașteți și le utilizați.

a. Learningapps
b. Socrative,
c. TesMoz,
d. Quizziz
e. Kahoot
f. Livresq
g. Nearpod
h. Asq
i. Liveworksheets
j. TeacherMade
k. Wizer.me
l. Mentimeter
Anexa 2.
Anexa 3.

S-ar putea să vă placă și