Sunteți pe pagina 1din 8

DOSEI ROXANA NICOLETA

FAP ID ANUL III GRUPA 1

DEZVOLTARE ȘI PLANIFICARE URBANĂ

COMUNA POTLOGI JUDEȚ DÂMBOVIȚA


DEZVOLTARE SOCIALĂ

Comuna Potlogi este situată în extremitatea sudică a județului Dâmbovița, în zona de


câmpie, pe malul stâng al Argeșului, la 50 de km de Municipiul București. Comuna Potlogi este
compusă din cinci sate: Potlogi, Pitaru, Vlăsceni, Româneşti şi Podu Cristinii. Comuna Potlogi este
legată, prin autostrada A1 şi prin reţeaua de drumuri judeţene şi naţionale, de cele trei mari oraşe
situate în apropiere, Bucureşti, Târgovişte şi Piteşti.1

1. Date statistice privind domeniul de dezvoltare socială2

Comuna Potlogi, prezintă următoarea listă cu date statistice în domeniul dezvoltării sociale:3

1. Numărul locuitorilor la data ........1 iulie 2019 este de 9113........, din care:
număr locuitori 0-6 ani: -- 453
număr locuitori 6-18 ani -- 1110
număr locuitori 18-60 ani -- 3750
număr locuitori peste 60 ani --3800
2. Numărul nou-născuților în anul .........2019 este de …….156
3. Rata natalității în anul ....2019...este de .. 0,02 %
4. Numărul persoanelor decedate în anul .....2019..este de. 96
5. Rata mortalității în anul .....2019 este de ... 0,01%
6. Numărul locuitorilor repartizați pe sexe:
bărbați --3642
femei -- 5471

1
Primăria Potlogi, https://primariapotlogi.ro/ accesat 24/06/2021 ora 9:30
2
https://dambovita.insse.ro/wp-content/uploads/2020/07/breviar_2020.pdf accesat 24/06/2021 ora 16:37
3
datele statistice au fost colectate de la administrația publică locală a comunei Potlogi, îndrumătorul fiind
Șeful Serviciului de Asistență Socială, dna Petcu Mariana
7. Densitatea populației – nr. locuitori/km2 -- 175 loc/km2
8. Numărul total de gospodării -- 4050
9. Numărul de gospodării active -- 3960
10. Numărul locuitorilor în funcție de religie:
ortodocși -- 5800
catolici -------
protestanți ------
altă religie creștină --3313 (penticostali, pocăiți)
o religie necreștină – care? -------
nicio religie -------
11. Numărul locuitorilor în funcție de etnie/naționalitate: 5200 română, 3561 romi, 352
alte minorități
numărul salariaților --- 850
numărul salariaților în agricultură -- 168
numărul salariaților în industrie -- 450
numărul salariaților bugetari -- 180
numărul persoanelor care lucrează în străinătate -- 360
12. Numărul persoanelor inactive, din care:
pensionari 2900
șomeri 480
persoane fără venituri 160
copii cu cerințe școlare 40
persoane cu dizabilități, handicap sau nevoi speciale 153
13. Sumele plătite pentru beneficiarii de venit minim garantat 349,126 lei
14. Numărul ONG-urilor cu activități în domeniul serviciilor sociale în oraș ---0
15. Număr persoane fără locuință ---0
16. Număr paturi în spitale -- 0
17. Număr unități medico-sanitare, din care:
private 1
publice 2
18. Tipul/categoria de unități medico-sanitare
Spitale 0
Dispensare 0
Policlinici 0
Sanatorii 0
Preventorii 0
Cabinete medicale 2
Cabinete stomatologice 1
Centre de sănătate 0
Laboratoare 0
Altele – care? 1 SMURD
19. Număr medici (sector public și privat) 3
20. Număr ambulanțe 2
21. Număr total de gospodării/locuințe, din care:
locuințe în proprietate publică 6
locuințe conectate la internet 3500
gospodării nelocuite, părăsite, abandonate 22
22. Suprafața totală locuibilă (mp) 4200 MP
23. Suprafața în funcție de locuitori (mp) 12 MP
24. Număr locuințe construite din fonduri publice în ultimii patru ani 26
25. Număr polițiști/1.000 de locuitori:
poliția națională-- 3
poliția locală -- 0
26. Număr pompieri/1.000 de locuitori -- 4
27. Număr autospeciale de intervenție și vechimea acestora -- 2
28. Număr ambulanțe și vechimea acestora 6 ANI
29. Existența sistemului de supraveghere video în oraș DA
2. Identificarea punctelor tari și slabe ale localității Potlogi pentru domeniul
Dezvoltare Socială

După o analiză a indicatorilor privind politica de dezvoltare socială de pe raza comunei


Potlogi, pot spune că am identificat ca și puncte tari următoarele:
- rata natalității a crescut în ultimii ani cu
- rata șomajului a scăzut în anul 2019 comparativ cu anul 2018 cu ….. iar rata
șomajului în comana Potlogi se află sub rata șomajul a județului Dâmbovița care în
anul 2019 atingea cifra de 3,25% din totalul persoanelor
- datorită Strategiei de dezvoltare a comunei Potlogi 2016-2020, comuna dispune de
infrastructura necesară dezvoltării economiei și creșterea agenților economici, astfel
creându-se noi locuri de muncă.
Iar ca puncte slabe:
- lipsa digitalizării serviciului de asistență socială și lipsa unei baze de date actualizate
a beneficiarilor serviciilor de asistență socială.
- este nevoie de crearea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice care să stimuleze
participarea acestora la viața socială, să faciliteze și să încurajeze legăturile
interumane, de prietenie și de petrecere a timpului liber; să asigure servicii sociale
pentru prevenirea marginalizării sociale, sprijin pentru reintegrare socială.
3. Proiecte de dezvoltare ale localității Potlogi pentru domeniul Dezvoltare Socială

Domeniul: Programul/Proiectul propus


Dezvoltare Socială Titlu: Centrul de zi pentru persoane vârstnice în satul
Vlăsceni

Cadrul general Centrul de zi reprezintă un spațiu destinat persoanelor vârstnice,


centru ce le va satisface în primul rând nevoile spirituale

Grup țintă Persoanele cu vârstă peste 60 ani

Obiective
Centrul de zi urmărește să asigure autonomia și a siguranța
persoanelor vârstnice ; să ofere condiții care să respecte
identitatea, integritatea și demnitatea persoanelor vârstnice ; să
stimuleze participarea acestora la viața socială, să faciliteze și să
încurajeze legăturile interumane, de prietenie și de petrecere a
timpului liber ; să asigure servicii sociale pentru prevenirea
marginalizării sociale, sprijin pentru reintegrare socială.

Motivația proiectului Centrul de zi este un centru de prevenire a marginalizării și


excluziunii sociale, de creștere a gradului de incluziune socială și
de îmbunătățire a calității vieții persoanelor vârstnice din
comuna Potlogi

Modul de implementare a Elaborarea planului anual de acțiune privind serviciile și


proiectului prestațiile sociale, identificarea categoriilor de beneficiari,
proiectare, execuție, operaționalizare

Sursa de finanțare/posibile Bugetul local


resurse de finanțare Resurse private

Instituția care răspunde de Consiliul local


realizarea proiectului Agenți economici

Termen de realizare 2024

Indicatori - elaborarea planului anual de acțiune 2021


- un proiect realizat în anul 2022
- centrul de zi operațional în 2024

Domeniul: Programul/Proiectul propus


Dezvoltare Socială Titlu: Centru de zi pentru copiii școlari în satul Pitaru

Cadrul general Centrul de zi reprezintă un loc destinat copiiilor școlari pentru


realizarea temele sub supraveghere, după terminarea cursurilor
școlare sau înainte de începerea lor.

Grup țintă Copiii școlari, din satele Pitaru și Vlăsceni, înscriși în clase I-
VIII

Obiective - îmbunătățirea situațiilor școlare


- reducerea abandonului școlar

Motivația proiectului Un număr mare de copii, rămân singuri după terminarea


cursurilor și întâmpină probleme în rezolvarea temelor și a
proiectelor școlare. Comuna dispune de un spațiu necesar
desfășurării acestui proiect.

Modul de implementare a Elaborarea planului anual de acțiune privind serviciile și


proiectului prestațiile sociale, identificarea categoriilor de beneficiari,
proiectarea, execuția și operaționalizarea proiectului.

Sursa de finanțare/posibile - bugetul local


resurse de finanțare - resurse private

Instituția care răspunde de - Consiliul Local


realizarea proiectului - agenți economici

Termen de realizare 2023

Indicatori - elaborarea planului anual de acțiune 2021


- un proiect realizat în anul 2022
- centrul de zi operațional în anul 2023
Domeniul: Programul/Proiectul propus
Dezvoltare Socială Titlu: Digitalizarea Serviciului de Asistență Socială

Cadrul general Digitalizarea Serviciului de Asistență Socială și înființarea unei


baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii serviciilor
sociale ale comunei Potlogi.

Grup țintă toate persoanele care beneficiază de servicii sociale de pe raza


comunei Potlogi

Obiective Inființarea și dezvoltarea unei baze de date digitaliza, a unui


sistem integrat și eficient care să asigure servicii sociale de
calitate la nivelul comunei Potlogi

Motivația proiectului Crearea unei evidențe informatizate care să cuprindă toate


informațiile referitoare la beneficiarii serviciilor sociale,
facilitând astfel accesul persoanelor aflate în grupul țintă în
acordarea ajutoarelor financiare, materiale și medicale pentru
situațiile reglementate de lege; ajutoare sociale, ajutoare
speciale, etc

Modul de implementare a Elaborarea planului anual de acțiune privind serviciile și


proiectului prestațiile sociale, identificarea categoriilor de beneficiari,
proiectarea, execuția și operaționalizarea proiectului.

Sursa de finanțare/posibile Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare


resurse de finanțare Resurse private

Instituția care răspunde de Consiliul Local


realizarea proiectului Agenți economici

Termen de realizare 2022


Indicatori - un proiect realizat în 2020
- baza de date a serviciului de asistență socială operațional
în 2022

S-ar putea să vă placă și