Sunteți pe pagina 1din 2

Procu ratura Republicii Moldova

llepublica Moldova, MD-200 l, mun. ChiSinau, hd. $lqfon cel Mare Si Sfant, 7 3,
tel.: (+373) 22-828-373, (+373) 22-828-375; e-mail: proc-gen@procuratura.md

+btg
La nr.2l din 08.07 .2021
Domnului Corneliu GAI\DRABUR
Administrator al
"Generali Business" S.R.L.
nrun. Chiqindu,
str. Mitropolit Varlaam 63123

Procuratura GeneralS a examinat adresarea dvs., prin care a;i solicitat informalii
privind activitatea procurorului in Procuratura raionului Singerei Ludmila Zaharia in
raport cu investigarea cauzei penale nr.2021228005 in care este vizat cet,Gheorghe
Cavcaliuc, precum qi alte informalii.
In rezultat, vd aduc la cunoqtin{E urmltoarele:
1. Procuratura Generald arespins cererea cet.Gheorghe Cavcaliuc de retragere a
dosarului "verde de briliant" din gestiunea Procuraturii raionului Singerei, fapt despre
care numitul a fost informat la data de 13 iulie 2021.
Decizia a fost luatd dupd examinarea argumentelor numitului, care invoca
caracterul vddit tendenfios, neobiectiv qi pdrtinitor al activitdfii de urrn[rire penalS
desftEurate de procurorii din cadrul Procuraturii raionului Singerei, qi respectiv,
solicita reavzarea acestora cu transmiterea dosarului cltre un alt organ de urmirire
penal[ ori procurafurd specializatd pentru eiectuarea in continuare a cercetlrilor.
In rezultatul verific[ri1or, Procuratura General6 a constatat lipsa unor
circumstanle prevIzute de Codul de procedurd penal6 care ar pune la indoial6
rezonabild impar{ialitatea procurorilor din Singerei (pct. nr.6 Ei nr.7 din s'olicitare).
Pe parcursul urmdririi penale in cauza nr.2021228005, nu au fcrst constatate
situalii in care s-ar fi ac{ionat in privinla procurorului de caz Ludmila Zaharta fn scopul
exercitdrii unor presiuni asuprct cet.Gheorghe Cavcaliuc, cu excluderea concurentului
electoral din cursa electorald (pct.nr.3 din solicitare).
in cadrul cauzei penale, audierea mai multor persoane in calitate de martor,
inclusiv mernbri ai partidului PACE, a fost necesard pentru aflarea adevdrului pe caz,
avdnd in vedere cd posedau informa{ii cu privire la circumstantele privind comiterea
infracfiunii, care urmau a fi constatate pe dosar (pct. nr. ]0 din solicitare).
2. intr-un singur caz, prtlhotdrdrea Colegiului de disciplind qi eticfl de pe 16ng[
Consiliul Superior al Procurorilor, nr.13-48/18 din 14.12,2018, procurorului Ludmila
Zaharia, care la acel moment activa in cadrul Procuraturii raionului Ungheni, i-a fost
aplicatd sancliunea disciplinard - avertisment. in acelaEi timp, plnit la aplicarea
sancfiunii, dumneaei a fost incurajatd de 3 ori (pct. nr.4 din solicitare).
Potrivit art.10 din Legea nr.13312016 privind declararea averii gi a intereselor
personale, Autoritatea Nalionald de Integritate, in conformitate cu Legea nr.13212016

112
este instifufia competentl si realizeze controlul averii Ei al intereselor persgnale ale
procurorului Ludmila Zaharia (pct. nr.5 din solicitare).
Pe parcursul anului 2021, Procuratura Generala a verificat activitatea
procuraturilor raioanelor Ungheni qi Singerei
Qtroutratru"i tn care o activat Si,
respectiv, activeazd tn prezent procurorul Ludmila Zahario),inrezultatul
clrora nu a
fost stabilite careva abateri in activitatea procurorului nominalizat (pct,
nr,g din
solicitare).
3'
Cauza penald privind acuzarea lui Andrei Zaharia in comiterea infracliunilor
prevdzute de art.264 atin.(1) qi art.42 din.(
), art.332 alin.(l) din Coclu.l penal, a fosr
expediatd la 23.06.2021, de c6tre Procuratura raionului Niiporeni,
cu rechizitoriu in
instanla de judecatd. Careva intervenfii in afara cadrului legali, p.o..rul
de inves tigare
a cauzei date nu au fost constatate (pct .nr.l qi nr.9 din ,o7iritoir1.

4' in final, cu referinl6 la faptele de sancfio nare asofului prgcurorului


Ludmila
Zaharia, vI comunic cd informatia solicitat6 nu se afla in posesia furnizorului
sesizat,
din care considerente vd explic posibilitatea solicitarii unei asemenea informalii
nemijlocit de la Ministerul Afaceriror Interne (pct .nr.2 din solicitare)

Procuror-gef al Direc{iei urmlrire penall


Ei criminalisticl a Procuraturii Generale Adrian MIRCOS

ex:Oleg Girbu