Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU DIN BUCUREȘTI

ȘCOALA DOCTORALĂ

TEMATICA DREPT PROCESUAL PENAL

SEPTEMBRIE 2021

▪ Noţiunea şi sistemul procesului penal şi ale dreptului procesual penal


▪ Procesul penal şi dreptul procesual penal. Faptele şi raporturile juridice
procesuale. Garanţiile procesuale. Ştiinţa dreptului procesual penal. Izvoarele
şi interpretarea dreptului procesual penal. Aplicarea în spaţiu şi timp a legii
procesual penale.
▪ Principiile aplicării legii procesual penale române
▪ Noţiunea şi sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal.
Legalitatea procesului penal. Separația funcțiilor judiciare. Principiul aflării
adevărului. Prezumția de nevinovăție. Ne bis în idem. Obligativitatea punerii în
mișcare și a exercitării acțiunii penale. Caracterul echitabil și termenul
rezonabil al procesului penal. Dreptul la libertate şi siguranţă. Dreptul la
apărare. Respectarea demnităţii umane. Respectarea vieţii private. Limba în
care se desfăşoară procesul penal şi dreptul la interpret. Egalitatea persoanelor
în procesul penal. Interdependenţa principiilor fundamentale ale procesului
penal.
▪ Participanţii în procesul penal
▪ Consideraţii generale. Noţiunea de participanţi în procesul penal. Organele
judiciare. Subiecţii procesuali principali. Inculpatul în procesul penal. Partea
civilă în procesul penal. Partea responsabilă civilmente în procesul penal.
Succesorii, reprezentanţii şi substituiţii procesuali. Avocatul în procesul penal.
Asistenţa juridică. Reprezentarea.
▪ Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal
▪ Noţiunea de acţiune în justiţie şi modalităţile ei de exercitare în procesul
penal. Acţiunea penală - instituţie de bază a procesului penal. Acţiunea civilă în
procesul penal: obiect, caractere, exercitare, raport faţă de acţiunea penală.
▪ Competenţa în materie penală
▪ Noţiunea şi felurile competenţei. Competenţa funcțională, materială şi personală
a instanțelor judecătorești. Competenţa teritorială. Prorogarea de
competenţă. Competenţa în caz de conexitate şi indivizibilitate.
Reglementări comune competenţei. Strămutarea cauzelor penale. Desemnarea
altei instanţe în vederea judecării cauzei.
▪ Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii în procesul penal
▪ Noţiuni generale privind probaţiunea. Obiectul şi clasificarea probelor.
Sarcina şi procedura probaţiunii. Excluderea probelor. Noţiunea şi importanţa
mijloacelor de probă şi a procedeelor probatorii în procesul penal. Declaraţiile
părţilor şi ale subiecţilor procesuali principali. Declaraţiile martorilor.
Identificarea obiectelor şi a persoanelor. Metode speciale de supraveghere sau
cercetare. Înscrisurile şi mijloacele materiale de probă. Procedee de descoperire
şi ridicare a mijloacelor materiale de probă şi a înscrisurilor. Expertiza şi
constatările. Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau
altor persoane. Alte instituţii legate de administrarea probelor în procesul
penal.
▪ Măsurile procesuale
▪ Noţiunea şi importanţa măsurilor procesuale. Clasificarea măsurilor procesuale.
Luarea, revocarea, înlocuirea şi încetarea de drept a măsurilor preventive.
Reţinerea. Controlul judiciar. Controlul judiciar pe cauţiune. Arestarea
preventivă. Măsurile preventive aplicabile minorului. Măsurile de ocrotire.
Măsurile de siguranţă cu caracter medical. Măsurile asigurătorii. Restituirea
lucrurilor, restabilirea situaţiei anterioare.
▪ Acte procesuale şi procedurale comune
▪ Noţiunea de act procesual. Noţiunea de act procedural. Citaţia. Mandatul de
aducere. Termenele în procesul penal. Sancţiunile procedurale penale.
Cheltuielile judiciare. Amenda judiciară
▪ Urmărirea penală
▪ Obiect, limite, trăsături caracteristice, dispoziţii generale. Sesizarea organelor
de urmărire penală. Conducerea și supravegherea activității organelor
de cercetare penală de către procuror. Efectuarea urmăririi penale.
Rezolvarea cauzelor penale. Reluarea urmăririi penale. Plângerea împotriva
măsurilor şi actelor de urmărire penală.
▪ Camera preliminară
▪ Judecata
▪ Dispoziţii generale. Judecata în primă instanţă. Apelul. Contestaţia. Căile
extraordinare de atac.
▪ Proceduri speciale
▪ Generalităţi. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Contestaţia privind durata
procesului penal. Procedura privind tragerea la răspundere penală a
persoanei juridice. Procedura în cauzele cu infractori minori. Procedura
dării în urmărire. Procedura reabilitării judecătoreşti. Procedura reparării
pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de
privare nelegală de libertate ori în alte cazuri. Procedura în caz de dispariție a
dosarelor judiciare şi a înscrisurilor judiciare. Cooperarea judiciară internațională
şi punerea în aplicare a tratatelor internaţionale în materie penală.
▪ Executarea hotărârilor penale
▪ Autoritatea de lucru judecat a hotărârii judecătoreşti penale. Punerea în
executare a hotărârilor. Alte dispoziţii privind executarea. Dispoziţii comune.
BIBLIOGRAFIE DREPT PROCESUAL PENAL

SEPTEMBRIE 2021

1. Basarab Matei, Drept procesual penal, Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca,


Facultaţea de Drept, 1973
2. Bouloc Bernard, Procédure pénale, 21e edition, Dalloz, Paris, 2008
3. Danet Jean, Défendre. Pour une defense pénale critique, 2e edition, Dalloz, Paris, 2004
4. Dongoroz Vintilă, Kahane Siegfried, Bulai Costică, Antoniu George, Iliescu Nicoleta,
Stănoiu Rodica, Explicatii teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea
generală, vol. V, editia a II-a, Editura Academiei şi Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2003
5. Dongoroz Vintilă, Kahane Siegfried, Bulai Costică, Antoniu George, Iliescu Nicoleta,
Stănoiu Rodica, Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea
specială, vol. VI, editia a II-a, Editura Academiei şi Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2003
6. Garé Thierry, Ginestet Catherine, Droit penal. Procédure pénale, 4e édition, Dalloz, Paris,
2006
7. Larguier Jean, Conte Philippe, Procédure pénale, 21e edition, Dalloz, Paris, 2006
8. Micu Bogdan, Radu Slavoiu, Procedură penală, ediţia a IV-a, Editura Hamangiu,
București, 2019
9. Neagu Ion, Damaschin Mircea, Tratat de procedură penală. Partea generală, ediţia a III-
a, Editura Universul Juridic, București, 2020
10. Neagu Ion, Damaschin Mircea, Tratat de procedură penală. Partea specială, ediţia a II-a,
Editura Universul Juridic, București, 2018
11. Neagu Ion, Damaschin Mircea, Andrei Viorel Iugan, Codul de procedură penală,
adnotat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018
12. Pop Traian, Drept procesual penal, vol. I - IV, Tipografia Naţională, Cluj, 1946
13. Pradel Jean, Manuel de procédure pénale, 16e édition, Cujas, Paris, 2011
14. Pradel Jean, Varinard André, Les grands arrets de la procédure pénale, 5e édition, Dalloz,
Paris, 2006
15. Rancé Pierre, L’Europe judiciare, Dalloz, Paris, 2001
16. Rămureanu Virgil, Competenţa penală a organelor judiciare, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1980
17. Theodoru Grigore, Tratat de procedură penală, ediţia a II-a, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2008
18. Verny Édouard, Procédure pénale, Dalloz, Paris, 2006
19. Volonciu Nicolae, Tratat de procedură penală. Partea generală, Editura Paideia,
Bucureşti, 2001
20. Volonciu Nicolae, Tratat de procedură penală. Partea specială, Editura Paideia,
Bucureşti, 2001
21. Codul de procedură penală, ediția 2020
22. Drept procesual penal. Partea specială. Mapă de seminar, ediția a III-a, revăzută și
adăugită, coordonator (coautori, prof. univ. dr. Mircea Damaschin; asist. univ. dr.
Andrei Viorel Iugan), Editura Universul Juridic, București, 2021
23. Tratat de procedură penală. Partea generală, ediția a III-a, coautor (alături de prof.
univ. dr. Mircea Damaschin), Editura Universul Juridic, București, 2020, ISBN 978-606-
39-0600-8, 800 pagini
24. Tratat de procedură penală. Partea specială, ediția a II-a, coautor (alături de prof. univ.
dr. Mircea Damaschin), Editura Universul Juridic, București, 2021, ISBN 978-606-39-
0213-0, 750 pagini

prof. univ. dr. Ion NEAGU

S-ar putea să vă placă și