Sunteți pe pagina 1din 192

Mihai Manea (coordonator)

Marilena Bercea
Valentina Bilcea
Milviuţa Ciauşu
Rodica Mihalaşcu
Gabriela Vasilescu

Culegere de teste pentru admiterea la


Academia de Politie 9

„Alexandru loan Cuza"

Editura Nomina
Mihai Manea
(coordonator)
Marilena Bercea Valentina Bilcea Milviuţa Ciauşu
Rodica Mihalaşcu Gabriela Vasilescu

ISTORIE
Culegere de teste
pentru admiterea
la Academia de Poliţie „Alexandru loan Cuza”

Grilă
Logică istorică
Cronologie

Editura Nom ina


CUPRINS
ARGUMENT
Câteva sfaturi adresate candidaţilor ia examenul de admitere

SUBIECTE........................................................................ o
A. POPOARE Şl SPAŢII ISTORICE......................... 6
1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor. 6
B OAMENI!, SOCIETATEA Şl LUMEA IDEILOR ...
1 . Viziuni despre modernizare în Europa secolelor XIX-XX; curente
şi politici culturale, identităţi naţionale şi identitate europeană.........21
2. Secolul al XX-lea - între democraţie şi totalitarism.
Ideologii şi practici politice în România şi în Europa............................ 40
3 . Constitutiile din Rom ânia......................................................................... 61
C. STATUL Şl POLITICA.................................................................................... 76
1. Autonomii locale şi institutii centrale în spaţiul românesc
(secolele IX-XVÎII)........... .............................. ’.........................................76
2 . Statul român modern: de ia proiect politic la realizarea României Mari
(secolele XVI ll-XX) .............................................................................. 100
3 . România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă
anticomunistă...... .................................................................................. 127
D. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE....................................... ........................136
1. Spaţiu! românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu
şi la începuturile m odernităţii...............................................................136
2. România şi concertul european: de la Criza Orientala
la Marile Alianţe ale secolului XX........................................................ 147
3. România în perioada „Războiului rece” ........................................... . 169

RĂSPUNSURI .......................................................................................................190
ARGUMENT
Câteva sfaturi adresate candidaţilor
j ia examenul
de admitere
C oncurenţa acerbă pe un loc la exam enul de adm itere la
Academ ia de P oliţie „A lexandru loan C u za” din Bucureşti din ultim ii ani
face ca lupta pentru trecerea la statutul de student să fie o încercare din
ce în ce mai tem erară.
Lucrarea de faţă, alcătuită de cadre didactice de specialitate,
propunători de subiecte la disciplina istorie la exam enul de adm itere la
A cadem ia de P oliţie „A lexandru loan C u za” din Bucureşti, prezintă
cand ida ţilor la a cest exam en de adm itere, credem , un instrum ent foarte
util de verificare a cunoştinţelor.
Testele au fo st form ulate pe baza celor şapte m anuale de istorie
recom andate pentru exam enul de adm itere şi aprob ate de către
M inisterul E ducaţiei C ercetării şi T ineretului (în prezent, M inisterul
Educaţiei, C ercetării, Tineretului şi S p ortului) şi a p rogram elo r de
bacalaureat şi de adm itere la A cadem ia de Poliţie „A lexandru loan
C uza” din Bucureşti.
Lucrarea conţine întrebări structurate pe cele trei tipuri de itemi
stabilite pentru exam en ul de adm itere - grilă, logică istorică, cronologie.
Autorii recom andă cand ida ţilor la exam enul de adm itere -
specialitatea istorie - parcurgerea în întregim e a tu tu ro r celor şapte
m anuale de istorie pentru clasa a X ll-a , aflate în uz şcolar, cunoaşterea
foarte bună a n o ţiu nilor istorice fundam en tale cu care se operează, a
cronologiei istorice - înţeleasă în detaliu, a d o cu m e n te lo r/ izvoarelor
istorice m enţionate, cu toate prevederile lor corespunzătoare,
înţe lege re a m ecanism u lui de stabilire a relaţiei de cauza litate între două
propoziţii/ afirm aţii.
Sugerăm ca n d id a ţilo r la exam enul de adm itere ca, după ce
parcurg m ateria de exam en prevăzută în program a de adm itere
publicată de A ca d e m ia de P oliţie „A lexandru loan C u za ” din Bucureşti,
să treacă la rezolvarea te ste lo r în condiţii de exam en, fără a apela la
nicio sursă de inspiraţie. După verificarea răspunsurilor, candidaţii sunt
călduros îndrum a ţi să treacă, din nou, în revistă inform aţia necesară de
specialitate, pentru a identifica punctele slabe şi să reia, cu intensitate,
pregătirea de specialitate.
A utorii urează m ult succes candidaţilor!
SUBIECTE

A. POPOARE Şl SPAŢII ISTORICE

1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor

1. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Umanist italian, care a scris la comanda regelui Ungariei, Matei Corvin, o
istorie a ungurilor şi în care face referire la continuitatea daco-romană.
a) Poggio Bracciolini;
b) Flavio Biondo;
c) Antonio Bonfini;
d) Enea Silvio Piccolomini.

2. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Din substratul limbii române face parte cuvântul:
a)cruce:
b) gleznă;
c) brânză;
d) precupeţ.

3. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Cel care afirmă unitatea de neam, origine şi limbă a românilor din cele trei Ţări
Româneşti în lucrarea Hungaria este:
a) Constantin Cantacuzino;
b) Nicolaus Olahus;
c) Benko lozsef;
d) Andrei Huszti.

4. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Ce! care susţinea că «valahii de la nord şi de la sud de fluviu au toţi aceiaşi
origine» era marele slavist:
a) Benko lozsef;
b) Alexandru Rosetti;
c) Michaei Lebrecht;
d) Paul loseph Schafarik.

5. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


La mijlocul secolului al XVII l-lea cărturarul maghiar care a susţinut teoria
descendenţei românilor din romani a fost:
a) Nicolae Istvânffy;
b) Istvan Szamoskoszy;
c) Andrei Huszti;
d)Jan Lasky,
6
6. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Primul cărturar, care a reprodus o propoziţie în limba română - „Sti Rominesti”
(„ştii româneşte”) - a fost:
a) Francesco della Valle;
b) Enea Silvio Piccolomini;
c) Poggio Bracciolini;
d) Flavio Biondo.

7. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Mişcarea naţională românească din 1791 a fost comentată defavorabil de:
a) E. Gibbon;
b) M. Lebrecht;
c) Th. Mommsen;
d) Bolla Marton.

8. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Cronicarul bizantin care identifică limba cu neamul, numindu-i „daci” pe cei de
la nordul Dunării şi „vlahi” pe cei de la sudul fluviului:
a) loan Kynnamos;
b) Demetrie Chalconcondil;
c) Laonic Chalconcondil;
d) Daniel Philiphide.

9. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Umanist originar din Braşov înscrie în harta sa din 1542 numele Dacia pentru
întreg teritoriul locuit de români:
a) Johannes Honterus;
b) Anton Verancsics;
c) Valentin Frank von Frankenstein;
d) Martin Schmeitzel.

10. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Printre dialectele limbii române se numără şi cel:
a) moldovenesc;
b) maramureşan;
c) oltenesc;
d) aromân.

11. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A.activitatea Şcolii Latiniste;
B.activitatea Şcolii Ardelene:
C.răspunsul lui A.D. Xenopol ia teoria roesleriană.
a) ACB;
12 . Marcaţi iitera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. apare lucrarea lui V. Pârvan Getica;
B. apare lucrarea lui R. Roesler Studii româneşti. Cercetări asupra
istoriei vechi a României;
C. Mihail Roller neagă romanitatea românilor exagerând rolul elemen­
tului slav în etnogeneza românească.
a) BAC;
b) CBA;
c) ACB;
d) BCA.

13. Marcaţi iitera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă;
A. apare Dicţionarul limbii române;
B. apare studiul Pierit-au dacii?:
C. răspunsul lui D. Onciul ia lucrarea lui Robert Roesler.
a) ABC;
b) CBA;
c) CAB;
d) BAC.

14. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Poggio Bracciolini afirmă originea romană a poporului român;
B. loan Kynnamos consemnează despre vlahi: „se zice că sunt coloni
veniţi de demult din Italia”;
C. Vasile ai ll-iea Macedoneanul foloseşte într-o scrisoare termenul de
„vlahi".
a) BCA;
b) CBA;
c) BAC;
d) ACB.

15. Marcaţi iitera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. istoricul persan Gardizi oferă o ştire importantă despre originea
poporului român;
B. Poggio Bracciolini afirmă originea romană a poporului român;
C. loan Lucius (Lucic) face consideraţii asupra originii romane a popo­
rului român.
a) ABC;
b) CAB;
c) BAC;
d) ACB.

8
16. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. încheierea procesului etnogenezei româneşti;
B. Imperiul Bizantin revine la Dunărea de Jos;
C. limesul dunărean cedează şi slavii se revarsă în Peninsula Balcanică.
a) ABC;
b) ACB;
c) CAB;
d) CBA

17. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. redactarea şi prezentarea memoriului Supplex Libellus Valachorum:
B. unirea unei părţi a clerului şi a românilor ortodocşi cu Biserica
Catolică;
C. Franz Sulzer dezvoltă „teoria imigraţionistă” în lucrarea sa Geschichte
des Transalpinischen Daciens.
a) ACB;
b) BAC
c) BCA
d) ABC.

18. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. crucea de aur de la Histria;
B. stela funerară de la Căşeiu;
C. donariul de la Biertan.
a) ABC;
b) BCA
c) BAC
d) CBA.

19. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Gheorghe Şincai publică Hronica românilor şi a mai multor neamuri]
B. Benk.6 lozsef publică „Transilvania, sive magnus Transilvaniae
Principatus";
C. Elogiul lui Decebal în celebrul discurs a lui Mihail Kogălniceanu.
a) BAC;
b) BCA
c) ACB
d) ABC.

9
20. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 25. Analizat
A. Dobrogea este anexată provinciei romane Moesia; a) daq
B. Dacia devine regat clientelar Romei; b) dac
C. Sfârşitul domniei lui Burebista. întf
d) ABC; c) dac
b) ACB; d) dac
c) BCA; Inochentie |
d) CAB. română.

21. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu: 26. Analizai


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţii cauzale între ele; a) da<
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală b) ca<
între ele; înt
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar a! doilea fals; c) aa<
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat. d) cai
Etnogeneza a devenit o problemă politică din secolul al XlX-lea; s-a încercat Huszti A rd
justificarea dominaţiei maghiare în Transilvania. ideile saie ;

22. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu: 27. Analiza


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţii cauzale între ele; a) ca
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală b) da
între ele; ini
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals; c) ca
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat; d) ca
Problema continuităţii româneşti în Transilvania a stârnit mereu p o le m ic i în tre La s f â r ş i
istoricii români şi unguri; cronicarii unguri din secolele XII-XIII nucontestă T ra n s ilv a n i
prezenţa românilor în Transilvania în momentul cuceririi maghiare. din TransJi

23. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu: 28. Anaiizq


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţii cauzale între ele; a) da
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală b ) da
între ele; în
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals; c) da
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat; d) de
Marile migraţii au separat romanitatea occidentală de cea orientală; după Domnia iui
formarea popoarelor neolatine s-au adăugat elemente lingvistice străine. ideii romai
, românii nu
24. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţii cauzale între ele; 29. Anahzi
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală a) di
între ele; b) di
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals; îr
d) dacă. primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.; c) d<
Columna lui Traian celebrează victoria romanilor asupra dacilor; înanul 271 d) di
împaratul Aurelian a retras armata şi administraţia romană din Dacia.
25. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţii cauzale între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat;
Inochentie Micu-KIein a fost episcop unit; el a cerut drepturi pentru naţiunea
română.

26. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţii cauzale între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat;
Huszti Andrâs a remarcat continuitatea şi originea latină a poporului român;
ideile sale au fost influenţate şi de opera lui Martin Schmeitzel.

27. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţii cauzale între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat;
La sfârşitul secolului al XVIII-lea dominaţia austriacă s-a diminuat în
Transilvania; la sfârşitul secolului al XVIII-lea mişcarea naţională românească
d in T ra n s ilv a n ia se caracterizează prin radicalism şi militantism.

28. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţii cauzale între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar ai doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat;
Domnia lui Mihai Viteazul a marcat o epocă în istoria românilor dar şi în cea a
ideii romanităţii lor; în epitaful „Nero verus”, Istvan Szamoskoszy afirmă că
românii nu mai erau înrudiţi şi nici „urmaşii romanilor” .

29. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţii cauzale între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar ai doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat;
în timpul lui lustinian s-a întrerupt controlul militar la nord de Dunăre, ca 35. 7 a
avanpost împotriva migratorilor; rolul creştinismului ca factor de romanizare Carac:
este demonstrat de terminologia bisericească din limba română. >
: ti
30. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu; t<
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţii cauzale între ele; ţj
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele; 36 7 3
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals; Nurre a <
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat; eiabcaa'.ă
în limba română s-au păstrat multe cuvinte din slava veche (sec. VI-VII); a I
procesul de formare a limbii române a fost complex şi îndelungat. *
: J
31. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: : |
Românii vorbesc o limbă romanică asemenea:
a) finlandezilor; 37. 7 a/a
b) portughezilor; Fapt., sj
c) olandezilor; roma - oi
d) englezilor. 3 '
; <
32. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: l
Diplomele leopoldine privind unirea religioasă a unei părţi a românilor : I
ortodocşi cu Biserica Romei sunt publicate în:
a) 1698 şi 1705; 337/ C
b) 1699 şi 1705; De=a ■j
c) 1699 şi 1701; ca-iec. a
d) 1697 şi 1701. 5),

33. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: :s


Lupta de emancipare a românilor ardeleni a fost susţinută de intelectualii din
Şcoala Ardeleană:
a) Gheorghe Şincai şi Samuil Micu; 39. 7 a i
b) Mihail Kogălniceanu şi Petru Maior; Că
c) Nicolae lorga şi Gheorghe Şincai; =)
d) A. D. Xenopol şi Ion Budai-Deleanu. :)
)
34. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Romanitatea românilor este temeinic argumentată în lucrarea O enigmă şi un
miracol istoric: poporul român aparţinând lui: 40. 7 an
a) Nicolae lorga; C o rr. J
b) Vasile Pârvan; T r a 'V
c) A. D. Xenopol; al
d) Gh. I. Brătianu. =>)
:)
3]

12
35. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care î! consideraţi corect:
Caracterul „imperalist” al stăpânirii sclavagiste romane este afirmat de:
a) teoria stalinistă:
b) teoria imigraţionistă;
c) teoria roesleriană;
d) teoria europenistă.

36. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îi consideraţi corect:


Numele de Dacia este înscris pentru întreg teritoriul locuit de români pe harta
elaborată de:
a) Nicolaus Olahus;
b) stolnicul Constantin Cantacuzino;
c) Johanes Honterus;
d) Benko loszef.

37. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Faptul că ungurii au găsit în Panonia slavi, bulgari şi „blachi, adică păstorii
romanilor” este relatat în:
a) cronica lui loan Kynnamos;
b) cronica lui Anonymus;
c) Hungaria lui Nicolaus Olahus.
d) lucrarea lui Szamoskosy Istvan.

38. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Despre „descendenţa românilor din colonişti romani" relatează consilierul de la
curtea iagellonă, care a călătorit în Moldova:
a) Jan Laski;
b) Huszti Andras;
c) Fiiippo Buonaccorsi;
d) Antonio Bonfini.

39. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Că „românii sunt locuitorii cei mai vechi ai Transilvaniei” recunoştea:
a) împăratul losif II;
b) împăratul Constantin VII Porfirogenetui;
c) contele Teleki;
d) Huszti Andras.

40. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Continuitatea autohtonilor după abandonarea provinciei Dacia este relatată în
Transilvania, sive magnus Transilvaniae Principatus aparţinând lui:
a) Benko lozsef;
b) J. Troster;
c) L, Toppeltinus;
d) Huzti Andras.
41. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
în secolele XV-XVI, cunoaşterea poporului român, descendenţa românilor din
„coloniile romane” aduse de Traian este o preocupare a umaniştilor:
a) Johannes Leunclavius şi Flavio Biondo;
b) L. Toppeltinus şi Antonio Bonfinius;
c) Francesco della Valle şi E. Gibbon;
d) Grigore Ureche şi Miron Costin.

4 2). Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Neîncrederea faţă de teoria originii romane a românilor şi autohtoniei lor este
exprimată de către:
a) Benko lozsef;
b) Andrei Huszti;
c) J. Troester;
d) Szamoskozy Istvan.

.43. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Autohtonia şi romanitatea românilor este prezentată în lucrarea Hronicul
vechimei a romano-moldo-vlahilor de către:
a) Petru Maior;
b) stolnicul Constantin Cantacuzino;
c) Gheorghe Şincai;
d) Dimitrie Cantemir.

44. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care I! consideraţi corect:


„Teoria imigraţionistă” este dezvoltată de Franz Sulzer în iucrarea:
a) Istoria Daciei transalpine;
b) Studii româneşti. Cercetări cu privire la istoria veche a României;
c) Transilvania, sive magnus Transiivaniae Principatus;
d) Elementa linguae daco-romane sive valachicae.

45. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Primul istoric român care ia atitudine faţă de versiunea roesleriană a teoriei
imigraţioniste este:
a) A.D. Xenopol;
b) Mihail Kogălniceanu;
c) Bogdan Petriceicu Hasdeu;
d) Dimitrie Onciul.

46. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Cea mai viguroasă şi sistematică replică, bazându-se pe argumente solide, a
fost dată imigraţioniştilor de către:
a) A.D. Xenopol;
b) Nicolae lorga;
c) Gheorghe Brătianu;
d) Vasile Pârvan.
14
47. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
„De la Râm ne tragem şi cu a lor cuvinte ni amestecat graiul” afirmă cronicarul:
a) Miron Costin;
b) Ion Neculce;
c) Grigore Ureche;
d) stolnicul Constantin Cantacuzino.

48. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţii cauzale între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat;
Primul izvor medieval care atestă elementul romanic de la nord de Dunăre
este tratatul militar bizantin Strategikon; provenienţă bizantină are şi geografia
lui Moise Chorenati care aminteşte despre ţara Balak.

49. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există reiaţii cauzale între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat,
Grigore Ureche în „De neamul moldovenilor” afirma originea comună a
românilor; Miron Costin acordă o atenţie deosebită originilor neamului.

50. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţii cauzale între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doiiea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat;
loan Inochenţie Micu este primul care elaborează un program de emancipare
politică a românilor din Transilvania; Reacţia la această mişcare este apariţia
teoriei imigraţioniste.

51. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţii cauzale între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat;
Afirmarea ideii romanităţii românilor a fost influenţată de ameninţarea oto­
mană; în condiţiile luptei antiotomane a românilor, în secolul al XV-lea s-a
manifestat interesul umaniştilor faţă de originea lor.

15
52. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţii cauzale între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat;
în secolul al XVII-lea apare tiparul în spaţiul românesc; Tot acum, Grigore
Ureche şi Miron Costin afirmă originea latină şi unitatea românilor.

53. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. împăratul Aurelian renunţă la administrarea provinciei Dacia;
B. Limba greacă devine limba oficială în Imperiul Bizantin;
C. Limba slavonă devine limba liturgică în biserica românilor.
a) ACB;
b) ABC;
c) BAC;
d) CAB.

54. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Realizarea unirii unei părţi a românilor ortodocşi cu Biserica romano-
catolică;
B. Redactarea memoriului Supllex Libetlus Vaiachorum;
C. Organizarea Transilvaniei ca principat autonom sub suzeranitate
otomană.
a) ABC;
b) CAB
c) BCA
d) ACB.

55. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Apariţiei teoriei geografului austriac Robert Roesler;
B. Apariţia teoriei despre inferioritatea lumii rurale româneşti în raport cu
cultura maghiară;
C. Apariţia teoriei autohtoniste care supraevaluează importanţa
elementului dacic.
a) ABC;
b) ACB;
c) BAC;
d) CBA.

16
56. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A. Apariţia teoriei despre caracterul „imperialist” al stăpânirii sclavagiste
romane;
B. Apariţia teoriei imigraţioniste;
C. Apariţia teoriei despre inferioritatea lumii rurale româneşti în raport cu
cultura maghiară.
a) ABC;
b) ACB;
c) BCA;
d) BAC.

57. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Menţionarea ţării vlahilor în cronica Oguzname;
B. Menţionarea vlahilor în Sfaturile şi povestirile lui Kekaumenos;
C. Menţionarea vlahilor în cronica Iu loan Kynamos.
aj ABC;
b) ACB;
c) BCA;
d) CBA.

58. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


c o re c tă .
A. Simon de Keza afirmă că vlahii sunt „păstorii romanilor”;
B. Strategikon îi numeşte romani pe locuitorii de la nordul Dunării;
C. Constantin VII Porfirogenetul îi numeşte romani pe locuitorii de la
nordul Dunării.
a) ABC;
b) BAC;
c) B C A ;
d) CBA.

59. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. loan Inochenţie Micu afirmă romanitatea românilor;
B. Grigore Ureche reliefează conştiinţa romanităţii şi unităţii neamului;
C. Nicolaus Olahus susţine unitatea de limbă şi religie a românilor.
a) ACB;
b) BAC;
c) BCA;
d) CBA.

17
60. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A. Laurentius Toppeltinus susţine originea pur romană a poporului
român;
B. Şcoala Ardeleană demonstrează descendenţa pur romană a
românilor;
C. Francesco della Valle afirmă romanitatea românilor bazându-se pe
cunoaşterea lor directă.
a) ACB;
b) BCA
c) CAB
d) CBA.

61. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Grigore Ureche afirmă că românii se trag toţi „de la Râm”;
B. Andrei Huszti susţine teoria descendenţei românilor din romani;
C. Flavio Biondo afirmă ideea descendenţei românilor din „coloniile
romanilor”.
a) ACB;
b) BAC
c) BCA
d) CAB.

62. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Gh. Brătianu demonstrează romanitatea şi continuitatea românilor;
B. Bogdan Petriceicu Hasdeu susţine continuitatea autohtonilor din
nordul Dunării;
C. Gh. Şincai afirmă originea romană pură a românilor.
a) ABC;
b) BAC
c) CAB
d) CBA.

63. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Miron Costin vorbeşte despre originea latină a românilor;
B. Jan Laski vorbeşte despre originea romană a locuitorilor Moldovei;
C. Nicolaus Olahus susţine unitatea de neam, limbă, obiceiuri şi religie a
românilor.
a) ABC;
b) ACB
c) BCA
d) CBA

18
64. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A. Poggio Bracciolini afirmă originea romană a poporului român;
B. Simon de Keza notează în lucrarea sa că românii erau în Pannonia la
venirea hunilor;
C. Johannes Honterus înscrie în harta sa numele Dacia pentru teritoriul
locuit de români.
a) ACB;
b) ABC;
c) BAC;
d) CBA.

65. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Realizarea dualismului austro-ungar;
B. Elaborarea de către români a Supplex Libellus Valachorum;
C. Răscoala condusă de Horia, Cloşca şi Crişan.
a) ACB;
b) BAC;
c) BCA;
d) CBA.

66. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Apariţia lucrării lui A.D. Xenopol, Teoria lui Rosler,
B. Apariţia lucrării lui R. Rosler, Dacii şi romanii:
C. Apariţia lucrării lui Benko lozsef, Transilvania, sive magnus Transilva-
niae Principatus.
a) ABC;
b) ACB;
c) CAB;
d) CBA.

67. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Paul loseph Schafarik susţine că „valahii de la Nord şi de la sud de
fluviu au toţi aceeaşi origine;
B. Szamoskosy Istvan susţine că românii sunt urmaşii coloniştilor
romani;
C. Huszti Andras afirmă că românii au o limbă apropiată de cea „veche
romană”.
a) ABC;
b) ACB;
c) BAC;
d) BCA.

19
68. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Contele Teieki recunoaşte că români sunt locuitorii cei mai vechi ai
Transilvaniei;
B. Simon de Keza notează că românii erau în Panonia ia venirea hunilor;
C. Filippo Buonaccorsi relatează despre „descendenţa românilor din
colonişti romani".
a) BAC;
b) BCA;
c) CAB;
d) CBA.

69. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă,


A. împăratul Constantin VII Porfirogenetul precizează despre români că
„aceştia se mai numesc şi romani pentru că au venit din Roma";
B. împăratul losif II îi consideră pe români „cei mai vechi şi mai numeroşi
locuitori ai Transilvaniei” .
C. Contele Teieki afirmă că „românii sunt locuitorii cei mai vechi ai
Transilvaniei”.
a) ABC;
b) ACB
c) BAC
d) BCA.

70. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.


A. E. Gibbon arată că în Dacia, după retragerea aurealiană, a rămas „o
parte însemnată din locuitorii ei” ;
B. Benko loszef arată că, după retragerea aurealiană, „mulţi romani
împreună cu dacii indigeni au rămas pe loc”;
C. Michael Lebrecht arată că românii sunt cei mai vechi locuitori ai
Transilvaniei.
a) ABC;
b) ACB
c) BAC
d) BCA.

71. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.


A. Anton Verancsics confirmă existenţa unei conştiinţe a descendenţei
latine a românilor;
B. loan Kyunamos afirmă despre români că „sunt veniţi demult din Italia”;
C. Laoonic Chalcocondil îi numeşte pe românii de la nordul Dunării
„daci” şi „vlahi” pe cei din sud.
a) ACB;
b) BAC
c) BCA
d) CBA

20
B. OAMENII, SOCIETATEA Şl LUMEA IDEILOR

1. Viziuni despre modernizare în Europa secolelor XIX-XX;


curente şi politici culturale, identităţi naţionale şi identitate europeană

1. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Considera că forţa creatoare care determină evoluţia vieţii este elanul vital, iar
adevărata metodă de cunoaştere este intuiţia:
a) Sigmund Freud;
b) Friedrich Nietzsche;
c) Henri Bergson;
d) Albert Einstein.

2. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Prima femeie primită în Academia Română a fost:
a) Elena Văcărescu;
b) Carmen Silva;
c) Anna de Noailles;
d) Martha Bibescu.

3. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Bazele liberalismului economic au fost puse de:
a) Thomas Hobbes;
b) Adam Smith;
c) John Mill;
d) Benedict Spinoza.

4. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Ideologia conservatoare a fost fundamentată de:
a) Edmund Burke;
b) Robert Owen;
c) John Locke;
d) M. Falkland.

5. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


După cel de al doilea război mondial, a lansat ideea Casei Comune a Europei
de la Atlantic la Urali:
a) Charles de Gaulle;
b) Winston Churchill;
c) Aristide Briand;
d) Jean Monnet.

21
6. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 12. Marcaţi ti
Expresionismul a fost reprezentat în literatura română de: corectă:
a) I.L. Caragîale; A. Se c<
b) Mihai Eminescu; B. Cons
c) Lucian Blaga; romă
d) Liviu Rebreanu. C. la fiir
a)
7. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pecare îl consideraţi corect: b)
Limba şi conştiinţa naţională au fost menţinute în Dobrogea datorită şcolilor c)
româneşti care au fost susţinute de: d]
a) Ion Inculeţ;
b) Nifon Bălăşescu; 13. Marcaţi li
c) Ion Nistor; corectă:
d) Pantelimon Halipa. A, Stgrr
instir
8. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: g Albe
Reprezentant de seama al fovismului a fost: C. Augt
a) Matisse; a'
b) Paul Gauguin; b'
c) Picasso; c1
d) Degas. j

9. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 14 Marcaţi 1


Locomotiva a fost inventată de: corectă:
a) Ernst von Simens; A. S e n
b) George Stephenson; B. Sert
c) Robert Fulton; q Se c
d) James Watt. a

10. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: ^


Considera satul ca un sanctuar şi centru al originilor noastre: ^
a) Constantin Rădulescu Motru;
b) Eugen Lovinescu; 15 Marcaţi
c) Lucian Blaga; corectă:
d) Nicolae lorga. A Se c

11. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi p


corecta:
A. Piaţa Comună devine Uniunea Europeană; ^
B. Este semnat Tratatul de la Amsterdam; c
C. România semnează Acordul de asociere la Uniunea Europeană. h
a) ACB;
b) BAC;
c) CAB;
d) BCA.

22
12. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. Se constituie Partidul Naţional Liberal din România;
B. Constantin Dobrogeanu Gherea publică manifestul „Ce vor socialiştii
români”;
C. la fiinţă Partidul Social Democrat al Muncitorilor din România;
a) BAC;
b) CAB;
c) ABC;
d) BCA.

13. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Sigmund Freud susţine că indivizii sunt conduşi în acţiunile lor de
instincte;
B. Albert Einstein elaborează teoria evoluţionistă;
C. Auquste Comte pune bazele pozitivismului;
a) BCA;
b) ACB,
c) BAC;
d) CBA.

14. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


co re c tă :
A. Se introduce votul universal în Franţa;
B. Serbia îşi obţine independenţa;
C. Se creează dualismul austro-ungar.
a) BCA;
b) ACB;
c) CBA;
d) ABC.

15. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Se construieşte Universitatea din Cluj;
B. Se construieşte Universitatea din Cernăuţi;
C. Se construieşte Universitatea din Bucureşti.
a) CAB;
b) ACB;
c) CBA;
d) BCA.

23
16. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:
A. la fiinţă Consiliul Europei;
B. Aristide Briand propune înfiinţarea unei „Uniuni federale a Europei”;
C. Richard Coudenhove Kalergi lansează ideea Pan Europei,
a) BAC;
b) CBA,
c) ACB;
d) CAB.

17. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. la fiinţă societatea „Astra” la Sibiu;
B. Crearea Partidului Naţional Român din Bucovina;
C. Partidul National din Transilvania a adoptat tactica activistă;
a) A B C ;'
b) BAC
c) CBA
d) BCA.

18. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. Se creează o uniune vamală la care aderă cea mai mare parte a
statelor germane;
B. Belgia îşi proclamă independenţa;
C. începe lupta de eliberare a grecilor.
a) BAC;
b) ACB
c) BCA
d) CAB.

19. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. Se încheie procesul de unificare a Germaniei;
B. Regatul Sârbo-Croato-Sloven devine Iugoslavia;
C. Are loc al doilea război balcanic.
a) BCA;
b) ACB;
c) CBA;
d) BAC.

20. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. în Marea Britanie este introdus votul universal;
B. Bulgaria devine stat independent;
C. Este inventat cinematograful.
a) ACB;
b) CAB;
c) CBA;
d) BAC.

24
21. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă am bele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
După al doilea război mondial ideea de naţiune etnică este înlocuită cu ideea
de naţiune civică; Apariţia unor entităţi politice suprastatale de tipul Uniunii
Europene a creat o nouă problemă, aceea a respectării identităţii naţionale.

22. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Revoluţia engleză a avut drept urmare constituirea celei mai democratice
republici din acea vreme; Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului, adop­
tată în timpul revoluţiei franceze, cuprindea idei care au avut o mare influenţă
asupra dezvoltării ulterioare a popoarelor europene.

23. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c,) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat,
în 1830 Congresul belgian a proclamat independenţa Belgiei, fapt recunoscut
în acelaşi an şi de către Olanda; Un rol important în pregătirea revoluţiei de la
1848 din Ţara Românească l-a avut societatea secretă Frăţia.

24. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi ai doilea este adevărat.
Membrii mişcării hippy din anii ’60 şi începutul anilor '70 susţineau ideea
întoarcerii ia epoca preindustrială; în 2007 capitala culturală europeană a fost
oraşul Sibiu.

25. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a; dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele,
b) dacă ambeie enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;

25
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar a! doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Prin operele sale (Poarta sărutului, Coloana infinitului, Masa tăcerii),
Constantin Brâncuşi a fost un precursor al artei abstracte; Un rol important în
promovarea învăţământului în limba română în Ţara Românească la începutul
secolului al XlX-lea l-au avut Gheorghe Asachi şi Gheorghe Lazăr.

26. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Românii din afara graniţelor şi-au păstrat identitatea naţională şi datorită unor
societăţi culturale precum „Astra” din Transilvania sau „Arboroasa” din
Bucovina; Publicaţii precum „Basarabia” sau „Cuvânt moldovenesc" au avut
un rol însemnat în menţinerea conştiinţei naţionale româneşti înfaţa pro­
cesului de rusificare a populaţiei din Basarabia.

27. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Mişcarea germană „furtună şi avânt” din secolul al XlX-lea revendica pentru
creatori dreptul de a se exprima liber; Ideologia liberală şi romantismul au fost
asociate.

28. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi a! doilea este adevărat.
Urbanizarea a fost expresia în plan politic a modemizării;La jumătatea
secolului al XlX-lea supremaţia economică a Angliei lua sfârşit, locul ei fiind
luat treptat în spaţiul european de Germania, iar pe plan mondial de SUA.

29. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar ai doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.

26
Secolul al XlX-lea a fost caracterizat prin încrederea în atotputernicia ştiinţei şi
prin ideea de progres; Societatea de masă creată la sfârşitul secolului al XlX-
lea nu aprecia cultura modernă, ea fiind atrasă de spectacolele de varietăţi, de
cinematograf, de reviste ilustrate.

30. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
După primul război mondial Richard Coudenhove Kalergi lansează ideea Pan
Europei, organism politic, confederal, parlamentar; în a doua jumătate a
secolului al XlX-lea Victor Hugo formulează ideea Statelor Unite ale Europei,

31. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


După 1880, supremaţia economică în spaţiul european aparţine:
a) Angliei;
b) Germaniei;
c) Franţei;
d) Belgiei.

32. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Pozitivismul s-a manifestat:
a) prin sociologia lui August Comte;
b) prin teoria relativităţii a iui A. Einstein;
c) prin psihanaliza lui S. Freud;
d) prin fenomenologia lui E. Husserl.

33. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Pe aceeaşi direcţie cu pozitivismul se înscrie şi:
a) existenţialismul;
b) intuiţionismul;
c) pragmatismul;
d) evoluţionismul.

34. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Existenţialismul este reprezentat de:
a) Martin Heidegger;
b) Henri Bergson;
c) Friederich Nietzsche;
d) William James.
35. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Elanul vital ca forţă creatoare care determină evoluţia vieţii este esenţa:
a) intuiţionismului;
b) fenomenologiei;
c) pozitivismul;
d) pragmatismului.

36. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Teoria progresului lent, gradual şi atent contextualizat al societăţii aparţine:
a) liberalilor;
b) conservatorilor;
c) legionarilor;
d) comuniştilor.

37. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Reprezentant al Fovismulgi.a fost pictorul francez:
a) E. Manet;
b) C. Monet;
c) H. Matisse;
d) P. Picasso;

38. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Revista „Convorbiri literare” i-a strâns în jurul ei pe susţinătorii teoriei:
a) junimiste;
b) tradiţionaliste;
c) poporaniste;
d) ţărăniste.

39. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Revista „Sburătorul” a promovat curentul:
a) tradiţionalist;
b) europenist;
c) poporanist;
d) junimist.

40. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Organizarea şcolii secundare cu opt clase a fost prevăzută prin:
a) Legea Instrucţiunii Publice din 1864;
b) Legea învăţământului propusă de Take lonescu;
c) Legea Spiru Haret;
d) Constituţia din 1866.

28
41. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
O entitate politică europeană este propusă în lucrarea „Despre principiul
federator” de către:
a ) J o s e O rte g a y G a s s e t;
b) Victor Hugo;
c) Joseph Proudhon;
d) Henri de Saint-Simon.

42. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Pentru neintervenţia statului în economie şi pentru libertatea de acţiune a
oamenilor în căutarea propriului interes pledează:
a) John Stuart Mill;
b) Adam Smith;
c) fiziocraţii;
d) Edmond Burke. ,,BSr

43. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe caVe îl consideraţi corect:


Ideologia conservatoare a fost fundamentată de englezul:
a) Adam Smith;
b) Edmund Burke;
c) Robert Owen;
d) John Locke. , s 0 )jii

44. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în concepţia conservatorilor:
a) numai statul poate garanta libertatea oamenilor, în afara acestuia nu
poate exista nici libertate şi nici drepturi;
b) statul trebuie să asigure ordinea publică, să respecte libertăţile
individuale şi să aplice aceeaşi lege pentru toţi;
c) interesul societăţii primează în faţa interesului individual sau a unui
grup restrâns;
d) bogăţia unei naţiuni nu constă doar în bani, ci şi în produsele utile
care pot satisface diferitele trebuinţe.

45. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Socialismul utopic al secolului al XlX-lea este reprezentat de:
a) Edmund Burke;
b) Thomas Hobbes;
c) Robert Owen;
d) Karl Marx.

46. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Legea Guizot din 1833 se referă la domeniul:
a) justiţiei;
b) presei;
c) electoral;
d) învăţământului.
29
47. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 53. Marcaţi Ij
în 1830: ’ Lupta de la 3
a) Grecia îşi proclamă independenţa; a) >nfra
b) Imperiul otoman recunoaşte statul grec; b) victd
c) Congresul belgian proclamă independenţa Belgiei; c) înfra
d) independenţa Belgiei este recunoscută de Olanda. d) înfra

48. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 54. Marcaţi li
în a doua etapă a unificării Italiei; In 1871, Wilf
a) Parma, Modena, Toscana, Romagna se unesc cu Piemontul; a) Beri
b) Piemontul eliberează Lombardia; b) Frar
c) Veneţia este eliberată de sub dominaţia Austriei; c) Vien
d) trupele franceze se retrag din Roma. d) Vers

49. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 55. Marcaţi I
Unirea cu Piemontul a Siciliei şi Neapolelui are loc în urma eliberării lor de în războiul f(
către: capitulează I
a) Victor Emanuel II; a) Mag
b) Camillo Cavour; b) Sad
c) Giuseppe Mazzini; c) Solf
d) Giuseppe Garibaldi. d) Sed

50. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 56. Marcaţi I
în 1866, când izbucneşte războiul dintre Prusia şi Austria: în primul ră;
a) Italia se aliază cu Prusia; din:
b) Italia se aliază cu Austria; a) Gre
c) Piemontul se aliază cu Prusia; b) Seri
d) Franţa se aliază cu Prusia. c) Gre|
d) Ser
51. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
în bătălia de la Sadova din 1866, victoria aparţine: 57. Marcaţi
a) armatei austriece; Statul naţion
b) armatei franco-piemonteze; a) îna'!
c) armatei prusace; b) într<
d) armatei italo-prusace; c) dup
d) dup
52. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Zollverein-ul este: 58. Marcaţi I
a) uniunea politică a statelor germane; După Primu
b) uniunea vamală a statelor germane; se formează
c) uniunea dintre Austria şiUngaria; a) Aus
d) uniunea politico-teritorială a statelor germane de la nord de Main. b) Ger
c) Ror
53. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Lupta de la Solferino se încheie cu:
a) înfrângerea armatei austriece;
b) victoria armatei prusace;
c) înfrângerea armatei franceze;
d) înfrângerea armatei franco-piemonteze.

54. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în 1871, Wilhelm I se proclamă împărat al Germaniei la:
a) Berlin;
b) Frankfurt; J bSBB s
c) Viena; 3 E tS t^ d
d) Versailles. 1Î9 1 9 8 e

55. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în războiul franco-prusac care încheie unificarea Germaniei, armata franceză
capitulează la:
a) Magenta;
b) Sadova;
c) Solferino;
d) Sedan.

56. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în primul război balcanic, Imperiul otoman s-a confruntat cu alianţa formată
din:
a) Grecia, Serbia şi Muntenegru;
b) Serbia, Grecia şi Bulgaria;
c) Grecia, Muntenegru şi Bulgaria;
d) Serbia, Grecia şi România.

57. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Statul naţional albanez se constituie:
a) înainte de primul război balcanic;
b) între cele două războaie balcanice;
c) după al doilea război balcanic,
d) după Primul Război Mondial.

58. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


După Primul Război Mondial, în urma dezmembrării Austro-Ungariei şi Rusiei
se formează state naţionale, precum:
a) Austria, Ungaria, Polonia, Serbia;
b) Germania, Austria, Polonia, Cehoslovacia;
c) România, Finlanda, Bulgaria, Cehoslovacia;
d) Estonia, Letonia, Lituania, Polonia.
59. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Ideea constituirii Casei Comune a Europei de la Atlantic la Urali aparţine lui:
a) Aristide Briand;
b) Charles de Gaulle,
c) Winston Churchill;
d) Woodrow Wilson.

60. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Statul democratic asigură prosperitatea pentru întreaga societate, nu numai
pentru anumite grupuri sociale afirmă:
a) Alexis de Tocquiville;
b) John Stuart Mill;
c) Adam Smith;
d) Edmund Burke.

61. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Cetăţenia europeană s-a instituit prin:
a) Tratatul de la Maastricht;
b) Tratatul de la Roma;
c) Tratatul de la Amsterdam;
d) Tratatul de la Paris.

62. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în 2007, capitala culturală a Europei a fost:
a) Roma;
b) Amsterdam;
c) Paris;
d) Sibiu.

63. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în 1848, steagul tricolor a fost arborat pentru prima dată la:
a) Islaz;
b) Bucureşti;
c) laşi;
d) Blaj.

64. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Versurile imnului naţional „Deşteaptă-te române” au fost scrise de:
a) Vasile Alecsandri;
b) Anton Pann;
c) Andrei Mureşan;
d) Ion Heliade Rădulescu.
65. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Romantismul a lansat în literatură nume precum Mark Twain şi Walter Scott;
Romantismul pune accent pe exprimarea liberă a emoţiilor şi sentimentelor.

66. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Modernismul este mişcarea culturală care apare înainte de Primul Război
Mondial; în dramaturgie, modernizarea creaţiei se reflectă în teatrul lui Luigi
Pirandello.

67. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Garabet Ibrăileanu este teoretician al „specificului naţional”; Tradiţionalismul
este promovat de revista „Viaţa Românească”.

68. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Stilul Art Nouveau utilizează noi materiale de construcţie, precum sticla;
Mişcarea artistică Art Nouveau are doar răspândire europeană.

69. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Modernizarea României este realizată şi prin intermediul societăţilor culturale;
Academia Română s-a impus ca fiind cea mai importantă instituţie de cultură.
70. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Giuseppe Mazzini lansează proiectul unei federaţii de republici europene în
cadrul revoluţiei paşoptiste; W. Churchill lansează ideea unei construcţii
europene, Statele Unite ale Europei.

71. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
România a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană în 1993; în
cadrul summit-ului de la Helsinki statele membre ale Uniunii Europene au
votat pentru semnarea tratatului de aderare a României.

72. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Revoluţia industrială a apărut în Anglia la sfârşitul secolului al XVIII-lea;
Descoperirea şi generalizarea unor noi surse de energie, precum petrolul şi
electricitatea, reprezintă un element al acesteia.

73. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.


A) Apariţia impresionismului;
B) Apariţia psihanalizei lui Sigmund Freud;
C) Apariţia teoriei relativitătii a lui A. Einstein.
a) ABC;
b) ACB;
c) BCA;
d) CBA.

74. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.


A) Proiectul unei uniuni a statelor europene iniţiat de Aristide Briand;
B) Proiectul unei uniuni europene elaborat de Richard Condenhove-
Kalergi;
C) Proiectul de uniune europeană elaborat de Saint-Simon.

34
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

75. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Proiectul unei uniuni europene elaborat de Richard Condenhove-
Kalergi;
B) Proiectul de uniune europeană elaborat de ducele de Sully;
C) Proiectul de uniune europeană elaborat de Saint-Simon.
, a) ABC;
b) ACB;
c) BCA;
d) CBA.

76. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Apariţia Romantismului;
B) Apariţia Impresionismului;
C) Apariţia Expresionismului.
a) ABC;
b) ACB;
c) BAC;
d) CAB.

77. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) înfiinţarea Societăţii literare române;
B) Legea învăţământului a lui Spiru Haret;
C) Legea Instrucţiunii Publice, a învăţământului primar obligatoriu şi
gratuit.
a) ABC;
b) ACB;
c) CAB;
d) CBA.

78. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Afirmarea Tradiţionalismului în cultura română;
B) Afirmarea Romantismului în cultura română;
C) Afirmarea Realismului în cultura română.
a) ABC;
79. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A) Proiectul federaţiei de republici europene propus de G. Mazzini;
B) Proiectul de confederaţie europeană propus de contele Henri de
Saint-Simon;
C) Proiectul uniunii politice a Europei propus de Joseph Proudhon.
a) ACB;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

80. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Joseph Proudhon susţine ideea creării unei entităţi politice europene;
B) Winston Churchill susţine ideea creării Statelor Unite ale Europei;
C) Jose Ortega y Gasset susţine viziunea Statelor Unite ale Europei.
a) ABC;
b) ACB;
c) BAC;
d) CAB.

81. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Adam Smith publică lucrarea „Bogăţia naţiunilor";
B) K. Marx şi Fr. Engels publică lucrarea „Manifestul Partidului Comunist”;
C) Constantin Dobrogeanu Gherea publică manifestul „Ce vor socialiştii
români”.
a) ABC;
b) ACB;
c) BAC;
d) CAB.

82. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Legea Guizot impune fiecărei comune obligaţia de a întreţine o
şcoală elementară;
B) Legea Haret extinde reţeaua şcolară din România;
C) înfiinţarea Academiei Române.
a) ABC;
b) ACB;
c) BAC;
d) CAB.

36
83. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A) Proclamarea independenţei Belgiei;
B) Proclamarea independenţei Greciei;
C) Restaurarea domniilor pământene în Principatele Române.
a) ACB;
b) BCA
c) CAB
d) CBA.

84. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Crearea Zollverein-ului;
B) Mişcarea condusă de Tudor Vladimirescu;
C) Recunoaşterea independenţei Belgiei de către Olanda.
a) ABC;
b) ACB
c) BAC
d) CAB.

85. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) războiul Crimeii;
B) războiul Prusiei împotriva Danamarcei;
C) războaiele balcanice.
a) ABC;
b) BAC
c) BCA
d) CBA.

86. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Camillo Cavour ajunge prim-ministru în Regatul Piemontului;
B) Alexandru Ipsilanti conduce răscoala antiotomană a grecilor;
C) Alexandru loan Cuza este ales unic domnitor în Ţara Românească şi
Moldova.
a) ACB;
b) BAC
c) BCA
d) CAB.

87. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Wilhelm I se proclamă împărat al Germaniei;
B) Victor Emanuel II este proclamat rege al Italiei;
C) Congresul belgian proclamă independenţa Belgiei.
37
a) ABC;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

88. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Italia obţine Veneţia;
B) Germania anexează Alsacia şi Lorena;
C) Franţa obţine Nisa şi Savoia.
a) ACB;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

89. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Convenţia de la Paris;
B) Tratatul de pace de la Adrianopol;
C) Actul Final de la Viena.
a) ABC;
b) ACB;
c) ACB;
d) CBA.

90. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Conferinţa de pace de la Paris;
B) Congresul de pace de la Paris;
C) Congresul de pace de la Viena.
a) ABC;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

91. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Charles de Gaulle lansează ideea Casei Comune a Europei;
B) Aristide Briand propune Pactul Briand;
C) Jose Ortega y Gasset susţine crearea Statelor Unite ale Europei de
la Atlantic la Urali.
a) ACB;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

38
92. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A) Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu;
B) Pacea de la Karlowitz;
C) Pacea de la Adrianopol;
a) ACB;
b) BAC
c) BCA
d) CBA.

93. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Apariţia mişcării hippy,
B) Apariţia Fovismului;
C) Apariţia Pozitivismului.
a) BAC;
b) BCA
c) CAB
d) CBA.

94. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Adoptarea monedei naţionale, „leul”;
B) Arborarea primului steag tricolor în spaţiul românesc;
C) Adoptarea steagului tricolor în Ţara Românească.
a) ABC;
b) BCA;
c) CAB;
d) CBA.

95. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Tratatul de la Maastricht;
B) Tratatul de la Roma;
C) Lansarea Planului Schuman.
a) ACB;
b) BAC
c) BCA
d) CBA.

96. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Intrarea în vigoare a monedei comune europene;
B) Lansarea paşaportului european;
C) Lansarea Proiectului de Politică Externă şi Securitate Comună.
a) ABC;
b) ACB;
c) BAC;
d) BCA.

97. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Adoptarea „Declaraţiei universale a drepturilor omului";
B) Adoptarea Covenţiei europene a drepturilor omului;
C) Adopatarea Declaraţiei Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului.
a) ABC;
b) ACB;
c) CAB;
d) CBA.

2. Secolul al XX-lea - între democraţie şi totalitarism.


Ideologii şi practici politice în România şi în Europa

1. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în 1920, în urma alegerilor din Marea Britanie se formează un guvern de
coaliţie, condus de:
a) W. Churchill;
b) Margaret Thatcher;
c) George Loyd;
d) G.F. Kennan.

2. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Liderul comunist sovietic care a promovat principiul „exportului de revoluţie” a
fost:
a) V.l. Lenin;
b) Lev Troţki;
c) I.V. Stalin;
d) Alexandr Soljeniţin.

3. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Opozant al regimului comunist şi militant pentru drepturile omului în
Cehoslovacia:
a) Bronislav Geremek;
b) Adam Michnik;
c) Lech Walesa;
d) Vaclav Havel.

40
4. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Unificarea Germaniei s-a realizat în timpul mandatului cancelarului creştin-
democrat:
a) Helmuth Kohl;
b) Konrad Adenauer;
c) Paul von Hindenburg;
d) Willy Brandt.

5. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


O caracteristică a regimurilor totalitare o reprezintă:
a) separarea puterilor în stat;
b) respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
c) respectarea parţială a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
d) controlul exercitat de stat asupra societăţii.

6. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Cea mai importantă grupare extremistă de dreapta, condusă de Corneliu
Zelea Codreanu, a fost:
a) Garda de fier;
b) Liga Apărării Naţional Creştine;
c) Legiunea Arhanghelului Mihail;
d) Frontul Renaşterii Naţionale.

7. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


P.C.R. este scos în afara legii datorită orientării sale antinaţionale în anul:
a ) 1921;
b) 1923;
c) 1924;
d) 1927.

8. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Politicianul român care a susţinut, între alţii, edificarea statului ţărănesc a fost:
a) Virgil Madgearu;
b) Gh. Gr. Cantacuzino;
c) Vintilă Brătianu;
d) Ştefan Zeletin.

9. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Teoreticianul cel mai de seamă al neoliberalismului a fost:
a) Mihail Manoilescu;
b) Vintilă Brătianu;
c) Ştefan Zeletin;
d) Victor Slăvescu.

41
10. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Adept al principiului economic al „porţilor deschise" a fost:
a) Partidul Naţional Liberal;
b) Partidul Naţional Ţărănesc;
c) Partidul Naţional Creştin;
d) Partidul Naţiunii.

11. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. sfârşitul războiului civil în Rusia;
B. marşul asupra Romei organizat de Mussolini;
C. instaurarea regimului ultranationalist condus de Horthy în Ungaria.
a) ABC;
b) CBA
c) CAB
d) BAC.

12. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. ridicarea zidului Berlinului;
B. Charles de Gaulle preşedintele Franţei;
C. Nikita Hfusciov condamnă crimele staliniste.
a) ABC;
b) CBA
c) CAB
d) BAC.

13. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. losif Visarionovici Stalin ajunge la conducerea URSS;
B. Ferdinand I devine Regele României;
C. Hitler devine Cancelar al Germaniei.
a) ABC;
b) CBA
c) CAB
d) BAC.

14. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. începutul marilor procese politice în URSS;
B. „noaptea cuţitelor lungi" (Germania);
C. sfârşitul Războiului Civil din Spania.
a) BAC;
b) BCA
c) CAB
d) CBA.
42
15. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. Ionel I.C. Brătianu devine preşedintele P.N.L.;
B. Gh. Gr. Cantacuzino devine preşedinte al Partidului Conservator;
C. este introdusă practica rotaţiei guvernamentale în România.
a) BCA;
b) CAB
c) CBA
d) BAC.

16. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. constituirea Ligii Apărării Naţional Creştine;
B. înfiinţarea P.N.Ţ.;
C. legea minelor.
a) ABC;
b) ACB
c) CAB
d) BAC.

17. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. războiul din Coreea;
B. războiul din Vietnam;
C. începutul aventurii militare sovietice în Afganistan.
a) ABC;
b) ACB
c) BAC
d) BCA.

18. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. crearea sindicatului liber Solidaritatea;
B. intervenţia militară sovietică pentru înăbuşirea mişcării de reformare a
sistemului comunist din Cehoslovacia;
C. lichidarea oficială a rezistenţei anticomuniste din România.
a) BAC;
b) BCA
c) CAB
d) CBA.

43 /
19. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. Constituirea Organizaţiei Atlanticului de Nord;
B. înlăturarea regimului antonescian;
C. Se încheie primul mandat al premierului Winston Churchill.
a) ABC;
b) BCA;
c) CBA;
d) CAB.

20. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. legile rasiale în Germania nazistă;
B. Hitler câştigă alegerile pentru Reichstag;
C. instaurarea regimului autoritar al lui Carol al ll-lea.
a) ABC;
b) BAC;
c) BCA;
d) CAB.

21. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în 1947 SUA au iniţiat politica de stăvilire a expansiunii comunismului în
Europa de Vest (containm ent) şi în restul lumii; la 4 aprilie 1949 s-a constituit
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord.

22. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în 1933 Hitler devenea noul Cancelar al Germaniei; în primuldeceniu
interbelic Germania a fost organizată pe baza Constituţiei de laWeimar, ca o
ţară cu un regim politic democratic.

23. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
44 \
Cele mai puternice formaţiuni politice în Marea Britanie după 1918 au fost
Partidul Conservator şi Partidul Laburist; reforma constituţională din 1962 a
stabilit ca preşedintele Franţei să fie ales de cetăţeni prin vot universal.

24. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în 1926 s-a adoptat o nouă lege electorală; ea afecta egalitatea votului.

25. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Principala modificare prevăzută de noua lege electorală se referea la repartiţia
mandatelor şi proclamarea aleşilor; partidul care obţinea 50% din voturi ocupa
40% din locurile din Parlament.

26. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
P.N.Ţ. a fost celălalt partid principal în perioada interbelică; el a luat fiinţă în
1926;

27. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în perioada interbelică P.N.Ţ. a guvernat mai mult decât P.N.L.; el a guvernat
şi în perioadele crizei.

28. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
45
După 1923, P.C.R. s-a identificat cu interesele sovietice; el a adoptat o linie
politică antiromânească.

29. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Mişcarea de dreapta a cunoscut un proces rapid de dezvoltare în România; ea
a avut un rol mai important decât cea de stânga.

30. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în perioada stalinistă opozanţii politici fie au fost executaţi, fie au fost trimişi la
închisoare sau în lagărele de muncă forţată din ţară, care formau GULAG-ul;
în „Arhipelagul GULAG”, Alexandr Soljeniţîn demască crimele comunismului.

31. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Mişcări politice fasciste au apărut în ţări învinse în Primul Război Mondial:
a) Germania şi Italia;
b) Germania şi Bulgaria;
c) Italia şi Ungaria;
d) Austria şi Spania.

32. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, partidul fascist a fost adus la
putere în:
a) Germania;
b) România;
c) Italia;
d) Bulgaria.

33. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Până în 1945, regimuri comuniste au existat doar în:
a) Uniunea Sovietică şi China;
b) China şi Coreea de Nord;
c) Uniunea Sovietică şi Cuba;
d) Uniunea Sovietică şi Mongolia.

46
34. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Comuniştii au preluat puterea cu sprijinul URSS în:
a) Albania şi Iugoslavia;
b) Cehoslovacia şi Polonia;
c) Bulgaria şi estul Germaniei;
d) Abania şi Bulgaria.

35. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


„Republici ale sfaturilor” (bolşevice) au fost instaurate în:
a) Polonia;
b) Austria;
c) Ungaria;
d) Bulgaria.

36. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Politica de stăvilire a expansiunii comunismului în Europa de Vest a fost
concepută de:
a) premierul britanic W. Churchill;
b) diplomatul G. Kennan;
c) preşedintele H. Truman;
d) preşedintele F.D. Roosvelt.

37. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Rezultatul politicii de containmentW reprezintă crearea:
a) Ligii Naţiunilor;
b) înţelegerii Balcanice;
c) Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord;
d) Pactului Briand-Kellogg.

38. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


România nu a participat la intervenţia militară împotriva mişcării de reformare
a sistemului comunist din:
a) Polonia;
b) R.D. Germană;
c) Ungaria;
d) Cehoslovacia.

39. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în 1989 înlăturarea liderilor comunişti s-a petrecut în urma unor mari manifes­
taţii de stradă în:
a) Cehoslovacia şi Germania de Est;
b) Polonia şi Ungaria;
c) Bulgaria şi Polonia;
d) Albania şi România.
40. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Dintre noile state naţionale apărute în Europa în 1918, monarhie parlamentară
devine:
a) Polonia;
b) Austria;
c) Cehoslovacia;
d) Iugoslavia.

41. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


După 1918, pe scena politică britanică apare un nou partid:
a) Partidul Laburist;
b) Partidul Liberal;
c) Partidul Conservator;
d) Partidul Democrat.

42. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Viaţa politică din Franţa în deceniul al treilea al secolul al XX-lea a fost
dominată de coaliţii, precum:
a) Blocul Parlamentar;
b) Blocul Naţional;
c) Uniunea Partidelor Democrate;
d) Uniunea Democrată.

43. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


După Primul Război Mondial, existenţa unui număr mare de partide induce
instabilitatea politică în:
a) Republica II Franceză;
b) Republica III Franceză;
c) Republica IV Franceză;
d) Republica V Franceză.

44. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


„Revoluţia spartakistă” din 1919 a reprezentat o lovitură de forţă dată de:
a) fascişti;
b) comunişti;
c) social-democraţi;
d) nazişti.

45. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Prin Tratatul de pace de la Versailles, Germania pierdea:
a) 13% din teritoriu, 10% din producţia agricolă, 48% din minereurile de fier;
b) 10% din teritoriu, 12 % din populaţie, 15% din industrie;
c) 12% din populaţie, 13% din teritoriu, 10% din industrie;
d) 13% din populaţie, 10% din producţia agricolă, 15% din industrie.
46. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Sloganul „Un popor, un stat, un Conducător” aparţine:
a ) c o m u n is m u lu i s ta lin is t;
b) fascismului italian;
c) hitlerismului german;
d) comunismului chinez.

47. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Partidul Naţional Creştin a luat fiinţă prin fuziunea:
a) Partidului Naţional Ţărănesc cu Partidul „Totul pentru Ţară”;
b) Partidului Ţărănesc cu Partidul Naţional Român;
c) Ligii Apărării Naţional-Creştine cu Partidul Ţărănesc;
d) Ligii Apărării Naţional-Creştine cu Partidul Agrar.

48. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


După Primul Război Mondial, în statele democrate electoratul a adus la putere
partide, precum:
a) Partidul Laburist în Anglia;
b) Partidul democrat în SUA;
c) Blocul Naţional în Franţa;
d) Partidul Poporului în Italia.

49. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în perioada interbelică, regimurile democratice se menţin în:
a) Olanda şi Suedia;
b) Grecia şi Franţa;
c) Danemarca şi Polonia;
d) Cehoslovacia şi Portugalia.

50. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în Germania, prin Legile de la Nurenberg din 1935:
a) toate partidele politice sunt scoase în afara legii;
b) evreilor le sunt retrase toate drepturile civile;
c) se instituie controlul statului asupra bisericii;
d) sindicatele sunt desfiinţate.

51. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Neoliberalismul românesc a fost promovat de către:
a) Virgil Madgearu;
b) Gheorghe Zâne;
c) Victor Slăvescu;
d) Constantin Stere.

49
52. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Ţărănismul a fost promovat de către:
a) Virgul Madgearu;
b) Victor Slăvescu;
c) Ştefan Zeletin;
d) Mihail Manoilescu.

53. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în cei 20 de ani ai perioadei interbelice s-au perindat la conducerea României:
a) 15 guverne;
b) 20 de guverne;
c) 25 de guverne;
d) 30 de guverne.

54. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Regimul democratic din România a eşuat:
a) în urma alegerilor parlamentare din 1937;
b) în urma aducerii legionarilor la putere;
c) în urma crizei economice;
d) în urma preluării puterii în Europa de forţele de extremă dreaptă.

55. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Dezvoltarea cu prioritate a agriculturii a stat în atenţia sămănătoriştilor, grupaţi
în jurul lui Constantin Stere; Acesta aprecia în 1920 că statul român nu poate
fi decât un stat ţărănesc.

56. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Teoria „formelor fără fond” este susţinută de junimiştii din jurul revistei „Con­
vorbiri literare”; Politica „paşilor mărunţi” afirmă ritmul mai lent dar temeinic de
realizare a progresului.

57. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
50
Constituţia României interbelice introducea principiu! votului universal, egal,
direct; Legea electorală din 1926 acorda „prima electorală” partidului care
o b ţin e a c e l m u lt 4 0 % d in v o tu ri.

58. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Conform Constituţiei din 1923, regele putea dizolva Parlamentul, cu condiţia
să organizeze alegeri în interval de maxim o lună; în anii 1919-1937 regele
Carol II a dizolvat de 8 ori Parlamentul prin decret regal.

59. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
După 1918 a dispărut sistemul rotativei guvernamentale; Scena politică
interbelică a fost dominată de două partide politice, Partidul Naţional Liberal şi
Partidul Naţional Ţărănesc.

60. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Puterea exercitată prin teroare este caracteristică unui regim totalitar; Mişcări
fasciste au apărut după 1918 în ţări învinse în Primul Război Mondial, precum
Germania şi Italia.

61. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Fasciştii italieni au pus accent pe promisiunile de restaurare a „onoarei
naţionale”; A. Hitler considera vinovat pentru problemele Germaniei sistemul
democraţiei parlamentare.

51
62. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Teoria drepturilor omului a fost elaborată în Epoca Luminilor; Teoria a evoluat
sub forma „Declaraţiei universale a drepturilor omului” , adoptată de Consiliul
Europei în 1950.

63. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între e le ;,
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Toate regimurile totalitare au fost instaurate prin violenţă; Fasciştii au orga­
nizat „marşul asupra Romei”, forţându-l pe rege să-l numească pe Mussolini
ca premier.

64. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
La început, ţărăniştii au susţinut „lupta de clasă” a ţărănimii împotriva
„burgheziei oligarhice”; Ideea „luptei de clasă” ca motor al istoriei aparţine
socialismului marxist.

65. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Liga Apărării Naţional-Creştine a fuzionat cu Partidul Naţional Agrar în
deceniul trei al secolului al XX-lea; Partidul format în urma acestei uniuni este
atras de Carol al ll-lea în manevrele pentru instaurarea regimului autoritar.

66. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
52
Legiunea Arhanghelului Mihail l-a asasinat pe premierul liberal I. Gh. Duca în
1933; La ultimele alegeri parlamentare din România interbelică, mişcarea
le g io n a ră s-a s itu a t pe locul trei.

67. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Unificarea Italiei se încheie în 1870 când trupele franceze se retrag din Roma;
în acelaşi an, trupele franceze sunt înfrânte de Prusia la Sadova şi capitu­
lează.

68. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Preluarea puterii de către nazişti în Germania;
B) Preluarea puterii de către fascişti în Italia;
C) Preluarea puterii de către bolşevici în Rusia.
a) ABC;
b) BAC
c) CAB
d) CBA.

69. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Naziştii ajung la putere în Germania;
B) Legionarii ajung la putere în România;
C) Fasciştii ajung la putere în Italia.
a) BCA;
b) BAC
c) CAB
, d) CBA.

70. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Instaurarea regimului comunist în China;
B) Instaurarea regimului comunist în Rusia;
C) Instaurarea regimului nazist în Germania.
a) ABC;
b) BCA
c) BAC
d) CBA.

53
71. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A) Instaurarea regimului comunist în Rusia;
B) Instaurarea regimului comunist în Cuba;
C) Instaurarea regimului comunist în Mongolia.
a) ABC;
b) ACB
c) BAC
d) CAB.

72. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) înfiinţarea Gesfapo-ului în Germania;
B) înfiinţarea poliţiei politice CEKA în Uniunea Sovietică;
C) înfiinţarea S ecuritătii \n România.
a) ABC;
b) BCA
c) BAC
d) CAB.

73. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Războiul civil din Spania;
B) Războiul civil din Rusia;
C) Deteriorarea alianţei dintre Germania şi URSS.
a) ABC;
b) BCA
c) BAC
d) CAB.

74. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Crearea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord;
B) Lansarea Planului Marshall;
C) Crearea Ligii Naţiunilor.
a) ABC;
b) BCA
c) CBA
d) CAB.

75. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Lansarea Planului Marshall;
B) Crearea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord;
C) Politica de containment iniţiată de preşedintele american Harry Truman.

54

'
a) ABC
b) BCA
c) CBA
d) CAB.

76. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Războiul din Coreea;
B) Lansarea Planului Marshall;
C) Ridicarea zidului Berlinului.
a) ABC;
b) BCA
c) BAC
d) CAB.

77. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Mişcarea de reformare a sistemului comunist din Cehoslovacia;
B) Mişcarea anticomunistă din Ungaria;
C) Mişcarea antisovietică din Republica Democrată Germană.
a) BAC;
b) BCA
c) CBA
d) CAB.

78. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Ridicarea zidului Berlinului;
B) Mişcarea de reformare a sistemului comunist din Cehoslovacia;
C) Mişcarea anticomunistă şi antisovietică din Ungaria.
a) ACB;
b) BAC
c) CBA
d) CAB.

79. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) înfrângerea mişcării anticomuniste din Polonia;
B) Crearea sindicatului liber Solidaritatea al muncitorilor din Polonia;
C) înfrângerea mişcării de reformare a sistemului comunist din
Cehoslovacia.
a) ABC;
b) ACB
c) BAC
d) CAB.

55
80. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A) începutul războiului din Vietnam;
B) începutul războiului din Coreea;
C) începutul războiului din Afganistan.
a) ACB;
b) BCA
c) BAC
d) CAB.

81. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Asasinarea de către legionari a lui I. Gh. Duca;
B) Asasinarea de către legionari a lui Nicolae lorga;
C) Asasinarea de către legionari a lui Armând Călinescu.
a) ABC;
b) ACB
c) CAB
d) CBA.

82. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) înfiinţarea Ligii Apărării Naţional Creştine;
B) înfiinţarea Partidului Naţional Ţărănesc;
C) înfiinţarea Partidului Ţărănesc.
a) ACB;
b) BCA
c) CAB
d) CBA.

83. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) începutul regimului de autoritate monarhică a lui Carol II;
B) Criza economică mondială;
C) Dizolvarea tuturor partidelor politice din România.
a) ACB;
b) BAC
c) BCA
d) CAB.

84. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) înfiinţarea Legiunii Arhanghelului Mihail;
B) înfiinţarea Partidului Naţional Creştin;
C) înfiinţarea Partidului Naţional Ţărănesc.
a) ACB;
b) BCA;
c) CAB;
d) CBA.

85. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) înfiinţarea Partidului „Totul pentru Ţară”;
B) înfiinţarea Partidului Comunist din România;
C) înfiinţarea Partidului Ţărănesc.
a) ACB;
b) BAC
c) BCA
d) CBA.

86. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Partidul Naţional Liberal este condus de Vintilă Brătianu;
B) Partidul Naţional Liberal este condus de C.I.C. Brătianu;
C) Partidul Naţional Liberal este condus de I. Gh. Duca.
a) ABC; '
b) ACB
c) BAC
d) CAB.

87. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) România semnează acordul de asociere la Uniunea Europeană;
B) România semnează tratatul de aderare la NATO;
C) România semnează tratatul de aderare la Uniunea Europeană.
a) ABC;
b) BAC
c) BCA
d) CAB.

88. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Constituirea Partidului Naţional Liberal;
B) Constituirea Partidului Naţional Ţărănesc;
C) Constituirea Partidului Naţional Moldovenesc.
a) ABC;
b) ACB
c) CAB
d) CBA.

57
89. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A) înfiinţarea Ligii Apărării Naţional Creştine;
B) înfiinţarea Partidului Social Democrat al Muncitorilor din România;
C) înfiinţarea Partidului National Creştin.
a) ABC;
b) ACB
c) BAC
d) CBA.

90. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) întemeierea Legiunii Arhanghelului Mihail;
B) Numirea lui Benito Mussolini ca prim-ministru al Italiei;
C) înfiinţarea Partidului Comunist din România.
a) ACB;
b) BAC
c) CAB
d) CBA.

91. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Marea criză economică mondială;
B) Adolf Hitler se proclamă „Fuhrer”;
C) Constitutia României interbelice.
a) ACB;
b) BCA
c) CAB
d) CBA.

92. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Legionarii ajung la putere în România, instaurând un regim dictatorial;
B) Comuniştii participă la guvernare, reuşind să preia treptat puterea;
C) Ţărăniştii preiau guvernarea în România.
a) ABC;
b) BAC
c) CAB
d) CBA.

93. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Comuniştii români adoptă teza cominternistă privind dreptul poporului
la autodeterminare;
B) Ţărăniştii susţin „apărarea de clasă” împotriva agresiunii ţărănimii din
partea burgheziei;
58
C) Legionarii lansează teza purificării prin moarte.
a) ABC;
b) BAC
c) BCA
d) CAB.

94. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) B. Mussolini este înlăturat de la putere;
B) C.Z. Codreanu constituie Garda de Fier;
C) Formarea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.
a) ACB;
b) BAC
c) BCA
d) CBA.

95. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) în România este adoptată legea minelor;
B) în România este aplicată politica economică a „porţilor deschise”;
C) în Germania sunt adoptate Legile de la Nurenberg.
a) ABC;
b) ACB
c) BCA
d) CBA.

96. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Scoaterea în afara legii a Partidului Comunist Român;
B) Introducerea votului universal în România;
C) Legile agrare adoptate în statele naţionale create după Primul Război
Mondial.
a) ABC;
b) ACB
c) BCA
d) CBA.

97. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Instaurarea regimului comunist în Rusia.
B) Instalarea dictaturii naziste în Germania.
C) Războiul civil din Rusia dintre albi şi roşii.
a) ABC;
b) ACB
c) BAC
d) CAB.
59
98. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A) Ocuparea de către francezi a regiunii demilitarizate a Ruhrului;
B) Revoluţia spartakistă de la Berlin;
C) Adoptarea votului universal în SUA, extins şi asupra femeilor.
a) ABC;
b) ACB
c) BCA
d) CAB.

99. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Proclamarea Republicii Sovietice Ungare;
B) Formarea guvernului de coaliţie al lui Lloyd George;
C) Formarea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.
a) ABC;
b) ACB
c) BAC
d) BCA.

100. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Constituirea Republicii de la Weimer;
B) B. Mussolini primeşte din partea Parlamentului puteri depline;
C) Constituirea Micii înţelegeri.
a) ABC;
b) ACB
c) BCA
d) CBA.

60
3. Constituţiile din România

1. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Adoptarea Constituţiei României care consacra sistemul votului uni­
versal;
B. Modificarea Constituţiei României ca urmare a proclamării indepen­
denţei de stat;
C. Adoptarea Constituţiei României care prevedea ca formă de organi­
zare politică republica.
a) ACB;
b) ABC
c) CBA
d) BAC.

2. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Adoptarea Constituţiei României conform căreia regele era „capul
statului”;
B. Adoptarea Constituţiei care numeşte Regatul României „stat naţional,
unitar şi indivizibil”;
C. Adoptarea Constituţiei care consacra schimbarea denumirii ţării în
„Republica Socialistă România”.
a) BCA;
b) BAC
c) ABC
d) CAB,

3. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Este adoptat prin plebiscit Statutul Dezvoltator al Convenţiei de la
Paris;
B. Ionică Tăutul elaborează Constituţia Cărvunarilor;
C. Intră în vigoare în Moldova şi Ţara Românească Regulamentele
Organice.
a) CBA;
b) ACB
c) BCA
d) ABC.

4. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Constituţia din 1938 este suspendată;
B. Statul român este numit oficial Republica Populară Română;
C. Adoptarea Constituţiei României care prevede votul universal.
61
a) CAB;
b) BAC;
c) ABC;
d) BCA.

5. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Introducerea sistemului parlamentar bicameral prin înfiinţarea
Corpului Ponderator (Senat);
B. Marile Puteri garante semnează Convenţia de la Paris;
C. Articolul 7 din Constituţia României care prevedea un regim preferen­
ţial persoanelor de religie creştină este modificat.
a) ABC;
b) BAC;
c) BCA;
d) CBA.

6. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Adoptarea Constituţiei statului român care consacra caracterul
socialist al proprietăţii în întreaga economie;
B. Adoptarea Constituţiei statului român care prevede înfiinţarea Marii
Adunări Naţionale ca organ suprem al puterii de stat;
C. înfiinţarea Consiliului de Stat.
a) CBA;
b) ABC;
c) BCA;
d) BAC.

7. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Este adoptată prin referendum prima Constituţie a României după
prăbuşirea regimului comunist;
B. Revizuirea Constituţiei României în contextul procesului de integrare
europeană;
C. Este înfiinţată funcţia de preşedinte al statului român.
a) CAB;
b) ACB;
c) ABC;
d) CBA.

8 . Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Modificarea art. 7 al Constituţiei din 1866 în sensul acordării
naturalizării indiferent de confesiune;

62
B. Acordarea dreptului de vot femeilor;
C. Introducerea sistemului parlamentar bicameral prin înfiinţarea
Corpului Ponderator (sau Senat).
a) ACB;
b) CAB;
c) ABC;
d) BAC.

9. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Constituţia din 1866 este înlocuită cu o nouă lege fundamentală;
B. Acordarea dreptului de vot femeilor;
C. înfiinţarea Marii Adunări naţionale ca organ suprem al puterii de stat.
a) ACB;
b) CAB;
c) ABC;
d) CAB.

10. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Se instituie funcţia de preşedinte al Republicii Socialiste România;
B. Adoptarea primei Constituţii a statului român realizată după model
sovietic;
C. Adoptarea Constituţiei statului român care consacra caracterul
socialist al proprietăţii.
a) BAC;
b) CBA;
c) BCA;
d) ABC.

11. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Regulamentele Organice au fost elaborate în condiţiile ocupaţiei militare:
a) ruseşti;
b) otomane;
c) germane;
d) austriece.

12. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Constituţia din 1866 a fost modificată în 1884 ca urmare a:
a) proclamării independenţei;
b) schimbării sistemului de proprietate;
c) schimbării sistemului electoral prin reducerea numărului de colegii
electorale;
d) schimbărilor în orientarea politicii externe a României.

63
13. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Statutul Dezvoltator al Convenţiei de la Paris prevedea:
a) lărgirea prerogativelor domnitorului;
b) desfiinţarea votului cenzitar;
c) ieşirea statului român de sub suzeranitate otomană;
d) împroprietărirea ţăranilor în funcţie de numărul de vite.

14. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Denumirea de Republica Socialistă România a fost consacrată de
a) Constituţia din 1948;
b) Constituţia din 1952;
c) Constituţia din 1965;
d) Constituţia din 1991.

15. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Constitutia din 1923 a fost contestată până la adoptare de:
a) P.N.L. şi P.S.D.;
b) P.N.R. şi Partidul Ţărănesc;
c) P.N.Ţ. şi P.N.L.;
d) mişcarea legionară.

16. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Conform Constituţiei din 1965, rolul conducător în întreaga viaţă a societăţii
româneşti revenea:
a) preşedintelui;
b) Marii Adunări Naţionale;
c) Partidului Comunist Român;
d) guvernului.

17. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Una dintre cele mai importante modificări aduse Constituţiei din 1991 în 2003
a fost:
a) restrângerea atribuţiilor Parlamentului;
b) Introducerea votului uninominal;
c) reorganizarea administrativă;
d) prelungirea mandatului preşedintelui de la 4 la 5 ani.

18. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Conform Constituţiei din 1923 forma de guvernământ a statului român era
a) monarhia autoritară;
b) republica parlamentară;
c) monarhie constituţională ereditară;
d) republica prezidenţială.

64
19. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Convenţia de la Paris din 1858 prevedea funcţionarea a două instituţii comune
pentru Principatele Unite:
a) înalta Curte de Justiţie şi Casaţie şi Consiliul Legislativ;
b) înalta Curte de Justiţie şi Casaţie şi Corpul Ponderator;
c) Comisia Centrală şi înalta Curte de Justiţie şi Casaţie.
d) Consiliul Legislativ şi Comisia Centrală.

20. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Constituţia din 1938 a fost suspendată la:
a) 1 septembrie 1939, în condiţiile izbucnirii războiului;
b) 5 septembrie 1940, în condiţiile prăbuşirii regimului de autoritate mo­
narhică;
c) 22 iunie 1941, în condiţiile intrării României în război;
d) 30 decembrie 1940, în condiţiile abdicării regelui Mihai.

21. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Constituţia din 1923 a fost elaborată în timpul guvernării:
a) liberale;
b) conservatoare;
c) ţărăniste;
d) legionare.

22. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Constituţia din 1866 nu făcea nicio referire la statutul de dependenţă al statului
român faţă de Imperiul Otoman. Forma de guvernământ a României potrivit
Constituţiei din 1866 era monarhia constituţională ereditară.

23. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în Constituţia din 1923 dreptul la proprietate este nuanţat prin referire la
utilitatea socială. Conform Constituţiei din 1923 căile de comunicaţie, apele
navigabile şi spaţiul atmosferic sunt incluse în domeniul public.

65
24. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Constituţia statului român din 1952 reflecta încheierea procesului de
colectivizare a agriculturii şi de desfiinţare a proprietăţii private. Denumirea
oficială a statului român conform Constituţiei din 1952 era Republica Populară
Română.

25. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Regele Carol al ll-lea şi-a bazat regimul autoritar pe Constituţia din 27
februarie 1938. Constituţia din 1938 a fost suspendată la 5 septembrie 1940 în
condiţiile declanşării războiului.

26. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Constituţia din 1923 introducea controlul preventiv al constituţionalităţii legilor
prin Consiliul legislativ. Constituţia din 1923 a consacrat în plan juridic Marea
Unire din 1918.

27. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Constituţia din 1965 preciza încă de la primele articole faptul că Partidul
Comunist Român reprezenta forţa politică conducătoare a întregii societăţi.
Prin Constituţia din 1965 se înfiinţa funcţia de Preşedinte al Republicii
Socialiste România.

66
28. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt'adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Potrivit Constituţiei din 1866, Parlamentul avea drept de control asupra
activităţii guvernului exercitat prin interpelare. Constituţia din 1866 avea la
bază principiul separării puterilor în stat.

29. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Statutul Dezvoltator al Convenţiei de la Paris anula principiul separării puterilor
în stat prin sporirea prerogativelor domnului. Statutul Dezvoltator al Convenţiei
de la Paris a fost impus prin lovitură de stat în 1864.

30. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul ehunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
La alegerile parlamentare din 1937 niciun partid politic nu a obţinut majoritatea
necesară pentru a putea forma guvernul. La începutul anului 1938 situaţia
politică din România a permis instaurarea unui regim autoritar consacrat prin
Constituţia din 27 februarie 1938.

31. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Constituţia din 1948 nu mai prevedea principiul separaţiei puterilor în stat. Prin
Constituţia din 1948 se înfiinţează Marea Adunare Naţională ca organ suprem
al puterii de stat.
i
32. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;

67
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în 1884 Constituţia României este modificată pentru a seintroduce noua
titulatură, aceea de Regat. în 1884 a fost modificat sistemul electoral din
România prin reducerea numărului de colegii electorale de la 4 la 3.

33. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Constituţia din 1866 prevedea împărţirea teritoriului ţării în:
a) judeţe şi ţinuturi;
b) regiuni şi raioane;
c) judeţe, plăşi şi comune;
d) judeţe.

34. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Votul universal acordat bărbaţilor de peste 21 ani era prevăzut în:
a) Constituţia din 1866;
b) Constituţia din 1923
c) Constituţia din 1938
d) Constituţia din 1948

35. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îi consideraţi corect:


Constituţia din 1923 a fost adoptată de un parlament cu majoritate:
a) ţărănistă;
b) naţional ţărănistă;
c) liberală;
d) conservatoare.

36. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Legea electorală adoptată în 1926 prevedea:
a) votul universal masculin acordat cetăţenilor de peste 21 ani;
b) extinderea dreptului de vot şi asupra femeilor;
c) abolirea piedicilor de natură religioasă la acordarea dreptului de vot;
d) acordarea „primei electorale” partidului care obţinerea 40% din voturi.

37. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Constituţia din 1923 acorda puterii judecătoreşti controlul actelor puterii
executive prin:
a) înfiinţarea Consiliului Legislativ;
b) înfiinţarea contenciosului administrativ;
c) înfiinţarea Curţii de Casaţie şi Justiţie;
d) înfiinţarea Consiliului de Stat.

38. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Constituţia carlistă a fost elaborată de:
a) Ion C. Brătianu;
b) Nicolae Titulescu;
68
c) Armând Călinescu;
d) Istrate Micescu.

39. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Constituţia din 1938 a fost supusă unui plebiscit asemeni:
a) Constituţiei din 1866;
b) Constituţiei din 1923;
c) Constituţiei din 1965;
d) Statutului Dezvoltator al Convenţiei de la Paris.

40. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Deosebirea dintre regimul Antonescu faţă de cel personal al lui Carol II constă
în:
â) cultul personalităţii conducătorului statului;
b) guvernarea prin decrete legi;
c) lipsa partidului unic;
d) dreptul conducătorului statului de a încheia convenţii şi tratate.

41. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Legea electorală din 1946:
a) asigura drept de vot femeilor;
b) acorda drept de vot bărbaţilor de peste 21 ani;
c) acorda drept de vot cetăţenilor de peste 30 ani;
d) acorda drept de vot cetăţenilor de peste 18 ani.

42. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Prin Constituţia din 1965, „forţa conducătoare a întregii societăţi” este:
a) Partidul Muncitoresc Român;
b) Partidul Comunist Român;
c) Marea Adunare Naţională;
d) Prezidiul Marii Adunări Naţionale.

43. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Prin Constituţia din 1948:
a) Prezidiul Marii Adunări Naţionale emitea decrete legi;
b) Preşedintele emitea decrete prezidenţiale şi decizii;
’ c) Consiliul Legislativ aviza legile;
d) guvernul elabora proiectele de legi.

44. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Dreptul de a vota bugetul statului revenea prin Constituţia din 1866:
a) ambelor Camere ale Parlamentului;
b) Senatului;
c) Adunării Deputaţilor;
d) Comisiei Centrale.

69
45. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Modificarea Constituţiei din 1866 realizată în 1884 se referă la:
a) atribuirea naturalizării individuale locuitorilor ţării fără deosebire de
confesiune;
b) introducerea titulaturii de România pentru statul român;
c) regimul proprietăţii;
d) reducerea numărului colegiilor electorale de la 4 la 3 pentru Adunarea
Deputaţilor.

46. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Titlul „Structura social-economică” îl întâlnim doar în:
a) Constituţia din 1923;
b) Constituţia din 1938;
c) Constituţia din 1948;
d) Constituţia din 1991.

47. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


„România este un stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea
omului, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti ( . . . ) sunt garantate” se precizează
în art. 1 din:
a) Constituţia din 1923;
b) Constituţia din 1938;
c) Constituţia din 1948;
d) Constituţia din 1991.

48. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Iniţiativa legislativă a electoratului (art. 73) este prevăzută în:
a) Constituţia din 1923;
b) Constituţia din 1938;
c) Constituţia din 1948;
d) Constituţia din 1991.

49. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


înalta Curte de Justiţie şi Casaţie era înfiinţată prin:
a) Regulamentul Organic;
b) Convenţia de la Paris;
c) Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris;
d) Constituţia din 1866.

50. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Parlamentul, ca organ reprezentativ suprem al poporului român, este unica
autoritate legiuitoare a ţării se prevedea în:
a) Constituţia din 1866;
b) Constituţia din 1923;
c) Constituţia din 1938;
d) Constituţia din 1991.
51. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Constituţia din 1923 a fost cel mai important act legislativ care a stat la baza
statului creat în urma Marii Uniri; Constituţia din 1938 reprezintă o adaptare a
vechiului act fundamental la noua realitate politică.

52. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Prin Constituţia din 1866 puterea legislativă este împărţită între Rege şi
Parlament; Parlamentul este bicameral, având şi iniţiativă legislativă.

53. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Prin Constituţia din 1938 se constituia Consiliul de Coroană, cu membri numiţi
de Rege; Regele era declarat „capul statului”.

54. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Constituţia din 1923 prevede egalitatea între sexe, fără a se da drept de vot
femeilor; Prin Constituţia din 1938 se acordă pentru prima dată în România
dreptul de vot pentru femei, ele nefiind eligibile.

55. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Prin Constituţia din 1952 statul român este definit ca un „stat democrat-
popular”, unitar, indivizibil şi inalienabil; Ea fundamenta monopolul politic al
PCR.

56. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Constituţia prin care puterea legislativă este exercitată de rege prin
Reprezentanţa Naţională;
B) Constituţia prin care puterea legislativă este exercitată de Marea
Adunare Naţională;
C) Constituţia prin care puterea legislativă este împărţită între Domn şi
Adunare.
a) ACB;
b) BCA;
c) CAB;
d) CBA.

57. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Constituţia prin care puterea legislativă este împărţită între Domn şi
Adunare.
B) Constituţia prin care puterea legislativă este exercitată de rege prin
Reprezentanţa Naţională;
C) Constitutia prin care Consiliul Legislativ cu rol consultativ aviza legile.
a) ABC;
b) ACB;
c) BAC;
d) CAB.

58. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Constituţia prin care teritoriul statului român este inviolabil şi nu poate
fi modificat decât în virtutea unei legi;
B) Constituţia prin care „Regatul României este un stat naţional, unitar şi
indivizibil”;
C) Constituţia prin care statul român este „stat popular, unitar,
independent şi suveran” .
a) ABC;
b) BAC;
c) BCA;
d) CAB.

72
59. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A) Constituţia prin care teritoriul statului român este inviolabil şi nu poate
fi m o d ific a t decât în virtutea unei legi;
B) Constituţia prin care statul român este „stat popular, unitar,
independent şi suveran”;
C) Constituţia prin care statul român îşi schimbă denumirea în Republica
Socialistă România.
a) ABC;
b) ACB
c) BAC
d) CBA.

60. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Constituţia care garantează proprietatea privată „agonisită prin
muncă şi economisire”;
B) Constituţia care garantează proprietatea privată, declarând-o sacră şi
inviolabilă;
C) Constitutia care garantează proprietatea, care nu mai e un drept absolut.
a) ABC;
b) BCA
c) CBA
d) CAB.

61. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Constituţia care consfinţeşte caracterul socialist al proprietăţii, statul
fiind proprietarul bogăţiilor de orice natură;
B) Constituţia care garantează proprietatea privată „agonisită prin
muncă şi economisire”;
C) Constitutia care garantează proprietatea, care nu mai e un drept absolut.
a) ABC;
b) BCA
c) CBA
d) CBA.

62. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Constituţia prin care puterea executivă este încredinţată regelui, care
devine capul statului;
B) Constituţia prin care puterea executivă este acordată domnului şi
miniştrilor;
C) Constituţia prin care puterea executivă aparţine Consiliului de
Miniştri.

73
a) ABC;
b) BAC;
c) BCA;
d) CAB.

63. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.


A) Constituţia prin care Marea Adunare Naţională devine „organul
suprem al puterii de stat";
B) Constituţia prin care preşedintele este şeful statului, reprezentând
puterea de stat în relaţiile interne şi internaţionale;
C) Constituţia prin care puterea executivă este încredinţată regelui, care
devenea capul statului.
a) ACB;
b) BAC;
c) BCA;
d) CAB.

64. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.


A) Adoptarea votului universal acordat bărbaţilor de peste 21 de ani;
B) Adoptarea Legii electorale, cea a „primei electorale”;
C) Adoptarea Constitutiei României interbelice.
a) ABC;
b) ACB;
c) BAC;
d) CBA.

65. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Constituirea Prezidiului Marii Adunări Naţionale;
B) Constituirea Consiliului de Stat;
C) Constituirea Consiliului de Coroană ca organ permanent consultativ.
a) ABC;
b) BCA;
c) CAB;
d) CBA.

66. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Constituţia României întregite;
B) Constituţia Republicii Populare Române;
C) Constitutia Republicii Socialiste România.
a) ABC;
b) ACB;
c) BCA;
d) CBA.

74
67. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A) Dreptul de vot acordat integral femeilor;
B) Dreptul de vot acordat tuturor cetăţenilor de peste 18 ani;
C) Dreptul de vot acordat cetăţenilor ştiutori de carte de peste 30 ani.
a) ACB;
b) BCA
c) CAB
d) CBA.

68. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Aplicarea Regulamentului Organic în Moldova;
B) „Cererile norodului rom ânesc”;
C) Prezentarea Rezoluţiei Adunării Ad-hoc din Moldova.
a) ABC;
b) BAC
c) BCA
d) CBA.

69. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Adoptarea „Proclamaţiei de la Islaz” ;
B) Elaborarea „Osăbitului Act de numire a suveranului românilor”;
C) Elaborarea Constituţiei cărvunarilor.
a) BAC;
b) BCA
c) CAB
d) CBA.

70. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Constituirea Corpului Ponderator cu rol legislativ;
B) Constituirea Comisiei Centrale de la Focşani;
C) Constituirea Adunărilor Obşteşti cu rol legislativ.
a) ABC;
b) BAC
c) BCA
d) CBA.

75
C. STATUL Şl POLITICA

1. Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc


(secolele IX-XVIII)

1. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în secolul al Xll-lea menţiona faptul că la trecerea lor prin Carpaţii Păduroşi
spre Panonia ungurii i-au găsit acolo pe romani şi pe slavi:
a) Cronica lu i Anonym us;
b) Legenda Sfântului Gerard;
c) Cronica lu i Nestor;
d) Diploma cavalerilor ioaniţi.

2. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Primul domn al Ţării Româneşti care s-a intitulat „singur stăpânitor", confir­
mând astfel independenţa statului a fost:
a) Basarab I;
b) Nicolae Alexandru;
c) Vladislav Vlaicu;
d) Dan I.

3. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care consideraţi corect:


Primele monede se bat în Dobrogea în timpul lui:
a) Balica;
b) Dobrotici;
C. Ivanco;
d) Jupan Dimitrie.

4. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Congregaţiile Generale au fost convocate pentru prima dată în Transilvania în
timpul voievodului:
a) Leustachius;
b) Roland Borsa;
c) Ladislau Kan;
d) Stibor.

5. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Organizează Banatul de Serverin ca o marcă (ţinut de g ra n iţă ), regele ma­
ghiar:
a) Ştefan cel Sfânt;
b) Andrei al ll-lea;
c) Andrei al lll-lea;
d) Carol Robert de Anjou.
76
6. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Primul stat creat de romanitatea orientală a aparţinut:
a) vlahilor din Peninsula Balcanică;
b) românilor de la sud de Carpaţi;
c) românilor din interiorul arcului carpatic;
d) românilor dintre Dunăre şi Marea Neagră.

7. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Prima mitropolie a Moldovei a fost recunoscută de către Bizanţ în timpul lui:
a) Petru Muşat;
b) Roman I;
c) Ştefan I;
d) Alexandru cel Bun.

8. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Condiţionează calitatea de nobil de apartenenţa la catolicism regele maghiar:
a) Carol Robert de Anjou;
b) Ludovic cel Mare;
c) Andrei al lll-lea;
d) Andrei al ll-lea.

9. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Trecerea Transilvaniei sub suzeranitatea habsburgică este consfinţită prin
pacea de la:
a) Carlowitz;
b) Passarowitz;
c) Belgrad;
d) Adrianopol.

10. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Gelu îşi avea centrul politic la:
a) Bălgrad;
b) Dăbâca;
c) Morisena;
d) Biharea.

11. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Saşii au beneficiat de privilegiile acordate de regele maghiar Andrei al
ll-lea;
B. Este organizat primul comitat în Transilvania;
C. Sunt elaborate diplomele antiromâneşti de către regele Ludovic cel Mare.
a) CAB;
b) ACB
c) BAC
d) CBA
77
12. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. Sultanul otoman acordă Dietei din Transilvania dreptul de a alege
principele;
B. Transilvania intră sub stăpânire habsburgică;
C. Maghiarii sunt înfrânţi de către otomani la Mohacs.
a) CAB;
b) BAC;
c) CBA;
d) ACB.

13. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Este consemnată de izvoarele istorice Ţara Bârsei;
B. Vlahii din Balcani se răscoala sub conducerea lui Petru şi Asan;
C. Este mentionată în izvoarele istorice Tara Haţegului;
a) BCA;
b) ABC;
c) CBA;
d) BAC.

14. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronolggice pe care o consideraţi


corectă:
A. Este recunoscută Mitropolia Moldovei de către Bizanţ;
B. Este înfiinţată prima mitropolie în Ţara Românească;
C. Petru Muşat inaugurează tradiţia depunerii jurământului de credinţă
fată de regii Poloniei.
a) BCA;
b) ACB;
c) CAB;
d) BAC.

15. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Basarab I se recunoaşte vasal al regelui Carol Robert de Anjou;
B. Dragoş descalecă la est de Carpaţi;
C. Este mentionată Tara Cavarnei în izvoarele istorice.
a) ACB;
b) BCA;
c) CAB;
d) BAC.

78
16. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. Sunt colonizaţi cavalerii teutoni în Ţara Bârsei;
B. Regele maghiar Ştefan I îl infrânge pe Gyla;
C. Izvoarele istorice îl menţionează pe Mercurius Princeps Ultransilvanus.
a) BCA;
b) CBA;
c) CAB;
d) ABC.

17. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Litovoi, alături de Bărbat încearcă să înlăture suzeranitatea maghiară;
B. Sunt desfiinţate autonomiile româneşti din Făgăraş;
C. Ţara Românească îşi obţine independenţa de sub suzeranitatea
maghiară;
a) BAC;
b) ABC;
c) CBA;
d) BCA.

18. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Transilvania devine principat autonom sub suzeranitate otomană;
B. Diploma Leopoldină îi numără pe românii uniţi printre privilegiaţi;
C. Se creează Unio Trium Nationum.
a) BAC.
b) CAB.
c) ACB.
d) CBA.

19. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Este constituită mitropolia Moldovei;
B. Voievodul Laţcu se supune papalităţii;
C. La cererea regelui maghiar Ludovic cel Mare se organizează o marcă
de apărare cu centrul la Baia.
a) CAB;
b) BAC;
c) ACB;
d) CBA.

79
20. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. Nicolae Alexandru se intitulează „singur stăpânitor";
B. Este construită a doua mitropolie ortodoxă în Ţara Românească;
C. Un document papal vorbeşte despre „puternicii acelor locuri”.
a) CAB;
b) ACB;
c) BCA;
d) BAC.

21. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în secolul al Xl-lea în Banat domnea Ahtum care avea centrul la Cuvin;
Unitatea administrativ-teritorială în zonele locuite de români în Transilvania era
districtul.

22. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Pentru secolul al X-lea un izvor epigrafic din complexul de la Basarabi îl menţi­
onează pe Jupan Dimitrie; în secolul al Xl-lea prinţesa bizantină Ana
Comnena îi pomeneşte pe Tatos, Seslav şi pe Satza, probabil de origine
pecenegă.

23. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între e le ;'
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dşr nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în timpul stăpânirii maghiare asupra spaţiului intracarpatic au continuat să
funcţioneze autonomiile româneşti, deosebit de puternice, mai ales în ţările de
margine; întemeietorul legendar al Ţării Româneşti este Negru Vodă.

24. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;

80
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Coroana maghiară intenţiona să-şi extindă stăpânirea şi asupra spaţiului
extracarpatic; regele maghiar Andrei al ll-lea i-a expulzat pe cavalerii teutoni
din Ţara Bârsei.

25. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
încercarea maghiarilor de a-şi impune forma de organizare politică în
Transilvania a eşuat; Pentru zonele extracarpatice o bulă papală de la înce­
putul secolului al Xlll-lea vorbeşte de o ierarhizare a bisericii ortodoxe.

26. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Diploma cavalerilor ioaniţi vorbeşte, printre altele, şi de „maiores terres” în
spaţiul dintre Dunăre şi Carpaţi; In stânga Oltului sunt consemnate în prima
jumătate a secolului al Xlll-lea cnezatele lui loan şi Farcaş.

27. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Numele de Basarabia provine de la Basarab întemeietorul; Contextul istoric al
timpului l-a determinat pe Basarab I să reia raporturile cu Ungaria după
obţinerea independenţei.

28. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Desăvârşirea procesului de formare a statului feudal Moldova a avut loc în
timpul lui Roman I; Balica a primit titlul de „despot” din partea Imperiului
Bizantin.

81
29. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Unificarea formaţiunilor prestatale dintre Dunăre şi mare a fost făcută în
secolul al XlV-lea de către Dobrotici; Nucleul în jurul căruia s-a produs
unificarea a fost „Ţara Cavarnei” cu centrul la Varna.

30. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Românii din Transilvania sunt excluşi definitiv din viaţa politică a provinciei
după răscoala de la Bobâlna. Odată cu intrarea Transilvaniei sub suzeranitate
otomană Congregaţiile nobiliare se transformă în Dieta.

31. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


După anul 1000 în centrul şi răsăritul Europei îşi împart sferele de influenţă:
a) Ungaria şi Imperiul otoman;
b) Polonia şi Rusia;
c) Ungaria şi Imperiul bizantin;
d) Polonia şi Imperiul otoman.

32. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Voievodatul condus de Glad era situat în:
a) Banat;
b) Biharea;
c) Ţara Haţegului şi nordul Olteniei;
d) Podişul Transilvaniei.

33. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Singurul conducător al românilor din Transilvania pe care Anonymus îl
numeşte blach (român) este:
a) Glad;
b) Gelu;
c) Menumorut;
d) loan.

82
34. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Centrul formaţiunii politice conduse de Gelu se află la:
a) Biharea;
b) Cuvin;
c) Dăbâca;
d) Bălgrad.

35. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Ana Comnena menţionează numele şefilor unor formaţiuni politice dintre
Dunăre şi Marea Neagă, de origine:
a) cumană;
b)pecenegă;
c) română;
d) slavă.

36. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Bula papală din 1234 menţionează:
a) vasalitatea lui Basarab I faţă de regele Ungariei;
b) existenţa unor structuri politice la sud de Carpaţi;
c) existenţa unor elemente de ierarhie bisericească ortodoxă la sud de
Carpaţi;
d) privilegiile acordate cavalerilor teutoni.

37. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Voievodatul condus de Seneslau este situat în:
a) nord-vestul Munteniei;
b) Ţara Haţegului şi nordul Olteniei;
c) între Jiu şi Olt;
d) nord-estul Munteniei.

38. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în lupta de la Posada se confruntă armatele conduse de:
a) Nicolae Alexandru Basarab şi Ludovic I;
b) Basarab I şi Ludovic I;
c) Basarab I şi Carol Robert de Anjou;
d) Mircea cel Bătrân şi Ludovic cel Mare.

39. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Primul voievod al Ţării Româneşti care îşi ia titlul de sam odîrjeţ este:
a) Basarab I;
b) Nicolae Alexandru;
c) Vladislav Vlaicu;
d) Mircea cel Bătrân.

83
40. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Prima Mitropolie a Ţării Româneşti este întemeiată de Nicolae Alexandru
Basarab la:
a) Argeş;
b) Câmpulung;
c) Severin;
d) Târgovişte.

41. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Vladislav I Vlaicu, în schimbul recunoaşterii suzeranităţii maghiare, primeşte
ca feude:
a) Almaşul şi Făgăraşul;
b) Severinul şi Almaşul;
c) Haţegul şi Severinul;
d) Severinul şi Făgăraşul.

42. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Unirea formaţiunilor politice de la est de Carpaţi a fost favorizată de:
a) lupta Ungariei pentru înlăturarea dominaţiei tătare;
b) criza politică din Ungaria;
c) atacurile tătarilor;
d) prezenţa otomanilor la Dunărea de Jos.

43. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Sediul primei Mitropolii a Moldovei a fost stabilit la:
a) Baia;
b) Şiret;
c) laşi;
d) Suceava.

44. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Mitropolia Moldovei a fost întemeiată de:
a) Bogdan I;
b) Petru l Muşat;
c) Roman I;
d) Alexandru cel Bun.

45. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Primul care bate monedă proprie în statul dobrogean a fost:
a) Balica;
b) Dobrotici;
c) Ivanco;
d) Mircea cel Bătrân.

84
46. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Nucleul statului dobrogean a fost reprezentat de:
a) Ţara Cavarnei,
b) Ţara Bârsei;
c) formaţiunea condusă de Seslav;
d) formaţiunea condusă de jupan Dimitrie.

47. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Diploma leopoldină din 1701:
a) condiţiona calitatea de nobil de apartenenţa la catolicism;
b) recunoştea catolicismului ca religie receptă;
c) acorda conducerea Transilvaniei unui guvernator militar;
d) recunoştea drepturile politice ale greco-catolicilor.

48. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Domnia pământeană dispare din:
a) secolul al XVI-lea;
b) secolul al XVII-lea;
c) secolul al XVIII-lea;
d) secolul al XlX-lea.

49. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Principala funcţie a statelor medievale româneşti în timpul fanarioţilor este
cea:
a) fiscală;
b) militară;
c) administrativă;
d) legislativă.

50. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în secolul al XVIII-lea dispare instituţia:
a) oştirii;
b) domniei;
c) divanului domnesc;
d) administraţiei.

51. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Inscripţia de la Mircea Vodă menţionează:
a) formaţiunea condusă de jupan Dimitrie;
b) formaţiunea condusă de jupan Gheorghe;
c) formaţiunea condusă de Tatos;
d) formaţiunea condusă de Seslav.

85
52. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Pe locul ţării „Ulak-ili” menţionată de o cronică turcească, în jurul anului 1000
tradiţia istorică plasează:
a) Ţara Haţegului;
b) Ţara Loviştei;
c) Ţara Severinului;
d) Ţara Sipeniţului.

53. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


La jumătatea secolului al Xll-lea dominaţia maghiară se extinde până la:
a) Carpatii Răsăriteni şi Meridionali;
b) Olt;
c) Mureş;
d) Târnava Mare.

54. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Primul episcop catolic al Transilvaniei, Simion, avea reşedinţa în cetatea:
a) Dăbâca;
b) Bălgrad;
c) Cuvin;
d) Morisena.

55. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în 1599, Mihai Viteazul este recunoscut de Dieta Transilvaniei:
a) „locţiitor al împăratului”;
b) principe;
c) voievod;
d) domn.

56. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Hatmanul în Moldova are atribuţii precumpănitor:
a) administrative;
b) fiscale;
c) juridice;
d) militare.

57. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Evoluţia spre monarhia feudală are loc în timpul domniei lui:
a) Mihai Viteazul;
b) Matei Basarab;
c) Mircea cel Bătrân;
d) Ştefan cel Mare.
58. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Mitropolia de la Severin este întemeiată de către:
a) Nicolae Alexandru;
b) B a s a ra b I;
c) Vladislav Vlaicu;
d) Mircea cel Bătrân.

59. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Banatul de Severin a fost organizat ca marcă de graniţă de către regele
maghiar:
a) Ştefan I;
b) Andrei II;
c) Bela IV;
d) Carol Robert de Anjou.

60. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Inexistenţa dreptului primului născut i-a determinat pe unii domni să-şi
asocieze la domnie pe unul dintre fii, precum:
a) Basarab pe Vladislav I Vlaicu;
b) Bogdan pe Petru I Muşat;
c) Mircea cel Bătrân pe Mihail;
d) Nicolae Alexandru pe Vladislav Vlaicu.

61. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


După intrarea principatului Transilvaniei sub dominaţie habsburgică:
a) titlul de principe dispare;
b) titlul de principe este însuşit de împărat;
c) titlul de principe rămâne, acesta fiind ales de Dietă;
d) titlul de principe rămâne, acesta fiind numit de împărat.

62. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între
ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Bizanţul a oferit românilor modelul structurilor de stat şi de civilizaţie; Puterea
domnească de origine divină era exprimată prin formula „din mila lui Dumnezeu”.

63. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
87
Expansiunea maghiară în Transilvania a fost însoţită de o adevărată cruciadă;
La mijlocul secolului al Xlll-lea, regele Andrei II i-a instalat pe teutoni în Ţara
Bârsei.

64. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Pentru stăvilirea invaziei cumanilor, regalitatea maghiară îi aduce în Ţara
Severinului, în 1246, pe cavalerii ioaniţi; Diploma ioaniţilor surprinde tipurile de
formaţiuni teritoriale de la sud de Carpaţi.

65. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Mitropolitul era considerat al doilea demnitar în stat; Mitropolia Moldovei a fost
întemeiată şi recunoscută în timpul lui Alexandru cel Bun.

66. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Locuitorii din Balcani şi de la nord de Dunăre sunt denumiţi vlahi, valahi,
români în izvoare bizantine, slave şi maghiare; Cronicarul maghiar Anonymus
admite existenţa „vlahilo r” In bazinul Dunării.

67. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Autonomiile locale din nordul Peninsulei Balcanice au fost supuse anihilării în
secolele IX-XIII din partea Bizanţului; Tot acum autonomiile ţărilor româneşti
din marginile Transilvaniei au fost anihilate de dinastia arpadiană.

88
68. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Cronicarul bizantin loan Kynamos confirmă originea romană a românilor;
acelaşi cronicar menţionează „Ţara Balak” în secolul al IX-lea.

69. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
înaintând la sud de Carpaţi, regalitatea maghiară a găsit autonomii politice
care dispuneau de structuri militare şi ecleziastice; Diploma ioantţilor menţio­
nează existenţa voievodatelor lui Litovoi şi Seneslau şi cnezatelor lui loan şi
Farcaş.

70. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în 1176, Transilvania redevine voievodat condus de „Leustachius Voyvoda",
corniţele de Biharea; Bihorul este cel mai vechi comitat, amintit de izvoare în
1111.

71. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
s c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Regii unguri au colonizat în Transilvania pe saşi, secui şi cavalerii teutoni;
Aşezarea noilor veniţi a condus la o nouă structură etno-demografică.

72. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.

89
Roland Borş a convocat la Deva prima Congregaţie generală din Transilvania;
în acelaşi timp, voievodul Litovoi încerca să înlăture suzeranitatea maghiară.

73. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în secolele al XlV-lea - al XV-lea, grupurile privilegiate ale societăţii transil­
vane se constituie în stări, denumite oficial „nationes”; Ele semnează o
înţelegere, Unio Trium Nationum, în 1347.

74. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Autonomia principatului Transilvaniei aflat sub suzeranitate otomană s-a
manifestat prin dreptul Dietei de a-l alege pe principe; Principele Transilvaniei
hotăra în problemele de politică externă, bătea monedă, declara război.

75. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Dieta Transilvaniei avea între atribuţii alegerea principelui; în 1599 Mihai
Viteazul era recunoscut de Dietă ca principe al Transilvaniei.

76. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în secolul al XV-lea apar dregătorii cu îndatoriri specializate, răspunzând la
diferite funcţii ale statului; Atribuţii militare aveau în Moldova marele spătar şi
marele postelnic.

77. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
90
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în secolul al XVII-lea se manifestă tendinţa boierimii de a insitui regimul
nobiliar în Ţările Române; în timpul lui Matei Basarab se remarcă evoluţia spre
monarhia feudală.

78. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în secolul al XlV-lea Ţara Cavarnei, cu centrul la Silistra, era condusă de
Balica; Dobrotici a unificat „ţările” dintre Dunăre şi Mare, întemeind Dobrogea.

79. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Domnii fanarioţi sunt integraţi în ierarhia administrativă otomană, fiind asimilaţi
unui paşă cu trei tuiuri; Numirea domnilor fanarioţi era condiţionată de plata
unor sume considerabile de bani.

80. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Din secolul al XVIII-lea dispare domnia pământeană, domnii fiind aleşi de
Poartă dintre grecii din Fanar; Prin reformele iniţiate, domnii fanarioţi se
aseamănă despoţilor luminaţi din restul Europei.

81. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Seslav conduce o formaţiune politică situată în Dobrogea;
B) Seneslau conduce un voievodat situat în nord-vestul Munteniei;
C) Menumorut conduce un voievodat situat în Biharea.
a) ACB;
b) BAC
c) CAB
d) CBA.

91
82. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A) Glad conduce un voievodat situat în Banat;
B) Tatos conduce o formaţiune politică situată în Dobrogea;
C) Litovoi conduce un voievodat situat în nordul Olteniei.
a) ABC;
b) ACB
c) BAC
d) CAB.

83. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Colonizarea cavalerilor teutoni în Ţara Bârsei;
B) Marea invazie tătară în Europa;
C) Aşezarea ungurilor în Pannonia.
a) ABC;
b) BCA
c) CAB
d) CBA.

84. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Aşezarea cavalerilor ioaniţi în Ţara Severinului;
B) Colonizarea cavalerilor teutoni în Ţara Bârsei;
C) Marea invazie tătară în Europa.
a) ABC;
b) BCA
c) CAB
d) CBA.

85. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) încercarea voievodului Litovoi de a înlătura suzeranitatea maghiară;
B) înfrângerea lui Gyla de regele Ungariei;
C) Răscoala vlahilor din Balcani împotriva dinastiei bizantine Anghelos.
a) ABC;
b) ACB
c) BCA
d) CBA.

86. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Atestarea existenţei unor elemente de ierarhie bisericească ortodoxă
la sud de Carpaţi;
B) Atestarea diferenţelor dintre rustici şi m ajores terrae\

92
C) Atestarea voievodului blach Gelu.
a) ABC;
b) BAC
c) CAB
d) CBA.

87. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Ungaria încearcă organizarea Transilvaniei ca principat;
B) Ungaria desfiinţează autonomia Ţării Făgăraşului;
C) Ungaria îi aduce în Tara Bârsei pe cavalerii teutoni.
a) ABC;
b) ACB
c) BCA:
d) CBA.

88. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Ungaria desfiinţează autonomia Ţării Făgăraşului;
B) Ungaria îi aduce în Ţara Severinului pe cavalerii ioaniţi;
C) Ungaria întemeiază o marcă de apărare în nordul Moldovei condusă
de Dragoş.
a) ACB;
b) ABC
c) BAC
d) CBA.

89. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Existenţa formaţiunii politice conduse de Satza;
B) Existenţa formaţiunii politice conduse de Farcaş;
C) Existenta formaţiunii politice conduse de jupan Dimitrie.
a) ABC;
b) BAC
c) CAB
d) CBA.

90. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Existenţa formaţiunii politice conduse de jupan Dimitrie;
B) Existenţa formaţiunii politice conduse de Glad;
C) Existenta formaţiunii politice conduse de loan.
a) ABC;
b) BAC
c) BCA
d) CAB.
93
91. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A) începutul domniei lui Dobrotici;
B) începutul domniei lui Petru I Muşat;
C) începutul domniei lui Vladislav I Vlaicu.
a) ABC;
b) ACB
c) BCA
d) CBA.

92. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) începutul domniei lui Ivanco;
B) începutul domniei lui Roman I;
C) începutul domniei lui Nicolae Alexandru.
a) ABC;
b) BCA
c) CAB
d) CBA.

93. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) „Descălecatul” lui Dragoş din Maramureş;
B) înfrângerea voievodului Litovoi în confruntarea cu regele Ungariei;
C) „Descălecatul” lui Negru-Vodă din Făgăraş.
a) ABC;
b) BAC
c) BCA
d) CBA.

94. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) încetarea vasalităţii lui Basarab faţă de regele Ungariei;
B) „Descălecatul” voievodului Bogdan din Maramureş;
C) înfrângerea voievodului Litovoi în confruntarea cu regele Ungariei.
a) ACB;
b) BCA
c) CBA
d) CAB

95. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Dobrotici primeşte titlul de despot din partea Bizanţului;
B) Nicolae-Alexandru îşi ia titlul de „singur stăpânitor”;
C) Roman I se intitulează „domn din munte până la mare”.

94
a) ABC
b) ACB
c) BAC
d) CAB.

96. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Petru I Muşat se recunoaşte vasal regelui Poloniei;
B) Vladislav I Vlaicu se recunoaşte vasal regelui Ungariei;
C) Basarab I se recunoaşte vasal regelui Ungariei.
a) ABC;
b) BAC
c) CAB
d) CBA.

97. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) întemeierea Mitropoliei de la Suceava;
B) întemeierea Mitropoliei de la Argeş;
C) întemeierea Mitropoliei de la Severin.
a) ABC;
b) BCA
c) CAB
d) CBA.

98. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) întemeierea Episcopiei Cumaniei;
B) Laţcu este recunoscut duce al Moldovei;
C) Ivanco bate monedă proprie.
a) ABC;
b) ACB
c) BAC
d) BCA.

99. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Moldova înlătură suzeranitatea maghiară;
B) Dobrogea intră sub dominaţie otomană;
C) Transilvania intră sub suzeranitate otomană.
a) ABC;
b) ACB
c) BAC
d) CBA

95
100. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A) înfrângerea armatei maghiare la Mohacs;
B) înfrângerea armatei maghiare la Posada;
C) înfrângerea armatei maghiare la Baia.
a) ABC;
b) BCA
c) CAB
d) CBA.

101. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Seneslau conduce o formaţiune politică situată în nord-vestul Munte­
niei;
B) Ahtum conduce o formaţiune politică situată în Banat;
C) Leustachius conduce voievodatul Transilvaniei.
a) ACB;
b) BCA
c) CAB
d) CBA.

102. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Litovoi conduce un voievodat situat în nordul Olteniei şi Ţara
Haţegului;
B) „Puternicii acelor locuri” sunt atestaţi în Moldova;
C) Tatos conduce o formaţiune politică în Dobrogea.
a) ACB;
b) BCA
c) CAB
d) CBA.

103. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Instaurarea regimului fanariot în Ţara Românească;
B) Instaurarea regimului habsburgic în Transilvania;
C) Instituirea protectoratului rusesc asupra Principatelor Române.
a) ABC;
b) ACB
c) BAC
d) CBA.

96
104. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A) Organizarea instituţiei administrative a Guberniului Transilvaniei;
B) Ultima alegere a unui domn în Principate de către Adunarea Ţării;
C) Recunoaşterea greco-catolicilor între stările privilegiate ale Transil­
vaniei.
a) ABC;
b) ACB
c) BAC
d) CAB.

105. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Dispariţia domniei fanariote în Principatele Române;
B) Dispariţia armatei Principatelor Române;
C) Dispariţia instituţiei centrale a voievodatului în Transilvania.
a) BAC;
b) BCA
c) CAB
d) CBA.

106. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A ) Diploma leopoldină prin care Transilvania devine provincie a
Imperiului Habsburgic;
B) Diploma leopoldină prin care uniţii sunt primiţi între stările politice ale
Transilvaniei;
C) Diploma lui Ludovic I prin care calitatea de nobil este condiţionată de
apartenenţa la catolicism.
a) ABC;
b) BAC
c) CAB
d) CBA.

107. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Diploma regală prin care calitatea de nobil este condiţionată de
apartenenţa la catolicism;
B) Diploma regală prin care Basarab este numit „voievodul nostru
transalpin”;
C) Diploma regală prin care sunt acordate privilegii cavalerilor ioaniti.
a) ABC;
b) BAC
c) CAB
d) CBA.

97
108. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A) Menţionarea celui mai vechi comitat din Transilvania, Bihorul;
B) Menţionarea voievodului Transilvaniei, Leustachius;
C) Menţionarea ducatului condus de Menumorut.
a)’ ACB;
b) BCA;
c) CAB;
d) CBA.

109. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Diploma de privilegii acordată saşilor de regele Andrei II;
B) Diploma regală a lui Ludovic I prin care recunoştea o singură religie,
catolicismul;
C) Diploma de privilegii acordată de regele Ungariei cavalerilor ioaniţi.
a) ACB;
b) BAC;
c) BCA;
d) CBA.

110. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Constituirea unei „mărci” conduse de Dragoş;
B) Constituirea „Unio Trium Nationum”;
C) Organizarea Banatului de Severin de către regele Andrei al ll-lea.
a) ACB;
b) BCA;
c) CAB;
d) CBA.

111. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Convocarea primei Congregaţii generale a nobilimii din Transilvania;
B) Răscoala vlahilor sud-dunăreni condusă de Petru şi Asan;
C) încercarea voievodului Litovoi de a înlătura suzeranitatea maghiară.
a) ABC;
b) ACB;
c) BAC;
d) BCA.

112. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Transformarea Banatului în paşalâc;
B) Transformarea Ungariei Răsăritene în paşalâc;

98
C) Transformarea Transilvaniei în Mare Principat al Imperiului Habs-
burgic.
a) ABC;
b) ACB
c) BAC
d) CBA.

113. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Consemnarea Ţării Maramureşului ca ţară românească;
B) Menţionarea primului episcop catolic al Transilvaniei;
C) Menţionarea primului voievod al Transilvaniei.
a)’ ACB;
b) BAC
c) BCA
d) CBA.

114. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Dispariţia dinastiei arpadiene;
B) Voievodul Roland Borşa îşi asumă prerogative sporite în Transilvania;
C) Nicolae Alexandru se intitulează „domn autocrat”.
a) ACB;
b) BAC
c) BCA
d) CBA.

115. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A) Unirea realizată de Mihai Viteazul;
B) Apariţia tiparului în spaţiul românesc;
C) Constituirea Unio Trium Nationum.
a) ACB;
b) BAC
c) BCA
d) CBA

99
2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari
(secolele XVIII-XX)

1. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
Rezoluţia de Unire a Transilvaniei cu România a fost citita în cadrul Marii
Adunări Naţionale de la Alba lulia de către;
a) luliu Maniu;
b) Vasile Goldiş;
c) George Pop de Băseşti;
d) loan Raţiu.

2. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
în 1822 Imperiul Otoman a acceptat restaurarea domniilor pământene
numindu-i domni pe:
a) Barbu Ştirbei în Ţara Românească şi loniţă Sandu Sturdza în
Moldova;
b) Grigore Dimitrie Ghica în Ţara Românească şi Mihail Sturdza în
Moldova;
c) Grigore Dimitrie Ghica în Ţara Românească şi loniţă Sandu Sturdza
în Moldova;
d) Alexandru Ghica în Ţara Românească şi Mihail Sturdza în Moldova.

3. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
Documentul fundamental al Revoluţiei de la 1848 în Tara Românească a fost:
> i

a) Petiţia Proclamaţiune',
b) Proclam aţia de la Islaz;
c) Cererile norodului românesc:
d) Prinţipurile noastre pentru reform area patriei.

4. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
Tratatul de la Paris din 1856 prevedea modificarea graniţei dintre Moldova şi
Rusia astfel:
a) Rusia anexa Basarabia;
b) Moldova ceda Rusiei trei judeţe în sudul Basarabiei;
c) Rusia retroceda Moldovei trei judeţe în sudul Basarabiei;
d) Moldova anexa Delta Dunării.

100
5. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
U nirea d e p lin ă a P rin c ip a te lo r Române a fost recunoscută de Poarta Otomană
în cadrul:
a) Conferinţei de la Paris din martie - septembrie 1859;
b) Conferinţei Puterilor Europene de la Constantinopol din septembrie -
noiembrie 1861;
c) Congresului de la Bucureşti din 1913;
d) Conferinţei de la Paris a Marilor Puteri Europene din 1858.

6. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
în vara anului 1877 comanda supremă a trupelor aliate române şi ruseşti de la
Plevna a fost primită de:
a) Marele Duce Nicolae;
b) Ţarul Alexandru al ll-lea;
c) Carol I, domnitorul României;
d) Valter Mărăcineanu.

7. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
Ideea intrării României în Primul Război Mondial alături de Puterile Centrale a
fost susţinută de:
a) Nicolae lorga;
b) Petre P. Carp;
c) Ion I.C. Brătianu;
d) Regina Maria.

8. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
Sfatul Ţării, organ legislativ al Republicii Democrate Moldoveneşti, constituit în
1917 a fost prezidat de:
a) Ion Nistor;
b) Ion Inculeţ;
c) lancu Flondor;
d) Sextil Puşcariu.

9. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
Regele Ferdinand şi Regina Maria au fost încoronaţi ca suverani ai României
Mari la 15 octombrie 1922 la:
a) Bucureşti;
b) Alba lulia;
c) Cluj;
d) Blaj.

101
10. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
Biserica Ortodoxă Română şi-a proclamat autocefalia în raport cu Patriarhia
de la Constantinopol în:
a) 1880;
b) 1881;
c) 1885;
d) 1878.

11. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
La 22 ianuarie 1862 s-a constituit primul guvern unic al României condus de:
a) Ion C. Brătianu;
b) Barbu Catargiu;
c) Mihail Kogălniceanu;
d) C.A. Rosetti.

12. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
Răscumpărarea de către guvernul României a acţiunilor Societăţii Strousberg
a constituit:
a) o condiţie impusă la Congresul de pace de la Berlin din 1878 pentru
recunoaşterea independenţei statului român.
b) o condiţie pentru aderarea României la Tripla Alianţă;
c) o condiţie pentru menţinerea relaţiilor diplomatice cu Germania;
d) o condiţie pentru menţinerea relaţiilor diplomatice cu Austro-Ungaria.

13. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Imperiul Otoman renunţă la domniile fanariote şi numeşte pe tronul
Ţării Româneşti pe Grigore Dimitrie Ghica şi pe tronul Moldovei pe
loniţă Sandu Sturdza;
B. Tratatul de la Adrianopol instituie oficial protectoratul rusesc asupra
Ţărilor Române;
C . Tratatul de pace de la Paris prevede convocarea Adunărilor ad-hoc.
a) ABC;
b) BAC;
c) CAB;
d) ACB.

102
14. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A. Alexandru I. Cuza supune aprobării prin plebiscit Statutul Dezvoltător
al Convenţiei de la Paris;
B. Este adoptată Legea rurală din timpul domniei lui Al. I. Cuza;
C. Se desfăşoară Congresul de Pace de la Paris de după Războiul
Crimeii.
a) CAB;
b) BAC
c) ACB
d) ABC.

15. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Ionică Tăutul elaborează Constituţia Cărvunarilor;
B. Instaurarea regimului fanariot în Ţara Românească;
C. Este redactat la Braşov programul revoluţionar Prinţipiile noastre
pentru reform area patriei.
a) ABC;
b) BAC
c) CAB
d) CBA.

16. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. România este proclamată regat;
B. Recunoaşterea internaţională a independenţei României;
C. Fondarea Băncii Naţionale a României.
a) CAB;
b) ABC
c) BCA
d) CAB.

17. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Partidul Naţional Român şi Partidul Social Democrat din Transilvania
elaborează Declaraţia de la Oradea;
B. Sfatul Ţării, organ reprezentativ al Basarabiei, hotărăşte proclamarea
independenţei Republicii Democratice Moldoveneşti;
C. încoronarea regelui Ferdinand şi a reginei Maria ca suverani ai
României Mari.
a) BAC;
b) ABC
c) CAB
d) BAC.

103
18. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A. Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu;
B. A doua domnie a lui Dimitrie Cantemir;
C. Ion Câmpineapu elaborează documentul Act de Unire şi Independentă.
a) CAB;
b) ABC
c) BAC
d) BCA.

19. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Marea Adunare Naţională de la Blaj;
B. Este înfiinţată la Bucureşti Societatea Frăţia;
C. încetează funcţionarea Regulamentelor Organice.
a) ACB;
b) BAC
c) ABC
d) BCA.

20. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. în Principatele Române se desfăşoară lucrările adunărilor ad-hoc;
B. In temeiul Convenţiei de la Balta Liman, Barbu Stirbey este numit
domn al Ţării Româneşti;
C. Declanşarea Războiului Crimeii.
a) BCA;
b) ABC
c) CAB
d) BAC.

21. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Se deschid la Bucureşti lucrările primului Parlament unic al României;
B. Printr-o lovitură de stat, domnitorul Al. I. Cuza dizolvă Adunarea
Legislativă.
C. Marile Puteri garante recunosc dubla alegere a lui Al. I. Cuza.
a) BCA;
b) CAB
c) ABC
d) CBA.

104
22. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A. Este înfiinţat Partidul Naţional Liberal;
B. Ion I.C. Brătianu devine preşedinte al PNL;
C. Domnitorul României, Carol I, primeşte titlul de Alteţă regală.
a) ABC;
b) ACB
c) CAB
d) CBA.

23. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă.
A. Recunoaşterea internaţională a independenţei statului român;
B. Constituirea Partidului Conservator;
C. Principele Carol de Hohenzollern devine rege al României.
a) ABC;
b) CAB
c) CBA
d) BCA.

24. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Forma de guvernământ pentru care optează majoritatea memoriilor politice şi
a proiectelor de reformă în secolele XVIIl-XIX o constituie monarhia. Teoria
domniei constituţionale se bucură de o largă popularitate în proiectele politice
ale românilor în secolele XVIII-XIX.

25. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Regulamentele Organice reprezintă primele legi cu valoare de constituţie din
istoria românilor. Regulamentele Organice prevedeau alegerea domnului pe o
perioadă determinată.

26. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;

105
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar ai doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Prin Tratatul de pace de la Paris din 1856 se limita influenţa Imperiului Rus
asupra politicii interne a Principatelor Române. Tratatul de la Paris din 1856
instituia garanţia colectivă a Marilor Puteri asupra Principatelor Române.

27. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Redeschiderea „chestiuniii orientale" în Balcani prin declanşarea răscoalelor
antiotomane din Bulgaria şi Bosnia-Hertegovina a reprezentat cadrul extern
favorabil cuceririi independenţei statului român. La solicitarea Rusiei armata
română, condusă de Carol I, a intervenit pe frontul din sudul Dunării în 1877.

28. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în 1878 Tratatul de pace de la Paris recunoştea independenţa României. Ca
urmare a participării României la războiul din 1877-1878, delegaţia română
este admisă la negocierile de pace.

29. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Manifestul Către popoarele mele credincioase lansat de împăratul Carol I de
Habsburg a asigurat pentru o perioada de timp integritatea Imperiului dualist.
Declaraţia de la Oradea a Partidului Naţional Român din Transilvania
proclama dreptul românilor la autodeterminare.

30. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.

106
în timpul guvernului condus de Mihail Kogălniceanu (1863-1865) s-a pus în
aplicare o parte din programul generaţiei paşoptiste. Primul guvern unic al
statului român a fost condus de Barbu Catargiu.

31. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
La 4/16 aprilie 1877 se încheie Convenţia româno-rusă care stabilea condiţiile
participării României la operaţiunile militare din sudul Dunării. Armata română
a trecut Dunărea în 1877 sub comanda domnitorului Carol I.

32. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Consiliul Naţional Român Condus de Ion Nistor a coordonat acţiunea de Unire
a Bucovinei cu România. La 12 noiembrie 1918 s-aconstituit Consiliul
Naţional Român Central, cu sediul la Arad.

33. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
La 24 ianuarie 1862 şi-a deschis lucrările la Bucureşti primul parlament unic al
României. în 1862 Comisia Centrala de la Focşani şi-a încetat activitatea.

34. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar aldoilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în octombrie 1866 Carol I primeşte firmanul de învestitură în urma unei vizite
la Constantinopol. Recunoaşterea domniei lui Carol I a însemnat consacrarea
monarhiei constituţionale ereditare în România.

107
35. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Revoluţia bolşevică şi ieşirea Rusiei din război au subminat stabilitatea socială
şi politică în Moldova. Guvernul român condus de Al. Marghiloman a semnat
Tratatul de la Bucureşti (mai 1918) prin care România devenea dependentă
politic şi economic de Puterile Centrale.

36. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
La începutul anului 1863 s-a format monstruoasa coaliţie, o alianţă a forţelor
conservatoare şi a liberalilor radicali; marii proprietari erau temători de a-şi
pierde odată cu pământul şi puterea politică iar liberalii radicali erau
nemulţumiţi pentru că nu erau asociaţi la putere de către domnitor.

37. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
încă de la începutul domniei, Al. I. Cuza a trecut la unificarea instituţională şi a
reunit armata celor două Principate în tabăra de la Floreşti; în 1861 Puterile
Garante, întrunite la Conferinţa de la Paris, au aprobat unirea deplină a Ţării
Româneşti şi a Moldovei iar Sultanul a emis firman pentru aceasta.

38. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în Primul Război Mondial, eşecul contraofensivei generalului Alexandru
Averescu de la Flămânda a obligat România să oprească ofensiva în
Transilvania; după bătălia de la Neajlov şi Argeş din decembrie 1916,
Bucureştiul, părăsit de oficialităţi, era ocupat.

108
39. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) d a că a m b e le enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
în tre ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Regulamentele Organice pot fi considerate „actul de naştere al parlamen­
tarismului din România” ; prin Regulamentele Organice domnul era numit pe
viaţă.

40. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Boierii români au reacţionat faţă de regimul fanariot din Principate prin
redactarea unor memorii adresate puterilor creştine; memoriul din 1772
susţinea unirea Moldovei cu Ţara Românească.

41. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Primii ani ai domniei lui Carol I sunt dominaţi de instabilitate politică şi chiar de
o „criză dinastică”; reticent faţă de elitele politice autohtone, noul principe
coresponda frecvent cu tatăl său, aflat la Sigmaringen, de la care primea
principalele îndrumări.

42. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Rusia era hotărâtă să folosească evenimentele din Balcani pentru a anula
prevederile Tratatului de pace de la Paris din 1856 care pusese capăt
războiului Crimeii; odată cu redeschiderea Crizei orientale în 1875, liberalii
români erau favorabili unui război antiotoman, în alianţă cu imperiul ţarilor.
43. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Pentru înfăptuirea unirii, românii au identificat o soluţie originală care respecta
Convenţia de la Paris din 1858 şi punea puterile europene în faţa faptului
împlinit; astfel, Adunările ad-hoc de la laşi şi Bucureşti au ales domn aceeaşi
persoană, pe cunoscutul revoluţionar paşoptist Alexandru loan Cuza.

44. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
La începutul războiului (1877-1878) Rusia a refuzat colaborarea cu armata
română, deoarece nu dorea să-şi facă „obligaţii” faţă de o ţară de la care
urmărea să răpească sudul Basarabiei; în urma opririi înaintării armatei ruse
de forţele otomane adăpostite în cetatea Plevna, Marele duce Alexandru s-a
văzut nevoit să ceară ajutor Principelui român Carol.

45. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Deşi contribuise pe plan militar la înfrângerea Turciei în războiul din 1877-
1878, România nu a fost acceptată la tratativele de la San Stafano; jocul de
interese al Marilor Puteri a făcut ca Tratatul semnat la San Stefano să fie
înlocuit cu cel de la Berlin.

46. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Un rol important în sprijinirea aspiraţiilor naţionale ale românilor l-au avut
aniversările istorice, comemorările (în 1900: 300 de ani de la moartea lui Mihai
Viteazul, în 1904: 400 de ani de la moartea iui Ştefan cel Mare); regele Carol I
a intervenit pe lângă Franz losef, împăratul Austro-Ungariei şi a obţinut în
1895 graţierea liderilor memorandişti

110
47. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) d a că p rim u l e n u n ţ e ste a d e vă ra t, ia r al d o ile a fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
La scurt timp după ce armata română a trecut la eliberarea Transilvaniei,
înaintarea a fost oprită deoarece la sud, la Turtucaia, germanii şi bulgarii au
străpuns linia de apărare română; situaţia s-a agravat în octombrie-noiembrie
1916 când, ca urmare a atacurilor violente duse de germani pe Jiu şi pe Olt,
armata română a fost înfrântă şi 2/3 din teritoriul ţării, inclusiv Bucureştii, au
intrat sub ocupaţie străină.

48. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
România şi-a desăvârşit unitatea teritorială în 1918, când au apărut condiţiile
favorabile desfăşurării acestui proces: afirmarea ideii de autodeterminare a
popoarelor ca urmare a Revoluţiei din Rusia şi publicării „Celor 14 puncte”
redactate de preşedintele american Wilson; lupta de emancipare a românilor
din Basarabia s-a amplificat în 1917 pe fondul prăbuşirii ţarismului şi a
afirmării ideii de autodeterminare.

49. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
La 27 martie 1918, Sfatul Ţării a adoptat Declaraţia de unire a Basarabiei cu
România, salutată de populaţie; în 1918 ultranaţionaliştii ucrainieni urmăreau
să realizeze Ucraina mare, care să înglobeze şi Bucovina.

50. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Consiliul Naţional Român Central din Transilvania format în 1918 era format
din zece reprezentanţi ai Partidului Naţional Român şi zece reprezentanţi ai
Partidului Social-Democrat; în noiembrie 1918 o delegaţie guvernamentală

111
maghiară a sosit la Arad şi a purtat discuţii cu reprezentanţii Consiliul Naţional
Român Central din Transilvania.

51. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
La 18 noiembrie/1 decembrie 1918, Marea Adunare, întrunită la Alba-lulia,
formată din 1200 de delegaţi, a votat Rezoluţia privind unirea Transilvaniei,
Basarabiei, Bucovinei cu România; Rezoluţia de la 1 decembrie 1918 a fost
prezentată de Vasile Goldiş în faţa celor peste 100000 de cetăţeni veniţi la
Alba-lulia.

52. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în Moldova, proiectul de reformă elaborat în 1822 s-a numit:
a) A ctul de Unire şi Independenţă;
b) Petiţiunea Proclam aţiune;
c) Constituţia cărvunarilor,
d) Dacia istorică.

53. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


C. A. Rosetti a publicat la 11 iunie 1848 articolul Către fra ţii noştri din Moldova,
în care făcea un apel la unirea românilor, în gazeta:
a) „Propăşirea";
b) „Pruncul român”;
c) „Dacia literară”;
d) „Arhiva istorică”.

54. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care consideraţi corect:


România a fost proclamată Regat în:
a) 1877;
b) 1878;
c) 1880;
d ) 1881.

55. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care consideraţi corect:


Banca Naţională a României a fost fondată în:
a ) 1881;
b) 1880;
c) 1877;
d) 1876.

112
56. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Lovitura de stat prin care Al. I. Cuza a dizolvat Adunarea deoarece majoritatea
conservatoare nu dorea reforma agrară prin împroprietărire a avut loc în:
a) 2 mai 1862;
b) 2 mai 1864;
c) 11 februarie 1864;
d) 11 februarie 1866.

57. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Bucovina a fost anexată la Imperiul Habsburgic, prin Convenţia de la
Constantinopol din:
a) 1777;
b) 1775;
c) 1867;
d) 1868.

58. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Tratatul de la Adrianopol, care consacra individualitatea politică a Ţărilor
Române, a fost încheiat în:
a) 1821;
b) 1822;
c) 1829;
d) 1826.

59. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Prima revizuire a Constituţiei din 1866 a fost realizată în:
a) 1884;
b) 1879;
c) 1877;
d) 1914.

60. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Societatea secretă care avea drept scop eliberarea grecilor, cu sprijinul Rusiei,
pe fondul general al unei răscoale a creştinilor din Balcani, s-a numit:
a) Reconquista;
b) Junimea;
c) Carbonaria;
d) Eteria.

61. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Cel mai important document al mişcării conduse de Tudor Vladimirescu a fost:
a) Proclam aţia de la laşi',
b) Cererile norodului românesc,
c) Prinţipiile noastre pentru reform area patriei',
d) Proclam aţia de la Islaz.

113
62. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
După un secol fanariot, primul domn pământean din Ţara Românească a fost:
a) Grigore al IV-lea Dimitrie Ghica;
b) loniţă Sandu Sturdza;
c) Mihail Sturdza;
d) Gheorghe Bibescu.

63. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Singurul domn ales în conformitate cu prevederile Regulamentului Organic a
fost:
a) Alexandru Ghica;
b) Mihail Sturdza;
c) Gheorghe Bibescu;
d) loniţă Sandu Sturdza.

64. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Guvernul revoluţionar care a funcţionat în Ţara Românească din iunie până în
septembrie 1848 s-a numit:
a) regenţă;
b) locotenenţă domnească;
c) plebiscit;
d) adunare legislativă.

65. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


instituţiile comune pentru Ţara Românească şi Moldova, Comisia Centrală şi
înalta Curte de Justiţie şi Casaţie au fost organizate ca urmare a prevederilor:
a) Tratatului de la Versailles;
b) Tratatului de la Berlin;
c) Convenţiei de la Paris;
d) Convenţiei de la Constantinopol.

66. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Planul de oblăduire aristo-dem ocraticească ce propunea un proiect republican
de nuanţă aristocratică a fost elaborat de:
a) Gheorghe Bibescu;
b) Dimitrie Cantemir;
c ) ) Mihail Sturdza;
d) Dumitrache Sturdza.

67. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Manifestul Către popoarele mele credincioase a fost lansat în 1918 de către:
a) Carol I de Hohenzollern;
b) Carol I de Habsburg;
c) Carol al ll-lea de Hohenzollern;
d) Carol al ll-lea Habsburg.
68. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Marea Adunare Naţională de a Alba lulia de la 1 Decembrie 1918 a fost
condusă de:
a) Vasile Goldiş;
b) Gheorghe Pop de Băseşti;
c) Ion C. Brătianu;
d) Mihail Strudza.

69. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Conducerea Partidului Comunist şi implicit a regimului politic a fost preluată de
Nicolae Ceauşescu în 1965, la:
a) Congresul al Vll-lea al PCR;
b) Congresul al Vlll-lea al PCR;
c) Congresul al IX-lea al PCR;
d) Congresul al X-lea al PCR.

70. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Domniile fanariote au fost instaurate în Moldova în:
a) 1716;
b) 1711;
c) 1772;
d ) 1791.

71. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Constitutia cărvunarilor a fost elaborată în:
a) 1822;
b) 1831;
c) 1802;
d) 1848.

72. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în timpul domniei lui Alexandru I. Cuza a fost elaborată legea secularizării
averilor mănăstireşti, în:
a) 1864;
b) 1859;
c) 1863;
d) 1866.

73. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Domnitorul Alexandru I. Cuza a fost silit să abdice la:
a) 11 februarie 1866;
b) 10 mai 1866;
c) 10 mai 1864;
d) 16 februarie 1866.

115
74. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Guvernul condus de dr. Petru Groza a fost constituit la:
a) 30 martie 1945;
b) 6 martie 1945;
c) 30 decembrie 1947;
d) 28 noiembrie 1947.

75. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Biserica greco-catolică a fost interzisă în:
a) 1948;
b) 1949;
c) 1951;
d) 1912.

76. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


„Revoluţia culturală” manifestată în special prin exacerbarea propagandei
comuniste şi a cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu, a început în:
a) 1970;
b ) 1971;
c) 1972;
d) 1982.

77. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Revolta minerilor din Valea Jiului, ca formă de rezistenţă anticomunistă a avut
loc în:
a) 1970;
b) 1980;
c) 1977;
d) 1987.

78. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Dinicu Golescu susţinea unirea tuturor provinciilor româneşti sub forma Daciei
Mari în lucrarea:
a) A ct de unire ş i independenţă;
b) însem nare a călătoriei m ele;
c) Cererile norodului rom ânesc;
d) Proclam aţia de la Padeş.

79. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Gruparea naţională din Ţara Românească din jurul lui Ion Câmpineanu a
elaborat un proiect de constituţie numit:
a) A ct de unire şi independenţă;
b) însem nare a călătoriei m ele;
c) O săbitul act de num ire a suveranului rom ânilor,
d) Cererile norodului românesc.

116
80. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Inochentie Micu a redactat un memoriu înaintat Curţii de a Viena, intitulat:
a) Constituţia cărvunarilor
b) Supplex Libellus;
c) însem nare a călătoriei m ele;
d) Cererile norodului românesc.

81. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Memoriul înaintat Curţii de a Viena, intitulat Supplex Libellus a fost redactat
de:
a) Ion Câmpineanu;
b) Inochentie Micu;
c) Dinicu Golescu;
d) Tudor Vladimirescu.

82. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Forţele austriece şi ruseşti au reuşit să înfrângă armata maghiară şi să pună
capăt revoluţiei de la 1848 din Transilvania la:
a) Blaj;
b) Islaz;
c) Şiria;
d) Telega.

83. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Războiul Crimeii din secolul al XlX-lea s-a încheiat cu prevederile Tratatului de
la:
a) Berlin;
b) Constantinopol;
c) Viena;
d) Paris.

84. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Prin Convenţia de la Paris din 1858 statul român urma să se numească:
a) Dacia Unită;
b) România;
c) Principatele româneşti;
d) Principatele Unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti.

85. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care consideraţi corect:


Recunoaşterea oficială a unirii de către puterile garante s-a realizat în cadrul
conferinţei din 1861 de la:
a) Berlin;
b) Constantinopol;
c) Viena;
d) Paris.

117
86. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Primul guvern unic al Principatelor Unite, format în 1862 a fost condus de un:
a) liberal;
b) conservator;
c) social-democrat;
d) ţărănist.

87. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Din 1863 până în 1865 Al. I. Cuza a încredinţat conducerea unui guvern de
orientare:
a) liberal;
b) conservator;
c) social-democrat;
d) ţărănist.

88. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Din 1863 până în 1865 Al. I. Cuza a încredinţat conducerea unui guvern
condus de:
a) Mihai Kogălniceanu;
b) Barbu Catargiu;
c) Ion Câmpineanu;
d) Inochentie Micu.

89. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Pentru a-şi consolida poziţia în stat, Al. I. Cuza a promulgat o constituţie
numită:
a) Constituţia cărvunarilor;
b) Supplex Libellus;
c) Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris;
d) Cererile norodului românesc.

90. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Trecerea de la sistemul unicameral la sistemul bicameral pentru organizarea
Parlamentului s-a realizat în secolul al XlX-lea, în perioada lui:
a) Carol I;
b) Al. I. Cuza;
c) Carol al ll-lea;
d) Gheorghe Bibescu.

91. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Prin Legea rurală din timpul lui Al. I Cuza se prevedea:
a) desfiinţarea şerbiei;
b) drepturile depline ale clăcaşilor asupra pământului pe care îl aveau;
c) desfiinţarea Comisiei Centrale de la Focşani;
d) unificarea serviciilor publice.

118
92. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
3rimele universităţi de la laşi şi de la Bucureşti au fost înfiinţate în timpul lui:
a) Carol I;
b) A l. I. C u z a ;
c) C a ro l al ll-le a ;
d) Gheorghe Bibescu.

93. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


.iberalismul românesc din secolul al XlX-lea promova:
a) menţinerea structurilor social-economice existente;
b) minimalizarea rolului burgheziei;
c) constituţionalismul şi pluralismul politic;
d) restricţii în dezvoltarea industriei.

94. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Conservatorismul românesc din secolul al XlX-lea promova:
a) menţinerea structurilor social-economice existente;
b) maximalizarea rolului burgheziei;
c) constituţionalismul şi pluralismul politic;
d) preluarea modelului occidental.

95. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Teoria „formelor fără fond” a fost susţinută de:
a) social-democraţi;
b) liberali;
c) socialişti;
d) junimişti.

96. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Programul de la Concordia din 1867 a reprezentat o primă încercare de
constituire a unui partid:
a) social-democrat;
b) liberal;
c) socialist;
d) junimist.

97. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Partidul Naţional Liberal s-a constituit în 1875 în urma:
a) Programului de la Concordia;
b) Coaliţiei de la Mazar-Paşa;
c) Monstruoasei coaliţii;
c) Pactului de neagresiune.

119
98. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Primul conducător al Partidul Naţional Liberal a fost:
a) Dimitrie Sturdza;
b) Ion I.C. Brătianu;
c) Ion C. Brătianu;
d) Dumitru Brătianu.

99. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Din 1880 lider al Partidului Conservator a devenit:
a) Dimitrie Sturdza;
b) Ion I.C. Brătianu;
c) Lascăr Catargiu;
d) Dumitru Brătianu.

100. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Din 1914 lider al Partidului Conservator a devenit:
a) Alexandru Marghiloman;
b) Ion I.C. Brătianu;
c) Lascăr Catargiu;
d) Dumitru Brătianu.

101. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Constituţia din 1866 stabilea atribuţiile domnitorului şi le limita la cele ale unui
monarh:
a) autoritar;
b) totalitar;
c) constituţional;
d) executiv.

102. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Pe plan intern, cea de a doua perioadă a domniei lui Carol I s-a bazat pe
stabilitate politică prin introducerea:
a) principiului formei fără fond;
b) principiului unipartidismului;
c) rotativei guvernamentale;
d) locotenenţei domneşti.

103. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Activitatea Parlamentuui instituit prin Constituţia din 1866 se desfăşura pe
parcursul a:
a) şase luni;
b) cinci lune­
c i trei luni;
d) două luni.

120
104. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Primul guvern unic al României s-a constituit în timpul domniei lui:
a) Carol I;
b) A l. I. C u z a ;
c) C a ro l al ll-le a ;
d) Gheorghe Bibescu.

105. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Legea pentru organizarea puterii armate în temeiul căreia s-a introdus
principiul mobilizării generale a fost elaborată în timpul lui:
a) Carol I;
b) Al. I. Cuza;
c) Carol al ll-lea;
d) Gheorghe Bibescu.

106. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în 1885 Biserica ortodoxă şi-a proclamat, în raport cu Patriarhia de la
Constantinopol:
a) suzeranitatea;
b) supuşenia;
c) acefalia;
d) autocefalia.

107. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Primul Război Mondial a început prin declaraţia de război adresată Serbiei de
către:
a) Austro-Ungaria;
b) G e rm a n ia ;
c) Franţa;
d) Rusia.

108. M a rc a ţi lite ra corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect;


Poziţia oficială faţă de război a României a fost stabilită în urma Consiliului de
Coroană din 1914 de la:
a) Bucureşti;
b) Sinaia;
c) laşi;
d) Cluj.

109. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în cadrul Partidului Conservator gruparea condusă de Titu Maiorescu şi
Alexandru Marghiloman se pronunţa pentru:
a) intrarea în război împotriva Puterilor Centrale;
b) intrarea în război alături de Antanta;
c) intrarea în război alături de Puterile Centrale;
d) neutralitate şi bune relaţii cu Germania şi Austro-Ungaria.
121
110. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
în cadrul Partidului Conservator gruparea condusă de Nicolae Filipescu se
pronunţa pentru:
a) intrarea în război împotriva Puterilor Centrale;
b) intrarea în război alături de Antanta;
c) intrarea în război alături de Puterile Centrale;
d) neutralitate şi bune relaţii cu Germania şi Austro-Ungaria.

111. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Prima fază a campaniei României împotriva Puterilor Centrale din august 191^
a început prin trecerea trupelor române în:
a) Moldova;
b) Dobrogea;
c) Muntenia;
d) Transilvania.

112. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în 1918 noul guvern bolşevic al Rusiei a semnat cu Puterile Centrale pacea de la:
a) Bucureşti;
b) laşi;
c) Brest-Litovsk;
d) Trianon.

113. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Alexandru Vaida Voevod a prezentat Declaraţia de autodeterminare prin care
se cerea recunoaşterea suveranităţii Transilvaniei, în noiembrie 1918, în faţa
Parlamentului:
a) Ungariei;
b) Germaniei;
c) Austriei;
d) României.

114. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Pentru coordonarea acţiunilor mişcării naţionale din Transilvania, în octombrie
1918 s-a constituit:
a) Sfatul Ţării;
b) Consiliul Naţional Român Central;
c) Congresul General;
d) Congresul Naţiunilor.

115. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în Tara Românească şerbia a fost desfiintată în:
a) 1746;
b) 1749;
c) 1846;
d) 1849.
122
116. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Constantin Mavrocordat a domnit alternativ în Ţara Românească şi în
Moldova în secolul:
a) XVI;
b) XVII;
c) XVIII;
d) XIX.

117. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


O patentă imperială a desfiinţat iobăgia în Transilvania în:
a) 1785;
b) 1795;
c) 1699;
d) 1799.

118. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Din iniţiativa lui Alexandru Ipsilanti, primul cod de legi fanariot s-a tipărit în:
a) 1680;
b) 1780;
c) 1790;
d) 1822.

119. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Legiuirea Caragea a înlocuit Codul de legi fanariot elaborat în timpul lui
Alexandru Ipsilanti în:
a) 1718;
b) 1818;
c) 1780;
d) 1880.

120. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în Transilvania, Maria Tereza a restaurat din raţiuni de stat ortodoxia prin
edictul din:
a) 1789;
b) 1759;
c) 1812;
d) 1822.

121. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Reformele religioase iniţiate de Maria Tereza au fost continuate de losif al ll-
lea prin Edictul de toleranţă din:
a ) 1771;
122. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Partida Naţională condusă de mitropolitul Gavril Callimachi al Moldovei
propunea instaurarea unei republici aristocratice conduse de 12 mari boieri în:
a) 1669;
b) 1769;
c) 1853;
d) 1856.

123. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Revoluţia de la 1848 a fost înfrântă iar ruşii au preluat controlul în:
a) iunie;
b) mai;
c) septembrie;
d) octombrie.

124. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în timpul revoluţiei de la 1848, Dieta de la Cluj a votat pentru anexarea
Transilvaniei la Ungaria în:
a) mai;
b) iunie;
c) septembrie;
d) octombrie.

125. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Regele Ferdinand a semnat Decretul privind reforma agrară şi pe cel referitor
la introducerea votului universal în:
a) 1916;
b) 1917;
c) 1918;
d) 1914.

126. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Ionică Tăutu întocmeşte Constituţia cărvunarilor;
B) Tudor Vladimirescu întocmeşte Cererile norodului rom ânesc,
C) Sunt impuse Regulamentele Organice în Tara Românească şi Moldova.
a) ACB;
b) ABC;
c) BAC;
d) CAB.

127. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Elaborarea Rezoluţiei Adunărilor ad-hoc;
B. Dubla alegere a lui Al. I. Cuza;
C. încheierea războiului Crimeei.
124
a) ABC
b) CAB
c) BCA
d) ACB.

128. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Al. I. Cuza promulgă Legea rurală;
B. Elaborarea Legii pentru secularizarea averilor mănăstireşti;
C. Prima întrunire a Adunării legislative unificată a Principatelor.
a) ABC;
b) ACB
c) BAC
d) CBA.

129. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Constituirea Partidului Naţional Liberal;
B. Austro-Ungaria şi Rusia semnează Convenţia de la Budapesta;
C. România aderă la Puterile Centrale.
a) ABC;
b) ACB
c) BCA
d) BAC.

130. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi*


corectă:
A. România intră în al doilea război balcanic;
B. Se încheie Tratatul de pace de la Berlin;
C. Se formează Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor.
a) ABC;
b) ACB
c) BCA
d) CBA.

131. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Bătălia de pe Neajlov din Primul Război Mondial;
B. Unirea Transilvaniei cu România;
C. încheierea păcii ruso-germane de la Brest- Litovsk.
a) ACB;
b) BAC
c) CAB
d) CBA

125
132. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. Constituirea Guvernului condus de dr. Petru Groza;
B. Desfăşurarea Marii Adunări de la Alba lulia;
C. întrunirea Adunării Constituante a românilor din Bucovina la Cernăuţi.
a) ABC;
b) ACB;
c) BCA;
d) CBA.

133. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Mackenseri contraatacă în zona Focşani-Mărăşeşti-Adjud;
B. Contraofensiva mareşalului Foch de pe râul Somme;
C. Consiliul de Coroană de la Cotroceni a aprobat oficial intrarea
României în război împotriva Austro-Ungariei.
a) ABC;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

134. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Delegaţia română, condusă de I. C. Brătianu şi M. Kogălniceanu, se
întâlneşte la Livadia cu Ţarul Alexandru al ll-lea;
B. Imperiul habsburgic se reorganizează şi se formează Imperiul Austro-
Ungar;
C. România decretează mobilizarea generală pentru pregătirea
participării la războiul cu Imperiul Otoman.
a) BCA;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

135. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Este elaborată Proclam aţia de la Islaz;
B. Regulamentul Organic intră în vigoare în Ţara Românească;
C. Sunt restaurate domniile pământene.
a) ABC;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

126
136. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. Este pus în aplicare Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris;
B. Se formează în Ţara Românească un guvern revoluţionar denumit
locotenenţă domnească;
C. Este pusă în aplicare Convenţia de la Paris, prin care se instituie
garanţia colectivă a Marilor Puteri.
a) BCA;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

3. România postbelică.
Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă

1. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Conferinţa de la Moscova din noiembrie 1945 a definitivat planul Marilor Puteri
învingătoare pentru România; primele alegeri din România după Al Doilea
Război Mondial au fost organizate în noiembrie 1946.

2. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
La 21 august 1945 regele Mihai I i-a cerut primului ministru Petru Groza să
demisioneze; „greva regală” s-a manifestat prin retragerea regelui Mihai I din
viaţa politică şi prin refuzul de a semna legile elaborate de guvern.

3. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în planul politicii externe, Nicolae Ceauşescu a urmărit să câştige simpatia
Occidentului faţă de politica sa independentă în raport cu Moscova; în august

127
1968 Nicolae Ceauşescu a fost popular şi respectat când s-a opus invaziei
Cehoslovaciei de către trupele Tratatului de la Varşovia.

4. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
După al Doilea Război Mondial jocul de interese al marilor puteri a fost evident
în Conferinţele de la lalta (februarie 1945) şi Potsdam (iulie-august 1945); în
statele din Europa au urmat patru decenii de socialism totalitar, caracterizat
prin deţinerea puterii de către comunişti.

5. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
După înlăturarea la 23 august 1944 a regimului antonescian, regele Mihai a
apelat la guverne formate din militari şi tehnicieni conduse succesiv de
generalii C. Sănătescu, şi N. Rădescu (1944-1945); cursul firesc de revenire a
ţării la democraţie a fost schimbat de Stalin care, profitând de prezenţa
armatelor sale în România, a impus la 6 august 1945 un guvern prosovietic
condus de Petru Groza.

6. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
După 30 decembrie 1947, odată cu proclamarea Republicii Populare Române,
s-a dat „undă verde” unui regim de tip totalitar, condus de partidul unic care a
adoptat măsuri de sorginte stalinistă; pe plan cultural, s-a adoptat modelul
sovietic: proletcultismul.

7. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.

128
Nicolae Ceauşescu a imprimat regimului comunist o latură naţionalistă;
România a restabilit relaţiile diplomatice cu RFG în 1967, a menţinut relaţiile
cu Israelul după Războiul de şase zile cu statele arabe din 1967, a condamnat
intervenţia militară în Cehoslovacia a statelor membre ale Tratatului de la
Varşovia, în 1968.

8. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Proclamarea de către Parlament a Republicii Popolare Române a fost
consfintită prin Constituţia din:
aj 1948;
b) 1952;
c) 1965;
d) 1967.

9. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Direcţia Generală a Securităţii poporului a fost organizată în:
a) 1945;
b) 1946;
c) 1949;
d) 1948.

10. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Guvernul prezidat de generalul Nicolae Rădescu a fost instaurat la:
a) 23 august 1944;
b) 6 martie 1945;
c) 6 decembrie 1944;
d) 6 decembrie 1945.

11. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


întreprinderile mixte româno-sovietice au fost înfiinţate în:
a) 1945;
b) 1946;
c) 1948;
d) 1949.

12. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român care a decis
transformarea socialistă a agriculturii din România a fost organizată în:
a) 1945;
b) 1946;
c) 1948;
d) 1949.

129
13. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Gheorghe Gheorghiu-Dej a anunţat oficial încheiere procesului de colec­
tivizare a agriculturii în:
a) 1961;
b ) 1962
c) 1948
d) 1949.

14. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Liderii Partidului Muncitoresc Român au dat publicităţii Declaraţia prin care se
pronunţau împotriva hegemoniei sovietice în:
aj 1965;
b ) 1964
c) 1987
d) 1989.

15. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Modelul stalinist de plan economic a fost aplicat în România şi prin L e g e a d e
naţionalizare a întreprinderilor industriale şi miniere din:
a) 6 martie 1945;
b) 6 martie 1946;
c) 11 iunie 1949;
d) 11 iunie 1948.

16. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


După ce, în timpul represiunii faţă de unii membri ai Partidului Comunist,
Lucreţiu Pătrăşcanu a fost arestat şi apoi a fost executat în 1954, el a fost
reabilitat în:
a ) 1958
b ) 1960
c) 1968
d) 1980.

17. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Unul dintre făuritorii României Mari, luliu Maniu, a fost condamnat la închi­
soare pe viaţă şi şi-a găsit sfârşitul la penitenciarul de la:
a) Târgovişte;
b) Sighet;
c) Râmnicul Sărat;
d) Piteşti.

18. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în timpul celui de al Doilea Război Mondial, Convenţia de armistiţiu între
România şi Aliaţi a fost semnată în:
a) august 1944;
b) septembrie 1944;
130
c) februarie 1945;
d) mai 1945.

19. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Adjunctul ministrului de externe al URSS, Andrei Vâşinski a fost trimis de
Moscova în România pentru a conduce ofensiva comuniştilor pentru preluarea
puterii în:
a) februarie 1944;
b) martie 1944;
c) februarie 1945;
d) martie 1945.

20. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Partidul Comunist a făcut ultimul pas spre asigurarea dominaţiei sale forţân-
du-l pe regele Mihai să abdice la:
a) 19 noiembrie 1946;
b) 19 noiembrie 1947;
c) 30 decembrie 1946;
d) 30 decembrie 1947.

21. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Un pas către totalitarism a fost consolidarea partidului unic de masă; astfel,
aripa procomunistă a Partidului Social Democrat s-a contopit cu PCR şi au
format Partidul Muncitoresc Român în:
a) februarie 1948;
b) februarie 1949;
d) mai 1946;
d) mai 1947.

22. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Gheorghe Gheorghiu-Dej i-a îndepărtat din structurile de conducere ale
Partidului Muncitoresc Român pe Ana Paukerr, Vasile Luca şi Teohari
Georgescu în:
a) 1947;
b) 1948;
c) 1950;
d) 1952.

23. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Partidul Muncitoresc Român revine la denumirea de Partidul Comunist Român
la Congresul al IX-lea din:
a) 1965;
24. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Nicolae Ceauşescu a fost ales preşedintele Consiliului de Stat, ceea ce era o
abatere de la statutul PCR, care prevedea separarea funcţiilor de partid şi de
stat, în:
a) 1965;
b) 1955;
c) 1967;
d) 1970.

25. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Adunarea Naţională a votat Legea naţionalizării întreprinderilor industriale, de
asigurări, miniere şi de transport la:
a) 22 iunie 1947;
b) 22 iunie 1948;
c) 19 noiembrie 1946;
d) 19 noiembrie 1947.

26. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Legea cultelor care a conferit Ministerului Cultelor controlul în problemele
legate de treburile cultelor legal recunoscute a fost emisă în:
a) 1947;
b) 1950;
c) 1948;
d) 1958.

27. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Scrierea Istoriei României de M. Roller, o completă revizuire a trecutului ţării, a
ideii naţionale şi a conceptului de patriotism a fost realizată în:
a) 1946;
b) 1947;
c) 1950;
d) 1957.

28. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Nicolae Ceauşescu a lansat, la întoarcerea din China, Revoluţia culturală prin
care trebuiau ideologizate toate sectoarele vieţii sociale în:
a) 1965;
b) 1967;
c) 1970;
d ) 1971.

29. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Formarea guvernului condus de generalul C. Sănătescu.
B. Formarea guvernului condus de Petru Groza.
C. Formarea guvernului condus de generalul N. Rădescu.
132
a) ACB
b) ABC
c) BAC
d) CAB.

30. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Regele Mihai intră în „greva regală".
B. Suspendarea activităţii PNL-Brătianu.
C. Desfăşurarea alegerilor câştigate de Blocul Partidelor Democratice.
a) ABC;
b) CAB
c) BCA
d) ACB.

31. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. A început revolta minerilor din Valea Jiului.
B. Ion Mihaiache şi-a găsit sfârşitul în penitenciarul de la Râmnicul Sărat.
C. luliu Maniu şi-a găsit sfârşitul în penitenciarul de la Sighet.
a) ABC;
b) ACB
c) BAC
d) CBA.

32. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Declaraţia din aprilie prezentată de Gh. Gheorghiu Dej.
B. Organizarea Direcţiei Generale a Securităţii Poporului.
C. încep deportările din Banat în zonele aride din Bărăgan.
a) ABC;
b) ACB
c) BCA
d) BAC.

33. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Paul Goma iniţiază mişcarea de solidaritate cu mişcarea Charta 77.
B. începe manifestaţia muncitorilor de la uzina „Steagul Roşu din
Braşov”.
C. începe revoluţia de la Timişoara.
a) ABC;
b) ACB
c) BCA
d) CBA

133
34. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. Plenara CC al PMR care decide începerea colectivizării.
B. Gh. Gheorghiu Dej îi înlătură pe Ana Pauker, Vasile Luca şi Teoharie
Georgescu.
C. Guvernul Petru Groza legiferează legea pentru reformă agrară.
a) ACB;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

35. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Este executat Lucreţiu Pătrăşcanu.
B. Peste 10000 de mineri de la mina Lupeni întrerup lucrul cerând
condiţii decente de viaţă şi muncă.
C. Nicolae Ceauşescu este ales secretar general al PCR.
a) ABC;
b) ACB;
c) BCA;
d) CBA.

36. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Regele Mihai a fost obligat să abdice.
B. Gh. Gheorghiu Dej a anunţat oficial încheierea procesului de
colectivizare a agriculturii.
C. Este organizată diversiunea de la Tămădău.
a) ABC;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

37. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Decesul lui Gh. Gheorghiu Dej.
B. A fost arestat Lucreţiu Pătrăşcanu.
C. Sunt elaborate Decretele nr. 176, 411 prin care sunt eliberaţi deţinuţii
politici.
a) BCA;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

134
38. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. începe primul plan cincinal prin care se aplică în România normele şi
practicile staliniste;
B. luliu Maniu şi Ion Mihalache au fost condamnaţi la închisoare pe
viaţă;
C. Este arestat grupul de rezistenţă anticomunistă „Haiducii Muscelului”
condus de Toma Arnăuţoiu.
a) ABC;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

39. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Se încheie „greva regală” iniţiată de Mihai I;
B. luliu Maniu a fost arestat iar PNŢ a fost scos în afara legii;
C. Reinstalarea administraţiei Româneşti în Transilvania, în timpul
guvernului Petru Groza.
a) BCA;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.
D. RELAŢIILE INTERNATIONALE
9 1

1. Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu


şi la începuturile modernităţii

1. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în contextul conflictului prelungit cu Imperiul Habsburgic, Poarta a asigurat
legătura între Crimeea şi Ungaria superioară printr-un lanţ de raiale, toate
smulse Ţărilor Române sau cu o populaţie majoritar românească; participarea
celor trei ţări româneşti la Liga creştină şi la războiul antiotoman a reprezentat
cadrul în care s-a afirmat Mihai Viteazul.

2. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
La sfârşitul secolului al XlV-lea, Imperiul Otoman ajunsese pe linia Dunării, după
victoriile împotriva bizantinilor, sârbilor şi bulgarilor ale căror state sunt desfiinţate;
Imperiul Otoman îşi propunea să ajungă, prin Belgrad şi Viena, în inima Europei.

3. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
După ce întăreşte în interior puterea domnească în raport cu marea boierime
prin măsuri adesea extreme, în 1456 Vlad Ţepeş refuză plata tributului; în
1461-1462 domnitorul muntean lansează expediţii la sudul Dunării.

4. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
136
în 1597 raporturile lui Mihai Viteazul cu Sigismund Bâthory erau reaşezate pe
picior de egalitate anulându-se, în practică, Tratatul de a Alba-lulia; Mihai
în c h e ia în 1598 un tratat de prietenie cu împăratul german Rudolf al ll-lea de
Habsburg.

5. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Victoria de la Posada însemna sfârşitul suzeranităţii Regatului Ungariei şi
obţinerea independenţei de către Ţara Românească; Mircea cel Bătrân s-a
orientat spre o alianţă cu Polonia mijlocită de domnul Moldovei, Petru Muşat.

6. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, Ţata Românească a cunoscut
întinderea teritorială maximă iar statul a fost bine administrat şi gospodărit; la
sfârşitul domniei sale, Mircea cel Bătrân a alipit Dobrogea statului său.

7. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Prin Tratatul de la Lublau regele Ungariei şi cel al Poloniei îşi împărţeau
Moldova, în cazul neparticipării lui Alexandru cel Bun la o expediţie anti-
otomană ce se plănuia în acel moment; tratatul nu a intrat în vigoare pentru că
domnul Moldovei, Ştefan, a avut abilitatea de a-şi respecta angajamentele faţă
de suzeranii săi.

8. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Neagoe Basarab a dus o politică externă prin care a căutat să mărească
prestigiul internaţional al Ţării Româneşti; Neagoe Basarab a realizat

137
ceremonia de sfinţire a bisericii de la Argeş, la care au fost prezenţe marile
personalităţi religioase ale Orientului ortodox.

9. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Constantin Brâncoveanu a continuat politica externă activă a predecesorului
său la tron; Domnitorul muntean şi-a creat un adevărat cabinet diplomatic
pentru a stabili legături cu Imperiul otoman.

10. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Mircea cel Bătrân a promovat politica „blocului românesc” ce viza o colaborare
cu domnii moldoveni Petru Muşat şi Vlad Ţepeş; în vremea lui Mircea cel
Bătrân Ţara Românească a cunoscut cea mai mare întindere teritorială.

11 . Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Ştefan cel Mare a căutat să contracareze tendinţele hegemonice ale Poloniei
prin apropierea de Ungaria recunoscându-l suzeran pe regele maghiar; în
aprilie 1459 Ştefan a încheiat o convenţie cu regele Cazimir al IV-lea al
Poloniei prin care l-a recunoscut ca suzeran unic, anulând astfel angajamen­
tele anterioare faţă de Ungaria.

12 . Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
După ultimele confruntări cu turcii la Cătlăbuga şi Şcheia, Ştefan cel Mare a
încheiat pace cu turcii; neînţelegerile dintre loan Albert şi Ştefan cel Mare au
reprezentat cauza expediţiei întreprinse de regele polon în Moldova dar în
bătălia de la Codrii Cosminului oastea polonă a suferit o grea înfrângere.

138
13. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Sultanul care a organizat o mare expediţie împotriva lui Ştefan cel Mare şi a
cucerit Chilia şi Cetatea Albă a fost:
a) Mahomed al ll-lea;
b) Baiazid al ll-lea;
c) Mahomed I;
d) Musa I.

14. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Pe tot parcursul Evului mediu, tipul de război purtat de Ţările Române cu
otomanii poate fi considerat drept „conflict asimetric” iar inferioritatea armată îi
obligă pe români să ducă un război:
a) de infanterie;
b) de uzură;
c) de tranşee;
d) de mişcare.

15. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


După bătălia de la Rovine, boierimea munteană nu doreşte să mai continue
lupta antiotomană şi acceptă ca domn, în locul lui Mircea cel Bătrân, pe:
a) Vladislav;
b)lancu;
c) Mihai;
d) Vlad.

16. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Timur Lenk îl ia prizonier pe Baiazid I după victoria de la:
a) Rovine;
b) Vama;
c) Ankara;
d) Nicopole.

17. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


După bătălia de la Târgovişte, boierimea îl acceptă drept domn pe fratele lui
Vlad Tepeş:
’a) Vlad;
b) Vladislav Vlaicu;
c) Radu cel Frumos;
d) Petru Şchiopu.

18. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Expediţia otomană împotriva Moldovei din 1476 a fost condusă de:
a) sultanul Mehmed al ll-lea;
b) beglerbegul Soliman;
c) sultanul Baiazid I;
d) Hamza Paşa.
139
19. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Liga Sfântă, alianţă antiotomană a unor state creştine, a fost condusă de:
a) Sigismund Bâthory;
b) Rudolf al ll-lea;
c) Mihai Viteazul;
d) Albert Kirâly.

20. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în octombrie 1599 Mihai Viteazul obţinea la Şelimbăr victoria împotriva lui:
a) Andrei Bâthory;
b) Sigismund Bâthory;
c) Gheorghe Basta;
d) Simion Movilă.

21. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


„Campania cea lungă”, expediţie organizată de lancu de Hunedoara la sud de
Balcani, a avut loc în:
a) 1444;
b ) 1443
c) 1453
d ) 1456

22. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Petru Aron a acceptat plata tributului, ca răscumpărare a păcii către Imperiul
otoman, în:
a) 1456;
b) 1457
c) 1473
d ) 1474

23. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Transilvania este organizată ca Principat autonom sub suzeranitate otomană
în secolul:
a) XIV;
b) XVI;
c) XV;
d) XVII.

24. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Regulamentul Organic a fost introdus în Tara Românească în'
a) 1853;
b ) 1856
c) 1832
d ) 1831.

140
25. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Regatul medieval maghiar a fost cucerit de otomani, în urma luptei de la
Mohacs, din:
a) 1453;
b) 1526;
c) 1402;
d ) 1521.

26. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Ştefan cel Mare a obţinut o victorie împotriva Ungariei în lupta de la Baia, din:
a) 1475;
b) 1484;
c) 1459;
d) 1467.

27. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Cruciada antiotomană de la Nicopole a avut loc în anul:
a) 1402;
b) 1444;
c) 1396;
d) 1395.
28. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
în Transilvania, situaţia economică dificilă a ţărănimii a declanşat răscoala de
la Bobâlna, în anul:
a) 1437;
b) 1422;
c) 1446;
d) 1412.

29. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Moldova a pierdut, fiind cucerite de otomani, cetăţile Chilia şi Cetatea Albă în:
a) 1485;
b) 1484;
c) 1475;
d) 1497.

30. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Tighina a devenit raia sub numele de Bender, în:
a ) 1541;
b) 1529;
c) 1538;
d) 1542.

141
31. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Mihai Viteazul îşi făcea intrarea triumfală în Alba lulia, în:
a) 1599;
b ) 1600
c) 1601
d) 1595.

32. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Alexandru cel Bun a acordat ajutor militar în lungul război cu cavalerii teutoni,
la Grunwald şi Marienburg:
a) maghiarilor:
b) polonezilor;
c) sârbilor;
d) ruşilor.

33. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Ştefan cel Mare l-a învins la Codrii Cosminului pe:
a) loan Albert;
b) Cazimir al IV-lea;
c) Ivan al lll-lea;
d) Suleiman Paşa.

34. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


loan Vodă a fost învins de otomani, datorită trădării boierilor, în lupta de la:
a) Obertyn;
b) Bender;
c) Feldioara;
d) Roşcani.

35. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Transilvania a trecut sub stăpânire habsburgică în:
a) 1683;
b) 1699;
c) 1697;
d ) 1711.

36. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Din secolul al XV-lea relaţiile ţărilor Române cu Imperiul otoman au fost
reglementate prin documente numite:
a) capuchehaie;
b) convenţie;
c) capitulaţie;
d) mucarer.

142
37. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Ştefan cel Mare a încheiat Tratatul de la Overchelăuţi prin care îl recunoştea
ca suzeran pe regele polon Cazimir al IV-lea în:
a ) 1 45 6;
b ) 1 45 9;
c) 1498;
d) 1472.

38. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Ştefan cel Mare a reuşit să aducă în stăpânirea sa cetatea Chilia subminând
interesele comerciale ale Ungariei şi Ţării Româneşti în:
a) 1456;
b) 1459;
c) 1465;
d ) 1472.

39. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Punând capăt conflictului lor, Ştefan cel Mare şi Matei Corvin au încheiat un
tra ta t de a lia n ţă a n tio to m a n ă în:
a) 1456;’
b) 1459;
c) 1465;
d) 1475.

40. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Ştefan cel Mare a ieşit învingător în confruntarea cu loan Albert de la Codrii
Cosminului din:
a ) 1 49 7;
b) 1459;
c) 1465;
d) 1475.

41. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Mihai Viteazul a învins oastea ardeleană în lupta de la Şelimbăr din:
a) 1597;
b) 1559;
c) 1465;
d) 1599.

42. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Invocând ca motiv alianţa lui leremia Movilă cu turcii şi tătari, Mihai Viteazul a
cucerit Moldova în:
a) 1600;
b) 1559;
c) 1465;
d) 1599.
143
43. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Nobilimea din Transilvania, ostilă unei supremaţii româneşti, s-a alăturat gene­
ralului imperial Basta şi l-a învins pe Mihai Viteazul în lupta de la Mirăslău din:
a) 1600;
b) 1559;
c) 1465;
d) 1599.

44. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Mircea Cel Bătrân a preluat stăpânirea supra Dobrogei în:
a) 1393;
b) 1388;
c) 1402;
d) 1417.

45. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


După o puternică acţiune militară în interiorul Peninsulei Balcanice, regele
Vladislav a încheiat pacea cu turcii de la Seghedin în:
a) 1393;
b) 1388;
c) 1444;
d) 1417.

46. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Oastea Regatului maghiar a fost nimicită la Vama iar regele Vladislav a căzut
pe câmpul de luptă în:
a) 1393;
b) 1388;
c) 1444;
d) 1417.

47. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


încercarea lui Mahomed al ll-lea de a cuceri Belgradul a fost oprită sub
zidurile oraşului apărat de lancu de Hunedoara în:
a) 1456;
b) 1488;
c) 1444;
d) 1417.

48. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Otomanii au tranformat cetatea Tighina într-un complex militar după campania
lui Soliman în Moldova, din:
a) 1556;
b) 1488;
c) 1538;
d) 1417.
49. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Otomanii au ocupat cetatea Timişoarei deschizând astfel drumul spre
T ra n s ilv a n ia în:
a) 1556;
b) 1488;
c) 1538;
d) 1552.

50. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. Se desfăşoară lupta de la Rovine;
B. Organizarea „Campaniei cea lungă”;
C. Cruciada de la Nicopole;
a) ACB;
b) ABC;
c) BAC;
d) CAB.

51. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Lupta de la Podul înalt;
B. Mahomed al ll-lea a cucerit Constantinopolul;
C. Vlad Tepeş refuză plata tributului.
a) ABC;
b) CAB;
c) BCA;
d) ACB.

52. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Este organizată Cruciada de la Varna;
B. Ştefan cel Mare declanşează lupta antiotomană;
C. Vlad Ţepeş este înscăunat prima dată ca domn al Ţării Româneşti.
a) ABC;
b) ACB;
c) BAC;
d) CBA.
53. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. Vlad Ţepeş moare într-o luptă cu otomanii;
B. Ştefan cel Mare încheie pace cu Poarta;
C. Tratatul de la Alba lulia dintre Transilvania şi Ţara Românească.
a) ABC;
b) ACB;
c) BCA;
d) BAC.
145
54. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. Lupta de la Gurăslău;
B. Mihai Viteazul se intitulează „Domn al Ţării Româneşti, al Ardealului
şi a toată Ţara Moldovei";
C. Marele vizir Sinan Paşa trece Dunărea cu o armată evaluată la circa
100000 de oameni.
a) ABC;
b) ACB
c) BCA
d) CBA. Jiu:

55. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Cruciada de la Nicopole;
B. începe domnia lui Mircea cel Bătrân;
C. lancu de Hunedoara moare de ciumă.
a) ACB;
b) BAC
c) CAB
d) CBA.

56. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Sub conducerea sultanului Baiazid al ll-lea otomanii reiau atacul
asupra Moldovei;
B. Vlad Ţepeş este înscăunat de către lancu de Hunedoara ca domn al
Ţării Româneşti;
C. Lupta de la Târgovişte.
a) ABC;
b) ACB
c) BCA
d) CBA.

57. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Lupta de la Gurăslău;
B. Nobilimea maghiară se revoltă împotriva lui Mihai Viteazul;
C. Mihai Viteazul obţine la Şelimbăr victoria asupra lui Andrei Bâthory
a) ABC;
b) BAC
c) CAB
d) CBA

146
58. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. Se organizează „Cruciada de la Varna”;
B. Victoria mongolă de la Ankara;
C. Tara Românească pierde Dobrogea.
a) BCA;
b) BAC
c) CAB
d) CBA.

59. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Regatul Ungariei este cucerit de otomani;
B. Prima pătrundere a otomanilor în Europa;
C. Se încheie domnia sultanului Soliman Magnificul.
a) ABC;
b) BAC
c) CAB
d) CBA.

60. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Ştefan cel Mare îl învinge pe Matei Corvin în lupta de la Baia;
B. Moldova şi Polonia încheie tratatul de la Overchelăuţi;
C. Participarea domnitorului Alexandru cel Bun la lupta de la Marienburg.
a) BCA;
b) BAC
c) CAB
d) CBA

2. România şi concertul european:


de la Criza Orientală la Marile Alianţe ale secolului XX

1. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Statutul internaţional care indică o autonomie limitată, sub controlul Marilor
Puteri:
a) Convenţie;
b) Garanţie colectivă;
c) Protectorat;
d) Regulament Organic.

147
2. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Retrocedarea raialelor către Ţările Române dar şi instaurarea protectoratului
rusesc asupra acestora s-a făcut prin:
a) pacea de la Adrianopol;
b) pacea de la Bucureşti;
c) Convenţia de la Balta Liman;
d) Convenţia de la Akkerman.

3. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Proclamarea României ca Regat şi a lui Carol ca rege a avut loc în anul'
a) 1879;
b) 1880;
c) 1881;
d) 1883.

4. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Aderarea României la Tripla Alianţă a luat forma unui tratat bilateral cu:
a) Germania;
b) Austro-Ungaria;
c) Italia;
d) Bulgaria.

5. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Mica înţelegere era formată din România, Cehoslovacia şi:
a) Iugoslavia;
b) Polonia;
c) Grecia;
d) Turcia.

6. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Protocolul care propunea eliminarea războiului în relaţiile dintre statele
semnatare, fără a se menţiona inviolabilitatea graniţelor, a fost semnat la:
a) Geneva;
b) Moscova;
c) Munchen;
d) Roma.

7. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:în


1921 România a semnat o convenţie politică şi una militară cu Polonia la
iniţiativa ministrului de externe român:
a) N. Titulescu;
b) luliu Maniu;
c) I.C. Brătianu;
d) Take lonescu.

148
8. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Relaţiile diplomatice între România şi U. R. S. S. sunt reluate în anul:
a) 1934; tlJO BÎ G-c
b) 1935; soq one
c) 1936; ifamu
d) 1939.

9. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în a doua jumătate a anului 1938, România desfăşoară o intensă activitate
diplomatică în sprijinul integrităţii:
a) Cehoslovaciei;
b) Iugoslaviei;
c) Poloniei;
d) Bulgariei.

10. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


După 21 martie 1939, în condiţiile ocupării Cehoslovaciei, România:
a) permite aviaţiei ruseşti să traverseze România;
b) semnează cu Germania „Pactul petrolului”;
c) renunţă la garanţiile britanice;
d) semnează tratatul economic cu Germania.

11. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. România semnează o alianţă cu Franţa;
B. România semnează Protocolul de la Moscova;
C. România semnează Protocolul de la Geneva.
a) ABC;
b) ACB;
c) BAC;
d) CAB.

12. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă: _
A. înţelegerea Balcanică;
B. Mica înţelegere;
C. Antanta Cordială.
a) BCA;
b) BAC:
c) CBA
d) CAB
13. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. Acordul anglo-rusj^oim s
B. Germania, Austro-Ungaria şi Italia semnează Tratatul Triplei Alianţe;
C. Austro-Ungaria anexează Bosnia şi Hertegovina.
a) ABC;
b) ACB
c) BAC
d) CBA.

14. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă: ‘oipo^
A. Convenţia ruso-otomană de la Akkerman;
B. Pacea de la Bucureşti (Rusia anexează Basarabia);
C. Pacea de la Adrianopol.
a) ABC;
b) CBA
d) CAB
d) BAC.

15. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Semnarea Tratatului de pace de la Paris în urma războiului ruso-
otoman;
B. Convenţia de la Balta Liman;
C. Principatele sunt ocupate de trupele ruseşti (războiul Crimeii).
a) ABC;
b) CBA
c) CAB
d) BCA.

16. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. România încheie o convenţie comercială cu Austro-Ungaria;
B. Convenţia de extrădare între România şi Serbia;
C. Convenţia româno-austro-ungară privind sistemul poştei şi cel de
telegraf.
a) BCA
b) BAC
c) CBA
d) ACB

150
17. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. România încheie un tratat de alianţă şi amiciţie cu Franţa;
B. România semnează Pactul Briand-Kellog;
C. România semnează Convenţia internaţională privind Statutul definitiv
al Dunării.
a) ACB;
b) BAC;
c) CAB;
d) BCA.
.v .ţ> y j *>..*(*•..
18. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă: _
A. începutul primului Război Balcanic;
B. România aderă la Puterile Centrale;
C. Parlamentul proclamă România Regat;
a) ABC;
b) ACB;
c) CAB;
d) CBA.

19. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Prima notă ultimativă dată României de către URSS;
B. Aderarea României la Pactul Tripartit;
C. Guvernul român renunţă la garanţiile britanice.
a) ABC;
b) ACB;
c) BAC;
d) CAB.

20. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. România condamnă agresiunea contra Abisiniei;
B. N. Titulescu negociază un tratat de asistenţă mutuală cu URSS;
C. tratat economic româno-german.
a) ABC;
b) BAC;
c) ACB;
d) CAB.

21. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;

151
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în 1856 suzeranitatea otomană era înlocuită cu garanţia colectivă a celor
şapte puteri; problema unirii Principatelor a fost abordată de marile puteri în
conformitate cu propriile interese.

22. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în timpul războaielor balcanice, România s-a declarat neutră; pacea de la
Bucureşti din 1913 constituia un indiciu privind creşterea prestigiului
internaţional al României.

23. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
La 23 martie 1939 s-a finalizat înţelegerea economică bilaterală româno-
germană; în anul 1939 Anglia şi Franţa vor încheia acorduri economice cu
România.

24. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în iunie 1940, Germania a sprijinit revendicările URSS la adresa României; la
30 august 1940, Germania a acordat garanţii teritoriale României.

25. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
România a colaborat cu Rysia în războiul de independenţă; după 1878,
raporturile ruso-române au continuat să se îmbunătăţească.

152
26. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
în tre e le ;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în 1916, Antanta considera că intrarea României în război era foarte
importantă; prin tratatul din 1916 s-a acceptat cea mai mare parte a cererilor
guvernului român.

27. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cUf:°


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi 6*fel!ă' relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în 1933 Nicolae Titulescu a elaborat textul documentelor cu privire la definiţia
agresiunii; în 1930 şi 1931 N. Titulescu a fost ales preşedintele Adunării
Generale a Societătii» Naţiunilor.
>

28. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Revizionismul devine politică oficială de stat în Germania odată cu venirea la
p u te re a lui H itle r; în februarie 1934 se constituie înţelegerea Balcanică.

29. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Germania dorea soluţionarea problemelor teritoriale ale României pe cale
paşnică; în ansamblul intereselor germane, România avea o importanţă
strategică excepţională.

30. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.

153
în contextul Crizei Orientale elitele boiereşti româneşti vor declanşa o mişcare
petiţionară adresată iniţial Rusiei, ulterior Austriei iar la începutul secolului al
XlX-lea şi Franţei napoleoniene; programul politic prezentat în petiţii încorpora
critica severă a regimului dominaţiei turco-fanariote şi prezenta o gamă largă
de soluţii.
>

31. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ, este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Primii ani ai domniei lui Carol I sunt dominaţi de instabilitate politică şi chiar de
o „criză dinastică”; reticent faţă de elitele politice autohtone, noul principe
coresponda frecvent cu tatăl său, aflat la Sigmaringen, de la care primea
principalele îndrumări.

32. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Rusia era hotărâtă să folosească evenimentele din Balcani pentru a anula
prevederile Tratatului de pace de la Paris din 1856 care pusese capăt
războiului Crimeii; odată cu redeschiderea Crizei orientale în 1875, liberalii
români erau favorabili unui război antiotoman, în alianţă cu imperiul ţarilor.

33. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
La începutul secolului al XX-lea s-a făcut din ce în ce mai mult simţită
reorientarea diplomatică a României care s-a îndepărtat treptat de Tripla
Alianţă; această tendinţă a fost subliniată de participarea României la Primul
Război Balcanic.

34. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.

154
Curând după declanşarea Primului Război Mondial, Consiliul de Coroană de
la Sinaia a respins cererea regelui privind intrarea României în război de
partea Puterilor Centrale; în timpul celor doi ani de neutralitate (1914-
1916) primul ministru P.P. Carp a pregătit intrarea României în război.

35. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Prin Tratatul de pace de la Paris din 1858 s-a hotărât consultarea populaţiei
din cele două Principate române prin Adunările ad-hoc, cu privire la viitoarea
lor organizare; falsificarea alegerilor pentru adunarea ad-hoc a Moldovei a
provocat reacţia Marilor Puteri.

36. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
încheierea Pactului Ribbentrop-Molotov şi apoi izbucnirea celui de al Doilea
Război Mondial la 1 septembrie 1939 au găsit diplomaţia de la Bucureşti într-o
fază avansată de izolare; România a semnat cu Germania „Pactul petrolului"
prin care Bucureştiul livra Berlinului mari cantităţi de ţiţei, iar acesta
Bucureştiului - arme.

37. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în secolul al XlX-lea statutul politico-juridic al Ţărilor Române afost influenţat
de rivalitatea dintre Marile Puteri (Austria, Turcia, Rusia); astfel, teritoriul
românesc a fost teatrul unor conflicte militare ruso-austro-turce cu grave
consecinţe asupra situaţiei economice, sociale, politice, teritoriale.

38. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.

155
în Ţara Românească, în 1838, gruparea liberală intitulată Partida naţională,
condusă de Ion Câmpineanu preconiza un „Regat al Daciei” independent;
obiective asemănătoare erau sustinute de diverse societăti secrete din
- T ' 1

Transilvania (1834 - Sibiu) şi din Principate (1840 - societatea înfiinţată de


Dimitrie Filipescu).

39. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Ideea de unitate naţională a fost formulată diferit în timpul revoluţiei de la
1848-1849 de la o provincie românească la alta, în funcţie de contextul intern
şi extern; Pentru a nu incita imperiile vecine, această idee nu a fost inclusă în
programele revoluţionare adoptate la laşi, Islaz, Blaj.

40. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Basarabia s-a unit cu România la:
a) 28 noiembrie 1918;
b) 1 decembrie 1918;
c) 27 martie 1918;
d) 11 noiembrie 1918.

41. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


România era definită ca „provincie privilegiată” în Constitutia otomană din:
a) 1878;
b) 1877;
c) 1875;
d) 1876.

42. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Convenţia militară româno-rusă care pregătea războiul ruso-otoman (1877-
1878) a fost încheiată la:
a) Londra;
b) Livadia;
c) Viena;
d) Berlin.

43. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Convenţia militară româno-rusă care pregătea războiul ruso-otoman (1877-
1878) a fost semnată de:
a) Mihail Kogălniceanu şi baronul Dimitri Stuart;
b) Ion Brătianu şi baronul Stuart;
c) Mihail Kogălniceanu şi ţarul Alexandru al ll-lea;
d) Ion C. Brătianu şi ţarul Alexandru al ll-lea.
156
44. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
în războiul din 1877-1878 comandantul armatei ruse de la sudul Dunării a fost:
a) ţarul Alexandru al ll-lea;
b) regele Carol I;
c) baronul Stuart;
d) marele duce Nicolae.

45. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


România a primit înapoi Dobrogea de la Imperiul otoman cu prilejul
Congresului de pace de la:
a) Paris;
b) Berlin;
c) Viena;
d) Constantinopol.

46. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Parlamentul a votat transformarea României în Regat în:
a) 1879;
b ) 1881;
c) 1880;
d) 1878.

47. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


România a aderat la Tripla Alianţă în:
a ) 1881;
b) 1882;
c) 1883;
d) 1879.

48. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Tratatul şi Convenţia militară dintre România şi Antanta au fost semnate în:
a) august 1914;
b) august 1916;
c) august 1918;
d) august 1915.

49. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în secolul al XlX-lea expresia „omul bolnav al Europei" era atribuită:
a) Franţei;
b) Imperiului habsburgic;
c) Imperiului ţarist;
d) Imperiului otoman.
50. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Pretenţia marilor Puteri de a se modifica articolul 7 din Constituţia României a
fost formulat în:
a) Tratatul de la Berlin;
b) Tratatul de la Paris;
c) Tratatul de la Londra;
d) Tratatul de la Constantinopol.

51. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Artizanul înţelegerii Balcanice încheiate în 1934 a fost:
a) Take lonescu;
b) Nicolae Titulescu;
c) Ion C. Brătianu;
d) regele Ferdinand.

52. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


La Congresul de pace de la Paris din 1856 s-au opus ideii unirii românilor:
a) Franţa, Austria, Imperiul otoman;
b) Marea Britanie, Austria, Imperiul otoman;
c) Prusia, Austria, Imperiul otoman;
d) Rusia, Austria, Imperiul otoman.

53. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Principatul Moldovei a primit înapoi de la Rusia sudul Basarabiei, format din
judeţele Cahul, Bolgrad, Ismail, cu prilejul:
a) Convenţiei de la Balta-Liman din 1849;
b) Congresului de pace de la Berlin din 1878;
c) Congresului de pace de la Paris din 1856;
d) Conferinţei de la Paris din 1858.

54. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


La Congresul de pace de la Berlin din 1878 s-a recunoscut independenţa:
a) României şi Bulgariei;
b) Bulgariei şi Serbiei;
c) României şi Serbiei;
d) Serbiei şi Bulgariei.

55. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Primul război balcanic, izbucnit în 1912, a adunat Bulgaria, Serbia, Grecia,
Muntenegru împotriva:
a) Rusiei;
b) Bosniei;
c) României;
d) Imperiului Otoman.
56. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
După Primul Război Balcanic din 1912, Tratatul de pace a fost încheiat la:
a) Londra;
b) Paris;
c) Berlin;
d) Bucureşti.

57. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


România a preluat două judeţe din sudul Dobrogei, Durostor şi Caliacra, ca
urmare a Tratatului de pace semnat în 1913, la:
a) Bucureşti;
b) Londra;
c) Paris;
d) Constantinopol.

58. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Convenţiile politică şi militară, încheiate în 1921 între România şi Polonia au
fost realizate din iniţiativa ministrului de externe român:
a) Alexandru Marghiloman;
b) Ion Brătianu;
c) Nicolae Titulescu;
d)T ake lonescu.

59. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Tratatul de amiciţie şi colaborarea cordială semnat de România la 16
septembrie 1926 a fost încheiat cu:
a) Franţa;
b) Italia;
c) URSS;
d) Germania.

60. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Ministrul de externe al României Nicolae Titulescu a negociat un tratat de
asistenţă mutuală româno-sovietic cu:
a) baronul Dimitri Stuart:
b) marele duce Nicolae;
c) Maxim Maximovici Litvinov;
d) Andrei I. Vâşinski.

61. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Diplomatul român care a fost ales de două ori, în 1930 şi 1931, preşedintele
Adunării Generale a Societăţii Naţiunilor a fost:
a) Take lonescu;
b) Alexandru Marghiloman;
c) Nicolae Titulescu;
d) luliu Maniu.
159
62. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
în urma notelor ultimative din 26-27 iunie 1940, România a cedat 50562 km2:
a) Germaniei;
b) Ungariei;
c) URSS;
d) Bulgariei.

63. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Convenţia de la Balta Liman a fost încheiată în:
a) 1848;
b) 1849;
c) 1856;
d) 1858.

64. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Convenţia româno-rusă din 1877, a fost semnată la:
a) 4 aprilie;
b) 4 iulie;
c) 19 aprilie;
d) 19 iulie.

65. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Antanta Cordială s-a încheiat în:
a) 1904;
b) 1906;
c) 1882;
d) 1883.

66. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand la Sarajevo a avut loc la:
a) 22 iunie 1914;
b) 28 iulie 1914;
c) 25 iunie 1914;
d) 28 iunie 1914.

67. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Prima alianţă regională în Europa, în spiritul Societăţii Naţiunilor, numită Mica
înţelegere a fost creată în:
a ) 1921;
b) 1919;
c) 1926;
d) 1920.

160
68. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Tratatul de alianţă şi amiciţie între România şi Franţa a fost semnat la:
a) 15 iunie 1921;
b) 28 iunie 1914;
c) 28 octombrie 1920;
d) 15 iulie 1926.

69. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Regele Carol al ll-lea a abdicat în favoarea fiului său Mihai la:
a) 6 septembrie 1940;
b) 6 septembrie 1939;
c) 30 august 1940;
d) 7 septembrie 1940.

70. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


România a aderat la Pactul Tripartit, intrând în sistemul de alianţe al Axei
Berlin-Roma-Tokio, la:
a) 7 septembrie 1940;
b) 22 iunie 1941;
c) 23 noiembrie 1940;
d) 30 august 1940.

71. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Colaborarea româno-germană în timpul celui de al Doilea Război Mondial a
fost în perioada:
a) 23 noiembrie 1940-23 august 1944;
b) 22 iunie 1941-23 august 1944;
c) 30 august 1940-23 august 1944;
d) 7 septembrie 1940-23 august 1944.

72. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Convenţia de la Akkerman între Rusia şi Imperiul otoman a fost încheiată în:
a) 1826;
b) 1822
c) 1812
d) 1829.

73. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Pactul Briand-Kellogg semnat iniţial de Franţa şi SUA, a fost încheiat în:
a) 1927;
b) 1928
c) 1932
d) 1933.

161
74. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Ecaterina a ll-a obţinea concesii care urmau să direcţioneze, pentru aproape
un secol, modalităţile intervenţiilor ruseşti în Imperiul otoman prin Tratatul de
la Kuciuc-Kainargi din:
a) 1722;
b) 1774;
c) 1812;
d) 1822.

75. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Tratatul de la Adrianopol care încheia un conflict militar ruso-otoman a fost
redactat în anul:
a) 1722;
b) 1774;
c) 1829;
d) 1822.

76. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Regulamentul Organic a început să fie aplicat în Moldova în:
a) 1722;
b) 1774;
c) 1831;
d) 1832.

77. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Alexandru I. Cuza a fost constrâns să abdice în:
a) 1866;
b) 1864;
c) 1831;
d) 1832.

78. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Mişcările insurecţionale antiotomane din Bosnia şi Hetegovina au izbucnit în:
a) 1866;
b) 1864;
c) 1875;
d) 1885.

79. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Tratatul comercial dintre Austria şi România care a contribuit considerabil la
apropierea statului român de Austro-Ungaria a fost încheiat în:
a) 1866;
b) 1864;
c) 1875;
d) 1885.

162
80. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Situaţia creată de partea otomană prin bombardamentele asupra teritoriului
românesc au determinat riposta armatei române care a bombardat Vidinul în:
a) ianuarie 1877;
b) aprilie 1877;
c) august 1877;
d) octombrie 1876.
81. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Armatele româno-ruse, sub comanda principelui Carol, au declanşat un atac
asupra Plevnei în:
a) ianuarie 1877;
b) aprilie 1877;
c) august 1877;
d) octombrie 1876.
82. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Armatele româno-ruse, sub comanda principelui Carol, au cucerit reduta
Rahova în:
a) ianuarie 1877;
b) aprilie 1877;
c) august 1877;
d) noiembrie 1877.
83. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
în cadrul războiului din 1877-1878, guvernul otoman a acceptat condiţiile
Rusiei pentru încheierea armistiţiului în:
a) ianuarie 1878;
b) aprilie 1878;
c) august 1878;
d) noiembrie 1878.

84. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Tratatul de la San Stefano prin care otomanii recunoşteau condiţiile de
armistiţiu stabilite la finalul conflictului armat a fost încheiat în:
a) ianuarie 1878;
b) februarie 1878;
c) august 1878;
d) noiembrie 1878.
85. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
O consecinţă a obţinerii independenţei a fost proclamarea Românieie ca regat
şi a lui Carol ca rege în:
a) ianuarie 1880;
b) februarie 1890;
c) august 1878;
d) martie 1881.
163
86. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl considerşţi corect:
Aderarea României la Tripla Alianţă a luat forma unui Tratat bilateral cu
Austro-Ungaria încheiat în:
a) octombrie 1883;
b) februarie 1890;
c) august 1878;
d) martie 1881.
87. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
După încheierea Primului Război Mondial, Conferinţa de pace de la Paris a
început în:
a) octombrie 1919;
b) noiembrie 1919;
c) august 1919;
d) ianuarie 1919.
88. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
După Primul Război Mondial, a fost recunoscută unirea Transilvaniei cu
România prin Tratatul de la Trianon încheiat în:
a) octombrie 1919;
b) noiembrie 1919;
c) iunie 1920;
d) ianuarie 1920.
89. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
După Primul Război Mondial, unirea Basarabiei cu România a fost
recunoscută prin Tratatul de la Paris încheiat în:
a) octombrie 1919;
b) noiembrie 1919;
c) octombrie 1920;
d) ianuarie 1920.
90. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Tratatul de la Neuilly care a lăsat intactă frontiera din Dodrogea, stabilită în
1913, dintre România şi Bulgaria a fost încheiat în:
a) octombrie 1919;
b) noiembrie 1919;
c) octombrie 1920;
d) ianuarie 1920.
91. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Tratatul prin care s-a încheiat alianţa dintre România, Iugoslavia, Grecia,
Turcia a fost semnat în:
a) 1920;
92. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
O măsură a influenţei crescânde a Germaniei în România a fost încheierea
tratatului economic între cele două state în:
a) 1939;
b) 1940
c) 1924
d) 1934.

93. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care 1I consideraţi corect:


înainte de începerea celui de al Doilea Război Mondial, Germania şi URSS au
încheiat un pact de neagresiune în:
a) august 1939;
b) octombrie 1939;
c) mai 1939;
d) ianuarie 1939.

94. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Ministrul de externe Molotov a înmânat ministrului român de la Moscova un
ultimatum prin care se cerea României cedarea Basarabiei şi a Bucovinei de
Nord în:
a) august 1940;
b) iunie 1940;
c) mai 1939;
d) ianuarie 1939.

95. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Restaurarea frontierei dintre România şi Bulgaria ca în 1912 a fost prevăzută
prin Tratatul de la Craiova din:
a) septembrie 1940;
b) iunie 1940;
c) mai 1939;
d) ianuarie 1939.

96. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Ungaria primea o regiune din nordul Transilvaniei de la Oradea în Sud şi
Maramureş în nord, cuprinzând şi Clujul prin Dictatul din:
a) septembrie 1940;
b) august 1940;
c) mai 1939;
d) ianuarie 1939.

97. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


La câteva ore după ce începuse invazia germană asupra URSS regele Mihai
şi Ion Antonescu au proclamat începerea războiului pentru eliberarea
Basarabiei şi a Bucovinei de Nord în:

165
a) septembrie 1940;
b) august 1940;
c) iunie 1941;
d) ianuarie 1941.

98. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Se declanşează insurecţia bulgarilor şi războiul Serbiei şi Muntene-
grului cu Imperiul Otoman;
B. Se declanşează răscoala antiotomană din Bosnia şi Herţegovina;
C. A fost încheiată Convenţia româno-rusă semnată de M. Kogălniceanu
şi baronul Stuart.
a) ACB;
b) ABC;
c) BAC;
d) CAB.

99. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Se semnează Tratatul de pace de la Paris care încheie războiul
Crimeii;
B. Se declanşează răscoala antiotomană din Bosnia şi Herţegovina;
C. Rusia - după ce se angajează să respecte drepturile şi integritatea
teritorială a României - declară război Imperiului Otoman.
a) ABC;
b) CAB;
c) BCA;
d) ACB.

100. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Se încheie pacea de la San Stefano;
B. Marele duce Nicolae solicită ajutorul armatei române;
C. Ministrul de externe Mihail Kogălniceanu a proclamat independenţa
României.
a) ABC;
b) ACB;
c) BAC;
d) CBA.

101. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Se declanşează atacul româno-rus asupra Plevnei;
B. România se aliază cu Tripla Alianţă;
C. Se încheie Pacea de la San Stefano.

166
a) ABC;
b) ACB;
c) BCA;
d) BAC.

102. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Se declanşează cel de la doilea război balcanic;
B. Capitularea Plevnei în faţa armatelor româno-ruse;
C. încheierea Tratatului de pace de la Berlin.
a) ABC;
b) ACB;
c) BCA;
d) CBA.

103. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. România a încheiat un tratat secret cu Austro-Ungaria;
B. Ministrul de externe M. Kogălniceanu a proclamat independenţa
României;
C. Prin Tratatul de la Bucureşti România anexează Dobrogea de Sud.
a) ACB;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

104. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Se încheie Convenţia de la Balta-Liman între Imperiul Otoman şi
Imperiul Ţarist;
B. Se formează sistemul politico-militar Antanta Cordială;
C. Se formează sistemul politico-militar Tripla Alianţă.
a) ABC;
b) ACB;
c) BCA;
d) CBA.

105. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Se formează sistemul politico-militar Antanta;
B. Se desfăşoară Congresul de pace prin care Rusia reia sudul
Basarabiei;
C. Se încheie Convenţia româno-rusă prin care se stabileşte traseul
trupelor ţariste prin România.

167
a) ABC;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

106. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. România preia cele două judeţe din sudul Dobrogei, Durostor şi
Caliacra;
B. Se încheie Tratatul de pace de la Londra între Bulgaria, Serbia,
Grecia, Muntenegru pe de o parte şi Turcia pe de altă parte;
C. Asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand la Sarajevo.
a) BCA;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

107. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Este parafat Tratatul de alianţă şi amiciţie între România şi Franţa,
pentru a se menţine principiile care au stat la baza Pactului Societăţii
Naţiunilor;
B. Este semnat Pactul Briand-Kellogg;
C. A fost creată prima alianţă regională în Europa în Spiritul Societăţii
Naţiunilor.
a) ABC;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

108. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Se declanşează Cel de al doilea Război Mondial;
B. Se încheie Acordul de la Munchen prin care Germania este îndreptă­
ţită să ocupe regiunea sudetă;
C. Se încheie înţelegerea economică bilaterală între România şi
Germania.
a) BCA;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

168
109. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Nu există o convenţie militară româno-rusă în 1877; principele Carol hotărăşte
să acorde sprijin armatelor ţariste în Balcani.

3. România în perioada „Războiului rece”

1. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Cel care a atras atenţia pentru prima dată asupra „Cortinei de Fier” care
împărţea Europa în două a fost:
a) preşedintele SUA, Harry Truman;
b) premierul britanic, Winston Churchill;
. c) liderul sovietic, I.V. Stalin;
d) ministrul de externe român, Gheorghe Tătărescu.

2. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


România a fost membru fondator al pieţei economice comune a statelor
socialiste
a) NATO;
b) CAER;
c) Tratatul de la Varşovia;
d) ONU.

3. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Momentul decisiv care marchează distanţarea regimului de la Bucureşti de
Moscova l-a constituit:
a) retragerea trupelor sovietice din România;
b) vizita lui Ceauşescu la Washington, D.C.;
c) Declaraţia din aprilie;
d) medierea conflictului ideologic dintre URSS şi R.P. Chineză d^ către
România.

4. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Pentru statele aflate sub controlul Moscovei, Conferinţa pentru securitate şi
cooperare în Europa de la Helsinki a fost:
a) o reuniune cu rol propagandistic;
b) un bun prilej pentru ameliorarea legăturilor cu Occidentul;
c) adâncirea prăpastiei dintre Est şi Vest;
d) punctul de plecare pentru respectarea drepturilor omului în statele din
centrul şi estul Europei.

169
5. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Prin semnarea de către România a Actului final al Conferinţei de la Helsinki,
Nicolae Ceauşescu a urmărit:
a) retragerea României din Tratatul de la Varşovia;
b) retragerea României din CAER;
c) obţinerea unei poziţii mai vizibile pe arena internaţională pentru
România;
d) erodarea sistemului comunist pe arena internaţională.

6. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Prin elaborarea doctrinei Truman, SUA au urmărit:
a) să determine Moscova sa renunţe la ideologia comunistă;
b) să determine Moscova să-şi retragă armatele din statele din estul şi
centrul Europei;
c) să determine o revoltă generală anticomunistă în statele aflate sub
influenţa Uniunii Sovietice;
d) să împiedice răspândirea comunismului şi în alte state din Europa.

7. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Ministru de externe român care a devenit primul preşedinte al Adunării
Generale a ONU ce provenea dintr-un stat comunist:
a) Corneliu Mănescu;
b) Gheorghe Tătărescu;
c) Ana Pauker;
d) Manea Mănescu.

8. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Pretextul înfiinţării Tratatului de la Varşovia a fost:
a) primirea în NATO a Republicii Federale Germane;
b) ameninţările proferate de SUA la adresa URSS;
c) ajutorul acordat de SUA prin Planul Marshall statelor din vestul
Europei;
d) cursa înarmărilor crescândă care îngrijora URSS.

9. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Evenimentul de pe arena politică internaţională care a favorizat distanţarea
României de Moscova:
a) războiul din Vietnam;
b) „războiul de 6 zile” din Orientul Apropiat;
c) războiul din Coreea;
d) criza rachetelor din Cuba.

170
10. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
în timpul vizitei efectuate de către Mihail Gorbaciov la Bucureşti în 1987 liderul
sovietic atrăgea atenţia lui Nicolae Ceauşescu asupra:
a) necesităţii întăririi controlului de partid asupra populaţiei;
b) necesităţii unor reforme politice şi economice;
c) politicii discordante a României faţă de celelalte state comuniste şi de
Moscova;
d) politicii duşmănoase a regimului de la Bucureşti faţă de Moscova.

11. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Winston Churchill atrăgea atenţia asupra Cortinei de Fier care diviza
Europa;
B. Este dezavuat oficial cultul personalităţii lui Stalin în URSS;
C. Este proclamată independenţa statului evreu.
a) ACB;
b) BCA;
c) CAB;
d) BAC.

12. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Se încheie războiul din Vietnam;
B. Delegaţia României condusă de Gheorghe Tătărescu a semnat
Tratatul de pace de la Paris;
C. Este naţionalizat Canalul Suez de către statul egiptean.
a) CAB;
b) ACB;
c) BCA;
d) CBA.

13. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Ana Pauker devine ministru de externe al României;
B. Sunt retrase trupele sovietice din România;
C. Are loc revoluţia anticomunistă de la Budapesta.
a) BCA;
b) BAC;
c) ACB;
d) CBA.

14. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. România refuză să participe la invadarea Cehoslovaciei;
B. România respinge Planul Valev;
C. Are loc criza rachetelor din Cuba.
171
a) CAB;
b) BCA;
c) ACB;
d) CBA.

15. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Corneliu Mănescu a devenit preşedintele Adunării Generale a ONU;
B. Nicolae Ceauşescu face prima vizită oficială în SUA;
C. Preşedintele SUA, Gerald Ford vizitează România.
a) ACB;
b) ABC;
c) CAB;
d) BCA.

16. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Se semnează Actul final al Conferinţei de la Helsinki;
B. România este acceptată în FMI;
C. începe războiul din Afganistan.
a) BAC;
b) ABC;
c) CAB;
d) BCA.

17. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. la fiinţă NATO;
B. Blocada Berlinului instituită de către URSS;
C. începe războiul din Coreea.
a) BAC;
b) ACB;
c) CBA;
d) CAB.

18. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Gheorghe Gheorghiu Dej este primul şef de stat român care ţine un
discurs la ONU:
B. Este elaborată Declaraţia din A prilie;
C. România stabileşte relaţii diplomatice cu Republica Federală
Germană.
a) BCA;
b) CBA;
c) ABC;
d) ACB.
172
19. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. Mihail Gorbaciov a vizitat România;
B. România este primită în GATT;
C. România este membru fondator al Tratatului de la Varşovia.
a) ACB;
b) BAC
c) CBA
d) ABC.

20. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. România refuză să rupă relaţiile diplomatice cu Israelul;
B. Este construit zidul Berlinului;
C. Se constituie Consiliul Economic de Ajutor Reciproc.
a) ACB;
b) CBA
c) BCA
d) CAB.

21. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
România a avut după 1968 o doctrină militară diferită de cea a Tratatului de la
Varşovia, doctrina „războiul întregului popor”; Deşi URSS era aliata României,
cele mai importante forţe erau dispuse la graniţa cu Uniunea Sovietică.

22. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în timpul războiului din Vietnam România a reprezentat unul din canalele
utilizate de americani pentru a duce negocieri secrete cu guvernul comunist
de la Hanoi; După 1960 Partidul Muncitoresc Român şi-a atribuit tot mai mult
un rol de mediator între China şi URSS.

23. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;

173
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Construirea podului Giurgiu-Ruse în anii '50 a reprezentat un prim rezultat al
activităţii CAER; în 1963 România a votat la ONU pentru prima dată altfel
decât URSS şi aliaţii săi.

24. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Deşi delegaţia României prezentă la Conferinţa de pace de la Paris din 1947 a
insistat ca Basarabia şi Bucovina de Nord să revină la patria mamă, prin
tratatul încheiat, graniţa dintre România şi URSS rămânea cea din 1940; Prin
înlocuirea lui Gheorghe Tătărescu cu Ana Pauker la conducerea ministerului
de externe, în noiembrie 1947, Partidul Muncitoresc Român proclama
controlul total asupra diplomaţiei româneşti.

25. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Regimul comunist de la Bucureşti a manifestat sprijin faţă de Moscova în
condamnarea şi executarea liderilor revoltei anticomuniste de la Budapesta;
România a fost primul stat comunist din care au fost retrase trupele sovietice
după al doilea război mondial.

26. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
După 1945 în România s-a făcut industrializare şi colectivizare forţată după
model sovietic; Planul Valev conceput de Moscova viza o colaborare cât mai
strânsă între statele comuniste în domeniul industrializării.

27. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
174
Calea naţronală de construire a comunismului românesc a fost privită cu
rezerve de către Occident; România a fost primul stat comunist care a stabilit
relaţii diplomatice cu Republica Federală Germană.

28. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
După 1970 România a fost abordată de foruri internaţionale precum: Fondul
Monetar Internaţional, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvol­
tare; Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa a reprezentat pentru
Occident o premisă a liberalizării progresive a relaţiilor cu statele din centrul şi
estul Europei.

29. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Primele semne ale distanţării României faţă de URSS le-au reprezentat faptul
că statul român a continuat să întreţină relaţii diplomatice cu Albania şi China,
căzute în dizgraţia Moscovei; China comunistă a recunoscut dreptul României
asupra Basarabiei şi Bucovinei de Nord.

30. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
După perioada de destindere din anii '70 a urmat o a doua fază a Războiului
Rece concretizată prin susţinerea de către URSS a mişcărilor procomuniste
din ţările Lumii a treia; România a avut o atitudine de condamnare a invaziei
sovietice în Afganistan.

31. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.

175
Crearea CAER în 1949 a constituit iniţial o ripostă imediată la aplicarea
Planului Marshall; între statele membre în cadrul CAER au fost adoptate şi
unele hotărâri politice vizând relaţiile cu Iugoslavia, după sciziunea Stalin-Tito.

32. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Formarea Tratatului de la Varşovia a fost replica imediată a primirii Germaniei
de Vest (Republica Federală a Germaniei) în NATO; Tratatul de la Varşovia
era alcătuit din ţările din Europa răsăriteană aflate în sfera de influentă a
URSS.

33. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în perioada 1959-1975 aviaţia SUA a bombardat Vietnamul de Nord; în
Vietnamul de Sud s-a dezvoltat o mişcare de rezistenţă (Frontul Naţional de
Eliberare) împotriva regimului corupt, aflat la conducerea ţării.

34. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
După Ai Doilea Război Mondial principalul obiectiv al URSS era prevenirea
unei noi invazii prin crearea unei centuri de securitate constituită din state
europene cucerite în timpul invaziei antihitleriste; URSS a refuzat dreptul
statelor aflate în zona sa de influenţă de a organiza alegeri libere.

35. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
Prin constituirea Cominformului în 1947, URSS îşi consolida dominaţia asupra
statelor comuniste recent create; prin Planul Marshall, SUA au acordat
asistenţă financiară statelor din Europa Occidentală.

176
36. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
La sfârşitul Celui De Al Doilea Război Mondial, România era plasată în tabăra
statelor învinse; capacitatea României de a-şi influenţa destinul politic a fost
împiedicată de cinica decizie de la Malta privind împărţirea lumii în sfere de
influenţă.

37. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există relaţie cauzală
între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d) dacă primul enunţ este fals şi al doilea este adevărat.
în cadrul Planului Valev României i se rezerva rolul de furnizor de produse
industriale; proiectul de creare a unei economii transnaţionale în spaţiul
controlat de URSS se încadra principiului internaţionalismului proletar.

38. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Discursul în faţa studenţilor Universităţii din Fulton prin care se menţiona
Cortina de Fier a fost rostit de:
a) Richard Nixon;
b) Winston Churchill;
c) Jimmy Carter;
d) Mihail Gorbaciov.

39. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Conducătorul delegaţiei oficiale a României la Conferinţa de pace de la Paris,
după cel de al Doilea Război Mondial, a fost:
a) Ion C. Brătianu;
b) luliu Maniu;
c) Gheorghe Tătărescu;
d) Vasile Luca.

40. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Gheorghe Tătărescu a fost înlocuit din funcţia de ministru de externe al
României cu:
a) Manea Mănescu;
b) Vasile Goldiş;
c) Ana Pauker;
d) Vasile Luca.
41. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îi consideraţi corect:
Programul de industrializare rapidă a României a fost susţinut asiduu şi în
cadrul CAER, prin delegatul său permanent:
a) Mihail Manoilescu;
b) Alexandru Bârlădeanu;
c) luliu Maniu;
d) Alexandru Marghiloman.

42. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Conferinţa de lalta a vut loc în:
a) februarie 1944;
b) august 1945;
c) august 1944;
d) februarie 1945.

43. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Conferinţa de la Potsdam a avut loc în:
a) iulie-august 1944;
b) iulie-august 1945;
c) martie-aprilie 1944;
d) martie-aprilie 1945.

44. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Conferinţa de pace de la Paris, după cel de al Doilea Război Mondial avut loc
în:
a) 29 iulie - 15 octombrie 1946;
b) 29 iulie - 15 octombrie 1945;
c) 22 iunie 1941 - 23 august 1945;
d) 22 iunie 1941 - 23 august 1946.

45. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


România a semnat Tratatul de pace, după cel de al Doilea Război Mondial la:
a) 10 ianuarie 1946;
b) 10 ianuarie 1947;
c) 10 ianuarie 1948;
b) 22 iunie 1947.

46. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


România a denunţat Planul Marshall la:
a) 9 iulie 1946;
b) 9 iulie 1945;
c) 10 ianuarie 1948;
d) 9 iulie 1947.

178
47. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Ana Pauker a devenit ministru de externe al României la:
a) 5 noiembrie 1944;
b) 5 noiembrie 1946;
c) 5 noiembrie 1947;
d) 10 ianuarie 1944.

48. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Conducătorul URSS, Stalin a murit în:
a) 1950;
b) 1951;
c) 1952;
d) 1953.

49. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Dezavuarea cultului personalităţii lui Stalin s-a realizat în Raportul secret
prezentat de Nikita Hruşciov, la Congresul al XX-lea al PCUS din:
a) februarie 1953;
b) februarie 1956;
c) martie 1950;
d) martie 1952.

50. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Gheorghe Gheorghiu-Dej a încetat din viaţă la:
a) 19 februarie 1960;
b) 19 februarie 1962;
c) 19 martie 1964;
d) 19 martie 1965.

51. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


România a susţinut dreptul fiecărui partid comunist de a conduce ţara în
funcţie de condiţiile specifice din fiecare stat prin:
a) Declaraţia din aprilie 1964;
b) Pronunciamentul din aprilie 1964;
c) Tezele din mai 1964;
d) Proclamaţia din mai 1964.

52. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Singurul stat al Tratatului de la Varşovia care nu a găzduit trupe sovietice pe
teritoriul naţional începând din 1958 a fost:
a) Polonia;
b) Ungaria;
c) Bulgaria;
d) România.

179
53. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
în timpul războiului din Vietnam România a avut o poziţie favorabilă faţă de:
a) Vietnamul de Nord;
b) Vietnamul de Sud;
c) Coreea de Nord;
d) Coreea de Sud.

54. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


în timpul Războiului de şase zile a avut loc la Berlin o conferinţă a partidelor
comuniste din statele Tratatului de la Varşovia unde URSS a propus adopta­
rea unei Rezoluţii în care:
a) să se condamne ca stat agresor Egiptul;
b) să se condamne ca stat agresor Israelul;
c) să se condamne ca stat agresor Siria;
d) să se condamne ca stat agresor Iordania.
55. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
După terminarea Războiului de şase zile preşedintele SUA, Lyndon Jonson l-a
primit în vizită pe primul-ministru al României:
a) Vasile Luca;
b) Gheorghe Gheorghiu-Dej;
c) Ion Gheorghe Maurer;
d) Ana Pauker.

56. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


URSS a realizat prima explozie nucleară în:
a) 1949;
b) 1950;
c) 1944;
d) 1945.

57. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Reconcilierea României cu Iugoslavia considerată disidentă în lumea
comunistă se va produce după:
a) 1953;
b) 1956;
c) 1945;
d) 1946.

58. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Sugestivă pentru poziţia statului român în primii ani de după instalarea
regimului de sorginte stalinistă a fost atitudinea manifest ostilă faţă de
autonomia politică a Iugoslaviei conduse de:
a) losip Broz Tito;
b) Imre Nagy;
c) Maxim Litvinov;
d) Miklos Horthy.
180
59. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Maghiarii încercau să pună capăt sistemului partidului unic prin revoluţia din
1956, sub conducerea comunistului reformator:
a) Marcel Pauker;
b) Imre Nagy;
c) losif Bem;
d) losip Broz Tito.

60. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Proiectul de creare a unei economii transnaţionale în spaţiul controlat de
URSS a fost iniţiat de:
a) I. Valev;
b) I.B. Tito;
c) I. Bem;
d) A. Pauker.

61. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Primul stat socialist cu care R.F. Germania a stabilit relaţii diplomatice în 1967
a fost:
a) Ungaria;
b) Polonia;
c) Bulgaria;
d) România.

62. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Blocul militar NATO a fost format în:
a) 1948;
b) 1949;
c) 1960;
d) 1965.

63. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.


Blocul militar Tratatul de la Varşovia a fost format în:
a) 1950;
b) 1945;
c) 1940;
d) 1955.

64. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


România a semnat Tratatul de pace de la Paris de după Cel De Al Doilea
Război Mondial la:
a) 10 august 1945;
b) 10 februarie 1947;
c) 10 februarie 1945;
d) 10 august 1950.

181
65. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Planul Marshall a fost lansat în:
a) 1947;
b ) 1950
c) 1955
d) 1945.
66. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
România a semnat actul de integrare economică în CAER în anul:
a) 1945;
b) 1949
c) 1950
d) 1955.
67. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
După Al doilea Război Mondial în Ungaria a avut loc o revoluţie anticomunistă în:
a) 1946;
b) 1953
c) 1955
d) 1956.
68. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
URSS a acceptat retragerea trupelor sovietice din România în:
a) 1958;
b ) 1960
c) 1968
d) 1970.
69. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
România a respins Planul Valev în:
a) 1960;
b ) 1964
c) 1974
d) 1970.
70. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Declaraţia cu privire la poziţia PMR în problem ele m işcării com uniste şi
m uncitoreşti internaţionale a fost elaborată în:
a) 1960;
b ) 1964
c) 1970
d) 1974.
71. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Preşedintele Franţei, generalul Charles de Gaulle a vizitat România în:
a) 1965;
b ) 1966
c) 1968
d) 1970.
182
72. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Preşedintele SUA Richard Nixon a vizitat România în:
a) 1969;
b) 1970;
c) 1979;
d) 1980.

73. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


România a semnat Actul Final al Conferinţei de la Helsinki în:
a) 1970;
b) 1975;
c) 1980;
d) 1985.

74. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Nicolae Ceauşescu a hotărât anularea cât mai grabnică a datoriei externe în:
a) 1965;
b) 1970;
c) 1980;
d) 1985.

75. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


România a aderat la Fondul Monetar Internaţional în:
a) 1972;
b) 1974;
c) 1982;
d) 1984.

76. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Liderul sovietic Mihail Gobaciov a făcut o vizită în România în:
a) 1989;
b) 1985;
c) 1987;
d) 1990.

77. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Printr-o politică de austeritate pe plan intern şi mari privaţiuni pentru populaţie,
Ceauşescu anunţa plata datoriei externe în:
a) martie 1985;
b) martie 1989;
c) august 1980;
d) august 1987.

183
78. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Nicolae Ceauşescu atrăgea atenţia că evenimentele din Polonia sunt periculoase
şi urmăresc „îndepărtarea socialismului” printr-un mesaj trimis conducerilor
partidelor comuniste din statele participante la Tratatul de la Varşovia, din:
a) august 1985;
b) august 1989;
c) martie 1986;
d) martie 1989.
79. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Mihail S. Gobaciov i-a informat pe liderii statelor Tratatului de la Varşovia
despre întâlnirea de la Malta cu preşedintele american George Bush la
întâlnirea de la Moscova din:
a) 4 decembrie 1985;
b) 4 decembrie 1989;
c) 4 aprilie 1985;
d) 4 aprilie 1989.
80. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Comisia pentru drepturile omului a ONU a adoptat o Rezoluţie pentru
constituirea unei comisii de anchetă privind situaţia din România în:
a) martie 1990;
b) decembrie 1990;
c) decembrie 1989;
d) martie 1989.
81. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Tratatul de la Varşovia a încetat oficial în:
a) martie 1991;
b) martie 1989;
c) iulie 1991;
d) iulie 1989.
82. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Nicolae Ceauşescu a condamnat în cadrul unei adunări populare, în 1968,
intrarea trupelor URSS şi a aliaţilor săi din Pactul de la Varşovia în:
a) Cehoslovacia;
b) Ungaria;
c) Bulgaria;
d) Iugoslavia.
83. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Ministrul de externe al României care a fost preşedinte al Adunării generale a
ONU a fost:
a) Nicolae Titulescu;
b) Take lonescu;
c) Corneliu Mănescu;
d) Alexandru Marghioman.
184
84. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
URSS a fost propulsată după cel de al Doilea Război Mondial ca:
a) prima mare putere a lumii;
b) a treia mare putere a lumii;
c) a patra mare putere a lumii;
d) a doua mare putere a lumii.

85. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Prin Tratatul de pace de la Paris de după cel de al Doilea Război Mondial
României:
a) nu i se recunoştea statutul de cobeligeranţă;
b) i se recunoştea statutul de cobeligeranţă;
c) nu i se recunoştea statutul de stat de rangul I;
d) i se recunoştea statutul de stat de rangul I.

86. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Distanţarea României pe planul politicii externe faţă de URSS a fost iniţiată
de:
a) Nicolae Ceauşescu;
b) Gheorghe Gheorghiu-Dej;
c) Ion Gheorghe Maurer;
d) Lucreţiu Pătrăşcanu.

87. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Prin Planul Valev se urmărea:
a) industrializarea masivă a României;
b) izolarea economică a României;
c) transformarea României într-un grânar pentru Europa;
d) transformarea României într-un grânar pentru URSS şi pentru
celelalte state socialiste.

88. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


România a semnat cu URSS un tratat de prietenie, colaborare şi asistenţă
mutuală valabil pe douăzeci de ani în:
a) 1944;
b) 1948;
c) 1945;
d) 1950.

89. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Gheorghe Gheorghiu-Dej a vizitat Iugoslavia şi a încheiat un acord pentru
construirea complexului hidroenergetic de la Porţile de Fier î n :
a) 1950;
b) 1955;
c) 1960;
d) 1963.
185
90. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Bătălia pentru o mai mare autonomie economică a României faţă de URSS a
culminat cu Declaraţia din aprilie a Partidului Muncitoresc Român din:
a) 1950;
b) 1955;
c) 1964;
d) 1965.

91. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Răspunsul comuniştilor la Alianţa Nord-Atlantică prin crearea Pactului de la
Varşovia s-a realizat în:
a) 1950;
b) 1955;
c) 1960;
d) 1965.

92. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


România s-a preocupat de promovarea relaţiilor cu statele din afara blocului
comunist şi a devenit membră a ONU în:
a) 1950;
b) 1955;
c) 1960;
d) 1965.

93. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Anul în care, la ONU, România a votat prima dată altfel decât URSS a fost:
a) 1953;
b) 1955;
c) 1963;
d) 1965.

94. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Formarea Tratatului de la Varşovia;
B. România îşi afirmă pentru prima dată poziţia de independenţă faţă de
Tratatul de la Varşovia;
C. Este semnat Tratatul Organizaţiei Atlanticului de Nord.
a) ACB;
b) ABC;
c) BAC;
d) CAB.

186
95. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. Se desfăşoară „primăvara de la Praga”;
B. Se constituie NATO;
C. Nikita Hruşciov a fost de acord cu retragerea armatei sovietice de pe
teritoriul României.
a) ABC;
b) CAB
c) BCA
d) ACB.

96. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. începe în Cehoslovacia acţiunea de reformare a sistemului comunist;
B. Ţările europene, Statele Unite, Canada semnează Acordul Final de la
Helsinki;
C. începe interventia militară a uniunii Sovietice în Afganistan.
a) ABC;
b) ACB
c) BAC
d) CBA.

97. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. După retragerea armatei americane, Vietnamul de Sud a fost cucerit
într-un timp foarte scurt de Vietnamul de Nord;
B. Căderea Zidului Berlinului;
C. Se încheie războiul din Afganistan.
a) ABC;
b) ACB
c) BCA
d) BAC.

98. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Premierul chinez Zho Enlai vizitează România;
B. începe „Războiul de şase zile” în Orientul Mijlociu;
C. Căderea Zidului Berlinului.
a) ABC;
b) ACB
c) BCA
d) CBA

187
99. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. Se desfăşoară „Războiul de şase zile” în Orientul Mijlociu;
B. Are loc naţionalizarea Canalului de Suez;
C. Mandatul britanic încetează în Palestina şi este proclamată
independenta statului evreu.
a) ACB; ’
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

100. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. înăbuşirea „Primăverii de la Praga”;
B. începe războiul din Vietnam;
C. Revoluţia din Ungaria împotriva comunismului.
a) ABC;
b) ACB;
c) BCA;
d) CBA.

101. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Construirea Zidului Berlinului;
B. începe criza Canalului de Suez;
C. Ca urmare a demonstraţiilor de protest din timpul războiului din
Vietnam, preşedintele Nixon încheie un acord de pace cu Vietnamul
de Nord.
a) ABC;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

102. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. începe agresiunea sovietică din Afganistan;
B. Prin D eclaraţia din aprilie se afirmă poziţia României cu privire la
dreptul fiecărui partid comunist de a conduce ţara în funcţie de
condiţiile specifice fiecărui stat;
C. Sunt semnate Acordurile de la Helsinki.
a) BCA;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

188
103. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă:
A. România semnează actul de aderare economică în Consiliul de Ajutor
Economic Reciproc;
B. România a respins Planul Valev;
C. România semnează Tratatul de pace de la Paris care anula Dictatul
de la Viena.
a) ABC;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

104. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi


corectă:
A. Nicolae Ceauşescu anunţă finalizarea plăţii datoriei externe a
României;
B. România a aderat la Fondul Monetar Internaţional;
C. Mihail Gorbaciov face o vizită în România.
a) BCA;
b) BAC;
c) CAB;
d) CBA.

189
RĂSPUNSURI

A. POPOARE Şl SPAŢII ISTORICE


1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
1c. 2c. 3b. 4d. 5c. 6a. 7d. 8c. 9a. 10d. 11d. 12a. 13d. 14b. 15a. 16c. 17c. 18b.
19a. 20d. 21 d. 22d.23a. 24b. 25a. 26c. 27d. 28a. 29d.30d.31b.32c.33a.
34d. 35a. 36c. 37b. 38c. 39c. 40a. 41a. 42d. 43d. 44a.45c.46a.47c.48c.
49c. 50a. 51a.52d. 53b. 54b. 55a. 56c. 57a. 58c. 59d.60c.61 d.62d.63c.
64c. 65d. 66d. 67c. 68b. 69a. 70d. 71c.

B. OAMENII, SOCIETATEA Şl LUMEA IDEILOR


1. Viziuni despre modernizare în Europa secolelor XIX-XX;
curente şi politici culturale, identităţi naţionale şi identitate europeană
1 c. 2d. 3b. 4a. 5a. 6c. 7b. 8a. 9b. 10d. 11a. 12c. 13d. 14b. 15a. 16b. 17a. 18d.
19b. 20c. 21a22d. 23d. 24b. 25c. 26a. 27a. 28d. 29b. 30a. 31b. 32a. 33d.
34a. 35a. 36b.37c. 38a. 39b. 40c. 41c. 42b. 43b. 44a. 45c. 46d. 47c. 48a.
49d. 50a. 51c.52b. 53a. 54d. 55d. 56b. 57c. 58d. 59b. 60a. 61a. 62d. 63d.
64c. 65d. 66a.67a. 68c. 69a. 70d. 71c. 72c. 73b. 74d. 75c. 76a. 77c. 78c.
79b. 80a. 81a.82b. 83b. 84c. 85a. 86b. 87d. 88c. 89d. 90d. 91b. 92b. 93d.
94b. 95d. 96d. 97c.

2. Secolul al XX-lea - între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici


politice în România şi în Europa
1 c. 2b. 3d. 4a. 5d. 6c. 7c. 8a. 9c. 10b. 11c. 12b. 13d. 14a. 15c. 16b. 17a. 18d.
19b. 20b. 21a.22a. 23b. 24a. 25c. 26b. 27d. 28a. 29d. 30b. 31b. 32b. 33d.
34a. 35c. 36b.37c. 38d. 39a. 40d. 41a. 42b. 43b. 44b. 45c. 46c. 47d. 48c.
49a. 50b. 51c. 52a . 53d. 54a. 55d. 56a. 57c. 58c. 59b. 60c. 61b. 62c. 63d.
64b. 65d. 66d.67c. 68d. 69c. 70b. 71b. 72c. 73c. 74c. 75d. 76c. 77c. 78d.
79b. 80c. 81b.82c. 83b. 84c. 85d. 86b. 87a. 88b. 89c. 90d. 91c. 92c. 93a.
94d. 95a. 96c. 97b. 98c. 99a. 100b.

3. Constituţiile din România


1d. 2b. 3c. 4a. 5b. 6d. 7a. 8b. 9c. 10c. 11a. 12c. 13c. 14c. 15b. 16c. 17d. 18c.
19c. 20b. 21a.22b. 23a. 24d. 25c. 26b. 27c. 28b. 29d. 30a. 31a. 32b. 33c.
34b. 35c. 36d.37b. 38d. 39d. 40c. 41a. 42b. 43a. 44c. 45d. 46c. 47d. 48d.
49b. 50d. 51c.52d. 53d. 54b. 55d. 56c. 57b. 58a. 59a. 60b. 61c. 62b. 63d.
64b. 65c. 66a. 67c. 68b. 69d. 70d.

190
C. STATUL Şl POLITICA
1. Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
(secolele IX-XVIII)
1c. 2b. 3c. 4b. 5b. 6a. 7d. 8b. 9a. 10b. 11c. 12a. 13d. 14a. 15c. 16a. 17b. 18b.
19d. 20a. 21 d. 22d. 23a. 24a. 25b. 26c. 27a. 28c. 29c. 30b. 31c. 32a. 33b.
34c. 35b. 36c. 37a. 38c. 39b. 40a. 41 d. 42a. 43d. 44b. 45c. 46a. 47d. 48c.
49a. 50a. 51a. 52d. 53b. 54b. 55a. 56d. 57b. 58c. 59b. 60c. 61b. 62a. 63c.
64d. 65c. 66d. 67c. 68c. 69. a. 70. d. 71a. 72c. 73c. 74c. 75c. 76c. 77b. 78d.
79d. 80a. 81c. 82a. 83c. 84b. 85c. 86c. 87b. 88c. 89c. 90b. 91b. 92c. 93c.
94d. 95a. 96d. 97b. 98a. 99a. 100b101b. 102c. 103c. 104b. 105d. 106c. 107d.
108c. 109a. 110c. 111d. 112c. 113c. 114b. 115d.

2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari.


(secolele XVIII-XX)
1b. 2c. 3b. 4c. 5b. 6c. 7b. 8b. 9b. 10c. 11b. 12a. 13a. 14a. 15b. 16c. 17d. 18c.
19b. 20a. 21b. 22b. 23a. 24b. 25c. 26a. 27b. 28d. 29d. 30b. 31d. 32b. 33a.
34a. 35b. 36a. 37c. 38a. 39c. 40b. 41a. 42a. 43c. 44c. 45b. 46d. 47a. 48d.
49b. 50d. 51 d. 52c. 53b. 54d. 55b. 56b. 57b. 58c. 59b. 60d. 61b. 62a. 63c.
64b. 65c. 66d. 67b. 68b. 69c. 70b. 71a. 72c. 73a. 74b. 75a. 76b. 77c. 78b.
79c. 80b. 81b. 82c. 83d. 84d. 85b. 86b. 87a. 88a. 89c. 90b. 91b. 92b. 93c.
94a. 95d. 96b. 97b. 98d. 99c. 100a. 101c. 102c. 103c. 104c. 105b. 106a.
107d. 108a. 109b. 110d. 111a. 112d. 113c,114a. 115a. 116c. 117a. 118b.
119b. 120b. 121c. 122b. 123c. 124a. 125b. 126c. 127b. 1^8d. 129a. 130c.
131a. 132d. 133c. 134b. 135d. 136a.

3. România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă


anticomunistă
1a. 2a. 3b. 4d. 5c. 6b. 7b. 8a. 9d. 10c. 11a. 12d. 13b. 14b. 15d. 16c. 17b. 18b.
19c. 20d. 21a. 22d. 23a. 24c. 25a. 26c. 27b. 28d. 29a. 30d. 31d. 32c. 33a.
34c. 35b. 36c. 37a. 38b. 39c.

D. RELA TIILE INTERNA TIONALE


9 1

1. Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu


şi la începuturile modernităţii
1b. 2a. 3d. 4a. 5b. 6c. 7c. 8a. 9c. 10d. 11 d. 12b. 13b. 14b. 15d. 16c. 17c. 18a.
19b. 20a. 21b; 22a. 23b. 24d. 25b. 26d. 27c. 28a. 29b. 30c. 31a. 32b. 33a.
34d. 35b. 36c. 37b. 38c. 39d. 40a. 41 d. 42a. 43a. 44b. 45c. 46c. 47a. 48c.
49d. 50a. 51c. 52b. 53a. 54d. 55b. 56c. 57d. 58a. 59b. 60d.

191
2. România şi concertul european: de la Criza Orientală la Marile Alianţe
ale secolului XX.
1b. 2a. 3c. 4b. 5a. 6b. 7d. 8a. 9a. 10d. 11d. 12c. 13c. 14d. 15d. 16a. 17c. 18d.
19b. 20a. 21d. 22d. 23a. 24b. 25c. 26b. 27a. 28b. 29a. 30c. 31a. 32a. 33a.
34c. 35c. 36d. 37a. 38d. 39b. 40b. 41c. 42d. 43b. 44a. 45d. 46b. 47b. 48c.
49b. 50d. 51a. 52b. 53b. 54c. 55c. 56d. 57a. 58a. 59d. 60b. 61c. 62c. 63c.
64b. 65a. 66a. 67d. 68a. 69d. 70a. 71c. 72a. 73a. 74b. 75b. 76c. 77d. 78a.
79c. 80c. 81b. 82c. 83d. 84a. 85b. 86d. 87a. 88d. 89c. 90c. 91b. 92d. 93a.
94a. 95b. 96a. 97b. 98c. 99c. 100a. 101d. 102b. 103c. 104b. 105b. 106d.
107b. 108c. 109a.

3. România în perioada „Războiului rece”


1b. 2b. 3c. 4a. 5c. 6d. 7a. 8a. 9d. 10c. 11a. 12c. 13c. 14d. 15b. 16a. 17a. 18c.
19c. 20b. 21a. 22a. 23b. 24d. 25a. 26c. 27d. 28b. 29a. 30a. 31b. 32b. 33a.
34c. 35b. 36c. 37d. 38b. 39c. 40c. 41b. 42d. 43b. 44a. 45b. 46d. 47c. 48d.
49b. 50d. 51a. 52d. 53a. 54b. 55c. 56a. 57b. 58a. 59b. 60a. 61d. 62b. 63d.
64b. 65a. 66b. 67d. 68a. 69b. 70b. 71c.72a;73b. 74c. 75a. 76c. 77b. 78b.
79b. 80d. 81a. 82a. 83c. 84d. 85a. 86b. 87d. 88b. 89d. 90c. 91b. 92b. 93c.
94d. 95c. 96a. 97b. 98a. 99d. 100c. 101b. 102a. 103c. 104a.

192
Lucrarea de faţă, alcătuită de cadre didactice de specialitate, propunători de subiecte la
disciplina istorie la examenul de admitere la Academia de Poliţie„Alexandru loan Cuza"din
Bucureşti, prezintă candidaţilor la acest examen de admitere, credem, un instrument foarte
util de verificare a cunoştinţelor.
Testele au fost formulate pe baza celor şapte manuale de istorie recomandate pentru
examenul de admitere şi aprobate de către Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului (în
prezent, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) şi a programelor de
bacalaureat şi de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru loan Cuza" din
Bucureşti.
Lucrarea conţine întrebări structurate pe cele trei tipuri de itemi stabilite pentru
examenul deadm itere-grilă, logică istorică,cronologie.
Autorii recomandă candidaţilor la examenul de admitere - specialitatea istorie -
parcurgerea în întregime a tuturor celor şapte manuale de istorie pentru clasa a Xll-a,
aflate în uz şcolar, cunoaşterea foarte bună a noţiunilor istorice fundamentale cu care
se operează, a cronologiei istorice - înţeleasă în detaliu, a documentelor/ izvoarelor
istorice menţionate, cu toate prevederile lor corespunzătoare, înţelegerea
mecanismului de stabilire a relaţiei de cauzalitate între două propoziţii/afirmaţii.
Sugerăm candidaţilor la examenul de admitere ca, după ce parcurg materia de examen
prevăzută în programa de admitere publicată de Academia de Poliţie„Alexandru loan Cuza"
din Bucureşti, să treacă la rezolvarea testelor în condiţii de examen, fără a apela la nicio sursă
de inspiraţie. După verificarea răspunsurilor, candidaţii sunt călduros îndrumaţi să treacă,
din nou, în revistă informaţia necesară de specialitate, pentru a identifica punctele slabe şi să
reia, cu intensitate, pregătirea de specialitate.

t--------- x
pQ ISBN 978-606-535-116-5

Preţ: 25 lei
comenzi.nomina@gmail.com
w w w .edituranom ina.ro