Sunteți pe pagina 1din 25

Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare

în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”

ANALIZA COST – BENEFICIU


pentru obiectivul de investiţii
“Înfiinţare reţea de canalizare cu staţie de epurare în
comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”

conform metodologiei PNDR - Măsura 322


– “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia
rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale.”

- noiembrie 2008 -

1
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”

CUPRINS

I. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de


referinţă:
1. Identificarea investiţiei (amplasament, titularul investiţiei,
beneficiarul investiţiei)
2. Definirea obiectivelor investiţiei:
1. Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei:
2. Cadrul sectorial de conformare
3. Perioada de referinţă

II. Analiza opţiunilor:


1. Stabilirea unei liste lungi de alternative care fac posibilă atingerea obiectivelor specifice;
2. Stabilirea criteriilor calitative ce stau la baza analizei listei lungi şi stabilirea unei liste
scurte de alternative potrivite şi fezabile

III. Analiza financiară:


1. Estimarea veniturilor şi costurilor investiţiei, precum şi implicaţiile acestora din punctul
de vedere al fluxului de numerar;
1.1. Estimarea veniturilor;
a. Analiza gradului de racordare
b. Analiza elasticităţii tarifului;
c. Analiza gradului de suportabilitate a tarifului;
d. Estimarea veniturilor;
1.2. Estimarea cheltuielilor;
1.3. Previzionarea fluxului de numerar;
2. Definirea structurii de finanţare a investiţiei şi profitabilitatea sa financiară;
3. Verificarea capacităţii fluxului de numerar proiectat pentru a se asigura funcţionarea
adecvată a investiţiei şi îndeplinirea obligaţiilor – Sustenabilitatea financiară;
4. Determinarea performanţei şi sustenabilităţii financiare prin calcularea indicatorilor de
performanţă financiară:
• valoarea financiară actuală netă;
• rata internă de rentabilitate financiară;
• raportul cost-beneficiu;
• fluxul de numerar cumulat.

IV. Analiza economică


V. Analiza de senzitivitate:
1. Identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor
proiectului.
VI. Analiza de risc
Anexe

2
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”

ANALIZA COST – BENEFICIU


pentru obiectivul de investiţii:
“Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Băleni, judeţul Dâmboviţa”

Analiza cost – beneficiu reprezintă un instrument important în luarea deciziei de alocare


a resurselor pentru investiţii finanţate din fonduri publice.
Pe lângă analiza financiară, analiza cost-beneficiu cuprinde analiza de sensitivitate
necesară identificării şi cuantificării tuturor impacturilor posibile ale investitiei, de natură
financiară ce pot influenţa rezultatele implementării investiţiei, precum şi analiza riscurilor ce
pot să apară atât în perioada de implementare a proiectului cât şi în perioada de exploatare a
obiectivului de investiţii.
La întocmirea acestei analize s-au avut în vedere “Recomandările” din Ghidul
solicitantului pentru Măsura 322, “Principiile metodologice privind realizarea analizei cost –
beneficiu” potrivit Ordinului nr.863/11.07.2008 de aprobare a Instrucţiunilor de aplicare a unor
prevederi din HG nr.28/2008, precum şi “Ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de
investiţii” elaborat de Comisia Europenă pentru FEDR, FC şi ISPA.

I. IDENTIFICAREA INVESTIŢIEI ŞI DEFINIREA OBIECTIVELOR,


INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINŢĂ

1. Identificarea investiţiei (amplasament, titularul investiţiei, beneficiarul investiţiei):


.
1.1. Titularul investiţiei:
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLENI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

1.2. Beneficiarul investiţiei: Consiliul Local Băleni, judeţul Dâmboviţa


Prin Hotărârea Consiliului Local Băleni nr.44/30.09.2008, s-a decis întocmirea unui
proiect integrat care are în componenţa sa şi obiectivul de investiţii – “Înfiinţare reţea de
canalizare cu staţie de epurare în comuna Băleni, judeţul Dâmboviţa.”

1.3. Denumirea obiectivului de investiţii:


Proiectul reprezintă o investiţie în domeniul canalizării şi epurării apei:
“Înfiinţare reţea de canalizare cu staţie de epurare în comuna Băleni, judeţul
Dâmboviţa”.

Lungimea totală a reţelei de canalizare ce urmează a se realiza în comuna Băleni va


fi de 5.172 ml şi se va executa pe străzile unde este proiectată a se realiza şi reţeaua de apă
potabilă (în cadrul proiectului integrat), având un debit de epurat mediu pe zi - Quz zi med =
344,82 mc/zi.

Investiţia propusă a se realiza, respectiv „Înfiinţare reţea de canalizare cu staţie de


epurare”, reprezintă acţiunea secundară a unui proiect integrat care vizează combinarea a
trei acţiuni: două acţiuni din componenta A - Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de
3
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
bază şi una din componenta B – Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţia
rurală - a Măsurii 322 - din cadrul Axei 3 – “Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale”, finanţată de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR),
implementată prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), respectiv, „Înfiinţare
reţea de alimentare cu apă potabilă, înfiinţare reţea de canalizare cu staţie de epurare şi
modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din comuna Băleni, judeţul Dâmboviţa.”

1.4. Amplasamentul investiţiei:


Lucrările care fac obiectul prezentului proiect sunt localizate în comuna Băleni, judeţul
Dâmboviţa, în intravilanul şi extravilanul localităţii, pe un amplasament aparţinând domeniului
public al comunei.
Comuna Băleni este amplasată în partea de sud a judeţului Dâmboviţa, aflându-se la o
distanţă de ~ 20 km de municipiul Târgovişte.
Localitatea are în componenţa sa două sate şi anume: Băleni Români şi Băleni Sârbi.
Comuna se învecinează cu:
- la nord - est cu comuna I. L. Caragiale;
- la nord - vest - cu comuna Bucşani;
- la sud - cu comuna Cornaţelu;
- la sud - est cu comuna Dobra;
- la vest - cu comunele Sălcioara şi Nucet.
Principalele căi de acces către comuna Băleni sunt:
- drumul judeţean DJ 711 Târgovişte – Băleni – Bilciureşti (DN 1A);
- drumul judeţean DJ 711C Băleni – Nucet;
- drumul comunal DC 41 Băleni - Cornaţelu.
Comuna Băleni are o populaţie echivalentă de cca. 8.499 de locuitori şi dispune de
dotări culturale, sociale şi de prestări servicii specifice mediului rural.
Comuna este străbătută de râul Ialomiţa.

În urma analizei variantelor avute în vedere de către proiectant, s-a decis realizarea
unui sistem de canalizare de tip separativ, respectiv:
 Canalizarea centralizată a apelor uzate cu deversarea lor în staţia de epurare;
 Colectarea apelor pluviale care se va face la suprafaţa terenului prin şanţuri şi
rigole cu deversarea acestora în cursurile de apă existente ce străbat comuna;

Prin investiţia propusă a se realiza, va fi înfiinţată reţeaua de canalizare din PVC SN4
în comuna Băleni, pe o lungime de 5.172 ml, pe de-a lungul drumului judeţean DJ 711 şi pe
străzile unde se va realiza şi reţeaua de alimentare cu apă potabilă, având un debit de epurat
mediu pe zi - Quz zi med = 344,82 mc/zi.
Numărul total al căminelor de vizitare va fi de 120, situate la max. 50 de m distanţă unul
de celălalt, iar al căminelor de racord – de 58 bucăţi. Lungimea branşamemtelor la colectorul
principal, Dn 200 mm va fi de 464 m.
Sistemul de canalizare proiectat a se realiza presupune şi construcţia unei staţii de
epurare mecano-biologică, modulară, cu o capacitate iniţială de Quz zi med = 350 mc/zi ce va
deservi un număr de apox. 4000 locuitori în această etapă, urmând ca în viitor, odată cu
extinderea reţelelor de canalizare în toată comuna, să se mai adauge un modul biologic care
să asigure debitul necesar întregii localităţi. Staţia de epurare va fi amplasată în partea de sud-
est a comunei, pe malul drept al râului Ialomiţa, pe terenul ce aparţine domeniului public al
localităţii, în extravilanul acesteia.
4
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
De asemenea, din cauza terenului cu panta foarte mică şi a obstacolelor din teren, a
fost necesar a se intercala pe colectorul de canalizare situat pe drumul judeţean DJ 711 o
staţie de pompare ape uzate menajere construită din beton armat.

2. Definirea obiectivelor investiţiei:


a) Obiective generale:
Obiectivul general avut în vedere de către solicitant, în deplină concordanţă cu cele
prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Măsura 322, constă în îmbunătăţirea
calităţii vieţii pentru locuitorii comunei Băleni.
Acest obiectiv va fi atins prin:
 Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază din localitate, în special, prima
înfiinţare a reţelei de canalizare a apelor uzate menajere în comună, care
influenţează în mod direct dezvoltarea activităţii sociale, culturale şi implicit,
crearea de oportunităţi ocupaţionale;
 Creşterea numărului de locuitori din comună care vor beneficia de servicii
îmbunătăţite (îmbunătăţirea condiţiilor de igienă);
Se estimează că această investiţie va deservi un număr de aprox. 4.000 de locuitori,
respectiv, 1.176 de gospodării.
 Îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea sarcinii poluante şi
restabilirea parametrilor fizici, chimici şi biologici de calitate a apei şi
solului.
 Creşterea atractivităţii zonei atât din punct de vedere turistic, cât şi
economic.
Lista utilizatorilor care doresc racordarea la sistemul de canalizare este prezentată în
anexă, aceştia cunoscând tariful previzionat pentru utilizare şi fiind de acord cu acesta.

b) Obiectivele specifice urmărite prin realizarea acestei investiţii sunt :


 Înfiinţarea reţelei de canalizare pe o lungime de 5.172 ml pe străzile unde
se va introduce reţea de apă potabilă, în comuna Băleni, satele Băleni Sârbi şi
Băleni Români.
Investiţia presupune construcţia unui sistem de canalizare de tip separativ, ce va
cuprinde reţeaua de canalizare, staţie de epurare şi o staţie de pompare.
Reţeaua de canalizare este proiectată să asigure evacuarea apelor uzate pentru cei
cca. 4.000 de locuitori, pentru clădirile administrative şi social-culturale din zonă, precum si
pentru alţi beneficiari.
Proiectul prevede cămine de preluare/colectare în zona stradală de pe domeniul
public, în apropierea gospodăriilor, astfel încât să se poată racorda fiecare dintre acestea cu
usurinţă.
 Epurarea unui volum anual de apă uzată şi evacuată de cca. 105.672
mc/an (înfiinţarea reţelei de canalizare va asigura, în această etapă, un debit
de epurat mediu pe zi - Quz med/zi = 344,82 mc/zi), începând cu anul 4 al
exploatării investiţiei.
Cantităţile de apă evacuată s-au stabilit în conformitate cu STAS 1846-83.
Dimensionarea reţelelor de canalizare s-a făcut în funcţie de debitul de apă uzată transportat,
panta reţelei, gradul de umplere admisibil şi asigurarea vitezei minime de autocurăţire a reţelei

5
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
Vmin. = 0,7 m/s. De asemenea s-a luat în considerare ca viteza admisibilă Vmax. = 3 m/s. să
nu fie depăşită.
 Creşterea numărului de gospodării care se vor racorda la sistemul
centralizat de canalizare, cu aprox. 1000 în următorii 4 ani.
 Înlăturarea sarcinii poluante prin desfiinţarea latrinelor şi/sau a foselor şi
preluarea apelor menajere în sistemul de canalizare.
 Eliminarea riscurilor de îmbolnăvire de la folosinţa latrinelor în gospodării.
 Eliminarea/diminuarea cheltuielilor cu vidanjarea periodică şi transportul la
distanţă a apelor uzate în cazul foselor individuale;
Proiectul prezintă un mare interes şi utilitate publică, întrucât, colectarea şi tratarea
efectivă a apelor uzate în sistem centralizat este o prioritate de prim rang în cadrul Planului
Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului.
Proiectul se încadrează în Master Planul - Strategia de dezvoltare locală a
infrastructurii de canalizare şi epurare a apelor menajere din Judeţul Dâmboviţa - fiind în
concordanţă cu dezvoltarea sistemelor centralizate de apă şi canalizare, coordonat de
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA – DÂMBOVIŢA şi de operatorul regional SC
COMPANIA de APĂ Târgovişte – Dâmboviţa – SA, dar neputând fi finanţat prin Programul
Operaţional Sectorial de Mediu.
3. Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei:
În prezent, comuna Băleni nu dispune de un sistem centralizat de canalizare,
gospodăriile acestora dispunând de closete uscate / latrine în care sunt evacuate apele uzate
fecaloid menajere. Din aceste latrine, apele se infiltrează în sol, afectând pânza freatică.
Evacuarea apelor uzate se face în fose septice, bazine vidanjabile sau necontrolat la
rigolele străzilor, având un impact negativ asupra mediului.
Dispunerea acestora în incinta proprietăţilor conduce mai ales in perioadele cu
precipitaţii abundente, la deversări ale materiilor fecale şi ale dejecţiilor de la animale, atât în
incinta proprietăţilor, cât şi pe arterele de circulaţie, situaţia respectivă generând un puternic
impact negativ asupra condiţiilor de viaţă ale comunităţii.
În procesul de fermentare şi descompunere a dejecţiilor se produc astfel mirosuri
pestilenţiale. De asemenea, infiltrarea apelor uzate menajere în pământ conduce la infestarea
stratului acvifer freatic.
În centrele populate rezultă zilnic cantităţi importante de deşeuri de natură organică sau
minerală.
Toate aceste deşeuri, în special cele de natură organică, precum şi cele nocive de
natură minerală constituie un pericol pentru sănătatea oamenilor.
Deşeurile provenite de la populaţie poluează aerul, solul, apa şi contituie un focar de
infecţie în care se dezvoltă bacterii patogene, cum sunt cele de tifos, dizenterie, tuberculoză.
În scopul protecţiei sănătăţii oamenilor, toate deşeurile care se produc, trebuie să fie
evacuate cât mai rapid şi neutralizate în condiţii care să asigure distrugerea lor şi reducerea
efectului lor dăunător, în limitele admise de normele igienico-sanitare.
Eliminarea acestor permanente focare de infecţie a constituit preocuparea de bază a
edililor localitatii, iar rezultatul final preconizat il reprezinta creearea unor conditii de mediu
durabile.

6
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
În conformitate cu Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului pentru Masura 322 din
PNDR – „Lista localităţilor rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat”, comuna
Băleni este identificată cu rata de sărăcie de 38,2%.
Analizele chimice efectuate pe apa recoltată din fântânile săteşti indică faptul că apa
este nepotabilă, fiind pusă în pericol sănătatea oamenilor.
Potrivit Buletinelor de analiză a apei potabile întocmite de Laboratorul de
Microbiologie din cadrul Autorităţii de Sănătate Publică Dâmboviţa (anexate), apa potabilă din
localitate este necorespunzătoare Legii nr.458/2002, înregistrând valori cu mult peste
maximele admise la nitraţi (83,412 mg/l faţă de 50 mg/l), fapt ce justifică necesitatea
implementării investiţiei supusă prezentului studiu.
Necesitatea proiectului decurge si din motivaţii sociale şi economice dar şi din raţiuni de
protecţie a mediului, având la bază situaţia actuală, de deversare necontrolată a apelor uzate
în cursurile de apă din zonă, fără o prealabilă epurare, şi a managementului deşeurilor lichide
din zona comunei Băleni.
Obiectivul primordial urmărit de proiect este eliminarea surselor de poluare constantă
prin realizarea unei staţii de epurare a apelor uzate provenite din comuna Băleni, în vederea
îmbunătăţirii parametrilor fizici, chimici şi bacteriologici ai apei emisarului, astfel încât aceştia
să se încadreze în valorile limită stabilite de standardele româneşti şi ale Comunităţii
Europene.
Proiectul prezintă un mare interes şi utilitate publică întrucât tratarea efectiva a apelor
uzate este o prioritate de prim rang în cadrul Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia
Mediului şi a Master Planului judeţului Dâmboviţa.
Investiţia apare ca fiind absolut necesară şi oportună, lipsa sistemului de canalizare în
cea mai mare parte a comunei prezentând următoarele dezavantaje:
 Permite infiltrarea în sol a apelor uzate menajere;
 Infestează pânza de apă freatică;
 Necesită o vidanjare periodică a apelor uzate în cazul foselor individuale, cu
cheltuieli destul de mari la nivelul unei gospodării;
 Nu se asigură condiţii igienico-sanitare pentru populaţie prin lipsa unor grupuri
sanitare independente;
De realizarea investiţiei vor beneficia instituţii de interes public din localitate – şcoala şi
Primăria, precum şi un număr de aprox. 4000 de locuitori, respectiv, 1.175 de gospodării din
comuna Băleni, satele Băleni Sârbi şi Băleni Români.
Scopul principal al acestei investiţii este de protectie a mediului, de imbunatatire a
calitatii apelor, de imbunatatire a calitatii vietii si de crestere a protectiei sanatatii publice.

4. Cadrul sectorial de conformare:


a. Conformitatea cu politicile de mediu regionale, naţionale şi comunitare va fi
asigurată prin colectarea şi tratarea apelor uzate menajere în staţia de epurare modulară ce se
va construi în localitate cu respectarea Directivei 91/271/CCE - privind epurarea apelor uzate -
si a normativului NTPA 001. Apa epurată va fi supusă periodic, analizelor de laborator
efectuate de către SC Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa – SA, operatorul care va
gestiona serviciul de apă şi apă uzată în localitate.
Din acest punct de vedere, proiectul este conform cu :

7
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
1. Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2007 – 2013 a comunei băleni,
potrivit căreia, până în anul 2015 întreaga comună va dispune de un sistem centralizat de
alimentare cu apă potabilă şi canalizare, precum şi de modernizarea infrastructurii rutiere din
localitate.
2. Strategia de dezvoltare a serviciilor de apă şi canalizare a jud. Dâmboviţa în
conformitate cu MASTER PLANUL judeţului - proiect 190-01-31/08.2006, HCJ
nr.116/30.10.2007 - privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apă –
Dâmboviţa” si HCJ nr.115/30.10.2007 privind constituirea operatorului regional, care va
gestiona serviciul de apă şi apă uzată din localitate.
A fost desemnat ca operator unic în judeţul Dâmboviţa SC COMPANIA de APĂ
TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA - SA.
3. Planificarea economico-financiară din sectorul apei, care prevede în Tratatul de
Aderare a României la Uniunea Europeană, la Măsura 22 Mediu, în secţiunea aferentă jud.
Dâmboviţa, obligativitatea, pentru comuna BĂLENI, de a avea implementat un sistem de
canalizare şi epurare ape uzate până în anul 2018.
4. Politica de mediu în acord cu Directiva UE 91/271/CEE privind epurarea apelor
uzate, care a fost transpusă în legislaţia românească prin HG 188/2002 completat şi modificat
cu HG 352/2005 – privind condiţiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate.
Aceste acte normative cuprind cerinţe referitoare la:
- colectarea, epurarea şi evacurarea apelor uzate din aglomerări urbane/rurale şi a
celor biodegradabile provenite de la industria agroalimentară;
- termene limită de implementare a directivei, în cazul comunei BĂLENI, anul 2018.
b. Conformitatea cu politicile sectoriale naţionale este asigurată prin faptul că
investiţia are ca obiectiv general dezvoltarea spaţiului rural şi creşterea calităţii vieţii în rândul
locuitorilor comunei Băleni, prin asigurarea accesului la infrastructura fizică de bază din
localitate (sistemul centralizat de canalizare a apelor uzate menajere).
c. Conformarea cu planificarea economico-financiară din sectorul apei este
asigurată prin realizarea unei investiţii care se încadrează în limitele stabilite prin Master
Planul judeţului, costul apei epurate fiind stabilit la un grad de suportabilitate acceptabil pentru
beneficiarii finali.

5. Perioada de referinţă:
Potrivit recomandărilor din “Ghidul pentru analiza cost-beneficii a proiectelor de
investiţii” – CE/2006, precum şi Instrucţiunile date în aplicarea HG nr.28/2008 pentru domeniile
“apă şi mediu”, perioada de referinţă este de 30 de ani.şi reprezintă numărul maxim de ani
pentru care se realizează previziuni în cadrul analizei cost-beneficiu.

II. ANALIZA OPŢIUNILOR

1. Stabilirea unei liste lungi de alternative care fac posibilă atingerea obiectivelor
specifice;
Obiectivele specifice pe care le are în vedere acest proiect pot fi atinse (în tot sau în
parte) prin mai multe alternative:

8
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
a. utilizarea de bazine (fose septice) etanşe şi vidanjabile în fiecare
gospodărie;
b. înfiinţarea unei reţele de canalizare din PVC în comuna Băleni, cu
construcţia unei staţii de epurare mecano-biologică, modulară care să
deservească întreaga comună şi cu o staţie de pompare;

c. înfiinţarea unei reţele de canalizare din PAFSIN în comuna Băleni, cu


construcţia unei staţii de epurare clasică care să deservească întreaga comună
şi cu o staţie de pompare;
d. înfiinţarea unei reţele de canalizare din PVC în comuna Băleni, cu
construcţia a două staţii de epurare – una în satul Băleni Sârbi, în nordul
comunei şi alta în satul Băleni Români, în sud-estul comunei, o staţie de
pompare şi cămine de vizitare din PE.

2. Stabilirea criteriilor calitative ce stau la baza analizei listei lungi şi stabilirea unei
liste scurte de alternative potrivite şi fezabile:
Analiza alternativelor menţionate la pct.1 s-a făcut pe baza consideraţiilor tehnice avute
în vedere de către proiectant coroborate cu analiza economică pentru fiecare variantă precum
şi cu situaţia din teren.
S-au analizat posibilele variante identificate, în funcţie de următoarele criterii:
 Costurile fiecărui tip de investiţii;
 Costurile de întreţinere pe durata de viaţă a investiţei;
 Siguranţa în exploatare;
 Rezistenţa la acţiunea diferiţilor factori externi (temperatura apei şi a aerului,
sarcini mecanice interioare şi exterioare, acţiunea agresivă a pământului) etc.
În urma studierii fiecărei soluţii în parte, s-au constatat următoarele:
a. Prima variantă – utilizarea de fose septice etanşe şi vidanjabile în fiecare
gospodărie, este o soluţie extrem de costisitoare şi necontrolabilă. Este recomandat
ca acest tip de prelucrare a apelor menajere să se utilizeze numai în cazul
gospodăriilor izolate.
b. Varianta a doua propusă de către proiectant ce presupune realizarea unei reţele de
canalizare din PVC, construcţia unei staţii de epurare mecano-biologică, modulară,
compactă şi a unei staţii de pompare - este cea mai bună, asigurând un raport
calitate – preţ optim, singura în măsură să răspundă cerinţelor solicitantului.
Avantajele ce l-au determinat pe proiectant să aleagă această variantă sunt
prezentate în studiul de fezabilitate.
c. Cea de-a treia variantă este mai costisitoare decât cea anterioară, atât ca investiţie
propriu-zisă, cât şi ca exploatare. Performanţele tehnico-economice ale staţiei de
epurare clasică sunt net inferioare celei modulare, compacte prevăzută în varianta a
doua.
d. Ultima variantă ce presupune construcţia a două staţii de epurare modulare în
fiecare sat este foarte costisitoare şi nu se justifică din punct de vedere tehnic,
având în vedere relieful comunei care permite scurgerea naturală a apelor prin rigole
stradale. Căminele din PE, deşi prezintă anumite avantaje totuşi, datorită rezistenţei
mecanice reduse şi a riscului de a deveni casante la temperaturi scăzute, nu sunt
agreate de către proiectant.
Această variantă presupune costuri investiţionale şi de exploatare mari (ex.
consum ridicat de energie pentru funcţioanarea celor două staţii de epurare şi a celei
9
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
de pompare), costuri ce s-ar regăsi în tarife. Se estimează că în cazul adoptării
acestei soluţii, tarifele ar creşte cu cca 38% faţă de cele estimate în soluţia
prezentată în studiul de fezabilitate, peste puterea de suportabilitate a populaţiei din
mediul rural. Luând în considerare şi costurile de exploatare, precum şi impactul
asupra mediului s-a concluzionat că o astfel de investiţie nu este fezbilă pentru
comuna Băleni.

În urma analizei alternativelor avute în vedere de către proiectant s-a stabilit o


listă scurtă cu alternative potrivite şi fezabile;

a. Scenariul “Fără proiect” sau “A nu face nimic”


În prezent oamenii folosesc pentru satisfacerea nevoilor fiziologice latrine care
constituie un permanent focar de infecţie şi de transmitere a bolilor. Rareori sunt amenajate în
cadrul proprietăţilor fose vidanjabile construite etanş.
Dispunerea acestora în incinta proprietăţilor conduce, mai ales în perioadele cu
precipitaţii abundente, la deversări ale materiilor fecale şi ale dejecţiilor de la animale, atât în
incinta proprietăţilor, cât şi pe arterele de circulaţie, situaţia respectivă generând un puternic
impact negativ asupra condiţiilor de viaţă ale comunităţii.
Eliminarea acestor permanente focare de infecţie a constituit preocuparea de bază a
edililor localităţii, iar rezultatul final preconizat îl reprezintă crearea unor condiţii de mediu
durabile.
Dacă comunitatea locală nu va beneficia de un sistem de canalizare centralizat la
nivelul întregii comune, următoarele riscuri se pot manifesta cu o intensitate mai ridicată:
 degradarea calităţii vieţii în cadrul comunităţii;
 crearea unui cadru nefavorabil sănătăţii populaţiei;
 înrăutăţirea situaţiei sociale şi economice a locuitorilor;
 atragerea unui număr scăzut de investitori în zonă sau chiar plecarea unor
investitori existenţi.
A nu face nimic în asemenea condiţii înseamnă ca într-un interval de 10 -15 ani să se
polueze iremediabil pânza freatică şi implicit, sursele de apă existente prin foraje la medie
adâncime să fie afectate. Normele europene Dir. 91/271 CE prevăd obligativitatea introducerii
canalizării acolo unde există apă potabilă în sistem centralizat.
Mai mult decât atât, privind la nivel mai extins, alternativa de a păstra situaţia
actuală conduce cu siguranţă la creşterea discrepanţelor deja existente între diversele
localităţi şi zone din România, între localităţile din mediul rural şi cel urban, precum şi
dintre România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene.
În ceea ce priveşte restricţiile de mediu şi cele de ordin legislativ, această alternativă,
datorită efectelor sale, conduce la o neconformare la aceste restricţii.
Pe plan economic, alternativa de a nu face nimic va atrage dupa sine mărirea costurilor
legate de gestionarea apelor uzate, atât la nivelul solicitantului - Consiliul Local Băleni - cât şi
la nivelul populaţiei locale.
Fără implementarea acestui proiect va continua să se deverseze în râul Ialomiţa şi
afluienţii săi, ape menajere cu poluanţi ce depăşesc cu mult limitele admise de NTPA 001.
b. Scenariul “Cu proiect” sau “A face ceva”.

10
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
În situaţia realizării investiţiei privind înfiinţarea reţelei de canalizare cu staţie de epurare
în comuna Băleni, s-au identificat două variante care ar putea fi implementate:

b.1. Varianta 1:
Această variantă presupune înfiinţarea unui sistem de canalizare centralizat cu
următoarele componenete:
• Reţea de canalizare principală pe drumul judetean DJ 711 ce traversează comuna
şi reţele secundare pe străzile comunei. Reţelele de canalizare se vor executa din
PVC. Pentru evitarea spargerii carosabilului drumului judetean DJ 711 s-au prevăzut
cămine de racorduri pe toată lungimea canalizării de-a lungul DJ 711.
• Staţie de pompare ape uzate menajere pe traseul canalizării din cauza terenului
relativ plat, pentru evitarea adâncimilor mari ale căminelor. Staţia de pompare se va
realiza din beton armat.
• Staţie de epurare mecano-biologică, modulară, compactă, containerizată,
supraterană.
Tehnologia utilizată de staţiile de epurare moderne compacte containerizate, are
multiple avantaje cum sunt:
• mai multe trepte de calitate a apei epurate;
• refolosirea apei tratate pentru: irigaţii, necesităţi tehnice, apă pentru toalete, apă
pentru răcire, necesităţi tehnologice ale companiilor industriale;
• cost scăzut de epurare a apelor uzate;
• costuri de investiţie minime;
• instalare simplă si rapidă;
• posibilitate de extindere a capacităţii, eficienţă şi calitate;
• efect antropic minim asupra mediului;
• procese simple care nu necesită personal cu înalta calificare;
• instalaţiile lucrează: fără sistem de deshidratare / cu sisteme de deshidratare.
Staţia de epurare este dotată cu laborator propriu şi cu instrumente necesare
realizării analizelor asupra parametrilor de intrare si evacuare.

b.2. Varianta 2:
A doua variantă fezabilă avută în vedere de către proiectant constă în înfiinţarea unui
sistem de canalizare centralizat ce va conţine:
• Reţea de canalizare principală pe drumurile judeţene DJ 711 şi DJ 711C şi reţele
secundare pe drumurile comunale. Reţelele de canalizare se vor executa din
PAFSIN. Căminele de vizitare se vor realiza din PE.
• O staţie de pompare pe traseu din cauza terenului relativ plat şi care ar conduce la
adâncimi mari de cămine.
• O staţie de epurare clasică având următoarele componente:
- Grătare
- Desnisipator;
- Decantoare primare longitudinale
- Decantoare longitudinale secundare
- Bazine cu namol activ ( bazine de aerare)
Elementele componente ale acestor staţii de epurare, sunt alcătuite în totalitate din
cuve din beton îngropate şi se caracterizează printr-o exploatare costisitoare.
Randamentul acestor staţii de epurare nu depăşeşte 70%.
11
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”

Soluţia propusă:
Luându-se în considerare costurile de realizare a investiţiei, costurile de exploatare,
impactul asupra mediului s-a ajuns la concluzia că prima variantă elaborată de către proiectant
este cea mai potrivită pentru realizarea acestei investiţii, variantă în măsură să răspundă
cerinţelor actuale ale beneficiarului şi ale locuitorilor comunei Băleni.

Avantajele variantei recomandate:


1. Staţia de epurare mecano-biologică, modulară, compactă, propusă de proiectant
prezintă următoarele avantaje faţă de cea clasică:
• un lucru deosebit de important îl constituie absenţa nămolului în exces
datorită aplicării unei tehnologii performante de epurare biologică cu unitatea
compactă proiectată.
• consum energetic redus, atât compresoarele cât şi electropompele de proces
fiind de înaltă fiabilitate şi randament;
• toate echipamentele sunt din oţel inox, neexistând probleme generate de
acţiunea apei sau sedimentului asupra componentelor;
• realizarea dezinfecţiei cu ultraviolete în instalaţia de tip UV prezintă avantaj faţă
de soluţia clorinării, cea din urmă variantă conducând la producerea de compuşi toxici
în mediul acvatic receptor. Instalaţia de dezinfecţie asigură o eficienţă de până la
99% privind reducerea coliformilor totali;
• prin forma compactă se obţine o suprafaţa redusa a staţiei de epurare,
astfel suprafaţa platformei staţiei este de S = 1500 m2 din care suprafaţa ocupată cu
obiectele şi reţelele tehnologice este de cca. 50 %;
• amorsare rapidă a procesului de epurare biologică. Unitatea ajunge în
câteva zile la condiţii optime de funcţionare, chiar şi în cazul unor întreruperi mai
îndelungate în ceea ce priveşte alimentarea cu apă uzată;
• automatizarea instalaţiei conduce la siguranţă în exploatare, personal de
întreţinere redus, nefiind obligatorie supravegherea permanentă (o inspecţie pe zi);
2. Referitor la reţelele de canalizare:
Alegerea soluţiei de realizare a reţelei de canalizare din tuburi PVC a fost dictată de
următoarele considerente:
• economice: la performanţe egale preţul este net inferior faţă de materialele
tradiţionale;
• greutate redusă şi flexibilitate;
• rezistenţă ridicată la uzură şi agenţi corozivi ;
• PVC este inodor, insipid, netoxic, inert si insolubil ;
• tuburile din PVC nu permit aderarea cristalelor de săruri, calcar sau
microorganisme;
• pierderile de presiune sunt foarte scăzute la trecerea fluidelor, datorită feţei
interioare a conductelor care este complet lisă;
• tehnologia de montare este simplă şi sigură, îmbinările se execută uşor şi rapid,
prezentând etanşeitate perfectă;
• durata de viaţă asigurată de furnizor este de 50 de ani.

12
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”

III.ANALIZA FINANCIARĂ

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanţa şi sustenabilitatea financiară


a investiţiei propuse pe parcursul perioadei de referinţă, cu scopul de a stabili cea mai potrivită
structură de finanţare a acesteia.
Metodologia folosită în analiza financiară este cea recomandată de Comisia Europeană
în “Ghidul analizei cost-beneficiu a proiectelor de investiţii” întocmit de Direcţia Generală
pentru Politici Regionale, avându-se în vedere şi precizările din “Ghidul Solicitantului pentru
Măsura 322”.
Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF (Discounted Cash Flow = Cash Flow
Actualizat) care cuantifică diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile generate de proiect pe durata
sa de funcţionare, ajustând această diferenţă cu un factor de actualizare, operaţiune necesară
pentru “a aduce” o valoare viitoare în prezent.

1. Estimarea veniturilor şi costurilor investiţiei, precum şi implicaţiile acestora din


punctul de vedere al fluxului de numerar;
1.1. Estimarea veniturilor:
a. Analiza gradului de racordare:
Cererea de racordare la reţeaua de canalizare are la bază racordurile din gospodăriile
existente la reţeaua de apă potabilă, prin intermediul cărora se stabilesc consumurile de apă
menajeră preluată de sistemul de canalizare.
Potrivit “Breviarului de calcul”, debitul de canalizare Qc s-a calculat reprezentând 80%
din debitul de apă consumat.
Pentru cei cca. 4000 locuitori care vor fi deserviţi de această investiţie, în urma
calculelor a rezultat un consum mediu zilnic de apă potabilă – Qzi med Băleni = 388,95 mc/zi,
respectiv, Qmed/lună/pers = 2,92 mc/lună/pers, iar cel de apă uzată, Quz zi med Băleni = 344,82 mc/zi,
respectiv Q uz med/lună/pers = 2,6 mc/lună/pers
În cadrul operării sistemelor noi de canalizare din mediul rural se estimează că nivelul
de racordare (mediu pe an, ca procent din totalul populaţiei ce va fi deservită de investiţie) este
etapizat, începând cu 45% în primul an, 60% în anul al doilea, 75% în anul al treilea şi 85% în
anul al patrulea, după care procentul se diminuează în mod considerabil, ajungând abia în
anul 2025 să atingă populaţia avută în vedere de către proiectant, respectiv, 4000 persoane.

Rezultatele sunt prezentate în tabelul următor:


Tabel nr.2
Anul 1 2 3 4 5
Procentul de racordare - % 45 60 75 85 85,5
Nr. locuitori beneficiari 1800 2400 3000 3400 3420
Quz med / luna / pers – mc/luna 2,59
Quz med / an – mc / an 55.944 74.592 93.240 105.672 106.294

Având în vedere tendinţele de creştere demografice din ultimii ani la nivelul comunei, se
estimează o creştere a populaţiei ce se va stabili în această localitate cu 1% pe an până în
anul 2020.
13
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”

b. Analiza elasticităţii tarifului:


Tariful utilizat trebuie să asigure următoarele cerinţe :
 să acopere toate cheltuielile necesare desfăşurării activităţii de colectare a apelor
menajere.
 să realizeze un profit de 5 % pe an.
 să fie suportabil de către utilizatori (populaţie).
Pe baza structurii cheltuielilor s-a calculat tariful serviciului de canalizare.
În această situaţie s-au analizat costurile în cazul racordării gospodăriilor populaţiei în 4
ani în mod eşalonat până la gradul de 85%.
La stabilirea tarifului pentru apă uzată s-au avut în vedere următoarele cheltuieli:
 Cheltuieli salariale
 Cheltuieli cu energia electrică necesară funcţionării staţiei de epurare şi staţiei de
pompare;
 Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii
 Costuri administrative şi de regie;
 Cheltuieli materiale (reactivi, dotări SE)
 Taxele plătite la Apele Române pentru deversarea apei brute în emisar;
Calculul tarifului pentru apa uzată este prezentată în Anexa 2.
Concluzii:
1. În primul an după implementarea investiţiei, datorită faptului că nivelul de racordare este
scăzut (se estimează a fi de max. 45%), valoarea tarifului este ridicată, respectiv, 1,41
lei /mc apă uzată (valoare fără TVA).
2. După patru ani de la darea în folosinţă a investiţiei, când se estimează că s-au branşat
aprox. 85 % din gospodăriile din localitate, tariful se stabilizează la o valoare de 1,03
lei/mc apă uzată (valoare fără TVA).

c. Analiza gradului de suportabilitate a tarifului.


Potrivit directivelor europene din domeniul apei, factura medie lunară pentru serviciile
de apă şi de canalizare nu trebuie să depăşească 4% din veniturile medii nete lunare ale unei
familii.
Pornind de la această premisă, s-a analizat ponderea facturii medii lunare pentru apă şi
canalizare în veniturile medii nete ale unei gospodării, având în vedere următoarele ipoteze de
calcul:
1. cantitatea medie lunară apă potabilă / persoană – Q med/ lună/pers = 2,92 mc/ pers
2. cantitatea medie lunară ape uzate / persoană – Q uz med/ lună/pers = 2,59 mc/ pers;
3. număr mediu de persoane / gospodărie = 3,4 pers / gospodărie
4. venitul mediu net/ salariat = 1.296 lei /salariat (conform Buletin INS nr.9/3008)
5. pensia medie lunară = 376 lei / pensionar (conform Buletin INS nr.8/3008)
6. venitul mediu pe familie se calculează prin însumarea unei pensii şi a unui salariu
mediu. Deci venitul mediu pe familie într-o lună se consideră egal cu 1.296 + 376
=1672 lei/lună/familie
Vmf=1672 lei/lună/familie

14
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
Pentru a analiza gradul de suportabilitate a tarifului se va calcula factura medie lunară
pe familie pentru apă şi canalizare în primul an al exploatării investiţiei şi în anul 4, când gradul
de racordare la reţeaua de canalizare se stabilizează la 85%.

Calculul facturii medii pe un branşament (gospodărie)


1. pentru apă potabilă:
S-a luat în considerare tariful rezultat în urma calculelor din cadrul documentaţiei
tehnico-economice pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă pentru comuna Băleni, în
primul an şi în anul 4 de exploatare a investiţiei, respectiv, 1,13 lei în primul an şi 0,80 lei în
anul al patrulea (valori fără TVA).

• pentru anul 1:
2,92 mc/pers x 3,4 pers / gospodărie x 1,13 lei / mc x 1,19 = 13,35 lei (valoare cu TVA)
• pentru anul 4:
2,92 mc/pers x 3,4 pers / gospodărie x 0,80 lei / mc x 1,19 = 9,45 lei (valoare cu TVA)

2. pentru canalizare:
Valoarea facturii medii lunare se calculează cu tarifele din anul 1 de funcţionare a
investiţiei şi anul 4, când se estimează că tariful se stabilizează la valoarea de 1,03 lei/mc:

• pentru anul 1:
2,59 mc /pers x 3,4 pers / gospodărie x 1,41 lei/mc x 1,19 = 22,35 lei / lună
• pentru anul 4:
2,59 mc /pers x 3,4 pers / gospodărie x 1,03 lei/mc x 1,19 = 14,79 lei / lună

Ponderea facturii medii lunare pentru apă şi canalizare în veniturile medii lunare /familie
se prezintă după cum urmează:

• Venit mediu lunar / familie = 1.672 lei


• Factura medie lunară/fam apă + canalizare (an 1) = 35,7 lei
Pondere = 2,13% < 4%
• Factura medie lunară-fam apă + canalizare (an 4) = 24,24 lei
Pondere = 1,45% < 4%

Concluzii:
Factura medie apa + canal are o valoare suportabilă pentru populaţie, atât în primul an
de exploatare, când tariful pe mc este relativ mare, cât şi în anul al 4-lea când se estimează că
numărul de utilizatori se stabilizează la aprox. 85%, aceasta având o pondere mai mult sub
media de 4% din venitul mediu lunar pe familie.
Tarifele rezultate în urma analizelor financiare au valori reduse faţă de alte localităţi
datorită numărului mare de locuitori ce vor fi deserviţi de această investiţie, raportaţi la
lungimea reţelei .

d. Estimarea veniturilor
Veniturile anuale estimate pe perioada de referinţă au fost determinate în funcţie de:
• cantitatea de apă menajeră colectată anual;

15
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
• tariful unui mc de apă uzată colectată.
Potrivit metodologiei recomandate de Comisia Europenă, în calcularea veniturilor
viitoare generate de investiţie nu s-a luat în considerare Taxa pe valoarea adăugată.
Valoarea şi evoluţia anuală a acestora este prezentată în anexa 1.

1.2. Estimarea cheltuielilor:


Pe lângă costurile de investiţie, proiectul generează şi cheltuieli pe termen lung,
asociate întreţinerii reţelelor de canalizare, a staţiei de epurare şi a staţiei de pompare apa
uzată, în faza de exploatare a investiţiei.
Având în vedere tendinţa generală de creştere a preţurilor şi tarifelor pentru materiile
prime, materiale şi servicii de la un an la altul reflectate de evoluţia pieţei, s-a considerat
ipoteza ca acestea vor continua să crească. Aceasta va atrage de asemenea o creştere a
veniturilor din salarii în măsură să acopere creşterea preţurilor bunurilor şi serviciilor.
Costurile de operare şi de întreţinere au fost previzionate pe baza următoarelor
ipoteze:
 Evoluţia costurilor cu energia electrică ţine cont de evoluţia tarifelor pentru 1Kwh.
S-a luat în considerare o creştere anuală a tarifului pe KWh de 1% anual;
 Pentru costurile administrative şi de regie s-a luat în considerare o creştere de
1% anual;
 Costurile cu forţa de munca s-au fundamentat pe baza informaţiilor cu privire la
salariul mediu şi vizează cheltuieli cu salariile pentru locurile de munca nou create.
După realizarea investiţiei se vor crea patru noi locuri de muncă permanente, în
cadrul operatorului regional.
Pe baza statisticilor privind evoluţia salariului mediu se estimează o creştere anuală a
salariului mediu de 6% anual până în anul 2015 (când se preconizează că România va trece la
moneda unică), după care creşterea se diminuează la 2% pe an.
La estimarea cheltuielilor au fost excluse următoarele articole, întrucât nu sunt în
concordanţă cu metoda DCF (Discounted Cash Flow = Cash Flow Actualizat) prevăzută în
metodologia recomandată de Comisia Europeană:
 Deprecierea şi amortizarea, deoarece nu reprezintă plăţi efective de numerar;
 Orice rezerve pentru costurile viitoare de înlocuire, pentru că nu corespund unui
consum real de bunuri şi servicii;
 Orice rezerve neprevăzute, întrucât nesiguranţa fluxurilor viitoare este luată în
considerare în analiza de risc.
Evoluţia prezumată a costurilor de operare a fost prezentată în Anexa nr. 1.

1.3. Previzionarea fluxului de numerar:


Din estimările efectuate a rezultat un flux de numerar pozitiv în fiecare an de
exploatare luat în considerare.
Previzionarea fluxului de numerar este prezentată în Anexa nr.5.

2. Definirea structurii de finanţare a investiţiei şi profitabilitatea sa financiară;


Valoarea totală a acestui obiectiv de investiţii (inclusiv TVA) este de 7.053.508 lei
echivalent a 1.885.309 EUR.
De menţionat este faptul că această investiţie face parte dintr-un proiect integrat,
„Înfiinţare reţea de alimentare cu apă potabilă, înfiinţare reţea de canalizare cu staţie de
epurare şi modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din comuna Băleni, judeţul

16
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
Dâmboviţa” ce urmează să fie depus pentru finanţare nerambursabilă pe Măsura 322 din
cadrul PNDR.
Potrivit Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri, valoarea maximă a grantului ce
poate fi obţinut pentru această investiţie (cheltuieli eligibile totale) este în cuantum de
5.926.827 lei echivalent a 1.584.162 EUR, diferenţa de 1.126.680 lei, echivalent a 301.147
EUR urmând a fi suportată din bugetul local şi bugetul de stat.
După finalizarea investiţiei, serviciul de canalizare urmează va fi delegat spre
administrare operatorului regional din judeţ, SC Compania de Apă – Târgovişte Dâmboviţa -
SA , drept pentru care, costurile cu investiţia nu se vor regăsi în tarifele practicate.
Aşadar, structura de finanţare a investiţiei se prezintă după cum urmează:
Total valoare investiţie = 7.053.508 lei / 1.885.309 EUR (val. cu TVA)
Total surse finanţare = 7.053.508 lei / 1.885.309 EUR din care:
- fonduri de la bugetul local: 10.000 lei / 2.673 EUR
- credite bancare: -
- fonduri de la bugetul de stat: 746.099 lei / 298.474 EUR
- fonduri nerambursabile: 5.926.827 lei / 1.584.162 EUR
(FEADR – 80%
Buget de stat – 20%)
Concluzie:
Investiţia ce face obiectul acestei analize este profitabilă şi sustenabilă numai în
condiţiile obţinerii unei finanţări externe nerambursabile.

3. Verificarea capacităţii fluxului de numerar proiectat pentru a se asigura funcţionarea


adecvată a investiţiei şi îndeplinirea obligaţiilor – Sustenabilitatea financiară
Proiectul este sustenabil pe toată perioada previzionată cu condiţia acoperirii
cheltuielilor cu investiţia din fonduri europene nerambursabile (F.E.A.D.R.) şi bugetul de stat.
Pentru acoperirea TVA-ului şi a celorlalte cheltuieli neeligibile, se va apela la surse
proprii ale bugetului administraţiei publice locale sau surse de la bugetul de stat/ consiliul
judeţean.
Deasemenea cheltuielile de mentenanţă şi operare vor fi suportate din veniturile
rezultate din încasarea de la populaţie şi agenţii economici a contravalorii serviciilor de
canalizare.
Sustenabilitatea proiectului de investiţii este prezentată în Anexa nr.5 – Analiza
financiară a proiectului.
Din datele prognozate rezultă că fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare
an al perioadei de referinţă, fapt ce se încadrează în recomandările din Ghidul Solicitantului
elaborat pentru Măsura 322 – PNDR.

4. Determinarea performanţei şi sustenabilităţii financiare se realizează prin calcularea


indicatorilor de performanţă financiară.
În Anexa nr.6 s-a calculat fluxul de numerar net necesar pentru determinarea
indicatorilor de eficienţă a investiţiei.
Indicatorii de performanţă rezultaţi în urma calculelor sunt prezentaţi în următoarul
tabel.

Nr. Indicator de performanţă Valoare Limite maxime


Crt. recomadate
1. Valoarea actualizată netă – VAN - 6.263.756 lei 0 lei
17
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
2. Rata internă de renabilitate -16,9432 % 8%
financiară – RIRF
3. Raportul cost / beneficiu 0, 952 1
4. Fluxul de numerar cumulat Pozitiv în fiecare an Pozitiv în fiecare an

4.1. Valoarea actualizată netă:


VAN = - 6.263.756 lei < 0
Valoarea actualizată netă constituie un indicator fundamental pentru evaluarea
economică şi financiară a oricărui proiect de investiţii.
Prin conţinutul său, acest indicator caracterizează în valoare absolută aportul de avantaj
economic al proiectului de investiţii. Însă, în situaţia proiectelor de infrastructură, unde scopul
primordial constă în satisfacerea unei nevoi sociale şi nu neapărat în realizarea de profit, o
valoare pozitivă a acestui indicator reflectă capacitatea iniţiatorului de a susţine singur, fără
spijin din afară, respectiva investiţie.
O valoare actualizată netă negativă în astfel de proiecte atrage atenţia beneficiarului că
are nevoie de resurse financiare atrase pentru a realiza investiţia respectivă.
În cazul de faţă, valoarea actualizată netă este negativă (- 6.263.756 lei) ceea ce
înseamnă că investiţia ce vine în întâmpinarea nevoilor imediate ale comunităţii (având un
caracter pur social), se poate realiza numai dacă este susţinută din fonduri
nerambursabile.

4.2. Rata internă de rentabilitate financiară;


RIR = - 16,9432 % < 8% (rata de actualizare recomandată de Ghidul
Solicitantului)

Aceasta este acea rată de actualizare care face ca valoarea actualizată netă (VAN) la
finele perioadei analizate să fie nulă şi reflectă rentabilitatea globală, nominală generată de
proiectul de investiţii.
De regulă RIR trebuie să fie pozitivă
Cu toate acestea, o RIR negativă este acceptată pentru proiecte cu caracter social,
datorită faptului ca acest tip de investiţii reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă
capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici): drumuri, staţii de
epurare, reţele de canalizare, de alimentare cu apa, etc.
Este cazul şi prezentei aplicaţii unde pentru RIR a rezultat o valoare negativă,
respectiv, - 16,9432 %.
Acceptarea unei RIR financiară negativă este totuşi condiţionată de existenţa unei RIR
economice pozitivă, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor şi costurilor socio-
economice.

4.3. Raportul cost-beneficiu;


Raportul cost / beneficiu = 0,952 < 1
Pe perioada exploatării investiţiei, veniturile realizate sunt în măsură să acopere
costurile curente.

4.4. Fluxul de numerar cumulat;

18
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an al perioadei de referinţă, ceea ce
înseamnă că proiectul este durabil din punct de vedere financiar ín condiţiile prezentate
anterior.
La calculul fluxului de numerar cumulat s-au avut în vedere veniturile obţinute din
exploatarea investiţiei şi costurile de exploatare pe perioada de referinţă.
Fluxul de numerar obţinut în urma previziunilor respectă recomandările din Ghidul
Solicitantului.

IV. ANALIZA ECONOMICĂ

Analiza economică constă în luarea în considerare a elementelor care conduc la costuri


şi beneficii economice, sociale şi de mediu, care nu au fost avute în vedere în analiza
financiară pentru că nu generează cheltuieli sau venituri băneşti directe pentru proiect.
Obiectivul analizei economice este de a demonstra că investiţia are o contribuţie
pozitivă netă pentru societate şi, în consecinţă, aceasta merită să fie finanţată din
fonduri publice.
Analiza economică este necesară pentru o evaluare mai corectă a proiectului deoarece
analiza financiară nu poate releva în mod complet utilitatea şi beneficiile reale ale proiectului,
aportul său la bunăstarea unei regiuni sau comunităţi.
Potrivit legislaţiei în vigoare, HG nr.28/2008, analiza economică este obligatorie doar
la investiţiile publice majore care au costuri de investiţii mai mari de 25.000.000 euro.
În concluzie, pentru proiectul propus, având în vedere valoarea totală a acestuia, nu
este necesar a se elabora o astfel de analiză economică.

V. ANALIZA DE SENSITIVITATE

Analiza de senzitivitate constă în determinarea variaţiei indicatorilor de profitabilitate în


condiţiile modificării nivelurilor diferitelor variabilelor cheie.

Conform Instrucţiunilor date în aplicarea HG nr.28/2008, indicatorii de performanţă


financiară relevanţi, care se vor considera în toate cazurile sunt:
• rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei
• valoarea financiară actuală netă.
Potrivit analizei financiare efectuate,
RIRF = - 16,9432 %
VAN = - 6.263.756 lei

1. Identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea


beneficiilor proiectului.

Potrivit recomadărilor Ghidului pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiţii,


se vor lua în considerare şi vor fi analizaţi numai acei parametrii pentru care o variaţie (pozitivă
sau negativă) de 1% provoacă creşterea cu 1% a ratei interne de rentabilitate financiară sau
cu 5% a valorii actuale nete.
Selectarea variabilelor critice ale proiectului:
Pentru determinarea variabilelor cheie se vor lua în considerare următorii indicatori
care ar putea influenţa implementarea investiţiei:
19
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
 Costul investiţiei (factor critic - orice eveniment neaşteptat în construcţia reţelei
de canalizare, care poate schimba considerabil costul investiţiei în curs);
 Modificări ale nivelurilor salariale;
 Costurile de exploatare (întreţinere, reparaţii);
 Costul energiei electrice necesare pentru funcţionarea staţiei de epurare şi a
staţiei de pompare.
 Nerealizarea procentului de racordare a populaţiei deservite de investiţie la
nivelul prognozat în primii 5 ani de funcţionare a sistemului.
 Modificările tarifelor şi taxelor de-a lungul unei perioade de timp (determinate în
mare măsură de deciziile luate de organismul de reglementare naţională – ANRSC);
Aceşti indicatori au fost modificaţi cu -1% şi 1% obţinându-se următoarele valori pentru
indicatorii de performanţă:

Indicator % RIR % VAN (lei) % RIR % VAN (lei)


-1% - -6.200.528 +1% -16,9793% - 6.326.984
Costul investiţiei de bază 16,9068 lei lei
%
-1% - -6.263.943 +1% - - 6.324.137
Costuri cu salariile 16,9549 lei 17,3467% lei
%
-1% - - 6.264.232 +1% - - 6.263.280
Costuri reparaţii întreţinere 16,9945 lei 16,8296% lei
%
-1% - -6.263.953 +1% - -
Cost energie electrică 16,9556 lei 16,9510 6.264.040
% % lei
-1% - -6.263.493 +1% - - 6.264.011
Nerealizare procent de 16,9338 lei 16,9525% lei
racordare %

-1% - - 6.344.956 +1% - - 6.203.624


Modificări tarif apă colectată 19,4161 lei 11,8962% lei
%

Concluzii:
Variaţiile apărute pentru indicatorii de performanţă la variaţia primilor 5 factori cheie cu
(-1%, +1%) sunt foarte mici, înregistrând atât pentru RIR, cât şi pentru VAN variaţii sub 1%.
Aşadar, factorii selectaţi nu sunt factori a căror variaţii să influenţeze considerabil
indicatorii de performanţă financiară ai investiţiei, drept urmare, proiectul nu prezintă un
grad de senzitivitate ridicat.

Modificările tarifului cu - 1% determină scădere a RIR cu 2,47% faţă de RIR rezultat


în urma analizei financiare a proiectului, respectiv, - 16,9432 %.
Deşi se încadrează în limitele impuse pentru accesarea fondurilor prin F.E.A.D.R.,
această variaţie este greu de realizat, având în vedere tendinţele de creştere a cheltuielilor de
exploatare şi a cantităţii de apă epurată.

20
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
Modificarea tarifului cu +1% determină o îmbunătăţire a performanţelor investiţiei,
crescând cu 5,05% RIR faţă de cel rezultat în urma analizei financiare, respectiv, -11,8962%.
Şi în această situaţie indicatorii de performanţă de încadrează în limitele stabilite de Ghidul
solicitantului – Anexa 4.1., respectiv, noua valoare a RIR esta mai mică decat rata de
actualizată recomandată de 8% şi VAN = - 6.203.624 < 0.

Având în vedere că singurul factor ce are o anumită influenţă asupra investiţiei este
modificarea tarifului la apă uzată epurată, pentru acesta se vor analiza indicatorii de
performanţă ai investiţiei în situaţia creşterii acestui factor cu +10%.

Analiza factorului de influenţă selectat – modificarea tarifului cu +10%:


Variaţia indicatorilor de rentabilitate în cazul în care variabila cheie creşte cu +10%
este următoarea:
 RIR = -13,2271%
 VAN = - 6.230.451 lei
 Raport cost / beneficii = 0,8780

Concluzii:
O creştere a tarifelor cu 10% determină creşterea RIR cu cca 3,72 %, iar VAN cu 0,5%,
încadrându-se în limitele impuse pentru accesarea fondurilor prin F.E.A.D.R.

Drept urmare, niciuna dintre variabilele folosite în analiza prezentată mai sus care ar fi
putut influenţa performanţa financiară a proiectului nu au impact major asupra investiţiei, deci
nu suntem într-o situaţie critică în măsură să determine nerealizarea acesteia.

VI. ANALIZA DE RISC

Pentru a analiza viabilitatea proiectului de investiţii s-au luat în considerare riscurile ce


pot să apară atât în perioada de implementare a proiectului cât şi în perioada de exploatare a
obiectului de investiţie.

a. Riscuri tehnice:
Această categorie de riscuri depinde direct de modul de desfăşurare al activităţilor
prevăzute în planul de acţiune al proiectului, în faza de proiectare sau în faza de execuţie:
1. etapizarea eronată a lucrărilor;
2. erori în calculul soluţiilor tehnice;
3. executarea defectuoasă a unei/unor părţi din lucrări;
4. nerespectarea normativelor şi instruirea personalului specializat în întreţinerea şi
exploatarea noilor instalaţii.
Administrarea acestor riscuri constă în:
 În planificarea logică şi cronologică a activităţilor cuprinse în planul de acţiune
au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale
proiectului;
 Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;
 Managerul de proiect, împreună cu responsabilul juridic şi responsabilul
tehnic se vor ocupa direct de colaborarea în bune condiţii cu entităţile
21
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
implicate în implementarea proiectului: activitatea dirigintelui de şantier va fi
monitorizată; în contractul de sarcini pentru contractul de consultanţă în
managementul proiectului se vor face precizări privind monitorizarea calităţii
lucrărilor;
 Responsabilul tehnic se va implica direct şi va supraveghea atent modul de
execuţie al lucrărilor, având o bogată experienţă în domeniu; se va
implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execuţie.
Acesta va presupune organizarea de raportări parţiale pentru fiecare stadiu al
lucrărilor în parte. Acestea vor fi prevăzute în documentaţia de licitaţie şi la
încheierea contractelor.
 Se va urmări încadrarea proiectului în standardele de calitate şi în termenele
prevăzute;
 Se va urmări respectarea specificaţiilor referitoare la materialele,
echipamentele şi metodele de implementare a proiectului;
 Se va pune accent pe protecţia şi conservarea mediului înconjurător; în
documentaţia de licitaţie pentru contractul de execuţie lucrări se vor face
precizări privind minimizarea suprafeţelor ocupate temporar, pe perioada
lucrărilor ca şi precizări privind locul unde vor fi depozitate deşeurile rezultate
din lucrările prevăzute în contract ca şi lucrările de refacere a mediului
înconjurător (depozitarea stratului vegetal rezultat din decaparea porţiunilor
de drum, refacerea acestuia după terminarea lucrărilor, refacerea terenurilor
ocupate temporar pe durata lucrărilor şi redarea acestora utilizărilor iniţiale);
 Se va solicita furnizorilor echipamentelor şi instalaţiilor instruirea personalului
responsabil cu întreţinerea şi exploatarea acestora. Procesul de recutare a
personalului va avea în vedere calificarea corespunzătoare posturilor.

b. Riscuri financiare:
1. Creşterea nejustificată a preţurilor de achiziţie pentru utilajele şi
echipamentele implicate în proiect;
2. Creşterea peste limitele de 1% - 5% analizate în proiect a preţurilor
materialelor de construcţie;
3. Modificări majore ale cursului de schimb valutar;
Administrarea riscurilor financiare va avea în vedere, în principal:
 Asigurarea condiţiilor pentru spijinirea liberei concurenţe pe
piaţă, în vederea obţinerii unui număr cât mai mare de oferte conforme în
cadrul procedurilor de achiziţie lucrări, echipamente şi utilaje;
 Estimarea căt mai realistă a creşterii preţurilor pe piaţă;
 Includerea în proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevăzute;
 Asigurarea în bugetul local a cel puţin sumei aferentă acoperirii
cheltuielilor neeligibile plus un coeficient de risc de 5%.

c. Riscuri legate de eşecul de furnizare:


În cadrul procesului de achiziţie privind contractul de lucrări este posibil să nu existe
operatori economici care să dorească să execute contractul în condiţiile prevăzute în caietul
de sarcini, la preţul maxim specificat, sau în termenul specificat. Aceasta ar însemna reluarea
procesului de achiziţie, ceea ce ar conduce la întârzierea lucrărilor. O altă situaţie ar fi aceea a

22
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
contestaţiilor ce ar putea apărea şi care atrage întârzierea începerii lucrărilor. Eşecul în
achiziţii poate fi gestioant printr-o serie de măsuri, cum ar fi:
 Respectarea cât mai riguroasă a reglementărilor privind achiziţiile publice,
pentru a evita contestaţiile;
 Angajamentul din partea beneficiarului de a include o anumită sumă în
bugetul propriu, care ar putea suplimenta valoarea eligibilă a contractului de
execuţie lucrări, pentru a evita întârzierile ce ar apărea în cazul în care nicio
ofertă nu se încadrează în bugetul aprobat al proiectului;
 Popularizarea pe o scară cât mai largă a proiectului, fără a încălca
prevederile privind achiziţiile publice şi fără a favoriza vreun agent economic,
pentru ca piaţa constructorilor să fie pregătită.

d. Riscurile instituţionale:
Comunicarea defectuoasă între entităţile implicate în implementarea proiectului şi
executării contractelor de lucrări şi achiziţii echipamente şi utilaje.

e. Riscuri legale:
Această categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de
beneficiarul proiectului:
1. Obligativitatea repetării procedurilor de achiziţii datorită gradului
redus de participare la licitaţii sau datorită numărului mare de oferte neconforme
primite în cadrul licitaţiilor;
2. Instabilitatea legislativă – frecvenţa modificărilor de ordin legislativ,
modificări ce pot influenţa implementarea proiectului.

Indicatori de monitorizare
Pentru a monitoriza eficienţa lucrărilor din perioada de realizare a lucrărilor se stabilesc
următorii indicatori relevanţi :
- Km de reţea realizată /lună
- Certificate de calitate pentru materialele utilizate
- Agremente tehnice pentru principalele componente uzinate
- Faze determinante cu probe tehnologice
Echipa de management al proiectului va intocmi periodic pentru autoritatea locală
urmatoarele:
- rapoarte lunare de analiză şi verificări;
- urmărirea graficelor de activitate şi a plăţilor;
- inspecţii în teren ;
- diagramele cu desfăşurarea lucrărilor corelate cu respectarea programului
de calitate.
Toate aceste instrumente împreună cu alte rapoarte stau la baza analizelor de urmărire
şi supraveghere a implementării cu succes a investiţiei.

Întocmit,

23
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
Ec. Laura VIŞAN

Bibliografie:

1. Ghid Măsura 322-PNDR


2. HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice....;
3. Ordin nr.863/2008 de aprobare a Instrucţiunilor pentru aplicarea unor prevederi din HG
nr.28/2008.
4. Evaluarea Proiectelor de Investitii – Manual de referinta – PHARE 2001
5. Ghid pentru analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de investiţii - CE/2006
6. Tehnici de analiza financiara – Erich A. Helfest – Ed. BMT 2006
7. ANALIZA COST BENEFICIU concepte si practica - Anthony E. Boardman, David H.
Greenberg .... Editura ARC 2006, Ediţia a doua.

24
Analiza cost – beneficiu- “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Băleni, jud. Dâmboviţa”
8. *** Buletin Statistic Lunar al României –Nr.8/2008(forma după Site)
9. *** Site-uri CJ Dambovita, Ministerul Mediului, CE, BERD, BEI, APDRP, Ministerul
Agriculturii, etc

25